MAXI JOLLY LED Multikonverter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAXI JOLLY LED Multikonverter"

Transkriptio

1 SE Bruksanvisning MAXI JOY ED Multikonverter SEV Artikel Kod W V ut DC I ut DC Antal ED dioder DC MAXI JOY ta C tc C ängd mm Fästen max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *Ej för kontinuerlig drift, utan EEC och KEMA KEUR. Vikt g Box Armaturerna ska seriekopplas. IP20, för inomhusbruk. Multikonverter utrustad med vippbrytare för val av utström. jusreglering 0-00 % med hjälp av tryckfunktion ( nätspänning: 70 Kohm): - ett lätt tryck för att stänga av/sätta på; - håll knappen nedtryckt för att öka/minska ljusstyrkan; - regleringen stannar automatiskt på minimum- och maximum-värdena; - för ett annat på-, reglering- eller av-kommando, släpp knappen och utför det önskade kommandot igen. Max. längd på kabeln, från tryckknappen till den sista drivern, får vara max. 5 m. Vid applikationer där kabeln är längre än 5 m, håll detta skilt från 0-240V nätkabeln. Max. 0 drivers i en serie, som kontrolleras av en eller flera tryckknappar. OBS: använd endast slutande tryckknappar som ej inkluderar varningsljus. jusreglering 0-00 % med hjälp av tryckfunktion, PWM-styrt med...0v signal (I=0,35mA) eller 00 Kohm potentiometer. Klass II skydd mot elektrisk chock vid direkt eller indirekt kontakt. Strömreglering ±5% inkl. temperaturvariationer. evereras med plintlock och ledningshållare. Ingång- och utgångsplintar på samma sida (max.,5 mm²). edningshållare på primära och sekundära kretsar för kablar med diameter: min. 3 mm till max. 8 mm. Skydd: - mot överhettning och kortslutning; - mot nätspänningspikar; - mot överbelastning. Med möjlighet att stänga av ED-enheten även på sekundärsidan. ämplig för strömförsörjning av ED-moduler. OBS! Om konvertern har kopplats direkt till tryckknappen via Push ingången, blockeras funktionen att använda den som slav via synkroniseringskabeln eller med -0V signal. För att återställa denna funktion kan man kortsluta -0V ingången i minst 2 sekunder, medan konvertern är spänningssatt på primärsidan. TJ-JA-083

2 -0V...0V SYC TC ED Max. 0 konverters i en serie ED...0V Temperatursensor IGÅG ominell: 220/240 Vac (-0/0%). Kopplingsplint för upp till x,5 mm². Max. inström: 0,6A. Verkningsgrad : 0,95. ätström enligt E UTGÅG SEV-utgång. Kopplingsplint för upp till x,5 mm². Val av ström- och spänningsutgång via vippbrytare (se tabell). Max. spänningsutgång: 48V DC. Med möjlighet att stänga av ED-enheten även på sekundärsidan. JUSREGERIG PWM-kontrollerad genom -0V signal, 00K potentiometer eller tryckknapp. Kopplingsplint på sekundärsidan för -0V signal eller potentiometer. Kopplingsplint på primärsidan för tryckknapp; koppling mellan fas och kopplingsplint. för annan strömförsörjningssynkronisering ( master 9 slaves max). Tryckknapp SYC ED SKYDD Mot överspänningar. Mot ingång av överspänningar från elnätet (enligt E6547). Mot kortslutning. Värme- och överbelastningsskydd. EMI Enligt E5505. Max. 0 konverters i en serie OMGIVIG Omgivningstemperatur: -20 C.50 C. tc = 75 C. tc livstid 50000H = 70 C. ED SÄKERHET Överspänningstest: 3,75kV, 00 % under 2 sek. SYC TC Temperatursensor STADARDER E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 del 4. KEMA KEUR-godkänd. Malmbergs Elektriska AB, Box 44, Kumla Telefon: Telefax: TJ-JA-083

3 FI KÄYTTÖOHJE MAXI JOY ED Multikonvertteri SEV Tuote Koodi W V ulos DC I ulos DC ED:ien määrä DC MAXI JOY ta C tc C Pituus mm Kiinnitys max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *Ei jatkuvaan käyttöön ilman EEC ja KEMA KEUR. Paino g Pakk. Valaisimet kytketään sarjaan. IP20, sisäkäyttöön. Multi-power ohjain varustettuna vipukytkimellä jolla valitaan uloslähtevä virta. Valonsäätö 0-00% painikkeella ( verkkojännite: 70 Kohm.): - lyhyellä painalluksella päälle/pois kytkentä; - pidä painike alas painettuna lisäämään/vähentämään valovoimakkuutta; - säätö pysähtyy automaattisesti pienimpään ja suurimpaan arvoon; - seuraavaa päälle- tai poiskytkentää, tahi säätöä varten, vapauta painike ja tee uudelleen haluamasi toimenpiteet. Kaapelin pituus painikkeesta viimeiseen ohjaimeen saa olla enintään 5 m. Mikäli joudutaan käyttämään pidempää kaapelia, tulee se pitää erillään 0-240V verkkokaapelista. Enintään 0 ohjainta sarjassa jota säädetään yhdellä tai useammalla painikkeella. HUOMIO: käytä vain sulkeutuvia painikkeita joissa ei ole merkkivaloa. Valonsäätö 0-00% painiketoiminnolla, PWM- ohjattuna 0V signaalilla (I=0,35mA) tai 00Kohmin potentiometrillä. II-luokan suoja sähköiskuja vastaan suorissa ja epäsuorissa kontakteissa. Virransäätö ±5% sis. lämmönvaihtelut. Sis. suojakannen ja johtopidikkeet. Tulevien ja lähtevien johtojen kytkennät samalla sivulla (max.,5 mm²). Johdon pitimet molemmissa piireissä kaapeleille halkaisijoiltaan 3 mm-8 mm. Suoja: -ylikuumenemista ja oikosulkua vastaan; -jännitepiikkejä vastaan; -ylikuormitusta vastaan. Mahdollisuus sulkea ED-yksikkö toisiopuolella. Soveltuu ED-moduuleiden virtalähteeksi. Huomio! Jos konvertteri on kytketty suoraan painonappiin Push-liittimen kautta, estyy toiminto jolla sitä käytetään alisteisena synkronisointikaapelin kautta tai -0V signaalilla. Tämä toiminto palautetaan oikosulkemalla -0V tulo vähintään kahdeksi sekunniksi, konvertterin ollessa ensiopuolella jännitteinen. TJ-JA-083

4 -0V ED Max. 0 yksikköä sarjakytkettynä. TUO imellinen: 220/240 Vac (-0/0%). iitin x,5 mm² asti. Max virta 0,6A. Voimakkuuskerroin : 0,95. Verkkojännite E mukaisesti. ÄHTÖ SEV-eristetty lähtö. iitin x,5 mm² asti. ähtevän virran ja jännitteen valista vipukytkimellä (katso taulukosta). ähtevä jännite max: 48V DC. Mahdollisuus sulkea ED-yksikkö toisiopuolella....0v SYC TC ED...0V ämpötilananturi VAOSÄÄTÖ PWM-kontrolloitu -0V signaalilla, 00K potentiometrillä tai painonapilla. Kytkentäliitin toisiopuolella -0V signaalille tai potentiometrille. Kytkentäliitin ensiöpuolella painonapille: kytkentä vaiheiden väliin tai liittimeen. -ohjaus toiselle ohjainsynkronoinnille ( master max. 9 alisteista). Painonappi ED SUOJAUKSET Ylijännitettä vastaan Verkosta tulevaa ylijännitettä vastaan (E6547 mukaisesti) Oikosulkua vastaan. ämpö- ja ylikuormitussuoja. SYC EMI E 5505 mukainen. Max. 0 yksikköä sarjakytkettynä. YMPÄRISTÖ Ympäristön lämpötila: -20 C.50 C. tc= 75 C. tc elin-ikä 50000H = 70 C. ED TURVAISUUS Ylijännitesuoja: 3,75kV, 00% alle 2 sekuntia. SYC TC ämpötilananturi STADARDIT E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 osa 4. KEMA KEUR-hyväksyntä. Malmberg Elektro Oy, Porraskuja 3, 0740 VATAA Puh: Fax: TJ-JA-083

5 E Instruction manual MAXI JOY ED AC/DC Driver SEV Article Code W V out DC I out DC o. of ED diodes DC MAXI JOY ta C tc C ength mm Fixing Weight g max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *ot for continous working, without EEC and KEMA KEUR. Box The light fittings must be connected in series. IP20, for indoor use. Multi-power driver supplied with dip switch for the selection of the output current. ight regulation 0-00% by means of function ( mains voltage: 70 Kohm): - a short push to turn on and off; - a longer push to increase or decrease light intensity; - regulation automatically stops at minimum and maximum values; - for another on, regulation or off command, release the push button and give the desired command again. Maximum length of the cable, from push button to last driver, must be max. 5 m. In case of applications where the cable is longer than 5 m, keep this separate from the 0-240V mains cable. Maximum 0 drivers in series, controlled by one or more push buttons. ATTETIO: only use normally open push buttons with no incorporated warning light. ight regulation 0-00% by means of function,...0v interface (I=0.35mA) or 00 Kohm potentiometer. Class II protection against electric shock following direct or indirect contact. Current regulation ±5% including temperature variations. Supplied with terminal cover and clamping screws. Input and output terminals on the same side (max. wire cross-section =.5 mm²). Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 8 mm. Protections: - against overheating and short circuits; - against mains voltage spikes; - against overloads. Possibility of ignition and power off on the secondary for current ED (power ED). Suitable for the supply of power ED and ED modules. ote: If the driver has been connected directly to the push button via the push entry, the function to use the driver as a slave via the synchronization cable or with -0V signal is blocked. To reset this function one can short-circuit the -0V entry for at least 2 seconds while the driver is live on the primary side. TJ-JA-083

6 -0V...0V SYC TC ED Max. 0 drivers in looping connection ED...0V Termic Sensor IPUT ominal: 220/240 Vac (-0/0%). Terminal block for up to x.5 mm². Max. input current: 0.6A. Power factor : Harmonic content of mains current: according to E OUTPUT Equiv. SEV insulation on output. Terminal block for up to x.5 mm². Selection of current and voltage output through dip switch (see table). Max. output voltage: 48V DC. Possibility of switch on the ED on secondary side. DIMMIG PWM controlled by -0V signal, 00K potentiometer or push button. Terminal block on the secondary side for -0V signal or potentiometer. Terminal block on primary side for push button; connection between phase and terminal block. Header for other power supplier synchronization ( master 9 slaves max). Push ED PROTECTIOS Against input over voltages from mains (according to E6547). Against short circuit. Thermal and overload protection. SYC EMI According to E5505. Max. 0 drivers in looping connection ED AMBIET Ambient temp.: -20 C.50 C. tc = 75 C. tc life 50000H = 70 C. SAFETY Hi-pot test: 3.75kV, 00% for 2 sec. SYC TC Termic Sensor STADARDS E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 teil 4. KEMA KEUR pending. Malmbergs Elektriska AB, PO Box 44, SE Kumla, SWEDE Phone: 46 (0) Fax: 46 (0) TJ-JA-083

JOLLY LED Multiconverter

JOLLY LED Multiconverter SE Bruksanvisning JOLLY LED Multiconverter 74 524 69 Mått L = 103 mm / L1 = 93,5 mm / L2 = 57,5 mm / B = 67 mm / H = 21 mm Artikel Kod W V ut DC I ut DC n LED ta C tc C Längd mm DC JOLLY Fästen L1 122420

Lisätiedot

Bruksanvisning Jolly Pro

Bruksanvisning Jolly Pro Bruksanvisning Jolly Pro Enr: 74 525 19 Alltiett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion Jolly Pro är en LEDkonverter för drift av konstantspännings dioder (10V, 12V, 24V) och konstantströms dioder

Lisätiedot

Jolly MD Push. Slav. Master

Jolly MD Push. Slav. Master sv Jolly MD Push Alltiett konverter för ED med inbyggd dimmerfunktion Enr: 7 Snro: 0 Jolly MD är en EDkonverter för drift av konstantspänningsdioder (V, V, 8V DC) och konstantströms dioder (0mA, 00mA,

Lisätiedot

Bruksanvisning Jolly Maxi Dali

Bruksanvisning Jolly Maxi Dali Bruksanvisning Jolly Maxi Dali Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion 29-03-2012 E 74 526 67 Allt-i-ett-konverter för LED med inbyggd PWM dimmer. Klarar med en enkel inställning av att

Lisätiedot

Bruksanvisning Jolly Mini

Bruksanvisning Jolly Mini Bruksanvisning Jolly Mini Alltiett konverter för ED med inbyggd dimmerfunktion 18082014 Enr 79 804 74 Alltiettkonverter för ED med inbyggd PWMdimmer. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

sv Jolly Maxi US 300MHz Enr: 79 806 51 Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion

sv Jolly Maxi US 300MHz Enr: 79 806 51 Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion sv Jolly Maxi US Enr: 79 806 51 Alltiett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion Kraftfull alltiettkonverter för LED med inbyggd PWMdimmer. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com Elhah listavalaisin 1 Listavalaistus 25 mm 46,5 mm Elhah 46,5 mm 25 mm Rakenne Runko harmaa alumiiniprofi ili, prismapleksi Tehonsyöttö 24 VDC Käyttölämpötila 0 C - + 60 C Käyttöikä yli 50.000 h valonalenemalla

Lisätiedot

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT 250/ /700 P5

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT 250/ /700 P5 250/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Elektroninen liitäntälaite ledimoduuleille (vakiovirta) SSOVELLUSALUEET Katu- ja kaupunkivalaistus Teollisuus Sopii suojausluokan I valaisimiin TUOTE-EDUT Vahva ylijännitesuojaus:

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

RF RGBW/RGB fjärrkontroll. RF RGBW/RGB kaukosäädin

RF RGBW/RGB fjärrkontroll. RF RGBW/RGB kaukosäädin Art. no: 99 170 17 SE BRUKSANVISNING RF RGBW/RGB fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF RGBW/RGB kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF RGBW/RGB Remote Controller SE Tryck för att slå på/av Indikator Tryck och

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT OPTOTRONIC

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT OPTOTRONIC OPTOTRONIC Elektroninen liitäntälaite ledimoduuleille (vakiovirta) SOVELLUSALUEET Katu- ja kaupunkivalaistus Teollisuus Sopii suojausluokan I valaisimiin TUOTE-EDUT Vahva ylijännitesuojaus: jopa 6 kv (L-N)

Lisätiedot

sv Jolly Maxi US Dali

sv Jolly Maxi US Dali sv Jolly Maxi US Dali Enr: 79 806 52 Alltiett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion Kraftfull samt LI kompatibel alltiettkonverter för LED med inbyggd PWMdimmer. Klarar med en enkel inställning

Lisätiedot

Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen

Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimimoottoreita on saatavsa moduloiviin säätölaitteiin Y-signaalilla

Lisätiedot

Spot-valaisimet. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com

Spot-valaisimet. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com Spot-valaisimet 1 25 mm Ø 53 mm valkoinen kromi nikkeli kulta LedSpot55 Rakenne Metallirunko, valaisinosa käännettävä kalansilmä Tehonsyöttö Led-driverilla virtaohjauksen kautta 350 ma Kytkentä Sarjaan

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

(mm) 111. (mm) sv Jolly Maxi US. Enr: Snro: El.nr: Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion

(mm) 111. (mm) sv Jolly Maxi US. Enr: Snro: El.nr: Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion sv Jolly Maxi US Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion 111 79 67 124 22 Kraftfull allt-i-ett-konverter för LED med inbyggd PWM-dimmer. Klarar med en enkel inställning av att driva och

Lisätiedot

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED Modell/Malli/Model: YGT213-60W/93W/139W 90 770 25-27 SE BRUKSANVISNING Strålkastare Mega LED FI KÄYTTÖOHJEET Valonheitin Mega LED EN INSTRUCTION MANUAL Flood Light Mega LED Innehåll / Sisältö / Contents

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74

Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74 Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin hätävalolla EN INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.1100 SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA 2. välikoe 14.12.2010. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut: Kako, (gr.) laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä sovittava valvojan kanssa!] 1. Missä rajoissa

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

SEW-EURODRIVE Driving the world

SEW-EURODRIVE Driving the world Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23582561_0817* Korjaus MOVIMOT MM..D, jossa kolmivaihemoottori DT/DV Painos 08/2017 23582561/FI SEW-EURODRIVE Driving the

Lisätiedot

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla 75 354 60-62 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus FI EN KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Victo 4250 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55. SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA 2. välikoe.2.22. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut: Kako, [r.] laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä sovittava valvojan kanssa!]. Laske jännite. = V, = 2 Ω,

Lisätiedot

VAT 200. Mini AC Drive. GE Power Controls. gepowercontrols.com. GE imagination at work

VAT 200. Mini AC Drive. GE Power Controls. gepowercontrols.com. GE imagination at work VAT 200 Mini AC Drive GE Power Controls gepowercontrols.com GE imagination at work VAT 200 VAT200 on taajuusmuuttaja vakio ACmoottoreille 1 vaihesyöttö 0,4... kw, 200240VAC 3 vaihesyöttö 0,4... kw, 200240VAC

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

LED-Kiskovalaisimet 3-VAIHEKISKOSPOTTI COB 40W Valokeila 4000K, 3000K tai 2700K

LED-Kiskovalaisimet 3-VAIHEKISKOSPOTTI COB 40W Valokeila 4000K, 3000K tai 2700K LED-Kiskovalaisimet LED-Kiskovalaisimet -VAIHEKISKOSPOTTI COB 40W 8 8 Valokeila 4000K, 000K tai 2700K 40W 8 Syöttö: AC 220- Teho: 40 Watt Himmennys: Ei Valokeila: 8 Pituus: 25 mm Leveys: 160 mm Halkaisija:

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

Original instructions. Thermoplus

Original instructions. Thermoplus Original instructions Thermoplus SE... 5 GB... 6 NO... 7 FR... 8 DE... 9 FI... 10 IT... 11 NL... 12 RU... 13 Thermoplus Mounting on the wall Mounting on the ceiling Ceiling fixture, TF1 170 25 min 1800

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Octo 4240 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNKK LKTRONKK. välikoe 0.3.006. Saat vastata vain neljään tehtävään!. Laske jännite U. R = =Ω, R 3 =3Ω, = =4V, 3 =6V, = + R + R 3 + U 3. Konkka on varautunut jännitteeseen u C (0) =. Kytkin

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

ECO E II. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND IP44 Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran! Asennus / huoltotyön saa

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

Arduino. Kimmo Silvonen (X)

Arduino. Kimmo Silvonen (X) Arduino Kimmo Silvonen (X) Arduino, toimiva oma versio (osat Pajalla) ATmega 328P IC DIL-kotelossa (DIP) päältä katsottuna, Arduinon pinnit +5 V TX RX DTR FT232 10k 22p 22p Reset 1 RX D0 TX D1 D2 PWM D3

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

Peltorobotin akselimoduulin kontrolleri

Peltorobotin akselimoduulin kontrolleri Peltorobotin akselimoduulin kontrolleri Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt B.Sc. Joni Rannisto (Mech.) Janne Hafrén (Mech.) Matti Koskinen (Mech.) Esitelmän rakenne 1. Tehtävänanto ja vaatimukset

Lisätiedot

Portabel hjälpstartare. Kannettava apukäynnistin. Emergency Starter

Portabel hjälpstartare. Kannettava apukäynnistin. Emergency Starter Modell / Malli / Model: PJA00 5 00 1 SE BRUKSANVISNING Portabel hjälpstartare FI KÄYTTÖOHJEET Kannettava apukäynnistin EN INSTRUCTION MANUAL Emergency Starter Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida -5

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions 2014 LPETEK SMRT 300 asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions LPETEK SMRT 311, 320 Himmennin, jota ohjataan langattomilla säätimillä Dimmer som kontroleras med fjärrkontrol Dimmer controlled

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Pakettisynkronointitestauksen automaatio

Pakettisynkronointitestauksen automaatio Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

Väylämoduuli - DALI Master Wago

Väylämoduuli - DALI Master Wago Sähkönumero 36 150 43 Ylsnimi ja tuotesarja Väylämoduuli Tekninen nimi DALI Master 753-647 Pitkä tuotenimi DALI Master moduuli 753-647 GTIN-koodi 4050821475712 Toimittajan tuotekoodi 753-647 Toimittajan

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 Type [mm] [mm] IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200 1875 Ceiling

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

Hotellien ja 3-vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. Kiuas

Hotellien ja 3-vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. Kiuas Hotellien ja -vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. 900584 90584 9605 965 96055 9655. Kytkin, antaa virran kauko-ohjaukselle. Kytkin, oikosulkee kauko-ohjauksen. Rajoitinkello 7 -... - 04 74 -... - 04 05 -...

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km

Lisätiedot

Ovipuhelinlaitteella. Sisällysluettelo. Suomi. Sivu

Ovipuhelinlaitteella. Sisällysluettelo. Suomi. Sivu Ovipuhelinlaitteella Suomi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...9 Asennus...95 Laitteen kiinnitys Järjestelmäkaapeli Ovikellon ulosmeno Ulkoinen virransyöttö Kaiuttimen äänenvoimakkuus Asetukset...99 Laitteen

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN

YLEISET OHJEET LÄMMINVESIVARAAJAN ASENNUKSEEN YLEISETOHJEETLÄMMINVESIVARAAJANASENNUKSEEN Moottorinjalämminvesivaraajanletkujenyleisetominaisuudet Käytälämmönjajäähdytysnesteenkestävääletkua. Käyttölämpötila 40 + 0 C LetkunsisämittaØmm Letkunsisäpinnanonoltavatasainen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Ovipuhelinlaite. Sisällysluettelo. Suomi. Sivu

Ovipuhelinlaite. Sisällysluettelo. Suomi. Sivu Ovipuhelinlaite Suomi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...124 Asennus...125 Laitteen kiinnitys Järjestelmäkaapeli Ulkoinen virransyöttö Kytkimien ja liittimien sijainnit Asetukset...129 Sisääntulon valinnan

Lisätiedot

Wehotek. Putkikannakkeet

Wehotek. Putkikannakkeet Wehotek Putkikannakkeet Rörupphängningar Pipe supports Eristettyjen Wehotek-putkien kannakointi Putkielementti kannakoidaan allamainituilla kannakkeilla kuoriputkesta tai erillisiä liukuholkkeja käyttäen.

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

sv Jolly Maxi US Dali

sv Jolly Maxi US Dali sv Jolly Maxi US Dali Enr: 79 806 52 Alltiett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion Kraftfull samt LI/DSI kompatibel alltiettkonverter för LED med inbyggd PWMdimmer. Klarar med en enkel inställning

Lisätiedot