2014 VUOSIKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014 VUOSIKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus vuodelta 2014 Toimitusjohtajan katsaus 3 Avainluvut 4 LSKT:n kuudes liiketoimintavuosi 5 Toimintakertomus Liikevaihto 5 Kulut 6 Tilikauden tulos 6 Henkilöstö 6 Riskienhallinta 6 Ympäristöasiat 6 Yhtiörakenne ja omistus 6 Tulevaisuuden näkymät 6 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallinto 7 Hallituksen ehdotus voiton käytöstä 7 Tilikauden jälkeiset tapahtumat 7 Tilinpäätös vuodelta 2014 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 LSKT:n tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 19 Tilintarkastuskertomus 20 2

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2014 Kannattavuus ja infraliiketoiminnan markkinat LSKT Oy:n kannattavuus pysyi kohtuullisella tasolla ja ylitti selvästi tavoitteen vuonna Liikevaihtokin ylitti tavoitteen selvästi vaikka laskikin edelliseen vuoteen verrattuna. Tot 2014 Ero Budj Ero 2013 Liikevaihto 22,1 M +10 % -12 % Liiketoiminnan kulut 22,3 M +10 % -12 % Voitto 0,2 M +460 % -47 % Infraliiketoiminnan markkina on 75 %:sti kuntien ja valtion investointeja, jotka ovat julkisen talouden tilanteen takia ennallaan tai jopa hieman laskevat. Yksityisen sektorin infrainvestoinnit ovat suurelta osin sidoksissa talonrakentamiseen, joka myöskin on ollut laskussa viime vuodet. Niinpä infrarakentamisen markkinoilla on kapasiteettia tarjolla ja se näkyy tiukentuneina tarjouskilpailuna. LSKT ja resurssien käyttö LSKT Oy on profiloitunut voimakkaasti päijäthämäläiseksi toimijaksi resurssien käytössä. Sen lisäksi, että omat työntekijämme ovat kokeneita paikallisia ammattilaisia, niin hyödynnämme laajasti paikallisia maarakennus-, ylläpito- ja kuljetusalan yrittäjiä sekä maa-ainesten toimittajia. Vuonna 2014 käyttämistämme resursseista (Palvelujen ostot ja materiaalihankinnat) oli yli 60 % hankittu pääasiassa paikallisilta palveluyrittäjiltä ja maa-ainesten toimittajilta Kulut yhteensä 24,8 M 22,0 M Henkilöstökulut 6,9 M 28 % 5,5 M 25 % Palvelujen ostot 11,7 M 47 % 11,1 M 51 % Materiaalihankinnat 3,0 M 12 % 2,4 M 11 % LSKT kehittyy Vuonna 2014 aloitimme kehitystyön, jonka tavoitteena on yhtiön tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Keskeisimmät kehityskohteet ovat rakennus- ja ylläpitourakoiden resurssien käytön, tiedonkulun ja talousohjauksen parantaminen sekä yhtiön johtamiseen ja riskienhallintaan liittyvä kehittäminen. Menneen syksyn määrittely- ja valmistelutyön jälkeen alkava vuosi tulee painottumaan päätettyjen toimenpiteiden toimeenpanoon. Lopuksi haluan kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omaa henkilökuntaa päättyneen vuoden hyvästä yhteistyöstä ja tuloksesta. 3

4 AVAINLUVUT Liikevaihto 2014, kumulatiivinen ACT BUD PREV EurT Henkilösto 2014 MIllion 180 ABS KESKIM: Kauden tulos 2014, kumulatiivinen 400,0 ACT BUD PREV 200,0 0,0-200,0-400,0-600,0-800, , , ,

5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n kuudes liiketoimintavuosi Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n (LSKT) kuudennen liiketoimintavuoden tulos oli positiivinen. Liikevaihto ylitti tavoitteet, vaikka jäikin edellisen vuoden liikevaihdosta. Liikevaihdon aleneminen johtui sekä rakentamisen volyymin että ylläpidon liiketoiminta-alueen sopimus- ja lisätyöhintojen laskusta, mikä osittain ennakoitiin jo vuosibudjettia laadittaessa. Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiön taloudellinen kannattavuus säilyi kohtuullisena ja maksuvalmius hyvänä. Yhtiön omavaraisuusaste parani edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka suhteellinen kannattavuus laskikin. Vuoden 2014 aikana käynnissä olleet merkittävimmät rakennuskohteet olivat Lahdessa Purolaakson asuntoalueen vaihe 4, Saunatien ja Tuomenojankadun saneeraaminen sekä Railinkadun, Tertunraitin ja Reankadun kääntöpaikan rakentaminen. Hollolassa merkittävimmät kohteet olivat Pihkatien saneeraus, Pitkänsillantien vesihuolto sekä Paassillan ja Hopeakallion louhinta ja esirakentaminen. Asikkalassa VT 24 Pasolan kohdan parantaminen, Orimattilassa Erkontien saneeraus ja Pennalan kevyenliikenteenväylän rakentaminen ja Nastolassa Kukkastie, Kurenojantien jatko ja terveysaseman piha olivat merkittävimmät rakennuskohteet. Ylläpidon liiketoiminta-alue vastasi vuonna 2013 Asikkalan, Hollolan, Nastolan ja Orimattilan koko infraomaisuuden osalta teiden ja katujen sekä muiden yleisten alueiden hoidosta ja ylläpidosta puitesopimusperusteisesti. Lahdessa LSKT vastasi keskustan urakka-alueen ylläpidosta. Tilikauden 2014 aikana yhtiössä jatkui tuotanto- ja palvelutoiminnan uudelleenorganisointi. Vuoden 2013 YT-neuvotteluiden tavoitteena oli positiivinen tilikauden 2014 tulos ja henkilöstökulujen väheneminen 1,5 miljoonalla eurolla, jolloin 13 henkilöä lomautettiin vuoden 2013 joulukuussa ja 3 henkilöä lomautettiin vuoden 2014 alkupuolella. Lisäksi koko henkilöstö lomautettiin 2 4 viikoksi vuoden 2014 aikana. Tilikauden 2014 aikana yhtiö siirsi ulkoistetun IT-ylläpidon yhtiössä hoidettavaksi. Tämän johdosta yhtiöön implementoitiin oma konesali, missä on klusteroidut palvelimet tietoturvariskin minimoimiseksi. Tietojärjestelmien sisäistäminen toi yhtiölle nopeammat datayhteydet sekä merkittävän kustannussäästön. Tilikauden aikana henkilöstö väheni kymmenellä hengellä. Keskimääräinen vähennys oli noin 17 henkeä. Henkilöstömäärän vähentymiseen on vaikuttanut vakituisen henkilöstön eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin, sekä kausityöntekijöiden palkkaamisen väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallitus päätti kesäkuussa 2013 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotosta.henkilöstölle maksetaan tulospalkkiota asetettujen tulostavoitteiden ylittyessä. Maksettavan tulospalkkion määrään vaikuttaa toteutuneen tuloksen lisäksi työssäoloaika sekä henkilökohtainen suoriutuminen. Vuodelta 2014 ei henkilöstölle eikä johdolle makseta tulospalkkiota. Vuodelta 2013 tulospalkkioita maksettiin yhteensä 207 tuhatta euroa. Kilpailu yhtiön toimialoilla jatkui kireänä myös vuoden 2014 aikana ja LSKT osallistui enenevässä määrin kilpailutuksiin myös infrarakentamisen toimialalla. Omistajakunnat ovat siirtyneet enenevässä määrin kilpailuttamaan kaikki hankkeensa, eikä mahdollisuutta käyttää konsernissa olevan LSKT:n palveluja suorahankintana enää käytetä perinteiseen tapaan. Tämä pienentää yhtiön liikevaihtoa, alihankinnan tarvetta ja pakottaa sopeuttamaan resursseja. Sopimukset ovat lyhempiä kuin aiemmin, jolloin henkilöstöresurssien tehokas käyttö on avainasemassa yhtiön kannattavuuden turvaamisessa. Liikevaihto Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n kokonaisliikevaihto oli 22,1 (25,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 10 % suurempi kuin budjetoitu ja aleni edellisvuodesta 12 %. Ylläpidon liikevaihto oli 8,7 (10,2) miljoonaa euroa ja rakentamisen liikevaihto oli 13,3 (14,8) miljoonaa euroa. 5

6 Kulut Yhtiön liikekulut laskivat verrattuna edellisen vuoden kuluihin ollen 8,4 (10,1) miljoonaa euroa. Palkkoja ja henkilösivukuluja maksettiin 5,5 (6,9) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos Tilikauden 2014 liikevoitto oli 0,2 (0,4) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Henkilöstö Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n palveluksessa oli vuodenvaihteessa 128 (138) henkilöä, joista vakituisia oli 98 % (98 %) ja määräaikaisia 2 % (2 %). Vuoden 2014 aikana LSKT:n palveluksessa oli keskimäärin 141 (158) henkilöä. Naisten osuus oli 24 ja miesten 76 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 51 vuotta. Riskienhallinta Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita yhtiöön kohdistuvia riskejä. Yhtiön kannalta oleellisimpia riskejä ovat liiketoimintastrategiaan ja toimintaympäristöön liittyvät riskit. Yhtiön johdolle sekä hallitukselle raportoidaan säännöllisesti yhtiön riskiasemaa kuvaavia taloudellisia lukuja, tunnuslukuja sekä toteutuneita ja odotettavissa olevia muutoksia toimintaympäristössä. Yhtiössä tullaan implementoimaan 2015 malli toiminnallisten, liiketaloudellisten sekä työturvallisuusriskien ennakoimiseen ja niiden tehokkaaseen minimointiin ja seurantaan. Ympäristöasiat Yhtiössä toteutettiin MASSI-projekti (Asemakaava-alueiden maarakentamisen massojen käytön optimointi) välisenä aikana. Projektin osarahoitus saatiin Euroopan aluekehitysrahastosta Päijät-Hämeen liiton kautta ja sitä hallinnoi LSKT (Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy). Yhteistyössä olivat mukana Asikkalan, Hollolan ja Nastolan kunnat sekä Lahden ja Orimattilan kaupungit. Projektin tavoitteena on kaava-alueiden kestävä maarakentaminen, jolloin hyvällä ennakkosuunnittelulla pystytään pienentämään kuljetusmatkoja ja vähentämään neitseellisten maa-ainesten käyttöä. Näillä toimenpiteillä saavutetaan sekä merkittävä kustannussäästö että hiilijalanjäljen pieneneminen. Yhtiörakenne ja omistus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n omistavat Lahden kaupunki (66,25 %), Hollolan kunta (19,12 %), Nastolan kunta (6,43 %), Asikkalan kunta (3,49 %) ja Orimattilan kaupunki (4,71 %). Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Yhtiöllä on osaketta, kukin arvoltaan yhden (1,00) euron. Osakkeita on vain yhtä lajia ja kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön liikevaihdon arvioidaan vuonna 2015 pysyvän suunnilleen vuoden 2014 tasossa. Resurssien tehokkaan käytön ja toimintojen uudelleenjärjestelyjen johdosta vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan positiivinen. Vuoden 2015 aikana LSKT tulee hankkimaan erillisen tuotannonohjausjärjestelmän projektien ja hankkeiden seurantaan sekä tuloksen ennustettavuuden parantamiseen. Yhtiössä tullaan implementoimaan 2015 malli toiminnallisten, liiketaloudellisten sekä työturvallisuusriskien ennakoimiseen ja niiden tehokkaaseen minimointiin ja seurantaan. Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Yhtiön pääomistaja, Lahden kaupunki, kilpailuttaa kaikki LSKT:n aiemmin suorahankintana tuottamat palvelut ja suorahankintana palveluita tilataan LSKT:lta vain erityisin perustein. Samoin Hollola kilpailuttaa LSKT:n aiemmin suorahankintana tuottamat palvelut. Markkina- ja taloustilanteen epävarmana ja heikkona jatkuva kehitys vaikuttavat LSKT:n omistajakuntien käytettävissä oleviin resursseihin sekä kuntateknisten tilaajien päätöksiin siitä, kuinka palvelut järjestetään ja tuotetaan. Näillä on suuri merkitys LSKT:n toiminnalle, sillä yhtiön asiakaskunta koostui vuonna 2014 pääosin omistajakunnista. Omistajakuntien hankkiessa palveluita tulevaisuudessa ensisijassa kilpailuttamalla, on hyvin todennäköistä, että yhtiö jatkaa toiminnan ohjauksen tehostamista, jolloin omien ja alihankittujen resurssien käyttöä optimoidaan. 6

7 Perinteisesti ylläpidon liiketoiminnassa tilaajat ovat olleet kunnat, kaupungit ja valtio. Enenevän kilpailutuksen ja epävarman markkinatilanteen vuoksi ylläpidon liiketoiminta-alueella pyritään erikoistumaan uusiin liiketoimintoihin ja löytämään uusia tuotteita. Myös tuleva kuntaliitos Lahden alueella nähdään mahdollisuutena uuden liiketoiminnan saamiseksi. Rakentamisen liiketoiminnan osalta infra-rakentamisen kilpailu tulee edelleen kiristymään Lahden seudulla. Alueen kuntien investointibudjetit ovat pienentyneet ja hankkeet kohdistuvat vain muutamiin hankkeisiin. Samoin työssäkäyntialueet ovat laajentuneet perinteisestä, jolloin kilpailua tulee myös muualta maasta kun työvoima on halukasta liikkumaan. Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallinto Yhtiön hallitukseen kuuluu seuraavat kuusi jäsentä: Pertti Merenluoto, puheenjohtaja; Pekka Oinonen, varapuheenjohtaja; Riitta Karjalainen; Keijo Rinne; Sinikka Ruuska; Maija-Liisa Uusi-Uitto. Hallitus kokoontui tilikaudella kertaa. Yhtiön toimitusjohtaja on Tapani Väisänen alkaen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Olli Hurme saakka, ja toimitusjohtajan sijaisena toimi Jarkko Koskipalo Tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pasi Waris. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n jakokelpoiset voittovarat, joihin sisältyy tilikauden voittoa ,09 euroa, ovat ,54 euroa. Yhtiön jakokelpoinen pääoma on ,54 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta, ja että ,09 euroa siirretään voittovarojen tilille. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Lahden kaupunki kilpailuttaa Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hoitaman Lahden keskustan alueen ylläpitosopimuksen. Kilpailutus päättyi tammikuussa 2015, ja kilpailutuksen perusteella LSKT ei ole jatkoneuvotteluissa mukana. Nykyinen LSKT:n ja Lahden kaupungin välinen ylläpitosopimus päättyy syyskuun lopussa Lahden kaupunki toteuttaa kilpailutuksen hoidonjohtourakkana (HJU), jolloin kaikki urakat tullaan kilpailuttamaan ja tilaaja tulee olemaan kaikessa päätöksenteossa ja valmistelussa mukana. HJU-mallista johtuen sopimuksen saaminen ei takaa työllisyyttä välttämättä urakkasopimuksen toteuttajaksi valitun yhtiön omalle henkilökunnalle, vaan yhtiön tulee kilpailuttaa kaikki hankinnat. Lahdessa toteutettava HJU kilpailutus on pilottihanke. Sopimuksen menettäminen pienentää vuoden 2015 liikevaihtoa noin 0,5 miljoonaa euroa ja henkilöstöresurssien tarvetta noin 30 henkilötyövuotta tulevina vuosina. Sopimuksen menettämisen vaikutus tulevien vuosien ( ) liikevaihtoon on noin 2,0 miljoonaa euroa vuosittain. Vaikutuksen yhtiön kokonaiskannattavuuteen ei arvioida olevan merkittävä. Yhtiöllä on pitkä, vuoteen 2038 ulottuva määräaikainen vuokrasopimus nykyisistä toimitiloista Lahden Tilatalot Oy:n kanssa. Vuokrakohde Kallio-Pietilänkatu 1 (4367m 2 ) on suurelta osin ylläpidon toimintaa ja kaluston säilyttämistä (70 %) varten. Koska nykyisen sopimuksen mukaista ylläpitourakkaa ei ole syyskuun 2015 jälkeen, on toimitila kohtuuttoman suuri ja kustannuksiltaan tehoton yhtiön tarpeisiin nähden. Pitkä, määräaikainen vuokrasopimus kiinteästi määrätyllä vuokratasolla on operatiivinen riski tilanteessa missä toiminnan luonne muuttuu olennaisesti. Hollolan kunta kilpailuttanee Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hoitaman Hollolan alueen ylläpitosopimuksen vuodelle 2016 vuoden 2015 aikana. Nykyinen Hollolan kunnan ja LSKT:n välinen sopimus on voimassa syyskuun 2015 loppuun. Jos sopimus Hollolassa menetetään, vaikutus tuleviin vuosiin on noin 15 henkilötyövuoden verran. Lahdessa Hallitus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy 7

8 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,97 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,91 Ulkopuoliset palvelut , , , ,66 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,52 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,35 Liiketoiminnan muut kulut , ,99 LIIKEVOITTO , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 1 179,73 310,16 Korkotuotot muilta 1 530, ,70 Korkokulut saman konsernin yrityksille , ,97 Korkokulut muille , , , ,09 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,33 Tilinpäätössiirrot Poistoero -590, ,83 Tuloverot , ,87 TILIKAUDEN VOITTO , ,63 8

9 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,14 Aineelliset hyödykkeet , ,51 SIJOITUKSET Osakkeet 2 540,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,94 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,50 Lainasaamiset , ,94 Muut saamiset , ,23 Siirtosaamiset , , , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,47 Vastaavaa yhteensä , ,12 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto / tappio , ,82 Tilikauden voitto / tappio , ,63 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,45 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,83 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , ,00 Lyhytaikainen Pääomalainat , ,00 Ostovelat , ,20 Muut velat , ,94 Siirtovelat , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,84 Vastattavaa yhteensä , ,12 9

10 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,09 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,83 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,02 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,90 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,23 Saadut korot liiketoiminnasta 2 892, ,63 Lainasaamiset, konsernitilisaamiset (muutos) , ,36 Liiketoiminnan muista eristä johtuva rahavirta (netto) , ,00 Maksetut välittömät verot ,44 0,00 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,94 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,94 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,94 Investoinnit muihin sijoituksiin ,00 0,00 Investointien rahavirta (B) , ,94 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu ,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) ,00 0,00 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 0,00 0,00 Rahavarat tilikauden alussa 0,00 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa 0,00 0,00 10

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Yhtiön omistavat Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Hollolan, Asikkalan ja Nastolan kunnat. Yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin ja Lahden kaupungin konsernitilinpäätös on saatavissa Lahden kaupunginkansliasta, Harjukatu 31, Lahti. 1.Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on esitetty voimassa olevien yhtiötä koskevien lakien mukaisesti. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu meno-tulon-kohdalle periaattetta, jolloin tilikaudelle kirjataan menoista tuloslaskelmaan kuluiksi se osa, joka on tarvittu tilikauden suoriteperusteisesti kohdistettujen tuottojen aikaansaamiseen. Saamiset on arvostettu nimellisarvoon, kuitenkin vähintään todelliseen arvoon.yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Yhtiön kalustoa koskeva poistosuunnitelma vastaa EVL:n jäännösarvopoistoja. Aineettomat hyödykkeet poistetaan tasapoistoin. Poistot on laskettu hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Poistosuunnitelma: Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto 4-5 vuotta tasapoisto 25 % jäännösarvosta/vuosi Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöikä on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat (alle 850 euroa) on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Eläketurvan järjestäminen Yhtiön eläketurva on hoidettu KEVAsta otetulla eläkevakuutuksella. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Osinko Yhtiö ei ole maksanut osinkoa omistajileen vuonna 2014 (2013). Laskennalliset verovelat ja saamiset Yhtiöllä ei ole laskennallisia verovelkoja- tai saamisia. 11

12 Liikevaihto Kotimaasta , ,97 Muista valtioista 0,00 0, , ,97 3. Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Ylläpito , ,59 Rakentaminen , ,79 Muu , , , ,97 4. Liiketoiminnan muut tuotot Korvaus työterveyshuollon järjestämisestä , ,89 Muut tuotot , , , ,18 5. Liikekulujen erittely Palkat ja palkkiot , ,52 Eläkekulut , ,57 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat ja leasingmaksut , ,25 Muut kulut , , , ,99 Poistot ja arvon alentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - Aineettomista oikeuksista 3 150, ,47 - Tietokoneohjelmista 4 789,79 0,00 - Koneista ja kalustosta , ,88 - Muut lisäpoistot 677,87 0, , ,35 Maksetut johdon palkat ja palkkiot sekä luontaisedut Hallituksen jäsenet , ,50 Toimitusjohtajan palkat , ,85 Toimitusjohtajan luontoisedut 7 685,00 240,00 Toimitusjohtajan tulospalkkiot 8 120,00 0,00 Toimitusjohtajan sijaisen palkat ,34 0,00 Toimitusjohtajan sijaisen luontoisedut 1 440,00 0,00 Toimitusjohtajan sijaisen tulospalkkiot 1 933,86 0,00 Muun henkilökunnan palkat , ,34 Muun henkilökunnan luontoisedut , ,00 Muun henkilökunnan tulospalkkiot ,60 0, , ,69 Toimitusjohtajalla ei ole erillistä lisäeläkesopimusta eikä lisäeläkejärjestelmää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta molemmin puolin, ja irtisanomisajalta maksetaan palkka. 6. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Henkilöstö keskimäärin Tilintarkastajan palkkiot - tilintarkastuspalkkiot 2 200, ,00 - veroneuvonta 0,00 0,00 - muut palvelut 0,00 0,00 - tilintarkastuslain 1 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot; 0,00 0, , ,00 12

13 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,00 Hankintameno , ,00 Kertyneet poistot , ,00 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 Tilikauden poisto 3 150, ,47 Siirtojen kertyneet poistot 0, ,39 Kertyneet poistot , ,86 Kirjanpitoarvo , ,00 Kirjanpitoarvo , ,14 Tietokoneohjelmistot Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset ,79 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 Hankintameno ,79 0,00 Kertyneet poistot ,00 0,00 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 Tilikauden poisto 4 789,79 0,00 Siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00 Kertyneet poistot ,79 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Kuljetusvälineet Hankintameno ,16 0,00 Lisäykset 3 214, ,48 Vähennykset 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,68 Hankintameno , ,16 Kertyneet poistot ,88 0,00 Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 Tilikauden poisto 7 771, ,24 Siirtojen kertyneet poistot 0, ,64 Kertyneet poistot , ,88 Kirjanpitoarvo ,28 0,00 Kirjanpitoarvo , ,28 13

14 Muut koneet ja kalusto Hankintameno , ,80 Lisäykset , ,46 Vähennykset ,87 0,00 Siirrot erien välillä 0, ,68 Hankintameno , ,58 Kertyneet poistot , ,74 Vähennysten kertyneet poistot 2 750,00 0,00 Tilikauden poisto , ,64 Siirtojen kertyneet poistot 0, ,03 Kertyneet poistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,06 Kirjanpitoarvo , ,23 Sijoitukset Osakkeet Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset 2 540,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Hankintameno ,00 0,00 9. Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset , ,94 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,94 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,22 Lainasaamiset , ,94 Muut saamiset , ,23 Siirtosaamiset 42, , , ,96 Saamiset muilta Myyntisaamiset , ,28 Muut saamiset 69,19 0,00 Siirtosaamiset , , , ,57 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,53 Siirtosaamisten olennaiset erät Kelakorvaus työterveyshuollosta , ,89 Muut siirtosaamiset , , , ,86 14

15 10. Oman pääoman lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Osakepääoma , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Osingon jako tilikaudella 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Tilikauden voitto / tappio , ,63 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,45 Oma pääoma yhteensä , ,45 Oma pääoma + pääomalainat , ,45 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Tilikauden voitto , ,63 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma , , Pääomalainat Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisten velkojen lisäksi omistajaosakkailta otetuista pääomalainoista. Pääomalainat jakaantuvat velkojien kesken seuraavasti: Asikkalan kunta ,00 Hollolan kunta ,00 Lahden kaupunki ,00 Nastolan kunta ,00 Orimattilan kaupunki , ,00 Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot: 1. Velasta peritään korkoa vain tilikaudelta, jolta tulos ennen veroja aikaisempien vuosien tappiolla vähennettynä on positiivinen. 2. Velalla on huonompi oikeus velallisen varoihin ja omaisuuteen kuin velallisen muilla veloilla ja sitoumuksilla. 3. Velasta ei ole annettu vakuutta eikä sillä ole eräpäivää. 15

16 12. Vieraan pääoman erittely Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalaina Velat saman konsernin yhteisöille , ,00 Velat muille , , , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Pääomalainat , ,00 Ostovelat , ,61 Muut velat , ,20 Siirtovelat , , , ,78 Velat muille Pääomalainat , ,00 Ostovelat , ,59 Muut velat , ,74 Siirtovelat , , , ,06 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,84 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkkajaksotukset sosiaalikuluineen , ,45 Pääomalainojen korot omistajille , ,73 Muut siirtovelat , , , , Taseen ulkopuoliset vastuut Määräaikaistalletukset: Rakennus- ja takuuajan vakuus, pitkäaikaiset (pankkitalletus) , ,94 Rakennus- ja takuuajan vakuus, lyhytaikaiset (pankkitalletus) , , , ,55 Leasing- ja vuokrasopimukset: Rahoitus- ja huoltoleasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,95 Myöhemmin maksettavat , , , ,83 Suurin osa leasingsopimuksista on työkoneiden monivuotisia huoltoleasingsopimuksia. Jos vuokralleottaja irtisanoo sopimuksen ennen vuokrakauden päättymistä, on vuokralleottajan maksettava purkumaksu, joka on 30 % sopimuksen katkeamispäivänä jäljellä olevan sopimuskauden vuokrasta, kuitenkin vähintää kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä. Leasing- ja vuokrasopimusvastuut on ilmoitettu arvonlisäverollisina. Tilavuokravastuut: Määräaikaiset tilavuokrasopimusvastuut Tilavuokravastuut yhteensä , ,08 16

17 Muut vastuut Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy on jäsenenä Lahden kaupungin sisäisessä pankissa ja liittänyt pankkitilinsä kaupungin konsernitiliin. LSKT:n tiliin on liitetty 1,5 miljoonan euron luottolimiitti. Markkinaoikeus antoi heinäkuun alussa 2013 päätöksen, jossa LSKT:lle määrättiin euron seuraamusmaksu koskien maarakennuskonepalveluiden kilpailuttamista vuodelle 2012 Lahden, Hollolan ja Orimattilan tuotantoalueilla. Samalla markkinaoikeus määräsi vielä aikaisemman päätöksensä mukaisen kiellon tehosteeksi uuden euron suuruisen uhkasakon. Markkinaoikeus antoi tapauksesta päätöksen joulukuussa 2014 yhtiön hyväksi, todeten, että valittajien vaatimus on hylättävä, ja kumosi euron uhkasakon. Kantajat ovat valittaneet markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja asian käsittely jatkuu siellä Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut M Liikevaihto 22,10 25,14 29,60 Liikekulut 8,4 10,1 10,5 % liikevaihdosta 38,0 % 40,2 % 35,5 % Palkat ja palkkiot 4,4 5,6 6,1 % liikevaihdosta 20,0 % 22,5 % 20,7 % Liikevoitto(tappio) 0,2 0,4 0,8 % liikevaihdosta 1,1 % 1,7 % 2,8 % Omanpääoman tuotto % 26,5 % 72,8 % 2465,7 % Omavaraisuusaste % 16,4 % 13,5 % 7,8 % Hekilöstä kauden lopussa Henkilöstö keskimäärin Rahoituslaskelman liitetiedot Rahoituslaskelma on laadittu Kilan yleisohjeen ( ) suoran rahoituslaskelman mukaisena rahavirtalaskelmana. Rahoituslaskelmassa ei ole esitetty rahavaroja eikä niiden muutosta, koska Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n pankkitili on osa Lahden kaupungin konsernitiliä. Konsernitili on kirjattu tilinpäätöksessä lyhytaikaisiin lainasaamisiin tai velkoihin ja sen muutos on esitetty rahoituslaskelmassa liiketoiminnan rahavirrassa. 17

18 16. Luettelo kirjanpitokirjoista ja säilytystavoista Tasekirja Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt Päivä- ja pääkirja Reskontran saldolistat ja maksulistat Ostoreskontratositteet ja maksulistat Myyntireskontralistaukset Muistiotositteet Palkkakirjanpito tositteineen sidottu sidottu sähköisessä arkistossa paperitositteina sähköisessä arkistossa sähköisessä arkistossa sähköisessä arkistossa paperitositteina, sähköisessä arkistossa Luettelo tositelajeista tositelaji/tositenro Muistiotositteet SA/01 Muistiotositteet (jaksotustositteet) SB/12 ALV-vero kauden vaihteessa SV/01 Laskujen maksatus R2/04 Sähköiset ostolaskut (IP) (vel/hyv) KR/19, KG/17 Ostoreskontra (toimittajat-maksusuoritus) KZ/15 Laskutus- ja myyntireskontratositteet RV/98 Myyntireskontra (asiakas suoritus) DZ/14 Myyntisreskontra korkolasku DA/16 Tasaustosite (reskontra käsinkuittaus) AB/01 Maksunpalautus asiakkaalle (liikasuoritus) ZP/20 Luottotappiokirjaus LT/11 Palkkatositteet L1/02 Tositetiliotteet SK/21 KOM purkutaseeseen PU/77 KOM kirjaus AA/01 KOM poistokirjaukset AF/03 KOM kirjauksen kausiajo AP/03 COFI-täsmäytys SC/78 18

19 19

20 20

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KUNTALAISEN PALVELUKSESSA

KUNTALAISEN PALVELUKSESSA KUNTALAISEN PALVELUKSESSA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY VUOSIKERTOMUS 2013 toimitusjohtajan katsaus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n (LSKT) viidennen liiketoimintavuoden tulos oli positiivinen. Vaikka

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot