Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa 2003 2006"

Transkriptio

1 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja

2

3 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 3 Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suoriutuvat turvallisesti päivittäisestä liikkumisestaan. Elsa on liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman taustavaikuttajina ja hankkeiden osarahoittajina ovat useat eri ministeriöt, väylälaitokset sekä järjestöt. Elsa -ohjelma on toteutettu vuosina Kolmivuotisella Elsa -ohjelmalla on tuettu työtä liikennejärjestelmän esteettömyyden parantamiseksi ja nostettu aihe esille yleiseen tietoisuuteen. Tärkeä osa ohjelmaa on ollut hankkeiden toteuttaminen ja niiden tuloksista tiedottaminen. Elsa -ohjelma toteuttaa osaltaan liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiaa. Vuonna 2003 julkaistun strategian tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä kuntien ja yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien liikennejärjestelmän osien parantamiseksi. Lisätietoja Elsa-ohjelmasta: Liikenne- ja viestintäministeriö

4

5 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 5 Sisältö TIIVISTELMÄ 6 VASTUUNJAKO 7 ESIPUHE 8 1 MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA Aikataulukirja Internet-sovellukset Puhelinpalvelut 14 2 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Sisääntulo Neuvontapisteen aulatilat Palvelupisteet, palvelutilanne 24 3 LINJA-AUTOPYSÄKIT LINJALLA Pysäkkityypit Kevyen liikenteen järjestelyt Odotustila Katokset, penkit ja roskakorit Matkustajainformaatio pysäkeillä 35 4 KESKUSTORIN LINJA-AUTOTERMINAALI 39 5 PYYNIKINTORIN LINJA-AUTOTERMINAALI 45 6 LINJA-AUTOKALUSTO Kalustotyypit Linjan 25 tyypillinen linja-auto Rampit Niiaustoiminto Matkan hinta ja maksaminen Matkustajainformaatio linja-autoissa 56 7 KULJETTAJAT JA MATKUSTAJAT 58 LIITE 1 MATKUSTAJAKYSELYN YHTEENVETO 59 LIITE 2 KARTTA: LINJAN 25 AJOREITTI 59 LIITE 3 PYSÄKKIKOHTAISET TOIMENPITEET RAHOLA JANKA 59 LIITE 4 PYSÄKKIKOHTAISET TOIMENPITEET JANKA RAHOLA 59

6 6 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on tarkasteltu Tampereen kaupungin sisäisen linja-autoliikenteen esteettömyyden nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia. Nykytilaa on arvioitu esimerkkilinjan avulla. Tarkasteltavaksi linjaksi on valittu Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja 25 Rahola Keskustori Janka. Linjan 25 esteettömyyttä on tarkasteltu ovelta ovelle-periaatteella. Tarkastelu on sisältänyt kaikki matkan osa-alueet ennen matkaa tarvittavasta matkustajainformaatiosta kuljettajapalveluun. Tarkastelu on tehty kesä- ja talvioloissa. Selvityksessä on ollut apuna eri matkustajaryhmien edustajista muodostettu käyttäjätiimi. Käyttäjätiimin kanssa on tarkasteltu linjan 25 pysäkkejä, Keskustorin ja Pyynikintorin paikallisliikenneterminaalit, linja-autokalustoa, liikennelaitoksen matkustajainformaatiojärjestelmiä sekä liikennelaitoksen neuvontapiste Keskustorilla. Matkustajanäkökulmaa on täydentänyt internet-kysely, johon saatiin 271 vastausta. Selvityksen yhteydessä on inventoitu linjan 25 pysäkit. Esimerkkilinjan luonnetta, matkustajien käyttäytymistä ja kuljettajatyöskentelyä on tarkkailtu matkustaen linjalla. Kuljettajia on haastateltu linjan päätepysäkeillä. Lisäksi on mitattu linjan 25 tyypillisen matalalattiaisen linjaauton sisätiloja. Toimintatapojen osalta on tarkasteltu kuljettajien, kalustohankintojen ja neuvontapisteen henkilökunnan käytännön toimintaa ja aiemmin annettuja ohjeita. Esimerkkilinjasta 25 on laadittu toteuttamiseen tähtäävä toimenpideesitys. Pysäkkien esteettömyyttä parantavien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannuksia on mahdollista tutkia parantamalla esimerkkilinjan pysäkit esitetyllä tavalla. Tampereen sisäisen liikenteen esteettömyyden parantamiseksi on esitetty mm. esteettömien kaupunginosapysäkkien toteuttamista, kuljettajien kouluttamista, matkustajien ohjeistusta, muutoksia linjaautokaluston hankintakriteereihin sekä panostusta matkustajainformaation esteettömyyteen. Selvityksen yhteydessä on parantunut molemminpuolinen tietämys sekä liikuntaesteisten tarpeista että operatiivisen toiminnan rajoitteista. Selvityksen aikana on syntynyt kontakteja vammaisjärjestöjen, kaupungin yhdyskuntapalveluiden ja liikennelaitoksen välille. Yhteistyön toivotaan jatkuvan vastedeskin. Selvityksen johtopäätöksenä on, että kaikille avointa kaupunkimaista linja-autoliikennettä on mahdollista kehittää monin tavoin entistä esteettömämmäksi.

7 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 7 VASTUUNJAKO VASTUUNJAKO Eri toimijatahot vastaavat siitä, että he omalla toiminnallaan luovat mahdollisimman hyvät puitteet esteettömään liikkumiseen. Pyrkimys esteettömyyteen tulee olla yhtenä lähtökohtana niin nykyisessä toiminnassa kuin suunniteltaessa ja toteutettaessa uutta. Ohessa on määritelty eri toimijatahojen vastuualueet esteettömän Tampereen sisäisen linja-autoliikenteen aikaansaamiseksi. Tarkemmin kehittämistoimenpiteitä on kuvattu raportin toimenpide-ehdotus - tekstilaatikoissa ja linjan 25 pysäkkien osalta liitteissä 3 ja 4. Tampereen kaupungin liikennelaitos vastaa seuraavien tekijöiden esteettömyydestä: - Matkustajainformaation kehittäminen (ennen matkaa, pysäkeillä, linja-autoissa) - Nykyisen neuvontapisteen kehittäminen (yhdessä kiinteistön omistajan kanssa) - Linja-autokaluston kehittäminen - Kuljettajien ja muun henkilökunnan kouluttaminen - Matkustajien ohjeistus - Pysäkkinimistön ja numeroinnin ylläpito Tampereen kaupungin yhdyskuntapalvelut vastaavat: - Linja-autopysäkkien kehittämisestä (ajettavuus, odotustilat, valaistus) - Pysäkeille johtavien kevyen liikenteen yhteyksien kehittämisestä - Pysäkkien, kevyen liikenteen väylien ja katujen kunnossapidosta ja talvihoidosta (poikkeuksena jalkakäytävät ja niillä olevat pysäkit, joiden kunnossapidosta vastaa ko. jalkakäytävän kohdalla oleva tontin omistaja) - Muiden kuin mainoskatospysäkkien pysäkkivarustuksen kehittämisestä ja ylläpidosta - Yleisten alueiden viherrakentamisesta (mm. oksien karsinta) - Liikenteen ohjauksesta ja viitoituksesta (mukaan lukien pysäkkien nimi- ja linjakilvet) - Suunnittelu- ja rakentamisohjeista Tampereen kaupungin tilakeskus vastaa: - Joukkoliikennejärjestelmän yhteisen neuvonta- ja palvelupisteen kehittämisestä - Keskustorin Juvenes -kioskin kehittämisestä - Keskustorin terminaalikatoksen ylläpidosta Mainoskatosyhtiö JCDecaux vastaa: - Mainoskatospysäkkien pysäkkivarustuksen kehittämisestä ja ylläpidosta

8 8 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja ESIPUHE ESIPUHE Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linjan 25 esteettömyysselvityksen ovat rahoittaneet Liikenne- ja viestintäministeriö Elsa -tutkimusja kehittämisohjelman kautta sekä Tampereen kaupungin yhdyskuntapalvelut ja Tampereen kaupungin liikennelaitos. Selvitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: Mika Periviita Tampereen kaupungin liikennelaitos Kati Parkko Tampereen kaupungin liikennelaitos Olli Kanerva Tampereen kaupungin liikennelaitos Jukka Kyrölä Tampereen kaupunki, yhdyskuntapalvelut Katri Jokela Tampereen kaupunki, yhdyskuntapalvelut Seija Siitonen Länsi-Suomen lääninhallitus Toivo Enqvist Tampereen vammaisneuvosto Ritva Koivula Tampereen eläkeläisneuvosto Selvitykseen on osallistunut käyttäjätiimi, jossa on ollut edustus seuraavista matkustajaryhmistä: näkövammaiset, kuulovammaiset, tavallisella pyörätuolilla ja sähköpyörätuolilla kulkevat, lyhytkasvuiset, rollaattorin käyttäjät sekä itsenäisesti joukkoliikennettä käyttävät koululaiset. Käyttäjätiimissä oli mukana: Toivo Enqvist Tampereen vammaisneuvosto Sirpa Virtanen VATENK, Kynnys ry Soile Virtala Tampereen seudun näkövammaiset ry Anton Pulkkinen Liisanpuiston ja kuulovammaisten koulu Tero Jokela Liisanpuiston ja kuulovammaisten koulu Viola Haapanen Tampereen vammaisneuvosto Liisa Ruusukallio Pispan koulu Hanna Ponkala Pispan koulu Käyttäjätiimiä avustivat seuraavat henkilöt: Katri Kuikka Toivo Enqvistin avustaja Katariina Hännikäinen Sirpa Virtasen avustaja Anu Pörsti Liisanpuiston ja kuulovammaisten koulu, erityisopettaja Hanna Vainio Liisanpuiston ja kuulovammaisten koulu, koulunkäyntiavustaja Juha Launiemi Pispan koulu, koulunkäyntiavustaja Selvityksen laatimisesta Ramboll Finland Oy:ssä ovat vastanneet diplomi-insinööri Ville-Mikael Tuominen ja tekniikan ylioppilas Mervi Harju.

9 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 9 ESIPUHE Yleiset tavoitteet On arvioitu, että esteettömien palvelujen kehittäminen ja esteettömän ympäristön rakentaminen palvelevat suoraan vähintään prosenttia väestöstä. Esteettömästä joukkoliikenteestä hyötyvät muutkin kuin iäkkäät ja eri tavoin vammaiset henkilöt. Esteettömyyden parantaminen lisää joukkoliikenteen helppokäyttöisyyttä, alentaa sen käyttökynnystä ja nopeuttaa liikennettä. Joukkoliikenteen esteettömyyden parantamisen yleisiä tavoitteita ovat: Ehkäistä ja poistaa kansalaisten tasavertaisen liikkumisen esteitä Varautua väestön ikääntymiseen Parantaa joukkoliikenteen laatua Lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä Edistää kaikille soveltuvan elinympäristön toteutumista Parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta Tavoitteena on, että esteettömyys otetaan jatkossa aina alusta asti huomioon, kun suunnitellaan ja toteutetaan uutta tai korjataan vanhaa. Nykyisessä infrastruktuurissa ja palveluissa olevia liikkumisen esteitä poistetaan käytettävissä olevien resurssien rajoissa ja niitä uudelleen suuntaamalla. Esimerkkilinjan 25 selvityksen tavoitteet Tämän selvityksen tavoitteena on esimerkkilinjan, liikennelaitoksen linjan 25, avulla arvioida Tampereen kaupungin sisäisen linjaautoliikenteen esteettömyyden nykytilaa ja kehittämistarpeita. Samalla arvioidaan laajemmassa mittakaavassa bussijoukkoliikenteen osuutta esteettömässä liikennejärjestelmässä, eli mitä palveluja on perusteltua järjestää kaikille avoimessa linja-autoliikenteessä. Samalla arvioidaan, mikä on kunkin toimijatahon vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet esteettömän joukkoliikenteen aikaansaamiseksi. Nykytila-analyysin perusteella laaditaan esitys toimenpiteistä havaittujen puutteiden poistamiseksi ja menetelmistä, joilla esteettömyyden huomioon ottaminen varmistetaan tulevassa toiminnassa.

10 10 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja ESIPUHE Linja 25 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linjan 25 Rahola Keskustori Janka varrella sijaitsee mm. vanhusten palvelutalo Jankassa, Tammelan palvelukeskus, rautatieasema (mahdollinen tuleva matkakeskus), Keskustorin ja Pyynikintorin paikallis- ja lähiliikenteen terminaalit, pääkirjasto Metso, Pispan palvelukeskus Hyhkyssä ja Kotipirtin palvelutalot Raholassa, ks. liite 2. Linjan 25 kokonaispituus on 16,5 km. Linjalla on molemmat ajosuunnat yhteen laskettuna 86 pysäkkiä. Lokakuun lopulla 2004 linjalla 25 oli keskimäärin runsaat matkustajaa arkipäivässä. Kuljettajien arvion mukaan linja 25 on hyvä ajaa, myös talvella. Linjalla on kuljettajien arvion mukaan hyvä linja-autokalusto. Ajettavuuden kannalta hankalin osuus on Kaarilan alue ja siellä erityisesti Simolankatu. Talvella linjalla 25 on ongelmia lähinnä pysäkkien odotustilojen lumen poistossa. Ajoradalta aurattu lumi ehtii odotustilassa tallautua liukkaaksi ja epätasaiseksi polanteeksi ennen odotustilan auraamista. Matkustajakyselyssä useampi matkustaja toivoi reittimuutosta, jossa linjan 25 länsipääte, Raholan päätepysäkki siirrettäisiin takaisin Korvenkadulle. Nykyinen päätepysäkki sijaitsee teollisuusalueella Teerivuorenkadulla.

11 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 11 MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA 1 MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA Tavoite Matkustajainformaatio ei asetu matkan esteeksi millekään matkustajaryhmälle. Tampereen kaupungin liikennelaitoksella on monipuoliset matkustajainformaatiojärjestelmät, jotka mahdollistavat tiedon saannin eri aisteilla. Matkustajainformaatiota arvioitiin mm. käyttäjätiimin kanssa. Yleishavaintona voidaan todeta, että liikennelaitoksen erilaisia informaatiopalveluita ei tunneta riittävästi. Uusia palvelumuotoja, kuten Pysäkkimies, JOHONKI, pysäkkiaikatauluhaku ja Repa Reittiopas, voisi markkinoida kohdennetusti eri matkustajaryhmille esimerkiksi matkustajaryhmiä edustavien järjestöjen kautta. Toimenpide-ehdotus: Matkustajainformaatio yleensä Liikennelaitos laatii eri kohderyhmille suunnatut selkeät, jatkuvasti päivittyvät oppaat siitä, mistä matkustajainformaatiota saa, mitä yhteyksiä on käytettävissä, mitä palveluja on saatavilla, miten eri tilanteissa kannattaa toimia ja mahdollisesti minä aikoina suositellaan liikuttavan. Oppaat voivat olla esimerkiksi liikennelaitoksen internetsivuilta tulostettavissa. Liikennelaitos sisällyttää esteettömyystiedot matkustajainformaatioonsa.

12 12 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA 1.1 Aikataulukirja Käyttäjätiimi arvioi liikennelaitoksen paperisen aikataulukirjan (voimassaolo ) käytettävyyttä. Seuraavassa on käyttäjätiimin havaintoja. Arkipäivien, lauantain ja sunnuntain aikataulut on merkitty erivärisillä raameilla. Tämä helpottaa lukemista huomattavasti. Niiden liikennelaitoksen linjojen osalta, joiden kanssa yksityisellä lähiliikenteellä on Tampereen kaupungin alueella pääosin yhtenäinen ajoreitti, on esitetty myös lähiliikenteen vuorot samassa aikataulussa. Näissä aikatauluissa lähiliikenteen lähtöaikojen päälle on painettu värineliöt. Yhdistelmäaikataulu on käyttökelpoinen, mutta esitystapa on näkövammaisille hankala. Väreistä erityisesti sininen ja vihreä erottuvat huonosti toisistaan. Aikataulukirjassa reittikuvaukset ovat pienellä kirjasinkoolla. Reittikuvauksien osalta hankaluudeksi koetaan se, että niiden käyttö edellyttää laajaa kadunnimien tuntemusta. Pysäkkien nimien käyttö voi olla jatkossa perusteltua, sillä pysäkkinimiä käytetään useissa uusissa liikennelaitoksen matkustajainformaation sovelluksissa. Aikataulukirjan kartat ovat pieniä ja osin epäselviä. Hämeenkadun pysäkit esittävässä kartassa numerot, viivat ja kadunnimet sekoittuvat, erityisesti Koskipuiston pysäkkien osalta. Vastaavasti aikataulukirjan takasivun linjakartta arvioitiin pieneksi ja sekavaksi. Matalalattiabusseja ei ole merkitty aikatauluihin. Käytännön rajoituksena on, että liikennelaitoksen linja-autoista 85 % on matalalattiaisia. Matalalattiasta autoa ei voida kalustokierrosta johtuen varmuudella taata. Tästä syystä matalalattiaisten autojen merkitsemisestä aikatauluihin on luovuttu. Toimenpide-ehdotus: Aikataulukirja Liikennelaitos tutkii mahdollisuudet seuraavaa aikataulukirjaa laadittaessa, voiko aikatauluissa eri liikennöitsijöiden vuorot erottaa toisistaan alleviivauksin, ympyröinneille tai muulla vastaavalla tavalla, joka ei edellytä värien käyttöä ja lähtöajan peittämistä.

13 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 13 MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA 1.2 Internet-sovellukset Liikennelaitoksen internetsivuilla, on tietoa aikatauluista ja lipuista, reittikartat, ajankohtaiset tiedotteet, palautteenantomahdollisuus, reittiopas sekä linja- ja pysäkkikohtaiset aikataulut. Liikennelaitoksen internetsivuja arvioitiin käyttäjätiimin kanssa. Kehittämisehdotukset koskivat ensisijaisesti sivujen ulkoasua. Liikennelaitoksen internetsivuilla on valkoinen taustaväri. Paikoin on käytetty vaalean sinistä tekstiä, joka voi heikkonäköiselle erottua huonosti vaaleasta taustasta. Pysäkkien yksilöllisesti numeroiden haku on koettu sivuilla hankalaksi. Nykyisin ne ovat NysseTulee -palvelun alla. Toimenpide-ehdotus: Liikennelaitoksen internet-sivut Aloitussivuille lisätään mahdollisuus skaalata sivuja, ohittaa sivujen väri- ja muotoiluasetukset ja mahdollisuus valita tietojen esittäminen pelkkänä tekstinä. Toteutetaan valinta, jolla valintanuolen saa tarvittaessa muutettua suurempikokoiseksi ja eriväriseksi. Linjakohtaisiin aikatauluihin lisätään tietyin välein vaalea taustaväri rivien alla lukemisen helpottamiseksi. Lisätään mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sivulle Tulosta sivun tiedot -painike. Tutkitaan mahdollisuudet toteuttaa kartta, jossa yksittäisen linjan reitti ja pysäkit näkyisivät selkeästi omalla värillä. Kartalta tiedon hakija voisi poimia esimerkiksi pysäkkinumerot reittioppaan ja pysäkkiaikataulujen käyttöön. Internetsivuja kehitettäessä kuullaan ja pyydetään käyttäjätesteihin eri matkustajaryhmien edustajia.

14 14 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja MATKUSTAJAINFORMAATIO ENNEN MATKAA 1.3 Puhelinpalvelut Puhelinneuvonta ja sen kautta saatavat palvelut saivat kiitosta käyttäjätiimiltä. Puhesynteesin käyttö on havaittu ongelmalliseksi, jos kaksi pysäkkiä sijaitsee lähekkäin. Liikennelaitoksella on seuraavanlaiset puhelinpalvelut: o Puhelinneuvonta o Henkilökohtainen puhelinneuvonta o Jonotusjärjestelmä o Matkaliput, aikataulutiedotus, löytötavarat o Hinta 0,66 + pvm o Puhelinautomaatti o Automaattinen aikataulu- ja reittineuvonta suomeksi o Avoinna 24 h/vrk o Hinta 0,44 + pvm o o Ilmoittaa 10 seuraavaksi pysäkille saapuvan vuoron tuloajan o Toimii tekstiviesteillä o Pysäkin numero löytyy pysäkkikilvestä ja liikennelaitoksen internet-sivuilta o Hinta 0,50 + pvm o WAP-puhelimilla ja PDA-laitteilla o Liikennelaitoksen internet-sivujen palvelut Linja-autojen paikantamiseen perustuvasta PARAS -järjestelmästä on tulossa uusi matkapuhelinsovellus syksyllä Liikennelaitoksen liikenteenvalvontakeskus ja korjaamo tietävät toiminnanohjausjärjestelmän kautta, onko tietty vuoro matalalattiainen. Tätä tietoa ei pystytä nykyisin tehokkaasti toimittamaan matkustajille. Toimenpide-ehdotus: Puhelinpalvelut Liikennelaitos tutkii mahdollisuudet, onko nykyisiin tietojärjestelmiin perustuen kehitettävissä puhelinpalvelu, josta matkustaja voisi tarkistaa, ajetaanko tietty vuoro matalalattiaisella linja-autolla.

15 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 15 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE 2 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Tavoite Liikennelaitoksen neuvonnan nykyiset asiakastilat ovat mahdollisimman esteettömät kaikille käyttäjäryhmille. Havaitut esteettömyyspuutteet korjataan nykyisissä tiloissa käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Pitempiaikaisena tavoitteena on toteuttaa joukkoliikenteen neuvontaja palvelupiste lähemmäksi Keskustorin linja-autoterminaalia. Uutta tehtäessä esteettömyysnäkökulmat otetaan huomioon alusta lähtien. Liikennelaitoksen neuvontapiste sijaitsee Keskustorilla osoitteessa Aleksis Kiven katu 18. Samassa rakennuksessa on Kansaneläkelaitoksen (Kelan) toimisto. Neuvonta on toiminut nykyisissä tiloissa vuodesta 2003 lähtien. Neuvontapiste on jonkin verran syrjässä Keskustorin linja-autoterminaalista. Tarvetta on kehittää Tampereen koko joukkoliikennejärjestelmän yhteinen neuvonta- ja palvelupiste. Neuvontapisteen esteettömyyttä arvioitiin käyttäjätiimin kanssa

16 16 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE 2.1 Sisääntulo Neuvontapisteen rakennus on ulkotiloiltaan ongelmallinen. Keskustorin suunnalta on vain porrasyhteys. Portaaton yhteys edellyttää kiertämistä rakennuksen toiseen päähän. Rakennuksen julkisivussa on suuret liikennelaitoksen ja Vapaa Valinnan mainokset. Vapaa Valinnan mainoskyltit peittävät liikennelaitoksen opasteet massiivisuudellaan varsinkin ulko-ovilla, kuva 1, ja rakennuksen sisällä aulatilassa, kuva 2. Oviaukot liikennelaitoksen neuvontapisteeseen ovat kynnyksettömiä ja automaattiovin varustettuja. Tosin neuvontapisteen aamun ensimmäisen aukiolotunnin (klo 8 9) aikana luiskalla varustettu automaattinen ulko-ovi ei ole käytössä. Tällöin kulku tapahtuu tavallisesta ovesta, jossa on kaksi kynnystä (kuva 1, ovet vasemmalla). Kulku neuvontapisteelle esimerkiksi pyörätuolilla ilman avustajaa on ennen kello yhdeksää hyvin hankalaa. Kuva 1. Rakennuksen ulkoarkadi hämärtää ulko-ovia, joista on kulku liikennelaitoksen neuvontapisteeseen. Ikkunalasin takana oleva liikennelaitoksen informaatio on vaikealukuista heijasteiden vuoksi. Sisääntuloaulassa liikennelaitoksen neuvontapisteen havaitseminen leveämmän Vapaa Valinnan sisäänkäynnin rinnalta on heikkonäköisille hankalaa. Aulatilassa reitit ovat näkövammaisten

17 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 17 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE osalta opittuja. Vapaa Valinnan liukuportaista tulisi varoittaa värikontrastilla, kuva 2. Kuva 2. Aulatilassa liikennelaitoksen neuvontapisteen sisääntulo on Vapaa Valintaa vaatimattomampi. Alempaan kuvaan on luonnosteltu opasteraita, joka voisi jatkua ulko-ovelta neuvontapisteen sisälle vuoronumeroautomaatille asti.

18 18 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Toimenpide-ehdotus: Neuvontapisteen sisääntulo Liikennelaitos neuvottelee taloyhtiön kanssa: - Rakennuksen ulkoarkadin valaistuksen parantamisesta - Automaattiovin varustetun pääoven avaamisesta jo aamukahdeksalta - Sisätuloaulan lattiaan toteutettavan opasteraidan toteuttamisesta ulko-ovelta liikennelaitoksen neuvontatiloihin - Varoitusraitojen asentamisesta Vapaa Valinnan liukuportaiden yläpäähän ja liukuportaiden porrasaskelmien reunoihin - Aulatilassa liikennelaitoksen oven korostamisesta värikontrastilla Liikennelaitoksen parantaa opasteidensa havaittavuutta rakennuksen ulko-ovilla ja sisääntuloaulassa.

19 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 19 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE 2.2 Neuvontapisteen aulatilat Neuvontapisteen sisääntulokäytävällä ja aulatilassa on paljon heijastavia lasi- ja metallipintoja, jotka vaikeuttavat näkövammaisille henkilöille tilan ja etäisyyksien hahmottamista. Lasiseinän takana Vapaa Valinnan liukuportaiden viereiselle seinällä on loisteputkivalaisimia. Nämä valaisimet ovat neuvontapisteen puolella katsekorkeudella ja aiheuttavat heikkonäköisille häikäistymistä, kuva 3. Näkövammaisille käsijohteet toimivat opasteena. Sisääntulokäytävän oikeanpuoleisella seinällä on käsijohde, joka ohjaa matkakortin lukulaiteelle ja lopuksi päin seinää. Käsijohteen päässä saisi olla mieluummin vuoronumeroautomaatti. Kuva 3. Neuvontapisteen sisääntulokäytävän ja aulatilan lasiseinä aiheuttaa ongelmia näkövammaisille tilan hahmottamisessa. Lasiseinän alinta ikkunariviä esitetään muutettavaksi kirkkaasta mattapintaiseksi. Lasiseinän takana on loisteputkivalaisimia, jotka ovat neuvontapisteen puolella katselukorkeudella. Valaisimet voivat aiheuttaa häikäistymistä heikkonäköisille.

20 20 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Vuoronumeroautomaatti sijaitsee näkyvästi heti sisääntulon yhteydessä. Kulku automaatille edellyttää roskakorin väistämistä. Pyörätuolilla vuoronumeroautomaatille pääsee vain siirtämällä roskakoria. Automaatin napit ovat liian korkealla pyörätuolilla asioiville. Pyörätuolissa istuvan henkilön toimintaulottuvuus on mm:n korkeudella. Näkövammaisille vuoronumeroautomaatin painonapit erottuvat väritykseltään toisistaan, mutta niiden merkitys ei selviä, kuva 4. Kuva 4. Vuoronumeroautomaatti liikennelaitoksen neuvontapisteessä. Näkövammaisen on vaikea seurata vuoronumeroiden vaihtumista palvelupisteiden yläpuolisilla näytöillä. Palvelutiskien päällä olevat halogeenivalaisimet aiheuttavat häikäisyä myös pyörätuolissa istuville, sillä tarkkailupiste pyörätuolista on suhteellisen alhaalla, kuva 5.

21 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 21 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Kuva 5. Tumma matto kunkin palvelupisteen edustalla on hyvä suuntaa antava informaatio näkövammaisille tiskien sijainnista ja lukumäärästä. Palvelupisteiden yläpuolella on häikäisyä aiheuttavia halogeenivalaisimia.

22 22 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE Neuvontapisteen aulatiloissa on vuoroaan odottaville asiakkaille kahden korkuisia tuoleja. Aulatiloissa on linja-autojen maksulaite, josta voi lukea matkakorttinsa saldon. Palautelomakkeiden täyttämistä varten on pieni kirjoitustaso. Taso on melko korkealla. Mukaan otettavat aikataulut ovat aulatilassa matalalla ja hyvin löydettävissä pyörivästä telineestä. Ruuhkatilanteissa mukaan otettavien aikataulujen hakeminen tuolirivien takaa voi olla hankalaan. Keskustorilta lähtevien linja-autojen lähtöaikoja esitetään aulatilassa sähköisellä näytöllä, joka on katosta roikkuvana melko korkealla. Vastaavasti opasteet ovat turhan korkealle. Aulatilan takaseinällä on linjakartta, jossa linjat on esitetty läpinäkyvällä heijastavalla muovikalvolla. Kartta on vaikealukuinen. Kartat ovat yleensäkin hankalia näkövammaisille. Taulukko 1. Mittoja neuvontapisteen aulatilassa. Mitattu korkeus [mm] Ohjeiden mukainen arvo [mm] Vuoronumeroautomaatti, painonapit Vuoronumeroautomaatti, paperituloste Tuoli, istuinosa matala / korkea 480 / ( (2 300 (3 Tuoli, käsinoja matala / korkea 680 / 710 istuinosa Palautelomake/matkakorttihakemusten pöytä ATK-pisteen näppäimistö ATK-pisteen näyttötaso Käsijohde ja 900 Rahastuslaite saldon tarkistamiseen lukija Rahastuslaite saldon tarkistamiseen näyttö Palvelutiskien, pöytätasojen reuna ( (5 1) Normaali istuinkorkeus 2) Sopiva korkeus henkilöille, joilla on jäykät lonkat tai polvet 3) Istuinkorkeus lyhytkasvuisille ihmisille ja pienille lapsille 4) Palvelutiskin korkeus pyörätuolikäyttäjälle 5) Palvelutiskin korkeus asioitaessa seisaaltaan Kuulokojeiden induktiosilmukka on käytössä vain neuvontapisteen yhteydessä olevan vanhusten palvelupiste Ikäpisteen puolella. T- silmukan opaste on harhaanjohtavasti sijoitettu liikennelaitoksen neuvontapisteen ja Ikäpisteen väliseen pylvääseen. Kuulokojeiden silmukasta kertova tarra on lisäksi liian korkealla. Yleisestikin käyttäjätiimiin

23 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 23 LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE osallistuneiden kokemusten mukaan informaatiomateriaali kiinnitetään seinille liian korkealle, asentajan omalle katselukorkeudelle. Toimenpide-ehdotus: Neuvontapisteen aulatila Liikennelaitos korjaa nykyisen neuvontapisteen esteettömyyspuutteet (tarvittaessa yhdessä kiinteistön omistajan kanssa): Neuvontatiloihin asennetaan induktiosilmukka. Tiedote T-silmukasta asennetaan selvästi näkyviin aulatilaan. Neuvontapisteen lasiseinän alareuna pyritään muuttamaan läpinäkymättömäksi, mutta valoa läpäiseväksi, esimerkiksi hiomalla lasi mattapintaiseksi. Vuoronumeroautomaattia uusittaessa otetaan huomioon seuraavat seikat: - Painonapit ja tulosteet sijoitetaan nykyistä alemmaksi. - Painikkeisiin tai niiden viereen lisätään pistekirjoitus painikkeiden merkityksistä. - Automaattiin lisätään ääni, joka kertoo paperille tulostuneen vuoronumeron. Odotustiloihin lisätään vuoronumeroiden äänikuulutus. Puhesynteesiä varten asennetaan kaiuttimet odotustilaan. Palvelutiskien vuoronumeronäyttöjen yläpuolella olevia halogeenivalaisimia kohdennetaan toisin, poistetaan osa tai vaihdetaan valaisintyyppiä vähemmän häikäiseväksi. Matalat ja korkeat tuolit erotetaan toisistaan värierolla esimerkiksi istuinosien uudelleenpäällystämisen yhteydessä. Aulatilaan lisätään tekstiilejä pehmentämään taustahälyä. Asentajille ja kiinnittäjille ohjeistetaan seinille laitettavan informaation oikeasta asennuskorkeudesta, suositeltava keskikorkeus on 140 cm.

24 24 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja LIIKENNELAITOKSEN NEUVONTAPISTE 2.3 Palvelupisteet, palvelutilanne Henkilökunnan puolella palvelutiskien välissä on seinät, jotta naapuripisteen asioinnit ja taustahäly eivät häiritse henkilökuntaa. Asiakkaiden puolella ei ole riittäviä väliseiniä. Viereisen palvelupisteen asiointi ja takaa tuleva häly voivat haitata huonokuuloisten asiointia. Palvelupisteiden pöytätasot ovat lapsille ja pyörätuolilla kulkeville turhan korkealla. Pöytätasot ovat paikoin liian kapeat kirjoittamiseen. Pöytätasojen korkeutta on perusteltu turvallisuudella. Palvelutiskeillä käsitellään paljon rahaa. Palvelutiskeille ei ole penkkejä, tämä voi haitata etenkin iäkkäiden asiointia. Käyttäjätiimin tapaamisessa korostettiin palvelutilanteesta seuraavia asioita: - Henkilökunnan tulee puhua ja ojentaa mahdollisuuksien mukaan paperit suoraan asiakkaalle, ei mahdollisesti mukana olevalle avustajalle. - Näkövammaisille ja muuten apua tarvitseville tulee tarjota lomakkeen täyttöapua. - Palvelutiskeillä tulee olla paperia ja kynä kuulovammaisten kommunikointia varten. Toimenpide-ehdotus: Neuvonnan palvelupisteet Neuvonnan tiloja seuraavan kerran uusittaessa toteutetaan yksi palvelupiste matalammalla korkeudella, korkeus mm lattiasta. Palveluhenkilökunnalle lisätään mikrofonit T-silmukan käyttöä palvelemaan. Asennetaan palvelupisteisiin asiakkaiden käytettäväksi joutsenkaulavalaisimet. Tutkitaan mahdollisuudet asentaa palvelutiskeille selkeät ja yksinkertaiset näppäimistöt, joiden myötä huonokuuloisilla olisi mahdollisuus asioida neuvonnassa myös ilman avustajaa/tulkkia. Järjestetään kouluille opettaja-oppilas vierailupäiviä neuvontapisteeseen, aiheina mm. liikennelaitoksen palvelut ja saatavilla oleva informaatio.

25 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 25 LINJA-AUTOPYSÄKIT LINJALLA 25 3 LINJA-AUTOPYSÄKIT LINJALLA 25 Tavoite Tampereella joukkoliikenneterminaaleja palvelevat pysäkit, linjojen päätepysäkit ja keskeisten kaupunginosien pääpysäkit, kaupunginosapysäkit ovat mahdollisimman esteettömiä vuonna Kaikilta liikennelaitoksen reittien pysäkeiltä poistetaan selkeät liikenneturvallisuutta vaarantavat puutteet mahdollisimman nopeasti. Linjalla 25 on yhteensä 86 pysäkkiä. Lokakuussa 2004 (viikolla 44) näistä 21 pysäkiltä nousi keskimäärin yli 100 matkustajaa arkivuorokaudessa. Yli 200 nousevaan matkustajaan arkipäivässä ylsi esimerkkilinjalla yhdeksän pysäkkiä. Linjan 25 pysäkit on inventoitu systemaattisesti yli 30 tekijän osalta. Lisäksi pysäkkejä on arvioitu käyttäjätiimin kokoontumisten yhteydessä ja matkustajakyselyssä saadussa palautteessa. Käyttäjätiimin kanssa tarkastelluilla linjan 25 esimerkkipysäkeillä esiin nousivat ongelmina kulku pysäkeille, suojateiden puute, aikatauluinformaatioiden puute sekä pysäkkialueiden epäsiisteys. Kaikkiaan Tampereen kantakaupungin alueella on arviolta linja-autopysäkkiä. Kaikkia pysäkkejä ei ole mahdollista parantaa kokonaan esteettömiksi. Tehokkain hyöty saataneen kehittämällä käytetyimpien pysäkkien esteettömyyttä. 3.1 Pysäkkityypit Yleisin pysäkkityyppi linjalla 25 on pysäkkilevennys, näistä osa on suoraan liittymästä ajettavaa mallia. Linjan päätepisteissä on kääntöpaikat. Muut pysäkit ovat ajoratapysäkkejä, joissa linja-auto pysähtyy ajokaistalle. Pysäkkityyppi määräytyy mm. kadun luonteesta ja käytettävänä olevasta tilasta. Esimerkkilinjalla on yhteensä 86 pysäkkiä: o 49 % normaali pysäkkilevennys o 7 % pysäkkilevennys, jolle ajo suoraan liittymästä o 42 % ajoratapysäkki o 2 % kääntöpaikka

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 klo 13.00 Osallistujat: Hannu Lakka, Mäntyharjun kunta Kyllikki Komulainen,

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 24.4.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Portaat, käsijohteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Portaat, käsijohteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Portaat, käsijohteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Portaista määrätään F1:ssä seuraavaa: Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisäisen liikenteen tiloissa

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 27.11.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 JALANKULUN JA PYÖRÄILYN LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 3 Jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärät

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi LAUSUNTO Rakennustietosäätiö viljo.lukkarinen@rakennustieto.fi Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YLEISTÄ Tampereen keskusta-alueen kevyen liikenteen laskentoja on suoritettu kesäisin käsilaskentana kesä- ja heinäkuussa noin viiden viikon aikana. Laskentapisteitä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen. 1. Joukkoliikenteen ja yksityisautoilun reititysvalinta Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavaa: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: VIII, IV JA SANTALAHTI, rantaväylän joukkoliikennekaistat reitillä Lielahdenkatu-Sepänkatu,

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 15.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ko/2 1 2 LEHTISAARENTIE, NRO 29745/1, PAPINPÖYDÄNKUJA JA LP- ALUEET, NRO 29746/1, LEHDESNIITYNTIE, NRO 29747/1 JA KUUSISAARENTIE, NRO 29817/1, KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN,

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin. Ohjeet on tehty viimeisten tietojen mukaan,

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu

Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Pekankatu kävelypainotteisena liikennetekninen tarkastelu Seuraavissa kuvissa on esitetty liikennetilanne, jossa nykyisiä liikennevirtoja on korotettu kauttaaltaan 20 % ja uusien pysäköintilaitosten käyttö

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Tellinki 22.5.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

Nurmeksen esteettömyyskartoitus kantatie 75 välillä Pitkämäentie-Jaakkolantie

Nurmeksen esteettömyyskartoitus kantatie 75 välillä Pitkämäentie-Jaakkolantie Nurmeksen esteettömyyskartoitus kantatie 75 välillä Pitkämäentie-Jaakkolantie Nurmeksen esteettömyyskartoitus kantatie 75 välillä Pitkämäentie-Jaakkolantie Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4180/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4180/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 95 Asianro 4180/10.03.01.00/2016 Tulliportinkatu (välillä Haapaniemenkatu-Puistokatu) katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Katualueita koskevat tyyppipiirustukset Kehittämisen tausta ja tavoitteet

Katualueita koskevat tyyppipiirustukset Kehittämisen tausta ja tavoitteet Saatekirje 5/2014 1 (5) Katualueita koskevat tyyppipiirustukset 2014 Kehittämisen tausta ja tavoitteet Helsingin katu-alueita ja muita julkisia ulkoalueita on suunniteltu ja rakennettu vuonna 2007 valmistuneilla

Lisätiedot

Ratatarkastusraportti

Ratatarkastusraportti Radan tiedot Radan nimi Sipoon motocrossrata Radan omistaja / käyttäjä Sipoon moottorikerho Ry Osoite Öljytie 618 04131 Sipoo Sijainti Sipoo Puhelinnumero / fax / e-mail Tarkastusajankohta Tarkastaja 09.06.2015

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Hyvä Ikä 2016 tapahtuma Esteettömyyskartoittajien tapaaminen Johanna Hätönen, Kynnys ry Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Tilaajan yhteydenotto

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

Esteetön uimahalliympäristö

Esteetön uimahalliympäristö HELSINKI KAIKILLE Esteetön uimahalliympäristö TARKISTUSLISTAT 2009 SISÄLLYSLUETTELO KATU- JA VIHERALUEET 5 Suojatien reunatuki 5 Keskisaareke 5 Suojatiemerkinnät 6 Liikennevalot ja -valojen painonappi

Lisätiedot

OPTIMA TOIMISTOT PALVELUTALOT

OPTIMA TOIMISTOT PALVELUTALOT Optima OPTIMA ASUINRAKENNUKSET TOIMISTOT PALVELUTALOT JULKISET RAKENNUKSET KORIMALLEJA HENKILÖMÄÄRÄ KORIN SISUSTUSMATERIAALEJA 3 4-26 henkilöä 14 Nykyaikaisten hissien tulee olla monikäyttöisiä ja ener

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakat. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen. Viiteaineistomoniste 31.1.2011. 1. InfraRYL 21120 Suodatinkankaat

Hoidon ja ylläpidon alueurakat. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen. Viiteaineistomoniste 31.1.2011. 1. InfraRYL 21120 Suodatinkankaat Hoidon ja ylläpidon alueurakat Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen Viiteaineistomoniste 31.1.2011 1. InfraYL 21120 Suodatinkankaat 2. InfraYL 21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 3. akenteilla

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN

KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN KESKUSPUISTON KEHITTÄMINEN 11.4.2016 1 Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään Keskuspuiston eteläpään uudistamiseen. - VE1 Kehitetään puistoa perinteisenä puistona; oleskelu ja levähdyspaikkana. Valaistusta

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235)

Helsinginkadun itäpää (suunnitelma 2013-002235) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY KOMMENTTI 1 (5) PL 1301 00101 HELSINKI www.hepo.fi 30.9.2013 Helsingin kaupunki Kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki KOMMENTTI HELSINGINKADUN

Lisätiedot

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10. Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.2015 Hankkeen ydintavoitteet Parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma

VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma VAAJAKOSKENTIEN RAUHOITTAMINEN Yleissuunnitelma 1 2 Pohjakartat Jyväskylän kaupunki Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Tiivistelmä... 5 1 Lähtök ökohdat... 6 1.1 Sijainti... 6 1.2 Ympäristö... 6 1.3 Kadun

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto 1 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, WSP Finland Oy / Juha Väänänen KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto II KADUN NIMI: Martinsillantie,

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot