Tiivistelmä keskeisistä tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä keskeisistä tuloksista"

Transkriptio

1 Tiivistelmä keskeisistä tuloksista 1. Palvelutyönantajien jäsenyritykset ennakoivat työvoiman määrän kasvavan hiukan. Vuonna 2003 työvoiman määrän ennakoidaan kasvavan runsaalla henkilöllä. Kasvua on hiukan enemmän kuin vuosi sitten, jolloin vuoden 2002 lisäykseksi ennakoitiin henkilöä. 2. Pienet alle 20 henkilöä työllistävät yritykset ennakoivat työvoiman määrän vähenevän runsaalla 400 henkilöllä. Suuremmissa vähintään 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä työvoiman määrän ennakoidaan kasvavan runsaalla henkilöllä. 4. Työvoiman lisäys kohdistuu pääosin Uudenmaan alueelle. Ennakoidusta työvoiman määrän kasvusta 67 prosenttia syntyy Uudenmaan alueen palveluyrityksiin. Tämä kuvastaa Uudenmaan alueen merkitystä elinkeinoelämän ja yksityisten palveluiden suotuisan työllisyyskehityksen kannalta tärkeänä alueena. 5. Palvelutyönantajien jäsenyrityksissä työsuhteista 89 prosenttia on vakituisia työsuhteita. Eri työsuhteiden tyyppien osuudet ovat säilyneet muuttumattomina viime vuosina. 3. Vähintään 20 henkilöä työllistävien yritysten ryhmässä ennakoitu työvoiman määrän kasvu on voimakkainta kaikkein suurimmissa yrityksissä. Tämä kuvastaa varsin selvästi alkavan vuoden epävarmaa tunnelmaa. Työllisyyden suotuisa kehitys on paljolti kiinni kourallisesta suuria yrityksiä. Sisältö: Taitto: Tilaukset: Työvoimatiedustelu Mikko Martikainen Sampo Saarinen Palvelutyönantajat ry/postitus Eteläranta 10, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti: Sisällysluettelo Tiivistelmä keskeisistä tuloksista... 1 Työllisyys paranee lievästi PT:n jäsenyrityksissä vuonna Työvoiman määrä lisääntyy nopeimmin yrityspalveluissa... 4 Alueellinen muutos... 7 Työsuhteiden tyypit

2 Työllisyys paranee lievästi PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2003 Vuoden 2003 kuluessa työvoiman määrän ennakoidaan lisääntyvän runsaalla henkilöllä Palvelutyönantajien jäsenyrityksissä. Ennakoitu muutos on nyt hiukan suurempi kuin edellisenä vuonna, sillä vuoden 2002 ennakoitu työvoiman määrän lisäys oli 2200 henkilöä. Pienten alle 20 henkilöä työllistävien yritysten työvoiman määrän ennakoidaan kuitenkin vähenevän runsaalla 400 henkilöllä. Työvoiman määrän lisäys tulee näin ollen suurempiin yli 20 henkilöä työllistäviin yrityksiin, joissa työvoiman määrän ennakoitu lisäys on runsaat henkilöä. Taulukossa 1 on esitetty ennakoitu työvoiman määrän muutos yrityskoon ja alueen1 mukaan jaoteltuna. Taulukko 1. Työvoiman määrän ennakoitu muutos Palvelutyönantajien jäsenyrityksissä vuonna 2003 yritysten koon ja sijaintialueen 1 mukaan jaoteltuna. Uusimaa Länsi- Itä- Pohjois- Yhteensä Suomi Suomi Suomi Pienet yritykset (alle 20 henk.) Toimiala Kauppa Terveys- ja sosiaalipalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Pankki / rahoitus Vakuutus Yrityspalvelut Apteekit Erityisalat Autoliikenne Yhteensä Suuret yritykset (vähintään 20 henk.) Toimiala Kauppa Terveys- ja sosiaalipalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Pankki / rahoitus Vakuutus Yrityspalvelut Apteekit Erityisalat Autoliikenne Yhteensä Kaikki yhteensä

3 Yksityisten palveluiden hyvä työllisyyskehitys jatkui aina vuoteen 2000 asti. Tällöin Palvelutyönantajien jäsenyritykset ennakoivat työvoiman määrän lisäykseksi runsaat henkilöä. Tämän jälkeen hyvä työllisyystilanne kuitenkin heikkeni nopeasti ja vuonna 2002 työvoiman ennakoitu lisäys oli enää noin henkilöä. Vuodelle 2003 ennakoidaan nyt aavistuksen kiihtyvää työvoiman määrän kehitystä. Työvoiman määrän ennakoitu lisääntyminen ei kuitenkaan tapahdu tasaisesti. Huolestuttavaa on pienten alle 20 henkilöä työllistävien yritysten työvoiman ennakoitu väheneminen 440 henkilöllä. Kokonaisuutena tarkasteltuna pienet yritykset olivat pystyneet pitämään kiinni työvoimastaan ja hiukan lisäämäänkin työvoimaa talouden taantuman ajan aina tähän hetkeen asti. Vielä vuonna 2002 pienet yritykset ennakoivat työvoiman määrän lisäykseksi runsaat 900 henkilöä. Ennakoitu työllisyyden lisäys suuremmissa yli 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä on runsaat henkilöä. Vuonna 2002 ennakoitu työllisyyden muutos oli runsaat henkilöä. Suuremmissa yrityksissä vuosi 2003 on näin ollen selkeästi muutos parempaan päin. Merkittävin osa työvoiman määrän lisäyksestä tulee kuitenkin aivan suurimpiin yrityksiin. Tämä kuvastaa tiettyä epävarmuutta, mikä yhä vallitsee valtaosassa yrityksiä. Kuviossa 1 on esitetty ennakoitu työvoiman määrän kehitys PT:n jäsenyrityksissä vuosina Kuvio 1. Työvoiman määrän ennakoitu muutos Palvelutyönantajien jäsenyrityksissä vuosina Länsi-Suomeen on luokiteltu kuuluvaksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan TE-keskusalueet. Itä-Suomeen on luokiteltu kuuluvaksi Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan TE-keskusalueet. Pohjois-Suomeen on luokiteltu kuuluvaksi Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin TE-keskusalueet. 3

4 Työvoiman määrä lisääntyy nopeimmin yrityspalveluissa Työvoiman määrän ennakoidaan lisääntyvän lähes kaikilla toimialoilla. Lukuun ottamatta autoliikennettä ja vakuutusalaa työvoiman määrän lisäys on nyt suurempi kuin vuonna Pankkija rahoitusalalla työllisyys yhä vähenee, mutta vähemmin kuin edellisenä vuonna. Pankki- ja vakuutusalan työvoiman määrän väheneminen on pitkälti seurausta aloilla tapahtuvasta rakennemuutoksesta. Yrityspalvelut 2 Toimialoittain tarkasteltuna yrityspalveluihin luokiteltavissa yrityksissä työvoiman määrän ennakoitu lisäys on voimakkainta: lisäys vuodelle 2003 on runsaat henkilöä. Työvoiman määrän kokonaislisäyksestä tämä on noin kolme neljäsosaa. Työvoiman määrän ennakoidaan nyt lisääntyvän selvästi enemmän kuin vuonna 2002, jolloin vastaava työvoiman lisäys oli runsaat henkilöä. Kuten alussa jo todettiin, työvoiman määrän lisäys tapahtuu korostuneesti suurissa yrityksissä. Tämä sama ilmiö voidaan havaita myös yrityspalveluissa. Oheisessa kuviossa on esitetty ennakoidun työvoiman määrän kumulatiivinen muutos yrityskoon mukaan. Kuviosta voidaan havaita työvoiman määrän lisäyksen olevan hidasta pienissä yrityksissä. Valtaosa työvoiman määrän lisäyksestä tapahtuu aivan suurimmissa yrityksissä. Tämä kuvastaa epävarmuutta, mikä liittyy lähitulevaisuuteen; työllisyyden kasvu lepää muutaman yrityksen varassa. Kuinka työvoiman kumulatiivista muutosta kuvaavia kuvioita luetaan? Kuvioissa yritykset on järjestetty suuruusjärjestykseen vaaka-akselille yrityksen työntekijöiden lukumäärän mukaan. Yritysten työntekijöiden lukumäärällä mitattu koko kasvaa liikuttaessa akselia pitkin vasemmalta oikealle. Pystyakselilla on esitetty työvoiman määrän muutoksen kumulatiivinen summa. Summa on laskettu yritysten ilmoittamista painottamattomista luvuista. Kumulatiivinen summa lasketaan summaamalla yritysten luvut yksitellen ja kertyvästi yhteen. Näin tehdään kunnes lopulta kaikkien havaintojen arvot on laskettu yhteen. Kumulatiivinen summa muuttuu (kasvaa tai vähenee) siis koko ajan kun järjestyksessä seuraavan yrityksen tieto lisätään aikaisempien yritysten yhteenlaskettuun lukuun. Käyrä kuvaa näin ollen sitä, kuinka työvoiman määrän muutos kasvaa tai vähenee, kun siihen yksi kerrallaan lisätään kooltaan suurempien yritysten työvoiman muutosta kuvaava luvut. 4

5 Yrityspalvelut ryhmän sisällä kiinteistöpalvelut (lisäystä henkilöä) ja tietotekniikan palvelut (lisäystä 680 henkilöä) ovat eniten lisäämässä työvoimaa. Kiinteistöpalveluiden osuus ennakoidun työvoiman määrän lisäyksestä on noin 65 prosenttia koko yrityspalvelut luokan määrästä 3. Tietotekniikan palveluiden osuus on noin 20 prosenttia työvoiman määrän lisäyksestä. Tietotekniikan palveluyritysten osuus työvoiman määrän muutoksesta on nyt kuitenkin pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin alan osuus lisäyksestä oli noin puolet. Myös absoluuttisesti alan työvoiman lisäys on edellistä vuotta pienempää. Tämä omalta osaltaan korostaa alkavaan vuoteen liittyvää epävarmuutta; tietotekniikkainvestointien kasvua on näet pidetty talouden piristymisen merkkinä. Kaupan alan yritykset Kaupan alalla työvoiman määrän ennakoidaan lisääntyvän 800 henkilöllä. Vuonna 2002 ennakoitu lisäys oli hiukan alle 600 henkilöä. Kaupan alalla työvoiman määrän kehitys poikkeaa hyvin selvästi pienten ja suurten yritysten välillä. Pienissä yrityksissä työvoiman määrä on vähenemässä runsaalla 500 henkilöllä. Suurissa yrityksissä työvoiman määrä kasvaa runsaalla henkilöllä. Oheinen kuvio tuo selkeästi esille kaupan suurten yritysten merkityksen työvoiman määrän kasvun kannalta. Kaupan alan yrityksissä kumulatiivinen työvoiman määrän muutos on tasaisen vähenevä aina lähes 150 hengen kokoisiin yrityksiin asti. Työvoiman määrä lisääntyy vasta suurissa yrityksissä. Terveys- ja sosiaaliala Yksityisellä terveys- ja sosiaalialalla työvoiman määrän ennakoitu lisäys vuonna 2003 on runsaat 600 henkilöä. Lisäys on hiukan suurempi kuin edellisenä vuonna, jolloin kasvuksi ennakoitiin runsaat 500 henkilöä. Yksityisen terveys- ja sosiaalialan työllisyyden kehitys on ollut melko vakaata viimeiset vuodet ja se poikkeaakin siinä suhteessa muiden yksityisten palvelualojen kehityksestä. Tämä näkyy selvästi kuviosta 2, missä on esitetty ennakoitu työllisyyden muutos yksityisillä palvelualoilla vuosina Yrityspalveluihin on luokiteltu muun muassa seuraavat toimialat: tietotekniikan palvelut, kiinteistöpalvelut, henkilöstöpalvelut, mainostoimistot, huolinta-ala ja tilitoimistot. 3 Osittain kiinteitöpalveluiden osuuden kasvuun vaikuttaa myös järjestökentässä tapahtuneet muutokset. Kiinteistöalan yritykset ovat järjestäytyneet aiempaa laajemmin uuteen perustettuun Kiinteistöpalvelut ry työantajaliittoon ja Palvelutyönantajiin. 5

6 Alan tasaisena säilyneeseen työllisyyskehitykseen yhtenä tekijänä vaikuttaa kasvava ja ennakoitava tarve alan tuottamille palveluille. Väestön vanheneminen lisää samassa suhteessa terveys- ja sosiaalipalveluiden kysyntää. Myös kuntasektorin rahoitustilanteen tiukkuus on lisännyt yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä; kasvavan palveluiden tarpeen tyydyttämiseksi kuntien on haettava tiiviimpää yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Yksityisen terveys- ja sosiaalialan vakaampia tulevaisuudennäkymiä kuvastaa hyvin myös oheinen kuvio. Toisin kuin yksityisillä palvelualoilla yleisesti, on työllisyyden ennakoitu kehitys huomattavasti tasaisempaa eri kokoisten yritysten välillä. Työllisyyden ennakoidaan lisääntyvän yhtälailla pienillä kuin suurilla yrityksillä. Tämä kuvastaa myös alan melko vakaita tulevaisuudennäkymiä. Kuvio 2. Työvoiman määrän ennakoitu muutos toimialoittain Palvelutyönantajien jäsenyrityksissä

7 Alueellinen muutos Uudenmaan merkitys uusien työpaikkojen luojana on uudelleen korostumassa. Vuonna 2003 Uudenmaan alueella työllisyyden ennakoidaan paranevan runsaalla henkilöllä. Tämä on 67 prosenttia koko ennakoidusta työvoiman määrän kasvusta. Uusimaa Uudenmaan alue on keskeisessä asemassa yksityisten palvelualojen työllisyyden kehityksen kannalta. Sen osuus Palvelutyönantajien jäsenyritysten ennakoidusta työvoiman määrän lisäyksestä on perinteisesti ollut korkea. Vuonna 2000 osuus oli 68 prosenttia, vuonna 2001 osuus oli 77 prosenttia ja nyt vuonna 2003 osuus on 67 prosenttia. Vuonna 2002 Uudenmaan osuus laski poikkeuksellisesti 47 prosenttiin. Tämä lasku oli seurausta Uudenmaan alueen ennakoidun työvoiman määrän selvästi muita alueita voimakkaammasta laskusta. Vuoden 2002 työvoiman määrän lasku ja sitä seurannut osuuden lasku kuvastavatkin selvästi Uudenmaan alueen merkitystä koko maan työllisyyden suotuisan kehityksen kannalta. Uudenmaan ulkopuolella työllisyyden muutokset ovat vähäisempiä. Yksityisen palvelusektorin työllisyyden näkökulmasta muutokset Uudenmaan alueen kehityksessä ovat keskeiset. Uudenmaan alueella yrityspalveluiden osuus työvoiman määrän ennakoidusta lisäyksestä on tyypillisesti ollut korkea, mikä omalta osaltaan kuvaa alueen merkitystä elinkeinoelämän keskuksena ja talouden veturina. Yrityspalveluissa ennakoitu työvoiman määrän lisäys on lähes henkilöä, joka on noin 72 prosenttia työvoiman ennakoidusta kokonaismäärästä Uudenmaan alueella. Länsi-Suomi Työvoiman määrän ennakoidaan kasvavan lähes henkilöllä vuonna Tämä on 32 prosenttia koko ennakoidusta työvoiman määrän kasvusta. Osuus on laskenut vuodesta 2002, jolloin osuus työvoiman määrän kasvusta oli lähes yhtä suuri kuin Uudenmaan osuus. Länsi-Suomessa työvoiman määrä kasvaa voimakkaimmin yrityspalveluissa (840 henkilöä), kaupan alalla (580 henkilöä) ja yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa (180 henkilöä). Kuvio 3. Työvoiman määrän ennakoidut muutokset (vasen kuvio) ja alueelliset osuudet (oikea kuvio) Palvelutyönantajien jäsenyrityksissä viime vuosina. 7

8 Itä-Suomi Työvoiman määrän kehityksen näkökulmasta Itä- Suomen kehitys on hyvin vaatimatonta. Itä- Suomessa Palvelutyönantajien jäsenyritykset ennakoivat työvoiman määrän vähenevän 300 henkilöllä vuonna Työllisyyden kannalta vuosi 2003 ei tuo muutosta Itä-Suomen alavireiseen tunnelmaan. Yleiseen heikkoon työllisyyden kehitykseen poikkeuksena voidaan kuitenkin mainita terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä yrityspalveluiden ennakoitu työllisyyden paraneminen. Perinteisten vahvojen alojen kauppa sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut ohella huomio olisikin kiinnitettävä näiden kasvavien alojen toimintaedellytysten kehittämiseen. Pohjois-Suomi Pohjois-Suomessa PT:n jäsenyritykset ennakoivat työvoiman määrän säilyvän likipitäen ennallaan. Pohjois-Suomessa myönteisenä seikkana voidaan havaita pienten majoitus- ja ravitsemispalveluyritysten ennakoitu työvoiman määrän kasvu. Tämä kuvaa alueen matkailun ja sen ympärille syntyneen yritystoiminnan kehittymistä ja niiden merkityksen korostumista edelleen tulevaisuudessa alueen menestystekijöinä. 8

9 Työsuhteiden tyypit Palvelutyönantajien jäsenyrityksissä vakituisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista oli 89 prosenttia lokakuussa Määräaikaisten työsuhteiden osuus oli vain 11 prosenttia. Vakituisten ja määräaikaisten työsuhteiden osuudet ovat pysyneet lähes samoina eri vuosina. Vuoden 2000 lokakuussa vakituisia työsuhteita oli 90 prosenttia ja vuoden 2001 lokakuussa vakituisia työsuhteita oli 89 prosenttia. Toisin kuin usein julkisuudessa väitetään, ovat työsuhteet yksityisillä palvelualoilla pääasiassa vakituisia. Kuviossa 4 on esitetty eri työsuhteiden osuudet PT:n jäsenyrityksissä lokakuussa Kuvio 4. Työsuhteiden tyypit Palvelutyönantajien jäsenyrityksissä lokakuussa vuonna 2002 Myöskään toimialoittain tarkasteltuna työsuhteiden tyypeissä ei tapahdu kovinkaan suuria muutoksia. Toimialoista yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut käyttävät määräaikaisia työsuhteita hiukan runsaammin; neljännes alan työsuhteista on määräaikaisia. Keskeisin asiakas näiden yritysten palveluille on julkinen sektori, joka kilpailuttaa palveluita. Vuoden 2001 lokakuussa yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelualan työsuhteista määräaikaisia oli 22 prosentti. Vuonna 2002 vastaava osuus oli 25 prosenttia. Määräaikaistentyösuhteiden osuuden vähentämiseksi tärkeää olisi, että julkisen sektorin kilpailuttamien palvelusopimusten kestoa pidennetään. Yrityspalveluihin luokiteltavissa yrityksissä määräaikaisten työsuhteiden osuus on puolestaan laskenut. 9

10 Runsaimmin osa-aikaisia oli käytössä kaupan alalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Kaupan alalla osa-aikaisten työsuhteiden osuus on hiukan laskenut verrattuna vuoden 2001 lokakuuhun. Vuonna 2001 kaupan alalla osa-aikaistentyösuhteiden osuus oli 43 prosenttia. Vuonna 2002 osuus oli laskenut 40 prosenttiin. Majoitus- ja ravitsemisalalla osa-aikaisten työsuhteiden osuus on hiukan kasvanut. Vuoden 2001 lokakuussa osuus oli 38 prosenttia ja vuoden 2002 lokakuussa osuus oli 40 prosenttia. Muutokset ovat kuitenkin pieniä. Pääosin työsuhteet yksityisillä palvelualoilla ovat vakituisia työsuhteita. Taulukko 2. Työsuhdetyyppien %-osuudet toimialoittain Palvelutyönantajien jäsenyrityksissä lokakuussa Vakituinen Määräaikainen Kokoaikainen % Osa-aikainen % Kokoaikainen % Osa-aikainen % Kauppa Terveys- ja sosiaalipalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Pankki ja rahoitus Vakuutus Yrityspalvelut Apteekit Erityisalat Autoliikenne Yhteensä

11 Muistiinpanoja 11

12 Paikallista palvelua ja edunvalvontaa Palvelutyönantajat palvelee kaikkien liittojensa jäsenyrityksiä Helsingin toimistossa, seitsemässä aluetoimistossa ja Brysselin toimistossa. Palvelutyönantajat ry Eteläranta 10, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Varsinais-Suomen toimisto Puolalankatu 1, Turku Puh. (02) , Faksi (02) Kaakkois-Suomen toimisto Käsityöläiskatu 4, Kouvola Puh. (05) , Faksi (05) Pirkanmaan toimisto Kehräsaari, Tampere Puh. (03) , Faksi (03) Keski-Suomen toimisto Sepänkatu 4, Jyväskylä Puh. (014) , Faksi (014) Pohjanmaan toimisto Puistopolku 12 A 13, Seinäjoki Puh. (06) , Faksi (06) Itä-Suomen toimisto Kasarmikatu 2, Kuopio Puh. (017) , Faksi (017) Pohjois-Suomen toimisto TT & PT Brussels Office Kirkkokatu 4, Oulu Rue de la Charité 17 Puh. (08) , B-1210 Brussels, Belgium Faksi (08) Puh Faksi

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2003 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Toimialaraporttisarja Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI TAMMIKUU 2005 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 SAATTEEKSI...3

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia

Tässä syksyn 2004 valtakunnallisessa raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia Esipuhe Finnvera Oyj ja Suomen Yrittäjät ry tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Pk-yritysbarometri perustuu runsaan

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Toukokuu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Rekrytointikanavat ja

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30

4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 Henkilömääräennuste vuoteen 2002 saakka 30 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus VALTIONEUVOSTON KANSLIA Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2007 Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos

Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Alueiden yritys- ja elinkeinorakenteen muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 13/2014 janne huovari signe jauhiainen leena kerkelä lauri esala valtteri härmälä Alueiden yritys-

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely

1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely 1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely Ohjelmakaudella 2000-2006 Suomessa toteutettavat rakennerahasto-ohjelmat ovat tavoite 1, 2 ja 3, sekä yhteisöaloitteet LEADER+, INTER- REG III, EQUAL ja URBAN.

Lisätiedot

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005 Esipuhe Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 198 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 198 VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU Janne Huovari Jaakko Kiander Raija Volk Helsinki

Lisätiedot

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF)

Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Kustantaja: Taloustieto Oy Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki 2014 ISBN 978-951-628-609-2 ISBN 978-951-628-610-8 (PDF) Esipuhe Miten Suomessa tehdyn työn määrä ja luonne ovat muuttuneet? Kuka Suomessa

Lisätiedot

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot