KAIVANNAISSEKTORIN AJANKOHTAISKATSAUS Työ- ja elinkeinoministeriö Mineraalipolitiikan ryhmä Alpo Kuparinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAIVANNAISSEKTORIN AJANKOHTAISKATSAUS 5.6.2008. Työ- ja elinkeinoministeriö Mineraalipolitiikan ryhmä Alpo Kuparinen"

Transkriptio

1 KAIVANNAISSEKTORIN AJANKOHTAISKATSAUS Työ- ja elinkeinoministeriö Mineraalipolitiikan ryhmä Alpo Kuparinen

2 Agenda: 1. Työ- ja elinkeinoministeriö Mineraalipolitiikka 3. Kaivoslaki ja sen uudistaminen 4. Kaivosviranomaisen toiminta

3 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 2008

4 Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatio Strategia ja ennakointi Konsernistrategia-ryhmä Strategiset hankkeet -ryhmä Tutkimus- ja ennakointi -ryhmä Ministeri Cronberg Konserniohjaus Hallinnonalan ohjaus ja rakenteet -ryhmä TE-keskusohjaus -ryhmä Elinkeinopolitiikan koordinointi -ryhmä Ministeri Pekkarinen Alueiden kehittäminen TYÖLLISYYS- JA YRITTÄJYYS- OSASTO Yrittäjyyden kehittäminen ja yritystuet Työmarkkinoiden kohtaanto ja työvoiman saatavuus Työvoima- ja yrityspalvelut Välityömarkkinat ja työllistyvyyden tukeminen Sisämarkkinaja kuluttajapolitiikka TYÖELÄMÄ- JA MARKKINA- OSASTO Työympäristön sääntely Työelämän laatu Kilpailupolitiikka Osaamisinnovaatiot INNOVAATIO- OSASTO Kysyntäinnovaatiot Innovaatioympäristöt Yritysten kasvu ENERGIA- OSASTO Energiamarkkinat Uusiutuvat energialähteet ja kestävä kehitys Energian perustuotanto TC EU- JA KV-ASIOIDEN KOORDINAATIO HENKILÖSTÖ JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN VIESTINTÄ MP MP TALOUSYKSIKKÖ TC LAINVALMISTELUN KEHITTÄMINEN MP HALLINTOYKSIKKÖ MP TIETOHALLINTO- JA TIETOPALVELUT SISÄINEN TARKASTUS MP MP Aluestrategia-ryhmä Ohjelma-ryhmä Rakennerahastopolitiikka -ryhmä Rakennerahastojen hallinnointi -ryhmä Ministeri Pekkarinen Ministeri Cronberg TEM-konsernin virastot, laitokset ja yhteisöt Tekes VTT GTK TUKES PRH TE-keskukset Työvoimatoimistot Kuluttajavirasto Kilpailuvirasto MIKES MEK Energiamarkkinavirasto Yritysoikeuden ryhmä Ministeri Cronberg Yritysten kansainvälistyminen ja vienti Mineraalipolitiikka Ministeri Pekkarinen Kuluttajatutkimuskeskus Huoltovarmuuskeskus Ydinjätehuoltorahasto Invest in Finland Ministeri Pekkarinen TesiOy Finnvera Oyj Finprory Muut valtionapuyhteisöt KONSERNIPALVEUIDEN KEHITTÄMISYKSIKKÖ VALTAKUNNANSOVITTELIJAIN TOIMISTO MP TC

5 MINERAALIPOLITIIKKA

6 MINERAALIPOLITIIKAN RYHMÄ JA SEN TEHTÄVÄT Ryhmässä nyt 8 henkilöä, yksi uusi tulossa Kaivosasioita käsittelevien henkilöiden työpanoksen kasvu noin 6 htv:sta 8,5 htv:hen Tästä mineraalipolitiikan osuus on 1,5 htv ja lupamenettelyn 7 htv Tehtävät Mineraalipolitiikan yleinen kehittäminen GTK-politiikan kehittäminen Kaivoslain uudistaminen Kaivoslain mukainen viranomaistoiminta

7 Ministeriön perusviestit Kaivostoiminta tärkeä, uudistuva elinkeino ja sitä edistetään valtion toimenpitein Perustuslaki ja muu olemassa oleva lainsäädäntö otettava huomioon jo nyt lupapäätöksiä tehtäessä ja kaivoslakia uudistettaessa Kaivostoiminnan haitalliset vaikutukset ympäristöön ja luontoon pidettävä kohtuullisina

8 Kaivostoiminnan edistämisen perusteet Kaivostoiminnan merkitys kasvanut; se on tarpeellinen, tärkeä elinkeino Huoltovarmuuden ja teollisuuden toiminnan turvaamiseksi raaka-aineiden saatavuus läheltä, kotimaasta tärkeää Talousvaikutukset koko maahan, alueelle ja paikkakunnalle suotuisat Työllisyysvaikutukset, niin välittömät kuin välilliset, ovat merkittävät Vaikutukset kaivosalan ja sitä lähellä olevien alojen teknologian kehittämiseen ja tuotantoedellytyksiin huomattavat

9 Kaivannaistoiminnan edistämistyöryhmä TEM:n asettama kaivannaisteollisuuden toimintaedellytyksiä pohtiva työryhmä Puheenjohtajana avs Kalle J. Korhonen Työryhmän toimikausi on

10 Kaivannaistoiminnan mahdolliset edistämistoimenpiteet Selvitettävä, mikä julkisen rahoituksen rooli, miten, missä vaiheessa, mikä edistävä vaikutus, maksetaanko takaisin? EU valtiontukisäännökset rajoitteina Työvoimakysymykset akuutti asia paljon jo meneillään Lainsäädännön ja lupakäytäntöjen tuettava alan kehitystä Alan tutkimuksen ja koulutuksen sekä muun yhteistyön kehittäminen selvitetään alan klusterin muodostamista

11 MILTÄ KAIVOSALAN KEHITYS NYT NÄYTTÄÄ? Kysyntä ja hinnat korkeat, uutta tarjontaa tulossa Suomessa meneillään olevat hankkeet moninkertaistavat tuotantovolyymit Työllisyysvaikutukset tuhansia henkilöitä vaikean työttömyyden alueilla Avattavat kaivokset pitkäikäisiä kymmeniä vuosia Suomessa monilta osin erinomaiset edellytykset malminetsinnälle ja kaivostoiminnalle myös jatkossa

12 KAIVOSLAIN UUDISTAMINEN HALLITUSOHJELMASSA ILMAISTU TAVOITE: Kaivoslakia uudistetaan siten, että siinä yhtäältä otetaan huomioon ympäristönäkökohtien, kansalaisten perusoikeuksien ja elinolojen turvaaminen, kuntien vaikutusmahdollisuudet sekä maanomistajien oikeudet ja toisaalta varmistetaan edellytykset malminetsinnän ja kaivostoiminnan kehittämiselle.

13 Huomioita uudistamisesta Kaivoslain uudistaminen pääosin jo olemassa olevan lainsäädännön siirtämistä kaivoslakiin Kaivostoiminnan harjoittamisen edellytykset turvataan Perusoikeustarkastelu, jossa haetaan yhteiskunnallisten tavoitteiden tasapainoa Selkeytetään suhdetta muuhun lainsäädäntöön Kaivosten jälkihoitoon täsmällisemmät säädökset Täsmennetään menettely-, valvonta- ja muutoksenhakusäännöksiä Kaivosviranomaiseksi jokin muu kuin ministeriö

14 Perusoikeuksien ja muun olemassa olevan lainsäädännön osalta keskeiset kysymykset, joita joudutaan ratkomaan lakia uudistettaessa ovat: 1) maanomistajien ja elinkeinonharjoittajien oikeudet ja asema 2) ympäristönäkökohdat 3) kuntien vaikutusmahdollisuudet 4) kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet 5) terveydensuojelu ja kaivosturvallisuus 6) saamelaisalueita koskevat erityiskysymykset

15 Valvonta Hallintopakot Seuraamukset Geologinen tutkimus ja malminetsintä Varallisuusoikeudelliset toimenpiteet Hallintomenettelyt Muutoksenhaku Kaivoslain sääntelyn piiriin osin tai kokonaan kuuluvia asioita Kiinteistönmuodost us Alueiden käytön suunnittelu Rakentaminen Ympäristönsuojelu Luonnonsuojelu Maisemansuojelu Korvaukset Vakuudet Turvallisuus

16 VALMISTELUAIKATAULU Työryhmä: kuullut lakiasiantuntijoita 2/2008 Työryhmä: kuullut sidosryhmiä 3-5/2008 Työryhmä: raportti kesä/2008 Ministeriö järjestää laajan virallisen lausuntokierroksen syksyllä 2008 HE keväällä 2009 Voimaan 2011 alussa?

17 KAIVOSVIRANOMAISTOIMINNAN AJANKOHTAISKATSAUS

18 Hakemukset sisään LUPAPROSESSI Karttatyö ja käsittely Kuuleminen & lausunnot Vastine Päätös ja tiedoksianto

19 Asiakaspalvelutavoite: VAKIINTUMINEN & ENNAKOITAVUUS KEINOT: 1. Henkilöstön lisääminen 2. Käsittelytyön ja prosessin systematisointi ja kehittäminen 3. Tietojärjestelmän uudistaminen/päivittäminen, uusi kaivosrekisterin atk-järjestelmä tuotantokäyttöön syksyllä Yrityksille suunnatun ohjeistuksen lisääminen ja kehittäminen sekä www-sivut 5. Tavoitteena paremmat hakemukset, jolloin myös käsittelyajat nopeutuvat

20 Vuosittain ratkaistut valtaushakemukset ruuhka alkoi kertyä vuoden 2005 syksyllä Tavoite 2009 lopulla Valtaushakemukset Käsittelyaika (kk) 2,2 5,8 10, kk

21 Valtaustilanne 2008

22 LUKUJA VUODELTA 2007: Valtauksia myönnetty: 66 (252 aluetta) Valtaushakemuksia: 229 Varauksia: 818 Kaivospiirimääräyksiä: 2 Hylättyjä kaivospiirihakemuksia:1 Kaivosoikeuksia: 4 Valituksia KHO 10

23 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2008 Malminetsinnän volyymi säilynee samalla, runsaan 50 miljoonan euron ennätystasolla kuin 2007 Kittilä ja Talvivaara aloittavat toimintansa, Kylylahdesta investointipäätös, Kevitsa saamassa kaivospiiripäätöksen Uraanihakemusten käsittely alkaa vakiintua toimintavuoden aikana Uusi kaivosrekisteri otetaan käyttöön Kaivoslain muutosvalmistelu näkyy toimintaympäristössä (mm. kyselyjen määrä kasvaa, mediajulkisuus)

24 TAVOITTEET VUODELLE 2008 Hakemusten käsittelyn kehittäminen ja nopeuttaminen; tähän päästään syksystä 2008 alkaen Tiedon ja aineiston jakaminen sidosryhmille EU- ja pohjoismaiden suuntaan tehtävä seuranta ja yhteistyö Valvonnan tehostaminen (kaivospiirit, kairasydämet ja jälkivalvonta) Tilastoinnin täsmentäminen (mitä, miten, kuka)

25

26 Uraani Valtaushakemuksia käsittelyssä parikymmentä, ennen kesälomia ratkaistaan noin kymmenen Tukena KHO:n ratkaisut: Ensimmäinen KHO:n ratkaisu 10/2007: Valitukset hylättiin Eno-Kontiolahti KHO : Valitukset hylättiin

27 LISÄTIETOA MALMINETSINNÄSTÄ, KAIVOSTOIMINNASTA JA LUPAKÄSITTELYSTÄ ja kaivostoiminta (sekä siellä olevista linkeista)

Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008

Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Rakennerahasto-ohjelmien haasteita syksyllä 2008 Aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti Alueiden kehittämisosasto Rakennerahastopolitiikkaryhmä haasteita Ohjelmien käynnistäminen kaikilta osiltaan Valitun

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

portilla". Hyvät kuulijat

portilla. Hyvät kuulijat Hyvät kuulijat Tuoreet terveiset Etelä-Afrikasta, Kapkaupungista. Tällä kertaa olin siellä lobbaamassa hiihdon MM-kisoja 2013 Suomeen. Valitettavasti emme siinä nyt onnistuneet, mutta seuraavalla kerralla

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 21/2010 Työ- ja elinkeinoministeriön tulostavoitteet vuodelle 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 367/2015. Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys

SÄÄDÖSKOKOELMA 367/2015. Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2015 367/2015 Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 18/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26 Tulossuunnitelma 2008 4.11./ 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1. TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot...2 2. Tavoitteiden toteutuminen vuonna...3 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen...3

Lisätiedot

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy 2009-2015 Kainuun Etu Oy Alkusanat on valmisteltu vuoden 2008 aikana Kainuun Etu Oy:n toteuttamassa hankkeessa, jonka on rahoittanut Kainuun maakunta kuntayhtymä yhdessä GTK:n ja Kainuun Etu Oy:n kanssa.

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä. Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä. Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011 Tuloksellisuustarkastuskertomus 234/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Toteutuksen tilanneraportti Toukokuu 2015 Maija Uusisuo, Työ- ja elinkeinoministeriö Riikka Aaltonen, Työ- ja elinkeinoministeriö Susanna

Lisätiedot

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Ympäristötekniikan DI-ohjelma Harri Korhonen ARVOMETALLIMALMIESIINTYMÄN HYÖDYNTÄMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos Diplomityö,

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Hyvä kaivos pohjoisessa

Hyvä kaivos pohjoisessa Hyvä kaivos pohjoisessa opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 40/2012 Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman Lapin liiton hallitus 6.10.2014 Liite 14. MYR 6.10.2014 Liite. Lappi- sopimusmaakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 ohjelmapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot