Sulautettujen järjestelmien seminaarikurssi Tiedonsiirto tuuliturbiinin etäohjaukseen ja diagnostiikkaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulautettujen järjestelmien seminaarikurssi 1.12.2011. Tiedonsiirto tuuliturbiinin etäohjaukseen ja diagnostiikkaan."

Transkriptio

1 Sulautettujen järjestelmien seminaarikurssi Tiedonsiirto tuuliturbiinin etäohjaukseen ja diagnostiikkaan Ville Niskanen

2 1 JOHDANTO Kiinnostus hajautetuntuotannon tutkimiseen ja rakentamiseen on lisääntynyt viimevuosina. Houkuttelevan hajautetusta tuotannosta tekee siinä hyödynnettävät uusiutuvat energiamuodot, kuten aurinko- ja tuulienergia. Kiinnostusta lisää pienten tuotantolaitosten hintojen halpeneminen sekä kuluttajien halu pienentää sähkölaskua. Hajautettua tuotantoa tukee myös kulutuspäätöksiä enenevissä määrin ohjaava asiakkaiden ympäristötietoisuus. Edellä mainitut seikat houkuttelevat kuluttajia investoimaan omaan mikrotuotantoyksikköön. Hajautettu tuotanto perustuu uusiutuvien energia muotojen paikalliseen hyödyntämiseen. Uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisäys kokonaisenergian tuotannosta edistää puolestaan energian tuotannolle asetettujen ilmastotavoitteiden täyttämistä. Tässä paperissa kartoitetaan ja tutkitaan mikroverkkoon sijoitetun tuuliturbiinin etäohjaukseen ja - diagnostiikkaan tarvittava tiedonsiirto. Työ tehdään osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston Green Campus projektia. Kuvassa 1 on esitetty Green campus verkon lohkokaavio. PV WT Battery LRE RKDC = ~ RKMG PK LUT AC Lights EVs Prius SL Kuva 1. Green campus verkkokaavio. Mikrotuotantolaitoksen kytkeytyminen verkkoon ja sen irtoaminen verkon vikatilanteessa Loss of Mains-tilanteessa tuotantolaitoksen tulee irrottautua verkosta. Lisäksi mikäli taajuus tai jännite verkkorajapinnassa poikkeaa tuotantolaitokselle asetetusta normaalin toimintatilan arvoista,

3 laitoksen tulee irrottautua verkosta. Mikrotuotantolaitos ei koskaan saa kytkeytyä verkkoon, mikäli verkkorajapinnan taajuus tai jännite poikkeaa mikrotuotantolaitoksen sallituista arvoista. Laitoksen tulee irrottautua verkosta kaikissa laitevioissa. LoM-tilanteessa (Loss of mains) verkosta irrottautumisen tulee tapahtua 0,15 s. Samaan vasteaikaan täytyy päästä, mikäli pääjännite verkko rajapinnassa nousee Un+15 % tasolle. Tämä on nopein vasteaika mitä mikrotuotantolaitoksen ohjaukselta edellytetään. Tämä samalla asettaa aikarajan ohjausalgoritmille ja mahdollisille tiedonsiirroille. Mikrotuotantolaitos ei saa koskaan jäädä yksin syöttämään saareketta LoMtilanteessa. LoM- suojaus suositellaan toteutettavaksi ROCOF-releellä, jonka toimi aika on 150 ms [1]. Mikrotuotantolaitoksen käyttö varavoimana Mikrotuotantolaitosta on mahdollisuus käyttää energialähteenä verkosta erotetussa saarekkeessa. Mikrotuotantolaitos ei koskaan saa samanaikaisesti syöttää tehoa verkosta erotettuun saarekkeeseen sekä verkkoon [1]. Sähköturvallisuus Tuotantolaitoksen tulee olla erotettavissa verkosta. Jakeluverkon haltijalla tulee olla joko rajoittamaton pääsy erottimelle tai kaukokytkentämahdollisuus. Mikrotuotantolaitoksen omalla suojauksella tulee huolehtia laitoksen jännitteettömyydestä huolto ja asennus tilanteessa [1]. 2 Sovelluksen yleinen kuvaus Tässä työssä keskitytään tuuliturbiinin, WT, etäohjaukseen ja diagnostiikkaan tarvittavan tiedonsiirron määrittämiseen. Seuraavaksi käydään läpi tutkittava järjestelmäosa yleisellä tasolla. Kuvassa 2 on esitetty tiedonsiirtoketju, jolle asetettavat vaatimukset ja toiminnallisuus työssä määritetään. Profibus DP Ethernet WT LUT PC LUT Server Kuva 2. Tiedonsiirtoketju sekä eri järjestelmänosien välillä käytetyt tiedonsiirtoprotokollat tuuliturbiinin etäohjauksessa ja diagnostiikassa. WT (wind turbine), joka käsittää sekä generaattorin että säätimen. WT sijaitsee fyysisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston pihalla. LUT PC, teollisuus-pc, joka sijaitsee fyysisesti tuuliturbiinin ohjaamossa. LUT-Serveri sijaitsee fyysisesti sähkömarkkinalaboratoriossa, n. 400m päässä tuuliturbiinista.

4 3 Vaatimus määrittely Tässä osiossa käydään läpi asiakkaan tiedonsiirrolle asettamat vaatimukset. Osa toiminnoista asettaa tiedonsiirrolle kaistanleveys sekä aikavaste vaatimuksia. Hätäsammutus Hätätilanteessa nopea käytön sammutus. Viiveen tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Myös suora, ei tietoliikenneyhteyteen sidonnainen käytön pois kytkentä järjestettävä. Hoidetaan käytännössä omalla tarkoitukseen varatulla kuparijohdin parilla. Etä-käynnistys/sammutus LUT-Serveriltä voidaan tarvittaessa käynnistää tai sammuttaa tuuliturbiini. Etäkäynnistys/sammutus ei ole tiedonsiirron kannalta aikakriittinen. Kuvassa 3 on esitetty mahdollinen tietoliikennemalli sekä tiedonsiirtotapahtumien keskinäiset riippuvuudet, tuuligeneraattorin etäkäynnistys tilanteessa. WT Käynnistys LUT PC Etä käynnistys LUT Serveri WT Status Referenssiarvo WT Status WT Status Async. uusi referenssiarvo Uusi referenssiarvo Uusi referenssiarvo WT Status WT Status Kuva 3 Tiedonsiirto tapahtumat Etä-käynnistyksen aikana.

5 Mittausdatan siirto LUT PC:llä halutaan suorittaa käytön ohjausta, käytön ohjauksen kannalta tärkeiden muuttujien siirto WT:ltä LUT PC:lle on aikakriittistä. Vääntömomenttisäädön sallima viive on enintään 100 ms. Mittausdatan siirto LUT-Serverille saa olla epädeterministä, sillä mittaustietoja käytetään lähinnä monitorointiin. Mittausdatasta toimitetaan tiedot LUT-Serverille 1 s välein. Referenssiarvon etäasetus LUT-Serveriltä voidaan halutessa antaa ohjearvoja tuuliturbiinille (Loisteho verkkorajapinnassa). Referenssiarvon asetus ei ole tiedonsiirron kannalta aikakriittinen. Local/Remote-tila LUT-Serveriltä voidaan asettaa tuuliturbiinin toimintatila. Local-tilassa käytön oma ohjausalgoritmi ohjaa tuuliturbiinia. Remote-tilassa LUT-PC:llä oleva ohjausalgoritmi ohjaa tuuliturbiinia. Local/Remote tilan asetus ei ole tiedonsiirronkannalta aikakriittinen. Taulukko 1. Toiminnallisuus Local ja Remote toimintatiloissa Toiminto / toimintatila Local Remote Mittausdata LUT serverille kyllä kyllä Tuuliturbiinin säätöalgoritmi Vacon Ulkoinen, LUT PC:llä oleva softa etä referenssit loistehonsäätö Vääntömomentti/ pyörimisnopeus Etä start/stop kyllä kyllä Fault reset kyllä kyllä, resetin jälkeen palaa local tilaan extrat Demo run Käytönohjaus LUT PC:llä olevalla algoritmilla LUT PC:ltä on pystyttävä suorittamaan käytön säätö- ja ohjausalgoritmeja. Ohjattaessa käyttöä LUT PC:ltä, ohitetaan GEF:n (Green Energy Finland) toimittama käytön säätöalgoritmi. Ohjausalgoritmin lataus LUT PC:lle LUT serveriltä Tutkimus käytössä uusien WT:n ohjausalgoritmien testausta varten tiedonsiirron LUT-Serveriltä LUT PC:lle tulee mahdollisuus ohjausalgoritmin etäasennukseen. Toiminto ei edellytä aikakriittistä tiedonsiirtoa.

6 Saarekekäytön ohjaus Aika kriittinen toiminta asettaa tiedonsiirrolle nopeusvaatimuksia. Saarekekäyttö tilanteessa tarvittavaa, normaalista kommunikaatiosta eroavasta tietoliikenne tarpeesta ei ole speksattu. 4 Toiminnallinen määrittely Tässä osiossa käydään läpi tiedonsiirrolta edellytettävä toiminnallisuus. Tutkielman alaisen kokonaisuuden keskeisenä osana toimii LUT PC. Seuraavaksi käydään läpi kyseisen järjestelmänosan toiminnallisuus sekä LUT PC:lle implementoitavat ohjelmalliset toimilohkot. Kuvassa 4 on esitetty LUT PC:n sisältämät ohjelmalohkot. WT SÄÄTÖALGORITMI LUT PC TIEDONKÄSITTELY KOMMUNIKAATIORAJAPINNAT OHJAUSALGORITMI Kuva 4 LUT PC:n sisältämät ohjelmalohkot. Kuvassa 5 on esitetty eriohjelma lohkojen käyttäjät. LUT PC WT KOMMUNIKAATIO OHJAUS LUT SERVERI MITTAUS DATAN KÄSITTELY SÄÄTÖ Kuva 5. LUT PC:n eriohjelmalohkojen käyttäjät

7 4.1 Mittaukset Tuuliturbiini sekä erillinen mittausyksikkö lähettää mittausdataa LUT PC:lle, josta tieto välitetään edelleen LUT-Serverille. LUT-Serverille siirrettävä data käsittää mittaukset 1s aikaikkunassa. Fyysisellä tasolla jokainen muuttuja on 16-bittinen. Tietotyyppinä etumerkillistä kokonaislukua, jolloin arvoalue on ± Tuuliturbiinilta mitataan ainakin seuraavia suureita. Mitattavat suureet: -Pääjännitteet U1,2,3(t) (ajanjakson T keskiarvot, sekä ajanjakson T huippuarvot) (6+6 tavua varattu) -Pätöteho P(t) (ajanjakson T keskiarvo, sekä ajanjakson T huippuarvo) (2+2 varattu) -Loisteho Q(t) (ajanjakson T keskiarvo, sekä ajanjakson T huippuarvo) (2+2 varattu) -Vääntömomentti T(t) (ajanjakson T keskiarvo, sekä ajanjakson T huippuarvo) (2+2 varattu) -Tuulen voimakkuus u(t) (ajanjakson T keskiarvo, ajanjakson T huippuarvo) (2+2 varattu) -Tuulen suunta u( )(ajanjakson T keskiarvo, ajanjakson T aikana esiintyneen tuulen voimakkuuden huippuarvon suunta) (2+2 varattu) -Pyörimisnopeus useampi kuin yksi arvo? (2 tavua varattu) -Lämpötila t(t) useampi kuin yksi arvo, useita mittauspisteitä? (2 tavua varattu) -Vika tiedot useampi kuin yksi tavu? (1 tavua varattu) -Turbiinin status useampi kuin yksi tavu? (1 tavua varattu) 4.2 Mittauselektroniikka Alustavasti sovellukseen suunniteltu mittalaite käsittää 8 signle ended kanavaa, joiden tuloalue on ±10 V. Tulosignaalit näytteistetään 16-bittisillä A/D-muuntimilla. Kanavien määrä on mahdollista laajentaa 32 kanavaan. Mittauselektroniikan mukana tuleva ohjelma lukee turbiinin tehoa (sähköiset parametrit) sekunnin välein ja tallettaa viimeisimmän tiedon tiedostoon, "C:\TurbineMeasurement\TurbineData.dat" Mittaustiedot tallennetaan tiedostoon seuraavassa järjestyksessä:

8 pp.kk.vvvv<tab>ai:ka<tab>hetkellisteho (W)<tab>Kumulatiivinen energia (kwh)<tab>jännite (V)<tab>virta (A)<tab>taajuus (Hz)<tab>. Mittausdata tallennetaan myös erilliseen kuukausittaiseen tiedostoon (sisältää koko kuukauden mittaukset) "C:\TurbineMeasurement\TurbineData_kk_vvvv.dat" Lisäksi tutkimus- ja opetuskäyttöön on olemassa ohjelma, (tarvittaessa 3 x 3~ tehoanalysaattori) jolla voidaan sähkön parametreja käsitellä tarkemminkin (spektrit, yms.). On huomioitavaa että energian mittauksen jatkuvuuden kannalta on parempi jos kyseisiä mittauksia varten on oma HW (Hardware), tietokone mukaan lukien. Edellä esitetyn lisäksi kyseiseen I/O-liityntään liitetään ulkoisia mittalaiteita, kuten tuulen mittausanturi sekä mahdollisesti esim. lämpötila-antureita. 5 Aikakriittisyys tiedonsiirrossa On ilmeistä että LUT PC:n toiminnallisuus on jaettava erinäisiin taskeihin. Sillä osa tiedonkäsittelystä sekä tiedonsiirrosta on aikakriittistä. Seuraavaksi käydään läpi muutaman keskeisen taskin mahdolliset toteutustavat. LUT PC:ltä WT:lle lähetettään 10 ms välein liitteessä [1] määritetty MCW-paketti (Main Control Word), joka sisältää ohjausdatan, jossa päivitetään GEF:n ohjausalgoritmille referenssiarvo tai remote-tilassa toimittaessa suoraan ohjausalgoritmin antama käytönohjausarvo. Kuvassa 3 on esitetty 10 ms välein toistuvan MCW-paketin lähetys taski. Paketin sisältö päivitetään vain jos ohjearvoissa on tapahtunut muutoksia edelliseen pakettiin nähden. Kuva 3 WT:n ohjausdatan lähetys- ja päivitys-taski.

9 Profibus-väyläliikenteen eheyttä tarkkaillaan molemmissa päissä profibus linkkiä, sillä Profibusväylän liikenne on etenkin remote-tilassa toimittaessa aikakriittistä. Mikäli liikenteessä havaitaan liian pitkä katkos, eli mikäli edellisen MCW-pakettin saapumisesta on kulunut yli sekunti, siirtyy WT local-tilaan ja lähettää profibus-failure ilmoituksen LUT PC:lle. Kuvassa 4 on esitetty WT:n päässä toteutettavan Profibus-väyläliikenteen eheyttä tarkkailevan taskin periaatteellinen tilakone. Kuva 4 Profibus-liikenteen eheyttä tarkkailevan taskin periaatteellinen tilakone WT:n päässä Kuvassa 5 on esitetty Profibus-yhteyden eheyttä tarkkaileva taski LUT PC:ssä. Samaan taskiin on yhdistetty myös saapuneen MSW-paketin (Main Status Word) luku.

10 Kuva 5 Profibusliikenteen tarkkailu ja MSW- paketin luku taski LUT PC:n päässä. Tarvittaessa yhden suuntaisen tiedonsiirtokatkoksen varalta voidaan Profibus failure lähettää myös WT:lle, jolloin käytön päässä tiedetään tietoliikenteen katkeamisesta toiseen suuntaan ja näin ollen WT siirtyy local-tilaan. Kuvassa 6 on esitetty periaatteellinen mittaustoimilaitteelta LUT PC:lle tietoliikenteen eheyden tarkkailu sekä mittausdatan tallennus taski. Kuva 6 LUT PC:llä vastaanotetun mittausdatan tallennus taskin tilakone. Mittausdatan kuten tuulitietojen tietoliikenne järjestellystä ei ole tarkkaa tietoa. Mikäli kyseinen muuttuja on säädön kannalta oleellinen, voidaan LUT PC:n ja toimilaitteen välillä toteuttaa liikenteen tarkkailua samalla periaatteella kuin LUT PC:n ja WT:n välillä. Kuten aiemmin määritettiin, tietoliikenne LUT PC:n ja LUT-Serverin välillä ei ole aika kriittistä, tällöin LUT-Serverille lähetettävä mittausdata käsitellään matalampi prioriteettisissa taskeissa. Mittausdata_paketti_RX - lipulla viestitään että FIFO:ssa on tarvittava määrä mittaustapahtumia, joista lasketaan LUT-Serverille lähetettävän mittausdata-arvot (kohdan 4.1 mukaisesti).

11 LUT-Serverille lähetettävän mittausdatan käsittely ja lähetys taskin tilakone on esitetty kuvassa 7. On huomioitavaa että kyseinen taski ei ole aikakriittinen. Kuva 7 mittausdatan käsittely ja lähetys LUT Serverille. 6 Tekninen määrittely Seuraavaksi määritellään tiedonsiirtojärjestelmän fyysinen toteutus. Lisäksi käydään läpi järjestelmässä käytettävät tiedonsiirtoprotokollat eri järjestelmän osien välillä sekä esitetään tietoliikennettä hoitavien ohjelmien tilakoneet. Lopuksi tutkitaan mahdollisuutta soveltaa IEC standardin mukaista tietoliikennekonseptia LUT-Serverin ja LUT-PC:n välisessä kommunikaatiossa. 6.1 Tuuliturbiini Tuuliturbiini ja tuuliturbiinin käytön tekninen kuvaus on esitetty liitteessä [2] 6.2 Tuuliturbiinikäytön ja LUT PC:n välinen tiedonsiirto Tiedonsiirto toteutetaan Profibus DP protokollalla. Käytetyt käskyt on määritelty liitteessä [3]. Profibus DP fyysinen- ja MAC-kerros on määritelty Profibus DP standardissa. Standardi on maksullinen. Profibus DP:ssä fyysisellätasolla käytettävät mediat ovat joko RS-485 (kierrettypari) tai valokuitu. Teknisiä specifikaatioita löytyy liitteestä [4]. Tiedonsiirto LUT PC:ltä WT:lle toteutetaan kyseisten specifikaatioiden puitteissa. Tiedonsiirto WT:n ja LUT-PC:n välillä on aikakriittinen prosessi. Jokainen Profibuspakettikehys sisältää liitteessä [3] kuvatut parametrit. Paketteja lähetetään 10ms välein.

12 6.3 LUT PC ja Ethernet/kuitumuunnin Teollissuus PC esim Artila. Kyseistä PC:tä on käytetty LVDC-pilottihankkeissa samankaltaiseen tiedonkäsittelyyn. Tarkemmat spesifikaatiot on esitetty liitteessä [5]. Kuitu/Ethernetmuuntimia niin ikään on sovellettu LVDC-pilottihankkeessa. [6] 6.4 LUT PC:n ja LUT-Serveri välinen tiedonsiirto Tiedonsiirto LUT-Serveriltä LUT PC:lle toteutetaan fyysisellä tasolla valokaapelilla, jossa toimii ethernetpohjainen tiedonsiirto protokolla. Kyseinen tiedonsiirto ei ole aika kriittistä. Tiedonsiirto on mahdollista toteuttaa joko kysely- tai tapahtumapohjoisena. Kyselypohjaisessa tiedonsiirtokonseptissa mittausdata lähetettäisiin LUT-Serverille LUT PC:ltä aina kyselyn jälkeen. Tapahtumapohjaisessa tiedonsiirtokonseptissa mittausdatan lähetys tapahtuu tietyn LUT PC:llä suoritettavan mittausdatan käsittelyyn liittyvän taskin myötä. Koska kyseessä on määrätyin väliajoin toistuva paketin lähetys, tapahtumapohjainen tiedonsiirto on parempi vaihtoehto. Tämä yksinkertaistaa tietoliikennettä ja toimilaitteiden tilakonerakenteita. LUT PC:n ja LUT-Serverin välillä sovelletaan ethernet-pohjaista tiedonsiirtoprotokollaa, jossa robustin tiedonsiirron mahdollistamiseksi käytetään TCP/IP-tyyppistä (Transmitt Control Protocol) tiedonsiirtokonseptia. Verkkokerroksen hyötydataosion on nyt vapaasti määrättävissä tarpeesta riippuen. Hyötydataosion pituus voi olla enintään 1450 tavua. Näin ollen voidaan todeta, että valittu tiedonsiirtoprotokolla ei aseta rajoitteita pakettien pituudelle. Toinen yleisesti käytetty Ethernetpohjainen tiedonsiirtoprotokolla on UDP (User Datagram Protocol). Koska tiedonsiirtomäärät ovat pieniä, on tiedonsiirtokanava suurimman osan ajasta vapaana, näin ollen voidaan olettaa ettei ruuhkatilanteita tiedonsiirrossa synny, jolloin voidaan käyttää varmempaa tiedonsiirto menetelmää. Poikkeuksena kuitenkin mahdollinen hätäliikenne jossa TCP-protokollan kättelyproseduuri aiheuttaa viivettä tiedonsiirtoon. Mikäli hätäliikenne esim. tuuliturbiinin hätäsammutus toteutetaan erillisellä, tarkoitukseen varatulla medialla, on TCP-pohjaisen tiedonsiirron käyttäminen perusteltua. TCP-pohjaisen tiedonsiirron soveltamista tukee myös se että käytettäessä kyseistä protokollaa saadaan hyödynnettyä pakettien kuittaus ja automaattinen uudelleen lähetys. Tällöin esim. ohjearvon asettaminen käytölle on tiedonsiirrollisessa mielessä varmempaa. Kyseinen menettelytapa vähentää myös ohjelmoinnin tarvetta UDP-ohjaiseen ratkaisuun nähden. UDPpohjainen tiedonsiirto soveltuu paremmin stream-tyyppisen datan siirtoon, jossa käytössä oleva kaistanleveys on rajoittava tekijä sekä virheellisten pakettien esiintyminen ei ole niin haitallista [7]. Taulukko 2. TCP/IP-pakettikehys ja eri osiot. IPv4 protokollalla ja TCP aikaleimalla [7]. Osio Ethernet frame bytes header TCP IPv4 header Payload Ethernet frame bytes trailer Tavut

13 TCP-pakettikehykseen implementoidaan erityyppiset tiedonsiirtotarpeet täyttävät hyötydataosiot. Kun kyseessä on sovelluskohtainen tiedonsiirto, voidaan hyötydataosion sisältö vapaasti määrätä. Seuraavaksi määritetään etäohjauksen ja -valvonnan edellyttämät sovelluskerroksenpaketit. 6.5 Mittausdata- ja statuspaketti Mittausdatan sekä WT:n statuksen sisältävä paketti lähetetään LUT PC:ltä LUT-Serverille sekunnin välein. Saadut mittaustulokset tallennetaan LUT-Serverillä tiedostoon/tietokantaan. Osa mittausdatasta välitetään edelleen LUT-intranetin välityksellä infopisteille. Tiedonsiirron ei tarvitse olla determinististä sillä siirrettävää data käytetään monitorointi tarkoituksiin. Hyötydata sijoitetaan pakettikehykseen kohdan 4.1 mukaisessa järjestyksessä. Tällöin hyötydataosio (payload) sisältää 608 bittiä eli 76 tavua. Taulukko 3. WT:n mittausdata- ja statuspaketin sisältö. Osio Paketin tyyppi (jos useanlaisia paketteja) Mittausdata vaatimusosion mukaisessa järjestyksessä WT:n status Tavut Tuuliturbiinin etäohjauspaketti ja referenssiarvot Etäohjauspaketit voidaan jakaa useampaan erilaiseen, tällöin ei lähetetä tarpeetonta informaatiota WT:lle. Seuraavaksi käydään läpi WT:n etäohjauksen kannalta kaksi keskeistä pakettirakennetta. Toisella siirretään ohjaustietoa ja toinen on varattu ohjearvojen siirtoon. Jokaisen paketin ensimmäinen tavu on varattu pakettityypin määrittämiseen, joka määrittää että kaiken kaikkiaan käytössä on 255 erityyppistä pakettirakennetta. Taulukko 4. Etäohjauspaketin sisältö. Osio Paketin tyyppi Etäohjaus Tavut 1 2 Paketin tyyppi: Bit0: etäohjaus Bit1: Referenssi arvo Bit2:Annettavan referenssin suure, vääntömomentti 0 /pyörimisnopeus 1 (vain referenssiarvo paketti) Bit3: joku muu referenssi Bit4-7: vapaita toistaiseksi Etäohjaus:

14 Bit0: Reset 1 Bit1: Stop 0 / Start 1 Bit2: Local 0 / Remote 1 Bit 3: Siirtyminen ohjausalgoritmin ohjelmointi tilaan. Bit 4-7: vapaita toistaiseksi Taulukko 5. Referenssi arvon asetuspaketin sisältö. Osio Paketin tyyppi Referenssi Tavut Samalla periaatteella voidaan luoda lisää erinäisiä toimintoja suorittavia ohjauspaketteja. 7 Ohjausalgoritmin lataus LUT PC:lle Ohjauspaketin lähetyksen jälkeen erillinen proseduuri, joka määritettävä erikseen. 8 Käyttöliittymä LUT-Serverillä Etäohjauksen käyttöliittymä implementoidaan LUT-Serverille, jonne mahdollistetaan pääsy internetin välityksellä (VPN tms.).käyttöliittymä on webpohjainen. Käyttöliittymän välityksellä pystytään ohjaamaan tuuli turbiinia. UI inputs Start / Stop Local / remote Referenssisuure Async. Async. Referenssiarvo Reset Ohjelmointi Demo run UI tietojen luku ja käsittely Paketin lähetys Kuva 8 käyttöliittymän periaate kaavio.

15 Näyttö Graph, bar, LED Virta päälle WT status and Measurements Async. inputtien luku Case (Start / stop) Start Stop ohjauspaketin lähetys Case (Demo run) Case (ohjelmointi) Case (Local / remote) Case (Referenssiarvo) Referenssisuure Case (Reset) ohjauspaketin lähetys Kuva 9. Käyttöliittymän tilakone sekä ohjauspakettien lähetys. Käyttöliittymässä määritetään lähetettävät parametrit. Määritysten perusteella LUT_serverille implementoitu ohjelma koostaa ohjauspaketin ja lähettää sen erillisellä komennolla LUT PC:lle (Enter painallus tms.). 9 IEC Soveltaminen tiedonsiirtoon Seuraavaksi selvitetään lyhyesti onko IEC standardi hyödynnettävissä tiedonsiirrossa ja minkälaisia rajoituksia se järjestelmälle asettaisi. On ilmeistä että älykkäiden sähköverkkojen ja hajautetun tuotannon yleistyessä eri toimilaitteiden välille rakennettavaan tiedonsiirtoon kehitetään myös erinäisiä standardoituja tiedonsiirto konsepteja. Yksi markkinoilla oleva älykkäiden sähköverkkojen ohjauksessa käytettävä tiedonsiirto standardi on IEC Standardi on maksullinen. Standardin soveltuvuuden varmistamisen tarvitaan tietoa käytettävistä pakettirakenteista ja tiedonsiirron vasteajoista. Alustavia tietoja protokollasta löytyy lähteestä [8].

16 Liitteet: [1] Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakelu verkkoon, Energiateollisuus ry PL 100, Helsinki [2] GEF Tuuliturbiinin speksi [3] GEF 20 kw säätimen kommunikaatio spesifikaatio [4] PROFIBUS DP Specifications and Technical Data, EP , Experion PKS Release 100, Revision Date: January 2003, Version 1.0 (http://kip.industry.su/honeywell/systems/experionpks/eng/ep _v1_0.pdf) [5] Matrix 522 User Guide, Version 1.1 [6] JetCon 2301, Industrial Fast Ethernet to Fiber Media Converter [7] TCP/IP pakettikehys: [8] MicroSCADA Pro SYS , IEC Master Protocol (OPC), User's Guide, Issued: , Version: A/

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

2-AKSELISEN LINEAARILIIKKEEN OHJAAMINEN

2-AKSELISEN LINEAARILIIKKEEN OHJAAMINEN 2-AKSELISEN LINEAARILIIKKEEN OHJAAMINEN Janne Rossi Kirjallisuustyö 6.11.2011 LUT Energia Sähkötekniikan koulutusohjelma SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELLUKSEN YLEINEN KUVAUS... 3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY... 3 2.1

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

S-38.118 Teletekniikan perusteet

S-38.118 Teletekniikan perusteet S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kompakti huippuominaisuudet omaava digitaalinen mittalaite soveltuu erinomaisesti sähköverkon energiatehokkuuden analysoimiseen AR6:n ominaisuuksia: Se ottaa jänniteaallosta

Lisätiedot

Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2013

Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2013 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt 2013 AS- 0.3200 Kahvinuuttoprosessin automaatiojärjestelmä Projektin suunnitelmadokumentti Antti Kangasrääsiö 68950W Joonas Kröger 78651M 1. Johdanto Tämän

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010

Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Kauko-ohjauslaite GSM rele 2011 v 24.10.2010 Gsmreleen päätoiminnat Etälaiteiden kauko-ohjaus vanhan GSM-puhelimen avulla Laitteessa on neljä releettä ja kaksi lisäohjausta. Yhteensä kuusi ohjausta. Releiden

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw PORI YLIOPISTOKESKUS 21.9.2010 Esa Salokorpi Cell +358 50 1241 esa@nac.fi Oy Nordic AC Ltd Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw Modulaarinen rakenne

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta)

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) Wind Power in Power Systems 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) 16.1 Johdanto Täydellinen sähkön laatu tarkoittaisi, että

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

ELEC-C7241 Tietokoneverkot Kuljetuskerros

ELEC-C7241 Tietokoneverkot Kuljetuskerros ELEC-C7241 Tietokoneverkot Kuljetuskerros Pasi Sarolahti (kalvoja Matti Siekkiseltä) 23.1.2018 Laskareista Lisävuoro ke 16-18 U8 Edelleen myös ke 14-16 ja pe 12-14 Ke 14 16 tällä viikolla poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2012. 31.10.2012 NI Days 2012 - LabVIEW DCS 1

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2012. 31.10.2012 NI Days 2012 - LabVIEW DCS 1 Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2012 31.10.2012 NI Days 2012 - LabVIEW DCS 1 Esityksen sisältö Prosessiautomaation vaatimuksia Tarpeelliset toimilohkot Automaatiosovelluksen suunnittelu LabVIEW

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTÖN EMULOINTI SIMULINK-DSPACE-M1 -YMPÄRISTÖSSÄ

SÄHKÖKÄYTÖN EMULOINTI SIMULINK-DSPACE-M1 -YMPÄRISTÖSSÄ Sillanpää Teemu SÄHKÖKÄYTÖN EMULOINTI SIMULINK-DSPACE-M1 -YMPÄRISTÖSSÄ Seminaarityön loppuraportti, joka on jätetty tarkastettavaksi kurssin Sulautettujen järjestelmien seminaarikurssi osasuorituksena.

Lisätiedot

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa

Protect-DG Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa Kohti uusia tekniikoita vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa ST-POOLIN TUTKIMUSSEMINAARI 4.2.2016 Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto Sisältö Hankkeen yleisesittely Ensimmäisiä alustavia

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E. Käyttöohje

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E. Käyttöohje SM211 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM103E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Tiedonsiirtoosoite... 4 Tiedonsiirtonopeus... 4 Tiedonsiirron pariteetti...

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen

Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Sähkön varastointi utopiaa vai realismia? Jussi Mäntynen Agenda Sähkövarastot tänään Markkinoiden tarpeet Sähkövarasto ratkaisut Utopiaa vai realismia? Sähkövarastot tänään Utopiaa? Public 2012, Siemens

Lisätiedot

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi 5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Perusongelmat Jako prosesseihin Reaaliaika Rinnakkaisuus Rinnakkaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä useamman kuin yhden

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1

Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days NI Days LabVIEW DCS 1 Prosessiautomaatiota LabVIEW lla NI Days 2011 12.10.2011 NI Days 2011 - LabVIEW DCS 1 Esityksen sisältö Prosessiautomaation vaatimuksia Tarpeelliset toimilohkot Automaatiosovelluksen suunnittelu LabVIEW

Lisätiedot

SuperWISE II / SuperWISE SC II

SuperWISE II / SuperWISE SC II SuperWISE II / SuperWISE SC II WISE-järjestelmän tiedonsiirtoyksikkö LYHYESTI SuperWISE on tiedonsiirtoyksikkö, joka kokoaa kaikki tiedot antaakseen yleiskuvan WISE-järjestelmästä. Lukee ja jakaa IC Designissä

Lisätiedot

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari EDF3GL / EDFTL Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 Energia/laatumittari etäluenta 3G Ethernet (TCP/IP) energiamittaus: pätö-

Lisätiedot

Projektina gradu. Miten? Missä? Milloin? Miksi?

Projektina gradu. Miten? Missä? Milloin? Miksi? Projektina gradu Miten? Missä? Milloin? Miksi? Sisältö Johdanto Storage Area Networks SCSI ja Fibre Channel Multiprotokollareititys Esimerkkitoteutus Yhteenveto Storage Domain Tietokanta (dbms) Sovellukset

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä

Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990 Vastaanottimet Omavalvontyksikkö DPR990 PromoLog-omavalvontaohjelma asennettuna Webserver-ohjelmisto asennettuna Yksinkertainen käyttöönotto, ei ohjelmien asennusta PromoLog-ohjelma käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA Radiomodeemit ovat yksi luotettavimmista tavoista langattomaan tiedonsiirtoon toimintakriittisissä -sovelluksissa kuten sähköntuotannossa, -siirrossa ja -jakelussa. Satel

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon

Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon ATY:n Aurinkoseminaari FinnBuild 2012 9.10.2012 Pienimuotoinen sähköntuotanto mitä ja miksi Pientuotanto enintään 2 MVA Mikrotuotanto enintään 50 kva

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Datan käsittely ja tallentaminen Käytännössä kaikkien mittalaitteiden ensisijainen signaali on analoginen Jotta tämä

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

MP:n senioreiden kilpakoulu 2010

MP:n senioreiden kilpakoulu 2010 MP:n senioreiden kilpakoulu 2010 2010.3.1 19:45-21:00 Timo Vesalainen Tuulitiedon ja instrumentoinnin hyödyntäminen Miten olen oppinut pärjäämään kisoissa s/y Valpurilla Miten toteutin ja miten nyt kannattaa

Lisätiedot

Turvallisen tekniikan sem inaari -04. Koneautom aation ohjelm istot Teem u Pajala

Turvallisen tekniikan sem inaari -04. Koneautom aation ohjelm istot Teem u Pajala Turvallisen tekniikan sem inaari -04 Koneautom aation ohjelm istot Teem u Pajala Konejärjestelm ien ohjelm istojen jakautum inen K en ttälaitteet Prosessiasem at Operointipaneelit Suunnitteluohjelm istot

Lisätiedot

Sääasema Probyte 2003

Sääasema Probyte 2003 Sääasema Probyte 2003 Yleistä Probyte SÄÄASEMA W2003 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi, joka mittaa tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, ulkolämpötilaa ja valoisuutta reaaliaikaisesti. Mittaukset

Lisätiedot

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026

Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 2012 Tecalemit Oy Seppo Koskivuori Maha Eurosystem jarrulaskentaohjelman asennusohje versio 7.20.026 Vaatimukset: - tietokone (PC), jossa vapaa USB portti - käyttöjärjestelmä Windows XP, Vista tai Windows

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

TURVAVÄYLÄSEMINAARI. Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002. Jukka Hiltunen

TURVAVÄYLÄSEMINAARI. Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002. Jukka Hiltunen TURVAVÄYLÄSEMINAARI Erilaiset kenttäväylät ja niiden kehitys 13.11.2002 Jukka Hiltunen Miksi väylätekniikkaa? 1. luonnolliset perusteet: : kehittyneiden kenttälaitteiden ja ylemmän tason laitteiden välille

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Järjestelmän yleiskuvaus Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt Kari Ryyppö Tarkoitus: Keskitetyn raideliikenteen informaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmän tekninen

Lisätiedot

AU Automaatiotekniikka. Toimilohko FB

AU Automaatiotekniikka. Toimilohko FB AU080401 Automaatiotekniikka Toimilohko FB Tarkoitus Dokumentissa kuvataan, mikä on toimilohko (FB) miten toimilohko muodostetaan ja miten sitä sovelletaan S7 ohjelmointiympäristössä (STEP7) mitä etua

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite

Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite -tarkka ruokintalaite nykyaikaiseen kalanruokintaan Ruokintalaitteen kehitystyössä on kiinnitetty huomiota annostelun tarkkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Tekniset tiedot:

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Asennusohje. EasyLine GSM

Asennusohje. EasyLine GSM Asennusohje EasyLine GSM Laitteen kuvaus EasyLine GSM on puhelinlijasimulaattori, joka simuloi analogista PSTN linjaa GSM verkossa ja sitä voidaan käyttää ContactID protokollan lähettämiseen hälytinjärjestelmiltä.

Lisätiedot

Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa

Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa MATNE Tutkimusseminaari 17.11.2011 Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa Markku Jokinen 2 Sisällys Johdanto WARP ohjelmistoradioalusta HF-toteutus lmenneet rajoitukset ohjelmistoradioalustalla

Lisätiedot

Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin

Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin SAMURAI on SINUS Messtechnik GmbH:n uusin ohjelmisto melun ja tärinän mittauksiin ja reaaliaikaiseen analysointiin. Tiedonkeruulaitteena

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI

TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI - 1 - Laboratoriotyö TKT224 Oppimäärä: Ammattiaineiden laboraatiot Kurssi: Tietokonetekniikan laboraatiot Laboratoriotyö: TKT224 KOODIN KOON OPTIMOINTI Teoriakurssi, johon työ liittyy: Työn laatijat: T.Laitinen

Lisätiedot

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin

Lisätiedot

S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Pakettikytkentäiset verkot. Helsinki University of Technology Networking Laboratory

S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Pakettikytkentäiset verkot. Helsinki University of Technology Networking Laboratory S 38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Pakettikytkentäiset verkot Kertausta: Verkkojen OSI kerrosmalli Sovelluskerros Esitystapakerros Istuntokerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö -asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat sarjaportin (Standardi sarja- tai Sarjaportti -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä. Lisätietoja saat valitsemalla valikon

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO RC-436

SISÄLLYSLUETTELO RC-436 Asennusohje AXCARD CR-36 Versio 3. Ver. 3. AXCARD SISÄLLYSLUETTELO RC-436 JOHDANTO... 4 YKSITTÄISEN KORTINLUKIJAN KÄYTTÖÖNOTTO... 4 ALUSTUS JA MUISTIN NOLLAUS... 4 VAIHTOEHTO. OHJELMOINTISALASANAN ASETUS...

Lisätiedot

MFW - I/O:n kaukoluentajärjestelmä

MFW - I/O:n kaukoluentajärjestelmä Ominaisuudet älykäs, moduulirakenteinen järjestelmä sisäänrakennettu modeemi helppo konfigurointi useita tiedonsiirtomahdollisuuksia keskusyksikössä lukuisia kommunikointiliitäntöjä itsediagnostiikka Järjestelmäkomponentit

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon. Verkkotoimikunta 5.5.2010

Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon. Verkkotoimikunta 5.5.2010 Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon Verkkotoimikunta 5.5.2010 2 Liittyminen kantaverkkoon Kantaverkkoon liittymisen vaatimukset sekä ohjeet löytyvät Fingridin internet-sivuilta (www.fingrid.fi):

Lisätiedot

Turva-automaation suunnittelu

Turva-automaation suunnittelu Tero Lehtimäki / 15.10.2006 1 (15) Tiivistelmä: Luennon tarkoituksena on käsitellä TLJ-järjestelmissä käytettävien turvaautomaatio ratkaisujen suunnittelussa huomioitavia asioita yleisellä tasolla siten,

Lisätiedot

Johdanto LoM-tarkasteluihin

Johdanto LoM-tarkasteluihin Johdanto LoM-tarkasteluihin Lauri Kumpulainen Vaasan yliopisto 19.9.2017 LoM-tutkimuskysymyksiä (tutkimussuunnitelmassa) Mitä LoM-menetelmiä on yleisesti käytössä ja mikä on niiden suorituskyky? Miten

Lisätiedot

Jäähdytysturva Oy Koivukummuntie 4 01510 Vantaa puh. +358 (0)20 754 5235 info@jaahdytysturva.fi www.jaahdytysturva.fi

Jäähdytysturva Oy Koivukummuntie 4 01510 Vantaa puh. +358 (0)20 754 5235 info@jaahdytysturva.fi www.jaahdytysturva.fi Testo 106-T1:ssä on erittäin nopea ja tarkka NTC-anturi yhdistettynä ohueen mittauskärkeen joka ei jätä jälkiä. Testo 106-T1 soveltuu erinomaisesti elintarvikkeiden lämpötilojen mittaukseen esimerkiksi

Lisätiedot

Super WISE. Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään

Super WISE. Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään Järjestelmätuotteet Swegonin tarpeenmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään Lyhyesti Tulo- ja poistoilmapuhaltimien paineoptimointi Ilmavirtojen yhteenlasku ja vähennys vyöhykkeissä Ohjaa 80 vyöhykepeltiä jaettuna

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 9

Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Teollisuusautomaation standardit Osio 9 Osio 1: SESKOn Komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s..

InteliNano NT. Käyttäjän opas. Copyright 2011 ComAp a.s.. InteliNano NT Käyttäjän opas Copyright 2011 ComAp a.s.. ComAp a.s.. Kundratka 17, 180 00 Praha 8, Tšekin tasavalta Puh: +420 246 012 111, faksi: +420 266 316 647 S-posti: info@comap.cz, www.comap.cz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot