Perusturvan toimialan esitykset virkojen ja toimien perustamisesta ja muuttamisesta vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvan toimialan esitykset virkojen ja toimien perustamisesta ja muuttamisesta vuonna 2013"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvan toimialan esitykset virkojen ja toimien perustamisesta ja muuttamisesta vuonna 2013 PETUR 64 Vuoden 2013 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös mahdolliset toimiin ja virkoihin tehtävät muutokset sekä esitykset uu sista vakansseista. Perusturvan vastuualueilta on tullut mm. seuraavat esitykset toimien muutoksista ja lisäyksistä: Lapsiperheiden kotiapu 2 Kodinhoitajan tointa Ohjaajan toimi (perhetukikeskus) Lapsiperheiden kotipalvelua tehty määräaikaisesti alkaen yhden kodinhoitajan työpanoksella, toinen kodinhoitajan toimi vakanssimuutoksella ohjaajan vakanssi kodinhoitajan vakanssiksi. Matalan kynnyksen tukimuoto, toiminta aloitettu perhekeskusajatuksen mukaisesti. Varhainen tuki lapsiperheille oikea-aikaisesti Perhepalvelut, päivähoito 2 lastentarhanopettajan tointa 1 päivähoitaja 3 perhepäivähoitajan tointa, jotka vapautuneet eläkkeelle siirtymisen tai irtisanoutumisen vuoksi. Perhepäivähoitajan toimet vapautuneet eläkkeelle siirtymisen tai irtisanoutumisen vuoksi. Päiväkotiryhmä, johon perustettavat toimet (2 lto+1 päivähoitaja) tarvitaan, toiminut jo usean vuoden ajan. Tarve vakiintunut. palkkava-

2 raus Karhunlähteen päiväkodin tilapäisten palkoissa vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa. Perhepalvelut, päivähoito lastentarhanopettaja Katvelan päiväkodin johtajan virka muutetaan hallinnolliseksi, jolloin hän ei toimi enää vas tuullisena lapsiryhmässä. Lapsiryhmään tarvitaan uusi lastentarhan opettaja. Yhden irtisanoutuneen perhepäivähoitajan palkkavaraus ( ) käytetään katteeksi uu den perustettavan lastentarhanopettajan palkkaan. Perustelut hallinnollisen päiväkodin johtajan viralle: Esimies ollut jo pitkään ylityöllistetty ja kuormittunut suuren vastuun takia. Katvelassa 75 hoi topaikkaa ja esim. 34 lasta hoidossa vuonna eri yksikös sä Suojarinteellä, yhteensä 109 hoitopaikkaa. Henkilöstöhallinto ja niihin asioihin liittyvät päätökset. Vastuu toiminnan laadusta ja peda goginen vastuu. Palveluorganisaation ja työyhteisön sekä kasvatus -ja opetustoiminnan johtaminen. Työnteki jöiden ja työyhteisön osaamisen kehittäminen sekä varhaiskasvatuk sen asiantuntijana toimiminen. Tehtävässä korostuu ison ja usean yksikön ja laajan toiminta-alueen kehittämis- ja koordinointivastuu sekä ison henkilöstömäärän johtaminen. Vastaa päivähoitomaksu jen määräämisestä. Terveydenhuolto Terveyskeskusavustajan nimikkeen muuttaminen toimistosihteeriksi. Nykyinen toimenkuva koostuu lähes pelkästään potilasarkiston hoitoon liittyvistä tehtävistä. Myös työntekijän koulutus ja täydennyskoulutus toimisto- ja arkistotehtäviin. Omalääkäritoiminta

3 1) tk-lääkärin virka 2) terveydenhoitajan toimi 3) neljä terveyskeskusavustajan tointa Tuottavuusohjelmat 4) terveyskeskusavustajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi 5) nimikemuutos sairaanhoitaja/terveydenhoitaja aluehoitajaksi ja apu-,lähi-ja perushoitaja vastaanottohoitajaksi ) sairaanhoitajan monikäyttöisyys ja laaja-alainen ammatillinen osaaminen 5)nimikemuutokset selkeyttävät ja kuvaavat paremmin toimintaa Terveyskeskussairaala 1) Kolme (3) perushoitajan vakanssia vuoden 2014 aikana, mikäli sairaala muuttuu 40-paik kaiseksi 2) Kaksi (2) sairaanhoitajan vakanssia vuoden 2014 aikana, mikäli sairaala muuttuu 40-paik kaiseksi 3) Kaksi (2) laitoshuoltajan vakanssia vuoden 2014 aikana, mikäli sairaala muuttuu 40-paik kaiseksi 1-3) Vakauttamisohjelmassa sovittu henkilöstön vähennyksestä, mikäli sairaalapaikkojen määrää saadaan vähennettyä sovitusti neljäänkymmeneen, eikä muutos aiheuta ylipaikkatarvetta 4) Terveyskeskusavustajien (2 vakanssia) nimikemuutos osastonsihteeriksi 5) Laitosapulaisten (9 vakanssia) nimikemuutos laitoshuoltajaksi 4) Sairaalassa työskentelevät terveyskeskusavustajat työskentelevät täysipainoisesti osaston tehtävissä. Avustaja-nimike ei vastaa hei-

4 dän työtehtäviään. Nimikemuutoksesta on keskusteltu asianosaisten ja heidän luottamusmiehensä kanssa jo vuosia sitten. 5) Laitosapulaisen nimike on vanhanaikainen. Kaikilla sairaalassa työskentelevillä laitosapulaisilla on laaja laitoshuoltajakoulutus ja -tutkinto (valmistuivat keväällä 2010). Uutta henkilöstöä palkatessa edellytetään laitoshuoltaja-koulutusta. Mielenterveyspoliklinikka 2 Sairaanhoitaja tointa Toimien perustaminen on osa keväällä 2012 hyväksyttyä talouden va kauttamisohjelmaa. Sairaanhoitopiirin toimintana on järjestetty Äänekoskella mm. aikuisväestölle suunnattua ko tiin menevää tehostettua kotihoitoa. Vaikeutena on ollut toiminnan ohjaus, koska työntekijät toimivat eri organisaatiossa, missä luotu omat toimintaperiaatteet. Sairaanhoitopiirin toiminta on ol lut myös kus tannuksiltaan kalliimpaa verrattuna omana toi mintana järjes tettävään työhön. Uudet vakanssit sijoitettaisiin mielenterveyspoliklinikan vastaanottotiimiin, jossa 2 lääkärin virkaa (täytettynä 1,5), psykologi, soosiaalityöntekijä ja kaksi sai raanhoitajaa. Tiimi vastaa akuutista mielenterveystyöstä. Osana vastaanottotyöryhmää yhteistyö on joustavaa (myös yhteisiä kotikäyntejä) ja tiivistä ja työpanos voidaan maksimoi da. Uusien työntekijöiden työnkuva pidetään pääosin samana kuin sairaanhoitopiirillä eli kriisiti lanteissa ja sairaalahoidon uhatessa on mahdollista tehdä tiheitäkin kotikäyntejä. Työntekijöilla on mahdollisuus ly hyellä varoitusajalla koota hoi dollisia verkostoja ja pitää tiiviisti yh teyttä sai raalaan, silloin kun sitä tarvitaan. Sairaanhoitopiirin tehos tetulla ko tiin menevällä hoidolla psykiatriset sairaalapäivät ovat vä hentyneet ja näiden uusien vakanssien avulla tätä kehitystä edelleen jatketaan. Tehokkaan ja tarvittaessa moniammatillisen puuttumisen avulla voidaan helpottaa myös lap siperheiden tilannetta vanhemman sairastuessa vakavasti. Tämä osaltaan vähentänee lastensuojelun kustannuksia. Tehostetun kotihoidon työntekijät voivat osaltaan tukea myös kuntoutumisyksikön työntekijöi tä heidän potilaidensa tilanteen kriisiytyessä ja sairaalahoidon uha tessa.

5 Kun tehostetulla avohoidolla pystytään estämään sairauden kroonistuminen ja henkilön toi mintakyvyn lasku, tarve tukiasumiseen vähenee. Äänekoski on maksanut sairaanhoitopiirin tehostetusta kotihoidosta ja viime syksyyn asti toi mineesta kotikuntoutuksesta yhteensä n vuodessa (v. 2011). Kahden uuden sairaanhoitajan palkka mää rä ra ha vuo si ta solla olisi n il man henkilösivukuluja. Suun terveydenhoito Osastonsihteerin jäädessä osa-aikaeläkkeelle (2 / 2013) niin avau tuvalle ½ toimelle ei oteta vakituista henkilöä. Perustelut: Vakautusohjelman säästötavoite henkilöstömenoista Tukipuun palvelutalo 2 hoitajan tointa Perustelut: Perusturvajohtajan ehdotus: Vuosi 2012 hoidettu tilapäisesti, rahat budjetissa olleet varattuna Perusturvalautakunta esittää, että kau punginval tuusto hyväk syy seuraavat vakanssimuutokset: Lapsiperheiden kotiapu 2 Kodinhoitajan tointa Ohjaajan toimi (perhetukikeskus) Perhepalvelut, päivähoito

6 3 lastentarhanopettajan tointa (2 kahden perhepäivähoitajan vakans sin muutos ja yksi hallinnollisen päiväkodinjohtajantehtävä järjes te lyt) 1 päivähoitaja 3 perhepäivähoitajan tointa, jotka vapautuneet eläkkeelle siirtymisen tai irtisanoutumisen vuoksi. Terveydenhuolto Terveyskeskusavustajan nimikkeen muuttaminen toimistosihteeriksi Omalääkäritoiminta 1) tk-lääkärin virka 2) terveydenhoitajan toimi 3) neljä terveyskeskusavustajan tointa Terveyskeskusavustajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi Terveyskeskussairaala Terveyskeskusavustajien (2 vakanssia) nimikemuutos osastonsihteeriksi Laitosapulaisten (9 vakanssia) nimikemuutos laitoshuoltajaksi Mielenterveyspoliklinikka 2 Sairaanhoitaja tointa Tukipuun palvelutalo

7 2 hoitajan tointa Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, ylilääkäri Tapio Tammela, johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvönen, sosiaalityön johtaja Outi Mark kanen ja vanhuspalvelujohtaja Metti Järvikallio osallistuivat kokouk seen asiantuntijoina tämän asian osalta

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi Kaupunginvaltuusto 49 28.08.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 283 15.09.2008 Perusturvalautakunta 83 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 53 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 23 08.03.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 1/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.1.2007 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014

Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014 Perhetyön selvitys Loimaan kaupunki 2014 1 Sisällys 1 Perhetyöstä yleisesti 1.1 Mitä perhetyöllä tarkoitetaan? 2 1.2 Ehkäisevä vs. lastensuojelun (korjaava) perhetyö 3 1.3 Suunnitellut lainsäädännön muutokset

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2013-30.6.2013 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE... 60 31 VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2010 AIKA 16.06.2010 Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

PERLTK 12.05.2015 44 Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa:

PERLTK 12.05.2015 44 Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa: Perusturvalautakunta 44 12.05.2015 Muutostalousarvio PERLTK 12.05.2015 44 Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa: Hallinto ja erikoissairaanhoito Valtakunnallisten

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Poikkeama enn./tam. Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän.

Poikkeama enn./tam. Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän. Perusturvalautakunta, kolmannesvuosiraportti 30.4.2015 Perusturvalautakunta Huhtikuu 2015 1000 TAM 2015 E n n u s t e 2015 Poikkeama enn./tam Tot 04/2014 Tot 04/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % 2014-2015 Sosiaali-

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä

Työryhmäraportti. Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen työryhmä 10.3.2014 1. Johdanto... 3 1.1 Tilastotietoja...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS Perusturvan työryhmä 3.4.2007 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN KUNTALIITOSSELVITYS: SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 2 1. Perusturvatoimen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot