SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden 258 hyväksymismenettely 99 Hautaniemen ranta-asemakaavoitusta koskevan osallistumis- ja 263 arviointisuunnitelman hyväksyminen 100 Suunnittelutarveratkaisupäätös Mikko Huoviselle ja Anja Juntuselle Suunnittelutarveratkaisupäätös Olli Hyvöselle ja Jaana Väisäselle Lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle Sotkamon Rakennus 270 Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä raken- nusluvista/ oikaisuvaatimuspäätöksestä jätetystä valituksesta, valituksen tekijä: Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinne 103 Lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle Sotkamon Rakennus 274 Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä raken- nusluvista/ oikaisuvaatimuspäätöksestä jätetystä valituksesta, valituksen tekijät: Asunto-osakeyhtiö Vuokatin Jäätiönrinteen osakkeenomistajat, Erkki Ronkainen ja Antti Zitting 104 Maa-aineslupapäätös; Sotkamon Sora ja Sepeli Oy, Metikkö 278 RN:o 8:91 ja Tervo RN:o 5: Maa-aineslupapäätös:Sotkamon Sora ja Sepeli Oy, Tipasoja 285 RN:o 141: Lausunto Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten 292 arviointiohjelmasta 107 Vesihuoltolaitokselle määräaikainen putkiasentaja Peruskorjattavien yksityisteiden maa-ainestoimituksen antaminen Eräiden yksityisteiden poistaminen kunnan avustuksen piiristä Sotkamon kunnan metsien hakkuut ja hoitotyöt vuonna Arvonlisäveron korotuksen aiheuttamat tarkistukset teknisen 301 palvelualueen alaisiin taksoihin ja maksuihin alkaen 112 Tutustuminen Kuopion asuntomessuihin Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 309

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA klo 17:00-18:52 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Herranen Kalle varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Karjalainen Heikki jäsen Kotilainen Heidi jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Röpelinen Päivi jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen POISSA Määttä Ari jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Päivi Röpelinen Unto Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 95 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöy täkirjan näh tä vänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustau lulla, koska kyseessä on poik keava kokousaika Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 96 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Päivi Röpelinen ja Unto Väisänen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Päivi Röpelisen ja Unto Väisäsen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 97 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että pöydälle jaettiin seuraavat pykälät: Lausunto Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto Vesihuoltolaitoksen määräaikainen putkiasentaja, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä ehdotuksella lisättynä Arvonlisäveron korotuksen aiheuttamat tarkistukset teknisen palvelu alueen alaisiin taksoihin ja maksuihin alkaen, tarkennetuilla liitteillä vene paikkamaksujen ja torimaksujen osalta. 113 Viranhaltijapäätökset, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä uudella ehdotuksella lisättynä 114 Ilmoitusasiat, palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä uudella ehdotuksella lisättynä. Lisäksi pöydälle jaettiin myös Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen julkaisu vesihuoltomaksuista. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdo tukset. _

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely YMPTEKLT 53 Vesihuoltoteknikko Naapurinvaaran, Riekinrannan ja Jormuan vesiosuuskunnat ovat tehneet esityk sen Sotkamon kun nanvaltuustolle vesihuoltolaitoksensa toiminta-alueiden vahvistamiseksi. Naapurinvaaran vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen koskee vedenhankinnan toiminta-alu een tarkistamisen ja viemäröinnin toiminta-alueen vahvistamisen. Riekinrannan vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen koskee sekä vesi- että viemäröintialu een vahvistamisen. Jormuan vesiosuuskunta on pääosin Kajaanin kaupungin puolella toimiva osuuskunta ja hyväksyminen koskee Sotkamon kunnan puolella olevaa vedenhankinnan toiminta-aluetta. Toiminta-alueen hyväksymisestä kunnassa päättää valtuusto ellei päätösvaltaa ole johtosäännöllä dele goitu muulle kunnan elimelle. Vesihuoltolaitoksen tehtyä esityksensä toiminta-alueeksi kunnan tulee pyytää ehdotuksesta lausunnot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluvi ranomaiselta (Kainuun maakunta- kuntayhtymä) sekä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Lisäksi alueen kiinteistö jen omistajille ja haltijoille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Toiminta-aluehakemuksesta tulee kuuluttaa kunnan kuulutuksissa käyttämissä lehdissä ja kunnan il moitustaululla. Yleistä toiminta-alueista Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos (ml. vesiosuuskunnat ) vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan toiminta-alueen on katettava ne alueet, joilla kiinteistö jen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asu tuksen tai siihen rinnastettavan elinkeinoja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan alueen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityk sen tarpeita vastaavasti. Kiinteistöillä on toiminta-alueella puolestaan liitty misoikeus ja -velvollisuus vesihuoltolaitok-

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ sen verkostoihin. Liittymisvel vollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Jos kiinteistö ei halua liittyä, on liittymisvelvollisuudesta haettava erikseen va pautusta. Vapautuksesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan toimittaa vesihuoltopalveluja myös toimin ta-alueen ulkopuolisille kiinteistöille. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lisätietoja asiasta antaa vesihuoltoteknikko Matti Härkönen, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää asettaa vesiosuuskuntien toiminta-aluehdotukset nähtä ville ajalle ja pyytää lausunnon, Kainuun elin keino-, lii ken ne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Kai nuun maakunta -kunta yh tymältä, Kajaanin kaupungilta (Jormuan vesiosuus kunnan osal ta), Juuvin mäen ja Sapsonrannan vesiosuuskunnilta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Vesihuoltoteknikko YMPTEKLT 98 Vesihuoltoteknikko Haetut toiminta-alue-esitykset oli nähtävänä ympäristö- ja teknisessä toimistossa. Lisäksi nähtävillä olosta kuulutettiin kunnan ilmoituslehdessä ja pyydettiin lausunnot Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Kainuun maakunta -kuntayhtymältä, Kajaanin kaupungilta (Jormuan vesiosuuskunnan osalta), Juuvinmäen ja Sapsonrannan vesiosuuskunnilta. Kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kannanotot Juuvinmäen vesiosuuskunnan lausunto: Juuvinmäen vesiosuuskunta esittää lausuntonaan muutosta Riekinrannan vesiosuuskunnan tekemään ehdotukseen liitekartassa osoitetulla tavalla. Perusteluina on Laatikkalan tilan maiden pääosan sijoittaminen Juuvinmäen vok:n toiminta-alueeseen. Tilan rakennukset on jo liitetty alueen vesi- ja viemäriverkostoon. Ehdottamallamme tavalla molempien vesiosuuskuntien toiminta-alueista tulee tarkoituksenmukaisia. Nykyisellään Juuvinmäen vok:n raja kulkee Laatikkalan kohdalla lähes rakennusten vierestä ja on kovin epätarkoituksenmukaista, jos tilan lähimaasto kuuluu eri vesilaitoksen toiminta-alueeseen. Kun voimassa olevia toiminta-alueita määriteltiin, ei viemäriverkoston rakentamisesta ollut varmuutta ja siksi se jäi tuolloin vähän torsoksi.

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Asiassa on kuultu Laatikkalan tilan omistajaa, jonka kanta on yhtenevä osuuskunnan hallituksen kanssa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, alueiden käyttö ja luonnonvarat -yksikön lausunto KAIELY/78/07.02/2010 Sotkamon kunnan tekniset palvelut on pyytänyt Kainuun EL Y-keskukselta vesihuoltolain (119/2001) 8 mukaista lausuntoa Sotkamon kunnan alueella sijaitsevien vesihuoltolaitosten (Naapurinvaaran vesiosuuskunta, Riekinrannan vesihuolto-osuuskunta ja Jormuan vesiosuuskunta) toiminta-alue-esityksistä. Kainuun ELY-keskus esittää lausuntonaan seuraavaa: Vesihuoltolain 8 mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolaitosten toiminta-aluerajaukset on esitetty kartta-aineistolla ja tekstiosana yhtenäisesti, selkeästi ja yksiselitteisesti. Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen osalta esitykset kattavat koko rakennetun verkostoalueen. Toiminta-alue-esitykset on tehty sanallisesti samanlaisina kaikille vesihuoltolaitoksille, mikä asettaa kaikki alueella olevat kiinteistöt yhdenvertaiseen asemaan riippumatta minkä vesiosuuskunnan alueella ne sijaitsevat. Mikäli vesiosuuskunnat, joissa on pelkästään veden hankintaa ja/tai johtamista laajentavat toimintaansa myös jätevesiviemäröintiin, tulee vesihuoltolaitoksen laatia myös jätevesiviemäriverkostolle toiminta-alue. Vesihuoltolain mukaan kiinteistöjen, jotka ovat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, tulee liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Tähän voi kuitenkin vesihuoltolain 11 mukaan kunnan ympäristösuojeluviranomainen hakemuksesta myöntää tietyin laissa määrätyin edellytyksin vapautuksen. Vesihuoltolaitoksella taas on velvollisuus sallia kiinteistöjen liittyminen toiminta-alueella. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueita tulee tarkistaa tarvittaessa siten, että ne jatkuvasti vastaavat niitä vaatimuksia, jotka vesihuoltolaki (esimerkiksi 7 ) asettaa. Vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena Kainuun EL Y -keskus pyytää Sotkamon kuntaa toimittamaan toiminta-alueista tehdyn hyväksymispää töksen liiteasiakirjoineen ympäristökeskukselle. Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto/terveysvalvonta lausunto Sotkamon kunnan Ympäristö- ja tekninen lautakunta on pyytänyt Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon lausuntoa Naapurinvaaran, Riekinrannan ja Jormuan vesiosuuskuntien jättämistä esityksistä vesihuoltolaitostensa toiminta-alueiden vahvistamiseksi.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto on tutustunut toimitettuun materiaaliin, eikä sillä ole huomauttamista esitettyjen toiminta-alueiden suhteen. Muita kirjallisia mielipiteitä ei ole toimitettu. Yhteenveto lausunnoista Viranomaisten lausunnoissa ei ole esitetty muutosehdotuksia vesiosuuskuntien tekemiin toiminta-alue esityksiin. Juuvinmäen vesiosuuskunnan jättämästä lausunnosta on pyydetty lausunto Riekinrannan vesiosuuskunnalta. Riekinrannan vesiosuuskunnan jättämä vastine: Sotkamon kunnanvaltuusto on päätöksellään vahvistanut Juuvinmäen vesiosuuskunnalle toiminta-alueen rajat. Päätöksen ajankohdan aikana olivat viemäröintityöt käynnissä sekä Juuvinmäen että Riekinrannan vesihuolto-osuuskunnan alueella. Juuvinmäen vesiosuuskunta veti viemärinsä Laatikkalan tilan pihapiiriin ja päätti oman rakennustyönsä toiminta-alueensa rajalle. Siitä eteenpäin jatkoi Riekirannan vesihuolto-osuuskunta oman viemärinsä rakentamista kohti Riekinrantaa. Riekinrannan vesihuoltoosuuskunnan viemäri yhdistettiin kyseisellä toiminta-alueen rajalla Juuvinmäen vesiosuuskunnan vie märiin ns. kynnysrahaa vastaan. Riekinrannan alueen vesihuoltotyöt valmistuivat syksyllä 2009 jonka jälkeen osuuskunta haki kunnalta toiminta-alueensa vahvistusta. Aluerajauseh dotusta tehtäessä Riekinrannan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen länsirajaksi otettiin kunnanval tuuston vahvistama Juuvinmäen vesiosuuskunnan itäinen raja ja siitä alueet kohti Riekinrantaa. Samalla toiminta-alueeksemme määrittyivät alueet joilla on rakentamamme viemäri. Kyseessä ei siis ole toiminta-alueemme laajen nus vaan jatkoimme siitä eteenpäin mihin Juuvinmäen osuuskunta oli toi minta-alueensa rajannut ja vesi- ja viemäriverkostonsa päättänyt. Nyt Juuvinmäen vesiosuuskunta on ilmaissut halunsa laajen taa toimintaaluet taan Laatikkalan alueella itään eli jo ole massa olevan vie märiputkemme toiminta-alueelle ja rakenne tun vesijohtom me lähei syyteen. Laatikkalan tilan pit känomainen muoto ja sijoit tuminen osuuskuntien saumakohtaan on osuuskuntamuo toisen vesi- ja vie märirakentamisen kannalta haasteellinen. Lausuntonamme esitämme seuraavaa: Toiminta-aluerajaus on ratkaistava siten, että Laatikkalan tilan alueelle ei tule osuuskuntien päällekkäisiä tai vierekkäisiä linjastoja. Jos Juuvinmäen vesiosuuskunnan toiminta-aluetta laajennetaan esitetyn mukai sesti itään, on Juuvinmäen vesi osuuskunnan si touduttava ennen laajennusta lunastamaan

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ alueensa sisälle jäävät Riekinrannan vesihuol to-osuuskunnan rakennuttamat ja omistamat putkis tot ja muut lait teet rakenta miskustannuksia vastaavalla summalla. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä ympäristö- ja teknisen lautakunnan esityksen Naapurinvaaran ja Jormuan vesiosuuskuntien toimin ta-alueiden osalta esitetyssä muodossa. Riekinrannan vesiosuuskunnan toi minta-alueen rajausta muutetaan Juuvinmäen vesi osuuskunnan esit tämällä tavalla Laatikkala-tilan kiinteistörajan mukaisesti. Perusteluna on, että käy tännössä toiminta-alueen rajat määritellään kiinteis törajojen mukaan (vesi huoltolakiopas MMM:n julkaisu1/2002 kohta 5.3) ja että käytännössä Juu vinmäen vesiosuuskunta voi järjestää esittämänsä Laa tikkalan alueen mah dollisen vesi- ja jätevesihuollon rakentamansa verkos ton kautta. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanhallitus

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Hautaniemen ranta-asemakaavoitusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen YMPTEKLT 99 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutus ten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Ranta-asemakaavoitus koskee Pirttijärven rannalla olevaa tilaa Mäkinurmi Kaavahankkeen tarkoituksena on siirtää yksi yleiskaavassa osoitettu lomarakennuspaikka tilan länsirajalta tilan itäreunaan paremmin rakentamiseen soveltuvaan kohtaan. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sijaintikartta sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Mäkipellon ranta-asemakaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavan pohjakartta on hyväksytettävä ja kaavahankkeesta on järjestettävä viranomaisneuvottelu en nen kaavaehdotuksen näh täville asettamista. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. _ Otteet Kaavoituspalvelut _

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisupäätös Mikko Huoviselle ja Anja Juntuselle 129/5/531/2010 YMPTEKLT 100 Rakennustarkastaja Hakija Huovinen Mikko ja Juntunen Anja Kuurnantie 1 B KAJAANI Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Nuasjärvi Rno 31:69 Tilan nimi Pihilä Rak.paikan osoite Pekkiläntie 5 Postiosoite Vuokatti I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku Asuinrakennus 180 m² I Selostus rakennushankkeesta Rakennushanke käsittää asuinrakennuksen rakentamisen tilalle Pihilä Rno 31:69, Nuasjärvi. Rakennuspaikan pinta-ala on n m². Rakennuspaikalle on aiemmin myönnetty suunnittelutarveratkaisupäätös (ympäristö- ja tek ninen lautakun ta ) asuin ra ken nuk sel le ja talousrakennuksel le. Ta lous ra ken nus on ra ken nettu lähes val miiksi. Asuinrakennuksen osalta suun nitte lu tarveratkaisupäätös ehti van heta. Vesi- ja jätevesien liittymästä osuuskunnan vesi- ja jä te huol toon sel vi te tään parhaillaan. Mikäli liittyminen ei onnistu vesi- ja jätehuolto ratkaistaan tonttikohtaisesti. Tarvittavat suun ni tel mat laa ditaan raken nuslu van yhteydes sä. Rakennuspaikalle on myönnetty liittymälupa Pekkiläntielle. Asuinrakennuksen etäisyys Pekkiläntiehen on n. 50 m. Lisätiedot Suunnittelutarveratkaisut käsittelee hallintosäännön mukaan ympäristö- ja tekninen lautakunta. Lausunnot ja naapurien kuuleminen

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Naapurit on kuultu. Ne eivät ole huomauttaneet hankkeesta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisuluvan seuraavin perustein ja ehdoin: - Hankkeen ei havaita tuottavan huomattavaa haittaa myöhemmälle kaavoitukselle tai alueen muulle käytölle. - Rakennushanke täyttää MRL:n 137 :n mukaiset erityiset vaatimukset. - Rakennus sijoittuu jo olemassa olevan asuntokannan läheisyyteen. - Mikäli liittyminen osuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon ei onnistu, on jä tevesien kä sit te lys tä laa dit ta va ase tuk sen täyt tä vä suun ni tel ma ra ken nusluvan yh tey des sä. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Suunnittelutarveratkaisulupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 Sotkamon kunnan rakennusjärjestys Maksu 265,00 Päätös Otteet Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Huovinen Mikko ja Juntunen Anja, Kuurnantie 1 B 21, Kajaani Kainuun ELY- keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Valitusosoitus Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus PL 189 (käyntios. Isokatu 4) OULU sähköposti: fax: Valitusaika: 30 päivää

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisupäätös Olli Hyvöselle ja Jaana Väisäselle 137/5/543/2010 YMPTEKLT 101 Rakennustarkastaja Hakija Hyvönen Olli ja Väisänen Jaana Palstatie 9 E VUOKATTI Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Alasotkamo Rno 13:19 Tilan nimi ma Lepistö Rak.paikan osoite Hyvölänkyläntie 8 Postiosoite Vuokatti I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen ja autotalli/varaston rakentaminen. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku Asuinrakennus 150 m² I Autotalli/varasto 112 m² I Selostus rakennushankkeesta Rakennushanke käsittää asuinrakennuksen ja autotalli/varaston rakentamisen määräalalle Lepistö -tilaa. Rakennuspaikalla ei ole voimassa mi tään kaa vaa. Rakennuspaikka sijaitsee suunnittelutarvealueella. Hanke sijoittuu Vuokatin valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle n. 200 metrin etäisyydelle Emäntäkoulun tulevasta asemakaava-alueesta. Lepistö -tila on n. 60 hehtaarin suuruinen kantatila, josta ei ole muodostettu tilan talouskeskusta lukuun ottamatta muita rakennuspaikkoja. Suunniteltu rakennushanke sijoittuu alarinteeseen metsän laitaan. Rakennus on tarkoitus liittää alueella toimivaan vesijohtoverkostoon. Jätevesien johtamisesta on tehtävä erillinen suunnitelma rakennusluvan yhteydessä. Lisätiedot Suunnittelutarveratkaisut käsittelee hallintosäännön mukaan ympäristö- ja tekninen lautakunta.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu. Ne eivät ole huomauttaneet hankkeesta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisuluvan seuraavin perustein ja ehdoin: - Rakennushanke sijoittuu jo olemassa olevaan kylärakenteeseen vanhan asuntoalueen läheisyyteen. - Rakennushanke täyttää MRL:n 137 :n erityiset vaatimukset. - Suunniteltu rakennushanke sijoittuu alarinteeseen metsän lai taan, eikä rakentaminen heikennä alueen maisemallisia arvoja. Hanke ei ai heuta haittaa kaavoituk selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. - Jätevesien johtamisesta on laadittava erillinen suunnitelma rakennusluvan yhteydessä. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Suunnittelutarveratkaisulupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 Sotkamon kunnan rakennusjärjestys Maksu 265,00 Päätös Otteet Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Olli Hyvönen ja Jaana Väisänen, Palstatie 9 E 20, Vuokatti Kainuun ELY- keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Valitusosoitus Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus PL 189 (käyntios. Isokatu 4) OULU sähköposti: fax:

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Lausunnon antaminen Oulun hallinto-oikeudelle Sotkamon Rakennus Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä rakennusluvista/ oikaisuvaatimuspäätöksestä jätetystä valituksesta, valituksen tekijä: Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinne 132/5/531/2010 YMPTEKLT 102 Rakennustarkastaja ASIA Valitus kahden lomakäytössä olevan rivitalon ja kahden auto- ja jä te ka toksen/tekninen tila rakennuslupa-asioissa VALITUKSEN TEKIJÄ, ASIAMIES Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinne, Jäätiöntie 20, Vuokatti Taloyhtiön isännöitsijä ja asiamies: Arto Jansa, Op-kiinteistökeskus Kai nuu Oy, Kai nuuntie 22, Sotkamo VALITUKSEN ALAINEN PÄÄTÖS Sotkamon kunnan rakennustarkastajan tekemät rakennuslupapäätökset Sotkamon Rakennus Oy:lle/perustettavan yhtiön lukuun. Päätöspäivä :t ja päätöksen antamispäivä Lupanumerot Ympäristö- ja teknisen lautakunnan tekemä samaa asiaa koskeva oikaisuvaatimuspäätös. Päätöksen antopäivä RAKENNUSPAIKKA Kunta: Sotkamo Kylä: Alasotkamo Tila: määräalat Vuorela II Rno 2:152 SELVITYS RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuspaikat sijaitsevat Jäätiönkylän asemakaava-alueella korttelissa 675 tontilla 11. Asemakaavassa rakennuspaikat on merkitty yhdeksi ohjeelliseksi rakennuspaikaksi, jossa rakennuspaikan reunoille on merkitty sitova rakentamisalueen raja. Kaavassa rakennusoikeus e= 0,25 ja kerrosluku I1/2. Käyttötarkoitus kaavassa on määritelty RM eli matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennustarkastaja on myöntänyt rakennusluvat kahdelle lomakäyttöön tarkoitetulle rivitalorakennukselle sekä kahdelle erilliselle autokatos-tekninentila/varastorakennukselle. Rakennustarkastajan päätöksistä on tehty oikaisuvaatimus Sotkamon ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle. Lautakunta on päätöksessään hylännyt oikaisuvaatimuksen. Rakennushankkeet ovat olleet asemakaavan mukaisia kerrosluvun-, rakennusoikeuden sekä käyttötarkoituksen osalta. Kaavassa ei ole määritelty rakennusten korkeusasemaa eikä rakennusten sijoittelua rakennuspaikalla. Pääsuunnittelija on rakennuksia suunnitellessaan tutkinut maasto-olosuhteet ja tiestön huomioon ottaen rakennuksille turvalliset korkeusasemat.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Rakennustarkastaja on lupapäätöksessään antanut vähäisen poikkeaman (MRL 179 ) ohjeellisesta tonttijaosta sekä autokatosten vähäisestä rakentamisalueylityksestä. Autokatokset sijoittuvat vähäisiltä osin rakentamisalueen ulkopuolelle Juusonpolun varressa. Sijoitukset ilmenevät asemapiirroksesta.. VALITUS Valituksen tekijät vaativat ympäristö- ja teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan pää tök sien ku moa mista. Pe rus teeksi on esitetty mm. seuraavaa: - korkeiden rakennusten vääränlainen, täysin maisemanäky män tukkiva ja erityisesti talvella varjostava sijoittelu, tontin muotoihin so pimaton rakennusmassoittelu sekä tonttiliittymien siirtämistarve siten, että tontille ja asuntoihin liikennöinti ei häiritse kohtuuttomasti naapuria (ei myöskään rakennettavien kiinteistöjen osalta). Valittaja on esittänyt liitteissä vaihtoehtoisia suun ni tel mia. - vaadittu, että rakennuspaikalla on suoritettava MRL:n 133 :n 2 mom. mu kainen katselmus rakennusten ym päristöön soveltumisen selvittämiseksi, rakennuksen vaikutuksen arvioimi seksi ja naapurien kuulemiseksi. Esityslistan liitteenä valituskirjelmä. NAAPURIEN KUULEMINEN Naapurit on kuultu ennen rakennusluvan käsittelyä rakennusvalvontatoimiston toimesta. Kuulemisvaiheessa jätti muistutuksen (lausunnon) As. Oy Vuokatin Jäätiönrinne. Muut rajanaapurit eivät kommentoineet rakennushanketta. LAUSUNNOT JA VASTINEET - Asunto Oy Vuokatin Jäätiönrinteen lausunto rakennuslupahakemuksesta Hakijan vastine Kaavoittajan lausunto Puoltaa haettua rakennuslupaa. Oikaisuvaatimuksen johdosta hakijalle on annettu mahdollisuus vastineen tekemiseen. Hakija ei ole halunnut antaa kirjallista vastinetta, mutta on täydentänyt hakemustaan päivätyllä havainnekuvalla, jossa ilmenee oikaisuvaatimuksen tehneen yhtiön rakennuksen korkotaso sekä suunnitteilla olevien rivitalorakennusten korkotasot. Kaavoittaja on antanut uuden täydentävän lausunnon , jossa hän toteaa mm. Kaikki myönnetyn rakennusluvan poikkeamat kaavasta ovat vähäisiä, eivätkä aiheuta haittaa kaavoitukselle tai maankäytön muille järjestämiselle. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh , tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan Oulun hallinto-oi-

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ keudelle, ettei valituskirjelmä ole tuonut mitään olennaista uutta, jotta raken nus tarkastajan rakennuslupapäätöksiä ja ympäristö- ja teknisen lautakun nan oi kai su vaa ti mus pää tös tä tulisi muuttaa. Perustelut: - rakennustarkastaja on päätöksessään todennut, ettei MRL 133 :n 2 mom. mukaista katselmusta rakennuspaikalla tarvitse suorittaa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta ei myöskään nähnyt tarpeelliseksi tehdä katselmusta raken nus pai kalla en nen oikaisuvaatimuspäätöksen tekemistä. Kyseinen raken nus paikka ja ra kennus hanke on varsin tavanomainen Vuokatin alueella, ei mi tenkään erityi sen vaativa. Rakennushanke on pää osin voi massa ole van ase ma kaa van mu kai nen ja ra ken nus han ke on tyy lil tään ympä ristöön so veltuva. Sa man tyyppi siä ja sa man suun nitte lijan ja ura koitsijan to teutta mia raken nuk sia on toteu tettu ra ken nuspai kan lähialu eelle jo useita. Epävi ral lisia mit taustarkis tuksia kor ko ta sosta ja maastoon si joituk sesta kuulemis vaiheen ai kana kui tenkin suori tet tiin ra ken nusvalvon nan ja mit taustoimis ton toimesta. - kaavan suurin sallittu kerrosluku on I1/2, jolloin se sallii enintään puolet ensimmäisen kerroksen kerrosalasta sijoitettavaksi toiseen kerrokseen. Todettakoon, että oikaisuvaatimuksen tehneen yhtiön rakennuk sen kerrosluku on 1 ja kaava olisi sallinut siihen rakennuspaikkaan II-ker roksisen ratkaisun. Kaavassa ei ole määrätty muuta korkeuteen liittyviä ra joitteita kuten esim. kattokaltevuutta tai räystäskorkeutta. Rakennuksen kat tokulma on varsin loiva, joka omalta osaltaan myös vähentää varjostuksen haittoja. - rakennuspaikat sijoittuvat loivaan myötärinteeseen. Hankkeen pääsuunnittelija on korkeusmittauksiin perustuen suunnitellut rakennuksen rakenteilla ja rakennuspaikan käytölle turvallisen koron. Rakennus tulee maasto-olosuhteet ja vallitsevan tiekoron huomioiden sijoittaa riittävän ylös niin, ettei sulamis- tai sadevesien johdosta aiheudu vaaraa rakenteille, käytölle tai naapureille. Todettakoon, että asemakaava ei anna määräyksiä rakennusten korkotasosta. Valituksessa mainittu ohje korkotason sitomisesta n. 300 mm tiepinnan yläpuolelle on aivan liian summittainen eikä perustu mihinkään yleispäteviin ohjeisiin rinteeseen rakennettaessa. - rakennusluvassa on annettu ns. vähäinen poik keama ohjeelli sesti yhden rakennuspaikan jakamisesta kahdeksi eri raken nuspaikaksi. Mo lemmat rakennuspaikat ovat muodoltaan ja rakennusoi keuksiltaan sellaisia, että niihin voidaan järjestää mm. liittymä suoraan ka dulta ja käyttää sallittu rakennusoikeus, ettei se aiheuta MRL:n135 :n 1 mom. kohta 6:n mukaista kohtuutonta haittaa naapureille. Autokatoksien osalta päätöksessä on sallittu rakennusten sijoittuvan vähäi sesti rakennus alojen ulkopuolelle Juusonpolun suuntaan. Poikkeama on vä häinen n.1 met ri. Poikkeaman jälkeen jää vielä riittävästi tilaa autokatosten ja Juusonpolun välisen alueen toiminnoille. Vaikka rakennuspaikkaa ei olisi jaet tu kah deksi eri ra ken nus pai kaksi oli si myönnetyn rakennusluvan mu kai nen rat kaisu voi tu to teuttaa kaa van mukaisesti yhtenä rakennuspaikkana. Tä män vuoksi naa purien ase ma ei heikenny vaikka yksi ohjeellinen raken nus paikka on jaettu kahdeksi erilli seksi rakennuspaikaksi. - Sotkamon kunnan hallintosääntö delegoi kaikki alle 600 m²:n suuruisten

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuspäätös Sotkamon Rakennus Oy/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä rakennusluvista (lupa nrot 2010-0040-0041-0042-0043)

Oikaisuvaatimuspäätös Sotkamon Rakennus Oy/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä rakennusluvista (lupa nrot 2010-0040-0041-0042-0043) Ympäristö- ja tekninen lautakunta 73 28.04.2010 Oikaisuvaatimuspäätös Sotkamon Rakennus Oy/perustettavan yhtiön lukuun myönnetyistä rakennusluvista (lupa nrot 2010-0040-0041-0042-0043) 85/5/531/2010 YMPTEKLT

Lisätiedot

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen.

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen, saunan ja autokatos/varaston rakentaminen. Kunnanhallitus 186 18.06.2013 Poikkeamislupapäätös Anu ja Tero Ruotsalaiselle 171/10.03/2013 KHALL 186 Rakennustarkastaja Hakija Anu ja Tero Ruotsalainen Rinkkatie 16 87700 Kajaani Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Toimenpide Ns. nuorisoseura Rientola talon purkaminen Purettava kerrosala 526 m²

Toimenpide Ns. nuorisoseura Rientola talon purkaminen Purettava kerrosala 526 m² Ympäristö- ja tekninen lautakunta 7 27.01.2011 Rakennusliike Halonen Oy:n purkamislupa 193/5/2010 YMPTEKLT 7 Rakennustarkastaja Hakija Rakennusliike Halonen Oy Akkoniementie 4 88600 Sotkamo Rakennuspaikka

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 11 27.01.2016 Maa-aineslupa, Nykänen Jyrki YMPTEKLT 11 225/10 03 00/2015 Ympäristötarkastaja Hakija Jyrki Nykänen Kekkolantie 2 88490 Pohjavaara Asian vireilletulo Hakemus

Lisätiedot

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2010-0061 Päätöspäivä 18.11.2010 91 Sivu 1 Hakija Rakennuspaikka Pakkanen Lasse Kiinteistötunnus 608-405-0010-0033 Kaupunginosa/kylä Längelmäki Messintie 4 B 40 Tilan nimi Mäntynen 3 28190 PORI

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811 Kunnanhallitus 281 31.10.2016 Poikkeamishakemus - Kekäle Sari, hakemuksen hyväksyminen 409/31.310/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 281 ASIA Rakentamista koskeva poikkeamispäätös HAKIJA Kekäle Sari Renginpolku

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Hiltunen Marja Leena

Hiltunen Marja Leena LIPERIN KUNTA Tekninen lautakunta / lu pa jaos PÄÄTÖS 8 / 2014 Poikkeaminen MRL 171-174 pvm pykälä 30.9.2014 71 Asia Hakija Hakemus Poikkeamishakemus / asuinrakennuksen rakentaminen Hiltunen Marja Leena

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2015. Rakennuslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 6/2015. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta 15.12.2015 1 Kokousaika Tiistai 15.12.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Pekka Kulmanen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 56 Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 59 38 Saman äänimäärän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

1. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 27

1. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Rakennuslautakunta 6.6.2017 25 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2017 Kokousaika 6.6.2017 klo 15:00 15:30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 1 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2/2012 Aika: Torstai 15.3.2012 klo. 19.00-20.00 Paikka: Karvian kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Sirkka Mäkinen varapuheenjohtaja Kari Aalto jäsen Jani

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot