SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden 258 hyväksymismenettely 99 Hautaniemen ranta-asemakaavoitusta koskevan osallistumis- ja 263 arviointisuunnitelman hyväksyminen 100 Suunnittelutarveratkaisupäätös Mikko Huoviselle ja Anja Juntuselle Suunnittelutarveratkaisupäätös Olli Hyvöselle ja Jaana Väisäselle Lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle Sotkamon Rakennus 270 Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä raken- nusluvista/ oikaisuvaatimuspäätöksestä jätetystä valituksesta, valituksen tekijä: Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinne 103 Lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle Sotkamon Rakennus 274 Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä raken- nusluvista/ oikaisuvaatimuspäätöksestä jätetystä valituksesta, valituksen tekijät: Asunto-osakeyhtiö Vuokatin Jäätiönrinteen osakkeenomistajat, Erkki Ronkainen ja Antti Zitting 104 Maa-aineslupapäätös; Sotkamon Sora ja Sepeli Oy, Metikkö 278 RN:o 8:91 ja Tervo RN:o 5: Maa-aineslupapäätös:Sotkamon Sora ja Sepeli Oy, Tipasoja 285 RN:o 141: Lausunto Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten 292 arviointiohjelmasta 107 Vesihuoltolaitokselle määräaikainen putkiasentaja Peruskorjattavien yksityisteiden maa-ainestoimituksen antaminen Eräiden yksityisteiden poistaminen kunnan avustuksen piiristä Sotkamon kunnan metsien hakkuut ja hoitotyöt vuonna Arvonlisäveron korotuksen aiheuttamat tarkistukset teknisen 301 palvelualueen alaisiin taksoihin ja maksuihin alkaen 112 Tutustuminen Kuopion asuntomessuihin Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 309

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA klo 17:00-18:52 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Herranen Kalle varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Karjalainen Heikki jäsen Kotilainen Heidi jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Röpelinen Päivi jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen POISSA Määttä Ari jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Päivi Röpelinen Unto Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 95 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöy täkirjan näh tä vänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustau lulla, koska kyseessä on poik keava kokousaika Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 96 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Päivi Röpelinen ja Unto Väisänen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Päivi Röpelisen ja Unto Väisäsen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 97 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että pöydälle jaettiin seuraavat pykälät: Lausunto Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto Vesihuoltolaitoksen määräaikainen putkiasentaja, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä ehdotuksella lisättynä Arvonlisäveron korotuksen aiheuttamat tarkistukset teknisen palvelu alueen alaisiin taksoihin ja maksuihin alkaen, tarkennetuilla liitteillä vene paikkamaksujen ja torimaksujen osalta. 113 Viranhaltijapäätökset, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä uudella ehdotuksella lisättynä 114 Ilmoitusasiat, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä uudella ehdotuksella lisättynä. Lisäksi pöydälle jaettiin myös Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen julkaisu vesihuoltomaksuista. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdo tukset. _

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely YMPTEKLT 53 Vesihuoltoteknikko Naapurinvaaran, Riekinrannan ja Jormuan vesiosuuskunnat ovat tehneet esityk sen Sotkamon kun nanvaltuustolle vesihuoltolaitoksensa toiminta-alueiden vahvistamiseksi. Naapurinvaaran vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen koskee vedenhankinnan toiminta-alu een tarkistamisen ja viemäröinnin toiminta-alueen vahvistamisen. Riekinrannan vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen koskee sekä vesi- että viemäröintialu een vahvistamisen. Jormuan vesiosuuskunta on pääosin Kajaanin kaupungin puolella toimiva osuuskunta ja hyväksyminen koskee Sotkamon kunnan puolella olevaa vedenhankinnan toiminta-aluetta. Toiminta-alueen hyväksymisestä kunnassa päättää valtuusto ellei päätösvaltaa ole johtosäännöllä dele goitu muulle kunnan elimelle. Vesihuoltolaitoksen tehtyä esityksensä toiminta-alueeksi kunnan tulee pyytää ehdotuksesta lausunnot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluvi ranomaiselta (Kainuun maakunta- kuntayhtymä) sekä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Lisäksi alueen kiinteistö jen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Toiminta-aluehakemuksesta tulee kuuluttaa kunnan kuulutuksissa käyttämissä lehdissä ja kunnan il moitustaululla. Yleistä toiminta-alueista Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos (ml. vesiosuuskunnat ) vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistö jen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asu tuksen tai siihen rinnastettavan elinkeinoja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityk sen tarpeita vastaavasti. Kiinteistöillä on toiminta-alueella puolestaan liitty misoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitok-

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ sen verkostoihin. Liittymisvel vollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Jos kiinteistö ei halua liittyä, on liittymisvelvollisuudesta haettava erikseen va pautusta. Vapautuksesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan toimittaa vesihuoltopalveluja myös toimin ta-alueen ulkopuolisille kiinteistöille. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa vesihuoltoteknikko Matti Härkönen, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää asettaa vesiosuuskuntien toiminta-aluehdotukset nähtä ville ajalle ja pyytää lausunnon, Kainuun elin keino-, lii ken ne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Kai nuun maakunta -kunta yh tymältä, Kajaanin kaupungilta (Jormuan vesiosuus kunnan osal ta), Juuvin mäen ja Sapsonrannan vesiosuuskunnilta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Vesihuoltoteknikko YMPTEKLT 98 Vesihuoltoteknikko Haetut toiminta-alue-esitykset oli nähtävänä ympäristö- ja teknisessä toimistossa. Lisäksi nähtävillä olosta kuulutettiin kunnan ilmoituslehdessä ja pyydettiin lausunnot Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, Kajaanin kaupungilta (Jormuan vesiosuuskunnan osalta), Juuvinmäen ja Sapsonrannan vesiosuuskunnilta. Kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kannanotot Juuvinmäen vesiosuuskunnan lausunto: Juuvinmäen vesiosuuskunta esittää lausuntonaan muutosta Riekinrannan vesiosuuskunnan tekemään ehdotukseen liitekartassa osoitetulla tavalla. Perusteluina on Laatikkalan tilan maiden pääosan sijoittaminen Juuvinmäen vok:n toiminta-alueeseen. Tilan rakennukset on jo liitetty alueen vesi- ja viemäriverkostoon. Ehdottamallamme tavalla molempien vesiosuuskuntien toiminta-alueista tulee tarkoituksenmukaisia. Nykyisellään Juuvinmäen vok:n raja kulkee Laatikkalan kohdalla lähes rakennusten vierestä ja on kovin epätarkoituksenmukaista, jos tilan lähimaasto kuuluu eri vesilaitoksen toiminta-alueeseen. Kun voimassa olevia toiminta-alueita määriteltiin, ei viemäriverkoston rakentamisesta ollut varmuutta ja siksi se jäi tuolloin vähän torsoksi.

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Asiassa on kuultu Laatikkalan tilan omistajaa, jonka kanta on yhtenevä osuuskunnan hallituksen kanssa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, alueiden käyttö ja luonnonvarat -yksikön lausunto KAIELY/78/07.02/2010 Sotkamon kunnan tekniset palvelut on pyytänyt Kainuun EL Y-keskukselta vesihuoltolain (119/2001) 8 mukaista lausuntoa Sotkamon kunnan alueella sijaitsevien vesihuoltolaitosten (Naapurinvaaran vesiosuuskunta, Riekinrannan vesihuolto-osuuskunta ja Jormuan vesiosuuskunta) toiminta-alue-esityksistä. Kainuun ELY-keskus esittää lausuntonaan seuraavaa: Vesihuoltolain 8 mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolaitosten toiminta-aluerajaukset on esitetty kartta-aineistolla ja tekstiosana yhtenäisesti, selkeästi ja yksiselitteisesti. Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen osalta esitykset kattavat koko rakennetun verkostoalueen. Toiminta-alue-esitykset on tehty sanallisesti samanlaisina kaikille vesihuoltolaitoksille, mikä asettaa kaikki alueella olevat kiinteistöt yhdenvertaiseen asemaan riippumatta minkä vesiosuuskunnan alueella ne sijaitsevat. Mikäli vesiosuuskunnat, joissa on pelkästään veden hankintaa ja/tai johtamista laajentavat toimintaansa myös jätevesiviemäröintiin, tulee vesihuoltolaitoksen laatia myös jätevesiviemäriverkostolle toiminta-alue. Vesihuoltolain mukaan kiinteistöjen, jotka ovat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, tulee liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Tähän voi kuitenkin vesihuoltolain 11 mukaan kunnan ympäristösuojeluviranomainen hakemuksesta myöntää tietyin laissa määrätyin edellytyksin vapautuksen. Vesihuoltolaitoksella taas on velvollisuus sallia kiinteistöjen liittyminen toiminta-alueella. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueita tulee tarkistaa tarvittaessa siten, että ne jatkuvasti vastaavat niitä vaatimuksia, jotka vesihuoltolaki (esimerkiksi 7 ) asettaa. Vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena Kainuun EL Y -keskus pyytää Sotkamon kuntaa toimittamaan toiminta-alueista tehdyn hyväksymispää töksen liiteasiakirjoineen ympäristökeskukselle. Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto/terveysvalvonta lausunto Sotkamon kunnan Ympäristö- ja tekninen lautakunta on pyytänyt Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon lausuntoa Naapurinvaaran, Riekinrannan ja Jormuan vesiosuuskuntien jättämistä esityksistä vesihuoltolaitostensa toiminta-alueiden vahvistamiseksi.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto on tutustunut toimitettuun materiaaliin, eikä sillä ole huomauttamista esitettyjen toiminta-alueiden suhteen. Muita kirjallisia mielipiteitä ei ole toimitettu. Yhteenveto lausunnoista Viranomaisten lausunnoissa ei ole esitetty muutosehdotuksia vesiosuuskuntien tekemiin toiminta-alue esityksiin. Juuvinmäen vesiosuuskunnan jättämästä lausunnosta on pyydetty lausunto Riekinrannan vesiosuuskunnalta. Riekinrannan vesiosuuskunnan jättämä vastine: Sotkamon kunnanvaltuusto on päätöksellään vahvistanut Juuvinmäen vesiosuuskunnalle toiminta-alueen rajat. Päätöksen ajankohdan aikana olivat viemäröintityöt käynnissä sekä Juuvinmäen että Riekinrannan vesihuolto-osuuskunnan alueella. Juuvinmäen vesiosuuskunta veti viemärinsä Laatikkalan tilan pihapiiriin ja päätti oman rakennustyönsä toiminta-alueensa rajalle. Siitä eteenpäin jatkoi Riekirannan vesihuolto-osuuskunta oman viemärinsä rakentamista kohti Riekinrantaa. Riekinrannan vesihuoltoosuuskunnan viemäri yhdistettiin kyseisellä toiminta-alueen rajalla Juuvinmäen vesiosuuskunnan vie märiin ns. kynnysrahaa vastaan. Riekinrannan alueen vesihuoltotyöt valmistuivat syksyllä 2009 jonka jälkeen osuuskunta haki kunnalta toiminta-alueensa vahvistusta. Aluerajauseh dotusta tehtäessä Riekinrannan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen länsirajaksi otettiin kunnanval tuuston vahvistama Juuvinmäen vesiosuuskunnan itäinen raja ja siitä alueet kohti Riekinrantaa. Samalla toiminta-alueeksemme määrittyivät alueet joilla on rakentamamme viemäri. Kyseessä ei siis ole toiminta-alueemme laajen nus vaan jatkoimme siitä eteenpäin mihin Juuvinmäen osuuskunta oli toi minta-alueensa rajannut ja vesi- ja viemäriverkostonsa päättänyt. Nyt Juuvinmäen vesiosuuskunta on ilmaissut halunsa laajen taa toimintaaluet taan Laatikkalan alueella itään eli jo ole massa olevan vie märiputkemme toiminta-alueelle ja rakenne tun vesijohtom me lähei syyteen. Laatikkalan tilan pit känomainen muoto ja sijoit tuminen osuuskuntien saumakohtaan on osuuskuntamuo toisen vesi- ja vie märirakentamisen kannalta haasteellinen. Lausuntonamme esitämme seuraavaa: Toiminta-aluerajaus on ratkaistava siten, että Laatikkalan tilan alueelle ei tule osuuskuntien päällekkäisiä tai vierekkäisiä linjastoja. Jos Juuvinmäen vesiosuuskunnan toiminta-aluetta laajennetaan esitetyn mukai sesti itään, on Juuvinmäen vesi osuuskunnan si touduttava ennen laajennusta lunastamaan

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ alueensa sisälle jäävät Riekinrannan vesihuol to-osuuskunnan rakennuttamat ja omistamat putkis tot ja muut lait teet rakenta miskustannuksia vastaavalla summalla. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä ympäristö- ja teknisen lautakunnan esityksen Naapurinvaaran ja Jormuan vesiosuuskuntien toimin ta-alueiden osalta esitetyssä muodossa. Riekinrannan vesiosuuskunnan toi minta-alueen rajausta muutetaan Juuvinmäen vesi osuuskunnan esit tämällä tavalla Laatikkala-tilan kiinteistörajan mukaisesti. Perusteluna on, että käy tännössä toiminta-alueen rajat määritellään kiinteis törajojen mukaan (vesi huoltolakiopas MMM:n julkaisu1/2002 kohta 5.3) ja että käytännössä Juu vinmäen vesiosuuskunta voi järjestää esittämänsä Laa tikkalan alueen mah dollisen vesi- ja jätevesihuollon rakentamansa verkos ton kautta. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanhallitus

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Hautaniemen ranta-asemakaavoitusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen YMPTEKLT 99 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutus ten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Ranta-asemakaavoitus koskee Pirttijärven rannalla olevaa tilaa Mäkinurmi Kaavahankkeen tarkoituksena on siirtää yksi yleiskaavassa osoitettu lomarakennuspaikka tilan länsirajalta tilan itäreunaan paremmin rakentamiseen soveltuvaan kohtaan. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sijaintikartta sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Mäkipellon ranta-asemakaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavan pohjakartta on hyväksytettävä ja kaavahankkeesta on järjestettävä viranomaisneuvottelu en nen kaavaehdotuksen näh täville asettamista. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. _ Otteet Kaavoituspalvelut _

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisupäätös Mikko Huoviselle ja Anja Juntuselle 129/5/531/2010 YMPTEKLT 100 Rakennustarkastaja Hakija Huovinen Mikko ja Juntunen Anja Kuurnantie 1 B KAJAANI Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Nuasjärvi Rno 31:69 Tilan nimi Pihilä Rak.paikan osoite Pekkiläntie 5 Postiosoite Vuokatti I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku Asuinrakennus 180 m² I Selostus rakennushankkeesta Rakennushanke käsittää asuinrakennuksen rakentamisen tilalle Pihilä Rno 31:69, Nuasjärvi. Rakennuspaikan pinta-ala on n m². Rakennuspaikalle on aiemmin myönnetty suunnittelutarveratkaisupäätös (ympäristö- ja tek ninen lautakun ta ) asuin ra ken nuk sel le ja talousrakennuksel le. Ta lous ra ken nus on ra ken nettu lähes val miiksi. Asuinrakennuksen osalta suun nitte lu tarveratkaisupäätös ehti van heta. Vesi- ja jätevesien liittymästä osuuskunnan vesi- ja jä te huol toon sel vi te tään parhaillaan. Mikäli liittyminen ei onnistu vesi- ja jätehuolto ratkaistaan tonttikohtaisesti. Tarvittavat suun ni tel mat laa ditaan raken nuslu van yhteydes sä. Rakennuspaikalle on myönnetty liittymälupa Pekkiläntielle. Asuinrakennuksen etäisyys Pekkiläntiehen on n. 50 m. Lisätiedot Suunnittelutarveratkaisut käsittelee hallintosäännön mukaan ympäristö- ja tekninen lautakunta. Lausunnot ja naapurien kuuleminen

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Naapurit on kuultu. Ne eivät ole huomauttaneet hankkeesta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisuluvan seuraavin perustein ja ehdoin: - Hankkeen ei havaita tuottavan huomattavaa haittaa myöhemmälle kaavoitukselle tai alueen muulle käytölle. - Rakennushanke täyttää MRL:n 137 :n mukaiset erityiset vaatimukset. - Rakennus sijoittuu jo olemassa olevan asuntokannan läheisyyteen. - Mikäli liittyminen osuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon ei onnistu, on jä tevesien kä sit te lys tä laa dit ta va ase tuk sen täyt tä vä suun ni tel ma ra ken nusluvan yh tey des sä. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Suunnittelutarveratkaisulupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 Sotkamon kunnan rakennusjärjestys Maksu 265,00 Päätös Otteet Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Huovinen Mikko ja Juntunen Anja, Kuurnantie 1 B 21, Kajaani Kainuun ELY- keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Valitusosoitus Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus PL 189 (käyntios. Isokatu 4) OULU sähköposti: fax: Valitusaika: 30 päivää

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisupäätös Olli Hyvöselle ja Jaana Väisäselle 137/5/543/2010 YMPTEKLT 101 Rakennustarkastaja Hakija Hyvönen Olli ja Väisänen Jaana Palstatie 9 E VUOKATTI Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Alasotkamo Rno 13:19 Tilan nimi ma Lepistö Rak.paikan osoite Hyvölänkyläntie 8 Postiosoite Vuokatti I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen ja autotalli/varaston rakentaminen. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku Asuinrakennus 150 m² I Autotalli/varasto 112 m² I Selostus rakennushankkeesta Rakennushanke käsittää asuinrakennuksen ja autotalli/varaston rakentamisen määräalalle Lepistö -tilaa. Rakennuspaikalla ei ole voimassa mi tään kaa vaa. Rakennuspaikka sijaitsee suunnittelutarvealueella. Hanke sijoittuu Vuokatin valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle n. 200 metrin etäisyydelle Emäntäkoulun tulevasta asemakaava-alueesta. Lepistö -tila on n. 60 hehtaarin suuruinen kantatila, josta ei ole muodostettu tilan talouskeskusta lukuun ottamatta muita rakennuspaikkoja. Suunniteltu rakennushanke sijoittuu alarinteeseen metsän laitaan. Rakennus on tarkoitus liittää alueella toimivaan vesijohtoverkostoon. Jätevesien johtamisesta on tehtävä erillinen suunnitelma rakennusluvan yhteydessä. Lisätiedot Suunnittelutarveratkaisut käsittelee hallintosäännön mukaan ympäristö- ja tekninen lautakunta.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu. Ne eivät ole huomauttaneet hankkeesta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisuluvan seuraavin perustein ja ehdoin: - Rakennushanke sijoittuu jo olemassa olevaan kylärakenteeseen vanhan asuntoalueen läheisyyteen. - Rakennushanke täyttää MRL:n 137 :n erityiset vaatimukset. - Suunniteltu rakennushanke sijoittuu alarinteeseen metsän lai taan, eikä rakentaminen heikennä alueen maisemallisia arvoja. Hanke ei ai heuta haittaa kaavoituk selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. - Jätevesien johtamisesta on laadittava erillinen suunnitelma rakennusluvan yhteydessä. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Suunnittelutarveratkaisulupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 Sotkamon kunnan rakennusjärjestys Maksu 265,00 Päätös Otteet Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Olli Hyvönen ja Jaana Väisänen, Palstatie 9 E 20, Vuokatti Kainuun ELY- keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Valitusosoitus Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus PL 189 (käyntios. Isokatu 4) OULU sähköposti: fax:

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle Sotkamon Rakennus Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä rakennusluvista/ oikaisuvaatimuspäätöksestä jätetystä valituksesta, valituksen tekijä: Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinne 132/5/531/2010 YMPTEKLT 102 Rakennustarkastaja ASIA Valitus kahden lomakäytössä olevan rivitalon ja kahden auto- ja jä te ka toksen/tekninen tila rakennuslupa-asioissa VALITUKSEN TEKIJÄ, ASIAMIES Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinne, Jäätiöntie 20, Vuokatti Taloyhtiön isännöitsijä ja asiamies: Arto Jansa, Op-kiinteistökeskus Kai nuu Oy, Kai nuuntie 22, Sotkamo VALITUKSEN ALAINEN PÄÄTÖS Sotkamon kunnan rakennustarkastajan tekemät rakennuslupapäätökset Sotkamon Rakennus Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun. Päätöspäivä :t ja päätöksen antamispäivä Lupanumerot Ympäristö- ja teknisen lautakunnan tekemä samaa asiaa koskeva oikaisuvaatimuspäätös. Päätöksen antopäivä RAKENNUSPAIKKA Kunta: Sotkamo Kylä: Alasotkamo Tila: määräalat Vuorela II Rno 2:152 SELVITYS RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuspaikat sijaitsevat Jäätiönkylän asemakaava-alueella korttelissa 675 tontilla 11. Asemakaavassa rakennuspaikat on merkitty yhdeksi ohjeelliseksi rakennuspaikaksi, jossa rakennuspaikan reunoille on merkitty sitova rakentamisalueen raja. Kaavassa rakennusoikeus e= 0,25 ja kerrosluku I1/2. Käyttötarkoitus kaavassa on määritelty RM eli matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennustarkastaja on myöntänyt rakennusluvat kahdelle lomakäyttöön tarkoitetulle rivitalorakennukselle sekä kahdelle erilliselle autokatos-tekninentila/varastorakennukselle. Rakennustarkastajan päätöksistä on tehty oikaisuvaatimus Sotkamon ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle. Lautakunta on päätöksessään hylännyt oikaisuvaatimuksen. Rakennushankkeet ovat olleet asemakaavan mukaisia kerrosluvun-, rakennusoikeuden sekä käyttötarkoituksen osalta. Kaavassa ei ole määritelty rakennusten korkeusasemaa eikä rakennusten sijoittelua rakennuspaikalla. Pääsuunnittelija on rakennuksia suunnitellessaan tutkinut maasto-olosuhteet ja tiestön huomioon ottaen rakennuksille turvalliset korkeusasemat.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennustarkastaja on lupapäätöksessään antanut vähäisen poikkeaman (MRL 179 ) ohjeellisesta tonttijaosta sekä autokatosten vähäisestä rakentamisalueylityksestä. Autokatokset sijoittuvat vähäisiltä osin rakentamisalueen ulkopuolelle Juusonpolun varressa. Sijoitukset ilmenevät asemapiirroksesta.. VALITUS Valituksen tekijät vaativat ympäristö- ja teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan pää tök sien ku moa mista. Pe rus teeksi on esitetty mm. seuraavaa: - korkeiden rakennusten vääränlainen, täysin maisemanäky män tukkiva ja erityisesti talvella varjostava sijoittelu, tontin muotoihin so pimaton rakennusmassoittelu sekä tonttiliittymien siirtämistarve siten, että tontille ja asuntoihin liikennöinti ei häiritse kohtuuttomasti naapuria (ei myöskään rakennettavien kiinteistöjen osalta). Valittaja on esittänyt liitteissä vaihtoehtoisia suun ni tel mia. - vaadittu, että rakennuspaikalla on suoritettava MRL:n 133 :n 2 mom. mu kainen katselmus rakennusten ym päristöön soveltumisen selvittämiseksi, rakennuksen vaikutuksen arvioimi seksi ja naapurien kuulemiseksi. Esityslistan liitteenä valituskirjelmä. NAAPURIEN KUULEMINEN Naapurit on kuultu ennen rakennusluvan käsittelyä rakennusvalvontatoimiston toimesta. Kuulemisvaiheessa jätti muistutuksen (lausunnon) As. Oy Vuokatin Jäätiönrinne. Muut rajanaapurit eivät kommentoineet rakennushanketta. LAUSUNNOT JA VASTINEET - Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinteen lausunto rakennuslupahakemuksesta Hakijan vastine Kaavoittajan lausunto Puoltaa haettua rakennuslupaa. Oikaisuvaatimuksen johdosta hakijalle on annettu mahdollisuus vastineen tekemiseen. Hakija ei ole halunnut antaa kirjallista vastinetta, mutta on täydentänyt hakemustaan päivätyllä havainnekuvalla, jossa ilmenee oikaisuvaatimuksen tehneen yhtiön rakennuksen korkotaso sekä suunnitteilla olevien rivitalorakennusten korkotasot. Kaavoittaja on antanut uuden täydentävän lausunnon , jossa hän toteaa mm. Kaikki myönnetyn rakennusluvan poikkeamat kaavasta ovat vähäisiä, eivätkä aiheuta haittaa kaavoitukselle tai maankäytön muille järjestämiselle. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan Oulun hallinto-oi-

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ keudelle, ettei valituskirjelmä ole tuonut mitään olennaista uutta, jotta raken nus tarkastajan rakennuslupapäätöksiä ja ympäristö- ja teknisen lautakun nan oi kai su vaa ti mus pää tös tä tulisi muuttaa. Perustelut: - rakennustarkastaja on päätöksessään todennut, ettei MRL 133 :n 2 mom. mukaista katselmusta rakennuspaikalla tarvitse suorittaa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta ei myöskään nähnyt tarpeelliseksi tehdä katselmusta raken nus pai kalla en nen oikaisuvaatimuspäätöksen tekemistä. Kyseinen raken nus paikka ja ra kennus hanke on varsin tavanomainen Vuokatin alueella, ei mi tenkään erityi sen vaativa. Rakennushanke on pää osin voi massa ole van ase ma kaa van mu kai nen ja ra ken nus han ke on tyy lil tään ympä ristöön so veltuva. Sa man tyyppi siä ja sa man suun nitte lijan ja ura koitsijan to teutta mia raken nuk sia on toteu tettu ra ken nuspai kan lähialu eelle jo useita. Epävi ral lisia mit taustarkis tuksia kor ko ta sosta ja maastoon si joituk sesta kuulemis vaiheen ai kana kui tenkin suori tet tiin ra ken nusvalvon nan ja mit taustoimis ton toimesta. - kaavan suurin sallittu kerrosluku on I1/2, jolloin se sallii enintään puolet ensimmäisen kerroksen kerrosalasta sijoitettavaksi toiseen kerrokseen. Todettakoon, että oikaisuvaatimuksen tehneen yhtiön rakennuk sen kerrosluku on 1 ja kaava olisi sallinut siihen rakennuspaikkaan II-ker roksisen ratkaisun. Kaavassa ei ole määrätty muuta korkeuteen liittyviä ra joitteita kuten esim. kattokaltevuutta tai räystäskorkeutta. Rakennuksen kat tokulma on varsin loiva, joka omalta osaltaan myös vähentää varjostuksen haittoja. - rakennuspaikat sijoittuvat loivaan myötärinteeseen. Hankkeen pääsuunnittelija on korkeusmittauksiin perustuen suunnitellut rakennuksen rakenteilla ja rakennuspaikan käytölle turvallisen koron. Rakennus tulee maasto-olosuhteet ja vallitsevan tiekoron huomioiden sijoittaa riittävän ylös niin, ettei sulamis- tai sadevesien johdosta aiheudu vaaraa rakenteille, käytölle tai naapureille. Todettakoon, että asemakaava ei anna määräyksiä rakennusten korkotasosta. Valituksessa mainittu ohje korkotason sitomisesta n. 300 mm tiepinnan yläpuolelle on aivan liian summittainen eikä perustu mihinkään yleispäteviin ohjeisiin rinteeseen rakennettaessa. - rakennusluvassa on annettu ns. vähäinen poik keama ohjeelli sesti yhden rakennuspaikan jakamisesta kahdeksi eri raken nuspaikaksi. Mo lemmat rakennuspaikat ovat muodoltaan ja rakennusoi keuksiltaan sellaisia, että niihin voidaan järjestää mm. liittymä suoraan ka dulta ja käyttää sallittu rakennusoikeus, ettei se aiheuta MRL:n135 :n 1 mom. kohta 6:n mukaista kohtuutonta haittaa naapureille. Autokatoksien osalta päätöksessä on sallittu rakennusten sijoittuvan vähäi sesti rakennus alojen ulkopuolelle Juusonpolun suuntaan. Poikkeama on vä häinen n.1 met ri. Poikkeaman jälkeen jää vielä riittävästi tilaa autokatosten ja Juusonpolun välisen alueen toiminnoille. Vaikka rakennuspaikkaa ei olisi jaet tu kah deksi eri ra ken nus pai kaksi oli si myönnetyn rakennusluvan mu kai nen rat kaisu voi tu to teuttaa kaa van mukaisesti yhtenä rakennuspaikkana. Tä män vuoksi naa purien ase ma ei heikenny vaikka yksi ohjeellinen raken nus paikka on jaettu kahdeksi erilli seksi rakennuspaikaksi. - Sotkamon kunnan hallintosääntö delegoi kaikki alle 600 m²:n suuruisten

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Toimenpide Ns. nuorisoseura Rientola talon purkaminen Purettava kerrosala 526 m²

Toimenpide Ns. nuorisoseura Rientola talon purkaminen Purettava kerrosala 526 m² Ympäristö- ja tekninen lautakunta 7 27.01.2011 Rakennusliike Halonen Oy:n purkamislupa 193/5/2010 YMPTEKLT 7 Rakennustarkastaja Hakija Rakennusliike Halonen Oy Akkoniementie 4 88600 Sotkamo Rakennuspaikka

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2010-0061 Päätöspäivä 18.11.2010 91 Sivu 1 Hakija Rakennuspaikka Pakkanen Lasse Kiinteistötunnus 608-405-0010-0033 Kaupunginosa/kylä Längelmäki Messintie 4 B 40 Tilan nimi Mäntynen 3 28190 PORI

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 11 27.01.2016 Maa-aineslupa, Nykänen Jyrki YMPTEKLT 11 225/10 03 00/2015 Ympäristötarkastaja Hakija Jyrki Nykänen Kekkolantie 2 88490 Pohjavaara Asian vireilletulo Hakemus

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2012 Aika: Torstai 15.3.2012 klo. 19.00-20.00 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Jani

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

25. helmikuuta 2013 (tielautakunnan toimituksen jälkeen) Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa. Jutta Kivikallio Pekka Raitanen

25. helmikuuta 2013 (tielautakunnan toimituksen jälkeen) Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa. Jutta Kivikallio Pekka Raitanen KOSKEN TL RAKENNUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 1-2013 Aika: 25. helmikuuta 2013 (tielautakunnan toimituksen jälkeen) Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto läsnä poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Pekka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2014 1 (5) Lupatunnus Maria ja Pauli Jokinen Keskustie 20 A 4 17500 Padasjoki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.8.2014 kaivoslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot