LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN"

Transkriptio

1 LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN Päivitetty: 23/01/2009 TP 3-1

2 3. VAIHELUKITTU VAHVISTIN Työn tavoitteet Työn tavoitteena on oppia vaihelukitun vahvistimen toimintaperiaate ja käyttömahdollisuudet heikkojen signaalien havaitsemisessa. Sisältö: 3.1. Vaihelukitun vahvistimen toimintaperiaate (s. 2) 3.2. Dynaaminen reservi ja signaali/häiriö-suhde (s. 3) 3.3. Käytettävän laitteen toiminnot (s. 4) 3.4. Esiselostustehtävät (s. 5) 3.5. Mittausohjeet (s. 6) 3.1. Vaihelukitun vahvistimen toimintaperiaate Tässä työssä tutkittava vaihelukittu vahvistin, eli lock-in vahvistin, on laite jota käytetään heikkojen tai hyvin häiriöisten signaalien havaitsemiseen. Vaihelukitun vahvistuksen periaatteena on moduloida tutkittavaa systeemiä (tässä työssä loistediodi, LED) jollakin referenssitaajuudella, joka saadaan signaaligeneraattorista tai vaihelukitun vahvistimen sisäisestä oskillaattorista. Tutkittavasta systeemistä tuleva signaali detektoidaan ja yleensä suodatetaan kaistanpäästösuodattimella, jonka päästökaista on viritetty moduloivan signaalin taajuudelle tai jollekin sen harmoniselle taajuudelle. Suodatuksen jälkeen signaali kerrotaan moduloivan signaalin kanssa, jolloin syntyvät signaalien summa- ja erotaajuudet. Koska kertojan sisäänmenevillä signaaleilla (mitattava signaali ja referenssisignaali) on sama taajuus, saadaan kertojan ulostulosta tasajännite ja kaksinkertaisella signaalitaajuudella oleva jännite. Kertojan ulostulosta suodatetaan suuritaajuinen komponentti kapeakaistaisella alipäästösuodattimella. Lopuksi jäljelle jäänyt tasajännite vahvistetaan. Kuvassa 3.1 on esitetty yksinkertaistettu kaaviokuva laboratoriotyössä käytettävästä laitteistosta. Oskillaattori 4.5 Vp-p Vaiheensiirto Vahvistus 1/3 Ν Jännitteiden mittauspisteet (kts. kuva 3.) LED modulaattori Detektori 3. Kertoja Y(t,φ) X(t) Kaistanpäästö suodatin Z=αXY α= Alipäästö suodatin DC-Vahvistin Vahvistus 9.2 Tasajännite ulos 6. Kuva 3.1.Käytettävä laitteisto ja lohkojen ominaisuudet. 3-2

3 Kuvassa 3.1 näkyvä kertoja skaalaa sisääntulevien jännitteiden tulon kertoimella α. Kaistanpäästösuodatin sisältää vahvistimen, jonka vahvistus on 8. Numeroiduista pisteistä voidaan lukea jännitteet oskilloskoopille. Vastaavat pisteet on merkitty myös vaihelukitun vahvistimen koteloa esittävään kuvaan 3.3. Detektorina on 2.5 mm x 2.5 mm pii-fotodiodi, joka antaa tulevaan tehoon verrannollisen virran. Samaan koteloon detektorin kanssa on integroitu operaatiovahvistin, joka toimii virta-jännitemuuntimena. Muuntimen antama jännite voidaan skaalata käyttämällä ulkoista takaisinkytkentävastusta, jonka arvo tässä tapauksessa on 1 MΩ. Kuvassa 3.2 on esitetty detektorin spektrinen herkkyys kyseisellä takaisinkytkentävastuksen arvolla. Kuva 3.2. Detektorin spektrinen herkkyys. Kun detektorin spektrinen herkkyys tunnetaan halutulle aallonpituudelle, voidaan laskea vahvistimen antama tasajännite kertomalla detektorin herkkyys eri vahvistinlohkojen vahvistuksilla ja ottamalla huomioon analogisen kertojan skaalauskerroin Dynaaminen reservi ja signaali/häiriö-suhde Käsite dynaaminen reservi kuvaa mittalaitteen kykyä kestää kohinaa tai häiriösignaaleja mittalaitteen ylikuormittumatta. Dynaamisen reservi on vahvistimen kestämän häiriöjännitteen suurimman arvon suhde signaalin täyden näyttämän arvoon. Tämä arvo ei kuitenkaan tässä mittauksessa ole kovin havainnollinen, vaan on parempi mitata signaali/häiriö-suhde. Tämä lasketaan pienimmän mitatun signaalin amplitudin suhteena mitatun häiriöjännitteen amplitudiin. 3-3

4 3.3. Käytettävän laitteen toiminnot Työssä käytettävä laite on pyritty suunnittelemaan sellaiseksi, että sillä pystytään tutkimaan signaalien tasoja ja aaltomuotoja laitteen eri osissa, jolloin saadaan hyvä kuva vaihelukittu vahvistimen toiminnasta. Kuvassa 3.3 on laboratoriotyössä käytettävä laite kuvattuna edestä ja sivulta. LED Mod ON OFF Osc Phase Invert 0 Phase GND Det FILTER BP 180 RC FILTER Analog GND DC Kuva 3.3 Kuva vaihelukitun vahvistimen kotelosta edestä ja sivulta. Laitteessa on seuraavat kytkimet ja liittimet: MOD ON/OFF-kytkimellä laitetaan päälle ja pois LEDille menevä modulointisignaali. OSC OUT-liittimestä saadaan oskillaattorilta tuleva signaali. PHASE potentiometri säätää oskillaattorisignaalin vaihetta välillä astetta. INVERT-kääntää vaihetta 180 astetta. PHASE- ja INVERT-säätimiä käytetään yhdessä kun on etsittävä vaihe, jolla ulostulosignaali on maksimissa. PHASE OUT-liittimestä saadaan oskillaattorisignaali vaiheensiirron jälkeen. Huom. vaiheensiirtopiiri pudottaa oskillaatorin amplitudin kolmasosaan. DET OUT-liittimestä saadaan suoraan detektorilta tuleva signaali. FILTER BP/RC-kytkimellä valitaan suodatin, jolla detektorin antosignaalia suodatetaan. Valittavana on BP, eli kaistanpäästösuodatin tai RC-ylipäästösuodatin. FILTER OUT-liittimestä saadaan ulos suodatettu ja vahvistettu detektorisignaali. ANALOG OUT-liittimestä voidaan tutkia analogisen kertojan antosignaalia. DC OUT-liittimestä saadaan ulostuleva vahvistettu tasajännite. Lisäksi laatikon sivulla on detektori sekä liitäntä ledille. Detektoria ei ole suojattu, joten sitä ei saa sormeilla eikä kolhia!!! 3-4

5 3.4. Esiselostustehtävät 1. Laske analogisen kertojan ulostulosignaali, kun sisään menee kaksi siniaaltoa, joiden amplitudit ovat A 1 ja A 2, kulmataajuus ω ja vaihe-ero φ. Laske myös ulostulo, jos toiseen siniaaltoon on summautunut offset jännite A 0. Piirrä kuva, jossa näkyy kertomistulos, kun φ = 0, A 0 = 0.5 V, A 1 = 1 V ja A 2 = 0.5 V. Voit valita käytettävän kulmataajuuden ω. 2. Laske kuvassa 3.1 olevan vaihelukitun vahvistimen vahvistus (V/µW) punaiselle valolle detektorilta DC - ulostuloon. Detektorin vaste on kuvassa Laske, kuinka kauan kestää RC-alipäästösuodattimen asettuminen 99 %:iin lopullisesta arvosta, kun sisääntuleva DC-jännite kasvaa 0 -> 1 V. RC = 0.7 s. 4. Laske 50 Hz tasasuunnatun siniaallon spektri, eli Fourier-sarjan kertoimet. Tasasuunnattua siniaaltoa suodatetaan RC-ylipäästösuodattimella, jonka rajataajuus on 1.5 khz. Arvioi minkälainen aaltomuoto on suodattimen jälkeen. Vihjeitä: a 0 + ( a n cos(n ω t) + b n sin( n ω t)), parilliselle funktiolle b 2 n = 0. n=1 Ylipäästösuodatin toimii derivaattorina rajataajuuden alapuolella. 3-5

6 3.5. Mittausohjeet Tarvittavat laitteet Vaihelukittu vahvistinlaatikko ja LED Oskilloskooppi ja yleismittari Mittanauha tai viivoitin Mittaukset Huom. Yritä suunnata LED kaikissa mittauksissa mahdollisimman hyvin kohti detektorin aukkoa. Kirjaa mittaustulokset valmiille vastauslomakkeelle. 1. Kytke aluksi käyttöjännitteet ( ±12V) ja maa sekä kiinnitä LEDissä kiinni oleva kaapeli vaihelukittuun vahvistimeen. Aseta LED lähelle (n. 5 cm) detektorin aukkoa. Varmista, että modulointi on päällä ja tutki detektorilta saatavaa signaalia oskilloskoopilla (mittauspiste DET OUT). Oskilloskooppi DC-kytkettynä. Mistä oskilloskoopilla näkyvä 100 Hz häiriö johtuu? Mittaa häiriön amplitudi. Näkyykö moduloivaa signaalia? 2. Seuraavaksi tutkitaan suodatuksen vaikutusta detektorilta saatavaan signaaliin (mittauspiste FILTER OUT). Mitataan RC-ylipäästösuodattimella suodatettua signaalia (FILTER asennosssa RC). Millainen on aaltomuoto suodattimen jälkeen (vrt. esiselostustehtävä 4)? Mikä on häiriön amplitudi? Kytke FILTER asentoon BP. Parantaako tämä signaalin havaitsemista? Huom. Piirilevyllä ilmenee jonkin verran oskillaattorista kytkeytyvää häiriötä. 3. Mittaa analogiselle kertojalle menevän oskillaattorisignaalin taajuus ja amplitudi PHASE OUT-liittimestä. Kytke analogiselta kertojalta (mittauspiste ANALOG OUT) saatu signaali oskilloskoopille vuorotellen oskillaattorisignaalin ja detektorisignaalin kanssa. Vastaako kertomistulos odotettua? Osaatko sanoa havaitusta aaltomuodosta, onko sisäänmenevissä signaaleissa DC-offsettia (vrt. esiselostustehtävä 1)? 4. Kytke yleismittari DC-ulostuloon. Varmista, että filtteri on BP-asennossa. Peitä LED ja mittaa ulostulossa oleva offset-jännite. Aseta LED siten, että ulostulossa on n. 0.3V jännite, kun vaihe-eron säätimet ovat nollassa. (PHASE 0 ja INVERT 0). Tutki, voidaanko analogiselle kertojalle menevien signaalien vaihe-eroa säätää astetta. Säädä oskillaattorilta tulevan signaalin vaihetta astetta (huom. tämä potentiometri ei ole lineaarinen) ja piirrä kuva DC-jännitteestä oskillaattori- ja detektori-signaalien vaiheeron funktiona (kuva 3.4, seuraava sivu). 3-6

7 Vaih een siirto Va h vis tu s 1/ 3 Y(t,φ) 2. Kertoja Vaihe-ero X(t) 4. Ka is ta n pä ä s tö suodatin Kuva 3.4. Mittaus 4 - vaihe-eron säätäminen. 5. Oletetaan LEDin toimivan pistelähteenä, joka noudattaa neliölakia (lähteen intensiteetti putoaa suoraan verrannollisena etäisyyden neliöön). Mittaa ulostuleva DC-jännite etäisyyksillä 5 40 cm viiden senttimetrin välein. Piirrä ulostuleva jännite etäisyyden funktiona ja tutki toteutuuko neliölaki. Ellei neliölaki toteudu, pohdi eri syitä, mitkä siihen voivat vaikuttaa. 6. Esitä työhön liittyviä kommentteja ja parannusehdotuksia. 3-7

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA

Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/13 Työ 41B28. SÄHKÖISIÄ PERUSMITTAUKSIA YLEISMITTARILLA JA OSKILLOSKOOPILLA TYÖN TAVOITE Varmistetaan yleismittareiden käytön osaaminen ja tutustutaan oskilloskoopin

Lisätiedot

1 Yleistä mikroaalloista

1 Yleistä mikroaalloista FYSA220/K3 (FYS222/K3) MIKROAALLOT Työssä tutustutaan mikroaaltojen käyttäytymiseen aaltoputkissa sekä mikroaaltokomponentteihin ja mikroaaltojen mittaamiseen. Työssä määritetään erilaisten kiinteiden

Lisätiedot

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

ScopeMeter 190 series II

ScopeMeter 190 series II ScopeMeter 190 series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502 Käyttöohje Tammikuu 2012 @2012 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan muuttaa ilmoittamatta. Kaikki tuotenimet

Lisätiedot

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354

Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 1 Virtapiirien perusteet 5op, AUT2SN / Jaakko Kaski jaakko.kaski@oamk.fi, huone: 3354 https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/opintojen_rakenne/opas/koulutusohjelmat/?sivu=oj _kuvaus&koodi1=t170103&kieli=fi&opas=2013-2014&lk=s2013&vuosi=13s14k

Lisätiedot

ScopeMeter 190 Series II

ScopeMeter 190 Series II ScopeMeter 190 Series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502, -504 Käyttöohje Tammikuu 2011, Rev. 2, 1/14 (Finnish) 2011-2014 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan

Lisätiedot

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille. Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Tampere 2002 Tutkimus

Lisätiedot

Spektroskopiaa & Ocean Opticsin HR4000 & USB2000+ - spektrometrit teoriassa ja käytännössä Jari Juoksukangas Antti Jokelainen Henrikki Haavisto

Spektroskopiaa & Ocean Opticsin HR4000 & USB2000+ - spektrometrit teoriassa ja käytännössä Jari Juoksukangas Antti Jokelainen Henrikki Haavisto Spektroskopiaa & Ocean Opticsin HR4000 & USB2000+ - spektrometrit teoriassa ja käytännössä Jari Juoksukangas Antti Jokelainen Henrikki Haavisto 2 Sisällys JOHDANTO... 4 SPEKTRIMITTAUKSEN TEORIAA... 5 VALO...

Lisätiedot

TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TOIMINTAKYKYTUTKIMUS

TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TOIMINTAKYKYTUTKIMUS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TOIMINTAKYKYTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1. TOIMINTAKYKYPISTEEN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN... 2 1.1. TILAVAATIMUKSET JA KALUSTEET...

Lisätiedot

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite

Kuva 1. Vastus (R), kondensaattori (C) ja käämi (L). Sinimuotoinen vaihtojännite TYÖ 54. VAIHE-EO JA ESONANSSI Tehtävä Välineet Taustatietoja Tehtävänä on mitata ja tutkia jännitteiden vaihe-eroa vaihtovirtapiirissä, jossa on kaksi vastusta, vastus ja käämi sekä vastus ja kondensaattori.

Lisätiedot

Alias-ilmiö eli taajuuden laskostuminen

Alias-ilmiö eli taajuuden laskostuminen Prosessiorientoituneet mallit Todellista hybridijärjestelmää ELEC-C1230 Säätötekniikka Luku 12: Näytteenottoteoreema ja jatkuvien säätimien diskreetit approksimaatiot Prosessiorientoituneet mallit katsotaan

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TURVA- JA OPASTEVALOJEN RYHMÄVALVONTAKESKUS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TURVA- JA OPASTEVALOJEN RYHMÄVALVONTAKESKUS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TURVA- JA OPASTEVALOJEN RYHMÄVALVONTAKESKUS Työn tekijä: Timo-Mikael Sivula Työn valvoja: Timo Karilinna Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Logiikka-analysaattori ja väyläliikenne

Logiikka-analysaattori ja väyläliikenne Logiikka-analysaattori ja väyläliikenne Sisältö Työssä perehdytään mikroprosessorin väylien toimintaan mittaamalla näiden signaaleita ja analysoimalla saatuja tuloksia. Tavoite Tavoitteena on oppia ymmärtämään

Lisätiedot

EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla:

EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla: Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla: 68051.004 68051.008 68051.018 (vakio-ohjauslaitteet) 68051.104 68051.108 68051.118 (ohjauslaitteet encodermahdollisuudella) Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien

Lisätiedot

Katja Kuitunen 6.9.2013 PIKAOP. lyhyt kuvaus.

Katja Kuitunen 6.9.2013 PIKAOP. lyhyt kuvaus. DIGITAALINENN OSKILLOSKOOPPI PIKAOP PAS FYSIIKAN OPETUSLABORATORIOKÄYTTÖÖN 1 Johdanto Fysiikan opetuslaboratoriossa oskilloskooppitöissä on käytössä Agilent InfiniVision DSO-X 2002A oskilloskooppeja. Tämän

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitoksen turbiinien ja generaattoreiden mekaaniset erikoismittaukset

Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitoksen turbiinien ja generaattoreiden mekaaniset erikoismittaukset Niklas Weckström Vantaan Energia Oy:n Martinlaakson voimalaitoksen turbiinien ja generaattoreiden mekaaniset erikoismittaukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Automaatiotekniikka Insinöörityö

Lisätiedot

Työn tavoitteita. Yleistä. opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista mitattavissa olevia ennusteita ja testaamaan niitä kokeellisesti

Työn tavoitteita. Yleistä. opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista mitattavissa olevia ennusteita ja testaamaan niitä kokeellisesti FYSP101/K2 HEITTOLIIKE Työn tavoitteita opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista mitattavissa olevia ennusteita ja testaamaan niitä kokeellisesti oppia tekemään toistomittaukseen liittyviä laskuja

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

Radioastronomisten mittausten häiriötekijöiden monitorointi ohjelmistoradiolla

Radioastronomisten mittausten häiriötekijöiden monitorointi ohjelmistoradiolla Ville Saari Radioastronomisten mittausten häiriötekijöiden monitorointi ohjelmistoradiolla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 19.01.2015

Lisätiedot

Veneilijän Sähköopas. Mobile House Oy Hannu Laine. Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*.

Veneilijän Sähköopas. Mobile House Oy Hannu Laine. Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*. Veneilijän Sähköopas Mobile House Oy Hannu Laine Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*. Sisällys Taustaa... 3 1. Veneen sähkön periaatteet... 4 2. Sähkön suureet... 5 Jännite (Voltti) U... 5 Virta (Ampeeri)

Lisätiedot

FRANCKIN JA HERTZIN KOE

FRANCKIN JA HERTZIN KOE FYSP106/2 Franckin ja Hertzin koe 1 FYSP106/2 FRANCKIN JA HERTZIN KOE Työssä mitataan elohopea-atomin erään viritystilan energia käyttäen samantyyppistä koejärjestelyä, jolla Franck ja Hertz vuonna 1914

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ Työn tekijä: Soile Sallinen Työn valvoja: Antti Koivumäki Työn ohjaaja: Antti

Lisätiedot

PRO MIXER DX1000. Pikaohje SUOMI. Versio 1.0 Helmikuuta 2001. www.behringer.com

PRO MIXER DX1000. Pikaohje SUOMI. Versio 1.0 Helmikuuta 2001. www.behringer.com Pikaohje Versio 1.0 Helmikuuta 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny

Lisätiedot

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Jussi Sirkiä HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot