METSXTEHON TIEDOITUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSXTEHON TIEDOITUKSIA"

Transkriptio

1 METSXTEHON TIEDOITUKSIA METSXTEHO REPORT HELSINKI 1957 U U D E T M 0 0 T T 0 R I A J 0 N E U V 0 - J A T I E 1 I I K E N N E S Ä Ä N N Ö K S E T New Motor Vehicle and Road Traffic Regulations Aulis E. Hakkarainen

2 . ~\

3 - 2 - Moottoriajoneuvoja ja tieliikennettä koskevien säännöksien uusiminen, joka on ollut käynnissä useita vuosia, on saatu päätöks een. Uudet säännökset, j otka astuvat voimaan , ovat seuraavat. - Tieliikennelaki, Suomen Asetuskokoelma n go 143/1957 _II_ Mo ottoriajoneuvoasetus, n go 330/1957 _ II _ - Ti eliikenneasetus, ngo 331/1957 Lisäksi tullaan antamaan asetuksia täydentäviä Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksiä. Tieliikennelak i, joka on vahvistettu 29.3ol957, sisältää vain tärke impiä liikennettä ko skevia periaatemääräyksiä ja valtuudet yksity iskohtaisten säännösten antamiseen asetusteitse. Lakia samoin kuin sen pohjalla annettuja asetuksia sovelletaan (l &.) yl eiselle liike nteelle tarkoitetulla tai yle i sesti liikenteeseen käytetyllä yleisellä tai yksityi sellä tiellä, kadulla, tori lla, sillalla ja muulla tällaisel la tiellä ta: alueella. Laki korvaa moottoriajoneuvoliikenteestä v annetun l ain muutoksineen. Moo t toriajoneuvoasetus, joka, kuten tieliikenneasetus, on vahvistettu 4 ol , koskee kaikkia mainitulla tiellä konevoimalla kulkevia tai kuljetettavia a joneuvoja sekä laitteita. Kiskoilla kul kevat ajoneuvot sivät kuulu sen piiriin. Pääosa puutavaran hankkijoita kiinnostavista määräyksistä on tässä asetq~sessa. Se s i sältää a j oneuvoja koskevat eknilliset ja hal linnolliset määräykset, joista mainittakoon mm. määräykset erilaisten ajoneuvojen rakenteesta, varusteista, liikenteeseen hyväksymisestä, rekis teröi misestä, kuljettajista, käyttämi sestä ja kuormaamisesta sekä ammatt i maisesta liikenteestä. Omalla voimakoneallaan kulkevat ajoneuvot n siinä jaoteltu (2. ) mo ttoriajoneuvoihin ja moottor:ikäyttöisiin laitteisiin. Lisäksi se tuntee ns. hina tavat ajoneuvot, joil la tarkoitetaan moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen vetämää ajoneuvoa tai laitetta. oottori ajoneuvoiksi katsotaan autojen ja mo ottoripyörien lisäksi kumipyöräiset trakt rit j a sell aiset työkoneet, joiden rakenteellinen kulkunopeus on yli 10 km/h. oottorikäyttöisiä laitteita taas ovat rautaisin pyörin tai telaketjui n varustetut traktorit, leikkuupuimurit, tiekoneet ja sellaiset työkoneet, joiden rakenteellinen kulkunopeus on enintään 10 km/h. oottoriajoneuv asetus korvaa v annetun autoasetuksen muutoksineen.

4

5 - 3 - Tieliikenneasetus koskee, kuten sen nimestäkin käy ilmi, tiellä tapahtuvaa liikennettä. Siinä on kai kkia tiellä liikkuvia ja kaikkia ajoneuvoja koskevien määräysten lisäksi erikoismääräyksiä raitiotie-, moottoriajoneuvo- ja polkupyöräliikennettä sekä jal ankulkijoita varten. Ko. asetuksella kumotaan v annettu asetus, joka sisältää yleisen liikennejärjestyssäännön muutoksineen ja osia v annetusta asetuksesta, joka sisältää maaseudun yl eisen järjestyssäännön. Ko. a.set~ksien pohjalla annett avista ministeriön päätöksistä mainittakocn ep~en kai kkea päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta. Ennakkotietojen mukaan se tulee sisältämään ensi sijassa ajoneuvojen rakennetta ja varusteita sekä ajo- opetusta koskevia määräyksiä. Lisäksi siihen sisältynee myös eräitä nimenomaan puutavaran kuljetuksia varten annettuja määräyksiä. Seuraavassa selostetaan tärkeimpiä niistä moottoriajoneuvoasetuksen määräyksistä, joiden kanssa joudutaan tekemisiin puutavaran kuljetuksissa. Käsittely rajoitetaan vielä lähinnä niihin kohtiin, joissa on autoasetukseen verrattuna tapahtunut muutoksia. Tieliikenneasetus jätetään käsittelyn ulkopuolelle, sillä sen määräyksiä on selostettu äivälehdissä ja autojärjestöjen lehdissä. oottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanepäätöksen määräyksiä tullaan käsittelemään myöhemmin, Autot Autojen liikenteeseen hyväksymistä, rek: steröimistä ja ajokortteja koskevat määräykset ovat pääosiltaan samanlaiset kuin aikaisemmin (luvut 4-6). Autoille sallittavat suurimmat akselipainot ovat säilyneet ennallaan (36 J. Siten kaksiakselisen auton rekisteriin merkitty akselipaino saa olla enintään 6.4 tn ja kolmiakselisen auton teliakseleille ja sellaisen kaksiakselisen auton, jonka akseleiden väli on enintään kaksi metriä, akseleille yhteensä rekiste~ ö ity kuormitus enintään tn. Suurempien autojen käyttämi nen on sallittua vain erikoisluvalla. Puutavaran hankkijoiden taholla on ymmärrettävästi toivottu sallittujen akselipainojen nostamista, mutta tämän toteuttaminen lienee vaikeata ennen tiestömme tuntuvaa kohentamista. Autojen kokonaispainoa koskevia määräyksiä (36 J on muutettu vain sikäli, että jos auto tai siihen liitetty ajoneuvo on varustettu telaketjuin, sen ko-

6 .,,

7 - 4 konaispa ino saa nyt olla enintään tn. Ai ka isemmin tämä painoraja, joka koskee myös telaketjutraktor e ita, oli tn. Autoa kuormattaessa on jatkuvasti pidettävä huol i siitä, että auton tai siihen liitetyn ajoneuvon todellinen kokonaispa ino ei ylit ä s illan liikennemerkill ä osoitettua kantavuutta eikä tällai sen ajoneuvoyhdistelmän yhteenlaskettu kokonaispaino lossin vahvi st ettua kantavuutta. Autojen kokonai spainosta on edelleen säädetty, että sen tai siihen liitetyn ajoneuvon tai niiden yhteenlaskettu kokonaispaino ei saa ylittää määrää, joka saadaan li säämällä tn:iin 140 kg kutakin a joneu von tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäi st en akselien välin kaks i metriä ylit tävän määrän täyttä 10 cm kohti. Tämä rajoitus kohdistuu ens i s ijassa auton ja teliakselill a varustetun puoliperävaunun tai kaks iaksel i sen varsinaisen perävaunun, ns. täysperävaunun muodostamaan ajoneuvoyhdi s telmään. Esimerkkinä k o. määräyksen sovelt ami sesta mainittakoon, että jos auton etuakselin ja perävaunun taka- akselin väli on 8 m, auton ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaispaino ei saa y lit tää tn - 20 dm) [ tn tn x (80 dm 1. Autoille sallittuj e n akseli- ja kokonaispainojen noudattamista viranomai set tulevat edell een valvomaan vaakojen avulla. 38 :n mukaan ylikuormaksi e i täll öin ka tsota sitä, jos kuorma- ja pakettiauton akseli- ja kokonaispaino yl ittävä t sulan maan aikana enintään 10 %: lla ja maan jäätyneenä ol lessa 20 %: l la vastaavat r ekis t eriin merk ityt pa inot, ts. ko. auto ill e rekist erö ityjä akseli- ja kokonai spainoja saadaan kesällä yli t tää korkeintaan 10 %:l la ja talvella 20 %: lla. Ti e- ja vesirakennushal l innon viranomaisella ja poliisivir a nomaisella on oikeu s myöntäessään jäljempänä selo s t et tavia erikoislupia tie t y n koneen tai j akamattoman kappal een tilapäi seen kuljet tamis ee n sallia autolle rekis teröi dy n kant avuuden ylittäminen enintää n 30 %: lla. Mainittakoon tässä yhteydessä, että henkil öautossa saadaan tilapäis es ti ylittää sille vahviste ttua matkus ta jamäär ää 30 %: lla. Lisämatkustajia ei kuitenkaan saa sijoittaaetuistuimelle. Täytäntöönpanepäätöksen mukaan kuorman suuruus saat a neen puutavaraa kuljetettaessa laskea tilavuu syksikköinä, pinokuutiometreinä, kuutiojalkoina ja standarteina. Tällöin viranomaiset tulevat valvomaan sallittuj en painojen noudattamista mää r i ttämällä kuorman t ilavuuden. Auton suurinta leveyttä on nostettu 10 cm:llä ~ ja se on nyt 2. 4 m Q6 ~. Kuorma e i ilman eriko i s lupaa saa olla autoa leveämpi. Autoasetukseen verrattuna ovat uus ia auton korkeutt a ja pituutta rajoitt avat määräykset 66 J.

8

9 - 5 - Auton korkeus kuormineen e i saa yli ttää 3.8 m. Tämän l i säksi on, kuten tähänkin asti, noudatettava alikäytävillä ja s i lloilla liikenn e me~keill ä annettuja korkeus r ajoituksi a. Perävaunutt oman auton enimmä i spituus kuorma muka a~ luettuna on 11.0 m. Auton ja s iihen kytketyn pe r ävaunun yhteenlaskettu pituus ei saa yli ttää m, paits i silloin kun perävaunulla kuljetetaan pylvä i tä tai vastaavaa pi tkää tavar aa. Viimeksi ma i nitussa tapauksessa pituusrajoitusta ei siis s ovelleta. Autojen suuri mman akseli- ja kokonai spainon, leveyden, korkeuden ja pituuden ylittämi s essä tarvittavien erikois lupien saantia koskeva määr äys (36. ) on periaatteeltaan samanlainen kuin autoasetuksen vastaava määr äys. Pitkäai kai s e t ja laajoilla aluei lla, esi m. koko maassa voimassa olevat luvat on haettava Kulkulai t osten ja yleisten töiden ministeriöitä. Kaupunkialueelle ko. luvan voi myöntää ma i s traatt i ja kauppalan alueelle jär jestys oikeus. Tie- ja vesirakennushallitus tai s en määr äämä tieviranomainen voi tietyn kuljetustehtävän suori ttami sta varten maaseudulla antaa määräajaksi luvan sellai s en auton tai kuorman käyttämi s een, joka ei vastaa edellä s e lostettuja määr äyksiä. Poliisiviranomai sella on oikeus asi anomai sta tievir anomaista kuultuaan antaa tilapäistä matkaa varten ko. lupia oman piirinsä alueelle. Erikoislupien saannin ehtona on, kuten tähänkin asti, että luvansaaja on korvausvelvollinen, jos tie tai s ilta rikkoutuu. Mainittakoon vielä, että 89 :n mukaan akselipainosta ja leveydestä aikai semmin annetut erivapaudet pysyvät edelleen voimassa. Aikai semmin rekister öi dyille ajoneuvoille, j oiden suurin korkeus tai pituus ylittää edellä mainitut eni mmä i s arvot, on v:n 1958 aikana hankittava uusi en määr äysten edellyttä~ä lupa. aataloustr aktorit Huomattavimmat muutokset on mo ottoriajoneuvoasetuksessa suoritettu maataloustraktoreita koskevien määr äysten kohdalla. Pääsääntönä on, että traktoreihin s ovelletaan t ietyi n helpotuksi n autoja koskevia määr äyksi ä (47. ). Näin ollen kaikki moottoriajoneuvoasetuksen piiriin kuuluvilla teillä liikennöivät t r aktorit on rek i ster öi tävä ja niiden kuljettajilla on oltava ajokortt i. Traktori hyväksytään liikenteeseen ohjausla i tteen sijainni sta riippumatta, ilman seisonta- ja jarruvaloja, ilman roiskesuojia ja milloin ohjaama on avonainen ilman suunnanmuutosta os oittavia laitteita ja ilman tuulil a -

10

11 - 6 - sia (48.). Jos ohjaamo taas on umpina inen, traktorissa on oltava mm, suunnanmuutosta osoittavat laitteet, tuulilasi ja koneellinen tuul ilasin pyyhkijä, T.raktci±n varusteista mainittakoon vielä, että siinä on oltava ilmarenkaat tai kumipäällysteiset telaketjut. Traktoria rekister öitäessä maahan tuojan tai val mistajan toimesta hankittu tyyppikatsastustodistus, joka annetaan jokaisesta uudesta auto- ja traktorimallista suoritetun ns. tyyppikatsastuksen perusteella, vastaa katsastuskirjaa ( 9.). Sitä e i tarvitse vuosittain uusint akatsastaa, ellei siihen il ma~nnu erityistä syytä (50 ~. Koska traktori on moottoriajoneu vo~ sille on otettava liikennevakuutus, Rekisteröi dylle traktorille annetaan yksi tunnusmerkki, j ka on kiinnitettävä s opivaan pai kkaan ajoneuvon eteen. Rekisteriotetta ei tarvits e pitää traktorin mukana, mutta se on vaadittaessa toimitettava poliisiviranomaisen nähtäväksi, Ennen asetuksen voimaantuloa käytössä olleet r ekister öi mättömät tra torit on i l mo i tettava rekisteriin v ~ n 1958 aikana (89 J, Näitä t r aktoreita ei tarvitse katsastaa, sillä katsastuskirjan asemesta hyväks,ytään traktorin omistajan antama, oi keaksi todistettu ilmoitus trak torin merkistä, Rekisteröi mi silmoitus, joka. osoi tet aan lääninhallitukselle, jätetään poliisiviranomaiselle. Ennen asetuksen voimaantuloa reki steröidyiue trnld ~~lle on vgn 1958 kul uessa hanki ttava poliisiviranomaisen välityksellä uusi tunnusmerkki, Kaikilla traktoreill a on oltava liikennevakuutus 1.12,1957 l ähtien, Voimassa oleva auton tai moottoripyörän ajokortti oikeuttaa kuljettamaan maataloustraktoria (51 ~. Li säksi voidaan traktoria silmällä pitäen hankkia erikoinen traktoriajokortti, jota haciaan hakijan asuinpaikan poliis iviranomaisel a (52.). Se annetaan ilman lääkärin todistusta ja ilman ajokoetta. Sen saaminen edellyttää 16 vuoden ikää ja katsas usmiehen antamaa todistusta siitä, että hakija on osoittanut olevansa riittävästi perillä liikennettä koskevista säännöksistä ja liikennemerkeistä sekä on hänen käsityksensä mukaan muu enkin s velias kuljettajaksi, Poikkeustapauksessa voidaan 15 vuotta täyttäneelle henkilölle antaa maaseudulla, r ajoitetulla alueella voimassa oleva k rtti, ainittakoon, että traktoriajokortti riittää myös palkatulle kuljettajalle, esim, yhtiön omistaman traktorin kuljettajalle. Ajokorttia koskevat määräykset astuvat voimaan vasta J (89 ~. Traktoriin saa ohjaajan lisäksi ottaa maksutta kuljetettavaksi enintään kaksi henkilöä ehdolla, että näille on järjestetty kiinteät, turva liset

12 .;

13 - 7 - istuimet ja että matkustajat eivät haittaa näkyvyyttä ja traktorin kuljettamista (53 J, Edellä selostettuja, maataloustraktor ei ta koskevia määräyksi ä sovelletaan myös moottorityökoneisiin, Niillä tarkoitetaan, kuten aikaisemmin on mainittu, oman voimakoneen avul la liikkuvia t yökoneita tai l aitteita, joi den suurin rakenteellinen ajonopeus on yli 10 km/h. Tel aketjutraktorit Telaketjut raktoreihin samoin kuin l eikkuupuimureihin ja tiekoneisiin sovelletaan maataloustraktor eita koskevia määräyksiä muutoin paitsi, että niitä saadaan käyttää ilman kaukoval oja, katsastamatta ja rekisteröimättä ja, milloin on erityistä syytä, umpirenkain, rautaisin pyörin tai telaketjuin varustettuina(55.), Täytäntöönpanepäätöksessä määriteltänjon tarkemmin, missä olosuhteissa umpirenkaiden,rautaisten pyörien tai telaketjujen käyttö on l u vallista, Kuten aikaisemmin on käynyt ilmi, telaketjuin varustettu ajoneuvo, jonka kokonaispa ino ylittää tn, saa liikkua moottoriajoneuvoasetuksen alaisella tiellä vai n viranomaisten antamalla erikoi sluvalla, Ko, luvan saantia on selostettu autojen yhteydessä, Mainittakoon vi elä, että telaketjutr aktorin, leikkuupuimurin ja tiekonee n kuljettajalla on oltava ainakin traktorinajokortti, Perävaunut Autoperävaunuja koskevat määräykset, jotka ovat : ssä 56,,,58, ovat pääosiltaan samanl aiset kuin a ikaisemmin, Huomattavimmat muutokset ovat puutavaran kuljetusten kannalta puoliperävaunun j a k~siakselisen varsinaisen perävaunun, ns. täysperävaunun, kytkemistä kuorma- autoon koskevissa määräyksissä, Autoon saadaan kerrallaan kytkeä vain yksi perävaunu ja katsastusmiehen on hyväksyttävä kytkinlaitteet, Per äreen käyttäminen auton yhteydessä on luvallista a i noastaan jäällä tapahtuvassa liikenteessä, Autoperävaunut ja - reet on, cuten tähänkin asti, katsastettava ja rekisteröitävä, Kuormaautoon saadaan kytkeä puoliperävaunu, jonka todellinen akseli- tai telipaino on enintään vetoauton taka- akseli- tai telipainon suuruinen, Jos perävaunussa on jarrut, sen todellinen akseli- tai telipaino saa suurimpia akselija kokonaispainoja koskevien määräysten puitteissa olla en ntään yhtä suuri

14

15 - 8 - kuin vetoauton kokonaispaino. Viimeksi mainittu määräys on uusi. Esimerkkinä sen soveltamisesta mainittakoon, että kaksiakseliseen autoon, jolle r ekisteröi ty taka- akselipaino on 5. 6 tn ja kokonaispaino 8. 0 tn, saadaan kytkeä yksiakselinen, jarruin varustettu puoliperävaunu, jonka akselipaino on 6. 4 tn. Ko. autoon saadaan edelleen kytkeä teliakselilla ja jarruilla varustettu puoliperävaunu, jonka telipaino on 8 eo tn. Aikaisemminhan kuorma- autoon kytketyn puoliperävaunun akseli- ja telipaino sai olla vetoauton taka- akselipainoa suurempi vain ministeriön luvalla. Kuorma- autoon saadaan kytkeä kaksiakselinen varsinainen perävaunu, jonka todellinen kokonaispaino on enintään vetoauton kokonaispai non suuruinen, tai, milloin auton kai k ki akselit ovat vetäviä, suurimpia akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräysten puitteissa enintään kaksi kertaa niin suuri kuin vetoauton kokonaispaino. 1ääräyksen j,älkimmäinen osa, joka on uusi, on omiaan parantamaan täysperävaunujen käyttömahdollisuuksia, sillä niitä voidaan nyt kuormittaa enemmän kuin aikaisemmin. Perävaunujen kytkemistä maataloustraktoreihin koskevat määräykset (59.) ovat lievempi ä kuin autoihin kytkemistä kosk e vat ~ Traktoriin saadaan poliisiviranomaisen luvalla kytkeä myös kaksi perävaunua. raktoriperävaunun kytkemiseen ei tarvitse hankkia katsastusmiehen hyväksymistä. Sitä ei vaadita katsastettavaksi, ellei siihen ilmaannu erityistä syytä. Sitä ei tarvitse rekisteröidä. Aikaisemmin rekisteröityjen traktoriperävaunujen tunnusmerkit ja rekisteriotteet on palautettava poliisiviranomaisille v:n 1958 kuluessa (89.). Traktoriperävaunun kokonaispainosta on sä;.i.detty (59.), että milloin perävaunussa on vetävä akseli tai siinä on traktorin kuljettajan hoidettavat jarrut tai milloin 15 ~ perävaunun kokonaispainosta kohdistuu traktorin vetokoukkuun, perävaunun k konaispaino saa suurimpia akseli - ja kokonaispainoja koskevien määräyksien puitteissa olla enintään kolminkertainen traktorin omaan painoon verrattuna. Ellei perävaunu täytä mainittuja ehtoja, sen kokonaispa ino saa olla enintään kaksi kertaa niin suuri kuin traktorin oma paino. Traktorin painossa saadaan ottaa huomioon sen valmistajan suosituksen mukaisesti asennetut lisäpainot, kuitenkin enintään l/3 traktorin rekisteröidystä painosta. Esimerkiksi, jos traktorin oma paino on 2. 1 tn, siihen saadaan perävaunun kokonaispainoa määrättäessä lisätä enintään 0. 7 tn, jolloin perävaunun kokonaispaino saa olla 8. 4 tn. Traktoriperäva nun leveys saa olla enintää n 2. 4 m, ja se saa ol la trakto-

16 .

17 - 9 - ria leveämpi (59 ~ ). - Autoperävaunuhan ei ilman ministeriön lupaa saa olla autoa leveämpi,- Traktorin ja k~enperävaunun y~d i st elmän enimmäispituus on 18, 0 m. Traktoriperävaunussa ei vaadita taka- eikä jarruvaloja, roiskesuojia ei kä sen painoja koskevia merkintöjä, Milloin tractoria vain matkan vähäisel tä osalta käytetään moottoriajoneuvoasetuksen alaisella tiellä, siihen saadaan kytkeä peräreki ehdolla, että siitä ei ole vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle. atkan vähäistä osaa ei ole määritelty tarkemmin. Perärekeen sovelletaan edellä selos t ettuja 1 perävaunuja coskevia määräyksiä muutoin paitsi, että perärekeä saadaan kuormittaa olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden sallimaan määrään. Moottorityökoneeseen ja moottorikäyttöiseen laitteeseen saadaan kytkeä sen poltto- ja voiteluaineiden sekä tarpeellisten varusteiden kuljettamisessa tarvittava perävaunu (60 ~. Tällöin on noudat ettava s oveltuvin kohdin traktoriperävaunuja koskevia määräyksiä. Ko, perävaunun kokonaispaino saa olla enintään 1/3 vetävän ajoneuvon kokona ispainosta. Autoon ja traktoriin saadaan kytkeä hinattava laite, esim. pyörille asennettu kämppä (62.). Siihen sovelletaan t i etyin helpotuksin auto- ja traktoriperävaunuja koskevia määräyksiä, Hinattavassa laitteessa saa olla umpirenkaat tai r autaiset pyörät, Sitä ei autoonkaan kytkettäessä vaadita r ekister öi täväksi eikä sen kytke ntää katsastuksessa hyväksyttäväksi. Ammattimainen liikenne Ammattimaista autoliikennettä koskevat määr äykset ovat moottoriajoneuvoasetuksen 12. luvussa, Traktoreista on säädetty, että mainittuja määräyksiä ei sovelleta sellai sella traktorilla korvausta vastaan suoritettaviin kuljetuksiin, j ota sen omistaja t arvitsee harjoittamaansa maataloutta varten, Tämä merkitsee s i tä, et tä maanviljelijöiden omistamat traktorit saavat osallistua esim. vieraan puutavaran kuljetukseen i l man ammattimaisen liikenteen har joittamiseen oi keuttavaa lupaa. Li säksi ne eivät ole sidottuja ti ~yy n liikennealueeseen, vaan niitä saa esteettömästi siirtää paikkakunnalta toiselle. Sen sijaan traktorin omistaja, joka ei ole maanvilj elijä ja joka suorittaa traktorillaan kuljetuksia korvausta vastaan, rinnastetaan autourakoitsijaan, ja hän on siten ammat imaista autoliikennettä koskevien määräysten alainen,

18 . - ~ :-

19 Ammattimainen autoliikenne on jaoteltu linja- ja tilausliikenteeseen. Autoasetuksessa j älkimmäisestä liikennelajista käytettiin nimitystä alueliikenne. Puutavaran kuljetuksiin osallistuvat urakoitsijoiden autot liikennöivät tilausliikenneluvan turvin. Ko. luvassa on määrätty mm. auton asemapaikka ja liikennealue. Siihen sisäl tyy oi keus suorittaa tilapäinen ajo sekä liikennealueen ulkopuol elle että sen ulkopuolelta. Kuorma- auton tilausliikenneluvan hal ti jalla on, kuten ai kai semmin alueliikenneluvan haltijalla, oikeus tilapäisesti siirtää autonsa asemapaikan l äänissä liikennealueen ulkopuolella ol evan työmaan töihin. Siirrosta on ennakol ta ilmoitettava asemapaikan poliisiviranomaiselle. Uutta on määräys, että jos auto siirretään asemapai kan l äänissä maaseudulta kaupunkiin tai päinvastoin, siihen on ensin hankittava poliisilaitoksen suostumus. Auton s iirtämiseen asemapaikan l äänin ulkopuolella ol evan työmaan töihin on edelleen hankittava asemapa ikan poliisiviranomaiselta erikoinen siirtol upa, joka annetaan määräajaksi.

20

21 NEW MOTOR VEHICLE AND ROAD TRAFFIC REGULATIONS by Aulis E. Hakkara inen SUMMARY The report indicates the most important of the new mot or vehicle and road traffic regulations, taking effect on December 1, 1957, wh ich will affect timber haulage operations. It may be mentioned i n thi s connection that the maximum registered axle weight of a two- axle car in Finland is 6. 4 t ons and the permissible weight for the tandem axles, taken together, of a 3- axle car t ons. The maximum car width i s 2. 4 m. and maximum hei ght inclusive of the load 3.8 m. The maximum len-gth of a car without t r ai1er, inclusive of the load, i s 11 m. and that of a truck wi th t r ai1er 14 m. hen t ransporting by t rai1er po1es or other correspnnding- 1y 1ong timber, thi s maxi mum 1ength may be exceeded. On1y one t r ai1er at a time may be coup1ed to the t ruck. On the other hand, two trai1ers may be coupled to an agricultura1 tract or under certain conditions.

22

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA

TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA 1 TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA Ilkka Kantola Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 31.3.2016 Uus-Urakka-hankkeen koulutustilaisuus 2 MÄÄRITELMIÄ TRAKTORI Traktori, T-luokka,

Lisätiedot

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ Sivu 2 (7) LIIKENNEVAKUUTUSLAIN 16 :N MUKAISTA VAKUUTTAMATTOMAN AJONEUVON OMISTAJALTA TAI HALTIJALTA PERITTÄVÄÄ HYVIKETTÄ MÄÄRÄTTÄESSÄ SOVELLETTAVIA KESKIMÄÄRÄISIÄ VAKUUTUSMAKSUJA LASKETTAESSA KÄYTETTÄVÄ

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana.

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana. LUPAEHDOT 1/201 Voimassa 15.1.201 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 15.1.201 myönnetyssä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Erikoiskuljetusmääräys

Erikoiskuljetusmääräys Erikoiskuljetusmääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Seppo Terävä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Valmistelu Määräyksellä korvataan Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen. Antti Korpilahti

Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen. Antti Korpilahti Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen 11/2013 Ajoneuvoasetuksen merkittävimmät muutokset 1.10.2013 Ajoneuvojen korkeutta lisättiin Auton teli- ja kokonaismassoihin muutoksia 8- ja 9-akseliset

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1.

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1. LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS 1. Yleistä 1.1. Tässä luvussa selostetaan kuormaus- ja kiinnitysmenetelmät Suomen

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Maastoliikenteen perusteita

Maastoliikenteen perusteita Maastoliikenteen perusteita Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tarkoittaa moottoriajoneuvolla ajamista maastossa eli tavallisten teiden ulkopuolella. Lain mukaan maasto on maa-alue ja jääpeitteinen

Lisätiedot

SFS 1970:340 KOULUKULJETUSASETUS 679

SFS 1970:340 KOULUKULJETUSASETUS 679 Skolskjuts, förordning SFS 1970:340 KOULUKULJETUSASETUS 679 Koulukuljetusasetus SFS 1970:340 1 1 Koulukuljetuksella tarkoitetaan tässä asetuksessa sellaista esikoulussa, peruskoulussa, lukiokoulussa tai

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 112 17 18 19 20 21 22 4 5 8 9 23 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 39 Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä Ford Transit Ford Transit -mallisto

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko elinkeinoelämään Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Kiteen kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten periaatteet 01.10.2016 alkaen - esiopetuksen osalta 231/12.01.00/2013 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen

7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA Arno Tuovinen MDSATIHO Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Pubelin 9D-l400ll 7/1977 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin 1 (5) Antopäivä: 29.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.7.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Trafin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 324. Laki

SISÄLLYS. N:o 324. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2004 N:o 324 329 SISÄLLYS N:o Sivu 324 Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 112 13 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 340 300 260 140 [190] 120 [163] 100 [136] 80 [109] 380 340 300 260 140 [190] 120

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistuvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus 2010 Työryhmä, johon on kuulunut henkilöitä Helsingin poliisilaitoksesta, liikkuvasta poliisista ja Poliisihallituksesta,

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot