SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA"

Transkriptio

1 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema... 3 Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät... 5 Riskienhallinta... 6 päivän jälkeiset tapahtumat... 6 Vuoden 2014 näkymät... 6 Suomen Luotto-osuuskunnan hallinto... 6 Hallituksen voitonjakoehdotus... 8 SUOMEN Luotto-OSUUSKUNNAN tase... 9 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN TULOSLASKELMA SUOMEN Luotto-OSUUSKUNNAN rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Muut liitetiedot Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Kirjanpitokirjat Tositelajit... 22

3 3 Toimintakertomus HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Liiketoiminnan kehitys ja taloudellinen asema Suomen Luotto-osuuskunnan toiminta vuonna 2013 keskittyi varallisuuden hallinnoimiseen hallituksen hyväksymien sijoitushallinnan periaatteiden mukaisesti. Liiketoiminnan tuotot muodostuivat sijoitustodistusten ja joukkovelkakirjalainojen korkotuotoista, osinkotuotoista, osakkeiden myyntivoitosta sekä vuokratuotoista. Liiketoiminnan kulut muodostuivat pääasiassa hallintokuluista ja liiketoiminnan muista kuluista. -konsernin yhtiörakennetta muutettiin vuonna 2012 siten, että liiketoiminta siirrettiin Luottokunta Oy:hyn, jonka osakekanta myytiin myöhemmin tanskalaiselle Nets Holding A/S:lle Kaupan täytäntöönpano tapahtui Liiketoiminnan tulos vuodelta 2012 sisälsi kertyneet tuotto- ja kuluerät siirretystä liiketoiminnasta liiketoimintasiirtoa edeltävältä ajalta. Tästä johtuen vuoden 2013 ja 2012 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Suomen Luotto-osuuskunnan liikeylijäämä ennen veroja vuodelta 2013 oli 15,9 miljoonaa euroa (99,4) 1 ja tilikauden tappio oli -2,0 miljoonaa euroa (87,1). Tulos Tuotot Vuoden 2013 toimintakate oli 16,7 miljoonaa euroa, (129,0). Korkotuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (2,8) ja korkokulut 0,004miljoonaa euroa (0,3). Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat 0,05 miljoonaa euroa (0,1). Palkkiotuottoja ei ollut ja palkkiokulut olivat 0,03 miljoonaa euroa. Palkkiotuottojen ja -kulujen pieneneminen johtui liiketoimintasiirrosta Luottokunta Oy:lle vuonna Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntivoitot olivat 16,1 miljoonaa euroa käsittäen Visa Incorporatedin A-sarjan osakkeiden myyntivoiton. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (103,2). Vuonna 2012 tähän erään sisältyi 98,8 miljoonan euron myyntivoitto Luottokunta Oy:n osakkeista. Kulut Hallintokulut, poistot ja liiketoiminnan muut kulut yhteensä olivat 0,8 miljoonaa euroa (29,3). Kulut pienenivät johtuen liiketoimintasiirrosta vuonna Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-joulukuun 2012 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailulukuna on edellisen tilinpäätösajankohdan luku ( ).

4 4 Toimintakertomus Hallintokulut olivat 0,2 miljoonaa euroa (19,8), josta henkilöstökulujen osuus oli 0,1 (10,5) miljoonaa euroa ja muiden hallintokulujen osuus 0,1 (9,3) miljoonaa euroa. Poistoja tehtiin vuonna 2013 aineellisista hyödykkeistä 0,05 (3,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 poistoihin sisältyi ennen liiketoimintasiirtoa tehdyt poistot liikearvosta sekä aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (6,4). haki marraskuussa 2012 Konserniverokeskukselta ennakkoratkaisua siitä, mikä on liiketoimintasiirtoon liittyvän apporttiomaisuuden käypä arvo hakijan verovuoden 2012 verotuksessa. Konserniverokeskus antoi ratkaisunsa asiassa kesäkuussa 2013, mutta päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. maksoi täydennysveroa kaikkiaan 15,0 miljoonaa euroa, joten vuoden 2012 verot olivat kaikkiaan 24,3 miljoonaa euroa. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Arvonalentumistappioita luotoista ja muista saamisista ei ollut lainkaan vuoden 2013 aikana (0,3). Vuonna 2012 arvonalentumistappiot muodostuivat liiketoimintaan kuuluvista, ennen liiketoimintasiirtoa kirjatuista tappioista. Tase- ja rahoitusrakenne Taseen loppusumma laski 94,8 miljoonaan euroon (218,1). Tämä aiheutui pääasiassa vuoden 2013 aikana maksetuista osuuspääoman koroista, yhteensä 94,5 miljoonaa euroa ja maksetuista veroista 26,7 miljoonaa euroa. Varat Saamiset luottolaitoksilta vähenivät 1,0 miljoonaan euroon (4,3). Saamistodistusten määrä oli yhteensä 91,6 miljoonaa euroa (188,5) sisältäen sijoitustodistuksia 76,4 miljoonaa euroa ja joukkovelkakirjalainaa 15,2 miljoonaa euroa. Investointeja ei tehty lainkaan vuoden 2013 aikana. Vuoden 2012 investoinnit liittyivät silloiseen liiketoimintaan ja ne tehtiin ennen liiketoimintasiirtoa. Suomen Luotto-osuuskunta omistaa yhden kiinteistön, jonka tasearvo oli vuoden vaihteessa 0,6 miljoonaa euroa (0,6). Siirtosaamisten määrä oli vuoden vaihteessa 1,5 miljoonaa euroa (0,6). Velat Velkoja luottolaitoksille ei ollut vuoden vaihteessa (2,1). Velat yleisölle ja julkisyhteisöille olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3). Muut velat olivat 0,05 miljoonaa euroa (0,1). Siirtovelkojen määrä oli vuoden vaihteessa 3,4 miljoonaa euroa (11,9). Oma pääoma Oma pääoma oli vuoden lopussa 90,9 miljoonaa euroa (199,6), josta osuuspääoman määrä oli 6,8 miljoonaa euroa (7,0).

5 5 Toimintakertomus Keskeiset tase- ja tuloslaskelmaerät TASE (milj. euroa) 2011 Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta 1,0 4,3 154,8 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,0 0,0 236,3 Saamistodistukset 91,6 188,5 149,0 Osakkeet ja osuudet 0,0 24,0 37,5 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 0,6 0,6 35,2 Muut erät 1,6 0,6 23,1 Yhteensä 94,8 218,1 636,0 Vastattavaa Velat luottolaitoksille 0,0 2,1 21,4 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0,3 0,3 400,1 Muut vieraan pääoman erät 3,5 12,1 21,8 Laskennalliset verovelat 0,0 3,9 2,8 Vapaaehtoiset varaukset 0,0 0,0 18,2 Oma pääoma 91,0 199,6 171,7 Yhteensä 94,8 218,1 636,0 TULOSLASKELMA (milj. euroa) 2011 Palkkiotuotot 0,0 43,4 178,8 Toimintakate 16,7 129,0 103,7 Henkilöstökulut -0,1-10,5-28,7 Muut hallintokulut -0,1-9,3-31,3 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja 0,0-3,1-10,3 aineettomista hyödykkeistä ja liikearvosta Liiketoiminnan muut kulut -0,5-6,4-23,2 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 0,0-0,3-1,0 Liikeylijäämä 15,9 99,4 9,3 siirrot 0,0-2,5-2,4 Tuloverot -17,9-9,8-2,3 Tilikauden ylijäämä -2,0 87,1 4,6

6 6 Toimintakertomus Riskienhallinta Koska ei ole enää luottolaitos, sitä ei koske luottolaitoslain ja Finassivalvonnan määräysten mukaiset vaateet luottolaitosten ja omistusyhtiöiden vakavaraisuuden hallinnalle ja raportoinnille. Tästä syystä vakavaraisuusastetta ei lasketa eikä raportoida vuodelta Suomen Luotto-osuuskunnan hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä. Riskienhallinnan tarkoituksena on hallita systemaattisesti ja kattavasti niitä uhkia ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat osuuskunnan liiketoimintatavoitteiden toteutumiseen. päivän jälkeiset tapahtumat päivän jälkeen ei ole ollut sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat tilinpäätöksen arvioimiseen. Vuoden 2014 näkymät Suomen Luotto-osuuskunnan toiminta vuonna 2014 kohdistuu pääsääntöisesti osuuskunnan varojen hallintaan. Liikeylijäämän ennakoidaan olevan positiivinen, mutta jäävän varallisuuden vähentymisen vuoksi huomattavasti pienemmäksi kuin vuonna Suomen Luotto-osuuskunnan hallinto Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Osuuskunnan kokoukset Vuonna 2013 pidettiin kolme osuuskunnan kokousta, varsinainen kokous ja kaksi ylimääräistä kokousta. Osuuskunnan varsinainen kokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden ja päätti maksaa osuuspääomalle korkoa prosenttia kultakin sadan euron määräiseltä osuuskunnan osuudelta eli euroa osuudelta päätöksentekohetkellä jäsenluetteloon merkityille jäsenille. Maksetun koron määrä oli yhteensä 67,4 miljoonaa euroa. Osuuskunnan varsinainen kokous päätti hallintoneuvoston esityksen mukaisesti muuttaa osuuskunnan sääntöjä siten, että hallintoneuvosto lakkautettiin ja säännöissä otettiin huomioon liiketoimintaluovutuksen ja tytäryhtiön myymisen vaikutus osuuskuntaan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ilmoittamanaan päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT. Osuuskunnan ylimääräinen kokous valitsi hallituksen jäseneksi Hannele Koskelan hallituksesta eronneen Johanna Lammisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen ja päätti maksaa osuuspääomalle korkoa 400 euroa osuudelta päätöksentekohetkellä jäsenluetteloon merkityille jäsenille. Maksettavan koron määrä oli yhteensä 27,0 miljoonaa euroa.

7 7 Toimintakertomus Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti alentaa osuuskunnan vararahastoa enintään 46 miljoonalla eurolla ja siirtää alennettavan määrän ylijäämää vastaavaan rahastoon. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää Patentti- ja rekisterihallituksen luvan, jota on haettu. Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston tehtävänä oli sääntömuutokseen asti valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja osuuskunnan tarkoituksen toteutumista. Hallintoneuvosto antoi kokouksessaan lausunnon vuoden 2012 tilinpäätöksestä ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan jäsentä. Erovuorossa ollut Pasi Kämäri valittiin uudelleen. Myös erovuorossa olleiden Sakari Toivolan ja Risto Tornivaaran tilalle valittiin Seppo Halme ja Johanna Lamminen. Varsinainen kokous päätti sille esitetyistä sääntömuutoksista, hallintoneuvosto lakkautettiin osuuskunnan toimielimenä. Hallitus Hallitus edustaa a ja johtaa sen toimintaa huolehtien sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi Pekka Nuuttilan ja varapuheenjohtajaksi Tony Vepsäläisen. Hallituksen muina jäseninä ovat vuonna 2013 toimineet Jari Annala, Jukka Erlund, Pasi Kämäri Kasperi Saari. Risto Tornivaara (15.3. asti) Sakari Toivola (15.3. asti), Seppo Halme (15.3. alkaen), Johanna Lamminen ( ) ja Hannele Koskela (1.11. alkaen). Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Heikki Vitie. Organisaatio Suomen Luotto-osuuskunnan palveluksessa ei ollut muita henkilöitä vuonna 2013 kuin toimitusjohtaja. Osuuskunta on ostanut tarvitsemansa hallintopalvelut pääosin Nets Oy:ltä palveluna. Henkilöstön lukumäärä 2011 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Jäsenistö Luottokunnassa oli jäseniä vuoden 2013 lopussa yhteensä (20 122).

8 8 Toimintakertomus Hallituksen voitonjakoehdotus Suomen Luotto-osuuskunnan oma pääoma ,32 - josta jakokelvottomia Osuuspääoma ,00 Vararahasto ,67 Käyvän arvon rahasto 1 539,41 Yhteensä ,08 Suomen Luotto-osuuskunnan jakokelpoinen ylijäämä ,24 Osuuskunnan kokouksen käytössä olevien varojen määrä on ,24 euroa. Hallitus esittää, että osuuspääomalle maksetaan korkona 1200 prosenttia kultakin sadan euron määräiseltä osuuskunnan osuudelta eli 1200 euroa osuudelta päätöksentekohetkellä jäsenluetteloon merkityille jäsenille, eli arviolta noin 80,9 miljoonaa euroa. Esityksen edellytyksenä on, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntää ennen varsinaista osuuskunnan kokousta luvan osuuskunnan vararahaston alentamiseen enintään 46 miljoonalla eurolla ja alennettavan määrän siirtämiseen ylijäämää vastaavaan rahastoon.

9 9 SUOMENLUOTTO-OSUUSKUNNAN TASE TASE (euroa) Liite VASTAAVAA Käteiset varat 1,14 0,00 0,00 Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat , ,92 Muut Saamiset luottolaitoksilta yhteensä 1,12,13, , ,92 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Muut 2,12,13,14 0,00 0,00 Saamistodistukset Muilta 3,12,13, , ,28 Osakkeet ja osuudet 4,13,14 0, ,75 Osakkeet samaan konserniin 4,13,14 0,00 0,00 kuuluvissa yrityksissä Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5,7,13 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Muut kiinteistöt , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6,7, , ,40 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 8, , ,58 Laskennalliset verosaamiset 9, , ,67 VASTAAVAA , ,60 VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Velat luottolaitoksille Luottolaitoksille Muut 12,13,14 0, ,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Muut velat Muut 12,13, , ,00 Muut velat Muut velat 10, , ,35 Pakolliset varaukset 0,00 0,00 Muut velat yhteensä , ,35 Siirtovelat ja saadut ennakot 11, , ,63 Laskennalliset verovelat 9 499, ,06 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,04 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,00 Muut sidotut rahastot Vararahasto , ,67 Käyvän arvon rahasto Käypään arvoon arvostamisesta 1 539, ,77 Muut sidotut rahastot yhteensä , ,44 Vapaat rahastot Muut rahastot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,58 Tilikauden ylijäämä , ,54 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,56 VASTATTAVAA , ,60

10 10 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA (euroa) Liite Korkotuotot , ,25 Korkokulut , ,18 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista , ,13 Palkkiotuotot 18 0, ,29 Palkkiokulut , ,74 Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntivoitot , ,52 Liiketoiminnan muut tuotot , ,10 TOIMINTAKATE , ,37 Hallintokulut Palkat ja palkkiot , ,37 Eläkekulut , ,94 Muut henkilösivukulut , ,30 Henkilösivukulut yhteensä , ,24 Henkilöstökulut yhteensä , ,61 Muut hallintokulut , ,35 Hallintokulut yhteensä , ,96 Poistot ja arvonalentumiset 22 Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,26 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,26 Liiketoiminnan muut kulut , ,92 KULUT YHTEENSÄ , ,14 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista 23 0, ,38 saamisista LIIKEYLIJÄÄMÄ , ,85 siirrot 0, ,00 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,75 Laskennallisten verojen muutos , ,56 Tuloverot yhteensä , ,31 VARSINAISEN TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ VEROJEN JÄLKEEN , ,54 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,54

11 11 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN RAHOITUSLASKELMA (tuhatta euroa) Liiketoiminnan rahavirta Liikeylijäämä ennen veroja Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Osuuspääoman muutokset Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Erotus Liiketoimintaluovutuksen yhteydessä siirtyneet rahavarat

12 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Laatimisperusta toimi Luottokunta-nimisenä luottolaitoksena vuosikymmeniä ja luopui luottolaitostoimiluvasta vapaaehtoisesti toukokuussa on laadittu kirjanpito- ja luottolaitoslain sekä Finanssivalvonnan määräysten mukaisesti, kuitenkin siten, että vakavaraisuutta eikä tunnuslukuja ei ole laskettu. Liitetiedot on laadittu Finanssivalvonnan - ja toimintakertomus määräysten mukaisesti ja numeroitu juoksevasti. Ne määräysten mukaiset liitetiedot joista ei ole ollut raportoitavaa vuosina 2012 ja 2013 on jätetty tyhjiksi. Tunnusluja ei ole laskettu, koska yhtiön liiketoiminta ei ole sitä edellyttänyt. Ulkomaan rahan määräiset erät Ulkomaan rahan määräiset liiketoimet kirjataan euromääräisiksi tapahtumapäivän kurssiin. Kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. päivänä ulkomaan rahan määräiset tase-erät on muutettu euroiksi Euroopan keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Osuuskunnalla ei ollut ulkomaan rahan määräisiä tapahtumia tilinpäätöksessä. Rahoitusvarat Rahoitusvaroihin kuuluvat rahoitusomaisuus ja muut rahavarat. Yrityksellä ei ole muita rahavaroja kuten arvopapereita tai osakkeita. Sijoitustodistusten ja joukkovelkakirjalainan nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä tuottona saamisen juoksuajalle. Hankintahintaa vastaava osuus kirjataan taseen erään Saamistodistukset ja jaksotettava korko erään Siirtosaamiset ja maksetut ennakot. Rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan suoraan omaan pääomaan Käyvän arvon rahastoon, kunnes rahoitusvaroihin kuuluva erä kirjataan pois taseesta. Aineettomat hyödykkeet Yrityksellä ei ole muita aineettomia hyödykkeitä. Liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä vuonna 2012 aineettomat hyödykkeet siirtyivät Luottokunta Oy:lle. Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet arvostetaan poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Hyödykkeet poistetaan tasapoistoin arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Poistoajat ovat hyödykeryhmittäin seuraavat: Rakennukset Koneet Kalusto Atk-laitteet Maksupäätteet vuotta 3 vuotta 5 vuotta 3-5 vuotta 3 vuotta. Maa-alueesta ei tehdä poistoja.

13 13 Muut aineelliset hyödykkeet kuin maa-alue ja rakennus siirtyivät liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä vuonna 2012 Luottokunta Oy:lle. Tuloverot Tuloverot on laskettu ja kirjattu verotettavaan tuloon pohjautuvan verolaskelman perusteella. Laskennallisten verojen muutos on kirjattu tuloslaskelmaan ja esitetty taseessa laskennallisina verosaamisina ja -velkoina. Laskennallinen verovelka tai - saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Tilikauden tuloslaskelmaan on kirjattu veroja yhteensä 17,9 miljoonaa euroa. Veroja maksettiin Konserniverokeskuksen ennakkoratkaisun perusteella vuonna 2012 toteutetun liiketoimintasiirron apporttiomaisuuden käyvän arvon perusteella yhteensä 15,1 miljoonaa euroa. Tästä summasta 1,1 miljoonaan euroa on kirjattu verosaamisiin. Ennakkoveroja on maksettu yhteensä 2,3 miljoonaa euroa ja 1,6 miljoonaa euroa tullaan maksamaan täydennysverona vuoden 2013 lopullisina veroina. Ja tämä summa on yrityksen taseessa verovelkana. Yrityksen rahoituslaskelmassa esitetyt verot yhteensä 26,7 miljoonaa euroa koostuvat seuraavista eristä. Vapaaehtoisen luottotappiovarauksen purkamiseen liittyvä täydennysvero yhteensä 4,1 miljoonaa euroa, apporttiomaisuuden käyvän arvon täydennysvero 5,1 miljoonaa euroa sekä edellä mainittu ennakkoratkaisun perusteella maksettu 15,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 maksetut ennakkoverot yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Ehdolliset varallisuuserät on myynyt Luottokunta Oy:n osakekannan Nets Holding A/S:lle päivätyllä kauppakirjalla. Osakekauppa pantiin täytäntöön Kauppakirjaan sisältyy ehto, jonka mukaan Luottokunta Oy:n (nyt Nets Oy) omistamaan Visa Europe Ltd:n yhdelle (1) osakkeelle kertyvät mahdolliset myöhemmät ns. Put or Call Option oikeuden käyttöön perustuvat osingot kuuluvat osuuskunnalle myyjän omistusajalta kertyneiltä osin (100 % mennessä ja 50 % mennessä maksetuista eristä). Kauppakirjassa on lisäksi sovittu ostajan goodwillin vähennysoikeuteen perustuvasta mahdollisesta neljän miljoonan euron lisähyvityksestä myyjälle, edellytyksin, että ostaja on saanut vähennysoikeudesta lopullisen ja sitovan päätöksen. Veroasiamiehen valituksen johdosta ennakkopäätöksen valitusprosessi on edelleen vireillä.

14 14 Muut liitetiedot Tase-eriä koskevat liitetiedot 1 ) Saamiset luottolaitoksilta 2013 Yhteensä Vaadittaessa Muut kuin vaaditmaksettavat taessa maksettavat Keskuspankilta 0,00 Kotimaisilta luottolaitoksilta , ,15 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , ,15 0, Yhteensä Vaadittaessa Muut kuin vaaditmaksettavat taessa maksettavat Keskuspankilta 0,00 Kotimaisilta luottolaitoksilta , ,92 Saamiset luottolaitoksilta yhteensä , ,92 0,00 2 ) Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Yrityksiltä ja asuntoyhteisöiltä Kotitalouksilta Ulkomailta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä yhteensä 0,00 0,00 - joista saamisia, joille ei ole kerrytetty korkotuottoa 0,00 0,00 - joista saamisia, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 0,00 0,00 Saamisista tilikaudelle kirjatut arvonalentumistappiot Arvonalentumistappiot vuoden alussa 0, ,43 Tilikaudella kirjatut saamiskohtaiset arvonalentumistappiot -733,65 Tilikaudella kirjatut ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot ,52 Tilikaudella peruutetut saamiskohtaiset arvonalentumistap ,26 Arvonalentumistappiot vuoden lopussa 0,00 0,00 3 ) Saamistodistukset 2013 Muiden kuin julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä Myytävissä olevat Pankkien sijoitustodistukset , ,88 Joukkovelkakirjalainat , ,03 Saamistodistukset yhteensä ,91 0, ,91 Muiden kuin julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä Myytävissä olevat Pankkien sijoitustodistukset , ,12 Saamistodistukset yhteensä , , ,28 0, ,28 4 ) Osakkeet ja osuudet 2013 Tase-erä Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä joista luottolaitoksissa Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät Myytävissä olevat 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 - joista hankintamenoon 0,00 0,00 0,00 0, Tase-erä Julkisesti noteeratut Muut Yhteensä joista luottolaitoksissa Osakkeet ja osuudet Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät Myytävissä olevat , ,50 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 0, , ,50 0,00 - joista hankintamenoon 0,00 0,00 0,00 0,00

15 15 5 ) Aineettomat hyödykkeet IT-hankinnat 0,00 0,00 Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 0,00 6 ) Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt Omassa käytössä olevat Maa-alueet , ,85 Rakennukset , ,55 Kiinteistöt yhteensä , ,40 7 ) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana 2013 Aineettomat Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet hyödykkeet Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset yhteensä kiinteistöosakkeet hyödykkeet Hankintameno ,61 0, ,61 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Siirrot erien välillä Hankintameno , ,61 0, ,61 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,21 0, ,21 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 Tilikauden poisto ,52 0, ,52 Arvonalennukset 0,00 Kertyneet poistot , ,73 0, ,73 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , ,88 0, ,88 Kirjanpitoarvo , ,40 0, , Aineettomat Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet hyödykkeet Muut kiinteistöt ja Muut aineelliset yhteensä kiinteistöosakkeet hyödykkeet Hankintameno ,61 0, ,61 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Siirrot erien välillä Hankintameno , ,61 0, ,61 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,69 0, ,69 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 Tilikauden poisto ,52 0, ,52 Arvonalennukset 0,00 Kertyneet poistot , ,21 0, ,21 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , ,40 0, ,40 Kirjanpitoarvo , , , ,46 8 ) Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Korkosaamiset ja maksetut korkoennakot , ,58 Muut siirtosaamiset ja maksetut ennakkomaksut ,32 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot yhteensä , ,58 9 ) Laskennalliset verosaamiset ja -velat Jaksotuseroista lasketut verosaamiset Verotuksessa vahvistettuihin tappioihin perustuvat Muut jaksotuseroista johtuvat , ,67 Laskennalliset verosaamiset yhteensä , ,67 Muista väliaikaisista eroista lasketut verovelat Käyvän arvon rahastosta johtuvat 499, ,06 Laskennalliset verovelat yhteensä 499, ,06

16 16 10 ) Muut velat Muut velat Muut , ,35 Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 0,00 0,00 Muut pakolliset varaukset Muut velat yhteensä , , Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset Yhteensä Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Tilikauden vähennys Tilikaudella käytetty määrä Tilikaudella peruttu määrä Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0, Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset Yhteensä Kirjanpitoarvo , ,00 Tilikauden lisäys , ,00 Tilikaudella käytetty määrä Tilikaudella peruttu määrä Kirjanpitoarvo ,00 0,00 0,00 11 ) Siirtovelat ja saadut ennakot Korkovelat ja saadut korkoennakot , ,07 Muut siirtovelat ja saadut ennakkomaksut , ,56 Siirtovelat ja saadut ennakot yhteensä , ,63 12 ) Luottolaitoksen rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteetti jakauma 2013 Alle 3kk 3-12 kk 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Saamiset luottolaitoksilta ,15 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset , , ,03 Yhteensä , , ,03 0,00 Velat luottolaitoksille 0,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0, Alle 3kk 3-12 kk 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Saamiset luottolaitoksilta ,92 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset 0, , ,16 Yhteensä , , ,16 0,00 Velat luottolaitoksille ,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille ,00 Yhteensä ,00 0,00 0,00 0,00 13 ) Tase-erien erittely koti- ja ulkomaanrahan määräisiin ja samaan konserniin kuuluvilta 2013 Kotimaan raha Ulkomaan raha Yhteensä Samaan konserniin kuuluvalta Saamiset luottolaitoksilta , ,15 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,91 Muu omaisuus , ,00 Yhteensä ,06 0, ,06 0,00 Velat luottolaitoksille 0,00 0,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,00 Muut velat , ,26 Yhteensä ,26 0, ,26 0, Kotimaan raha Ulkomaan raha Yhteensä Samaan konserniin kuuluvalta Saamiset luottolaitoksilta , ,92 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,28 Muu omaisuus , ,40 Yhteensä ,60 0, ,60 0,00 Velat luottolaitoksille , ,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,00 Muut velat , ,98 Yhteensä ,98 0, ,98 0,00

17 17 14 ) Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot 2013 Kirjanpitoarvo Käypä arvo Rahoitusvarat Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta , ,15 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset , ,91 Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Rahoitusvelat Velat luottolaitoksille 0,00 0,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , , Kirjanpitoarvo Käypä arvo Rahoitusvarat Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta , ,92 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Saamistodistukset , ,28 Osakkeet ja osuudet , ,75 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Rahoitusvelat Velat luottolaitoksille , ,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,00 15 ) Oman pääoman erät 2013 Tilikauden alussa Lisäykset tilikauden Vähennykset tili- Tilikauden lopussa aikana kauden aikana Osuuspääoma , , ,00 Muut sidotut rahastot Vararahasto , ,67 Käyvän arvon rahasto , , ,41 Vapaat rahastot Käyttörahasto 0,00 0,00 *) Edellisten tilikausien ylijäämä , , ,12 Tilikauden alijäämä ,88 Oma pääoma yhteensä ,56 0, , , Tilikauden alussa Lisäykset tilikauden Vähennykset tili- Tilikauden lopussa aikana kauden aikana Osuuspääoma , , ,00 Muut sidotut rahastot Vararahasto , ,67 Käyvän arvon rahasto , , ,77 Vapaat rahastot Käyttörahasto , ,00 0,00 *) Edellisten tilikausien ylijäämä , , ,58 Tilikauden ylijäämä , ,54 Oma pääoma yhteensä , , , ,56 *) Osuuskunnalle on vuodesta 1998 alkaen kerätty käyttörahastoa, jota hallintoneuvosto voi hallituksen esityksestä käyttää osuuskunnan hyväksi.

18 18 Tuloslaskelman eriä koskevat liitetiedot 16 ) Korkotuottojen ja korkokulujen erittely tase-erittäin Korkotuotot Saamiset luottolaitoksilta ,52 Saamistodistuksista , ,19 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0, ,75 Muut korkotuotot 0, ,79 Korkotuotot yhteensä , ,25 - joista samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 0,00 0,00 Korkokulut Velat luottolaitoksille ,87 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 4 396, ,40 Muut korkokulut 15,91 Korkokulut yhteensä 4 396, ,18 - joista samaan konserniin kuuluville yrityksille 0,00 0,00 17 ) Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokitelluista sijoituksista saadut osinkotuotot , ,13 Samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä saadut osinkotuotot Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista yhteensä , ,13 18) Palkkiotuotot ja palkkiokulut Maksuliikenteestä 0, ,13 Muusta toiminnasta 0, ,16 Palkkiotuotot yhteensä 0, ,29 Muista 0, ,74 Palkkiokulut yhteensä 0, ,74 19) Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntituotot Rahoitusvarojen luovutuksista , ,52 20 ) Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot , ,10 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä , ,10 21 ) Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut 0, ,77 Kulut omassa käytössä olevista kiinteistöistä , ,67 Muut kulut , ,48 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,92

19 19 22 ) Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Aineettomat Aineelliset Aineettomat Aineelliset hyödykkeet hyödykkeet hyödykkeet hyödykkeet Suunnitelman mukainen poisto 0, , , ,45 Arvonalentumiset 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 0, , , ,45 23 ) Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista sekä muista rahoitusvaroista 2013 Saamisista yleisöltä Muista Yhteensä ja julkisyhteisöiltä Sopimuseräkohtaiset arvonalentumistappiot, brutto 0,00 0,00 Ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot, brutto 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tuloslaskelmaan kirjatut 0,00 0,00 0, Saamisista yleisöltä Muista Yhteensä ja julkisyhteisöiltä Sopimuseräkohtaiset arvonalentumistappiot, brutto , ,93 Ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot, brutto , ,52 Vähennykset , ,07 Tuloslaskelmaan kirjatut ,38 0, ,38 24 ) Liiketoiminta-alueita ja maantieteellisiä markkina-alueita koskevat tiedot* 2013 Korttitoiminta Arvosetelitoiminta Yhteensä Tuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00 Liikeylijäämä 0,00 0,00 0,00 Varat 0,00 0,00 0,00 Velat 0,00 0,00 0,00 Henkilöstö Korttitoiminta Arvosetelitoiminta Yhteensä Tuotot yhteensä , , ,98 Liikeylijäämä , , ,18 Varat , , ,44 Velat , , ,44 Henkilöstö * vuoden 2012 tiedot ovat ajalta 1-3/2013, jonka jälkeen tapahtui liiketoimintasiirto Luottokunta Oy:öön. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 25 ) Leasing- ja muut vuokravastuut Ei ole. 26 ) Taseen ulkopuoliset sitoumukset Ei ole.

20 20 Henkilöstöä ja johtoa koskevat liitetiedot 27 ) Henkilöstö ja toimi- ja valvontaelinten jäsenet Henkilöstön määrä Keskimääräinen Muutos tilikauden Keskimääräinen Muutos tilikauden lukumäärä aikana lukumäärä aikana Palkat ja palkkiot Hallintoneuvoston jäsenet , ,00 Hallituksen jäsenet , ,00 Toimitusjohtaja , ,13 Rahalainat, takaukset ja muut taseen ulkopuoliset sitoumukset Edellä mainituille toimi- ja valvontaelimille ja tilintarkastajille ei ole annettu rahalainoja eikä heidän hyväkseen ole myönnetty takauksia eikä muita taseen ulkopuolisia sitoumuksia. Eläkesitoumukset - Omistusosuudet Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenillä sekä toimitusjohtajalla ei ole Suomen Luotto-osuuskunnan osuuksia. Omistukset muissa yrityksissä 28 ) Tytäryritykset Ei ole. Tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot 29 ) Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,41 Veroneuvonta , ,22 Muut palvelut 0, ,37 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä , ,00 Muut liitetiedot 30 ) Maksamatta olevat osuusmaksut ja jäsenten lukumäärä Osuuskunnan jäsenten lukumäärä, kpl Maksamatta olevia osuusmaksuja yhteensä 0,00 0,00 Irtisanottuja osuusmaksuja yhteensä - joista palautettavaa vuonna ,00 - joista palautettavaa vuonna , ,00 - joista palautettavaa vuonna ,00

TASEKIRJA Suomen Luotto-osuuskunta

TASEKIRJA Suomen Luotto-osuuskunta 1 / 16 TASEKIRJA Suomen Luotto-osuuskunta Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 16 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain ja Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain ja Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET Tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain ja Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Leasing Leasing-vuokrat kirjataan kuluksi leasing-muodosta

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot