Rakennusjärjestyksen uusiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusjärjestyksen uusiminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Rakennusjärjestyksen uusiminen 611/ /2013 YMRAKLK Lohjan kaupungin alueella on voimassa kolme rakennusjärjestystä Lohjan, Num mi-pu su lan ja Karjalohjan tapahtuneen kuntaliitoksen myötä. Lohjan kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan , Kar ja loh jan rakennusjärjestys on tullut voimaan ja Num mi-pu sulan rakennusjärjestys on tullut voimaan Nyt laadittavalla rakennusjärjestyksellä on tarkoitus tehdä yksi yhtenäinen ra ken nus jär jes tys, joka huomioi paikalliset olosuhteet ja ohjaa ase ma kaava-aluei den ulkopuolista rakentamista. Maankäytön kehityskuvan ja rakennemallin laatiminen on saman aikaisesti käyn nis sä. Siitä syntyvät lähtötiedot ja tavoitteet antavat tietoa suun nit te lutar ve aluei den määrittämiseen. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava mitä MRL 62 :ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja MRL 65 :ssä kaa va eh dotuk sen asettamisesta julkisesti nähtäville. Hanketta koskeva osallistumisja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään MRL 63 :n mukaisesti nähtävillä alkaen kapungin palvelupisteissä, rakennusvalvonnassa ja kaupun gin internet-sivuilla. Rakennusjärjestyksen uusimisen vireilletulosta kuulutetaan kaupungin viral li sis sa lehdissä, jotka ovat Länsi-Uusimaa, Ykkös-Lohja, Västra Nyland, Yk kös sa no mat ja Karkkilan Tienoo. Rakennusjärjestyksen uudistamisesta on laadittu osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel ma. Rakennusjärjestys on tavoitteena saada hyväksytyksi kaupun gin val tuus tos sa keväällä Maankäytön kehityskuvan valmistuu jou lu kuus sa ja rakennemalli huhtikuussa (Paula Mäenpää) Erikseen jaettava asiakirja - Lohjan kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen, osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma

2 päättää merkitä tiedoksi Lohjan kau pungin rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten mie li pi tei den kuulemista varten. YMRAKLK Rakennusjärjestystä on valmisteltu rakennusvalvonnassa. Ra ken nus jär jestys tä on esitelty ympäristöyksikölle ja tekniselle toimelle. Ka pun ki suun nit telu lau ta kun ta valmistelee maankäytön kehityskuvaa, joka tulee ohjaamaan maa käyt töä. Tällä hetkellä vaihtoehtosia malleja on kolme, joista lopullisen vaih to eh don valintaa valmistellaan. Maankäytön kehityskuva ei tule mää ritte le mään suunnittelutarveratkaisualueita. laittaa ehdotuksen nähtäville 30 päivän ajak si. Ennen nähtävillepanoa luonnos esitellään aluetoimikuntien pu heenjoh ta jil le. Luonnos lähetetään lausunnoille seuraaville tahoille: - Uudenmaan ELY-keskus - Uudenmaan liitto - Museovirasto - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo - Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos Lohjan kaupungille; - Sivistystoimi - Perusturvatoimi - Tekninen toimi - Ympäristötoimi Naapurikunnille; - Vihdin kunta - Tammelan kunta - Someron kaupunki - Karkkilan kaupunki - Raaseporin kaupunki - Siuntion kunta - Inkoon kunta - Salon kaupunki - Alueiden johtokunnat Toimijoille: - Fortum Sähkönsiirto Oy - Rosk'n Roll Oy Ab - Nordkalk - Gasum Myös muut osalliset ja valmistelun aikana lausuntohalukkuutensa il moit taneet voivat antaa lausuntonsa. Rakennusjärjestysluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan il moi tus leh dissä, joita ovat Länsi-Uusimaa, Ykkös-Lohja, Västra Nyland ja Yk kös sa no-

3 mat, Lohjan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Nummen ja Karjalohjan pal ve lu pis teis sä ja kaupungin internet-sivulla. (Paula Mäenpää) - rakennusjärjestysluonnos - kartta rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut, YKR-rajaukset päättää - asettaa rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi - lähettää lausunnolle esityksen mukaisille tahoille. YMRAKLK Lohjan rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä Osal lisil le on varattu MRL 62 mukaisesti mahdollisuus MRA 30 mukaisen mie li pi teen esittämiseen. Lausuntoja on tullut yhteensä 20 kpl ja mie li pi tei tä 5 kpl. Lausunnoista ja mielipiteistä on laadittu yhteenvetotaulukko. Osa annetuista lausunnoista on tarkoitus ottaa huomioon ohjetasolla. - Rakennusjärjestysehdotus Joht.rak.tark. päättää asettaa ra ken nus jär jes tys eh dotuk sen nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotusvaiheessa pyydetään lausunnot samoilta tahoilta kuin luon nos vaihees sa. Rakennusjärjestysehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan il moi tus leh dissä. Muutosesitys 1 rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja Markku Lehtonen jä sen Matti Seleniuksen kannattamana esitti ra ken nus jär jes tys eh do tukseen seuraavan muutoksen: kevyen piharakennelman rakentaminen pinta-alaltaan korkeintaan - 25 m², kun kysymyksessä on haja-asutusalue Äänestys Muutoseitys 2 Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys suoritettiin avoimena kät ten nos toää nes tyk se nä. Esittelijän esitystä kannattivat Mika Herpiö, Eija Hasu ja Jan Tallqvist ja Markku Lehtosen edellä tekemää esitystä Markku Leh to nen, Sakari Kataja, Sinikka Kostiainen, Johanna Sarlin, Matti Selenius, Ni na Virtanen, Mia Välimäki ja Maija Wikström. ra ken nus lau ta kunta hyväksyi äänin 8-3 Markku Lehtosen esittämän muutoksen ra ken nusjär jes tys eh do tuk seen. rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja Markku Lehtonen jä sen Matti Seleniuksen kannattamana esitti ra ken nus jär jes tys eh do tukseen seuraavan muutoksen:

4 30 :n ensimmäisestä virkkeestä: " Lohjan kaupungin ase ma kaa voit ta matto mas ta alueesta on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n tarkoittamaa suun nit te lu tar ve aluet ta asemakaava-alueiden lievealueet, taajamien, ky lien ja nauhamaisesti rakentuneiden maanteiden ympäristöt sekä ran ta-alu eet." poistetaan sana kylien. Äänestys Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys suoritettiin avoimena kät ten nos toää nes tyk se nä. Esittelijän esitys ei saanut kannatusta. Markku Lehtosen edellä tekemää esi tys tä kannatti 11, joten ympäristö- ja hy väk syi yksimielisesti poistettavaksi sanan "kylien". Esittelijän päätösesitys hyväksyttiin. Rakennusjärjestysehdotukseen tehtiin seuraavat muutokset: kevyen piharakennelman rakentaminen pinta-alaltaan korkeintaan - 25 m², kun kysymyksessä on haja-asutusalue 30 ensimmäinen virke: Lohjan kaupungin asemakaavoittamattomasta alu ees ta on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n tarkoittamaa suun nit te lutar ve aluet ta asemakaava-alueiden lievealueet, taajamien ja nauhamaisesti ra ken tu nei den maanteiden ympäristöt sekä ranta-alueet. Johtava ympäristötarkastaja Susanna Komulainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo päätti keskeyttää kokouksen tämän asian käsittelyn aikana ja pitää tau on klo Kokousta jatkettiin klo ja se todettiin edelleen lainvoimaiseksi. YMRAKLK Rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä 30 päivän ajan Lausuntoja on tullut 13 kpl ja mielipiteitä 3kpl. Liitteenä olevassa rakennusjärjestysehdotuksessa lisätyt ja muutetut kohdat ovat värillisiä ja poistetut yliviivattu aikaisempaan ehdotukseen nähden. (Pau la Mäenpää) - rakennusjärjestysluonnos - kartta - saadut lausunnot ja mielipiteet Lohjan ympäristö- ja päättää asettaa Lohjan ra ken nusjär jes tys eh do tuk sen uudelleen nähtäville 30 päivän ajaksi.

5 Varajäsen Leo Junno saapui kokoukseen klo tätä asiaa kä si tel täessä. YMRAKLK Rakennusjärjestys on ollut nähtävänä 30 päivän ajan Kau pun ki suun nit te lu lau ta kun ta on antanut liitteen mukaisen lausunnon rakennusjärjestysehdotuksesta. Lausunto on otettu huomi oon lukuun ottamatta ranta-alueen saunan parvitiloja ja sähköpylväitä. Sau nan koko on rakennusjärjestyksessä kasvanut 25 neliöstä kol meenkym me neen neliöön, joten on ollut perusteltua rajoittaa rakennuksen korkeut ta. Sähköjohtojen ja sähkönsiirtopylväiden maankäytölliset ja ympäristölliset ky sy myk set ratkaistaan sähkömarkkinalain (386/1995) mukaisesti. Mielipiteessä ja lausunnossa pyydetään selvennystä kohtaan 25 koskien tii viis ti rakennettua ja herkkää maisema-aluetta. Tulkinnan sel keyt tä mi sek si kohtaa on tarkennettu ja liitteeksi on lisätty liite, jossa on esitetty kult tuu riym pä ris tö johon rakennusjärjestyksessä viitataan. Lautakunnassa tuli esille tulleisiin kohtiin todetaan seuraavat selvennykset: Koh ta 14 Mikäli hulevesiviemäri puuttuu, eikä hulevesiä voi imeyttää kiin teis töllä, tulee ne johtaa kunnan hulevesijärjestelmään. Hulevesiviemärillä tarkoitetaan avo-ojaa tai viemäriä, joka on tarkoitettu pel käs tään hulevesien johtamiseen. Hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan hule ve sien hallintaan tarkoitettujen rakenteiden kokonaisuutta. Maankäyttö- ja rakennuslaki 103 f ( /682) Kiinteistön hulevesien johtaminen Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kunnan hu le ve si jär jes tel mään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei joh de ta vesihuoltolain 17 a :ssä tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen hu le ve sivie mä ri ver kos toon. Vesihuoltolaki 17 a ( /681) Huleveden viemäröinnin järjestäminen Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huo leh tii päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdys kun ta ke hi tyk sen tarpeita vastaavasti. Viemäröinti on osa maan käyt tö- ja rakennuslain (132/1999) 103 b :ssä tarkoitettua hulevesien hal lin taa. Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen edellytyksenä on, että: 1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä ta loudel li ses ti ja asianmukaisesti; ja 2) viemäröinnin kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodostuvat koh tuul li sik si ja tasapuolisiksi. Lisäksi 1 momentissa tarkoitetun päätöksen edellytyksenä on, että kunta ja laitos ovat sopineet huleveden viemäröinnistä tai, jos tällaista sopimusta ei ole, hulevedet viemäröidään päätöksessä tarkoitetulla alueella maan käyt töja rakennuslain mukaisen asemakaavan, hulevesisuunnitelman, ka tu suunni tel man tai yleisen alueen suunnitelman mukaisesti. hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille verkosto rakennetaan. Rakennusjärjestyksen kohta 14 on MRL 103 f mukainen, kohtaa ei ole tar peen muuttaa.

6 59 Selvityksen Tytyrin toiminta-alueen laajenemisesta Nordkalk Oy Ab on lausunnossaan todennut: Kaivoksessa sijaitsee kalliopohjaveden ottamo. Tämän takia esitämme Tyty rin kaivoksen toiminta-aluetta laajennettavaksi liitteen mukaisesti. Alueen laajentumista voidaan pitää perusteltua. 59 Tuulivoimaa koskevista etäisyysmääräykset ovat Trafin antamia oh jeita. Etäisyydet ohjaavat rakentamista vastaavasti kuin muut etäisyyttä koske vat kohdat. Kohta on perusteltu. Rakennusjärjestyksen muutokset on esitetty värillisinä. (Paula Mäenpää) - rakennusjärjestysehdotus Lohjan ympäristö- ja päättää esittää kau pun gin hal li tuksel le ja edellen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan ra ken nus jär jestyk sen. KH 73 - rakennusjärjestysehdotus liitteineen - saadut lausunnot Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä hyväksyä Lohjan uuden rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestys tulee voimaan Käsittely Ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo ja johtava rakennustarkastaja Paula Mäenpää saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi tämän asian käsittelyn ajaksi klo Ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo ja johtava rakennustarkastaja Paula Mäenpää poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo KV saadut lausunnot V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä hyväksyä Lohjan uuden rakennusjärjestyksen.

7 Rakennusjärjestys tulee voimaan Ponsiesitys Varavaltuutettu Juhana Salmenpohja teki valtuutettu Kari Kyttälän kannattamana seuraavan ponsiesityksen: harkitsee nyt hyväksyttävän rakennusjärjestyksen täydentämistä siten, että mikäli rakennettavat tai peruskorjattavat yhdyskuntatekniset laitteet ovat maisemaa muuttavia, tai niistä on kiinteistönomistajalle haittaa, tulee niiltä edellyttää lupamenettelyä. Äänestys Puheenjohtaja tiedusteli, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti varavaltuutettu Salmenpohjan ponsiesityksen. Koska valtuutettu Toni Hägg ilmoitti vastustavansa esitystä, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta valtuusto hyväksyi äänestyksen suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksenä siten, että varavaltuutettu Salmenpohjan ponsiesitystä kannattavat äänestivät JAA ja sitä vastustavat EI. Ponsiesityksen puolesta annettiin kolmekymmentäyhdeksän (39) ääntä ja sitä vastaan annettiin kaksitoista (12) ääntä. Valtuusto hyväksyi äänin päätökseen lisättäväksi varavaltuutettu Salmenpohjan mukaisen ponnen. Liite 2/kv rakennusjärjestys liitteineen Liite 3/kv äänestysluettelo

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella Kaupunkisuunnittelulautakunta 62 19.05.2015 Kaupunginhallitus 239 01.06.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 25.08.2015 Kaupunginhallitus 323 07.09.2015 Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot