VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 5/01/2006 Henkilöstöosasto Valtion työmarkkinalaitos SUOMEN EU-PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 5/01/2006 Henkilöstöosasto Valtion työmarkkinalaitos 9.3.2006 SUOMEN EU-PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 5/01/2006 Henkilöstöosasto Valtion työmarkkinalaitos Ministeriöt SUOMEN EU-PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA Valtiovarainministeriö antaa Suomen vuoden 2006 EU-puheenjohtajuustehtävien hoitamiseen liittyen ministeriöille tämän EU-puheenjohtajuuskauden palvelussuhteen ehtoja koskevan yleisen ohjeen. Ministeriöitä pyydetään saattamaan ohje myös niiden hallinnonalansa virastojen tietoon, jotka osallistuvat EU-puheenjohtajuustehtävien hoitamiseen. Ohje koskee ministeriöiden ja virastojen EU-puheenjohtajuustehtävissä välittömästi (esimerkiksi työryhmien puheenjohtajat) tai välillisesti (esimerkiksi taustaryhmien asiantuntija ja avustavat tehtävät) työskenteleviä virkamiehiä. Ohje ei koske ulkomaanedustuksen virkamiehiä eikä valtion virkamieslain 26 :ssä tarkoitettuja ylimmän johdon virkamiehiä. Puheenjohtajuuskauden edellyttämät töiden järjestelyt ovat luonnollisesti heidänkin osaltaan keskeisiä. EU-puheenjohtajuustehtävien edellyttämät järjestelyt palvelussuhteen ehdoissa toteutetaan voimassaolevien virka- ja työehtosopimusmääräysten, työaika- ja vuosilomasäännösten ja niiden sallimien joustojen mukaisesti. Kukin ministeriö määrittelee tässä ohjeessa esitettyjen erityisjärjestelyjen edellyttämän erillisen voimassaoloajan omien, vuoden 2006 EU-puheenjohtajuuskauden edellyttämien toiminnallisten tarpeidensa mukaisesti. 1. Yleistä Suomi toimi edellisen kerran EU-puheenjohtajamaana vuonna Puheenjohtajuuskauden jälkeen tehtiin selvitys tuolloin käytössä olleiden tukitoimien (puheenjohtajuusvalmennus, työaikajärjestelyt, vuosilomajärjestelyt, palkkausjärjestelyt) vaikutuksesta virkamiesten työssä jaksamiseen puheenjohtajuuskaudella (Suomen EU-puheenjohtajuuden tekijät ja kokijat, Valtiovarainministeriö, tutkimukset ja selvitykset 6/2000). Selvityksessä käsitellyistä tukitoimista eniten hyötyä oli vastausten mukaan puheenjohtajuusvalmennuksesta, seuraavaksi eniten palkkaus- ja työaikajärjestelyistä. Vähiten hyötyä koettiin olleen vuosilomajärjestelyistä. Selvityksen mukaan tukitoimien hyödylliseksi kokemisella näytti olevan merkitystä myös henkilöstön jaksamisen suhteen. Jotta vuoden 2006 puheenjohtajuuskaudelle suunnatuilla järjestelyillä voitaisiin mahdollisimman hyvin turvata puheenjohtajuuskauden tehtävien hoitaminen sekä tukea henkilöstön jaksamista, tulee myös vuoden 2006 puheenjohtajuuskauden järjestelyjä (kuten työmäärää ja sen jakautumista ja tasoittamista sekä vuosilomien pitämistä, siirtämistä ja säästämistä) käsitellä työnantajan ja henkilöstön kesken, VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL VALTIONEUVOSTO PUH. (09) 16001

2 pyrkien yhteisymmärrykseen. Järjestelyjä käsiteltäessä on muistettava huolehtia myös säännösten ja määräysten edellyttämistä yhteistoimintamenettelyistä, paikallisesta sopimisesta ja suostumuksista. Koska toiminnan järjestelyt kuitenkin yleisesti kuuluvat työnantajan työnjohtovallan piiriin, työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia työtaakan mahdollisimman tasaisesta jakautumisesta ja henkilöstön toimintakyvyn säilymisestä sekä henkilöstöryhmien tasapuolisesta kohtelusta. 2 (6) 2. Työaikajärjestelyt Työnantajan tulee yhdessä EU-puheenjohtajuuskauden tehtäviin välittömästi tai välillisesti osallistuvien virkamiesten kanssa suunnitella työaikajärjestelyt siten, että ne mahdollisimman hyvin turvaavat puheenjohtajuuskauden edellyttämän toiminnan, henkilöstön toimintakyvyn ja jaksamisen sekä säännösten ja määräysten noudattamisen. Toiminnan suunnittelussa ja työajan kohdentamisessa tulee mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää jäljempänä esitettyjä työaikajärjestelyjä. Lisäksi työnantajan tulee varmistaa, että lisä- ja ylityömääräyksiin perustuva työ kohdentuu toimintaa tehokkaimmin tukeviin ajankohtiin. Virkamiehet kuuluvat pääsääntöisesti sekä työaikalain että valtion työaikasopimuksen soveltamisalan piiriin. Työaikalakia ei sovelleta johtaviin virkamiehiin (ministeriöissä osastopäällikkötaso tai vastaava ja tätä ylemmät virkamiehet), mutta myös heidän työajan pituus määräytyy valtion työaikasopimuksen määräysten mukaisesti. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta esimerkiksi työaikakorvauksiin. Työajan sijoittelu Virkamiesten työajan sijoittelusta ei ole sopimusmääräyksiä tai säännöksiä. Siten työantaja voi uudelleen sijoittaa työajan tai osan siitä tarkoituksenmukaisempaan ajankohtaan. Työaika on mahdollista sijoittaa vakiojärjestelyistä poikkeavasti, arkipäivisin myös viraston aukioloajasta poiketen ja viikonlopulle sekä eri vuorokaudenajoille. Näin työaika on mahdollista sijoittaa esimerkiksi siten, että aikaerot EU-alueella voidaan ottaa huomioon. Näiden järjestelyjen sisältö on määriteltävä selkeästi ja niitä on käsiteltävä ennakkoon asianomaisissa yhteistoiminta- ja vastaavissa menettelyissä. Työajan tasoittaminen Työaikojen tarkoituksenmukaista sijoittelua voidaan edistää myös tasoittamalla työaikoja mahdollisuuksien mukaan. Tällöin lisä- ja ylityötä ei muodostu tai sitä muodostuu vähemmän. Työajan tasoittaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi joustavoittamalla ja väljentäen liukuvan työajan järjestelmän tuntirajoja (aamu- ja iltaliukuma, kokonaiskertymä, tarkastelujakso) sekä liukuvan työajan järjestelmään sisältyvää ns. saldovapaamahdollisuutta (saldovapaiden enimmäismäärä) virastojen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin voidaan osaltaan varmistaa henkilöstölle riittävä mahdollisuus liukuvan työajan järjestelmään puheenjohtajuuskaudella kertyneiden, henkilön omasta aloitteesta tehtyjen tuntien tasoittamiseen. Valtion työaikasopimukseen sisältyvä sopimusmääräys liukuvasta työajasta koskee myös sopimuksen 18 :ssä tarkoitettuja virkamiehiä ja työntekijöitä (päällikkö- ja asiantuntijavirkamiehet, ns. keskijohto). Valtion työaikasopimuksen 7 sisältää määräykset työaikapankkijärjestelmästä. Järjestelmä voidaan tarvittaessa ottaa virastoissa käyttöön edistämään toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä ja tuottavuutta sekä henkilöstön työaikatoiveiden huomioon ottamista. Sopimusmääräyksessä tarkemmin määritellyin tavoin työaikapankkiin voidaan siltä osin kuin se virastossa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi siirtää tehtyjä työtunteja tai ajaksi muutettuja korvauksia annettavaksi myöhemmin vapaana.

3 3 (6) Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotto edellyttää, että siihen liittyvistä yksityiskohdista sovitaan paikallisesti työantajan ja luottamusmiehen tai tarvittaessa toissijaisesti henkilöstön valitseman muun edustajan kesken. Järjestelmän käyttö yksittäisen virkamiehen tai työntekijän osalta perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos ministeriössä on ollut käytössä aikaisemmin voimassa olleeseen 7 :ään perustunut tasoitusvapaajärjestelmä, sitä voidaan edelleen noudattaa. Lepoajat Työajan järjestelyissä on otettava huomioon päivittäistä lepoaikaa, vuorokausilepoa ja viikoittaista vapaa-aikaa sekä eräitä niiden muutosmahdollisuuksia koskevat määräykset ja säännökset. Varallaolo Tarvittaessa mahdollisesta varallaolosta ja siitä suoritettavasta korvauksesta sovitaan virkamiehen kanssa erikseen työaikalain 5 :n mukaisesti. Jos varallaolosta on tehty alakohtaisia sopimuksia, noudatetaan niitä. Lisä- ja ylityö Lisä- ja ylityötä tehdään esimiehen määräyksestä. Lisä- ja ylityö sekä sunnuntaityö edellyttävät yleensä myös virkamiehen suostumusta. Lisätyöhön virkamiehen suostumus voi olla kertakaikkinen ja ylityöhön kutakin kertaa varten erikseen tai määrätyksi lyhyehköksi ajaksi kerrallaan annettu. Virkamies ei saa kieltäytyä lisä- ja ylityön tekemisestä, jos lisä- ja ylityö on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä. Lisä- ja ylitöiden enimmäismäärät Työaikalain soveltamisalan piirissä olevia virkamiehiä koskevat myös työaikalain säännökset ylityön enimmäismääristä. Ylityön enimmäismäärä on 250 tuntia kalenterivuodessa. Lisäksi työpaikoilla voidaan tarvittaessa sopia enintään 80 tunnin lisäylityöstä. Sopimus (joka ei ole luonteeltaan tarkentava virkaehtosopimus) tehdään paikallisten sopijaosapuolten (ministeriö, luottamusmies) kesken. Myös tällaisen lisäylityösopimukseen perustuvan ylityön teettäminen edellyttää pääsääntöisesti virkamiehen suostumusta. Ylityön ehdoton enimmäismäärä on siten 330 tuntia kalenterivuodessa. Tähän enimmäismäärään las- ketaan vasta työaikalain mukaisen säännöllisen työajan ylittävät tunnit (8 tuntia/vrk ja 40 tuntia/vk). Työaikakorvaukset Vain esimiehen määräyksestä tehdystä työstä (lisä- ja ylityö) voi saada työaikakorvauksia. Työaikakorvauksia koskevat sopimusmääräykset sisältyvät valtion työaikasopimuksen 5. lukuun. Keskijohdon (työaikasopimuksen 18, ministeriöiden tarkentavat virkaehtosopimukset palkkausjärjestelmistä) työaikakorvausten muodostumista tarkastellaan kalenteriviikoittain. Työnantaja päättää annetaanko lisätyökorvaus (so. korvaus lisä- ja ylityöstä) vastaavana vapaa-aikana tai rahana. Vapaa-aika on annettava työn tekemistä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Rahakorvaus 40 viikkotuntiin saakka on yksinkertainen tuntipalkka ja sen ylittäviltä tunneilta 50 %:lla korotettu tuntipalkka. Lisäksi voi syntyä oikeus sunnuntaityökorvaukseen, joka on 50 % yksinkertaisesta tuntipalkasta.

4 4 (6) Keskijohtoon kuuluvien virkamiesten kanssa on mahdollista ja usein tarkoituksenmukaista sopia erillisestä euromääräisestä kuukausikorvauksesta, jolla korvataan lisä- ja sunnuntaityöt etukäteisarvion perusteella. Muun henkilöstön osalta lisä- ja ylityökorvaukset määräytyvät työaikasopimuksen :ien nojalla ja haittatyökorvaukset pääsääntöisesti työaikasopimuksen :ien nojalla. 3. Palkkausjärjestelyt Palkkausjärjestelmien soveltaminen puheenjohtajuuskaudella Kaikissa ministeriössä on käytössä tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvat palkkausjärjestelmät, jotka on rakennettu ministeriöiden omien palkkapoliittisten linjausten mukaisesti. Nykyisin kansainväliset tehtävät ovat usein osa virkamiehen olemassa olevaa toimenkuvaa, jolloin myös niiden vaikutus virkamiehen tehtävän vaativuudessa sekä henkilökohtaisessa työssä suoriutumisessa on jo otettu huomioon. Työantaja päättää tehtävistä ja niiden muutoksista. Palkkausjärjestelmistä tehdyissä sopimuksissa on yleensä sovittu, että vain olennainen muutos tehtävissä käynnistää tehtäväkohtaisen palkanosan uudelleen tarkastelun. Kun tehtävä muuttuu olennaisesti aloitteen arviointimenettelyyn voi tällöin tehdä myös henkilö itse tai häntä edustava luottamusmies. Jos alakohtaisesti on sovittu sijaisuusjärjestelyjen ja muiden määräaikaisten tehtävämuutosten vaikutuksesta palkkaukseen, noudatetaan niitä. Tehtävämuutoksen olennaisuudessa kiinnitetään päähuomio siihen, kuinka paljon tehtävien vaativuus todennäköisesti muuttuu. Muutos on yleensä olennainen myös, kun tehtävät muuttuvat toisentyyppisiksi tai ammattiala vaihtuu, vaikkei vaativuus välttämättä muuttuisi. Olennaisuuteen vaikuttaa myös muutoksen kestoaika. Jos muutos on olennainen, muutetaan yleensä tehtäväkuvausta. Olennaisten tehtävämuutosten yhteydessä tulee huomioida myös suoritusarviointiin liittyvät sopimusmääräykset. Mikäli EU-puheenjohtajuuskauden tehtävät vaikuttavat olennaisesti virkamiehen tehtäviin ja näin ollen myös tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen, tämä vaikutus voi olla luonteeltaan joko määräaikainen tai pysyvämpi. Muutokset virkamiehen tehtävissä saattavat myös vaihdella ajallisesti puheenjohtajuuskauden aikana esimerkiksi siten, että olennainen muutos virkamiehen tehtävän vaativuudessa kohdistuukin vain varsinaiselle puheenjohtajuusajanjaksolle , mutta muilta osin virkamiehen toimenkuvaan jo kuuluva kansainvälisyys kattaa myös EU-tehtävät. Näin ollen myös puheenjohtajuustehtävistä mahdollisesti palkkausjärjestelmän perusteella aiheutuva palkkavaikutus voi olla luonteeltaan määräaikainen. EU-avustajien palkkaus määräytyy tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaisesti. EU-puheenjohtajuuskauden erillispalkinta Mikäli puheenjohtajuustehtävistä aiheutuva muutos virkamiehen tehtävissä ei ole palkkausjärjestelmän edellyttämällä tavalla olennainen, mutta kuitenkin todennettavissa (esimerkiksi työryhmän jäsen siirtyy puheenjohtajaksi), ministeriöt voivat harkita missä määrin ja mille ajanjaksolle on tarpeen työnantaja-

5 päätöksin toteuttaa väliaikaisia erillisratkaisuja puheenjohtajuustehtäviin osallistuvien virkamiesten palkintaan liittyen. Virkamiehen palkkaus muodostuu tällöin sekä palkkausjärjestelmän mukaisesta palkkauksesta että puheenjohtajuuskauden tehtävistä maksettavasta määräaikaisesta, palkkausjärjestelmästä erillisestä lisästä. Mahdollisten palkintaa koskevien erillisratkaisujen tasoa ja kestoa harkittaessa tulee ottaa huomioon, että puheenjohtajuusvuoden aikainen henkilökohtainen työsuoritusarviointi palkkavaikutuksineen tehdään yleisimmin jo vuoden 2007 alkupuolella. Lisä- ja ylityökorvaukset määräytyvät työaikasopimuksen mukaisesti (kts. edellä kohta 2). 5 (6) 4. Vuosilomajärjestelyt Vuosien vuosilomajärjestelyt toteutetaan voimassa olevien virka- ja työehtosopimusmääräysten (ja vuosilomasäännösten) ja niiden sallimien joustojen mukaisesti. Myös puheenjohtajuustilanteessa on loma pääsääntöisesti pyrittävä antamaan lomapäivinä. Näin voidaan osaltaan vaikuttaa työssä jaksamiseen sekä toiminnan tehokkuuteen. Mahdollisista uuden vuosilomalain mukaisista muutoksista nyt voimassaoleviin vuosilomajärjestelyihin tiedotetaan erikseen. Vuosilomien ajankohta Myös EU-puheenjohtajuustehtävissä työskenteleville tulisi osa vuoden 2006 vuosilomasta pyrkiä antamaan lomavuoden 2006 aikana ja ensisijaisesti lomakautena, jolloin loman sijoittelussa voidaan tarvittaessa suosia elokuuta (EU:n lomakuukausi). Samoin loma voidaan tarvittaessa sijoittaa osin myös vuoden 2006 alkupuoliskolle. Vuosilomasopimuksen 9 :n mukaisesti loma voidaan kuitenkin myös asianomaisen virkamiehen suostumuksella siirtää annettavaksi seuraavana vuonna ennen toukokuun 1 päivää. Vuosilomien vahvistaminen Vuosilomasopimuksen 13 :n mukaan vuosilomat vahvistetaan etukäteen laadittavan suunnitelman mukaan. Ennen suunnitelman vahvistamista on virkamiehelle varattava tilaisuus lausua siitä mielipiteensä. Vahvistetusta lomasuunnitelmasta voidaan poiketa virkamiehen pyynnöstä tai viraston toimenpiteellä, milloin siihen on olemassa painavat syyt. EU-puheenjohtajuus voi aiheuttaa tilanteita, jotka muodostavat tällaisen painavan syyn. Vuosiloman säästäminen Sen estämättä, mitä vuosiloman ajankohdasta on sovittu, virasto ja virkamies voivat vuosilomasopimuksen 15 :n mukaisesti sopia, että virkamies säästää osan vuosittaisista varsinaisista lomapäivistään pidettäväksi joko jo seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. Säästövapaa annetaan viraston ja virkamiehen tarkemmin sopimina ajankohtina viimeistään viiden vuoden kuluessa sen lomavuoden päättymisestä, jonka varsinaisesta vuosilomasta säästövapaa on säästetty. Vuosiloman säästämisestä ja säästettävien lomapäivien pitoajankohdasta on tehtävä suunnitelma viimeistään silloin, kun virasto varaa virkamiehelle tilaisuuden esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Säästövapaiden pitämistä vuoden 2006 kuluessa tulisi välttää ja vuoden 2006 lomien säästämistä pidettäväksi säästövapaana myöhempinä vuosina edistää.

6 6 (6) Vuosilomakorvaus Loman rahalla korvaamiseen voidaan turvautua painavista syistä, jotka aiheutuvat puheenjohtajuustehtävistä. Lähtökohtana siis myös puheenjohtajuustilanteessa on loman antaminen mahdollisuuksien mukaan lomana. Mikäli näin ei kuitenkaan painaista syistä johtuen voitaisi tehdä, maksetaan virkamiehelle ministeriön päätöksellä vuosilomakorvaus pitämättä jääneiltä vuosilomapäiviltä (vuosilomasopimus 18 ). 5. Lomaraha Voimassa olevassa virkaehtosopimuksessa on sovittu, että muun muassa ja päättyviltä lomanmääräytymisvuosilta ansaittu lomaraha voidaan muuttaa palkalliseksi vapaaksi. Vaihtaminen perustuu ministeriön ja virkamiehen väliseen sopimukseen. Sellaisia sopimuksia, joiden mukaan lomarahavapaata pidettäisiin vuoden 2006 aikana tai alkuvuonna 2007 on usein tarkoituksenmukaista välttää. Mikäli puheenjohtajuustehtävät sitä edellyttävät, ministeriö voi noudattaa pidättyvyyttä myös kaikkien harkinnanvaraisten poissaolojen osalta. Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto Vanhempi hallitussihteeri Riitta Bäck

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS KOHTA I 12.2.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE KOHTA II VM/399/00.00.00/2014 Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Työaika Säännökset

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Työaikapankki pitkäaikaisten ja yksilöllisten työaikajärjestelyjen toteuttamiseksi, työryhmäraportti 24.2.2004

Työaikapankki pitkäaikaisten ja yksilöllisten työaikajärjestelyjen toteuttamiseksi, työryhmäraportti 24.2.2004 Työaikapankki pitkäaikaisten ja yksilöllisten työaikajärjestelyjen toteuttamiseksi, työryhmäraportti 24.2.2004 Akava Kirkon sopimusvaltuuskunta Kunnallinen työmarkkinalaitos Palvelutyönantajat Suomen Ammattiliittojen

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 25.10.2013 14:30 1 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 1 Neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimukseksi 30.8.2013 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDELLE 2014 2017 1 Työllisyys- ja kasvusopimus 25.10.2013 Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 25.10.2013 allekirjoittaneet Työllisyys- ja kasvusopimuksen. Osapuolet

Lisätiedot

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Rautatiealan teknisten liitto RTL ry:n sekä VR Akava ry:n välinen Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Sisällys TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA

29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA 29.11.2002 TARKVES RVLTAS (VM 4.3.2003) Päivitetty 9.4.2013 LIITE 1 1 ( 27 ) SOPIMUSMÄÄRÄYKSET RAJAVARTIOLAITOKSEN VIRKAMIESTEN TYÖAJOISTA 1 Soveltamisala ja työaikamuodot Rajavartiolaitoksen virkamiesten

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 KELAN TYÖEHDOT 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 11/2011 liite 2 1 (7) 11.3.2011 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain alaisuuteen; sovitut työaikamääräysten muutokset (KVTES liite 12)

Lisätiedot

12 2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA VALTION TYÖAIKATYÖRYHMÄ

12 2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA VALTION TYÖAIKATYÖRYHMÄ 12 2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA VALTION TYÖAIKATYÖRYHMÄ Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 30.3.2001 Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): Valtion työaikatyöryhmä Hallitusneuvos

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N JA RAUTATIEALAN TEKNISTEN LIITTO RTL RY:N SEKÄ VR AKAVA RY:N VÄLINEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Muutokset punaisella Sisällys

Lisätiedot

9.8.1996/605. Työaikalaki 9.8.1996/605. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

9.8.1996/605. Työaikalaki 9.8.1996/605. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 15 27/05/2011 11:48 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1996» 9.8.1996/605 9.8.1996/605 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työaikalaki

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Työaikapankkisuositukset ja soveltamisohjeet

Työaikapankkisuositukset ja soveltamisohjeet Työaikapankkisuositukset ja soveltamisohjeet Keskusjärjestöjen suositus AKAVA on pitkään vaatinut työaikapankkijärjestelmien kehittämistä. Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2003 ja 2004 asetettiin

Lisätiedot

Apteekkien Työaikaopas 2015

Apteekkien Työaikaopas 2015 12 9 3 6 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien Työaikaopas 2015 Apteekkien työaikaopas 2015 1 Ensimmäinen painos, tammikuu 2015 Graafinen suunnittelu Saarinen Design Oy 2 Apteekkien työaikaopas 2015 APTEEKKIEN

Lisätiedot

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS

TYÖAIKAPANKKIOHJEISTUS 1 Tammikuu 2010 OHJEISTUS Nämä työaikapankkeja koskevat ohjeet ovat suosituksia. Työaikapankeista voidaan sopia paikallisesti myös näistä ohjeista poiketen, mutta aina noudattaen lainsäädäntöä ja teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014 KELAN TYÖEHDOT 1.1.2012 31.1.2014 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

Sisällys Sivu LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N JA RAUTATIEALAN TEKNISTEN LIITTO RTL RY:N SEKÄ VR AKAVA RY:N VÄLINEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...7 1 Työehtosopimuksen

Lisätiedot

1 Yleistä... 3. 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4. 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5. 4 Säännöllinen työaika...

1 Yleistä... 3. 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4. 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5. 4 Säännöllinen työaika... Työaikalaki Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Lain soveltamisala ja poikkeukset soveltamisalasta... 4 3 Työajaksi luettava aika ja varallaolo... 5 4 Säännöllinen työaika... 6 5 Säännöllisen työajan ylittäminen...

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.25 19.8.2004 10016/1820/2003 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAMIESTEN TYÖAIKASOPIMUKSEN SOVELTAMIS- OHJEET

PUOLUSTUSMINISTERIÖ Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.25 19.8.2004 10016/1820/2003 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAMIESTEN TYÖAIKASOPIMUKSEN SOVELTAMIS- OHJEET PUOLUSTUSMINISTERIÖ Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.25 19.8.2004 10016/1820/2003 Pääesikunta Henkilöstöesikunta PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAMIESTEN TYÖAIKASOPIMUKSEN SOVELTAMIS- OHJEET Puolustusministeriö

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN SOPIMUS LIUKUVASTA TYÖAJASTA Sisällys TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Yleiset sopimukset... 2 3 Työn johto ja jakaminen... 2 4 Työsuhteen alkaminen ja koeaika... 2 5 Irtisanomisaika... 2 PALKKAUS... 3 6 Palkkausperusteet...

Lisätiedot

KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 KEMIAN ALAN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen soveltamisala 2 2 Liitesopimukset 3 3 Työsuhde ja työsuhteesta johtuvat yleiset velvollisuudet 3 4 Palkka 5 5 Sijaisuuskorvaus

Lisätiedot

SAK:n työaikapankkiohjeistus

SAK:n työaikapankkiohjeistus 1 2007 SAK:n työaikapankkiohjeistus Joulukuu 2007 Lisätietoja: Palkka- ja työaika-asiantuntija Juha Antila juha.antila@sak.fi puh. 020 774 0169, 050 575 1790 Lakimies Anu-Tuija Lehto anu-tuija.lehto@sak.fi

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011 KELAN TYÖEHDOT 1.2.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2012

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot