METSXTEHON TIEDOITUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSXTEHON TIEDOITUKSIA"

Transkriptio

1 METSXTEHON TIEDOITUKSIA METSXTEHO REPORT HELSINKI 1957 U U D E T M 0 0 T T 0 R I A J 0 N E U V 0 - J A T I E 1 I I K E N N E S Ä Ä N N Ö K S E T New Motor Vehicle and Road Traffic Regulations Aulis E. Hakkarainen

2 . ~\

3 - 2 - Moottoriajoneuvoja ja tieliikennettä koskevien säännöksien uusiminen, joka on ollut käynnissä useita vuosia, on saatu päätöks een. Uudet säännökset, j otka astuvat voimaan , ovat seuraavat. - Tieliikennelaki, Suomen Asetuskokoelma n go 143/1957 _II_ Mo ottoriajoneuvoasetus, n go 330/1957 _ II _ - Ti eliikenneasetus, ngo 331/1957 Lisäksi tullaan antamaan asetuksia täydentäviä Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksiä. Tieliikennelak i, joka on vahvistettu 29.3ol957, sisältää vain tärke impiä liikennettä ko skevia periaatemääräyksiä ja valtuudet yksity iskohtaisten säännösten antamiseen asetusteitse. Lakia samoin kuin sen pohjalla annettuja asetuksia sovelletaan (l &.) yl eiselle liike nteelle tarkoitetulla tai yle i sesti liikenteeseen käytetyllä yleisellä tai yksityi sellä tiellä, kadulla, tori lla, sillalla ja muulla tällaisel la tiellä ta: alueella. Laki korvaa moottoriajoneuvoliikenteestä v annetun l ain muutoksineen. Moo t toriajoneuvoasetus, joka, kuten tieliikenneasetus, on vahvistettu 4 ol , koskee kaikkia mainitulla tiellä konevoimalla kulkevia tai kuljetettavia a joneuvoja sekä laitteita. Kiskoilla kul kevat ajoneuvot sivät kuulu sen piiriin. Pääosa puutavaran hankkijoita kiinnostavista määräyksistä on tässä asetq~sessa. Se s i sältää a j oneuvoja koskevat eknilliset ja hal linnolliset määräykset, joista mainittakoon mm. määräykset erilaisten ajoneuvojen rakenteesta, varusteista, liikenteeseen hyväksymisestä, rekis teröi misestä, kuljettajista, käyttämi sestä ja kuormaamisesta sekä ammatt i maisesta liikenteestä. Omalla voimakoneallaan kulkevat ajoneuvot n siinä jaoteltu (2. ) mo ttoriajoneuvoihin ja moottor:ikäyttöisiin laitteisiin. Lisäksi se tuntee ns. hina tavat ajoneuvot, joil la tarkoitetaan moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen vetämää ajoneuvoa tai laitetta. oottori ajoneuvoiksi katsotaan autojen ja mo ottoripyörien lisäksi kumipyöräiset trakt rit j a sell aiset työkoneet, joiden rakenteellinen kulkunopeus on yli 10 km/h. oottorikäyttöisiä laitteita taas ovat rautaisin pyörin tai telaketjui n varustetut traktorit, leikkuupuimurit, tiekoneet ja sellaiset työkoneet, joiden rakenteellinen kulkunopeus on enintään 10 km/h. oottoriajoneuv asetus korvaa v annetun autoasetuksen muutoksineen.

4

5 - 3 - Tieliikenneasetus koskee, kuten sen nimestäkin käy ilmi, tiellä tapahtuvaa liikennettä. Siinä on kai kkia tiellä liikkuvia ja kaikkia ajoneuvoja koskevien määräysten lisäksi erikoismääräyksiä raitiotie-, moottoriajoneuvo- ja polkupyöräliikennettä sekä jal ankulkijoita varten. Ko. asetuksella kumotaan v annettu asetus, joka sisältää yleisen liikennejärjestyssäännön muutoksineen ja osia v annetusta asetuksesta, joka sisältää maaseudun yl eisen järjestyssäännön. Ko. a.set~ksien pohjalla annett avista ministeriön päätöksistä mainittakocn ep~en kai kkea päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta. Ennakkotietojen mukaan se tulee sisältämään ensi sijassa ajoneuvojen rakennetta ja varusteita sekä ajo- opetusta koskevia määräyksiä. Lisäksi siihen sisältynee myös eräitä nimenomaan puutavaran kuljetuksia varten annettuja määräyksiä. Seuraavassa selostetaan tärkeimpiä niistä moottoriajoneuvoasetuksen määräyksistä, joiden kanssa joudutaan tekemisiin puutavaran kuljetuksissa. Käsittely rajoitetaan vielä lähinnä niihin kohtiin, joissa on autoasetukseen verrattuna tapahtunut muutoksia. Tieliikenneasetus jätetään käsittelyn ulkopuolelle, sillä sen määräyksiä on selostettu äivälehdissä ja autojärjestöjen lehdissä. oottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanepäätöksen määräyksiä tullaan käsittelemään myöhemmin, Autot Autojen liikenteeseen hyväksymistä, rek: steröimistä ja ajokortteja koskevat määräykset ovat pääosiltaan samanlaiset kuin aikaisemmin (luvut 4-6). Autoille sallittavat suurimmat akselipainot ovat säilyneet ennallaan (36 J. Siten kaksiakselisen auton rekisteriin merkitty akselipaino saa olla enintään 6.4 tn ja kolmiakselisen auton teliakseleille ja sellaisen kaksiakselisen auton, jonka akseleiden väli on enintään kaksi metriä, akseleille yhteensä rekiste~ ö ity kuormitus enintään tn. Suurempien autojen käyttämi nen on sallittua vain erikoisluvalla. Puutavaran hankkijoiden taholla on ymmärrettävästi toivottu sallittujen akselipainojen nostamista, mutta tämän toteuttaminen lienee vaikeata ennen tiestömme tuntuvaa kohentamista. Autojen kokonaispainoa koskevia määräyksiä (36 J on muutettu vain sikäli, että jos auto tai siihen liitetty ajoneuvo on varustettu telaketjuin, sen ko-

6 .,,

7 - 4 konaispa ino saa nyt olla enintään tn. Ai ka isemmin tämä painoraja, joka koskee myös telaketjutraktor e ita, oli tn. Autoa kuormattaessa on jatkuvasti pidettävä huol i siitä, että auton tai siihen liitetyn ajoneuvon todellinen kokonaispa ino ei ylit ä s illan liikennemerkill ä osoitettua kantavuutta eikä tällai sen ajoneuvoyhdistelmän yhteenlaskettu kokonaispaino lossin vahvi st ettua kantavuutta. Autojen kokonai spainosta on edelleen säädetty, että sen tai siihen liitetyn ajoneuvon tai niiden yhteenlaskettu kokonaispaino ei saa ylittää määrää, joka saadaan li säämällä tn:iin 140 kg kutakin a joneu von tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäi st en akselien välin kaks i metriä ylit tävän määrän täyttä 10 cm kohti. Tämä rajoitus kohdistuu ens i s ijassa auton ja teliakselill a varustetun puoliperävaunun tai kaks iaksel i sen varsinaisen perävaunun, ns. täysperävaunun muodostamaan ajoneuvoyhdi s telmään. Esimerkkinä k o. määräyksen sovelt ami sesta mainittakoon, että jos auton etuakselin ja perävaunun taka- akselin väli on 8 m, auton ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaispaino ei saa y lit tää tn - 20 dm) [ tn tn x (80 dm 1. Autoille sallittuj e n akseli- ja kokonaispainojen noudattamista viranomai set tulevat edell een valvomaan vaakojen avulla. 38 :n mukaan ylikuormaksi e i täll öin ka tsota sitä, jos kuorma- ja pakettiauton akseli- ja kokonaispaino yl ittävä t sulan maan aikana enintään 10 %: lla ja maan jäätyneenä ol lessa 20 %: l la vastaavat r ekis t eriin merk ityt pa inot, ts. ko. auto ill e rekist erö ityjä akseli- ja kokonai spainoja saadaan kesällä yli t tää korkeintaan 10 %:l la ja talvella 20 %: lla. Ti e- ja vesirakennushal l innon viranomaisella ja poliisivir a nomaisella on oikeu s myöntäessään jäljempänä selo s t et tavia erikoislupia tie t y n koneen tai j akamattoman kappal een tilapäi seen kuljet tamis ee n sallia autolle rekis teröi dy n kant avuuden ylittäminen enintää n 30 %: lla. Mainittakoon tässä yhteydessä, että henkil öautossa saadaan tilapäis es ti ylittää sille vahviste ttua matkus ta jamäär ää 30 %: lla. Lisämatkustajia ei kuitenkaan saa sijoittaaetuistuimelle. Täytäntöönpanepäätöksen mukaan kuorman suuruus saat a neen puutavaraa kuljetettaessa laskea tilavuu syksikköinä, pinokuutiometreinä, kuutiojalkoina ja standarteina. Tällöin viranomaiset tulevat valvomaan sallittuj en painojen noudattamista mää r i ttämällä kuorman t ilavuuden. Auton suurinta leveyttä on nostettu 10 cm:llä ~ ja se on nyt 2. 4 m Q6 ~. Kuorma e i ilman eriko i s lupaa saa olla autoa leveämpi. Autoasetukseen verrattuna ovat uus ia auton korkeutt a ja pituutta rajoitt avat määräykset 66 J.

8

9 - 5 - Auton korkeus kuormineen e i saa yli ttää 3.8 m. Tämän l i säksi on, kuten tähänkin asti, noudatettava alikäytävillä ja s i lloilla liikenn e me~keill ä annettuja korkeus r ajoituksi a. Perävaunutt oman auton enimmä i spituus kuorma muka a~ luettuna on 11.0 m. Auton ja s iihen kytketyn pe r ävaunun yhteenlaskettu pituus ei saa yli ttää m, paits i silloin kun perävaunulla kuljetetaan pylvä i tä tai vastaavaa pi tkää tavar aa. Viimeksi ma i nitussa tapauksessa pituusrajoitusta ei siis s ovelleta. Autojen suuri mman akseli- ja kokonai spainon, leveyden, korkeuden ja pituuden ylittämi s essä tarvittavien erikois lupien saantia koskeva määr äys (36. ) on periaatteeltaan samanlainen kuin autoasetuksen vastaava määr äys. Pitkäai kai s e t ja laajoilla aluei lla, esi m. koko maassa voimassa olevat luvat on haettava Kulkulai t osten ja yleisten töiden ministeriöitä. Kaupunkialueelle ko. luvan voi myöntää ma i s traatt i ja kauppalan alueelle jär jestys oikeus. Tie- ja vesirakennushallitus tai s en määr äämä tieviranomainen voi tietyn kuljetustehtävän suori ttami sta varten maaseudulla antaa määräajaksi luvan sellai s en auton tai kuorman käyttämi s een, joka ei vastaa edellä s e lostettuja määr äyksiä. Poliisiviranomai sella on oikeus asi anomai sta tievir anomaista kuultuaan antaa tilapäistä matkaa varten ko. lupia oman piirinsä alueelle. Erikoislupien saannin ehtona on, kuten tähänkin asti, että luvansaaja on korvausvelvollinen, jos tie tai s ilta rikkoutuu. Mainittakoon vielä, että 89 :n mukaan akselipainosta ja leveydestä aikai semmin annetut erivapaudet pysyvät edelleen voimassa. Aikai semmin rekister öi dyille ajoneuvoille, j oiden suurin korkeus tai pituus ylittää edellä mainitut eni mmä i s arvot, on v:n 1958 aikana hankittava uusi en määr äysten edellyttä~ä lupa. aataloustr aktorit Huomattavimmat muutokset on mo ottoriajoneuvoasetuksessa suoritettu maataloustraktoreita koskevien määr äysten kohdalla. Pääsääntönä on, että traktoreihin s ovelletaan t ietyi n helpotuksi n autoja koskevia määr äyksi ä (47. ). Näin ollen kaikki moottoriajoneuvoasetuksen piiriin kuuluvilla teillä liikennöivät t r aktorit on rek i ster öi tävä ja niiden kuljettajilla on oltava ajokortt i. Traktori hyväksytään liikenteeseen ohjausla i tteen sijainni sta riippumatta, ilman seisonta- ja jarruvaloja, ilman roiskesuojia ja milloin ohjaama on avonainen ilman suunnanmuutosta os oittavia laitteita ja ilman tuulil a -

10

11 - 6 - sia (48.). Jos ohjaamo taas on umpina inen, traktorissa on oltava mm, suunnanmuutosta osoittavat laitteet, tuulilasi ja koneellinen tuul ilasin pyyhkijä, T.raktci±n varusteista mainittakoon vielä, että siinä on oltava ilmarenkaat tai kumipäällysteiset telaketjut. Traktoria rekister öitäessä maahan tuojan tai val mistajan toimesta hankittu tyyppikatsastustodistus, joka annetaan jokaisesta uudesta auto- ja traktorimallista suoritetun ns. tyyppikatsastuksen perusteella, vastaa katsastuskirjaa ( 9.). Sitä e i tarvitse vuosittain uusint akatsastaa, ellei siihen il ma~nnu erityistä syytä (50 ~. Koska traktori on moottoriajoneu vo~ sille on otettava liikennevakuutus, Rekisteröi dylle traktorille annetaan yksi tunnusmerkki, j ka on kiinnitettävä s opivaan pai kkaan ajoneuvon eteen. Rekisteriotetta ei tarvits e pitää traktorin mukana, mutta se on vaadittaessa toimitettava poliisiviranomaisen nähtäväksi, Ennen asetuksen voimaantuloa käytössä olleet r ekister öi mättömät tra torit on i l mo i tettava rekisteriin v ~ n 1958 aikana (89 J, Näitä t r aktoreita ei tarvitse katsastaa, sillä katsastuskirjan asemesta hyväks,ytään traktorin omistajan antama, oi keaksi todistettu ilmoitus trak torin merkistä, Rekisteröi mi silmoitus, joka. osoi tet aan lääninhallitukselle, jätetään poliisiviranomaiselle. Ennen asetuksen voimaantuloa reki steröidyiue trnld ~~lle on vgn 1958 kul uessa hanki ttava poliisiviranomaisen välityksellä uusi tunnusmerkki, Kaikilla traktoreill a on oltava liikennevakuutus 1.12,1957 l ähtien, Voimassa oleva auton tai moottoripyörän ajokortti oikeuttaa kuljettamaan maataloustraktoria (51 ~. Li säksi voidaan traktoria silmällä pitäen hankkia erikoinen traktoriajokortti, jota haciaan hakijan asuinpaikan poliis iviranomaisel a (52.). Se annetaan ilman lääkärin todistusta ja ilman ajokoetta. Sen saaminen edellyttää 16 vuoden ikää ja katsas usmiehen antamaa todistusta siitä, että hakija on osoittanut olevansa riittävästi perillä liikennettä koskevista säännöksistä ja liikennemerkeistä sekä on hänen käsityksensä mukaan muu enkin s velias kuljettajaksi, Poikkeustapauksessa voidaan 15 vuotta täyttäneelle henkilölle antaa maaseudulla, r ajoitetulla alueella voimassa oleva k rtti, ainittakoon, että traktoriajokortti riittää myös palkatulle kuljettajalle, esim, yhtiön omistaman traktorin kuljettajalle. Ajokorttia koskevat määräykset astuvat voimaan vasta J (89 ~. Traktoriin saa ohjaajan lisäksi ottaa maksutta kuljetettavaksi enintään kaksi henkilöä ehdolla, että näille on järjestetty kiinteät, turva liset

12 .;

13 - 7 - istuimet ja että matkustajat eivät haittaa näkyvyyttä ja traktorin kuljettamista (53 J, Edellä selostettuja, maataloustraktor ei ta koskevia määräyksi ä sovelletaan myös moottorityökoneisiin, Niillä tarkoitetaan, kuten aikaisemmin on mainittu, oman voimakoneen avul la liikkuvia t yökoneita tai l aitteita, joi den suurin rakenteellinen ajonopeus on yli 10 km/h. Tel aketjutraktorit Telaketjut raktoreihin samoin kuin l eikkuupuimureihin ja tiekoneisiin sovelletaan maataloustraktor eita koskevia määräyksiä muutoin paitsi, että niitä saadaan käyttää ilman kaukoval oja, katsastamatta ja rekisteröimättä ja, milloin on erityistä syytä, umpirenkain, rautaisin pyörin tai telaketjuin varustettuina(55.), Täytäntöönpanepäätöksessä määriteltänjon tarkemmin, missä olosuhteissa umpirenkaiden,rautaisten pyörien tai telaketjujen käyttö on l u vallista, Kuten aikaisemmin on käynyt ilmi, telaketjuin varustettu ajoneuvo, jonka kokonaispa ino ylittää tn, saa liikkua moottoriajoneuvoasetuksen alaisella tiellä vai n viranomaisten antamalla erikoi sluvalla, Ko, luvan saantia on selostettu autojen yhteydessä, Mainittakoon vi elä, että telaketjutr aktorin, leikkuupuimurin ja tiekonee n kuljettajalla on oltava ainakin traktorinajokortti, Perävaunut Autoperävaunuja koskevat määräykset, jotka ovat : ssä 56,,,58, ovat pääosiltaan samanl aiset kuin a ikaisemmin, Huomattavimmat muutokset ovat puutavaran kuljetusten kannalta puoliperävaunun j a k~siakselisen varsinaisen perävaunun, ns. täysperävaunun, kytkemistä kuorma- autoon koskevissa määräyksissä, Autoon saadaan kerrallaan kytkeä vain yksi perävaunu ja katsastusmiehen on hyväksyttävä kytkinlaitteet, Per äreen käyttäminen auton yhteydessä on luvallista a i noastaan jäällä tapahtuvassa liikenteessä, Autoperävaunut ja - reet on, cuten tähänkin asti, katsastettava ja rekisteröitävä, Kuormaautoon saadaan kytkeä puoliperävaunu, jonka todellinen akseli- tai telipaino on enintään vetoauton taka- akseli- tai telipainon suuruinen, Jos perävaunussa on jarrut, sen todellinen akseli- tai telipaino saa suurimpia akselija kokonaispainoja koskevien määräysten puitteissa olla en ntään yhtä suuri

14

15 - 8 - kuin vetoauton kokonaispaino. Viimeksi mainittu määräys on uusi. Esimerkkinä sen soveltamisesta mainittakoon, että kaksiakseliseen autoon, jolle r ekisteröi ty taka- akselipaino on 5. 6 tn ja kokonaispaino 8. 0 tn, saadaan kytkeä yksiakselinen, jarruin varustettu puoliperävaunu, jonka akselipaino on 6. 4 tn. Ko. autoon saadaan edelleen kytkeä teliakselilla ja jarruilla varustettu puoliperävaunu, jonka telipaino on 8 eo tn. Aikaisemminhan kuorma- autoon kytketyn puoliperävaunun akseli- ja telipaino sai olla vetoauton taka- akselipainoa suurempi vain ministeriön luvalla. Kuorma- autoon saadaan kytkeä kaksiakselinen varsinainen perävaunu, jonka todellinen kokonaispaino on enintään vetoauton kokonaispai non suuruinen, tai, milloin auton kai k ki akselit ovat vetäviä, suurimpia akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräysten puitteissa enintään kaksi kertaa niin suuri kuin vetoauton kokonaispaino. 1ääräyksen j,älkimmäinen osa, joka on uusi, on omiaan parantamaan täysperävaunujen käyttömahdollisuuksia, sillä niitä voidaan nyt kuormittaa enemmän kuin aikaisemmin. Perävaunujen kytkemistä maataloustraktoreihin koskevat määräykset (59.) ovat lievempi ä kuin autoihin kytkemistä kosk e vat ~ Traktoriin saadaan poliisiviranomaisen luvalla kytkeä myös kaksi perävaunua. raktoriperävaunun kytkemiseen ei tarvitse hankkia katsastusmiehen hyväksymistä. Sitä ei vaadita katsastettavaksi, ellei siihen ilmaannu erityistä syytä. Sitä ei tarvitse rekisteröidä. Aikaisemmin rekisteröityjen traktoriperävaunujen tunnusmerkit ja rekisteriotteet on palautettava poliisiviranomaisille v:n 1958 kuluessa (89.). Traktoriperävaunun kokonaispainosta on sä;.i.detty (59.), että milloin perävaunussa on vetävä akseli tai siinä on traktorin kuljettajan hoidettavat jarrut tai milloin 15 ~ perävaunun kokonaispainosta kohdistuu traktorin vetokoukkuun, perävaunun k konaispaino saa suurimpia akseli - ja kokonaispainoja koskevien määräyksien puitteissa olla enintään kolminkertainen traktorin omaan painoon verrattuna. Ellei perävaunu täytä mainittuja ehtoja, sen kokonaispa ino saa olla enintään kaksi kertaa niin suuri kuin traktorin oma paino. Traktorin painossa saadaan ottaa huomioon sen valmistajan suosituksen mukaisesti asennetut lisäpainot, kuitenkin enintään l/3 traktorin rekisteröidystä painosta. Esimerkiksi, jos traktorin oma paino on 2. 1 tn, siihen saadaan perävaunun kokonaispainoa määrättäessä lisätä enintään 0. 7 tn, jolloin perävaunun kokonaispaino saa olla 8. 4 tn. Traktoriperäva nun leveys saa olla enintää n 2. 4 m, ja se saa ol la trakto-

16 .

17 - 9 - ria leveämpi (59 ~ ). - Autoperävaunuhan ei ilman ministeriön lupaa saa olla autoa leveämpi,- Traktorin ja k~enperävaunun y~d i st elmän enimmäispituus on 18, 0 m. Traktoriperävaunussa ei vaadita taka- eikä jarruvaloja, roiskesuojia ei kä sen painoja koskevia merkintöjä, Milloin tractoria vain matkan vähäisel tä osalta käytetään moottoriajoneuvoasetuksen alaisella tiellä, siihen saadaan kytkeä peräreki ehdolla, että siitä ei ole vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle. atkan vähäistä osaa ei ole määritelty tarkemmin. Perärekeen sovelletaan edellä selos t ettuja 1 perävaunuja coskevia määräyksiä muutoin paitsi, että perärekeä saadaan kuormittaa olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden sallimaan määrään. Moottorityökoneeseen ja moottorikäyttöiseen laitteeseen saadaan kytkeä sen poltto- ja voiteluaineiden sekä tarpeellisten varusteiden kuljettamisessa tarvittava perävaunu (60 ~. Tällöin on noudat ettava s oveltuvin kohdin traktoriperävaunuja koskevia määräyksiä. Ko, perävaunun kokonaispaino saa olla enintään 1/3 vetävän ajoneuvon kokona ispainosta. Autoon ja traktoriin saadaan kytkeä hinattava laite, esim. pyörille asennettu kämppä (62.). Siihen sovelletaan t i etyin helpotuksin auto- ja traktoriperävaunuja koskevia määräyksiä, Hinattavassa laitteessa saa olla umpirenkaat tai r autaiset pyörät, Sitä ei autoonkaan kytkettäessä vaadita r ekister öi täväksi eikä sen kytke ntää katsastuksessa hyväksyttäväksi. Ammattimainen liikenne Ammattimaista autoliikennettä koskevat määr äykset ovat moottoriajoneuvoasetuksen 12. luvussa, Traktoreista on säädetty, että mainittuja määräyksiä ei sovelleta sellai sella traktorilla korvausta vastaan suoritettaviin kuljetuksiin, j ota sen omistaja t arvitsee harjoittamaansa maataloutta varten, Tämä merkitsee s i tä, et tä maanviljelijöiden omistamat traktorit saavat osallistua esim. vieraan puutavaran kuljetukseen i l man ammattimaisen liikenteen har joittamiseen oi keuttavaa lupaa. Li säksi ne eivät ole sidottuja ti ~yy n liikennealueeseen, vaan niitä saa esteettömästi siirtää paikkakunnalta toiselle. Sen sijaan traktorin omistaja, joka ei ole maanvilj elijä ja joka suorittaa traktorillaan kuljetuksia korvausta vastaan, rinnastetaan autourakoitsijaan, ja hän on siten ammat imaista autoliikennettä koskevien määräysten alainen,

18 . - ~ :-

19 Ammattimainen autoliikenne on jaoteltu linja- ja tilausliikenteeseen. Autoasetuksessa j älkimmäisestä liikennelajista käytettiin nimitystä alueliikenne. Puutavaran kuljetuksiin osallistuvat urakoitsijoiden autot liikennöivät tilausliikenneluvan turvin. Ko. luvassa on määrätty mm. auton asemapaikka ja liikennealue. Siihen sisäl tyy oi keus suorittaa tilapäinen ajo sekä liikennealueen ulkopuol elle että sen ulkopuolelta. Kuorma- auton tilausliikenneluvan hal ti jalla on, kuten ai kai semmin alueliikenneluvan haltijalla, oikeus tilapäisesti siirtää autonsa asemapaikan l äänissä liikennealueen ulkopuolella ol evan työmaan töihin. Siirrosta on ennakol ta ilmoitettava asemapaikan poliisiviranomaiselle. Uutta on määräys, että jos auto siirretään asemapai kan l äänissä maaseudulta kaupunkiin tai päinvastoin, siihen on ensin hankittava poliisilaitoksen suostumus. Auton s iirtämiseen asemapaikan l äänin ulkopuolella ol evan työmaan töihin on edelleen hankittava asemapa ikan poliisiviranomaiselta erikoinen siirtol upa, joka annetaan määräajaksi.

20

21 NEW MOTOR VEHICLE AND ROAD TRAFFIC REGULATIONS by Aulis E. Hakkara inen SUMMARY The report indicates the most important of the new mot or vehicle and road traffic regulations, taking effect on December 1, 1957, wh ich will affect timber haulage operations. It may be mentioned i n thi s connection that the maximum registered axle weight of a two- axle car in Finland is 6. 4 t ons and the permissible weight for the tandem axles, taken together, of a 3- axle car t ons. The maximum car width i s 2. 4 m. and maximum hei ght inclusive of the load 3.8 m. The maximum len-gth of a car without t r ai1er, inclusive of the load, i s 11 m. and that of a truck wi th t r ai1er 14 m. hen t ransporting by t rai1er po1es or other correspnnding- 1y 1ong timber, thi s maxi mum 1ength may be exceeded. On1y one t r ai1er at a time may be coup1ed to the t ruck. On the other hand, two trai1ers may be coupled to an agricultura1 tract or under certain conditions.

22

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Tielaitos TIEHALLINTO, Liikenteen palvelut Helsinki 1998 2. painos TIEL 2120007 ISBN 951-726-467-4 J-Paino Oy Helsinki 1998 Julkaisua myy Tielaitoksen kirjasto Telefax

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-854-8 TIEH 2200007-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008

KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008 1.0 Sisällysluettelo KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008 1 1.0 Sisällysluettelo 2. KÄSIKIRJAN TARKOITUS, SISÄLLÖNKUVAUS JA KÄYTTÖOHJE... 4 2.1 JOHDANTO...4 2.2 KÄSIKIRJAN KÄYTTÖ...5 2.3 KÄYTETTYJÄ

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Tiehallinto

Lisätiedot

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus Päällerakenne... 2 Turvallisuus... 2 Vaatimukset ja vastuut... 2 Ympäristötekijät... 3 Laadunvarmistus... 3 Turvalliset työtavat... 4 Putoamisvaara... 4 Kaatumisvaara... 5 Sähkövaara... 5 Paineilmavaara...

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän

ottaen huomioon tehokkaan Idipailu-lainsäädän 0 Yleiset vaa talous- ja yhteiskun.tapolllttista kehitystä. Sattm -lainsäädännön avulla pyritään edlistä.f1än lilkkuvuutta ja joustavuutta taiouselämäs aata hintatasoa, tehokasta voimavarojen jamista ja

Lisätiedot

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002)

OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. (Katso myös reunanumero 10 002) 83 N:o 3 OSA I KAIKKIEN LUOKKIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleistä Tämän liitteen soveltamisala (Katso myös reunanumero 1 ) 1 1 Lukuunottamatta reunanumeron 1 381

Lisätiedot

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry Vammainen ja auto INVALIDILIITTO ry 2 VAMMAINEN JA AUTO Invalidiliiton julkaisuja O.19., 2003 ISBN 952-9615-91-4 ISSN 1457-1471 3 SISÄLTÖ 1. AUTOVERON PALAUTUS VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA --------- 4 1.1.

Lisätiedot

III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio

III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2009 III ajokorttidirektiivin täytäntöönpano Työryhmän muistio Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.4.2009 Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Arno Tuovinen: METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 14 T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA.

Arno Tuovinen: METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 14 T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA. METSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 4 Arno Tuovinen: T IETOJA PUUTAVARAA RAUTATIEVAU UIHI KUORMATTAESSA KÄYTETYISTÄ KO EELLISISTA LAITTEISTA. Puutavaran rautatiekuljetusta suoritetaan meillä hyvistä uittoreiteistä

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto

täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä uudis vällä tavalla. Tuomitun muuntorangaistuksen jon työtä. Sakotettujen haastaminen muunto 9206/75 riittävän teholdcaasti. Täytäntöönpanomenette Sakkojen täytäntöönpano ei nykyisin toimi lyä ei ole saatu kohdistumaan kaikkiin sakkoon tuomittuihin. Sakoista etsintäkuulutettu jen määrä on tuntuvasti

Lisätiedot

Tieyksiköinnin perusteet-opas. Kati Kontinen ja Juhani Salonen

Tieyksiköinnin perusteet-opas. Kati Kontinen ja Juhani Salonen Tieyksiköinnin perusteet-opas Kati Kontinen ja Juhani Salonen TIEYKSIKÖINNIN PERUSTEET-OPAS Kati Kontinen ja Juhani Salonen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 15

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2012 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 6 3 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 6 4 VAKUUTUSSOPIMUS

Lisätiedot

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä

maan tuomioistuimeen sakon uhalla tai määrätä noudattaen suullisuus- ja välittömyysperiaat teita. Tämä merkitsee, että oikeudenkäyntiai neisto esitetään suullisesti siinä tuomioistui messa, joka ratkaisee asian. Mainituifia periaat teifia on merkitystä

Lisätiedot

Kevytajoneuvot Yhteenveto työpajoista ja pienpalavereista

Kevytajoneuvot Yhteenveto työpajoista ja pienpalavereista Kevytajoneuvot Yhteenveto työpajoista ja pienpalavereista 17.3.2014 1 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 2 2 Hankkeen tavoitteet ja sisältö... 2 3 Hankkeen toteuttaminen... 4 4 Erilaiset kevytajoneuvot... 5

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistusvaatimus- ja rikesakkoasioissa

Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistusvaatimus- ja rikesakkoasioissa Käsikirja seuraamusten määräämiseksi rangaistusvaatimus- ja rikesakkoasioissa Poliisihallitus /2012 S I S Ä L L Y S 1. SISÄLLYSLUETTELO: TIELIIKENNERIKOKSET 2. ASIAHAKEMISTO 3. YLEINEN OSA 4. RIKKOMUSNIMIKKEISTÖ:

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 Vakuutusehtojen soveltamisala 6 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 6 3 Vakuutuksen sisältö 6 4 Vakuutussopimus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLTÖ 1 Vakuutusehtojen soveltamisala...62 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...62 3 Vakuutuksen sisältö...62 4 Vakuutussopimus...63 4.1 Vakuutuksenottajan

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot