2014 VUOSIKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 VUOSIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus vuodelta 2014 Toimitusjohtajan katsaus 3 Avainluvut 4 LSKT:n kuudes liiketoimintavuosi 5 Toimintakertomus Liikevaihto 5 Kulut 6 Tilikauden tulos 6 Henkilöstö 6 Riskienhallinta 6 Ympäristöasiat 6 Yhtiörakenne ja omistus 6 Tulevaisuuden näkymät 6 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallinto 7 Hallituksen ehdotus voiton käytöstä 7 Tilikauden jälkeiset tapahtumat 7 Tilinpäätös vuodelta 2014 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 LSKT:n tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 19 Tilintarkastuskertomus 20 2

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2014 Kannattavuus ja infraliiketoiminnan markkinat LSKT Oy:n kannattavuus pysyi kohtuullisella tasolla ja ylitti selvästi tavoitteen vuonna Liikevaihtokin ylitti tavoitteen selvästi vaikka laskikin edelliseen vuoteen verrattuna. Tot 2014 Ero Budj Ero 2013 Liikevaihto 22,1 M +10 % -12 % Liiketoiminnan kulut 22,3 M +10 % -12 % Voitto 0,2 M +460 % -47 % Infraliiketoiminnan markkina on 75 %:sti kuntien ja valtion investointeja, jotka ovat julkisen talouden tilanteen takia ennallaan tai jopa hieman laskevat. Yksityisen sektorin infrainvestoinnit ovat suurelta osin sidoksissa talonrakentamiseen, joka myöskin on ollut laskussa viime vuodet. Niinpä infrarakentamisen markkinoilla on kapasiteettia tarjolla ja se näkyy tiukentuneina tarjouskilpailuna. LSKT ja resurssien käyttö LSKT Oy on profiloitunut voimakkaasti päijäthämäläiseksi toimijaksi resurssien käytössä. Sen lisäksi, että omat työntekijämme ovat kokeneita paikallisia ammattilaisia, niin hyödynnämme laajasti paikallisia maarakennus-, ylläpito- ja kuljetusalan yrittäjiä sekä maa-ainesten toimittajia. Vuonna 2014 käyttämistämme resursseista (Palvelujen ostot ja materiaalihankinnat) oli yli 60 % hankittu pääasiassa paikallisilta palveluyrittäjiltä ja maa-ainesten toimittajilta Kulut yhteensä 24,8 M 22,0 M Henkilöstökulut 6,9 M 28 % 5,5 M 25 % Palvelujen ostot 11,7 M 47 % 11,1 M 51 % Materiaalihankinnat 3,0 M 12 % 2,4 M 11 % LSKT kehittyy Vuonna 2014 aloitimme kehitystyön, jonka tavoitteena on yhtiön tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Keskeisimmät kehityskohteet ovat rakennus- ja ylläpitourakoiden resurssien käytön, tiedonkulun ja talousohjauksen parantaminen sekä yhtiön johtamiseen ja riskienhallintaan liittyvä kehittäminen. Menneen syksyn määrittely- ja valmistelutyön jälkeen alkava vuosi tulee painottumaan päätettyjen toimenpiteiden toimeenpanoon. Lopuksi haluan kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omaa henkilökuntaa päättyneen vuoden hyvästä yhteistyöstä ja tuloksesta. 3

4 AVAINLUVUT Liikevaihto 2014, kumulatiivinen ACT BUD PREV EurT Henkilösto 2014 MIllion 180 ABS KESKIM: Kauden tulos 2014, kumulatiivinen 400,0 ACT BUD PREV 200,0 0,0-200,0-400,0-600,0-800, , , ,

5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n kuudes liiketoimintavuosi Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n (LSKT) kuudennen liiketoimintavuoden tulos oli positiivinen. Liikevaihto ylitti tavoitteet, vaikka jäikin edellisen vuoden liikevaihdosta. Liikevaihdon aleneminen johtui sekä rakentamisen volyymin että ylläpidon liiketoiminta-alueen sopimus- ja lisätyöhintojen laskusta, mikä osittain ennakoitiin jo vuosibudjettia laadittaessa. Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiön taloudellinen kannattavuus säilyi kohtuullisena ja maksuvalmius hyvänä. Yhtiön omavaraisuusaste parani edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka suhteellinen kannattavuus laskikin. Vuoden 2014 aikana käynnissä olleet merkittävimmät rakennuskohteet olivat Lahdessa Purolaakson asuntoalueen vaihe 4, Saunatien ja Tuomenojankadun saneeraaminen sekä Railinkadun, Tertunraitin ja Reankadun kääntöpaikan rakentaminen. Hollolassa merkittävimmät kohteet olivat Pihkatien saneeraus, Pitkänsillantien vesihuolto sekä Paassillan ja Hopeakallion louhinta ja esirakentaminen. Asikkalassa VT 24 Pasolan kohdan parantaminen, Orimattilassa Erkontien saneeraus ja Pennalan kevyenliikenteenväylän rakentaminen ja Nastolassa Kukkastie, Kurenojantien jatko ja terveysaseman piha olivat merkittävimmät rakennuskohteet. Ylläpidon liiketoiminta-alue vastasi vuonna 2013 Asikkalan, Hollolan, Nastolan ja Orimattilan koko infraomaisuuden osalta teiden ja katujen sekä muiden yleisten alueiden hoidosta ja ylläpidosta puitesopimusperusteisesti. Lahdessa LSKT vastasi keskustan urakka-alueen ylläpidosta. Tilikauden 2014 aikana yhtiössä jatkui tuotanto- ja palvelutoiminnan uudelleenorganisointi. Vuoden 2013 YT-neuvotteluiden tavoitteena oli positiivinen tilikauden 2014 tulos ja henkilöstökulujen väheneminen 1,5 miljoonalla eurolla, jolloin 13 henkilöä lomautettiin vuoden 2013 joulukuussa ja 3 henkilöä lomautettiin vuoden 2014 alkupuolella. Lisäksi koko henkilöstö lomautettiin 2 4 viikoksi vuoden 2014 aikana. Tilikauden 2014 aikana yhtiö siirsi ulkoistetun IT-ylläpidon yhtiössä hoidettavaksi. Tämän johdosta yhtiöön implementoitiin oma konesali, missä on klusteroidut palvelimet tietoturvariskin minimoimiseksi. Tietojärjestelmien sisäistäminen toi yhtiölle nopeammat datayhteydet sekä merkittävän kustannussäästön. Tilikauden aikana henkilöstö väheni kymmenellä hengellä. Keskimääräinen vähennys oli noin 17 henkeä. Henkilöstömäärän vähentymiseen on vaikuttanut vakituisen henkilöstön eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin, sekä kausityöntekijöiden palkkaamisen väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallitus päätti kesäkuussa 2013 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotosta.henkilöstölle maksetaan tulospalkkiota asetettujen tulostavoitteiden ylittyessä. Maksettavan tulospalkkion määrään vaikuttaa toteutuneen tuloksen lisäksi työssäoloaika sekä henkilökohtainen suoriutuminen. Vuodelta 2014 ei henkilöstölle eikä johdolle makseta tulospalkkiota. Vuodelta 2013 tulospalkkioita maksettiin yhteensä 207 tuhatta euroa. Kilpailu yhtiön toimialoilla jatkui kireänä myös vuoden 2014 aikana ja LSKT osallistui enenevässä määrin kilpailutuksiin myös infrarakentamisen toimialalla. Omistajakunnat ovat siirtyneet enenevässä määrin kilpailuttamaan kaikki hankkeensa, eikä mahdollisuutta käyttää konsernissa olevan LSKT:n palveluja suorahankintana enää käytetä perinteiseen tapaan. Tämä pienentää yhtiön liikevaihtoa, alihankinnan tarvetta ja pakottaa sopeuttamaan resursseja. Sopimukset ovat lyhempiä kuin aiemmin, jolloin henkilöstöresurssien tehokas käyttö on avainasemassa yhtiön kannattavuuden turvaamisessa. Liikevaihto Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n kokonaisliikevaihto oli 22,1 (25,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 10 % suurempi kuin budjetoitu ja aleni edellisvuodesta 12 %. Ylläpidon liikevaihto oli 8,7 (10,2) miljoonaa euroa ja rakentamisen liikevaihto oli 13,3 (14,8) miljoonaa euroa. 5

6 Kulut Yhtiön liikekulut laskivat verrattuna edellisen vuoden kuluihin ollen 8,4 (10,1) miljoonaa euroa. Palkkoja ja henkilösivukuluja maksettiin 5,5 (6,9) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos Tilikauden 2014 liikevoitto oli 0,2 (0,4) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Henkilöstö Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n palveluksessa oli vuodenvaihteessa 128 (138) henkilöä, joista vakituisia oli 98 % (98 %) ja määräaikaisia 2 % (2 %). Vuoden 2014 aikana LSKT:n palveluksessa oli keskimäärin 141 (158) henkilöä. Naisten osuus oli 24 ja miesten 76 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 51 vuotta. Riskienhallinta Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita yhtiöön kohdistuvia riskejä. Yhtiön kannalta oleellisimpia riskejä ovat liiketoimintastrategiaan ja toimintaympäristöön liittyvät riskit. Yhtiön johdolle sekä hallitukselle raportoidaan säännöllisesti yhtiön riskiasemaa kuvaavia taloudellisia lukuja, tunnuslukuja sekä toteutuneita ja odotettavissa olevia muutoksia toimintaympäristössä. Yhtiössä tullaan implementoimaan 2015 malli toiminnallisten, liiketaloudellisten sekä työturvallisuusriskien ennakoimiseen ja niiden tehokkaaseen minimointiin ja seurantaan. Ympäristöasiat Yhtiössä toteutettiin MASSI-projekti (Asemakaava-alueiden maarakentamisen massojen käytön optimointi) välisenä aikana. Projektin osarahoitus saatiin Euroopan aluekehitysrahastosta Päijät-Hämeen liiton kautta ja sitä hallinnoi LSKT (Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy). Yhteistyössä olivat mukana Asikkalan, Hollolan ja Nastolan kunnat sekä Lahden ja Orimattilan kaupungit. Projektin tavoitteena on kaava-alueiden kestävä maarakentaminen, jolloin hyvällä ennakkosuunnittelulla pystytään pienentämään kuljetusmatkoja ja vähentämään neitseellisten maa-ainesten käyttöä. Näillä toimenpiteillä saavutetaan sekä merkittävä kustannussäästö että hiilijalanjäljen pieneneminen. Yhtiörakenne ja omistus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n omistavat Lahden kaupunki (66,25 %), Hollolan kunta (19,12 %), Nastolan kunta (6,43 %), Asikkalan kunta (3,49 %) ja Orimattilan kaupunki (4,71 %). Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Yhtiöllä on osaketta, kukin arvoltaan yhden (1,00) euron. Osakkeita on vain yhtä lajia ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön liikevaihdon arvioidaan vuonna 2015 pysyvän suunnilleen vuoden 2014 tasossa. Resurssien tehokkaan käytön ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen johdosta vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan positiivinen. Vuoden 2015 aikana LSKT tulee hankkimaan erillisen tuotannonohjausjärjestelmän projektien ja hankkeiden seurantaan sekä tuloksen ennustettavuuden parantamiseen. Yhtiössä tullaan implementoimaan 2015 malli toiminnallisten, liiketaloudellisten sekä työturvallisuusriskien ennakoimiseen ja niiden tehokkaaseen minimointiin ja seurantaan. Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhtiön pääomistaja, Lahden kaupunki, kilpailuttaa kaikki LSKT:n aiemmin suorahankintana tuottamat palvelut ja suorahankintana palveluita tilataan LSKT:lta vain erityisin perustein. Samoin Hollola kilpailuttaa LSKT:n aiemmin suorahankintana tuottamat palvelut. Markkina- ja taloustilanteen epävarmana ja heikkona jatkuva kehitys vaikuttavat LSKT:n omistajakuntien käytettävissä oleviin resursseihin sekä kuntateknisten tilaajien päätöksiin siitä, kuinka palvelut järjestetään ja tuotetaan. Näillä on suuri merkitys LSKT:n toiminnalle, sillä yhtiön asiakaskunta koostui vuonna 2014 pääosin omistajakunnista. Omistajakuntien hankkiessa palveluita tulevaisuudessa ensisijassa kilpailuttamalla, on hyvin todennäköistä, että yhtiö jatkaa toiminnan ohjauksen tehostamista, jolloin omien ja alihankittujen resurssien käyttöä optimoidaan. 6

7 Perinteisesti ylläpidon liiketoiminnassa tilaajat ovat olleet kunnat, kaupungit ja valtio. Enenevän kilpailutuksen ja epävarman markkinatilanteen vuoksi ylläpidon liiketoiminta-alueella pyritään erikoistumaan uusiin liiketoimintoihin ja löytämään uusia tuotteita. Myös tuleva kuntaliitos Lahden alueella nähdään mahdollisuutena uuden liiketoiminnan saamiseksi. Rakentamisen liiketoiminnan osalta infra-rakentamisen kilpailu tulee edelleen kiristymään Lahden seudulla. Alueen kuntien investointibudjetit ovat pienentyneet ja hankkeet kohdistuvat vain muutamiin hankkeisiin. Samoin työssäkäyntialueet ovat laajentuneet perinteisestä, jolloin kilpailua tulee myös muualta maasta kun työvoima on halukasta liikkumaan. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallinto Yhtiön hallitukseen kuuluu seuraavat kuusi jäsentä: Pertti Merenluoto, puheenjohtaja; Pekka Oinonen, varapuheenjohtaja; Riitta Karjalainen; Keijo Rinne; Sinikka Ruuska; Maija-Liisa Uusi-Uitto. Hallitus kokoontui tilikaudella kertaa. Yhtiön toimitusjohtaja on Tapani Väisänen alkaen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Olli Hurme saakka, ja toimitusjohtajan sijaisena toimi Jarkko Koskipalo Tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pasi Waris. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n jakokelpoiset voittovarat, joihin sisältyy tilikauden voittoa ,09 euroa, ovat ,54 euroa. Yhtiön jakokelpoinen pääoma on ,54 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta, ja että ,09 euroa siirretään voittovarojen tilille. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Lahden kaupunki kilpailuttaa Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hoitaman Lahden keskustan alueen ylläpitosopimuksen. Kilpailutus päättyi tammikuussa 2015, ja kilpailutuksen perusteella LSKT ei ole jatkoneuvotteluissa mukana. Nykyinen LSKT:n ja Lahden kaupungin välinen ylläpitosopimus päättyy syyskuun lopussa Lahden kaupunki toteuttaa kilpailutuksen hoidonjohtourakkana (HJU), jolloin kaikki urakat tullaan kilpailuttamaan ja tilaaja tulee olemaan kaikessa päätöksenteossa ja valmistelussa mukana. HJU-mallista johtuen sopimuksen saaminen ei takaa työllisyyttä välttämättä urakkasopimuksen toteuttajaksi valitun yhtiön omalle henkilökunnalle, vaan yhtiön tulee kilpailuttaa kaikki hankinnat. Lahdessa toteutettava HJU kilpailutus on pilottihanke. Sopimuksen menettäminen pienentää vuoden 2015 liikevaihtoa noin 0,5 miljoonaa euroa ja henkilöstöresurssien tarvetta noin 30 henkilötyövuotta tulevina vuosina. Sopimuksen menettämisen vaikutus tulevien vuosien ( ) liikevaihtoon on noin 2,0 miljoonaa euroa vuosittain. Vaikutuksen yhtiön kokonaiskannattavuuteen ei arvioida olevan merkittävä. Yhtiöllä on pitkä, vuoteen 2038 ulottuva määräaikainen vuokrasopimus nykyisistä toimitiloista Lahden Tilatalot Oy:n kanssa. Vuokrakohde Kallio-Pietilänkatu 1 (4367m 2 ) on suurelta osin ylläpidon toimintaa ja kaluston säilyttämistä (70 %) varten. Koska nykyisen sopimuksen mukaista ylläpitourakkaa ei ole syyskuun 2015 jälkeen, on toimitila kohtuuttoman suuri ja kustannuksiltaan tehoton yhtiön tarpeisiin nähden. Pitkä, määräaikainen vuokrasopimus kiinteästi määrätyllä vuokratasolla on operatiivinen riski tilanteessa missä toiminnan luonne muuttuu olennaisesti. Hollolan kunta kilpailuttanee Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hoitaman Hollolan alueen ylläpitosopimuksen vuodelle 2016 vuoden 2015 aikana. Nykyinen Hollolan kunnan ja LSKT:n välinen sopimus on voimassa syyskuun 2015 loppuun. Jos sopimus Hollolassa menetetään, vaikutus tuleviin vuosiin on noin 15 henkilötyövuoden verran. Lahdessa Hallitus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy 7

8 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,91 Ulkopuoliset palvelut , , , ,66 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,52 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,35 Liiketoiminnan muut kulut , ,99 LIIKEVOITTO , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 1 179,73 310,16 Korkotuotot muilta 1 530, ,70 Korkokulut saman konsernin yrityksille , ,97 Korkokulut muille , , , ,09 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,33 Tilinpäätössiirrot Poistoero -590, ,83 Tuloverot , ,87 TILIKAUDEN VOITTO , ,63 8

9 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,14 Aineelliset hyödykkeet , ,51 SIJOITUKSET Osakkeet 2 540,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,94 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,50 Lainasaamiset , ,94 Muut saamiset , ,23 Siirtosaamiset , , , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,47 Vastaavaa yhteensä , ,12 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto / tappio , ,82 Tilikauden voitto / tappio , ,63 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,45 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,83 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , ,00 Lyhytaikainen Pääomalainat , ,00 Ostovelat , ,20 Muut velat , ,94 Siirtovelat , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,84 Vastattavaa yhteensä , ,12 9

10 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,09 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,83 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,02 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,90 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,23 Saadut korot liiketoiminnasta 2 892, ,63 Lainasaamiset, konsernitilisaamiset (muutos) , ,36 Liiketoiminnan muista eristä johtuva rahavirta (netto) , ,00 Maksetut välittömät verot ,44 0,00 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,94 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,94 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,94 Investoinnit muihin sijoituksiin ,00 0,00 Investointien rahavirta (B) , ,94 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) ,00 0,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 0,00 0,00 Rahavarat tilikauden alussa 0,00 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa 0,00 0,00 10

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Yhtiön omistavat Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Hollolan, Asikkalan ja Nastolan kunnat. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin ja Lahden kaupungin konsernitilinpäätös on saatavissa Lahden kaupunginkansliasta, Harjukatu 31, Lahti. 1.Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on esitetty voimassa olevien yhtiötä koskevien lakien mukaisesti. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu meno-tulon-kohdalle periaattetta, jolloin tilikaudelle kirjataan menoista tuloslaskelmaan kuluiksi se osa, joka on tarvittu tilikauden suoriteperusteisesti kohdistettujen tuottojen aikaansaamiseen. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin vähintään todelliseen arvoon.yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Yhtiön kalustoa koskeva poistosuunnitelma vastaa EVL:n jäännösarvopoistoja. Aineettomat hyödykkeet poistetaan tasapoistoin. Poistot on laskettu hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Poistosuunnitelma: Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto 4-5 vuotta tasapoisto 25 % jäännösarvosta/vuosi Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöikä on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat (alle 850 euroa) on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Eläketurvan järjestäminen Yhtiön eläketurva on hoidettu KEVAsta otetulla eläkevakuutuksella. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Osinko Yhtiö ei ole maksanut osinkoa omistajileen vuonna 2014 (2013). Laskennalliset verovelat ja saamiset Yhtiöllä ei ole laskennallisia verovelkoja- tai saamisia. 11

12 Liikevaihto Kotimaasta , ,97 Muista valtioista 0,00 0, , ,97 3. Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Ylläpito , ,59 Rakentaminen , ,79 Muu , , , ,97 4. Liiketoiminnan muut tuotot Korvaus työterveyshuollon järjestämisestä , ,89 Muut tuotot , , , ,18 5. Liikekulujen erittely Palkat ja palkkiot , ,52 Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat ja leasingmaksut , ,25 Muut kulut , , , ,99 Poistot ja arvon alentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - Aineettomista oikeuksista 3 150, ,47 - Tietokoneohjelmista 4 789,79 0,00 - Koneista ja kalustosta , ,88 - Muut lisäpoistot 677,87 0, , ,35 Maksetut johdon palkat ja palkkiot sekä luontaisedut Hallituksen jäsenet , ,50 Toimitusjohtajan palkat , ,85 Toimitusjohtajan luontoisedut 7 685,00 240,00 Toimitusjohtajan tulospalkkiot 8 120,00 0,00 Toimitusjohtajan sijaisen palkat ,34 0,00 Toimitusjohtajan sijaisen luontoisedut 1 440,00 0,00 Toimitusjohtajan sijaisen tulospalkkiot 1 933,86 0,00 Muun henkilökunnan palkat , ,34 Muun henkilökunnan luontoisedut , ,00 Muun henkilökunnan tulospalkkiot ,60 0, , ,69 Toimitusjohtajalla ei ole erillistä lisäeläkesopimusta eikä lisäeläkejärjestelmää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta molemmin puolin, ja irtisanomisajalta maksetaan palkka. 6. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Henkilöstö keskimäärin Tilintarkastajan palkkiot - tilintarkastuspalkkiot 2 200, ,00 - veroneuvonta 0,00 0,00 - muut palvelut 0,00 0,00 - tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot; 0,00 0, , ,00 12

13 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,00 Hankintameno , ,00 Kertyneet poistot , ,00 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 Tilikauden poisto 3 150, ,47 Siirtojen kertyneet poistot 0, ,39 Kertyneet poistot , ,86 Kirjanpitoarvo , ,00 Kirjanpitoarvo , ,14 Tietokoneohjelmistot Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset ,79 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 Hankintameno ,79 0,00 Kertyneet poistot ,00 0,00 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 Tilikauden poisto 4 789,79 0,00 Siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,79 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Kuljetusvälineet Hankintameno ,16 0,00 Lisäykset 3 214, ,48 Vähennykset 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,68 Hankintameno , ,16 Kertyneet poistot ,88 0,00 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 Tilikauden poisto 7 771, ,24 Siirtojen kertyneet poistot 0, ,64 Kertyneet poistot , ,88 Kirjanpitoarvo ,28 0,00 Kirjanpitoarvo , ,28 13

14 Muut koneet ja kalusto Hankintameno , ,80 Lisäykset , ,46 Vähennykset ,87 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,68 Hankintameno , ,58 Kertyneet poistot , ,74 Vähennysten kertyneet poistot 2 750,00 0,00 Tilikauden poisto , ,64 Siirtojen kertyneet poistot 0, ,03 Kertyneet poistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,06 Kirjanpitoarvo , ,23 Sijoitukset Osakkeet Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset 2 540,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 9. Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset , ,94 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,94 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,22 Lainasaamiset , ,94 Muut saamiset , ,23 Siirtosaamiset 42, , , ,96 Saamiset muilta Myyntisaamiset , ,28 Muut saamiset 69,19 0,00 Siirtosaamiset , , , ,57 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,53 Siirtosaamisten olennaiset erät Kelakorvaus työterveyshuollosta , ,89 Muut siirtosaamiset , , , ,86 14

15 10. Oman pääoman lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Osakepääoma , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Osingon jako tilikaudella 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Tilikauden voitto / tappio , ,63 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,45 Oma pääoma yhteensä , ,45 Oma pääoma + pääomalainat , ,45 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Tilikauden voitto , ,63 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma , , Pääomalainat Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisten velkojen lisäksi omistajaosakkailta otetuista pääomalainoista. Pääomalainat jakaantuvat velkojien kesken seuraavasti: Asikkalan kunta ,00 Hollolan kunta ,00 Lahden kaupunki ,00 Nastolan kunta ,00 Orimattilan kaupunki , ,00 Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot: 1. Velasta peritään korkoa vain tilikaudelta, jolta tulos ennen veroja aikaisempien vuosien tappiolla vähennettynä on positiivinen. 2. Velalla on huonompi oikeus velallisen varoihin ja omaisuuteen kuin velallisen muilla veloilla ja sitoumuksilla. 3. Velasta ei ole annettu vakuutta eikä sillä ole eräpäivää. 15

16 12. Vieraan pääoman erittely Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalaina Velat saman konsernin yhteisöille , ,00 Velat muille , , , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Pääomalainat , ,00 Ostovelat , ,61 Muut velat , ,20 Siirtovelat , , , ,78 Velat muille Pääomalainat , ,00 Ostovelat , ,59 Muut velat , ,74 Siirtovelat , , , ,06 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,84 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkkajaksotukset sosiaalikuluineen , ,45 Pääomalainojen korot omistajille , ,73 Muut siirtovelat , , , , Taseen ulkopuoliset vastuut Määräaikaistalletukset: Rakennus- ja takuuajan vakuus, pitkäaikaiset (pankkitalletus) , ,94 Rakennus- ja takuuajan vakuus, lyhytaikaiset (pankkitalletus) , , , ,55 Leasing- ja vuokrasopimukset: Rahoitus- ja huoltoleasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,95 Myöhemmin maksettavat , , , ,83 Suurin osa leasingsopimuksista on työkoneiden monivuotisia huoltoleasingsopimuksia. Jos vuokralleottaja irtisanoo sopimuksen ennen vuokrakauden päättymistä, on vuokralleottajan maksettava purkumaksu, joka on 30 % sopimuksen katkeamispäivänä jäljellä olevan sopimuskauden vuokrasta, kuitenkin vähintää kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä. Leasing- ja vuokrasopimusvastuut on ilmoitettu arvonlisäverollisina. Tilavuokravastuut: Määräaikaiset tilavuokrasopimusvastuut Tilavuokravastuut yhteensä , ,08 16

17 Muut vastuut Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy on jäsenenä Lahden kaupungin sisäisessä pankissa ja liittänyt pankkitilinsä kaupungin konsernitiliin. LSKT:n tiliin on liitetty 1,5 miljoonan euron luottolimiitti. Markkinaoikeus antoi heinäkuun alussa 2013 päätöksen, jossa LSKT:lle määrättiin euron seuraamusmaksu koskien maarakennuskonepalveluiden kilpailuttamista vuodelle 2012 Lahden, Hollolan ja Orimattilan tuotantoalueilla. Samalla markkinaoikeus määräsi vielä aikaisemman päätöksensä mukaisen kiellon tehosteeksi uuden euron suuruisen uhkasakon. Markkinaoikeus antoi tapauksesta päätöksen joulukuussa 2014 yhtiön hyväksi, todeten, että valittajien vaatimus on hylättävä, ja kumosi euron uhkasakon. Kantajat ovat valittaneet markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja asian käsittely jatkuu siellä Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut M Liikevaihto 22,10 25,14 29,60 Liikekulut 8,4 10,1 10,5 % liikevaihdosta 38,0 % 40,2 % 35,5 % Palkat ja palkkiot 4,4 5,6 6,1 % liikevaihdosta 20,0 % 22,5 % 20,7 % Liikevoitto(tappio) 0,2 0,4 0,8 % liikevaihdosta 1,1 % 1,7 % 2,8 % Omanpääoman tuotto % 26,5 % 72,8 % 2465,7 % Omavaraisuusaste % 16,4 % 13,5 % 7,8 % Hekilöstä kauden lopussa Henkilöstö keskimäärin Rahoituslaskelman liitetiedot Rahoituslaskelma on laadittu Kilan yleisohjeen ( ) suoran rahoituslaskelman mukaisena rahavirtalaskelmana. Rahoituslaskelmassa ei ole esitetty rahavaroja eikä niiden muutosta, koska Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n pankkitili on osa Lahden kaupungin konsernitiliä. Konsernitili on kirjattu tilinpäätöksessä lyhytaikaisiin lainasaamisiin tai velkoihin ja sen muutos on esitetty rahoituslaskelmassa liiketoiminnan rahavirrassa. 17

18 16. Luettelo kirjanpitokirjoista ja säilytystavoista Tasekirja Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt Päivä- ja pääkirja Reskontran saldolistat ja maksulistat Ostoreskontratositteet ja maksulistat Myyntireskontralistaukset Muistiotositteet Palkkakirjanpito tositteineen sidottu sidottu sähköisessä arkistossa paperitositteina sähköisessä arkistossa sähköisessä arkistossa sähköisessä arkistossa paperitositteina, sähköisessä arkistossa Luettelo tositelajeista tositelaji/tositenro Muistiotositteet SA/01 Muistiotositteet (jaksotustositteet) SB/12 ALV-vero kauden vaihteessa SV/01 Laskujen maksatus R2/04 Sähköiset ostolaskut (IP) (vel/hyv) KR/19, KG/17 Ostoreskontra (toimittajat-maksusuoritus) KZ/15 Laskutus- ja myyntireskontratositteet RV/98 Myyntireskontra (asiakas suoritus) DZ/14 Myyntisreskontra korkolasku DA/16 Tasaustosite (reskontra käsinkuittaus) AB/01 Maksunpalautus asiakkaalle (liikasuoritus) ZP/20 Luottotappiokirjaus LT/11 Palkkatositteet L1/02 Tositetiliotteet SK/21 KOM purkutaseeseen PU/77 KOM kirjaus AA/01 KOM poistokirjaukset AF/03 KOM kirjauksen kausiajo AP/03 COFI-täsmäytys SC/78 18

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2011. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2011. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2011 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 3 Tase konserni 4

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014

TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 Nixu Oyj Osoite Keilaranta 15, 02150 Espoo Y-tunnus 0721811-7 Kotipaikka Espoo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yhtiön kehitys tilikaudella 1.1.2014-31.12.2014... 3 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2012 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 4 Tase konserni 5

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2013

KHT-TUTKINTO 1.9.2013 1 (55) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009

1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009 Tilinpäätöstiedote Q1 1.1.-31.3.2009 Q2 1.1.-30.6.2009 Q3 1.1.-30.9.2009 Q4 1.1.-31.12.2009 1 (22) DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009: Tilauskanta hyvällä tasolla, liikevaihto ja -tulos laskivat

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2009 Toimitusjohtajan katsaus AINA ENSIMMÄISENÄ HYÖDYNTÄMÄSSÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Parin viime vuoden aikana alan toimintaympäristö sekä markkinat ovat muuttuneet

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ FINGRID OYJ 11.2.2002 1 (28) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2001-31.12.2001 FINGRID OYJ 2 (28) Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

Matkalla digitaaliseen tulevaisuuteen. Vuosikertomus 2014, Siemens Osakeyhtiö. www.siemens.fi

Matkalla digitaaliseen tulevaisuuteen. Vuosikertomus 2014, Siemens Osakeyhtiö. www.siemens.fi Matkalla digitaaliseen tulevaisuuteen Vuosikertomus 2014, Siemens Osakeyhtiö www.siemens.fi A. Siemens Osakeyhtiö 3 A.1 Sähköisen maailman suunnannäyttäjä 4 A.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001 The Leading Component Supplier COMPONENTA Tilinpäätös 2001 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2001 5 KONSERNIN TASE 31.12.2001 6 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 6.11.2000-31.12.2001

Lisätiedot