KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET"

Transkriptio

1 KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

2 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SIJAINTIVAIHTOEHDOT Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden mittareina Opiskelijoiden näkökulma Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetyt sijaintivaihtoehdot Lisäselvitysten yhteydessä selvitetyt sijaintivaihtoehdot YHTEISKOULU MUSIIKKIKESKUS -TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kaavatilanne Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu TILAOHJELMA LUKION VÄLIAIKAISET TILAJÄRJESTELYT KUSTANNUKSET Investointikustannukset Käyttäjien hankinnat Käyttökustannukset Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset Taidemääräraha HANKKEEN TOTEUTUSMALLI HANKKEEN AIKATAULU HANKETYÖRYHMÄN ESITYS LIITTEET... 13

3 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 3 MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION (nyk. Kuopion taidelukio Lumit) HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET 1. JOHDANTO Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 71) hyväksynyt Kuopion kaupungin peruskoulu- ja lukioverkkoselvityksen. Selvityksessä lukioverkostosta tehtiin neljä esitystä: vaihtoehdot A1, A2, B ja C. Näistä vaihtoehdoista valtuusto hyväksyi vaihtoehdon A1 Uusi Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukio, jossa yhdistyville Minna Canthin lukiolle ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukiolle rakennetaan uudet tilat ja Karttulan lukio poistuu verkostosta. Kaupunginvaltuusto päätti Karttulan lukion lakkauttamisesta kokouksessaan ja lukion toiminta päättyi Kaupunginjohtaja asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää Uuden Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion toimitilakysymys, vaihtoehtoina laajempi MIT-kampus, jossa mukana olisi Savonia amk ja Kuopion konservatorio ja lukiotoimintaan keskittyvä MIT-lukio. Työryhmä selvitti sijoitusvaihtoehtoina Sairaalakadun kiinteistöt, Niiralan koulun, Opistotien kiinteistön ja Musiikkikeskuksen ympäristön. Hanketyöryhmän työ valmistui ja hanketyöryhmä päätyi esittämään MIT-lukion toteuttamista uudisrakennusvaihtoehtona Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen väliselle tontille. Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi esityksen kokouksessaan ja päätti esittää edelleen kaupunginhallitukselle esityksen hyväksymistä. Kaupunginhallitus käsitteli esitystä kokouksessaan ja päätti hyväksyä esityksen MIT-lukion muodostumisesta, mutta edellytti, että hanketyöryhmän esitystä on kuitenkin vielä täsmennettävä aikataulun, sijainnin ja tilojen omistuksen osalta. Kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti Minna Canthin lukio ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio on yhdistetty hallinnollisesti ja toiminnallisesti yhdeksi yksiköksi alkaen (Kasvun ja oppimisen ltk ). Uuden lukion nimeksi päätettiin Kuopion taidelukio Lumit (Kasvun ja oppimisen ltk ) ja se toimii lv ajan kahdessa kiinteistössä, mutta keväällä 2016 Minna Canthin koulun tiloista luovutaan ja väliaikaiseksi lisätilaksi Musiikkilukion kiinteistön ohella on suunniteltu Puistokoulua. Lisäselvitystä varten hankesuunnittelutyöryhmä sai eri tahoilta esityksiä hyvinkin erilaisista kiinteistöistä, joiden soveltuvuutta taidelukion käyttöön toivottiin tutkittavan. Tässä yhteydessä on tarkasteltu tarkemmin seuraavat kiinteistöt: Kalevalan koulu, Ammattioppilaitos (Presidentinkatu 3), Kauppaoppilaitos (Presidentinkatu 1), Puolustusvoimien kiinteistö (Puistokadun varressa) ja Kauppakeskus Hermanni.

4 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 4 Lisäselvityksen sisältöä ja sijoitusvaihtoehtoja on käsitelty verkostotyön ohjausryhmässä , ja sekä kaupunginvaltuuston iltakoulussa Valmistelun yhteydessä on tullut esille ulkopuolisten käyttäjien kiinnostus tilojen vuokraamiseen. Kiinnostusta on tullut muun muassa Sibelius-Akatemiasta, Savonia ammattikorkeakoulusta ja Kuopion konservatoriosta. Lisäselvityksessä on tuotu esille myös opiskelijoiden näkökulmaa ja oppimisympäristön merkitystä kokonaisvaltaiselle musiikin ja tanssin osaamisen kehittämiselle osana lukioopintoja. 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden mittareina Kiinteistöjen ja niissä sijaitsevien tilojen soveltuvuutta arvioitaessa lähtökohtana on taidelukion toiminta ja sen edellyttämät vaatimukset. Toiminnan edellytyksenä on, että perusopetustilat ovat riittävät lukio-opetusta silmällä pitäen. Valtakunnallisen tuntijaon mukaisen opetuksen perusopetustilat pakollisia kursseja varten suunnitellaan opiskelijalle. Syventäviä ja soveltavia kursseja varten tilatarve on pienempi. Koulun erityispiirteestä johtuen kokonaisuudessa tarvitaan monentyyppisiä tiloja musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opiskelua sekä esiintymistä varten. Tilasuunnittelussa tavoitteena on uudenlainen oppimisympäristö, jossa keskeisenä tekijänä on tilojen muunneltavuus, joustavuus ja monipuolisuus. Opiskelua varten tarvitaan paikkoja sekä suurten ryhmien yhtäaikaiselle käytölle, että ryhmätyöskentelyyn, yksilötyöskentelyyn ja hiljaiseen työskentelyyn. Myös luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuva oppiminen ja sosiaaliset kohtaamispaikat ovat toiminnan kannalta oleellisia. Lukio-opinnoissa tulisi hyödyntää monipuolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät työelämän, jatko-opintojen sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta. Opiskeluympäristön tulee tukea opiskelijan opiskelumotivaatiota ja auttaa häntä löytämään omat vahvuutensa. Tutkimusten mukaan opetustilojen ei tulevaisuuden koulussakaan katsota menettävän merkitystään opetuksen ja oppimisen ytimenä, mutta tilojen käyttö saa uusia muotoja. Opetustilan tarkoituksenmukaisuus perustuu toiminnallisuuteen, sosiaalisuuteen ja monimuotoisuuteen, jotka yleisesti on nostettu nykyaikaisen koulun keskeisiksi muutostekijöiksi. Vaikka opetustilojen nykyiset mitoituskäytännöt eivät juuri anna mahdollisuutta kasvattaa tilamäärää merkittävästi, voidaan tilojen käyttömahdollisuuksia laajentaa ja tehostaa innovatiivisemman ajattelun avulla. Esimerkiksi luopumalla koulun yksittäisistä aula-, mediateekki- tai kirjastotiloista voidaan vapautuvat neliöt hyödyntää monitoimialueina. Samalla lisätään tilojen pedagogisia mahdollisuuksia ilman tilamäärän varsinaista kokonaiskasvua. Uusissa oppimisympäristöissä päätelaitteet ovat luonteva osa opiskelu-, ryhmätyö- ja kommunikaatioprosessia. Tämä näkyy erityisesti oppilaiden erilaisissa

5 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 5 ryhmätyöpisteiden suunnitelmissa, joissa informaatioteknologiset laitteet ovat painotetusti läsnä. Koska tulevaisuudessa lähes kaikki tieto varastoituu ja linkittyy yhteiskunnan käyttöön sähköisessä muodossa, syntyy myös uusia oppimateriaaleja ja oppimismenetelmiä hyödyntäviä oppimisympäristöjä. Näin niin kuvaa, ääntä kuin dataa tulee pystyä siirtämään opetustilasta toiseen ja myös koulutilan ulkopuolelle, sillä tekniikan ja virtuaalipohjaisen opetuksen kehittyessä tulevaisuuden fyysisen oppimisympäristön uudet teknologiset mahdollisuudet eivät ole vain osa opetustilan sisällä tapahtuvaa työskentelyä. Tässä prosessissa koulun tilat ja kalusteratkaisut katsotaan tärkeäksi osaksi kokonaisvaltaista oppimisympäristöajattelua. Opetustilan oppimisympäristönä katsotaankin laajenevan tilallisena jatkumona luokasta maailmalle, jossa oppiminen tapahtuu formaalina ja informaalina vuorovaikutuksena niin fyysisissä kuin virtuaalisissa tiloissa. Kuopion taidelukio Lumitin monipuolinen tilaohjelma tarjoaa mahdollisuuden tilojen laajalle ja monimuotoiselle käytölle myös ulkopuolisille tahoille. Kuopiossa on ollut pulaa erityisesti tanssille soveltuvista tiloista sekä erikokoisista esiintymistiloista. Tilojen ilta- ja viikonloppukäyttö tehostaa tilankäyttöä oleellisesti. Taidelukiohanketta ei pitäisikään tarkastella puhtaana oppilaitoshankkeena, vaan huomioida sen tarjoamat mahdollisuudet laajalle käyttäjäkunnalle. Tällöin myös toimitilojen keskeisellä sijainnilla on oleellinen merkitys. 2.2 Opiskelijoiden näkökulma Minna Canthin lukion ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion oppilaskuntien kanssa pidettiin keskustelu- ja kuulemistilaisuudet lukioiden yhdistämisestä ja sen vaikutuksista lukio-opintoihin. Musiikkilukion tilaisuus järjestettiin ja Minna Canthin lukion tilaisuus Tilaisuuksien keskusteluiden pohjalta laadittiin muistiot oppilaskuntien hallitusten näkemyksistä tilojen ja niiden sijainnin merkityksestä erityisen tehtävän opetukseen (musiikki, tanssi) ja painotettuun opetukseen (ilmaisu). Kuopion taidelukio Lumitin opiskelijat pitävät tärkeänä lukion yhteisöllisyyden säilyttämisen jatkossakin. Opiskelijoiden mielestä lukioiden nykyiset ominaispiirteet, luovuus ja hyvä yhteishenki on säilytettävä lukioiden yhdistyessä ja oppilasmäärän kasvaessa. Molempien yhdistyvien koulujen opiskelijoiden mielestä on tärkeää huolehtia hyvästä ryhmäytymisestä tulevassa koko lukiossa ja erityisen tehtävän ja painotusopetuksen linjoilla. Opiskelijoissa on runsaasti päivittäin Kuopioon ja Kuopion keskustaan matkustavia opiskelijoita. Monet opiskelijat myös muuttavat Kuopioon erityisen tehtävän lukioon päästyään. Vuosittain lukioihin tulee opiskelijoita, jotka eivät tunne ennestään ketään koulusta. Jotta uudet ystävyyssuhteet syntyvät, tarvitaan jatkuvasti kasvokkain tapahtuvaa kohtaamisia. Yksi lukion kasvatustavoite on tarjota nuorille turvallinen yhteisö, johon hän kokee kuuluvansa. Yhteisöllisyyden tunteen syntymisen edellytys on, että nuori myös tietää, ketä muita hänen kanssaan samaan ryhmään kuuluu. Koko luokattoman lukion ajan ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyteen on panostettava entistä enemmän. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten mielestä koko lukiolaisen elämä on kaupungin keskustassa. Kaikkein tärkeimpänä koulun sijaintiin vaikuttavana tekijänä opiskelijat pitivät yhteistyötä konservatorion kanssa. Opiskelijoilla on sekä koulupäivän aikana että

6 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 6 koulupäivän jälkeen tunteja konservatorion opettajien pitämänä. Lukiolaisten mielestä musiikin ja tanssin opiskelu ja harrastaminen on kokonaisvaltaista, ammattimaista toimintaa, mikä useilla myös myöhemmin muuttuu ammatiksi. Opiskelijan näkökulmasta toiminta on kokonaisuudessaan tavoitteellista ja päämäärätietoista toimintaa sekä koulupäivän aikana että sen ulkopuolella. Koulun ja Musiikkikeskuksen kombinaatiossa toimiminen mahdollistaa parhaat asiantuntijat opettajina ja samalla riittävän määrän tavoitteellista harjoittelua. Opiskelijat kertovat harjoittelevansa konservatoriolla noin 3-4 kertaa viikossa. Opiskelijoiden soitto- ja laulututkinnot suoritetaan päiväaikaan konservatoriolla. Kun musiikkilukio sijaitsee konservatorion vieressä, musiikkilukio voi rekrytoida sivutoimisia taideopettajia naapuritalosta. Lukion opiskelijoiden koulutyö ei aina pääty klo 16, vaan jatkuu useita kertoja viikossa klo 20:een asti. Opiskelijoiden produktioiden harjoituksia on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Huomattava osa opiskelijoistamme käy päivittäin koulua Kuopion ulkopuolelta jopa yli 50 km:n päästä. Opiskelijoiden esitykset ovat koululla iltaisin, ne ovat avoimia myös yleisölle. Omien esitysten lisäksi musiikkilukiolaiset esiintyvät paljon myös koulun ulkopuolella tilaisuuksissa, jotka ovat pääasiassa kaupungin keskustassa. Nämä esiintymiset jäisivät pääosin tekemättä, mikäli koulu sijaitsisi keskustan ulkopuolella. Kuopion kaupunginorkesteri on koulun kummiorkesteri, jonka kanssa opiskelijat tekevät monenlaista yhteistyötä. Opiskelijaryhmät osallistuvat konsertteihin. Ammattikorkeakoulun orkesterissa (Musiikkikeskuksella) soittaa Musiikkilukion opiskelijoita. Lukiolaisten liikunnan opiskelussa käyttämät liikuntapaikat sijaitsevat keskustassa. Lukiolaiset tarvitsevat kaupungin liikuntapaikkoja, koska koulujen liikuntatilat ovat melkoisen osan kouluvuodesta muussa käytössä mm. produktioiden ja ylioppilaskirjoitusten takia. 2.3 Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetyt sijaintivaihtoehdot Hankesuunnitelmassa ( ) käytiin tilavolyymiltaan riittävän suurista vaihtoehdoista läpi seuraavat kiinteistöt: Sairaalakadun kiinteistöt Sairaanhoito-oppilaitoksen (rakennus 5) soveltuvuutta tutkittiin lukio-opetuksen tilatarpeisiin. Selvityksessä todettiin rakennuksessa sijaitsevat opetustilat liian pieniksi lukiokäyttöön. Opetusryhmien koko saattaa lukiossa olla 36 oppilasta, eikä luokista mahdollisten muutosten jälkeenkään saada ko. ryhmäkoolle toimivia tiloja. Selvityksessä tutkittiin lisäksi rakennusten 2, 3 ja 4 soveltuvuutta musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opetuskäyttöön. Vaihtoehdon jatkosuunnittelusta luovuttiin, koska kokonaisuuteen ei ole mahdollista saada toimivia perusopetustiloja lukio-opetusta varten. Niiralan koulu Kouluverkostosuunnitelman vaihtoehdossa A2 esitetty Niiralan koulun peruskorjaus uudeksi, teatterin läheisyydessä sijaitsevaksi Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukioksi

7 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 7 ei ole käytännössä mahdollista lukion tilaohjelman puitteissa. Rakennukseen ei ole mahdollista toteuttaa riittävästi luokkatiloja tilaohjelman mukaiseen perusopetukseen eikä erityistarpeisiin (musiikki, tanssi, ilmaisutaito). Lisärakentamista Niiralan koulun tontille ei toiminnallisista eikä kaupunkikuvallisista syistä nähty realistisena vaihtoehtona. Opistotie Yhtenä mahdollisena sijaintipaikkana tutkittiin Opistotien oppilaitoskiinteistöä. Vaihtoehto hylättiin rakennusteknisten syiden ja sijainnin vuoksi. Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion yhteys Musiikkikeskukseen ei toimi pitkän välimatkan vuoksi. Musiikkikeskuksen ympäristö Toiminnallisesti luontevimmaksi sijaintipaikaksi todettiin nykyisen Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen ympäristö. Uuden toiminnan sijoittaminen samaan yhteyteen on järkevää, koska jo nykyisellään Musiikkikeskuksen kiinteistöön sijoittuu useiden musiikin ja tanssin opetusta tarjoavien oppilaitosten toimintaa. (Savonia amk, Kuopion konservatorio, Sibelius-Akatemia). Sijainti mahdollistaa opiskelijoille entistä paremmat mahdollisuudet kaikkien musiikin oppilaitosten opetustarjonnan hyödyntämiseen ja oppilaitoksille tilojen yhteiskäytön. 2.4 Lisäselvitysten yhteydessä selvitetyt sijaintivaihtoehdot esittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityksen MIT-lukion muodostumisesta, mutta edellytti, että hanketyöryhmän esitystä on vielä täsmennettävä aikataulun, sijainnin ja tilojen omistuksen osalta. ltä pyydettiin lisäselvityksiä mahdollisuudesta sijoittaa taidelukio johonkin jo olemassa olevaan kiinteistöön (varsinaisen hankesuunnitelman yhteydessä tutkittujen kiinteistöjen lisäksi) vaihtoehtona uudisrakentamiselle. Työryhmä sai eri tahoilta esityksiä hyvinkin erilaisista kiinteistöistä, joiden soveltuvuutta taidelukion käyttöön toivottiin tutkittavan. Lisäselvitysten yhteydessä on tarkasteltu tarkemmin seuraavat kiinteistöt: Kalevalan koulu (omistaja Kuopion kaupunki) Kiinteistön perusopetustilojen koko ei ole riittävä, eikä kiinteistöstä löydy riittävän kokoisia salitiloja taidelukion toimintaa varten. Lisäksi rakennuksessa on paljon yläkoulun opetustarpeisiin varusteltuja tiloja (kotitalous, tekninen työ yms.), joiden muuttaminen muuhun käyttöön edellyttää paljon muutostöitä. Lukiokäyttö edellyttäisi peruskorjauksen lisäksi myös laajennusta. Sijainti kaukana Musiikkikeskuksesta vaikeuttaa taidelukion ja musiikkikeskuksessa toimivien oppilaitosten yhteistyötä. Kouluverkostopäätösten myötä kiinteistö on osoitettu kiinteistökehityskohteeksi. Ammattioppilaitos, Presidentinkatu 3 (omistaja Sakky) Käynnissä oleva Mölymäen arkkitehtuurikilpailu antaa suuntaviivat alueen käytölle ja mahdollisesti säilytettäville rakennuksille. Kiinteistön omistajan mukaan kohteessa on sisäilmaongelma ja rakennuksen mahdollinen jatkokäyttö edellyttää mittavia korjauksia. Kiinteistössä (A-osa) on tilavolyymia reilusti yli taidelukion tarpeiden, mutta tilamitoitus ei kaikilta osin vastaa taidelukion tarpeita. Pääosa perusopetustiloista on n. 50 m² luokkatiloja, jotka ovat riittämättömän kokoisia lukiokäyttöön. Salitilat ovat kooltaan melko hyvät, mutta esim. keittiötilat aputiloineen ovat moninkertaiset tarpeeseen

8 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 8 nähden. Kiinteistössä on lisäksi valtavasti tiloja, jotka vaatisivat käyttötarkoituksen muutoksen (opetuskeittiöt, leipomotilat, myymälätilat, harjoitteluravintola yms.). Kiinteistö on sisäisen liikenteen osalta toiminnallisesti hankala kokonaisuus, sillä poikittaisliikenne kerroksissa yhteensä neljän porrashuoneen välillä ei ole mahdollista, koska yhteydet porrashuoneesta toiseen onnistuvat vain rakennuksen 1. kerroksessa ja kellarikerroksessa. Kauppaoppilaitos, Presidentinkatu 1 (omistaja Sakky) Mölymäen arkkitehtuurikilpailun alueeseen liittyvä kauppaoppilaitos ei vastaa tilarakenteeltaan taidelukiolle laadittua tilaohjelmaa. Perusopetustiloja on määrällisesti liikaa ja niistä pääosa on riittämättömän kokoisia (50-60 m²). Salitilat ovat pienet ja riittämättömät. Kiinteistön omistajan mukaan kohteessa on sisäilmaongelma ja rakennuksen mahdollinen jatkokäyttö vaatii muutostöitä ja peruskorjauksen.taidelukion tarvitsemia salitiloja ei silti pystytä toteuttamaan olevaan kiinteistöön. Puolustusvoimien kiinteistöt Puistokadun varressa (omistaja Senaatti) Puolustusvoimilta vapautuneet tai vapautumassa olevat tilat sijoittuvat kolmeen erilliseen kiinteistöön. Kokonaisuudessa ei ole riittävästi tiloja taidelukion tarpeisiin ja kooltaan kiinteistöissä olevat tilat ovat pääosin pienehköjä toimistotiloja, joita yhdistämälläkään ei saada riittävän kokoisia perusopetustiloja. Salitilat puuttuvat kokonaan, eikä muitakaan musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opetustiloja pystytä kiinteistökokonaisuuteen ratkaisemaan. Kauppakeskus Hermanni (omistaja Lemminkäinen Talo Oy) Alueen kaava ei salli oppilaitoksen sijoittamista alueelle. Kaavamääräys KM-4 on Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistorakennusten ja paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan lisäksi rajoitetun vähittäiskaupan suuryksikön siten, että toimijoiden (myymälöiden) määrä on enintään kaksitoista. Alueella ei saa harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä eikä muotivaatekauppaa. Kiinteistö on soveltumaton oppilaitoskäyttöön, koska koulusuunnittelun ohjeissa määritellään, että riittävän päivänvalon turvaamiseksi on oleskelu- ja työtiloissa ikkunan valoaukon oltava vähintään 10 % tilan huonealasta. Hankesuunnittelun aikana tehdyn kartoituksen perusteella kiinteistön vapaana olevat tilat sijaitsevat kiinteistön pimeällä keskialueella, joten päivänvalon saaminen tiloihin ei ole mahdollista. Lisäksi kiinteistön sijainti on toimimaton sekä toiminnallisesti (yhteistyö Musiikkikeskuksen toimijoiden kanssa) että tilojen iltakäytön suhteen. 3. YHTEISKOULU MUSIIKKIKESKUS -TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.1 Kaavatilanne Kuopion taidelukio Lumit esitetään hankesuunnitelmassa sijoitettavaksi Yhteiskoulun musiikkilukion kiinteistön eteläpuolella sijaitsevalle tontille. Hankkeen korttelialueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava merkinnällä Y O koillisosan tonttia lukuun ottamatta, jossa merkintöjä on useita. Y O tarkoittaa opetustoimintaa palvelevaa korttelialuetta.

9 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 9 Vielä rakentamattomalla korttelin eteläisellä alueella kaavan mukainen rakentaminen on sijoitettu tontin itäpuolelle ja nyt uudisrakentamishankkeelle ajateltu tontin länsiosa on ohjeellisella merkinnällä up, joka tarkoittaa oppilaitoksen yhteyteen sijoittuvaa palloilukenttää. Tämä alue on ollut viime vuosina torimyyjien parkkipaikkana ja iltaisin ja viikonloppuisin myös yleisenä parkkialueena. Idänpuoleinen tontti on ollut vapaa. Yhteiskoulun musiikkilukion tontin nykyinen rakennusoikeus on 9000 m 2 (kerrosluku II) ja tästä käytetty rakennusoikeus on kiinteistörekisteritietojen mukaan k-m 2. Kiinteistön uusimman osan (osa C, rakennettu ) purkaminen ja uudisrakentamisella korvaaminen on mahdollista kaavan sallimissa puitteissa. Yhteiskoulu on rakennussuojelukohde Kuopion seudun maakuntakaavassa 2008 (sr ) ja Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (YK2001, sr-2). Säilytystavoitteet eivät koske v valmistunutta uudisosaa. Uudisrakennushanke vaatii kaavamuutoksen, jossa koko nykyinen Y O -merkinnän korttelialue on syytä tutkia ja jossa vapaiden tonttien rakentaminen määritellään uudelleen. Alueen kaavoittamisesta on hankesuunnittelun aikana keskusteltu asemakaavoituksen kanssa ja todettu, että alueen kaavoitus tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Alueen sijainti, kaupunkikuva- ja ympäristövaateet sekä pysäköintijärjestelyt huomioiden kaavamuutosprosessi tulee olemaan vaativa ja parhaana vaihtoehtona kaavoituksen pohjaksi on pidetty arkkitehtuurikilpailun järjestämistä koko musiikkikeskuksen ympäristöä koskien (ks. kohta 3.2). 3.2 Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu Kaavoitus ja maaomaisuuden hallintapalvelut valmistelevat Kuopionlahden yleistä kaksivaiheista arkkitehtuurikilpailua, jolla haetaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman hyvää kokonaisratkaisua viimeiselle ydinkeskustan rakentamattomalle alueelle. Keskeinen haaste alueella nykyiset ja tulevat toiminnot huomioiden on pysäköinnin järjestäminen, joka tulee ratkaista kokonaisuutena. Kilpailuohjelman lähtöaineistoksi liitetään taidelukion tilaohjelma ja hotelli/kongressikeskuksen tilaohjelma. Kilpailijat saavat esittää muiden tonttien osalta käyttötarkoituksen kilpailuohjelman mukaisesti. Kilpailulla etsitään ideoita myös suojellun Yhteiskoulun rakennuksen jatkokäytölle. Kilpailun ensimmäinen vaihe on asemakaavallisen ideakilpailun luonteinen. Kilpailijat laativat tässä vaiheessa Kuopionlahden alueelle yleissuunnitelman, jossa osoitetaan maankäytöllisten perusratkaisujen lisäksi erityisesti kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisajatus sekä alueen toiminnallinen luonne ja liikennejärjestelyt sekä puistoalueiden liittäminen osaksi kokonaisuutta. Kilpailun toisessa vaiheessa laaditaan tarkemmat suunnitelmat ydinalueen (Kuopion taidelukio Lumit ja hotelli- ja kongressikeskus) hankkeiden osalta sekä niihin saumattomasti liittyvän musiikkikeskuksen ympäristön ja sen lähialueiden osalta. Kilpailun valmisteluaineistossa lähtökohtina mainitaan, että kehitysalue torilta Kuopionlahdelle on Kuopion merkittävin kulttuuri- ja sivistysvyöhyke, jossa musiikki, tanssi ja kaupunkikulttuurin eri muodot ovat voimakkaasti läsnä. Liite 2: Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu, kilpailu- ja tarkastelualueiden alustavat rajaukset

10 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit TILAOHJELMA Kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksymän, valmistuneen hankesuunnitelman tilaohjelmaa on hankesuunnitelman jatkoselvitysten yhteydessä tarkasteltu uudelleen. Tavoitteena on ollut vielä aiempaa versiota kustannustehokkaampi tilaohjelma, jossa tilojen muunneltavuutta ja yhteiskäyttöisyyttä tehostetaan ja saadaan siten karsittua kokonaislaajuutta. Tilaohjelmaa on pystytty pienentämään n. 850 hym² alkuperäiseen versioon verrattuna. Suurin osa karsinnasta on kohdistunut erityisiin opetustiloihin (ilmaisutaidon, musiikin ja tanssin tilat). Tarkistettu tilaohjelma on hankesuunnitelman lisäselvitysten liitteenä (Liite 1). Jatkoselvitysten yhteydessä on tullut kyselyjä mahdollisuuksista toteuttaa taidelukiohankkeen yhteyteen tiloja, joiden käyttäjä olisi pääosin taidelukion ulkopuolinen taho. Kuopiossa on pulaa tanssisaleista ja mikäli taidelukion yhteyteen toteutettaisiin yhden tanssisalin asemasta kaksi salia, Savonia amk olisi kiinnostunut vuokraamaan salia omaan käyttöönsä. Kahden tanssisalin yhteiskäyttömahdollisuus antaisi myös taidelukiolle lisää mahdollisuuksia lukion tanssin opetuksen järjestämiselle. Toisen tanssisalin lisäämisen kustannusvaikutus koko hankkeeseen on tavoitehintalaskelman (VE 2) mukaan n (alv 0%). Sibelius-Akatemia on ilmaissut kiinnostuksensa saada opetuksessaan tarvitsemansa urkuluokat ja kuoro-opetustilan lähemmäksi musiikkikeskusta (nykyiset Haapaniemellä) ja tiedustellut mahdollisuutta, että kaupunki toteuttaisi heidän tarvitsemansa tilat taidelukiohankkeen yhteyteen ja Sibelius-Akatemia tulisi tiloihin vuokralle. Tavoitehintalaskelman (VE3, sisältää sekä toisen tanssisalin että Sibelius-Akatemian tarvitsemat tilat) mukaan kustannusvaikutus hankkeeseen olisi (alv 0%). Sibelius-Akatemialle on ilmoitettu tavoitehintalaskelman pohjalta laadittu neliövuokraarvio. Kannanottoa siihen, olisivatko he vuokra-arvion perusteella valmiita tulemaan vuokralle tiloihin, odotetaan hankesuunnitelman päätöskäsittelyyn mennessä. Kuopion konservatorio on tiedustellut mahdollisuutta taidelukion tilojen iltakäyttöön. Kuopion konservatoriossa annettava opetus on pääasiallisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua ns. taiteen perusopetusta, jossa opetus tapahtuu iltaisin koulupäivien jälkeen. Tilojen yhteiskäyttö lisäisi tilankäytön tehokkuutta ja sillä voitaisiin saavuttaa kustannussäästöjä. Liite 3: Kuopion konservatorion kirje kaupunginhallitukselle LUKION VÄLIAIKAISET TILAJÄRJESTELYT Lukuvuoden Kuopion taidelukio Lumit toimii entisen Musiikkilukion tiloissa ja osittain aiemman Minna Canthin lukion tiloissa. Elokuun 2016 alusta toiminta jatkuu entisen Musiikkilukion kiinteistön lisäksi Puistokoulun tiloissa. Puistokoulun luokkatilat ovat pieniä, pääosa noin 50 m 2. Tilat rajoittavat mahdollisuutta luoda riittävän kokoisia opetusryhmiä lukio-opetukseen. Puistokoulun tiloihin joudutaan tekemään muutostöitä lukiotoimintaa varten kohteen toimittua koulukäytön jälkeen väliaikaistiloina teatterille ja päiväkodeille. Tiloja ei millään muutoksilla saada kuitenkaan vastaamaan nykyaikaisen lukiotoiminnan tarpeita, joten niiden pidempiaikainen käyttö taidelukion tiloina ei ole mahdollista. Lukioon hakeutuvien määrä on Kuopiossa kasvamassa. Tarve lisätä aloituspaikkojen määrää tulee lähivuosina kasvamaan. Kuopion taidelukio Lumitin opiskelijamäärän

11 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 11 kasvattaminen ei ole mahdollista väliaikaisten tilojen määrän ja tilojen pienen koon takia. Entisen Musiikkilukion tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa, minkä vuoksi väliaikaiset tilat voivat joka tapauksessa olla käytössä vain hyvin rajoitetun ajan. 6. KUSTANNUKSET 6.1 Investointikustannukset Hankesuunnittelun jatkoselvitysten yhteydessä tarkistetun tilaohjelman pohjalta laaditun tavoitehintalaskelman mukaan taidelukion uudisrakennusvaihtoehdon (VE 1) investointikustannukset ovat 16,95 milj. euroa (alv 0%). Mikäli taidelukiohankkeen yhteyteen toteutetaan Savonia amk:n ja lukion yhteiskäyttöön tarkoitettu toinen tanssisali, uudisrakennusvaihtoehdon investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman (VE 2) mukaan 17,25 milj. euroa (alv 0%). Jos taidelukiohankkeen yhteyteen toteutetaan sekä Sibelius-Akatemian urkuluokat ja kuoro-opetustila että Savonia amk:n ja lukion yhteiskäyttöön tarkoitettu toinen tanssisali, uudisrakennusvaihtoehdon investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman (VE 3) mukaan 18,38 milj. euroa (alv 0%). Tarkemmat kustannuserittelyt on esitetty liitteissä 4, 5 ja Käyttäjien hankinnat Irtokalusteet ja toimistokalusteet ja -varusteet ovat käyttäjän hankintoja. Uusi musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio varustetaan pääasiassa uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, av-laitteistolla ja varusteilla, jotka tukevat juuri tätä käyttötarkoitusta ja edistävät OPS2016 sekä lukion erityistehtävän pedagogisia tavoitteita. Kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti kaikki olemassa oleva kalusto tutkitaan ja kunnostetaan uusiokäyttöön, jos se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Nykyaikaisen avoimen oppimisympäristön luonteeseen kuuluu tilojen muunneltavuus erilaisilla liikuteltavilla elementeillä sekä irtokalusteilla. Väliseinien muuttuessa mobiileiksi niihin ei voi enää integroida säilytysjärjestelmiä kuten aikaisemmin. Perinteiset kiinteät säilytyskalusteet sekä neliötehokkuudeltaan heikot varastotilat pyritään korvaamaan nykyajan tarpeita vastaavilla irtokalusteratkaisuilla. Opetusmateriaalien säilyttämisen tarve pienenee aineistojen siirryttyä yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Käyttäjähankinnoissa on otettava huomioon muuttuneet käytännöt ja siirrettävä hankintojen painopiste myös tulevaisuuden toiminnallisia tavoitteita tukevaksi. Kasvun ja oppimisen palvelualueelle talousarviovalmistelussa vuosittain myönnettävä Koneet ja kalusto -investointimääräraha perustuu tulevan toimintakauden käyttäjähankintatarpeisiin. Kuopion taidelukio Lumit -hankkeen käyttäjähankinnat tulevat ajankohtaiseksi kohteen toteutus- ja käyttöönottovaiheessa.

12 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit Käyttökustannukset Tarkistetun tilaohjelman ja tavoitehintalaskelman perusteella alustava arvio taidelukion uudisrakennusvaihtoehdon vuokratasosta on koko kiinteistön osalta keskimäärin /m², joka sisältää arvion sähköstä, lämmöstä, siivouksesta, maanvuokrasta, ylläpidosta, investoinnin kuoletuksesta (30 v) ym. Lopullinen vuokrataso määräytyy toteutettavan ratkaisun perusteella. 6.4 Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset Puistokoulun toimiminen lukion väliaikaistiloina edellyttää sekä rakennusteknisiä muutostöitä että lukiotoiminnan vaatimia atk- ja sähköteknisiä muutoksia. Alustava kustannusarvio tarvittavista muutostöistä on Taidemääräraha Kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti Kuopion kaupungin rakennushankkeisiin liittyvissä taidehankinnoissa tulee noudattaa muun muassa seuraavia periaatteita: taidehankkeet otetaan mukaan sekä alueiden kaavoitukseen että rakennushankkeiden hankesuunnitteluun ja rakennuskohteisiin varataan kuvataidehankintoihin prosenttiperusteinen määräraha suuruudeltaan 0,5 1,5 % kohteen tavoitehinnasta (keskimäärin 1 %) ja määräraha sisällytetään rakennushankkeen investointikuluihin. Taidemääräraha ei ole mukana liitteenä olevissa tavoitehintalaskelmissa, vaan se on lisättävä kokonaiskustannukseen kun hankkeen lopullinen laajuus on selvillä. Taidemäärärahan lopullisesta määrästä päätetään rakennusinvestointia koskevan päätöksen yhteydessä. 7. HANKKEEN TOTEUTUSMALLI Kuopion taidelukio Lumitin toteutusta valmisteltaessa arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus toimii viitesuunnitelmana ja kohteen toteuttamisen hankemalli määritellään eri vaihtoehdoista kustannustehokkaimman mukaisesti siinä vaiheessa kun hankkeen konkreettisen toteutuksen valmistelu aloitetaan. Vaihtoehdot eri hankemalleista perusteluineen valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. 8. HANKKEEN AIKATAULU Aikataulullisesti Kuopion taidelukio Lumitin eteneminen kytkeytyy Kuopiolahden arkkitehtuurikilpailuun ja alueen kaavoitusprosessiin. Alustavan aikataulun mukaisesti kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun lopullinen voittaja olisi selvillä vuoden 2016 loppuun mennessä. Asemakaavoitus olisi tarvittaessa mahdollista aloittaa jo ensimmäisen vaiheen aikana tai sen päätyttyä kesällä 2016, jolloin ehdotus valmistuisi alkuvuodesta 2017 ja kaava tulisi nopeimmillaan voimaan keväällä Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta käynnistyvään varsinaiseen toteutussuunnitteluun on varattava aikaa 1 vuosi ja rakentamiseen 1,5 vuotta.

13 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 13 Kouluverkoston ja lukiotoiminnan kehittämisen näkökulmasta arvioituna tavoiteaikataulu on, että taidelukion uusien tilojen tulisi olla käyttöön otettavissa syksyllä HANKETYÖRYHMÄN ESITYS esittää lisäselvityksen perusteella, että Kuopion taidelukio Lumit toteutetaan uudisrakennushankkeena Musiikkikeskuksen ympäristöön ja liitetään osaksi Kuopionlahden alueen kehittämistä ja Kuopion soiva ja sykkivä sydän arkkitehtuurikilpailua. Kaupunginhallitukselle valmistellaan päätösesitys tilojen hankinnan ja omistuksen osalta arkkitehtuurikilpailun jälkeen. Aikataulullisesti toteutus kytkeytyy alueen kaavoitusprosessiin. Tavoiteaikataulu on, että uudisrakennus on käytössä syksyllä Väliaikaistilana toimiva Puistokoulu soveltuu huonosti lukiokoulutuksen tarpeisiin pidemmällä aikavälillä, koska luokkatilat ovat pieniä, pääosa noin 50 m 2, ja tilat rajoittavat mahdollisuutta luoda riittävän kokoisia opetusryhmiä lukio-opetukseen. Lisäksi Musiikkilukion kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa lähivuosina. LIITTEET lisäselvityksen liitteet: Liite 1: Tilaohjelma Liite 2: Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu, kilpailu- ja tarkastelualueiden alustavat rajaukset Liite 3: Kuopion konservatorion kirje kaupunginhallitukselle Liite 4: Tavoitehintalaskelma VE 1 Liite 5: Tavoitehintalaskelma VE 2 Liite 6: Tavoitehintalaskelma VE 3

14 Tilaohjelma päivitetty Kuopion taidelukio Lumit 550 opiskelijaa yks-m2 lkm Yhteensä huom 1. HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT koulun rehtorin huone apulaisrehtorien huone yhteinen työhuone kansliahuone arkisto- ja varastotilat hallinnon kokoushuone hlö, videoneuvotteluvarustus opinto-ohjaajan huone vahtimestarin huone yhteistilojen yhteydessä, "aulaisäntä" opettajien taukotila hlö, sis. keittiötilan n.15m2 opettajien työskentelytilat hlö työskentelytila, ei nimettyjä työpisteitä odotustila/eteinen postituslokerikot taukotilan wc-tilat M+N/inva monistamo- ja materiaalihuone Kirjasto / oppimiskeskus sisältää ryhmätyötiloja sekä hiljaisen työn tiloja, sijainti miel. kahvilan läheisyydessä Hallinto-, työ-, neuvottelu- ja kirjastotilat yhteensä 543 2: OPETUSTILAT Yleiset opetustilat OT kpl x 70m2, 3 luokkaa varustetaan kieliluokiksi maantieto OT biologia OT ma-bi yhteinen tutkimustila allastyöpöytä kuvaamataito allastyöpöytä, näyttelyvitriinit, kohdevalaistus keramiikka allastyöpöytä, kipsinerotuskaivo, keramiikkauuni fysiikka OT allastyöpöytä, sähkövarustus kemia OT kemian laboratorio laboratoriovarustus 1+16hlö liikunta/juhlasali Opetustilat yhteensä 2220 kokoontumistila 600 hlö, joustolattia, jaettavissa 3 osaan, osassa salia teleskooppikatsomo 3: VARASTOTILAT oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden säilytystilat m2 / 7 opiskelijaa erillinen opetusvälinetila kpl á 18m2 ma-bi materiaalivarasto fys-kem materiaalivarasto kuvaamataito materiaalivarasto tuolivarasto / av-varasto erillinen varasto, ei lavan alle voimisteluvälinetila ulkourheiluvälinetila talovarasto Varastotilat yhteensä SOSIAALITILAT JA TERVEYDENHUOLTOTILAT Opiskelijoiden pukeutumistilat/n liikunta- ja tanssitilojen pukuhuoneet Opiskelijoiden pukeutumistilat/m liikunta- ja tanssitilojen pukuhuone Opiskelijoiden WC- ja pesutilat pukutilojen yhteydessä Opettajien puku/n Opettajien puku/m Opettajien WC-ja pesutilat/n pukutilojen yhteydessä Opettajien WC-ja pesutilat/m pukutilojen yhteydessä Liikunnan-/tanssinopettajien pukeutumistilat Liikunnan-/tanssinopettajien WC- ja pesutilat Opiskelijoiden WC-tilat opettajien WC-tilat keittiö- ja siivoushlökunnan pukeutumistilat/n keittiö- ja siivoushlökunnan pukeutumistilat keittiö- ja siivoushlökunnan WC- ja pesutilat pukutilojen yhteydessä keittiö- ja siivoushlökunnan WC- ja pesutilat pukutilojen yhteydessä

15 yks-m2 lkm Yhteensä huom oppilaskunnan huone aulan / kahvilan yhteydessä Terveydenhoitajan työhuone Lääkärin huone / lepohuone Psykologin/erityisopettajan työhuone Odotustila wc inva-wc Sosiaalitilat ja terveydenhuoltotilat yhteensä RUOKAILUTILAT jakelukeittiö jakelukeittiö astianpalautus ja tiskaus kuivavarasto astiavarasto kylmiöt pakastevarasto jätekylmiö emäntä siivous keittiö-hk. wc Ruokasali 0,5 m2/opisk, max 250 m jakelulinjastot 2 kpl Kahvila yleisten tilojen yhteyteen, suora yhteys ulos Ruokailutilat yhteensä 535 (685) 6. SIIVOUSTOIMEN TILAT Siivouskeskus Siivousvarastot kpl á 4m2 Siivoustoimen tilat yhteensä 32 KOULUTILAT YHTEENSÄ/HYM HYM2/OPISKELIJA 7,3 7. ILMAISUTAIDON / NÄYTTÄMÖILMAISUN TILAT Monitoimisali (black box) Teatteripuvustukseen, varastointiin ja maskeeraukseen sopivat tilat Harjoitustila Ilmaisutaidon / näyttämöilmaisun tilat yhteensä 500 teatteritekniikka, taltiointi, teleskooppikatsomo, 250 paikkaa, aputilat; riittävästi kuutioita, tilava lava, joustolattia (toimii myös harjoitustanssisalina) maskeeraus pukuhuoneiden yhteyteen esteetöntä tilaa, korkeus, yhteys tanssisaliin, joustolattia 8. ESITYSTILAT näyttämötilat Liikuntasalin ja/tai ruokasalin yhteydessä näyttämön varasto Esitystilat yhteensä MUSIIKIN JA TANSSIN TILAT Musiikkin opetustila hyvä ääneneristys ja akustointi Musiikkin opetustila hyvä ääneneristys ja akustointi Musiikin opetusvälinetila Bänditila hyvä ääneneristys ja akustointi tarkkaamo, äänitystila bänditilan yhteydessä, hyvä ääneneristys ja akustointi Lyömäsoitintila, bändien harjoitustila hyvä ääneneristys ja akustointi Tanssisali h=5m Soitinharjoittelutilat kpl á 20 m2, hyvä ääneneristys Musiikin ja tanssin tilat yhteensä 510 ERITYISET OPETUSTILAT (kohdat 7.-9.) YHTEENSÄ 1160 KAIKKI TILAT YHTEENSÄ 5177 HYM2/OPISKELIJA 9,4

16 LIITE 2

17

18 Versio 1 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Hannu Hyvönen Hannu Lahti Kuopion kaupunki Hanke: Musiikin ja ilmaisutaiteen lukio, kokonaan uudis Vaihe: H1 Paikkakunta: Kuopio Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 80,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,8 Rakennuttaminen ja valvonta ,6 Liittymismaksut ,8 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,2 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,2 1 Rakennuksen maatyöt ,2 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,9 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,5 4 Täydentävät rakenteet ,5 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,5 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,7 7 Konetekniset työt ,0 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,6 Kate ,7 Yhteensä ,8 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,3 71 Vesi- ja viemärityöt ,9 71 Muut putkityöt ,4 72 Ilmanvaihtotyöt ,5 72 Säätölaitteet ,5 72 Muut iv-työt ,9 Yhteensä ,4

19 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,2 Sähkön jakelu ,3 Sähkökeskukset ,4 Muu sähkö ,9 Yhteensä ,8 B5 Erillishankinnat ,8 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

20 Versio 2 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Hannu Hyvönen Hannu Lahti Kuopion kaupunki Hanke: Musiikin ja ilmaisutaiteen lukio, kokonaan uudis Vaihe: H1 Paikkakunta: Kuopio Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 80,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,7 Rakennuttaminen ja valvonta ,6 Liittymismaksut ,8 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,1 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,1 1 Rakennuksen maatyöt ,2 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,9 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,6 4 Täydentävät rakenteet ,5 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,6 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,7 7 Konetekniset työt ,0 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,6 Kate ,7 Yhteensä ,9 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,3 71 Vesi- ja viemärityöt ,9 71 Muut putkityöt ,3 72 Ilmanvaihtotyöt ,5 72 Säätölaitteet ,5 72 Muut iv-työt ,0 Yhteensä ,5

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 4 2.1 Kouluverkostosuunnitelma... 4 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot...

Lisätiedot

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS

JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS JÄÄLIN MONITOIMITALON PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITYS Hankesuunnitelman päivitystyöryhmä: Oulussa 9.4.2014 Jarmo Järvelä (pj) Hannu Kuusela Johanna Leipälä (siht.) Rami Tuominen Lucina Väärälä

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008

kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO HANKESUUNNITELMA kaupungintalo hankesuunnitelma 29.2.2008 Respace Oy, Olli Hakanen, +358 40 5242111, olli.hakanen@respace.fi, www.respace.fi 0 RESPACE OY SALO2009 KAUPUNGINTALO

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia,

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010

KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 11.5.2010 KUOPION UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 1. Kuopion uimahalli 5 1.1 Uimahallin sijainti ja laajuus 5 1.2 Nykytilanne

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Palloiluhalli Hankesuunnitelma

Palloiluhalli Hankesuunnitelma Palloiluhalli Hankesuunnitelma Tarkistettu 31.3.2015 1 (15) Sisällys 1 Kaupunginhallituksen päätös Palloiluhallin hankinnan käynnistämisen valmistelusta... 2 2 21.10.2011 valmistuneen Palloiluhallin hankesuunnitelman

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014. Tekninen lautakunta 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat... KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 1/2014 Tekninen lautakunta 1 KOKOUSAIKA Tiistai 21.1.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA 2014 PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA Helsingin kaupungin opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.1.2014 12 (2) Helsingin opetusvirasto Hallinto-

Lisätiedot

KOULUTOIMEN, POHJOISEN KAUPUNGINOSAN PÄIVÄHOIDON SEKÄ KÄYNNISSÄPIDON JA AUTOMAATION KOULUTUS- JA TUTKIMUS- KESKUKSEN TILARATKAISUT

KOULUTOIMEN, POHJOISEN KAUPUNGINOSAN PÄIVÄHOIDON SEKÄ KÄYNNISSÄPIDON JA AUTOMAATION KOULUTUS- JA TUTKIMUS- KESKUKSEN TILARATKAISUT KOULUTOIMEN, POHJOISEN KAUPUNGINOSAN PÄIVÄHOIDON SEKÄ KÄYNNISSÄPIDON JA AUTOMAATION KOULUTUS- JA TUTKIMUS- KESKUKSEN TILARATKAISUT 4.10.2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT, RAJAUKSET

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja Hankesuunnitelma 29.4.2010 2 1. TIIVISTELMÄ Hankkeen perustiedot Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA

URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA URJALAN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMA 04.12.2013 URJALA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPPILAITOS JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 1.1 OPPILAITOS... 4 1.2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ... 4 2 HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT JA

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna 18.11.2009 rev B 27.11.2009 Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna Hanke: Pääkirjasto, uudisrakennus UUDISRAKENTAMINEN Savonlinnan kaupunki,

Lisätiedot

TOIMITILASTRATEGIA 2015

TOIMITILASTRATEGIA 2015 TOIMITILASTRATEGIA 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet 2.2 Kustannuskehitys

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409

TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22.02.2008 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavamuutos koskee: Hakalantie) Asemakaavamuutoksella

Lisätiedot

VUOREKSEN KOULU- JA PÄIVÄHOITOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOT

VUOREKSEN KOULU- JA PÄIVÄHOITOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOT RAPORTTI 18.09.2006 1 VUOREKSEN KOULU- JA PÄIVÄHOITOPALVELUJEN SISÄLTÖ ESIPUHE...3 TIIVISTELMÄ...4 1. JOHDANTO...5 1.1. ALUEEN SIJAINTI...5 1.2. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA AIKATAULUTUS...5 2. JULKISTEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot