KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET"

Transkriptio

1 KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

2 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO SIJAINTIVAIHTOEHDOT Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden mittareina Opiskelijoiden näkökulma Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetyt sijaintivaihtoehdot Lisäselvitysten yhteydessä selvitetyt sijaintivaihtoehdot YHTEISKOULU MUSIIKKIKESKUS -TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kaavatilanne Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu TILAOHJELMA LUKION VÄLIAIKAISET TILAJÄRJESTELYT KUSTANNUKSET Investointikustannukset Käyttäjien hankinnat Käyttökustannukset Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset Taidemääräraha HANKKEEN TOTEUTUSMALLI HANKKEEN AIKATAULU HANKETYÖRYHMÄN ESITYS LIITTEET... 13

3 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 3 MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION (nyk. Kuopion taidelukio Lumit) HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET 1. JOHDANTO Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 71) hyväksynyt Kuopion kaupungin peruskoulu- ja lukioverkkoselvityksen. Selvityksessä lukioverkostosta tehtiin neljä esitystä: vaihtoehdot A1, A2, B ja C. Näistä vaihtoehdoista valtuusto hyväksyi vaihtoehdon A1 Uusi Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukio, jossa yhdistyville Minna Canthin lukiolle ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukiolle rakennetaan uudet tilat ja Karttulan lukio poistuu verkostosta. Kaupunginvaltuusto päätti Karttulan lukion lakkauttamisesta kokouksessaan ja lukion toiminta päättyi Kaupunginjohtaja asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää Uuden Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion toimitilakysymys, vaihtoehtoina laajempi MIT-kampus, jossa mukana olisi Savonia amk ja Kuopion konservatorio ja lukiotoimintaan keskittyvä MIT-lukio. Työryhmä selvitti sijoitusvaihtoehtoina Sairaalakadun kiinteistöt, Niiralan koulun, Opistotien kiinteistön ja Musiikkikeskuksen ympäristön. Hanketyöryhmän työ valmistui ja hanketyöryhmä päätyi esittämään MIT-lukion toteuttamista uudisrakennusvaihtoehtona Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen väliselle tontille. Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi esityksen kokouksessaan ja päätti esittää edelleen kaupunginhallitukselle esityksen hyväksymistä. Kaupunginhallitus käsitteli esitystä kokouksessaan ja päätti hyväksyä esityksen MIT-lukion muodostumisesta, mutta edellytti, että hanketyöryhmän esitystä on kuitenkin vielä täsmennettävä aikataulun, sijainnin ja tilojen omistuksen osalta. Kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti Minna Canthin lukio ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio on yhdistetty hallinnollisesti ja toiminnallisesti yhdeksi yksiköksi alkaen (Kasvun ja oppimisen ltk ). Uuden lukion nimeksi päätettiin Kuopion taidelukio Lumit (Kasvun ja oppimisen ltk ) ja se toimii lv ajan kahdessa kiinteistössä, mutta keväällä 2016 Minna Canthin koulun tiloista luovutaan ja väliaikaiseksi lisätilaksi Musiikkilukion kiinteistön ohella on suunniteltu Puistokoulua. Lisäselvitystä varten hankesuunnittelutyöryhmä sai eri tahoilta esityksiä hyvinkin erilaisista kiinteistöistä, joiden soveltuvuutta taidelukion käyttöön toivottiin tutkittavan. Tässä yhteydessä on tarkasteltu tarkemmin seuraavat kiinteistöt: Kalevalan koulu, Ammattioppilaitos (Presidentinkatu 3), Kauppaoppilaitos (Presidentinkatu 1), Puolustusvoimien kiinteistö (Puistokadun varressa) ja Kauppakeskus Hermanni.

4 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 4 Lisäselvityksen sisältöä ja sijoitusvaihtoehtoja on käsitelty verkostotyön ohjausryhmässä , ja sekä kaupunginvaltuuston iltakoulussa Valmistelun yhteydessä on tullut esille ulkopuolisten käyttäjien kiinnostus tilojen vuokraamiseen. Kiinnostusta on tullut muun muassa Sibelius-Akatemiasta, Savonia ammattikorkeakoulusta ja Kuopion konservatoriosta. Lisäselvityksessä on tuotu esille myös opiskelijoiden näkökulmaa ja oppimisympäristön merkitystä kokonaisvaltaiselle musiikin ja tanssin osaamisen kehittämiselle osana lukioopintoja. 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden mittareina Kiinteistöjen ja niissä sijaitsevien tilojen soveltuvuutta arvioitaessa lähtökohtana on taidelukion toiminta ja sen edellyttämät vaatimukset. Toiminnan edellytyksenä on, että perusopetustilat ovat riittävät lukio-opetusta silmällä pitäen. Valtakunnallisen tuntijaon mukaisen opetuksen perusopetustilat pakollisia kursseja varten suunnitellaan opiskelijalle. Syventäviä ja soveltavia kursseja varten tilatarve on pienempi. Koulun erityispiirteestä johtuen kokonaisuudessa tarvitaan monentyyppisiä tiloja musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opiskelua sekä esiintymistä varten. Tilasuunnittelussa tavoitteena on uudenlainen oppimisympäristö, jossa keskeisenä tekijänä on tilojen muunneltavuus, joustavuus ja monipuolisuus. Opiskelua varten tarvitaan paikkoja sekä suurten ryhmien yhtäaikaiselle käytölle, että ryhmätyöskentelyyn, yksilötyöskentelyyn ja hiljaiseen työskentelyyn. Myös luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuva oppiminen ja sosiaaliset kohtaamispaikat ovat toiminnan kannalta oleellisia. Lukio-opinnoissa tulisi hyödyntää monipuolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät työelämän, jatko-opintojen sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta. Opiskeluympäristön tulee tukea opiskelijan opiskelumotivaatiota ja auttaa häntä löytämään omat vahvuutensa. Tutkimusten mukaan opetustilojen ei tulevaisuuden koulussakaan katsota menettävän merkitystään opetuksen ja oppimisen ytimenä, mutta tilojen käyttö saa uusia muotoja. Opetustilan tarkoituksenmukaisuus perustuu toiminnallisuuteen, sosiaalisuuteen ja monimuotoisuuteen, jotka yleisesti on nostettu nykyaikaisen koulun keskeisiksi muutostekijöiksi. Vaikka opetustilojen nykyiset mitoituskäytännöt eivät juuri anna mahdollisuutta kasvattaa tilamäärää merkittävästi, voidaan tilojen käyttömahdollisuuksia laajentaa ja tehostaa innovatiivisemman ajattelun avulla. Esimerkiksi luopumalla koulun yksittäisistä aula-, mediateekki- tai kirjastotiloista voidaan vapautuvat neliöt hyödyntää monitoimialueina. Samalla lisätään tilojen pedagogisia mahdollisuuksia ilman tilamäärän varsinaista kokonaiskasvua. Uusissa oppimisympäristöissä päätelaitteet ovat luonteva osa opiskelu-, ryhmätyö- ja kommunikaatioprosessia. Tämä näkyy erityisesti oppilaiden erilaisissa

5 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 5 ryhmätyöpisteiden suunnitelmissa, joissa informaatioteknologiset laitteet ovat painotetusti läsnä. Koska tulevaisuudessa lähes kaikki tieto varastoituu ja linkittyy yhteiskunnan käyttöön sähköisessä muodossa, syntyy myös uusia oppimateriaaleja ja oppimismenetelmiä hyödyntäviä oppimisympäristöjä. Näin niin kuvaa, ääntä kuin dataa tulee pystyä siirtämään opetustilasta toiseen ja myös koulutilan ulkopuolelle, sillä tekniikan ja virtuaalipohjaisen opetuksen kehittyessä tulevaisuuden fyysisen oppimisympäristön uudet teknologiset mahdollisuudet eivät ole vain osa opetustilan sisällä tapahtuvaa työskentelyä. Tässä prosessissa koulun tilat ja kalusteratkaisut katsotaan tärkeäksi osaksi kokonaisvaltaista oppimisympäristöajattelua. Opetustilan oppimisympäristönä katsotaankin laajenevan tilallisena jatkumona luokasta maailmalle, jossa oppiminen tapahtuu formaalina ja informaalina vuorovaikutuksena niin fyysisissä kuin virtuaalisissa tiloissa. Kuopion taidelukio Lumitin monipuolinen tilaohjelma tarjoaa mahdollisuuden tilojen laajalle ja monimuotoiselle käytölle myös ulkopuolisille tahoille. Kuopiossa on ollut pulaa erityisesti tanssille soveltuvista tiloista sekä erikokoisista esiintymistiloista. Tilojen ilta- ja viikonloppukäyttö tehostaa tilankäyttöä oleellisesti. Taidelukiohanketta ei pitäisikään tarkastella puhtaana oppilaitoshankkeena, vaan huomioida sen tarjoamat mahdollisuudet laajalle käyttäjäkunnalle. Tällöin myös toimitilojen keskeisellä sijainnilla on oleellinen merkitys. 2.2 Opiskelijoiden näkökulma Minna Canthin lukion ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukion oppilaskuntien kanssa pidettiin keskustelu- ja kuulemistilaisuudet lukioiden yhdistämisestä ja sen vaikutuksista lukio-opintoihin. Musiikkilukion tilaisuus järjestettiin ja Minna Canthin lukion tilaisuus Tilaisuuksien keskusteluiden pohjalta laadittiin muistiot oppilaskuntien hallitusten näkemyksistä tilojen ja niiden sijainnin merkityksestä erityisen tehtävän opetukseen (musiikki, tanssi) ja painotettuun opetukseen (ilmaisu). Kuopion taidelukio Lumitin opiskelijat pitävät tärkeänä lukion yhteisöllisyyden säilyttämisen jatkossakin. Opiskelijoiden mielestä lukioiden nykyiset ominaispiirteet, luovuus ja hyvä yhteishenki on säilytettävä lukioiden yhdistyessä ja oppilasmäärän kasvaessa. Molempien yhdistyvien koulujen opiskelijoiden mielestä on tärkeää huolehtia hyvästä ryhmäytymisestä tulevassa koko lukiossa ja erityisen tehtävän ja painotusopetuksen linjoilla. Opiskelijoissa on runsaasti päivittäin Kuopioon ja Kuopion keskustaan matkustavia opiskelijoita. Monet opiskelijat myös muuttavat Kuopioon erityisen tehtävän lukioon päästyään. Vuosittain lukioihin tulee opiskelijoita, jotka eivät tunne ennestään ketään koulusta. Jotta uudet ystävyyssuhteet syntyvät, tarvitaan jatkuvasti kasvokkain tapahtuvaa kohtaamisia. Yksi lukion kasvatustavoite on tarjota nuorille turvallinen yhteisö, johon hän kokee kuuluvansa. Yhteisöllisyyden tunteen syntymisen edellytys on, että nuori myös tietää, ketä muita hänen kanssaan samaan ryhmään kuuluu. Koko luokattoman lukion ajan ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyteen on panostettava entistä enemmän. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten mielestä koko lukiolaisen elämä on kaupungin keskustassa. Kaikkein tärkeimpänä koulun sijaintiin vaikuttavana tekijänä opiskelijat pitivät yhteistyötä konservatorion kanssa. Opiskelijoilla on sekä koulupäivän aikana että

6 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 6 koulupäivän jälkeen tunteja konservatorion opettajien pitämänä. Lukiolaisten mielestä musiikin ja tanssin opiskelu ja harrastaminen on kokonaisvaltaista, ammattimaista toimintaa, mikä useilla myös myöhemmin muuttuu ammatiksi. Opiskelijan näkökulmasta toiminta on kokonaisuudessaan tavoitteellista ja päämäärätietoista toimintaa sekä koulupäivän aikana että sen ulkopuolella. Koulun ja Musiikkikeskuksen kombinaatiossa toimiminen mahdollistaa parhaat asiantuntijat opettajina ja samalla riittävän määrän tavoitteellista harjoittelua. Opiskelijat kertovat harjoittelevansa konservatoriolla noin 3-4 kertaa viikossa. Opiskelijoiden soitto- ja laulututkinnot suoritetaan päiväaikaan konservatoriolla. Kun musiikkilukio sijaitsee konservatorion vieressä, musiikkilukio voi rekrytoida sivutoimisia taideopettajia naapuritalosta. Lukion opiskelijoiden koulutyö ei aina pääty klo 16, vaan jatkuu useita kertoja viikossa klo 20:een asti. Opiskelijoiden produktioiden harjoituksia on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Huomattava osa opiskelijoistamme käy päivittäin koulua Kuopion ulkopuolelta jopa yli 50 km:n päästä. Opiskelijoiden esitykset ovat koululla iltaisin, ne ovat avoimia myös yleisölle. Omien esitysten lisäksi musiikkilukiolaiset esiintyvät paljon myös koulun ulkopuolella tilaisuuksissa, jotka ovat pääasiassa kaupungin keskustassa. Nämä esiintymiset jäisivät pääosin tekemättä, mikäli koulu sijaitsisi keskustan ulkopuolella. Kuopion kaupunginorkesteri on koulun kummiorkesteri, jonka kanssa opiskelijat tekevät monenlaista yhteistyötä. Opiskelijaryhmät osallistuvat konsertteihin. Ammattikorkeakoulun orkesterissa (Musiikkikeskuksella) soittaa Musiikkilukion opiskelijoita. Lukiolaisten liikunnan opiskelussa käyttämät liikuntapaikat sijaitsevat keskustassa. Lukiolaiset tarvitsevat kaupungin liikuntapaikkoja, koska koulujen liikuntatilat ovat melkoisen osan kouluvuodesta muussa käytössä mm. produktioiden ja ylioppilaskirjoitusten takia. 2.3 Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetyt sijaintivaihtoehdot Hankesuunnitelmassa ( ) käytiin tilavolyymiltaan riittävän suurista vaihtoehdoista läpi seuraavat kiinteistöt: Sairaalakadun kiinteistöt Sairaanhoito-oppilaitoksen (rakennus 5) soveltuvuutta tutkittiin lukio-opetuksen tilatarpeisiin. Selvityksessä todettiin rakennuksessa sijaitsevat opetustilat liian pieniksi lukiokäyttöön. Opetusryhmien koko saattaa lukiossa olla 36 oppilasta, eikä luokista mahdollisten muutosten jälkeenkään saada ko. ryhmäkoolle toimivia tiloja. Selvityksessä tutkittiin lisäksi rakennusten 2, 3 ja 4 soveltuvuutta musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opetuskäyttöön. Vaihtoehdon jatkosuunnittelusta luovuttiin, koska kokonaisuuteen ei ole mahdollista saada toimivia perusopetustiloja lukio-opetusta varten. Niiralan koulu Kouluverkostosuunnitelman vaihtoehdossa A2 esitetty Niiralan koulun peruskorjaus uudeksi, teatterin läheisyydessä sijaitsevaksi Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukioksi

7 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 7 ei ole käytännössä mahdollista lukion tilaohjelman puitteissa. Rakennukseen ei ole mahdollista toteuttaa riittävästi luokkatiloja tilaohjelman mukaiseen perusopetukseen eikä erityistarpeisiin (musiikki, tanssi, ilmaisutaito). Lisärakentamista Niiralan koulun tontille ei toiminnallisista eikä kaupunkikuvallisista syistä nähty realistisena vaihtoehtona. Opistotie Yhtenä mahdollisena sijaintipaikkana tutkittiin Opistotien oppilaitoskiinteistöä. Vaihtoehto hylättiin rakennusteknisten syiden ja sijainnin vuoksi. Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion yhteys Musiikkikeskukseen ei toimi pitkän välimatkan vuoksi. Musiikkikeskuksen ympäristö Toiminnallisesti luontevimmaksi sijaintipaikaksi todettiin nykyisen Yhteiskoulun Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen ympäristö. Uuden toiminnan sijoittaminen samaan yhteyteen on järkevää, koska jo nykyisellään Musiikkikeskuksen kiinteistöön sijoittuu useiden musiikin ja tanssin opetusta tarjoavien oppilaitosten toimintaa. (Savonia amk, Kuopion konservatorio, Sibelius-Akatemia). Sijainti mahdollistaa opiskelijoille entistä paremmat mahdollisuudet kaikkien musiikin oppilaitosten opetustarjonnan hyödyntämiseen ja oppilaitoksille tilojen yhteiskäytön. 2.4 Lisäselvitysten yhteydessä selvitetyt sijaintivaihtoehdot esittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityksen MIT-lukion muodostumisesta, mutta edellytti, että hanketyöryhmän esitystä on vielä täsmennettävä aikataulun, sijainnin ja tilojen omistuksen osalta. ltä pyydettiin lisäselvityksiä mahdollisuudesta sijoittaa taidelukio johonkin jo olemassa olevaan kiinteistöön (varsinaisen hankesuunnitelman yhteydessä tutkittujen kiinteistöjen lisäksi) vaihtoehtona uudisrakentamiselle. Työryhmä sai eri tahoilta esityksiä hyvinkin erilaisista kiinteistöistä, joiden soveltuvuutta taidelukion käyttöön toivottiin tutkittavan. Lisäselvitysten yhteydessä on tarkasteltu tarkemmin seuraavat kiinteistöt: Kalevalan koulu (omistaja Kuopion kaupunki) Kiinteistön perusopetustilojen koko ei ole riittävä, eikä kiinteistöstä löydy riittävän kokoisia salitiloja taidelukion toimintaa varten. Lisäksi rakennuksessa on paljon yläkoulun opetustarpeisiin varusteltuja tiloja (kotitalous, tekninen työ yms.), joiden muuttaminen muuhun käyttöön edellyttää paljon muutostöitä. Lukiokäyttö edellyttäisi peruskorjauksen lisäksi myös laajennusta. Sijainti kaukana Musiikkikeskuksesta vaikeuttaa taidelukion ja musiikkikeskuksessa toimivien oppilaitosten yhteistyötä. Kouluverkostopäätösten myötä kiinteistö on osoitettu kiinteistökehityskohteeksi. Ammattioppilaitos, Presidentinkatu 3 (omistaja Sakky) Käynnissä oleva Mölymäen arkkitehtuurikilpailu antaa suuntaviivat alueen käytölle ja mahdollisesti säilytettäville rakennuksille. Kiinteistön omistajan mukaan kohteessa on sisäilmaongelma ja rakennuksen mahdollinen jatkokäyttö edellyttää mittavia korjauksia. Kiinteistössä (A-osa) on tilavolyymia reilusti yli taidelukion tarpeiden, mutta tilamitoitus ei kaikilta osin vastaa taidelukion tarpeita. Pääosa perusopetustiloista on n. 50 m² luokkatiloja, jotka ovat riittämättömän kokoisia lukiokäyttöön. Salitilat ovat kooltaan melko hyvät, mutta esim. keittiötilat aputiloineen ovat moninkertaiset tarpeeseen

8 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 8 nähden. Kiinteistössä on lisäksi valtavasti tiloja, jotka vaatisivat käyttötarkoituksen muutoksen (opetuskeittiöt, leipomotilat, myymälätilat, harjoitteluravintola yms.). Kiinteistö on sisäisen liikenteen osalta toiminnallisesti hankala kokonaisuus, sillä poikittaisliikenne kerroksissa yhteensä neljän porrashuoneen välillä ei ole mahdollista, koska yhteydet porrashuoneesta toiseen onnistuvat vain rakennuksen 1. kerroksessa ja kellarikerroksessa. Kauppaoppilaitos, Presidentinkatu 1 (omistaja Sakky) Mölymäen arkkitehtuurikilpailun alueeseen liittyvä kauppaoppilaitos ei vastaa tilarakenteeltaan taidelukiolle laadittua tilaohjelmaa. Perusopetustiloja on määrällisesti liikaa ja niistä pääosa on riittämättömän kokoisia (50-60 m²). Salitilat ovat pienet ja riittämättömät. Kiinteistön omistajan mukaan kohteessa on sisäilmaongelma ja rakennuksen mahdollinen jatkokäyttö vaatii muutostöitä ja peruskorjauksen.taidelukion tarvitsemia salitiloja ei silti pystytä toteuttamaan olevaan kiinteistöön. Puolustusvoimien kiinteistöt Puistokadun varressa (omistaja Senaatti) Puolustusvoimilta vapautuneet tai vapautumassa olevat tilat sijoittuvat kolmeen erilliseen kiinteistöön. Kokonaisuudessa ei ole riittävästi tiloja taidelukion tarpeisiin ja kooltaan kiinteistöissä olevat tilat ovat pääosin pienehköjä toimistotiloja, joita yhdistämälläkään ei saada riittävän kokoisia perusopetustiloja. Salitilat puuttuvat kokonaan, eikä muitakaan musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon opetustiloja pystytä kiinteistökokonaisuuteen ratkaisemaan. Kauppakeskus Hermanni (omistaja Lemminkäinen Talo Oy) Alueen kaava ei salli oppilaitoksen sijoittamista alueelle. Kaavamääräys KM-4 on Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistorakennusten ja paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan lisäksi rajoitetun vähittäiskaupan suuryksikön siten, että toimijoiden (myymälöiden) määrä on enintään kaksitoista. Alueella ei saa harjoittaa elintarvikkeiden vähittäismyyntiä eikä muotivaatekauppaa. Kiinteistö on soveltumaton oppilaitoskäyttöön, koska koulusuunnittelun ohjeissa määritellään, että riittävän päivänvalon turvaamiseksi on oleskelu- ja työtiloissa ikkunan valoaukon oltava vähintään 10 % tilan huonealasta. Hankesuunnittelun aikana tehdyn kartoituksen perusteella kiinteistön vapaana olevat tilat sijaitsevat kiinteistön pimeällä keskialueella, joten päivänvalon saaminen tiloihin ei ole mahdollista. Lisäksi kiinteistön sijainti on toimimaton sekä toiminnallisesti (yhteistyö Musiikkikeskuksen toimijoiden kanssa) että tilojen iltakäytön suhteen. 3. YHTEISKOULU MUSIIKKIKESKUS -TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.1 Kaavatilanne Kuopion taidelukio Lumit esitetään hankesuunnitelmassa sijoitettavaksi Yhteiskoulun musiikkilukion kiinteistön eteläpuolella sijaitsevalle tontille. Hankkeen korttelialueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava merkinnällä Y O koillisosan tonttia lukuun ottamatta, jossa merkintöjä on useita. Y O tarkoittaa opetustoimintaa palvelevaa korttelialuetta.

9 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 9 Vielä rakentamattomalla korttelin eteläisellä alueella kaavan mukainen rakentaminen on sijoitettu tontin itäpuolelle ja nyt uudisrakentamishankkeelle ajateltu tontin länsiosa on ohjeellisella merkinnällä up, joka tarkoittaa oppilaitoksen yhteyteen sijoittuvaa palloilukenttää. Tämä alue on ollut viime vuosina torimyyjien parkkipaikkana ja iltaisin ja viikonloppuisin myös yleisenä parkkialueena. Idänpuoleinen tontti on ollut vapaa. Yhteiskoulun musiikkilukion tontin nykyinen rakennusoikeus on 9000 m 2 (kerrosluku II) ja tästä käytetty rakennusoikeus on kiinteistörekisteritietojen mukaan k-m 2. Kiinteistön uusimman osan (osa C, rakennettu ) purkaminen ja uudisrakentamisella korvaaminen on mahdollista kaavan sallimissa puitteissa. Yhteiskoulu on rakennussuojelukohde Kuopion seudun maakuntakaavassa 2008 (sr ) ja Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (YK2001, sr-2). Säilytystavoitteet eivät koske v valmistunutta uudisosaa. Uudisrakennushanke vaatii kaavamuutoksen, jossa koko nykyinen Y O -merkinnän korttelialue on syytä tutkia ja jossa vapaiden tonttien rakentaminen määritellään uudelleen. Alueen kaavoittamisesta on hankesuunnittelun aikana keskusteltu asemakaavoituksen kanssa ja todettu, että alueen kaavoitus tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Alueen sijainti, kaupunkikuva- ja ympäristövaateet sekä pysäköintijärjestelyt huomioiden kaavamuutosprosessi tulee olemaan vaativa ja parhaana vaihtoehtona kaavoituksen pohjaksi on pidetty arkkitehtuurikilpailun järjestämistä koko musiikkikeskuksen ympäristöä koskien (ks. kohta 3.2). 3.2 Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu Kaavoitus ja maaomaisuuden hallintapalvelut valmistelevat Kuopionlahden yleistä kaksivaiheista arkkitehtuurikilpailua, jolla haetaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman hyvää kokonaisratkaisua viimeiselle ydinkeskustan rakentamattomalle alueelle. Keskeinen haaste alueella nykyiset ja tulevat toiminnot huomioiden on pysäköinnin järjestäminen, joka tulee ratkaista kokonaisuutena. Kilpailuohjelman lähtöaineistoksi liitetään taidelukion tilaohjelma ja hotelli/kongressikeskuksen tilaohjelma. Kilpailijat saavat esittää muiden tonttien osalta käyttötarkoituksen kilpailuohjelman mukaisesti. Kilpailulla etsitään ideoita myös suojellun Yhteiskoulun rakennuksen jatkokäytölle. Kilpailun ensimmäinen vaihe on asemakaavallisen ideakilpailun luonteinen. Kilpailijat laativat tässä vaiheessa Kuopionlahden alueelle yleissuunnitelman, jossa osoitetaan maankäytöllisten perusratkaisujen lisäksi erityisesti kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisajatus sekä alueen toiminnallinen luonne ja liikennejärjestelyt sekä puistoalueiden liittäminen osaksi kokonaisuutta. Kilpailun toisessa vaiheessa laaditaan tarkemmat suunnitelmat ydinalueen (Kuopion taidelukio Lumit ja hotelli- ja kongressikeskus) hankkeiden osalta sekä niihin saumattomasti liittyvän musiikkikeskuksen ympäristön ja sen lähialueiden osalta. Kilpailun valmisteluaineistossa lähtökohtina mainitaan, että kehitysalue torilta Kuopionlahdelle on Kuopion merkittävin kulttuuri- ja sivistysvyöhyke, jossa musiikki, tanssi ja kaupunkikulttuurin eri muodot ovat voimakkaasti läsnä. Liite 2: Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu, kilpailu- ja tarkastelualueiden alustavat rajaukset

10 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit TILAOHJELMA Kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksymän, valmistuneen hankesuunnitelman tilaohjelmaa on hankesuunnitelman jatkoselvitysten yhteydessä tarkasteltu uudelleen. Tavoitteena on ollut vielä aiempaa versiota kustannustehokkaampi tilaohjelma, jossa tilojen muunneltavuutta ja yhteiskäyttöisyyttä tehostetaan ja saadaan siten karsittua kokonaislaajuutta. Tilaohjelmaa on pystytty pienentämään n. 850 hym² alkuperäiseen versioon verrattuna. Suurin osa karsinnasta on kohdistunut erityisiin opetustiloihin (ilmaisutaidon, musiikin ja tanssin tilat). Tarkistettu tilaohjelma on hankesuunnitelman lisäselvitysten liitteenä (Liite 1). Jatkoselvitysten yhteydessä on tullut kyselyjä mahdollisuuksista toteuttaa taidelukiohankkeen yhteyteen tiloja, joiden käyttäjä olisi pääosin taidelukion ulkopuolinen taho. Kuopiossa on pulaa tanssisaleista ja mikäli taidelukion yhteyteen toteutettaisiin yhden tanssisalin asemasta kaksi salia, Savonia amk olisi kiinnostunut vuokraamaan salia omaan käyttöönsä. Kahden tanssisalin yhteiskäyttömahdollisuus antaisi myös taidelukiolle lisää mahdollisuuksia lukion tanssin opetuksen järjestämiselle. Toisen tanssisalin lisäämisen kustannusvaikutus koko hankkeeseen on tavoitehintalaskelman (VE 2) mukaan n (alv 0%). Sibelius-Akatemia on ilmaissut kiinnostuksensa saada opetuksessaan tarvitsemansa urkuluokat ja kuoro-opetustilan lähemmäksi musiikkikeskusta (nykyiset Haapaniemellä) ja tiedustellut mahdollisuutta, että kaupunki toteuttaisi heidän tarvitsemansa tilat taidelukiohankkeen yhteyteen ja Sibelius-Akatemia tulisi tiloihin vuokralle. Tavoitehintalaskelman (VE3, sisältää sekä toisen tanssisalin että Sibelius-Akatemian tarvitsemat tilat) mukaan kustannusvaikutus hankkeeseen olisi (alv 0%). Sibelius-Akatemialle on ilmoitettu tavoitehintalaskelman pohjalta laadittu neliövuokraarvio. Kannanottoa siihen, olisivatko he vuokra-arvion perusteella valmiita tulemaan vuokralle tiloihin, odotetaan hankesuunnitelman päätöskäsittelyyn mennessä. Kuopion konservatorio on tiedustellut mahdollisuutta taidelukion tilojen iltakäyttöön. Kuopion konservatoriossa annettava opetus on pääasiallisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua ns. taiteen perusopetusta, jossa opetus tapahtuu iltaisin koulupäivien jälkeen. Tilojen yhteiskäyttö lisäisi tilankäytön tehokkuutta ja sillä voitaisiin saavuttaa kustannussäästöjä. Liite 3: Kuopion konservatorion kirje kaupunginhallitukselle LUKION VÄLIAIKAISET TILAJÄRJESTELYT Lukuvuoden Kuopion taidelukio Lumit toimii entisen Musiikkilukion tiloissa ja osittain aiemman Minna Canthin lukion tiloissa. Elokuun 2016 alusta toiminta jatkuu entisen Musiikkilukion kiinteistön lisäksi Puistokoulun tiloissa. Puistokoulun luokkatilat ovat pieniä, pääosa noin 50 m 2. Tilat rajoittavat mahdollisuutta luoda riittävän kokoisia opetusryhmiä lukio-opetukseen. Puistokoulun tiloihin joudutaan tekemään muutostöitä lukiotoimintaa varten kohteen toimittua koulukäytön jälkeen väliaikaistiloina teatterille ja päiväkodeille. Tiloja ei millään muutoksilla saada kuitenkaan vastaamaan nykyaikaisen lukiotoiminnan tarpeita, joten niiden pidempiaikainen käyttö taidelukion tiloina ei ole mahdollista. Lukioon hakeutuvien määrä on Kuopiossa kasvamassa. Tarve lisätä aloituspaikkojen määrää tulee lähivuosina kasvamaan. Kuopion taidelukio Lumitin opiskelijamäärän

11 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 11 kasvattaminen ei ole mahdollista väliaikaisten tilojen määrän ja tilojen pienen koon takia. Entisen Musiikkilukion tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa, minkä vuoksi väliaikaiset tilat voivat joka tapauksessa olla käytössä vain hyvin rajoitetun ajan. 6. KUSTANNUKSET 6.1 Investointikustannukset Hankesuunnittelun jatkoselvitysten yhteydessä tarkistetun tilaohjelman pohjalta laaditun tavoitehintalaskelman mukaan taidelukion uudisrakennusvaihtoehdon (VE 1) investointikustannukset ovat 16,95 milj. euroa (alv 0%). Mikäli taidelukiohankkeen yhteyteen toteutetaan Savonia amk:n ja lukion yhteiskäyttöön tarkoitettu toinen tanssisali, uudisrakennusvaihtoehdon investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman (VE 2) mukaan 17,25 milj. euroa (alv 0%). Jos taidelukiohankkeen yhteyteen toteutetaan sekä Sibelius-Akatemian urkuluokat ja kuoro-opetustila että Savonia amk:n ja lukion yhteiskäyttöön tarkoitettu toinen tanssisali, uudisrakennusvaihtoehdon investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman (VE 3) mukaan 18,38 milj. euroa (alv 0%). Tarkemmat kustannuserittelyt on esitetty liitteissä 4, 5 ja Käyttäjien hankinnat Irtokalusteet ja toimistokalusteet ja -varusteet ovat käyttäjän hankintoja. Uusi musiikin, ilmaisutaidon ja tanssin lukio varustetaan pääasiassa uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, av-laitteistolla ja varusteilla, jotka tukevat juuri tätä käyttötarkoitusta ja edistävät OPS2016 sekä lukion erityistehtävän pedagogisia tavoitteita. Kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti kaikki olemassa oleva kalusto tutkitaan ja kunnostetaan uusiokäyttöön, jos se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Nykyaikaisen avoimen oppimisympäristön luonteeseen kuuluu tilojen muunneltavuus erilaisilla liikuteltavilla elementeillä sekä irtokalusteilla. Väliseinien muuttuessa mobiileiksi niihin ei voi enää integroida säilytysjärjestelmiä kuten aikaisemmin. Perinteiset kiinteät säilytyskalusteet sekä neliötehokkuudeltaan heikot varastotilat pyritään korvaamaan nykyajan tarpeita vastaavilla irtokalusteratkaisuilla. Opetusmateriaalien säilyttämisen tarve pienenee aineistojen siirryttyä yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Käyttäjähankinnoissa on otettava huomioon muuttuneet käytännöt ja siirrettävä hankintojen painopiste myös tulevaisuuden toiminnallisia tavoitteita tukevaksi. Kasvun ja oppimisen palvelualueelle talousarviovalmistelussa vuosittain myönnettävä Koneet ja kalusto -investointimääräraha perustuu tulevan toimintakauden käyttäjähankintatarpeisiin. Kuopion taidelukio Lumit -hankkeen käyttäjähankinnat tulevat ajankohtaiseksi kohteen toteutus- ja käyttöönottovaiheessa.

12 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit Käyttökustannukset Tarkistetun tilaohjelman ja tavoitehintalaskelman perusteella alustava arvio taidelukion uudisrakennusvaihtoehdon vuokratasosta on koko kiinteistön osalta keskimäärin /m², joka sisältää arvion sähköstä, lämmöstä, siivouksesta, maanvuokrasta, ylläpidosta, investoinnin kuoletuksesta (30 v) ym. Lopullinen vuokrataso määräytyy toteutettavan ratkaisun perusteella. 6.4 Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset Puistokoulun toimiminen lukion väliaikaistiloina edellyttää sekä rakennusteknisiä muutostöitä että lukiotoiminnan vaatimia atk- ja sähköteknisiä muutoksia. Alustava kustannusarvio tarvittavista muutostöistä on Taidemääräraha Kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaisesti Kuopion kaupungin rakennushankkeisiin liittyvissä taidehankinnoissa tulee noudattaa muun muassa seuraavia periaatteita: taidehankkeet otetaan mukaan sekä alueiden kaavoitukseen että rakennushankkeiden hankesuunnitteluun ja rakennuskohteisiin varataan kuvataidehankintoihin prosenttiperusteinen määräraha suuruudeltaan 0,5 1,5 % kohteen tavoitehinnasta (keskimäärin 1 %) ja määräraha sisällytetään rakennushankkeen investointikuluihin. Taidemääräraha ei ole mukana liitteenä olevissa tavoitehintalaskelmissa, vaan se on lisättävä kokonaiskustannukseen kun hankkeen lopullinen laajuus on selvillä. Taidemäärärahan lopullisesta määrästä päätetään rakennusinvestointia koskevan päätöksen yhteydessä. 7. HANKKEEN TOTEUTUSMALLI Kuopion taidelukio Lumitin toteutusta valmisteltaessa arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus toimii viitesuunnitelmana ja kohteen toteuttamisen hankemalli määritellään eri vaihtoehdoista kustannustehokkaimman mukaisesti siinä vaiheessa kun hankkeen konkreettisen toteutuksen valmistelu aloitetaan. Vaihtoehdot eri hankemalleista perusteluineen valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. 8. HANKKEEN AIKATAULU Aikataulullisesti Kuopion taidelukio Lumitin eteneminen kytkeytyy Kuopiolahden arkkitehtuurikilpailuun ja alueen kaavoitusprosessiin. Alustavan aikataulun mukaisesti kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun lopullinen voittaja olisi selvillä vuoden 2016 loppuun mennessä. Asemakaavoitus olisi tarvittaessa mahdollista aloittaa jo ensimmäisen vaiheen aikana tai sen päätyttyä kesällä 2016, jolloin ehdotus valmistuisi alkuvuodesta 2017 ja kaava tulisi nopeimmillaan voimaan keväällä Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta käynnistyvään varsinaiseen toteutussuunnitteluun on varattava aikaa 1 vuosi ja rakentamiseen 1,5 vuotta.

13 Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 13 Kouluverkoston ja lukiotoiminnan kehittämisen näkökulmasta arvioituna tavoiteaikataulu on, että taidelukion uusien tilojen tulisi olla käyttöön otettavissa syksyllä HANKETYÖRYHMÄN ESITYS esittää lisäselvityksen perusteella, että Kuopion taidelukio Lumit toteutetaan uudisrakennushankkeena Musiikkikeskuksen ympäristöön ja liitetään osaksi Kuopionlahden alueen kehittämistä ja Kuopion soiva ja sykkivä sydän arkkitehtuurikilpailua. Kaupunginhallitukselle valmistellaan päätösesitys tilojen hankinnan ja omistuksen osalta arkkitehtuurikilpailun jälkeen. Aikataulullisesti toteutus kytkeytyy alueen kaavoitusprosessiin. Tavoiteaikataulu on, että uudisrakennus on käytössä syksyllä Väliaikaistilana toimiva Puistokoulu soveltuu huonosti lukiokoulutuksen tarpeisiin pidemmällä aikavälillä, koska luokkatilat ovat pieniä, pääosa noin 50 m 2, ja tilat rajoittavat mahdollisuutta luoda riittävän kokoisia opetusryhmiä lukio-opetukseen. Lisäksi Musiikkilukion kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa lähivuosina. LIITTEET lisäselvityksen liitteet: Liite 1: Tilaohjelma Liite 2: Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu, kilpailu- ja tarkastelualueiden alustavat rajaukset Liite 3: Kuopion konservatorion kirje kaupunginhallitukselle Liite 4: Tavoitehintalaskelma VE 1 Liite 5: Tavoitehintalaskelma VE 2 Liite 6: Tavoitehintalaskelma VE 3

14 Tilaohjelma päivitetty Kuopion taidelukio Lumit 550 opiskelijaa yks-m2 lkm Yhteensä huom 1. HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT koulun rehtorin huone apulaisrehtorien huone yhteinen työhuone kansliahuone arkisto- ja varastotilat hallinnon kokoushuone hlö, videoneuvotteluvarustus opinto-ohjaajan huone vahtimestarin huone yhteistilojen yhteydessä, "aulaisäntä" opettajien taukotila hlö, sis. keittiötilan n.15m2 opettajien työskentelytilat hlö työskentelytila, ei nimettyjä työpisteitä odotustila/eteinen postituslokerikot taukotilan wc-tilat M+N/inva monistamo- ja materiaalihuone Kirjasto / oppimiskeskus sisältää ryhmätyötiloja sekä hiljaisen työn tiloja, sijainti miel. kahvilan läheisyydessä Hallinto-, työ-, neuvottelu- ja kirjastotilat yhteensä 543 2: OPETUSTILAT Yleiset opetustilat OT kpl x 70m2, 3 luokkaa varustetaan kieliluokiksi maantieto OT biologia OT ma-bi yhteinen tutkimustila allastyöpöytä kuvaamataito allastyöpöytä, näyttelyvitriinit, kohdevalaistus keramiikka allastyöpöytä, kipsinerotuskaivo, keramiikkauuni fysiikka OT allastyöpöytä, sähkövarustus kemia OT kemian laboratorio laboratoriovarustus 1+16hlö liikunta/juhlasali Opetustilat yhteensä 2220 kokoontumistila 600 hlö, joustolattia, jaettavissa 3 osaan, osassa salia teleskooppikatsomo 3: VARASTOTILAT oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden säilytystilat m2 / 7 opiskelijaa erillinen opetusvälinetila kpl á 18m2 ma-bi materiaalivarasto fys-kem materiaalivarasto kuvaamataito materiaalivarasto tuolivarasto / av-varasto erillinen varasto, ei lavan alle voimisteluvälinetila ulkourheiluvälinetila talovarasto Varastotilat yhteensä SOSIAALITILAT JA TERVEYDENHUOLTOTILAT Opiskelijoiden pukeutumistilat/n liikunta- ja tanssitilojen pukuhuoneet Opiskelijoiden pukeutumistilat/m liikunta- ja tanssitilojen pukuhuone Opiskelijoiden WC- ja pesutilat pukutilojen yhteydessä Opettajien puku/n Opettajien puku/m Opettajien WC-ja pesutilat/n pukutilojen yhteydessä Opettajien WC-ja pesutilat/m pukutilojen yhteydessä Liikunnan-/tanssinopettajien pukeutumistilat Liikunnan-/tanssinopettajien WC- ja pesutilat Opiskelijoiden WC-tilat opettajien WC-tilat keittiö- ja siivoushlökunnan pukeutumistilat/n keittiö- ja siivoushlökunnan pukeutumistilat keittiö- ja siivoushlökunnan WC- ja pesutilat pukutilojen yhteydessä keittiö- ja siivoushlökunnan WC- ja pesutilat pukutilojen yhteydessä

15 yks-m2 lkm Yhteensä huom oppilaskunnan huone aulan / kahvilan yhteydessä Terveydenhoitajan työhuone Lääkärin huone / lepohuone Psykologin/erityisopettajan työhuone Odotustila wc inva-wc Sosiaalitilat ja terveydenhuoltotilat yhteensä RUOKAILUTILAT jakelukeittiö jakelukeittiö astianpalautus ja tiskaus kuivavarasto astiavarasto kylmiöt pakastevarasto jätekylmiö emäntä siivous keittiö-hk. wc Ruokasali 0,5 m2/opisk, max 250 m jakelulinjastot 2 kpl Kahvila yleisten tilojen yhteyteen, suora yhteys ulos Ruokailutilat yhteensä 535 (685) 6. SIIVOUSTOIMEN TILAT Siivouskeskus Siivousvarastot kpl á 4m2 Siivoustoimen tilat yhteensä 32 KOULUTILAT YHTEENSÄ/HYM HYM2/OPISKELIJA 7,3 7. ILMAISUTAIDON / NÄYTTÄMÖILMAISUN TILAT Monitoimisali (black box) Teatteripuvustukseen, varastointiin ja maskeeraukseen sopivat tilat Harjoitustila Ilmaisutaidon / näyttämöilmaisun tilat yhteensä 500 teatteritekniikka, taltiointi, teleskooppikatsomo, 250 paikkaa, aputilat; riittävästi kuutioita, tilava lava, joustolattia (toimii myös harjoitustanssisalina) maskeeraus pukuhuoneiden yhteyteen esteetöntä tilaa, korkeus, yhteys tanssisaliin, joustolattia 8. ESITYSTILAT näyttämötilat Liikuntasalin ja/tai ruokasalin yhteydessä näyttämön varasto Esitystilat yhteensä MUSIIKIN JA TANSSIN TILAT Musiikkin opetustila hyvä ääneneristys ja akustointi Musiikkin opetustila hyvä ääneneristys ja akustointi Musiikin opetusvälinetila Bänditila hyvä ääneneristys ja akustointi tarkkaamo, äänitystila bänditilan yhteydessä, hyvä ääneneristys ja akustointi Lyömäsoitintila, bändien harjoitustila hyvä ääneneristys ja akustointi Tanssisali h=5m Soitinharjoittelutilat kpl á 20 m2, hyvä ääneneristys Musiikin ja tanssin tilat yhteensä 510 ERITYISET OPETUSTILAT (kohdat 7.-9.) YHTEENSÄ 1160 KAIKKI TILAT YHTEENSÄ 5177 HYM2/OPISKELIJA 9,4

16 LIITE 2

17

18 Versio 1 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Hannu Hyvönen Hannu Lahti Kuopion kaupunki Hanke: Musiikin ja ilmaisutaiteen lukio, kokonaan uudis Vaihe: H1 Paikkakunta: Kuopio Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 80,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,8 Rakennuttaminen ja valvonta ,6 Liittymismaksut ,8 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,2 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,2 1 Rakennuksen maatyöt ,2 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,9 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,5 4 Täydentävät rakenteet ,5 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,5 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,7 7 Konetekniset työt ,0 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,6 Kate ,7 Yhteensä ,8 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,3 71 Vesi- ja viemärityöt ,9 71 Muut putkityöt ,4 72 Ilmanvaihtotyöt ,5 72 Säätölaitteet ,5 72 Muut iv-työt ,9 Yhteensä ,4

19 TAVOITEHINTA Sivu 2/2 Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B4 Sähkötyöt Valaistus ,2 Sähkön jakelu ,3 Sähkökeskukset ,4 Muu sähkö ,9 Yhteensä ,8 B5 Erillishankinnat ,8 B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä ,0 Muut kustannukset Tontti Toimintavarustus Toiminnan ylläpito Rahoitus Hankevaraukset ,0 Muut kustannukset ,0 PERUSTAMISKUSTANNUKSET ,0 Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy

20 Versio 2 TAVOITEHINTA Sivu 1/2 Hannu Hyvönen Hannu Lahti Kuopion kaupunki Hanke: Musiikin ja ilmaisutaiteen lukio, kokonaan uudis Vaihe: H1 Paikkakunta: Kuopio Haahtela-ind.: 72,0 / Hintataso: 80,0 / Laajuus: m2, brm2, rm3 Hankekoko: brm2 Jakaja: brm2 PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN Talo 80 -nimikkeistö /brm2 % B1 Rakennuttajan kustannukset Suunnittelu ja tutkimukset ,7 Rakennuttaminen ja valvonta ,6 Liittymismaksut ,8 Muut rakennuttajan kustannukset Yhteensä ,1 B2 Rakennustekniset työt 1 Aluetyöt ,1 1 Rakennuksen maatyöt ,2 2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet ,9 3 Runko- ja vesikattorakenteet ,6 4 Täydentävät rakenteet ,5 5 Sisäpuoliset pintarakenteet ,6 6 Kalusteet, varusteet, laitteet ,7 7 Konetekniset työt ,0 Talonrakennuksen Kustannustieto 2011 Haahtela-kehitys Oy 8,9 Työmaan käyttö- ja yhteiskust ,6 Kate ,7 Yhteensä ,9 B3 LVI-työt 71 Lämmityslaitteet ,3 71 Vesi- ja viemärityöt ,9 71 Muut putkityöt ,3 72 Ilmanvaihtotyöt ,5 72 Säätölaitteet ,5 72 Muut iv-työt ,0 Yhteensä ,5

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen

Verkostotyön eteneminen. Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön eteneminen Yleinen kuuleminen 3.11.2014 Opetusjohtaja Leena Auvinen Verkostotyön ja valmistelun perusteet Kuopion kaupunginvaltuuston 26.9.2011 71 hyväksymä Kuopion päivähoito-, koulu- ja

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2338/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16 16.2.2016 67 Asianro 2338/10.03.02/2014 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 4 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto Tila- ja hankintapalvelut Hiltulanlahti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea 1 ROVANIEMI Maankäyttö 7.3.2011 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea Julkinen nähtävilläpito 27.1. 25.2.2011 LAUSUNNOT Lapin ELY keskuksen lausunto 2.3.2011 Rakennustapaohjeiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 171 Asianro 6532/10.00.02.00/2016 Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

SOPIMUS (luonnos 22.1.2016) 1. Sopijapuolet. a) Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO, Jäljempänä Kaupunki

SOPIMUS (luonnos 22.1.2016) 1. Sopijapuolet. a) Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO, Jäljempänä Kaupunki SOPIMUS (luonnos 22.1.2016) 1. Sopijapuolet a) Kuopion kaupunki, Y-tunnus 0171450-7 osoite Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIO, Jäljempänä Kaupunki b), Y-tunnus osoite: Jäljempänä Yhtiö. 2. Sopimuksen taustaa,

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500 +6.30 +7.00 +6.90 vaunusuoja Diplomityöni perustuu todelliseen suunnitteluhankkeeseen, jossa on pyritty löytämään raaisuja sijoittaa päiväkoti- ja koulutoiminta olemassa oleviin kiinteistöihin. Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8060/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 8060/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 234 Asianro 8060/10.03.00.01/2015 Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Kuopion Isabella / Särkiniemi 15-53-5 (Leväsentie 1) Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ Lempäälän kunta 2016 / NL

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ Lempäälän kunta 2016 / NL AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ 2017 Lempäälän kunta 2016 / NL Lähtökohdat Pirkanmaan koulutuskonsernin koulutustoiminta siirtyi omistajakuntien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8380/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8380/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 25.1.2017 51 Asianro 8380/10.03.02.01/2016 Hiltulanlahden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma Päätöshistoria Kasvun ja oppimisen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta ( tarkistettu versio)

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta ( tarkistettu versio) Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden asukasilta 23.10.2014 (27.10.2014 tarkistettu versio) Outi Salo Linjanjohtaja Tulevaisuuden koulu - jalostammeko vain olemassa olevaa vai rakennammeko

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot