LINNANKOSKEN LUKION JA AIKUISLINJAN TASA-ARVOSUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA- ARVOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LINNANKOSKEN LUKION JA AIKUISLINJAN TASA-ARVOSUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA- ARVOSTA"

Transkriptio

1 LINNANKOSKEN LUKION JA AIKUISLINJAN TASA-ARVOSUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA- ARVOSTA

2 LINNANKOSKEN LUKION JA AIKUISLINJAN TASA-ARVOSUUNNITELMA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA 1. JOHDANTO Linnankosken lukiossa ja aikuislinjalla tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä perusarvoja. Lukiomme tulee edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tätä velvoitetta täydentää syrjinnän kielto. Tasa-arvosuunnitelma perustuu tasa-arvolakiin eli lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). Suunnitelma on lukiomme toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma (6b ). Linnankosken lukio noudattaa Porvoon kaupungin laatimaa henkilöstöpoliittista tasaarvosuunnitelmaa (6a ). Tasa-arvosuunnittelun tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ennaltaehkäistä sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää. Tasa-arvosuunnittelu tukee lukiossamme tehtävää muuta kehittämistyötä. Opiskelijalle tasa-arvotietoisuus on tärkeää pääomaa tulevaa työelämää varten. Tasa-arvosuunnittelusta vastaa lukiossamme tasa-arvotyöryhmä, johon kuuluvat rehtori sekä opettajien ja opiskelijoiden edustajat. Työryhmässä on sekä miehiä että naisia ja eri ikäisiä, eri opiskeluvaiheessa olevia opiskelijoita. 2. SYRJINTÄKIELTO SUKUPUOLEN PERUSTEELLA Syrjinnällä tarkoitetaan naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä tai opintosuoritusten arvioinnissa. Syrjintäkielto kattaa kaikki koulussa esille tulevat tilanteet opiskelun aloittamisesta opiskelun päättymiseen asti. Myös seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella ovat syrjintää. Häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Opetuksen ja oppiaineiston tulee tukea tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. Opetusta tai oppimateriaalia ei tule käyttää esimerkiksi ennakkoluulojen tai kaavamaisten perhe- tai työelämää koskevien sukupuoliroolien ja -jakojen luomiseen tai ylläpitämiseen

3 3. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA 3.1. Opiskelijavalinnat toteutetaan yhdenvertaisin valintaperustein Nais- ja miesopiskelijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä opiskelemaan Linnankosken lukioon. Opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon seuraavat valintaperusteet: Linnankosken lukioon 1. vuosikurssin opiskelijat otetaan keskiarvon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Keskiarvo lasketaan Opetusministeriön päätöksen mukaisesti. Linnankosken lukion aloituspaikkojen määrä on ja lukioon hyväksyttyjen keskiarvo on vähintään Rehtori voi ottaa osan 1. vuosikurssin opiskelijoista muilla kuin perusopetuksen päättötodistuksella koulutukseen hakevista. Hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Valittaessa opiskelijoita lukioon, hakijoihin sovelletaan aina yhdenvertaisia valintaperusteita. Valinnoissa otetaan huomioon myös tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuuden periaatteisiin kuuluu päätösten johdonmukaisuus. Päätöksenteossa keskeisiä asioita ovat oikea tieto ja perusteiden selkeys. Seuranta: Tilastot Linnankosken lukioon hyväksyttyjen nais- ja miesopiskelijoiden lukumääristä (liite 1) Opinto-ohjaus Linnankosken lukion opinto-ohjauksen järjestämisessä noudatetaan opinto-ohjaajien eettisiä periaatteita (Suomen Opinto-ohjaajat ry 2002, ). Ohjaus on opiskelijaa tukevaa toimintaa koulutukseen, opiskeluun sekä elämään ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Ohjauksen perusperiaatteena on ohjattavan ihmisarvon kunnioittaminen, hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen. Opinto-ohjauksessa pyritään sukupuolisensitiiviseen ohjausmalliin, missä ohjattavan sukupuoli huomioidaan, mutta sen ei kategorisesti anneta vaikuttaa valintoihin tai vaihtoehtojen esilletuomiseen. Omalle sukupuolelle epätyypillisien ratkaisujen kohdalla opiskelijat tarvitsevat erityisesti rohkaisua ja kannustusta. Opinto-ohjaajat huomioivat tasa-arvokysymyksen konsultoidessaan ryhmänohjaajia, aineenopettajia ja vanhempia Oppiaine- ja oppimäärävalinnat Linnankosken lukion vahvuutena on monipuolinen kurssitarjonta. Nais- ja miesopiskelijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä oppiaine- ja oppimäärävalintoja lukio-opiskelunsa aikana. Opiskelijoita kannustetaan tasapuolisesti tekemään tarkoituksenmukaisia valintoja. Seuranta: Tilastot pitkän ja lyhyen matematiikan nais- ja miesopiskelijoista (liite 2)

4 3.4. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä tai kiusaaminen Jokaisen lukiossa työskentelevän tulee kohdella toisiaan tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Lukiossa ei sallita henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa seksuaalista tai muuta häirintää eikä minkäänlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Sukupuolista häirintää tai ahdistelua on toiminta, jota sen kohde pitää loukkaavana tai vastenmielisenä. Häirinnän kohteen tulee ilmaista häiritsijälle, että hänen käytöksensä on häiritsevää. Mikäli käytös tästä huolimatta toistuu, tulee häirinnän kohteen kääntyä esimiehen, luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai opettajiensa puoleen tilanteen selvittämiseksi. Esimiehen tulee puuttua häirintään heti siitä tiedon saatuaan. 4. TASA-ARVOTYÖN TOIMENPITEITÄ LINNANKOSKEN LUKIOSSA Linnankosken lukiossa ja aikuislinjalla laadittiin toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma ensimmäisen kerran vuonna Perustimme työryhmän, johon kuului sekä opettajia että opiskelijoita. Tasaarvosuunnitelma sisälsi kartoituksen oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta. Tasa-arvokyselyyn vastasivat sekä opiskelijat että opettajat ja koulun muu henkilökunta. Kyselyssä selvitettiin, miten opiskelijat, opettajat ja koulun muu henkilökunta kokivat tasa-arvon toteutuneen koulussamme. Kyselyn pohjalta laadittiin tasa-arvosuunnitelma, johon kirjattiin konkreettiset toimenpiteet, nimettiin vastuuhenkilöt ja sovittiin aikataulu valittujen epäkohtien poistamiseksi. 5. ARVIO TOTEUTUNEISTA TOIMENPITEISTÄ Linnankosken lukiossa ja aikuislinjalla tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä perusarvoja, joiden toteuttaminen on koulussamme jokapäiväistä. Kaikkiin epäkohtiin puututaan välittömästi. Koulussa opetetaan, miten ihmisiä tulee kohdella yhteiskunnassa ja opitaan tunnistamaan syrjintä. Linnankosken lukion ja aikuislinjan tasa-arvosuunnitelmaan on kirjattu seuraavia toimenpiteitä: 5.1. Tasa-arvokoulutusta opettajille mm. opintosuoritusten arviointiin liittyen. - Järjestimme opettajille suunnatun Veson henkiseen hyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyen. Työturvallisuuslaitokselta vieraana oli Eeva-Marja Lee. Hänen esityksessään keskeisenä teemana oli tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. - Opettajakunnan kokouksissa ja aineryhmän tapaamisissa on käyty keskustelua opintosuoritusten arviointiin sekä opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista tasa-arvon näkökulmasta. Keskustelujen pohjalta on sovittu opiskelijoiden tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta arvioinnista Tiedotetaan seksuaalisen häirinnän ja tasa-arvoa loukkaavan toiminnan ilmenemismuodoista. - Opiskelijakunta järjesti seksipäivän Paneelikeskustelussa olivat mukana pappi Antti Yli-Opas, Setan edustaja Santeri Palin, opettaja Leila Kiviluoma ja opiskelija Harri Nurmi. Keskustelua käytiin monipuolisesti mm. parisuhteesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä

5 - Opiskelijakunta toteutti Koulurauhan julistuksen lukuvuoden aloituspäivänä. Siinä korostettiin tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun tärkeyttä, kaikenlaisen syrjinnän ja kiusaamisen kieltämistä Tiedotetaan tasa-arvosuunnitelmasta. - Tasa-arvosuunnitelmasta on tiedotettu opiskelijoille oppitunneilla, ryhmänohjaustuokioissa ja päivänavauksissa, vanhemmille ja huoltajille vanhempainilloissa sekä koulun henkilökunnalle opettajakunnan kokouksissa ja työpaikkakokouksissa. Tasaarvosuunnitelma on myös lukiomme nettisivuilla ja opinto-oppaassa. 6. TASA-ARVOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN Tasa-arvosuunnitelman hyväksyy Linnankosken lukion ja aikuislinjan opettajakunta. Opiskelijakunnan edustajat ovat mukana hyväksymässä tasa-arvosuunnitelman. Tasa-arvosuunnitelmasta tiedotetaan ryhmänohjaustuokioissa, opiskelijakunnan hallituksen kokouksissa, opettajainkokouksissa, vanhempainilloissa, koulun nettisivuilla ja opinto-oppaassa. 7. TASA-ARVOSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Tasa-arvosuunnitelma päivitetään joka kolmas vuosi. Linnankosken lukion ja aikuislinjan tasa-arvosuunnitelma on päivitetty syyslukukaudella Toteutimme sähköisesti opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle suunnatun arviointikyselyn, jossa oli myös tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä

6 7.1. Kyselyn tulokset Sukupuoli Arviointikyselyyn osallistui 432 lukiolaista. Vastaajista 214 oli naisia ja 218 miehiä. Opetus ja oppiminen Opettajat arvioivat opiskelijoiden kurssisuorituksia sukupuolesta riippumatta tasapuolisesti 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Täysin samaa Samaa En osaa sanoa Eri Täysin eri Opiskelijoista 72 % oli täysin samaa tai samaa väittämän kanssa. 20 % ei osannut ottaa kantaa, eri oli 6 % (n = 28) ja täysin eri 1 % (n=5) vastaajista. Täysin samaa : 28,94 % Samaa : 42,82 % En osaa sanoa: 20,6 % Eri : 6,48 % (n=28) Täysin eri : 1,16 % (n=5) Lähes ¾ lukiolaisista pitää kurssisuoritusten arviointia opiskelijan sukupuolesta riippumattomana ja tasapuolisena. 1/5 opiskelijoista ei osannut ilmaista kantaansa. Mahdollisesti tämä ryhmä ei huomannut tai osannut ajatella sukupuolen ja arvioinnin olevan mitenkään riippuvaisia toisistaan. Eri olevien opiskelijoiden määrät olivat suhteellisen pieniä. Eniten erimielisiä oli 2. ja vuosikurssien naisopiskelijoissa ja 2. vuosikurssin miehissä. Tyytymättömistä n. 2/3 oli naisia ja n. 1/3 miehiä

7 Kiusaaminen opiskelijoiden kesken henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä kyllä ei Kiusaamista kartoitettiin kysymällä esiintyykö sitä opiskelijoiden kesken ja henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Eniten opiskelijoiden välistä kiusaamista oli vuosikurssin tyttöjen ja toiseksi eniten 2. vuosikurssin tyttöjen mielestä. Kyselyssä oli mahdollista määritellä tarkemmin, millaista opiskelijoiden kesken esiintyvä kiusaaminen on luonteeltaan ja valita sitä kuvaamaan useampia vaihtoehtoja. Eniten seksuaalista häirintää esiintyi vuosikurssin miesten mielestä, toiseksi eniten 2. vuosikurssin naisten vuosikurssien miesten mukaan kiusaaminen on syrjintää sukupuolen perusteella. Opiskelijoiden keskinäinen kiusaaminen on kuitenkin tyypillisimmillään vähättelyä (62 %), pilkkaamista (67 %) ja eristämistä (51,56 %). Lukiossani esiintyy kiusaamista opiskelijoiden kesken Kyllä: 14,58 % (n = 64) Ei: 85,43 % Seksuaalista häirintää 7,81 % Syrjintää sukupuolen perusteella 6,25 % Jonkin verran opiskelijat kertoivat myös henkilökunnan ja opiskelijoiden välisestä kiusaamisesta. Eniten tällaista kiusaamista oli havaittavissa 2. ja 3.-4.vuosikurssin tyttöjen sekä 2.vuosikurssin poikien mielestä. Muissa ikäryhmissä vain 1-2 opiskelijaa koki tai näki syrjintää sukupuolen perusteella. Seksuaalista häirintää ei kukaan kertonut havainneensa. Avoimiin vastauksiin oli kirjattu mm. seuraavaa: - Joskus opettajille heitellään suoranaisesti ilkeitä kommentteja, jotka selvästi latistavat opettajien itsetuntoa ja työmotivaatiota

8 - Jotkut opettajat suosivat jompaakumpaa sukupuolta, sekä jos esim. läksyt ei ole tehty tytöllä, siitä tulee iso haloo, mutta jos pojalla on ei se haittaa ja ymmärretään. Lukiossani esiintyy kiusaamista henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä Kyllä: 8,56 % (n = 35) Ei: 91,44 % Seksuaalista häirintää 0 % Syrjintää sukupuolen perusteella 14,29 % Oppimisen tuki 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Opettajat kannustavat Opettajat huomioivat 10,00% 0,00% täysin samaa samaa en osaa sanoa eri täysin eri Opiskelijoilta kysyttiin saavatko he yhtä paljon kannustusta ja huomiota riippumatta sukupuolesta. Vastaajien mielipiteet olivat hyvin samansuuntaisia molempien väittämien suhteen. ¾ osaa lukiolaisista tunsi saavansa opettajien kannustusta (75,99 %) ja huomiota (78,04 %). Eniten kannustuksen ja huomion puutetta sukupuolensa takia kokivat 2. vuosikurssin naiset. Opettajat kannustavat opiskelijoita sukupuolesta riippumatta yhtä paljon Täysin samaa : 20,98 % Samaa : 55,01 % En osaa sanoa: % Eri : 3,27 % Täysin eri : 0,23 % Opettajat huomioivat opiskelijoita sukupuolesta riippumatta yhtä paljon Täysin samaa : 23,6 % Samaa : 54,44 % En osaa sanoa: 18,46 % Eri : 3,27 % Täysin eri : 0,23 %

9 Opinto-ohjaus ja kurssivalinnat 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Saan riittävästi opintoohjausta Minua ohjataan sp.stereotypioiden mukaan 0,00% täysin samaa samaa en osaa sanoa eri täysin eri Väittämään minua ohjataan valitsemaan kursseja sukupuolisten stereotypioiden mukaan vastasi 2/3 opiskelijoista olevansa eri. Yksi neljäsosa ei osannut ottaa kysymykseen kantaa, eri olevia löytyi koko lukiolaisjoukosta 8,17 % (n = 35). Eniten stereotypioiden mukaista ohjausta kokivat 1. vuosikurssin pojat ja 2. vuosikurssin tytöt. Täysin samaa : 2,1 % Samaa : 6,07 % En osaa sanoa: 24,53 % Eri : 42,52 % Täysin eri : 24,77 % Opinto-ohjauksen riittävyyteen oli tyytyväisiä n. 80 % lukiolaisista ja 4,45 % (n = 19) olisi toivonut saavansa enemmän ohjausta. Eniten lisätukea olisivat kaivanneet 2. ja vuosikurssin tytöt ja 2. vuosikurssin pojat. Täysin samaa : 23,42 % Samaa : 58,08 % En osaa sanoa: 14,05 % Eri : 3,28 % Täysin eri : 1,17 %

10 Vahvuudet Vahvuudet: keskiarvo keskiarvo Turvallisuus 8,83 Tasa-arvon toteutuminen 8,66 Jatko-opintomahdollisuudet 8,5 Opinto-ohjaus 8,47 Ilmapiiri 8,38 Sosiaaliset suhteet kouluyhteisössä 8,31 Opettajien ja opiskelijoiden suhteet 8,23 Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiva henkilökunta 8,18 Siisteys ja puhtaus 8,14 Valinnaisuus ja kurssivalintojen toteutuminen 8,13 Välittäminen 7,95 Opettajat ja opetus 7,94 Opiskelijakunnan hallitus 7,78 Tekniset laitteet luokissa ja koulun muissa tiloissa 7,67 Vaikuttamismahdollisuudet 7,6 Yhteistyö Borgå Gymnasiumin kanssa 7,46 Vanhempainyhdistys 7,09 Kouluruoka

11 7.2. Toimenpiteet Kyselyn tulokset esitellään opettajille, opiskelijoille ja koulun muulle henkilökunnalle kevätlukukaudella Kyselyn tulosten pohjalta laaditaan toimenpiteet ja päätetään seurantaaikataulusta. Kyselyn tulokset otetaan huomioon myös lukuvuoden toiminnan suunnittelussa

12 Liite 1. Linnankosken lukion opiskelijat - naiset ja miehet (lukumäärä) luokkatasoittain lukuvuosina , ja syksy 2011 mies nainen 11 (1vsk) (2vsk) (3vsk) (4vsk) Kaikki mies nainen 0 11 (1vsk) 10 (2vsk) 09 (3vsk) 08 (4vsk) Kaikki syksy 2012 mies nainen 12 (1vsk) (2vsk) (3vsk) (4vsk) 11 9 Kaikki mies nainen 50 syksy 2013 mies nainen 13 (1vsk) (2vsk) (3vsk) (4vsk) 7 18 Kaikki (1vsk) 11 (2vsk) 10 (3vsk) 09 (4vsk) Kaikki mies nainen (1vsk) 12 (2vsk) 11 (3vsk) 10 (4vsk) Kaikki

13 Linnankosken lukioon valitaan vuosittain uutta ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa. Kolmen viimeisimmän lukukauden aikana on lukion tyttövaltaisuus tasoittunut. Syksyllä 2012 aloittaneiden opiskelijoiden ryhmästä suurin osa oli poikia. Syksyllä 2013 opiskelijat olivat puoliksi poikia ja tyttöjä. Koko lukion opiskelijajoukossa on edelleen tyttöenemmistö: syksyllä 2013 oli opiskelijoissa 16 tyttöä enemmän kuin poikia. Neljännen vuosikurssin opiskelijoiden tyttö/poikaenemmistö on vaihdellut vuosittain. Vuosi sitten näissä opiskelijoissa oli muutama poika enemmän kuin tyttöjä. Tänä vuonna ja kolme vuotta sitten selkeästi enemmän tyttöjä oli jäänyt lukioon vielä neljänneksi vuodeksi

14 Liite 2: Oppiaine- ja oppimäärävalinnat: matematiikka Linnankosken lukiolaisten pitkän matematiikan valinnat jakautuivat syksyllä 2013 seuraavasti. Syksyllä -13 aloittaneiden lukiolaisten ryhmässä tytöistä 54,8 % ja pojista 68,7 % valitsi pitkän matematiikan oppimäärän. Samaan aikaan toisen vuosikurssin ryhmässä tytöistä pitkän matematiikan oppimäärää opiskeli lähes 40 % (39,7 %) ja pojista reilu puolet (52,8 %). Abiturienttien ikäryhmässä pitkän matematiikan opiskelijoita oli tytöistä vajaa kolmasosa (27,8 %) ja pojista hieman alle puolet (46,1 %). Pitkä matematiikka 1 vsk 2 vsk 3 vsk tytöt 54,8 39,7 27,8 pojat 68,7 52,8 46,1 Pitkän matematiikan opiskelijat vsk 2 vsk 3 vsk tytöt pojat Ensimmäisen vuosikurssin tyttöopiskelijoista 53 aloitti syksyllä A-matematiikan ja toisen jakson loppupuolelle mennessä heistä 2 (4 %) oli ehtinyt vaihtaa B-oppimäärään. Poikaopiskelijoista 68 oli valinnut A-matematiikan oppimäärän ja he kaikki opiskelevat sitä edelleen. Toisen vuosikurssin tytöistä 37 aloitti A-tasoisen matematiikan opiskelun ja heistä 6 (16 %) oli vaihtanut lyhyelle matematiikalle. Pojista 53 oli lukion alkaessa A-matematiikassa, luopuneita oli toisen vuoden alussa 6 (11 %). Abiturientti vuoden tytöistä 40 aloitti A-matematiikan opinnot, heistä 15 (37 %) oli vaihtanut oppimäärän tasoa. Saman ikäluokan poikaopiskelijoista 53 oli aloittanut pitkän matematiikan ja siitä luopuneita oli 17 (32 %) kolmannen vuoden syksyyn mennessä

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KURIKAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KURIKAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2017-2020 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 165 137 93 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 219 176 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Rauman musiikkiopisto

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Rauman musiikkiopisto Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Rauman musiikkiopisto Sivistysvaliokunta, kesäkuu 2018 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus. 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä

Lisätiedot

KAUTTUAN KOULUN TASA ARVOSUUNNITELMA (YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA) KAUTTUAN KOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA

KAUTTUAN KOULUN TASA ARVOSUUNNITELMA (YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA) KAUTTUAN KOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA KAUTTUAN KOULUN TASA ARVOSUUNNITELMA (YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA) KAUTTUAN KOULUN TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys: 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö 3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 4.

Lisätiedot

1. TASA-ARVO SUUNNITELMA

1. TASA-ARVO SUUNNITELMA 1 Liite 1: Tasa-arvo suunnitelma 1. TASA-ARVO SUUNNITELMA Sisällys 1. Tasa-arvo suunnitelma... 1 1.1. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 1 1.2. Erkko-lukion henkilömäärät... 2 2. Tasa-arvoon liittyvä

Lisätiedot

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt Askolan lukion rehtori. Päiväys: 25.2.2015 Johdanto Askolan lukiolla laaditaan toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma perustuen

Lisätiedot

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA 2016-2018 Tasa-arvosuunnitelmassa kerrotaan asiaan liittyvä lainsäädäntö sekä kuvataan koulun tapaa toimia tasa-arvoon liittyvissä asioissa Juha Malinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN YHDENVERTAI- SUUS JA TASA-ARVOSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUKSEN YHDENVERTAI- SUUS JA TASA-ARVOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSEN YHDENVERTAI- SUUS JA TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.1.2017 Sisältö JOHDANTO... 2 1 PERUSTEET... 3 2 KÄSITTEITÄ... 3 3 YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMAN PERIAATTEET VARHAISKASVATUKSESSA...

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 1 ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 12.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan 3 3. Tasa-arvon toteutumisen

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto Lahden Rudolf Steiner -lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt koulun opettajainkokous. Päiväys: 26.5.2016 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf

Lisätiedot

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö 3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 4. Euran lukion opetussuunnitelma 5. Opiskelijoiden valinnat 6. Opetuksen

Lisätiedot

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma

Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- suunnitelma Hollolan yläasteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 3. Tasa-arvoselvitys

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 9 39 11 11 Olen motivoitunut lukio-opiskeluun

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Porvoon kaupungin koulutuspalveluiden ja koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Tähän koulun nimi

Porvoon kaupungin koulutuspalveluiden ja koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Tähän koulun nimi Porvoon kaupungin koulutuspalveluiden ja koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Tähän koulun nimi Sisältö 1 Perusteet 2 2 Käsitteitä 2 2.1 Yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä 2 2.2

Lisätiedot

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma

Raahen lukion tasa-arvoja. yhdenvertaisuussuunnitelma Raahen lukion tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Raahen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämä suunnitelma korvaa aikaisemman vuonna 2015 tehdyn suunnitelman. Hyväksytty Hankasalmen kunnan sivistyslautakunnassa 14.6.

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot

Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma V

Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma V Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 V15.12.2016 1 Rauman Lyseon lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 3 2.1. Tasa-arvolaki...

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Seksuaalinen häirintä työelämässä

Seksuaalinen häirintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Seksuaalinen häirintä työelämässä Helmikuu 2018 Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 64-vuotiaat),

Lisätiedot

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 3 2 2 1 1 Opiskeluun liittyvää työtä

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Viherlaakson koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on

Lisätiedot

Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma

Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma Pirkkalan koulun tasa-arvosuunnitelma Pirkkalan koulun lukuvuosisuunnnitelma 2016-17 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Tasa-arvo tarkoittaa ihmisten yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja velvollisuuksia

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen korkeakoulumaailmassa

Tasa-arvon edistäminen korkeakoulumaailmassa Tasa-arvon edistäminen korkeakoulumaailmassa Jukka Maarianvaara Tasa-arvovaltuutettu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusseminaari, Vaasan yliopisto 12.4.2018 Miten tasa-arvo voi Suomessa? Tasa-arvon paradoksi

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Sepon koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2011-2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan... 3 3. Tasa-arvon toteutumisen seuranta ja arviointi... 4

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia 2017-2019 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö... 3 2.1 Tasa-arvolaki... 4 2.2 Yhdenvertaisuuslaki...

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 4 2.1 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Seurakuntatyö ja #metoo Papiston päivät. Tanja Auvinen Etunimi Sukunimi

Seurakuntatyö ja #metoo Papiston päivät. Tanja Auvinen Etunimi Sukunimi 11.10.2018 Seurakuntatyö ja #metoo Papiston päivät Tanja Auvinen SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ JA SEN EHKÄISEMINEN SUOMESSA Seksuaalinen häirintä lainsäädännössä Mitä on seksuaalinen häirintä? Seuraukset Mitä

Lisätiedot

Kuopion Tanssistudion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kuopion Tanssistudion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kuopion Tanssistudion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta velvoittaa oppilaitoksia laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää,

Lisätiedot

2014-2017 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

2014-2017 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 1 2014-2017 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Ressun lukio IB World School 24.02.2014 Päivitetty 16.4.2015 Sisältö RESSUN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA... 1 1. Johdanto... 1 1.1. Lainsäädäntö...

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan

Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Kalajoen kaupunki 2017-2019 Toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohjeistus kouluille ja päiväkodeille toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Lahden Rudolf Steiner -koulun perusopetuksen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Lahden Rudolf Steiner -koulun perusopetuksen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat Lahden Rudolf Steiner -koulun perusopetuksen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat Tasa-arvo Johdanto Lahden steinerkoulun perusasteen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma perustuu lakiin naisten ja

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Järvenperän koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm Muodollinen tarkistus Pvm Suunnitelman hyväksyntä Pvm Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö Timo Kantokari Johtava rehtori Sihteeri

Lisätiedot

PARAISTEN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PARAISTEN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA PARAISTEN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Marraskuu 2016 1 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen Paraisten lukiossa 1. ARVOPOHJA Paraisten lukion arvoihin on kirjattu tasa-arvon

Lisätiedot

Keravan Opiston TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Keravan Opiston TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Keravan Opiston TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Päivitetty 14.12.2018 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 4 2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman yhdistäminen 4 3. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Toiminnallinen tasa-arvo- ja Rauman normaalikoulu Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo perustuslaissa 6 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Myllyharjun lukio 5/2010

Tasa-arvosuunnitelma Myllyharjun lukio 5/2010 Tasa-arvosuunnitelma Myllyharjun lukio 5/2010 1. JOHDANTO Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Suomessa keskeinen yhteiskuntapoliittinen tavoite. Kaikilla tulee olla samat oikeudet, velvollisuudet ja

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1329/2014 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9.

Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9. 1 Apollon Yhteiskoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 Hyväksytty Apollon Yhteiskoulun johtokunnassa 20.9.2016 2 Sisällys 1. Tasa-arvon käsite ja tasa-arvolaki 2. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Leppävaaran koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma

Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma 22.5.2012 1 Sisällys Johdanto... 2 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 Taustatietoja... 4 Tasa-arvokysely keväällä 2011... 6 Peräpohjolan Opiston opetussuunnitelmat...

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Karamzinin koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Johdanto Esi- ja perusopetuksella on tärkeä tehtävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, ja laki velvoittaa kaikki perusopetusta

Lisätiedot

OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA

OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA B 14 XII - 2004 Ykn 29.11.2004 Mitätöi lehden XII - 99 OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. s. 2 2. VASTUU HYVÄSTÄ KOHTELUSTA TYÖPAIKALLA Työnantajan yleinen vastuu.

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Forssan kaupunki, Vieremän koulu

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Forssan kaupunki, Vieremän koulu Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Forssan kaupunki, Vieremän koulu 2018 2019 Sisältö 1. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman lähtökohdat 2. Vieremän koulun tasa-arvosuunnitelma 2018 2019 2.1 Toimijat

Lisätiedot

Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sivistyslautakunta 29.112016 108 1 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus Naisten

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

Keskustan alakoulu. Keskustan alakoulun tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Keskustan alakoulu. Keskustan alakoulun tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Keskustan alakoulu Keskustan alakoulun tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 1 Sisällys 1. Johdanto 2 1.1 Tasa-arvolaki velvoittaa suunnitteluun 2 1.2 Yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä

Lisätiedot

Pirkkalan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Pirkkalan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Pirkkalan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Tasa-arvo tarkoittaa ihmisten yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja velvollisuuksia riippumatta sukupuolesta. Koulussa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitosten toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitosten toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitosten toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014 2015 Rehtori on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman Rovaniemi..2014 Rehtori Taisto Arkko Lapin ammattiopisto

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Leppävaaran koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Suonenjoen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 9.4.2016 Johdanto Suonenjoen lukiossa on laadittu toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma

Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma Askolan lukion yhdenvertaisuussuunnitelma 28. helmikuuta 2017 Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan,

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Lintulaakson koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on

Lisätiedot

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet

Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Sateenkaarinuorten hyvinvointi ja huolenaiheet Riikka Taavetti facebook.com/hyvinvoivasateenkaarinuori Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus - 2013: kyselytutkimus ja raportti - yli 2500 vastaajaa, yli

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio)

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) - Opiskeluhuollon asiakaspalautekyselyllä kerätään asiakaspalautetta yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Mikkelän koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI OPISKELUSSA ESIINTYVIIN EPÄASIALLISEN KOHTELUN JA HÄIRINNÄN TILANTEISIIN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA

TOIMINTAMALLI OPISKELUSSA ESIINTYVIIN EPÄASIALLISEN KOHTELUN JA HÄIRINNÄN TILANTEISIIN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA TOIMINTAMALLI OPISKELUSSA ESIINTYVIIN EPÄASIALLISEN KOHTELUN JA HÄIRINNÄN TILANTEISIIN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA MITÄ EPÄASIALLINEN KOHTELU ON? Epäasiallinen kohtelu on toistuvaa kiusaamista, häirintää,

Lisätiedot

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu 05.01.2017 12:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Lukion oppilaat 97 46 40 Yhteensä 97 46 40 Vastausprosentti 47.4 Lopettaneet 41.2 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tampereen kesäyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tampereen kesäyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018-2020 Johdanto... 2 Lait suunnitelman taustalla... 2 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609)... 2 Yhdenvertaisuuslaki

Lisätiedot

Mitä on jo tehty ja sovittu?

Mitä on jo tehty ja sovittu? Mitä on jo tehty ja sovittu? Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa -seminaari Säätytalo 27.10.2011 Lapsia pelaamassa

Lisätiedot

1. OHJAUSSUUNNITELMA Ohjauksen työnjako ja sisällöt. Liite 4: Ohjaussuunnitelma Rehtori Opinto-ohjaaja. Ensimmäinen vuositaso

1. OHJAUSSUUNNITELMA Ohjauksen työnjako ja sisällöt. Liite 4: Ohjaussuunnitelma Rehtori Opinto-ohjaaja. Ensimmäinen vuositaso Liite 4: Ohjaussuunnitelma 1. OHJAUSSUUNNITELMA Lukion ohjaustoiminnan tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa opinto-ohjelmaansa, tukea häntä oppimisen taitojen kehittämisessä

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot