KO RS H O L M MUS TASAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KO RS H O L M MUS TASAARI"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (10) OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTOLLE MUSTASAAREN KUNNASSA JA VAASAN KAUPUNGISSA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksiköt Mustasaaren kunta Kaavoitusosasto Keskustie Mustasaari ja Vaasan kaupunki Kaavoitus Kirkkopuistikko Vaasa Yhteyshenkilöt: - Mustasaaren kunnassa kaavoituspäällikkö Barbara Påfs, puh , sähköposti: barbara.pafs(at)mustasaari.fi. - Vaasan kaupungissa vs. kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso, puh , sähköposti: paivi.korkalaakso(at)vaasa.fi ja kaavoitusinsinööri Toni Lustila, puh , sähköposti: toni.lustila(at)vaasa.fi Hanke Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki (jäljempänä hankintayksiköt" pyytävät tarjouksia osayleiskaavan laatimisesta Merkkikallion tuulivoimapuistolle (maankäyttö- ja rakennuslain 36, 77 a ja 77b ). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi. Lain julkisista hankinnoista ( /348) 2.2 :n mukaan hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Alue, jolle osayleiskaava laaditaan, sijaitsee osin Mustasaaren kunnan alueella ja osin Vaasan kaupungin alueella. Tämän johdosta hankintayksiköt ovat päättäneet hankkia tarvitsemansa palvelut yhteistyössä, samanaikaisesti ja yhtä yhteistä hankintamenettelyä noudattaen. Kumpikin hankintayksikkö tekee kuitenkin itsenäisen hankintapäätöksen ja solmii itsenäisesti hankintasopimuksen valitsemansa tarjoajan kanssa omaan kuntaan kuuluvien alueiden osalta ja itseään koskevasta työstä. Hankkeesta pyydetään kokonaistarjousta koko kaavoitettavan alueen osalta, joka jaetaan hankintayksikköjen kesken pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Tavoitteena on kuntien yhtenäinen maankäyttösuunnitelma, jonka hankintayksiköt joutuvat hallinnollisista syistä toteuttamaan kahtena erillisenä osayleiskaavana. Kuntaraja erottaa osayleiskaava-alueet toisistaan. Hankintailmoitus on julkaistu osoitteessa Tarjouspyyntö on julkaistu Mustasaaren kunnan verkkosivustolla sekä Vaasan kaupungin verkkosivustolla Yleistä tietoa Mustasaaren kunnasta on osoitteessa ja Vaasan kaupungista osoitteessa Lähtökohdat O2 Finland Oy jätti Mustasaaren kuntaan hakemuksen tuulivoimahankkeen mahdollistavan kaavan laatimisesta Merkkikalliolle. Vastaava hakemus jätettiin Vaasan kaupungille Alueen

2 Tarjouspyyntö 2 (10) pinta-alasta noin hehtaaria on Mustasaaren puolella ja noin 500 hehtaaria Vaasan puolella. Hankkeen alustava rajaus on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Alue sijaitsee Kyrönjokilaakson ja Vassorfjärdenin välisellä metsä-alueella valtatien 8 itäpuolella ja taajamarakenteen ulkopuolella, joten tuulivoimapuisto ei vaikuttaisi taajaman toimivuuteen. Alueen toiminnallinen luonne muuttuu, mutta metsätalous pysyy pääasiallisena maankäytön muotona. Alue sijaitsee Veikkaalan, Voitilan, Vassorin ja Merikaarron välissä. Matkaa Mustasaaren keskustaan noin 9 kilometriä. Lähimmät taajamat ovat Vähänkyrön taajama noin 7 kilometrin ja Vöyrin noin 13 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Lähimmät kylät eli Merikaarto ja Koivulahti sijaitsevat 3 5 kilometrin päässä alueesta. Tuulivoima-alueella ei ole vakituiseen asumiseen käytettäviä asuinrakennuksia, mutta lähistöllä, alle kahden kilometrin päässä tuulivoima-alueesta on varsin runsaasti kiinteää asutusta (noin 175 asuntoa). Vuotuinen keskituuli alueella on 7,2 metriä/sekunti. Alueella on pinta-alansa puolesta tilaa noin 35 tuulivoimalalle. (Lähde: Aluekohtainen vaikutusten arviointi, ehdotus vaihemaakuntakaava 2:ksi) Kaavoitushakemuksessaan O2 Finland Oy ilmoittaa, että se tekee parhaillaan maanvuokrasopimuksia maanomistajien kanssa ja että tarpeelliset ympäristöselvitykset tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentamisen lautakunta on kokouksessaan päättänyt selvittää edellytykset tuulivoiman kaavoituksen käynnistämiselle alueella. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on hyväksynyt kaavoitussopimuksen Mustasaaren kunnan kehittämisjaosto on kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan tavoitteiksi. Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on kokouksessaan päättänyt tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Merkkikallion tuulivoimapuistolle. Hankintamenettely Avoin menettely. Hankinnan kohde Toimeksianto on kokonaissuunnittelutehtävä osayleiskaavaehdotuksen laatimiseksi Merkkikallion tuulivoimapuistolle Mustasaaren kunnassa ja Vaasan kaupungissa. Suunnittelun tavoitteena on Mustasaaren kunnan kehittämisjaoston mukaan osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimapuiston toteuttamisen alueelle. Tuulivoimaloiden lukumäärästä ja tyypistä päätetään kaavoitusprosessin kuluessa. Tuulivoimaloiden paikat on valittava kaavaan huolellisesti tuulen, sähköverkon, tiestön ja suojelualueiden kannalta niin että maanomistajia voidaan kohdella tasapuolisesti. Lähdeaineisto Kaava-aluetta koskevat kaavat, suunnitelmat, suojeluohjelmat ja selvitykset Maakuntakaava: Ympäristöministeriö on antamallaan päätöksellä YM2/5222/2008 vahvistanut Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätöksen Pohjanmaan maakuntakaavan hyväksymisestä. Maakuntakaava sisältää maakunnan tai sen osa-alueiden alueidenkäytön yleissuunnittelun, ja se korvaa kokonaisuudessaan Vaasan rannikkoseudun seutukaavan. Maakuntakaavan yhteydessä laaditaan myös uusia vaihekaavoja. Vaihemaakuntakaava 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla) koskee kaava-aluetta. Maakuntahallitus käsitteli kaavaehdotuksen, joka oli julkisesti nähtävillä Lisätietoja: Vaihemaakuntakaavan puitteissa on tehty luonnonsuojelulain 65. :n mukainen Natura-arviointi. Naturaarviointi koskee 12 tuulivoima-aluetta. Arviointi on nähtävillä Pohjanmaan liitto on pyytänyt lausuntoa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja kuuluttanut asiasta. Luonnonsuojelualueita hallitsevilla on mahdollisuus lausua arvioinnista asti.

3 Tarjouspyyntö 3 (10) Suomen tuuliatlas, Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Strategisessa yleiskaavassa alue on osoitettu seudullisesti merkittäväksi tuulivoimaloiden alueeksi (tv) yli yhdeksälle tuulivoimalalle. Tv-alueen koillisreunalle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Ulkoilureitti on seudullisesti merkittävä. Alueesta ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Uusi rakennusjärjestys hyväksyttiin Mustasaaren kunnanvaltuustossa , ja se tuli voimaan Konsultti saa käyttöönsä tuulivoimayhtiö O2 Finland Oy:n laatimat selvitykset. Kumpikin hankintayksikkö luovuttaa tarpeellisiksi katsomansa lähtötiedot valitsemalleen tarjoajalle sen jälkeen, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Muita tärkeitä suunnitelmia, jotka vaikuttavat alueeseen: Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, luonnos 2013 Kartat Suunnittelussa käytetään pohjakarttana maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa mittakaavassa 1:5 000 / 1: täydennettynä kiinteistökartalla (NKRK). Tuotettava konsulttipalvelu toteutettavine asiakirjoineen Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että kumpikin hankintayksikkö edellyttää valitsemaltaan tarjoajalta seuraavan konsulttipalvelun tuottamista toteutettavine asiakirjoineen: Toimeksianto käsittää kaavoituksen kaikki työvaiheet sisältäen kuntakohtaisten osallistumis- ja arviointisuunnitelmien laatimisen ja niistä tiedottamisen, hankkeista tiedottamisen sekä kuulutusten valmistelun ja osallisten kuulemisen. Toimeksiantoon ei sisälly sellaisia tehtäviä, jotka lain tai säädöksen nojalla erityisesti kuuluvat kunnan viranomaisille. Toimeksiantoon sisältyy myös vastineiden laatiminen huomautuksiin, lausuntoihin ja muistutuksiin. Ennen varsinaisia kaavaehdotuksia laaditaan alustavat kaavaluonnokset. Toimeksiantona on valmistella osayleiskaavat valtuustojen hyväksymiksi kaavoiksi saakka. Osayleiskaavojen on vastattava maankäyttö- ja rakennuslain ( /132) sekä asetuksen ( /895) vaatimuksia (kaavan laatija, valmistelu, sisältövaatimukset, esitystapa ym.). Osayleiskaavoitukseen liittyvät lakisääteiset vaikutusten arvioinnit on laadittava maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. Osayleiskaavaluonnoksista, osayleiskaavakartoista ja/tai teemakartoista tulee ilmetä myös sen hetkinen osayleiskaavavaihe naapurikunnan puolella. Osayleiskaavat laaditaan rinnakkain O2 Finland Oy:n tilaaman ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Kaavoituksessa tulee käyttää YVA-menettelyn yhteydessä laadittavia selvityksiä. Tarkoituksena on sovittaa yhteen YVA-menettely ja kaavoitus niin, että kaavaehdotukset voidaan asettaa nähtäville sen jälkeen, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta on saatu lausunto YVA-menettelystä. Lausunnossa annetut ohjeet huomioidaan kaavoituksessa. Toteutettavat asiakirjat Kuntakohtaisesti:

4 Tarjouspyyntö 4 (10) - Valitun tarjoajan laatima osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Valitun tarjoajan laatima osayleiskaavaluonnos kaavaselostuksineen ja liitteineen - Valitun tarjoajan laatima osayleiskaavaehdotus kaavaselostuksineen ja liitteineen - Lopulliset, hyväksytyt kaava-asiakirjat Kaavaluonnoksia ja kaavaehdotuksia tulee havainnollistaa maisemanäkökulmasta tehdyllä valokuvamontaasilla eri suunnista. Kaava-asiakirjat liitteineen on laadittava ruotsiksi ja suomeksi. Asiakirjat tulee toimittaa sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa sekä Vaasan kaupungille, että Mustasaaren kunnalle seuraavasti (tai sopimuksen mukaan): Käsittelyvaiheessa asiakirjat on toimitettava kolmena (3) paperikappaleena. Lopulliset hyväksytyt asiakirjat on toimitettava kahdeksana (8) kappaleena, ja osayleiskaavakartasta on toimitettava yksi arkistointikelpoinen kappale. Asiakirjat on lisäksi toimitettava pdf -muodossa sähköisen viestinnän mahdollistamiseksi asian käsittelyn kaikissa vaiheissa. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintayksikkö saa toteutettavat asiakirjat vapaasti käytettäviksi, hyödynnettäviksi, muutettaviksi ja edelleen luovutettaviksi. Tavoitteellinen aikataulu Sopimus tehdään maaliskuussa Sopijapuolet allekirjoittavat hankintasopimukset heti, kun hankintapäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että valitun tarjoajan on aloitettava kuntakohtaisen konsulttipalvelun tuottaminen heti, kun kuntakohtainen hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Aikataulun tavoitteellisena lähtökohtana on, että kaava on valmis kunnanvaltuuston/kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2015 aikana. Organisaatio Suunnittelua ohjaa tarkoitusta varten asetettu työryhmä. Mustasaaren kunnan yhteyshenkilönä toimii kaavoituspäällikkö Barbara Påfs ja Vaasan kaupungin yhteyshenkilöinä vs. kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso ja kaavoitusinsinööri Toni Lustila. Valitulta tarjoajalta edellytetään vuorovaikutusta kuntalaisten ja kunnan eri hallintoyksiköiden sekä viranomaisten ja muiden osallisten kanssa. Vuorovaikutuksen on toteuduttava sekä ruotsiksi että suomeksi. Valittu tarjoaja sitoutuu toimeksiannon puitteissa osallistumaan tilaajan arvion mukaan erilaisiin suunnittelukokouksiin ja osallisille pidettäviin tiedotustilaisuuksiin sekä viranomaiskokouksiin ja työryhmän kokouksiin. Kokoukset pidetään pääasiassa Mustasaaren kunnassa. Mustasaaren kunta vastaa kokousjärjestelyistä, ja kokousten puheenjohtajana toimii kunnan edustaja. Kokousten ja tilaisuuksien yhteismääräksi arvioidaan vähintään 15. Valitun tarjoajan tai tarjoajan edustajan tehtävänä edellä mainituissa kokouksissa on raportoida työn etenemisestä, tehdä ehdotuksia asioissa, jotka vaativat työryhmän tai Mustasaaren yhdyskuntarakentamisen lautakunnan/vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kannanottoa, antaa ehdotuksia muistutusten ja mielipiteiden sekä lausuntojen ja muun palautteen vastineiksi sekä esitellä työtä prosessin aikana ja myöhemmin esitellä toimeksiannon tulokset. Lisäksi valittu tarjoaja toimii edellä mainittujen kokousten sihteerinä lukuun ottamatta kunnan päättävien toimielinten kokouksia. Valitun tarjoajan osallistuminen edellä mainittuihin kokouksiin ja tilaisuuksiin sisältyy tarjoukseen kokonaishintaan (osallistujamäärä, korvaus, matkakulut, päivärahat ja muut vastaavat korvaukset). Osayleiskaavan eri vaiheet käsitellään Mustasaaressa ja Vaasassa erikseen, mutta mahdollisuuksien mukaan rinnakkain.

5 Tarjouspyyntö 5 (10) Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toimeksiannon suorittamiseen. Tarjoukseen tulee liittää selvitys siitä, että kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 3. :n mukainen pätevyys. Tarjoajalla tulee olla vankka kokemus ja asiantuntemus vastaavanlaisten prosessien suunnittelusta sekä riittävät resurssit työn suorittamiseksi. Tarjoaja vahvistaa kelpoisuutensa esittämällä selvityksen tähän hankkeeseen osallistuvista nimeltä mainituista henkilöistä ja heidän tärkeimmistä referensseistään vastaavista prosesseista. Pääsuunnittelijalla tulee olla arkkitehdin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavasta työstä vähintään yhdessä vastaavassa hankkeessa. Hankkeenjohtajalla ja suunnitteluryhmän henkilöillä tulee olla tehtävään nähden sellainen koulutus, joka osoittaa asianomaisen aihepiirin riittävää tuntemusta sekä kokemusta vastaavasta työstä vähintään yhdessä vastaavassa hankkeessa. Tarjoajan on tarjouksessa esitettävä seuraavat asiakirjat, joiden perusteella hankintayksiköt suorittavat tarjoajien soveltuvuuden tarkistamisen 1. Selvitys projektin työorganisaatiosta: 1.1 Pääsuunnittelija CV-tietoineen, tehtävineen ja työtuntimäärineen hankkeen kokonaistuntimäärästä 1.2 Mahdollisen suunnitteluryhmän avainhenkilöt; kukin avainhenkilö CVtietoineen, tehtävineen ja työtuntimäärineen hankkeen kokonaistuntimäärästä 1.3 Mahdolliset alihankkijat avainhenkilöineen; kukin avainhenkilö CV-tietoineen, tehtävineen ja työtuntimäärineen hankkeen kokonaistuntimäärästä 2. Referenssikohteet : 2.1 Pääsuunnittelijan (kohta 1.1) mahdolliset tehtävät ja työtuntimäärät kokonaistuntimäärästä esitetyssä referenssikohteessa tai muissa vastaavissa hankkeissa 2.2 Mahdollisen suunnitteluryhmän kunkin avainhenkilön (kohta 1.2) mahdolliset tehtävät ja työtuntimäärät kokonaistuntimäärästä esitetyssä referenssikohteessa tai muissa hankkeissa 2.3 Mahdollisten alihankkijoiden kunkin avainhenkilön (kohta 1.3) mahdolliset tehtävät ja työtuntimäärät kokonaistuntimäärästä esitetyssä referenssikohteessa tai muissa hankkeissa 2.4 Kirjallinen kuvaus pääsuunnittelijan (kohta 1.1) referenssikohteen/-kohteiden mitoituksesta ja sisällöstä Hankintayksikkö tulee käyttämään pääsuunnittelijan (kohta 1.1) vähimmäisvaatimukset ylittävää koulutusta ja kokemusta sekä mahdollisen suunnitteluryhmän ja mahdollisten alihankkijoiden avainhenkilöiden (kohdat ) vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta niin ikään konsulttivalinnan laadullisena vertailuperusteena (laki julkisista hankinnoista ( /348) 72.1 ).

6 Tarjouspyyntö 6 (10) Tarjoajan on tarjouksessa esitettävä seuraavat asiakirjat, joiden perusteella hankintayksiköt suorittavat tarjousten arvioinnin 3. Kuntakohtainen työohjelma sisältäen kuvauksen toteutuksesta (osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen mukaan lukien), aikataulutuksen ja työvaiheet, kunkin työvaiheen kokonaistuntimäärän, työvaiheittain pääsuunnittelijan (kohta 1.1) sekä mahdollisen suunnitteluryhmän ja mahdollisten alihankkijoiden kunkin avainhenkilön (kohdat ) tehtävät ja työtuntimäärät kunkin työvaiheen kokonaistuntimäärästä 4. Kuvaus toteutettavista asiakirjoista 5. Hinnat, ilmoitettava netto EUR, alv 0 %: 5.1 Kiinteä kokonaishinta eriteltynä 5.2 Pääsuunnittelijan (kohta 1.1), mahdollisen suunnitteluryhmän ja mahdollisten alihankkijoiden kunkin avainhenkilön (kohdat ) tuntiveloitushinnat (informatiivisin syin) 5.3 Matkakustannukset ja mahdolliset päivärahakorvaukset työhön kuulumattomista erikseen sovittavista mahdollisista suunnittelukokouksista yms. (informatiivisin syin) Konsulttipalvelun kiinteä kokonaishinta (kohta 5.1) tarjouspyynnössä esitettyjen tehtävien osalta jaetaan pinta-alojen suhteessa hankintayksiköiden (Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta) kesken ja erilliset hankintasopimukset tehdään tämän mukaisina. Tarjouksesta on käytävä ilmi kuinka suuri osa kokonaishinnasta koskee Mustasaaren kunnan aluetta ja kuinka suuri osa Vaasan kaupungin aluetta, kun hinta jaetaan pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että tarjouksessa esitettävään kiinteään kokonaishintaan (kohta 5.1) sisältyvät kokonaispalkkio, kulut, erityiset korvaukset, matka- ja käsittelykustannukset, mahdolliset päivärahakorvaukset sekä kaikki muut mahdolliset välittömät ja välilliset kustannukset. Kokonaishinnassa tulee huomioida tarjoajan osallistuminen edellä mainittuihin kokouksiin ja tilaisuuksiin. Käännöskustannukset sisältyvät kokonaissuunnittelutehtävään. Myös kokousten ja tilaisuuksien mahdollisesta tulkkaamisesta suomen ja ruotsin välillä aiheutuvat kustannukset sisältyvät kokonaissuunnittelutehtävään. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, ettei veloitusperusteita tarkisteta. Valitun tarjoajan taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintayksikkö edellyttää valitulta tarjoajalta seuraavien asiakirjojen toimittamista hankintayksikölle jäljempänä mainituin ehdoin: - Selvitys siitä, onko valittu tarjoaja merkitty ennakkoperintälain ( /1118) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain ( /1501) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin - Kaupparekisteriote - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että valittu tarjoaja on tehnyt verovelkaa koskevan maksusuunnitelman - Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että valittu tarjoaja on tehnyt erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevan maksusopimuksen - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

7 Tarjouspyyntö 7 (10) Hankintayksiköillä on oikeus hyväksyä muu kuin viranomaisen antama selvitys (esim. Rakentamisen Laatu RALA Ry:n rakennusyrityksen pätevyystodistus), jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Pyydetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden antopäivästä lukien. Hankintayksikön valitseman tarjoajan tulee toimittaa ko. asiakirjat hankintayksiköille viimeistään sen jälkeen, kun valittu tarjoaja on vastaanottanut tiedoksiannon hankintapäätöksestä. Mikäli valittu tarjoaja käyttää alihankkijoita, on valitun tarjoajan toimitettava ko. asiakirjat hankintayksikölle myös alihankkijoista siltä osin, kuin hankinnan laadusta ja laajuudesta sekä sen toteuttamiseen liittyvistä taloudellisista ja muista riskeistä johtuen on hankintayksikön arvion mukaan tarpeellista tai esim. lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä ( /1233) nojalla pakollista. Sopimuksenteko edellyttää, että asiakirjat ovat kaikilta osin hyväksyttäviä. Tarjousten käsittely Hankintayksiköt suorittavat tarjousten käsittelyn kahdessa eri vaiheessa: - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen esitettävien asiakirjojen perusteella - Tarjousten arviointi ainoastaan niiden tarjousten osalta, joita hankintayksikkö ei ole hylännyt tarjouspyyntöä vastaamattomina tarjouksina ja joiden tarjoajat ovat yltäneet tarjoajien soveltuvuuden vähimmäistasolle. Tarjousten arvioinnissa hankintayksikkö asettaa ko. tarjoukset paremmuusjärjestykseen esitettävien asiakirjojen perusteella. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen Hankintayksiköt varmistavat tarjoajan tekniset ja ammatilliset edellytykset toteuttaa julkinen hankinta projektin työorganisaatiota (tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset kohta 1) ja referenssikohteita (kohta 2) koskevasta selvityksestä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen (jo ennen tarjoajien soveltuvuuden tarkistamista) ei ole ainoastaan hankintayksiköiden oikeus, vaan että hankintayksiköt ovat tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollisia hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun tarjousten käsittelyssä (MAO:81 / 07). Tämä koskee tarjousta, joka esim.: - Ei ole tarjouspyynnön mukainen - Ei vastaa työn teknisiä eritelmiä - Ei noudata annettuja laskutus- ja maksuehtoja tai sovellettavia kaupallisia ehtoja - Ei sisällä pyydettyjä tietoja, todistuksia tai selvityksiä; pyydetyt tiedot, todistukset tai selvitykset ovat puutteellisia taikka; ne eivät ole hyväksyttävissä. Valintaperusteet ja arviointikriteerit Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

8 Tarjouspyyntö 8 (10) Vertailuperusteita painotetaan seuraavasti: laatu 70 %, kokonaishinta 30 %. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tarjoukset pisteytetään seuraavasti (1 % = 1 piste): Laadun arviointitekijät 40 % Tarjoajien soveltuvuuden vähimmäistason ylittävä ammattiosaaminen ja kokemus (pääsuunnittelija, muut suunnittelijat), siltä osin, kun sillä on merkitystä tämän suunnitteluhankkeen kannalta (katso myös kohta Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset ) Tarjoajien erityisosaaminen erityisesti tuulivoimasuunnittelussa sekä referenssit vastaavista toimeksiannoista laadunvarmistus 30 % Suunnitelma suunnittelutavoitteiden toteuttamisesta, työohjelma, aikataulu, eri työvaiheisiin käytettävien työtuntien määrä, menettelytapa ja vuorovaikutus. Hankintayksiköt käyttävät pisteytyksessä oikeuskirjallisuudessa vakiintunutta ns. jakomenettelyä, jossa tarjousten saamien pistemäärien suhteelliset erot kuvaavat tarjousten välisiä suhteellisia eroja kulloiseenkin vertailuperusteeseen (lineaarinen kaava). Esim. alimman tarjoushinnan pistemäärän suhde kalleimpaan on sama kuin niiden keskinäinen hintasuhde. Hinnan arvioinnissa halvin tarjous saa siten 30 pistettä, ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan niin, että halvimman tarjouksen hinta jaetaan vertailtavan tarjouksen hinnalla, minkä jälkeen tulos kerrotaan maksimipistemäärällä eli 30 pisteellä. Tarjous on laadittava suomeksi tai ruotsiksi. Hankintayksiköt eivät ole velvollisia hyväksymään mitään tarjousta. Tarjous on tehtävä koko hankinnasta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankintayksiköt pidättävät oikeuden neuvottelumenettelyyn avoimessa menettelyssä laissa julkisista hankinnoista ( /348) säädetyin edellytyksin. Tarjouksen kiinteän kokonaishinnan on oltava voimassa sovitun ajanjakson. Kaavoitukseen mahdollisesti liittyvien lisäselvitysten kustannukset on hyväksytettävä hankintayksiköillä etukäteen, ennen kuin konsultti laatii selvitykset tai tilaa ne alikonsulteilta. Tarjouksessa esitettyjen hintaperusteiden tulee koskea myös mahdollisia erikseen sovittavia lisä- ja muutostöitä sellaisten pienhankintojen osalta, jotka on mahdollista tilata suorahankintana. Mikäli alikonsultteja on tarkoitus työssä käyttää, tästä on oltava selvitys tarjouksessa. Tarjoaja vastaa käyttämiensä alikonsulttien toiminnasta kuten omastaan ja laskuttaa niiden aiheuttamat kustannukset kuten omansa. Maksuehdot Kumpikin hankintayksikkö kustantaa suoraan ja täysimääräisesti itseään koskevan työn. Maksu suoritetaan erissä niin, että 20 % maksetaan sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu ja kunnan toimivaltaisen viranomaisen hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Loput 80 % maksetaan kolmessa erässä sitä mukaa kuin työ edistyy, niin että viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun kunnanhallitus/kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan valtuuston käsiteltäväksi. Maksuaika on 21 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta. Hankintayksikkö suorittaa mahdollista viivästyskorkoa enintään korkolain ( /633) mukaan.

9 Tarjouspyyntö 9 (10) Tarjouksen voimassaoloaika: Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kaksi kuukautta tarjousajan päättymisestä. Tarjousten jättäminen Kirjalliset tarjoukset toimitetaan postitse osoitteiseen: Mustasaaren kunta Kaavoitusosasto Keskustie Mustasaari Tarjouskuoreen merkitään Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava. Tarjouksen on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään klo Tarjous voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida. Tarjous on laadittava sellaisessa muodossa, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoajan on laitettava hintatarjous erilliseen kuoreen, jonka päälle tarjoaja merkitsee Hintatiedot. Tarjoaja esittää henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon tarjoaja merkitsee Salassa pidettävä. Hankintapäätös Mustasaaren kunnan kaavoituspäällikkö päättää hankinnasta Mustasaaren kunnan osalta ja Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto Vaasan kaupungin osalta. Julkisessa hankinnassa hinnat ja tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintapäätös on tehty. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tästä syystä tarjoajan tulee laatia tarjous siten, että tarjoaja esittää ko. hintatiedot ja muut kaupalliset ehdot erikseen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki pidättävät itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnat eivät korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu. Mikäli tarjoaja haluaa selvitys- ja havainnemateriaalin palautettavaksi, siitä on mainittava tarjouksessa. Tiedoksianto Hankintapäätös annetaan tiedoksi sähköisesti. Tarjoajan tulee tarjouspyynnössään ilmoittaa sähköpostiosoite tiedoksiantoa varten. Sopimus Hankintasopimukset tulevat voimaan sopijapuolia sitovaksi, kun hankintapäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimukset. Jättäessän tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintasopimuksissa (ts. työssä) noudatetaan yleisinä sopimusehtoina julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE2009 PALVELUT). Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 1) hankintasopimus 2) tarjouspyyntö liitteineen 3) tarjous mahdollisine liitteineen

10 Tarjouspyyntö 10 (10) 4) JYSE 2009 Palvelut (työn osalta) 5) JYSE 1994 (hankintamenettelyn osalta) Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että ne erimielisyydet hankintasopimuksen tulkinnasta, joita sopijapuolet eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, ratkaisevat Pohjanmaan käräjäoikeus. Sovellettava laki on Suomen laki. Hankintasopimukseen ei kuitenkaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä. Tiedustelut Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi ja kaavoitus(at)vaasa.fi mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin verkkosivuilla tarjouspyynnön yhteydessä. Puhelintiedusteluihin ei vastata. Liitteet: Liite 1: Alueen rajaus

KO RS H O L M MUS TASAARI

KO RS H O L M MUS TASAARI Tarjouspyyntö 1 (5) KÄÄNNÖS TARJOUSPYYNTÖ LUONTOINVENTOINNISTA Hankintayksikkö Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Yhteyshenkilö: kaavoituspäällikkö Barbara Påfs, puh. 06

Lisätiedot

KO RS H O L M MUS TASAARI

KO RS H O L M MUS TASAARI 1(9) KARPERÖN SINGSBYN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN MUSTASAAREN KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksikkö Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Yhteyshenkilö: kaavoituspäällikkö

Lisätiedot

Hailuodon strategisen yleiskaavan laatiminen. Tarjouspyyntö yleiskaavan laatimisesta. HAILUODON KUNTA Luovontie 176 90480 Hailuoto

Hailuodon strategisen yleiskaavan laatiminen. Tarjouspyyntö yleiskaavan laatimisesta. HAILUODON KUNTA Luovontie 176 90480 Hailuoto Tarjouspyyntö yleiskaavan laatimisesta Hailuodon tekninen lautakunta 4.6.2015 Hailuodon kunnanhallitus 22.06.2015 Hailuodon strategisen yleiskaavan laatiminen 1 Tilaaja/hankintayksikkö: Hailuodon kunta,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 28.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Selvityksen hankinta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Virtain kaupunki Tarjouspyyntö Kaupunginhallitus 23.8.2016 1 Asemakaavan laatiminen Nallelan peltoalueelle Tilaaja Virtain kaupunki Kaupunginhallitus PL 85, 34801 Virrat Yhteyshenkilö: kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä.

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Heikki Svenn 11.12.2013 DNRO 5155/02.08.00/2013 VAALIMAINOSTELINEIDEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto 2.12.2014 Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (8) Tarjouspyyntö Helsingin uuden yleiskaavan taloudellisten vaikutusten arvioinnista HEL 2014-014253 T 02 08 02 00 Ksv 4309_1 n yleissuunnitteluosasto pyytää sitovaa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tilintarkastuspalvelut vuosille

Tilintarkastuspalvelut vuosille 1 Tilintarkastuspalvelut vuosille 2013 2016 Hankinnan kohde Pyydämme tarjousta Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta vuosille 2013-2016 tai

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Polvijärventie 18 83700 Polvijärvi 5.6.2012

Polvijärventie 18 83700 Polvijärvi 5.6.2012 Polvijärven kirkonkylän osayleiskaavan ja asemakaavamuutoksen laatiminen sekä ajantasa-asemakaavan numeeristaminen 1. Hankinnan kohde Polvijärven kunta pyytää tarjoustanne oikeusvaikutteisen osayleiskaavan

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Sisäverkon aktiivilaitteet ja palomuuripalvelu eivät kuulu tämän hankinnan piiriin.

Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Sisäverkon aktiivilaitteet ja palomuuripalvelu eivät kuulu tämän hankinnan piiriin. VIRTAIN KAUPUNKI PL 85 34800 VIRRAT TARJOUSPYYNTÖ VIRTAIN KAUPUNGIN JA RUOVEDEN KUNNAN TIETOVERKON PALVELUISTA 1. HANKINTARENGAS JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Tietohallinto Virtaintie

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2016 Maankäyttöpalvelut

KALAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2016 Maankäyttöpalvelut KALAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2016 Maankäyttöpalvelut TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAAVASUUNNITTELUN PUITEJÄRJESTELY 2016-2020 Kalajoen kaupunki on reilun 12 500 asukkaan kehittyvä kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot