Taskulämmin Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taskulämmin 2004. Sisältö"

Transkriptio

1 Taskulämmin 2004 Sisältö Palkansaajien yhteistyöllä tasa-arvoiseen ja kansanvaltaiseen yhteiskuntaan. (SAK:n periaateohjelmasta 1991)... 3 Periaatteista toimintaan... 4 SAK etujärjestöistä arvostetuin... 6 SAK:n historiaa ja saavutuksia... 7 SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen järjestörakenne SAK:n organisaatio SAK:n hallinto-organisaatio Edustajakokous Valtuusto Hallitus Työvaliokunta Muut valiokunnat Neuvottelukunnat Johtoryhmä Jäsenmaksut talouden perusta Alueellinen toiminta SAK:n organisaatio maakunta-, alue- ja paikallistasolla SAK:n hallitus Jäsenliittojen jäsenistön jakauma, jäsentilasto ja

2 SAK:n sopimuspolitiikka Globalisaatio tiivistänyt kansainvälistä ay-verkkoa SAK:n koulutus- ja kehittämistyö Asiantuntijat SAK:n osastoilla SAK:n aluepalvelukeskukset SAK:n jäsenliitot VTY:n jäsenliitot Palvelualan Unionin PaU:n jäsenliitot

3 Palkansaajien yhteistyöllä tasa-arvoiseen ja kansanvaltaiseen yhteiskuntaan. (SAK:n periaateohjelmasta 1991) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on etujärjestö, painostusjärjestö ja yhteiskunnallinen uudistusliike. SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen voima perustuu suuren jäsenmäärän lisäksi jäsenistön yhteistyöhön ja aloitteelliseen toimintaan. SAK:n tehtävänä on palkansaajien ja heidän perheidensä henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin lisääminen kaikissa elämän vaiheissa parantamalla palkka- ja työehtoja sekä ammatillisia, taloudellisia, terveydellisiä, yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja sivistyksen etuja, oikeuksia ja vapauksia. Tavoitteitaan SAK toteuttaa yhteistyössä muiden palkansaajajärjestöjen ja yhteiskunnallisten uudistusliikkeiden kanssa. SAK:n toiminta perustuu vapauden, solidaarisuuden, tasa-arvon, demokratian ja rauhan ihanteisiin kaikkea riistoa ja sortoa vastaan. SAK:n periaateohjelma on rakennettu kuuden oikeuden periaatteelle. Oikeus työhön Jokaisella on oikeus tehdä vapaasti valiten edellytyksiään vastaavaa ja mielekästä työtä. Oikeus riittävään ja oikeudenmukaiseen toimeentuloon Jokaisella on oikeus turvattuun toimeentuloon, joka takaa hyvän elämisen laadun. Jokaisella on myös oikeus yhdenvertaisiin palveluihin ja mahdollisuus toimeentulon vaarantumatta jäädä elämäntilanteensa mukaisesti pois palkkatyöstä. Tulojen ja varallisuuden jakautuminen on oikeudenmukainen. 3

4 Oikeus vaikuttamiseen ja omaehtoiseen edunvalvontaan Jokaisella on oikeus vaikuttaa työehtoihinsa, työoloihinsa ja laajemmin yhteiskuntaan. Tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua on vaikuttamisen perusta. Oikeus terveelliseen ja viihtyisään työympäristöön Jokaisella on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön. Oikeus henkisesti rikkaaseen elämään Jokaisella on oikeus monipuoliseen tietojen, taitojen ja yhteistoiminnan kehittämistä edistävään elämään sekä vapaa-aikansa valintaan elämäntilanteen mukaan. Oikeus rauhaan ja velvoite kansainväliseen vastuuseen Jokaisella on oikeus elää maailmassa, josta sodat ja taloudellinen, ruumiillinen ja henkinen alistaminen on poistettu. Yhteisvastuu kaikkien maiden ihmisiä kohtaan edellyttää, että työntekijöiden ihmis- ja kansalaisoikeudet ja -vapaudet sekä turvallisuus ja tulonjaon oikeudenmukaisuus hyväksytään kaikkialla ja että näitä oikeuksia valvotaan kansainvälisesti. Periaatteista toimintaan SAK on yhteiskunnallinen etu-, painostus- ja kansalaisjärjestö. Työmarkkinajärjestönä SAK pyrkii tavoitteisiinsa ensisijaisesti neuvotellen ja sopien, mutta se on tarvittaessa valmis eriasteisiin painostus- ja työtaistelutoimiin. Yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä SAK vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää SAK:n, sen jäsenliittojen ja jäsenistön yhteistyön jatkuvaa voimistamista. Ammattiyhdistysliike vahvistuu SAK:lainen ammattiyhdistysliike kehittää järjestörakennettaan ja toimintamuotojaan ennakoimalla työelämän muutoksia. Sen tehtävä on hoitaa työntekijöiden edunvalvontaa kaikissa olosuhteissa luotettavasti ja tuloksellisesti. Ammattiyhdistysliike kehittää sisäistä demokratiaansa entistä jäsenvaltaisemmaksi. Jäsenistön vaikutuskeinoja 4

5 laajentamalla parannetaan edunvalvonnan edellytyksiä erityisesti työpaikoilla ja perusjärjestöissä. Järjestäytymisen perustana on palkansaajien yhteisyys ja solidaarisuus sekä edunvalvontaa palveleva, toimiva ja voimakas järjestökokonaisuus, joka ei tunne keinotekoisia rajoja palkansaajien välillä. Palkansaajien yhteistyöllä saavutetaan edunvalvonnassa paras tulos. SAK:n tehtävänä on kehittää yhteistyötä jäsenliittojensa keskusjärjestönä. Ammattiyhdistysliikkeen toiminnan perustana on demokratia, tasaarvo ja solidaarisuus. SAK:lainen ammattiyhdistysliike on kaikkien palkansaajien - niin nuorten, naisten kuin miestenkin - yhtäläisten mahdollisuuksien, oikeuksien ja velvollisuuksien liike. Itsenäinen suhteessa työnantajiin Työnantajien ja työntekijöiden välillä on edelleen perustava eturistiriita. Jäsentensä etujen ajamiseksi SAK haluaa ylläpitää asiallisia neuvottelusuhteita työnantajiin. Aloitteellinen uudistaja Etujärjestönä SAK on itsenäinen suhteessa julkiseen valtaan ja aloitteellinen lainsäädännön uudistamiseksi. SAK vaikuttaa niin, että julkinen valta tekee päätöksiä ja käyttää varoja palkansaajien etujen mukaisesti. Puolueista riippumaton SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen jäsenet edustavat erialisia poliittisia ja yhteiskunnallisia mielipiteitä. SAK on riippumaton poliittisista puolueista. SAK - osa kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä Kansainvälisissä järjestöissä ja yhteyksissä SAK ajaa aloitteellisesti eri maiden palkansaajien yhteisiä etuja ja kohentaa ammattijärjestöjen yhteistyötä. 5

6 SAK etujärjestöistä arvostetuin Suomen Gallup Oy selvittää puolivuosittain suomalaisten etujärjestöjä kohtaan tuntemaa arvostusta ja järjestöihin liittyviä mielikuvia sekä käsityksiä ajankohtaisista työmarkkinakysymyksistä. Keväällä 2004 työmarkkinailmastotutkimukseen haastateltiin suomalaista. SAK:ta arvostaa kolme neljästä suomalaisesta Suomalaisista etujärjestöistä SAK on kaikissa vuosina tehdyissä selvityksissä saanut osakseen suurinta arvostusta. Suomalaisista 66 prosenttia kertoo arvostavansa SAK:ta ainakin melko paljon. Erityisen paljon SAK:n työtä arvostavat ammattiliittojen jäsenet, työntekijät ja toimihenkilöt sekä SDP:n ja Vasemmistoliiton kannattajat. Yleisarvosana SAK:lle hyvä Suomalaisten etujärjestöjen joukossa SAK:n arvostus on omaa luokkaansa. SAK sai 71 prosentilta vastanneista hyvän arvosanan. Jokseenkin yksiselitteisen hyvät arvosanat SAK saa jäsentensä ansiotason turvaamisesta, työajoista ja lomista sopimisesta sekä jäsenpalveluiden tarjoamisesta. Vastaamme ajan haasteeseen Parhaiten SAK:ta suomalaisten mielestä kuvaa luonnehdinta pystyy vastaamaan ajan haasteisiin. Tähän uskoo 68 prosenttia haastatelluista. Tulos ei sovi ay-liikkeeseen usein kohdistettuun kritiikkiin. Sopivaksi koetaan myös väite huolehtii hyvin jäsentensä eduista (71 %). Myös pätevät johtohenkilöt sopii kuvaamaan SAK:ta 67 prosentin mielestä. Kaksi kolmasosaa vastanneista on sitä mieltä, että SAK on yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen. Lakkoon on oikeus Suomalaiset eivät halua luopua lakko-oikeudesta. Valtaosa vastaajista on sillä kannalla, että lakko on oikeutettu, jos työnantaja ei noudata työelämää koskevia lakeja tai sopimuksia (85 %) tai jos tavoitteisiin ei päästä neuvottelemalla (74 %). Puolet vastanneista olisi myös valmis lakkoon solidaarisuussyistä muiden liittojen tukemiseksi. 6

7 SAK:n historiaa ja saavutuksia 1907 Suomen Ammattijärjestö perustettiin Tampereella Ensimmäiset eduskuntavaalit tunnin työaikalaki, ammattientarkastus Suomen itsenäistyminen 1918 Kansalaissota 1920 Suomen Ammattijärjestön edustajakokous, jossa kommunistit ja vasemmistososialistit saivat enemmistöaseman 1922 Työsopimuslaki, vuosiloma 4 7 päivää 1924 Työehtosopimuslaki 1927 Ammattientarkastuslaki, työläistarkastajat 1930 Suomen Ammattijärjestön toiminta estettiin heinäkuussa Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto SAK perustettiin Helsingissä 1937 Kansaneläkelaki 1939 Vuosilomalaki, vuosiloma 5 12 päivää 1940 SAK:n ja STK:n julkilausuma, ns. tammikuun kihlaus STK tunnusti SAK:n neuvottelijaosapuoleksi 1944 SAK:n ja STK:n ensimmäinen yleissopimus, STK hyväksyi työehtosopimusperiaatteen Työehtosopimustoiminnan läpimurto Luottamusmiesjärjestelmän rakentaminen 1946 SAK-STK yleissopimus Uudistettiin työehtosopimuslaki ja laki työriitojen sovittelusta Laki työtuomioistuimesta, työaikalaki Vuosilomalaki, vuosiloma 12 päivää 1 kuukausi 1948 Lapsilisälaki, tapaturmavakuutuslaki 1949 Laki tuotantokomiteoista 1956 Yleislakko, joka kesti 19 päivää Lakossa oli noin työntekijää 1957 SAK:n hajaannus alkoi 1958 Työturvallisuuslaki 1959 Työajan lyhentämistä koskeva muutos saatiin päätökseen: 45 tunnin työviikko 1960 Suomen Ammattijärjestö SAJ perustettiin marraskuussa Vuosilomalaki, vuosiloma 18 päivää 1 kuukausi 1962 Työntekijän eläkelaki (TEL) 1963 Sairausvakuutuslaki 1964 SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen eheytysneuvottelut 1966 Siirtyminen 40-tuntiseen ja 5-päiväiseen työviikkoon alkoi Irtisanomissuojasopimus 1967 Lomapalkkasopimus Uusi ammattitautilaki ja -asetus 7

8 1968 Ensimmäinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu Liinamaa I, indeksiehtojen poistaminen, valtuuslaki vuokrien ja hintojen valvontaan, jäsenmaksuperintäsopimus 1969 Ammattiyhdistysliikkeen eheytyminen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Luottamusmiessopimus 1970 Työsopimuslaki, irtisanomissuoja, luottamusmiesoikeudet, kokoontumisoikeus, syrjintäkielto, Liinamaa II, erorahajärjestelmä, kokoontumisoikeus työpaikalla 1971 Neljän viikon vähimmäisvuosiloma 1973, tiedotussopimus, koulutussopimus, vähimmäispalkka 1972 Lomaltapaluuraha 10 % lomapalkasta, sairausajan palkkaetuuksien parantaminen 1973 Vuosilomalain uudistaminen, vuosiloman pituus päivää Työsuojelun valvontalaki, työsuojeluhallinto 1974 Verohelpotuksia, lapsilisien korotus, äitiysloma 7 kuukautta, ansiokehitystakuu 1976 Työsuojelusopimus ryhmähenkivakuutus 1977 Vuosiloman pituus päivään, josta viikko talvilomaa 1978 Yleissopimus irtisanomisen ja lomautuksen perusteista, työterveyshuoltolaki, yhteistoimintalaki 1979 Talvilomaoikeuden laajentaminen 1980 Opintovapaalaki 1981 Sopimus yhteistoiminnan edistämisestä 1984 Työttömyysturvalaki, laki irtisanomismenettelystä Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva yleissopimus Työajan lyhentäminen 16/32 tunnilla vuonna Pelisääntöihin liittyvät sopimusjärjestelyt ja lait Sopimus yhteistoiminnasta ja tiedotustoiminnasta yrityksissä RAT-sopimus Työajan lyhentäminen 68 tunnilla vuosina Tasa-arvolaki, aikuisopintolaki, opintovapaalain muutokset, työturvallisuuden muutokset 1988 Tilapäinen ja osittainen hoitovapaa sekä liukuva työaika lakisääteisiksi Irtisanomisajan pidentäminen, irtisanomisperusteiden täsmentäminen, osa-aikaisten työsuhdeturvan parantaminen Yhteistoimintalain muuttaminen 1989 Henkilöstörahastolaki, uusi yhdistyslaki 1990 Luottamusmiessopimus SAK STK, SAK LTK Laki henkilöstöedustuksesta yritysten hallinnossa 8

9 Yhteistoimintasopimus SAK LTK Työsuojelusopimus SAK STK, SAK LTK Uusittu lomapalkkasopimus SAK STK Yleissopimus SAK LTK Työajan lyhennys (loppiainen) alkaen 1991 Uusittu koulutussopimus SAK STK Ammattikoulutusraha Irtisanomismenettelylain kumoaminen ja työsopimuslain muuttaminen Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva yleissopimus Vuosiloman säästämisjärjestelmä 1995 Ulkomaisten työntekijöiden työehdot Vuorotteluvapaa Yt-lain muutokset: Eurooppa-tason konserniyhteistyö 1996 Työaikalain kokonaisuudistus Epätyypillisissä työsuhteissa olevien eläketurva Vuosilomalain osittaisuudistus Ulkomaalaisten työntekijöiden työehdot Henkilöstörahastolain muutokset Yhteistoimintalain uudistus, TEL-yhtiöiden hallintolaki 1997 Yleissopimus TT SAK, yhteistoimintasopimus PT SAK Työeläkelaitokseen sijoitusuudistus Sopimus työeläke- ja työttömyysvakuutusjärjestelmään koottavista ns. puskurirahastoista sekä työttömyysvakuutuksen rahoitusuudistuksesta 1998 Työttömyysvakuutusrahaston perustaminen 1999 Varhaiseläkeuudistus 2000 Sopimus ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasokorotuksesta vuonna Työeläke- ja työttömyysturvajärjestelmien uudistamisesta saavutettiin neuvottelutulos (ns. sosiaalipaketti) Uusi työterveyshuoltolaki, voimaantulo 2002 Sopimus helatorstaista (helatorstai lyhentää työaikaa ansioita alentamatta) alkaen 2002 Työeläkeuudistusratkaisu , voimaan 2005 Työttömyysturvalain uudistus, voimaan 2003 Uusi työturvallisuuslaki, voimaan 2003 Tapaturma- ja ammattitautilain uudistus, voimaan 2003 Ammatillinen kuntoutusuudistus, oikeus ammatilliseen kuntoutukseen laajenee, voimaan 2004 Perhevapaat-uudistus, voimaan Koululaisten iltapäivähoito Esitykset ulkomaalaisten työntekijöiden työehtovalvonnan parantamiseksi valmistuivat: ulkomaalaislaki, valvontayksikkö KRP:n yhteyteen 9

10 SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen järjestörakenne SAK ON LIITTOJEN LIITTO EDUSTAJAKOKOUS VALTUUSTO HALLITUS NEUVOTTELU- JA VALIOKUNNAT 1 edustaja kutakin alkavaa henkilöjäsentä kohti 122 työpaikkojen edustajaa 23 liittojen edustajaa ja 2 SAK:n johdosta hallituksen apuelimiä AMMATTILIITOT (24) LIITTOJEN PIIRIT / ALUEET AMMATTIOSASTOT (n.4000) SAK:N ALUEORGANISAATIO maakuntaryhmät (19) aluepalvelukeskukset (14) SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖT (141) Jäseninä ammattiosastot TYÖPAIKAT -luottamushenkilöt (yht. n ) Jäsentä 10

11 SAK:n organisaatio AMMATTILIITOT Teollisuusalojen neuv.kunta Palvelualojen neuv. kunta Valtion alojen neuv. kunta Kunta-alan neuv.kunta Kuljetusalojen neuv.kunta EDUSTAJAKOKOUS VALTUUSTO HALLITUS TYÖVALIOKUNTA KOKONAISTOIMINTOJEN JOHTO Lauri Ihalainen, Matti Huutola, Eija Hietanen JOHTORYHMÄ Lauri Ihalainen, Matti Huutola, Eija Hietanen, Pertti Parmanne, Kirsti Palanko-Laaka, Matti Tukiainen, Mikko Paiho, Marjaana Valkonen Asiantuntijavaliokunnat YHTEISKUNTA- POLIITTINEN OSASTO johtaja Pertti Parmanne TYÖYMPÄRISTÖ-KANSAINVÄLINEN OSASTO OSASTO johtaja johtaja Kirsti Palanko-Laaka Marjaana Valkonen JÄSENPALVELU- OSASTO johtaja Matti Tukiainen TALOUS- JA SISÄISTEN PALVELUJEN OSASTO johtaja Mikko Paiho talouspolitiikka sosiaalipolitiikka palkkapolitiikka koulutuspolitiikka tyˆvoimapolitiikka budjettipolitiikka tutkimusja selvitystyö työelämän kehittäminen keskusjärjestösopimukset työlait työsuojelu teknologia ja tuottavuus osallistumisjärjestelmät tasa-arvo työelämän tutkimus integraatiopolitiikka kv-suhteet lähialueyhteistyö solidaarisuustyö viestintä järjestötyö alueyhteistyö ja aluepalvelukeskukset ay-koulutus/ kehittämiskeskus järjestötutkimus lehdet tietopalvelu talous sisäiset palvelut henkilöstöpolitiikka kiinteistöpalvelu tietohallinto ay-arkisto 11

12 SAK:n hallinto-organisaatio Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on jäsenliittojensa keskusjärjestö, joka toimii etu- ja painostusjärjestönä, yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä sekä osana kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä. SAK:hon kuuluu 24 jäsenliittoa, joiden jäsentä ovat järjestäytyneet teollisuus-, palvelualojen-, valtionalojen- ja kunta-alan liittoihin. Edustajakokous SAK:n korkein päättävä elin on joka viides vuosi kokoontuva edustajakokous. Kukin jäsenliitto valitsee edustajakokoukseen kutakin alkavaa 3 000:a henkilöjäsentään kohden yhden edustajan ja riittävän määrän varaedustajia jäseneen saakka, ja sen jälkeen yhden alkavaa henkilöjäsentä kohden ja riittävän määrän varaedustajia. Edustajakokous valitsee valtuuston puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut valtuuston jäsenet: kunkin jäsenliiton piiristä yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle kaksi henkilökohtaista varajäsentä kutakin alkavaa henkilöjäsentä kohden. Edustajakokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan järjestön puheenjohtajaksi ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja saman määrän yleisvarajäseniä sekä tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä. Edustajakokous hyväksyy järjestön suuntaviivat toimintalinjoiksi ja taloussuunnitelmaksi seuraaviksi toimintavuosiksi hyväksymällä ohjelmat ja käsittelemällä liittojen esitykset sekä muut asiakirjat. Edustajien määrä edustajakokoukseen ja jäsenten määrä valtuustoon määräytyvät kokousta edeltäneen vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon jäsenmäärän perusteella. 12

13 Valtuusto Edustajakokousten välisenä aikana ylin päätäntävalta on valtuustolla. Valtuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa. Esityksiä valtuustolle saavat tehdä hallitus ja jäsenliitot. Valtuusto käsittelee kevätkokouksessa hallituksen toimintakertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päättää jäsenliittojen ja hallituksen esittämistä asioista. Järjestön vuosittaiset, edustajakokouksen suuntaviivojen mukaiset, toiminta- ja taloussuunnitelmat vahvistetaan valtuuston syyskokouksessa. Syyskokouksen tärkein tehtävä on asettaa jäsenliittojen ajankohtaisten esitysten pohjalta järjestön ohjelmiin perustuvat tavoitteet seuraaviin työmarkkinapoliittisiin neuvotteluihin. Valtuusto määrää jäsenliitoilta kannettavan jäsenmaksun suuruuden ja maksuajan sekä päättää jäsenliittojen ja hallituksen esittämistä asioista. Valtuustossa on 122 jäsentä, joista kolme toimii puheenjohtajina (yksi puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajana). Jäsenistä naisia on 39. Hallitus Järjestön toiminnasta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu järjestön puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan lisäksi 23 jäsenliittojen joko puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa tai sihteeriä. Hallituksen jäsenistä naisia on neljä. Hallitus edustaa järjestöä, päättää järjestön neuvottelemien työmarkkinapoliittisten sopimusten hyväksymisestä ja pitää yhteyttä jäsenliittoihin sekä muihin järjestön toiminnan kannalta merkittäviin keskeisiin koti- ja ulkomaisiin tahoihin. Hallitus valmistelee ja esittelee edustajakokouksissa ja valtuuston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa näiden kokousten tekemät päätökset. Hallitus huolehtii järjestön taloudenpidosta, vahvistaa toimintaorganisaation ja päättää henkilöstöhallinnosta sekä vahvistaa valiokuntien ja neuvottelukuntien tehtävät ja valitsee niiden jäsenet. 13

14 Hallituksen työ-, valmistelu ja asiantuntijaeliminä toimivat eri toimialoilla liittojen asiantuntijoista valitut valiokunnat ja neuvottelukunnat. Työvaliokunta Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Se valmistelee ja hoitaa toimintapoliittisia ja hallituksen erikseen sille kulloinkin antamia tehtäviä. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Lauri Ihalainen, pj SAK Anja Oksa Metalli Matti Huutola, vpj SAK Teija Asara-Laaksonen KTV Tuire Santamäki-Vuori KTV Heikki Kehälinna KTV Raimo Rannisto VTY Jaan Vingisaar VTY Jarmo Lähteenmäki Paperi Timo Vallittu Kemia Erkki Vuorenmaa Metalli Lauri Lyly Sähkö Ann Selin PAM Anssi Vuorio PAM Kalevi Vanhala Puu- ja erit. Pentti Raitioharju Viestintä Timo Räty AKT Esa Vilkuna Posti Pekka Hynönen Rakennus Erik Lindfors Metalli Ritva Savtschenko SEL Kaarlo Julkunen PAM Muut valiokunnat Muut valiokuntien jäsenet on kottu jäsenliittojen edustajista. Yhteiskuntapoliittisen osaston yhteydessä toimii sosiaalivaliokunta. Työympäristöosaston yhteydessä toimivat työelämän kehittämisen valiokunta, oikeudellinen valiokunta, työsuojeluvaliokunta ja tasaarvovaliokunta. Kansainvälisen osaston yhteydessä toimii kansainvälinen valiokunta. Jäsenpalveluosaston yhteydessä toimivat järjestövaliokunta, ruotsinkielinen sihteeristö, koulutus- ja nuorisovaliokunta sekä viestintävaliokunta. Talous- ja sisäisten palvelujen osaston yhteydessä toimivat talousvaliokunta, talous- ja henkilöstövaliokunta sekä Ammattiyhdistysarkiston johtokunta. 14

15 Neuvottelukunnat Neuvottelukunnat avustavat SAK:n hallitusta sekä toimivat toimialansa liittojen yhdyselimenä erityisesti sopimustoimintaan liittyvissä asioissa. Ne voivat myös organisoida määrärahaansa sisällyttäen tutkimus- ja kehityshankkeita, perustaa projekteja, järjestää tapahtumia ja luoda informaatiojärjestelmiä. Johtoryhmä Järjestöä johtaa johtoryhmä, jonka kokoonpanon ja sisäiset tehtäväja vastuualueet hallitus määrittelee. Jäsenmaksut talouden perusta Ammattiyhdistysliike rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, jotka ovat keskimäärin 1,08 prosenttia jäsenen kokonaispalkasta (ilman työttömyyskassan osuutta). Korkein työttömyyskassamaksun sisältämä liiton jäsenmaksuprosentti on 1,9 ja alhaisin 1,22 prosenttia (luvussa eivät ole mukana VTY:läiset liitot). Tuottojen jakauma ,65 % 3,44 % 3,16 % 1,73 % 77,02 % Toimintatuotot 0,519 milj. (3,44%) Lehtituotot 0,476 milj. (3,16 %) Saadut avustukset 0,261 milj. (1,73 %) Jäsenmaksutuotot 11,611 milj. (77,02 %) Sijoitustuotot 2,209 milj. (14,65 %) 15

16 Kulujen jakauma ,44 % 46,35 % 49,00 % 2,22 % Henkilöstökulut 6,597 milj. (46,35%) Poistot 0,315 milj. (2,22%) Muut kulut 6,975 milj. (49,00 %) Sijoituskulut 0,347 (2,44 %) Kulut toiminta-aloittain Kokonaistoimintojen johto Työympäristöosasto Jäsenpalveluosasto Projektit Yhteiskuntapoliittinen osasto Kansainvälinen osasto Talous- ja sisäisten palvelujen osasto SAK saa kolme neljännestä toimintansa vaatimista varoista jäsenliittojensa maksamasta jäsenmaksusta, joka on 7 prosenttia liiton omasta kokonaisjäsenmaksutulosta, josta on vähennetty työttömyyskassalle menevä osuus. Minimijäsenmaksu on 6,60 jäseneltä vuodessa. Loput varoista kertyvät sijoitustoiminnasta, erilaisista palvelujen maksuista ja julkaisutoiminnasta. 16

17 Alueellinen toiminta SAK:n vahvuuden eräs perustekijöitä on kattava ja toimiva alueorganisaatio, jonka ansiosta SAK:lla on mahdollisuus toteuttaa valtakunnallista toimintaa koko maassa. SAK:lainen aluetoiminta on osoittanut iskukykynsä, kun lamavuosina ajauduttiin yhteislakkotilanteisiin ja yleensä silloin kun on mobilisoitu SAK:laista ay-väkeä liikekannalle. Viimeksi Työn puolesta -mielenilmauspäivän yhteydessä joulukuussa Alueellisella yhteistoiminnalla on herätetty palkansaajien yhteiskunnallista aktiivisuutta erilaisissa tilanteissa. Aluetoiminnalla on ollut tärkeä rooli myös sopimusneuvottelujen tukitilanteissa ja niiden tuloksista tiedottamisessa. SAK:laisen aluetoiminnan päätehtävänä on edistää jäsenliittojen alueellista yhteistyötä sekä tarjotaan palveluja, koulutusta ja tiedotusta. Liittojen jäsenhankinnan tukeminen korostuu SAK:n aluetoiminnassa, koska työelämässä ja järjestötoiminnassa on käynnissä suuri sukupolvenvaihdos. Alueellisella yhteistyöllä varmistetaan myös SAK:laisen ay-liikkeen vaikuttamismahdollisuudet lääni- ja maakuntatason kehittämistyössä ja päätöksen teossa. SAK:n aluepalvelukeskuksia on 13, joista yksi Ahvenanmaalla. Lisäksi Uudenmaan aluepalvelutoimisto sijaitsee SAK:n keskustoimistossa. Aluepalvelukeskusten toiminta-alue on yleensä sama kuin työvoimaelinkeinokeskuksilla. Poikkeuksen tekevät Oulu ja Pohjanmaa, joihin kuuluu kaksi TE-keskusaluetta. Aluetoiminnasta vastaa SAK:n aluejohtaja. SAK:n aluekokouksessa jäsenliittojen ja SAK:n paikallisjärjestöjen edustajat linjaavat vuosittain SAK:laista aluetoimintaa ja määrittelevät toiminnan painopisteitä. Aluekokoukset pidetään syys-lokakuussa. Kokouksen kutsuu koolle SAK:n aluepalvelukeskus. Näissä kokouksissa valitaan myös SAK:n maakuntaryhmät kaksivuotiskaudeksi. Maakuntaryhmä toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä ja edunvalvojana yhdessä SAK:n, ammattiliittojen ja paikallisjärjestöjen välillä. Lausunnot maakunnan kehittämisestä ja yhteistyö piirihallintoviranomaisten ja ammatillisten oppilaitosten kanssa kuuluvat maakuntaryhmän tehtäviin. Ne tekevät myös esitykset SAK:n edustajista maakunnallisiin ja alueellisiin elimiin. 17

18 Koko maassa toimii 19 maakuntaryhmää Suomen virallisen maakuntajaon mukaisesti. Maakuntaryhmien toiminnalla voidaan myös tukea SAK:n paikallisjärjestöjä ja edistää niiden yhteistyötä. SAK:n paikallisjärjestöjä on koko maassa 141. Ne ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka kokoavat SAK:n jäsenliittojen ammattiosastot yhteistoimintaan omalla toiminta-alueellaan. Viime vuosina toiminta-alue on laajentunut seudulliseen suuntaan. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta paikallisjärjestöissä kohdistuu kunnallisiin ja aluehallintoviranomaisiin sekä poliittisiin päättäjiin. Työelämän edunvalvonnassa tuetaan ammattiosastojen edunvalvontaa työpaikoilla. Paikallisjärjestöt ovat myös luonteva foorumi ay-liikkeen yhteisille tapahtumille, seminaareille ja juhlille. Ammattiosastot maksavat paikallisjärjestöille jäsenmaksua ja SAK:lta on mahdollisuus saada kannustavaa toimintatukea. Ammattiyhdistysliikkeen tärkein yksikkö on työpaikka. Työpaikoilla asioita hoitavat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Paikallisesti asioita käsitellään jäsenliitoille ja SAK:n paikallisjärjestöille esitettäviksi työhuonekunnissa ja ammattiosastoissa. SAK:n liittojen jäsenistön jakautuminen alueittain Ahvenanmaa 0,3 % E-Savo Varsinais-Suomi 3,3 % 9,1 % Häme 7,3 % Keski-Suomi 5,7 % Uusimaa 19,8 % Kymenlaakso 8,0 % Lappi 4,4 % Satakunta 6,0 % Pirkanmaa 10,3 % Pohjois-Savo 4,9 % Pohjois-Pohjanmaa 9,3 % Pohjois-Karjala 3,5 % Pohjanmaa 8,1 % 18

19 SAK:n organisaatio maakunta-, alue- ja paikallistasolla SAK:n aluekokous SAK:n maakuntaryhmä SAK:n maakuntaryhmä SAK:n maakuntaryhmä Edunvalvonnan johtoryhmä SAK:n paikallisjärjestö SAK:n paikallisjärjestö Seutukunnittainen paikallisjärjestö SAK:n aluepalvelukeskus Liittojen aluetoimistot 19

20 Yleisvarajäsenet Liitto Lundén Mauri Rautatieläisten liitto Vingisaar Jaan VTY Lindholm Henri SEL Hakala Rainer IAU Vänttinen Ahti Suomen Muusikkojen Liitto Roger Svanfors Kemianliitto Koivunen Juhani AKT Rämö Kari Teva Piipponen Eljas AKT Nyman May Kemianliitto Immonen Seppo KTV Aalto Riku Metallityöväen Liitto Puuska Marja PAM Veirto Katja PAM Väänänen Jari Paperiliitto Asikainen Kari Puu- ja erityisalojen liitto Kallio Kari Rautatievirkamieslittto Järvinen Harri SSSL Salmi Reijo Sähköliitto Eloranta Risto Veturimiesten liitto Anttila Juhani Postiliitto Nyberg Jarmo Rautatieläisten liitto Orajärvi Yrjö VTY Hernberg Kari Viestintäalan ammattiliitto Saarnio Pekka YLL SAK:n hallituksen jäsenet Varsinainen jäsen Liitto Henkilökohtainen Liitto varajäsen Ihalainen Lauri, pj. SAK Helenius Arto Metaliltyöväen Liitto Ahmavaara Pekka, vpj. SAK Laine-Tuominen Nina Kemianliitto Ainasto Lauri Puu- ja erityisalojen liitto Hölttä Kalevi Puu- ja erityisalojen liitto Ahonen Jouko Paperiliitto Vanhala Petri Paperiliitto Asara-Laaksonen Teija KTV Heinola Pekka KTV Hynönen Pekka Rakennusliitto Suokas Kyösti Rakennusliitto Julkunen Kaarlo PAM Ahonen Risto PAM Kehälinna Heikki KTV Saari Ritva-Hanna KTV Kivistö Mauri Rakennusliitto Kurki Rauno Rakennusliitto Kovanen Sauli Paperiliitto Laitinen Raimo Paperiliitto Lindfors Erik Metallityöväen Liitto Mäkelä Matti Metallityöväen Liitto Lyly Lauri Sähköliitto Alakoski Martti Sähköliitto Oksa Anja Metallityöväen Liitto Laine Markku Metallityöväen Liitto Raitoharju Pertti Viestintäalan ammattiliitto Hämäläinen Irene Viestintäalan ammattiliitto Rannisto Raimo VTY Mäkinen Pirjo VTY Räty Timo AKT Salmela Juhani AKT Savtschenko Ritva SEL Anttila Veli-Pekka SEL Selin Ann PAM Muttilainen Kyllikki PAM Söder Juha Teva Ruokonen Tuula Teva Vallittu Timo Kemianliitto Salonen Heikki Kemianliitto Vanhala Kalevi Puu- ja erityisalojen liitto Lepola Sakari Puu- ja erityisalojen liitto Vilkuna Esa Postiliitto Tamminen Kari Postiliitto Vuorenmaa Erkki Metallityöväen Liitto Löhman Jorma Metallityöväen Liitto Vuorio Anssi PAM Rautavuori Leena PAM Zitting Simo Suomen Merimies-Unioni Ukkonen Erkki Suomen Merimies-Unioni 20

21 Jäsenliittojen jäsenistön jakauma, jäsentilasto SAK ry LIITTO MIEHIÄ NAISIA % YHTEENSÄ Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry , Ilmailualan Unioni IAU ry , Kaupanalan Esimiesliitto ry (vain PAU:n jäsen) , Kemianliitto-Kemifacket ry , Kunta-alan ammattiliitto KTV ry *) , Metallityöväen Liitto ry , Palvelualojen ammattiliitto PAM ry , Paperiliitto ry , Postiliitto ry , Postin Toimihenkilöliitto PVL ry , Puu- ja erityisalojen liitto ry , Rakennusliitto ry , Rautatieläisten Liitto ry **) , Rautatievirkamiesliitto ry , Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry , Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry , Suomen Merimies-Unioni SM-U ry , Suomen Muusikkojen Liitto ry , Suomen Sos.Dem Sanomalehtimiesliitto SSSL ry ,8 302 Sähköalojen ammattiliitto ry , Tekstiili- ja vaatetustyöväen liitto Teva ry , Valtion Yhteisjärjestö VTY ry **) , Veturimiesten Liitto ry , Viestintäalan ammattiliitto ry , Yleinen Lehtimiesliitto YLL ry ,1 181 KAIKKI YHTEENSÄ , *) Liiton arvio **) Vuoden 2002 tieto 21

22 SAK:n sopimuspolitiikka SAK:n sopimuspolitiikka perustuu jäsenten ja heidän perheittensä tarpeisiin. Näiden tarpeiden ja kulloistenkin mahdollisuuksien pohjalta toteutuvat niin tulopoliittiset kokonaisratkaisut kuin liittokohtaisetkin sopimukset. Sopimuspoliittisina päätavoitteina korostuvat työllisyyden parantaminen, vakaan talouskasvun turvaaminen, kotitalouksien ostovoiman maltillinen kasvattaminen sekä matala inflaatio. Laadullisia tavoitteita ovat mm. luottamusmiesten aseman ja toimintaoikeuksien parantaminen, työelämän kehittäminen osallistumisjärjestelmiä, työn organisointia ja sisältöä kehittämällä sekä mm. oppimista ja tasa-arvoa edistämällä. SAK on asettanut tavoitteeksi täystyöllisyyden, mikä tarkoittaa työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin työikäisestä väestöstä. Täystyöllisyyden saavuttamisen edellytyksiä ovat talouden kasvu ja työelämän jatkuva kehittäminen. Työelämän lakeja sekä työhön liittyvää sosiaaliturvaa kuten työttömyys- ja eläketurvaa kehitetään maan hallituksen esityksistä eduskunnassa. Valmisteleva työ on kolmikantayhteistyötä, jossa työntekijäja työnantajapuolet sekä valtiovalta pyrkivät yhteisymmärrykseen parannettavista asioista. Euroopan unionin työelämää koskevien direktiivien ja suositusten valmistelussa kolmikantayhteistyö on tullut merkittäväksi osaksi SAK:n sopimuspolitiikkaa. Yhä useampi työelämää kehittävä suomalainen laki- tai sopimusmuutos saa alkunsa eurooppalaisessa sopimisprosessissa, josta työ jatkuu kotimaisena kehittämistyönä. Vastaavaa menettelyä on jo pitkään toteutettu Kansainvälisen työjärjestö ILO:n suositusten valmistelussa ja toimeenpanossa. Tulopoliittinen kokonaisratkaisu on SAK:n sopimuspolitiikan toteuttamisen tärkein ja keskeisin väline, koska sillä on laaja vaikutus palkkapolitiikan lisäksi työlainsäädäntöön, sosiaalipolitiikkaan ja maan kansantalouteen. Palkansaajan kannalta keskeinen tavoite on turvata mahdollisimman hyvä ostovoiman kehitys. Tuloerojen kaventaminen pieni- ja keskituloisten eduksi on SAK:n oma linja tulopolitiikassa. 22

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

12.04.2005 SAK. SAK tänään ja huomenna

12.04.2005 SAK. SAK tänään ja huomenna SAK tänään ja huomenna Työmarkkinaosapuolet SAK Jäsenliitot EK STTK Jäsenliitot Kunta Valtio Valtio AKAVA Jäsenliitot Kirkko Mikä on SAK?! Jäsenliittojen tavoitteita ja toimintaa yhteen sovittava ja kehittävä

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

SAK:n 17. edustajakokous SAK:N SÄÄNNÖT

SAK:n 17. edustajakokous SAK:N SÄÄNNÖT SAK:n 17. edustajakokous 5. 7.6.2006 SAK:N SÄÄNNÖT Valkealan Painokarelia Oy 2006 ISBN 951-714-247-1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ry SÄÄNNÖT Hyväksytty SAK:n 17. edustajakokouksessa v. 2006

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työlainsäädäntö pähkinänkuoressa Tarja Kröger Hallitusneuvos Suomalaisten työmarkkinoiden rakenne Työmarkkinoilla työskentelee työsuhteisia työntekijöitä valtion virkamiehiä kuntien viranhaltijoita seurakuntien

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1. Paasitorni, Helsingin Työväentalon juhlasali Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki

PÖYTÄKIRJA 1. Paasitorni, Helsingin Työväentalon juhlasali Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki i PÖYTÄKIRJA 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK R.Y:N VALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Aika lauantai 18.9.1993 kello 10.00-16.28 Paikka Läsnä Paasitorni, Helsingin Työväentalon juhlasali Paasivuorenkatu

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

EK Heikki Suomalainen KT Vuokko Piekkala SAK Jari-Pekka Jyrkänne STTK Petri Lempinen AKAVA Heikki Liede

EK Heikki Suomalainen KT Vuokko Piekkala SAK Jari-Pekka Jyrkänne STTK Petri Lempinen AKAVA Heikki Liede 21.1.2005 1 (6) TUPON 2005-2007 TYÖRYHMÄT 1. Koulutusrahaston kehittäminen Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005-2007 sisältää oheisen listan mukaiset työryhmät: Nykyinen työryhmä jatkaa lisätoimeksiannolla.

Lisätiedot

U it. M/ K k io lm. LÄSNÄOLOILMOITUS Liite pöytäkirjaan SAK SAK:N VALTUUSTON KOKOUS. Valtuuston jäsenet Päätösvaltaisia jäseniä.

U it. M/ K k io lm. LÄSNÄOLOILMOITUS Liite pöytäkirjaan SAK SAK:N VALTUUSTON KOKOUS. Valtuuston jäsenet Päätösvaltaisia jäseniä. SAK LÄSNÄOLOILMOITUS Liite pöytäkirjaan SAK:N VALTUUSTON KOKOUS Ä - S2. / / Valtuuston jäsenet Päätösvaltaisia jäseniä paikalla poissa U it C1 Yhteensä 128 Puhe- ja esitysoikeutetut paikalla / poissa Yhteensä

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Pöytäkirja 16.10.2012

Pöytäkirja 16.10.2012 LAPIN LIITTO Pöytäkirja 16.10.2012 Järjestöneuvottelukunnan 1. kokous Aika: 16.10.2012 klo 14.00 16.00 Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen ry Nina Peronius

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän esitykset kuntayhteistyön tiivistämisestä 29.9.2014 28.11.2014 Page 1 Työryhmän esitykset 1. Kuntalaisten osallisuus

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Ajankohtaista näyttötutkinnoista Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen opetusneuvos, yksikön päällikkö 10/2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AJANKOHTAISTA OPETUSHALLITUKSEN TOIMIALALLA

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

20.10.1999. Tämän päätöspöytäkirjan liitteenä n:o 1 on kokouksen kulun mukainen nauhoituksista purettu pöytäkirja. Liite 1

20.10.1999. Tämän päätöspöytäkirjan liitteenä n:o 1 on kokouksen kulun mukainen nauhoituksista purettu pöytäkirja. Liite 1 SAKKoto/MU PÖYTÄKIRJA 1 SAK:N VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika 7.-8.5.1999 Paikka Kiljavan opisto, Kiljava Puheenjohtajina Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko Leena Vimpari Sihteereinä Arja

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2017 Alma Talent 2016 Helsinki 15., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-2969-9 ISBN 978-952-14-2970-5 (verkkokirja) Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016 klo 00.45 1 (6)

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016 klo 00.45 1 (6) 29.2.2016 klo 00.45 1 (6) KILPAILUKYKYSOPIMUS 1. Johdanto Suomen talous on viime vuodet kärsinyt poikkeuksellisen pitkäaikaisesta taantumasta. Työttömyys on kasvanut huolestuttavasti, julkisen talouden

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

SAK ry SAK:n säännöt v. 2016 1(8)

SAK ry SAK:n säännöt v. 2016 1(8) SAK ry SAK:n säännöt v. 2016 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, ruotsiksi Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf. Yhdistyksestä käytetään

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015... 1 1.1 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

k1. Ammattiliitto, % 2,2 0,3 0,2 2,1 0,4 1 0,2 3,1 0,3 0,7 9,2 4,2 2,5 3 19,2 17,2 0,5 4,6 22,4 0,4 0,2 5,9

k1. Ammattiliitto, % 2,2 0,3 0,2 2,1 0,4 1 0,2 3,1 0,3 0,7 9,2 4,2 2,5 3 19,2 17,2 0,5 4,6 22,4 0,4 0,2 5,9 k1. Ammattiliitto, % Viestintäalan ammattiliitto (Team) Veturimiesten liitto VML Vankilavirkailijain Liitto (JHL) Tulliliitto (JHL) Teatteri- ja mediatyöntekijät TeMe Sähköalojen ammattiliitto Suomen Muusikkojen

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot