SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN PERUSTEET. ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN PERUSTEET. ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op 17.2. - 16.12.2011 OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala /Hoitotyö/ Erikoistumisopinnot: Seksuaali- ja lisääntymisterveys Tiina Halonen SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN PERUSTEET ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan keskuksessa toteutettaviksi erikoistumisopinnoiksi 2010

2 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 ERIKOISTUMISOPINTOJEN TAVOITEET 5 2 OPINTOKOKONAISUUDET, LAAJUUS JA OPPIMISEN ARVIOINTI 5 3 OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET 6 4 OPINTOJEN PEDAGOGISET RATKAISUT 10

3 3 JOHDANTO Ensimmäinen kansallinen lisääntymis- ja seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvä toimintaohjelma ilmestyi keväällä Toimintaohjelmassa linjataan väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyön lähtökohtia ja painoalueita sekä osaamisen kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Ohjelmassa annetaan suosituksia ja toimenpide-esityksiä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvän neuvonnan ja ohjauksen sekä niihin liittyvien palveluiden järjestämisen, väestön terveystietoisuuden parantamisen sekä perheitten ja parien hyvinvoinnin edistämisen tueksi. Kliinistä ohjaus-, neuvonta- ja terapiatyötä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyen on aikaisemmin nimitetty (kliiniseksi) seksologiaksi, joka oppialana on saanut määrittelyn ja sisältöä 1990-luvulta alkaen myös Suomessa. Alan koulutus on vähitellen laajentunut niin, että perustason seksuaalineuvojakoulutusta tarjotaan opintopisteen laajuisena useassa eri ammattikorkeakoulussa. Osaamistasot: perustaso, erityistaso ja vaativa erityistaso liittyvät seksuaali- ja lisääntymisterveyden alalla vakiintuneisiin osaamisen kehittämisen ja tunnustamisen sekä auktorisoinnin käytänteisiin. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden perusteet -erikoistumisopinnot on tarkoitettu tutkinnon suorittaneille terveydenhoitajille, sairaanhoitajille ja kätilöille, jotka työssään kohtaavat seksuaali- ja lisääntymisterveyden kysymyksiä ja haasteita ja haluavat kehittää omaa ohjaus- ja neuvontatyön osaamistaan. Opiskelijavalinnassa painotetaan hakijoiden motivoituneisuutta ja työkokemusta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden perusteet -erikoistumisopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia seksuaalineuvojana, toimia imetysohjaajana sekä asiantuntijana seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevissa kysymyksissä.

4 4 ERIKOISTUMISOPINTOJEN TAVOITTEET Erikoistumisopintojen aikana opiskelija syventää omaa ammatillista osaamistaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä sekä kehittää henkilökohtaisia, työyhteisön ja muun toimintaympäristön valmiuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien haasteiden kohtaamisessa. Opintojen tavoitteena on, että oppija - kykenee toimimaan työssään näyttöön perustuen ja relevantin tiedon pohjalta - vahvistaa osaamistaan asiakkaan neuvontatyössä - hallitsee ratkaisukeskeisen ja asiakaslähtöisen neuvonnan ja ohjauksen keinoja - lisätä osaamistaan tiimityössä ja projektityössä - omaksuu lisävalmiuksia tunnistaa tilanteet, jolloin hän tarvitsee neuvojana työskennellessään konsultaatio- tai vertaisapua 2 OPINTOKOKONAISUUDET, LAAJUUS JA OPPIMISEN ARVIOINTI Seksuaali- ja lisääntymisterveys ihmisen elämässä 3,0 op hyv/hyl Seksuaalinen itsetunto ja neuvontatyön valmiudet 5,0 op hyv/hyl Terveysmuutokset ja seksuaalisuuden kohtaaminen 4,0 op hyv/hyl Eri-ikäisten seksuaalikasvatus ja neuvonta 3,0 op hyv/hyl Seksuaalinen väkivalta 2,0 op hyv/hyl Imetysohjaus ja ohjauksen erityiskysymykset 3,0op hyv/hyl Ohjattu harjoittelu ja opintojen ohjaus 3,0 op hyv/hy Näyttöön perustuva toiminta ja tiedonhankinta 2,0 op hyv/hyl Kehittämistehtävä 5,0 op K5-T1

5 5 3 OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET Seksuaali- ja lisääntymisterveys ihmisen elämässä 3,0 op - perehtyy seksuaalisuuteen liittyviin oikeuksiin - ymmärtää seksuaalisuuden erilaisia määrittelyperusteita ja peruskäsitteistöä - ymmärtää seksuaalisuuden kuuluvan ihmisen koko elämänkulkuun - saa valmiuksia seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tarkastelussa ja arvioinnissa Sisältö: Seksuaalioikeudet, seksuaalisuuden määrittely ja peruskäsitteet. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmaan ( ) perehtyminen. Seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tarkastelu; kulttuurianalyysiä nettiympäristössä. Opiskelumuodot ja suoritustapa: Verkko-opintoina: Moodle -oppimisympäristön materiaalin avulla ja verkkokeskustelumenetelmää hyödyntäen. Seksuaalinen itsetunto ja neuvontatyön valmiudet 5,0 op - ymmärtää omaa itseään seksuaalisena olentona - hahmottaa oman seksuaalihistoriansa ja kehityksensä - pystyy analysoimaan omaa kehityskaartaan - tunnistaa omia valmiuksiaan neuvontatyössä Sisältö: Opiskelija työstää opintojakson kuluessa omaa seksuaalihistoriaansa kirjallisesti kuvaillen ja analysoiden omaa kehityskaartaan ja valmiuksiaan neuvontatyössä Opiskelumuodot ja suoritustapa: Asiantuntija luennot, oppimistehtävät ja niiden työstäminen, oma reflektointi sekä itsearviointi. Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

6 6 Terveysmuutokset ja seksuaalisuuden kohtaaminen 4,0 op - syventää tietojaan lisääntymisfysiologiasta - ymmärtää sekä miesten että naisten lisääntymisfysiologiaan liittyviä ongelmia - saa valmiuksia kohdata erilailla sairaiden ihmisten kysymyksiä ja ongelmia seksuaalisuuteen liittyen - osaa kohdata erilaisuuden seksuaalikehityksessä Sisältö: Naisen ja miehen seksuaalisuus ja seksuaalifysiologian perusteet. Reuma- ja ihotautipotilaan seksuaalisuus. Syöpäpotilaan seksuaalisuus Opiskelumuodot ja suoritustapa: Asiantuntijaluennot, oppimistehtävät itsenäinen opiskelu. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. Eri-ikäisten seksuaalikasvatus ja neuvonta - hahmottaa ihmisen seksuaalikehitystä kulttuurisena, biologisena ja henkisenä kasvuprosessina - ymmärtää eri-ikäisten ihmisten seksuaalikehityksen vaiheita - osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida (nuorten) seksuaalikasvatustilanteita 3,0 op Sisältö: Opintojakson kuluessa seksuaalikasvatusmateriaalin työstämisessä tarkastellaan kriittisesti sekä kiinnitetään huomiota siihen, että: - seksuaalikasvatuksen sisällöt ja menetelmät kehittyvät eri kohderyhmien tarpeita vastaaviksi - ihmisten vastuuntuntoisuus oman seksuaalikäyttäytymisensä suhteen paranee - seksuaalisuuteen liittyvät käsitykset ja asennoituminen muuttuu positiivisemmaksi - osaaminen seksuaalikasvatuksen pedagogiikkaan liittyen paranee Opiskelumuodot ja suoritustapa: Seksuaalikasvatustilanteen suunnittelu toteutus ja arviointi, itsenäinen opiskelu. Aktiivinen osallistuminen vertaisarviointiin ja vertaisarvioinnin suorittaminen.

7 7 Seksuaalinen ja parisuhdeväkivalta - kykenee käsittelemään väkivaltailmiötä - pystyy tunnistamaan väkivaltaa kokeneen asiakkaan - kykenee ohjaamaan ja neuvomaan väkivaltaa kokenutta asiakasta 2,0 op Sisältö: Väkivallan tunnistamisen vaikeus ja keinot. Opinnäytetyön kautta tietoa Seksuaalista väkivaltaa kohdanneen asiakkaan kohtaamisesta. RAP kansio; materiaali auttajalle väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidon järjestämisestä ja toteuttamisesta Opiskelumuodot ja suoritustapa: Asiantuntijaluennot, materiaalin hankinta. Työ/toimintayksikön ohjeitten ja työskentelymallien päivitys väkivaltaa kokeneen asiakkaan auttamisessa. Imetysohjaus ja ohjauksen erityiskysymykset 3,0op - tunnistaa imettävä äidin ja vauvan voimavarat ja erityistarpeet - tietää imetyksen edut ja tavallisimmat pulmatilanteet - osaa tukea imettävää äitiä, imetyssuhdetta ja vanhemmuutta - osaa havainnoida ja arvioida imetystilanteita ja ohjata tarpeen mukaisesti äitiä ja vauvaa - hallitsee vuorovaikutteisen ohjaamisen keinoja - hallitsee raskauden aikaisen imetysohjauksen keinoja Sisältö: Imetysohjaus 1,5op (perusteet) Perehtyminen imetyksen ohjaukseen ja tukemiseen sekä imetyksen etuihin ja tavallisimpiin pulmatilanteisiin antaa valmiuden tukea imetyssuhdetta ja vanhemmuutta sekä perusvalmiudet imetystilanteiden havainnoimiseen opintojaksolla orientoidutaan myös vuorovaikutteisen ohjauksen keinoihin Sisältö: Imetysohjauksen erityiskysymykset 1,5op Opintojakson aikana opiskelija laatii imetysohjausta koskevan toimintasuunnitelman, nostaen esille omalla toiminta-alueellaan keskeiset erityistilanteet imetyksen tukemisessa Lisäksi opiskelija työstää raskauden aikaisen imetysohjaussuunnitelman ja toteuttaa sen asiakaspienryhmässä. Opiskelumuodot ja suoritustapa: Asiantuntijaluennot ja niihin täysimääräinen osallistuminen (18h). Imetyksen havainnointitilanteisiin osallistuminen (3h). Työ/toimintayksikön toimintasuunnitelman päivitys.

8 8 Ohjattu harjoittelu ja opintojen ohjaus 3,0 op Tavoitteet: Opiskelija laatii yhdessä ohjaavan opettajan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), josta hän keskustelee pienryhmässä työnohjauksen menetelmää hyödyntäen. Opintojen sisältö: HOPS Ohjatut työnohjausistunnot Oppimispäiväkirjatyöskentely Opiskelumuodot ja suoritustapa: Oppija suunnittelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opintoja ohjaavan opettajan kanssa sekä tekee työnohjaukseen liittyvän tehtävän. Opiskelija pitää opintojensa ajan oppimispäiväkirjaa. HOPS- työskentelyssä aktiivinen ote ja työnohjaukseen sitoutuminen ovat suorituksen edellytyksenä. Näyttöön perustuva toiminta ja tiedonhankinta 2 op Tavoitteet: Opiskelija osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa toimintaa työssään. Opiskelija hallitsee keskeisimmät tiedonhankinnan menetelmät. Opiskelija päivittää ja lisää ATK-osaamistaan. Opintojen sisältö: Tutkiva ja kehittävä ammattikäytäntö sekä näyttöön perustuva toiminta käytännössä. Systemaattinen tiedonhaku. Opiskelumuodot ja suoritustapa: Lähiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen Itsenäinen opiskelu Kirjallinen harjoitustehtävä Kehittämistehtävä 5,0 op Tavoitteet ja keskeinen sisältö: Tavoitteet: Kehittämistehtävän tavoitteena on, että se liittyy oppijan uuteen tietoperustaan/ uusiin työmenetelmiin/ työtehtäviin/ ohjeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Kehittämistehtävä perustuu työyhteisön työtehtävien ja asiakaslähtöisten palvelujen

9 9 kehittämiseen ja ajankohtaiseen teoreettiseen tietoon. Opiskelija soveltaa työssään näyttöön perustuvaa toimintaa. Opintojen sisältö: Kehittämistehtävän ideointi, -suunnitelmaseminaari ja kehittämistehtäväseminaari. Opiskelumuodot ja suoritustapa: Lähiopetus, itsenäinen työskentely, verkko-opiskelu, vertais- ja ryhmäohjaus, kirjallisen raportin työstäminen ja kehittämistehtävän esittäminen. Hyväksytty kehittämistehtäväraportti ja sen esitys Arviointi: K5-T1 3 OPINTOJEN PEDAGOGISET RATKAISUT Erikoistumisopinnot toteutetaan yhden lukuvuoden kestoisena monimuoto-opiskeluna. Opiskelun sidonnaisuus aikaan, paikkaan, opetustilaan ja opettajaan näin vähenee ja mahdollistaa työn ohella tapahtuvat opinnot. Monimuotoisuutta tukee myös opintojen osittainen toteuttaminen verkko-oppimisympäristössä. Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys on opintojen keskeinen oppimista kuvaava ajattelu. Oppija nähdään itseohjautuvana ja aktiivisena tiedonhankkijana, jonka oppiminen tapahtuu kiinteästi oman työyhteisön kehittämisen kanssa. Opintojen keskeisenä tarkoituksena on seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien haasteiden käsittely ja toimintatapojen kehittäminen erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä opinnoissa käsiteltävillä työskentelymalleilla ja ohjauksella opintojen aikana. Opiskelu erikoistumisopinnoissa perustuu aiemmin suoritettuun sosiaali- ja terveysalan tutkintoon. Yksilön näkökulmasta erikoistumisopinnoissa pyritään vastaamaan seksuaalija lisääntymisterveyden (edistämistyön haasteisiin ja) osaamiseen, jota työelämässä tarvitaan. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä ja harjoittelu, sekä omaan työhön ja työyhteisöön liittyvä kehittämistehtävä. Opinnot toteutetaan osittain Moodle -verkko-oppimisympäristössä, missä oppimistehtävien tekeminen, tiedottaminen, tiedonhankinta ja keskustelu opiskelijoiden ja opettajien kesken on mahdollista koko opintojen ajan. Opintojen alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS), jota voidaan tarkentaa ja muokata opintojen kuluessa. HOPS pohjautuu oppijan aikaisempaan tietoon ja osaamiseen sekä omiin ja työyhteisön kehitystarpeisiin. Opinnot toteutetaan hyväksytyn HOPS:n mukaisesti.

10 10 Opintojen arviointi toteutuu arviointisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi oppija arvioi omaa oppimistaan koko opintojen ajan eri opintojaksojen päättyessä. Opintojen aikana pidettävä oppimispäiväkirja tukee myös oppijan omaa arviointia oppimisestaan. Oppimispäiväkirjan reflektoiva ja uusien työtehtävien oppimista kuvaava arviointi korostuu etenkin harjoittelun aikana. Opetussuunnitelman yksi (1) opintopiste (op) on oppijan työmääränä n. 27 tuntia oppimistyöskentelyä. Kontaktiopetuksen/ryhmätyöskentelyn määrä vaihtelee ollen 8-15 tuntia; itsenäisen työskentelyn osuus tuntia opintopistekohtaisesti. Opintojen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä (ETCS). Opintojen toteutusaikataulu: Lähiopetus toteutetaan arkipäivisin seuraavan aikataulun mukaisesti: päivää päivää päivää päivää päivää päivää päivää päivä Yhteensä 15 lähipäivää

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Kardiologisen hoitotyön erikoistumisopinnot 30 op SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Kardiologisen hoitotyön

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA

HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Hyvinvointivalmennushanke Salla 2008 2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Hyvinvointivalmennushanke ja malli... 3 1.2 Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen 1. Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK........................................................... 2 1.1 Johdantosivu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu

Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilun koulutus, Teollinen muotoilu Opetussuunnitelma 2014-2015 28.10.2014 1 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 16 PERUSOPINNOT 60 OP (1.vuosi)... 16 Muotoilun perusteet

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot