KO RS H O L M MUS TASAARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KO RS H O L M MUS TASAARI"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (10) OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTOLLE MUSTASAAREN KUNNASSA JA VAASAN KAUPUNGISSA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksiköt Mustasaaren kunta Kaavoitusosasto Keskustie Mustasaari ja Vaasan kaupunki Kaavoitus Kirkkopuistikko Vaasa Yhteyshenkilöt: - Mustasaaren kunnassa kaavoituspäällikkö Barbara Påfs, puh , sähköposti: barbara.pafs(at)mustasaari.fi. - Vaasan kaupungissa vs. kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso, puh , sähköposti: paivi.korkalaakso(at)vaasa.fi ja kaavoitusinsinööri Toni Lustila, puh , sähköposti: toni.lustila(at)vaasa.fi Hanke Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki (jäljempänä hankintayksiköt" pyytävät tarjouksia osayleiskaavan laatimisesta Merkkikallion tuulivoimapuistolle (maankäyttö- ja rakennuslain 36, 77 a ja 77b ). Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi. Lain julkisista hankinnoista ( /348) 2.2 :n mukaan hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Alue, jolle osayleiskaava laaditaan, sijaitsee osin Mustasaaren kunnan alueella ja osin Vaasan kaupungin alueella. Tämän johdosta hankintayksiköt ovat päättäneet hankkia tarvitsemansa palvelut yhteistyössä, samanaikaisesti ja yhtä yhteistä hankintamenettelyä noudattaen. Kumpikin hankintayksikkö tekee kuitenkin itsenäisen hankintapäätöksen ja solmii itsenäisesti hankintasopimuksen valitsemansa tarjoajan kanssa omaan kuntaan kuuluvien alueiden osalta ja itseään koskevasta työstä. Hankkeesta pyydetään kokonaistarjousta koko kaavoitettavan alueen osalta, joka jaetaan hankintayksikköjen kesken pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Tavoitteena on kuntien yhtenäinen maankäyttösuunnitelma, jonka hankintayksiköt joutuvat hallinnollisista syistä toteuttamaan kahtena erillisenä osayleiskaavana. Kuntaraja erottaa osayleiskaava-alueet toisistaan. Hankintailmoitus on julkaistu osoitteessa Tarjouspyyntö on julkaistu Mustasaaren kunnan verkkosivustolla sekä Vaasan kaupungin verkkosivustolla Yleistä tietoa Mustasaaren kunnasta on osoitteessa ja Vaasan kaupungista osoitteessa Lähtökohdat O2 Finland Oy jätti Mustasaaren kuntaan hakemuksen tuulivoimahankkeen mahdollistavan kaavan laatimisesta Merkkikalliolle. Vastaava hakemus jätettiin Vaasan kaupungille Alueen

2 Tarjouspyyntö 2 (10) pinta-alasta noin hehtaaria on Mustasaaren puolella ja noin 500 hehtaaria Vaasan puolella. Hankkeen alustava rajaus on merkitty liitteenä olevaan karttaan. Alue sijaitsee Kyrönjokilaakson ja Vassorfjärdenin välisellä metsä-alueella valtatien 8 itäpuolella ja taajamarakenteen ulkopuolella, joten tuulivoimapuisto ei vaikuttaisi taajaman toimivuuteen. Alueen toiminnallinen luonne muuttuu, mutta metsätalous pysyy pääasiallisena maankäytön muotona. Alue sijaitsee Veikkaalan, Voitilan, Vassorin ja Merikaarron välissä. Matkaa Mustasaaren keskustaan noin 9 kilometriä. Lähimmät taajamat ovat Vähänkyrön taajama noin 7 kilometrin ja Vöyrin noin 13 kilometrin etäisyydellä tuulivoima-alueesta. Lähimmät kylät eli Merikaarto ja Koivulahti sijaitsevat 3 5 kilometrin päässä alueesta. Tuulivoima-alueella ei ole vakituiseen asumiseen käytettäviä asuinrakennuksia, mutta lähistöllä, alle kahden kilometrin päässä tuulivoima-alueesta on varsin runsaasti kiinteää asutusta (noin 175 asuntoa). Vuotuinen keskituuli alueella on 7,2 metriä/sekunti. Alueella on pinta-alansa puolesta tilaa noin 35 tuulivoimalalle. (Lähde: Aluekohtainen vaikutusten arviointi, ehdotus vaihemaakuntakaava 2:ksi) Kaavoitushakemuksessaan O2 Finland Oy ilmoittaa, että se tekee parhaillaan maanvuokrasopimuksia maanomistajien kanssa ja että tarpeelliset ympäristöselvitykset tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentamisen lautakunta on kokouksessaan päättänyt selvittää edellytykset tuulivoiman kaavoituksen käynnistämiselle alueella. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on hyväksynyt kaavoitussopimuksen Mustasaaren kunnan kehittämisjaosto on kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan tavoitteiksi. Vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on kokouksessaan päättänyt tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Merkkikallion tuulivoimapuistolle. Hankintamenettely Avoin menettely. Hankinnan kohde Toimeksianto on kokonaissuunnittelutehtävä osayleiskaavaehdotuksen laatimiseksi Merkkikallion tuulivoimapuistolle Mustasaaren kunnassa ja Vaasan kaupungissa. Suunnittelun tavoitteena on Mustasaaren kunnan kehittämisjaoston mukaan osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimapuiston toteuttamisen alueelle. Tuulivoimaloiden lukumäärästä ja tyypistä päätetään kaavoitusprosessin kuluessa. Tuulivoimaloiden paikat on valittava kaavaan huolellisesti tuulen, sähköverkon, tiestön ja suojelualueiden kannalta niin että maanomistajia voidaan kohdella tasapuolisesti. Lähdeaineisto Kaava-aluetta koskevat kaavat, suunnitelmat, suojeluohjelmat ja selvitykset Maakuntakaava: Ympäristöministeriö on antamallaan päätöksellä YM2/5222/2008 vahvistanut Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätöksen Pohjanmaan maakuntakaavan hyväksymisestä. Maakuntakaava sisältää maakunnan tai sen osa-alueiden alueidenkäytön yleissuunnittelun, ja se korvaa kokonaisuudessaan Vaasan rannikkoseudun seutukaavan. Maakuntakaavan yhteydessä laaditaan myös uusia vaihekaavoja. Vaihemaakuntakaava 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla) koskee kaava-aluetta. Maakuntahallitus käsitteli kaavaehdotuksen, joka oli julkisesti nähtävillä Lisätietoja: Vaihemaakuntakaavan puitteissa on tehty luonnonsuojelulain 65. :n mukainen Natura-arviointi. Naturaarviointi koskee 12 tuulivoima-aluetta. Arviointi on nähtävillä Pohjanmaan liitto on pyytänyt lausuntoa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja kuuluttanut asiasta. Luonnonsuojelualueita hallitsevilla on mahdollisuus lausua arvioinnista asti.

3 Tarjouspyyntö 3 (10) Suomen tuuliatlas, Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Strategisessa yleiskaavassa alue on osoitettu seudullisesti merkittäväksi tuulivoimaloiden alueeksi (tv) yli yhdeksälle tuulivoimalalle. Tv-alueen koillisreunalle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Ulkoilureitti on seudullisesti merkittävä. Alueesta ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Uusi rakennusjärjestys hyväksyttiin Mustasaaren kunnanvaltuustossa , ja se tuli voimaan Konsultti saa käyttöönsä tuulivoimayhtiö O2 Finland Oy:n laatimat selvitykset. Kumpikin hankintayksikkö luovuttaa tarpeellisiksi katsomansa lähtötiedot valitsemalleen tarjoajalle sen jälkeen, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Muita tärkeitä suunnitelmia, jotka vaikuttavat alueeseen: Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040, luonnos 2013 Kartat Suunnittelussa käytetään pohjakarttana maanmittauslaitoksen numeerista maastotietokantaa mittakaavassa 1:5 000 / 1: täydennettynä kiinteistökartalla (NKRK). Tuotettava konsulttipalvelu toteutettavine asiakirjoineen Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että kumpikin hankintayksikkö edellyttää valitsemaltaan tarjoajalta seuraavan konsulttipalvelun tuottamista toteutettavine asiakirjoineen: Toimeksianto käsittää kaavoituksen kaikki työvaiheet sisältäen kuntakohtaisten osallistumis- ja arviointisuunnitelmien laatimisen ja niistä tiedottamisen, hankkeista tiedottamisen sekä kuulutusten valmistelun ja osallisten kuulemisen. Toimeksiantoon ei sisälly sellaisia tehtäviä, jotka lain tai säädöksen nojalla erityisesti kuuluvat kunnan viranomaisille. Toimeksiantoon sisältyy myös vastineiden laatiminen huomautuksiin, lausuntoihin ja muistutuksiin. Ennen varsinaisia kaavaehdotuksia laaditaan alustavat kaavaluonnokset. Toimeksiantona on valmistella osayleiskaavat valtuustojen hyväksymiksi kaavoiksi saakka. Osayleiskaavojen on vastattava maankäyttö- ja rakennuslain ( /132) sekä asetuksen ( /895) vaatimuksia (kaavan laatija, valmistelu, sisältövaatimukset, esitystapa ym.). Osayleiskaavoitukseen liittyvät lakisääteiset vaikutusten arvioinnit on laadittava maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti. Osayleiskaavaluonnoksista, osayleiskaavakartoista ja/tai teemakartoista tulee ilmetä myös sen hetkinen osayleiskaavavaihe naapurikunnan puolella. Osayleiskaavat laaditaan rinnakkain O2 Finland Oy:n tilaaman ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kanssa. Kaavoituksessa tulee käyttää YVA-menettelyn yhteydessä laadittavia selvityksiä. Tarkoituksena on sovittaa yhteen YVA-menettely ja kaavoitus niin, että kaavaehdotukset voidaan asettaa nähtäville sen jälkeen, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta on saatu lausunto YVA-menettelystä. Lausunnossa annetut ohjeet huomioidaan kaavoituksessa. Toteutettavat asiakirjat Kuntakohtaisesti:

4 Tarjouspyyntö 4 (10) - Valitun tarjoajan laatima osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Valitun tarjoajan laatima osayleiskaavaluonnos kaavaselostuksineen ja liitteineen - Valitun tarjoajan laatima osayleiskaavaehdotus kaavaselostuksineen ja liitteineen - Lopulliset, hyväksytyt kaava-asiakirjat Kaavaluonnoksia ja kaavaehdotuksia tulee havainnollistaa maisemanäkökulmasta tehdyllä valokuvamontaasilla eri suunnista. Kaava-asiakirjat liitteineen on laadittava ruotsiksi ja suomeksi. Asiakirjat tulee toimittaa sekä paperimuodossa että sähköisessä muodossa sekä Vaasan kaupungille, että Mustasaaren kunnalle seuraavasti (tai sopimuksen mukaan): Käsittelyvaiheessa asiakirjat on toimitettava kolmena (3) paperikappaleena. Lopulliset hyväksytyt asiakirjat on toimitettava kahdeksana (8) kappaleena, ja osayleiskaavakartasta on toimitettava yksi arkistointikelpoinen kappale. Asiakirjat on lisäksi toimitettava pdf -muodossa sähköisen viestinnän mahdollistamiseksi asian käsittelyn kaikissa vaiheissa. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintayksikkö saa toteutettavat asiakirjat vapaasti käytettäviksi, hyödynnettäviksi, muutettaviksi ja edelleen luovutettaviksi. Tavoitteellinen aikataulu Sopimus tehdään maaliskuussa Sopijapuolet allekirjoittavat hankintasopimukset heti, kun hankintapäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että valitun tarjoajan on aloitettava kuntakohtaisen konsulttipalvelun tuottaminen heti, kun kuntakohtainen hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Aikataulun tavoitteellisena lähtökohtana on, että kaava on valmis kunnanvaltuuston/kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2015 aikana. Organisaatio Suunnittelua ohjaa tarkoitusta varten asetettu työryhmä. Mustasaaren kunnan yhteyshenkilönä toimii kaavoituspäällikkö Barbara Påfs ja Vaasan kaupungin yhteyshenkilöinä vs. kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso ja kaavoitusinsinööri Toni Lustila. Valitulta tarjoajalta edellytetään vuorovaikutusta kuntalaisten ja kunnan eri hallintoyksiköiden sekä viranomaisten ja muiden osallisten kanssa. Vuorovaikutuksen on toteuduttava sekä ruotsiksi että suomeksi. Valittu tarjoaja sitoutuu toimeksiannon puitteissa osallistumaan tilaajan arvion mukaan erilaisiin suunnittelukokouksiin ja osallisille pidettäviin tiedotustilaisuuksiin sekä viranomaiskokouksiin ja työryhmän kokouksiin. Kokoukset pidetään pääasiassa Mustasaaren kunnassa. Mustasaaren kunta vastaa kokousjärjestelyistä, ja kokousten puheenjohtajana toimii kunnan edustaja. Kokousten ja tilaisuuksien yhteismääräksi arvioidaan vähintään 15. Valitun tarjoajan tai tarjoajan edustajan tehtävänä edellä mainituissa kokouksissa on raportoida työn etenemisestä, tehdä ehdotuksia asioissa, jotka vaativat työryhmän tai Mustasaaren yhdyskuntarakentamisen lautakunnan/vaasan kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kannanottoa, antaa ehdotuksia muistutusten ja mielipiteiden sekä lausuntojen ja muun palautteen vastineiksi sekä esitellä työtä prosessin aikana ja myöhemmin esitellä toimeksiannon tulokset. Lisäksi valittu tarjoaja toimii edellä mainittujen kokousten sihteerinä lukuun ottamatta kunnan päättävien toimielinten kokouksia. Valitun tarjoajan osallistuminen edellä mainittuihin kokouksiin ja tilaisuuksiin sisältyy tarjoukseen kokonaishintaan (osallistujamäärä, korvaus, matkakulut, päivärahat ja muut vastaavat korvaukset). Osayleiskaavan eri vaiheet käsitellään Mustasaaressa ja Vaasassa erikseen, mutta mahdollisuuksien mukaan rinnakkain.

5 Tarjouspyyntö 5 (10) Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toimeksiannon suorittamiseen. Tarjoukseen tulee liittää selvitys siitä, että kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 3. :n mukainen pätevyys. Tarjoajalla tulee olla vankka kokemus ja asiantuntemus vastaavanlaisten prosessien suunnittelusta sekä riittävät resurssit työn suorittamiseksi. Tarjoaja vahvistaa kelpoisuutensa esittämällä selvityksen tähän hankkeeseen osallistuvista nimeltä mainituista henkilöistä ja heidän tärkeimmistä referensseistään vastaavista prosesseista. Pääsuunnittelijalla tulee olla arkkitehdin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavasta työstä vähintään yhdessä vastaavassa hankkeessa. Hankkeenjohtajalla ja suunnitteluryhmän henkilöillä tulee olla tehtävään nähden sellainen koulutus, joka osoittaa asianomaisen aihepiirin riittävää tuntemusta sekä kokemusta vastaavasta työstä vähintään yhdessä vastaavassa hankkeessa. Tarjoajan on tarjouksessa esitettävä seuraavat asiakirjat, joiden perusteella hankintayksiköt suorittavat tarjoajien soveltuvuuden tarkistamisen 1. Selvitys projektin työorganisaatiosta: 1.1 Pääsuunnittelija CV-tietoineen, tehtävineen ja työtuntimäärineen hankkeen kokonaistuntimäärästä 1.2 Mahdollisen suunnitteluryhmän avainhenkilöt; kukin avainhenkilö CVtietoineen, tehtävineen ja työtuntimäärineen hankkeen kokonaistuntimäärästä 1.3 Mahdolliset alihankkijat avainhenkilöineen; kukin avainhenkilö CV-tietoineen, tehtävineen ja työtuntimäärineen hankkeen kokonaistuntimäärästä 2. Referenssikohteet : 2.1 Pääsuunnittelijan (kohta 1.1) mahdolliset tehtävät ja työtuntimäärät kokonaistuntimäärästä esitetyssä referenssikohteessa tai muissa vastaavissa hankkeissa 2.2 Mahdollisen suunnitteluryhmän kunkin avainhenkilön (kohta 1.2) mahdolliset tehtävät ja työtuntimäärät kokonaistuntimäärästä esitetyssä referenssikohteessa tai muissa hankkeissa 2.3 Mahdollisten alihankkijoiden kunkin avainhenkilön (kohta 1.3) mahdolliset tehtävät ja työtuntimäärät kokonaistuntimäärästä esitetyssä referenssikohteessa tai muissa hankkeissa 2.4 Kirjallinen kuvaus pääsuunnittelijan (kohta 1.1) referenssikohteen/-kohteiden mitoituksesta ja sisällöstä Hankintayksikkö tulee käyttämään pääsuunnittelijan (kohta 1.1) vähimmäisvaatimukset ylittävää koulutusta ja kokemusta sekä mahdollisen suunnitteluryhmän ja mahdollisten alihankkijoiden avainhenkilöiden (kohdat ) vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta niin ikään konsulttivalinnan laadullisena vertailuperusteena (laki julkisista hankinnoista ( /348) 72.1 ).

6 Tarjouspyyntö 6 (10) Tarjoajan on tarjouksessa esitettävä seuraavat asiakirjat, joiden perusteella hankintayksiköt suorittavat tarjousten arvioinnin 3. Kuntakohtainen työohjelma sisältäen kuvauksen toteutuksesta (osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen mukaan lukien), aikataulutuksen ja työvaiheet, kunkin työvaiheen kokonaistuntimäärän, työvaiheittain pääsuunnittelijan (kohta 1.1) sekä mahdollisen suunnitteluryhmän ja mahdollisten alihankkijoiden kunkin avainhenkilön (kohdat ) tehtävät ja työtuntimäärät kunkin työvaiheen kokonaistuntimäärästä 4. Kuvaus toteutettavista asiakirjoista 5. Hinnat, ilmoitettava netto EUR, alv 0 %: 5.1 Kiinteä kokonaishinta eriteltynä 5.2 Pääsuunnittelijan (kohta 1.1), mahdollisen suunnitteluryhmän ja mahdollisten alihankkijoiden kunkin avainhenkilön (kohdat ) tuntiveloitushinnat (informatiivisin syin) 5.3 Matkakustannukset ja mahdolliset päivärahakorvaukset työhön kuulumattomista erikseen sovittavista mahdollisista suunnittelukokouksista yms. (informatiivisin syin) Konsulttipalvelun kiinteä kokonaishinta (kohta 5.1) tarjouspyynnössä esitettyjen tehtävien osalta jaetaan pinta-alojen suhteessa hankintayksiköiden (Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta) kesken ja erilliset hankintasopimukset tehdään tämän mukaisina. Tarjouksesta on käytävä ilmi kuinka suuri osa kokonaishinnasta koskee Mustasaaren kunnan aluetta ja kuinka suuri osa Vaasan kaupungin aluetta, kun hinta jaetaan pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että tarjouksessa esitettävään kiinteään kokonaishintaan (kohta 5.1) sisältyvät kokonaispalkkio, kulut, erityiset korvaukset, matka- ja käsittelykustannukset, mahdolliset päivärahakorvaukset sekä kaikki muut mahdolliset välittömät ja välilliset kustannukset. Kokonaishinnassa tulee huomioida tarjoajan osallistuminen edellä mainittuihin kokouksiin ja tilaisuuksiin. Käännöskustannukset sisältyvät kokonaissuunnittelutehtävään. Myös kokousten ja tilaisuuksien mahdollisesta tulkkaamisesta suomen ja ruotsin välillä aiheutuvat kustannukset sisältyvät kokonaissuunnittelutehtävään. Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, ettei veloitusperusteita tarkisteta. Valitun tarjoajan taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintayksikkö edellyttää valitulta tarjoajalta seuraavien asiakirjojen toimittamista hankintayksikölle jäljempänä mainituin ehdoin: - Selvitys siitä, onko valittu tarjoaja merkitty ennakkoperintälain ( /1118) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain ( /1501) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin - Kaupparekisteriote - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että valittu tarjoaja on tehnyt verovelkaa koskevan maksusuunnitelman - Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että valittu tarjoaja on tehnyt erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevan maksusopimuksen - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

7 Tarjouspyyntö 7 (10) Hankintayksiköillä on oikeus hyväksyä muu kuin viranomaisen antama selvitys (esim. Rakentamisen Laatu RALA Ry:n rakennusyrityksen pätevyystodistus), jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Pyydetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden antopäivästä lukien. Hankintayksikön valitseman tarjoajan tulee toimittaa ko. asiakirjat hankintayksiköille viimeistään sen jälkeen, kun valittu tarjoaja on vastaanottanut tiedoksiannon hankintapäätöksestä. Mikäli valittu tarjoaja käyttää alihankkijoita, on valitun tarjoajan toimitettava ko. asiakirjat hankintayksikölle myös alihankkijoista siltä osin, kuin hankinnan laadusta ja laajuudesta sekä sen toteuttamiseen liittyvistä taloudellisista ja muista riskeistä johtuen on hankintayksikön arvion mukaan tarpeellista tai esim. lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä ( /1233) nojalla pakollista. Sopimuksenteko edellyttää, että asiakirjat ovat kaikilta osin hyväksyttäviä. Tarjousten käsittely Hankintayksiköt suorittavat tarjousten käsittelyn kahdessa eri vaiheessa: - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen esitettävien asiakirjojen perusteella - Tarjousten arviointi ainoastaan niiden tarjousten osalta, joita hankintayksikkö ei ole hylännyt tarjouspyyntöä vastaamattomina tarjouksina ja joiden tarjoajat ovat yltäneet tarjoajien soveltuvuuden vähimmäistasolle. Tarjousten arvioinnissa hankintayksikkö asettaa ko. tarjoukset paremmuusjärjestykseen esitettävien asiakirjojen perusteella. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen Hankintayksiköt varmistavat tarjoajan tekniset ja ammatilliset edellytykset toteuttaa julkinen hankinta projektin työorganisaatiota (tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset kohta 1) ja referenssikohteita (kohta 2) koskevasta selvityksestä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen (jo ennen tarjoajien soveltuvuuden tarkistamista) ei ole ainoastaan hankintayksiköiden oikeus, vaan että hankintayksiköt ovat tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollisia hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömän kohtelun tarjousten käsittelyssä (MAO:81 / 07). Tämä koskee tarjousta, joka esim.: - Ei ole tarjouspyynnön mukainen - Ei vastaa työn teknisiä eritelmiä - Ei noudata annettuja laskutus- ja maksuehtoja tai sovellettavia kaupallisia ehtoja - Ei sisällä pyydettyjä tietoja, todistuksia tai selvityksiä; pyydetyt tiedot, todistukset tai selvitykset ovat puutteellisia taikka; ne eivät ole hyväksyttävissä. Valintaperusteet ja arviointikriteerit Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

8 Tarjouspyyntö 8 (10) Vertailuperusteita painotetaan seuraavasti: laatu 70 %, kokonaishinta 30 %. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tarjoukset pisteytetään seuraavasti (1 % = 1 piste): Laadun arviointitekijät 40 % Tarjoajien soveltuvuuden vähimmäistason ylittävä ammattiosaaminen ja kokemus (pääsuunnittelija, muut suunnittelijat), siltä osin, kun sillä on merkitystä tämän suunnitteluhankkeen kannalta (katso myös kohta Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset ) Tarjoajien erityisosaaminen erityisesti tuulivoimasuunnittelussa sekä referenssit vastaavista toimeksiannoista laadunvarmistus 30 % Suunnitelma suunnittelutavoitteiden toteuttamisesta, työohjelma, aikataulu, eri työvaiheisiin käytettävien työtuntien määrä, menettelytapa ja vuorovaikutus. Hankintayksiköt käyttävät pisteytyksessä oikeuskirjallisuudessa vakiintunutta ns. jakomenettelyä, jossa tarjousten saamien pistemäärien suhteelliset erot kuvaavat tarjousten välisiä suhteellisia eroja kulloiseenkin vertailuperusteeseen (lineaarinen kaava). Esim. alimman tarjoushinnan pistemäärän suhde kalleimpaan on sama kuin niiden keskinäinen hintasuhde. Hinnan arvioinnissa halvin tarjous saa siten 30 pistettä, ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan niin, että halvimman tarjouksen hinta jaetaan vertailtavan tarjouksen hinnalla, minkä jälkeen tulos kerrotaan maksimipistemäärällä eli 30 pisteellä. Tarjous on laadittava suomeksi tai ruotsiksi. Hankintayksiköt eivät ole velvollisia hyväksymään mitään tarjousta. Tarjous on tehtävä koko hankinnasta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankintayksiköt pidättävät oikeuden neuvottelumenettelyyn avoimessa menettelyssä laissa julkisista hankinnoista ( /348) säädetyin edellytyksin. Tarjouksen kiinteän kokonaishinnan on oltava voimassa sovitun ajanjakson. Kaavoitukseen mahdollisesti liittyvien lisäselvitysten kustannukset on hyväksytettävä hankintayksiköillä etukäteen, ennen kuin konsultti laatii selvitykset tai tilaa ne alikonsulteilta. Tarjouksessa esitettyjen hintaperusteiden tulee koskea myös mahdollisia erikseen sovittavia lisä- ja muutostöitä sellaisten pienhankintojen osalta, jotka on mahdollista tilata suorahankintana. Mikäli alikonsultteja on tarkoitus työssä käyttää, tästä on oltava selvitys tarjouksessa. Tarjoaja vastaa käyttämiensä alikonsulttien toiminnasta kuten omastaan ja laskuttaa niiden aiheuttamat kustannukset kuten omansa. Maksuehdot Kumpikin hankintayksikkö kustantaa suoraan ja täysimääräisesti itseään koskevan työn. Maksu suoritetaan erissä niin, että 20 % maksetaan sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu ja kunnan toimivaltaisen viranomaisen hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Loput 80 % maksetaan kolmessa erässä sitä mukaa kuin työ edistyy, niin että viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun kunnanhallitus/kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan valtuuston käsiteltäväksi. Maksuaika on 21 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta. Hankintayksikkö suorittaa mahdollista viivästyskorkoa enintään korkolain ( /633) mukaan.

9 Tarjouspyyntö 9 (10) Tarjouksen voimassaoloaika: Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kaksi kuukautta tarjousajan päättymisestä. Tarjousten jättäminen Kirjalliset tarjoukset toimitetaan postitse osoitteiseen: Mustasaaren kunta Kaavoitusosasto Keskustie Mustasaari Tarjouskuoreen merkitään Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava. Tarjouksen on oltava Mustasaaren kunnassa viimeistään klo Tarjous voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida. Tarjous on laadittava sellaisessa muodossa, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoajan on laitettava hintatarjous erilliseen kuoreen, jonka päälle tarjoaja merkitsee Hintatiedot. Tarjoaja esittää henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon tarjoaja merkitsee Salassa pidettävä. Hankintapäätös Mustasaaren kunnan kaavoituspäällikkö päättää hankinnasta Mustasaaren kunnan osalta ja Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto Vaasan kaupungin osalta. Julkisessa hankinnassa hinnat ja tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintapäätös on tehty. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tästä syystä tarjoajan tulee laatia tarjous siten, että tarjoaja esittää ko. hintatiedot ja muut kaupalliset ehdot erikseen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki pidättävät itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunnat eivät korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu. Mikäli tarjoaja haluaa selvitys- ja havainnemateriaalin palautettavaksi, siitä on mainittava tarjouksessa. Tiedoksianto Hankintapäätös annetaan tiedoksi sähköisesti. Tarjoajan tulee tarjouspyynnössään ilmoittaa sähköpostiosoite tiedoksiantoa varten. Sopimus Hankintasopimukset tulevat voimaan sopijapuolia sitovaksi, kun hankintapäätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimukset. Jättäessän tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että hankintasopimuksissa (ts. työssä) noudatetaan yleisinä sopimusehtoina julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE2009 PALVELUT). Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 1) hankintasopimus 2) tarjouspyyntö liitteineen 3) tarjous mahdollisine liitteineen

10 Tarjouspyyntö 10 (10) 4) JYSE 2009 Palvelut (työn osalta) 5) JYSE 1994 (hankintamenettelyn osalta) Jättäessään tarjouksen tarjoaja hyväksyy, että ne erimielisyydet hankintasopimuksen tulkinnasta, joita sopijapuolet eivät pysty neuvotteluissa ratkaisemaan, ratkaisevat Pohjanmaan käräjäoikeus. Sovellettava laki on Suomen laki. Hankintasopimukseen ei kuitenkaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä. Tiedustelut Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)mustasaari.fi ja kaavoitus(at)vaasa.fi mennessä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin verkkosivuilla tarjouspyynnön yhteydessä. Puhelintiedusteluihin ei vastata. Liitteet: Liite 1: Alueen rajaus

KO RS H O L M MUS TASAARI

KO RS H O L M MUS TASAARI 1(9) KARPERÖN SINGSBYN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN MUSTASAAREN KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksikkö Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Yhteyshenkilö: kaavoituspäällikkö

Lisätiedot

KO RS H O L M MUS TASAARI

KO RS H O L M MUS TASAARI Tarjouspyyntö 1 (5) KÄÄNNÖS TARJOUSPYYNTÖ LUONTOINVENTOINNISTA Hankintayksikkö Mustasaaren kunta, kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Yhteyshenkilö: kaavoituspäällikkö Barbara Påfs, puh. 06

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Suunnittelutarjouspyyntö Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta

Suunnittelutarjouspyyntö Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ 19.2.2014 Tilaaja Sastamalan kaupunki Kaupunginhallitus PL 23, 38201 Sastamala Yhteyshenkilöt: Tekninen johtaja Jorma Tuomisto

Lisätiedot

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 22.6.2015 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut

Lisätiedot

KO RS H O L M MUS TASAARI

KO RS H O L M MUS TASAARI 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksikkö Mustasaaren kunta Kaavoitusyksikkö Keskustie 4, 65610 Mustasaari Yhteyshenkilö: kaavoitusinsinööri Barbara Påfs, puh. 06 327 7175, 044 727 7905 Sähköposti: barbara.pafs@mustasaari.fi

Lisätiedot

Hailuodon strategisen yleiskaavan laatiminen. Tarjouspyyntö yleiskaavan laatimisesta. HAILUODON KUNTA Luovontie 176 90480 Hailuoto

Hailuodon strategisen yleiskaavan laatiminen. Tarjouspyyntö yleiskaavan laatimisesta. HAILUODON KUNTA Luovontie 176 90480 Hailuoto Tarjouspyyntö yleiskaavan laatimisesta Hailuodon tekninen lautakunta 4.6.2015 Hailuodon kunnanhallitus 22.06.2015 Hailuodon strategisen yleiskaavan laatiminen 1 Tilaaja/hankintayksikkö: Hailuodon kunta,

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 28.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ VAASAN KALARANNAN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Selvityksen hankinta

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Virtain kaupunki Tarjouspyyntö Kaupunginhallitus 23.8.2016 1 Asemakaavan laatiminen Nallelan peltoalueelle Tilaaja Virtain kaupunki Kaupunginhallitus PL 85, 34801 Virrat Yhteyshenkilö: kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.3.2017 KEITTIÖLAITEHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto LOISTEPUTKIEN KORVAAMINEN LED-VALOPUTKILLA Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 26.5.2017 Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ POHJAKARTAN PIIRTÄMISESTÄ Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.9.2012-31.12.2012. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee karttaliitteeseen

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 18.12.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Viitasaaren kolmessa (3) kohteessa, Miekkarinteen- ja Tuulentuvan päiväkodeissa sekä kuntoutumiskoti Miekussa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä.

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Heikki Svenn 11.12.2013 DNRO 5155/02.08.00/2013 VAALIMAINOSTELINEIDEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Julkaistu 8.9.2015 Taustaa Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot