MAXI JOLLY LED Multikonverter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAXI JOLLY LED Multikonverter"

Transkriptio

1 SE Bruksanvisning MAXI JOY ED Multikonverter SEV Artikel Kod W V ut DC I ut DC Antal ED dioder DC MAXI JOY ta C tc C ängd mm Fästen max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *Ej för kontinuerlig drift, utan EEC och KEMA KEUR. Vikt g Box Armaturerna ska seriekopplas. IP20, för inomhusbruk. Multikonverter utrustad med vippbrytare för val av utström. jusreglering 0-00 % med hjälp av tryckfunktion ( nätspänning: 70 Kohm): - ett lätt tryck för att stänga av/sätta på; - håll knappen nedtryckt för att öka/minska ljusstyrkan; - regleringen stannar automatiskt på minimum- och maximum-värdena; - för ett annat på-, reglering- eller av-kommando, släpp knappen och utför det önskade kommandot igen. Max. längd på kabeln, från tryckknappen till den sista drivern, får vara max. 5 m. Vid applikationer där kabeln är längre än 5 m, håll detta skilt från 0-240V nätkabeln. Max. 0 drivers i en serie, som kontrolleras av en eller flera tryckknappar. OBS: använd endast slutande tryckknappar som ej inkluderar varningsljus. jusreglering 0-00 % med hjälp av tryckfunktion, PWM-styrt med...0v signal (I=0,35mA) eller 00 Kohm potentiometer. Klass II skydd mot elektrisk chock vid direkt eller indirekt kontakt. Strömreglering ±5% inkl. temperaturvariationer. evereras med plintlock och ledningshållare. Ingång- och utgångsplintar på samma sida (max.,5 mm²). edningshållare på primära och sekundära kretsar för kablar med diameter: min. 3 mm till max. 8 mm. Skydd: - mot överhettning och kortslutning; - mot nätspänningspikar; - mot överbelastning. Med möjlighet att stänga av ED-enheten även på sekundärsidan. ämplig för strömförsörjning av ED-moduler. OBS! Om konvertern har kopplats direkt till tryckknappen via Push ingången, blockeras funktionen att använda den som slav via synkroniseringskabeln eller med -0V signal. För att återställa denna funktion kan man kortsluta -0V ingången i minst 2 sekunder, medan konvertern är spänningssatt på primärsidan. TJ-JA-083

2 -0V...0V SYC TC ED Max. 0 konverters i en serie ED...0V Temperatursensor IGÅG ominell: 220/240 Vac (-0/0%). Kopplingsplint för upp till x,5 mm². Max. inström: 0,6A. Verkningsgrad : 0,95. ätström enligt E UTGÅG SEV-utgång. Kopplingsplint för upp till x,5 mm². Val av ström- och spänningsutgång via vippbrytare (se tabell). Max. spänningsutgång: 48V DC. Med möjlighet att stänga av ED-enheten även på sekundärsidan. JUSREGERIG PWM-kontrollerad genom -0V signal, 00K potentiometer eller tryckknapp. Kopplingsplint på sekundärsidan för -0V signal eller potentiometer. Kopplingsplint på primärsidan för tryckknapp; koppling mellan fas och kopplingsplint. för annan strömförsörjningssynkronisering ( master 9 slaves max). Tryckknapp SYC ED SKYDD Mot överspänningar. Mot ingång av överspänningar från elnätet (enligt E6547). Mot kortslutning. Värme- och överbelastningsskydd. EMI Enligt E5505. Max. 0 konverters i en serie OMGIVIG Omgivningstemperatur: -20 C.50 C. tc = 75 C. tc livstid 50000H = 70 C. ED SÄKERHET Överspänningstest: 3,75kV, 00 % under 2 sek. SYC TC Temperatursensor STADARDER E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 del 4. KEMA KEUR-godkänd. Malmbergs Elektriska AB, Box 44, Kumla Telefon: Telefax: TJ-JA-083

3 FI KÄYTTÖOHJE MAXI JOY ED Multikonvertteri SEV Tuote Koodi W V ulos DC I ulos DC ED:ien määrä DC MAXI JOY ta C tc C Pituus mm Kiinnitys max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *Ei jatkuvaan käyttöön ilman EEC ja KEMA KEUR. Paino g Pakk. Valaisimet kytketään sarjaan. IP20, sisäkäyttöön. Multi-power ohjain varustettuna vipukytkimellä jolla valitaan uloslähtevä virta. Valonsäätö 0-00% painikkeella ( verkkojännite: 70 Kohm.): - lyhyellä painalluksella päälle/pois kytkentä; - pidä painike alas painettuna lisäämään/vähentämään valovoimakkuutta; - säätö pysähtyy automaattisesti pienimpään ja suurimpaan arvoon; - seuraavaa päälle- tai poiskytkentää, tahi säätöä varten, vapauta painike ja tee uudelleen haluamasi toimenpiteet. Kaapelin pituus painikkeesta viimeiseen ohjaimeen saa olla enintään 5 m. Mikäli joudutaan käyttämään pidempää kaapelia, tulee se pitää erillään 0-240V verkkokaapelista. Enintään 0 ohjainta sarjassa jota säädetään yhdellä tai useammalla painikkeella. HUOMIO: käytä vain sulkeutuvia painikkeita joissa ei ole merkkivaloa. Valonsäätö 0-00% painiketoiminnolla, PWM- ohjattuna 0V signaalilla (I=0,35mA) tai 00Kohmin potentiometrillä. II-luokan suoja sähköiskuja vastaan suorissa ja epäsuorissa kontakteissa. Virransäätö ±5% sis. lämmönvaihtelut. Sis. suojakannen ja johtopidikkeet. Tulevien ja lähtevien johtojen kytkennät samalla sivulla (max.,5 mm²). Johdon pitimet molemmissa piireissä kaapeleille halkaisijoiltaan 3 mm-8 mm. Suoja: -ylikuumenemista ja oikosulkua vastaan; -jännitepiikkejä vastaan; -ylikuormitusta vastaan. Mahdollisuus sulkea ED-yksikkö toisiopuolella. Soveltuu ED-moduuleiden virtalähteeksi. Huomio! Jos konvertteri on kytketty suoraan painonappiin Push-liittimen kautta, estyy toiminto jolla sitä käytetään alisteisena synkronisointikaapelin kautta tai -0V signaalilla. Tämä toiminto palautetaan oikosulkemalla -0V tulo vähintään kahdeksi sekunniksi, konvertterin ollessa ensiopuolella jännitteinen. TJ-JA-083

4 -0V ED Max. 0 yksikköä sarjakytkettynä. TUO imellinen: 220/240 Vac (-0/0%). iitin x,5 mm² asti. Max virta 0,6A. Voimakkuuskerroin : 0,95. Verkkojännite E mukaisesti. ÄHTÖ SEV-eristetty lähtö. iitin x,5 mm² asti. ähtevän virran ja jännitteen valista vipukytkimellä (katso taulukosta). ähtevä jännite max: 48V DC. Mahdollisuus sulkea ED-yksikkö toisiopuolella....0v SYC TC ED...0V ämpötilananturi VAOSÄÄTÖ PWM-kontrolloitu -0V signaalilla, 00K potentiometrillä tai painonapilla. Kytkentäliitin toisiopuolella -0V signaalille tai potentiometrille. Kytkentäliitin ensiöpuolella painonapille: kytkentä vaiheiden väliin tai liittimeen. -ohjaus toiselle ohjainsynkronoinnille ( master max. 9 alisteista). Painonappi ED SUOJAUKSET Ylijännitettä vastaan Verkosta tulevaa ylijännitettä vastaan (E6547 mukaisesti) Oikosulkua vastaan. ämpö- ja ylikuormitussuoja. SYC EMI E 5505 mukainen. Max. 0 yksikköä sarjakytkettynä. YMPÄRISTÖ Ympäristön lämpötila: -20 C.50 C. tc= 75 C. tc elin-ikä 50000H = 70 C. ED TURVAISUUS Ylijännitesuoja: 3,75kV, 00% alle 2 sekuntia. SYC TC ämpötilananturi STADARDIT E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 osa 4. KEMA KEUR-hyväksyntä. Malmberg Elektro Oy, Porraskuja 3, 0740 VATAA Puh: Fax: TJ-JA-083

5 E Instruction manual MAXI JOY ED AC/DC Driver SEV Article Code W V out DC I out DC o. of ED diodes DC MAXI JOY ta C tc C ength mm Fixing Weight g max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *ot for continous working, without EEC and KEMA KEUR. Box The light fittings must be connected in series. IP20, for indoor use. Multi-power driver supplied with dip switch for the selection of the output current. ight regulation 0-00% by means of function ( mains voltage: 70 Kohm): - a short push to turn on and off; - a longer push to increase or decrease light intensity; - regulation automatically stops at minimum and maximum values; - for another on, regulation or off command, release the push button and give the desired command again. Maximum length of the cable, from push button to last driver, must be max. 5 m. In case of applications where the cable is longer than 5 m, keep this separate from the 0-240V mains cable. Maximum 0 drivers in series, controlled by one or more push buttons. ATTETIO: only use normally open push buttons with no incorporated warning light. ight regulation 0-00% by means of function,...0v interface (I=0.35mA) or 00 Kohm potentiometer. Class II protection against electric shock following direct or indirect contact. Current regulation ±5% including temperature variations. Supplied with terminal cover and clamping screws. Input and output terminals on the same side (max. wire cross-section =.5 mm²). Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 8 mm. Protections: - against overheating and short circuits; - against mains voltage spikes; - against overloads. Possibility of ignition and power off on the secondary for current ED (power ED). Suitable for the supply of power ED and ED modules. ote: If the driver has been connected directly to the push button via the push entry, the function to use the driver as a slave via the synchronization cable or with -0V signal is blocked. To reset this function one can short-circuit the -0V entry for at least 2 seconds while the driver is live on the primary side. TJ-JA-083

6 -0V...0V SYC TC ED Max. 0 drivers in looping connection ED...0V Termic Sensor IPUT ominal: 220/240 Vac (-0/0%). Terminal block for up to x.5 mm². Max. input current: 0.6A. Power factor : Harmonic content of mains current: according to E OUTPUT Equiv. SEV insulation on output. Terminal block for up to x.5 mm². Selection of current and voltage output through dip switch (see table). Max. output voltage: 48V DC. Possibility of switch on the ED on secondary side. DIMMIG PWM controlled by -0V signal, 00K potentiometer or push button. Terminal block on the secondary side for -0V signal or potentiometer. Terminal block on primary side for push button; connection between phase and terminal block. Header for other power supplier synchronization ( master 9 slaves max). Push ED PROTECTIOS Against input over voltages from mains (according to E6547). Against short circuit. Thermal and overload protection. SYC EMI According to E5505. Max. 0 drivers in looping connection ED AMBIET Ambient temp.: -20 C.50 C. tc = 75 C. tc life 50000H = 70 C. SAFETY Hi-pot test: 3.75kV, 00% for 2 sec. SYC TC Termic Sensor STADARDS E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 teil 4. KEMA KEUR pending. Malmbergs Elektriska AB, PO Box 44, SE Kumla, SWEDE Phone: 46 (0) Fax: 46 (0) TJ-JA-083

Jolly MD Push. Slav. Master

Jolly MD Push. Slav. Master sv Jolly MD Push Alltiett konverter för ED med inbyggd dimmerfunktion Enr: 7 Snro: 0 Jolly MD är en EDkonverter för drift av konstantspänningsdioder (V, V, 8V DC) och konstantströms dioder (0mA, 00mA,

Lisätiedot

Bruksanvisning Jolly Mini

Bruksanvisning Jolly Mini Bruksanvisning Jolly Mini Alltiett konverter för ED med inbyggd dimmerfunktion 18082014 Enr 79 804 74 Alltiettkonverter för ED med inbyggd PWMdimmer. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74

Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74 Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin hätävalolla EN INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

(mm) 111. (mm) sv Jolly Maxi US. Enr: Snro: El.nr: Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion

(mm) 111. (mm) sv Jolly Maxi US. Enr: Snro: El.nr: Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion sv Jolly Maxi US Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion 111 79 67 124 22 Kraftfull allt-i-ett-konverter för LED med inbyggd PWM-dimmer. Klarar med en enkel inställning av att driva och

Lisätiedot

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Victo 4250 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Pakettisynkronointitestauksen automaatio

Pakettisynkronointitestauksen automaatio Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Octo 4240 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Wehotek. Putkikannakkeet

Wehotek. Putkikannakkeet Wehotek Putkikannakkeet Rörupphängningar Pipe supports Eristettyjen Wehotek-putkien kannakointi Putkielementti kannakoidaan allamainituilla kannakkeilla kuoriputkesta tai erillisiä liukuholkkeja käyttäen.

Lisätiedot

Ovipuhelinlaitteella. Sisällysluettelo. Suomi. Sivu

Ovipuhelinlaitteella. Sisällysluettelo. Suomi. Sivu Ovipuhelinlaitteella Suomi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...9 Asennus...95 Laitteen kiinnitys Järjestelmäkaapeli Ovikellon ulosmeno Ulkoinen virransyöttö Kaiuttimen äänenvoimakkuus Asetukset...99 Laitteen

Lisätiedot

Hotellien ja 3-vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. Kiuas

Hotellien ja 3-vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. Kiuas Hotellien ja -vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. 900584 90584 9605 965 96055 9655. Kytkin, antaa virran kauko-ohjaukselle. Kytkin, oikosulkee kauko-ohjauksen. Rajoitinkello 7 -... - 04 74 -... - 04 05 -...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4202 Magnum pendant Available in natural birch, black or white

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

I-VALO PRO LED & SOLLINE LED

I-VALO PRO LED & SOLLINE LED I-VALO PRO LED & SOLLINE LED Asennusohjeet Installationsinstruktioner Installation instructions I-VALO tuotenro: 28018 PRO LED & SOLLINE LED Asennusohjeet 1/2015 PRO 550LED PRO 560LED PRO 580LED PRO 570LED

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1509960 HAMPTON HANDDUKSTORK KROM 475X750 1509961 HAMPTON HANDDUKSTORK VIT 475X750 Typ-, parti- eller serienummer eller

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

N-sarja Ntm 14 / 20.05.2010

N-sarja Ntm 14 / 20.05.2010 N-sarja Ntm 14 / 20.05.2010 Tm/UfS/NtM 31. 10.11.2015 333. N/501/501.1 N/Näsiselkä-Koljonselkä Suomi. Kokemäenjoen vesistö. Näsijärvi. Tampere. Tampere Virrat -väylä (2.4 m). Loisto Siilinkari toiminnassa.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN AJASTIN Malli MTS Käyttöohje

PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN AJASTIN Malli MTS Käyttöohje PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN AJASTIN Malli MTS Käyttöohje MTSeng rev. 03 September 04 Edustus Suomessa Industri-Textil Job OY Kumitehtaankatu 5 04260 Kerava, Finland Phone +358207401880,Fax +358207401889 0 PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat Sauna / Bastu 3 Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat kinos20 S1, mantteli/mantel, ss638 KINOS 20 S1 KINOS 20 S2 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600 mm 0 kg 20 kw SS887 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600

Lisätiedot

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat Sauna / Bastu 3 Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat KINOS20 S1, MANTTELI/MANTEL, SS638 KINOS 20 S1 KINOS 20 S2 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600 mm 0 kg 20 kw SS887 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Ulkoyksiköt. Power Inverter PUHZ-SW75VHAR3-20 C Power Inverter PUHZ-SW YKAR3-20 C Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHAR3-28 C

Ulkoyksiköt. Power Inverter PUHZ-SW75VHAR3-20 C Power Inverter PUHZ-SW YKAR3-20 C Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHAR3-28 C EcoDan C-Generation Ulkoyksiköt Power Inverter PUHZ-SW75VHAR3-20 C Power Inverter PUHZ-SW100-120YKAR3-20 C Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHAR3-28 C 1600 595 EcoDan NG-B EcoDan C-Generation 680 EcoDan NG-B

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

1 db Compression point

1 db Compression point Spektrianalysaattori mittaukset 1. Työn tarkoitus Työssä tutustutaan vahvistimen ja mixerin perusmittauksiin ja spektrianalysaattorin toimintaan. 2. Teoriaa RF- vahvistimen ominaisuudet ja käyttäytyminen

Lisätiedot

Jakorasia Abox-i IP65

Jakorasia Abox-i IP65 Jakorasia Abox-i IP65 Abox-i 060 Jakorasia 5x6 IP65, harmaa, 110x110x67m Tuotenro: STK: Nimike: 45227 3429705 49040601 Iskunkestävä, halogeeniton sekä UV- suojattu lasikuituvahvisteinen polykarbonaatti

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

200 cm, textile cable, ceiling plug/connector + ceiling cup + 3 steel wires

200 cm, textile cable, ceiling plug/connector + ceiling cup + 3 steel wires Magnum 4202 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

77. Ulkovalaisimet. Fax: (09) 855 34 340. Seinälyhdyt, Veräjälyhdyt, Julkisivuvalaisimet... s. 362-377. Seinälyhdyt liiketunnistimin... s.

77. Ulkovalaisimet. Fax: (09) 855 34 340. Seinälyhdyt, Veräjälyhdyt, Julkisivuvalaisimet... s. 362-377. Seinälyhdyt liiketunnistimin... s. 77. Ulkovalaisimet Seinälyhdyt, Veräjälyhdyt, Julkisivuvalaisimet... s. 362-377 Seinälyhdyt liiketunnistimin... s. 378-379 Pylväslyhdyt... s. 380-383 Fax: (09) 855 34 340 361 SEINÄ-/ VERÄJÄLYHDYT JULKISIVUVALAISIMET

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

sv Jolly Maxi US Dali

sv Jolly Maxi US Dali sv Jolly Maxi US Dali Enr: 79 806 52 Alltiett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion Kraftfull samt LI/DSI kompatibel alltiettkonverter för LED med inbyggd PWMdimmer. Klarar med en enkel inställning

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot