Taskulämmin Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taskulämmin 2004. Sisältö"

Transkriptio

1 Taskulämmin 2004 Sisältö Palkansaajien yhteistyöllä tasa-arvoiseen ja kansanvaltaiseen yhteiskuntaan. (SAK:n periaateohjelmasta 1991)... 3 Periaatteista toimintaan... 4 SAK etujärjestöistä arvostetuin... 6 SAK:n historiaa ja saavutuksia... 7 SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen järjestörakenne SAK:n organisaatio SAK:n hallinto-organisaatio Edustajakokous Valtuusto Hallitus Työvaliokunta Muut valiokunnat Neuvottelukunnat Johtoryhmä Jäsenmaksut talouden perusta Alueellinen toiminta SAK:n organisaatio maakunta-, alue- ja paikallistasolla SAK:n hallitus Jäsenliittojen jäsenistön jakauma, jäsentilasto ja

2 SAK:n sopimuspolitiikka Globalisaatio tiivistänyt kansainvälistä ay-verkkoa SAK:n koulutus- ja kehittämistyö Asiantuntijat SAK:n osastoilla SAK:n aluepalvelukeskukset SAK:n jäsenliitot VTY:n jäsenliitot Palvelualan Unionin PaU:n jäsenliitot

3 Palkansaajien yhteistyöllä tasa-arvoiseen ja kansanvaltaiseen yhteiskuntaan. (SAK:n periaateohjelmasta 1991) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on etujärjestö, painostusjärjestö ja yhteiskunnallinen uudistusliike. SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen voima perustuu suuren jäsenmäärän lisäksi jäsenistön yhteistyöhön ja aloitteelliseen toimintaan. SAK:n tehtävänä on palkansaajien ja heidän perheidensä henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin lisääminen kaikissa elämän vaiheissa parantamalla palkka- ja työehtoja sekä ammatillisia, taloudellisia, terveydellisiä, yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja sivistyksen etuja, oikeuksia ja vapauksia. Tavoitteitaan SAK toteuttaa yhteistyössä muiden palkansaajajärjestöjen ja yhteiskunnallisten uudistusliikkeiden kanssa. SAK:n toiminta perustuu vapauden, solidaarisuuden, tasa-arvon, demokratian ja rauhan ihanteisiin kaikkea riistoa ja sortoa vastaan. SAK:n periaateohjelma on rakennettu kuuden oikeuden periaatteelle. Oikeus työhön Jokaisella on oikeus tehdä vapaasti valiten edellytyksiään vastaavaa ja mielekästä työtä. Oikeus riittävään ja oikeudenmukaiseen toimeentuloon Jokaisella on oikeus turvattuun toimeentuloon, joka takaa hyvän elämisen laadun. Jokaisella on myös oikeus yhdenvertaisiin palveluihin ja mahdollisuus toimeentulon vaarantumatta jäädä elämäntilanteensa mukaisesti pois palkkatyöstä. Tulojen ja varallisuuden jakautuminen on oikeudenmukainen. 3

4 Oikeus vaikuttamiseen ja omaehtoiseen edunvalvontaan Jokaisella on oikeus vaikuttaa työehtoihinsa, työoloihinsa ja laajemmin yhteiskuntaan. Tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua on vaikuttamisen perusta. Oikeus terveelliseen ja viihtyisään työympäristöön Jokaisella on oikeus terveelliseen, turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön. Oikeus henkisesti rikkaaseen elämään Jokaisella on oikeus monipuoliseen tietojen, taitojen ja yhteistoiminnan kehittämistä edistävään elämään sekä vapaa-aikansa valintaan elämäntilanteen mukaan. Oikeus rauhaan ja velvoite kansainväliseen vastuuseen Jokaisella on oikeus elää maailmassa, josta sodat ja taloudellinen, ruumiillinen ja henkinen alistaminen on poistettu. Yhteisvastuu kaikkien maiden ihmisiä kohtaan edellyttää, että työntekijöiden ihmis- ja kansalaisoikeudet ja -vapaudet sekä turvallisuus ja tulonjaon oikeudenmukaisuus hyväksytään kaikkialla ja että näitä oikeuksia valvotaan kansainvälisesti. Periaatteista toimintaan SAK on yhteiskunnallinen etu-, painostus- ja kansalaisjärjestö. Työmarkkinajärjestönä SAK pyrkii tavoitteisiinsa ensisijaisesti neuvotellen ja sopien, mutta se on tarvittaessa valmis eriasteisiin painostus- ja työtaistelutoimiin. Yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä SAK vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää SAK:n, sen jäsenliittojen ja jäsenistön yhteistyön jatkuvaa voimistamista. Ammattiyhdistysliike vahvistuu SAK:lainen ammattiyhdistysliike kehittää järjestörakennettaan ja toimintamuotojaan ennakoimalla työelämän muutoksia. Sen tehtävä on hoitaa työntekijöiden edunvalvontaa kaikissa olosuhteissa luotettavasti ja tuloksellisesti. Ammattiyhdistysliike kehittää sisäistä demokratiaansa entistä jäsenvaltaisemmaksi. Jäsenistön vaikutuskeinoja 4

5 laajentamalla parannetaan edunvalvonnan edellytyksiä erityisesti työpaikoilla ja perusjärjestöissä. Järjestäytymisen perustana on palkansaajien yhteisyys ja solidaarisuus sekä edunvalvontaa palveleva, toimiva ja voimakas järjestökokonaisuus, joka ei tunne keinotekoisia rajoja palkansaajien välillä. Palkansaajien yhteistyöllä saavutetaan edunvalvonnassa paras tulos. SAK:n tehtävänä on kehittää yhteistyötä jäsenliittojensa keskusjärjestönä. Ammattiyhdistysliikkeen toiminnan perustana on demokratia, tasaarvo ja solidaarisuus. SAK:lainen ammattiyhdistysliike on kaikkien palkansaajien - niin nuorten, naisten kuin miestenkin - yhtäläisten mahdollisuuksien, oikeuksien ja velvollisuuksien liike. Itsenäinen suhteessa työnantajiin Työnantajien ja työntekijöiden välillä on edelleen perustava eturistiriita. Jäsentensä etujen ajamiseksi SAK haluaa ylläpitää asiallisia neuvottelusuhteita työnantajiin. Aloitteellinen uudistaja Etujärjestönä SAK on itsenäinen suhteessa julkiseen valtaan ja aloitteellinen lainsäädännön uudistamiseksi. SAK vaikuttaa niin, että julkinen valta tekee päätöksiä ja käyttää varoja palkansaajien etujen mukaisesti. Puolueista riippumaton SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen jäsenet edustavat erialisia poliittisia ja yhteiskunnallisia mielipiteitä. SAK on riippumaton poliittisista puolueista. SAK - osa kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä Kansainvälisissä järjestöissä ja yhteyksissä SAK ajaa aloitteellisesti eri maiden palkansaajien yhteisiä etuja ja kohentaa ammattijärjestöjen yhteistyötä. 5

6 SAK etujärjestöistä arvostetuin Suomen Gallup Oy selvittää puolivuosittain suomalaisten etujärjestöjä kohtaan tuntemaa arvostusta ja järjestöihin liittyviä mielikuvia sekä käsityksiä ajankohtaisista työmarkkinakysymyksistä. Keväällä 2004 työmarkkinailmastotutkimukseen haastateltiin suomalaista. SAK:ta arvostaa kolme neljästä suomalaisesta Suomalaisista etujärjestöistä SAK on kaikissa vuosina tehdyissä selvityksissä saanut osakseen suurinta arvostusta. Suomalaisista 66 prosenttia kertoo arvostavansa SAK:ta ainakin melko paljon. Erityisen paljon SAK:n työtä arvostavat ammattiliittojen jäsenet, työntekijät ja toimihenkilöt sekä SDP:n ja Vasemmistoliiton kannattajat. Yleisarvosana SAK:lle hyvä Suomalaisten etujärjestöjen joukossa SAK:n arvostus on omaa luokkaansa. SAK sai 71 prosentilta vastanneista hyvän arvosanan. Jokseenkin yksiselitteisen hyvät arvosanat SAK saa jäsentensä ansiotason turvaamisesta, työajoista ja lomista sopimisesta sekä jäsenpalveluiden tarjoamisesta. Vastaamme ajan haasteeseen Parhaiten SAK:ta suomalaisten mielestä kuvaa luonnehdinta pystyy vastaamaan ajan haasteisiin. Tähän uskoo 68 prosenttia haastatelluista. Tulos ei sovi ay-liikkeeseen usein kohdistettuun kritiikkiin. Sopivaksi koetaan myös väite huolehtii hyvin jäsentensä eduista (71 %). Myös pätevät johtohenkilöt sopii kuvaamaan SAK:ta 67 prosentin mielestä. Kaksi kolmasosaa vastanneista on sitä mieltä, että SAK on yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen. Lakkoon on oikeus Suomalaiset eivät halua luopua lakko-oikeudesta. Valtaosa vastaajista on sillä kannalla, että lakko on oikeutettu, jos työnantaja ei noudata työelämää koskevia lakeja tai sopimuksia (85 %) tai jos tavoitteisiin ei päästä neuvottelemalla (74 %). Puolet vastanneista olisi myös valmis lakkoon solidaarisuussyistä muiden liittojen tukemiseksi. 6

7 SAK:n historiaa ja saavutuksia 1907 Suomen Ammattijärjestö perustettiin Tampereella Ensimmäiset eduskuntavaalit tunnin työaikalaki, ammattientarkastus Suomen itsenäistyminen 1918 Kansalaissota 1920 Suomen Ammattijärjestön edustajakokous, jossa kommunistit ja vasemmistososialistit saivat enemmistöaseman 1922 Työsopimuslaki, vuosiloma 4 7 päivää 1924 Työehtosopimuslaki 1927 Ammattientarkastuslaki, työläistarkastajat 1930 Suomen Ammattijärjestön toiminta estettiin heinäkuussa Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto SAK perustettiin Helsingissä 1937 Kansaneläkelaki 1939 Vuosilomalaki, vuosiloma 5 12 päivää 1940 SAK:n ja STK:n julkilausuma, ns. tammikuun kihlaus STK tunnusti SAK:n neuvottelijaosapuoleksi 1944 SAK:n ja STK:n ensimmäinen yleissopimus, STK hyväksyi työehtosopimusperiaatteen Työehtosopimustoiminnan läpimurto Luottamusmiesjärjestelmän rakentaminen 1946 SAK-STK yleissopimus Uudistettiin työehtosopimuslaki ja laki työriitojen sovittelusta Laki työtuomioistuimesta, työaikalaki Vuosilomalaki, vuosiloma 12 päivää 1 kuukausi 1948 Lapsilisälaki, tapaturmavakuutuslaki 1949 Laki tuotantokomiteoista 1956 Yleislakko, joka kesti 19 päivää Lakossa oli noin työntekijää 1957 SAK:n hajaannus alkoi 1958 Työturvallisuuslaki 1959 Työajan lyhentämistä koskeva muutos saatiin päätökseen: 45 tunnin työviikko 1960 Suomen Ammattijärjestö SAJ perustettiin marraskuussa Vuosilomalaki, vuosiloma 18 päivää 1 kuukausi 1962 Työntekijän eläkelaki (TEL) 1963 Sairausvakuutuslaki 1964 SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen eheytysneuvottelut 1966 Siirtyminen 40-tuntiseen ja 5-päiväiseen työviikkoon alkoi Irtisanomissuojasopimus 1967 Lomapalkkasopimus Uusi ammattitautilaki ja -asetus 7

8 1968 Ensimmäinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu Liinamaa I, indeksiehtojen poistaminen, valtuuslaki vuokrien ja hintojen valvontaan, jäsenmaksuperintäsopimus 1969 Ammattiyhdistysliikkeen eheytyminen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Luottamusmiessopimus 1970 Työsopimuslaki, irtisanomissuoja, luottamusmiesoikeudet, kokoontumisoikeus, syrjintäkielto, Liinamaa II, erorahajärjestelmä, kokoontumisoikeus työpaikalla 1971 Neljän viikon vähimmäisvuosiloma 1973, tiedotussopimus, koulutussopimus, vähimmäispalkka 1972 Lomaltapaluuraha 10 % lomapalkasta, sairausajan palkkaetuuksien parantaminen 1973 Vuosilomalain uudistaminen, vuosiloman pituus päivää Työsuojelun valvontalaki, työsuojeluhallinto 1974 Verohelpotuksia, lapsilisien korotus, äitiysloma 7 kuukautta, ansiokehitystakuu 1976 Työsuojelusopimus ryhmähenkivakuutus 1977 Vuosiloman pituus päivään, josta viikko talvilomaa 1978 Yleissopimus irtisanomisen ja lomautuksen perusteista, työterveyshuoltolaki, yhteistoimintalaki 1979 Talvilomaoikeuden laajentaminen 1980 Opintovapaalaki 1981 Sopimus yhteistoiminnan edistämisestä 1984 Työttömyysturvalaki, laki irtisanomismenettelystä Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva yleissopimus Työajan lyhentäminen 16/32 tunnilla vuonna Pelisääntöihin liittyvät sopimusjärjestelyt ja lait Sopimus yhteistoiminnasta ja tiedotustoiminnasta yrityksissä RAT-sopimus Työajan lyhentäminen 68 tunnilla vuosina Tasa-arvolaki, aikuisopintolaki, opintovapaalain muutokset, työturvallisuuden muutokset 1988 Tilapäinen ja osittainen hoitovapaa sekä liukuva työaika lakisääteisiksi Irtisanomisajan pidentäminen, irtisanomisperusteiden täsmentäminen, osa-aikaisten työsuhdeturvan parantaminen Yhteistoimintalain muuttaminen 1989 Henkilöstörahastolaki, uusi yhdistyslaki 1990 Luottamusmiessopimus SAK STK, SAK LTK Laki henkilöstöedustuksesta yritysten hallinnossa 8

9 Yhteistoimintasopimus SAK LTK Työsuojelusopimus SAK STK, SAK LTK Uusittu lomapalkkasopimus SAK STK Yleissopimus SAK LTK Työajan lyhennys (loppiainen) alkaen 1991 Uusittu koulutussopimus SAK STK Ammattikoulutusraha Irtisanomismenettelylain kumoaminen ja työsopimuslain muuttaminen Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva yleissopimus Vuosiloman säästämisjärjestelmä 1995 Ulkomaisten työntekijöiden työehdot Vuorotteluvapaa Yt-lain muutokset: Eurooppa-tason konserniyhteistyö 1996 Työaikalain kokonaisuudistus Epätyypillisissä työsuhteissa olevien eläketurva Vuosilomalain osittaisuudistus Ulkomaalaisten työntekijöiden työehdot Henkilöstörahastolain muutokset Yhteistoimintalain uudistus, TEL-yhtiöiden hallintolaki 1997 Yleissopimus TT SAK, yhteistoimintasopimus PT SAK Työeläkelaitokseen sijoitusuudistus Sopimus työeläke- ja työttömyysvakuutusjärjestelmään koottavista ns. puskurirahastoista sekä työttömyysvakuutuksen rahoitusuudistuksesta 1998 Työttömyysvakuutusrahaston perustaminen 1999 Varhaiseläkeuudistus 2000 Sopimus ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasokorotuksesta vuonna Työeläke- ja työttömyysturvajärjestelmien uudistamisesta saavutettiin neuvottelutulos (ns. sosiaalipaketti) Uusi työterveyshuoltolaki, voimaantulo 2002 Sopimus helatorstaista (helatorstai lyhentää työaikaa ansioita alentamatta) alkaen 2002 Työeläkeuudistusratkaisu , voimaan 2005 Työttömyysturvalain uudistus, voimaan 2003 Uusi työturvallisuuslaki, voimaan 2003 Tapaturma- ja ammattitautilain uudistus, voimaan 2003 Ammatillinen kuntoutusuudistus, oikeus ammatilliseen kuntoutukseen laajenee, voimaan 2004 Perhevapaat-uudistus, voimaan Koululaisten iltapäivähoito Esitykset ulkomaalaisten työntekijöiden työehtovalvonnan parantamiseksi valmistuivat: ulkomaalaislaki, valvontayksikkö KRP:n yhteyteen 9

10 SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen järjestörakenne SAK ON LIITTOJEN LIITTO EDUSTAJAKOKOUS VALTUUSTO HALLITUS NEUVOTTELU- JA VALIOKUNNAT 1 edustaja kutakin alkavaa henkilöjäsentä kohti 122 työpaikkojen edustajaa 23 liittojen edustajaa ja 2 SAK:n johdosta hallituksen apuelimiä AMMATTILIITOT (24) LIITTOJEN PIIRIT / ALUEET AMMATTIOSASTOT (n.4000) SAK:N ALUEORGANISAATIO maakuntaryhmät (19) aluepalvelukeskukset (14) SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖT (141) Jäseninä ammattiosastot TYÖPAIKAT -luottamushenkilöt (yht. n ) Jäsentä 10

11 SAK:n organisaatio AMMATTILIITOT Teollisuusalojen neuv.kunta Palvelualojen neuv. kunta Valtion alojen neuv. kunta Kunta-alan neuv.kunta Kuljetusalojen neuv.kunta EDUSTAJAKOKOUS VALTUUSTO HALLITUS TYÖVALIOKUNTA KOKONAISTOIMINTOJEN JOHTO Lauri Ihalainen, Matti Huutola, Eija Hietanen JOHTORYHMÄ Lauri Ihalainen, Matti Huutola, Eija Hietanen, Pertti Parmanne, Kirsti Palanko-Laaka, Matti Tukiainen, Mikko Paiho, Marjaana Valkonen Asiantuntijavaliokunnat YHTEISKUNTA- POLIITTINEN OSASTO johtaja Pertti Parmanne TYÖYMPÄRISTÖ-KANSAINVÄLINEN OSASTO OSASTO johtaja johtaja Kirsti Palanko-Laaka Marjaana Valkonen JÄSENPALVELU- OSASTO johtaja Matti Tukiainen TALOUS- JA SISÄISTEN PALVELUJEN OSASTO johtaja Mikko Paiho talouspolitiikka sosiaalipolitiikka palkkapolitiikka koulutuspolitiikka tyˆvoimapolitiikka budjettipolitiikka tutkimusja selvitystyö työelämän kehittäminen keskusjärjestösopimukset työlait työsuojelu teknologia ja tuottavuus osallistumisjärjestelmät tasa-arvo työelämän tutkimus integraatiopolitiikka kv-suhteet lähialueyhteistyö solidaarisuustyö viestintä järjestötyö alueyhteistyö ja aluepalvelukeskukset ay-koulutus/ kehittämiskeskus järjestötutkimus lehdet tietopalvelu talous sisäiset palvelut henkilöstöpolitiikka kiinteistöpalvelu tietohallinto ay-arkisto 11

12 SAK:n hallinto-organisaatio Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry on jäsenliittojensa keskusjärjestö, joka toimii etu- ja painostusjärjestönä, yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä sekä osana kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä. SAK:hon kuuluu 24 jäsenliittoa, joiden jäsentä ovat järjestäytyneet teollisuus-, palvelualojen-, valtionalojen- ja kunta-alan liittoihin. Edustajakokous SAK:n korkein päättävä elin on joka viides vuosi kokoontuva edustajakokous. Kukin jäsenliitto valitsee edustajakokoukseen kutakin alkavaa 3 000:a henkilöjäsentään kohden yhden edustajan ja riittävän määrän varaedustajia jäseneen saakka, ja sen jälkeen yhden alkavaa henkilöjäsentä kohden ja riittävän määrän varaedustajia. Edustajakokous valitsee valtuuston puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut valtuuston jäsenet: kunkin jäsenliiton piiristä yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle kaksi henkilökohtaista varajäsentä kutakin alkavaa henkilöjäsentä kohden. Edustajakokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan järjestön puheenjohtajaksi ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja saman määrän yleisvarajäseniä sekä tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä. Edustajakokous hyväksyy järjestön suuntaviivat toimintalinjoiksi ja taloussuunnitelmaksi seuraaviksi toimintavuosiksi hyväksymällä ohjelmat ja käsittelemällä liittojen esitykset sekä muut asiakirjat. Edustajien määrä edustajakokoukseen ja jäsenten määrä valtuustoon määräytyvät kokousta edeltäneen vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon jäsenmäärän perusteella. 12

13 Valtuusto Edustajakokousten välisenä aikana ylin päätäntävalta on valtuustolla. Valtuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa. Esityksiä valtuustolle saavat tehdä hallitus ja jäsenliitot. Valtuusto käsittelee kevätkokouksessa hallituksen toimintakertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä päättää jäsenliittojen ja hallituksen esittämistä asioista. Järjestön vuosittaiset, edustajakokouksen suuntaviivojen mukaiset, toiminta- ja taloussuunnitelmat vahvistetaan valtuuston syyskokouksessa. Syyskokouksen tärkein tehtävä on asettaa jäsenliittojen ajankohtaisten esitysten pohjalta järjestön ohjelmiin perustuvat tavoitteet seuraaviin työmarkkinapoliittisiin neuvotteluihin. Valtuusto määrää jäsenliitoilta kannettavan jäsenmaksun suuruuden ja maksuajan sekä päättää jäsenliittojen ja hallituksen esittämistä asioista. Valtuustossa on 122 jäsentä, joista kolme toimii puheenjohtajina (yksi puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajana). Jäsenistä naisia on 39. Hallitus Järjestön toiminnasta vastaa hallitus. Hallitukseen kuuluu järjestön puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan lisäksi 23 jäsenliittojen joko puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa tai sihteeriä. Hallituksen jäsenistä naisia on neljä. Hallitus edustaa järjestöä, päättää järjestön neuvottelemien työmarkkinapoliittisten sopimusten hyväksymisestä ja pitää yhteyttä jäsenliittoihin sekä muihin järjestön toiminnan kannalta merkittäviin keskeisiin koti- ja ulkomaisiin tahoihin. Hallitus valmistelee ja esittelee edustajakokouksissa ja valtuuston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa näiden kokousten tekemät päätökset. Hallitus huolehtii järjestön taloudenpidosta, vahvistaa toimintaorganisaation ja päättää henkilöstöhallinnosta sekä vahvistaa valiokuntien ja neuvottelukuntien tehtävät ja valitsee niiden jäsenet. 13

14 Hallituksen työ-, valmistelu ja asiantuntijaeliminä toimivat eri toimialoilla liittojen asiantuntijoista valitut valiokunnat ja neuvottelukunnat. Työvaliokunta Hallitus asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Se valmistelee ja hoitaa toimintapoliittisia ja hallituksen erikseen sille kulloinkin antamia tehtäviä. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Lauri Ihalainen, pj SAK Anja Oksa Metalli Matti Huutola, vpj SAK Teija Asara-Laaksonen KTV Tuire Santamäki-Vuori KTV Heikki Kehälinna KTV Raimo Rannisto VTY Jaan Vingisaar VTY Jarmo Lähteenmäki Paperi Timo Vallittu Kemia Erkki Vuorenmaa Metalli Lauri Lyly Sähkö Ann Selin PAM Anssi Vuorio PAM Kalevi Vanhala Puu- ja erit. Pentti Raitioharju Viestintä Timo Räty AKT Esa Vilkuna Posti Pekka Hynönen Rakennus Erik Lindfors Metalli Ritva Savtschenko SEL Kaarlo Julkunen PAM Muut valiokunnat Muut valiokuntien jäsenet on kottu jäsenliittojen edustajista. Yhteiskuntapoliittisen osaston yhteydessä toimii sosiaalivaliokunta. Työympäristöosaston yhteydessä toimivat työelämän kehittämisen valiokunta, oikeudellinen valiokunta, työsuojeluvaliokunta ja tasaarvovaliokunta. Kansainvälisen osaston yhteydessä toimii kansainvälinen valiokunta. Jäsenpalveluosaston yhteydessä toimivat järjestövaliokunta, ruotsinkielinen sihteeristö, koulutus- ja nuorisovaliokunta sekä viestintävaliokunta. Talous- ja sisäisten palvelujen osaston yhteydessä toimivat talousvaliokunta, talous- ja henkilöstövaliokunta sekä Ammattiyhdistysarkiston johtokunta. 14

15 Neuvottelukunnat Neuvottelukunnat avustavat SAK:n hallitusta sekä toimivat toimialansa liittojen yhdyselimenä erityisesti sopimustoimintaan liittyvissä asioissa. Ne voivat myös organisoida määrärahaansa sisällyttäen tutkimus- ja kehityshankkeita, perustaa projekteja, järjestää tapahtumia ja luoda informaatiojärjestelmiä. Johtoryhmä Järjestöä johtaa johtoryhmä, jonka kokoonpanon ja sisäiset tehtäväja vastuualueet hallitus määrittelee. Jäsenmaksut talouden perusta Ammattiyhdistysliike rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, jotka ovat keskimäärin 1,08 prosenttia jäsenen kokonaispalkasta (ilman työttömyyskassan osuutta). Korkein työttömyyskassamaksun sisältämä liiton jäsenmaksuprosentti on 1,9 ja alhaisin 1,22 prosenttia (luvussa eivät ole mukana VTY:läiset liitot). Tuottojen jakauma ,65 % 3,44 % 3,16 % 1,73 % 77,02 % Toimintatuotot 0,519 milj. (3,44%) Lehtituotot 0,476 milj. (3,16 %) Saadut avustukset 0,261 milj. (1,73 %) Jäsenmaksutuotot 11,611 milj. (77,02 %) Sijoitustuotot 2,209 milj. (14,65 %) 15

16 Kulujen jakauma ,44 % 46,35 % 49,00 % 2,22 % Henkilöstökulut 6,597 milj. (46,35%) Poistot 0,315 milj. (2,22%) Muut kulut 6,975 milj. (49,00 %) Sijoituskulut 0,347 (2,44 %) Kulut toiminta-aloittain Kokonaistoimintojen johto Työympäristöosasto Jäsenpalveluosasto Projektit Yhteiskuntapoliittinen osasto Kansainvälinen osasto Talous- ja sisäisten palvelujen osasto SAK saa kolme neljännestä toimintansa vaatimista varoista jäsenliittojensa maksamasta jäsenmaksusta, joka on 7 prosenttia liiton omasta kokonaisjäsenmaksutulosta, josta on vähennetty työttömyyskassalle menevä osuus. Minimijäsenmaksu on 6,60 jäseneltä vuodessa. Loput varoista kertyvät sijoitustoiminnasta, erilaisista palvelujen maksuista ja julkaisutoiminnasta. 16

17 Alueellinen toiminta SAK:n vahvuuden eräs perustekijöitä on kattava ja toimiva alueorganisaatio, jonka ansiosta SAK:lla on mahdollisuus toteuttaa valtakunnallista toimintaa koko maassa. SAK:lainen aluetoiminta on osoittanut iskukykynsä, kun lamavuosina ajauduttiin yhteislakkotilanteisiin ja yleensä silloin kun on mobilisoitu SAK:laista ay-väkeä liikekannalle. Viimeksi Työn puolesta -mielenilmauspäivän yhteydessä joulukuussa Alueellisella yhteistoiminnalla on herätetty palkansaajien yhteiskunnallista aktiivisuutta erilaisissa tilanteissa. Aluetoiminnalla on ollut tärkeä rooli myös sopimusneuvottelujen tukitilanteissa ja niiden tuloksista tiedottamisessa. SAK:laisen aluetoiminnan päätehtävänä on edistää jäsenliittojen alueellista yhteistyötä sekä tarjotaan palveluja, koulutusta ja tiedotusta. Liittojen jäsenhankinnan tukeminen korostuu SAK:n aluetoiminnassa, koska työelämässä ja järjestötoiminnassa on käynnissä suuri sukupolvenvaihdos. Alueellisella yhteistyöllä varmistetaan myös SAK:laisen ay-liikkeen vaikuttamismahdollisuudet lääni- ja maakuntatason kehittämistyössä ja päätöksen teossa. SAK:n aluepalvelukeskuksia on 13, joista yksi Ahvenanmaalla. Lisäksi Uudenmaan aluepalvelutoimisto sijaitsee SAK:n keskustoimistossa. Aluepalvelukeskusten toiminta-alue on yleensä sama kuin työvoimaelinkeinokeskuksilla. Poikkeuksen tekevät Oulu ja Pohjanmaa, joihin kuuluu kaksi TE-keskusaluetta. Aluetoiminnasta vastaa SAK:n aluejohtaja. SAK:n aluekokouksessa jäsenliittojen ja SAK:n paikallisjärjestöjen edustajat linjaavat vuosittain SAK:laista aluetoimintaa ja määrittelevät toiminnan painopisteitä. Aluekokoukset pidetään syys-lokakuussa. Kokouksen kutsuu koolle SAK:n aluepalvelukeskus. Näissä kokouksissa valitaan myös SAK:n maakuntaryhmät kaksivuotiskaudeksi. Maakuntaryhmä toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä ja edunvalvojana yhdessä SAK:n, ammattiliittojen ja paikallisjärjestöjen välillä. Lausunnot maakunnan kehittämisestä ja yhteistyö piirihallintoviranomaisten ja ammatillisten oppilaitosten kanssa kuuluvat maakuntaryhmän tehtäviin. Ne tekevät myös esitykset SAK:n edustajista maakunnallisiin ja alueellisiin elimiin. 17

18 Koko maassa toimii 19 maakuntaryhmää Suomen virallisen maakuntajaon mukaisesti. Maakuntaryhmien toiminnalla voidaan myös tukea SAK:n paikallisjärjestöjä ja edistää niiden yhteistyötä. SAK:n paikallisjärjestöjä on koko maassa 141. Ne ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka kokoavat SAK:n jäsenliittojen ammattiosastot yhteistoimintaan omalla toiminta-alueellaan. Viime vuosina toiminta-alue on laajentunut seudulliseen suuntaan. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta paikallisjärjestöissä kohdistuu kunnallisiin ja aluehallintoviranomaisiin sekä poliittisiin päättäjiin. Työelämän edunvalvonnassa tuetaan ammattiosastojen edunvalvontaa työpaikoilla. Paikallisjärjestöt ovat myös luonteva foorumi ay-liikkeen yhteisille tapahtumille, seminaareille ja juhlille. Ammattiosastot maksavat paikallisjärjestöille jäsenmaksua ja SAK:lta on mahdollisuus saada kannustavaa toimintatukea. Ammattiyhdistysliikkeen tärkein yksikkö on työpaikka. Työpaikoilla asioita hoitavat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Paikallisesti asioita käsitellään jäsenliitoille ja SAK:n paikallisjärjestöille esitettäviksi työhuonekunnissa ja ammattiosastoissa. SAK:n liittojen jäsenistön jakautuminen alueittain Ahvenanmaa 0,3 % E-Savo Varsinais-Suomi 3,3 % 9,1 % Häme 7,3 % Keski-Suomi 5,7 % Uusimaa 19,8 % Kymenlaakso 8,0 % Lappi 4,4 % Satakunta 6,0 % Pirkanmaa 10,3 % Pohjois-Savo 4,9 % Pohjois-Pohjanmaa 9,3 % Pohjois-Karjala 3,5 % Pohjanmaa 8,1 % 18

19 SAK:n organisaatio maakunta-, alue- ja paikallistasolla SAK:n aluekokous SAK:n maakuntaryhmä SAK:n maakuntaryhmä SAK:n maakuntaryhmä Edunvalvonnan johtoryhmä SAK:n paikallisjärjestö SAK:n paikallisjärjestö Seutukunnittainen paikallisjärjestö SAK:n aluepalvelukeskus Liittojen aluetoimistot 19

20 Yleisvarajäsenet Liitto Lundén Mauri Rautatieläisten liitto Vingisaar Jaan VTY Lindholm Henri SEL Hakala Rainer IAU Vänttinen Ahti Suomen Muusikkojen Liitto Roger Svanfors Kemianliitto Koivunen Juhani AKT Rämö Kari Teva Piipponen Eljas AKT Nyman May Kemianliitto Immonen Seppo KTV Aalto Riku Metallityöväen Liitto Puuska Marja PAM Veirto Katja PAM Väänänen Jari Paperiliitto Asikainen Kari Puu- ja erityisalojen liitto Kallio Kari Rautatievirkamieslittto Järvinen Harri SSSL Salmi Reijo Sähköliitto Eloranta Risto Veturimiesten liitto Anttila Juhani Postiliitto Nyberg Jarmo Rautatieläisten liitto Orajärvi Yrjö VTY Hernberg Kari Viestintäalan ammattiliitto Saarnio Pekka YLL SAK:n hallituksen jäsenet Varsinainen jäsen Liitto Henkilökohtainen Liitto varajäsen Ihalainen Lauri, pj. SAK Helenius Arto Metaliltyöväen Liitto Ahmavaara Pekka, vpj. SAK Laine-Tuominen Nina Kemianliitto Ainasto Lauri Puu- ja erityisalojen liitto Hölttä Kalevi Puu- ja erityisalojen liitto Ahonen Jouko Paperiliitto Vanhala Petri Paperiliitto Asara-Laaksonen Teija KTV Heinola Pekka KTV Hynönen Pekka Rakennusliitto Suokas Kyösti Rakennusliitto Julkunen Kaarlo PAM Ahonen Risto PAM Kehälinna Heikki KTV Saari Ritva-Hanna KTV Kivistö Mauri Rakennusliitto Kurki Rauno Rakennusliitto Kovanen Sauli Paperiliitto Laitinen Raimo Paperiliitto Lindfors Erik Metallityöväen Liitto Mäkelä Matti Metallityöväen Liitto Lyly Lauri Sähköliitto Alakoski Martti Sähköliitto Oksa Anja Metallityöväen Liitto Laine Markku Metallityöväen Liitto Raitoharju Pertti Viestintäalan ammattiliitto Hämäläinen Irene Viestintäalan ammattiliitto Rannisto Raimo VTY Mäkinen Pirjo VTY Räty Timo AKT Salmela Juhani AKT Savtschenko Ritva SEL Anttila Veli-Pekka SEL Selin Ann PAM Muttilainen Kyllikki PAM Söder Juha Teva Ruokonen Tuula Teva Vallittu Timo Kemianliitto Salonen Heikki Kemianliitto Vanhala Kalevi Puu- ja erityisalojen liitto Lepola Sakari Puu- ja erityisalojen liitto Vilkuna Esa Postiliitto Tamminen Kari Postiliitto Vuorenmaa Erkki Metallityöväen Liitto Löhman Jorma Metallityöväen Liitto Vuorio Anssi PAM Rautavuori Leena PAM Zitting Simo Suomen Merimies-Unioni Ukkonen Erkki Suomen Merimies-Unioni 20

21 Jäsenliittojen jäsenistön jakauma, jäsentilasto SAK ry LIITTO MIEHIÄ NAISIA % YHTEENSÄ Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry , Ilmailualan Unioni IAU ry , Kaupanalan Esimiesliitto ry (vain PAU:n jäsen) , Kemianliitto-Kemifacket ry , Kunta-alan ammattiliitto KTV ry *) , Metallityöväen Liitto ry , Palvelualojen ammattiliitto PAM ry , Paperiliitto ry , Postiliitto ry , Postin Toimihenkilöliitto PVL ry , Puu- ja erityisalojen liitto ry , Rakennusliitto ry , Rautatieläisten Liitto ry **) , Rautatievirkamiesliitto ry , Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry , Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry , Suomen Merimies-Unioni SM-U ry , Suomen Muusikkojen Liitto ry , Suomen Sos.Dem Sanomalehtimiesliitto SSSL ry ,8 302 Sähköalojen ammattiliitto ry , Tekstiili- ja vaatetustyöväen liitto Teva ry , Valtion Yhteisjärjestö VTY ry **) , Veturimiesten Liitto ry , Viestintäalan ammattiliitto ry , Yleinen Lehtimiesliitto YLL ry ,1 181 KAIKKI YHTEENSÄ , *) Liiton arvio **) Vuoden 2002 tieto 21

22 SAK:n sopimuspolitiikka SAK:n sopimuspolitiikka perustuu jäsenten ja heidän perheittensä tarpeisiin. Näiden tarpeiden ja kulloistenkin mahdollisuuksien pohjalta toteutuvat niin tulopoliittiset kokonaisratkaisut kuin liittokohtaisetkin sopimukset. Sopimuspoliittisina päätavoitteina korostuvat työllisyyden parantaminen, vakaan talouskasvun turvaaminen, kotitalouksien ostovoiman maltillinen kasvattaminen sekä matala inflaatio. Laadullisia tavoitteita ovat mm. luottamusmiesten aseman ja toimintaoikeuksien parantaminen, työelämän kehittäminen osallistumisjärjestelmiä, työn organisointia ja sisältöä kehittämällä sekä mm. oppimista ja tasa-arvoa edistämällä. SAK on asettanut tavoitteeksi täystyöllisyyden, mikä tarkoittaa työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin työikäisestä väestöstä. Täystyöllisyyden saavuttamisen edellytyksiä ovat talouden kasvu ja työelämän jatkuva kehittäminen. Työelämän lakeja sekä työhön liittyvää sosiaaliturvaa kuten työttömyys- ja eläketurvaa kehitetään maan hallituksen esityksistä eduskunnassa. Valmisteleva työ on kolmikantayhteistyötä, jossa työntekijäja työnantajapuolet sekä valtiovalta pyrkivät yhteisymmärrykseen parannettavista asioista. Euroopan unionin työelämää koskevien direktiivien ja suositusten valmistelussa kolmikantayhteistyö on tullut merkittäväksi osaksi SAK:n sopimuspolitiikkaa. Yhä useampi työelämää kehittävä suomalainen laki- tai sopimusmuutos saa alkunsa eurooppalaisessa sopimisprosessissa, josta työ jatkuu kotimaisena kehittämistyönä. Vastaavaa menettelyä on jo pitkään toteutettu Kansainvälisen työjärjestö ILO:n suositusten valmistelussa ja toimeenpanossa. Tulopoliittinen kokonaisratkaisu on SAK:n sopimuspolitiikan toteuttamisen tärkein ja keskeisin väline, koska sillä on laaja vaikutus palkkapolitiikan lisäksi työlainsäädäntöön, sosiaalipolitiikkaan ja maan kansantalouteen. Palkansaajan kannalta keskeinen tavoite on turvata mahdollisimman hyvä ostovoiman kehitys. Tuloerojen kaventaminen pieni- ja keskituloisten eduksi on SAK:n oma linja tulopolitiikassa. 22

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

12.04.2005 SAK. SAK tänään ja huomenna

12.04.2005 SAK. SAK tänään ja huomenna SAK tänään ja huomenna Työmarkkinaosapuolet SAK Jäsenliitot EK STTK Jäsenliitot Kunta Valtio Valtio AKAVA Jäsenliitot Kirkko Mikä on SAK?! Jäsenliittojen tavoitteita ja toimintaa yhteen sovittava ja kehittävä

Lisätiedot

Saavutuksia, edunvalvontaa, tulevaisuutta

Saavutuksia, edunvalvontaa, tulevaisuutta Saavutuksia, edunvalvontaa, tulevaisuutta TEAM jäsentensä näköinen n liitto Mitään ei ole saatu ilmaiseksi eikä saada Työehtosopimusjärjestelmä on ammattiliittojen satavuotisen työn tulos. TEAM edeltäjineen

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

kaikki työ on arvokasta.

kaikki työ on arvokasta. kaikki työ on arvokasta. SAK ihmisen puolella Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n tehtävänä on edistää palkansaajien ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä kehittää suomalaista työelämää.

Lisätiedot

Taskulämmin sisällysluettelo

Taskulämmin sisällysluettelo Taskulämmin 2011 SISÄLLYSLUETTELO Oma työ, yhteiset oikeudet 3 Työelämä jakautuu kahtia mistä syntyy uusi luottamus? 6 SAK:n historiaa ja saavutuksia 8 SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen järjestörakenne

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TYÖMARKKINARATKAISUT 1969 2004

TYÖMARKKINARATKAISUT 1969 2004 TYÖMARKKINARATKAISUT 1969 2004 1 1969 Liinamaa I 1 v 01.01.1969 16 3.9 indeksiehtojen poistaminen 27.3.1968 valtuuslaki hintojen ja vuokrien valvontaan jäsenmaksuperintä sopimus 1970 Liinamaa II 1 v 01.01.1970

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3. - esityslista 1. Ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta 2. Ohjausryhmän jäsenten henkilökohtaisten

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2011 Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv, 3 pv, 3+2 pv) 1. 24.01. 28.01. Auto- ja Kuljetusalan

Lisätiedot

EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2015. Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) Kiljavan opisto

EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2015. Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) Kiljavan opisto EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01.-30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto 2. 02.02.-06.02. Suomen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) EK - SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2010 Luottamusmiesten peruskurssi (5 päivää ja 3 päivää) 1. 25.01. 29.01. Yleinen 2. 01.02. 05.02. Kemianliitto

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 2( 5) SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2010 1. JOHDANTO Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota

Lisätiedot

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY

1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY 1( 5) SAK SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2( 5) SAVONLINNAN SEUDUN PAIKALLISJÄRJESTÖ RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2013 1. JOHDANTO Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1. Paasitorni, Helsingin Työväentalon juhlasali Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki

PÖYTÄKIRJA 1. Paasitorni, Helsingin Työväentalon juhlasali Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki i PÖYTÄKIRJA 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK R.Y:N VALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Aika lauantai 18.9.1993 kello 10.00-16.28 Paikka Läsnä Paasitorni, Helsingin Työväentalon juhlasali Paasivuorenkatu

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI Työeläkepäivä 09 17.11.2009 Johtaja Jukka Ahtela, EK Makropohdintaa Katse taloustaantuman yli mistä kasvun lähteet? Talouskasvu = työ x tuottavuus Tuottavuus: teknologia,

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KURSSILUETTELO 1 21.10.2015 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2016

KURSSILUETTELO 1 21.10.2015 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2016 KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KILJAVAN OPISTON KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02.-05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto 2. 01.02.-05.02.

Lisätiedot

20.10.1999. Tämän päätöspöytäkirjan liitteenä n:o 1 on kokouksen kulun mukainen nauhoituksista purettu pöytäkirja. Liite 1

20.10.1999. Tämän päätöspöytäkirjan liitteenä n:o 1 on kokouksen kulun mukainen nauhoituksista purettu pöytäkirja. Liite 1 SAKKoto/MU PÖYTÄKIRJA 1 SAK:N VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika 7.-8.5.1999 Paikka Kiljavan opisto, Kiljava Puheenjohtajina Jouni Riskilä Ritva Karjalainen-Huusko Leena Vimpari Sihteereinä Arja

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Suomalaisen työpolitiikan linja

Suomalaisen työpolitiikan linja Suomalaisen työpolitiikan linja - Työmarkkinoiden muutostilanne ja haasteet - Suomalaisen työpolitiikan kokonaisuus ja tavoitteet - Suomen työmarkkinareformin lähtökohtia - Hallituksen periaatepäätös Työministeri

Lisätiedot

Pöytäkirja 16.10.2012

Pöytäkirja 16.10.2012 LAPIN LIITTO Pöytäkirja 16.10.2012 Järjestöneuvottelukunnan 1. kokous Aika: 16.10.2012 klo 14.00 16.00 Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen ry Nina Peronius

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 VANAJAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 250 ry. Edunvalvontajaosto plm: Karo Suoknuuti 11.11.2015 EDUNVALVONTAJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Edunvalvontajaoston perinteinen tehtävä on toimia ammattiosaston

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset

www.palvelutyonantajat.fi/ Edunvalvonta Sopimustoiminta Keskusjärjestösopimukset Keskusjärjestösopimus Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä Keskusjärjestösopimuksen nimi ruotsiksi Keskusjärjestösopimuksen työnantajapuolen nimi Palvelutyönantajat ry Työnantajajärjestön nimi

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt Tarja Kröger Hallitusneuvos Mistä työelämän sääntely rakentuu? A. Työlainsäädäntö B. Alakohtaiset työehtosopimukset Normaalisitovat työehtosopimukset Yleissitovat

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET 6. Työntekijän työsuhteen 1. Työntekijän työsuhteen päättyminen alkaminen 5. Yrityksen taloudellinen tilanne 2. Suunnitelmat ja ohjelmat sekä yrityksen y periaatteet ja

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n

HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n HONKALAHDEN PUUTYÖNTEKIJÄIN ammattiosasto 005 ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTA-AJATUS TARKOITUSTAAN VARTEN AMMATTIOSASTO; Hoitaa sääntöjen määräämien asioiden lisäksi jäsenasioiden, vapaa-ajan ja

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

k1. Ammattiliitto, % 2,2 0,3 0,2 2,1 0,4 1 0,2 3,1 0,3 0,7 9,2 4,2 2,5 3 19,2 17,2 0,5 4,6 22,4 0,4 0,2 5,9

k1. Ammattiliitto, % 2,2 0,3 0,2 2,1 0,4 1 0,2 3,1 0,3 0,7 9,2 4,2 2,5 3 19,2 17,2 0,5 4,6 22,4 0,4 0,2 5,9 k1. Ammattiliitto, % Viestintäalan ammattiliitto (Team) Veturimiesten liitto VML Vankilavirkailijain Liitto (JHL) Tulliliitto (JHL) Teatteri- ja mediatyöntekijät TeMe Sähköalojen ammattiliitto Suomen Muusikkojen

Lisätiedot

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi Hätäkeskusammattilaisten liitto 112 112 www.halry.fi TYÖTÄ SINUN TURVALLISUUTESI PUOLESTA Meidän HAL Me hätäkeskusammattilaiset teemme arvostettua ja vastuullista työtä yhteiskunnan turvallisuuden puolesta.

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 Ota talteen! Runsaasti työelämän kehittämiseen, edunvalvontaan ja erilaisia harrastustoimintaan liittyviä koulutuksia. Ilmoittaudu heti! KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2015

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Ammattiyhdistysliikkeen ABC

Ammattiyhdistysliikkeen ABC Ammattiyhdistysliikkeen Ammattiyhdistysliikkeen Suomessa turvataan työntekijöiden oikeuksia sekä lainsäädännöllä että työehtosopimuksilla. Nykyajan ihmisistä oikeudet tuntuvat itsestään selviltä. Mitään

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Ajankohtaista näyttötutkinnoista Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen opetusneuvos, yksikön päällikkö 10/2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AJANKOHTAISTA OPETUSHALLITUKSEN TOIMIALALLA

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Raamin mukaisten sopimusten kooste. Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011

Raamin mukaisten sopimusten kooste. Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011 Raamin mukaisten sopimusten kooste Työ ja virkaehtosopimusneuvottelut 2011 Kattavuus Raamisopimuksen mukainen työ tai virkaehtosopimus on solmittu sopimusaloilla, jotka kattavat 94 prosenttia palkansaajista.

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 1(5) Oulun seudun kuuden (6) kunnan kuntajakoselvitys Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 Aika 20.8.2009 klo 9.30 11.00 Paikka Aleksinkulma, Oulu Osallistujat Kaisu Jokela, Jyty, Haukipudas Maritta

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen Pskj-esitys 1 (5) Yhteiskuntasopimuksen valmistelu 1. Sopimuksen tavoitteet 14.8.2015 Yhteiskuntasopimuksen tavoitteena on kääntää Suomen talous kasvuun ja parantaa työllisyyttä sekä vahvistaa kilpailukykyä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Sairaala Golf 25.7.-26.7.

Sairaala Golf 25.7.-26.7. Sivu 1 (7) 1. Keski-Suomen ks/sisätautiklinikka Nyman Kai 32 0 Sarasoja Taneli 37 0 Vänttinen Esko 30 0 Back Paula 41 0 3 PARASTA 110 0 YHTEENSÄ 110 2. Team Stadi Helsinki Rahikainen Eero 37 0 Puhakka

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot