Työaikapankki pitkäaikaisten ja yksilöllisten työaikajärjestelyjen toteuttamiseksi, työryhmäraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työaikapankki pitkäaikaisten ja yksilöllisten työaikajärjestelyjen toteuttamiseksi, työryhmäraportti 24.2.2004"

Transkriptio

1 Työaikapankki pitkäaikaisten ja yksilöllisten työaikajärjestelyjen toteuttamiseksi, työryhmäraportti Akava Kirkon sopimusvaltuuskunta Kunnallinen työmarkkinalaitos Palvelutyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto Valtion työmarkkinalaitos

2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimeksianto ja työryhmän työ Lähtökohdat ja rakenne Työaikapankki käsitteenä Työaikapankin koko ja käyttö Työaikapankkijärjestelmästä sopiminen Työaikapankkijärjestelmän sisältöä ja periaatteita koskevia suosituksia Järjestelmän piiriin kuuluva henkilöstö Järjestelmään liittyminen ja siitä irtautuminen Työaikapankin osatekijät Työaikapankin enimmäismäärät Aikamääräinen kokonaisuus ja työaikapankkiin siirrettävät erät Vapaiden ajalta maksettavien ansioiden määräytyminen Vapaiden pitäminen Vapaiden luonne ja yhteensovittaminen muiden poissaoloperusteiden kanssa Järjestelmän muuttaminen tai lakkauttaminen Lainsäädäntöä koskevat muutostarpeet Seurantaryhmän asettaminen SAK:n näkemys työaikapankkijärjestelmän kehittämisestä...10 LIITE 1 Muistio työ- ja vapaa-aikoja koskevista lainsäännöksistä ja työ- ja virkaehtosopimusten joustavista työaikamääräyksistä

3 (12) 1. Toimeksianto ja työryhmän työ Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2003 ja 2004 asetettiin työryhmä selvittämään niitä tarpeita ja mahdollisuuksia, joita työajan pitkäjänteiseen tarkasteluun ja yksilölliseen joustamiseen tähtäävien työaikatilien/työaikapankkien säästö- ja lainausmahdollisuuksien edistämiseen liittyy. Työryhmälle asetettu määräaika päättyi Määräaikaa jatkettiin vuoden 2004 alkuvuoteen. Työaikapankki-työryhmän toimeksianto on kirjattu tulopoliittisen sopimuksen Työelämän kehittämistä koskevan liitteen kohtaan 8: "Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että työaikajärjestelmien kehittämisen tehtävänä on tukea yritysten ja työyhteisöjen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon ottamista, työviihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tavoitteita voidaan edistää ottamalla käyttöön työajan pitkäaikaiseen tarkasteluun tähtäävä työaikatili/ - pankkijärjestelmä. Keskusjärjestöt laativat alkuvuodesta 2002 hyviä työaikakäytäntöjä koskevan kannanoton. Kannanotossa omaksuttujen lähtökohtien perusteella keskusjärjestöjen työaikatyöryhmän tehtäväksi annetaan selvittää niitä tarpeita ja mahdollisuuksia, joita työajan pitkäjänteiseen tarkasteluun ja yksilölliseen joustamiseen tähtäävien työaikatilien/työaikapankkien säästö- ja lainausmahdollisuuksien edistämiseen liittyy. Selvitystyönsä perusteella työryhmän tehtävänä on mennessä kartoittaa työajan säästö- ja lainausjärjestelyjen toteuttamismahdollisuudet ja mahdolliset rajoitukset yhden kalenterivuoden tasoittumisjakson puitteissa. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa: - sopimismenettely, jolla järjestetään työntekijän oikeus säästää ja pitää vapaata - tiliin/pankkiin kerättävän vapaan ylin ja alin tuntimäärä - erät, joilla vapaa mahdollisesti voidaan kerryttää - palkkahallinnolliset ja kirjanpitoon liittyvät ohjeet - järjestelyt työsuhteen päättymistilanteissa - järjestelyt työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa Samalla työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotukset ratkaisuvaihtoehdoiksi työaikatilin/-pankin käytön tukemiseksi sekä

4 (12) 2. Lähtökohdat ja rakenne ehdotukset niiden edistämiseksi tarvittavista muutoksista lainsäädäntöön." Työryhmän jäseninä olivat: Timo Koskinen SAK, Heli Ahokas STTK, Markku Lemmetty AKAVA, Rauno Lindahl PT, Tuija Wilska VTML, Ulla-Riitta Parikka KT, Pauliina Hirsimäki KiSV ja puheenjohtajana Risto Alanko TT. Sihteereinä toimivat Katja Lehto-Komulainen SAK ja Minna Etu-Seppälä TT. Työryhmä kokoontui työnsä aikana 20 kertaa. Työryhmä vieraili kahdessa yrityksessä Metso Minerals (Tampere) Oy:ssä sekä Sulzer Pumps Finland Oy:ssä. Vierailujen yhteydessä tutustuttiin yrityksissä paikallisesti sovittuihin työaikaratkaisuihin. Työryhmä kuuli myös Kaupan Työnantajaliittoa ja Palvelualojen Ammattiliittoa heidän väliseksi ajaksi työehtosopimuksessa sopimastaan työaikapankkikokeilusta. Työryhmä kartoitti työ- ja vapaa-aikoja koskevat lainsäännökset, jotka mahdollisesti tulee ottaa huomioon työaikapankin käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi sektorikohtaisesti kartoitettiin olemassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten työaikajoustomahdollisuuksia. Työryhmälle perustettiin palkkahallinnon kysymyksiä käsittelevä alaryhmä, jonka tarkoituksena oli kartoittaa työaikapankin käyttöön liittyviä palkkahallinnollisia ja kirjanpidollisia ongelmia ja tehdä niiden ratkaisemiseksi tarvittavat ehdotukset ja ohjeet. Palkkahallintotyöryhmän jäseninä toimivat Antti Kondelin TT, Kalevi Oksanen KT, Pauliina Hirsimäki KiSV, Tapio Paananen SAK/Kemianliitto, Timo Vaittinen STTK/Toimihenkilöunioni ja Jaakko Kiiski AKAVA/YTY. Joustavien työaikojen ja työaikajärjestelmien tehtävänä on edistää yritysten ja työyhteisöjen tuottavuutta, kilpailukykyä sekä henkilöstön yksilöllisten työaikatarpeiden huomioonottamista, mikä lisää työviihtyvyyttä ja hyvinvointia. Vapaaehtoisuuteen perustuvat pidempiaikaiset työaikojen säästö- ja lainausmahdollisuudet, joista tässä raportissa käytetään nimitystä työaikapankki, voivat osaltaan edistää tavoitteiden toteuttamista. Työmarkkinakeskusjärjestöjen hyviä työaikakäytäntöjä koskevalla kannanotolla pyrittiin aktivoimaan työpaikan paikallisia osapuolia työaikaratkaisujen kehittämismahdollisuuksien omaehtoiseen tarkasteluun. Samaa menettelytapaa korostetaan myös tämän raportin työaikapankkia koskevissa linjauksissa. Vapaaehtoisten työajan säästö- ja lainausmahdollisuuksien edistämiseksi jäsenliittojen on syytä arvioida työaikapankkijärjestelyjen tarjoamia mahdollisuuksia edustamillaan toimialoilla ja tarvittaessa sopia tässä raportissa esitettyjen linjausten mukaisesti muutoksista ja täsmennyksistä alakohtaisiin työ- ja virkaehtosopimuksiin.

5 (12) 3. Työaikapankki käsitteenä 4. Työaikapankin koko ja käyttö Olemassa olevia lainsäädäntöön sekä työ- ja virkaehtosopimuksiin perustuvia mahdollisuuksia ja rajoitteita on kuvattu raportin liitteessä 1. Tällä hetkellä käytössä olevissa työaikapankkijärjestelyissä käytettyjä osatekijöitä ovat muun muassa säännöllisen työajan tasoitusjaksoihin sekä liukuvaan työaikaan liittyvät tasauserät, eri työehtosopimuksiin perustuvat työaikojen lyhennyserät, vuosiloma ja lomarahat, lisä- ja ylityöt sekä vapaaajaksi muutetut työaikakorvaukset. Yritys- tai toimipaikkakohtaisessa järjestelmissä käytettävät osatekijät on määritelty ja sovittu paikallisesti. Raportin lopussa on esitetty ne yhteisesti todetut muutostarpeet lainsäädännössä, joiden avulla pitkäjänteisiä työaikojen säästö- ja lainausmahdollisuuksia tulisi työryhmän mielestä edistää. Työaikapankkijärjestelyihin liittyviä palkkahallintoa sekä palkka- ja työaikakirjanpitoa koskevia erityiskysymyksiä tarkastellaan tähän raporttiin liittyvässä myöhemmin valmistuvassa erillisessä muistiossa. Niitä koskevan ohjeistuksen selkeys edistää työaikapankkijärjestelmien käyttöönottoa. Tässä raportissa työaikapankilla tarkoitetaan käytössä olevista nimityksistä riippumatta niitä yritys- tai työpaikkatasolla käyttöönotettuja ja vapaaehtoisuuteen perustuvia työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjä, joilla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitkäjänteisesti. Säästettäviä tai lainattavia työ- tai vapaa-aikoja kutsutaan jäljempänä työaikapankin osatekijöiksi. Työaikapankkijärjestelyn voimassaoloaikaa ja säästö- ja lainausmahdollisuuksien enimmäismääriä arvioitaessa työryhmä korostaa raportin lähtökohdissa mainittuja tavoitteita. Toiminnan luonne, käytössä olevat tuotanto- ja palvelutekniikka sekä henkilöstöresurssit ja henkilöstön tarpeet tulee ottaa huomioon yritys- ja työpaikkakohtaisesti. Niiden perusteella voidaan myös arvioida työaikapankin vaikutus sijaisjärjestelytarpeisiin. Työryhmä ei esitä rajoitteita ajanjaksolle, jolla työaikapankkia yksilötasolla kerrytetään tai puretaan. Sama koskee säästö- ja lainausmahdollisuuksien enimmäismääriä. Niiden tarve tulisi arvioida ja ne tulisi täsmentää yritys- ja toimipaikkatasolla ennen järjestelyn käyttöönottoa huomioon ottaen kuitenkin työ- ja virkaehtosopimuksiin sisältyvät määräykset. Saatujen kokemusten ja muuttuneiden tarpeiden perusteella enimmäismääriä tulee voida muuttaa.

6 (12) 5. Työaikapankkijärjestelmästä sopiminen Työryhmä suosittaa, että liittotason työmarkkinaosapuolet arvioivat toimialansa osalta työaikapankkijärjestelyihin liittyviä tarpeita ja toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Tällöin ne voivat myös täsmentää työ- ja virkaehtosopimuksiin perustuvien osatekijöiden käytettävyyttä yritysten ja työpaikkojen työaikapankkijärjestelmissä. Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta ja tarkemmasta sisällöstä sovitaan yritys- tai työpaikkakohtaisesti noudattaen asianomaisella alalla käytössä olevia paikallisen sopimisen menettelytapoja. Työaikapankkijärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi paikallisessa sopimuksessa tulisi määritellä mahdollisimman täsmällisesti järjestelmän tavoitteet, soveltamisala ja sisältö. Edistääkseen työaikapankkijärjestelmästä sopimista työryhmä suosittaa seuraavassa kohdassa selostettujen asioiden ja periaatteiden omaksumista käsiteltäessä työaikapankkijärjestelmiä ala- ja yrityskohtaisesti. Suosituksella ei oteta kantaa olemassa olevien työaikapankkijärjestelmien sisältöön. 6. Työaikapankkijärjestelmän sisältöä ja periaatteita koskevia suosituksia 6.1. Järjestelmän piiriin kuuluva henkilöstö 6.2. Järjestelmään liittyminen ja siitä irtautuminen Työaikapankkijärjestelmä voi koskea koko henkilöstöä tai sen soveltamisala voi olla rajattu vain osaan henkilöstöstä. Rajauksilla ei tule kuitenkaan asettaa ketään perusteettomasti eriarvoiseen asemaan. Työaikapankkijärjestelmän käyttö yksittäisen henkilön osalta perustuu vapaaehtoisuuteen. Työaikajärjestelyjen, palkkahallinnon sekä palkka- ja työaikakirjanpidon kannalta on välttämätöntä tietää, ketkä kulloinkin ovat järjestelmän piirissä. Tämän vuoksi on syytä täsmentää menettelytavat, joilla yksittäisen henkilön mukanaolo järjestelmässä todetaan. On myös syytä sopia mahdollisesta ilmoitusajasta ja muista menettelytavoista, joita noudattaen järjestelmän soveltaminen yksilötasolla lakkaa työsuhteen jatkuessa. Tällöin on myös syytä täsmentää, onko säästetyt tai lainatut tunnit mahdollista korvata vastaavana rahasuorituksena. Työsuhteen päättyessä työaikapankkisäästöjen käyttöön vapaana vaikuttaa säästömäärän ohella ennakkotieto työsuhteen päättymisajankohdasta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista sisällyttää sopimuksiin mahdollisuus korvata työaikapankin säästö myös rahana työsuhteen päättymisen yhteydessä.

7 (12) 6.3. Työaikapankin osatekijät 6.4. Työaikapankin enimmäismäärät Lainsäädännön lisäksi sopimusalakohtaiset työ- ja virkaehtosopimukset vaikuttavat siihen, mitä osatekijöitä yritys- tai työpaikkakohtaisissa työaikapankkijärjestelmissä voidaan käyttää. Työaikapankkijärjestelmässä kulloinkin käytössä olevat osatekijät on syytä sopia ja todeta selvästi samoin kuin niissä mahdollisesti olevat erot järjestelmän piiriin kuuluvien eri henkilöstöryhmien tai henkilöiden osalta. Yritys- tai työpaikkatasolla on syytä arvioida, onko tarvetta asettaa säästö- ja lainausmahdollisuuksille enimmäismäärät ja ovatko ne samat eri tehtävissä. Työaikapankkijärjestelmä on usein syytä aloittaa pienemmillä enimmäismäärillä ja kasvattaa niitä järjestelmän toimivuudesta saatujen kokemusten myötä Aikamääräinen kokonaisuus ja työaikapankkiin siirrettävät erät Riippumatta käytettävistä osatekijöistä työaikapankki on tarkoituksenmukaisinta muodostaa aikaperusteiseksi, esimerkiksi tuntimääräiseksi kokonaisuudeksi. Säästettävät osatekijät merkitään palkka- ja työaikakirjanpitoon ja muutetaan tarvittaessa ajaksi sekä siirretään työaikapankkiin. Vastaavasti purettaessa yksilökohtaista työaikapankkia vähennetään käytettävää aikaa vastaava määrä työntekijän henkilökohtaisesta säästöstä. Työaikapankkijärjestelmässä on syytä määrittää ne ehdot, joiden mukaisesti järjestelmän piiriin kuuluva työntekijä voi siirtää osatekijöitä työaikapankkiin. Siirrot on syytä todeta ja kirjata työntekijäkohtaisesti. Kirjaus työaikapankkiin merkitsee samalla asianomaisen osatekijän siirtymistä työaikapankkia koskevien sääntöjen mukaan korvattavaksi. Järjestelyn toimivuudelle tärkeitä ovat selkeästi todetut ja asianmukaisesti tiedotetut menettelytavat siitä, kuinka työaikapankin kerryttäminen tai käyttö todetaan palkka- ja työaikakirjanpidossa ja kuinka yksilöllisen työaikapankkikertymän määrä on todettavissa. Näitä koskevat tarkemmat suositukset sisältyvät raporttiin liittyvään erilliseen muistioon Vapaiden ajalta maksettavien ansioiden määräytyminen Järjestelmän käyttökelpoisuuden vuoksi suositellaan, että työaikapankkiin perustuvia vapaita pidettäessä palkka lähtökohtaisesti määräytyisi vapaan pitämisajankohtana voimassa olevan palkan mukaisesti.

8 (12) Mikäli käytössä on useita eri palkkaperusteita tai palkkaustapoja, on ennalta syytä täsmentää, miten vapaan pitämisajankohdan palkka määritellään. Sopimusalakohtaisista erityispiirteistä johtuen jäsenliittojen on syytä arvioida tarkempien suositusten antamista vapaan ajalta maksettavan ansion osalta Vapaiden pitäminen Lähtökohtana työaikapankkijärjestelmissä on työn ja vapaa-ajan mahdollisimman hyvä yhteensovitus työyhteisön toiminnallisten ja työntekijän yksilöllisten tarpeiden kanssa, ottaen huomioon työtilanne ja henkilöstöresurssit. Tähän järjestelyn pitkäjänteisyys antaa lisää mahdollisuuksia. Järjestelmästä sovittaessa on syytä sopia myös säästämisen ja käytön periaatteista sekä menettelytavoista, joita noudattaen yksittäisten, mahdollisesti hyvinkin erimittaisten vapaiden pitämisen ajankohdasta sovitaan työnantajan edustajan ja työntekijän kesken. Ennalta on syytä myös sopia periaatteista, joiden mukaan pääsääntöisesti vapaana annettavat työaikapankkikertymät voidaan korvata myös rahana, esimerkiksi työtehtävien tai palkkaperusteiden olennaisesti muuttuessa Vapaiden luonne ja yhteensovittaminen muiden poissaoloperusteiden kanssa 6.9. Järjestelmän muuttaminen tai lakkauttaminen Työaikapankkivapaat eivät muuta työ- tai palvelussuhteessa noudatettavia ehtoja. Tämän vuoksi vapaiden vaikutus työ- ja virkasuhteen perusteella kertyviin etuuksiin tulisi selvittää lainsäädännön sekä työ- ja virkaehtosopimusten määräykset huomioon ottaen paikallisesti. Työja virkaehtosopimusten täsmentämistarve tältä osin voidaan arvioida sopimusalakohtaisesti. Suositeltavaa on, että työaikapankkivapaat eivät vähennä vuosilomakertymää. Järjestelyä käyttöönotettaessa on syytä sopia, miten menetellään tilanteissa, joissa henkilö on työaikapankkijärjestelmään perustuvan vapaan aikana työkyvytön tai olisi muusta syystä estynyt työnteosta. Ellei muusta ole sovittu tai sovita, noudatetaan ns. aikaprioriteettiperiaatetta. Yritys- tai työpaikkakohtaisesti sovittava työaikapankkijärjestelmä ja sen ylläpito perustuvat sopimukseen, minkä mukaisesti sopimalla työaikapankkijärjestelmän sisältöä voidaan myös muuttaa. Järjestelmän lakkauttamiselta ei tule edellyttää erityisiä perusteita. On kuitenkin syytä jo järjestelmää käyttöönotettaessa sopia, mitä ilmoitusaikoja noudattaen järjestelmä voidaan lopettaa ja miten työaikapankkisäästöt tällöin korvataan.

9 (12) 7. Lainsäädäntöä koskevat muutostarpeet 8. Seurantaryhmän asettaminen Ellei muuta sovita, noudatetaan yrityksissä tai toimipaikalla paikallista sopimista koskevia yleisesti noudatettavia ilmoitusaikoja, menettelytapoja sekä mahdollisten erimielisyyksien ratkaisumekanismeja. Ottaen huomioon ne tavoitteet, jotka työaikapankkijärjestelmälle ja sen pitkäjänteisyydelle on asetettu, työryhmä esittää seuraavien asioiden toteutumisen varmistamista lainsäädäntöä tarvittavilta osin muuttamalla: 1. Työaikapankin keskeisenä sisältönä on työajan, ansaittujen vapaaaikojen ja vapaa-ajaksi muutettujen rahamääräisten etuuksien sekä niistä maksettavien korvauksien uudelleenrytmitys. Tuloverolain ja ennakkoperintälain tulee työryhmän mielestä mahdollistaa ennakonpidätyksen toimittaminen siten, että työaikapankkiin säästettävien etuuksien veron määräytyminen, ennakonpidätys samoin kuin ennakonpidätyksen yhteydessä määräytyvät muut palkkaperusteiset maksut kohdistuvat etuuden ansainta-ajankohdasta riippumatta vasta etuuksia vastaavan rahasuorituksen maksuajankohtaan. 2. Palkkaturvalaissa on säädetty työsuhteista johtuvien saatavien turvaaminen työnantajan maksukyvyttömyystapauksissa. Laissa palkkaturvan työntekijäkohtainen enimmäismäärä on euroa ja palkkaturvan piiriin voivat kuulua vain sellaiset saatavat, joiden erääntymisestä ei ole kulunut enempää kuin kolme kuukautta. Työryhmän mielestä etuuksien siirtäminen työaikapankkiin ei merkitse etuuksien erääntymistä, vaan muuttumista työaikapankkijärjestelyn mukaiseksi erääntymättömäksi saamiseksi. Siirtämisen jälkeen saamiset erääntyvät työaikapankin sääntöjen mukaisesti. Näin ollen palkkaturvalaissa tarkoitettu kolmen kuukauden erääntymisaika ei näyttäisi edellyttävän erityisjärjestelyjä työaikapankkijärjestelmien osalta. Sitä vastoin palkkaturvan työntekijäkohtaisesti enimmäismääräksi säädetty euroa voi muodostua työaikapankkijärjestelmän edistämisen esteeksi. Tämän vuoksi työryhmä esittää, että palkkaturvalakia muutetaan siten, että sen laissa tarkoitettu euron enimmäismäärä ei koske työaikapankkiin perustuvia saatavia. Palkkaturvaa koskevien väärinkäytösten ehkäiseminen työaikapankkijärjestelyjen yhteydessä on mahdollista toteuttaa työaikapankin säästöjä ja käyttöä koskevien kirjausten selkeydellä palkkakirjanpidossa. Työryhmän raporttiin sisältyy kehitys- ja toimenpide-ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vapaaehtoisuuden pohjalta edistää pitkäaikaisten ja yksilöllisten työaikajärjestelyjen sekä työ- ja vapaa-ajan uudenlaista yhteensovitusta. Ehdotukset kohdistuvat yritys- ja toimipaikkatasolle, sopimusalakohtaisiin työmarkkinaosapuoliin ja lainsäädäntöön. Kokonaisku-

10 (12) van muodostamiseksi työaikapankkijärjestelyn kehittymisestä ja käyttöönotosta sekä mahdollisten edistämistoimenpiteiden tarpeen arvioimiseksi työryhmä esittää, että keskusjärjestöt hyväksyessään työryhmän raportissa tehdyt ehdotukset, asettaisivat yhteisen seurantaryhmä arvioimaan pitkäjänteisten ja yksilöllisten työaikajärjestelyjen kehittymistä työaikapankkijärjestelmiä hyväksi käyttäen. Saatujen kokemusten perusteella seurantaryhmän tulee myös arvioida vapaiden pitämiseen liittyvien menettelyjen toimivuutta käytännössä sekä tarvetta kehittää työaikalakia siten, että säännöllisen työajan tasoittumiseriä voitaisiin käyttää työaikapankkijärjestelmissä nykyistä laajemmin.

11 (12) 9. SAK:n näkemys työaikapankkijärjestelmän kehittämisestä Yleistä SAK tukee työaikapankkijärjestelmiä sekä niiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Työaikapankit ovat yksi myönteinen tapa luoda työntekijöiden autonomisia eli itsemääräämisoikeuksia työpaikoille. Liukuva työaika ja vuosilomalain mukainen säästövapaa ovat myönteisiä esimerkkejä olemassa olevista järjestelyistä. Työryhmän työssä on käyty läpi niitä vaikutuksellisia asioita, joilla on merkitystä työaikapankkien käytössä ja soveltamisessa työpaikoilla. Tämä työ antaa pohjaa liittotasolla tapahtuvaan työaikapankki-järjestelyjen kehittämiseen. Työryhmän työn yhtenä reunaehtona SAK:lla oli työntekijän autonomia eli itsemääräämisoikeus työpaikkakohtaisissa työaikapankkijärjestelmissä. SAK:n mielestä työntekijällä tulee olla autonomia sekä työaikaa säästettäessä että pankkivapaita pidettäessä. Työntekijällä tulee siis olla oikeus päättää myös työaikapankkiin säästämänsä vapaan pitämisen ajankohdasta. SAK:n toisena reunaehtona oli se, että työryhmän työ muodostaa liittokohtaisille työmarkkinaosapuolille työaikapankeista sovittaessa työpaikkakohtaisen toimintamallin, joka täydentyy alakohtaisissa neuvotteluissa. Näissä tavoitteissa työryhmän työssä ei edetty riittävästi. Raportissa käsitellyt työaikapankkijärjestelmät ovat jo nyt mahdollisia ja niistä on sovittu alakohtaisesti. Näitä alakohtaisia sovellutuksia on tällä hetkellä käytössä useilla SAK:laisilla työpaikoilla. Työpaikoilla on käytössä myös työaikapankkeja, jotka toimivat ilman työ- ja virkaehtosopimusten ohjausta. Työaikalaki antaa mahdollisuuden sopia yksilötasolla työaikalakiin perustuvien erien säästämisestä. Tulopoliittisissa neuvotteluissa sovittiin, että työryhmän työssä tuli ottaa toteuttamismahdollisuuksissa huomioon sopimismenettely, jolla järjestetään työntekijän oikeus säästää ja pitää vapaata. Tässä tehtävässä työryhmä ei ole ottanut riittävästi huomioon toimeksiantoa. Toimeksiannon mukaisella tavalla SAK oli valmis hyväksymään voimassa olevan vuosilomalain säästövapaisiin liittyvän sopimismallin. Koska SAK:n asettamat reunaehdot tämän työryhmän työlle eivät toteutuneet eikä työssä ole saavutettu SAK:n tavoittelemaa lisäarvoa pankkijärjestelmien kehittämiselle, keskusjärjestötasolla ei ole aiheellista suositella jäsenliitoille työryhmän tarjoamia työnantaja- ja tuotantolähtöisiä sekä työnantajan hallinnoimia työaikapankkeja. Näissä työnantajalähtöisissä työaikapankkijärjestelmissä ei välttämättä toteudu myöskään työaikasuojelulliset vaatimukset.

12 (12) Alakohtainen sopiminen työaikapankista Työaikapankki ja etuudet sekä poissaolotilanteet Seurantaryhmän asettaminen Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi edellä mainitun lisäksi SAK:n eriävät mielipiteet työryhmän raporttiin. Työryhmän raportissa on jäänyt hyvin epämääräiseksi se, miten alakohtaisissa työ- ja virkaehtosopimuksissa sovitaan työaikapankin käyttöönoton periaatteista ja erityisesti TES- ja VES-perusteisten erien käytettävyydestä ja tallettamisesta työaikapankkijärjestelmään. SAK:n mielestä liittotason sopijaosapuolten on erikseen sovittava näistä asioista alakohtaisissa työ- ja virkaehtosopimuksissa ennen työaikapankkijärjestelmän käyttöönottoa työpaikalla. Työryhmän raportissa esitetään, että yritys- tai työpaikkatasolla arvioitaisiin säästö- ja lainausmahdollisuuksien enimmäismääriä sekä sitä, tarvitaanko rajoitteita sen ajanjakson pituudelle, jolla työaikapankkia kerrytetään tai puretaan. Työryhmä on lähtenyt siitä, että säästö- ja lainausmahdollisuudet olisivat ajallisesti rajoittamattomia työsuhteen kestäessä. Liittotason työmarkkinaosapuolten tulee voida alakohtaisesti sopia näistäkin asioista. Lisäksi liittotason työmarkkinaosapuolten tulee voida erikseen sopia lainausmahdollisuuksista. Näissä tilanteissa olisi sovittava myös lainaamisen enimmäismääristä ja lainaamiseen liittyvistä työntekijän oikeuksista. Alakohtaisissa työ- ja virkaehtosopimuksissa voidaan ottaa parhaiten huomioon työaikasuojelulliset tarpeet työaikapankkijärjestelmän olennaisissa kysymyksissä. Raportissa on jätetty epämääräisen paikallisen selvittelyn varaan se, mikä on työaikapankkivapaan vaikutus työ- ja virkasuhteen perusteella kertyviin etuuksiin. SAK:n mielestä työaikapankkivapaan pitäminen ei saa heikentää niitä lainsäädäntöön ja sopimuksiin perustuvia etuuksia, joiden kertymiseen vaikuttaa työsuhteen pituus (esim. vuosiloma). Tämä on erikseen turvattava työ- ja virkaehtosopimuksissa. Erimielisyys koski myös sitä, miten menetellään tilanteissa, joissa henkilö on työaikapankkivapaan aikana työkyvytön tai muusta syystä estynyt työnteosta. SAK:n mielestä pääsääntönä on se, että työntekijällä on oikeus siirtää työaikapankkivapaa esimerkiksi työkyvyttömyystilanteissa, mistä tulee erikseen sopia alakohtaisesti. Työryhmässä työnantajapuolella on ollut työaikalain avaamiseen liittyviä tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa lain työaikasuojelullisten tavoitteiden

13 (12) kanssa. SAK:n mielestä työaikapankkijärjestelmät tulee toteuttaa nykyisen työaikalainsäädännön pohjalta. Myös työryhmän toimeksiannossa lähdettiin siitä, että säästövapaiden toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan yhden kalenterivuoden tasoittamisjakson puitteissa. Näin ollen työaikalakia ei ole tarvetta avata. SAK pitää tämän asian osalta ehdotettua seurantaa tarpeettomana. Raportissa on todettu, että seurantaryhmän tulee myös arvioida vapaiden pitämisen toteutumista. SAK:n yksi reunaehto työryhmän työlle oli työntekijän autonomia eli itsemääräämisoikeus myös työaikapankkivapaan pitämisessä. Koska työryhmä ei tässä asiassa edistynyt, SAK pitää seurantaa tältäkin osin tarpeettomana.

14 LIITE (8) MUISTIO TYÖ- JA VAPAA-AIKOJA KOSKEVISTA LAINSÄÄNNÖKSISTÄ JA TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUSTEN JOUSTAVISTA TYÖAIKAMÄÄRÄYKSISTÄ Tässä muistiossa on nykytilan hahmottamiseksi kuvattu lainsäädäntöön sekä voimassa oleviin työ- ja virkaehtosopimuksiin perustuvia työajan käyttöä ja säästöä koskevien työaikamääräysten mahdollisuuksia ja rajoituksia. 1 Vapaiden kertyminen, työaika ja niiden säästäminen lainsäädännössä 1.1 Vuosilomalaki Vuosilomalain (4a ) mukaan työntekijällä on oikeus vuosittain säästää enintään 6 lomapäivää (säästövapaa), jos säästämiselle ei ole painavaa estettä. Tällainen este voi olla vain säästämisestä työnantajalle tai liikkeen, laitoksen taikka viraston toiminnalle työpaikan koko ja käytetty tuotantoja palvelutekniikka huomioon ottaen aiheutuva merkittävä haitta. Vuosiloman säästämisestä ja säästettävien lomapäivien lukumäärästä työntekijän tulee neuvotella työnantajan kanssa. 1.2 Työaikalaki Lain lähtökohtana on, että työnantaja ja työntekijä sopivat säästövapaan pitämisen ajankohdasta. Mikäli säästövapaan ajankohdasta ei päästä sopimukseen, työntekijän on ilmoitettava säästövapaan pitämisestä viimeistään neljä kuukautta ennen säästövapaan alkamispäivää. Työsuhteen päättyessä pitämättä jäänyt säästövapaa korvataan rahana Lisä- ja ylityökorvauksen vaihtaminen vapaaseen tai sen yhdistäminen säästövapaaseen Työaikalain mukaan lisä- ja ylityöstä maksettava korvaus voidaan sopia vaihdettavaksi vapaa-ajaksi (23 ). Työntekijän ja työnantajan on pyrittävä sopimaan vapaa-ajan ajankohdasta. Jos asiasta ei päästä sopimukseen, työnantaja määrää ajankohdan, jollei työntekijä vaadi korvauksen suorittamista rahassa. Vapaa-aika on annettava kuuden kuukauden kuluessa lisä- tai ylitöiden tekemisestä, jollei toisin sovita. Korvauksena annettava vapaa-aika voidaan myös yhdistää vuosilomalaissa tarkoitettuun säästövapaaseen mikäli työntekijä ja työnantaja siitä sopivat. Jos vapaa-ajan yhdistämisestä sovitaan, on säästettyyn vapaaaikaan sovellettava vuosilomalain säästövapaata koskevia säännöksiä (TAL 23.3 ja VLL 4a ). Näin ollen, jos työntekijä ja työnantaja eivät ole säästövapaaseen yhdistetyn vapaa-ajan pitoajankohdasta päässeet sopimukseen, voi työntekijä ilmoittaa ajankohdan noudattaen vuosilomalain mukaista 4 kuukauden ilmoitusmenettelyä.

15 LIITE (8) Vuorokautinen ja viikoittainen säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on työaikalain (6.1 ) mukaan enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan (6.2 ) järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana. Työaikalain 9 :n mukaan työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika saa olla keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa enintään 52 viikon tasoitusajanjakson aikana. EU:n työaikadirektiivin mukaan (93/104/EY) keskimääräinen viikoittainen työaika tulee tasoittua 12 kuukauden ajanjakson aikana 48 tuntiin mukaan lukien ylityö Jaksotyöaika Työaikalain mukaan (7.1 ) säännöllinen työaika saadaan TAL 6 :ssä säädetystä poiketen järjestää niin, että se on kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia. Säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, että se on enintään 6 viikon ajanjaksona enintään 240 tuntia. Tällöin työaika ei saa kuitenkaan kolmiviikkoisjaksossa ylittää 128 tuntia eikä kaksiviikkoisjaksossa 88 tuntia (7.2 ). Lain 7 :ssä on lueteltu, missä töissä jaksotyö on mahdollista Liukuva työaika Liukuvassa työajassa työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Työaikalain (13.1 ) mukaan sovittaessa liukuvasta työajasta on sovittava ainakin mm. ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä. Enimmäiskertymä saa (13.2 ) olla enintään 40 tuntia. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia siitä, että työajan ylitysten kertymää vähennetään työntekijälle annettavalla vapaa-ajalla Ylityö Ylitöitä saadaan työaikalain (19.1 ) mukaan teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana, kuitenkin enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Työaikalaissa on (19.2 ) säädetty myös mahdollisuudesta sopia lisäylityön tekemisestä. Lisäylityön enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa. Edellä mainittua 138 tunnin enimmäismäärää ei saa kuitenkaan ylittää. Työaikalain mukaan (19.3 ) työnantajien ja työntekijöiden yhdistykset, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, voivat työehtosopimuksella sopia 1 momentissa säädetystä neljän kuukauden ajanjaksosta toisin. Työehtosopimukseen perustuva ajanjakso saa kuitenkin olla enintään 12 kuukautta. 1.3 Palkkaturvalaki Palkkaturvalain mukaan (9.1 ) palkkaturvan enimmäismäärä on yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella euroa. Palkkaturvana maksetaan työsopimuslaissa tarkoitetun työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste ja määrä on saatu selvitet-

16 LIITE (8) tyä. Saatavaa on palkkaturvalain mukaan haettava palkkaturvana kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. 2 Joustavat työaikamääräykset työ- ja virkaehtosopimuksissa Työ- ja virkaehtosopimuksissa on edistetty joustavien työaikaratkaisujen syntymistä työpaikkatasolla. Työ- ja virkaehtosopimusten määräykset saattavat antaa paikallisille osapuolille mahdollisuuden järjestää mm. säännöllinen työaika juuri kyseisen työpaikan ja sen henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Työ- ja virkaehtosopimuksissa on myös voitu mahdollistaa erilaisten palkanosien vaihtaminen vapaa-ajaksi. Lisäksi sopimuksissa on sovittu keskimääräisen työajan tasoittumisjaksoista. 2.1 Vuorokautisen ja viikoittaisen säännöllisen työajan enimmäismäärät Työaikalain päivittäisiä lepoaikoja, vuorokausilepoa sekä viikoittaista vapaa-aikaa koskevat säännökset rajaavat sovittavien säännöllisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan enimmäispituudet. Tämä koskee myös jäljempänä mainittuja sopimuksia, joissa enimmäispituutta ei ole rajattu Teollisuus Osassa teollisuuden työntekijöitä koskevia työehtosopimuksia on annettu mahdollisuus paikallisesti sopia, että vuorokautisen säännöllisen työajan enimmäismäärä on 10 tuntia (esim. rakennusala, sähköasennusala), eräissä taas 12 tuntia (esim. kumiteollisuus). Eräissä työehtosopimuksissa (esim. metalliteollisuus ja puusepänteollisuus) sallitaan paikallinen sopiminen säännöllisen vuorokautisen työajan pituudesta rajaamatta sen enimmäispituutta Yksityinen palveluala Osassa teollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksia on sovittu, että paikallisesti voidaan sopia viikoittaisen työajan enimmäismäärä 50 tunniksi (esim. rakennusala, sähköasennusala, kemian perusteollisuus). Eräissä työehtosopimuksissa (esim. metalliteollisuus ja puusepänteollisuus) ei ole asetettu enimmäispituutta viikoittaiselle työajalle. Teollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksissa voidaan paikallisesti sopia vuorokautisen työajan enimmäismäärä enintään 12 tunniksi ja viikoittainen enintään 50 tunniksi. Yksityisillä palvelualoilla on vuorokautisen säännöllisen työajan paikallisesti sovittavaksi enimmäismääräksi sovittu useilla sopimusaloilla 10 tuntia (esim. kaupanala, apteekit, rahoitus- ja vakuutusala sekä kiinteistönhoitoala), eräillä sopimusaloilla enimmäispituutta ei ole sopimuksessa erikseen määritetty (esim. autoliikenne, tietoalat ja majoitus ja ravitsemusala).

Työaikapankkisuositukset ja soveltamisohjeet

Työaikapankkisuositukset ja soveltamisohjeet Työaikapankkisuositukset ja soveltamisohjeet Keskusjärjestöjen suositus AKAVA on pitkään vaatinut työaikapankkijärjestelmien kehittämistä. Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2003 ja 2004 asetettiin

Lisätiedot

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS 1 Tammikuu 2010 OHJEISTUS Nämä työaikapankkeja koskevat ohjeet ovat suosituksia. Työaikapankeista voidaan sopia paikallisesti myös näistä ohjeista poiketen, mutta aina noudattaen lainsäädäntöä ja teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SAK:n työaikapankkiohjeistus

SAK:n työaikapankkiohjeistus 1 2007 SAK:n työaikapankkiohjeistus Joulukuu 2007 Lisätietoja: Palkka- ja työaika-asiantuntija Juha Antila juha.antila@sak.fi puh. 020 774 0169, 050 575 1790 Lakimies Anu-Tuija Lehto anu-tuija.lehto@sak.fi

Lisätiedot

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS 1 TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS Nämä työaikapankkeja koskevat ohjeet ovat suosituksia. Työaikapankeista voidaan sopia paikallisesti myös näistä ohjeista poiketen, mutta aina noudattaen lainsäädäntöä ja teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SAK STTK Akava TYÖAIKAPANKIN PALKKAHALLINNOLLISET OHJEET

SAK STTK Akava TYÖAIKAPANKIN PALKKAHALLINNOLLISET OHJEET SAK STTK Akava TYÖAIKAPANKIN PALKKAHALLINNOLLISET OHJEET Joustavat työaikajärjestelyt ovat sekä työnantajien että työntekijöiden etu. Joustavista työaikajärjestelyistä on luontevinta sopia paikallisesti

Lisätiedot

Työaikapankin palkkahallinnolliset ohjeet

Työaikapankin palkkahallinnolliset ohjeet Työaikapankin palkkahallinnolliset ohjeet Näiden ohjeiden tarkoituksena on helpottaa ja selkeyttää työaikapankeista sopimista sekä työaikapankkien käsittelyä yrityksen palkkahallinnossa. Ohjeet on laadittu

Lisätiedot

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Palvelualan työnantajat PALTA ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry PALTA RY ATL RY YTN RY ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (2)

Lisätiedot

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Rautatiealan teknisten liitto RTL ry:n sekä VR Akava ry:n välinen Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Sisällys TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Joustavien työaikakäytäntöjen edistäminen

Joustavien työaikakäytäntöjen edistäminen Joustavien työaikakäytäntöjen edistäminen mekaanisessa metsäteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa PUUSEPÄNTEOLLISUUS RY SISÄLLYS Alkusanat... 1. Toimintaympäristön muutos edellyttää meiltä enemmän...

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Työaika Säännökset

Lisätiedot

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä Raportti 31.5.2007 1(49) TYÖAIKATYÖRYHMÄN

Lisätiedot

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 LAUSUNTO. Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 28.4.2004.

1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 LAUSUNTO. Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 28.4.2004. 1(10) TYÖNEUVOSTO Mikonkatu 4, PL 34 0023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 Lausunnonpyytäjä: Asianosainen: LAUSUNTO 28.4.2004 Uudenmaan työsuojelupiiri X Oy Nro 1393-04 äänestys 7-2 1/2004 Asia: Ylityön

Lisätiedot

Sisällys Sivu LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N JA RAUTATIEALAN TEKNISTEN LIITTO RTL RY:N SEKÄ VR AKAVA RY:N VÄLINEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...7 1 Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 0 Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 2011 1 Tyo ajan sijoittaminen Säännöllinen työaika Säännöllistä työaikaa koskevat määräykset ovat työaikalaissa

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012

TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITON välinen KIRJATYÖNTEKIJÖITÄ koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 2011 2012 soveltamisohjeineen Sopimus on voimassa 30.4.2012 saakka VIESTINNÄN KESKUSLIITON

Lisätiedot

Museoiden työehtosopimus

Museoiden työehtosopimus Museoiden työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000 www.palta.fi Työsuhdeasiat Varatuomari Anssi Rautiainen 020 5955

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014

TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 VIESTINNÄN KESKUSLIITON ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/ Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2014 SOVELTAMISOHJEINEEN Sopimus on voimassa 30.9.2014 saakka VIESTINNÄN

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5 3 Työsuhteen päättyminen... 5 4 Työaika... 6 5 Lepoajat... 8

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.2.2012-28.2.2014 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde ja työsuhteesta

Lisätiedot

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY

Kemianalan. toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY Kemianalan toimihenkilösopimus 1.3.2014-30.11.2016 KEMIANTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.3.2014-30.11.2016 Sopijaosapuolet

Lisätiedot

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS

KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N. välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS KEMIANTEOLLISUUS RY:N ja AMMATTILIITTO PRO RY:N välinen KEMIANALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.2.2012-28.2.2014 Työehtosopimus 1 Sisällysluettelo 1 Sopimuksen soveltamisala... 4 2 Liitesopimukset... 5 3 Työsuhde

Lisätiedot

M UUTTOPALV Palvelualojen ammattili tto PAM ry ELUALAN 1.5.2014 31.1. 2017 MUUTTOPALVELUALAN

M UUTTOPALV Palvelualojen ammattili tto PAM ry ELUALAN 1.5.2014 31.1. 2017 MUUTTOPALVELUALAN MUUTTOPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Muuttopalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry Paino: Libris Oy, 2014 MUUTTOPALVELUALAN

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYS Sivu Allekirjoituspöytäkirja elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 SISÄLTÖ: ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004 Neuvottelutulos 15.11.2002 TYÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OSTOVOIMAA Keskusjärjestöjen neuvottelutulos tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi on syntynyt. Ratkaisu

Lisätiedot

Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06142-09. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella

Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06142-09. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Eeva Rantanen, Kristiina Sulankivi, Liisa Jaakkonen, Eija Kupi Julkinen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT. 5. uudistettu painos

TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT. 5. uudistettu painos TOIMIVAT TYÖAIKAJÄRJESTELYT 5. uudistettu painos Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN 978-952-238-058-6 ISBN ekirja 978-952-238-059-3

Lisätiedot