2014 VUOSIKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 VUOSIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus vuodelta 2014 Toimitusjohtajan katsaus 3 Avainluvut 4 LSKT:n kuudes liiketoimintavuosi 5 Toimintakertomus Liikevaihto 5 Kulut 6 Tilikauden tulos 6 Henkilöstö 6 Riskienhallinta 6 Ympäristöasiat 6 Yhtiörakenne ja omistus 6 Tulevaisuuden näkymät 6 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallinto 7 Hallituksen ehdotus voiton käytöstä 7 Tilikauden jälkeiset tapahtumat 7 Tilinpäätös vuodelta 2014 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 LSKT:n tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 19 Tilintarkastuskertomus 20 2

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2014 Kannattavuus ja infraliiketoiminnan markkinat LSKT Oy:n kannattavuus pysyi kohtuullisella tasolla ja ylitti selvästi tavoitteen vuonna Liikevaihtokin ylitti tavoitteen selvästi vaikka laskikin edelliseen vuoteen verrattuna. Tot 2014 Ero Budj Ero 2013 Liikevaihto 22,1 M +10 % -12 % Liiketoiminnan kulut 22,3 M +10 % -12 % Voitto 0,2 M +460 % -47 % Infraliiketoiminnan markkina on 75 %:sti kuntien ja valtion investointeja, jotka ovat julkisen talouden tilanteen takia ennallaan tai jopa hieman laskevat. Yksityisen sektorin infrainvestoinnit ovat suurelta osin sidoksissa talonrakentamiseen, joka myöskin on ollut laskussa viime vuodet. Niinpä infrarakentamisen markkinoilla on kapasiteettia tarjolla ja se näkyy tiukentuneina tarjouskilpailuna. LSKT ja resurssien käyttö LSKT Oy on profiloitunut voimakkaasti päijäthämäläiseksi toimijaksi resurssien käytössä. Sen lisäksi, että omat työntekijämme ovat kokeneita paikallisia ammattilaisia, niin hyödynnämme laajasti paikallisia maarakennus-, ylläpito- ja kuljetusalan yrittäjiä sekä maa-ainesten toimittajia. Vuonna 2014 käyttämistämme resursseista (Palvelujen ostot ja materiaalihankinnat) oli yli 60 % hankittu pääasiassa paikallisilta palveluyrittäjiltä ja maa-ainesten toimittajilta Kulut yhteensä 24,8 M 22,0 M Henkilöstökulut 6,9 M 28 % 5,5 M 25 % Palvelujen ostot 11,7 M 47 % 11,1 M 51 % Materiaalihankinnat 3,0 M 12 % 2,4 M 11 % LSKT kehittyy Vuonna 2014 aloitimme kehitystyön, jonka tavoitteena on yhtiön tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Keskeisimmät kehityskohteet ovat rakennus- ja ylläpitourakoiden resurssien käytön, tiedonkulun ja talousohjauksen parantaminen sekä yhtiön johtamiseen ja riskienhallintaan liittyvä kehittäminen. Menneen syksyn määrittely- ja valmistelutyön jälkeen alkava vuosi tulee painottumaan päätettyjen toimenpiteiden toimeenpanoon. Lopuksi haluan kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omaa henkilökuntaa päättyneen vuoden hyvästä yhteistyöstä ja tuloksesta. 3

4 AVAINLUVUT Liikevaihto 2014, kumulatiivinen ACT BUD PREV EurT Henkilösto 2014 MIllion 180 ABS KESKIM: Kauden tulos 2014, kumulatiivinen 400,0 ACT BUD PREV 200,0 0,0-200,0-400,0-600,0-800, , , ,

5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n kuudes liiketoimintavuosi Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n (LSKT) kuudennen liiketoimintavuoden tulos oli positiivinen. Liikevaihto ylitti tavoitteet, vaikka jäikin edellisen vuoden liikevaihdosta. Liikevaihdon aleneminen johtui sekä rakentamisen volyymin että ylläpidon liiketoiminta-alueen sopimus- ja lisätyöhintojen laskusta, mikä osittain ennakoitiin jo vuosibudjettia laadittaessa. Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiön taloudellinen kannattavuus säilyi kohtuullisena ja maksuvalmius hyvänä. Yhtiön omavaraisuusaste parani edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka suhteellinen kannattavuus laskikin. Vuoden 2014 aikana käynnissä olleet merkittävimmät rakennuskohteet olivat Lahdessa Purolaakson asuntoalueen vaihe 4, Saunatien ja Tuomenojankadun saneeraaminen sekä Railinkadun, Tertunraitin ja Reankadun kääntöpaikan rakentaminen. Hollolassa merkittävimmät kohteet olivat Pihkatien saneeraus, Pitkänsillantien vesihuolto sekä Paassillan ja Hopeakallion louhinta ja esirakentaminen. Asikkalassa VT 24 Pasolan kohdan parantaminen, Orimattilassa Erkontien saneeraus ja Pennalan kevyenliikenteenväylän rakentaminen ja Nastolassa Kukkastie, Kurenojantien jatko ja terveysaseman piha olivat merkittävimmät rakennuskohteet. Ylläpidon liiketoiminta-alue vastasi vuonna 2013 Asikkalan, Hollolan, Nastolan ja Orimattilan koko infraomaisuuden osalta teiden ja katujen sekä muiden yleisten alueiden hoidosta ja ylläpidosta puitesopimusperusteisesti. Lahdessa LSKT vastasi keskustan urakka-alueen ylläpidosta. Tilikauden 2014 aikana yhtiössä jatkui tuotanto- ja palvelutoiminnan uudelleenorganisointi. Vuoden 2013 YT-neuvotteluiden tavoitteena oli positiivinen tilikauden 2014 tulos ja henkilöstökulujen väheneminen 1,5 miljoonalla eurolla, jolloin 13 henkilöä lomautettiin vuoden 2013 joulukuussa ja 3 henkilöä lomautettiin vuoden 2014 alkupuolella. Lisäksi koko henkilöstö lomautettiin 2 4 viikoksi vuoden 2014 aikana. Tilikauden 2014 aikana yhtiö siirsi ulkoistetun IT-ylläpidon yhtiössä hoidettavaksi. Tämän johdosta yhtiöön implementoitiin oma konesali, missä on klusteroidut palvelimet tietoturvariskin minimoimiseksi. Tietojärjestelmien sisäistäminen toi yhtiölle nopeammat datayhteydet sekä merkittävän kustannussäästön. Tilikauden aikana henkilöstö väheni kymmenellä hengellä. Keskimääräinen vähennys oli noin 17 henkeä. Henkilöstömäärän vähentymiseen on vaikuttanut vakituisen henkilöstön eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin, sekä kausityöntekijöiden palkkaamisen väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallitus päätti kesäkuussa 2013 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotosta.henkilöstölle maksetaan tulospalkkiota asetettujen tulostavoitteiden ylittyessä. Maksettavan tulospalkkion määrään vaikuttaa toteutuneen tuloksen lisäksi työssäoloaika sekä henkilökohtainen suoriutuminen. Vuodelta 2014 ei henkilöstölle eikä johdolle makseta tulospalkkiota. Vuodelta 2013 tulospalkkioita maksettiin yhteensä 207 tuhatta euroa. Kilpailu yhtiön toimialoilla jatkui kireänä myös vuoden 2014 aikana ja LSKT osallistui enenevässä määrin kilpailutuksiin myös infrarakentamisen toimialalla. Omistajakunnat ovat siirtyneet enenevässä määrin kilpailuttamaan kaikki hankkeensa, eikä mahdollisuutta käyttää konsernissa olevan LSKT:n palveluja suorahankintana enää käytetä perinteiseen tapaan. Tämä pienentää yhtiön liikevaihtoa, alihankinnan tarvetta ja pakottaa sopeuttamaan resursseja. Sopimukset ovat lyhempiä kuin aiemmin, jolloin henkilöstöresurssien tehokas käyttö on avainasemassa yhtiön kannattavuuden turvaamisessa. Liikevaihto Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n kokonaisliikevaihto oli 22,1 (25,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 10 % suurempi kuin budjetoitu ja aleni edellisvuodesta 12 %. Ylläpidon liikevaihto oli 8,7 (10,2) miljoonaa euroa ja rakentamisen liikevaihto oli 13,3 (14,8) miljoonaa euroa. 5

6 Kulut Yhtiön liikekulut laskivat verrattuna edellisen vuoden kuluihin ollen 8,4 (10,1) miljoonaa euroa. Palkkoja ja henkilösivukuluja maksettiin 5,5 (6,9) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos Tilikauden 2014 liikevoitto oli 0,2 (0,4) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Henkilöstö Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n palveluksessa oli vuodenvaihteessa 128 (138) henkilöä, joista vakituisia oli 98 % (98 %) ja määräaikaisia 2 % (2 %). Vuoden 2014 aikana LSKT:n palveluksessa oli keskimäärin 141 (158) henkilöä. Naisten osuus oli 24 ja miesten 76 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 51 vuotta. Riskienhallinta Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita yhtiöön kohdistuvia riskejä. Yhtiön kannalta oleellisimpia riskejä ovat liiketoimintastrategiaan ja toimintaympäristöön liittyvät riskit. Yhtiön johdolle sekä hallitukselle raportoidaan säännöllisesti yhtiön riskiasemaa kuvaavia taloudellisia lukuja, tunnuslukuja sekä toteutuneita ja odotettavissa olevia muutoksia toimintaympäristössä. Yhtiössä tullaan implementoimaan 2015 malli toiminnallisten, liiketaloudellisten sekä työturvallisuusriskien ennakoimiseen ja niiden tehokkaaseen minimointiin ja seurantaan. Ympäristöasiat Yhtiössä toteutettiin MASSI-projekti (Asemakaava-alueiden maarakentamisen massojen käytön optimointi) välisenä aikana. Projektin osarahoitus saatiin Euroopan aluekehitysrahastosta Päijät-Hämeen liiton kautta ja sitä hallinnoi LSKT (Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy). Yhteistyössä olivat mukana Asikkalan, Hollolan ja Nastolan kunnat sekä Lahden ja Orimattilan kaupungit. Projektin tavoitteena on kaava-alueiden kestävä maarakentaminen, jolloin hyvällä ennakkosuunnittelulla pystytään pienentämään kuljetusmatkoja ja vähentämään neitseellisten maa-ainesten käyttöä. Näillä toimenpiteillä saavutetaan sekä merkittävä kustannussäästö että hiilijalanjäljen pieneneminen. Yhtiörakenne ja omistus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n omistavat Lahden kaupunki (66,25 %), Hollolan kunta (19,12 %), Nastolan kunta (6,43 %), Asikkalan kunta (3,49 %) ja Orimattilan kaupunki (4,71 %). Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Yhtiöllä on osaketta, kukin arvoltaan yhden (1,00) euron. Osakkeita on vain yhtä lajia ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön liikevaihdon arvioidaan vuonna 2015 pysyvän suunnilleen vuoden 2014 tasossa. Resurssien tehokkaan käytön ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen johdosta vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan positiivinen. Vuoden 2015 aikana LSKT tulee hankkimaan erillisen tuotannonohjausjärjestelmän projektien ja hankkeiden seurantaan sekä tuloksen ennustettavuuden parantamiseen. Yhtiössä tullaan implementoimaan 2015 malli toiminnallisten, liiketaloudellisten sekä työturvallisuusriskien ennakoimiseen ja niiden tehokkaaseen minimointiin ja seurantaan. Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhtiön pääomistaja, Lahden kaupunki, kilpailuttaa kaikki LSKT:n aiemmin suorahankintana tuottamat palvelut ja suorahankintana palveluita tilataan LSKT:lta vain erityisin perustein. Samoin Hollola kilpailuttaa LSKT:n aiemmin suorahankintana tuottamat palvelut. Markkina- ja taloustilanteen epävarmana ja heikkona jatkuva kehitys vaikuttavat LSKT:n omistajakuntien käytettävissä oleviin resursseihin sekä kuntateknisten tilaajien päätöksiin siitä, kuinka palvelut järjestetään ja tuotetaan. Näillä on suuri merkitys LSKT:n toiminnalle, sillä yhtiön asiakaskunta koostui vuonna 2014 pääosin omistajakunnista. Omistajakuntien hankkiessa palveluita tulevaisuudessa ensisijassa kilpailuttamalla, on hyvin todennäköistä, että yhtiö jatkaa toiminnan ohjauksen tehostamista, jolloin omien ja alihankittujen resurssien käyttöä optimoidaan. 6

7 Perinteisesti ylläpidon liiketoiminnassa tilaajat ovat olleet kunnat, kaupungit ja valtio. Enenevän kilpailutuksen ja epävarman markkinatilanteen vuoksi ylläpidon liiketoiminta-alueella pyritään erikoistumaan uusiin liiketoimintoihin ja löytämään uusia tuotteita. Myös tuleva kuntaliitos Lahden alueella nähdään mahdollisuutena uuden liiketoiminnan saamiseksi. Rakentamisen liiketoiminnan osalta infra-rakentamisen kilpailu tulee edelleen kiristymään Lahden seudulla. Alueen kuntien investointibudjetit ovat pienentyneet ja hankkeet kohdistuvat vain muutamiin hankkeisiin. Samoin työssäkäyntialueet ovat laajentuneet perinteisestä, jolloin kilpailua tulee myös muualta maasta kun työvoima on halukasta liikkumaan. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallinto Yhtiön hallitukseen kuuluu seuraavat kuusi jäsentä: Pertti Merenluoto, puheenjohtaja; Pekka Oinonen, varapuheenjohtaja; Riitta Karjalainen; Keijo Rinne; Sinikka Ruuska; Maija-Liisa Uusi-Uitto. Hallitus kokoontui tilikaudella kertaa. Yhtiön toimitusjohtaja on Tapani Väisänen alkaen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Olli Hurme saakka, ja toimitusjohtajan sijaisena toimi Jarkko Koskipalo Tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pasi Waris. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n jakokelpoiset voittovarat, joihin sisältyy tilikauden voittoa ,09 euroa, ovat ,54 euroa. Yhtiön jakokelpoinen pääoma on ,54 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta, ja että ,09 euroa siirretään voittovarojen tilille. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Lahden kaupunki kilpailuttaa Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hoitaman Lahden keskustan alueen ylläpitosopimuksen. Kilpailutus päättyi tammikuussa 2015, ja kilpailutuksen perusteella LSKT ei ole jatkoneuvotteluissa mukana. Nykyinen LSKT:n ja Lahden kaupungin välinen ylläpitosopimus päättyy syyskuun lopussa Lahden kaupunki toteuttaa kilpailutuksen hoidonjohtourakkana (HJU), jolloin kaikki urakat tullaan kilpailuttamaan ja tilaaja tulee olemaan kaikessa päätöksenteossa ja valmistelussa mukana. HJU-mallista johtuen sopimuksen saaminen ei takaa työllisyyttä välttämättä urakkasopimuksen toteuttajaksi valitun yhtiön omalle henkilökunnalle, vaan yhtiön tulee kilpailuttaa kaikki hankinnat. Lahdessa toteutettava HJU kilpailutus on pilottihanke. Sopimuksen menettäminen pienentää vuoden 2015 liikevaihtoa noin 0,5 miljoonaa euroa ja henkilöstöresurssien tarvetta noin 30 henkilötyövuotta tulevina vuosina. Sopimuksen menettämisen vaikutus tulevien vuosien ( ) liikevaihtoon on noin 2,0 miljoonaa euroa vuosittain. Vaikutuksen yhtiön kokonaiskannattavuuteen ei arvioida olevan merkittävä. Yhtiöllä on pitkä, vuoteen 2038 ulottuva määräaikainen vuokrasopimus nykyisistä toimitiloista Lahden Tilatalot Oy:n kanssa. Vuokrakohde Kallio-Pietilänkatu 1 (4367m 2 ) on suurelta osin ylläpidon toimintaa ja kaluston säilyttämistä (70 %) varten. Koska nykyisen sopimuksen mukaista ylläpitourakkaa ei ole syyskuun 2015 jälkeen, on toimitila kohtuuttoman suuri ja kustannuksiltaan tehoton yhtiön tarpeisiin nähden. Pitkä, määräaikainen vuokrasopimus kiinteästi määrätyllä vuokratasolla on operatiivinen riski tilanteessa missä toiminnan luonne muuttuu olennaisesti. Hollolan kunta kilpailuttanee Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hoitaman Hollolan alueen ylläpitosopimuksen vuodelle 2016 vuoden 2015 aikana. Nykyinen Hollolan kunnan ja LSKT:n välinen sopimus on voimassa syyskuun 2015 loppuun. Jos sopimus Hollolassa menetetään, vaikutus tuleviin vuosiin on noin 15 henkilötyövuoden verran. Lahdessa Hallitus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy 7

8 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,91 Ulkopuoliset palvelut , , , ,66 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,52 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,35 Liiketoiminnan muut kulut , ,99 LIIKEVOITTO , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 1 179,73 310,16 Korkotuotot muilta 1 530, ,70 Korkokulut saman konsernin yrityksille , ,97 Korkokulut muille , , , ,09 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,33 Tilinpäätössiirrot Poistoero -590, ,83 Tuloverot , ,87 TILIKAUDEN VOITTO , ,63 8

9 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,14 Aineelliset hyödykkeet , ,51 SIJOITUKSET Osakkeet 2 540,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,94 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,50 Lainasaamiset , ,94 Muut saamiset , ,23 Siirtosaamiset , , , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,47 Vastaavaa yhteensä , ,12 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto / tappio , ,82 Tilikauden voitto / tappio , ,63 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,45 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,83 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , ,00 Lyhytaikainen Pääomalainat , ,00 Ostovelat , ,20 Muut velat , ,94 Siirtovelat , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,84 Vastattavaa yhteensä , ,12 9

10 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,09 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,83 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,02 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,90 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,23 Saadut korot liiketoiminnasta 2 892, ,63 Lainasaamiset, konsernitilisaamiset (muutos) , ,36 Liiketoiminnan muista eristä johtuva rahavirta (netto) , ,00 Maksetut välittömät verot ,44 0,00 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,94 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,94 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,94 Investoinnit muihin sijoituksiin ,00 0,00 Investointien rahavirta (B) , ,94 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) ,00 0,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 0,00 0,00 Rahavarat tilikauden alussa 0,00 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa 0,00 0,00 10

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Yhtiön omistavat Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Hollolan, Asikkalan ja Nastolan kunnat. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin ja Lahden kaupungin konsernitilinpäätös on saatavissa Lahden kaupunginkansliasta, Harjukatu 31, Lahti. 1.Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on esitetty voimassa olevien yhtiötä koskevien lakien mukaisesti. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu meno-tulon-kohdalle periaattetta, jolloin tilikaudelle kirjataan menoista tuloslaskelmaan kuluiksi se osa, joka on tarvittu tilikauden suoriteperusteisesti kohdistettujen tuottojen aikaansaamiseen. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin vähintään todelliseen arvoon.yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Yhtiön kalustoa koskeva poistosuunnitelma vastaa EVL:n jäännösarvopoistoja. Aineettomat hyödykkeet poistetaan tasapoistoin. Poistot on laskettu hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Poistosuunnitelma: Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto 4-5 vuotta tasapoisto 25 % jäännösarvosta/vuosi Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöikä on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat (alle 850 euroa) on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Eläketurvan järjestäminen Yhtiön eläketurva on hoidettu KEVAsta otetulla eläkevakuutuksella. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Osinko Yhtiö ei ole maksanut osinkoa omistajileen vuonna 2014 (2013). Laskennalliset verovelat ja saamiset Yhtiöllä ei ole laskennallisia verovelkoja- tai saamisia. 11

12 Liikevaihto Kotimaasta , ,97 Muista valtioista 0,00 0, , ,97 3. Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Ylläpito , ,59 Rakentaminen , ,79 Muu , , , ,97 4. Liiketoiminnan muut tuotot Korvaus työterveyshuollon järjestämisestä , ,89 Muut tuotot , , , ,18 5. Liikekulujen erittely Palkat ja palkkiot , ,52 Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat ja leasingmaksut , ,25 Muut kulut , , , ,99 Poistot ja arvon alentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - Aineettomista oikeuksista 3 150, ,47 - Tietokoneohjelmista 4 789,79 0,00 - Koneista ja kalustosta , ,88 - Muut lisäpoistot 677,87 0, , ,35 Maksetut johdon palkat ja palkkiot sekä luontaisedut Hallituksen jäsenet , ,50 Toimitusjohtajan palkat , ,85 Toimitusjohtajan luontoisedut 7 685,00 240,00 Toimitusjohtajan tulospalkkiot 8 120,00 0,00 Toimitusjohtajan sijaisen palkat ,34 0,00 Toimitusjohtajan sijaisen luontoisedut 1 440,00 0,00 Toimitusjohtajan sijaisen tulospalkkiot 1 933,86 0,00 Muun henkilökunnan palkat , ,34 Muun henkilökunnan luontoisedut , ,00 Muun henkilökunnan tulospalkkiot ,60 0, , ,69 Toimitusjohtajalla ei ole erillistä lisäeläkesopimusta eikä lisäeläkejärjestelmää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta molemmin puolin, ja irtisanomisajalta maksetaan palkka. 6. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Henkilöstö keskimäärin Tilintarkastajan palkkiot - tilintarkastuspalkkiot 2 200, ,00 - veroneuvonta 0,00 0,00 - muut palvelut 0,00 0,00 - tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot; 0,00 0, , ,00 12

13 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,00 Hankintameno , ,00 Kertyneet poistot , ,00 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 Tilikauden poisto 3 150, ,47 Siirtojen kertyneet poistot 0, ,39 Kertyneet poistot , ,86 Kirjanpitoarvo , ,00 Kirjanpitoarvo , ,14 Tietokoneohjelmistot Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset ,79 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 Hankintameno ,79 0,00 Kertyneet poistot ,00 0,00 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 Tilikauden poisto 4 789,79 0,00 Siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,79 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Kuljetusvälineet Hankintameno ,16 0,00 Lisäykset 3 214, ,48 Vähennykset 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,68 Hankintameno , ,16 Kertyneet poistot ,88 0,00 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 Tilikauden poisto 7 771, ,24 Siirtojen kertyneet poistot 0, ,64 Kertyneet poistot , ,88 Kirjanpitoarvo ,28 0,00 Kirjanpitoarvo , ,28 13

14 Muut koneet ja kalusto Hankintameno , ,80 Lisäykset , ,46 Vähennykset ,87 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,68 Hankintameno , ,58 Kertyneet poistot , ,74 Vähennysten kertyneet poistot 2 750,00 0,00 Tilikauden poisto , ,64 Siirtojen kertyneet poistot 0, ,03 Kertyneet poistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,06 Kirjanpitoarvo , ,23 Sijoitukset Osakkeet Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset 2 540,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 9. Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset , ,94 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,94 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,22 Lainasaamiset , ,94 Muut saamiset , ,23 Siirtosaamiset 42, , , ,96 Saamiset muilta Myyntisaamiset , ,28 Muut saamiset 69,19 0,00 Siirtosaamiset , , , ,57 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,53 Siirtosaamisten olennaiset erät Kelakorvaus työterveyshuollosta , ,89 Muut siirtosaamiset , , , ,86 14

15 10. Oman pääoman lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Osakepääoma , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Osingon jako tilikaudella 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Tilikauden voitto / tappio , ,63 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,45 Oma pääoma yhteensä , ,45 Oma pääoma + pääomalainat , ,45 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Tilikauden voitto , ,63 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma , , Pääomalainat Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisten velkojen lisäksi omistajaosakkailta otetuista pääomalainoista. Pääomalainat jakaantuvat velkojien kesken seuraavasti: Asikkalan kunta ,00 Hollolan kunta ,00 Lahden kaupunki ,00 Nastolan kunta ,00 Orimattilan kaupunki , ,00 Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot: 1. Velasta peritään korkoa vain tilikaudelta, jolta tulos ennen veroja aikaisempien vuosien tappiolla vähennettynä on positiivinen. 2. Velalla on huonompi oikeus velallisen varoihin ja omaisuuteen kuin velallisen muilla veloilla ja sitoumuksilla. 3. Velasta ei ole annettu vakuutta eikä sillä ole eräpäivää. 15

16 12. Vieraan pääoman erittely Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalaina Velat saman konsernin yhteisöille , ,00 Velat muille , , , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Pääomalainat , ,00 Ostovelat , ,61 Muut velat , ,20 Siirtovelat , , , ,78 Velat muille Pääomalainat , ,00 Ostovelat , ,59 Muut velat , ,74 Siirtovelat , , , ,06 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,84 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkkajaksotukset sosiaalikuluineen , ,45 Pääomalainojen korot omistajille , ,73 Muut siirtovelat , , , , Taseen ulkopuoliset vastuut Määräaikaistalletukset: Rakennus- ja takuuajan vakuus, pitkäaikaiset (pankkitalletus) , ,94 Rakennus- ja takuuajan vakuus, lyhytaikaiset (pankkitalletus) , , , ,55 Leasing- ja vuokrasopimukset: Rahoitus- ja huoltoleasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,95 Myöhemmin maksettavat , , , ,83 Suurin osa leasingsopimuksista on työkoneiden monivuotisia huoltoleasingsopimuksia. Jos vuokralleottaja irtisanoo sopimuksen ennen vuokrakauden päättymistä, on vuokralleottajan maksettava purkumaksu, joka on 30 % sopimuksen katkeamispäivänä jäljellä olevan sopimuskauden vuokrasta, kuitenkin vähintää kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä. Leasing- ja vuokrasopimusvastuut on ilmoitettu arvonlisäverollisina. Tilavuokravastuut: Määräaikaiset tilavuokrasopimusvastuut Tilavuokravastuut yhteensä , ,08 16

17 Muut vastuut Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy on jäsenenä Lahden kaupungin sisäisessä pankissa ja liittänyt pankkitilinsä kaupungin konsernitiliin. LSKT:n tiliin on liitetty 1,5 miljoonan euron luottolimiitti. Markkinaoikeus antoi heinäkuun alussa 2013 päätöksen, jossa LSKT:lle määrättiin euron seuraamusmaksu koskien maarakennuskonepalveluiden kilpailuttamista vuodelle 2012 Lahden, Hollolan ja Orimattilan tuotantoalueilla. Samalla markkinaoikeus määräsi vielä aikaisemman päätöksensä mukaisen kiellon tehosteeksi uuden euron suuruisen uhkasakon. Markkinaoikeus antoi tapauksesta päätöksen joulukuussa 2014 yhtiön hyväksi, todeten, että valittajien vaatimus on hylättävä, ja kumosi euron uhkasakon. Kantajat ovat valittaneet markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja asian käsittely jatkuu siellä Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut M Liikevaihto 22,10 25,14 29,60 Liikekulut 8,4 10,1 10,5 % liikevaihdosta 38,0 % 40,2 % 35,5 % Palkat ja palkkiot 4,4 5,6 6,1 % liikevaihdosta 20,0 % 22,5 % 20,7 % Liikevoitto(tappio) 0,2 0,4 0,8 % liikevaihdosta 1,1 % 1,7 % 2,8 % Omanpääoman tuotto % 26,5 % 72,8 % 2465,7 % Omavaraisuusaste % 16,4 % 13,5 % 7,8 % Hekilöstä kauden lopussa Henkilöstö keskimäärin Rahoituslaskelman liitetiedot Rahoituslaskelma on laadittu Kilan yleisohjeen ( ) suoran rahoituslaskelman mukaisena rahavirtalaskelmana. Rahoituslaskelmassa ei ole esitetty rahavaroja eikä niiden muutosta, koska Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n pankkitili on osa Lahden kaupungin konsernitiliä. Konsernitili on kirjattu tilinpäätöksessä lyhytaikaisiin lainasaamisiin tai velkoihin ja sen muutos on esitetty rahoituslaskelmassa liiketoiminnan rahavirrassa. 17

18 16. Luettelo kirjanpitokirjoista ja säilytystavoista Tasekirja Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt Päivä- ja pääkirja Reskontran saldolistat ja maksulistat Ostoreskontratositteet ja maksulistat Myyntireskontralistaukset Muistiotositteet Palkkakirjanpito tositteineen sidottu sidottu sähköisessä arkistossa paperitositteina sähköisessä arkistossa sähköisessä arkistossa sähköisessä arkistossa paperitositteina, sähköisessä arkistossa Luettelo tositelajeista tositelaji/tositenro Muistiotositteet SA/01 Muistiotositteet (jaksotustositteet) SB/12 ALV-vero kauden vaihteessa SV/01 Laskujen maksatus R2/04 Sähköiset ostolaskut (IP) (vel/hyv) KR/19, KG/17 Ostoreskontra (toimittajat-maksusuoritus) KZ/15 Laskutus- ja myyntireskontratositteet RV/98 Myyntireskontra (asiakas suoritus) DZ/14 Myyntisreskontra korkolasku DA/16 Tasaustosite (reskontra käsinkuittaus) AB/01 Maksunpalautus asiakkaalle (liikasuoritus) ZP/20 Luottotappiokirjaus LT/11 Palkkatositteet L1/02 Tositetiliotteet SK/21 KOM purkutaseeseen PU/77 KOM kirjaus AA/01 KOM poistokirjaukset AF/03 KOM kirjauksen kausiajo AP/03 COFI-täsmäytys SC/78 18

19 19

20 20

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KUNTALAISEN PALVELUKSESSA

KUNTALAISEN PALVELUKSESSA KUNTALAISEN PALVELUKSESSA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY VUOSIKERTOMUS 2013 toimitusjohtajan katsaus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n (LSKT) viidennen liiketoimintavuoden tulos oli positiivinen. Vaikka

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot