MAXI JOLLY LED Multikonverter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAXI JOLLY LED Multikonverter"

Transkriptio

1 SE Bruksanvisning MAXI JOY ED Multikonverter SEV Artikel Kod W V ut DC I ut DC Antal ED dioder DC MAXI JOY ta C tc C ängd mm Fästen max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *Ej för kontinuerlig drift, utan EEC och KEMA KEUR. Vikt g Box Armaturerna ska seriekopplas. IP20, för inomhusbruk. Multikonverter utrustad med vippbrytare för val av utström. jusreglering 0-00 % med hjälp av tryckfunktion ( nätspänning: 70 Kohm): - ett lätt tryck för att stänga av/sätta på; - håll knappen nedtryckt för att öka/minska ljusstyrkan; - regleringen stannar automatiskt på minimum- och maximum-värdena; - för ett annat på-, reglering- eller av-kommando, släpp knappen och utför det önskade kommandot igen. Max. längd på kabeln, från tryckknappen till den sista drivern, får vara max. 5 m. Vid applikationer där kabeln är längre än 5 m, håll detta skilt från 0-240V nätkabeln. Max. 0 drivers i en serie, som kontrolleras av en eller flera tryckknappar. OBS: använd endast slutande tryckknappar som ej inkluderar varningsljus. jusreglering 0-00 % med hjälp av tryckfunktion, PWM-styrt med...0v signal (I=0,35mA) eller 00 Kohm potentiometer. Klass II skydd mot elektrisk chock vid direkt eller indirekt kontakt. Strömreglering ±5% inkl. temperaturvariationer. evereras med plintlock och ledningshållare. Ingång- och utgångsplintar på samma sida (max.,5 mm²). edningshållare på primära och sekundära kretsar för kablar med diameter: min. 3 mm till max. 8 mm. Skydd: - mot överhettning och kortslutning; - mot nätspänningspikar; - mot överbelastning. Med möjlighet att stänga av ED-enheten även på sekundärsidan. ämplig för strömförsörjning av ED-moduler. OBS! Om konvertern har kopplats direkt till tryckknappen via Push ingången, blockeras funktionen att använda den som slav via synkroniseringskabeln eller med -0V signal. För att återställa denna funktion kan man kortsluta -0V ingången i minst 2 sekunder, medan konvertern är spänningssatt på primärsidan. TJ-JA-083

2 -0V...0V SYC TC ED Max. 0 konverters i en serie ED...0V Temperatursensor IGÅG ominell: 220/240 Vac (-0/0%). Kopplingsplint för upp till x,5 mm². Max. inström: 0,6A. Verkningsgrad : 0,95. ätström enligt E UTGÅG SEV-utgång. Kopplingsplint för upp till x,5 mm². Val av ström- och spänningsutgång via vippbrytare (se tabell). Max. spänningsutgång: 48V DC. Med möjlighet att stänga av ED-enheten även på sekundärsidan. JUSREGERIG PWM-kontrollerad genom -0V signal, 00K potentiometer eller tryckknapp. Kopplingsplint på sekundärsidan för -0V signal eller potentiometer. Kopplingsplint på primärsidan för tryckknapp; koppling mellan fas och kopplingsplint. för annan strömförsörjningssynkronisering ( master 9 slaves max). Tryckknapp SYC ED SKYDD Mot överspänningar. Mot ingång av överspänningar från elnätet (enligt E6547). Mot kortslutning. Värme- och överbelastningsskydd. EMI Enligt E5505. Max. 0 konverters i en serie OMGIVIG Omgivningstemperatur: -20 C.50 C. tc = 75 C. tc livstid 50000H = 70 C. ED SÄKERHET Överspänningstest: 3,75kV, 00 % under 2 sek. SYC TC Temperatursensor STADARDER E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 del 4. KEMA KEUR-godkänd. Malmbergs Elektriska AB, Box 44, Kumla Telefon: Telefax: TJ-JA-083

3 FI KÄYTTÖOHJE MAXI JOY ED Multikonvertteri SEV Tuote Koodi W V ulos DC I ulos DC ED:ien määrä DC MAXI JOY ta C tc C Pituus mm Kiinnitys max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *Ei jatkuvaan käyttöön ilman EEC ja KEMA KEUR. Paino g Pakk. Valaisimet kytketään sarjaan. IP20, sisäkäyttöön. Multi-power ohjain varustettuna vipukytkimellä jolla valitaan uloslähtevä virta. Valonsäätö 0-00% painikkeella ( verkkojännite: 70 Kohm.): - lyhyellä painalluksella päälle/pois kytkentä; - pidä painike alas painettuna lisäämään/vähentämään valovoimakkuutta; - säätö pysähtyy automaattisesti pienimpään ja suurimpaan arvoon; - seuraavaa päälle- tai poiskytkentää, tahi säätöä varten, vapauta painike ja tee uudelleen haluamasi toimenpiteet. Kaapelin pituus painikkeesta viimeiseen ohjaimeen saa olla enintään 5 m. Mikäli joudutaan käyttämään pidempää kaapelia, tulee se pitää erillään 0-240V verkkokaapelista. Enintään 0 ohjainta sarjassa jota säädetään yhdellä tai useammalla painikkeella. HUOMIO: käytä vain sulkeutuvia painikkeita joissa ei ole merkkivaloa. Valonsäätö 0-00% painiketoiminnolla, PWM- ohjattuna 0V signaalilla (I=0,35mA) tai 00Kohmin potentiometrillä. II-luokan suoja sähköiskuja vastaan suorissa ja epäsuorissa kontakteissa. Virransäätö ±5% sis. lämmönvaihtelut. Sis. suojakannen ja johtopidikkeet. Tulevien ja lähtevien johtojen kytkennät samalla sivulla (max.,5 mm²). Johdon pitimet molemmissa piireissä kaapeleille halkaisijoiltaan 3 mm-8 mm. Suoja: -ylikuumenemista ja oikosulkua vastaan; -jännitepiikkejä vastaan; -ylikuormitusta vastaan. Mahdollisuus sulkea ED-yksikkö toisiopuolella. Soveltuu ED-moduuleiden virtalähteeksi. Huomio! Jos konvertteri on kytketty suoraan painonappiin Push-liittimen kautta, estyy toiminto jolla sitä käytetään alisteisena synkronisointikaapelin kautta tai -0V signaalilla. Tämä toiminto palautetaan oikosulkemalla -0V tulo vähintään kahdeksi sekunniksi, konvertterin ollessa ensiopuolella jännitteinen. TJ-JA-083

4 -0V ED Max. 0 yksikköä sarjakytkettynä. TUO imellinen: 220/240 Vac (-0/0%). iitin x,5 mm² asti. Max virta 0,6A. Voimakkuuskerroin : 0,95. Verkkojännite E mukaisesti. ÄHTÖ SEV-eristetty lähtö. iitin x,5 mm² asti. ähtevän virran ja jännitteen valista vipukytkimellä (katso taulukosta). ähtevä jännite max: 48V DC. Mahdollisuus sulkea ED-yksikkö toisiopuolella....0v SYC TC ED...0V ämpötilananturi VAOSÄÄTÖ PWM-kontrolloitu -0V signaalilla, 00K potentiometrillä tai painonapilla. Kytkentäliitin toisiopuolella -0V signaalille tai potentiometrille. Kytkentäliitin ensiöpuolella painonapille: kytkentä vaiheiden väliin tai liittimeen. -ohjaus toiselle ohjainsynkronoinnille ( master max. 9 alisteista). Painonappi ED SUOJAUKSET Ylijännitettä vastaan Verkosta tulevaa ylijännitettä vastaan (E6547 mukaisesti) Oikosulkua vastaan. ämpö- ja ylikuormitussuoja. SYC EMI E 5505 mukainen. Max. 0 yksikköä sarjakytkettynä. YMPÄRISTÖ Ympäristön lämpötila: -20 C.50 C. tc= 75 C. tc elin-ikä 50000H = 70 C. ED TURVAISUUS Ylijännitesuoja: 3,75kV, 00% alle 2 sekuntia. SYC TC ämpötilananturi STADARDIT E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 osa 4. KEMA KEUR-hyväksyntä. Malmberg Elektro Oy, Porraskuja 3, 0740 VATAA Puh: Fax: TJ-JA-083

5 E Instruction manual MAXI JOY ED AC/DC Driver SEV Article Code W V out DC I out DC o. of ED diodes DC MAXI JOY ta C tc C ength mm Fixing Weight g max. 350mA cost C max. 500mA cost max. 700mA cost max. 900mA cost max..05a cost max..4a cost.* cost. A max *ot for continous working, without EEC and KEMA KEUR. Box The light fittings must be connected in series. IP20, for indoor use. Multi-power driver supplied with dip switch for the selection of the output current. ight regulation 0-00% by means of function ( mains voltage: 70 Kohm): - a short push to turn on and off; - a longer push to increase or decrease light intensity; - regulation automatically stops at minimum and maximum values; - for another on, regulation or off command, release the push button and give the desired command again. Maximum length of the cable, from push button to last driver, must be max. 5 m. In case of applications where the cable is longer than 5 m, keep this separate from the 0-240V mains cable. Maximum 0 drivers in series, controlled by one or more push buttons. ATTETIO: only use normally open push buttons with no incorporated warning light. ight regulation 0-00% by means of function,...0v interface (I=0.35mA) or 00 Kohm potentiometer. Class II protection against electric shock following direct or indirect contact. Current regulation ±5% including temperature variations. Supplied with terminal cover and clamping screws. Input and output terminals on the same side (max. wire cross-section =.5 mm²). Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 8 mm. Protections: - against overheating and short circuits; - against mains voltage spikes; - against overloads. Possibility of ignition and power off on the secondary for current ED (power ED). Suitable for the supply of power ED and ED modules. ote: If the driver has been connected directly to the push button via the push entry, the function to use the driver as a slave via the synchronization cable or with -0V signal is blocked. To reset this function one can short-circuit the -0V entry for at least 2 seconds while the driver is live on the primary side. TJ-JA-083

6 -0V...0V SYC TC ED Max. 0 drivers in looping connection ED...0V Termic Sensor IPUT ominal: 220/240 Vac (-0/0%). Terminal block for up to x.5 mm². Max. input current: 0.6A. Power factor : Harmonic content of mains current: according to E OUTPUT Equiv. SEV insulation on output. Terminal block for up to x.5 mm². Selection of current and voltage output through dip switch (see table). Max. output voltage: 48V DC. Possibility of switch on the ED on secondary side. DIMMIG PWM controlled by -0V signal, 00K potentiometer or push button. Terminal block on the secondary side for -0V signal or potentiometer. Terminal block on primary side for push button; connection between phase and terminal block. Header for other power supplier synchronization ( master 9 slaves max). Push ED PROTECTIOS Against input over voltages from mains (according to E6547). Against short circuit. Thermal and overload protection. SYC EMI According to E5505. Max. 0 drivers in looping connection ED AMBIET Ambient temp.: -20 C.50 C. tc = 75 C. tc life 50000H = 70 C. SAFETY Hi-pot test: 3.75kV, 00% for 2 sec. SYC TC Termic Sensor STADARDS E 6347-; E ; E 6547; E 5505; E ; DI VDE 070 teil 4. KEMA KEUR pending. Malmbergs Elektriska AB, PO Box 44, SE Kumla, SWEDE Phone: 46 (0) Fax: 46 (0) TJ-JA-083

JOLLY LED Multiconverter

JOLLY LED Multiconverter SE Bruksanvisning JOLLY LED Multiconverter 74 524 69 Mått L = 103 mm / L1 = 93,5 mm / L2 = 57,5 mm / B = 67 mm / H = 21 mm Artikel Kod W V ut DC I ut DC n LED ta C tc C Längd mm DC JOLLY Fästen L1 122420

Lisätiedot

Bruksanvisning Jolly Pro

Bruksanvisning Jolly Pro Bruksanvisning Jolly Pro Enr: 74 525 19 Alltiett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion Jolly Pro är en LEDkonverter för drift av konstantspännings dioder (10V, 12V, 24V) och konstantströms dioder

Lisätiedot

Jolly MD Push. Slav. Master

Jolly MD Push. Slav. Master sv Jolly MD Push Alltiett konverter för ED med inbyggd dimmerfunktion Enr: 7 Snro: 0 Jolly MD är en EDkonverter för drift av konstantspänningsdioder (V, V, 8V DC) och konstantströms dioder (0mA, 00mA,

Lisätiedot

Bruksanvisning Jolly Maxi Dali

Bruksanvisning Jolly Maxi Dali Bruksanvisning Jolly Maxi Dali Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion 29-03-2012 E 74 526 67 Allt-i-ett-konverter för LED med inbyggd PWM dimmer. Klarar med en enkel inställning av att

Lisätiedot

sv Jolly Maxi US 300MHz Enr: 79 806 51 Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion

sv Jolly Maxi US 300MHz Enr: 79 806 51 Allt-i-ett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion sv Jolly Maxi US Enr: 79 806 51 Alltiett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion Kraftfull alltiettkonverter för LED med inbyggd PWMdimmer. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com Elhah listavalaisin 1 Listavalaistus 25 mm 46,5 mm Elhah 46,5 mm 25 mm Rakenne Runko harmaa alumiiniprofi ili, prismapleksi Tehonsyöttö 24 VDC Käyttölämpötila 0 C - + 60 C Käyttöikä yli 50.000 h valonalenemalla

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

sv Jolly Maxi US Dali

sv Jolly Maxi US Dali sv Jolly Maxi US Dali Enr: 79 806 52 Alltiett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion Kraftfull samt LI kompatibel alltiettkonverter för LED med inbyggd PWMdimmer. Klarar med en enkel inställning

Lisätiedot

Spot-valaisimet. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com

Spot-valaisimet. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com Spot-valaisimet 1 25 mm Ø 53 mm valkoinen kromi nikkeli kulta LedSpot55 Rakenne Metallirunko, valaisinosa käännettävä kalansilmä Tehonsyöttö Led-driverilla virtaohjauksen kautta 350 ma Kytkentä Sarjaan

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen

Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimimoottoreita on saatavsa moduloiviin säätölaitteiin Y-signaalilla

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla 75 354 60-62 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus FI EN KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED Modell/Malli/Model: YGT213-60W/93W/139W 90 770 25-27 SE BRUKSANVISNING Strålkastare Mega LED FI KÄYTTÖOHJEET Valonheitin Mega LED EN INSTRUCTION MANUAL Flood Light Mega LED Innehåll / Sisältö / Contents

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74

Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74 Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin hätävalolla EN INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

VAT 200. Mini AC Drive. GE Power Controls. gepowercontrols.com. GE imagination at work

VAT 200. Mini AC Drive. GE Power Controls. gepowercontrols.com. GE imagination at work VAT 200 Mini AC Drive GE Power Controls gepowercontrols.com GE imagination at work VAT 200 VAT200 on taajuusmuuttaja vakio ACmoottoreille 1 vaihesyöttö 0,4... kw, 200240VAC 3 vaihesyöttö 0,4... kw, 200240VAC

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Octo 4240 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions

I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions I-VALO LED 6721 RETROFIT instructions FI Asennusohjeet EN Installation instructions DE Montageanleitung I-VALO LED6721 RETROFIT asennusohjeet 12/2013 I-VALO LED 6721 RETROFIT FI 6721 RetroFit-paketin sisältö

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions 2014 LPETEK SMRT 300 asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions LPETEK SMRT 311, 320 Himmennin, jota ohjataan langattomilla säätimillä Dimmer som kontroleras med fjärrkontrol Dimmer controlled

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

sv Jolly Maxi US Dali

sv Jolly Maxi US Dali sv Jolly Maxi US Dali Enr: 79 806 52 Alltiett konverter för LED med inbyggd dimmerfunktion Kraftfull samt LI/DSI kompatibel alltiettkonverter för LED med inbyggd PWMdimmer. Klarar med en enkel inställning

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www..fi 1/8 O2 O ERR DEF RS232 O H/ +12 TH I SUORAOHJAUS FUJITSU ulkoyksiköiden suoraohjaus soveltuu saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Portabel hjälpstartare. Kannettava apukäynnistin. Emergency Starter

Portabel hjälpstartare. Kannettava apukäynnistin. Emergency Starter Modell / Malli / Model: PJA00 5 00 1 SE BRUKSANVISNING Portabel hjälpstartare FI KÄYTTÖOHJEET Kannettava apukäynnistin EN INSTRUCTION MANUAL Emergency Starter Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida -5

Lisätiedot

WPS/Reset Hold i 5 sekunder for å automatisk konfigurere med WPS. Hold i 10 Seoncds å tilbakestille WiFi å faktor standardinnstillingene.

WPS/Reset Hold i 5 sekunder for å automatisk konfigurere med WPS. Hold i 10 Seoncds å tilbakestille WiFi å faktor standardinnstillingene. WiFi Push the front button you get the status of the WiFi device Trykk foran knappen får du status for WiFi-enhet Työnnä eteen painiketta saat tilan WiFi laitteen When the button blinks blue the WiFi is

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Wehotek. Putkikannakkeet

Wehotek. Putkikannakkeet Wehotek Putkikannakkeet Rörupphängningar Pipe supports Eristettyjen Wehotek-putkien kannakointi Putkielementti kannakoidaan allamainituilla kannakkeilla kuoriputkesta tai erillisiä liukuholkkeja käyttäen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN AJASTIN Malli MTS Käyttöohje

PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN AJASTIN Malli MTS Käyttöohje PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN AJASTIN Malli MTS Käyttöohje MTSeng rev. 03 September 04 Edustus Suomessa Industri-Textil Job OY Kumitehtaankatu 5 04260 Kerava, Finland Phone +358207401880,Fax +358207401889 0 PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions 2014 LAPETEK SMART 400 asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions LAPETEK SMART 410 Himmennin, jota ohjataan langattomilla säätimillä Dimmer som kontroleras med fjärrkontrol Dimmer controlled

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1509960 HAMPTON HANDDUKSTORK KROM 475X750 1509961 HAMPTON HANDDUKSTORK VIT 475X750 Typ-, parti- eller serienummer eller

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa

SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa Jotta SpeechMike III sarjan sanelumikrofonia voidaan käyttää Executive saneluohjelmassa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

1 db Compression point

1 db Compression point Spektrianalysaattori mittaukset 1. Työn tarkoitus Työssä tutustutaan vahvistimen ja mixerin perusmittauksiin ja spektrianalysaattorin toimintaan. 2. Teoriaa RF- vahvistimen ominaisuudet ja käyttäytyminen

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

Digital klockströmbrytare. Digital Kellokytkin

Digital klockströmbrytare. Digital Kellokytkin Modell / Malli / Model: EMT2500ET 99 130 06 SE BRUKSANVISNING Digital klockströmbrytare FI KÄYTTÖOHJEET Digital Kellokytkin EN INSTRUCTION MANUAL Digital Timer SE Funktioner Med den här digitala klockströmbrytaren

Lisätiedot

N-sarja Ntm 14 / 20.05.2010

N-sarja Ntm 14 / 20.05.2010 N-sarja Ntm 14 / 20.05.2010 Tm/UfS/NtM 31. 10.11.2015 333. N/501/501.1 N/Näsiselkä-Koljonselkä Suomi. Kokemäenjoen vesistö. Näsijärvi. Tampere. Tampere Virrat -väylä (2.4 m). Loisto Siilinkari toiminnassa.

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Artic ylijännitesuojat

Artic ylijännitesuojat Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä.

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Keskijännitekojeistot. Medium Voltage Power Distribution Equipment

Keskijännitekojeistot. Medium Voltage Power Distribution Equipment Keskijännitekojeistot Medium Voltage Power Distribution Equipment Avaimet menestykseen Satmatic Oy on yksi Suomen johtavista sähkö- ja automaatiotekniikan rakentajista lähes 30 vuoden kokemuksella. Ulvilassa

Lisätiedot

SUOJAPÄÄTTEET, TELEPÄÄTESUOJAT, YLIJÄNNITESUOJIEN TESTAUSLAITE

SUOJAPÄÄTTEET, TELEPÄÄTESUOJAT, YLIJÄNNITESUOJIEN TESTAUSLAITE Sähkönro SSTL Tuote 52 710 02 LB-3535 SUOJAPÄÄTE 1-3 P. (sis. 3-p. nappisuojapitimen SA-3538) Pakkaus: 20 kpl 72 713 50 LB-16795 / DIN-kiskolla SUOJAPÄÄTE 1-3 P. Pakkaus: 20 kpl YT-16795 / DIN-KISKO 52

Lisätiedot

ASENTAJAN OPAS (REMUC-1-AC)

ASENTAJAN OPAS (REMUC-1-AC) ASENTAJAN OPAS (REMUC-1-AC) ASENNUKSEN OSAT Ohjainlaite integroidulla GSM-antennilla ja SIM-kortinlukijalla Asennuskaapelit Lämpöanturi, 2m kaapelilla Käyttökytkin merkkivalolla ja 1,5m kaapelilla SÄHKÖISET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Käyttöohje. Avainkytkin R10S.3. Relemoduulit A00.11/A00.12 V. 1.1 26.2.2014

KÄYTTÖOHJE. Käyttöohje. Avainkytkin R10S.3. Relemoduulit A00.11/A00.12 V. 1.1 26.2.2014 1 Käyttöohje KÄYTTÖOHJE Avainkytkin R10S.3 Relemoduulit A00.11/A00.12 V. 1.1 26.2.2014 Käyttö-, kytkentä- ja ohjelmointiohje iloq R10S.3, A00.11, A00.12 V.1.0 4.2.2014 Avainkytkin R10S.3, Relemoduulit

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso...

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso... Gebruiksaanwijzing Instructions for use Mode d emploi Anleitung Instrucciones de Uso Istruzioni d uso Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TYPE 525008 (BLACK) / 525009 (WHITE) CRYSTAL

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Teknillinen dokumentaatio Technical documentation E. Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Version.0 ! Tärkeä turvaohje / Important safety instruction

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT SEINÄ/LATTIA -VALOT Seinävalaisimien avulla voi helposti ja nopeasti muuttaa huoneen tyyliä ja tunnelmaa. Meiltä löytyy seinävalaisimia sekä sisä- että ulkokäyttöön ja värilämpötilasta riippuen valaistuksen

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot