KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET"

Transkriptio

1 KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

2 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SIJAINTIVAIHTOEHDOT Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden mittareina Opiskelijoiden näkökulma Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetyt sijaintivaihtoehdot Lisäselvitysten yhteydessä selvitetyt sijaintivaihtoehdot YHTEISKOULU MUSIIKKIKESKUS -TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kaavatilanne Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu TILAOHJELMA LUKION VÄLIAIKAISET TILAJÄRJESTELYT KUSTANNUKSET Investointikustannukset Käyttäjien hankinnat Käyttökustannukset Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset Taidemääräraha HANKKEEN TOTEUTUSMALLI HANKKEEN AIKATAULU HANKETYÖRYHMÄN ESITYS LIITTEET... 13

3 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 3 MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION (nyk. Kuopion taidelukio Lumit) HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET 1. JOHDANTO Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 71) hyväksynyt Kuopion kaupungin peruskoulu- ja lukioverkkoselvityksen. Selvityksessä lukioverkostosta tehtiin neljä esitystä: vaihtoehdot A1, A2, B ja C. Näistä vaihtoehdoista valtuusto hyväksyi vaihtoehdon A1 Uusi Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukio, jossa yhdistyville Minna Canthin lukiolle ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukiolle rakennetaan uudet tilat ja Karttulan lukio poistuu verkostosta. Kaupunginvaltuusto päätti Karttulan lukion lakkauttamisesta kokouksessaan ja lukion toiminta päättyi Kaupunginjohtaja asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää Uuden Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion toimitilakysymys, vaihtoehtoina laajempi MIT-kampus, jossa mukana olisi Savonia amk ja Kuopion konservatorio ja lukiotoimintaan keskittyvä MIT-lukio. Työryhmä selvitti sijoitusvaihtoehtoina Sairaalakadun kiinteistöt, Niiralan koulun, Opistotien kiinteistön ja Musiikkikeskuksen ympäristön. Hanketyöryhmän työ valmistui ja hanketyöryhmä päätyi esittämään MIT-lukion toteuttamista uudisrakennusvaihtoehtona Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen väliselle tontille. Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi esityksen kokouksessaan ja päätti esittää edelleen kaupunginhallitukselle esityksen hyväksymistä. Kaupunginhallitus käsitteli esitystä kokouksessaan ja päätti hyväksyä esityksen MIT-lukion muodostumisesta, mutta edellytti, että hanketyöryhmän esitystä on kuitenkin vielä täsmennettävä aikataulun, sijainnin ja tilojen omistuksen osalta. Kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti Minna Canthin lukio ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio on yhdistetty hallinnollisesti ja toiminnallisesti yhdeksi yksiköksi alkaen (Kasvun ja oppimisen ltk ). Uuden lukion nimeksi päätettiin Kuopion taidelukio Lumit (Kasvun ja oppimisen ltk ) ja se toimii lv ajan kahdessa kiinteistössä, mutta keväällä 2016 Minna Canthin koulun tiloista luovutaan ja väliaikaiseksi lisätilaksi Musiikkilukion kiinteistön ohella on suunniteltu Puistokoulua. Lisäselvitystä varten hankesuunnittelutyöryhmä sai eri tahoilta esityksiä hyvinkin erilaisista kiinteistöistä, joiden soveltuvuutta taidelukion käyttöön toivottiin tutkittavan. Tässä yhteydessä on tarkasteltu tarkemmin seuraavat kiinteistöt: Kalevalan koulu, Ammattioppilaitos (Presidentinkatu 3), Kauppaoppilaitos (Presidentinkatu 1), Puolustusvoimien kiinteistö (Puistokadun varressa) ja Kauppakeskus Hermanni.

4 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 4 Lisäselvityksen sisältöä ja sijoitusvaihtoehtoja on käsitelty verkostotyön ohjausryhmässä , ja sekä kaupunginvaltuuston iltakoulussa Valmistelun yhteydessä on tullut esille ulkopuolisten käyttäjien kiinnostus tilojen vuokraamiseen. Kiinnostusta on tullut muun muassa Sibelius-Akatemiasta, Savonia ammattikorkeakoulusta ja Kuopion konservatoriosta. Lisäselvityksessä on tuotu esille myös opiskelijoiden näkökulmaa ja oppimisympäristön merkitystä kokonaisvaltaiselle musiikin ja tanssin osaamisen kehittämiselle osana lukioopintoja. 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden mittareina Kiinteistöjen ja niissä sijaitsevien tilojen soveltuvuutta arvioitaessa lähtökohtana on taidelukion toiminta ja sen edellyttämät vaatimukset. Toiminnan edellytyksenä on, että perusopetustilat ovat riittävät lukio-opetusta silmällä pitäen. Valtakunnallisen tuntijaon mukaisen opetuksen perusopetustilat pakollisia kursseja varten suunnitellaan opiskelijalle. Syventäviä ja soveltavia kursseja varten tilatarve on pienempi. Koulun erityispiirteestä johtuen kokonaisuudessa tarvitaan monentyyppisiä tiloja musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opiskelua sekä esiintymistä varten. Tilasuunnittelussa tavoitteena on uudenlainen oppimisympäristö, jossa keskeisenä tekijänä on tilojen muunneltavuus, joustavuus ja monipuolisuus. Opiskelua varten tarvitaan paikkoja sekä suurten ryhmien yhtäaikaiselle käytölle, että ryhmätyöskentelyyn, yksilötyöskentelyyn ja hiljaiseen työskentelyyn. Myös luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuva oppiminen ja sosiaaliset kohtaamispaikat ovat toiminnan kannalta oleellisia. Lukio-opinnoissa tulisi hyödyntää monipuolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät työelämän, jatko-opintojen sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta. Opiskeluympäristön tulee tukea opiskelijan opiskelumotivaatiota ja auttaa häntä löytämään omat vahvuutensa. Tutkimusten mukaan opetustilojen ei tulevaisuuden koulussakaan katsota menettävän merkitystään opetuksen ja oppimisen ytimenä, mutta tilojen käyttö saa uusia muotoja. Opetustilan tarkoituksenmukaisuus perustuu toiminnallisuuteen, sosiaalisuuteen ja monimuotoisuuteen, jotka yleisesti on nostettu nykyaikaisen koulun keskeisiksi muutostekijöiksi. Vaikka opetustilojen nykyiset mitoituskäytännöt eivät juuri anna mahdollisuutta kasvattaa tilamäärää merkittävästi, voidaan tilojen käyttömahdollisuuksia laajentaa ja tehostaa innovatiivisemman ajattelun avulla. Esimerkiksi luopumalla koulun yksittäisistä aula-, mediateekki- tai kirjastotiloista voidaan vapautuvat neliöt hyödyntää monitoimialueina. Samalla lisätään tilojen pedagogisia mahdollisuuksia ilman tilamäärän varsinaista kokonaiskasvua. Uusissa oppimisympäristöissä päätelaitteet ovat luonteva osa opiskelu-, ryhmätyö- ja kommunikaatioprosessia. Tämä näkyy erityisesti oppilaiden erilaisissa

5 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 5 ryhmätyöpisteiden suunnitelmissa, joissa informaatioteknologiset laitteet ovat painotetusti läsnä. Koska tulevaisuudessa lähes kaikki tieto varastoituu ja linkittyy yhteiskunnan käyttöön sähköisessä muodossa, syntyy myös uusia oppimateriaaleja ja oppimismenetelmiä hyödyntäviä oppimisympäristöjä. Näin niin kuvaa, ääntä kuin dataa tulee pystyä siirtämään opetustilasta toiseen ja myös koulutilan ulkopuolelle, sillä tekniikan ja virtuaalipohjaisen opetuksen kehittyessä tulevaisuuden fyysisen oppimisympäristön uudet teknologiset mahdollisuudet eivät ole vain osa opetustilan sisällä tapahtuvaa työskentelyä. Tässä prosessissa koulun tilat ja kalusteratkaisut katsotaan tärkeäksi osaksi kokonaisvaltaista oppimisympäristöajattelua. Opetustilan oppimisympäristönä katsotaankin laajenevan tilallisena jatkumona luokasta maailmalle, jossa oppiminen tapahtuu formaalina ja informaalina vuorovaikutuksena niin fyysisissä kuin virtuaalisissa tiloissa. Kuopion taidelukio Lumitin monipuolinen tilaohjelma tarjoaa mahdollisuuden tilojen laajalle ja monimuotoiselle käytölle myös ulkopuolisille tahoille. Kuopiossa on ollut pulaa erityisesti tanssille soveltuvista tiloista sekä erikokoisista esiintymistiloista. Tilojen ilta- ja viikonloppukäyttö tehostaa tilankäyttöä oleellisesti. Taidelukiohanketta ei pitäisikään tarkastella puhtaana oppilaitoshankkeena, vaan huomioida sen tarjoamat mahdollisuudet laajalle käyttäjäkunnalle. Tällöin myös toimitilojen keskeisellä sijainnilla on oleellinen merkitys. 2.2 Opiskelijoiden näkökulma Minna Canthin lukion ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion oppilaskuntien kanssa pidettiin keskustelu- ja kuulemistilaisuudet lukioiden yhdistämisestä ja sen vaikutuksista lukio-opintoihin. Musiikkilukion tilaisuus järjestettiin ja Minna Canthin lukion tilaisuus Tilaisuuksien keskusteluiden pohjalta laadittiin muistiot oppilaskuntien hallitusten näkemyksistä tilojen ja niiden sijainnin merkityksestä erityisen tehtävän opetukseen (musiikki, tanssi) ja painotettuun opetukseen (ilmaisu). Kuopion taidelukio Lumitin opiskelijat pitävät tärkeänä lukion yhteisöllisyyden säilyttämisen jatkossakin. Opiskelijoiden mielestä lukioiden nykyiset ominaispiirteet, luovuus ja hyvä yhteishenki on säilytettävä lukioiden yhdistyessä ja oppilasmäärän kasvaessa. Molempien yhdistyvien koulujen opiskelijoiden mielestä on tärkeää huolehtia hyvästä ryhmäytymisestä tulevassa koko lukiossa ja erityisen tehtävän ja painotusopetuksen linjoilla. Opiskelijoissa on runsaasti päivittäin Kuopioon ja Kuopion keskustaan matkustavia opiskelijoita. Monet opiskelijat myös muuttavat Kuopioon erityisen tehtävän lukioon päästyään. Vuosittain lukioihin tulee opiskelijoita, jotka eivät tunne ennestään ketään koulusta. Jotta uudet ystävyyssuhteet syntyvät, tarvitaan jatkuvasti kasvokkain tapahtuvaa kohtaamisia. Yksi lukion kasvatustavoite on tarjota nuorille turvallinen yhteisö, johon hän kokee kuuluvansa. Yhteisöllisyyden tunteen syntymisen edellytys on, että nuori myös tietää, ketä muita hänen kanssaan samaan ryhmään kuuluu. Koko luokattoman lukion ajan ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyteen on panostettava entistä enemmän. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten mielestä koko lukiolaisen elämä on kaupungin keskustassa. Kaikkein tärkeimpänä koulun sijaintiin vaikuttavana tekijänä opiskelijat pitivät yhteistyötä konservatorion kanssa. Opiskelijoilla on sekä koulupäivän aikana että

6 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 6 koulupäivän jälkeen tunteja konservatorion opettajien pitämänä. Lukiolaisten mielestä musiikin ja tanssin opiskelu ja harrastaminen on kokonaisvaltaista, ammattimaista toimintaa, mikä useilla myös myöhemmin muuttuu ammatiksi. Opiskelijan näkökulmasta toiminta on kokonaisuudessaan tavoitteellista ja päämäärätietoista toimintaa sekä koulupäivän aikana että sen ulkopuolella. Koulun ja Musiikkikeskuksen kombinaatiossa toimiminen mahdollistaa parhaat asiantuntijat opettajina ja samalla riittävän määrän tavoitteellista harjoittelua. Opiskelijat kertovat harjoittelevansa konservatoriolla noin 3-4 kertaa viikossa. Opiskelijoiden soitto- ja laulututkinnot suoritetaan päiväaikaan konservatoriolla. Kun musiikkilukio sijaitsee konservatorion vieressä, musiikkilukio voi rekrytoida sivutoimisia taideopettajia naapuritalosta. Lukion opiskelijoiden koulutyö ei aina pääty klo 16, vaan jatkuu useita kertoja viikossa klo 20:een asti. Opiskelijoiden produktioiden harjoituksia on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Huomattava osa opiskelijoistamme käy päivittäin koulua Kuopion ulkopuolelta jopa yli 50 km:n päästä. Opiskelijoiden esitykset ovat koululla iltaisin, ne ovat avoimia myös yleisölle. Omien esitysten lisäksi musiikkilukiolaiset esiintyvät paljon myös koulun ulkopuolella tilaisuuksissa, jotka ovat pääasiassa kaupungin keskustassa. Nämä esiintymiset jäisivät pääosin tekemättä, mikäli koulu sijaitsisi keskustan ulkopuolella. Kuopion kaupunginorkesteri on koulun kummiorkesteri, jonka kanssa opiskelijat tekevät monenlaista yhteistyötä. Opiskelijaryhmät osallistuvat konsertteihin. Ammattikorkeakoulun orkesterissa (Musiikkikeskuksella) soittaa Musiikkilukion opiskelijoita. Lukiolaisten liikunnan opiskelussa käyttämät liikuntapaikat sijaitsevat keskustassa. Lukiolaiset tarvitsevat kaupungin liikuntapaikkoja, koska koulujen liikuntatilat ovat melkoisen osan kouluvuodesta muussa käytössä mm. produktioiden ja ylioppilaskirjoitusten takia. 2.3 Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetyt sijaintivaihtoehdot Hankesuunnitelmassa ( ) käytiin tilavolyymiltaan riittävän suurista vaihtoehdoista läpi seuraavat kiinteistöt: Sairaalakadun kiinteistöt Sairaanhoito-oppilaitoksen (rakennus 5) soveltuvuutta tutkittiin lukio-opetuksen tilatarpeisiin. Selvityksessä todettiin rakennuksessa sijaitsevat opetustilat liian pieniksi lukiokäyttöön. Opetusryhmien koko saattaa lukiossa olla 36 oppilasta, eikä luokista mahdollisten muutosten jälkeenkään saada ko. ryhmäkoolle toimivia tiloja. Selvityksessä tutkittiin lisäksi rakennusten 2, 3 ja 4 soveltuvuutta musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opetuskäyttöön. Vaihtoehdon jatkosuunnittelusta luovuttiin, koska kokonaisuuteen ei ole mahdollista saada toimivia perusopetustiloja lukio-opetusta varten. Niiralan koulu Kouluverkostosuunnitelman vaihtoehdossa A2 esitetty Niiralan koulun peruskorjaus uudeksi, teatterin läheisyydessä sijaitsevaksi Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukioksi

7 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 7 ei ole käytännössä mahdollista lukion tilaohjelman puitteissa. Rakennukseen ei ole mahdollista toteuttaa riittävästi luokkatiloja tilaohjelman mukaiseen perusopetukseen eikä erityistarpeisiin (musiikki, tanssi, ilmaisutaito). Lisärakentamista Niiralan koulun tontille ei toiminnallisista eikä kaupunkikuvallisista syistä nähty realistisena vaihtoehtona. Opistotie Yhtenä mahdollisena sijaintipaikkana tutkittiin Opistotien oppilaitoskiinteistöä. Vaihtoehto hylättiin rakennusteknisten syiden ja sijainnin vuoksi. Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion yhteys Musiikkikeskukseen ei toimi pitkän välimatkan vuoksi. Musiikkikeskuksen ympäristö Toiminnallisesti luontevimmaksi sijaintipaikaksi todettiin nykyisen Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen ympäristö. Uuden toiminnan sijoittaminen samaan yhteyteen on järkevää, koska jo nykyisellään Musiikkikeskuksen kiinteistöön sijoittuu useiden musiikin ja tanssin opetusta tarjoavien oppilaitosten toimintaa. (Savonia amk, Kuopion konservatorio, Sibelius-Akatemia). Sijainti mahdollistaa opiskelijoille entistä paremmat mahdollisuudet kaikkien musiikin oppilaitosten opetustarjonnan hyödyntämiseen ja oppilaitoksille tilojen yhteiskäytön. 2.4 Lisäselvitysten yhteydessä selvitetyt sijaintivaihtoehdot esittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityksen MIT-lukion muodostumisesta, mutta edellytti, että hanketyöryhmän esitystä on vielä täsmennettävä aikataulun, sijainnin ja tilojen omistuksen osalta. ltä pyydettiin lisäselvityksiä mahdollisuudesta sijoittaa taidelukio johonkin jo olemassa olevaan kiinteistöön (varsinaisen hankesuunnitelman yhteydessä tutkittujen kiinteistöjen lisäksi) vaihtoehtona uudisrakentamiselle. Työryhmä sai eri tahoilta esityksiä hyvinkin erilaisista kiinteistöistä, joiden soveltuvuutta taidelukion käyttöön toivottiin tutkittavan. Lisäselvitysten yhteydessä on tarkasteltu tarkemmin seuraavat kiinteistöt: Kalevalan koulu (omistaja Kuopion kaupunki) Kiinteistön perusopetustilojen koko ei ole riittävä, eikä kiinteistöstä löydy riittävän kokoisia salitiloja taidelukion toimintaa varten. Lisäksi rakennuksessa on paljon yläkoulun opetustarpeisiin varusteltuja tiloja (kotitalous, tekninen työ yms.), joiden muuttaminen muuhun käyttöön edellyttää paljon muutostöitä. Lukiokäyttö edellyttäisi peruskorjauksen lisäksi myös laajennusta. Sijainti kaukana Musiikkikeskuksesta vaikeuttaa taidelukion ja musiikkikeskuksessa toimivien oppilaitosten yhteistyötä. Kouluverkostopäätösten myötä kiinteistö on osoitettu kiinteistökehityskohteeksi. Ammattioppilaitos, Presidentinkatu 3 (omistaja Sakky) Käynnissä oleva Mölymäen arkkitehtuurikilpailu antaa suuntaviivat alueen käytölle ja mahdollisesti säilytettäville rakennuksille. Kiinteistön omistajan mukaan kohteessa on sisäilmaongelma ja rakennuksen mahdollinen jatkokäyttö edellyttää mittavia korjauksia. Kiinteistössä (A-osa) on tilavolyymia reilusti yli taidelukion tarpeiden, mutta tilamitoitus ei kaikilta osin vastaa taidelukion tarpeita. Pääosa perusopetustiloista on n. 50 m² luokkatiloja, jotka ovat riittämättömän kokoisia lukiokäyttöön. Salitilat ovat kooltaan melko hyvät, mutta esim. keittiötilat aputiloineen ovat moninkertaiset tarpeeseen

8 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 8 nähden. Kiinteistössä on lisäksi valtavasti tiloja, jotka vaatisivat käyttötarkoituksen muutoksen (opetuskeittiöt, leipomotilat, myymälätilat, harjoitteluravintola yms.). Kiinteistö on sisäisen liikenteen osalta toiminnallisesti hankala kokonaisuus, sillä poikittaisliikenne kerroksissa yhteensä neljän porrashuoneen välillä ei ole mahdollista, koska yhteydet porrashuoneesta toiseen onnistuvat vain rakennuksen 1. kerroksessa ja kellarikerroksessa. Kauppaoppilaitos, Presidentinkatu 1 (omistaja Sakky) Mölymäen arkkitehtuurikilpailun alueeseen liittyvä kauppaoppilaitos ei vastaa tilarakenteeltaan taidelukiolle laadittua tilaohjelmaa. Perusopetustiloja on määrällisesti liikaa ja niistä pääosa on riittämättömän kokoisia (50-60 m²). Salitilat ovat pienet ja riittämättömät. Kiinteistön omistajan mukaan kohteessa on sisäilmaongelma ja rakennuksen mahdollinen jatkokäyttö vaatii muutostöitä ja peruskorjauksen.taidelukion tarvitsemia salitiloja ei silti pystytä toteuttamaan olevaan kiinteistöön. Puolustusvoimien kiinteistöt Puistokadun varressa (omistaja Senaatti) Puolustusvoimilta vapautuneet tai vapautumassa olevat tilat sijoittuvat kolmeen erilliseen kiinteistöön. Kokonaisuudessa ei ole riittävästi tiloja taidelukion tarpeisiin ja kooltaan kiinteistöissä olevat tilat ovat pääosin pienehköjä toimistotiloja, joita yhdistämälläkään ei saada riittävän kokoisia perusopetustiloja. Salitilat puuttuvat kokonaan, eikä muitakaan musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opetustiloja pystytä kiinteistökokonaisuuteen ratkaisemaan. Kauppakeskus Hermanni (omistaja Lemminkäinen Talo Oy) Alueen kaava ei salli oppilaitoksen sijoittamista alueelle. Kaavamääräys KM-4 on Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistorakennusten ja paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan lisäksi rajoitetun vähittäiskaupan suuryksikön siten, että toimijoiden (myymälöiden) määrä on enintään kaksitoista. Alueella ei saa harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä eikä muotivaatekauppaa. Kiinteistö on soveltumaton oppilaitoskäyttöön, koska koulusuunnittelun ohjeissa määritellään, että riittävän päivänvalon turvaamiseksi on oleskelu- ja työtiloissa ikkunan valoaukon oltava vähintään 10 % tilan huonealasta. Hankesuunnittelun aikana tehdyn kartoituksen perusteella kiinteistön vapaana olevat tilat sijaitsevat kiinteistön pimeällä keskialueella, joten päivänvalon saaminen tiloihin ei ole mahdollista. Lisäksi kiinteistön sijainti on toimimaton sekä toiminnallisesti (yhteistyö Musiikkikeskuksen toimijoiden kanssa) että tilojen iltakäytön suhteen. 3. YHTEISKOULU MUSIIKKIKESKUS -TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.1 Kaavatilanne Kuopion taidelukio Lumit esitetään hankesuunnitelmassa sijoitettavaksi Yhteiskoulun musiikkilukion kiinteistön eteläpuolella sijaitsevalle tontille. Hankkeen korttelialueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava merkinnällä Y O koillisosan tonttia lukuun ottamatta, jossa merkintöjä on useita. Y O tarkoittaa opetustoimintaa palvelevaa korttelialuetta.

9 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 9 Vielä rakentamattomalla korttelin eteläisellä alueella kaavan mukainen rakentaminen on sijoitettu tontin itäpuolelle ja nyt uudisrakentamishankkeelle ajateltu tontin länsiosa on ohjeellisella merkinnällä up, joka tarkoittaa oppilaitoksen yhteyteen sijoittuvaa palloilukenttää. Tämä alue on ollut viime vuosina torimyyjien parkkipaikkana ja iltaisin ja viikonloppuisin myös yleisenä parkkialueena. Idänpuoleinen tontti on ollut vapaa. Yhteiskoulun musiikkilukion tontin nykyinen rakennusoikeus on 9000 m 2 (kerrosluku II) ja tästä käytetty rakennusoikeus on kiinteistörekisteritietojen mukaan k-m 2. Kiinteistön uusimman osan (osa C, rakennettu ) purkaminen ja uudisrakentamisella korvaaminen on mahdollista kaavan sallimissa puitteissa. Yhteiskoulu on rakennussuojelukohde Kuopion seudun maakuntakaavassa 2008 (sr ) ja Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (YK2001, sr-2). Säilytystavoitteet eivät koske v valmistunutta uudisosaa. Uudisrakennushanke vaatii kaavamuutoksen, jossa koko nykyinen Y O -merkinnän korttelialue on syytä tutkia ja jossa vapaiden tonttien rakentaminen määritellään uudelleen. Alueen kaavoittamisesta on hankesuunnittelun aikana keskusteltu asemakaavoituksen kanssa ja todettu, että alueen kaavoitus tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Alueen sijainti, kaupunkikuva- ja ympäristövaateet sekä pysäköintijärjestelyt huomioiden kaavamuutosprosessi tulee olemaan vaativa ja parhaana vaihtoehtona kaavoituksen pohjaksi on pidetty arkkitehtuurikilpailun järjestämistä koko musiikkikeskuksen ympäristöä koskien (ks. kohta 3.2). 3.2 Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu Kaavoitus ja maaomaisuuden hallintapalvelut valmistelevat Kuopionlahden yleistä kaksivaiheista arkkitehtuurikilpailua, jolla haetaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman hyvää kokonaisratkaisua viimeiselle ydinkeskustan rakentamattomalle alueelle. Keskeinen haaste alueella nykyiset ja tulevat toiminnot huomioiden on pysäköinnin järjestäminen, joka tulee ratkaista kokonaisuutena. Kilpailuohjelman lähtöaineistoksi liitetään taidelukion tilaohjelma ja hotelli/kongressikeskuksen tilaohjelma. Kilpailijat saavat esittää muiden tonttien osalta käyttötarkoituksen kilpailuohjelman mukaisesti. Kilpailulla etsitään ideoita myös suojellun Yhteiskoulun rakennuksen jatkokäytölle. Kilpailun ensimmäinen vaihe on asemakaavallisen ideakilpailun luonteinen. Kilpailijat laativat tässä vaiheessa Kuopionlahden alueelle yleissuunnitelman, jossa osoitetaan maankäytöllisten perusratkaisujen lisäksi erityisesti kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisajatus sekä alueen toiminnallinen luonne ja liikennejärjestelyt sekä puistoalueiden liittäminen osaksi kokonaisuutta. Kilpailun toisessa vaiheessa laaditaan tarkemmat suunnitelmat ydinalueen (Kuopion taidelukio Lumit ja hotelli- ja kongressikeskus) hankkeiden osalta sekä niihin saumattomasti liittyvän musiikkikeskuksen ympäristön ja sen lähialueiden osalta. Kilpailun valmisteluaineistossa lähtökohtina mainitaan, että kehitysalue torilta Kuopionlahdelle on Kuopion merkittävin kulttuuri- ja sivistysvyöhyke, jossa musiikki, tanssi ja kaupunkikulttuurin eri muodot ovat voimakkaasti läsnä. Liite 2: Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu, kilpailu- ja tarkastelualueiden alustavat rajaukset

10 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit TILAOHJELMA Kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksymän, valmistuneen hankesuunnitelman tilaohjelmaa on hankesuunnitelman jatkoselvitysten yhteydessä tarkasteltu uudelleen. Tavoitteena on ollut vielä aiempaa versiota kustannustehokkaampi tilaohjelma, jossa tilojen muunneltavuutta ja yhteiskäyttöisyyttä tehostetaan ja saadaan siten karsittua kokonaislaajuutta. Tilaohjelmaa on pystytty pienentämään n. 850 hym² alkuperäiseen versioon verrattuna. Suurin osa karsinnasta on kohdistunut erityisiin opetustiloihin (ilmaisutaidon, musiikin ja tanssin tilat). Tarkistettu tilaohjelma on hankesuunnitelman lisäselvitysten liitteenä (Liite 1). Jatkoselvitysten yhteydessä on tullut kyselyjä mahdollisuuksista toteuttaa taidelukiohankkeen yhteyteen tiloja, joiden käyttäjä olisi pääosin taidelukion ulkopuolinen taho. Kuopiossa on pulaa tanssisaleista ja mikäli taidelukion yhteyteen toteutettaisiin yhden tanssisalin asemasta kaksi salia, Savonia amk olisi kiinnostunut vuokraamaan salia omaan käyttöönsä. Kahden tanssisalin yhteiskäyttömahdollisuus antaisi myös taidelukiolle lisää mahdollisuuksia lukion tanssin opetuksen järjestämiselle. Toisen tanssisalin lisäämisen kustannusvaikutus koko hankkeeseen on tavoitehintalaskelman (VE 2) mukaan n (alv 0%). Sibelius-Akatemia on ilmaissut kiinnostuksensa saada opetuksessaan tarvitsemansa urkuluokat ja kuoro-opetustilan lähemmäksi musiikkikeskusta (nykyiset Haapaniemellä) ja tiedustellut mahdollisuutta, että kaupunki toteuttaisi heidän tarvitsemansa tilat taidelukiohankkeen yhteyteen ja Sibelius-Akatemia tulisi tiloihin vuokralle. Tavoitehintalaskelman (VE3, sisältää sekä toisen tanssisalin että Sibelius-Akatemian tarvitsemat tilat) mukaan kustannusvaikutus hankkeeseen olisi (alv 0%). Sibelius-Akatemialle on ilmoitettu tavoitehintalaskelman pohjalta laadittu neliövuokraarvio. Kannanottoa siihen, olisivatko he vuokra-arvion perusteella valmiita tulemaan vuokralle tiloihin, odotetaan hankesuunnitelman päätöskäsittelyyn mennessä. Kuopion konservatorio on tiedustellut mahdollisuutta taidelukion tilojen iltakäyttöön. Kuopion konservatoriossa annettava opetus on pääasiallisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua ns. taiteen perusopetusta, jossa opetus tapahtuu iltaisin koulupäivien jälkeen. Tilojen yhteiskäyttö lisäisi tilankäytön tehokkuutta ja sillä voitaisiin saavuttaa kustannussäästöjä. Liite 3: Kuopion konservatorion kirje kaupunginhallitukselle LUKION VÄLIAIKAISET TILAJÄRJESTELYT Lukuvuoden Kuopion taidelukio Lumit toimii entisen Musiikkilukion tiloissa ja osittain aiemman Minna Canthin lukion tiloissa. Elokuun 2016 alusta toiminta jatkuu entisen Musiikkilukion kiinteistön lisäksi Puistokoulun tiloissa. Puistokoulun luokkatilat ovat pieniä, pääosa noin 50 m 2. Tilat rajoittavat mahdollisuutta luoda riittävän kokoisia opetusryhmiä lukio-opetukseen. Puistokoulun tiloihin joudutaan tekemään muutostöitä lukiotoimintaa varten kohteen toimittua koulukäytön jälkeen väliaikaistiloina teatterille ja päiväkodeille. Tiloja ei millään muutoksilla saada kuitenkaan vastaamaan nykyaikaisen lukiotoiminnan tarpeita, joten niiden pidempiaikainen käyttö taidelukion tiloina ei ole mahdollista. Lukioon hakeutuvien määrä on Kuopiossa kasvamassa. Tarve lisätä aloituspaikkojen määrää tulee lähivuosina kasvamaan. Kuopion taidelukio Lumitin opiskelijamäärän

11 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 11 kasvattaminen ei ole mahdollista väliaikaisten tilojen määrän ja tilojen pienen koon takia. Entisen Musiikkilukion tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa, minkä vuoksi väliaikaiset tilat voivat joka tapauksessa olla käytössä vain hyvin rajoitetun ajan. 6. KUSTANNUKSET 6.1 Investointikustannukset Hankesuunnittelun jatkoselvitysten yhteydessä tarkistetun tilaohjelman pohjalta laaditun tavoitehintalaskelman mukaan taidelukion uudisrakennusvaihtoehdon (VE 1) investointikustannukset ovat 16,95 milj. euroa (alv 0%). Mikäli taidelukiohankkeen yhteyteen toteutetaan Savonia amk:n ja lukion yhteiskäyttöön tarkoitettu toinen tanssisali, uudisrakennusvaihtoehdon investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman (VE 2) mukaan 17,25 milj. euroa (alv 0%). Jos taidelukiohankkeen yhteyteen toteutetaan sekä Sibelius-Akatemian urkuluokat ja kuoro-opetustila että Savonia amk:n ja lukion yhteiskäyttöön tarkoitettu toinen tanssisali, uudisrakennusvaihtoehdon investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman (VE 3) mukaan 18,38 milj. euroa (alv 0%). Tarkemmat kustannuserittelyt on esitetty liitteissä 4, 5 ja Käyttäjien hankinnat Irtokalusteet ja toimistokalusteet ja -varusteet ovat käyttäjän hankintoja. Uusi musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio varustetaan pääasiassa uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, av-laitteistolla ja varusteilla, jotka tukevat juuri tätä käyttötarkoitusta ja edistävät OPS2016 sekä lukion erityistehtävän pedagogisia tavoitteita. Kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti kaikki olemassa oleva kalusto tutkitaan ja kunnostetaan uusiokäyttöön, jos se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Nykyaikaisen avoimen oppimisympäristön luonteeseen kuuluu tilojen muunneltavuus erilaisilla liikuteltavilla elementeillä sekä irtokalusteilla. Väliseinien muuttuessa mobiileiksi niihin ei voi enää integroida säilytysjärjestelmiä kuten aikaisemmin. Perinteiset kiinteät säilytyskalusteet sekä neliötehokkuudeltaan heikot varastotilat pyritään korvaamaan nykyajan tarpeita vastaavilla irtokalusteratkaisuilla. Opetusmateriaalien säilyttämisen tarve pienenee aineistojen siirryttyä yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Käyttäjähankinnoissa on otettava huomioon muuttuneet käytännöt ja siirrettävä hankintojen painopiste myös tulevaisuuden toiminnallisia tavoitteita tukevaksi. Kasvun ja oppimisen palvelualueelle talousarviovalmistelussa vuosittain myönnettävä Koneet ja kalusto -investointimääräraha perustuu tulevan toimintakauden käyttäjähankintatarpeisiin. Kuopion taidelukio Lumit -hankkeen käyttäjähankinnat tulevat ajankohtaiseksi kohteen toteutus- ja käyttöönottovaiheessa.

12 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit Käyttökustannukset Tarkistetun tilaohjelman ja tavoitehintalaskelman perusteella alustava arvio taidelukion uudisrakennusvaihtoehdon vuokratasosta on koko kiinteistön osalta keskimäärin /m², joka sisältää arvion sähköstä, lämmöstä, siivouksesta, maanvuokrasta, ylläpidosta, investoinnin kuoletuksesta (30 v) ym. Lopullinen vuokrataso määräytyy toteutettavan ratkaisun perusteella. 6.4 Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset Puistokoulun toimiminen lukion väliaikaistiloina edellyttää sekä rakennusteknisiä muutostöitä että lukiotoiminnan vaatimia atk- ja sähköteknisiä muutoksia. Alustava kustannusarvio tarvittavista muutostöistä on Taidemääräraha Kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti Kuopion kaupungin rakennushankkeisiin liittyvissä taidehankinnoissa tulee noudattaa muun muassa seuraavia periaatteita: taidehankkeet otetaan mukaan sekä alueiden kaavoitukseen että rakennushankkeiden hankesuunnitteluun ja rakennuskohteisiin varataan kuvataidehankintoihin prosenttiperusteinen määräraha suuruudeltaan 0,5 1,5 % kohteen tavoitehinnasta (keskimäärin 1 %) ja määräraha sisällytetään rakennushankkeen investointikuluihin. Taidemääräraha ei ole mukana liitteenä olevissa tavoitehintalaskelmissa, vaan se on lisättävä kokonaiskustannukseen kun hankkeen lopullinen laajuus on selvillä. Taidemäärärahan lopullisesta määrästä päätetään rakennusinvestointia koskevan päätöksen yhteydessä. 7. HANKKEEN TOTEUTUSMALLI Kuopion taidelukio Lumitin toteutusta valmisteltaessa arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus toimii viitesuunnitelmana ja kohteen toteuttamisen hankemalli määritellään eri vaihtoehdoista kustannustehokkaimman mukaisesti siinä vaiheessa kun hankkeen konkreettisen toteutuksen valmistelu aloitetaan. Vaihtoehdot eri hankemalleista perusteluineen valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. 8. HANKKEEN AIKATAULU Aikataulullisesti Kuopion taidelukio Lumitin eteneminen kytkeytyy Kuopiolahden arkkitehtuurikilpailuun ja alueen kaavoitusprosessiin. Alustavan aikataulun mukaisesti kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun lopullinen voittaja olisi selvillä vuoden 2016 loppuun mennessä. Asemakaavoitus olisi tarvittaessa mahdollista aloittaa jo ensimmäisen vaiheen aikana tai sen päätyttyä kesällä 2016, jolloin ehdotus valmistuisi alkuvuodesta 2017 ja kaava tulisi nopeimmillaan voimaan keväällä Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta käynnistyvään varsinaiseen toteutussuunnitteluun on varattava aikaa 1 vuosi ja rakentamiseen 1,5 vuotta.

13 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 13 Kouluverkoston ja lukiotoiminnan kehittämisen näkökulmasta arvioituna tavoiteaikataulu on, että taidelukion uusien tilojen tulisi olla käyttöön otettavissa syksyllä HANKETYÖRYHMÄN ESITYS esittää lisäselvityksen perusteella, että Kuopion taidelukio Lumit toteutetaan uudisrakennushankkeena Musiikkikeskuksen ympäristöön ja liitetään osaksi Kuopionlahden alueen kehittämistä ja Kuopion soiva ja sykkivä sydän arkkitehtuurikilpailua. Kaupunginhallitukselle valmistellaan päätösesitys tilojen hankinnan ja omistuksen osalta arkkitehtuurikilpailun jälkeen. Aikataulullisesti toteutus kytkeytyy alueen kaavoitusprosessiin. Tavoiteaikataulu on, että uudisrakennus on käytössä syksyllä Väliaikaistilana toimiva Puistokoulu soveltuu huonosti lukiokoulutuksen tarpeisiin pidemmällä aikavälillä, koska luokkatilat ovat pieniä, pääosa noin 50 m 2, ja tilat rajoittavat mahdollisuutta luoda riittävän kokoisia opetusryhmiä lukio-opetukseen. Lisäksi Musiikkilukion kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa lähivuosina. LIITTEET lisäselvityksen liitteet: Liite 1: Tilaohjelma Liite 2: Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu, kilpailu- ja tarkastelualueiden alustavat rajaukset Liite 3: Kuopion konservatorion kirje kaupunginhallitukselle Liite 4: Tavoitehintalaskelma VE 1 Liite 5: Tavoitehintalaskelma VE 2 Liite 6: Tavoitehintalaskelma VE 3

14 Tilaohjelma päivitetty Kuopion taidelukio Lumit 550 opiskelijaa yks-m2 lkm Yhteensä huom 1. HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT koulun rehtorin huone apulaisrehtorien huone yhteinen työhuone kansliahuone arkisto- ja varastotilat hallinnon kokoushuone hlö, videoneuvotteluvarustus opinto-ohjaajan huone vahtimestarin huone yhteistilojen yhteydessä, "aulaisäntä" opettajien taukotila hlö, sis. keittiötilan n.15m2 opettajien työskentelytilat hlö työskentelytila, ei nimettyjä työpisteitä odotustila/eteinen postituslokerikot taukotilan wc-tilat M+N/inva monistamo- ja materiaalihuone Kirjasto / oppimiskeskus sisältää ryhmätyötiloja sekä hiljaisen työn tiloja, sijainti miel. kahvilan läheisyydessä Hallinto-, työ-, neuvottelu- ja kirjastotilat yhteensä 543 2: OPETUSTILAT Yleiset opetustilat OT kpl x 70m2, 3 luokkaa varustetaan kieliluokiksi maantieto OT biologia OT ma-bi yhteinen tutkimustila allastyöpöytä kuvaamataito allastyöpöytä, näyttelyvitriinit, kohdevalaistus keramiikka allastyöpöytä, kipsinerotuskaivo, keramiikkauuni fysiikka OT allastyöpöytä, sähkövarustus kemia OT kemian laboratorio laboratoriovarustus 1+16hlö liikunta/juhlasali Opetustilat yhteensä 2220 kokoontumistila 600 hlö, joustolattia, jaettavissa 3 osaan, osassa salia teleskooppikatsomo 3: VARASTOTILAT oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden säilytystilat m2 / 7 opiskelijaa erillinen opetusvälinetila kpl á 18m2 ma-bi materiaalivarasto fys-kem materiaalivarasto kuvaamataito materiaalivarasto tuolivarasto / av-varasto erillinen varasto, ei lavan alle voimisteluvälinetila ulkourheiluvälinetila talovarasto Varastotilat yhteensä SOSIAALITILAT JA TERVEYDENHUOLTOTILAT Opiskelijoiden pukeutumistilat/n liikunta- ja tanssitilojen pukuhuoneet Opiskelijoiden pukeutumistilat/m liikunta- ja tanssitilojen pukuhuone Opiskelijoiden WC- ja pesutilat pukutilojen yhteydessä Opettajien puku/n Opettajien puku/m Opettajien WC-ja pesutilat/n pukutilojen yhteydessä Opettajien WC-ja pesutilat/m pukutilojen yhteydessä Liikunnan-/tanssinopettajien pukeutumistilat Liikunnan-/tanssinopettajien WC- ja pesutilat Opiskelijoiden WC-tilat opettajien WC-tilat keittiö- ja siivoushlökunnan pukeutumistilat/n keittiö- ja siivoushlökunnan pukeutumistilat keittiö- ja siivoushlökunnan WC- ja pesutilat pukutilojen yhteydessä keittiö- ja siivoushlökunnan WC- ja pesutilat pukutilojen yhteydessä

15 yks-m2 lkm Yhteensä huom oppilaskunnan huone aulan / kahvilan yhteydessä Terveydenhoitajan työhuone Lääkärin huone / lepohuone Psykologin/erityisopettajan työhuone Odotustila wc inva-wc Sosiaalitilat ja terveydenhuoltotilat yhteensä RUOKAILUTILAT jakelukeittiö jakelukeittiö astianpalautus ja tiskaus kuivavarasto astiavarasto kylmiöt pakastevarasto jätekylmiö emäntä siivous keittiö-hk. wc Ruokasali 0,5 m2/opisk, max 250 m jakelulinjastot 2 kpl Kahvila yleisten tilojen yhteyteen, suora yhteys ulos Ruokailutilat yhteensä 535 (685) 6. SIIVOUSTOIMEN TILAT Siivouskeskus Siivousvarastot kpl á 4m2 Siivoustoimen tilat yhteensä 32 KOULUTILAT YHTEENSÄ/HYM HYM2/OPISKELIJA 7,3 7. ILMAISUTAIDON / NÄYTTÄMÖILMAISUN TILAT Monitoimisali (black box) Teatteripuvustukseen, varastointiin ja maskeeraukseen sopivat tilat Harjoitustila Ilmaisutaidon / näyttämöilmaisun tilat yhteensä 500 teatteritekniikka, taltiointi, teleskooppikatsomo, 250 paikkaa, aputilat; riittävästi kuutioita, tilava lava, joustolattia (toimii myös harjoitustanssisalina) maskeeraus pukuhuoneiden yhteyteen esteetöntä tilaa, korkeus, yhteys tanssisaliin, joustolattia 8. ESITYSTILAT näyttämötilat Liikuntasalin ja/tai ruokasalin yhteydessä näyttämön varasto Esitystilat yhteensä MUSIIKIN JA TANSSIN TILAT Musiikkin opetustila hyvä ääneneristys ja akustointi Musiikkin opetustila hyvä ääneneristys ja akustointi Musiikin opetusvälinetila Bänditila hyvä ääneneristys ja akustointi tarkkaamo, äänitystila bänditilan yhteydessä, hyvä ääneneristys ja akustointi Lyömäsoitintila, bändien harjoitustila hyvä ääneneristys ja akustointi Tanssisali h=5m Soitinharjoittelutilat kpl á 20 m2, hyvä ääneneristys Musiikin ja tanssin tilat yhteensä 510 ERITYISET OPETUSTILAT (kohdat 7.-9.) YHTEENSÄ 1160 KAIKKI TILAT YHTEENSÄ 5177 HYM2/OPISKELIJA 9,4

16 LIITE 2

17

18 Versio 1 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Hannu Hyvönen Hannu Lahti Kuopion kaupunki Hanke: Musiikin ja ilmaisutaiteen lukio, kokonaan uudis Vaihe: H1 Paikkakunta: Kuopio Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 80,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,8 Rakennuttaminen ja valvonta ,6 Liittymismaksut ,8 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,2 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,2 1 Rakennuksen maatyöt ,2 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,9 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,5 4 Täydentävät rakenteet ,5 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,5 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,7 7 Konetekniset työt ,0 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,6 Kate ,7 Yhteensä ,8 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,3 71 Vesi- ja viemärityöt ,9 71 Muut putkityöt ,4 72 Ilmanvaihtotyöt ,5 72 Säätölaitteet ,5 72 Muut iv-työt ,9 Yhteensä ,4

19 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,2 Sähkön jakelu ,3 Sähkökeskukset ,4 Muu sähkö ,9 Yhteensä ,8 B5 Erillishankinnat ,8 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

20 Versio 2 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Hannu Hyvönen Hannu Lahti Kuopion kaupunki Hanke: Musiikin ja ilmaisutaiteen lukio, kokonaan uudis Vaihe: H1 Paikkakunta: Kuopio Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 80,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,7 Rakennuttaminen ja valvonta ,6 Liittymismaksut ,8 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,1 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,1 1 Rakennuksen maatyöt ,2 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,9 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,6 4 Täydentävät rakenteet ,5 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,6 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,7 7 Konetekniset työt ,0 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,6 Kate ,7 Yhteensä ,9 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,3 71 Vesi- ja viemärityöt ,9 71 Muut putkityöt ,3 72 Ilmanvaihtotyöt ,5 72 Säätölaitteet ,5 72 Muut iv-työt ,0 Yhteensä ,5

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6

KUSTANNUSSELVITYS. SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014. 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 KUSTANNUSSELVITYS SIILAISTEN TERVEYSKESKUS Noljakantie 17 a 80130 Joensuu 23.10.2014 2014 FMC Laskentapalvelut Oy Sivu 1/6 23.10.2014 Sivu 1/2 Ari Saari FMC Laskentapalvelut Oy Hanke: 14568 2VE2U Siilaisen

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Sivu 1/1 n hyvinvointikampus Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 437 m2, 486 brm2, 1 775 rm3 490 brm2 Jakaja: 384 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - YHTEENVETO Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Sivu 1/2 12273 D-osa Masalan koulu Paikkakunta: Laajuus: Hankekoko: 396 m2, 451 brm2, 1 739 rm3 446 brm2 Jakaja: 396 m2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /m2 % B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.

LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014. Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1. LASKENTAMUISTIO pvm 11.12.2014 Sisältää laskelmat Tavoitehinta, uusi päiväkoti, v1.0a Tavoitehinta, koulurakennuksen muutos, v1.0b Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus / saneeraus 43900

Lisätiedot

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2)

Kuurnankatu 26 A, JOENSUU Jarkko Karvonen (2) EK-Tiimi Oy LASKENTAMUISTIO Kuurnankatu 26 A, 80130 JOENSUU Jarkko Karvonen 18.03.2011 1(2) SAVONLINNASALIN MUUTOSTYÖT TAVOITEHINTALASKELMAT Lähtötiedot Tavoitehintalaskelma perustuu seuraaviin käytettävissä

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA

LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015. Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1. Hanke proj. nro 3879. KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA LASKENTAMUISTIO pvm 21.02.2015 Sisältää laskelman Tavoitehinta 1.1 Hanke proj. nro 3879 KINNULAN PÄIVÄKOTI Uudisrakennus 43900 KINNULA Laatinut: Veli Matti Hokkanen LASKENTAMUISTIO 21.02.2015 Kinnulan

Lisätiedot

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014

Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Ehnroosin koulu Mäntsälä 8.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Carita Hytönen Puh. 020 7393 932 GSM 040 514 0543 Sähköposti carita.hytonen@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Arvion laskenta

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk Liite 1 Kohde: YSAO Peltosalmi Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Maarakennusala* 302 12 koulutuspäivää YSAO AIK Maatalousala 202 12 koulutuspäivää YSAO Eläintenhoitaja (perusk ja yo) 90 18 opisk

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 4 2.1 Kouluverkostosuunnitelma... 4 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot...

Lisätiedot

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA 30.5.2017 13.6.2017 / Muutettu erityisvarusteltujen oppimistilojen hyötyala s.4 20.6.2017 / Lisätty tiedot väestönsuojasta ja teknisistä varauksista s.6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat Vesalan alueen peruskoulu, huonetilaohjelma (tarveselvitys) Ilari Suomalainen 08.03.26.10.16 tarkennuksia Vesalan alueen peruskoulu huonetilaohjelma, Sivu 1/8 lähtökohta: - opetusvirasto luopuu Ruudin

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma

Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Jorvaksen Sortti asema Liite 1 Tilaohjelma Tukikohta kokonaisala m2 huonealat m2 huom. Toimistohuone 10 toimistopöytä, toimistotuolit Neuvotteluhuone 11 neuvottelupöytä, tuolit Naulakko 3 vaatenaulakko

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8.

Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan syyskuun 2017 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 89,8. MUISTIO 1 (4) Tilaaja: Orimattilan kaupunki Erkontie 9 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan Pelastusasema LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat on laadittu Ismo Aallon/Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3857/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3857/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 36 17.5.2017 186 Asianro 3857/10.03.02.01/2017 Maaningan uuden päiväkodin hankesuunnitelma Päätöshistoria Kasvun ja oppimisen lautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16 16.2.2016 67 Asianro 2338/10.03.02/2014 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 30.11.2015 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Peruskorjaus ja laajennus LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi Numero 1 (5) Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi Numero 1 (5) Kasvun ja oppimisen palvelualue Kuopion kaupunki Asiakirjan nimi Numero 1 (5) KOULUVERKOSTOSELVITYKSEN KUULEMISTILAISUUS MINNA CANTHIN HENKILÖSTÖ Kuulemisajankohta:, klo. 14:20 15:45 Paikka: Minna Canthin lukio, Ruotsinkatu 35, 70600

Lisätiedot

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa

Parkanon koulukampus. Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Parkanon koulukampus Pedagogisen suunnittelun johtaminen ja yhteistyö rakennussuunnittelun kanssa elinkaarimallissa Lähtökohdat ja tavoite vuonna 2015 Kaksi alakoulua, yläkoulu ja lukio, 600+100 oppilasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen

HANKINTAHINTA. KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2. Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen KUSTANNUSMUISTIO 4.2.2013 Sivu 1/2 Tilaaja: Helsingin seurakuntayhtymä Marko Hakkarainen Hanke: Malmin hautausmaa, huoltorakennus K57 ja vedenpumppausasema HANKINTAHINTA 1.1 Laskenta-aineisto Hankintahinta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA

PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN TYÖN TILAT (3 KPL) TEKSTIILITYÖ, MUSIIKKI, KUVATAIDE JA PERUSLUOKKIA HANKE- /TARVESELVITYS 1.9.2014 Sivu 1/3 AMA Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Hanke: Puropellon koulu, C-osan korjaustyöt Osoite: Sepänkatu 11, 20700 Turku PERUSKORJAUS, C-SIIPI (TEKNISEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen alkaen 16.02.2017 Sivu 1 / 1 543/2017 12.01.01 25 Pohjois-Tapiolan lukion opiskelijoiden koulutuksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Jaakko Turpeinen, puh.

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

973 (5,1 ryhmää/pv) koulutuspäivää 382 opisk

973 (5,1 ryhmää/pv) koulutuspäivää 382 opisk Liite 1 25.8.2014 Kohde: Asevelikatu 4, tulevat koulutusalat tulevilla opiskelijamäärillä Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Horeca, siivous, toimitilahuoltaja 167 12 koulutuspäivää YSAO AIK

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen

Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus 412 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 106 28.11.2016 Hukanhaudan uuden päiväkodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen 8835/10.03.02/2016 KH 21.11.2016 412 Hukanhaudan uusi päiväkoti

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti:

Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 10,9 M, budjetti jakautuu seuraavasti: SIMPELEEN YHTENÄISKOULU, SELVITYS Lähtötilanne/suunnitteluvaihe: - Simpeleen yhtenäiskoulu-hanke on ollut suunnittelussa 2012-2014 - Urakkalaskennassa hanke oli toukokuussa 2014. Hankkeen kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 249 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA 14.3.2017 Sivu 1/2 Elise Lännistö A-Insinöörit Oy Hanke: 654292.1 VE1 / A asuminen Palvelukeskus Tuuskoto Vaihe: L 27.02.2017 Paikkakunta: Tuusula Haahtela-ind.: 91,0 / 1.2017 Hintataso: 91,5 / 3.2017

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015

KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 KUSTANNUSSELVITYS AURLAHDEN KESÄTEATTERI LOHJA 18.2.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Yhteenveto 3 Laskentaperusteet 5 Riskit 6 Liitteet 6 Dokumentin

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä

Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä Uusien oppimisympäristöjen edut Raila Oksanen, johtava konsultti, FCG Konsultointi Mikko Kaira, toimialajohtaja, FCG Suunnittelu ja tekniikka & FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 4 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto Tila- ja hankintapalvelut Hiltulanlahti

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA 6.2.2013 0 YHTEENVETO HANKKEEN NIMI KUVAUS HANKKEESTA HANKEVASTUU VUOKRANANTAJA VUOKRALAISET OSOITE TOIMINNAT VUOKRA AIKATAULU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Miten varustelimme uudistetut oppimistilat koulun peruskorjauksessa

Miten varustelimme uudistetut oppimistilat koulun peruskorjauksessa Miten varustelimme uudistetut oppimistilat koulun peruskorjauksessa Satu Kekki, perusopetuksen rehtori ja Jari Sjo lund, TVT:n opetuskäytön suunnittelija Turun yliopisto, Turun normaalikoulu Turun normaalikoulu

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014

LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 LAUKAAN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.10.2014 KIRKONKYLÄN KOULU JA KESKUSPÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS, VAIHE 1 LOPPURAPORTTI KUVA HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT Tarveselvitys Kouluverkko ja tarveselvityksen lähtökohta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 212 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2015-013974

Lisätiedot

SOPIMUS (luonnos 22.1.2016) 1. Sopijapuolet. a) Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO, Jäljempänä Kaupunki

SOPIMUS (luonnos 22.1.2016) 1. Sopijapuolet. a) Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO, Jäljempänä Kaupunki SOPIMUS (luonnos 22.1.2016) 1. Sopijapuolet a) Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO, Jäljempänä Kaupunki b), Y-tunnus osoite: Jäljempänä Yhtiö. 2. Sopimuksen taustaa,

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS- JA UUDISRAKENNUSHANKE YHALL 17.09.2014 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 158 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 39 17.05.2017 GRÄNNÄS SKOLAN UUDISRAKENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 345/58/2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot