HELLIn opintojaksokuvaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELLIn opintojaksokuvaukset 2005 2006"

Transkriptio

1 a HELLIn opintojaksokuvaukset English Brush Up...1 Business Oriented English...2 English for International Environments...4 English Business Communication and Current Economic Topics...5 English Discussion and Presenting...6 English Writing Clinic...8 Creative Business Writing...9 Spanish Grammar in Practice...11 Basic Spanish in Practice...12 Spanish Conversation...13 Working in a Spanish speaking Environment...14 Liiketalouden koulutusohjelman työharjoittelu...15 Henkilöstö yrityksen voimavarana...16 Itsensä johtaminen...18 Johtamiskäyttäytyminen...20 Kulttuurit ja organisaatiot...22 Cultures and Organizations in International Business...24 Toiminnan laadun kehittäminen...25 Muutos ja kehittäminen...27 Konsultointi...29 Projektityöskentelyn perusteet...30 Uudistava johtaminen...31 Human Resource Management...32 Sosiaalisesti vastuullinen johtaminen...34 Kilpailustrategiat...36 Ihminen työyhteisössä...38 Toimiva työyhteisö...39 SAP HR rekrytoinnissa...42 Johtamistaitojen kehittämisen opintokokonaisuus...43

2 b HELLIn opintojaksokuvaukset Aasian opinnot...44 International Business and Marketing...45 Market Development in Russia and Baltic...46 Venäjän kaupan ja kulttuurin moduuli...48 International Marketing Analysis Programme in Finland (IMEA)...50 Deutsche Unternehmenskultur...54 Doing Business in the European Union...55 Intensive Chinese Business Course...57 Nordisk handel...59 Study Period in China...61 Kirjallisuus...63 Maailmankuva ja kulttuuri...64 Suomen talous ja kulttuurihistoria...65 Johdanto klassiseen musiikkiin...67 Euroopan talous ja kulttuurihistoria...68 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi...69 Konsernitilinpäätös...70 Johdon laskentatoimi ja taloudellinen päätöksenteko...71 Rahoituksen perusteet...72 Rahoitussuunnittelu ja kansainvälinen rahoitus...73 Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat...74 Pankki ja vakuutusliiketoiminta...75 Tilintarkastus Tilintarkastus Treasury toiminnot...80 Tilinpäätössuunnittelu ja yritysjärjestelyt...81 Yritystutkimus ja analyysit...82 Rahoituksen opintokokonaisuus...83 Sisäisen laskennan opintokokonaisuus...85

3 c HELLIn opintojaksokuvaukset Laskentatoimen runkokurssi...86 Johdannaisinstrumentit...87 Sijoitustoiminnan kirjallisuustentti...88 Bank Management kirjatentti...89 Budjetointi ja kannattavuuslaskenta...90 Ulkoisen laskentatoimen opintokokonaisuus...91 Kunto ja harrastusliikunta...93 Kuntotiimi...94 Kokonaisvaltainen markkinointi...95 Mainonnan suunnittelu ja toteutus...97 Markkinoinnin kannattavuusajattelu ja hinnoittelu...99 Markkinointitutkimus Markkinointiviestinnän opintokokonaisuus Yritysmarkkinointi Business to Business Markkinoinnin suunnittelun opintokokonaisuus Taiteen markkinointi Henkilökohtainen myyntityö ja myyntityön johtaminen Kuluttajakäyttäytyminen Verkkomarkkinointi Asiakkuuksien johtaminen Yrityskuvan muodostuminen ja Design Management Markkinointiviestintä Palvelujen markkinointi Customer Relationships Management Messu ja yritystapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen Studia Generalia luennot Yritystoiminta verkostoituneessa tietoyhteiskunnassa Yhteisölehti: suunnittelu, journalistinen kirjoittaminen ja visuaalinen toteuttaminen Opiskeluyhteisön kehittäminen...133

4 d HELLIn opintojaksokuvaukset Sähköisen liiketoiminnan opintokokonaisuus Ostotoiminta Logistiikan opintokokonaisuus Logistiikka Liiketoimintaprosessien ja toiminnanohjauksen perusteet Oikeuden perusteet Immateriaalioikeuden perusteet Oikeuden jatkokurssi Syventävä yhtiöoikeus Palkanlaskenta ja työoikeus Kypsyyskoe liiketalouden koulutusohjelmassa Opinnäytetyön vieraskielinen tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Talousmatematiikka Matematiikan tukikurssi Liiketalouden kvantitatiivisia menetelmiä Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät French Conversation French for Beginners Intermediate French Business French Företaget på den nordiska marknaden Intro Skrivkurs på nätet Affärskommunikation Diskussionssvenska Diskussionssvenska Geschäfte auf Deutsch Saksan perusteet...175

5 e HELLIn opintojaksokuvaukset Saksan keskustelu Saksan jatko Berufsdeutsch Tehokkuutta asiakirjatuotantoon Yrityksen julkaisut, kuvankäsittely ja grafiikka Excel jatkokurssi Venäjän keskustelukurssi Venäjän alkeet Venäjän jatkokurssi Liikevenäjä Yritysverotus Verotusmenettely Henkilöverotus Puheviestintä Työyhteisön tiedottaminen ja yhteystoiminta Keskustelu ja neuvottelutaidot toimivassa työyhteisössä Kielenkäyttö työyhteisössä Analyyttinen kirjoittaminen Kansantalouden perusteet Kansainvälinen talous Mikrotalous Ympäristötalous Makrotalous Kansantalouden opintokokonaisuus Ympäristöjohtaminen Vastuullinen liiketoiminta opintokokonaisuus Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu Vastuullinen liiketoiminta projektityö...210

6 f HELLIn opintojaksokuvaukset Aloittavan yrityksen suunnittelu Yrityshautomo Venture Cup kilpailu Yrittäjyysseminaari Osuustoimintatyöskentely 1 & Liiketalouden asiantuntijuus Uusi näkökulma liiketoimintaan Ketjuliiketoiminta Pikantti, pk yritysten kehittämisprojekti Business Lab...227

7 1 English Brush Up (Englannin perusteet) Tunnus: ENG03L Laajuus: 3 op (81 h) Lukukausi: 1 Opetuskieli: englanti, suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen * *) pakollinen ei ylioppilaille. Opiskelija hallitsee englannin kielen peruskieliopin ja rakenteet, ymmärtää taloudellista terminologiaa ja osaa tuottaa kaupallista englannin kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti. Englannin kielen rakenteiden ja kieliopin kertausta ja syventämistä. Kaupalliseen sanastoon perehtymistä. Kirjallista ja suullista harjoitusta. kieliopin kertausta taloudellista sanastoa työstään ja yrityksestä kertominen käännös tiivistelmä Peruskoulupohjaiset opiskelijat B, C englannin opiskelijat Ilmoitetaan kurssin alussa. Opettaja Leena Virtamo Opetus ja oppimismenetelmät Lähiopetus 32 h Itsenäinen työskentely 48 h Lähiopetuksessa osoitettu kielitaito, kirjalliset ja suulliset tehtävät, koe.

8 2 Business Oriented English (Liike englannin perusterminologia) Tunnus: ENG04L Laajuus: 3 op (81 h) Lukukausi: 1 Opetuskieli: englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Learning outcomes This course is primarily designed to enhance the participant's business terminology, along with familiarizing business operations in English. In addition, there will be review of grammatical features of English specific to business and oral skills practice in the form of company presentations. Course contents Acquisition of business vocabulary in main business operational areas Writing essays on business related topics Presenting information on a company in a Poster Session Prerequisites Secondary level of education. Course materials Mascull, Bill Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press: Cambridge, UK. Advisor Kevin Gore Teaching and learning methods Contact learning 30 hrs Distance learning 50 hrs In class lectures and exercises Assignments Vocabulary Quizzes Assessment In class lectures and exercises 30 % Assignments 30 % Vocabulary Quizzes 40 % Assigments 3 assignments in total Late assignments will receive 1/2 grade less per day late, starting from the base assessment Assignment #1 (Psychometric Testing): 10 pts Assignment #2 (Marketing Mega Trends Report): 10 pts Assignment #3 (Poster Session) 10 pts Examinations

9 Quiz #1: 10 pts Quiz #2: 15 pts Quiz #3: 15 pts 3

10 4 English for International Environments (Kansainvälinen kanssakäymisen englanti) Tunnus: ENG06L Laajuus: 6 op (162 h) Lukukausi: 4 Opetuskieli: englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Opiskelija osaa ottaa huomioon kulttuurierot osana kommunikaatioprosessia. Hän osaa pitää laajahkon suullisen esityksen englanniksi ja keskustella muiden pitämien esityksien perusteella. Hän osaa myös hankkia itsenäisesti esityksissä tarvittavaa tietoa ja kirjoittaa raportin. Opintojakso on hyödyllinen kaikille, jotka haluavat toimia liike elämässä englannin kielellä. Opintojakso tarkastelee liike elämän eri osa alueita kulttuurienvälisestä näkökulmasta. Näihin osa alueisiin kuuluvat kansainvälinen kauppa järjestöineen sekä globalisaatio. Pääpaino on suullisten esitysten pitämisessä ja niihin liittyvissä keskusteluissa. Harjoitellaan kokous ja neuvottelutekniikkaa sekä argumentaatiotaitoja. Aihepiiriin liittyviä kirjallisia tehtäviä. Kulttuurierot Kansainvälisen liike elämän ja kaupan kieli Lukion pitkä englanti ja mielellään ENG04L. Materiaali Hannula et al, Big Deal. Ajankohtaisia artikkeleita. Aiheeseen liittyviä videoita. Opettajan ja opiskelijoiden tuottamaa materiaalia. Opettajan suosittama lukulista. Vastuuopettaja Pekka Rasku Opetus ja opiskelumuodot Lähiopetus 58 tuntia Itsenäinen työskentely 104 tuntia Opiskelija pitää yhden kulttuurieroihin ja yhden kansainväliseen kauppaan tai talouselämään liittyvän suullisen esityksen, osallistuu paneelikeskusteluihin, kokouksiin ja neuvotteluihin sekä tekee kirjallisia tehtäviä. Jatkuva näyttö (säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen ja siinä osoitettu aktiivisuus) Etätehtävät Koe

11 5 English Business Communication and Current Economic Topics (Englanninkielinen liikeviestintä ja paikanhaku sekä ajankohtaista talousenglantia) Tunnus: ENG08L Laajuus: 6 op (162 h) Lukukausi: 3 Opetuskieli: englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoiset Opiskelija osaa viestiä luontevasti englanniksi sekä suullisesti että kirjallisesti työelämän erilaisissa tilanteissa asianmukaista sanastoa käyttäen. Opiskelija tutustuu kansainvälisiin kaupallisen ja taloudellisen tiedon lähteisiin, osaa käyttää niitä ja työstää löytämäänsä informaatiota sekä hyödyntää sitä omissa suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissaan. Puhelinkeskusteluja, paikanhakuun liittyviä harjoituksia, erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintäharjoituksia liiketoiminnan eri vaiheista, liikekirjeiden kääntämistä ja laatimista. Ajankohtaisten taloudellisten ja kaupallisten tekstien käsittelyä eri lähteitä käyttäen (englanninkieliset sanoma ja aikakauslehdet, kansainväliset tv kanavat, Internet). Itsenäistä tiedonhankintaa ja käsittelyä, ryhmäkeskusteluja, ryhmätehtäviä, suullisia esityksiä, englanninkielisen tiedotteen laatiminen. Paikanhaku, kirjalliset ja suulliset liikeviestit, tiedotteet, opiskelijoiden alustamat keskustelut, käännökset, ajankohtaiset aiheet, talouden ja ulkomaankaupan katsaus. Hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. New Edition. Big Deal. 5th Edition. Englanninkieliset tiedotusvälineet, ilmoitetaan kurssin alussa. Opettajat Leena Virtamo (lukukauden 1. jaksolla) Vuokko Piltz (lukukauden 2. jaksolla) Opetus ja oppimismenetelmät Lähitunnit 60 h Itsenäinen työskentely 102 h Pari ja ryhmätehtäviä sekä pienryhmäkeskusteluja, suullisia esityksiä, itsenäisiä kirjoitusharjoituksia. Aktiivinen osallistuminen lähitunteihin (80 %) Itsenäiset tehtävät Ryhmätehtävät Kirjallinen koe

12 6 English Discussion and Presenting (native English teacher) Tunnus: ENG20L Laajuus: 3 op (81 h) Lukukausi: 2 Opetuskieli: englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Learning outcomes The course is designed to activate and enhance oral skills in English, as well as to promote discussion as a means of learning. There will be a focus on verbal elaboration in order to state opinions and share information. The course provides a forum for in depth discussion of current and relevant topics in the participants' areas of interest. Learning to take an active and guiding role in discussions, formulating insightful questions and clarifying unfamiliar terminology will be core features. Course description To provide a forum for in depth discussion of current and relevant topics in the participants' areas of interest. There will be a focus on verbal elaboration in order to state opinions and share information. Course contents Discussion leadership of a discussion on an individually selected topic Discussion games Debate Course materials Discussion vocabulary from the book by McCarthy, Michael & O Dell, Felicity (2002). English Vocabulary in Use. Cambridge University Press: Cambridge, UK. Advisor Kevin Gore Teaching and learning methods Contact learning 32 hrs Distance learning 8 hrs In class discussions Discussion preparation Discussion assignments Assessment Attendance 60 % Assignments 40 % Assigments Discussion Leadership assignment 20 pts max Debate assignment 20 pts max Examinations and re examinations

13 None 7

14 8 English Writing Clinic (Asiatekstiä englanniksi) Tunnus: ENG42L Laajuus: 3 op (81 h) Lukukausi: 5 Opetuskieli: englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Kurssi soveltuu niille, jotka haluavat parantaa kirjallista ilmaisutaitoaan ja tarvitsevat ohjausta englanninkielisten raporttien tai vastaavien kirjoittamisessa. Kirjallisen asiatekstin tuottamisharjoituksia sekä kielellistä palautetta opiskelijoiden omien töiden pohjalta. Oikeakielisyysharjoituksia. Sanakirjojen ja muun lähdeaineiston käytön harjoittelua. Kolme tehtävää ja englanninkielisen kirjoittamisen ohjausta Hyvä englannin kielen taito Hewings, M Advanced grammar in use. New York: Cambridge University Press. Opettaja Marjaliisa Ekroth Opetus ja oppimismenetelmät Lähiopetus 14 h (klinikkatyyppistä työskentelyä pienryhmittäin osallistujien tekstien pohjalta), itsenäinen työskentely 66 h (oman tekstin tuottamista ja editointia palautteen pohjalta) perustuu kirjallisten tuotosten laatuun ja aktiiviseen työskentelyyn lähitunneilla. Kirjalliset tuotokset 70 % Läsnäolo 30 %

15 9 Creative Business Writing Tunnus: ENG56L Laajuus: 3 op (81 h) Lukukausi: 4 Opetuskieli: englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Learning outcomes To help to improve the learner s writing style and accuracy in English with an emphasis on creativity. To learn to use helpmates (dictionaries, references, spelling programs). To get feedback on one s own pieces of writing in English Course description The course concentrates on developing writing skills in English with a focus on business text applications. Effective business writing is concise without being dull, and particularly in marketing and advertising, it should express itself through imagery, metaphor and example. Course contents Giving clarity and structure to writing (precise vocabulary and eliminating clutter) Using language vividly (imagery and rhythm) Writing comparison and contrast texts Writing persuasively Prerequisites The "English Writing Clinic" is highly recommended as there will be insufficient time to review punctuation and grammatical features. The emphasis will be on writing style, thus participants already possessing an above average command in these areas are welcome to participate directly. Course materials Readings given by instructor, based on the book by Altano, Brian (2004). Writing Processes and Structures. University of Michigan Press: Ann Arbor, Michigan USA. Advisor Kevin Gore Teaching and learning methods Contact learning 28 hrs Distance learning 52 hrs In class lectures and writing exercises Writing assignments Assessment Attendance 26% Assignments 70% Quiz 4% Assigments Assignment #1: Comparison and Contrast 20 pts max

16 10 Assignment #2: Business Metaphor 20 pts max Assignment #3: Product Persuasion 20 pts max Writing assignments are graded on a 1 to 5 scale. Late assignments will receive 0.5 grade less per day late, starting from base assessment. Examinations Punctuation Quiz 4 pts max

17 11 Spanish Grammar in Practice Tunnus: ESP20I Laajuus: 6 op (162 h) Lukukausi: 2 7 Opetuskieli: espanja/englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Learning outcomes To make the student aware of the main aspects in the Spanish Grammar and to enable him to use it in the practical world. Development of the students skills in mastering the Spanish language grammar and vocabulary. Course description This course will focus on the verb tenses in indicative and subjunctive form. Practice of prepositions and vocabulary. Course contents Preterito Indefinido, Perfecto, Imperfecto, Pluscuanperfecto del indicativo Futuro, Condicional e Imperativo del indicativo Presente y Pasado del subjuntivo Preposiciones Vocabulario Prerequisites Basic Spanish in Practice or equivalent is required. Course materials To be decided at the beginning of the course. Advisor Alicia Jáuregui Renaud Teaching and learning methods Contact hours 60 h Independent studies 102 h Grammar exercises, team work, simulations, videos Assessment Continuous Assesment Written Exams Participation in class

18 12 Basic Spanish in Practice Tunnus: ESP32L Laajuus: 6 op (162 h) Lukukausi: 2 Opetuskieli: espanja ja englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Learning outcomes To master basic vocabulary, pronunciation and understanding of spoken and written Spanish. The duration of the course will enable continuity in practice and better results. Course description The focus of this study unit will be on basic grammar, vocabulary and daily oral communication. Differences between Spanish in Spain and Latin America. Course contents All the essentials of Spanish grammar. Language uses and grammatical terms, verbs mainly in the indicative form as well as vocabulary used in everyday situations. Prerequisites 0 level Those who already know the very basic, will be allowed to join the course mid way by passing a test. Course materials Jover Rodriquez, A Nuevo Mundo. Helsinki: Edita. English material from various sources, provided by the advisor. Advisor Alicia Jáuregui Renaud Teaching and learning methods Contact hours 64 Independent studies 98 h Assessment Continuous assessment, written exam, active participation.

19 13 Spanish Conversation Tunnus: ESP33L Laajuus: 3 op (81 h) Lukukausi: 3 Opetuskieli: espanja Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Learning outcomes To improve the students pronunciation and vocabulary. Gain fluency in spoken Spanish. To make oral presentations. Course description The first part of the course deals with conversation in everyday situations, in the second part reading of news papers and magazines will be used for discussions and presentations. Course contents Practice of spoken language in Latin America and Spain. Dialogs to communicate in normal situations. Understanding advanced language and being able to discuss using topics of interest. Prerequisites Basic Spanish in Practice (ESP32L) or equivalent. Course materials Material from various sources provided by the lecturer. Advisor Alicia Jáuregui Renaud Teaching and learning methods Contact hours 48 Independent studies 32 hours Assessment Continuous assessment, oral examination, active participation

20 14 Working in a Spanish speaking Environment Tunnus: ESP39I Laajuus: 6 op (162 h) Lukukausi: 3 7 Opetuskieli: espanja Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Learning outcomes The aim of this course is to help students master working place situations in a Spanish speaking environment, to be aware of linguistic and cultural differences between the 20 countries that form the Spanish speaking world. It will also enable those who want to do their work placement and study abroad to do so in a proficient way. By means of new vocabulary and practice of formal language during role play meetings and presentations the student will gain self confidence to act in the business world. Course description This course is intended for those students who already have a fair knowledge of Spanish and would like to go further in the use of professional language. Emphasis will also be given to the use of formal expressions during negotiations, writing of business correspondence, presentations and oral skills. Course contents Practice of grammar in different situations at work Vocabulary for a job interview, Curriculum Vitae View of different areas in a Company Role play in business meetings, discussions in every day working situations Presentations Writing of business letters Cultural differences between the Spanish speaking countries Prerequisites Basic Spanish in Practice, Grammar and Conversation or equivalent. Course materials To be decided at the beginning of the course. Advisor Alicia Jáuregui Renaud Teaching and learning methods Contact work 60 h Independent work 102 h Role play, presentations, written exercises, use of the Net, videos Assessment Oral presentation Constant assessment Active participation Completon of assignments

21 15 Liiketalouden koulutusohjelman työharjoittelu Tunnus: HAR07L Laajuus: 30 op (100 pv) Lukukausi: 5 Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: työharjoittelu Opintojakson tyyppi: pakollinen Työharjoittelun tavoitteena on käytännön työelämätaitojen kartuttaminen, ammattialalle ominaisten toimintamallien oppiminen sekä omaan työhön liittyvien tehtävien kehittäminen. Harjoittelu alkaa pääsääntöisesti kahden vuoden opiskelun eli 120 opintopisteen suorittamisen jälkeen. Työharjoittelu suoritetaan joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkishallinnon toimintayksikössä tai muussa organisaatiossa yhdenjaksoisesti tehden täyttä työpäivää. Erityisen perustelluista syistä opiskelija voi suorittaa työharjoittelun kahdessa jaksossa. Tällaisissa tapauksissa opiskelija tekee etukäteen kirjallisen hakemuksen työharjoittelun koordinaattorille. Työharjoittelu kestää 5 kk tai 100 työpäivää. Opiskelija hankkii itse työharjoittelupaikan, jonka tulisi olla opiskelijan erikoistumisalueelta. Opiskelija laatii työharjoitteluraportin, jonka sisältö on määritelty Helian web sivuilla Hellin sivuilla olevassa ohjeessa. Työharjoittelun ohjaaja tarkistaa raportin, jotta harjoittelu ja raportti täyttävät sille asetetut vaatimukset. Hän myös vierailee pääkaupunkiseudulla sijaitsevilla harjoittelupaikoilla. 120 opintopisteen opinnot ja lukukausittain järjestettävä työharjoitteluinfo. Lisäksi Tutkimustyön perusteet ja tutkimusmenetelmät kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen työharjoittelun aloittamista. Työelämäyhteydet Yritys, jossa opiskelija suorittaa työharjoittelun. Vastuuopettaja Liisa Aarnio Hyväksytty/hylätty (ei numeroarviointia) Raportti sisältää opiskelijan itsearvioinnin.

22 16 Henkilöstö yrityksen voimavarana Tunnus: JOH02L Laajuus: 3 op (81 h) Lukukausi: 5 Kieli: suomi Taso: ammattiopinnot Tyyppi: vaihtoehtoinen Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää henkilöstön hankinnan, henkilöstöohjauksen, suoritusarvioinnin, kehittämisen ja palkitsemisen merkityksen ja osaa arvioida ja kehittää kyseisiä prosesseja. Oppimismenetelmillä pyritään hiljaisen tiedon jakamiseen ja kykyyn ajatella itsenäisesti ja kriittisesti. Opintojakso on tarkoitettu henkilöstöasioiden hoidosta, suunnittelusta ja kehittämisestä kiinnostuneille. Opintojaksolla käydään läpi henkilöstötyöhön ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä prosesseja, toimintatapoja ja käytäntöjä. Toimintastrategia ja henkilöstöstrategia Henkilöstövoimavarojen suunnittelu Henkilöstön hankinta, valinta ja työsopimuksen solmiminen Perehdyttäminen Suoritusarviointi Henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen Palkitseminen Toimiva työyhteisö Viitala, Riitta Henkilöstöjohtaminen. Edita. ISBN Muu opettajan ilmoittama materiaali. Opettaja Mari Takko Anu Santala Opetus ja oppimismenetelmät Lähiopetus 26 h Itsenäinen opiskelu ja etätehtävät 55 h Opintojaksolla oppiminen tapahtuu luentojen, opetuskeskustelujen, oppimistehtävien, ryhmätöiden ja yritysten toimintatapoja analysoimalla ja kehittämällä. Kirjallinen tentti 60 % Etätehtävät 40 % Lähiopiskelu ja aktiivinen osallistuminen 10 %

23 Tentin arviointi tapahtuu ulkoisena arviointina, lähiopiskelua arvioidaan itsearviointilomakkeen avulla; etätyön arvosana muodostuu ulkoisen arvioinnin kautta, mutta etätyöstä annetaan palautetta myös käyttämällä vertaisarviointia. 17

24 18 Itsensä johtaminen Tunnus: JOH08L Laajuus: 3 op (81 h) Lukukausi: 4 Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Tavoitteena opintojaksolla on tiedostaa omaan ajatteluun ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja oppia itsensä johtamisen keinoja ja taitoja. Opintojakson avulla opiskelijalla on mahdollisuus lisätä omaa itsetuntemusta ja elämänhallinnan tunnetta. Erilaisilla oppimismenetelmillä ja lähestymistavoilla pyritään lisäämään kykyä jäsentää ja ilmaista omia ajatuksia ja tunteita avoimesti, kuunnella ja kunnioittaa muiden ajatuksia ja saada palautetta omasta tavasta toimia. Voidakseen ymmärtää ja ohjata muita ihmisiä on ensin opittava tuntemaan itsensä ja ymmärrettävä omaa käyttäytymistään. Opintojaksolla syvennytään itsensä kehittämiseen ja johtamiseen opiskelijan omista lähtökohdista ja yleisistä lainalaisuuksista käsin. Opintojakso perustuu omakohtaiseen pohdiskeluun, omien kokemusten, tietojen, taitojen, asenteiden ja tavoitteiden arviointiin ja kehittämiseen. Minä kuva, itsetunto, persoonallisuus, arvot ja ajankäyttö, ura ankkurit, elämänkaariajattelu, oma ryhmäkäyttäytyminen, erilaiset elämäntilanteet, ratkaisukeskeinen itsensä kehittäminen, henkilökohtaiset tavoitteet ja pyrkimykset. Toimiva työyhteisö opintojakso. Suosituksena on, että tämä jakso käydään johtamistaidon kehittämisen osana. Keltikangas Järvinen, Liisa Tunne itsesi suomalainen. Porvoo. Opettajat Mari Takko Anu Santala Opetus ja oppimismenetelmät Lähiopetus 26 h Itsenäinen työskentely 55 h Oppiminen opintojaksolla tapahtuu mm. opetuskeskustelujen, toiminnallisten harjoitusten, itsearviointien, kirjallisen ja suullisen pohdiskelun ja pienryhmäkeskustelujen avulla. Oppimista tuetaan pitämällä päiväkirjaa opintojaksolla syntyvistä ajatuksista ja tuntemuksista. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen. Läsnäolovaatimus on 80 %. Etätyö ja osallistuminen sen käsittelyyn 30 % Lähiopiskelu 30 % Tentti 40 %

25 Tentin arviointi tapahtuu ulkoisena arviointina, lähiopiskelua arvioidaan itsearviointilomakkeen avulla, etätyön arvosana muodostuu ulkoisen arvioinnin kautta, mutta etätyöstä annetaan palautetta myös käyttämällä vertaisarviointia. 19

26 20 Johtamiskäyttäytyminen Tunnus: JOH09L Laajuus: 3 op (81 h) Lukukausi: 4 Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Lähiesimiehen käyttäytyminen vaikuttaa koko työyhteisön hyvinvointiin. Voidakseen toimia tuloksellisesti tulee sisäistää ajatus käyttäytymisen suhteuttamisesta kuhunkin tilanteeseen ja työyhteisöön. Kyse on ennen muuta lähestymistavasta ja työyhteisön ratkaisukeskeisestä kehittämisestä. Tavoitteena on ihmiskeskeisen johtamistavan omaksuminen sekä valmentavan johtamiskäyttäytymisen sisäistäminen. Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät esimieskäyttäytymiseen arkipäivän tilanteiden kautta sekä siihen, miten ajan vaatimukset heijastuvat ihmisten johtamiseen käytännön tasolla. Opiskelijat tutustuvat ja analysoivat suomalaisten työyhteisöjen nykyisiä johtamiskäytäntöjä lähiesimiehen näkökulmasta. Opintojakson ajatuksellinen jäsennys ja keskeinen sisältö rakennetaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Avainteemoja ovat: esimies päätöksentekijänä, ihmissuhdeongelmat työyhteisössä, kehityskeskustelut, työyhteisön valmentaminen, epävarmuus ja sen hallitseminen, palautteen antaminen ja esimiehen henkilökohtainen jaksaminen. Toimiva työyhteisö opintojakso. Suosituksena on, että tämä jakso käydään kolmantena vaiheena johtamistaitojen kehittäminen moduulia tai rinnan Muutos ja kehittäminen opintojakson kanssa. Perkka Jortikka, Katriina Työyhteisöjohtaminen. Edita. Pirnes, Unto Kehittyvä johtajuus. Johtamisen dynamiikka. Aavaranta sarja n:o 36. Kustannusosakeyhtiö Otava. Muu ohjaajan ilmoittama materiaali. Työelämäyhteydet Ulkopuoliset asiantuntijat auttavat ymmärtämään esimiestyötä arjen näkökulmasta erilaisissa konteksteissa. Opettaja Anita Lehtinen Toivola Opetus ja oppimismenetelmät Lähiopetus 28 h Itsenäinen työskentely 53 h Opetus toteutetaan käyttäen vaihtelevia opetusmenetelmiä, jotka tukevat erilaisten oppijoiden oppimista. Opiskelijoiden kokemuksia käytetään oppimisen pohjana auttaen heitä samalla etsimään erilaisia näkökulmia esimiestyön tarkasteluun.

27 21 Vertaisarviointi 10 % Opiskelijaryhmä arvioi rinnakkaistoteutuksen omaa teema aluetta käsittelevän ryhmän etätyöraportin. Lähiopetus 20 % Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen Etätyö 30 % Ryhmässä tehtävä etätyö, joka käsittelee yhtä kurssin teema alueista. Tentti 40 % Tentti pohjautuu kurssilla käsiteltyyn aineistoon ja kurssikirjallisuuteen.

28 22 Kulttuurit ja organisaatiot Tunnus: JOH16L Laajuus: 3 op (81 h) Lukukausi: 6 Opetuskieli: suomi Opintojaksn taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Opintojakson tavoitteena on auttaa osallistujia sopeutumaan vieraaseen kulttuuriin ja tunnistamaan mahdollisen kulttuurishokin. Oppiminen pyrkii valmentamaan osallistujia erilaisuuden kohtamiseen erityisesti kansainvälisessä työympäristössä. Yhdessä muiden osallistujien kanssa harjoitellaan asioiden soveltamista sekä arvioidaan omia toiminta ja ajatusmalleja. Opintojaksolla perehdytään kansallisiin kulttuureihin sekä opiskellaan havaitsemaan kansallisen kulttuurin mahdollista vaikutusta työntekijöiden käyttäytymiseen, esimiestyöskentelyyn ja työyhteisöjen toimintaan. Vieraisiin kulttuureihin tutustuminen edellyttää oman kulttuuri identiteetin ja ihmiskäsityksen tiedostamista. Opintojaksoa suositellaan erityisesti ulkomaiseen työharjoitteluun ja opiskelijavaihtoon lähteville sekä kansainvälistä uraa suunnitteleville. Opintojakson aikana käsitellään muun muassa seuraavia aihealueita: omaa kulttuuri identiteettiä kansallisen kulttuurin heijastumista työyhteisön toimintaan (esimerkiksi päätöksentekoon, esimiestyöhön, toiminnan organisointiin) ulkomaantyöskentelyn menettelytapoja monikulttuurista kompetenssia ekspatriaatin henkilöstöasioiden hoitoa kansainvälistä virtuaalitiimityöskentelyä eettisyyttä ja sosiaalista vastuuntuntoisuutta kansainvälisessä työyhteisössä vieraaseen kulttuuriin sopeutumista ja kulttuurishokkia. Toimiva työyhteisö (Helian liiketalouden opiskelijat) Schneider, Susan C. & Barsoux, Jean Louis Managing Across Cultures. Prentice Hall. Muu ohjaajan ilmoittama materiaali Työelämäyhteydet Opintojakson aikana jatketaan yhteistyötä muun muassa Helsingin kaupungin kansainvälisen kulttuurikeskuksen Caisan kanssa. Kansallisiin kulttuureihin tutustuminen edellyttää aitoa kohtaamista ulkomaalaisten ihmisten kanssa joko vierailun/vierailijoiden muodossa. Opettaja Anita Lehtinen Toivola

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Basic English...1 Business Oriented English...2 English for International Environments...3 English Business Communication and Current Economic Topics...4 English

Lisätiedot

Allison, John (2007) The Business: Intermediate. MacMillan ISBN 978-1-4050-8185-6 (The book is available for purchase in the Kirjasalkku bookstore)

Allison, John (2007) The Business: Intermediate. MacMillan ISBN 978-1-4050-8185-6 (The book is available for purchase in the Kirjasalkku bookstore) Page 1 of 167 Liiketalouden koulutusohjelma, Pasila Englanti Englannin opinnot Lisää englanninkielisiä opintojaksoja on tarjolla Liibban opintojaksotarjonnassa. Business-Oriented English Course identification

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Pasila

Liiketalouden koulutusohjelma, Pasila Liiketalouden ko, Pasila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELIA ammatti... Page 1 of 170 Liiketalouden koulutusohjelma, Pasila Englanti

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo Point. Englannin kieli. Englanti 1. Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin.

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo Point. Englannin kieli. Englanti 1. Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin. Page 1 of 124 Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo Point Englannin kieli Englanti 1 Tunnus: ENG1LP011 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: lukukausi 1-2 Kieli: englanti/suomi Opintojakson taso: perusopinnot

Lisätiedot

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija Englanti 2 Tunnus: ENG1LP016 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3., 4. lukukausi Kieli: englanti / suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 a LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 Englanti 1...1 Englanti ja viestintä...2 Englanti 2...3 Espanjan alkeet 1...4 Espanjan alkeet 2...5 Espanjan alkeet 3...6 Espanjan alkeet 4...7 Liiketalouden koulutusohjelman

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Opintojaksot COM8HH001, COM8HH002, CUL8LH022, LEA8HH003, LEA8HH004 ja LEA8HH005, OTH8LH005 on tarkoitettu kaikille HAAGA-HELIAn opiskelijoille.

Opintojaksot COM8HH001, COM8HH002, CUL8LH022, LEA8HH003, LEA8HH004 ja LEA8HH005, OTH8LH005 on tarkoitettu kaikille HAAGA-HELIAn opiskelijoille. Opintojaksokuvaukset, nuoret ja monimuoto Opintojaksot on lajiteltu opintojaksoluettelossa perusopintoihin, ammattiopintoihin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Ammattiopintoja ovat pakolliset ja vaihtoehtoiset

Lisätiedot

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Englanti, perusopintojakso...1 Matkatoimisto ja liikennepalvelut...2 Majoitus, ravintola ja kokouspalvelut...3 Kotimaanmatkailu, incoming ja ohjelmapalvelut...4 Business

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops. Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops. Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops Voit hakea haluamaasi merkkijonoa CTRL+F -toiminnolla Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu Tunnus: BUS2LH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3. tai

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

Ketjuliiketoiminta ja ECR

Ketjuliiketoiminta ja ECR Ketjuliiketoiminta ja ECR Tunnus: BUS8LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3-7. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma. Englanti. Matkatoimisto- ja liikennepalvelut. Learning outcomes. Course description. Course contents.

Matkailun koulutusohjelma. Englanti. Matkatoimisto- ja liikennepalvelut. Learning outcomes. Course description. Course contents. 1 / 142 4.9.2009 12:45 Matkailun koulutusohjelma Englanti Englanti Matkatoimisto- ja liikennepalvelut Matkatoimisto- ja liikennepalvelut Study module: travel business/elective language studies Code: ENG02M

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Voit etsiä haluamaasi merkkinojonoa ctrl+f -toiminnolla English

Lisätiedot

Englannin kielioppi ja rakenteet

Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin kielioppi ja rakenteet Tunnus: ENG8TD062 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1. lukukausi kieli: suomi / englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

Työelämäyhteydet konkretisoituvat samaan opintokokonaisuuteen kytkeytyvän ohjelmistoprojektin kautta.

Työelämäyhteydet konkretisoituvat samaan opintokokonaisuuteen kytkeytyvän ohjelmistoprojektin kautta. .NET sovelluskehitys Tunnus: SWD4TN012 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 6. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Matkailun liikkeenjohdon opintojaksokuvaukset 2011 2012 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RL001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson

Lisätiedot

REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta

REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta REG1RY001 Vastuullinen liiketoiminta Tunnistetiedot tunnus: REG1RY001 laajuus: 5 op Lähtötaso ja sidonnaisuudet Ei vaadittuja edeltäviä opintoja. Opintojakso on orientointi YRE20 Vastuullinen johtajuus

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

Yritysviestinnän suunnittelu Tunnus: COM3LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 4.-6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO

Yritysviestinnän suunnittelu Tunnus: COM3LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 4.-6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO Yritysviestinnän suunnittelu Tunnus: COM3LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 4.-6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta) Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Lähtötaso

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009

Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila - ennen syksyä 2009 aloittaneet HAAGA-HELI... Page 1 of 176 Liiketalouden ko, Malmi ja Vallila, opinnot aloitettu ennen 2009 Tässä osiossa kuvattavia opintoja suorittavat

Lisätiedot

Otsikon "Laskentatoimi" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta).

Otsikon Laskentatoimi alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta). Page 1 of 60 Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Laskentatoimi Otsikon "Laskentatoimi" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta). Yrityksen

Lisätiedot

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a ASSIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 British Studies -kirjatentti...1 Englannin liikeviestintä...2 Englannin rakenteet...3 Englannin PR-viestintä...5 Englannin suullinen viestintä 3...7 EU ja muut kansainväliset

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot