NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43

2 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN-L X ISSN X (painettu) ISSN (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Prima Oy/Timo Päivärinta/PSWFolders Oy Kopijyvä Oy, Espoo 2012

3

4

5 Sisältö Ohje Johdanto Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman tavoitteet, näyttötutkintomestariksi kehittyminen ja valmistuminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelmassa osoitettava osaaminen Näyttötutkintomestarina tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen sitoutuminen Näyttötutkintomestariksi valmistuminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman henkilökohtaistaminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelmaan hakeutuminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman muodostuminen Näyttötutkintomestarin ammattitaitovaatimukset ja kokonaisuuden muodostuminen Näyttötutkinnon järjestämisen suunnittelu Näyttötutkinnon järjestäminen henkilökohtaistetusti Näyttötutkintotoiminnan laadun varmistaminen... 25

6 6

7 1 Johdanto Näyttötutkintojen kehittämisen ja toimeenpanon vastuuviranomainen on Opetushallitus. Opetushallitus suosittelee näyttötutkintojen järjestäjää huolehtimaan siitä, että tutkinnon vastuuhenkilöllä sekä tutkintosuoritusten arvioijista vähintään yhdellä on näyttötutkintomestarin koulutusohjelma suoritettuna. Opetushallitus ohjaa näyttötutkintomestarin koulutusohjelman perusteella näyttötutkintomestarin koulutusohjelman järjestäjiä sekä ohjelmaan osallistujia. Näyttötutkintojärjestelmä otettiin käyttöön Suomessa vuonna Järjestelmä kehitettiin elinikäisen oppimisen ja ammattitaidon hankkimistavoista riippumattoman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteisiin soveltuvaksi. Näyttötutkintojen suorittaminen tukee ammatissa toimivan, työikäisen ihmisen aktiivista ammattitaidon kehittämistä muuttuviin työelämän tarpeisiin. Näyttötutkintojärjestelmässä tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuuksien järjestämisestä ja tutkintotodistusten antamisesta vastaavat kolmikantaiset tutkintotoimikunnat. Ne sopivat näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa. Tutkinto ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen on erotettu toisistaan. Lainsäädännössä säädetään tutkinnon perusteista siten, että niissä on määriteltävä tutkinnossa vaadittava ammattitaito, tutkinnon osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, ammattitaidon osoittamistavat sekä tutkinnon arvioinnin yleiset perusteet. Opetushallitus määrää tutkintotodistuksista. Lainsäädännössä velvoitetaan koulutuksen järjestäjä järjestämään valmistava koulutus tutkinnon perusteiden mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto. Näyttötutkintojen järjestämisen toimeenpanokoulutusta on järjestetty vuodesta 1995 alkaen. Koulutusohjelmaa on sittemmin uudistettu vuosina 2001, 2003 (Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus 15 ov), 2007 ja 2012 (Näyttötutkintomestari, koulutusohjelma 25 op). Koulutusohjelman uudistuksissa, sisällön laadinnassa ja esittämistavassa on sovellettu näyttötutkintojärjestelmän periaatteita sekä tutkintojen perusteiden kirjoittamistapaa. Sisältöä ja rakennetta on päivitetty säädösten uudistumisen vuoksi. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman osiin sisältyvät ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat on jäsennetty samalla tavoin kuin tutkinnon perusteiden, näyttötutkinnon järjestämisen ja ammattitaidon arvioinnin prosessit.arvioinnin kohteet ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaa- 7

8 timuksista. Arvioin nin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma valmistaa näyttötutkintojärjestelmän toimijoita kullekin osallistujalle henkilökohtaistetun ohjelman mukaan kehittämään näyttötutkintojen suunnittelun ja järjestämisen, ammattitaidon arvioinnin sekä näyttötutkintotoiminnan laadun varmistamisen taitojaan asiantuntijatasolle. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelmaa järjestävät ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Yrkesakademin i Österbotten. Ne vastaavat näyttötutkintomestarin koulutusohjelman määrittämällä tavalla järjestelyistä koulutusohjelmaan hakeutumisessa, ammattitaidon osoittamisessa (osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa) ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Koulutusohjelmassa vaadittava osaaminen osoitetaan, arvioidaan ja tunnustetaan näyttötutkintojärjestelmän periaatteita noudattaen ensisijaisesti kunkin osallistujan omissa työtehtävissä. 8

9 2 Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman tavoitteet, näyttötutkintomestariksi kehittyminen ja valmistuminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman tarkoitus on edistää näyttötutkintojen järjestämistä siten, että toiminta muodostuu joustavaksi ja luotettavaksi sekä työelämän vaatimukset huomioon ottavaksi ja asiakaslähtöiseksi kumppanuusyhteistyöksi. Näyttötutkintomestarit varmistavat näyttötutkintoprosessin laatua. 2.1 Näyttötutkintomestarin koulutuksessa osoitettava osaaminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman tavoitteena on, että näyttötutkintojärjestelmässä toimiva ammattihenkilö saavuttaa omalla aktiivisella kehittämistyöllään asiantuntijatasoisen tiedollisen ja taidollisen osaamisen näyttötutkinnon suunnittelussa ja järjestämisessä, ammattitaidon arvioinnissa sekä näyttötutkintotoiminnan laadun varmistamisessa oman asiantuntijuusalansa näyttötutkinnon kohdalla. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman tavoitteena on kannustaa, tukea ja ohjata näyttötutkintojen järjestämistä. Tavoitteena on myös kannustaa ja tukea ammattitaidon arvioinnista vastuussa olevia henkilöitä ammattitaitonsa kehittämisessä sekä ohjata heitä ohjauksellisin ja koulutuksellisin keinoin syventämään asiantuntijuuttaan osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisen menettelyistä näyttötutkintoon hakeutumisen ja tutkinnon suorittamisen vaiheissa. 2.2 Näyttötutkintomestarina tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen sitoutuminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelmaan osallistuva henkilö sitoutuu ammattitaidon hankkimisvaiheessa hankkimaan koulutusohjelmassa osoitettavan osaamisen, osallistuu aktiivisesti koulutusohjelmaan henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti ja kehittyy näyttötutkintomestariksi seuraavien vaiheiden kautta: perehtyy näyttötutkintomestarin koulutusohjelman ammattitaitovaatimuksiin ja ammattitaidon osoittamistapoihin kokoaa aikaisemmin hankkimansa osaamisen luotettavat dokumentit ja esittää ne koulutusohjelman järjestäjälle etsii näyttötutkintomestarin koulutusohjelmassa tarvitsemansa yhteistyötahot 9

10 valmistelee ohjatusti itselleen henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan aikaisemmin osoittamastaan ammattitaidosta, aikaisemmin hankkimansa ammattitaidon osoittamisesta, tulevan ammattitaitonsa osoittamisesta ja tarvittavan näyttötutkintomestarin ammattitaidon hankkimisesta kytkee oppimisprosessin ja siihen kuuluvat tehtävät sekä näyttötutkintomestarin koulutusohjelman mukaiset suorituksensa omaan työhönsä tekee opiskelussaan ja näyttötutkintoja järjestäessään eettisesti harkittuja valintoja ja päätöksiä. 2.3 Näyttötutkintomestariksi valmistuminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma on laajuudeltaan 25 opintopistettä. Näyttötutkintomestarin koulutus on suoritettu, kun koulutusohjelman suorittaja on osoittanut osaamisensa kaikilla kolmella koulutusohjelman osa-alueella. Näyttötutkintomestariksi valmistuva saa koulutuksen järjetsäjältä todistuksen ja Opetushallitukselta näyttötutkintomestarin diplomin ja rintamerkin eli pinssin. Opetushallitus huolehtii diplomilomakkeista sekä rintamerkeistä ja toimittaa ne tilaisuuksien järjestäjille. Diplomit ja pinssit luovutetaan vuosittain järjestettävissä juhlavissa valmistumistilaisuuksissa, jonka järjestelyistä vastaa vuorollaan kukin ammatillinen opettajakorkeakoulu erikseen sovittavalla tavalla. Tarvittaessa taustayhteisöt voivat järjestää myös muita näyttötutkintomestareiden valmistumistilaisuuksia, joiden luonne pyritään myös pitämään juhlavana. 10

11 3 Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman henkilökohtaistaminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman toteuttaminen on jäsennetty samalla tavalla kuin henkilökohtaistamisen prosessi. Tarkoituksena on saada näyttötutkintomestarin koulutusohjelmaan osallistuville omakohtainen kokemus henkilökohtaistamisen prosessista. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuneet saavat asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita yhteisesti sovittuja tukimuotoja ja kolmessa vaiheessa: näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistaminen on prosessi, jossa kolmen vaiheen välillä on selkeä yhteys. Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Henkilökohtaistamisessa tulee ottaa huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L 952/2011) 11 :n säännökset opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 13 :n nojalla Opetushallituksen määräämät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Opetushallitus on antanut henkilökohtaistamista koskevan erillisen määräyksen (43/011/2006). 3.1 Näyttötutkintomestarin koulutusohjelmaan hakeutuminen Opetushallituksen tukema näyttötutkintomestarin koulutusohjelma on tarkoitettu pääsääntöisesti opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan omaavien oppilaitosten näyttötutkinnoissa ja tutkintotilaisuuksien järjestämisessä toimiville henkilöille. Näyttötutkintotoiminnassa mukana olevat tutkintotoimikuntien jäsenet sekä työelämää edustavat arvioijat, oppisopimuskoulutuksen viranomaistehtävissä toimivat ja koulutusorganisaatioiden johtajat voivat myös hakeutua näyttötutkintomestarin koulutusohjelmaan. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman suorittaminen ja näyttötutkintotoiminnan osaamisen osoittaminen henkilökohtaistetaan kunkin henkilön tai kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Ammattitaitovaatimukset ovat kaikille koulutusohjelman suorittajille samat ja niiden saavuttaminen varmistaa toimijoiden asiantuntijuuden näyttötutkintotoiminnasta. 11

12 Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman aloitusvaiheessa siihen hakeutuneen ja koulutusohjelman aloittaneen henkilön tulee sitoutua näyttötutkintomestarin ammattitaitovaatimuksiin, hänen tulee osoittaa aikaisemmin hankkimansa osaamisen luotettavin asiakirjoin ja selvittää muut näyttötutkintomestarin koulutusohjelman kulkuun vaikuttavat lähtökohdat. Näyttötutkintomestarikouluttaja selvittää näyttötutkintomestarin koulutusohjelmaan osallistuvalle soveltuvat näyttötutkintomestarin ammattitaidon osoittamisen järjestelyt sekä ohjauksen ja mahdollisten henkilökohtaisten tukitoimien tarpeen. Osaaminen tunnistetaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia alalle soveltuvia menetelmiä. Osaamisen tunnistamisen perusteella arvioidaan, miltä osin henkilön esittämien luotettavien asiakirjojen perusteella jo osoitettu osaaminen voidaan tunnustaa suoritetuksi, henkilö voidaan ohjata suoraan koulutusohjelman jonkin osan suorittamiseen tai henkilö ohjataan näyttötutkintomestariksi tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen koulutusohjelmassa. Näyttötutkintomestariksi kouluttautuvan henkilön aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnustamisen edellytyksenä on, että arvioijat ovat yksimielisiä siitä, että henkilön jo osoittama osaaminen kattaa koulutusohjelman ammattitaitovaatimukset. Arvioinnissa verrataan henkilökohtaista osaamista näyttötutkintomestarin koulutusohjelmassa esitettyihin osaamisen vaatimuksiin ja kriteereihin. Osaamisen ja ajantasaisuuden tunnustaminen tehdään aina henkilökohtaisen selvitys- ja tunnistustyön perusteella, pelkästään työtodistuksia ei voida pitää riittävinä asiakirjoina osoitetun osaamisen tunnustamiseksi. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelmaan tulevan ja myös koulutusohjelmassa olevan henkilön tulee itse hankkia tarvittavat dokumentit työtoiminnastaan ja muut selvitykset. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman järjestäjän edustaja (useimmiten vastuukouluttaja) ja koulutusohjelman suorittaja laativat yhdessä henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan, jossa kuvataan, miten koulutusohjelman suorittaja hankkii ja osoittaa näyttötutkintomestarin koulutusohjelman perusteissa edellytetyn osaamisen. Asiakirjan hyväksyvät yhdessä näyttötutkintomestarin koulutusohjelman järjestäjä sekä koulutusohjelmaan osallistuja ja hänen esimiehensä oppilaitoksessa, työelämän arvioijan ollessa kyseessä kolmas osapuoli on hänen esimiehensä. Tällä menettelyllä pyritään varmistamaan muun muassa se, että oppilaitoksessa tai työpaikassa mahdollisesti jo laadittu näyttötutkintostrategia kytkeytyy näyttötutkintomestariksi kouluttautuvan kehittämisprosesseihin. 12

13 3.2 Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman suorittaminen Henkilökohtaistetussa näyttötutkintomestarin koulutusohjelman suorittamisessa noudatetaan aina koulutusohjelman perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman järjestäjätahon edustaja (vastuukouluttaja) ja koulutusohjelman suorittaja laativat yhdessä ohjelman suorittajalle kirjallisen suunnitelman, jossa kuvataan, miten, missä ja milloin koulutusohjelman suorittaja osoittaa koulutusohjelmassa edellytetyn osaamisen. Suunnitelma laaditaan koulutusohjelman osittain ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tämä suunnitelma on osa henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa. Suunnitelman ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset hyväksyvät koulutusohjelman suorittaja ja näyttötutkintomestarikouluttajan edustaja allekirjoituksilla päiväyksineen. Mikäli koulutusohjelman suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat (useimmiten vastuukouluttaja) arvioivat niiden vastaavuuden suhteessa koulutusohjelman ammattitaitovaatimuksiin. Arvioija (vastuukouluttaja) tunnustaa dokumentin osaksi koulutusohjelman suoritusta. Aikaisemmin hankitulle ja osoitetulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä aikarajaa, mutta osaamisen ajantasaisuus tulee varmistaa. Yksittäisiä ammattitaitovaatimuksia tai pelkästään työn lopputulosta ei voida esittää tunnustettavaksi. Päätös osaamisen tunnustamisesta on tehtävä heti hakeutumisvaiheen jälkeen ennen ensimmäisiä näyttötutkintomestarin ammattitaidon osaamisen osoittamistilanteita. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon kullekin suorittajalle soveltuvimpien työympäristöjen ja toimintatapojen mahdollistaminen sekä sovitaan tarvittavista erityisjärjestelyistä, ottaen huomioon muun muassa erilaiset vaikeudet, kuten luku- ja kirjoitusvaikeudet. Koulutusohjelman suoritusten arviointia ei henkilökohtaisteta eli ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat kaikille koulutusohjelman suorittajille samat. osoittaa saavuttamansa ammattitaidon omista lähtökohdistaan henkilökohtaistetusti sekä soveltaen näyttötutkintojärjestelmän periaatteita pääsääntöisesti henkilön omassa organisaatiossa toteutetuissa tilaisuuksissa, jotka ovat riippumattomia tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessista. kokoaa tilaisuuksien toteutuksesta kattavan aineiston ja dokumentit esitettäväksi koulutusohjelman järjestäjälle erikseen sovittavalla tavalla ammattitaidon osoittamistavat -kohdan mukaisesti. 13

14 Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman suorittajien arviointi poikkeaa näyttötutkintoja suorittavien henkilöiden osaamisen kolmikantaisesta arvioinnista. Näyttötutkintomestarin osaamisen arvioijana on ensisijaisesti vastuukouluttaja, mutta laadun varmistamisen kannalta vastuukouluttajan tulee vahvistaa arviointipäätöstä hankkimalla arviointipäätöksensä tueksi tietoa myös toisilta kouluttajilta, näyttötutkintomestarikoulutuksessa olevan esimieheltä oppilaitoksesta tai työpaikasta ja mahdollisesti myös muilta näyttötutkintomestareiksi kouluttautuvilta. n tulee myös itse pystyä arvioimaan omaa osaamistaan. 3.3 Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Näyttötutkintomestariksi kehittymisessä tarjotaan monipuolisia oppimisympäristöjä kullekin opiskelijalle henkilökohtaistetusti sekä soveltaen näyttötutkintojärjestelmän periaatteita pääsääntöisesti mm. sen mukaan, onko hän oppilaitoksessa johtavassa asemassa oleva henkilö, näyttötutkintovastaava, kouluttaja, oppisopimuskoulutuksen viranomainen, tutkintotoimikunnan jäsen tai työelämän arvioija. Ammattitaidon hankkimisen järjestelyissä korostetaan ja tuetaan verkottumista sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista työelämän ja opetustoimen välillä. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelmaa järjestävä taho vastaa ammattitaidon hankkimisprosessin suunnittelusta ja järjestelyistä tässä koulutusohjelmassa esitettyjen ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Opetuksessa tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan eri alojen asiantuntijoita. Kehittymistä tuetaan ryhmä- ja yksilöohjauksella kullekin henkilölle laaditun henkilökohtaistetun suunnitelman mukaan. Lisäksi oppimisen edistymistä tuetaan etäohjauksen keinoin käyttäen sähköistä viestintää ja verkkoaineistoja. Näyttötutkintomestariosaamisen osoittaminenkytketään ensisijaisesti näyttötutkinnon järjestämiseen, ammatillisen osaamisen tunnistamiseen ja ammattitaidon arviointiin. Kehittymistä tukevien materiaalien tulee olla ajantasaisia ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevia. Näyttötutkintomestariksi kehittymisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota koulutusohjelmaan osallistuvien henkilökohtaisen ammattitaidon kehittymiseen. Kehittymistä edistetään ohjaamalla koulutusohjelman suorittajaa syventämään omaa tietämystään näyttötutkintojärjestelmästä, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen näyttötutkintojärjestelmän eri toimijoiden kanssa, palautteen hankintaan ja käyttöön sekä oman näyttötutkintotoiminnan arviointiin (itsearviointiin). 14

15 4 Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman muodostuminen 4.1 Näyttötutkintomestarin ammattitaitovaatimukset ja kokonaisuuden muodostuminen Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman (25 op) ammattitaitovaatimukset muodostuvat seuraavista kolmesta osasta: 1. Näyttötutkintojen järjestämisen suunnittelu (8 op) 2. Näyttötutkinnon järjestäminen henkilökohtaistetusti (10 op) 3. Näyttötutkintotoiminnan laadun varmistaminen (7 op). Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman suorittaminen ja todistuksen sekä näyttötutkintomestarin diplomin saaminen edellyttävät kaikkien kolmen osan (25 op) hyväksyttyä suoritusta. Näyttötutkintomestarin ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat on esitetty samalla tavalla kuin kuin ammatillisten tutkintojen perusteissa. Ne on esitetty kussakin koulutusohjelman osassa seuraavasti: Ammattitaitovaatimukset Näyttötutkintotoiminnan asiantuntijatasoon vaadittu ammattitaito on johdettu näyttötutkinnon suunnittelun, järjestämisen ja ammattitaidon arvioinnin sekä toiminnan laadun varmistamisen prosesseista. Arvioinnin kohteet ja kriteerit Arvioinnin kohteet ilmaisevat ne näyttötutkintomestarin ammattitaidon kannalta keskeiset alueet tai toiminnot, joihin arvioinnissa on kiinnitettävä erityinen huomio. Arvioinnin kriteerit puolestaan ilmaisevat, kuinka näyttötutkintomestarin on työssään suoriuduttava, eli minkä tasoista näyttötutkintotoiminnan asiantuntijaosaamisen tulee olla. 15

16 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaidon osoittamistavat kohdassa on määritelty kunkin näyttötutkintomestarin koulutusohjelman osan suorittamistapoihin ja arviointimenettelyihin liittyvät vaatimukset. Ammattitaidon osoittaminen keskittyy näyttötutkintojärjestelmän hallintaan. Suorituksiksi ei hyväksytä ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan koulutukseen tai näyttötutkintoihin valmistavaan koulutukseen liittyvää toimintaa. Koulutusohjelman osien suorittaminen henkilökohtaistetaan painottaen ammattitaidon osoittamistapoja kohderyhmien mukaisesti siten, että näyttötutkinnon vastuuhenkilö, kouluttajat, työelämän arvioijat ja tutkintotoimikuntien jäsenet, oppisopimusviranomaiset sekä näyttötutkintotoiminnasta vastaava oppilaitosjohto voivat osoittaa vaadittavan ammattitaidon kattavasti. 4.2 Näyttötutkinnon järjestämisen suunnittelu Ammattitaitovaatimukset Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) osaa noudattaa näyttötutkintojärjestelmän periaatteita valmistella näyttötutkinnon järjestämissopimuksen ja laatia näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman yhteistyöverkostonsa kanssa toimia eettisesti kestävällä tavalla näyttötutkintojen järjestämisen suunnittelussa osaa noudattaa näyttötutkintojärjestelmän periaatteita. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit Näyttötutkintolainsäädännön tunteminen käyttää toiminnassaan näyttötutkintojen järjestämistä ja tarvittavan ammattitaidon hankkimista ohjaavaa ajantasaista lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita sekä seuraa niiden muutoksia ja toimii muutosten edellyttämällä tavalla erottaa näyttötutkintotoiminnassa eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan o tutkinnon suorittajat o työelämän edustajat ja työelämäjärjestöt o näyttötutkinnon järjestäjät o valmistavan koulutuksen järjestäjät o tutkintotoimikunnat o Opetushallitus o opetus- ja kulttuuriministeriö. o koulutuksen ja tutkinnon hankkijat 16

17 Näyttötutkintotoiminnan käsitteiden käyttö toiminnassa Yhteistyön tekeminen tutkintotoimikunnan kanssa Toiminta oman alan yhteistyöverkoston kanssa Näyttötutkintojen järjestämisen rahoituksen tunteminen Asiantuntemus tutkintojen hinnoittelussa ja tutkintomaksujen tilittämisessä käyttää henkilökohtaistettuun näyttötutkinnon järjestämiseen liittyviä käsitteitä täsmällisesti suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa käyttää sujuvasti ammatillista aikuiskoulutusta koskevia käsitteitä erottaen ne ammattiosaamisen näytöistä ja muista ammatillisen peruskoulutuksen käsitteistä. hakee tietoa vastuualueensa tutkintotoimikunnan antamista ohjeista ja toimii niiden mukaisesti seuraa oman alan tutkintotoimikuntien tiedoissa tapahtuvia muutoksia toimittaa tutkintotoimikunnalle näyttötutkintojen järjestämissopimukseen liittyvät tiedot määräyksiä ja ohjeita noudattaen toimittaa arviointiesityksen oman alan tutkintotoimikunnalle siten kuin näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa on sovittu opastaa ja perehdyttää organisaationsa muita henkilöitä järjestämissopimukseen ja tutkinnon suorittajan arviointiprosessiin liittyvässä tietojen toimittamisessa. toimii yhteistyössä organisaationsa ja työpaikkojen asiantuntijoiden kanssa ja sitouttaa työpaikkojen edustajat yhteistyöhön edustamiensa tutkintojen järjestämisen eri vaiheissa laatii tarvittaessa yhteistyöhön liittyviä sopimuksia henkilökohtaistamisen prosessin toteutuksesta, tutkintotilaisuuksien järjestämisestä ja tutkintosuoritusten arvioinnista. ottaa henkilökohtaistamisen eri vaiheissa huomioon ammatillisen aikuiskoulutuksen erilaiset järjestämismuodot ja rahoituksen vaikutuksen. toimii asiantuntijana määriteltäessä tutkinnon suorittajalta perittäviä kohtuullisiksi katsottavia maksuja opastaa organisaatiossaan näyttötutkinto- toimijoita tutkintomaksujen tilityksessä avustaa asiantuntevasti tarvittavien tilasto- ja kustannustietojen kokoamisessa. 17

18 osaa valmistella näyttötutkintojen järjestämissopimuksen ja laatia näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman yhteistyöverkostonsa kanssa. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit Asiantuntijana toimiminen valmisteltaessa valmistelee Opetushallituksen ohjeen mukaisen järjestämissopimuksen näyttötutkintojen liitteineen ottaen huomioon tutkintotoimikunnan ohjeet järjestämissopimusta kokoaa tiedot arvioijista tutkintotoimikuntien antamien ohjeiden mukaan huolehtii muutostilanteissa järjestämissopimuksen päivityksestä ja varmistaa sopimuksen voimassaolon. Asiantuntijana toimiminen laadittaessa näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaa Asiantuntijana toimiminen näyttötutkintoihin liittyvässä tiedottamisessa, neuvonnassa ja ohjauksessa hallitsee oman alansa näyttötutkintojen perusteet (sisältö ja muodostuminen) organisoi tarvittavat työelämän sekä tutkinnon järjestäjän edustajat yhteistoiminnalliseen näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman laadintaprosessiin toimii organisaatiotaan edustaen asiantuntijana näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman laadinnassa vastaa näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman laadinnasta tutkinnon perusteiden, Näyttötutkinto-oppaan näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman mallin ja ohjeiden sekä tutkintotoimikunnan antamien ohjeiden mukaisesti kartoittaa työpaikkojen soveltuvuuden tutkintotilaisuuksien järjestämiseen ottaen huomioon työpaikan tuotanto- ja palveluprosessit kehittää näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaa omalla alallaan päivittää tutkinnon perusteiden muuttuessa näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman. laatii yhteistyössä toimintaverkostonsa kanssa näyttötutkinnon tiedottamisen ja neuvonnan suunnitelman ja toteuttaa sitä järjestää asiantuntevaa ohjausta näyttötutkinnosta kiinnostuneille ja hakeutuville tutkinnon suorittajille tiedottaa ja kertoo näyttötutkintojen tuottamasta jatkoopintokelpoisuudesta. 18

19 osaa toimia eettisesti kestävällä tavalla näyttötutkinnon järjestämisen suunnittelussa. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit Eettisesti kestävä toiminta toimii eettisesti kestävällä tavalla suunnitellessaan näyttötutkintojen järjestämistä harkitsee ja punnitsee parhaita vaihtoehtoja ja ratkaisuja toimiessaan yhteistyössä eri tahojen, kuten tutkintotoimikuntien, tutkinnon suorittajien ja eri asiantuntijoiden kanssa. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa osaavansa toimia näyttötutkintojärjestelmän periaatteiden mukaisesti oikeita ja täsmällisiä käsitteitä käyttäen. Hän osoittaa osaavansa valmistella näyttötutkintojen järjestämissopimuksen ja laatia näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman yhteistyössä toimijaverkostonsa kanssa. Osaamisen osoituksen yhteydessä koulutusohjelman suorittaja selvittää ja arvioi esimerkiksi näyttötutkintojen järjestämissopimuksen hakuprosessiin liittyviä tehtäviä, tutkintotoimikunnan tai muiden viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä, tutkintotilaisuuksien rahoitusjärjestelyihin liittyviä toimenpiteitä ja tutkinnon järjestäjän näyttötutkintotoiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä. esittelee aidoista tilanteista tuottamansa kuvauksen ja niihin liittyvät dokumentit muille näyttötutkintomestarin koulutusohjelmassa oleville henkilöille. Esittelyn yhteydessä käydään arviointi- ja palautekeskustelu. Itsearviointi on myös olennainen osa osaamisen osoittamista. Edellä kuvatut ammattitaidon osoittamistavat tulee valita yhdessä koulutusohjelmaa järjestävän tahon edustajan kanssa kullekin henkilökohtaistetusti siten, että osan kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat arvioiduksi. 19

20 4.3 Näyttötutkinnon järjestäminen henkilökohtaistetusti Ammattitaitovaatimukset osaa järjestää näyttötutkinnon henkilökohtaistetusti järjestää tutkintotilaisuuksia kehittää ja ylläpitää arvioijien arviointiosaamista arvioida ammattitaitoa toimia eettisesti kestävällä tavalla näyttötutkinnon henkilökohtaistetussa järjestämisessä Arviointi (arvioinnin kohteet ja kriteerit) osaa järjestää näyttötutkinnon henkilökohtaistetusti. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit Asiantuntijana toimiminen näyttötutkintoon ja toimii niin, että näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuneet saavat siihen valmistavaan asiakaslähtöisesti suunniteltua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yhteisesti koulutukseen sovittavia tukimuotoja ja palveluja hakeutumisvaiheessa selvittää kunkin näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön lähtötilanteen ja varmistaa, että hakeutujat tuntevat riittävästi tutkinnon sisältöä sekä arvioinnin perusteet varmistaa, että kyseinen näyttötutkinto tai sen osa on kullekin hakeutujalle soveltuva, ja ohjaa tarvittaessa hakeutujan hänelle soveltuvaan toiseen tutkintoon huolehtii tutkinnon suorittajan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta yhdessä työpaikkojen edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa huolehtii, että tutkinnon suorittaja käyttää tutkinnon perusteita osaamisensa tunnistamisessa ja aikaisemmin hankkimansa ammattitaidon vertaamisessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin toimii asiantuntijana tehtäessä hakeutumisvaiheen johtopäätökset tutkinnon suorittajan ammattitaidosta lähtötilanteen perusteella selvittää tutkinnon suorittajan ohjauksen ja tukitoimien tarpeen vastaa hakeutumisvaiheen dokumentoinnista henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan huolehtii arviointi- ja päätöksentekoprosessista aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamiseksi. 20

21 Asiantuntijana toimiminen näyttötutkinnon suorittamisen suunnittelussa Ohjaajana toimiminen ohjaa tutkinnon suorittajaa tunnistamaan omasta työympäristöstään erilaisia mahdollisuuksia osaamisensa osoittamiseen ohjaa yhdessä työelämän edustajien kanssa tutkinnon suorittajaa laatimaan suunnitelman siitä, millaisissa työkokonaisuuksissa ja tilanteissa ja milloin hän osoittaa osaamisensa. organisoi tarkoituksenmukaiset tukitoimet näyttötutkinnon suorittajalle mahdollisiin kieli- ja kulttuuritaustasta johtuviin tai muihin erityistarpeisiin vastaa tutkinnon suorittamista koskevan suunnitelman dokumentoinnista henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan. toimii ohjauksessa ja sen suunnittelussa yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa ohjaa ja neuvoo tutkinnon suorittajaa näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa ja tutkinnon suorittamisessa ohjaa tarvittavilta osin tutkinnon suorittajaa tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen erilaisia oppimisen menetelmiä ja soveltuvia oppimisympäristöjä käyttäen tukee tutkinnon suorittajaa oman vastuun ottamisessa näyttötutkintoprosessin edetessä ottaa ohjauksessaan huomioon tutkinnon suorittajien yksilölliset erot ja kunkin elämäntilanteen käyttää tarkoituksenmukaisia ja alalle sopivia ohjausmuotoja tutkinnon suorittajan tarpeiden mukaan ohjaa yksilöä ja ryhmää henkilökohtaistamis-prosessissa tutkinnon perusteista poikkeamatta ja osaa perustella tehdyt ratkaisut ohjaa tutkinnon suorittajaa henkilökohtaistamista koskevien asiakirjojen suunnittelussa ja laadinnassa ohjaa ja tukee tutkinnon suorittajaa ammattitaidon itsearvioinnin kehittämisessä ohjaa tutkinnon suorittajaa tekemään itsenäisiä, eettisesti kestäviä päätöksiä tarkastelee kriittisesti ja kehittää perustellusti toimintaansa ja osaamistaan erilaisissa ohjaustilanteissa käyttää ohjauksen asiantuntemusta oman työnsä tukena. 21

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 OP) 2007 OPETUSHALLITUS 2007. ISBN 978 952 13 3429 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3430 6 (pdf)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 OP) 2007 OPETUSHALLITUS 2007. ISBN 978 952 13 3429 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3430 6 (pdf) NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 OP) 2007 OPETUSHALLITUS 2007 ISBN 978 952 13 3429 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3430 6 (pdf) 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelu näyttötutkintojen

Arvioinnin suunnittelu näyttötutkintojen Arvioinnin suunnittelu näyttötutkintojen järjestämisessä Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suunnittelu Riittävän kattava ja monipuolinen työelämän yhteistyöverkosto Yhteistyö

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän yksi keskeisistä periaatteista on kolmikantaisuus Missä kolmikantaisuus näkyy tutkintojen perusteiden laadinnassa koulutustoimikunnissa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 24.7.2006 2/440/2006 Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET Asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5 ) säädetään niistä asioista, joista

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Näyttötutkinnot: tilastotietoja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta 30.1.2014 Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät Liiketalouden tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2012

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2012 Etunimi Sukunimi NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet 2012:25 NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2012 Määräykset

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan Aikuisopistossa 1.6.2007 alkaen HENKILÖKOHTAISTETTU NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI HAKEUTUMISVAIHE NÄYTTÖTUTKINNON SUORITUKSESSA

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 46/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Lainsäädäntö ja tutkinnon perusteet Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5) Opetushallituksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 23/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3416 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3417 7 (pdf) 1 Dno 23/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa 22.3.2012 lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271

Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa 22.3.2012 lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271 1 Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa 22.3.2012 lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271 Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille Pysyväisohjeet koskevat maatalousalan

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala YRITTÄJÄ 3 1. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1

Lisätiedot

MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011

MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 14/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:23 Määräykset ja ohjeet 2011:23 Näyttötutkinnon perusteet MATKATOIMISTOVIRKAILIJAN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS

NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS Koulutuksen tavoite: Antaa näyttötutkintoa arvioiville TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE riittävät valmiudet arviointitehtäviin. 1 Suvi Eriksson ARVIOIJAKOULUTUS KOOSTUU: 1. YLEISPEREHDYTYS

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville

Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville Puhdistuspalvelualan esimiestyön 4.10.2004 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Lainsäädäntö

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikunnat

Metsäalan tutkintotoimikunnat Metsäalan tutkintotoimikunnat 8.2.2012 Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt näyttötutkintojen järjestämisessä Metsäalan tutkintotoimikunnilla on käytössä yhteiset lomakepohjat, jotka ovat

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Menettely ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisessä

Menettely ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisessä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 06.09.2013 Dnro OKV/1264/1/2011 1/6 ASIA Menettely ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisessä KANTELU/ASIAN VIREILLETULO Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 16.11.2011 ja 27.1.2012

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012. Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012. Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012 Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas on ilmestynyt ruotsinkielisenä joulukuussa 2012 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

Strateginen painopiste: osaaminen ja koulutus

Strateginen painopiste: osaaminen ja koulutus Strateginen painopiste: osaaminen ja koulutus 1 Osaaminen ja koulutus Kymmenen vuoden tavoite: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 22/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3414 6 (nid.) ISBN 978 952 13 3415 3 (pdf) 1 Dno 22/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot