MAXI JOLLY LED Multikonverter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAXI JOLLY LED Multikonverter"

Transkriptio

1 SE Bruksanvisning MAXI JOY ED Multikonverter SEV Artikel Kod W V ut DC I ut DC Antal ED dioder DC MAXI JOY ta C tc C ängd mm Fästen max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *Ej för kontinuerlig drift, utan EEC och KEMA KEUR. Vikt g Box Armaturerna ska seriekopplas. IP20, för inomhusbruk. Multikonverter utrustad med vippbrytare för val av utström. jusreglering 0-00 % med hjälp av tryckfunktion ( nätspänning: 70 Kohm): - ett lätt tryck för att stänga av/sätta på; - håll knappen nedtryckt för att öka/minska ljusstyrkan; - regleringen stannar automatiskt på minimum- och maximum-värdena; - för ett annat på-, reglering- eller av-kommando, släpp knappen och utför det önskade kommandot igen. Max. längd på kabeln, från tryckknappen till den sista drivern, får vara max. 5 m. Vid applikationer där kabeln är längre än 5 m, håll detta skilt från 0-240V nätkabeln. Max. 0 drivers i en serie, som kontrolleras av en eller flera tryckknappar. OBS: använd endast slutande tryckknappar som ej inkluderar varningsljus. jusreglering 0-00 % med hjälp av tryckfunktion, PWM-styrt med...0v signal (I=0,35mA) eller 00 Kohm potentiometer. Klass II skydd mot elektrisk chock vid direkt eller indirekt kontakt. Strömreglering ±5% inkl. temperaturvariationer. evereras med plintlock och ledningshållare. Ingång- och utgångsplintar på samma sida (max.,5 mm²). edningshållare på primära och sekundära kretsar för kablar med diameter: min. 3 mm till max. 8 mm. Skydd: - mot överhettning och kortslutning; - mot nätspänningspikar; - mot överbelastning. Med möjlighet att stänga av ED-enheten även på sekundärsidan. ämplig för strömförsörjning av ED-moduler. OBS! Om konvertern har kopplats direkt till tryckknappen via Push ingången, blockeras funktionen att använda den som slav via synkroniseringskabeln eller med -0V signal. För att återställa denna funktion kan man kortsluta -0V ingången i minst 2 sekunder, medan konvertern är spänningssatt på primärsidan. TJ-JA-083

2 -0V...0V SYC TC ED Max. 0 konverters i en serie ED...0V Temperatursensor IGÅG ominell: 220/240 Vac (-0/0%). Kopplingsplint för upp till x,5 mm². Max. inström: 0,6A. Verkningsgrad : 0,95. ätström enligt E UTGÅG SEV-utgång. Kopplingsplint för upp till x,5 mm². Val av ström- och spänningsutgång via vippbrytare (se tabell). Max. spänningsutgång: 48V DC. Med möjlighet att stänga av ED-enheten även på sekundärsidan. JUSREGERIG PWM-kontrollerad genom -0V signal, 00K potentiometer eller tryckknapp. Kopplingsplint på sekundärsidan för -0V signal eller potentiometer. Kopplingsplint på primärsidan för tryckknapp; koppling mellan fas och kopplingsplint. för annan strömförsörjningssynkronisering ( master 9 slaves max). Tryckknapp SYC ED SKYDD Mot överspänningar. Mot ingång av överspänningar från elnätet (enligt E6547). Mot kortslutning. Värme- och överbelastningsskydd. EMI Enligt E5505. Max. 0 konverters i en serie OMGIVIG Omgivningstemperatur: -20 C.50 C. tc = 75 C. tc livstid 50000H = 70 C. ED SÄKERHET Överspänningstest: 3,75kV, 00 % under 2 sek. SYC TC Temperatursensor STADARDER E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 del 4. KEMA KEUR-godkänd. Malmbergs Elektriska AB, Box 44, Kumla Telefon: Telefax: TJ-JA-083

3 FI KÄYTTÖOHJE MAXI JOY ED Multikonvertteri SEV Tuote Koodi W V ulos DC I ulos DC ED:ien määrä DC MAXI JOY ta C tc C Pituus mm Kiinnitys max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *Ei jatkuvaan käyttöön ilman EEC ja KEMA KEUR. Paino g Pakk. Valaisimet kytketään sarjaan. IP20, sisäkäyttöön. Multi-power ohjain varustettuna vipukytkimellä jolla valitaan uloslähtevä virta. Valonsäätö 0-00% painikkeella ( verkkojännite: 70 Kohm.): - lyhyellä painalluksella päälle/pois kytkentä; - pidä painike alas painettuna lisäämään/vähentämään valovoimakkuutta; - säätö pysähtyy automaattisesti pienimpään ja suurimpaan arvoon; - seuraavaa päälle- tai poiskytkentää, tahi säätöä varten, vapauta painike ja tee uudelleen haluamasi toimenpiteet. Kaapelin pituus painikkeesta viimeiseen ohjaimeen saa olla enintään 5 m. Mikäli joudutaan käyttämään pidempää kaapelia, tulee se pitää erillään 0-240V verkkokaapelista. Enintään 0 ohjainta sarjassa jota säädetään yhdellä tai useammalla painikkeella. HUOMIO: käytä vain sulkeutuvia painikkeita joissa ei ole merkkivaloa. Valonsäätö 0-00% painiketoiminnolla, PWM- ohjattuna 0V signaalilla (I=0,35mA) tai 00Kohmin potentiometrillä. II-luokan suoja sähköiskuja vastaan suorissa ja epäsuorissa kontakteissa. Virransäätö ±5% sis. lämmönvaihtelut. Sis. suojakannen ja johtopidikkeet. Tulevien ja lähtevien johtojen kytkennät samalla sivulla (max.,5 mm²). Johdon pitimet molemmissa piireissä kaapeleille halkaisijoiltaan 3 mm-8 mm. Suoja: -ylikuumenemista ja oikosulkua vastaan; -jännitepiikkejä vastaan; -ylikuormitusta vastaan. Mahdollisuus sulkea ED-yksikkö toisiopuolella. Soveltuu ED-moduuleiden virtalähteeksi. Huomio! Jos konvertteri on kytketty suoraan painonappiin Push-liittimen kautta, estyy toiminto jolla sitä käytetään alisteisena synkronisointikaapelin kautta tai -0V signaalilla. Tämä toiminto palautetaan oikosulkemalla -0V tulo vähintään kahdeksi sekunniksi, konvertterin ollessa ensiopuolella jännitteinen. TJ-JA-083

4 -0V ED Max. 0 yksikköä sarjakytkettynä. TUO imellinen: 220/240 Vac (-0/0%). iitin x,5 mm² asti. Max virta 0,6A. Voimakkuuskerroin : 0,95. Verkkojännite E mukaisesti. ÄHTÖ SEV-eristetty lähtö. iitin x,5 mm² asti. ähtevän virran ja jännitteen valista vipukytkimellä (katso taulukosta). ähtevä jännite max: 48V DC. Mahdollisuus sulkea ED-yksikkö toisiopuolella....0v SYC TC ED...0V ämpötilananturi VAOSÄÄTÖ PWM-kontrolloitu -0V signaalilla, 00K potentiometrillä tai painonapilla. Kytkentäliitin toisiopuolella -0V signaalille tai potentiometrille. Kytkentäliitin ensiöpuolella painonapille: kytkentä vaiheiden väliin tai liittimeen. -ohjaus toiselle ohjainsynkronoinnille ( master max. 9 alisteista). Painonappi ED SUOJAUKSET Ylijännitettä vastaan Verkosta tulevaa ylijännitettä vastaan (E6547 mukaisesti) Oikosulkua vastaan. ämpö- ja ylikuormitussuoja. SYC EMI E 5505 mukainen. Max. 0 yksikköä sarjakytkettynä. YMPÄRISTÖ Ympäristön lämpötila: -20 C.50 C. tc= 75 C. tc elin-ikä 50000H = 70 C. ED TURVAISUUS Ylijännitesuoja: 3,75kV, 00% alle 2 sekuntia. SYC TC ämpötilananturi STADARDIT E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 osa 4. KEMA KEUR-hyväksyntä. Malmberg Elektro Oy, Porraskuja 3, 0740 VATAA Puh: Fax: TJ-JA-083

5 E Instruction manual MAXI JOY ED AC/DC Driver SEV Article Code W V out DC I out DC o. of ED diodes DC MAXI JOY ta C tc C ength mm Fixing Weight g max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *ot for continous working, without EEC and KEMA KEUR. Box The light fittings must be connected in series. IP20, for indoor use. Multi-power driver supplied with dip switch for the selection of the output current. ight regulation 0-00% by means of function ( mains voltage: 70 Kohm): - a short push to turn on and off; - a longer push to increase or decrease light intensity; - regulation automatically stops at minimum and maximum values; - for another on, regulation or off command, release the push button and give the desired command again. Maximum length of the cable, from push button to last driver, must be max. 5 m. In case of applications where the cable is longer than 5 m, keep this separate from the 0-240V mains cable. Maximum 0 drivers in series, controlled by one or more push buttons. ATTETIO: only use normally open push buttons with no incorporated warning light. ight regulation 0-00% by means of function,...0v interface (I=0.35mA) or 00 Kohm potentiometer. Class II protection against electric shock following direct or indirect contact. Current regulation ±5% including temperature variations. Supplied with terminal cover and clamping screws. Input and output terminals on the same side (max. wire cross-section =.5 mm²). Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 8 mm. Protections: - against overheating and short circuits; - against mains voltage spikes; - against overloads. Possibility of ignition and power off on the secondary for current ED (power ED). Suitable for the supply of power ED and ED modules. ote: If the driver has been connected directly to the push button via the push entry, the function to use the driver as a slave via the synchronization cable or with -0V signal is blocked. To reset this function one can short-circuit the -0V entry for at least 2 seconds while the driver is live on the primary side. TJ-JA-083

6 -0V...0V SYC TC ED Max. 0 drivers in looping connection ED...0V Termic Sensor IPUT ominal: 220/240 Vac (-0/0%). Terminal block for up to x.5 mm². Max. input current: 0.6A. Power factor : Harmonic content of mains current: according to E OUTPUT Equiv. SEV insulation on output. Terminal block for up to x.5 mm². Selection of current and voltage output through dip switch (see table). Max. output voltage: 48V DC. Possibility of switch on the ED on secondary side. DIMMIG PWM controlled by -0V signal, 00K potentiometer or push button. Terminal block on the secondary side for -0V signal or potentiometer. Terminal block on primary side for push button; connection between phase and terminal block. Header for other power supplier synchronization ( master 9 slaves max). Push ED PROTECTIOS Against input over voltages from mains (according to E6547). Against short circuit. Thermal and overload protection. SYC EMI According to E5505. Max. 0 drivers in looping connection ED AMBIET Ambient temp.: -20 C.50 C. tc = 75 C. tc life 50000H = 70 C. SAFETY Hi-pot test: 3.75kV, 00% for 2 sec. SYC TC Termic Sensor STADARDS E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 teil 4. KEMA KEUR pending. Malmbergs Elektriska AB, PO Box 44, SE Kumla, SWEDE Phone: 46 (0) Fax: 46 (0) TJ-JA-083

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212 Multiflex 20 SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje Skapa garantibevis direkt i mobilen garantera.ebeco.se Art nr 55212 Monteringsanvisning för Multiflex

Lisätiedot

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+)

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+) Quick installation guide Pika-asennusohje RoadRunner 24AP(i+) Ver.1.0 In English pages 2-16 Suomeksi sivut 18-32 På Svenska sidor 33-48 Package includes: - ADSL modem - Quick installation guide - Antenna

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. DG150 Multi WAN Residential Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. DG150 Multi WAN Residential Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 3 WLAN 1 2 DG201 INTERNET ECO ECO DSL GbE

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

RCA-15 OWNERS MANUAL

RCA-15 OWNERS MANUAL RCA-15 OWNERS MANUAL Art. 36.2870 GB Remote Controller (RCA-15) The Remote Controller is used to remotely arm or disarm the system, activate the panic alarm, and put the system in the "HOME" mode. Identifying

Lisätiedot

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton SVERO Trolleys -20, -21, -24 0,5 5 ton Manual SVERO LIFTING AB, Alfavägen 4, S-556 52 Jönköping Telephone: +46 36-31 65 70, telefax: +46 36-31 65 79 www.svero.com, E-post: info@svero.com SVERO Trolleys

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01

Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Ilmanvaihtokoneet (ventilation units), vaatimusten vertailu 28.10.2013 ver. 01.01 Sivu 1(16) Jorma Railio (Mika Kapanen) Tässä dokumentissa on vertailtu ekosuunnitelun Ventilation units (RVU, NRVU) eri säädösehdotuksia. Alkuperäinen ehdotus on käsitelty kuulemisfoorumissa (CF) lokakuussa

Lisätiedot

Installation Guide. Inteno ZAP100. Wireless IPTV at home. Svenska: Trådlös IPTV hemma Suomi: Langaton IPTV kotiin Norsk: Trådløst IPTV hjemme

Installation Guide. Inteno ZAP100. Wireless IPTV at home. Svenska: Trådlös IPTV hemma Suomi: Langaton IPTV kotiin Norsk: Trådløst IPTV hjemme Installation Guide Inteno ZAP100 Wireless IPTV at home Svenska: Trådlös IPTV hemma Suomi: Langaton IPTV kotiin Norsk: Trådløst IPTV hjemme Inteno ZAP100 Overview SE: Översikt FI: Yleiskatsaus NO: Oversikt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN 1 Sisällysluettelo Omistajalle... 3 Ennen käyttöä... 5 Potkurin asentaminen... 6 Moottorin kiinnitys... 7 Akun kytkentä... 7 Akun varaustilan näyttö... 8 Käyttö... 9

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Äänitasomittarit. Meluhälytin SoundSign

Äänitasomittarit. Meluhälytin SoundSign Hälytin, joka näkyy Käyttökohteet: Melun havainnolliseen ilmoitukseen. Konsertit Koulu Kirjastot Sairaalat Teollisuus Toimisto Tärkeimmät ominaisuudet: Äänitasomittarit Meluhälytin SoundSign Melutasosta

Lisätiedot

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll - www.raita.com EV ekovessan asennus, hoito, huolto EV ekotoas installation, användning, service EV ecotoilets installation, use, maintenance EV ekovessan asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit EV

Lisätiedot

VIIKKOKELLO 0510-5-15 0510-5-19

VIIKKOKELLO 0510-5-15 0510-5-19 GENUINE SAUNA & STEAM SUOMI sivu 1-5 VIIKKOKELLO SVENSKA sida -10 7014415 314 SYEK 1 E ek5p, ek5u RAKENNE 1 2 3 1) Viikkokello 2) Viikkokellon ohjauskytkin 3) Käsiohjauskytkin ASENNUS Tuntoelin x) 4x1,5mm

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot