SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden 258 hyväksymismenettely 99 Hautaniemen ranta-asemakaavoitusta koskevan osallistumis- ja 263 arviointisuunnitelman hyväksyminen 100 Suunnittelutarveratkaisupäätös Mikko Huoviselle ja Anja Juntuselle Suunnittelutarveratkaisupäätös Olli Hyvöselle ja Jaana Väisäselle Lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle Sotkamon Rakennus 270 Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä raken- nusluvista/ oikaisuvaatimuspäätöksestä jätetystä valituksesta, valituksen tekijä: Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinne 103 Lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle Sotkamon Rakennus 274 Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä raken- nusluvista/ oikaisuvaatimuspäätöksestä jätetystä valituksesta, valituksen tekijät: Asunto-osakeyhtiö Vuokatin Jäätiönrinteen osakkeenomistajat, Erkki Ronkainen ja Antti Zitting 104 Maa-aineslupapäätös; Sotkamon Sora ja Sepeli Oy, Metikkö 278 RN:o 8:91 ja Tervo RN:o 5: Maa-aineslupapäätös:Sotkamon Sora ja Sepeli Oy, Tipasoja 285 RN:o 141: Lausunto Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten 292 arviointiohjelmasta 107 Vesihuoltolaitokselle määräaikainen putkiasentaja Peruskorjattavien yksityisteiden maa-ainestoimituksen antaminen Eräiden yksityisteiden poistaminen kunnan avustuksen piiristä Sotkamon kunnan metsien hakkuut ja hoitotyöt vuonna Arvonlisäveron korotuksen aiheuttamat tarkistukset teknisen 301 palvelualueen alaisiin taksoihin ja maksuihin alkaen 112 Tutustuminen Kuopion asuntomessuihin Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 309

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA klo 17:00-18:52 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Herranen Kalle varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Karjalainen Heikki jäsen Kotilainen Heidi jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Röpelinen Päivi jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen POISSA Määttä Ari jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Päivi Röpelinen Unto Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 95 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöy täkirjan näh tä vänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustau lulla, koska kyseessä on poik keava kokousaika Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 96 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Päivi Röpelinen ja Unto Väisänen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Päivi Röpelisen ja Unto Väisäsen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 97 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että pöydälle jaettiin seuraavat pykälät: Lausunto Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto Vesihuoltolaitoksen määräaikainen putkiasentaja, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä ehdotuksella lisättynä Arvonlisäveron korotuksen aiheuttamat tarkistukset teknisen palvelu alueen alaisiin taksoihin ja maksuihin alkaen, tarkennetuilla liitteillä vene paikkamaksujen ja torimaksujen osalta. 113 Viranhaltijapäätökset, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä uudella ehdotuksella lisättynä 114 Ilmoitusasiat, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä uudella ehdotuksella lisättynä. Lisäksi pöydälle jaettiin myös Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen julkaisu vesihuoltomaksuista. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdo tukset. _

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely YMPTEKLT 53 Vesihuoltoteknikko Naapurinvaaran, Riekinrannan ja Jormuan vesiosuuskunnat ovat tehneet esityk sen Sotkamon kun nanvaltuustolle vesihuoltolaitoksensa toiminta-alueiden vahvistamiseksi. Naapurinvaaran vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen koskee vedenhankinnan toiminta-alu een tarkistamisen ja viemäröinnin toiminta-alueen vahvistamisen. Riekinrannan vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen koskee sekä vesi- että viemäröintialu een vahvistamisen. Jormuan vesiosuuskunta on pääosin Kajaanin kaupungin puolella toimiva osuuskunta ja hyväksyminen koskee Sotkamon kunnan puolella olevaa vedenhankinnan toiminta-aluetta. Toiminta-alueen hyväksymisestä kunnassa päättää valtuusto ellei päätösvaltaa ole johtosäännöllä dele goitu muulle kunnan elimelle. Vesihuoltolaitoksen tehtyä esityksensä toiminta-alueeksi kunnan tulee pyytää ehdotuksesta lausunnot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluvi ranomaiselta (Kainuun maakunta- kuntayhtymä) sekä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Lisäksi alueen kiinteistö jen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Toiminta-aluehakemuksesta tulee kuuluttaa kunnan kuulutuksissa käyttämissä lehdissä ja kunnan il moitustaululla. Yleistä toiminta-alueista Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos (ml. vesiosuuskunnat ) vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistö jen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asu tuksen tai siihen rinnastettavan elinkeinoja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityk sen tarpeita vastaavasti. Kiinteistöillä on toiminta-alueella puolestaan liitty misoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitok-

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ sen verkostoihin. Liittymisvel vollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Jos kiinteistö ei halua liittyä, on liittymisvelvollisuudesta haettava erikseen va pautusta. Vapautuksesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan toimittaa vesihuoltopalveluja myös toimin ta-alueen ulkopuolisille kiinteistöille. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa vesihuoltoteknikko Matti Härkönen, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää asettaa vesiosuuskuntien toiminta-aluehdotukset nähtä ville ajalle ja pyytää lausunnon, Kainuun elin keino-, lii ken ne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Kai nuun maakunta -kunta yh tymältä, Kajaanin kaupungilta (Jormuan vesiosuus kunnan osal ta), Juuvin mäen ja Sapsonrannan vesiosuuskunnilta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Vesihuoltoteknikko YMPTEKLT 98 Vesihuoltoteknikko Haetut toiminta-alue-esitykset oli nähtävänä ympäristö- ja teknisessä toimistossa. Lisäksi nähtävillä olosta kuulutettiin kunnan ilmoituslehdessä ja pyydettiin lausunnot Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, Kajaanin kaupungilta (Jormuan vesiosuuskunnan osalta), Juuvinmäen ja Sapsonrannan vesiosuuskunnilta. Kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kannanotot Juuvinmäen vesiosuuskunnan lausunto: Juuvinmäen vesiosuuskunta esittää lausuntonaan muutosta Riekinrannan vesiosuuskunnan tekemään ehdotukseen liitekartassa osoitetulla tavalla. Perusteluina on Laatikkalan tilan maiden pääosan sijoittaminen Juuvinmäen vok:n toiminta-alueeseen. Tilan rakennukset on jo liitetty alueen vesi- ja viemäriverkostoon. Ehdottamallamme tavalla molempien vesiosuuskuntien toiminta-alueista tulee tarkoituksenmukaisia. Nykyisellään Juuvinmäen vok:n raja kulkee Laatikkalan kohdalla lähes rakennusten vierestä ja on kovin epätarkoituksenmukaista, jos tilan lähimaasto kuuluu eri vesilaitoksen toiminta-alueeseen. Kun voimassa olevia toiminta-alueita määriteltiin, ei viemäriverkoston rakentamisesta ollut varmuutta ja siksi se jäi tuolloin vähän torsoksi.

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Asiassa on kuultu Laatikkalan tilan omistajaa, jonka kanta on yhtenevä osuuskunnan hallituksen kanssa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, alueiden käyttö ja luonnonvarat -yksikön lausunto KAIELY/78/07.02/2010 Sotkamon kunnan tekniset palvelut on pyytänyt Kainuun EL Y-keskukselta vesihuoltolain (119/2001) 8 mukaista lausuntoa Sotkamon kunnan alueella sijaitsevien vesihuoltolaitosten (Naapurinvaaran vesiosuuskunta, Riekinrannan vesihuolto-osuuskunta ja Jormuan vesiosuuskunta) toiminta-alue-esityksistä. Kainuun ELY-keskus esittää lausuntonaan seuraavaa: Vesihuoltolain 8 mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolaitosten toiminta-aluerajaukset on esitetty kartta-aineistolla ja tekstiosana yhtenäisesti, selkeästi ja yksiselitteisesti. Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen osalta esitykset kattavat koko rakennetun verkostoalueen. Toiminta-alue-esitykset on tehty sanallisesti samanlaisina kaikille vesihuoltolaitoksille, mikä asettaa kaikki alueella olevat kiinteistöt yhdenvertaiseen asemaan riippumatta minkä vesiosuuskunnan alueella ne sijaitsevat. Mikäli vesiosuuskunnat, joissa on pelkästään veden hankintaa ja/tai johtamista laajentavat toimintaansa myös jätevesiviemäröintiin, tulee vesihuoltolaitoksen laatia myös jätevesiviemäriverkostolle toiminta-alue. Vesihuoltolain mukaan kiinteistöjen, jotka ovat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, tulee liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Tähän voi kuitenkin vesihuoltolain 11 mukaan kunnan ympäristösuojeluviranomainen hakemuksesta myöntää tietyin laissa määrätyin edellytyksin vapautuksen. Vesihuoltolaitoksella taas on velvollisuus sallia kiinteistöjen liittyminen toiminta-alueella. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueita tulee tarkistaa tarvittaessa siten, että ne jatkuvasti vastaavat niitä vaatimuksia, jotka vesihuoltolaki (esimerkiksi 7 ) asettaa. Vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena Kainuun EL Y -keskus pyytää Sotkamon kuntaa toimittamaan toiminta-alueista tehdyn hyväksymispää töksen liiteasiakirjoineen ympäristökeskukselle. Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto/terveysvalvonta lausunto Sotkamon kunnan Ympäristö- ja tekninen lautakunta on pyytänyt Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon lausuntoa Naapurinvaaran, Riekinrannan ja Jormuan vesiosuuskuntien jättämistä esityksistä vesihuoltolaitostensa toiminta-alueiden vahvistamiseksi.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto on tutustunut toimitettuun materiaaliin, eikä sillä ole huomauttamista esitettyjen toiminta-alueiden suhteen. Muita kirjallisia mielipiteitä ei ole toimitettu. Yhteenveto lausunnoista Viranomaisten lausunnoissa ei ole esitetty muutosehdotuksia vesiosuuskuntien tekemiin toiminta-alue esityksiin. Juuvinmäen vesiosuuskunnan jättämästä lausunnosta on pyydetty lausunto Riekinrannan vesiosuuskunnalta. Riekinrannan vesiosuuskunnan jättämä vastine: Sotkamon kunnanvaltuusto on päätöksellään vahvistanut Juuvinmäen vesiosuuskunnalle toiminta-alueen rajat. Päätöksen ajankohdan aikana olivat viemäröintityöt käynnissä sekä Juuvinmäen että Riekinrannan vesihuolto-osuuskunnan alueella. Juuvinmäen vesiosuuskunta veti viemärinsä Laatikkalan tilan pihapiiriin ja päätti oman rakennustyönsä toiminta-alueensa rajalle. Siitä eteenpäin jatkoi Riekirannan vesihuolto-osuuskunta oman viemärinsä rakentamista kohti Riekinrantaa. Riekinrannan vesihuoltoosuuskunnan viemäri yhdistettiin kyseisellä toiminta-alueen rajalla Juuvinmäen vesiosuuskunnan vie märiin ns. kynnysrahaa vastaan. Riekinrannan alueen vesihuoltotyöt valmistuivat syksyllä 2009 jonka jälkeen osuuskunta haki kunnalta toiminta-alueensa vahvistusta. Aluerajauseh dotusta tehtäessä Riekinrannan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen länsirajaksi otettiin kunnanval tuuston vahvistama Juuvinmäen vesiosuuskunnan itäinen raja ja siitä alueet kohti Riekinrantaa. Samalla toiminta-alueeksemme määrittyivät alueet joilla on rakentamamme viemäri. Kyseessä ei siis ole toiminta-alueemme laajen nus vaan jatkoimme siitä eteenpäin mihin Juuvinmäen osuuskunta oli toi minta-alueensa rajannut ja vesi- ja viemäriverkostonsa päättänyt. Nyt Juuvinmäen vesiosuuskunta on ilmaissut halunsa laajen taa toimintaaluet taan Laatikkalan alueella itään eli jo ole massa olevan vie märiputkemme toiminta-alueelle ja rakenne tun vesijohtom me lähei syyteen. Laatikkalan tilan pit känomainen muoto ja sijoit tuminen osuuskuntien saumakohtaan on osuuskuntamuo toisen vesi- ja vie märirakentamisen kannalta haasteellinen. Lausuntonamme esitämme seuraavaa: Toiminta-aluerajaus on ratkaistava siten, että Laatikkalan tilan alueelle ei tule osuuskuntien päällekkäisiä tai vierekkäisiä linjastoja. Jos Juuvinmäen vesiosuuskunnan toiminta-aluetta laajennetaan esitetyn mukai sesti itään, on Juuvinmäen vesi osuuskunnan si touduttava ennen laajennusta lunastamaan

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ alueensa sisälle jäävät Riekinrannan vesihuol to-osuuskunnan rakennuttamat ja omistamat putkis tot ja muut lait teet rakenta miskustannuksia vastaavalla summalla. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä ympäristö- ja teknisen lautakunnan esityksen Naapurinvaaran ja Jormuan vesiosuuskuntien toimin ta-alueiden osalta esitetyssä muodossa. Riekinrannan vesiosuuskunnan toi minta-alueen rajausta muutetaan Juuvinmäen vesi osuuskunnan esit tämällä tavalla Laatikkala-tilan kiinteistörajan mukaisesti. Perusteluna on, että käy tännössä toiminta-alueen rajat määritellään kiinteis törajojen mukaan (vesi huoltolakiopas MMM:n julkaisu1/2002 kohta 5.3) ja että käytännössä Juu vinmäen vesiosuuskunta voi järjestää esittämänsä Laa tikkalan alueen mah dollisen vesi- ja jätevesihuollon rakentamansa verkos ton kautta. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanhallitus

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Hautaniemen ranta-asemakaavoitusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen YMPTEKLT 99 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutus ten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Ranta-asemakaavoitus koskee Pirttijärven rannalla olevaa tilaa Mäkinurmi Kaavahankkeen tarkoituksena on siirtää yksi yleiskaavassa osoitettu lomarakennuspaikka tilan länsirajalta tilan itäreunaan paremmin rakentamiseen soveltuvaan kohtaan. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sijaintikartta sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Mäkipellon ranta-asemakaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavan pohjakartta on hyväksytettävä ja kaavahankkeesta on järjestettävä viranomaisneuvottelu en nen kaavaehdotuksen näh täville asettamista. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. _ Otteet Kaavoituspalvelut _

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisupäätös Mikko Huoviselle ja Anja Juntuselle 129/5/531/2010 YMPTEKLT 100 Rakennustarkastaja Hakija Huovinen Mikko ja Juntunen Anja Kuurnantie 1 B KAJAANI Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Nuasjärvi Rno 31:69 Tilan nimi Pihilä Rak.paikan osoite Pekkiläntie 5 Postiosoite Vuokatti I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku Asuinrakennus 180 m² I Selostus rakennushankkeesta Rakennushanke käsittää asuinrakennuksen rakentamisen tilalle Pihilä Rno 31:69, Nuasjärvi. Rakennuspaikan pinta-ala on n m². Rakennuspaikalle on aiemmin myönnetty suunnittelutarveratkaisupäätös (ympäristö- ja tek ninen lautakun ta ) asuin ra ken nuk sel le ja talousrakennuksel le. Ta lous ra ken nus on ra ken nettu lähes val miiksi. Asuinrakennuksen osalta suun nitte lu tarveratkaisupäätös ehti van heta. Vesi- ja jätevesien liittymästä osuuskunnan vesi- ja jä te huol toon sel vi te tään parhaillaan. Mikäli liittyminen ei onnistu vesi- ja jätehuolto ratkaistaan tonttikohtaisesti. Tarvittavat suun ni tel mat laa ditaan raken nuslu van yhteydes sä. Rakennuspaikalle on myönnetty liittymälupa Pekkiläntielle. Asuinrakennuksen etäisyys Pekkiläntiehen on n. 50 m. Lisätiedot Suunnittelutarveratkaisut käsittelee hallintosäännön mukaan ympäristö- ja tekninen lautakunta. Lausunnot ja naapurien kuuleminen

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Naapurit on kuultu. Ne eivät ole huomauttaneet hankkeesta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisuluvan seuraavin perustein ja ehdoin: - Hankkeen ei havaita tuottavan huomattavaa haittaa myöhemmälle kaavoitukselle tai alueen muulle käytölle. - Rakennushanke täyttää MRL:n 137 :n mukaiset erityiset vaatimukset. - Rakennus sijoittuu jo olemassa olevan asuntokannan läheisyyteen. - Mikäli liittyminen osuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon ei onnistu, on jä tevesien kä sit te lys tä laa dit ta va ase tuk sen täyt tä vä suun ni tel ma ra ken nusluvan yh tey des sä. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Suunnittelutarveratkaisulupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 Sotkamon kunnan rakennusjärjestys Maksu 265,00 Päätös Otteet Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Huovinen Mikko ja Juntunen Anja, Kuurnantie 1 B 21, Kajaani Kainuun ELY- keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Valitusosoitus Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus PL 189 (käyntios. Isokatu 4) OULU sähköposti: fax: Valitusaika: 30 päivää

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisupäätös Olli Hyvöselle ja Jaana Väisäselle 137/5/543/2010 YMPTEKLT 101 Rakennustarkastaja Hakija Hyvönen Olli ja Väisänen Jaana Palstatie 9 E VUOKATTI Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Alasotkamo Rno 13:19 Tilan nimi ma Lepistö Rak.paikan osoite Hyvölänkyläntie 8 Postiosoite Vuokatti I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen ja autotalli/varaston rakentaminen. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku Asuinrakennus 150 m² I Autotalli/varasto 112 m² I Selostus rakennushankkeesta Rakennushanke käsittää asuinrakennuksen ja autotalli/varaston rakentamisen määräalalle Lepistö -tilaa. Rakennuspaikalla ei ole voimassa mi tään kaa vaa. Rakennuspaikka sijaitsee suunnittelutarvealueella. Hanke sijoittuu Vuokatin valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle n. 200 metrin etäisyydelle Emäntäkoulun tulevasta asemakaava-alueesta. Lepistö -tila on n. 60 hehtaarin suuruinen kantatila, josta ei ole muodostettu tilan talouskeskusta lukuun ottamatta muita rakennuspaikkoja. Suunniteltu rakennushanke sijoittuu alarinteeseen metsän laitaan. Rakennus on tarkoitus liittää alueella toimivaan vesijohtoverkostoon. Jätevesien johtamisesta on tehtävä erillinen suunnitelma rakennusluvan yhteydessä. Lisätiedot Suunnittelutarveratkaisut käsittelee hallintosäännön mukaan ympäristö- ja tekninen lautakunta.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu. Ne eivät ole huomauttaneet hankkeesta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisuluvan seuraavin perustein ja ehdoin: - Rakennushanke sijoittuu jo olemassa olevaan kylärakenteeseen vanhan asuntoalueen läheisyyteen. - Rakennushanke täyttää MRL:n 137 :n erityiset vaatimukset. - Suunniteltu rakennushanke sijoittuu alarinteeseen metsän lai taan, eikä rakentaminen heikennä alueen maisemallisia arvoja. Hanke ei ai heuta haittaa kaavoituk selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. - Jätevesien johtamisesta on laadittava erillinen suunnitelma rakennusluvan yhteydessä. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Suunnittelutarveratkaisulupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 Sotkamon kunnan rakennusjärjestys Maksu 265,00 Päätös Otteet Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Olli Hyvönen ja Jaana Väisänen, Palstatie 9 E 20, Vuokatti Kainuun ELY- keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Valitusosoitus Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus PL 189 (käyntios. Isokatu 4) OULU sähköposti: fax:

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle Sotkamon Rakennus Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä rakennusluvista/ oikaisuvaatimuspäätöksestä jätetystä valituksesta, valituksen tekijä: Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinne 132/5/531/2010 YMPTEKLT 102 Rakennustarkastaja ASIA Valitus kahden lomakäytössä olevan rivitalon ja kahden auto- ja jä te ka toksen/tekninen tila rakennuslupa-asioissa VALITUKSEN TEKIJÄ, ASIAMIES Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinne, Jäätiöntie 20, Vuokatti Taloyhtiön isännöitsijä ja asiamies: Arto Jansa, Op-kiinteistökeskus Kai nuu Oy, Kai nuuntie 22, Sotkamo VALITUKSEN ALAINEN PÄÄTÖS Sotkamon kunnan rakennustarkastajan tekemät rakennuslupapäätökset Sotkamon Rakennus Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun. Päätöspäivä :t ja päätöksen antamispäivä Lupanumerot Ympäristö- ja teknisen lautakunnan tekemä samaa asiaa koskeva oikaisuvaatimuspäätös. Päätöksen antopäivä RAKENNUSPAIKKA Kunta: Sotkamo Kylä: Alasotkamo Tila: määräalat Vuorela II Rno 2:152 SELVITYS RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuspaikat sijaitsevat Jäätiönkylän asemakaava-alueella korttelissa 675 tontilla 11. Asemakaavassa rakennuspaikat on merkitty yhdeksi ohjeelliseksi rakennuspaikaksi, jossa rakennuspaikan reunoille on merkitty sitova rakentamisalueen raja. Kaavassa rakennusoikeus e= 0,25 ja kerrosluku I1/2. Käyttötarkoitus kaavassa on määritelty RM eli matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennustarkastaja on myöntänyt rakennusluvat kahdelle lomakäyttöön tarkoitetulle rivitalorakennukselle sekä kahdelle erilliselle autokatos-tekninentila/varastorakennukselle. Rakennustarkastajan päätöksistä on tehty oikaisuvaatimus Sotkamon ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle. Lautakunta on päätöksessään hylännyt oikaisuvaatimuksen. Rakennushankkeet ovat olleet asemakaavan mukaisia kerrosluvun-, rakennusoikeuden sekä käyttötarkoituksen osalta. Kaavassa ei ole määritelty rakennusten korkeusasemaa eikä rakennusten sijoittelua rakennuspaikalla. Pääsuunnittelija on rakennuksia suunnitellessaan tutkinut maasto-olosuhteet ja tiestön huomioon ottaen rakennuksille turvalliset korkeusasemat.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennustarkastaja on lupapäätöksessään antanut vähäisen poikkeaman (MRL 179 ) ohjeellisesta tonttijaosta sekä autokatosten vähäisestä rakentamisalueylityksestä. Autokatokset sijoittuvat vähäisiltä osin rakentamisalueen ulkopuolelle Juusonpolun varressa. Sijoitukset ilmenevät asemapiirroksesta.. VALITUS Valituksen tekijät vaativat ympäristö- ja teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan pää tök sien ku moa mista. Pe rus teeksi on esitetty mm. seuraavaa: - korkeiden rakennusten vääränlainen, täysin maisemanäky män tukkiva ja erityisesti talvella varjostava sijoittelu, tontin muotoihin so pimaton rakennusmassoittelu sekä tonttiliittymien siirtämistarve siten, että tontille ja asuntoihin liikennöinti ei häiritse kohtuuttomasti naapuria (ei myöskään rakennettavien kiinteistöjen osalta). Valittaja on esittänyt liitteissä vaihtoehtoisia suun ni tel mia. - vaadittu, että rakennuspaikalla on suoritettava MRL:n 133 :n 2 mom. mu kainen katselmus rakennusten ym päristöön soveltumisen selvittämiseksi, rakennuksen vaikutuksen arvioimi seksi ja naapurien kuulemiseksi. Esityslistan liitteenä valituskirjelmä. NAAPURIEN KUULEMINEN Naapurit on kuultu ennen rakennusluvan käsittelyä rakennusvalvontatoimiston toimesta. Kuulemisvaiheessa jätti muistutuksen (lausunnon) As. Oy Vuokatin Jäätiönrinne. Muut rajanaapurit eivät kommentoineet rakennushanketta. LAUSUNNOT JA VASTINEET - Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinteen lausunto rakennuslupahakemuksesta Hakijan vastine Kaavoittajan lausunto Puoltaa haettua rakennuslupaa. Oikaisuvaatimuksen johdosta hakijalle on annettu mahdollisuus vastineen tekemiseen. Hakija ei ole halunnut antaa kirjallista vastinetta, mutta on täydentänyt hakemustaan päivätyllä havainnekuvalla, jossa ilmenee oikaisuvaatimuksen tehneen yhtiön rakennuksen korkotaso sekä suunnitteilla olevien rivitalorakennusten korkotasot. Kaavoittaja on antanut uuden täydentävän lausunnon , jossa hän toteaa mm. Kaikki myönnetyn rakennusluvan poikkeamat kaavasta ovat vähäisiä, eivätkä aiheuta haittaa kaavoitukselle tai maankäytön muille järjestämiselle. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan Oulun hallinto-oi-

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot