INFO. Opettajan tietopaketti JMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFO. Opettajan tietopaketti JMI"

Transkriptio

1 INFO Opettajan tietopaketti JMI

2 O P E T T A J A N T I E T O P A K E T T I TYÖSOPIMUKSET Tuntiopettajan työsopimus tehdään työsuhteen alussa rehtorin kanssa. Opettajan on tällöin esitettävä rehtorille voimassaoleva rikosrekisteriote. RAHALIIKENNE Palkanmaksua varten kanslistille toimitetaan verokortti, henkilötietolomake, työsopimus ja lukujärjestys (oppilaat ja opetuspaikat yksityiskohtaisesti). Palkka määräytyy pätevyyden mukaan, joten kanslistille on toimitettava valokopio tutkinto- todistuksesta liitteineen tai opintorekisteriote. Jos sinulla on palvelulisiin oikeuttavia vuosia aiemmista työsuhteista, toimita myös niistä työtodistukset. 1. palvelulisä anotaan koulutuslautakunnalta, seuraavat palvelulisät lankeavat automaattisesti yli vuoden työsopimussuhteessa olleelle opettajalle. Päätoimisten tuntiopettajien palkat maksetaan aina kuukauden lopussa, sivutoimisten tuntiopettajien sekä viran- tai toimenhaltijoiden 15. päivänä. HUOM! JOS TUNTIMÄÄRÄSI MUUTTUU LUKUVUODEN AIKANA, ILMOITA SIITÄ VÄLITTÖMÄSTI K A N S L I A A N. OPETTAJAN PALKKAUS Opettajan palkkauksessa ja muissa työehdoissa noudatetaan k u n n a l l i s e n opetusalan työehtosopimusta. Sopimukset ovat nähtävillä k a n s l i a s s a j a o p e t t a j a i n h u o n e e s s a. Pätevyyden (ylempi korkeakoulututkinto, amk-tutkinto tai entinen lehtorin kelpoisuus, muu tutkinto) perusteella määriteltyyn kk-palkkaan lasketaan vuosisidonnaisia lisiä ( kokemuslisiä) tes:n mukaan seuraavasti: Vuosisidonnai nen lisä Vuosisidonnai sen lisän prosentit 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 2 % 3 % 9 % 6 % 6 % Vuosisidonnaiset lisät opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja: ensimmäinen kokemuslisä tulee anoa, seuraavat tulevat seurannan mukaan. Kaavakkeen saa kansliasta. Tuntiopettajien taulukkopalkka lasketaan suhteessa viikkotuntimäärään. Sivutoimisten opettajien kertatuntipalkkiot alkaen ovat seuraavat: Ykkt 27,30 Amk tai ent.lehtorin kelp. 26,78 Muu soveltuva tutkinto 25,09

3 Toimenhaltijoiden mahdollisista ylitunneista ja tuntiopettajien tuntimääristä päättää rehtori. Opettajan tuntipalkkaan sisältyy 45 min. opetusta ja 15 min. tuntien valmistelua yms. oppituntiin kiinteästi liittyvää työtä. (esim. 60 min. mittaisen oppitunnin palkka on 1,33 tunnin palkka) Opetustyöstä maksettavaan palkkaan sisältyy: - opettaminen - tuntien valmistaminen - ohjelmiston etsiminen ja siihen tutustuminen - oman ammattitaidon ylläpitäminen - opetusvälineiden kokoaminen ja purkaminen - tiedotteiden ym. toimistosta toimitetun materiaalin jakaminen oppilaille - pääaineen opettaja on oppilaan opinto-ohjaaja * * * * * * * * * * * * * * * * MUUN TYÖN OHJEISTUS Musiikkioppilaitoksia koskevassa Kunnallisen opetushenkilöstön virka-ja työehtosopimuksen F- osion liite 10:n 6 :ssä on määräykset muun työn velvollisuudesta. Muu työ on työtä, joka sisältyy toimenhaltijalle maksettavan kuukausipalkan työvelvollisuuteen: kuukausipalkka pitää sisällään velvollisuuden tehdä 90 tuntia muuta työtä / lukuvuosi. Muu työ on työnantajan määräämää työtä Lähtökohtana on työehtosopimuksen määräys: muu työ on aina työtä, jonka työnantaja on määrännyt tehtäväksi. Työnantajalla ei siten ole velvollisuutta korvata sellaista työtä, jota ei ole määrätty tehtäväksi. Näin ollen, kun opettajalta edellytetään raporttia muuhun työhön käytetystä ajasta ja tehdyistä tehtävistä, ei raporttiin voida sisällyttää muita tehtäviä, kuin mistä on sovittu tai jotka on määrätty. Opetus kestää vähintään 35 työviikkoa ja muu työ enintään kolme työviikkoa. Työviikko on viisipäiväinen.( tätä meillä työnantaja tulkinnut hyvin vapaasti.) Päivistä vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen (silloin kun se ajoittuu lukukauden sisälle) ja vapunpäivä. I MUUN TYÖN SISÄLTÖ/TOIMENHALTIJA (=ent. viranhaltija) 1. Tasosuoritukset Hallinnon tai ainekollegion delegoimat tasosuoritusarvioinnit ja järjestelytehtävät. Aikataulujen laadinnasta ja muista järjestelyistä vastaavalle opettajalle voidaan laskea enintään yksi tunti/suorituspäivä muuta työtä. Oman oppilaan tasosuoritus korvaa yhden oppitunnin. 2. Pääsykokeet hallinnon delegoimat lautakuntatehtävät valmistelu- ja jälkitöineen, aikaa varattava riittävästi

4 3. Kokoukset opettajaneuvoston, opettajakunnan ja kollegioiden kokoukset, joista pidetään pöytäkirjaa tai muistiota opiston kehittämistä varten sovitut kokoukset ainekollegion kokousten sihteerintyöstä enintään 1,5 tuntia 4. Konsertit Opettajan läsnäolo oman oppilaan konserteissa/esitykissä lasketaan osaksi opetusta, eikä se ole erikseen korvattavaa työtä, mutta konsertteihin liittyvät muut erikseen sovitut järjestely- ja valvontatehtävät voidaan kirjata muuhun työhön. Konserttia edeltävä harjoitus ja mahdollinen palaute konsertin jälkeen on osa opetusta tätä ei korvata erikseen. Opettajalla ei ole velvollisuutta olla läsnä kaikissa oppilaan esityksissä, toki se on suotavaa. 5. Kilpailut Kilpailuihin osallistumisesta neuvotellaan aina etukäteen rehtorin kanssa ja kuluja korvataan taloudellisen tilanteen ja harkinnan mukaan 6. Koulutus Rehtorin kanssa ennakkoon sovittu koulutustapahtuma, jonne oppilaitos lähettää opettajan Opiston järjestämä koulutus, mikäli toisin ei ole mainittu Kurssit, joille opettaja itse hakeutuu, eivät ole muuta työtä, mutta joita voidaan mahdollisuuksien mukaan tukea maksamalla esim. kurssimaksut, matkakorvaukset tai majoitus Muut: Lukuvuoden suunnittelutyö (ilmoittautuminen ja avajaiset) sekä muut yhdessä sovitut oppilaitoksen kehittämiseen suunnatut tehtävät, esimerkiksi erikseen sovitut projektit ja työryhmätyöskentelyt sekä opetussuunnitelman kehittämistyö II ESIMERKKI MUUN TYÖN JAKAUTUMISESTA A) TASOSUORITUKSET 25 t. OPPILASVALINNAT 25 t. KOKOUKSET 15 t. KONSERTIT 15 t. KOULUTUS 5 t. MUUT SOVITUT 5 t. Yht. 90 t. Ylläolevasta esimerkeistä huolimatta toimenhaltijan muu työ voi määräytyä myös yksilöllisesti ja painopistettä muuttaen. 90 tunnin muu työ ei saa ylittyä. Lisäksi työnantajan määräys voi olla nimenomainen ja koskea yksittäistä työtehtävää, joka suoritetaan kertaluontoisesti.

5 Muuksi työksi ei lueta esimerkiksi: opetusvelvollisuustunti järjestelyineen tuntisuunnitelman laatiminen opettajien itsekseen suunnittelema opetus äänitteiden hankinta ja kuuntelu oman oppilaan tasosuoritus soittimen hankinta oppilaalle muun työn listan täyttäminen konserttien harjoittaminen, joka on osa opetustyötä Koska muun työn palkka on kiinteä osa kuukausipalkkaa, mitkään palkalliset poissaolot eivät pienennä muun työn kiintiötä. III MUUN TYÖN RAPORTOINTI JA SEURAAMINEN Opettaja on velvollinen pitämään kirjaa tekemästään muusta työstä ja esittämään kirjanpito pyydettäessä rehtorille. Jos muun työn tunnit eivät täyty? Työehtosopimuksessa on määräys, jonka mukaan, opettaja voidaan myös muun työn asemasta määrätä opettamaan yli 35 työviikkoa, jolloin yksi opetustunti vastaa kahta tuntia muuta työtä. Säännöksen alkuperäinen tarkoitus on ollut sama kuin muun työn tekemisen osalta - muu työ tehdään opetusviikkojen ulkopuolella, joten muun työn korvaavat opetustunnit voidaan määrätä pidettäväksi 35 opetusviikon jälkeen tai lukukauden alussa ennen niitä. Koska muuhun työhön sisältyviä tehtäviä tehdään nykyisin pääasiassa opetusviikkojen aikana, on luonnollista, että myös opetustunnit, jotka tehdään muun työn asemesta, voidaan määrätä tehtäväksi opetusviikkojen aikana. Jos opettajalle määrätään muuta työtä yli 90 tuntia, maksetaan yhdestä muun työn tunnista yhden ylitunnin palkkio.

6 IV TUNTIOPETTAJAN MUUN TYÖN TEHTÄVÄT (jatkuvat päätoimiset, määräaikaiset päätoimiset sekä sivutoimiset) Opettaja pitää itse kirjaa ja laskuttaa kyseisestä työstä. Korvattavia: 1. Opettajakunnan kokoukset Osallistumista edellytetään kaikilta vakituisessa työsuhteessa olevilta, tuntiopettajille korvataan lukukauden ensimmäinen kokous. 2. Muiden kuin omien oppilaiden tasosuoritukset Opettaja laskuttaa lautakuntatyössä käytetyn ajan. 3. Erikseen sovitut projektit Erikseen sovittaviin projekteihin voi sisältyä esimerkiksi etukäteen sovitut konsertit, joita opettaja on suunnittelemassa tai järjestelemässä vastuuhenkilönä. Myös erilaiset erikseen sovitut opetuksen tai oppilaitoksen kehittämistehtävät lukeutuvat tähän. 4. Kilpailut, matkat & leirit Kilpailuihin osallistumisesta neuvotellaan aina etukäteen rehtorin kanssa ja kuluja korvataan taloudellisen tilanteen ja harkinnan mukaan. Ei korvattavia: 1. Omien oppilaiden tasosuoritukset Opettajan läsnäoloa edellytetään: oman oppilaan tasosuoritus korvaa ko. oppilaan yhden oppitunnin. 2. Omien oppilaiden esiintymiset Opettajan läsnäolo oman oppilaan konserteissa/esityksissä lasketaan osaksi opetusta, eikä se ole erikseen korvattavaa työtä. 3. Koulutuspäivät Jatkuvan päätoimen haltijoille oppilaitoksen järjestämät koulutuspäivät ovat pakollisia, mutta niihin osallistumisesta ei makseta erikseen korvausta. Muille päätoimisille opettajille koulutuspäivät ovat vapaaehtoisia (ja niin ikään palkattomia).

7 Matkakorvaukset Sivutoimisille tuntiopettajille maksetaan matkakorvaukset, oman auton käytön kilometrikorvaus on 0,44 euroa/kilometri. Laskutus tapahtuu viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä tehdystä matkasta, mielellään kuitenkin kuukausittain. Toimenhaltijoille, päätoimisille & yhteispäätoimisille ei matkakorvauksia makseta. Muut matkakorvaukset (mahdolliset konsertit ym.) sovitaan aina erikseen ja maksetaan harkinnanvaraisesti (taloudellisen tilanteen mukaan). Sairauspoissaolot Sairauspoissaolosta on aina ilmoitettava rehtorille. Toivottavaa on, että lyhyet poissaolot voitaisiin korvata itse muuna ajankohtana. Jos kuitenkin tarvitset sijaista, on välttämätöntä neuvotella rehtorin/vararehtorin kanssa. Mahdollisista muista työstäpoissaoloista sovitaan rehtorin kanssa. Työterveyshuolto Lakisääteinen työterveyshuolto (työhöntulotarkastukset ym.) on järjestetty Työplussassa. Osoite: Koulukatu Vaihteen numero: Työterveyshuolto kuuluu kaikille opettajille, myös sivutoimisille tuntiopettajille. Lukuvuoden pituus Lukuvuoden pituus on 38 viikkoa (190 työpäivää), josta 35 viikkoa (175 työpäivää, joista vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, vapunpäivä ja loppiainen, mikäli se ajoittuu lukukauden sisälle) on opetusta ja kolme viikkoa mahdollisen muun työn järjestämistä varten. Toimenhaltijoilla on 90 tuntia muuta työtä. Musiikkileikkikoulun työvuosi on määritelty erikseen. Kaikista opiston ennalta ilmoitetuista loma-ajoista poikkeavista vapaista täytyy aina erikseen neuvotella rehtorin kanssa. Lomaa ei mielellään myönnetä lukuvuoden ensimmäisellä työviikolla (avajaisviikko), tasosuoritusperiodin aikana, eikä kevätlukukaudella pääsykokeiden aikana.

8 Oppilaalle korvattavat tunnit Kun oppilas peruu tunnin sairauden tai muun menonsa takia, opettajan ei tarvitse korvata tuntia oppilaalle. Jos opettaja peruu tunnin omien menojensa takia, hän korvaa tunnin jonain muuna ajankohtana. Sairasloman takia korvatuista tunneista voi laskuttaa (liitteeksi lääkärintodistus) tai pidemmän sairasloman ollessa kyseessä on mahdollista käyttää sijaista. Opettajan ei tarvitse korvata seuraaville arkipyhille osuvia opetuspäiviä - itsenäisyyspäivä - loppiainen, mikäli se ajoittuu lukukauden sisälle - vapunpäivä Huom! Pääsiäisen ajalle ja muille arkivapaille osuvat tunnit pidetään muuna ajankohtana. Sivutoimisen tuntiopettajan tulee työehtosopimuksen mukaan korvata kaikki menetetyt tunnit. LUKUJÄRJESTYKSET JA OPETUSTILAT Mahdolliset tuntien peruutukset on ilmoitettava musiikkiopiston kansliaan ja tuntien siirtämisestä tai peruuttamisesta on ilmoitettava oppilaalle hyvissä ajoin etukäteen. Lukujärjestykset tulee toimittaa kansliaan lukuvuoden alussa. PÄIVÄKIRJAT Jokaiselle opettajalle lukuvuoden alussa jaettava päiväkirja palautetaan täytettynä lukuvuoden lopussa toimistoon. OPPILAIDEN ILMOITTAMINEN K O N S E R T T E I H I N JATASOSUORITUKSIIN Opetustyön eri vaiheissa tarvittavia lomakkeita on saatavilla opettajainhuoneessa. Oppilaskonsertteihin (ns.mix-konsertit) ilmoittaudutaan suoraan kunkin konsertin vastuuopettajalle joko sähköpostilla tai opettajanhuoneessa olevalla paperilomakkeella. Vastuuopettaja kirjoittaa konserttiohjelman. Ilmoittautuminen oppilaskonsertteihin tulee tapahtua viimeistään kaksi päivää ennen konserttia ja muihin konsertteihin tulee tapahtua annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

9 Tasosuorituslomakkeet voi jättää opettajainhuoneessa olevaan laatikkoon viimeistään 2 viikkoa ennen tasosuoritusta (rehtorin/vararehtorin allekirjoitusta varten). Tasosuoritusta suorittavan oppilaan opettaja hakee allekirjoitetun lomakkeen kansliasta tasokoe-tilaisuuteen ja palauttaa lomakkeen tasokokeen jälkeen kansliaan. Tiedot sävellyksistä ja säveltäjistä /sovittajista on oltava siinä muodossa, että ne voidaan ilmoittaa Teostolle. SÄESTÄJÄT Säestäjinä lukuvuonna toimivat Eliza Mäkipelto ja Svetlana Koytcheva. Säestysaikojen varauslista löytyy opettajainhuoneen seinältä. On tärkeää toimittaa säestysnuotit kyseisen säestäjän lokeroon hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen harjoitusta. Eliza Mäkipellon säestysaika on säännöllisesti keskiviikkoisin klo kamarimusiikkisalissa. MUSIIKIN PERUSTEET Musiikin perusteet kuuluvat jokaisen oppilaan ohjelmaan 10 ikävuodesta alkaen. Pääaineen opettaja, oppilaan opinto-ohjaajana, huolehtii, että oppilaat osallistuvat musiikin perusteisiin. RYHMÄSOITTO ja ORKESTERISOITTO Musiikkiopiston opinto-ohjelmaan kuuluu olennaisesti myös ryhmäsoittotaitojen kehittäminen ja tavoitteena on, että kaikki oppilaat osallistuvat ryhmä/orkesterisoittoon jossain muodossa (duo-työskentely, ryhmäsoitto, yhtyesoitto tai orkesteri). Musiikkiopistossa toimivista ryhmistä löytyy lisätietoa opiston nettisivuilta KIRJASTO Musiikkiopiston kirjastona toimii Campus Allegron yhteinen Tritonia-kirjasto. Opettajat voivat lainata omatoimisesti nuotteja omaan tai oppilaansa käyttöön. Opettaja on vastuussa myös oppilaalleen lainaamastaan materiaalista. Lainausohjeet löytyvät kirjastosta.

10 SOITINVUOKRAT Oppilaan tulee tehdä lainasopimus, kun hän lainaa opistolta soittimen. Lainan päätyttyä soitin palautetaan toimistoon ja lainasopimus irtisanotaan ennen kuin sitä voi lainata seuraavalle oppilaalle. Soitinten vuokrahinnat löytyvät JMI:n nettisivuilta. Opettaja tarkistaa soittimen kunnon ennen sen vuokraamista ja kirjaa kunnon soitinlainalomakkeeseen. Pääsääntöisesti soitin tulee palauttaa samassa kunnossa takaisin, kun se oli lainatessa. Oppilaalla tulee olla soittimelle vakuutus ja sen voi liittää esimerkiksi kotivakuutukseen. Jos soittimen kanssa sattuu vahinko, tulee oppilaan ilmoittaa siitä välittömästi omalle soitonopettajalle. Jousisoittimien kielisatsien uusimisen kielen katketessa lainaaja hoitaa itse (kuluvat osat). Myös puhallinsoitinten suukappaleet sekä puiden kielet on oppilaiden itse hankittava. KOPIOINTI Valokopioiden ottaminen o p e t u s k ä y t t ö ö n t a p a h t u u J M I : n y h t e i s e l l ä k o p i o k o o d i l l a : k o o d i a e i m i s s ä ä n t a p a u k s e s s a s a a l u o v u t t a a o p p i l a i l l e t a i k e n e l l e k ä ä n m u u l l e u l k o p u o l i s e l l e. T I E D O T T E E T O p p i l a i l l e j a e t t a v a t t i e d o t t e e t j a m u u m a t e r i a a l i s a a t e t a a n t o i m i t t a a o p e t t a j a n v ä l i t y k s e l l ä. T i e d o t t e e t s i s ä l t ä v ä t a j a n k o h t a i s t a a s i a a J MI : n t o i m i n n a s t a, j o t e n n e t u l e e j a k a a o p p i l a i l l e v i i p y m ä t t ä. SALASSAPITOVELVOLLISUUS JA VAITIOLOVELVOLLISUUS Opettajia sitoo oppilaittensa yksityisasioiden vaitiolovelvollisuus. Finlexistä tietoa vaitiolovelvollisuudesta löytyy hakusanalla henkilötieto. Lisää aiheesta:

11 OPETTAJAYHDISTYS Lärarförbundet vid Svenska Konservatoriet opettajayhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki opettajat. Lisätietoja opettajayhdistyksestä saa viulunsoitonopettaja Merja Pyrhöseltä. LUOTTAMUSTOIMIEN EDUSTAJAT LUOTTAMUSMIES (Ralph Rönnqvist) Luottamusmies edustaa pääasiallisesti ammattiyhdistyksen (OAJ) jäsenistöä työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa (palkat, kelpoisuudet, lomat, vapaat, muun työn asiat yms.). Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu myös oppilaitoksen ja henkilöstön välisen neuvotteluja yhteistoiminnan kehittäminen sekä ylläpito. Luottamusmiehen tulee valvoa työlainsäädännön ja työehtosopimuksen sekä muiden työnantajan ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamista työpaikalla sekä tiedottaa jäsenille ammattiliiton toiminnasta. Mikäli luottamusmies on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, käänny varaluottamusmiehen puoleen. TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ (Birgitta Blomqvist) Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja.työsuojelupäällikön tehtävänä on mm. avustaa työnantajaa ja esimiehiä työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa, ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (Cajsa Björkman) Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä henkilöstön turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttaviin asioihin ja niitä koskeviin muutoksiin liittyvissä tapauksissa (työsuojelu- ja -turvallisuusasiat, työhyvinvointi- ja työterveysasiat kuten työpaikkakiusaaminen, ahdistelu, henkilöstön väliset ristiriidat). Hänen tulee myös osaltaan kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin. Mikäli työsuojeluvaltuutettu on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, käänny varatyösuojeluvaltuutetun puoleen.

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4 5 Palkat...

Lisätiedot

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma.

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma. Sisällys Tervetuloa töihin!... 2 Yleistietoa opistosta... 3 Tiiviisti taloudesta... 4 Päätoiminen henkilöstö... 5 Lukuvuoden 2015-2016 aikataulu... 6 Perehdyttäminen... 6 Työsopimus... 6 Rikosrekisteriote...

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS 2015-2016

OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Järvenpään Opisto Kansakoulunkatu 1, 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2498 jarvenpaanopisto@jarvenpaa.fi www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Koulutustarveselvitykset Kurssiehdotus

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET....5

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET...5

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1 Sopimuksen soveltamisala 1 2 Järjestäytymisoikeus 1 3 Työsuhteen alkaminen, työn

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2010 30.9.2012 soveltamisala työsuhde työaika palkka poissaolot vuosiloma matkat paikallinen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus 1 Elokuva- ja tv-tuotantoa koskeva työehtosopimus I Yleiset määräykset... 3 1 Sopimuksen soveltamisala... 3 2 Työnjohto-oikeus... 3 3 Järjestäytymisoikeus... 3 4 Työsuhteen päättyminen ja irtisanomisajat...

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot