Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I Heini Iinatti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti"

Transkriptio

1 Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I Heini Iinatti

2 Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla Hevostallin ympäristöasiat Hevostalouden ympäristövaikutukset Viihtyisä ja turvallinen talliympäristö hevosille, asiakkaille ja yrittäjälle Ympäristövaatimukset ja niiden soveltaminen käytännössä Mitä ympäristölainsäädäntö tallillani käytännössä tarkoittaa? Maankäyttö- ja rakennuslaki Ympäristönsuojelulaki Nitraattiasetus Jäte- ja kemikaalilaki Hevosyrityksen ympäristöasioiden hallinta työkaluja omalle tallille

3 Hevostalous ympäristössä Hevosala on edelleen kasvussa Talleja (isoja ja pieniä) rakennetaan ja vanhoja rakennuksia peruskorjataan hevosten käyttöön Hevoset sijoittuvat yhä enenevässä määrin sinne missä ihmisetkin ovat mahdollisia haitan kärsijöitä Syntyy suuria hevoskeskittymiä edellytykset ongelmien syntyyn kasvavat Hevonen tarvitsee paljon tilaa ympärilleen! Ympäristönsuojelun osalta ohjeisto on jatkuvasti kiristynyt ja tullee kiristymään

4 Hevostalouden ympäristökuormitus voi paikallisesti olla merkittävä

5 Toimimaton lantahuolto on hevostalouden merkittävin ympäristöriski

6 Kuivikelanta ympäristötekijänä Suomen n hevosta tuottavat vuosittain noin tonnia kuivikelantaa Lanta sisältää suuren määrän ravinteita Yhden hevosen vuosituotos sisältää fosforia noin 8-16 kg, typpeä kg ja kaliumia kg Koko hevosmäärän osalta tämä tarkoittaa noin 860 tn fosforia ja 5000 tn typpeä vuosittain Lisäksi ravinteiden määrää kuivikelannassa lisää kuivikkeista tuleva osuus Ravinteet, jotka jäävät hyödyntämättä, ovat alttiita huuhtoutumaan

7 Hevonen kuluttaa tehokkaasti ympäristöä

8 Tarhat, ulkoilualueet Hevonen on painava eläin, joka kuluttaa maastoa, erityisesti portin alue ja ruokintapaikat kuluvat Tarha-alueet ovat huomattavia fosforin kuormituslähteitä Ulkoilualueilta ravinteet siirtyvät vesiuomiin erityisesti pintavaluntana sade- ja sulamisvesien mukana Kuormitus on korkeimmillaan kevään sulamisvesien valumissa Fosforista noin 80% on liuenneessa muodossa Tarhojen siivoamisella pystytään puolittamaan kuormitus

9 Jokainen hevostalli välittää ympäristölleen kuvaa koko hevosalasta

10 Vesistökuormitus (pinta- ja pohjavedet) rehevöityminen Valumat lantaloista, tarhoista, laitumilta, urheilualueilta Tallien jätevedet Jätehuolto Lanta Ylijäävä rehu Paalimuovi, rehusäkit, pakkaukset Ongelmajätteet (lääkkeet, kalustonhuolto) Muut jätteet, mm. metalli Haju, Pöly, Kärpäset Eroosio Hevostalouden ympäristövaikutukset 1/2

11 Visuaaliset / maisema haitat Suuret rakennukset Mutaiset tarhat Epäsiisti varastointi Heikkokuntoiset rakenteet Liikkuminen Liikenneturvallisuus, lanta, eroosio Välilliset haitat Hevostalouden ympäristövaikutukset 2/2 Kuljetukset, rehuntuotannon vaikutukset, rakentaminen Energian kulutus, veden kulutus, muiden materiaalien kulutus

12 Säästetään ympäristöä oma toimintaympäristö Parannetaan hevosten hyvinvointia Parannetaan oman yrityksen imagoa Naapurisopu säilyy toiminta säilyy Parannetaan alan julkisuuskuvaa Säästetään rahaa Laki määrää Miksi parempaa ympäristöasioiden hoitoa?

13 Hyvällä ympäristöasioiden hoidolla säästetään sekä ympäristöä että rahaa sekä parannetaan yrityksen ja toimialan julkisuuskuvaa

14 Toiminnan laadun takaamiseksi ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi tilaa on oltava riittävästi

15 Ympäristölainsäädäntö Ympäristölainsäädäntö on oikeusjärjestyksen laajimpia asiakokonaisuuksia. Maa-aineslaki Metsälaki YVA-laki Vesilaki Maankäyttö- ja rakennuslaki Jätelaki Luonnonsuojelulaki Ympäristönsuojelulaki EU-jäsenyyden myötä Suomen ympäristölainsäädäntö on harmonisoitu vastaamaan EY-lainsäädäntöä. Erityisesti ympäristönsuojelussa ja luonnonsuojelussa suuri osa lainsäädännön muutoksista pohjautuu EY-lainsäädäntöön.

16 Ympäristölainsäädännön periaatteet Kestävän kehityksen periaate Läpäisyperiaate Kestävän käytön periaate Ennalta varautumisen periaate Aiheuttamisperiaate Ennalta ehkäisyn periaate Parhaan käytettävissä olevan tekniikan periaate (bat) Ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate

17 Ympäristölainsäädäntö 1 / Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetus (169/2000). ympäristönsuojelun yleislaki ympäristön pilaantumisen ehkäisyä koskevat yleiset velvoitteet Ympäristölupamenettely Ympäristönsuojelumääräykset: paikallisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Ympäristönsuojelulaki 85 : tarkastuksen nojalla yksittäinen määräys, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi.

18 Ympäristölainsäädäntö 2 / 4 Asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) eli ns. nitraattiasetuksen lannan varastointia ja levitystä koskevia määräyksiä ja suosituksia ns. hyvän maatalouskäytännön ohjeet. Asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) koskee myös hevostalleja ja siellä syntyviä jätevesiä. Jätelaki (1072/1993) ja jäteasetus (1390/1993) (UUSI JÄTELAKI yleiset velvollisuudet jätehuollon järjestämiseksi Kunnalliset jätehuoltomääräykset: paikalliset ohjeet siitä miten jätteet lajitellaan, mihin ne toimitetaan jne.

19 Ympäristölainsäädäntö 3 / 4 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) alueiden käytön suunnittelu ja kaavoitus, rakennuslupatarve Terveydensuojelulaki (763/1994) ilmoitusvelvollisuus, joka koskee ei-ympäristöluvanvaraisia talleja asemakaava-alueella ja asutuksen välittömässä läheisyydessä EU:n asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä eli ns. sivutuoteasetus (EY 1774/2002) säännöt eläimistä saatavien sivutuotteiden keräämiselle, kuljetukselle, varastoinnille, esikäsittelemiselle, käsittelylle, käytölle ja hävittämiselle. lanta ja kuolleet eläimet

20 Ympäristölainsäädäntö 4 / 4 Muita talliympäristöä ja sen käyttöä koskevia määräyksiä sisältäviä lakeja ovat mm. lannoitelaki (232/1993), eläinsuojelulaki (247/1996) ja asetus (396/1996), ulkoilulaki 1973/606 ja jokamiehen oikeudet, kemikaalilaki (744/1989) ja asetus (675/1993)

21 Maankäyttö- ja rakennuslaki Ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista Tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. MRL ja YSL Alueiden käytön suunnittelu: rinnakkainen YSL 42.2 : toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti YSL 6 : sijoituspaikan valinta: toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon mm. alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset Rakentaminen: päällekkäinen edellyttää sekä YSL:n että MRL:n mukaista luvitusta

22 Hevostilan sijoittaminen Kaavoitus Rakennuslupa Ympäristölupa Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti Sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon mm. alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset Pohjavesialueet, muut ympäristön kannalta herkät alueet

23 Kaavoitus ja hevostalous Kaavalla voidaan suojata olemassa oleva tai alueelle tuleva hevostaloustoiminta Kaavassa voidaan osoittaa esim. alueita, joille hevosreittejä on suunnitteilla Kunnan osoittaessa kaavassa alueen hevostaloudelle on kunta samalla, ainakin epäsuorasti, tunnistanut tarkoituksen hyväksyttäväksi ja tarpeelliseksi -> saattaa helpottaa esim. tukien saantia hankkeelle Kaavoituksella voidaan ohjata saman palvelun tuottajat samalle alueelle, syntyy keskittymä (esim. hevostalous) Seuraa, ole selvillä, vaikuta!

24 Hevoset vaativat tilaa Mikä on hyvä hevoselle? luonnolliset tarpeet ja lajikäyttäytyminen turvallinen ja rauhallinen elinympäristö riittävästi tilaa ulkoiluun ja liikkumiseen Toimintaympäristön laatu ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy asianmukainen ja toimiva tallirakennus piha-alueineen, lantala ja varastotilat kuivikkeille, rehuille, tarvikkeille. Toiminnan laatu ja laajuus ratsastuskenttä, maneesi, harjoitusravirata, hiittisuora, reitit pysäköintialueet, sosiaalitilat, kuten WC:t, suihkut ja kerhotilat. Toiminnan laajennus- tai lisärakennustarpeet

25 Arvioita tilantarpeesta Harrastustoiminta (2-6 hevosta) tallirakennus, lantala, varastotilat m 2 ulkotarhat, laitumet ratsastuskenttä lähireitit ajoon/ratsastukseen (hiittisuora) 500 m 2 / hevonen, 0,25-2 ha / hevonen 20*40/60 m 5-10 km 800 m Suosituksena yksittäisen harrastetallitontin koko 1/2-3 ha Yritystoiminta (yli 6 hevosta) tallirakennus, lantala, varastotilat m 2 ulkotarhat, laitumet 500 m 2 / hevonen, 0,25-2 ha / hevonen ratsastuskenttä, maneesi 40 * 70 m 60 * 100 m harjoitusravirata (1000 m) 7,5 ha lähireitit ajoon/ratsastukseen 5-10 km sosiaalitilat, WC:t, pysäköinti hlöautoa, hevoskuljetuskalusto

26 Hevosurheilualue Hevosurheilualue (noin 100 hevosta, 10 tallia) vaatii minimissään ha tilaa. Laidunmahdollisuudet ja maastoreitistöt lisäävät tilan tarvetta merkittävästi. Esim. Suomesta: Äimärautio, Oulu: 100 ha (osin vesialuetta), toiminnot : kilpailuravirata (sis. katsomot, valjaskatokset, P-paikat yms.), lämmittelyrata, 13 tallia, ulkotarhat, viheralueet, maastoreitti noin 5 km, 175 hevosta, Killeri, Jyväskylä: 124 ha, 150 hevosta, toiminnot kilpailuravirata (sis. katsomot, valjaskatokset, P-paikat yms.), lämmittelyrata, 12 tallia, ulkotarhat, viheralueet, maastoharjoitusradat (alueella myös muita urheiluhalleja, agility, golf, palloilu), Vaasa (suunnitelma): ha ydinalue + reitistöalueet, hevosta, Laajempien hevosurheilualueiden tallitontin kooksi on arvioitu m 2 /hevonen Tonteille ei sijoiteta omia ratsastuskenttiä tai muita harjoittelualueita

27 Luvat ja ilmoitukset Hevostallin ja siihen liittyvien rakennelmien rakentaminen ja muuttaminen vaatii rakennusluvan tai toimenpideluvan. Ilmoitus aluehallintovirastolle, läänineläinlääkärille, kun hevosia on vähintään kuusi. Asemakaava-alueella hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle. Ympäristölupa tarvitaan, jos talli on vähintään 60 hevoselle tai ponille.

28 Ympäristönsuojelulaki ja -asetus Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetus (169/2000) keskeisin ohjauskeino ympäristönsuojelun yleislaki ympäristön pilaantumisen ehkäisyä koskevat yleiset velvoitteet ympäristölupamenettely tavoitteena on: 1. ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja, 2. turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, 3. ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, 4. tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena, 5. parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon, 6. edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, 7. torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä.

29 Ympäristölupa Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla eläinsuojalla, joka on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille pohjavesialueella kohtuuton haitta naapureille toimintakokonaisuus?? Ympäristölupa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista. Lupa aluehallintoviranomaiselta, jos täysikasvuisia hevosia > 200 tilalla paljon muita eläimiä Ympäristöluvan hakemista edellyttää myös toiminnan olennainen muuttaminen

30

31 Ympäristönsuojelulaki 85 tarkastuksen nojalla yksittäinen määräys, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelumääräykset Ysl 19 paikallisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kunnanvaltuusto

32 Nitraattiasetus (931/2000) valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Nitraattiasetus sisältää lannan varastointia ja levitystä koskevia määräyksiä ja suosituksia sekä ns. hyvän maatalouskäytännön ohjeet Nitraattiasetus koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä Asetuksen noudattamisen valvonta kuuluu ensisijaisesti kunnan ympäristöviranomaiselle ja toissijaisesti alueelliselle ympäristökeskukselle

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma

Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Lehijärven valuma-alueen laskeutusallas- ja kosteikkokartoitus sekä Haikonojan allaskosteikkosuunnitelma Piia Tuokko Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 3 2005 Hämeenlinnan kaupunki Tuokko,

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET 13.11.2013 Projektinumero: 305226 2 (52) Päijät-Hämeen liiton julkaisuja 2013 Kannen moottoriurheilukuva: Ilkka Niskanen Kannen ampumaurheilukuva: Lauri

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen

HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Opas hevosen arkeen HYVÄ HEVOSENPITO Nina Lehmonen (toim.) - Suomen Hippos ry ISBN 978-952-99858-4-5 Suomen Hippos ry 2013 Kustantaja ja julkaisija Suomen Hippos ry Tulkinkuja 3 02650

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Jari Haiko Risto Jouslahti MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu MaLLa2-hankkeen loppuraportti Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu Toni Taavitsainen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017)

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot