Jyväskylän kaupunki Ympäristötoimi Hevostilojen ympäristönsuojeluohje Jyväskylässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupunki Ympäristötoimi 2011. Hevostilojen ympäristönsuojeluohje Jyväskylässä"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupunki Ympäristötoimi 2011 Hevostilojen ympäristönsuojeluohje Jyväskylässä

2 Tämän oppaan tarkoituksena on palvella hevostilojen tietolähteenä ympäristönsuojelu- ja muissa lupa-asioissa. Kun suunnittelet hevosten pitoa tai tallin rakentamista / laajentamista ota selvää seuraavista asioista: 1 Tallin rakentaminen (s. 2) Uusi talli, maneesi tai muu rakennelma, tai muun rakennuksen muuttaminen tallikäyttöön tai muutokset vanhaan tallirakennukseen edellyttävät rakennuslupaa/ toimenpidelupaa ja mahdollisesti suunnittelutarveratkaisua OTA YHTEYS RAKENNUSVALVONTAAN Uutta tallia ei tule perustaa I- tai II-luokan pohjavesialueelle! Tarhat ja laitumet (s. 5) Lannan varastointi ja hyödyntäminen (s. 3) Lanta on varastoitava tiivispohjaisessa lantalassa, joka on mitoitettu 12 kk varastointiin ja lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena. Lantalan rakentaminen edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa OTA YHTEYS RAKENNUSVALVONTAAN JA YMPÄRISTÖTOIMEEN Ympäristölupa (s. 6) Tarhojen ja laidunten on oltava riittävän tilavia. Tarhan tai ratsastuskentän etäisyys vesistöön tulisi olla vähintään 100 m ja valtaojasta vähintään 20 m Hevosten aitauksissa ei saa käyttää piikkilankaa. Jos tarha tai laidun on tulossa pohjavesialueelle OTA YHTEYS YMPÄRISTÖTOIMEEN Jätehuolto ja jätevedet (s. 7) Hevostalli tarvitsee aina ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille. Ympäristölupaa voidaan edellyttää myös, jos talli sijaitsee tai sijoitetaan I- tai II-luokan pohjavesialueelle tai toiminnasta voi aiheutua naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitetta naapurille OTA YHTEYS YMPÄRISTÖTOIMEEN Ilmoitusvelvollisuus (s. 9) Jokaisen kiinteistön on oltava järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä. Kuolleet hevoset tulee toimittaa luvan saaneeseen vastaanottopaikkaan. Tallin jätevedet tulee käsitellä jätevesiasetuksen mukaisesti viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai kunnostaminen vaatii suunnitelman ja edellyttää toimenpidelupaa OTA YHTEYS YMPÄRISTÖTOIMEEN TAI RAKENNUSVALVONTAAN Yhteystiedot löytyvät sivulta 11 Eviran rekisteri: jokainen eläin tulee ilmoittaa rekisteriin, ilmoitukset maaseutupalveluihin. Ilmoitus ammattimaisesta tai muuten laajamittaisesta hevosenpidosta tehdään läänineläinlääkärille. Ilmoitus hevosenpidosta asemakaava-alueella tehdään ympäristöterveysosastolle OTA YHTEYS YMPÄRISTÖTERVEYSOSASTOLLE

3 Tallin rakentaminen 2 Hevostallin ja siihen liittyvien rakennelmien rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakennuslupa tarvitaan myös silloin, kun rakennuksen alkuperäistä käyttötarkoitusta muutetaan (esim. autotallin muuttaminen hevostalliksi). Pienempiin muutoksiin ja jätevesijärjestelmän rakentamiseen riittää toimenpidelupa. Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys ohjeistaa maatilarakentamista seuraavasti: Rakennuspaikan, jolla pidetään hevosia, tulee olla tarkoitukseen riittävän suuri. Pintaalan tulisi olla vähintään yksi hehtaari ensimmäistä hevosta kohti ja 0,5 hehtaaria lisää kutakin seuraavaa hevosta kohden. Rakennuspaikalla tulee voida osoittaa riittävät ulkotarhat ja/tai laitumet. Uutta tallia ei saa ilman naapurin suostumusta rakentaa 50 metriä lähemmäksi naapurin rajaa, mikäli naapurikiinteistöllä on rajan tuntumassa asuinrakennus, oleskelupiha, koulu, päiväkoti tai vastaava. Sama rajoitus koskee hevosten ulkotarhoja. Pääelinkeinon harjoittamiseen käytettävän hevostallin tai maneesin saa rakentaa yli viiden (5) hehtaarin suuruiselle tilalle. Maatilarakentaminen voi edellyttää myös suunnittelutarveratkaisua (suunnittelutarvealuekartta rakennusvalvonnan nettisivuilla): Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 2 momentin mukaan suunnittelutarvealueelle voidaan myöntää rakennuslupa ilman suunnittelutarveratkaisua jo olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvalle talousrakennukselle. Uusia talleja ei tule rakentaa pohjavesialueelle Uusien kotieläinsuojien ja lantavarastojen rakentaminen I- ja II-luokan pohjavesialueilla voi tulla kyseeseen vain erityisin perustein ja pohjaveden pilaantumisvaaraan estävin toimenpitein. Ole jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaan ja ympäristötoimeen ja mikäli talli sijaitsee kaava-alueella, ympäristöterveysosastolle!

4 3 Lannan varastointi ja hyödyntäminen Jokaisella hevostilalla on oltava lantala! Lantala mitoitetaan 12 kuukauden varastointia varten. Varastointimitoituksesta voidaan vähentää laidunkausi, enintään 4 kk. Laskennallinen hyötytilavuus saadaan kertomalla lantalan pohjan pinta-ala betonireunojen korkeudella, johon on lisätty 1 metri. Lantalan ohjemitoitus 12 kuukauden varastointia varten on hevosella 12 m 3 ja ponilla 8 m 3. Lanta on varastoitava tiiviiseen lantalaan, joka on tehty betonista (K30-2), asfalttibetonista tai valuasfaltista. Rakenteiden tulee estää valumavesien ja lannan pääsy pinta- ja pohjavesiin. Lantala suositellaan katettavaksi. Edessä on oltava ajoluiska (kynnys) ja kuormauslaatta, jotka estävät lannan leviämisen. Avolantalan reunojen ja ajoluiskan on oltava vähintään 0,5 m korkeat. Avolantala on sijoitettava niin, ettei rakennuksen katolta valu vettä lantalaan. Lantalan mitoituksessa on otettava huomioon sadevesien vaatima tilavuus. Katetun lantalan betonireunojen tulisi olla vähintään 1,5 m ja ajoluiskan vähintään 0,2 m korkea. Katetun lantalan riittävästä tuuletuksesta on huolehdittava lantapalon estämiseksi. Lantalan rakentaminen vaatii toimenpideluvan rakennusvalvonnasta! Ota jo suunnitteluvaiheessa yhteyttä rakennusvalvontaan ja ympäristötoimeen. Ohjeita lantalan rakentamiseen löytyy maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksistä ja -ohjeista (MMM-RMO C4). Poikkeukset lannan varastointitilavuudesta Lannan 12 kk varastointimitoituksesta voidaan nitraattiasetuksen mukaan poiketa jos: 1. Lanta luovutetaan tiivispohjaiseen riittävän kokoiseen lantavarastoon 2. Lanta luovutetaan hyödyntäjälle, jolla on ympäristölupa toiminnalleen Edellä mainituissa tapauksissa tallinpitäjän on tehtävä vuosittain valvontailmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus löytyy osoitteesta Mikäli lantalan mitoituksessa halutaan ottaa huomioon laidunkausivähennys, tulee rakennuslupapapereiden yhteydessä esittää laidunalueita koskevat tiedot. Olemassa olevan eläinsuojan yhteyteen ei tarvitse rakentaa lantalaa, mikäli lantaa muodostuu alle 20 m 3 vuodessa. Tässä tapauksessa lanta on varastoitava tiivispohjaisella alustalla, joka on katoksessa tai voidaan sateella peittää.

5 Lannan luovutus 4 Mikäli tilalla ei ole riittävästi lannan levitykseen käytettävää peltoalaa, vaan lantaa joudutaan luovuttamaan, tulee lannan luovutuksesta tehdä sopimus vastaanottajan kanssa. Lomake löytyy ympäristötoimen nettisivuilta Lupa- ja ilmoitusasiat: Lannanluovutussopimus. Luovutussopimuksessa tulee ilmoittaa: lantamäärä selvitys lannan vastaanottajan varastointitilojen riittävyydestä lannan levitykseen käytettävä peltoala Sopimuksen muutoksista tulee tehdä ilmoitus ympäristötoimeen. Jos lantaa myydään tallilta pakattuna, tulee ympäristötoimeen lähettää kopio kasvintuotannon tarkastuskeskukseen tehtävästä ilmoituksesta. Mikäli tilalta tapahtuvan lannan myynti ylittää 100m 3 /vuosi, tulee huomioida myös lannoitelain velvoitteet (lannoitelaki 232/1993). Lannan levitys ja hyödyntäminen Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää peltojen lannoituksessa. Lantaa ei kuitenkaan saa levittää lannanlevityskiellon ( ) aikana. Lanta on mullattava tai kynnettävä peltoon mahdollisuuksien mukaan neljän tunnin sisällä ja vähintään vuorokauden aikana. Syksyllä pelloille levitettävän lannan enimmäiskäyttömäärä on 30 tonnia/ha. Typpilannoitus on kielletty alle 5 m vesistöstä ja 10 m suojavyöhykettä suositellaan. Lantaa ei saa levittää talousvesikaivojen läheisyyteen, eikä sitä saa polttaa. Typpianalyysi Nitraattiasetuksen mukaan lannasta tulee tehdä typpianalyysi viiden vuoden välein. Lannasta määritetään kokonaistyppi ja liukoinen typpi. Viljelijän on pidettävä kirjaa peltojen lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemääristä ja satotasosta. Näytepurkkeja ja ohjeet lantanäytteen ottamisesta typpianalyysiä varten saa esimerkiksi Jyväskylän kaupungin maaseutupalveluista kts. yhteystiedot. Katso ohje typpianalyysin ottamisesta Lannan patterointi Olosuhteiden vaatiessa lantaa voidaan patteroida pellolla ennen levitystä. Patterointi on mahdollista vain työteknisistä ja hygieenisistä syistä. Patterointi ei korvaa lantalaa! Lantapatteri tulee perustaa nitraattiasetuksen mukaisesti: patteria ei saa tehdä paikoille, joissa tulva nousee pelloille eikä pohjavesialueelle lannan kuormauksen tulee tapahtua tiivispohjaisella alustalla patterin täytyy sijaita vähintään 100 m päässä talousvesikaivosta, vesistöstä tai

6 valtaojasta sekä 5 m päässä ojasta patterin pohjalla on oltava vähintään 15 cm multa/puru/turvekerros patteri on peitettävä 10 cm paksuisella kerroksella multaa, purua tai turvetta Patteroinnista on tehtävä valvontailmoitus vuosittain, eli aina ennen uuden lantapatterin perustamista. Ilmoitus tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vrk. ennen patterin tekoa. Valvontailmoitus: kts. sivu 3. 5 Tarhat, ratsastuskentät ja laitumet Ulkotarhat ja kentät Tarhan tulee olla riittävän suuri eläinmäärään nähden. Yhden hevosen tarhan kooksi suositellaan vähintään 500 m 2 ja yhteistarhan kooksi m 2 hevosta tai ponia kohden. Tarhan, johon sijoitetaan useita hevosia, tulee aina olla niin tilava, että arvoasteikossa alempana olevalla hevosella on riittävästi tilaa väistää ylempiarvoista. Tarhan pohjarakenne on valittava maaperän, maaston muotojen ja ulkoilualueen koon mukaan. Sade- ja sulamisvedet eivät saa jäädä tarhaan, ja pohjan tulee kestää kaikilla säätyypeillä. Tarhan kuivatus tulee järjestää joko salaojilla tai keräilyojilla. Salaojittaminen on suositeltavaa, jos alueen hevospaine on suuri ja maasto on upottavaa tai melko pehmeää. Kantavalla maapohjalla riittää kevyempi pohjustus. Tarhojen pintakerros on uusittava tarvittaessa. Tarhat ja ratsastuskentät on rakennettava siten, että niistä ei aiheudu ympäristön tai pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Tarhat tulee puhdistaa lannasta säännöllisesti, mielellään viikoittain. Tarhojen valumavesien puhdistamiseksi tarhat on hyvä perustaa kalteviksi, jolloin vedet voidaan tarvittaessa johtaa laskeutusaltaaseen tai kosteikkoon. Kertyneen veden puhdistusta voidaan tarvittaessa tehostaa ennen avouomaan johtamista tai vettä voidaan käyttää nurmen tai pölyävän kentän kasteluun. Muovirouheen tai vastaavan käyttäminen ratsastuskenttien pohjassa on sallittu ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen perusteella. Rakennusjärjestys: Pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi jaloittelualueen tai ulkotarhan suositeltava vähimmäisetäisyys valtaojaan on 20 metriä ja vesistöön 100 metriä. Suojaetäisyydet tulee kuitenkin olla olosuhteista riippuen vähintään metriä. Talousvesikaivoon vähimmäissuojaetäisyys on 50 metriä.

7 Laitumet 6 Pintavaluntana ja salaojavesien mukana laitumilta voi valua huomattava määrä ravinteita vesistöihin. Laidun onkin perustettava siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa ja että pintavesien pilaantumisvaara on mahdollisimman pieni. Laitumen sijoittamista I ja IIluokan pohjavesialueelle tulee välttää. Rantalaitumilla tulisi olla aita estämässä hevosten pääsyn veteen. Vain siinä tapauksessa, että eläinten laiduntamisella on luonnonsuojelullisesti merkitystä ja tila saa siksi EU-tukea, eläinten pääsy veteen voidaan hyväksyä. Laiduntamisesta ei saa kuitenkaan aiheutua eroosiota, joka aiheuttaa huomattavaa kuormitusta vesistölle. Hevoselle paras laidunmaa on kuiva, vettä läpäisevä, loivasti mäkinen ja kiinteäpohjainen. Hevosille tulisi olla varattuna useampi laidunlohko, jotta käytössä olevan laitumen ruoho pysyy kasvavana. Yleisiä ohjeita Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava hevoselle turvallisia ja sopivasta materiaalista. Aitauksessa ei saa olla liian ahtaita tai teräviä kulmia ja aitojen on oltava helposti hevosen havaittavissa. Aidat ja niiden rakenteet on pidettävä hyvässä kunnossa, jotta hevoset eivät pääse vahingoittumaan tai karkaamaan. Aitojen kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut viat korjattava viivytyksettä. Ulkotarhan ja laitumen aita ei saa olla piikkilankaa. Laiduntavalla hevosella on oltava sääsuoja joko laitumen yhteydessä tai niin että hevonen on helposti siirrettävissä suojaan (Eläinsuojelulaki ja -asetus). Ympäristölupa Hevostalli tarvitsee aina ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille. Ympäristölupaa voidaan edellyttää myös luparajan alittavalta eläinpaikkamäärältä, jos: - talli sijaitsee tai sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle - toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapureille Lupahakemus netissä: Myös mullan valmistus myyntiin sekoittamalla lantaa multaan tai muihin puhtaisiin maaaineksiin vaatii pääsääntöisesti ympäristöluvan. Ota yhteys ympäristötoimeen aina uutta tallia perustettaessa tai ympäristöluvanvaraista toimintaa suunniteltaessa.

8 Jätehuolto ja jätevedet 7 Jokaisen tallin tulee olla liittynyt järjestetyn jätehuollon piiriin. Jyväskylässä on yleinen jätteiden lajitteluvelvollisuus. Kaikilla kiinteistöillä tarvitaan bio- ja kuivajäteastia. Omakotiasukkaat toimittavat hyötyjätteet hyötyjätepisteisiin. Rivi- ja kerrostaloilla hyötyjäteastiat löytyvät kiinteistön omasta jätepisteestä. Jätteen tuottajan tulee huolehtia jätteidensä lajittelusta. Lajitellut hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet pidetään erillään muista jätteistä sekä toisistaan ja toimitetaan niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin tämän luvun määräysten mukaisesti. Tuottajan vastuun piiriin kuuluvat jätteet toimitetaan tuottajayhteisön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jätteitä ei saa haudata tai polttaa. Kiinteistöllä tulee olla jäteastiat eri jätejakeille jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lajitteluohje: Hyötyjätteet (lasi, metalli, kartonki, paperi): hyötykeräyspisteisiin (keräyspisteet voi etsiä netistä osoitteesta Biojäte: kompostointi/biojäteastia Rehujäte: on joko muokattava peltoon, mädätettävä tai kompostoitava asianmukaisesti taikka toimitettava luvanvaraiseen jätteenkäsittelypaikkaan Sähkö- ja elektroniikkaromu: Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus, Ronsuntaipaleentie 204, puh. (014) Kuusakoski Oy, Ruokomäentie 50, puh Lassila & Tikanoja Oyj, Sääksvuorentie 4, puh Lassila & Tikanoja Oyj, Sepelitie 6, puh Stena Metalli Oy, Sepelitie 23, puh Gigantti Jyväskylä, Ahjokatu 1, puh Ongelmajätteet: Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus, Ronsuntaipaleentie 204, puh. (014) , ma pe 8 19 St1 Kuokkala, Kuvan Moottoripalvelu, Pohjanlahdentie 19 Liikennemyymälä ABC! Keljonkangas, Eteläväylä 17 Tikkakosken AutoBaari, Liinalamminkatu 2 Neste Kirri, Kirrintie 2 Kuohun Paja, Keuruuntie 1702 St1 Korpilahti, Petäjävedentie 1 Virran Puoti, Vespuolentie 1950 B

9 8 Kuolleet hevoset Kuolleet hevoset tulee ensisijaisesti toimittaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Eläimen voi toimittaa esim. Honkajoelle polttolaitokseen. Honkajoelle kuljetuksen hoitaa Lauhaluoma Ky. Noudon voit tilata numerosta Voit tilata noudon myös täyttämällä Lauhaluoma Ky:n sähköisen lomakkeen netissä: Eläimen hautaaminen, Eviran ohje: Kuollutta eläintä ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöön viettävään rinteeseen, eikä alueelle, jota kynnetään tai kaivetaan pian hautaamisen jälkeen Kuollut eläin on haudattava vähintään metrin syvyyteen. Eläin on peitettävä heti siten, että ketut, rotat, lokit tai muut eläimet eivät pääse käsiksi haudattuun eläimeen. Kuollut eläin on hautaamisen yhteydessä tarvittaessa kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi. Kuollutta eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa. Jätevesien käsittely Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella myös hevostalleilta tulevat jätevedet on ohjattava vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Tietoa kunkin alueen vesihuoltolaitoksen toimintaalueesta saa Jyväskylän Energialta tai paikalliselta vesiosuuskunnalta. Mikäli liittyminen ei ole mahdollista, tallien jätevesille (myös pesuvedet) tulee olla kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä. Uudisrakentamisessa jätevesijärjestelmän on täytettävä hajajätevesiasetuksen vaatimukset. Vanhoilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmät on kunnostettava asetuksen mukaisiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Jätevesijärjestelmän valinnassa ja suunnittelussa tulee käyttää pätevää suunnittelijaa. Rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen on liitettävä suunnitelman lisäksi jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Jos tilalla on kuivakäymälä/kompostikäymälä, jätteitä ei tule sekoittaa hevosten lannan joukkoon virusten ja bakteerien leviämisen estämiseksi. Kuivakäymäläjätteet tulee kompostoida asianmukaisesti. Ota yhteys ympäristötoimeen ja rakennusvalvontaan mikäli suunnittelet järjestelmän saneerausta tai uuden rakentamista.

10 Ilmoitusvelvollisuus 9 Ympäristönsuojeluun liittyvien ilmoitusten ja lupien lisäksi hevosenpitäjän tulee tietää seuraavat ilmoitusvelvolliset asiat: Ilmoitus Eviran ylläpitämään pitopaikkarekisteriin: Hevosesta tai sen pitämisestä tulee tehdä ilmoitus Eviran pitopaikkarekisteriin. Ilmoitus löytyy osoitteesta: ja se palautetaan maaseutupalveluihin (kts. yhteystiedot). Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevosten pidosta tehtävä ilmoitus: - tehdään jos täysikasvuisia hevosia on vähintään kuusi (6) - tehdään aluehallintovirastoon eläinlääkärille Lomake löytyy osoitteesta: lomake: Eläinasiat: ilmoitus eläinten pidosta/ välitystoiminnasta. Ilmoitukseen velvoittavaa toimintaa on mm. hevosten kasvattaminen tai vuokraaminen ja myynti hevosten ottaminen säilytettäväksi, hoidettavaksi, valmennettavaksi tai koulutettavaksi opetuksen antaminen hevosten käytössä ja käsittelyssä muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito Myös toiminnan muutoksista tai lopettamisesta on ilmoitettava. Ratsastuspalveluja koskee lisäksi laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta sekä asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista. Lain mukaan toiminnanharjoittaja on vastuussa palveluiden turvallisuudesta. Toiminnanharjoittajan tulee laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja, joka sisältää tiedot ratsastuspalvelun turvallisuuden varmistamisesta. Ilmoitus eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittamisesta tai käyttöönotosta asemakaava-alueella: - tehdään ennen toiminnan aloittamista kunnan terveydensuojeluviranomaiselle - ilmoitus voidaan vaatia tehtäväksi myös alueella, missä se jo olemassa olevan asutuksen takia katsotaan tarpeelliseksi - lisätietoja terveystarkastajilta LOMAKE: eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus asema- tai rakennuskaava-alueella

11 elainsuoja.pdf Hevoseläinten tunnistusasiakirja Komission asetuksen (EY) 504/2008 mukaan kaikilla EU:n alueella olevilla hevoseläimillä on oltava lähtien tunnistusasiakirja. Hevoset ilmoitetaan Suomen Hippokseen (kts. yhteystiedot). (Maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 880/2009 hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä (muut. N:o 197/2010), Laki eläintunnistusjärjestelmästä N:o 238/2010) 10

12 11 Yhteystiedot Ympäristötoimi Käynti- ja postiosoite: Eeronkatu Jyväskylä Maatalouden ympäristöasiat: Pirkko Hakkarainen (014) Anu Surakka (014) Jätevesiasiat: Pirkko Hakkarainen (014) Seija Hakanen (014) Jätehuolto: Pekka Kupari (014) Toimisto: puh. (014) fax. (014) Sähköpostiosoitteet: avoinna: ma to pe Rakennusvalvonta Käynti- ja postiosoite: Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä Toimisto: puh. (014) faksi (014) avoinna kesäaikana kesä-elokuu avoinna klo Aluehallintovirasto (AVI) Käynti- ja postiosoite: LSS AVI Ailakinkatu 17 PL 41, Jyväskylä Läänineläinlääkäri: Markku Tikkanen Ympäristöterveydenhuolto Käynti- ja postiosoite Väinönkatu 1a B, 4. krs Jyväskylä Toimisto: puh. (014) faksi (014) Eläintenpitoon liittyvät ilmoitukset: Kirsti Leppänen: (014) Tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät asiat: Tuula Svan: (014) Maaseutupalvelut Käynti- ja postiosoite: Nevakatu 1 (Huhtasuon terveysaseman 1. kerros) Jyväskylä Tiistaisin Aila Rekola palvelee Korpilahden palvelupisteessä. Maaseutuasiamiehet: Aila Rekola (014) , Viljelypalstojen vuokraus, yksityistieavustukset: Vesa Nerg (014) (klo 8 12) Jyväskylän Energia Asiakaspalvelu puh: (014) Vesihuoltolaitokseen liittyminen: Keijo Pietilä Pirjo Pasanen Suomen Hippos Käynti- ja postiosoite Tulkinkuja ESPOO Vaihde: Fax:

13 Lainsäädäntöä ja ohjeistuksia: Säädökset löytyvät ajan tasalle päivitettyinä osoitteesta Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993) ja Laki eräistä naapuruussuhteista ( /26) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien pääsyn rajoittamisesta. (931/2000) = Nitraattiasetus Asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) Sivutuoteasetus ((EY) N:o 1774/2002) Maa- ja metsätalousministeriön ohje Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto, MMM-RMO C4: ohjeita lantalan rakentamiseen Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Jyväskylän kaupungin nettisivut: kunnallinen määräyskokoelma Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräykset Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys Eläinsuojelulaki (247/1996) ja Eläinsuojeluasetus (396/1996 ) Maa- ja metsätalousministeriön päätös (14/EEO/1998): hevosten pidolle asetettavat eläinsuojelu-vaatimukset Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen, Maa- ja metsätalousministeriön Elintarvike ja terveysosaston julkaisu 3/2004. Löytyy internetistä osoitteesta Terveydensuojelulaki (763/1994) ja -asetus (1280/94) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) = Kuluttajaturvallisuuslaki

Jyväskylän kaupunki Ympäristönsuojelu Hevostilojen ympäristönsuojeluohje Jyväskylässä

Jyväskylän kaupunki Ympäristönsuojelu Hevostilojen ympäristönsuojeluohje Jyväskylässä Jyväskylän kaupunki Ympäristönsuojelu 2016 Hevostilojen ympäristönsuojeluohje Jyväskylässä Tämän oppaan tarkoituksena on palvella hevostilojen tietolähteenä ympäristönsuojelu- ja lupa-asioissa. Kun suunnittelet

Lisätiedot

Hevosenlannan säilytys, luovutus ja vastaanotto sekä talleja koskeva luvitus

Hevosenlannan säilytys, luovutus ja vastaanotto sekä talleja koskeva luvitus Hevosenlannan säilytys, luovutus ja vastaanotto sekä talleja koskeva luvitus HELMET Pirtti Biobisnestä Pirkanmaalle hevosenlannasta 3.10.2017 Sari Sassi, ympäristötarkastaja, Lempäälän kunta Hevostalleja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Hevostilan ympäristömääräykset

Hevostilan ympäristömääräykset Hevostilan ympäristömääräykset Talli-ilta 11.6.2013 Keski-Uudenmaan hevostilallisille ympäristötarkastaja Kirsi Järvinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Lannan käsittely ja varastointi (1/2) Tallilla on

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun vaatimukset ja suositukset tallitoiminnalle. ProAgria Oulu, projektipäällikkö Heini Iinatti

Ympäristönsuojelun vaatimukset ja suositukset tallitoiminnalle. ProAgria Oulu, projektipäällikkö Heini Iinatti Ympäristönsuojelun vaatimukset ja suositukset tallitoiminnalle ProAgria Oulu, projektipäällikkö Heini Iinatti Hevostalouden ympäristökuormitus voi paikallisesti olla merkittävä Luvat ja ilmoitukset Hevostallin

Lisätiedot

HEVOSTALLIOHJE. Hamina, Virolahti, Miehikkälä

HEVOSTALLIOHJE. Hamina, Virolahti, Miehikkälä HEVOSTALLIOHJE Hamina, Virolahti, Miehikkälä Haminan kaupunki Ympäristötoimi 23.2.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUVAT JA ILMOITUKSET...3 1.1 Rakennuslupa ja toimenpidelupa 3 1.2 Eläinsuojelulain mukainen

Lisätiedot

HEVOSTALLIOHJE. Hamina, Virolahti, Miehikkälä

HEVOSTALLIOHJE. Hamina, Virolahti, Miehikkälä HEVOSTALLIOHJE Hamina, Virolahti, Miehikkälä Haminan kaupunki Ympäristötoimi 20.10.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUVAT JA ILMOITUKSET...3 1.1 Rakennuslupa ja toimenpidelupa...3 1.2 Eläinsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 272/11.01.03/2012 28 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. (09) 816 24853 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 62/11.01.03/2013 30 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

OHJEITA HEVOSTALLIN RAKENTAJALLE

OHJEITA HEVOSTALLIN RAKENTAJALLE OHJEITA HEVOSTALLIN RAKENTAJALLE Raahen seutukunta Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki 1. LUVAT JA ILMOITUKSET Hevostallin ja siihen liittyvien rakennelmien rakentaminen edellyttää rakennuslupaa ja tapauskohtaisesti

Lisätiedot

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA II. 21.1.2012 Heini Iinatti

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA II. 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA II 21.1.2012 Heini Iinatti Lantahuolto Lanta varastoitava tiivispohjaisessa (betoni, K30-2, asfalttibetoni tai valuasfaltti) lantalassa,

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen. Mikko J. Jaakkola

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen. Mikko J. Jaakkola Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle ILMOITUS Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan varastoinnista lantapatterissa lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle lannan luovuttamisesta ympäristöluvan saaneelle hyödyntäjälle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJE HEVOSTALLEILLE

YMPÄRISTÖOHJE HEVOSTALLEILLE YMPÄRISTÖOHJE HEVOSTALLEILLE Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula Keski-Uudenmaan ympäristökeskus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 LAINSÄÄDÄNNÖLLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 LUPA- JA ILMOITUSVELVOLLISUUDET... 4

Lisätiedot

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto

Lannan käsittely ja varastointi. Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto Lannan käsittely ja varastointi Hannu Miettinen, Kokkolan kaupunki EU-tukikoulutus, Kälviän opisto 19.4.2017 Säädökset Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen

Lisätiedot

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000

N:o 931/ 2000. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 N:o 931/ 2000 Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

VALVONTAILMOITUS Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa

VALVONTAILMOITUS Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa VALVONTAILMOITUS Nitraattiasetuksen 3 :n ja liitteen 1 mukainen lannan varastointi patterissa kunnalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan kaukovarastoinnista patterissa (kohta D) myös, jos patteri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 09.03.2017 Sivu 1 / 1 193/2016 11.01.03 29 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot. MTK Pohjois-Savo Tilanne 13.2.2014

Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot. MTK Pohjois-Savo Tilanne 13.2.2014 Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot MTK Pohjois-Savo Tilanne 13.2.2014 Täydentävät ehdot: lakisääteiset hoitovaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013

Lisätiedot

UUSI NITRAATTIASETUS. Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12.

UUSI NITRAATTIASETUS. Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12. UUSI NITRAATTIASETUS Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12.2014 ) YTA / MARKKU LAITINEN 1 Asetuksen sisältö Pykäliä 16

Lisätiedot

Ekologinen talli. VirtuaaliKYLÄ

Ekologinen talli. VirtuaaliKYLÄ Hyvinvointi, turvallisuus ja ympäristöasioista huolehtiminen on oleellinen osa hevosalan yrittäjän arkea. Hevostilan ja sen ympäristön vastuullinen hoitaminen luo hyvinvointia ja turvallisuutta paitsi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 23.9.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos)

Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Uusi nitraattiasetus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (luonnos) Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus RAKI-hankkeen päätösseminaari

Lisätiedot

Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot

Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot Nitraattiasetus (VNa 1250/2014) ja täydentävät ehdot Airi Kulmala/MTK Tilanne 13.2.2015 Täydentävät ehdot: lakisääteiset hoitovaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013

Lisätiedot

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Ympäristölupien valvonta ja lainsäädännön muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Turkistarhojen ja maatilojen valvonta Valvojat Etelä-Pohjanmaan maatilat Pirita Rousu ja Toni Etholén (Seinäjoki)

Lisätiedot

Ympäristölupa. lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset

Ympäristölupa. lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset Ympäristölupa lupa perustuu ympäristönsuojelulakiin ja - asetukseen lupaviranomaiset suuret yksiköt: AVI:lta luvat, ELY valvoo pienet yksiköt: kunta antaa luvan ja valvoo Ympäristönsuojelulaki uudistuu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA) Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA) Hevosyrittäjäpäivät, Nokia 13.11.2015 Maarit Hollmén/MTK

Lisätiedot

JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET. Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke

JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET. Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke TARHAUSJÄTTEET Porojen tarhauksesta syntyvät jätteet tulee käsitellä maaperän ja vesistön pilaantumisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 2.12.2016 Valtioneuvosto hyväksyi uuden

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

Lisätiedot

NITRAATTIASETUS. Maatalouden ympäristönsuojelupäivä Jyväskylä Anne Polso EPOELY

NITRAATTIASETUS. Maatalouden ympäristönsuojelupäivä Jyväskylä Anne Polso EPOELY NITRAATTIASETUS Maatalouden ympäristönsuojelupäivä Jyväskylä 3.5.2017 Anne Polso EPOELY Nitraattiasetuksen soveltaminen Kaikkeen maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen. Lannan sekä lannoitevalmistelain

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Täydentävät ehdot: lakisääteiset hoitovaatimukset

Täydentävät ehdot: lakisääteiset hoitovaatimukset Täydentävät ehdot: lakisääteiset hoitovaatimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 liitteessä II säädettyjen täydentävien ehtojen lakisääteinen hoitovaatimus 1 Vain osa NiA:sta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 Kotieläintukikoulutukset 29.1.2015, 6.2.2015 ja 10.2.2015 Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010

ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 Hevostallien ympärist ristöhuolto ongelmia vai hallittua hoitoa? Killerjärvi helmikuu 2010 YSL 4 yleiset periaatteet 1. Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 2. Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate

Lisätiedot

RavinneRenki Kaltevat pellot viljelyssä Nitraattiasetus uudistui. Vuokko Mähönen POSELY

RavinneRenki Kaltevat pellot viljelyssä Nitraattiasetus uudistui. Vuokko Mähönen POSELY RavinneRenki Kaltevat pellot viljelyssä Nitraattiasetus uudistui 5.10.2016 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Asetus astui voimaan voimaan

Lisätiedot

Hevostallikartoitus ja valvontaisku Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueella. Mari Saartoala, Varpu Kuvaja ja Heli Jutila

Hevostallikartoitus ja valvontaisku Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueella. Mari Saartoala, Varpu Kuvaja ja Heli Jutila Hevostallikartoitus ja valvontaisku Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueella Mari Saartoala, Varpu Kuvaja ja Heli Jutila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 17 2008 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uusi nitraattiasetus -luonnos Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Anne Polso / Elina Venetjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 7.5.2014 Kokkola

Lisätiedot

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla Hevostallin ympäristöasiat Hevostalouden ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Valtioneuvoston asetus 1250/14 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Uudenmaan ELY-keskus / Y-vastuualue / Johan Sundberg 16.3.15 Valtioneuvoston asetus eräiden

Lisätiedot

Jaloittelutarharatkaisut, hoito ja valumavesien käsittely

Jaloittelutarharatkaisut, hoito ja valumavesien käsittely Jaloittelutarharatkaisut, hoito ja valumavesien käsittely MTT Kotieläintuotannontutkimus Lantala- ja jaloittelutarhainvestoinnit, Juva18.4.2013 RAE ravinnehävikit euroiksi -hanke Esityksen sisältö Tarhojen

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö m i n i s t e r i ö n m o n i s t e. Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003 HELSINKI 2003

Y m p ä r i s t ö m i n i s t e r i ö n m o n i s t e. Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003 HELSINKI 2003 Y m p ä r i s t ö m i n i s t e r i ö n m o n i s t e 121 Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003 HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tallien toimintaympäristöt Jalostuspäivät 2009 Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry

Tallien toimintaympäristöt Jalostuspäivät 2009 Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry Tallien toimintaympäristöt Jalostuspäivät 2009 Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry Lainsäädäntö määrittää oikeudet ja velvollisuudet; tallitoimintaa sääteleviä lakeja ja säädöksiä Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Viljelijä tulotukikoulutus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Viljelijä tulotukikoulutus Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta Viljelijä tulotukikoulutus 2015 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 9.4.2015 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin

Lisätiedot

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652

Liite 2. Eläinjätteen varastointia koskevat vaatimukset... 2652 2650 N:o 1022 LIITTEET SISÄLLYSLUETTELO sivu Liite 1. Eläinjätteen keräämistä ja kuljetusta koskevat vaatimukset... 2651 1. Kuljetusvälineet... 2651 2. Kuljetusasiakirjat... 2651 3. Kuljetusmerkinnät...

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011

ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 ELÄINSUOJELUN VAATIMUKSET HEVOSTEN PIDOLLE 17.9.2011 Eläinten hyvinvointi Käyttäytymistarpeiden toteuttaminen liikkuminen, laumakäyttäytyminen lisääntymiskäyttäytyminen syömiskäyttäytyminen Muiden tarpeiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä seminaari. Lahti 15.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi

Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä seminaari. Lahti 15.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä seminaari Lahti 15.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi SUOMESSA HEVOSTIHEYS ASUKASTA TAI 1000 /ha KOHDEN ON ERITTÄIN PIENI VERRATTUNA MONEEN

Lisätiedot

Hevostalouden ympäristörakenteet. Merja Talvitie Kalajoki 27.11.2010

Hevostalouden ympäristörakenteet. Merja Talvitie Kalajoki 27.11.2010 Hevostalouden ympäristörakenteet Merja Talvitie Kalajoki 27.11.2010 Maveplan Oy December 8, 2010 2 Kuka? Mistä? Miksi? Merja Talvitie Ins. AMK, Hevosharrastaja Maatalouden maan- ja tuotantorakennussuunnittelu

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys

Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys Minna Norismaa Yritysneuvoja, maatilat ProAgria Pohjois-Karjala Lähde: Evira (diat joissa ei erillistä mainintaa) Nautaeläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma

Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Eläinsuojan ympäristölupa Valvonnan näkökulma Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 5.5.2014 Jyväskylä Harri Liukkonen, Keski-Suomen ELY-keskus Milloin tarvitaan Ympäristön pilaantumisen vaaraa

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen päivitys - Miten selvitä määräysten kanssa?

Nitraattiasetuksen päivitys - Miten selvitä määräysten kanssa? Nitraattiasetuksen päivitys - Miten selvitä määräysten kanssa? Tapio Salo Kiuruvesi 27.11.2013 3.12.2013 1 Esityksen pääkohdat Taustaa Nitraattidirektiivi (EU 1991) Nitraattiasetus (Suomessa vuonna 2000)

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset

Ympäristöön liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset Täydentävät ehdot Ympäristöön liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset Perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 artiklaan 93 ja liitteessä II esitettyihin asetuksiin ja

Lisätiedot

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015

Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 Teknisten palveluiden lautakunta 2.12.2015 liite nro 1 1 (7) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 121 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2015 HAKIJA Haaja-Maito Oy Niemeläntie 338 69100 Kannus KIINTEISTÖ Alavainio 217-403-3-25

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA) Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA) Airi Kulmala/MTK Tilanne 26.1.2014 Asetuksen tarkoitus

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Tallimääräykset 2014. Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tallimääräykset 2014. Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Tallimääräykset 2014 Lahti 15.4.2014 Vuokko Puurula Läänineläinlääkäri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Vuokko Puurula 15.4.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista Pori 12.2.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälä 12.2.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelulaki (247/1996) Eläinsuojeluasetus

Lisätiedot

Hevostallin ympäristöopas 2009 www.nurmijarvi.fi

Hevostallin ympäristöopas 2009 www.nurmijarvi.fi Hevostalllliin ympäriistöopas 2009 www.nurmijarvi.fi 2 ISBN 978-952-99837-5-9 Yhteistyökumppanit : Nurmijärven kunta, Uudenmaan ympäristökeskus, Palomäen tila, Tuikun Talli, Vuonotalli Solsik- ke, Juhana

Lisätiedot

VALVJAOS 26 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 24.3.2010

VALVJAOS 26 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 24.3.2010 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 26 30.03.2010 TILALLA MIERONVAARA HARJOITETTAVAN ELÄINTENPITOON LIITTYVÄN VIRTSAN- JA LANNAN VARASTOINTI KUIVALANTALASSA JA PATTERIVARASTOINNISSA 157/8/86/2007 VALVJAOS

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

Hevostallityöryhmä. Ympäristönsuojelupäivät, Lammi 1.10.2008. Katri Nuuja, YM. Ympäristöministeriö / Hevostallityöryhmä 1.10.2008

Hevostallityöryhmä. Ympäristönsuojelupäivät, Lammi 1.10.2008. Katri Nuuja, YM. Ympäristöministeriö / Hevostallityöryhmä 1.10.2008 Hevostallityöryhmä Ympäristönsuojelupäivät, Lammi Katri Nuuja, YM 1 Hevostallityöryhmän tehtävät Erityisesti pienten hevostallien maankäytön suunnittelun, rakentamisen ohjauksen ja ympäristönsuojelun kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta

Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2000 Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Jaloittelutarhat Naudan näkökulma

Jaloittelutarhat Naudan näkökulma Jaloittelutarhat Naudan näkökulma Tampere 2.2.2012 ELL Ulla Eerola Tuotantoeläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Mitä enemmän eläin voi vaikuttaa omaan oloonsa omalla käyttäytymisellään, sitä suuremmat

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003)

Lisätiedot

VALVJAOS 26 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 24.3.2010

VALVJAOS 26 Vs. ympäristönsuojelusihteeri 24.3.2010 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 26 30.03.2010 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 34 14.06.2010 TILALLA MIERONVAARA HARJOITETTAVAN ELÄINTENPITOON LIITTYVÄN VIRTSAN- JA LANNAN VARASTOINTI KUIVALANTALASSA

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Leeni Mönkkönen Pohjois-Savon ELY-keskus, Maatalouden tukihallinto ja valvonta -ryhmä

Täydentävät ehdot Leeni Mönkkönen Pohjois-Savon ELY-keskus, Maatalouden tukihallinto ja valvonta -ryhmä Täydentävät ehdot 24.02.2015 Leeni Mönkkönen Pohjois-Savon ELY-keskus, Maatalouden tukihallinto ja valvonta -ryhmä 2.3.2015 Otannat Toimivaltainen valvontaviranomainen eli Mavi tekee velvoitteen mukaisen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Täydentävät ehdot - muutokset vuonna 2015. Sonja Pyykkönen Uudenmaan ELY-keskus

Täydentävät ehdot - muutokset vuonna 2015. Sonja Pyykkönen Uudenmaan ELY-keskus Täydentävät ehdot - muutokset vuonna 2015 Sonja Pyykkönen Uudenmaan ELY-keskus 23.3.2015 Täydentävien ehtojen opas Opas sisältää sekä Maaseutuviraston että Eviran osuudet täydentävistä ehdoista Muutokset

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

131 12.11.2013. Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä nro 2013-108 / Ein Ave

131 12.11.2013. Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä nro 2013-108 / Ein Ave Rakennus- ja ympäristövaliokunta/byggnads - och miljöutskottet 131 12.11.2013 Oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamispäätöksestä nro 2013-108 / Ein Ave RAKYMP 131 Rakennus- ja ympäristövaliokunta/byggnads-

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Täydentävät ehdot

Tukihaku 2016. Täydentävät ehdot Tukihaku 2016 Täydentävät ehdot Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Pientareet, suojakaistat ja maaperän kunto Hukkakauran ja jättiputken torjunta Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti Kesantojen

Lisätiedot

KEHU KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY www.kehu.fi

KEHU KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY www.kehu.fi TALLIN YMPÄRISTÖOPAS 2009 1 2 Tallin ympäristöopas Yhteistyökumppanit: Vantaan kaupunki, Uudenmaan ympäristökeskus, Palomäen tila, Riverbank Stable, Tuikun Talli, Vuonotalli Solsikke, Trans Horses ja Minna

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KUSTAVIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kunnanvaltuusto _._.2010 sisällysluettelo 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA) Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014) eli ns. nitraattiasetus (NiA) Airi Kulmala/MTK Tilanne 9.2.2015 Asetuksen tarkoitus

Lisätiedot