KO RS H O L M MUS TASAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KO RS H O L M MUS TASAARI"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (10) OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTOLLE MUSTASAAREN KUNNASSA JA VAASAN KAUPUNGISSA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksiköt Mustasaaren kunta Kaavoitusosasto Keskustie Mustasaari ja Vaasan kaupunki Kaavoitus Kirkkopuistikko Vaasa Yhteyshenkilöt: - Mustasaaren kunnassa kaavoituspäällikkö Barbara Påfs, puh , sähköposti: barbara.pafs(at)mustasaari.fi. - Vaasan kaupungissa vs. kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso, puh , sähköposti: paivi.korkalaakso(at)vaasa.fi ja kaavoitusinsinööri Toni Lustila, puh , sähköposti: toni.lustila(at)vaasa.fi Hanke Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki (jäljempänä hankintayksiköt" pyytävät tarjouksia osayleiskaavan laatimisesta Merkkikallion tuulivoimapuistolle (maankäyttö- ja rakennuslain 36, 77 a ja 77b ). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi. Lain julkisista hankinnoista ( /348) 2.2 :n mukaan hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Alue, jolle osayleiskaava laaditaan, sijaitsee osin Mustasaaren kunnan alueella ja osin Vaasan kaupungin alueella. Tämän johdosta hankintayksiköt ovat päättäneet hankkia tarvitsemansa palvelut yhteistyössä, samanaikaisesti ja yhtä yhteistä hankintamenettelyä noudattaen. Kumpikin hankintayksikkö tekee kuitenkin itsenäisen hankintapäätöksen ja solmii itsenäisesti hankintasopimuksen valitsemansa tarjoajan kanssa omaan kuntaan kuuluvien alueiden osalta ja itseään koskevasta työstä. Hankkeesta pyydetään kokonaistarjousta koko kaavoitettavan alueen osalta, joka jaetaan hankintayksikköjen kesken pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Tavoitteena on kuntien yhtenäinen maankäyttösuunnitelma, jonka hankintayksiköt joutuvat hallinnollisista syistä toteuttamaan kahtena erillisenä osayleiskaavana. Kuntaraja erottaa osayleiskaava-alueet toisistaan. Hankintailmoitus on julkaistu osoitteessa Tarjouspyyntö on julkaistu Mustasaaren kunnan verkkosivustolla sekä Vaasan kaupungin verkkosivustolla Yleistä tietoa Mustasaaren kunnasta on osoitteessa ja Vaasan kaupungista osoitteessa Lähtökohdat O2 Finland Oy jätti Mustasaaren kuntaan hakemuksen tuulivoimahankkeen mahdollistavan kaavan laatimisesta Merkkikalliolle. Vastaava hakemus jätettiin Vaasan kaupungille Alueen

2 Tarjouspyyntö 2 (10) pinta-alasta noin hehtaaria on Mustasaaren puolella ja noin 500 hehtaaria Vaasan puolella. Hankkeen alustava rajaus on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Alue sijaitsee Kyrönjokilaakson ja Vassorfjärdenin välisellä metsä-alueella valtatien 8 itäpuolella ja taajamarakenteen ulkopuolella, joten tuulivoimapuisto ei vaikuttaisi taajaman toimivuuteen. Alueen toiminnallinen luonne muuttuu, mutta metsätalous pysyy pääasiallisena maankäytön muotona. Alue sijaitsee Veikkaalan, Voitilan, Vassorin ja Merikaarron välissä. Matkaa Mustasaaren keskustaan noin 9 kilometriä. Lähimmät taajamat ovat Vähänkyrön taajama noin 7 kilometrin ja Vöyrin noin 13 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Lähimmät kylät eli Merikaarto ja Koivulahti sijaitsevat 3 5 kilometrin päässä alueesta. Tuulivoima-alueella ei ole vakituiseen asumiseen käytettäviä asuinrakennuksia, mutta lähistöllä, alle kahden kilometrin päässä tuulivoima-alueesta on varsin runsaasti kiinteää asutusta (noin 175 asuntoa). Vuotuinen keskituuli alueella on 7,2 metriä/sekunti. Alueella on pinta-alansa puolesta tilaa noin 35 tuulivoimalalle. (Lähde: Aluekohtainen vaikutusten arviointi, ehdotus vaihemaakuntakaava 2:ksi) Kaavoitushakemuksessaan O2 Finland Oy ilmoittaa, että se tekee parhaillaan maanvuokrasopimuksia maanomistajien kanssa ja että tarpeelliset ympäristöselvitykset tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentamisen lautakunta on kokouksessaan päättänyt selvittää edellytykset tuulivoiman kaavoituksen käynnistämiselle alueella. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on hyväksynyt kaavoitussopimuksen Mustasaaren kunnan kehittämisjaosto on kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan tavoitteiksi. Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on kokouksessaan päättänyt tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Merkkikallion tuulivoimapuistolle. Hankintamenettely Avoin menettely. Hankinnan kohde Toimeksianto on kokonaissuunnittelutehtävä osayleiskaavaehdotuksen laatimiseksi Merkkikallion tuulivoimapuistolle Mustasaaren kunnassa ja Vaasan kaupungissa. Suunnittelun tavoitteena on Mustasaaren kunnan kehittämisjaoston mukaan osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimapuiston toteuttamisen alueelle. Tuulivoimaloiden lukumäärästä ja tyypistä päätetään kaavoitusprosessin kuluessa. Tuulivoimaloiden paikat on valittava kaavaan huolellisesti tuulen, sähköverkon, tiestön ja suojelualueiden kannalta niin että maanomistajia voidaan kohdella tasapuolisesti. Lähdeaineisto Kaava-aluetta koskevat kaavat, suunnitelmat, suojeluohjelmat ja selvitykset Maakuntakaava: Ympäristöministeriö on antamallaan päätöksellä YM2/5222/2008 vahvistanut Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätöksen Pohjanmaan maakuntakaavan hyväksymisestä. Maakuntakaava sisältää maakunnan tai sen osa-alueiden alueidenkäytön yleissuunnittelun, ja se korvaa kokonaisuudessaan Vaasan rannikkoseudun seutukaavan. Maakuntakaavan yhteydessä laaditaan myös uusia vaihekaavoja. Vaihemaakuntakaava 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla) koskee kaava-aluetta. Maakuntahallitus käsitteli kaavaehdotuksen, joka oli julkisesti nähtävillä Lisätietoja: Vaihemaakuntakaavan puitteissa on tehty luonnonsuojelulain 65. :n mukainen Natura-arviointi. Naturaarviointi koskee 12 tuulivoima-aluetta. Arviointi on nähtävillä Pohjanmaan liitto on pyytänyt lausuntoa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja kuuluttanut asiasta. Luonnonsuojelualueita hallitsevilla on mahdollisuus lausua arvioinnista asti.

3 Tarjouspyyntö 3 (10) Suomen tuuliatlas, Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Strategisessa yleiskaavassa alue on osoitettu seudullisesti merkittäväksi tuulivoimaloiden alueeksi (tv) yli yhdeksälle tuulivoimalalle. Tv-alueen koillisreunalle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Ulkoilureitti on seudullisesti merkittävä. Alueesta ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Uusi rakennusjärjestys hyväksyttiin Mustasaaren kunnanvaltuustossa , ja se tuli voimaan Konsultti saa käyttöönsä tuulivoimayhtiö O2 Finland Oy:n laatimat selvitykset. Kumpikin hankintayksikkö luovuttaa tarpeellisiksi katsomansa lähtötiedot valitsemalleen tarjoajalle sen jälkeen, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Muita tärkeitä suunnitelmia, jotka vaikuttavat alueeseen: Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, luonnos 2013 Kartat Suunnittelussa käytetään pohjakarttana maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa mittakaavassa 1:5 000 / 1: täydennettynä kiinteistökartalla (NKRK). Tuotettava konsulttipalvelu toteutettavine asiakirjoineen Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että kumpikin hankintayksikkö edellyttää valitsemaltaan tarjoajalta seuraavan konsulttipalvelun tuottamista toteutettavine asiakirjoineen: Toimeksianto käsittää kaavoituksen kaikki työvaiheet sisältäen kuntakohtaisten osallistumis- ja arviointisuunnitelmien laatimisen ja niistä tiedottamisen, hankkeista tiedottamisen sekä kuulutusten valmistelun ja osallisten kuulemisen. Toimeksiantoon ei sisälly sellaisia tehtäviä, jotka lain tai säädöksen nojalla erityisesti kuuluvat kunnan viranomaisille. Toimeksiantoon sisältyy myös vastineiden laatiminen huomautuksiin, lausuntoihin ja muistutuksiin. Ennen varsinaisia kaavaehdotuksia laaditaan alustavat kaavaluonnokset. Toimeksiantona on valmistella osayleiskaavat valtuustojen hyväksymiksi kaavoiksi saakka. Osayleiskaavojen on vastattava maankäyttö- ja rakennuslain ( /132) sekä asetuksen ( /895) vaatimuksia (kaavan laatija, valmistelu, sisältövaatimukset, esitystapa ym.). Osayleiskaavoitukseen liittyvät lakisääteiset vaikutusten arvioinnit on laadittava maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. Osayleiskaavaluonnoksista, osayleiskaavakartoista ja/tai teemakartoista tulee ilmetä myös sen hetkinen osayleiskaavavaihe naapurikunnan puolella. Osayleiskaavat laaditaan rinnakkain O2 Finland Oy:n tilaaman ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Kaavoituksessa tulee käyttää YVA-menettelyn yhteydessä laadittavia selvityksiä. Tarkoituksena on sovittaa yhteen YVA-menettely ja kaavoitus niin, että kaavaehdotukset voidaan asettaa nähtäville sen jälkeen, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta on saatu lausunto YVA-menettelystä. Lausunnossa annetut ohjeet huomioidaan kaavoituksessa. Toteutettavat asiakirjat Kuntakohtaisesti:

4 Tarjouspyyntö 4 (10) - Valitun tarjoajan laatima osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Valitun tarjoajan laatima osayleiskaavaluonnos kaavaselostuksineen ja liitteineen - Valitun tarjoajan laatima osayleiskaavaehdotus kaavaselostuksineen ja liitteineen - Lopulliset, hyväksytyt kaava-asiakirjat Kaavaluonnoksia ja kaavaehdotuksia tulee havainnollistaa maisemanäkökulmasta tehdyllä valokuvamontaasilla eri suunnista. Kaava-asiakirjat liitteineen on laadittava ruotsiksi ja suomeksi. Asiakirjat tulee toimittaa sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa sekä Vaasan kaupungille, että Mustasaaren kunnalle seuraavasti (tai sopimuksen mukaan): Käsittelyvaiheessa asiakirjat on toimitettava kolmena (3) paperikappaleena. Lopulliset hyväksytyt asiakirjat on toimitettava kahdeksana (8) kappaleena, ja osayleiskaavakartasta on toimitettava yksi arkistointikelpoinen kappale. Asiakirjat on lisäksi toimitettava pdf -muodossa sähköisen viestinnän mahdollistamiseksi asian käsittelyn kaikissa vaiheissa. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintayksikkö saa toteutettavat asiakirjat vapaasti käytettäviksi, hyödynnettäviksi, muutettaviksi ja edelleen luovutettaviksi. Tavoitteellinen aikataulu Sopimus tehdään maaliskuussa Sopijapuolet allekirjoittavat hankintasopimukset heti, kun hankintapäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että valitun tarjoajan on aloitettava kuntakohtaisen konsulttipalvelun tuottaminen heti, kun kuntakohtainen hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Aikataulun tavoitteellisena lähtökohtana on, että kaava on valmis kunnanvaltuuston/kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2015 aikana. Organisaatio Suunnittelua ohjaa tarkoitusta varten asetettu työryhmä. Mustasaaren kunnan yhteyshenkilönä toimii kaavoituspäällikkö Barbara Påfs ja Vaasan kaupungin yhteyshenkilöinä vs. kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso ja kaavoitusinsinööri Toni Lustila. Valitulta tarjoajalta edellytetään vuorovaikutusta kuntalaisten ja kunnan eri hallintoyksiköiden sekä viranomaisten ja muiden osallisten kanssa. Vuorovaikutuksen on toteuduttava sekä ruotsiksi että suomeksi. Valittu tarjoaja sitoutuu toimeksiannon puitteissa osallistumaan tilaajan arvion mukaan erilaisiin suunnittelukokouksiin ja osallisille pidettäviin tiedotustilaisuuksiin sekä viranomaiskokouksiin ja työryhmän kokouksiin. Kokoukset pidetään pääasiassa Mustasaaren kunnassa. Mustasaaren kunta vastaa kokousjärjestelyistä, ja kokousten puheenjohtajana toimii kunnan edustaja. Kokousten ja tilaisuuksien yhteismääräksi arvioidaan vähintään 15. Valitun tarjoajan tai tarjoajan edustajan tehtävänä edellä mainituissa kokouksissa on raportoida työn etenemisestä, tehdä ehdotuksia asioissa, jotka vaativat työryhmän tai Mustasaaren yhdyskuntarakentamisen lautakunnan/vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kannanottoa, antaa ehdotuksia muistutusten ja mielipiteiden sekä lausuntojen ja muun palautteen vastineiksi sekä esitellä työtä prosessin aikana ja myöhemmin esitellä toimeksiannon tulokset. Lisäksi valittu tarjoaja toimii edellä mainittujen kokousten sihteerinä lukuun ottamatta kunnan päättävien toimielinten kokouksia. Valitun tarjoajan osallistuminen edellä mainittuihin kokouksiin ja tilaisuuksiin sisältyy tarjoukseen kokonaishintaan (osallistujamäärä, korvaus, matkakulut, päivärahat ja muut vastaavat korvaukset). Osayleiskaavan eri vaiheet käsitellään Mustasaaressa ja Vaasassa erikseen, mutta mahdollisuuksien mukaan rinnakkain.

5 Tarjouspyyntö 5 (10) Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toimeksiannon suorittamiseen. Tarjoukseen tulee liittää selvitys siitä, että kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 3. :n mukainen pätevyys. Tarjoajalla tulee olla vankka kokemus ja asiantuntemus vastaavanlaisten prosessien suunnittelusta sekä riittävät resurssit työn suorittamiseksi. Tarjoaja vahvistaa kelpoisuutensa esittämällä selvityksen tähän hankkeeseen osallistuvista nimeltä mainituista henkilöistä ja heidän tärkeimmistä referensseistään vastaavista prosesseista. Pääsuunnittelijalla tulee olla arkkitehdin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavasta työstä vähintään yhdessä vastaavassa hankkeessa. Hankkeenjohtajalla ja suunnitteluryhmän henkilöillä tulee olla tehtävään nähden sellainen koulutus, joka osoittaa asianomaisen aihepiirin riittävää tuntemusta sekä kokemusta vastaavasta työstä vähintään yhdessä vastaavassa hankkeessa. Tarjoajan on tarjouksessa esitettävä seuraavat asiakirjat, joiden perusteella hankintayksiköt suorittavat tarjoajien soveltuvuuden tarkistamisen 1. Selvitys projektin työorganisaatiosta: 1.1 Pääsuunnittelija CV-tietoineen, tehtävineen ja työtuntimäärineen hankkeen kokonaistuntimäärästä 1.2 Mahdollisen suunnitteluryhmän avainhenkilöt; kukin avainhenkilö CVtietoineen, tehtävineen ja työtuntimäärineen hankkeen kokonaistuntimäärästä 1.3 Mahdolliset alihankkijat avainhenkilöineen; kukin avainhenkilö CV-tietoineen, tehtävineen ja työtuntimäärineen hankkeen kokonaistuntimäärästä 2. Referenssikohteet : 2.1 Pääsuunnittelijan (kohta 1.1) mahdolliset tehtävät ja työtuntimäärät kokonaistuntimäärästä esitetyssä referenssikohteessa tai muissa vastaavissa hankkeissa 2.2 Mahdollisen suunnitteluryhmän kunkin avainhenkilön (kohta 1.2) mahdolliset tehtävät ja työtuntimäärät kokonaistuntimäärästä esitetyssä referenssikohteessa tai muissa hankkeissa 2.3 Mahdollisten alihankkijoiden kunkin avainhenkilön (kohta 1.3) mahdolliset tehtävät ja työtuntimäärät kokonaistuntimäärästä esitetyssä referenssikohteessa tai muissa hankkeissa 2.4 Kirjallinen kuvaus pääsuunnittelijan (kohta 1.1) referenssikohteen/-kohteiden mitoituksesta ja sisällöstä Hankintayksikkö tulee käyttämään pääsuunnittelijan (kohta 1.1) vähimmäisvaatimukset ylittävää koulutusta ja kokemusta sekä mahdollisen suunnitteluryhmän ja mahdollisten alihankkijoiden avainhenkilöiden (kohdat ) vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta niin ikään konsulttivalinnan laadullisena vertailuperusteena (laki julkisista hankinnoista ( /348) 72.1 ).

6 Tarjouspyyntö 6 (10) Tarjoajan on tarjouksessa esitettävä seuraavat asiakirjat, joiden perusteella hankintayksiköt suorittavat tarjousten arvioinnin 3. Kuntakohtainen työohjelma sisältäen kuvauksen toteutuksesta (osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen mukaan lukien), aikataulutuksen ja työvaiheet, kunkin työvaiheen kokonaistuntimäärän, työvaiheittain pääsuunnittelijan (kohta 1.1) sekä mahdollisen suunnitteluryhmän ja mahdollisten alihankkijoiden kunkin avainhenkilön (kohdat ) tehtävät ja työtuntimäärät kunkin työvaiheen kokonaistuntimäärästä 4. Kuvaus toteutettavista asiakirjoista 5. Hinnat, ilmoitettava netto EUR, alv 0 %: 5.1 Kiinteä kokonaishinta eriteltynä 5.2 Pääsuunnittelijan (kohta 1.1), mahdollisen suunnitteluryhmän ja mahdollisten alihankkijoiden kunkin avainhenkilön (kohdat ) tuntiveloitushinnat (informatiivisin syin) 5.3 Matkakustannukset ja mahdolliset päivärahakorvaukset työhön kuulumattomista erikseen sovittavista mahdollisista suunnittelukokouksista yms. (informatiivisin syin) Konsulttipalvelun kiinteä kokonaishinta (kohta 5.1) tarjouspyynnössä esitettyjen tehtävien osalta jaetaan pinta-alojen suhteessa hankintayksiköiden (Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta) kesken ja erilliset hankintasopimukset tehdään tämän mukaisina. Tarjouksesta on käytävä ilmi kuinka suuri osa kokonaishinnasta koskee Mustasaaren kunnan aluetta ja kuinka suuri osa Vaasan kaupungin aluetta, kun hinta jaetaan pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että tarjouksessa esitettävään kiinteään kokonaishintaan (kohta 5.1) sisältyvät kokonaispalkkio, kulut, erityiset korvaukset, matka- ja käsittelykustannukset, mahdolliset päivärahakorvaukset sekä kaikki muut mahdolliset välittömät ja välilliset kustannukset. Kokonaishinnassa tulee huomioida tarjoajan osallistuminen edellä mainittuihin kokouksiin ja tilaisuuksiin. Käännöskustannukset sisältyvät kokonaissuunnittelutehtävään. Myös kokousten ja tilaisuuksien mahdollisesta tulkkaamisesta suomen ja ruotsin välillä aiheutuvat kustannukset sisältyvät kokonaissuunnittelutehtävään. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, ettei veloitusperusteita tarkisteta. Valitun tarjoajan taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintayksikkö edellyttää valitulta tarjoajalta seuraavien asiakirjojen toimittamista hankintayksikölle jäljempänä mainituin ehdoin: - Selvitys siitä, onko valittu tarjoaja merkitty ennakkoperintälain ( /1118) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain ( /1501) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin - Kaupparekisteriote - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että valittu tarjoaja on tehnyt verovelkaa koskevan maksusuunnitelman - Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että valittu tarjoaja on tehnyt erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevan maksusopimuksen - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

7 Tarjouspyyntö 7 (10) Hankintayksiköillä on oikeus hyväksyä muu kuin viranomaisen antama selvitys (esim. Rakentamisen Laatu RALA Ry:n rakennusyrityksen pätevyystodistus), jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Pyydetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden antopäivästä lukien. Hankintayksikön valitseman tarjoajan tulee toimittaa ko. asiakirjat hankintayksiköille viimeistään sen jälkeen, kun valittu tarjoaja on vastaanottanut tiedoksiannon hankintapäätöksestä. Mikäli valittu tarjoaja käyttää alihankkijoita, on valitun tarjoajan toimitettava ko. asiakirjat hankintayksikölle myös alihankkijoista siltä osin, kuin hankinnan laadusta ja laajuudesta sekä sen toteuttamiseen liittyvistä taloudellisista ja muista riskeistä johtuen on hankintayksikön arvion mukaan tarpeellista tai esim. lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä ( /1233) nojalla pakollista. Sopimuksenteko edellyttää, että asiakirjat ovat kaikilta osin hyväksyttäviä. Tarjousten käsittely Hankintayksiköt suorittavat tarjousten käsittelyn kahdessa eri vaiheessa: - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen esitettävien asiakirjojen perusteella - Tarjousten arviointi ainoastaan niiden tarjousten osalta, joita hankintayksikkö ei ole hylännyt tarjouspyyntöä vastaamattomina tarjouksina ja joiden tarjoajat ovat yltäneet tarjoajien soveltuvuuden vähimmäistasolle. Tarjousten arvioinnissa hankintayksikkö asettaa ko. tarjoukset paremmuusjärjestykseen esitettävien asiakirjojen perusteella. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen Hankintayksiköt varmistavat tarjoajan tekniset ja ammatilliset edellytykset toteuttaa julkinen hankinta projektin työorganisaatiota (tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset kohta 1) ja referenssikohteita (kohta 2) koskevasta selvityksestä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen (jo ennen tarjoajien soveltuvuuden tarkistamista) ei ole ainoastaan hankintayksiköiden oikeus, vaan että hankintayksiköt ovat tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollisia hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun tarjousten käsittelyssä (MAO:81 / 07). Tämä koskee tarjousta, joka esim.: - Ei ole tarjouspyynnön mukainen - Ei vastaa työn teknisiä eritelmiä - Ei noudata annettuja laskutus- ja maksuehtoja tai sovellettavia kaupallisia ehtoja - Ei sisällä pyydettyjä tietoja, todistuksia tai selvityksiä; pyydetyt tiedot, todistukset tai selvitykset ovat puutteellisia taikka; ne eivät ole hyväksyttävissä. Valintaperusteet ja arviointikriteerit Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

8 Tarjouspyyntö 8 (10) Vertailuperusteita painotetaan seuraavasti: laatu 70 %, kokonaishinta 30 %. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tarjoukset pisteytetään seuraavasti (1 % = 1 piste): Laadun arviointitekijät 40 % Tarjoajien soveltuvuuden vähimmäistason ylittävä ammattiosaaminen ja kokemus (pääsuunnittelija, muut suunnittelijat), siltä osin, kun sillä on merkitystä tämän suunnitteluhankkeen kannalta (katso myös kohta Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset ) Tarjoajien erityisosaaminen erityisesti tuulivoimasuunnittelussa sekä referenssit vastaavista toimeksiannoista laadunvarmistus 30 % Suunnitelma suunnittelutavoitteiden toteuttamisesta, työohjelma, aikataulu, eri työvaiheisiin käytettävien työtuntien määrä, menettelytapa ja vuorovaikutus. Hankintayksiköt käyttävät pisteytyksessä oikeuskirjallisuudessa vakiintunutta ns. jakomenettelyä, jossa tarjousten saamien pistemäärien suhteelliset erot kuvaavat tarjousten välisiä suhteellisia eroja kulloiseenkin vertailuperusteeseen (lineaarinen kaava). Esim. alimman tarjoushinnan pistemäärän suhde kalleimpaan on sama kuin niiden keskinäinen hintasuhde. Hinnan arvioinnissa halvin tarjous saa siten 30 pistettä, ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan niin, että halvimman tarjouksen hinta jaetaan vertailtavan tarjouksen hinnalla, minkä jälkeen tulos kerrotaan maksimipistemäärällä eli 30 pisteellä. Tarjous on laadittava suomeksi tai ruotsiksi. Hankintayksiköt eivät ole velvollisia hyväksymään mitään tarjousta. Tarjous on tehtävä koko hankinnasta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankintayksiköt pidättävät oikeuden neuvottelumenettelyyn avoimessa menettelyssä laissa julkisista hankinnoista ( /348) säädetyin edellytyksin. Tarjouksen kiinteän kokonaishinnan on oltava voimassa sovitun ajanjakson. Kaavoitukseen mahdollisesti liittyvien lisäselvitysten kustannukset on hyväksytettävä hankintayksiköillä etukäteen, ennen kuin konsultti laatii selvitykset tai tilaa ne alikonsulteilta. Tarjouksessa esitettyjen hintaperusteiden tulee koskea myös mahdollisia erikseen sovittavia lisä- ja muutostöitä sellaisten pienhankintojen osalta, jotka on mahdollista tilata suorahankintana. Mikäli alikonsultteja on tarkoitus työssä käyttää, tästä on oltava selvitys tarjouksessa. Tarjoaja vastaa käyttämiensä alikonsulttien toiminnasta kuten omastaan ja laskuttaa niiden aiheuttamat kustannukset kuten omansa. Maksuehdot Kumpikin hankintayksikkö kustantaa suoraan ja täysimääräisesti itseään koskevan työn. Maksu suoritetaan erissä niin, että 20 % maksetaan sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu ja kunnan toimivaltaisen viranomaisen hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Loput 80 % maksetaan kolmessa erässä sitä mukaa kuin työ edistyy, niin että viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun kunnanhallitus/kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan valtuuston käsiteltäväksi. Maksuaika on 21 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta. Hankintayksikkö suorittaa mahdollista viivästyskorkoa enintään korkolain ( /633) mukaan.

9 Tarjouspyyntö 9 (10) Tarjouksen voimassaoloaika: Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kaksi kuukautta tarjousajan päättymisestä. Tarjousten jättäminen Kirjalliset tarjoukset toimitetaan postitse osoitteiseen: Mustasaaren kunta Kaavoitusosasto Keskustie Mustasaari Tarjouskuoreen merkitään Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava. Tarjouksen on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään klo Tarjous voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida. Tarjous on laadittava sellaisessa muodossa, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoajan on laitettava hintatarjous erilliseen kuoreen, jonka päälle tarjoaja merkitsee Hintatiedot. Tarjoaja esittää henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon tarjoaja merkitsee Salassa pidettävä. Hankintapäätös Mustasaaren kunnan kaavoituspäällikkö päättää hankinnasta Mustasaaren kunnan osalta ja Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto Vaasan kaupungin osalta. Julkisessa hankinnassa hinnat ja tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintapäätös on tehty. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tästä syystä tarjoajan tulee laatia tarjous siten, että tarjoaja esittää ko. hintatiedot ja muut kaupalliset ehdot erikseen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki pidättävät itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnat eivät korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu. Mikäli tarjoaja haluaa selvitys- ja havainnemateriaalin palautettavaksi, siitä on mainittava tarjouksessa. Tiedoksianto Hankintapäätös annetaan tiedoksi sähköisesti. Tarjoajan tulee tarjouspyynnössään ilmoittaa sähköpostiosoite tiedoksiantoa varten. Sopimus Hankintasopimukset tulevat voimaan sopijapuolia sitovaksi, kun hankintapäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimukset. Jättäessän tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintasopimuksissa (ts. työssä) noudatetaan yleisinä sopimusehtoina julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE2009 PALVELUT). Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 1) hankintasopimus 2) tarjouspyyntö liitteineen 3) tarjous mahdollisine liitteineen

10 Tarjouspyyntö 10 (10) 4) JYSE 2009 Palvelut (työn osalta) 5) JYSE 1994 (hankintamenettelyn osalta) Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että ne erimielisyydet hankintasopimuksen tulkinnasta, joita sopijapuolet eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, ratkaisevat Pohjanmaan käräjäoikeus. Sovellettava laki on Suomen laki. Hankintasopimukseen ei kuitenkaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä. Tiedustelut Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi ja kaavoitus(at)vaasa.fi mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin verkkosivuilla tarjouspyynnön yhteydessä. Puhelintiedusteluihin ei vastata. Liitteet: Liite 1: Alueen rajaus

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 22.6.2015 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut

Lisätiedot

KO RS HOLM MUS TASAARI

KO RS HOLM MUS TASAARI Tarjouspyyntö I (5) TARJOUSPYYNTö pyytää tarjouksia tie- ja kunnallisteknisten suunnitelmien laatimisesta asemakaava-alueelle Vikby 2. Hankintayksikkö / tekninen osasto, Yhteyshenkilöt: rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

SEK Vasare iont ns Lrtveckliog Àb

SEK Vasare iont ns Lrtveckliog Àb V san ud,rn Kchityr Oy Vasare iont ns Lrtveckliog Àb TARJOUSPYYNTO Vaasa, 1 1.08.2010 VAASANSEUDUN VIESTINNAN KEHITTAMINEN Vaasanseudun Kehitys Oy pyytää tarjoustanne Vaasanseudun viestinnän kehittämiseksi

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle.

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle. TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Tilaaja: Sipoon kunta PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo SIPOON BOXIN TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVA Sipoon kunnan pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot