Sulautettujen järjestelmien seminaarikurssi Tiedonsiirto tuuliturbiinin etäohjaukseen ja diagnostiikkaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulautettujen järjestelmien seminaarikurssi 1.12.2011. Tiedonsiirto tuuliturbiinin etäohjaukseen ja diagnostiikkaan."

Transkriptio

1 Sulautettujen järjestelmien seminaarikurssi Tiedonsiirto tuuliturbiinin etäohjaukseen ja diagnostiikkaan Ville Niskanen

2 1 JOHDANTO Kiinnostus hajautetuntuotannon tutkimiseen ja rakentamiseen on lisääntynyt viimevuosina. Houkuttelevan hajautetusta tuotannosta tekee siinä hyödynnettävät uusiutuvat energiamuodot, kuten aurinko- ja tuulienergia. Kiinnostusta lisää pienten tuotantolaitosten hintojen halpeneminen sekä kuluttajien halu pienentää sähkölaskua. Hajautettua tuotantoa tukee myös kulutuspäätöksiä enenevissä määrin ohjaava asiakkaiden ympäristötietoisuus. Edellä mainitut seikat houkuttelevat kuluttajia investoimaan omaan mikrotuotantoyksikköön. Hajautettu tuotanto perustuu uusiutuvien energia muotojen paikalliseen hyödyntämiseen. Uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisäys kokonaisenergian tuotannosta edistää puolestaan energian tuotannolle asetettujen ilmastotavoitteiden täyttämistä. Tässä paperissa kartoitetaan ja tutkitaan mikroverkkoon sijoitetun tuuliturbiinin etäohjaukseen ja - diagnostiikkaan tarvittava tiedonsiirto. Työ tehdään osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston Green Campus projektia. Kuvassa 1 on esitetty Green campus verkon lohkokaavio. PV WT Battery LRE RKDC = ~ RKMG PK LUT AC Lights EVs Prius SL Kuva 1. Green campus verkkokaavio. Mikrotuotantolaitoksen kytkeytyminen verkkoon ja sen irtoaminen verkon vikatilanteessa Loss of Mains-tilanteessa tuotantolaitoksen tulee irrottautua verkosta. Lisäksi mikäli taajuus tai jännite verkkorajapinnassa poikkeaa tuotantolaitokselle asetetusta normaalin toimintatilan arvoista,

3 laitoksen tulee irrottautua verkosta. Mikrotuotantolaitos ei koskaan saa kytkeytyä verkkoon, mikäli verkkorajapinnan taajuus tai jännite poikkeaa mikrotuotantolaitoksen sallituista arvoista. Laitoksen tulee irrottautua verkosta kaikissa laitevioissa. LoM-tilanteessa (Loss of mains) verkosta irrottautumisen tulee tapahtua 0,15 s. Samaan vasteaikaan täytyy päästä, mikäli pääjännite verkko rajapinnassa nousee Un+15 % tasolle. Tämä on nopein vasteaika mitä mikrotuotantolaitoksen ohjaukselta edellytetään. Tämä samalla asettaa aikarajan ohjausalgoritmille ja mahdollisille tiedonsiirroille. Mikrotuotantolaitos ei saa koskaan jäädä yksin syöttämään saareketta LoMtilanteessa. LoM- suojaus suositellaan toteutettavaksi ROCOF-releellä, jonka toimi aika on 150 ms [1]. Mikrotuotantolaitoksen käyttö varavoimana Mikrotuotantolaitosta on mahdollisuus käyttää energialähteenä verkosta erotetussa saarekkeessa. Mikrotuotantolaitos ei koskaan saa samanaikaisesti syöttää tehoa verkosta erotettuun saarekkeeseen sekä verkkoon [1]. Sähköturvallisuus Tuotantolaitoksen tulee olla erotettavissa verkosta. Jakeluverkon haltijalla tulee olla joko rajoittamaton pääsy erottimelle tai kaukokytkentämahdollisuus. Mikrotuotantolaitoksen omalla suojauksella tulee huolehtia laitoksen jännitteettömyydestä huolto ja asennus tilanteessa [1]. 2 Sovelluksen yleinen kuvaus Tässä työssä keskitytään tuuliturbiinin, WT, etäohjaukseen ja diagnostiikkaan tarvittavan tiedonsiirron määrittämiseen. Seuraavaksi käydään läpi tutkittava järjestelmäosa yleisellä tasolla. Kuvassa 2 on esitetty tiedonsiirtoketju, jolle asetettavat vaatimukset ja toiminnallisuus työssä määritetään. Profibus DP Ethernet WT LUT PC LUT Server Kuva 2. Tiedonsiirtoketju sekä eri järjestelmänosien välillä käytetyt tiedonsiirtoprotokollat tuuliturbiinin etäohjauksessa ja diagnostiikassa. WT (wind turbine), joka käsittää sekä generaattorin että säätimen. WT sijaitsee fyysisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston pihalla. LUT PC, teollisuus-pc, joka sijaitsee fyysisesti tuuliturbiinin ohjaamossa. LUT-Serveri sijaitsee fyysisesti sähkömarkkinalaboratoriossa, n. 400m päässä tuuliturbiinista.

4 3 Vaatimus määrittely Tässä osiossa käydään läpi asiakkaan tiedonsiirrolle asettamat vaatimukset. Osa toiminnoista asettaa tiedonsiirrolle kaistanleveys sekä aikavaste vaatimuksia. Hätäsammutus Hätätilanteessa nopea käytön sammutus. Viiveen tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Myös suora, ei tietoliikenneyhteyteen sidonnainen käytön pois kytkentä järjestettävä. Hoidetaan käytännössä omalla tarkoitukseen varatulla kuparijohdin parilla. Etä-käynnistys/sammutus LUT-Serveriltä voidaan tarvittaessa käynnistää tai sammuttaa tuuliturbiini. Etäkäynnistys/sammutus ei ole tiedonsiirron kannalta aikakriittinen. Kuvassa 3 on esitetty mahdollinen tietoliikennemalli sekä tiedonsiirtotapahtumien keskinäiset riippuvuudet, tuuligeneraattorin etäkäynnistys tilanteessa. WT Käynnistys LUT PC Etä käynnistys LUT Serveri WT Status Referenssiarvo WT Status WT Status Async. uusi referenssiarvo Uusi referenssiarvo Uusi referenssiarvo WT Status WT Status Kuva 3 Tiedonsiirto tapahtumat Etä-käynnistyksen aikana.

5 Mittausdatan siirto LUT PC:llä halutaan suorittaa käytön ohjausta, käytön ohjauksen kannalta tärkeiden muuttujien siirto WT:ltä LUT PC:lle on aikakriittistä. Vääntömomenttisäädön sallima viive on enintään 100 ms. Mittausdatan siirto LUT-Serverille saa olla epädeterministä, sillä mittaustietoja käytetään lähinnä monitorointiin. Mittausdatasta toimitetaan tiedot LUT-Serverille 1 s välein. Referenssiarvon etäasetus LUT-Serveriltä voidaan halutessa antaa ohjearvoja tuuliturbiinille (Loisteho verkkorajapinnassa). Referenssiarvon asetus ei ole tiedonsiirron kannalta aikakriittinen. Local/Remote-tila LUT-Serveriltä voidaan asettaa tuuliturbiinin toimintatila. Local-tilassa käytön oma ohjausalgoritmi ohjaa tuuliturbiinia. Remote-tilassa LUT-PC:llä oleva ohjausalgoritmi ohjaa tuuliturbiinia. Local/Remote tilan asetus ei ole tiedonsiirronkannalta aikakriittinen. Taulukko 1. Toiminnallisuus Local ja Remote toimintatiloissa Toiminto / toimintatila Local Remote Mittausdata LUT serverille kyllä kyllä Tuuliturbiinin säätöalgoritmi Vacon Ulkoinen, LUT PC:llä oleva softa etä referenssit loistehonsäätö Vääntömomentti/ pyörimisnopeus Etä start/stop kyllä kyllä Fault reset kyllä kyllä, resetin jälkeen palaa local tilaan extrat Demo run Käytönohjaus LUT PC:llä olevalla algoritmilla LUT PC:ltä on pystyttävä suorittamaan käytön säätö- ja ohjausalgoritmeja. Ohjattaessa käyttöä LUT PC:ltä, ohitetaan GEF:n (Green Energy Finland) toimittama käytön säätöalgoritmi. Ohjausalgoritmin lataus LUT PC:lle LUT serveriltä Tutkimus käytössä uusien WT:n ohjausalgoritmien testausta varten tiedonsiirron LUT-Serveriltä LUT PC:lle tulee mahdollisuus ohjausalgoritmin etäasennukseen. Toiminto ei edellytä aikakriittistä tiedonsiirtoa.

6 Saarekekäytön ohjaus Aika kriittinen toiminta asettaa tiedonsiirrolle nopeusvaatimuksia. Saarekekäyttö tilanteessa tarvittavaa, normaalista kommunikaatiosta eroavasta tietoliikenne tarpeesta ei ole speksattu. 4 Toiminnallinen määrittely Tässä osiossa käydään läpi tiedonsiirrolta edellytettävä toiminnallisuus. Tutkielman alaisen kokonaisuuden keskeisenä osana toimii LUT PC. Seuraavaksi käydään läpi kyseisen järjestelmänosan toiminnallisuus sekä LUT PC:lle implementoitavat ohjelmalliset toimilohkot. Kuvassa 4 on esitetty LUT PC:n sisältämät ohjelmalohkot. WT SÄÄTÖALGORITMI LUT PC TIEDONKÄSITTELY KOMMUNIKAATIORAJAPINNAT OHJAUSALGORITMI Kuva 4 LUT PC:n sisältämät ohjelmalohkot. Kuvassa 5 on esitetty eriohjelma lohkojen käyttäjät. LUT PC WT KOMMUNIKAATIO OHJAUS LUT SERVERI MITTAUS DATAN KÄSITTELY SÄÄTÖ Kuva 5. LUT PC:n eriohjelmalohkojen käyttäjät

7 4.1 Mittaukset Tuuliturbiini sekä erillinen mittausyksikkö lähettää mittausdataa LUT PC:lle, josta tieto välitetään edelleen LUT-Serverille. LUT-Serverille siirrettävä data käsittää mittaukset 1s aikaikkunassa. Fyysisellä tasolla jokainen muuttuja on 16-bittinen. Tietotyyppinä etumerkillistä kokonaislukua, jolloin arvoalue on ± Tuuliturbiinilta mitataan ainakin seuraavia suureita. Mitattavat suureet: -Pääjännitteet U1,2,3(t) (ajanjakson T keskiarvot, sekä ajanjakson T huippuarvot) (6+6 tavua varattu) -Pätöteho P(t) (ajanjakson T keskiarvo, sekä ajanjakson T huippuarvo) (2+2 varattu) -Loisteho Q(t) (ajanjakson T keskiarvo, sekä ajanjakson T huippuarvo) (2+2 varattu) -Vääntömomentti T(t) (ajanjakson T keskiarvo, sekä ajanjakson T huippuarvo) (2+2 varattu) -Tuulen voimakkuus u(t) (ajanjakson T keskiarvo, ajanjakson T huippuarvo) (2+2 varattu) -Tuulen suunta u( )(ajanjakson T keskiarvo, ajanjakson T aikana esiintyneen tuulen voimakkuuden huippuarvon suunta) (2+2 varattu) -Pyörimisnopeus useampi kuin yksi arvo? (2 tavua varattu) -Lämpötila t(t) useampi kuin yksi arvo, useita mittauspisteitä? (2 tavua varattu) -Vika tiedot useampi kuin yksi tavu? (1 tavua varattu) -Turbiinin status useampi kuin yksi tavu? (1 tavua varattu) 4.2 Mittauselektroniikka Alustavasti sovellukseen suunniteltu mittalaite käsittää 8 signle ended kanavaa, joiden tuloalue on ±10 V. Tulosignaalit näytteistetään 16-bittisillä A/D-muuntimilla. Kanavien määrä on mahdollista laajentaa 32 kanavaan. Mittauselektroniikan mukana tuleva ohjelma lukee turbiinin tehoa (sähköiset parametrit) sekunnin välein ja tallettaa viimeisimmän tiedon tiedostoon, "C:\TurbineMeasurement\TurbineData.dat" Mittaustiedot tallennetaan tiedostoon seuraavassa järjestyksessä:

8 pp.kk.vvvv<tab>ai:ka<tab>hetkellisteho (W)<tab>Kumulatiivinen energia (kwh)<tab>jännite (V)<tab>virta (A)<tab>taajuus (Hz)<tab>. Mittausdata tallennetaan myös erilliseen kuukausittaiseen tiedostoon (sisältää koko kuukauden mittaukset) "C:\TurbineMeasurement\TurbineData_kk_vvvv.dat" Lisäksi tutkimus- ja opetuskäyttöön on olemassa ohjelma, (tarvittaessa 3 x 3~ tehoanalysaattori) jolla voidaan sähkön parametreja käsitellä tarkemminkin (spektrit, yms.). On huomioitavaa että energian mittauksen jatkuvuuden kannalta on parempi jos kyseisiä mittauksia varten on oma HW (Hardware), tietokone mukaan lukien. Edellä esitetyn lisäksi kyseiseen I/O-liityntään liitetään ulkoisia mittalaiteita, kuten tuulen mittausanturi sekä mahdollisesti esim. lämpötila-antureita. 5 Aikakriittisyys tiedonsiirrossa On ilmeistä että LUT PC:n toiminnallisuus on jaettava erinäisiin taskeihin. Sillä osa tiedonkäsittelystä sekä tiedonsiirrosta on aikakriittistä. Seuraavaksi käydään läpi muutaman keskeisen taskin mahdolliset toteutustavat. LUT PC:ltä WT:lle lähetettään 10 ms välein liitteessä [1] määritetty MCW-paketti (Main Control Word), joka sisältää ohjausdatan, jossa päivitetään GEF:n ohjausalgoritmille referenssiarvo tai remote-tilassa toimittaessa suoraan ohjausalgoritmin antama käytönohjausarvo. Kuvassa 3 on esitetty 10 ms välein toistuvan MCW-paketin lähetys taski. Paketin sisältö päivitetään vain jos ohjearvoissa on tapahtunut muutoksia edelliseen pakettiin nähden. Kuva 3 WT:n ohjausdatan lähetys- ja päivitys-taski.

9 Profibus-väyläliikenteen eheyttä tarkkaillaan molemmissa päissä profibus linkkiä, sillä Profibusväylän liikenne on etenkin remote-tilassa toimittaessa aikakriittistä. Mikäli liikenteessä havaitaan liian pitkä katkos, eli mikäli edellisen MCW-pakettin saapumisesta on kulunut yli sekunti, siirtyy WT local-tilaan ja lähettää profibus-failure ilmoituksen LUT PC:lle. Kuvassa 4 on esitetty WT:n päässä toteutettavan Profibus-väyläliikenteen eheyttä tarkkailevan taskin periaatteellinen tilakone. Kuva 4 Profibus-liikenteen eheyttä tarkkailevan taskin periaatteellinen tilakone WT:n päässä Kuvassa 5 on esitetty Profibus-yhteyden eheyttä tarkkaileva taski LUT PC:ssä. Samaan taskiin on yhdistetty myös saapuneen MSW-paketin (Main Status Word) luku.

10 Kuva 5 Profibusliikenteen tarkkailu ja MSW- paketin luku taski LUT PC:n päässä. Tarvittaessa yhden suuntaisen tiedonsiirtokatkoksen varalta voidaan Profibus failure lähettää myös WT:lle, jolloin käytön päässä tiedetään tietoliikenteen katkeamisesta toiseen suuntaan ja näin ollen WT siirtyy local-tilaan. Kuvassa 6 on esitetty periaatteellinen mittaustoimilaitteelta LUT PC:lle tietoliikenteen eheyden tarkkailu sekä mittausdatan tallennus taski. Kuva 6 LUT PC:llä vastaanotetun mittausdatan tallennus taskin tilakone. Mittausdatan kuten tuulitietojen tietoliikenne järjestellystä ei ole tarkkaa tietoa. Mikäli kyseinen muuttuja on säädön kannalta oleellinen, voidaan LUT PC:n ja toimilaitteen välillä toteuttaa liikenteen tarkkailua samalla periaatteella kuin LUT PC:n ja WT:n välillä. Kuten aiemmin määritettiin, tietoliikenne LUT PC:n ja LUT-Serverin välillä ei ole aika kriittistä, tällöin LUT-Serverille lähetettävä mittausdata käsitellään matalampi prioriteettisissa taskeissa. Mittausdata_paketti_RX - lipulla viestitään että FIFO:ssa on tarvittava määrä mittaustapahtumia, joista lasketaan LUT-Serverille lähetettävän mittausdata-arvot (kohdan 4.1 mukaisesti).

11 LUT-Serverille lähetettävän mittausdatan käsittely ja lähetys taskin tilakone on esitetty kuvassa 7. On huomioitavaa että kyseinen taski ei ole aikakriittinen. Kuva 7 mittausdatan käsittely ja lähetys LUT Serverille. 6 Tekninen määrittely Seuraavaksi määritellään tiedonsiirtojärjestelmän fyysinen toteutus. Lisäksi käydään läpi järjestelmässä käytettävät tiedonsiirtoprotokollat eri järjestelmän osien välillä sekä esitetään tietoliikennettä hoitavien ohjelmien tilakoneet. Lopuksi tutkitaan mahdollisuutta soveltaa IEC standardin mukaista tietoliikennekonseptia LUT-Serverin ja LUT-PC:n välisessä kommunikaatiossa. 6.1 Tuuliturbiini Tuuliturbiini ja tuuliturbiinin käytön tekninen kuvaus on esitetty liitteessä [2] 6.2 Tuuliturbiinikäytön ja LUT PC:n välinen tiedonsiirto Tiedonsiirto toteutetaan Profibus DP protokollalla. Käytetyt käskyt on määritelty liitteessä [3]. Profibus DP fyysinen- ja MAC-kerros on määritelty Profibus DP standardissa. Standardi on maksullinen. Profibus DP:ssä fyysisellätasolla käytettävät mediat ovat joko RS-485 (kierrettypari) tai valokuitu. Teknisiä specifikaatioita löytyy liitteestä [4]. Tiedonsiirto LUT PC:ltä WT:lle toteutetaan kyseisten specifikaatioiden puitteissa. Tiedonsiirto WT:n ja LUT-PC:n välillä on aikakriittinen prosessi. Jokainen Profibuspakettikehys sisältää liitteessä [3] kuvatut parametrit. Paketteja lähetetään 10ms välein.

12 6.3 LUT PC ja Ethernet/kuitumuunnin Teollissuus PC esim Artila. Kyseistä PC:tä on käytetty LVDC-pilottihankkeissa samankaltaiseen tiedonkäsittelyyn. Tarkemmat spesifikaatiot on esitetty liitteessä [5]. Kuitu/Ethernetmuuntimia niin ikään on sovellettu LVDC-pilottihankkeessa. [6] 6.4 LUT PC:n ja LUT-Serveri välinen tiedonsiirto Tiedonsiirto LUT-Serveriltä LUT PC:lle toteutetaan fyysisellä tasolla valokaapelilla, jossa toimii ethernetpohjainen tiedonsiirto protokolla. Kyseinen tiedonsiirto ei ole aika kriittistä. Tiedonsiirto on mahdollista toteuttaa joko kysely- tai tapahtumapohjoisena. Kyselypohjaisessa tiedonsiirtokonseptissa mittausdata lähetettäisiin LUT-Serverille LUT PC:ltä aina kyselyn jälkeen. Tapahtumapohjaisessa tiedonsiirtokonseptissa mittausdatan lähetys tapahtuu tietyn LUT PC:llä suoritettavan mittausdatan käsittelyyn liittyvän taskin myötä. Koska kyseessä on määrätyin väliajoin toistuva paketin lähetys, tapahtumapohjainen tiedonsiirto on parempi vaihtoehto. Tämä yksinkertaistaa tietoliikennettä ja toimilaitteiden tilakonerakenteita. LUT PC:n ja LUT-Serverin välillä sovelletaan ethernet-pohjaista tiedonsiirtoprotokollaa, jossa robustin tiedonsiirron mahdollistamiseksi käytetään TCP/IP-tyyppistä (Transmitt Control Protocol) tiedonsiirtokonseptia. Verkkokerroksen hyötydataosion on nyt vapaasti määrättävissä tarpeesta riippuen. Hyötydataosion pituus voi olla enintään 1450 tavua. Näin ollen voidaan todeta, että valittu tiedonsiirtoprotokolla ei aseta rajoitteita pakettien pituudelle. Toinen yleisesti käytetty Ethernetpohjainen tiedonsiirtoprotokolla on UDP (User Datagram Protocol). Koska tiedonsiirtomäärät ovat pieniä, on tiedonsiirtokanava suurimman osan ajasta vapaana, näin ollen voidaan olettaa ettei ruuhkatilanteita tiedonsiirrossa synny, jolloin voidaan käyttää varmempaa tiedonsiirto menetelmää. Poikkeuksena kuitenkin mahdollinen hätäliikenne jossa TCP-protokollan kättelyproseduuri aiheuttaa viivettä tiedonsiirtoon. Mikäli hätäliikenne esim. tuuliturbiinin hätäsammutus toteutetaan erillisellä, tarkoitukseen varatulla medialla, on TCP-pohjaisen tiedonsiirron käyttäminen perusteltua. TCP-pohjaisen tiedonsiirron soveltamista tukee myös se että käytettäessä kyseistä protokollaa saadaan hyödynnettyä pakettien kuittaus ja automaattinen uudelleen lähetys. Tällöin esim. ohjearvon asettaminen käytölle on tiedonsiirrollisessa mielessä varmempaa. Kyseinen menettelytapa vähentää myös ohjelmoinnin tarvetta UDP-ohjaiseen ratkaisuun nähden. UDPpohjainen tiedonsiirto soveltuu paremmin stream-tyyppisen datan siirtoon, jossa käytössä oleva kaistanleveys on rajoittava tekijä sekä virheellisten pakettien esiintyminen ei ole niin haitallista [7]. Taulukko 2. TCP/IP-pakettikehys ja eri osiot. IPv4 protokollalla ja TCP aikaleimalla [7]. Osio Ethernet frame bytes header TCP IPv4 header Payload Ethernet frame bytes trailer Tavut

13 TCP-pakettikehykseen implementoidaan erityyppiset tiedonsiirtotarpeet täyttävät hyötydataosiot. Kun kyseessä on sovelluskohtainen tiedonsiirto, voidaan hyötydataosion sisältö vapaasti määrätä. Seuraavaksi määritetään etäohjauksen ja -valvonnan edellyttämät sovelluskerroksenpaketit. 6.5 Mittausdata- ja statuspaketti Mittausdatan sekä WT:n statuksen sisältävä paketti lähetetään LUT PC:ltä LUT-Serverille sekunnin välein. Saadut mittaustulokset tallennetaan LUT-Serverillä tiedostoon/tietokantaan. Osa mittausdatasta välitetään edelleen LUT-intranetin välityksellä infopisteille. Tiedonsiirron ei tarvitse olla determinististä sillä siirrettävää data käytetään monitorointi tarkoituksiin. Hyötydata sijoitetaan pakettikehykseen kohdan 4.1 mukaisessa järjestyksessä. Tällöin hyötydataosio (payload) sisältää 608 bittiä eli 76 tavua. Taulukko 3. WT:n mittausdata- ja statuspaketin sisältö. Osio Paketin tyyppi (jos useanlaisia paketteja) Mittausdata vaatimusosion mukaisessa järjestyksessä WT:n status Tavut Tuuliturbiinin etäohjauspaketti ja referenssiarvot Etäohjauspaketit voidaan jakaa useampaan erilaiseen, tällöin ei lähetetä tarpeetonta informaatiota WT:lle. Seuraavaksi käydään läpi WT:n etäohjauksen kannalta kaksi keskeistä pakettirakennetta. Toisella siirretään ohjaustietoa ja toinen on varattu ohjearvojen siirtoon. Jokaisen paketin ensimmäinen tavu on varattu pakettityypin määrittämiseen, joka määrittää että kaiken kaikkiaan käytössä on 255 erityyppistä pakettirakennetta. Taulukko 4. Etäohjauspaketin sisältö. Osio Paketin tyyppi Etäohjaus Tavut 1 2 Paketin tyyppi: Bit0: etäohjaus Bit1: Referenssi arvo Bit2:Annettavan referenssin suure, vääntömomentti 0 /pyörimisnopeus 1 (vain referenssiarvo paketti) Bit3: joku muu referenssi Bit4-7: vapaita toistaiseksi Etäohjaus:

14 Bit0: Reset 1 Bit1: Stop 0 / Start 1 Bit2: Local 0 / Remote 1 Bit 3: Siirtyminen ohjausalgoritmin ohjelmointi tilaan. Bit 4-7: vapaita toistaiseksi Taulukko 5. Referenssi arvon asetuspaketin sisältö. Osio Paketin tyyppi Referenssi Tavut Samalla periaatteella voidaan luoda lisää erinäisiä toimintoja suorittavia ohjauspaketteja. 7 Ohjausalgoritmin lataus LUT PC:lle Ohjauspaketin lähetyksen jälkeen erillinen proseduuri, joka määritettävä erikseen. 8 Käyttöliittymä LUT-Serverillä Etäohjauksen käyttöliittymä implementoidaan LUT-Serverille, jonne mahdollistetaan pääsy internetin välityksellä (VPN tms.).käyttöliittymä on webpohjainen. Käyttöliittymän välityksellä pystytään ohjaamaan tuuli turbiinia. UI inputs Start / Stop Local / remote Referenssisuure Async. Async. Referenssiarvo Reset Ohjelmointi Demo run UI tietojen luku ja käsittely Paketin lähetys Kuva 8 käyttöliittymän periaate kaavio.

15 Näyttö Graph, bar, LED Virta päälle WT status and Measurements Async. inputtien luku Case (Start / stop) Start Stop ohjauspaketin lähetys Case (Demo run) Case (ohjelmointi) Case (Local / remote) Case (Referenssiarvo) Referenssisuure Case (Reset) ohjauspaketin lähetys Kuva 9. Käyttöliittymän tilakone sekä ohjauspakettien lähetys. Käyttöliittymässä määritetään lähetettävät parametrit. Määritysten perusteella LUT_serverille implementoitu ohjelma koostaa ohjauspaketin ja lähettää sen erillisellä komennolla LUT PC:lle (Enter painallus tms.). 9 IEC Soveltaminen tiedonsiirtoon Seuraavaksi selvitetään lyhyesti onko IEC standardi hyödynnettävissä tiedonsiirrossa ja minkälaisia rajoituksia se järjestelmälle asettaisi. On ilmeistä että älykkäiden sähköverkkojen ja hajautetun tuotannon yleistyessä eri toimilaitteiden välille rakennettavaan tiedonsiirtoon kehitetään myös erinäisiä standardoituja tiedonsiirto konsepteja. Yksi markkinoilla oleva älykkäiden sähköverkkojen ohjauksessa käytettävä tiedonsiirto standardi on IEC Standardi on maksullinen. Standardin soveltuvuuden varmistamisen tarvitaan tietoa käytettävistä pakettirakenteista ja tiedonsiirron vasteajoista. Alustavia tietoja protokollasta löytyy lähteestä [8].

16 Liitteet: [1] Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakelu verkkoon, Energiateollisuus ry PL 100, Helsinki [2] GEF Tuuliturbiinin speksi [3] GEF 20 kw säätimen kommunikaatio spesifikaatio [4] PROFIBUS DP Specifications and Technical Data, EP , Experion PKS Release 100, Revision Date: January 2003, Version 1.0 (http://kip.industry.su/honeywell/systems/experionpks/eng/ep _v1_0.pdf) [5] Matrix 522 User Guide, Version 1.1 [6] JetCon 2301, Industrial Fast Ethernet to Fiber Media Converter [7] TCP/IP pakettikehys: [8] MicroSCADA Pro SYS , IEC Master Protocol (OPC), User's Guide, Issued: , Version: A/

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

2-AKSELISEN LINEAARILIIKKEEN OHJAAMINEN

2-AKSELISEN LINEAARILIIKKEEN OHJAAMINEN 2-AKSELISEN LINEAARILIIKKEEN OHJAAMINEN Janne Rossi Kirjallisuustyö 6.11.2011 LUT Energia Sähkötekniikan koulutusohjelma SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELLUKSEN YLEINEN KUVAUS... 3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY... 3 2.1

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa ST-POOLIN TUTKIMUSSEMINAARI 4.2.2016 Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto Sisältö Hankkeen yleisesittely Ensimmäisiä alustavia

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi 5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Perusongelmat Jako prosesseihin Reaaliaika Rinnakkaisuus Rinnakkaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä useamman kuin yhden

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTÖN EMULOINTI SIMULINK-DSPACE-M1 -YMPÄRISTÖSSÄ

SÄHKÖKÄYTÖN EMULOINTI SIMULINK-DSPACE-M1 -YMPÄRISTÖSSÄ Sillanpää Teemu SÄHKÖKÄYTÖN EMULOINTI SIMULINK-DSPACE-M1 -YMPÄRISTÖSSÄ Seminaarityön loppuraportti, joka on jätetty tarkastettavaksi kurssin Sulautettujen järjestelmien seminaarikurssi osasuorituksena.

Lisätiedot

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2012. 31.10.2012 NI Days 2012 - LabVIEW DCS 1

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2012. 31.10.2012 NI Days 2012 - LabVIEW DCS 1 Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2012 31.10.2012 NI Days 2012 - LabVIEW DCS 1 Esityksen sisältö Prosessiautomaation vaatimuksia Tarpeelliset toimilohkot Automaatiosovelluksen suunnittelu LabVIEW

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1 Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2011 12.10.2011 NI Days 2011 - LabVIEW DCS 1 Esityksen sisältö Prosessiautomaation vaatimuksia Tarpeelliset toimilohkot Automaatiosovelluksen suunnittelu LabVIEW

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Datan käsittely ja tallentaminen Käytännössä kaikkien mittalaitteiden ensisijainen signaali on analoginen Jotta tämä

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

AU Automaatiotekniikka. Toimilohko FB

AU Automaatiotekniikka. Toimilohko FB AU080401 Automaatiotekniikka Toimilohko FB Tarkoitus Dokumentissa kuvataan, mikä on toimilohko (FB) miten toimilohko muodostetaan ja miten sitä sovelletaan S7 ohjelmointiympäristössä (STEP7) mitä etua

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Sääasema Probyte 2003

Sääasema Probyte 2003 Sääasema Probyte 2003 Yleistä Probyte SÄÄASEMA W2003 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi, joka mittaa tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, ulkolämpötilaa ja valoisuutta reaaliaikaisesti. Mittaukset

Lisätiedot

7.4 Sormenjälkitekniikka

7.4 Sormenjälkitekniikka 7.4 Sormenjälkitekniikka Tarkastellaan ensimmäisenä esimerkkinä pitkien merkkijonojen vertailua. Ongelma: Ajatellaan, että kaksi n-bittistä (n 1) tiedostoa x ja y sijaitsee eri tietokoneilla. Halutaan

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari

TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Perkkoonkatu 5 Puh. 010 420 72 72 www.keyway.fi 33850 Tampere Fax. 010 420 72 77 palvelu@keyway.fi TigerStop Standard Digitaalinen Syöttölaite / Stoppari Malli Työpituus Kokonaispituus Standardi mm mm

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 3 Timo Savola 7. huhtikuuta 2006 Osa I Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet Monen käyttäjän järjestelmä Prosessit kuuluvat eri käyttäjille Tiedostot kuuluvat

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi?

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä Jero hola ja Ville Särkimäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Toimilaitediagnostiikassa

Lisätiedot

Langattomat lähiverkot. Matti Puska

Langattomat lähiverkot. Matti Puska Langattomat lähiverkot 1 FWL 2 FWL Salaus Radioaaltojen etenemistä ei voida rajoittaa vain halutulle alueelle. Liikenteen salauksen tavoitteena on turvata radiotiellä siirrettävien sanomien ja datan yksityisyys

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla 2.5. YDIN-HASKELL 19 tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla kirjaimilla. Jos Γ ja ovat tyyppilausekkeita, niin Γ on tyyppilauseke. Nuoli kirjoitetaan koneella

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016 MAMK YAMK Tuomo Pimiä Voimalaitoksen säätötehtävät Voimalaitoksen säätötehtävät voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen : Stabilointitaso: paikalliset toimilaiteet ja säätimet Koordinointitaso:

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

Matlab-tietokoneharjoitus

Matlab-tietokoneharjoitus Matlab-tietokoneharjoitus Tämän harjoituksen tavoitteena on: Opettaa yksinkertaisia piirikaavio- ja yksikkömuunnoslaskuja. Opettaa Matlabin perustyökaluja mittausten analysoimiseen. Havainnollistaa näytteenottotaajuuden,

Lisätiedot

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05

Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Turva Turvalaserskannerit Hokuyo turvalaserskanneri UAM-05 Suojavyöhyke 5 m Varoitusvyöhyke 20 m 4 OSSD turvaulostuloa 2 suojavyöhykettä / 1 suojavyöhyke + 2 varoitusvyöhykettä Tyyppi 3 SIL2, PL d www.oem.fi,

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot

Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot Ohje 1 (5) Dnro: 11.11.2015 190/651/2015 Kryptografiset vahvuusvaatimukset luottamuksellisuuden suojaamiseen - kansalliset suojaustasot 1 Johdanto Tässä dokumentissa kuvataan ne kryptografiset vähimmäisvaatimukset,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

WLAN-verkon asennus ja mittaukset

WLAN-verkon asennus ja mittaukset OAMK / Tekniikan yksikkö LABORATORIOTYÖOHJE Tietoliikennelaboratorio Versio 15.10.2002 WLAN-verkon asennus ja mittaukset 1. Työn tarkoitus Työssä tutustutaan langattoman lähiverkon asentamiseen ja mittauksiin.

Lisätiedot

14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä. Tommi Mikkonen,

14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä. Tommi Mikkonen, 14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Johdanto Hajautettujen järjestelmien väyliä LON CAN Pienen laitteen sisäinen hajautus OpenCL Network

Lisätiedot

Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja

Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja Jouni Tervonen, Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti 14.3.2016 Johdanto Tavoite yhdessä määritellä miten data-analytiikkaa voi auttaa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma LUMA FINLAND -utvecklingsprogram LUMA FINLAND development programme Ohjelmointia Arduinolla Ohjelmointia Arduinolla Kyösti Blinnikka, Olarin koulu ja lukio LUMA-keskus Aalto Mikä on Arduino? Open Source Electronics Prototyping Platform Arduino on avoimeen laitteistoon ja ohjelmistoon perustuva

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Tuulivoiman ympäristövaikutukset Tuulivoiman ympäristövaikutukset 1. Päästöt Tuulivoimalat eivät tarvitse polttoainetta, joten niistä ei synny suoria päästöjä Valmistus vaatii energiaa, mikä puolestaan voi aiheuttaa päästöjä Mahdollisesti

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA

LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA LUKUJA, DATAA KÄSITTELEVÄT FUNKTIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ LOGIIKKAOHJAUKSESSA Tavallisimmin lukuja käsittelevien datasanojen tyypiksi kannattaa asettaa kokonaisluku 16 bitin INT, jonka vaihtelualueeksi tulee

Lisätiedot

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat Keskus Pienoislogiikat em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi, PUH, 0207 499 499, FAX 0207 499 456 1 / 6 Toiminta Crouzet logiikkaperhe

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu prosessilta prosessille looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle IP-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Kuljetuskerros. Tietokoneverkot. Matti Siekkinen Pasi Sarolahti

Kuljetuskerros. Tietokoneverkot. Matti Siekkinen Pasi Sarolahti Kuljetuskerros Tietokoneverkot Matti Siekkinen Pasi Sarolahti Osa sisällöstä adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach 6th ed. -kirjan lisämateriaali

Lisätiedot

Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen

Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen Piirien väliset ohjaus- ja tiedonsiirtoväylät H. Honkanen Laitteiden sisäiseen tietoliikenteeseen on kehitetty omat dataväylänsä. Näistä tärkeimmät: 1 wire [ käyttää mm. Dallas, Maxim. ] I²C [ Trademark

Lisätiedot

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa

Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Interaktiivinen asiakasrajapinta ja sen hyödyntäminen energiatehokkuudessa Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto Samuli.Honkapuro@lut.fi Tel. +358 400-307 728 1 Vähäpäästöinen yhteiskunta

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

T-110.4100 Tietokoneverkot kertaus

T-110.4100 Tietokoneverkot kertaus kertaus 1 Infrastruktuuripalvelut: DNS, SNMP Tietoturvaratkaisu TLS Sovelluskerros Käyttäjän sovellukset: sähköposti (SMTP, IMAP) WWW (HTTP) FTP, SSH, Socket-rajapinta ohjelmoinnille IP, osoitteet, reititys

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari

Sähköautot ja muut uudet reservit Suomen Automaatioseuran seminaari ähköautot ja muut uudet reservit 26.5.2015 uomen Automaatioseuran seminaari isällys arkkinat ja niillä kaupattavat tuotteet yntymässä oleva älyverkko ähköautojen osallistuminen eri markkinoille Latauksen

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot