SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA"

Transkriptio

1 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema... 3 Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät... 5 Riskienhallinta... 6 päivän jälkeiset tapahtumat... 6 Vuoden 2014 näkymät... 6 Suomen Luotto-osuuskunnan hallinto... 6 Hallituksen voitonjakoehdotus... 8 SUOMEN Luotto-OSUUSKUNNAN tase... 9 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN TULOSLASKELMA SUOMEN Luotto-OSUUSKUNNAN rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Muut liitetiedot Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Kirjanpitokirjat Tositelajit... 22

3 3 Toimintakertomus HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema Suomen Luotto-osuuskunnan toiminta vuonna 2013 keskittyi varallisuuden hallinnoimiseen hallituksen hyväksymien sijoitushallinnan periaatteiden mukaisesti. Liiketoiminnan tuotot muodostuivat sijoitustodistusten ja joukkovelkakirjalainojen korkotuotoista, osinkotuotoista, osakkeiden myyntivoitosta sekä vuokratuotoista. Liiketoiminnan kulut muodostuivat pääasiassa hallintokuluista ja liiketoiminnan muista kuluista. -konsernin yhtiörakennetta muutettiin vuonna 2012 siten, että liiketoiminta siirrettiin Luottokunta Oy:hyn, jonka osakekanta myytiin myöhemmin tanskalaiselle Nets Holding A/S:lle Kaupan täytäntöönpano tapahtui Liiketoiminnan tulos vuodelta 2012 sisälsi kertyneet tuotto- ja kuluerät siirretystä liiketoiminnasta liiketoimintasiirtoa edeltävältä ajalta. Tästä johtuen vuoden 2013 ja 2012 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Suomen Luotto-osuuskunnan liikeylijäämä ennen veroja vuodelta 2013 oli 15,9 miljoonaa euroa (99,4) 1 ja tilikauden tappio oli -2,0 miljoonaa euroa (87,1). Tulos Tuotot Vuoden 2013 toimintakate oli 16,7 miljoonaa euroa, (129,0). Korkotuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (2,8) ja korkokulut 0,004miljoonaa euroa (0,3). Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat 0,05 miljoonaa euroa (0,1). Palkkiotuottoja ei ollut ja palkkiokulut olivat 0,03 miljoonaa euroa. Palkkiotuottojen ja -kulujen pieneneminen johtui liiketoimintasiirrosta Luottokunta Oy:lle vuonna Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntivoitot olivat 16,1 miljoonaa euroa käsittäen Visa Incorporatedin A-sarjan osakkeiden myyntivoiton. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (103,2). Vuonna 2012 tähän erään sisältyi 98,8 miljoonan euron myyntivoitto Luottokunta Oy:n osakkeista. Kulut Hallintokulut, poistot ja liiketoiminnan muut kulut yhteensä olivat 0,8 miljoonaa euroa (29,3). Kulut pienenivät johtuen liiketoimintasiirrosta vuonna Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-joulukuun 2012 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailulukuna on edellisen tilinpäätösajankohdan luku ( ).

4 4 Toimintakertomus Hallintokulut olivat 0,2 miljoonaa euroa (19,8), josta henkilöstökulujen osuus oli 0,1 (10,5) miljoonaa euroa ja muiden hallintokulujen osuus 0,1 (9,3) miljoonaa euroa. Poistoja tehtiin vuonna 2013 aineellisista hyödykkeistä 0,05 (3,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 poistoihin sisältyi ennen liiketoimintasiirtoa tehdyt poistot liikearvosta sekä aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (6,4). haki marraskuussa 2012 Konserniverokeskukselta ennakkoratkaisua siitä, mikä on liiketoimintasiirtoon liittyvän apporttiomaisuuden käypä arvo hakijan verovuoden 2012 verotuksessa. Konserniverokeskus antoi ratkaisunsa asiassa kesäkuussa 2013, mutta päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. maksoi täydennysveroa kaikkiaan 15,0 miljoonaa euroa, joten vuoden 2012 verot olivat kaikkiaan 24,3 miljoonaa euroa. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Arvonalentumistappioita luotoista ja muista saamisista ei ollut lainkaan vuoden 2013 aikana (0,3). Vuonna 2012 arvonalentumistappiot muodostuivat liiketoimintaan kuuluvista, ennen liiketoimintasiirtoa kirjatuista tappioista. Tase- ja rahoitusrakenne Taseen loppusumma laski 94,8 miljoonaan euroon (218,1). Tämä aiheutui pääasiassa vuoden 2013 aikana maksetuista osuuspääoman koroista, yhteensä 94,5 miljoonaa euroa ja maksetuista veroista 26,7 miljoonaa euroa. Varat Saamiset luottolaitoksilta vähenivät 1,0 miljoonaan euroon (4,3). Saamistodistusten määrä oli yhteensä 91,6 miljoonaa euroa (188,5) sisältäen sijoitustodistuksia 76,4 miljoonaa euroa ja joukkovelkakirjalainaa 15,2 miljoonaa euroa. Investointeja ei tehty lainkaan vuoden 2013 aikana. Vuoden 2012 investoinnit liittyivät silloiseen liiketoimintaan ja ne tehtiin ennen liiketoimintasiirtoa. Suomen Luotto-osuuskunta omistaa yhden kiinteistön, jonka tasearvo oli vuoden vaihteessa 0,6 miljoonaa euroa (0,6). Siirtosaamisten määrä oli vuoden vaihteessa 1,5 miljoonaa euroa (0,6). Velat Velkoja luottolaitoksille ei ollut vuoden vaihteessa (2,1). Velat yleisölle ja julkisyhteisöille olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3). Muut velat olivat 0,05 miljoonaa euroa (0,1). Siirtovelkojen määrä oli vuoden vaihteessa 3,4 miljoonaa euroa (11,9). Oma pääoma Oma pääoma oli vuoden lopussa 90,9 miljoonaa euroa (199,6), josta osuuspääoman määrä oli 6,8 miljoonaa euroa (7,0).

5 5 Toimintakertomus Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät TASE (milj. euroa) 2011 Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta 1,0 4,3 154,8 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,0 0,0 236,3 Saamistodistukset 91,6 188,5 149,0 Osakkeet ja osuudet 0,0 24,0 37,5 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 0,6 0,6 35,2 Muut erät 1,6 0,6 23,1 Yhteensä 94,8 218,1 636,0 Vastattavaa Velat luottolaitoksille 0,0 2,1 21,4 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0,3 0,3 400,1 Muut vieraan pääoman erät 3,5 12,1 21,8 Laskennalliset verovelat 0,0 3,9 2,8 Vapaaehtoiset varaukset 0,0 0,0 18,2 Oma pääoma 91,0 199,6 171,7 Yhteensä 94,8 218,1 636,0 TULOSLASKELMA (milj. euroa) 2011 Palkkiotuotot 0,0 43,4 178,8 Toimintakate 16,7 129,0 103,7 Henkilöstökulut -0,1-10,5-28,7 Muut hallintokulut -0,1-9,3-31,3 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja 0,0-3,1-10,3 aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta Liiketoiminnan muut kulut -0,5-6,4-23,2 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 0,0-0,3-1,0 Liikeylijäämä 15,9 99,4 9,3 siirrot 0,0-2,5-2,4 Tuloverot -17,9-9,8-2,3 Tilikauden ylijäämä -2,0 87,1 4,6

6 6 Toimintakertomus Riskienhallinta Koska ei ole enää luottolaitos, sitä ei koske luottolaitoslain ja Finassivalvonnan määräysten mukaiset vaateet luottolaitosten ja omistusyhtiöiden vakavaraisuuden hallinnalle ja raportoinnille. Tästä syystä vakavaraisuusastetta ei lasketa eikä raportoida vuodelta Suomen Luotto-osuuskunnan hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä. Riskienhallinnan tarkoituksena on hallita systemaattisesti ja kattavasti niitä uhkia ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat osuuskunnan liiketoimintatavoitteiden toteutumiseen. päivän jälkeiset tapahtumat päivän jälkeen ei ole ollut sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat tilinpäätöksen arvioimiseen. Vuoden 2014 näkymät Suomen Luotto-osuuskunnan toiminta vuonna 2014 kohdistuu pääsääntöisesti osuuskunnan varojen hallintaan. Liikeylijäämän ennakoidaan olevan positiivinen, mutta jäävän varallisuuden vähentymisen vuoksi huomattavasti pienemmäksi kuin vuonna Suomen Luotto-osuuskunnan hallinto Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Osuuskunnan kokoukset Vuonna 2013 pidettiin kolme osuuskunnan kokousta, varsinainen kokous ja kaksi ylimääräistä kokousta. Osuuskunnan varsinainen kokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden ja päätti maksaa osuuspääomalle korkoa prosenttia kultakin sadan euron määräiseltä osuuskunnan osuudelta eli euroa osuudelta päätöksentekohetkellä jäsenluetteloon merkityille jäsenille. Maksetun koron määrä oli yhteensä 67,4 miljoonaa euroa. Osuuskunnan varsinainen kokous päätti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti muuttaa osuuskunnan sääntöjä siten, että hallintoneuvosto lakkautettiin ja säännöissä otettiin huomioon liiketoimintaluovutuksen ja tytäryhtiön myymisen vaikutus osuuskuntaan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ilmoittamanaan päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT. Osuuskunnan ylimääräinen kokous valitsi hallituksen jäseneksi Hannele Koskelan hallituksesta eronneen Johanna Lammisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen ja päätti maksaa osuuspääomalle korkoa 400 euroa osuudelta päätöksentekohetkellä jäsenluetteloon merkityille jäsenille. Maksettavan koron määrä oli yhteensä 27,0 miljoonaa euroa.

7 7 Toimintakertomus Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti alentaa osuuskunnan vararahastoa enintään 46 miljoonalla eurolla ja siirtää alennettavan määrän ylijäämää vastaavaan rahastoon. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää Patentti- ja rekisterihallituksen luvan, jota on haettu. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston tehtävänä oli sääntömuutokseen asti valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja osuuskunnan tarkoituksen toteutumista. Hallintoneuvosto antoi kokouksessaan lausunnon vuoden 2012 tilinpäätöksestä ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan jäsentä. Erovuorossa ollut Pasi Kämäri valittiin uudelleen. Myös erovuorossa olleiden Sakari Toivolan ja Risto Tornivaaran tilalle valittiin Seppo Halme ja Johanna Lamminen. Varsinainen kokous päätti sille esitetyistä sääntömuutoksista, hallintoneuvosto lakkautettiin osuuskunnan toimielimenä. Hallitus Hallitus edustaa a ja johtaa sen toimintaa huolehtien sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi Pekka Nuuttilan ja varapuheenjohtajaksi Tony Vepsäläisen. Hallituksen muina jäseninä ovat vuonna 2013 toimineet Jari Annala, Jukka Erlund, Pasi Kämäri Kasperi Saari. Risto Tornivaara (15.3. asti) Sakari Toivola (15.3. asti), Seppo Halme (15.3. alkaen), Johanna Lamminen ( ) ja Hannele Koskela (1.11. alkaen). Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Heikki Vitie. Organisaatio Suomen Luotto-osuuskunnan palveluksessa ei ollut muita henkilöitä vuonna 2013 kuin toimitusjohtaja. Osuuskunta on ostanut tarvitsemansa hallintopalvelut pääosin Nets Oy:ltä palveluna. Henkilöstön lukumäärä 2011 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Jäsenistö Luottokunnassa oli jäseniä vuoden 2013 lopussa yhteensä (20 122).

8 8 Toimintakertomus Hallituksen voitonjakoehdotus Suomen Luotto-osuuskunnan oma pääoma ,32 - josta jakokelvottomia Osuuspääoma ,00 Vararahasto ,67 Käyvän arvon rahasto 1 539,41 Yhteensä ,08 Suomen Luotto-osuuskunnan jakokelpoinen ylijäämä ,24 Osuuskunnan kokouksen käytössä olevien varojen määrä on ,24 euroa. Hallitus esittää, että osuuspääomalle maksetaan korkona 1200 prosenttia kultakin sadan euron määräiseltä osuuskunnan osuudelta eli 1200 euroa osuudelta päätöksentekohetkellä jäsenluetteloon merkityille jäsenille, eli arviolta noin 80,9 miljoonaa euroa. Esityksen edellytyksenä on, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntää ennen varsinaista osuuskunnan kokousta luvan osuuskunnan vararahaston alentamiseen enintään 46 miljoonalla eurolla ja alennettavan määrän siirtämiseen ylijäämää vastaavaan rahastoon.

9 9 SUOMENLUOTTO-OSUUSKUNNAN TASE TASE (euroa) Liite VASTAAVAA Käteiset varat 1,14 0,00 0,00 Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat , ,92 Muut Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 1,12,13, , ,92 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Muut 2,12,13,14 0,00 0,00 Saamistodistukset Muilta 3,12,13, , ,28 Osakkeet ja osuudet 4,13,14 0, ,75 Osakkeet samaan konserniin 4,13,14 0,00 0,00 kuuluvissa yrityksissä Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5,7,13 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6,7, , ,40 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 8, , ,58 Laskennalliset verosaamiset 9, , ,67 VASTAAVAA , ,60 VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Luottolaitoksille Muut 12,13,14 0, ,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Muut velat Muut 12,13, , ,00 Muut velat Muut velat 10, , ,35 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Muut velat yhteensä , ,35 Siirtovelat ja saadut ennakot 11, , ,63 Laskennalliset verovelat 9 499, ,06 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,04 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut sidotut rahastot Vararahasto , ,67 Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta 1 539, ,77 Muut sidotut rahastot yhteensä , ,44 Vapaat rahastot Muut rahastot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,58 Tilikauden ylijäämä , ,54 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,56 VASTATTAVAA , ,60

10 10 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA (euroa) Liite Korkotuotot , ,25 Korkokulut , ,18 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista , ,13 Palkkiotuotot 18 0, ,29 Palkkiokulut , ,74 Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntivoitot , ,52 Liiketoiminnan muut tuotot , ,10 TOIMINTAKATE , ,37 Hallintokulut Palkat ja palkkiot , ,37 Eläkekulut , ,94 Muut henkilösivukulut , ,30 Henkilösivukulut yhteensä , ,24 Henkilöstökulut yhteensä , ,61 Muut hallintokulut , ,35 Hallintokulut yhteensä , ,96 Poistot ja arvonalentumiset 22 Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,26 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,26 Liiketoiminnan muut kulut , ,92 KULUT YHTEENSÄ , ,14 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista 23 0, ,38 saamisista LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,85 siirrot 0, ,00 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,75 Laskennallisten verojen muutos , ,56 Tuloverot yhteensä , ,31 VARSINAISEN TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ VEROJEN JÄLKEEN , ,54 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,54

11 11 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN RAHOITUSLASKELMA (tuhatta euroa) Liiketoiminnan rahavirta Liikeylijäämä ennen veroja Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Osuuspääoman muutokset Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Erotus Liiketoimintaluovutuksen yhteydessä siirtyneet rahavarat

12 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Laatimisperusta toimi Luottokunta-nimisenä luottolaitoksena vuosikymmeniä ja luopui luottolaitostoimiluvasta vapaaehtoisesti toukokuussa on laadittu kirjanpito- ja luottolaitoslain sekä Finanssivalvonnan määräysten mukaisesti, kuitenkin siten, että vakavaraisuutta eikä tunnuslukuja ei ole laskettu. Liitetiedot on laadittu Finanssivalvonnan - ja toimintakertomus määräysten mukaisesti ja numeroitu juoksevasti. Ne määräysten mukaiset liitetiedot joista ei ole ollut raportoitavaa vuosina 2012 ja 2013 on jätetty tyhjiksi. Tunnusluja ei ole laskettu, koska yhtiön liiketoiminta ei ole sitä edellyttänyt. Ulkomaan rahan määräiset erät Ulkomaan rahan määräiset liiketoimet kirjataan euromääräisiksi tapahtumapäivän kurssiin. Kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. päivänä ulkomaan rahan määräiset tase-erät on muutettu euroiksi Euroopan keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Osuuskunnalla ei ollut ulkomaan rahan määräisiä tapahtumia tilinpäätöksessä. Rahoitusvarat Rahoitusvaroihin kuuluvat rahoitusomaisuus ja muut rahavarat. Yrityksellä ei ole muita rahavaroja kuten arvopapereita tai osakkeita. Sijoitustodistusten ja joukkovelkakirjalainan nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä tuottona saamisen juoksuajalle. Hankintahintaa vastaava osuus kirjataan taseen erään Saamistodistukset ja jaksotettava korko erään Siirtosaamiset ja maksetut ennakot. Rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan suoraan omaan pääomaan Käyvän arvon rahastoon, kunnes rahoitusvaroihin kuuluva erä kirjataan pois taseesta. Aineettomat hyödykkeet Yrityksellä ei ole muita aineettomia hyödykkeitä. Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä vuonna 2012 aineettomat hyödykkeet siirtyivät Luottokunta Oy:lle. Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet arvostetaan poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Hyödykkeet poistetaan tasapoistoin arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Poistoajat ovat hyödykeryhmittäin seuraavat: Rakennukset Koneet Kalusto Atk-laitteet Maksupäätteet vuotta 3 vuotta 5 vuotta 3-5 vuotta 3 vuotta. Maa-alueesta ei tehdä poistoja.

13 13 Muut aineelliset hyödykkeet kuin maa-alue ja rakennus siirtyivät liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä vuonna 2012 Luottokunta Oy:lle. Tuloverot Tuloverot on laskettu ja kirjattu verotettavaan tuloon pohjautuvan verolaskelman perusteella. Laskennallisten verojen muutos on kirjattu tuloslaskelmaan ja esitetty taseessa laskennallisina verosaamisina ja -velkoina. Laskennallinen verovelka tai - saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Tilikauden tuloslaskelmaan on kirjattu veroja yhteensä 17,9 miljoonaa euroa. Veroja maksettiin Konserniverokeskuksen ennakkoratkaisun perusteella vuonna 2012 toteutetun liiketoimintasiirron apporttiomaisuuden käyvän arvon perusteella yhteensä 15,1 miljoonaa euroa. Tästä summasta 1,1 miljoonaan euroa on kirjattu verosaamisiin. Ennakkoveroja on maksettu yhteensä 2,3 miljoonaa euroa ja 1,6 miljoonaa euroa tullaan maksamaan täydennysverona vuoden 2013 lopullisina veroina. Ja tämä summa on yrityksen taseessa verovelkana. Yrityksen rahoituslaskelmassa esitetyt verot yhteensä 26,7 miljoonaa euroa koostuvat seuraavista eristä. Vapaaehtoisen luottotappiovarauksen purkamiseen liittyvä täydennysvero yhteensä 4,1 miljoonaa euroa, apporttiomaisuuden käyvän arvon täydennysvero 5,1 miljoonaa euroa sekä edellä mainittu ennakkoratkaisun perusteella maksettu 15,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 maksetut ennakkoverot yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Ehdolliset varallisuuserät on myynyt Luottokunta Oy:n osakekannan Nets Holding A/S:lle päivätyllä kauppakirjalla. Osakekauppa pantiin täytäntöön Kauppakirjaan sisältyy ehto, jonka mukaan Luottokunta Oy:n (nyt Nets Oy) omistamaan Visa Europe Ltd:n yhdelle (1) osakkeelle kertyvät mahdolliset myöhemmät ns. Put or Call Option oikeuden käyttöön perustuvat osingot kuuluvat osuuskunnalle myyjän omistusajalta kertyneiltä osin (100 % mennessä ja 50 % mennessä maksetuista eristä). Kauppakirjassa on lisäksi sovittu ostajan goodwillin vähennysoikeuteen perustuvasta mahdollisesta neljän miljoonan euron lisähyvityksestä myyjälle, edellytyksin, että ostaja on saanut vähennysoikeudesta lopullisen ja sitovan päätöksen. Veroasiamiehen valituksen johdosta ennakkopäätöksen valitusprosessi on edelleen vireillä.

14 14 Muut liitetiedot Tase-eriä koskevat liitetiedot 1 ) Saamiset luottolaitoksilta 2013 Yhteensä Vaadittaessa Muut kuin vaaditmaksettavat taessa maksettavat Keskuspankilta 0,00 Kotimaisilta luottolaitoksilta , ,15 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , ,15 0, Yhteensä Vaadittaessa Muut kuin vaaditmaksettavat taessa maksettavat Keskuspankilta 0,00 Kotimaisilta luottolaitoksilta , ,92 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , ,92 0,00 2 ) Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Yrityksiltä ja asuntoyhteisöiltä Kotitalouksilta Ulkomailta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä yhteensä 0,00 0,00 - joista saamisia, joille ei ole kerrytetty korkotuottoa 0,00 0,00 - joista saamisia, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 0,00 0,00 Saamisista tilikaudelle kirjatut arvonalentumistappiot Arvonalentumistappiot vuoden alussa 0, ,43 Tilikaudella kirjatut saamiskohtaiset arvonalentumistappiot -733,65 Tilikaudella kirjatut ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot ,52 Tilikaudella peruutetut saamiskohtaiset arvonalentumistap ,26 Arvonalentumistappiot vuoden lopussa 0,00 0,00 3 ) Saamistodistukset 2013 Muiden kuin julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä Myytävissä olevat Pankkien sijoitustodistukset , ,88 Joukkovelkakirjalainat , ,03 Saamistodistukset yhteensä ,91 0, ,91 Muiden kuin julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä Myytävissä olevat Pankkien sijoitustodistukset , ,12 Saamistodistukset yhteensä , , ,28 0, ,28 4 ) Osakkeet ja osuudet 2013 Tase-erä Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä joista luottolaitoksissa Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät Myytävissä olevat 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 - joista hankintamenoon 0,00 0,00 0,00 0, Tase-erä Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä joista luottolaitoksissa Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät Myytävissä olevat , ,50 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0, , ,50 0,00 - joista hankintamenoon 0,00 0,00 0,00 0,00

15 15 5 ) Aineettomat hyödykkeet IT-hankinnat 0,00 0,00 Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 0,00 6 ) Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt Omassa käytössä olevat Maa-alueet , ,85 Rakennukset , ,55 Kiinteistöt yhteensä , ,40 7 ) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 2013 Aineettomat Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet hyödykkeet Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset yhteensä kiinteistöosakkeet hyödykkeet Hankintameno ,61 0, ,61 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Siirrot erien välillä Hankintameno , ,61 0, ,61 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,21 0, ,21 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 Tilikauden poisto ,52 0, ,52 Arvonalennukset 0,00 Kertyneet poistot , ,73 0, ,73 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , ,88 0, ,88 Kirjanpitoarvo , ,40 0, , Aineettomat Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet hyödykkeet Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset yhteensä kiinteistöosakkeet hyödykkeet Hankintameno ,61 0, ,61 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Siirrot erien välillä Hankintameno , ,61 0, ,61 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,69 0, ,69 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 Tilikauden poisto ,52 0, ,52 Arvonalennukset 0,00 Kertyneet poistot , ,21 0, ,21 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , ,40 0, ,40 Kirjanpitoarvo , , , ,46 8 ) Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Korkosaamiset ja maksetut korkoennakot , ,58 Muut siirtosaamiset ja maksetut ennakkomaksut ,32 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot yhteensä , ,58 9 ) Laskennalliset verosaamiset ja -velat Jaksotuseroista lasketut verosaamiset Verotuksessa vahvistettuihin tappioihin perustuvat Muut jaksotuseroista johtuvat , ,67 Laskennalliset verosaamiset yhteensä , ,67 Muista väliaikaisista eroista lasketut verovelat Käyvän arvon rahastosta johtuvat 499, ,06 Laskennalliset verovelat yhteensä 499, ,06

16 16 10 ) Muut velat Muut velat Muut , ,35 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 0,00 0,00 Muut pakolliset varaukset Muut velat yhteensä , , Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset Yhteensä Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Tilikauden vähennys Tilikaudella käytetty määrä Tilikaudella peruttu määrä Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0, Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset Yhteensä Kirjanpitoarvo , ,00 Tilikauden lisäys , ,00 Tilikaudella käytetty määrä Tilikaudella peruttu määrä Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0,00 11 ) Siirtovelat ja saadut ennakot Korkovelat ja saadut korkoennakot , ,07 Muut siirtovelat ja saadut ennakkomaksut , ,56 Siirtovelat ja saadut ennakot yhteensä , ,63 12 ) Luottolaitoksen rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteetti jakauma 2013 Alle 3kk 3-12 kk 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Saamiset luottolaitoksilta ,15 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset , , ,03 Yhteensä , , ,03 0,00 Velat luottolaitoksille 0,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0, Alle 3kk 3-12 kk 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Saamiset luottolaitoksilta ,92 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset 0, , ,16 Yhteensä , , ,16 0,00 Velat luottolaitoksille ,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille ,00 Yhteensä ,00 0,00 0,00 0,00 13 ) Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin ja samaan konserniin kuuluvilta 2013 Kotimaan raha Ulkomaan raha Yhteensä Samaan konserniin kuuluvalta Saamiset luottolaitoksilta , ,15 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,91 Muu omaisuus , ,00 Yhteensä ,06 0, ,06 0,00 Velat luottolaitoksille 0,00 0,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,00 Muut velat , ,26 Yhteensä ,26 0, ,26 0, Kotimaan raha Ulkomaan raha Yhteensä Samaan konserniin kuuluvalta Saamiset luottolaitoksilta , ,92 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,28 Muu omaisuus , ,40 Yhteensä ,60 0, ,60 0,00 Velat luottolaitoksille , ,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,00 Muut velat , ,98 Yhteensä ,98 0, ,98 0,00

17 17 14 ) Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot 2013 Kirjanpitoarvo Käypä arvo Rahoitusvarat Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta , ,15 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset , ,91 Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Rahoitusvelat Velat luottolaitoksille 0,00 0,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , , Kirjanpitoarvo Käypä arvo Rahoitusvarat Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta , ,92 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset , ,28 Osakkeet ja osuudet , ,75 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Rahoitusvelat Velat luottolaitoksille , ,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,00 15 ) Oman pääoman erät 2013 Tilikauden alussa Lisäykset tilikauden Vähennykset tili- Tilikauden lopussa aikana kauden aikana Osuuspääoma , , ,00 Muut sidotut rahastot Vararahasto , ,67 Käyvän arvon rahasto , , ,41 Vapaat rahastot Käyttörahasto 0,00 0,00 *) Edellisten tilikausien ylijäämä , , ,12 Tilikauden alijäämä ,88 Oma pääoma yhteensä ,56 0, , , Tilikauden alussa Lisäykset tilikauden Vähennykset tili- Tilikauden lopussa aikana kauden aikana Osuuspääoma , , ,00 Muut sidotut rahastot Vararahasto , ,67 Käyvän arvon rahasto , , ,77 Vapaat rahastot Käyttörahasto , ,00 0,00 *) Edellisten tilikausien ylijäämä , , ,58 Tilikauden ylijäämä , ,54 Oma pääoma yhteensä , , , ,56 *) Osuuskunnalle on vuodesta 1998 alkaen kerätty käyttörahastoa, jota hallintoneuvosto voi hallituksen esityksestä käyttää osuuskunnan hyväksi.

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 145. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 2 Toimintaympäristö... 2 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni... 2 Varainkäyttö ja

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 12.5.2008 31.12.2008

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 12.5.2008 31.12.2008 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 12.5.2008 31.12.2008 Sivu - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 12.5 31.12.2008... 3 2 KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT... 3 3 VAKAVARAISUUS... 4 4 RISKIENHALLINTA...4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 153. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010 31.12.2010

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010 31.12.2010 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010 31.12.2010 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010... 4 1.1 ACHF:N PALVELU... 4 1.2 OMISTUS JA ASIAKKUUS... 4 1.3 KATSAUS

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Sivu - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011... 4 1.1 ACHF:N PALVELU... 4 1.2 OMISTUS JA ASIAKKUUS... 4 1.3 KATSAUS

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2008 SISÄLLYS TILIKAUSI 1.1.- 31.12.2008...5 Tilikauden 1.1. - 31.12.2008 toiminta...6 n ja emoyhtiön tulos...8 n tase...11 Osakepääoma ja omistus...16 Hallinto ja johto...16

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 154. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2013 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2013... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2014 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2014... 2 Tilikauden tulos ja Tase... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 24 Tilintarkastuskertomus 32 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot