METSXTEHON TIEDOITUKSIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSXTEHON TIEDOITUKSIA"

Transkriptio

1 METSXTEHON TIEDOITUKSIA METSXTEHO REPORT HELSINKI 1957 U U D E T M 0 0 T T 0 R I A J 0 N E U V 0 - J A T I E 1 I I K E N N E S Ä Ä N N Ö K S E T New Motor Vehicle and Road Traffic Regulations Aulis E. Hakkarainen

2 . ~\

3 - 2 - Moottoriajoneuvoja ja tieliikennettä koskevien säännöksien uusiminen, joka on ollut käynnissä useita vuosia, on saatu päätöks een. Uudet säännökset, j otka astuvat voimaan , ovat seuraavat. - Tieliikennelaki, Suomen Asetuskokoelma n go 143/1957 _II_ Mo ottoriajoneuvoasetus, n go 330/1957 _ II _ - Ti eliikenneasetus, ngo 331/1957 Lisäksi tullaan antamaan asetuksia täydentäviä Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksiä. Tieliikennelak i, joka on vahvistettu 29.3ol957, sisältää vain tärke impiä liikennettä ko skevia periaatemääräyksiä ja valtuudet yksity iskohtaisten säännösten antamiseen asetusteitse. Lakia samoin kuin sen pohjalla annettuja asetuksia sovelletaan (l &.) yl eiselle liike nteelle tarkoitetulla tai yle i sesti liikenteeseen käytetyllä yleisellä tai yksityi sellä tiellä, kadulla, tori lla, sillalla ja muulla tällaisel la tiellä ta: alueella. Laki korvaa moottoriajoneuvoliikenteestä v annetun l ain muutoksineen. Moo t toriajoneuvoasetus, joka, kuten tieliikenneasetus, on vahvistettu 4 ol , koskee kaikkia mainitulla tiellä konevoimalla kulkevia tai kuljetettavia a joneuvoja sekä laitteita. Kiskoilla kul kevat ajoneuvot sivät kuulu sen piiriin. Pääosa puutavaran hankkijoita kiinnostavista määräyksistä on tässä asetq~sessa. Se s i sältää a j oneuvoja koskevat eknilliset ja hal linnolliset määräykset, joista mainittakoon mm. määräykset erilaisten ajoneuvojen rakenteesta, varusteista, liikenteeseen hyväksymisestä, rekis teröi misestä, kuljettajista, käyttämi sestä ja kuormaamisesta sekä ammatt i maisesta liikenteestä. Omalla voimakoneallaan kulkevat ajoneuvot n siinä jaoteltu (2. ) mo ttoriajoneuvoihin ja moottor:ikäyttöisiin laitteisiin. Lisäksi se tuntee ns. hina tavat ajoneuvot, joil la tarkoitetaan moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen vetämää ajoneuvoa tai laitetta. oottori ajoneuvoiksi katsotaan autojen ja mo ottoripyörien lisäksi kumipyöräiset trakt rit j a sell aiset työkoneet, joiden rakenteellinen kulkunopeus on yli 10 km/h. oottorikäyttöisiä laitteita taas ovat rautaisin pyörin tai telaketjui n varustetut traktorit, leikkuupuimurit, tiekoneet ja sellaiset työkoneet, joiden rakenteellinen kulkunopeus on enintään 10 km/h. oottoriajoneuv asetus korvaa v annetun autoasetuksen muutoksineen.

4

5 - 3 - Tieliikenneasetus koskee, kuten sen nimestäkin käy ilmi, tiellä tapahtuvaa liikennettä. Siinä on kai kkia tiellä liikkuvia ja kaikkia ajoneuvoja koskevien määräysten lisäksi erikoismääräyksiä raitiotie-, moottoriajoneuvo- ja polkupyöräliikennettä sekä jal ankulkijoita varten. Ko. asetuksella kumotaan v annettu asetus, joka sisältää yleisen liikennejärjestyssäännön muutoksineen ja osia v annetusta asetuksesta, joka sisältää maaseudun yl eisen järjestyssäännön. Ko. a.set~ksien pohjalla annett avista ministeriön päätöksistä mainittakocn ep~en kai kkea päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta. Ennakkotietojen mukaan se tulee sisältämään ensi sijassa ajoneuvojen rakennetta ja varusteita sekä ajo- opetusta koskevia määräyksiä. Lisäksi siihen sisältynee myös eräitä nimenomaan puutavaran kuljetuksia varten annettuja määräyksiä. Seuraavassa selostetaan tärkeimpiä niistä moottoriajoneuvoasetuksen määräyksistä, joiden kanssa joudutaan tekemisiin puutavaran kuljetuksissa. Käsittely rajoitetaan vielä lähinnä niihin kohtiin, joissa on autoasetukseen verrattuna tapahtunut muutoksia. Tieliikenneasetus jätetään käsittelyn ulkopuolelle, sillä sen määräyksiä on selostettu äivälehdissä ja autojärjestöjen lehdissä. oottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanepäätöksen määräyksiä tullaan käsittelemään myöhemmin, Autot Autojen liikenteeseen hyväksymistä, rek: steröimistä ja ajokortteja koskevat määräykset ovat pääosiltaan samanlaiset kuin aikaisemmin (luvut 4-6). Autoille sallittavat suurimmat akselipainot ovat säilyneet ennallaan (36 J. Siten kaksiakselisen auton rekisteriin merkitty akselipaino saa olla enintään 6.4 tn ja kolmiakselisen auton teliakseleille ja sellaisen kaksiakselisen auton, jonka akseleiden väli on enintään kaksi metriä, akseleille yhteensä rekiste~ ö ity kuormitus enintään tn. Suurempien autojen käyttämi nen on sallittua vain erikoisluvalla. Puutavaran hankkijoiden taholla on ymmärrettävästi toivottu sallittujen akselipainojen nostamista, mutta tämän toteuttaminen lienee vaikeata ennen tiestömme tuntuvaa kohentamista. Autojen kokonaispainoa koskevia määräyksiä (36 J on muutettu vain sikäli, että jos auto tai siihen liitetty ajoneuvo on varustettu telaketjuin, sen ko-

6 .,,

7 - 4 konaispa ino saa nyt olla enintään tn. Ai ka isemmin tämä painoraja, joka koskee myös telaketjutraktor e ita, oli tn. Autoa kuormattaessa on jatkuvasti pidettävä huol i siitä, että auton tai siihen liitetyn ajoneuvon todellinen kokonaispa ino ei ylit ä s illan liikennemerkill ä osoitettua kantavuutta eikä tällai sen ajoneuvoyhdistelmän yhteenlaskettu kokonaispaino lossin vahvi st ettua kantavuutta. Autojen kokonai spainosta on edelleen säädetty, että sen tai siihen liitetyn ajoneuvon tai niiden yhteenlaskettu kokonaispaino ei saa ylittää määrää, joka saadaan li säämällä tn:iin 140 kg kutakin a joneu von tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäi st en akselien välin kaks i metriä ylit tävän määrän täyttä 10 cm kohti. Tämä rajoitus kohdistuu ens i s ijassa auton ja teliakselill a varustetun puoliperävaunun tai kaks iaksel i sen varsinaisen perävaunun, ns. täysperävaunun muodostamaan ajoneuvoyhdi s telmään. Esimerkkinä k o. määräyksen sovelt ami sesta mainittakoon, että jos auton etuakselin ja perävaunun taka- akselin väli on 8 m, auton ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaispaino ei saa y lit tää tn - 20 dm) [ tn tn x (80 dm 1. Autoille sallittuj e n akseli- ja kokonaispainojen noudattamista viranomai set tulevat edell een valvomaan vaakojen avulla. 38 :n mukaan ylikuormaksi e i täll öin ka tsota sitä, jos kuorma- ja pakettiauton akseli- ja kokonaispaino yl ittävä t sulan maan aikana enintään 10 %: lla ja maan jäätyneenä ol lessa 20 %: l la vastaavat r ekis t eriin merk ityt pa inot, ts. ko. auto ill e rekist erö ityjä akseli- ja kokonai spainoja saadaan kesällä yli t tää korkeintaan 10 %:l la ja talvella 20 %: lla. Ti e- ja vesirakennushal l innon viranomaisella ja poliisivir a nomaisella on oikeu s myöntäessään jäljempänä selo s t et tavia erikoislupia tie t y n koneen tai j akamattoman kappal een tilapäi seen kuljet tamis ee n sallia autolle rekis teröi dy n kant avuuden ylittäminen enintää n 30 %: lla. Mainittakoon tässä yhteydessä, että henkil öautossa saadaan tilapäis es ti ylittää sille vahviste ttua matkus ta jamäär ää 30 %: lla. Lisämatkustajia ei kuitenkaan saa sijoittaaetuistuimelle. Täytäntöönpanepäätöksen mukaan kuorman suuruus saat a neen puutavaraa kuljetettaessa laskea tilavuu syksikköinä, pinokuutiometreinä, kuutiojalkoina ja standarteina. Tällöin viranomaiset tulevat valvomaan sallittuj en painojen noudattamista mää r i ttämällä kuorman t ilavuuden. Auton suurinta leveyttä on nostettu 10 cm:llä ~ ja se on nyt 2. 4 m Q6 ~. Kuorma e i ilman eriko i s lupaa saa olla autoa leveämpi. Autoasetukseen verrattuna ovat uus ia auton korkeutt a ja pituutta rajoitt avat määräykset 66 J.

8

9 - 5 - Auton korkeus kuormineen e i saa yli ttää 3.8 m. Tämän l i säksi on, kuten tähänkin asti, noudatettava alikäytävillä ja s i lloilla liikenn e me~keill ä annettuja korkeus r ajoituksi a. Perävaunutt oman auton enimmä i spituus kuorma muka a~ luettuna on 11.0 m. Auton ja s iihen kytketyn pe r ävaunun yhteenlaskettu pituus ei saa yli ttää m, paits i silloin kun perävaunulla kuljetetaan pylvä i tä tai vastaavaa pi tkää tavar aa. Viimeksi ma i nitussa tapauksessa pituusrajoitusta ei siis s ovelleta. Autojen suuri mman akseli- ja kokonai spainon, leveyden, korkeuden ja pituuden ylittämi s essä tarvittavien erikois lupien saantia koskeva määr äys (36. ) on periaatteeltaan samanlainen kuin autoasetuksen vastaava määr äys. Pitkäai kai s e t ja laajoilla aluei lla, esi m. koko maassa voimassa olevat luvat on haettava Kulkulai t osten ja yleisten töiden ministeriöitä. Kaupunkialueelle ko. luvan voi myöntää ma i s traatt i ja kauppalan alueelle jär jestys oikeus. Tie- ja vesirakennushallitus tai s en määr äämä tieviranomainen voi tietyn kuljetustehtävän suori ttami sta varten maaseudulla antaa määräajaksi luvan sellai s en auton tai kuorman käyttämi s een, joka ei vastaa edellä s e lostettuja määr äyksiä. Poliisiviranomai sella on oikeus asi anomai sta tievir anomaista kuultuaan antaa tilapäistä matkaa varten ko. lupia oman piirinsä alueelle. Erikoislupien saannin ehtona on, kuten tähänkin asti, että luvansaaja on korvausvelvollinen, jos tie tai s ilta rikkoutuu. Mainittakoon vielä, että 89 :n mukaan akselipainosta ja leveydestä aikai semmin annetut erivapaudet pysyvät edelleen voimassa. Aikai semmin rekister öi dyille ajoneuvoille, j oiden suurin korkeus tai pituus ylittää edellä mainitut eni mmä i s arvot, on v:n 1958 aikana hankittava uusi en määr äysten edellyttä~ä lupa. aataloustr aktorit Huomattavimmat muutokset on mo ottoriajoneuvoasetuksessa suoritettu maataloustraktoreita koskevien määr äysten kohdalla. Pääsääntönä on, että traktoreihin s ovelletaan t ietyi n helpotuksi n autoja koskevia määr äyksi ä (47. ). Näin ollen kaikki moottoriajoneuvoasetuksen piiriin kuuluvilla teillä liikennöivät t r aktorit on rek i ster öi tävä ja niiden kuljettajilla on oltava ajokortt i. Traktori hyväksytään liikenteeseen ohjausla i tteen sijainni sta riippumatta, ilman seisonta- ja jarruvaloja, ilman roiskesuojia ja milloin ohjaama on avonainen ilman suunnanmuutosta os oittavia laitteita ja ilman tuulil a -

10

11 - 6 - sia (48.). Jos ohjaamo taas on umpina inen, traktorissa on oltava mm, suunnanmuutosta osoittavat laitteet, tuulilasi ja koneellinen tuul ilasin pyyhkijä, T.raktci±n varusteista mainittakoon vielä, että siinä on oltava ilmarenkaat tai kumipäällysteiset telaketjut. Traktoria rekister öitäessä maahan tuojan tai val mistajan toimesta hankittu tyyppikatsastustodistus, joka annetaan jokaisesta uudesta auto- ja traktorimallista suoritetun ns. tyyppikatsastuksen perusteella, vastaa katsastuskirjaa ( 9.). Sitä e i tarvitse vuosittain uusint akatsastaa, ellei siihen il ma~nnu erityistä syytä (50 ~. Koska traktori on moottoriajoneu vo~ sille on otettava liikennevakuutus, Rekisteröi dylle traktorille annetaan yksi tunnusmerkki, j ka on kiinnitettävä s opivaan pai kkaan ajoneuvon eteen. Rekisteriotetta ei tarvits e pitää traktorin mukana, mutta se on vaadittaessa toimitettava poliisiviranomaisen nähtäväksi, Ennen asetuksen voimaantuloa käytössä olleet r ekister öi mättömät tra torit on i l mo i tettava rekisteriin v ~ n 1958 aikana (89 J, Näitä t r aktoreita ei tarvitse katsastaa, sillä katsastuskirjan asemesta hyväks,ytään traktorin omistajan antama, oi keaksi todistettu ilmoitus trak torin merkistä, Rekisteröi mi silmoitus, joka. osoi tet aan lääninhallitukselle, jätetään poliisiviranomaiselle. Ennen asetuksen voimaantuloa reki steröidyiue trnld ~~lle on vgn 1958 kul uessa hanki ttava poliisiviranomaisen välityksellä uusi tunnusmerkki, Kaikilla traktoreill a on oltava liikennevakuutus 1.12,1957 l ähtien, Voimassa oleva auton tai moottoripyörän ajokortti oikeuttaa kuljettamaan maataloustraktoria (51 ~. Li säksi voidaan traktoria silmällä pitäen hankkia erikoinen traktoriajokortti, jota haciaan hakijan asuinpaikan poliis iviranomaisel a (52.). Se annetaan ilman lääkärin todistusta ja ilman ajokoetta. Sen saaminen edellyttää 16 vuoden ikää ja katsas usmiehen antamaa todistusta siitä, että hakija on osoittanut olevansa riittävästi perillä liikennettä koskevista säännöksistä ja liikennemerkeistä sekä on hänen käsityksensä mukaan muu enkin s velias kuljettajaksi, Poikkeustapauksessa voidaan 15 vuotta täyttäneelle henkilölle antaa maaseudulla, r ajoitetulla alueella voimassa oleva k rtti, ainittakoon, että traktoriajokortti riittää myös palkatulle kuljettajalle, esim, yhtiön omistaman traktorin kuljettajalle. Ajokorttia koskevat määräykset astuvat voimaan vasta J (89 ~. Traktoriin saa ohjaajan lisäksi ottaa maksutta kuljetettavaksi enintään kaksi henkilöä ehdolla, että näille on järjestetty kiinteät, turva liset

12 .;

13 - 7 - istuimet ja että matkustajat eivät haittaa näkyvyyttä ja traktorin kuljettamista (53 J, Edellä selostettuja, maataloustraktor ei ta koskevia määräyksi ä sovelletaan myös moottorityökoneisiin, Niillä tarkoitetaan, kuten aikaisemmin on mainittu, oman voimakoneen avul la liikkuvia t yökoneita tai l aitteita, joi den suurin rakenteellinen ajonopeus on yli 10 km/h. Tel aketjutraktorit Telaketjut raktoreihin samoin kuin l eikkuupuimureihin ja tiekoneisiin sovelletaan maataloustraktor eita koskevia määräyksiä muutoin paitsi, että niitä saadaan käyttää ilman kaukoval oja, katsastamatta ja rekisteröimättä ja, milloin on erityistä syytä, umpirenkain, rautaisin pyörin tai telaketjuin varustettuina(55.), Täytäntöönpanepäätöksessä määriteltänjon tarkemmin, missä olosuhteissa umpirenkaiden,rautaisten pyörien tai telaketjujen käyttö on l u vallista, Kuten aikaisemmin on käynyt ilmi, telaketjuin varustettu ajoneuvo, jonka kokonaispa ino ylittää tn, saa liikkua moottoriajoneuvoasetuksen alaisella tiellä vai n viranomaisten antamalla erikoi sluvalla, Ko, luvan saantia on selostettu autojen yhteydessä, Mainittakoon vi elä, että telaketjutr aktorin, leikkuupuimurin ja tiekonee n kuljettajalla on oltava ainakin traktorinajokortti, Perävaunut Autoperävaunuja koskevat määräykset, jotka ovat : ssä 56,,,58, ovat pääosiltaan samanl aiset kuin a ikaisemmin, Huomattavimmat muutokset ovat puutavaran kuljetusten kannalta puoliperävaunun j a k~siakselisen varsinaisen perävaunun, ns. täysperävaunun, kytkemistä kuorma- autoon koskevissa määräyksissä, Autoon saadaan kerrallaan kytkeä vain yksi perävaunu ja katsastusmiehen on hyväksyttävä kytkinlaitteet, Per äreen käyttäminen auton yhteydessä on luvallista a i noastaan jäällä tapahtuvassa liikenteessä, Autoperävaunut ja - reet on, cuten tähänkin asti, katsastettava ja rekisteröitävä, Kuormaautoon saadaan kytkeä puoliperävaunu, jonka todellinen akseli- tai telipaino on enintään vetoauton taka- akseli- tai telipainon suuruinen, Jos perävaunussa on jarrut, sen todellinen akseli- tai telipaino saa suurimpia akselija kokonaispainoja koskevien määräysten puitteissa olla en ntään yhtä suuri

14

15 - 8 - kuin vetoauton kokonaispaino. Viimeksi mainittu määräys on uusi. Esimerkkinä sen soveltamisesta mainittakoon, että kaksiakseliseen autoon, jolle r ekisteröi ty taka- akselipaino on 5. 6 tn ja kokonaispaino 8. 0 tn, saadaan kytkeä yksiakselinen, jarruin varustettu puoliperävaunu, jonka akselipaino on 6. 4 tn. Ko. autoon saadaan edelleen kytkeä teliakselilla ja jarruilla varustettu puoliperävaunu, jonka telipaino on 8 eo tn. Aikaisemminhan kuorma- autoon kytketyn puoliperävaunun akseli- ja telipaino sai olla vetoauton taka- akselipainoa suurempi vain ministeriön luvalla. Kuorma- autoon saadaan kytkeä kaksiakselinen varsinainen perävaunu, jonka todellinen kokonaispaino on enintään vetoauton kokonaispai non suuruinen, tai, milloin auton kai k ki akselit ovat vetäviä, suurimpia akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräysten puitteissa enintään kaksi kertaa niin suuri kuin vetoauton kokonaispaino. 1ääräyksen j,älkimmäinen osa, joka on uusi, on omiaan parantamaan täysperävaunujen käyttömahdollisuuksia, sillä niitä voidaan nyt kuormittaa enemmän kuin aikaisemmin. Perävaunujen kytkemistä maataloustraktoreihin koskevat määräykset (59.) ovat lievempi ä kuin autoihin kytkemistä kosk e vat ~ Traktoriin saadaan poliisiviranomaisen luvalla kytkeä myös kaksi perävaunua. raktoriperävaunun kytkemiseen ei tarvitse hankkia katsastusmiehen hyväksymistä. Sitä ei vaadita katsastettavaksi, ellei siihen ilmaannu erityistä syytä. Sitä ei tarvitse rekisteröidä. Aikaisemmin rekisteröityjen traktoriperävaunujen tunnusmerkit ja rekisteriotteet on palautettava poliisiviranomaisille v:n 1958 kuluessa (89.). Traktoriperävaunun kokonaispainosta on sä;.i.detty (59.), että milloin perävaunussa on vetävä akseli tai siinä on traktorin kuljettajan hoidettavat jarrut tai milloin 15 ~ perävaunun kokonaispainosta kohdistuu traktorin vetokoukkuun, perävaunun k konaispaino saa suurimpia akseli - ja kokonaispainoja koskevien määräyksien puitteissa olla enintään kolminkertainen traktorin omaan painoon verrattuna. Ellei perävaunu täytä mainittuja ehtoja, sen kokonaispa ino saa olla enintään kaksi kertaa niin suuri kuin traktorin oma paino. Traktorin painossa saadaan ottaa huomioon sen valmistajan suosituksen mukaisesti asennetut lisäpainot, kuitenkin enintään l/3 traktorin rekisteröidystä painosta. Esimerkiksi, jos traktorin oma paino on 2. 1 tn, siihen saadaan perävaunun kokonaispainoa määrättäessä lisätä enintään 0. 7 tn, jolloin perävaunun kokonaispaino saa olla 8. 4 tn. Traktoriperäva nun leveys saa olla enintää n 2. 4 m, ja se saa ol la trakto-

16 .

17 - 9 - ria leveämpi (59 ~ ). - Autoperävaunuhan ei ilman ministeriön lupaa saa olla autoa leveämpi,- Traktorin ja k~enperävaunun y~d i st elmän enimmäispituus on 18, 0 m. Traktoriperävaunussa ei vaadita taka- eikä jarruvaloja, roiskesuojia ei kä sen painoja koskevia merkintöjä, Milloin tractoria vain matkan vähäisel tä osalta käytetään moottoriajoneuvoasetuksen alaisella tiellä, siihen saadaan kytkeä peräreki ehdolla, että siitä ei ole vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle. atkan vähäistä osaa ei ole määritelty tarkemmin. Perärekeen sovelletaan edellä selos t ettuja 1 perävaunuja coskevia määräyksiä muutoin paitsi, että perärekeä saadaan kuormittaa olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden sallimaan määrään. Moottorityökoneeseen ja moottorikäyttöiseen laitteeseen saadaan kytkeä sen poltto- ja voiteluaineiden sekä tarpeellisten varusteiden kuljettamisessa tarvittava perävaunu (60 ~. Tällöin on noudat ettava s oveltuvin kohdin traktoriperävaunuja koskevia määräyksiä. Ko, perävaunun kokonaispaino saa olla enintään 1/3 vetävän ajoneuvon kokona ispainosta. Autoon ja traktoriin saadaan kytkeä hinattava laite, esim. pyörille asennettu kämppä (62.). Siihen sovelletaan t i etyin helpotuksin auto- ja traktoriperävaunuja koskevia määräyksiä, Hinattavassa laitteessa saa olla umpirenkaat tai r autaiset pyörät, Sitä ei autoonkaan kytkettäessä vaadita r ekister öi täväksi eikä sen kytke ntää katsastuksessa hyväksyttäväksi. Ammattimainen liikenne Ammattimaista autoliikennettä koskevat määr äykset ovat moottoriajoneuvoasetuksen 12. luvussa, Traktoreista on säädetty, että mainittuja määräyksiä ei sovelleta sellai sella traktorilla korvausta vastaan suoritettaviin kuljetuksiin, j ota sen omistaja t arvitsee harjoittamaansa maataloutta varten, Tämä merkitsee s i tä, et tä maanviljelijöiden omistamat traktorit saavat osallistua esim. vieraan puutavaran kuljetukseen i l man ammattimaisen liikenteen har joittamiseen oi keuttavaa lupaa. Li säksi ne eivät ole sidottuja ti ~yy n liikennealueeseen, vaan niitä saa esteettömästi siirtää paikkakunnalta toiselle. Sen sijaan traktorin omistaja, joka ei ole maanvilj elijä ja joka suorittaa traktorillaan kuljetuksia korvausta vastaan, rinnastetaan autourakoitsijaan, ja hän on siten ammat imaista autoliikennettä koskevien määräysten alainen,

18 . - ~ :-

19 Ammattimainen autoliikenne on jaoteltu linja- ja tilausliikenteeseen. Autoasetuksessa j älkimmäisestä liikennelajista käytettiin nimitystä alueliikenne. Puutavaran kuljetuksiin osallistuvat urakoitsijoiden autot liikennöivät tilausliikenneluvan turvin. Ko. luvassa on määrätty mm. auton asemapaikka ja liikennealue. Siihen sisäl tyy oi keus suorittaa tilapäinen ajo sekä liikennealueen ulkopuol elle että sen ulkopuolelta. Kuorma- auton tilausliikenneluvan hal ti jalla on, kuten ai kai semmin alueliikenneluvan haltijalla, oikeus tilapäisesti siirtää autonsa asemapaikan l äänissä liikennealueen ulkopuolella ol evan työmaan töihin. Siirrosta on ennakol ta ilmoitettava asemapaikan poliisiviranomaiselle. Uutta on määräys, että jos auto siirretään asemapai kan l äänissä maaseudulta kaupunkiin tai päinvastoin, siihen on ensin hankittava poliisilaitoksen suostumus. Auton s iirtämiseen asemapaikan l äänin ulkopuolella ol evan työmaan töihin on edelleen hankittava asemapa ikan poliisiviranomaiselta erikoinen siirtol upa, joka annetaan määräajaksi.

20

21 NEW MOTOR VEHICLE AND ROAD TRAFFIC REGULATIONS by Aulis E. Hakkara inen SUMMARY The report indicates the most important of the new mot or vehicle and road traffic regulations, taking effect on December 1, 1957, wh ich will affect timber haulage operations. It may be mentioned i n thi s connection that the maximum registered axle weight of a two- axle car in Finland is 6. 4 t ons and the permissible weight for the tandem axles, taken together, of a 3- axle car t ons. The maximum car width i s 2. 4 m. and maximum hei ght inclusive of the load 3.8 m. The maximum len-gth of a car without t r ai1er, inclusive of the load, i s 11 m. and that of a truck wi th t r ai1er 14 m. hen t ransporting by t rai1er po1es or other correspnnding- 1y 1ong timber, thi s maxi mum 1ength may be exceeded. On1y one t r ai1er at a time may be coup1ed to the t ruck. On the other hand, two trai1ers may be coupled to an agricultura1 tract or under certain conditions.

22

METSITEHON TIEDOITUKSI.l METSITEBO REPORT

METSITEHON TIEDOITUKSI.l METSITEBO REPORT METSITEHON TIEDOITUKSI.l METSITEBO REPORT 59 HELSINKI 959 SÄILYTYR: 3 TRAKTORIPERÄVAUNUJEN KUORMI TTAMINEN The Load of Tractor Trailers Aulis E. Hakkarainen Traktoriperävaunujen käyttö puutavaran kuljetuksissa

Lisätiedot

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla?

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Yhteistä ajoneuvolaissa luokitelluille em. ajoneuvoille on kansan suussa kulkeva nimitys mönkijä. Kauppiaat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA

TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA 1 TRAKTOREIDEN, LIIKENNETRAKTOREIDEN JA MOOTTORITYÖKONEIDEN VALVONTA Ilkka Kantola Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 31.3.2016 Uus-Urakka-hankkeen koulutustilaisuus 2 MÄÄRITELMIÄ TRAKTORI Traktori, T-luokka,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ Sivu 2 (7) LIIKENNEVAKUUTUSLAIN 16 :N MUKAISTA VAKUUTTAMATTOMAN AJONEUVON OMISTAJALTA TAI HALTIJALTA PERITTÄVÄÄ HYVIKETTÄ MÄÄRÄTTÄESSÄ SOVELLETTAVIA KESKIMÄÄRÄISIÄ VAKUUTUSMAKSUJA LASKETTAESSA KÄYTETTÄVÄ

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Kuntatekniikan päivät 21-22.5.2015 Turku Mikko Rauhanen SiltaExpert Oy 2.4.2015 MITÄ ON TAPAHTUNUT - 1.10.2013 raskaan liikenteen suurimmat sallitut mitat ja massat kasvoivat

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana.

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana. LUPAEHDOT 1/201 Voimassa 15.1.201 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 15.1.201 myönnetyssä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja kuten sillan

Lisätiedot

Erikoiskuljetusmääräys

Erikoiskuljetusmääräys Erikoiskuljetusmääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Seppo Terävä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Valmistelu Määräyksellä korvataan Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

METSITEHON TIEDOITUKSIA

METSITEHON TIEDOITUKSIA METSITEHON TIEDOITUKSIA METSITEHO REPORT J38 HELSINKI 1957 UUSI MÄÄRÄYS KUO R MAN SUURUUDESTA P U U T A V A R A N A U T 0 K U 1 J E T U K S E S S A The New Regulation on the Size of Load in the Truck Haulage

Lisätiedot

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot:

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot: Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7 Ajotilaukset / yhteydenotot: Antti Kallas 0400 829 707 Petri Kallas 0400 757 105 Jarkko Kallas 040 536 4595 TAI Internet: www.kallas.fi

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Polttoöljyn käyttö traktorissa

Polttoöljyn käyttö traktorissa Polttoöljyn käyttö traktorissa Sisältö Polttoöljyn käyttö traktorissa 3 Moottorityökoneeksi varustettu traktori 4 Maa- ja metsätaloudessa käytettävä traktori 6 Maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen

Lisätiedot

http://finlex.edita.fi:80/dynaweb/stp/1...view/76022;nh=1?dwebquery=ilmatyynyalus N:o 874/1989 Annettu Helsingissä päivänä syyskuuta 1989 Asetus

http://finlex.edita.fi:80/dynaweb/stp/1...view/76022;nh=1?dwebquery=ilmatyynyalus N:o 874/1989 Annettu Helsingissä päivänä syyskuuta 1989 Asetus Liikenneministerin esittelystä N:o 874/1989 Annettu Helsingissä päivänä syyskuuta 1989 Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta kumotaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 9 :n

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. Paalivaunu

YLEISKUVAUS. Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 1 (6) YLEISKUVAUS Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 2 (6) Sisällysluettelo: 1. LAITTEEN YLEISKUVAUS...3 1.1. Koneen yleiskuva ja pääkomponentit...3 1.2. Koneen yksilöinti-,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012. 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012. 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista Annettu Helsingissä 13 päivänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75

Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 Liite Lii nro 2/17.11.2004 66 Muutettu 19.10.2005 75 VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT, PIENVENESATAMASÄÄNNÖT JA KARTAT Muutettu 19.10.2005 75 Hyväksytty liikuntalautakunnassa 17.11.2004 66 KIRKKONUMMEN KUNNAN

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1.

LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS. 1. LUKU 12 AJONEUVOYHDISTELMIEN, KUORMA-AUTOJEN, PUOLI- JA TÄYSPERÄVAUNUJEN, VETOAUTOJEN JA VAIHTOKORIEN KUORMAUS JA KIINNITYS 1. Yleistä 1.1. Tässä luvussa selostetaan kuormaus- ja kiinnitysmenetelmät Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille kuljetusalan monet haasteet Uudistunut tavaraliikennelaki Yrittäjäkuljettajien työaikalaki Mitta- ja massauudistus Petri Murto Tavaraliikennelain

Lisätiedot

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT

KATSAUS 11/1968 T A L V E L L A 1 9 6 8 PUUTAVARA - AUTOT METSÄTEHON KATSAUS 11/1968 PUUTAVARA - AUTOT T A L V E L L A 1 9 6 8 Helmikuussa 1968 kerättiin tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen puutavaran kuljetuksissa käytetyistä autoista. Aikaisemmin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen. Antti Korpilahti

Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen. Antti Korpilahti Puutavara-autot mitta- ja massamuutoksen jälkeen 11/2013 Ajoneuvoasetuksen merkittävimmät muutokset 1.10.2013 Ajoneuvojen korkeutta lisättiin Auton teli- ja kokonaismassoihin muutoksia 8- ja 9-akseliset

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W LIITE I Ajoneuvoluokitus L1e L7e Kaikki L-luokan ajoneuvot (1) pituus 4 000 mm tai 3 000 mm alaluokan L6e-B ajoneuvojen tai 3 700 mm alaluokan L7e-C ajoneuvojen osalta (2) leveys 2 000 mm tai 1 000 mm

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

Massamuutokset. Otto Lahti Yksikön päällikkö Liikennekelpoisuus. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Massamuutokset. Otto Lahti Yksikön päällikkö Liikennekelpoisuus. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Massamuutokset Otto Lahti Yksikön päällikkö Liikennekelpoisuus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Muutoskatsastukset alkaa 6vrk kuluttua Tulossa on pitkä ja värikäs kausi muutoskatsastuksia, kun useampi

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 112 17 18 19 20 21 22 4 5 8 9 23 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 39 Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä Ford Transit Ford Transit -mallisto

Lisätiedot

METSÄTEHO REPORT. MtJUTOKS IA MOOTTORIAJONEUVOILLE SALLITI'AVIIN AKSELI- JA KOKONAISPAINOIHIN SEKA PUUTAVARAKUORMIIN

METSÄTEHO REPORT. MtJUTOKS IA MOOTTORIAJONEUVOILLE SALLITI'AVIIN AKSELI- JA KOKONAISPAINOIHIN SEKA PUUTAVARAKUORMIIN METSÄTEHON TIEDOTUS METSÄTEHO REPORT 18 6 SÄILYTYS: 4 MtJUTOKS IA MOOTTORIAJONEUVOILLE SALLITI'AVIIN AKSELI- JA KOKONAISPAINOIHIN SEKA PUUTAVARAKUORMIIN Changes in the Axle and Total Weights and Timber

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys

Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys Tyypin 1 diabeetikon ajoterveys Pirjo Ilanne-Parikka sisätautien erikoislääkäri, diabeteslääkäri Tiimiklubi 12.10.2012 Diabeteskeskus Ajokorttilaki annettu 29.4.2011 Laki voimaan 19.1.2013 Nykyiset ajokortit

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen TRAFI/336/ /2012

Voimassa: Toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen TRAFI/336/ /2012 1 (10) Antopäivä: 15.06.2017 Voimaantulopäivä: 28.08.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 324. Laki

SISÄLLYS. N:o 324. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2004 N:o 324 329 SISÄLLYS N:o Sivu 324 Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, sen alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Akselipainolaskelmien tavoitteena on optimoida alustan ja päällirakenteen

Lisätiedot

perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula

perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Alusturvallisuuslain perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) ns. Alusturvallisuuslaki lli l tuli

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Eurokoodiseminaari 2012 31.10.2012. Hanasaari EUROKOODIT SILLANSUUNNITTELUSSA. Heikki Lilja Silta-asiantuntija Liikennevirasto, Taitorakentaminen

Eurokoodiseminaari 2012 31.10.2012. Hanasaari EUROKOODIT SILLANSUUNNITTELUSSA. Heikki Lilja Silta-asiantuntija Liikennevirasto, Taitorakentaminen Eurokoodiseminaari 2012 31.10.2012 Hanasaari Heikki Lilja Silta-asiantuntija Liikennevirasto, Taitorakentaminen EUROKOODIT SILLANSUUNNITTELUSSA SILLANSUUNNITTELUN ERITYISPIIRTEITÄ EUROKOODIT OVAT SILLOILLE

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 112 14 15 16 17 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 140 [190] 380 140 [190] 380 140 [190] 340 120 [163] 340 120 [163] 340 120 [163]

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto

Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto Aineiston käyttöehdot Tämän opintomateriaalin on kehittänyt Suomen

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko

SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko SKAL Kuljetusbarometri 1/2014: Tieverkon rajoitukset syövät hyötyjä suuremmasta kuljetuskalustosta Tierakentaminen pistäisi vauhtia koko elinkeinoelämään Barometrin viisarit arvio toteutuma ennuste 3 4

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot