Valtuusto 2/ liite 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto 2/ liite 4"

Transkriptio

1 Valtuusto 2/ liite 4

2 Sisällys 1. Yleisperustelut Talousarvio- ja suunnitelmarakenne Valtionosuusjärjestelmä Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvion sitovuus STRATEGISET TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT SEKÄ TAVOITTEET VUONNA Uudistettu strategia Strategiset linjaukset Vuoden 2017 tavoitteet... 7 KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA... 9 TALOUSARVIO TULOSALUEITTAIN INVESTOINNIT TOIMINTATUOTOT/KULUT INVESTOINNIT, VUOSIKATE JA POISTOT RAHOITUSLASKELMA MENOT JA TULOT SEKÄ KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN VUOSINA TOIMINTATULOT JA -MENOT PERUSKOULUTUKSEN TULOT JA MENOT HALLINNON KUSTANNUSTEN JAKO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT

3 1. Yleisperustelut 1.1 Talousarvio- ja suunnitelmarakenne Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain (410/2015) 110 :ään. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Talousarvion rakennetta koskevilla säännöksillä pyritään yhtenäiseen talousarvio- ja suunnitelmakäytäntöön. Kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Lisäksi talousarviossa tarvitaan yleisperustelut ja liitteet. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Seuraavalla sivulla on kuntayhtymän yleinen talousarvio- ja suunnitelmarakenne. Talousarvio ja -suunnitelma sisältävät sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä talousarviossa että taloussuunnitelmassa perustuu kuntalain 65 :n säännökseen. Se edellyttää valtuuston sitoutumista asettamiinsa tavoitteisiin. Valtuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä päättää investointiosan hankkeista tai hankeryhmistä. Valtuuston tulee osoittaa tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat voimavarat koko suunnitelmakaudelle. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntayhtymän talousarvio on jaettu käyttötalouden osalta kymmeneen tulosalueeseen, jotka ovat seuraavat: - Yleishallinto - Hallintopalvelut - Äänekoski Piilola - Viitasaari - Äänekoski Opinahjo - Saarijärvi - Aikuiskoulutus - Oppisopimuskoulutus - Yhteiset hankkeet Yksikköhintaisen ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus käsitellään talousarviossa tulosaluekohtaisesti suunniteltuun opiskelijamäärään perustuvana. Valtuusto hyväksyy tulosalueille tulo- ja menoarviot sekä määrittelee toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hallitus jakaa valtuuston hyväksymät tulo- ja menoarviot pienempiin osiin käyttösuunnitelmilla. 1

4 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO- JA -SUUNNITELMARAKENNE YLEISPERUSTELUT KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIELIN C TOIMIELIN B TOIMIELIN A Tehtävä 2 Tehtävä 1 Toiminnalliset tavoitteet Toimintamenot Toimintatulot Netto INVESTOINTIOSA TOIMIELIN C TOIMIELIN B TOIMIELIN A Hanke 2 Hanke 1 Menot Tulot Netto TULOSLASKELMAOSA RAHOITUSOSA Varsinainen toiminta Toimintatulot Toimintamenot Käyttökate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä Kuntayhtymän toiminta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Tulorahoitus ja investoinnit netto Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen LIITTEET 2

5 Kun kuntayhtymässä on siirrytty soveltamaan kirjanpitolakia, on samalla otettu käyttöön suunnitelman mukaiset poistot. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistona kuluksi. Kuntayhtymän poistosuunnitelmaa on tarkistettu vuoden 2012 aikana ja sitä sovelletaan vuoden 2013 aikana ja sen jälkeen tehtäviin hankintoihin. Poiston ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa hankintameno vuotuiseksi kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot esitetään myös talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa. Investointiosan valtuusto hyväksyy hankkeittain tai hankeryhmittäin. Investointiosaan sisällytetään hankkeet, joiden veroton hinta on yli euroa. 1.2 Valtionosuusjärjestelmä Kuntayhtymä saa pääosan rahoituksestaan opetus- ja kulttuuritoimesta annetun lain perusteella. Laki määrittelee peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rahoituksen. Kuntien maksuosuutta yksittäisen oppilaitoksen menoihin ei nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä pystytä määrittelemään, koska kunnat osallistuvat koko opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen laskennallisella asukaslukuun pohjautuvalla maksuosuudella. Peruskoulutuksen rahoitus tulee suoraan valtiolta, ja se perustuu koulutusaloittain laskettujen oppilaskohtaisten yksikköhintojen painotettuun keskiarvoon ja vuotuiseen opiskelijamäärään. Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen keskihinta v on vahvistettu olevan , joka on 1,7 % pienempi kuin vuonna Vuoden 2017 talousarviossa kuntayhtymän saama painotettu yksikköhinta on kuitenkin valtion ammatilliseen koulutukseen kohdistaman rahoituksen perusteena olevan laskennallisen opiskelijamääräleikkauksen vuoksi noin 12,5 % vähemmän kuin laskennallinen yksikköhinta ja sen on arvioitu olevan kuntayhtymässä euroa/opiskelija. Vuoden 2017 arvioitu yksikköhinta on euroa eli n. 10,5 %:a pienempi kuin vuoden 2016 lopullinen yksikköhinta, joka oli /opiskelija. Järjestämisluvan mukaiset opiskelijapaikat nousevat 1 320:stä 1 390:een eli 70 opiskelijapaikkaa Keski-Suomen Opiston ammatillisen koulutuksen siirtyessä kuntayhtymään. Yksikköhinnan pieneneminen ja opiskelijapaikkojen lisäys huomioiden kuntayhtymän kokonaisrahoitus vähenee yhteensä eurolla (-5,7 %). Oppisopimuskoulutusta rahoitetaan peruskoulutuksen osalta eurolla/opiskelija, ammattitutkintoon johtavan koulutuksen osalta eurolla/opiskelija ja muun koulutuksen osalta eurolla/opiskelija. Ammatillinen lisäkoulutus rahoitetaan opetusministeriön toimesta laskennallisen, koulutusaloittaisiin yksikköhintoihin ja opiskelijatyövuosiin perustuvan valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuuden suuruus on vuonna 2017 keskimäärin euroa/opiskelija/työvuosi omaehtoisessa koulutuksessa. Opetus- ja kulttuuritoimesta annetun lain mukainen rahoitus on vuoden 2017 talousarviossa arvioitu yhteensä 14,5 milj. euroksi, mikä on 87 %:a kuntayhtymän arvioiduista tuloista. 1.3 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Opiskelijamäärä Talousarvion laadinnassa ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamääräksi on arvioitu Opiskelijamäärä jakautuu yksiköittäin seuraavasti: - Äänekoski Piilola Viitasaari 170 3

6 - Äänekoski Opinahjo Saarijärvi Aikuiskoulutus 135 Lisäkoulutuksen opiskelijatyöpäivien määräksi on arvioitu Työvoimakoulutuksen arvioitu määrä on opiskelijatyöpäivää ja muun kurssikoulutuksen opiskelijatyöpäivää. Lisäkoulutuksen ja työvoimakoulutuksen kokonaismäärä on budjetoitu opiskelijatyöpäivillä mitattuna pienemmäksi kuin vuonna Oppisopimuskoulutuksen osalta talousarvio perustuu 305 vuotuiselle opiskelijalle. Palkkaus-, henkilöstö- ja tarvikemenot Palkkoihin on laskettu työ- ja virkaehtosopimusten sisältämät lomarahaleikkauksesta tulevat vähennykset. Yleiskorotuksia palkkoihin ei tule vuonna Sijaisten palkkausta pyritään välttämään ja henkilöstön vähennykset toteutetaan eläköitymisten ja määräaikaisten sopimusten päättyessä. KIKY-sopimuksen vuoksi sivukulut alenevat ja sosiaalimaksut on laskettu 4,3 %:n ja palkkaperusteiset eläkevakuutusmaksut 16,9 %:n mukaisesti. Eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu ja ns. varhemaksu on budjetoitu yleishallinnon tulosalueelle yhteensä euron suuruisena. Sivukulujen vähennys on yhteensä noin kuntayhtymän talousarviossa. Tästä 75 % tulee eläkemenoperusteisen maksun ja varhemaksun pienenemisestä. Aineiden ja tarvikkeiden sekä palveluiden ostoon on varattu määrärahat arvonlisäverottomin hinnoin, koska kuntayhtymä saa palautuksen lähes kaikesta maksamastaan arvonlisäverosta. Opiskelijoilta kerättävät maksut Opiskelijoilta ei ole suunniteltu kerättäväksi yleisiä maksuja. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa olevilta opiskelijoilta kuntayhtymä perii lainsäädännön edellyttämät maksut. Investoinnit ja rakentaminen Vuoden 2017 talousarvion investointimäärärahat ovat 3,0 milj. euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat Piilolan E-rakennuksen keskiosan saneerauksen 0,8 milj. euroa ja biotalouskampuksen 1,5 milj. euroa. Kuntien maksuosuudet Kuntayhtymän kaikki käyttötalous- ja investointimenot katetaan vuoden 2017 aikana omalla tulorahoituksella tai edellisten vuosien ylijäämällä. Kunnilta ei peritä maksuosuuksia. 1.4 Talousarvion sitovuus Talousarvio on valtuustoon nähden sitova nettotavoitteiltaan tulosaluetasolla, investointiosan osalta nettomäärillä hankeryhmittäin ja järjestämisluvan osalta perusopiskelijamääriltään. Hallitus määrittelee muut sitovuustasot ja tarkemmat talousarvion toimeenpano-ohjeet käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. 4

7 2. STRATEGISET TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT SEKÄ TAVOITTEET VUONNA 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille määrittää kuntayhtymän toimintaympäristön, tehtävät ja tavoitteet suunnitelmakaudelle. Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen edellyttämät menestystekijät mittareineen on määritelty talousarviossa koko kuntayhtymälle. Koulutusalojen toimenpiteet kuntayhtymän strategioiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi esitetään alakohtaisissa toimintasuunnitelmissa. 2.1 Uudistettu strategia Kuntayhtymän edellinen strategia ja toimintasuunnitelma otettiin käyttöön vuonna Koulutusalakohtaisten toimintasuunnitelmien päivittäminen vastaamaan entistä paremmin koko kuntayhtymän tavoitteita aloitettiin syksyllä Hallitus päätti uudistaa strategian yhdessä johtoryhmän kanssa vastaamaan paremmin nykyistä tilannetta pohjoisessa Keski-Suomessa. Työ aloitettiin syksyllä 2010, ja uudistettu strategia otettiin käyttöön vuonna Seuraavan kerran strategian uudistamisen tarvetta arvioidaan uuden valtuustokauden alkaessa vuonna Strategiset linjaukset Yleistä Kuntayhtymän toiminnassa näkyvät vahvasti omistajien linjaukset koulutuksen merkityksestä seudullisesti. Maantieteellisesti tämä tarkoittaa Äänekosken sekä Saarijärven - Viitasaaren seutuja. Käytännössä seudullisuus näkyy POKEn toiminnassa siten, että kullakin koulutusalalla panostetaan erityisesti pohjoisen Keski-Suomen erityistarpeisiin. Panostukset tarkoittavat investointeja ja henkilöresursseja yhteistyössä seutujen muiden toimijoiden kanssa. EU-hankekauden myötä tämä näkyy myös yhteishankkeina seudun toimijoiden kanssa. Valtakunnallisia linjauksia, jotka vaikuttavat ammatilliseen koulutukseen myös seudullisesti, ovat hallitusohjelma sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset. Yksittäisistä painopistealueista valtakunnallisesti yksi merkittävimmistä on ammatillisen koulutuksen reformi. Siinä uudistetaan mm. laki rahoitusjärjestelmästä sekä yhdistetään lait ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Nuorten koulutus Pohjoisen Keski-Suomen elinvoimaisuuden elinehtona on työpaikkojen säilyminen alueella sekä osaavan työvoiman saannin varmistaminen. Tämä edellyttää omaa, seudun työvoimatarpeesta lähtevää, lähellä asiakasta tapahtuvaa koulutusta. Erityisesti painotetaan koko ikäluokasta huolehtimista. Muita keinoja ovat toisen asteen koulutuksen yhteistyö seudulla, nivelvaiheen erityinen huomiointi sekä toimiva opiskelijahuolto ja viranomaisyhteistyö (yhteiskuntatakuu). Koulutuksella on myös merkittävä tehtävä syrjäytymisen ehkäisyssä. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa puuttuminen on tehokkain keino vaikuttaa asiaan. Koulumenestykseltään ja arjenhallintataidoiltaan heikoimmat jäävät usein omaan kuntaan ilman ammatillista koulutusta. Heidän lähtökynnyksensä hakeutua koulutukseen, varsinkin kauas kotipaikkakunnalta, on korkea. Heitä varten haetaan uudenlaisia tapoja koulutuksen järjestämiseksi ja elämänhallintataitojen vahvistamiseksi mm. yhteistyössä alueen muiden viranomaisten kanssa. 5

8 Aikuiskoulutus Pohjoisessa Keski-Suomessa työikäisen väestön koulutustaso on edelleen alhaisempi kuin muualla Keski-Suomessa, nuorten ikäluokat pienenevät ja etäisyydet asutuskeskuksiin ovat pitkät. Siksi on korostetun tärkeää, että mahdollisimman monella on peruskoulun jälkeinen tutkinto ja lisäksi jokaisella halukkaalla on mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen omalla seudulla. Suurin osa syntyvistä työpaikoista pohjoisen Keski-Suomen seuduilla vaatii toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ja työvoiman tarve tulee olemaan siellä myös suurin. Aikuiskoulutuksen rooli seudulla tulee olemaan edelleen merkittävä ratkaistaessa em. haasteita. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt aikuiskoulutuksen näkyvyyttä ja palvelukykyä pohjoisessa Keski-Suomessa parantavan suunnitelman. Suunnitelman mukaisia uusia käytänteitä on otettu käyttöön ja kehittämistyötä jatketaan edelleen. Vuosi 2017 on viimeinen vuosi, jolloin aikuiskoulutusta on nykymuodossaan alkaen perustutkintoa opiskelee kahdenlaisia opiskelijoita; joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa ja joilla aikaisempi tutkinto jo on. Oppisopimuskoulutus Useita vuosia jatkunut koulutuksen laadun kehittämistyö jatkuu. Perustutkintokoulutuksen lisääminen niin nuorten kuin aikuistenkin osalta on edelleen keskeinen tavoite. Oppisopimuskoulutukselle on asetettu valtakunnallisesti ja seudullisesti suuria odotuksia tuleville vuosille. Henkilöstö Vuonna 2013 valmistunut henkilöstöstrategia linjaa tulevaa henkilöstövoimavarojen kehittämis- ja hyödyntämistyötä. Strategiassa on kolme aluetta, joihin tulevina vuosina keskitytään: hyvä johtaminen, työn vaatima osaaminen sekä toimiva työyhteisö. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on edellytys kaikelle toiminnalle. Henkilöstön kehittämissuunnittelua tehostetaan. Työterveyshuoltoa kehitetään henkilökohtaisen terveydenhuollon ja työpaikkakäyntien avulla. Henkilöstön osallistumismahdollisuuksia ja työkykyä ylläpitävää aktiivista TYKY -toimintaa jatketaan aikaisempien vuosien kokemusten pohjalta. Talous Talouden perustavoitteena on poistoja suurempi vuosikate. Vuoden 2016 ja 2017 talousarvioiden valmistelussa tästä tavoitteesta on poikettu, koska toimintaa ei ole mahdollista sopeuttaa riittävän nopeasti leikkausten aiheuttamiin tulovähennyksiin ja kuntayhtymällä on aikaisempien vuosien ylijäämää käytettävissä alijäämien kattamiseen. Opiskelijamäärä sekä opetusresurssien tarkoituksenmukainen käyttö ovat niin laadukkaan koulutuksen, yksikköjen toimintakykyisyyden kuin taloudenkin keskeisiä varmistajia. Edellisten ja tulevien vuosien kohtuullisen suurilla investoinneilla parannetaan laadukkaan koulutuksen edellytyksiä, ja poistojen määrä tulee lähivuosina edelleen kasvamaan. Merkittävät investoinnit jatkuvat vuonna

9 2.3 Vuoden 2017 tavoitteet Strategisista tavoitteista ja menestystekijöistä sekä niiden mittareista vuodelle 2017 johdetut tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa. STRATEGISET TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN MITTARIT STRATEGISET TAVOITTEET Menestystekijät Mittarit Tavoitteet 2017 TA 2016 TP 2015 ASIAKASLÄHTÖISYYS Laadukas opetus Opiskelijoiden arvio opetuksen/koulutuksen kokonaislaadusta, arviointiasteikko 1-5 (opiskelijakyselyt) * nuorten peruskoulutus * aikuiskoulutus * oppisopimuskoulutus * 4,2 * 4,2 * 4,2 * 4,2 * 4,2 * 4,2 * 4,0 * 4,1 * 4,4 Sidosryhmätyytyväisyys Sidosryhmien arvio toiminnasta ja koulutuksesta, arviointiasteikko 1-5 (sidosryhmäkysely) * 4 * Kyselyä ei toteuteta vuonna 2016 * 3,9 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ Toimiva työyhteisö Henkilöstön arvio työyhteisön toimivuudesta, arviointiasteikko 1-5 (henkilöstökysely) * Kyselyä ei toteuteta vuonna 2017 * tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä *vaikutusmahdollisuudet työtä ja itseä koskeviin asioihin * työpaikan ilmapiiri * henkilökunnan valmius edistää POKEn menestymistä * - * - * - * - * 4 * 4 * 4 * 4 * - * - * - * - Ammattitaitoinen ja kehittyvä henkilöstö Muodollisesti pätevien opettajien osuus 85 % 85 % 83,2 % Koulutuspäivät/ päätoiminen henkilöstö Keskimäärin 4 päivää/henkilö Keskimäärin 4 päivää/henkilö 3,8 päivää/henkilö 7

10 STRATEGISET TAVOITTEET Menestystekijät Mittarit Tavoitteet 2017 TA 2016 TP 2015 TULOKSELLINEN TOIMINTA JA TALOUS Tuloksellinen toiminta Koulutuksen keskeyttäminen, % * nuorten peruskoulutus * aikuisten peruskoulutus * oppisopimuskoulutus * < 8 % * < 12 % * < 8 % * < 8 % * < 12 % * < 8 % * 8,9 % * 12,0 % * 9,7 % Koulutuksen läpäisy, % * nuorten peruskoulutus * oppisopimuskoulutus * 65 % * 85 % * 65 % * 85 % * 61,0 % * 91,8 % Aikuiskoulutus, suoritetut tutkinnot Työllistyminen, % * nuorten peruskoulutus * oppisopimuskoulutus * 50 % * 70 % * 50 % * 70 % * 33,5 % * 70,3 % Uusiutumisen edellyttämä taloudellinen tulos Vuosikate, Vuosikate, % 2,1 % 3,9 % 8,5 % 8

11 KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA TA 2017 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT ,9 YKSIKKÖHINTARAHOITUS VALTIO ,5 MYYNTITUOTOT ,4 MAKSUTUOTOT ,9 TUET JA AVUSTUKSET ,7 VUOKRATUOTOT ,8 MUUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT ,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,7 HENKILÖSTÖKORVAUKSET HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT ,8 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 AVUSTUKSET ,9 VUOKRAT ,0 MUUT KULUT ,8 TOIMINTAKULUT/MENOT ,5 TOIMINTAKATE ,2 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE ,6 POISTOT JA ARVONALENNUKSET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,7 TILIKAUDEN TULOS ,9 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,3 9

12 TALOUSARVIO TULOSALUEITTAIN TA 2016 TA 2017 Muutos-% YLEISHALLINTO toimintatuotot ,2 toimintakulut ,9 poistot ,9 tilikauden tulos 0 0 HALLINTOPALVELUT toimintatuotot ,5 toimintakulut ,2 poistot ,1 tilikauden tulos 0 0 ÄÄNEKOSKI PIILOLA OPETUS toimintatuotot ,7 toimintakulut ,5 poistot ,9 tilikauden tulos ,6 OPPILASHUOLTO toimintatuotot ,5 toimintakulut ,3 poistot ,8 tilikauden tulos ,9 KIINTEISTÖPALVELUT toimintatuotot ,9 toimintakulut ,9 poistot ,5 tilikauden tulos ,2 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA toimintatuotot ,8 toimintakulut ,9 tilikauden tulos ,2 ÄÄNEKOSKI PIILOLA YHTEENSÄ toimintatuotot ,6 toimintakulut ,8 poistot ,5 tilikauden tulos ,5 10

13 VIITASAARI OPETUS toimintatuotot ,1 toimintakulut ,9 poistot ,6 tilikauden tulos ,7 OPPILASHUOLTO toimintatuotot ,0 toimintakulut ,3 tilikauden tulos ,3 KIINTEISTÖPALVELUT toimintatuotot ,0 toimintakulut ,7 poistot ,0 tilikauden tulos ,9 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA toimintatuotot ,3 toimintakulut ,1 tilikauden tulos ,6 VIITASAARI YHTEENSÄ toimintatuotot ,8 toimintakulut ,5 poistot ,6 tilikauden tulos ,9 ÄÄNEKOSKI OPINAHJO OPETUS toimintatuotot ,4 toimintakulut ,8 poistot ,6 tilikauden tulos ,5 OPPILASHUOLTO toimintatuotot ,6 toimintakulut ,4 tilikauden tulos ,8 KIINTEISTÖPALVELUT toimintatuotot ,2 toimintakulut ,1 poistot ,9 tilikauden tulos ,6 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA toimintatuotot ,7 toimintakulut ,4 tilikauden tulos ,6 ÄÄNEKOSKI OPINAHJO YHTEENSÄ toimintatuotot ,7 toimintakulut ,0 poistot ,8 tilikauden tulos ,9 11

14 SAARIJÄRVI (LUONNONVARA-ALA) OPETUS toimintatuotot ,1 toimintakulut ,5 poistot ,3 tilikauden tulos ,5 OPPILASHUOLTO toimintatuotot ,1 toimintakulut ,2 poistot ,9 tilikauden tulos ,2 KIINTEISTÖPALVELUT toimintatuotot ,2 toimintakulut ,1 poistot ,7 tilikauden tulos ,9 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA toimintatuotot ,1 toimintakulut ,1 poistot ,5 tilikauden tulos ,7 SAARIJÄRVI YHTEENSÄ toimintatuotot ,4 toimintakulut ,9 poistot ,1 tilikauden tulos ,5 AIKUISKOULUTUS HALLINTO toimintakulut ,0 poistot ,7 tilikauden tulos ,9 KIINTEISTÖPALVELUT toimintakulut ,0 tilikauden tulos ,0 KOULUTUS toimintatuotot ,0 toimintakulut ,5 poistot ,2 tilikauden tulos ,7 AIKUISKOULUTUS YHTEENSÄ toimintatuotot ,0 toimintakulut ,6 poistot ,4 tilikauden tulos ,7 OPPISOPIMUSKOULUTUS toimintatuotot ,4 toimintakulut ,8 tilikauden tulos ,2 KUNTAYHTYMÄ toimintatuotot ,0 toimintakulut ,0 poistot ,7 tilikauden tulos ,3 12

15 INVESTOINNIT 2017 Yhteiset hankinnat YHTEISET HANKINNAT 7500 Irtain omaisuus Äänekoski Piilola E-RAKENNUS 7555 Kiinteät rakenteet ja laitteet LVI 7500 Irtain omaisuus KIINTEISTÖ 7500 Irtain omaisuus METALLI 7500 Irtain omaisuus AUTO 7500 Irtain omaisuus SÄHKÖ 7500 Irtain omaisuus RAKENNUS/PUU 7500 Irtain omaisuus RAVINTOTALOUS 7500 Irtain omaisuus SUURKEITTIÖ 7500 Irtain omaisuus PROSESSI 7500 Irtain omaisuus Äänekoski Piilola yhteensä Viitasaari AUTO-OSASTO 7500 Irtain omaisuus METALLI 7500 Irtain omaisuus Viitasaari yhteensä Äänekoski Opinahjo Opinahjontie 7500 Irtain omaisuus (nettoinvestointi) Äänekoski Opinahjo yhteensä

16 Saarijärvi TARVAALA / ATK 7500 Irtain omaisuus MAATALOUS OPETUS 7500 Irtain omaisuus TARVAALA/KIINTEISTÖ 7555 Kiinteät rakenteet ja laitteet METSÄOPETUS 7500 Irtain omaisuus Biotar -hanke (netto investointi) 7500 Irtain omaisuus Saarijärvi yhteensä Aikuiskoulutus AIKUISKOULUTUS 7500 Irtain omaisuus Aikuiskoulutus yhteensä Yhteenveto investoinneista: 7500 Irtain omaisuus Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointimenot yhteensä (netto)

17 TOIMINTATUOTOT/KULUT INVESTOINNIT, VUOSIKATE JA POISTOT

18 RAHOITUSLASKELMA 2017 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit netto Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Tulorahoitus ja investoinnit netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

19 MENOT JA TULOT SEKÄ KESKEISET TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN VUOSINA TP 2015 TA 2016 TA 2017 YLEISHALLINTO tulot menot poistot tilikauden tulos peruskoulutuksen opiskelijoiden määrä 1 419, menot /opiskelija HALLINTOPALVELUT tulot menot poistot tilikauden tulos menot /opiskelija Henkilöstön määrä ÄÄNEKOSKI PIILOLA tulot menot poistot tilikauden tulos Peruskoulutus opiskelijoiden määrä 457, käyttöaste 94, aloittavat täyttöaste 73, keskeyttävät keskeyttämisprosentti 7,2 7 7 valmistuvat nuoret nuorten koulutuksen läpäisy (%) 66, valmistuvista nuorista sijoittuu työelämään (%) 40, opetustunnit/opiskelija 73, menot /opiskelija Aikuiskoulutus suoritettavat tutkinnot opiskelijatyöpäivät Henkilöstön määrä 66 58,5 58 VIITASAARI tulot menot poistot tilikauden tulos Peruskoulutus opiskelijoiden määrä 173, käyttöaste 91, aloittavat täyttöaste 80, keskeyttävät keskeyttämisprosentti 16,7 6 6 valmistuvat nuoret nuorten koulutuksen läpäisy (%) 59, valmistuvista nuorista sijoittuu työelämään (%) 40, opetustunnit/opiskelija 96, menot /opiskelija Aikuiskoulutus suoritettavat tutkinnot opiskelijatyöpäivät Henkilöstön määrä Sisältää sisäiset erät. 17

20 TP 2015 TA 2016 TA 2017 ÄÄNEKOSKI OPINAHJO tulot menot poistot tilikauden tulos Peruskoulutus opiskelijoiden määrä 369, käyttöaste 104, aloittavat täyttöaste 77, keskeyttävät keskeyttämisprosentti 8,9 6 6 valmistuvat nuoret nuorten koulutuksen läpäisy (%) 46, valmistuvista nuorista sijoittuu työelämään (%) 12, opetustunnit/opiskelija menot /opiskelija Aikuiskoulutus suoritettavat tutkinnot opiskelijatyöpäivät Henkilöstön määrä 41 38,5 45 SAARIJÄRVI tulot menot poistot tilikauden tulos Peruskoulutus opiskelijoiden määrä 247, käyttöaste 120, aloittavat täyttöaste 100, keskeyttävät keskeyttämisprosentti 6,5 6 7 valmistuvat nuoret nuorten koulutuksen läpäisy (%) 75, valmistuvista nuorista sijoittuu työelämään (%) 36, opetustunnit/opiskelija 67, menot /opiskelija Aikuiskoulutus suoritettavat tutkinnot opiskelijatyöpäivät Henkilöstön määrä Sisältää sisäiset erät. 18

21 TP 2015 TA 2016 TA 2017 AIKUISKOULUTUS tulot menot poistot tilikauden tulos Peruskoulutus opiskelijoiden määrä 172, käyttöaste 111, aloittavat täyttöaste 107, keskeyttävät keskeyttämisprosentti 16, valmistuvat nuoret nuorten koulutuksen läpäisy (%) valmistuvista nuorista sijoittuu työelämään (%) opetustunnit/opiskelija 35, menot /opiskelija Aikuiskoulutus suoritettavat tutkinnot opiskelijatyöpäivät Henkilöstön määrä OPPISOPIMUSKOULUTUS tulot menot poistot tilikauden tulos opiskelijoiden määrä aloittavat keskeyttävät valmistuvat menot /opiskelija Henkilöstön määrä YHTEISET HANKKEET tulot menot poistot tilikauden tulos PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN MYYNTITUOTOT tulot tilikauden tulos KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ tulot menot poistot tilikauden tulos Sisältää sisäiset erät. Tulosalueen sitovat tavoitteet ovat tilikauden tulos ja peruskoulutuksen opiskelijamäärä. 19

22 TOIMINTATULOT JA -MENOT TP 2015 TA 2016 TA 2017 tulot menot Perus- toimintakate koulutus opiskelijoita menot /opiskelija tulot menot Lisäkoulutus toimintakate opiskelijatyöpäivät menot /optpv tulot menot Kurssi- toimintakate koulutus opiskelijatyöpäivät menot /optpv tulot menot Oppisopimus- toimintakate koulutus opiskelijat menot /opiskelija TP 2015 TA 2016 TA 2017 tulot Yhteensä menot toimintakate

23 PERUSKOULUTUKSEN TULOT JA MENOT TP 2015 TA 2016 TA 2017 Äänekoski Piilola tulot menot toimintakate ,09 % ,06 % ,49 % Viitasaari tulot menot toimintakate ,94 % ,51 % ,18 % Ä:ki Opinahjo tulot menot toimintakate ,47 % ,32 % ,68 % Saarijärvi tulot menot toimintakate ,43 % ,21 % ,56 % Aiko tulot menot toimintakate ,29 % ,07 % ,91 % KAIKKI YHT. tulot menot toimintakate ,43 % ,77 % ,05 % 21

24 HALLINNON KUSTANNUSTEN JAKO 2017 Jaettavat kustannukset: Yleishallinto Hallintopalvelut Kustannukset jaetaan eri tulosyksiköille niiden menojen suhteessa, kuitenkin niin että hallinnon jaettavasta summasta kohdistetaan suoraan Äänekosken Piilolan yksikölle. Äänekoski Piilola Viitasaari Äänekoski Opinahjo Saarijärvi Aikuiskoulutus Oppisopimuskoulutus

25 TOIMINTATUOTOT 2017 Yksikköhintatulot/pk 74 % Yksikköhintatulot/opso 7 % Yksikköhintatulot/lisäkoul. 5 % Tvp-koul./myyntituotot 3 % Muut myyntituotot 6 % Maksutuotot 1 % Tuet ja avustukset 2 % Vuokratuotot 2 % Yksikköhintatulot/opso Yksikköhintatulot/lisäkoul. Tvp-koul./myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Yksikköhintatulot/pk TOIMINTAMENOT 2017 Palvelujen ostot 17,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13,1 % Henkilöstökulut 68,2 % Vuokrat 0,2 % Muut kulut 1,2 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Henkilöstökulut 23

Valtuusto 2/11.12.2015 liite 4

Valtuusto 2/11.12.2015 liite 4 Valtuusto 2/11.12.2015 liite 4 Sisällys 1. Yleisperustelut... 1 1.1 Talousarvio- ja suunnitelmarakenne... 1 1.2 Valtionosuusjärjestelmä... 3 1.3 Talousarvion laadinnan lähtökohdat... 3 1.4 Talousarvion

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Val 4/ liite 6

Val 4/ liite 6 Val 4/15.12.2017 liite 6 Sisällys 1. Yleisperustelut... 1 1.1 Talousarvio- ja suunnitelmarakenne... 1 1.2 Valtionosuusjärjestelmä... 3 1.3 Talousarvion laadinnan lähtökohdat... 3 1.4 Talousarvion sitovuus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KTA 2017 Muutos KTA eur KV

KTA 2017 Muutos KTA eur KV LIITE VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Eläkemenoperusteisen maksun vähentäminen: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut 30 653-79 30 574 Toimintakate

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot