Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Sisäisiä julkaisuja 13/2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Sisäisiä julkaisuja 13/2005"

Transkriptio

1 Outi Lehti-Miikkulainen Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Sisäisiä julkaisuja 13/2005

2

3 Julkaisun nimi 1 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 13/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

4 2 Julkaisun nimi ISSN TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2005 TIEHALLINTO Keskushallinto Tekniset palvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Lehti- Miikkulainen Outi: Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa. Helsinki 2004.Tiehallinto, keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 13/ s. + liitt. 14 s. ISSN , TIEH Asiasanat: Riski, riskienhallinta, tienpito, hankinta Aiheluokka: 30 TIIVISTELMÄ Toimeksiannon tavoitteena oli luoda yhteinen riskienhallinnan toimintamalli tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välille tienpidon hankinnassa. Ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin haastattelututkimuksen tulosten perusteella tiensuunnittelun ja investointien hankinnan eri vaiheiden riskejä, niiden laatua ja vakavuutta. Työssä muodostettiin riskienhallinnan systematisointimalli eri suunnitteluvaiheisiin. Kolmantena vaiheena tuotettiin valitussa pilottikohteessa esimerkki projektikohtaisesta riskienhallintasuunnitelmasta, riskien jaosta ja asiakirjamuutoksista. Lisäksi kehitettiin kuvaus vuorovaikutusprosessista, joka kytkeytyy hankintaprosessiin ja laadunhallintaan. Haastattelututkimuksessa haastateltiin tilaajan ja urakoitsijoiden projektipäälliköitä 14 eri hankkeelta. Tuloksena löydettiin kymmenkunta merkittävää riskiä, jotka toistuivat hankkeesta toiseen ja olivat riippumattomia hankkeen suunnitelmavalmiudesta. Tilaajan näkökulmasta riskit ja toimenpideehdotukset niiden pienentämiseksi olivat samansuuntaisia palveluntuottajien näkemysten kanssa. Pilottikohteeksi valittiin rakennussuunnitteluvaiheessa oleva Vt 12 Tietyöt Nastolassa projekti, jossa valtatietä 12 parannettiin Villähteen eritasoliittymän muutoksilla sekä Kivisen tasoristeyksen poistolla Säyhteen paikallistien kohdalla. Pilottikohteesta tunnistettiin riskit sekä tehtiin tilaajan riskienhallintasuunnitelma. Pilottikohteen riskejä otettiin hallintaan suunnitelmamuutoksilla ja sopimuskohtaisiin urakkaehtoihin tehdyillä tarkennuksilla. Riskienhallinta sisällytettiin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tällöin keskeiseksi muodostui tarjouslaskennan aikainen vuoropuheluvaihe, jossa keskusteltiin muun muassa projektin riskien jaosta. Tarjoajat esittivät oman riskienhallintasuunnitelmansa ja riskejä hallittiin eri osapuolten tekemillä toimenpide-ehdotuksilla. Riskienhallintaa kehitetään asiakirjamuutoksilla, jotka todettiin pilottikohteessa toimiviksi. Lisäksi tarjouspyynnön arviointi- ja pisteytysperusteisiin otetaan mukaan riskienhallintasuunnitelman laatiminen. Eri suunnitteluvaiheita tulee jatkossa kehittää, jotta pystytään riittävän aikaisessa vaiheessa perehtymään hankkeen riskeihin. Haastattelututkimuksessa, pilottikohteen tarkastelussa sekä eri osapuolille pidetyssä riskienhallintaseminaarissa korostui, että riskienhallinta on kaikkien osapuolten yhteinen etu. Riskienhallinnan etuja, joita hankkeessa saavutetaan, ovat laadun- ja kustannustenhallinnan lisäksi töiden oikea-aikainen ajoittaminen, yllätyksettömyys, hyväksyttävyys, innovatiivisuus, avoin keskustelu sekä yhteinen näkemys.

6 Lehti-Miikkulainen Outi: Risk management systematization in acquisition of road planning and investments. Helsinki 2004 Finnish Road Administration. Finnra Internal Reports 13/ p. + app. 14 p. ISSN , TIEH Keywords: Risk, risk management, road management, purchasing SUMMARY The purpose of the research was to create for the client, the designer and the contractor a common action model, which includes risk management for purchasing of road management. During the first phase an analysis was made on the basis of the results of an interview survey on the risks during the different phases of road planning and investments, and the quality and seriousness of these risks. The most significant phase of the work was developing of models for risk analysis for different stages of planning so that all parties could utilize them. During the third phase an example of a risk management plan, risk sharing, and changes in documents concerning an individual project was produced in a selected pilot project. Moreover a model was developed on interaction process linked to purchase process, quality management process and quality systems. The interview survey included interviews of the project managers of clients and contractors in 14 different projects. As a result around ten considerable risks were found, which were repeated from one project to another and were independent of the planning phase. The client regarded the risks and proposals for reducing them at the same way as the contractors did. The construction planning phase of the Highway 12 road works in Nastola was chosen as a pilot project. The scope of the project is to improve the Highway 12 with changes in the Villähde interchange and removal of Kivinen level crossing by the Säyhtee local road. Risks were identified and a risk management plan was drafted. Risks in the pilot project were managed by changes in plans, adjustments in the contract terms of individual projects, and by proposals from different parties to the risk management plan. Risk management was included in the documents before inviting tenders. Thus an essential feature was the dialogue period in between invitation of tenders and the tendering during which amongst others sharing the risks in a project was discussed. Risk management will be taken into practice as changes made in the documents, which was discovered functional in the pilot project. Moreover drafting up of a risk management plan is included in the evaluation and grading principles of invitation of tenders. In the future different planning phases must be developed so that the risks of a project can be noted as early as possible. The importance of risk management and it being the common interest to all parties was emphasized both in the interview survey and in reviewing of the pilot project as well as in the risk management seminar that was held to different parties. Analysis has positive impact on quality, cost management, innovativeness, and co-operation and open discussion.

7 ESIPUHE Tiehallinto julkaisi vuonna 2004 raportin Hankintamenettelyiden riskienhallinta, jossa kartoitettiin sitä, mikä on lähtötilanne tienpidon hankinnan riskienhallinnassa ja miten sitä tulisi kehittää. Esiselvityksessä tunnistettiin lisäksi parisataa erilaista tienpidon hankintoihin liittyvää riskiä ja laadittiin ehdotuksia riskien jaon periaatteiksi ja jatkotoimenpiteiksi. Tämä selvitys vastaa osaltaan joihinkin keskeisiin esiselvityksessä esitettyihin kehittämistarpeisiin. Selvityksessä on analysoitu keskeisimpiä riskejä, täsmennetty riskienhallinnan toimintamallia ja testattu sitä pilottikohteella. Samalla on tehty muutoksia tilaajan hankinta-asiakirjoihin. Pilottikohteen toimintamallia ja asiakirjamuutoksia ehdotetaan sovellettavaksi myös muissa tienpidon hankkeissa. Lisäksi toimeksiantoon kuului kaksi riskienhallintaseminaaria. Ensimmäinen järjestettiin Tiehallinnon hankintapäälliköille ja toiseen kutsuttiin palveluntuottajien edustajia. Riskienhallintaseminaarit osoittautuivat menestyksiksi ja niissä todettiin avoimen riskienhallinnan olevan kaikkien osapuolten yhteinen etu. Selvitys on tehty osana Tiehallinnon T&K-ohjelmaa ja sen toimivat markkinat teemaa. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jossa toimeksiantajaa edustivat seuraavat henkilöt: Matti Lahti Hämeen tiepiiri puheenjohtaja Markku Teppo Keskushallinto Seppo Toivonen Keskushallinto Ari Huomo Keskushallinto Pekka Hirvonen Keskushallinto Selvityksen on tehnyt Outi Lehti-Miikkulainen Ramboll Finland Oy:stä. Ramboll Finland Oy:ssä työtä ovat ohjanneet Markku Toiviainen, Jouni Lehtomaa ja Pentti Häkkinen. Helsingissä joulukuussa 2004 Tiehallinto

8

9 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 7 Sisältö 1 JOHDANTO Toimeksiannon tausta Toimeksiannon tavoitteet 9 2 RISKIENHALLINNAN VAIKUTUKSET 11 3 RISKIEN ARVIOINTI Riskien tunnistaminen Haastatteluissa esiin tulleet riskit ja toimenpide-ehdotukset Tekniset riskit Aikatauluriskit Taloudelliset riskit Organisaatioriskit Ulkopuoliset hankinnat Asiakkaaseen liittyvät riskit Ympäristöriskit Sopimusriskit Lupakäsittelyn riskit Merkittävimmät riskit eri osapuolten kannalta 17 4 RISKIENHALLINNAN TOIMINTAMALLI Toimintamallin prosessikuvaus Asiakirjamuutokset Laadunhallinta 20 5 PILOTTIKOHDE: VALTATIE 12 TIETYÖT NASTOLASSA Projektin kuvaus Riskikartoitus ja riskienhallintasuunnitelma Riskienhallinnan sisällyttäminen asiakirjoihin 23 6 TIIVISTELMÄ KESKEISISTÄ TULOKSISTA JA JATKOTOIMISTA 25 7 LÄHDELUETTELO 27 8 LIITTEET 28

10 8 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa

11 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1. Toimeksiannon tausta Riskienhallinnan systematisointi tienpidon suunnittelussa ja hankinnassa on jatkotyö kesällä 2004 ilmestyneelle Hankintamenettelyiden riskienhallinta esiselvitykselle, jonka lähtökohtana oli Tiehallinnon hankintamenettelyjen kehittäminen. Esiselvityksessä tunnistettiin tienpidon hankintoihin liittyvät keskeiset riskit ja niiden merkitys hankinnan eri vaiheissa, määriteltiin yleiset periaatteet riskien jaolle osapuolten kesken eri hankintamenettelyissä, ja tehtiin esityksiä riskienhallinnan kehittämisestä tienpidon hankintamenettelyissä. Esiselvityksessä hankinnan riskienhallintaa on tarkasteltu verraten yleisellä tasolla. Riskejä on tarkasteltu lähinnä uusien hankintamallien näkökulmasta. Painopisteenä ovat olleet suunnittelun ja rakentamisen uudet toteutusmuodot. Kunnossapitoa on tarkasteltu selvästi kevyemmin (Molin et al 2004). Riskienhallinnan tehostamiseksi tehtiin kehittämisesityksiä, jotka liittyvät: Tiehallinnon henkilöstön ydinosaamisen ja toimintatapojen kehittämiseen, hankintojen aikataulutuksen kehittämiseen, palveluntuottajien taloudellisten edellytysten varmistamiseen, palveluntuottajien ammatillisten ja teknisten valmiuksien varmistamiseen, riittävän kilpailun varmistamiseen, tarjousten vertailuun ja sopimustekniikkaan, toteutusaikatauluun, kustannushallintaan, laatuun, yleisten teiden hoidon varmistamiseen sekä riskienhallinnan sisäisen raportoinnin ja dokumentoinnin kehittämiseen. Tiehallinnon riskienhallintaprojektin jatkotoimenpiteiksi esitettiin riskienhallintamenetelmien pilotointia erityyppisissä kohteissa. Myös Tiehallinnon hankintahenkilökunnan koulutusta riskienhallintaan esitettiin. Lisäksi ehdotettiin keskusteluja Tiehallinnon toimenpiteistä riskienhallinnassa sekä erityisesti riskien jaosta tilaajan ja palveluntuottajan kesken eri hankintamenettelyissä. Lisäksi hankintamallin valintaan liittyvien kriteereiden analysointiin tulisi panostaa (Molin et al 2004) Toimeksiannon tavoitteet Selvityksen päätavoitteena on vastata esiselvityksessä esitettyihin kehittämishaasteisiin riskienhallinnan pilotoinnin, asiakirjamuutosten ja toimintamallin systematisoinnin osalta. Tavoitteena on luoda yhteinen toimintamalli tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välille tienpidon suunnittelussa ja hankinnassa. Tavoitteena on esiselvityksen täydentäminen analysoimalla tiensuunnittelun ja tienpidon hankinnan eri vaiheiden riskejä ja löytää niistä tär-

12 10 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa JOHDANTO keimmät. Tämä toteutetaan haastattelemalla hankkeiden tilaajia, suunnittelijoita ja toteuttajia. Pilottiprojektin tavoitteena on selvittää se, millainen riskianalyysi kaikista tienpidon hankkeista pitäisi tehdä sekä saada aikaan eri osapuolten yhteinen toimintamalli, joka kytkeytyy hankintaprosessiin, laadunhallintaprosessiin ja osapuolten laatujärjestelmiin. Lisäksi työn tavoitteena on tuottaa esimerkki projektikohtaisesta riskienhallintasuunnitelmasta, riskien jaosta, asiakirjamalleista sekä taustamateriaalia laadunvarmistuksen kehittämiseen.

13 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 11 RISKIENHALLINNAN VAIKUTUKSET 2 RISKIENHALLINNAN VAIKUTUKSET Suunnittelun eri vaiheissa voidaan vaikuttaa riskien syntyyn. Hankkeen hyväksyttävyyteen, kustannuksiin, teknisiin riskeihin ja aikatauluun voidaan vaikuttaa merkittävästi heti esisuunnittelusta lähtien kuitenkin siten, että eri suunnitteluvaiheessa korostuvat eri asiat (kuva 2.1). Kokonaisuuden hallinta 80 Vaikutusmahdollisuus riskiin Vuoropuhelun hoitaminen + kustannus tietous + tekniset ratkaisut + työsuunnittelu Hyväks yttävyys Kustannukset Tekniset riskit Aikataulu Esisuunnittelu Yleissuunnittelu Tiesuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentaminen Kuva 2.1 Vaikutusmahdollisuus riskiin suunnittelun eri vaiheissa. Esi- ja yleissuunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa eniten hankkeen yleiseen hyväksyttävyyteen. Kustannusriskien merkitys kasvaa yleis- ja tiesuunnitteluvaiheessa. Teknisiä riskejä voidaan pienentää eniten rakennussuunnitteluvaiheessa. Rakentamisen aikana aikatauluriskit korostuvat ja niitä voidaan pienentää huolellisella työsuunnittelulla. Riskienhallinnan oikea ajoitus kannattaa miettiä hankekohtaisesti. Yleisesti ottaen riskianalyysi kannattaa tehdä heti esisuunnitteluvaiheesta alkaen, jotta hankkeen kriittisimmät vaiheet vaaroineen tulevat tunnistettua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (kuva 2.2). Tukena riskikartoitukselle voidaan käyttää riskilistaa, jossa on lueteltu merkittävimmät huomioitavat asiat kyseisessä suunnitteluvaiheessa. Investoinnin hankintaa ajatellen esisuunnitteluvaiheessa voidaan jo tehdä erilaisia pidempiaikaisia sopimuksia, kuten yleissuunnittelun ja tiesuunnittelun sisältävä kokonaissopimus tai yleissuunnittelun, tiesuunnittelun ja rakennussuunnittelun sisältävä kokonaissopimus. Riskikartoitus tulee tehdä aina ennen hankintamenetelmän valintaa. Kartoitusta täydennetään yleissuunnitteluvaiheessa ottaen huomioon aikaisemmin esiin tulleet sekä mahdolliset uudet riskit yleissuunnittelun riskilistaa apuna käyttäen. Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen investointien hankinta voi-

14 12 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa RISKIENHALLINNAN VAIKUTUKSET daan tehdä kokonaissopimuksella, joka sisältää tiesuunnittelun ja rakennussuunnittelun. Vaihtoehtoisesti voidaan valita kokonaissopimus ST, joka käsittää tienpidon vaiheet aina tiesuunnittelusta rakentamiseen asti. Tällöin riskikartoituksen lisäksi on mielekästä tehdä myös riskienhallintasuunnitelma, jotta mm. kustannukset sekä tuotevaatimukset saadaan tarkemmin kohtaamaan toisensa ja mahdollisilta suurilta yllätyksiltä vältyttäisiin hankkeen edetessä. Riskikartoitusta syvennetään suunnitteluvaiheesta toiseen. Varsinainen tarkempi riskienhallintasuunnitelma tehdään tiesuunnitelman perusteella rakennussuunnitelman pohjaksi. Mikäli hankintamenetelmän valinta on kyseessä vasta tässä vaiheessa, voidaan menetelmäksi valita joko tilaajan suunnitelmiin perustuva KU - urakka, rakennussuunnittelun ja rakentamisen sisältävä ST urakka tai elinkaarisopimus, joka sisältää rakennussuunnittelun, rakentamisen, ylläpidon ja hoidon sekä mahdollisen rahoituksen yksityisellä rahoituksella. Riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään rakennussuunnitteluvaiheesta aina rakentamisaikaiseen toteutukseen ja seurantaan asti. Vaikka riskejä hallitaan eri toimenpitein, saattaa uusia riskejä syntyä suunnittelun ja rakentamisen edetessä. Tämän vuoksi riskikartoitusta tulee päivittää hankkeen aikana esimerkiksi laaturaportoinnin yhteydessä kuukausittain. Eri vaiheissa tehdyt riskianalyysit tulee dokumentoida suunnitelma-aineistoon, esim. hankekuvausten liitteeksi, riskienhallintasuunnitelmiin, laatu- ja toimintasuunnitelmiin sekä työmaakokousten pöytäkirjojen liitteeksi. Kuva 2.2 Riskienhallinta suunnittelu- ja hankintaprosessissa.

15 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 13 RISKIEN ARVIOINTI 3 RISKIEN ARVIOINTI 3.1. Riskien tunnistaminen Hankintamenettelyjen riskienhallinta -esiselvityksessä tunnistettiin satoja eri riskejä. Riskeistä merkittävimmät kirjattiin tarkistuslistaan. Tämän työn yhtenä tavoitteena oli löytää eri hankkeiden projektipäälliköitä haastatellen näistä riskeistä ne, jotka ovat sekä merkittäviä, että toistuvat hankkeesta toiseen. Tämän tutkimuksen haastatteluosuus toteutettiin teemahaastatteluna, joka on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelu toteutettiin keskustelemalla tilaajan ja urakoitsijoiden projektipäälliköiden kanssa 1,5 2 tuntia. Haastatteluissa oli mukana 14 hanketta ympäri Suomea. Hankkeet olivat eri suunnitteluvaiheissa aina yleissuunnittelusta valmiiseen hankkeeseen asti. Suurin osa hankkeista oli rakennussuunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Haastattelut toteutettiin kahdenkeskisinä, suullisina keskusteluina haastateltavien luona. Haastattelulomakkeeseen (liite 1) sisällytettiin eri riskilajit projektiriskien jaon mukaisesti (Pelin 1996). Kahdesta hankkeesta oli aikaisemmin tehty riskikartoitus ja muissa hankkeissa mahdolliset ongelmat olivat hankkeen jossain vaiheessa todettu, mutta seuranta hallintatoimenpiteineen oli jäänyt tekemättä. Riskejä oli toteutunut sekä tilaajan että palveluntuottajan kannettaviksi. Haastatteluissa korostui riskienhallinnan tärkeys aina esisuunnittelusta ylläpitoon ja hoitoon asti Haastatteluissa esiin tulleet riskit ja toimenpide-ehdotukset Tekniset riskit Teknisistä riskeistä haastatteluissa esiin nousivat kuivatussuunnittelun, maastomallien, lähtötietojen, pohjanvahvistusratkaisujen ja suunnitelmien puutteellisuus. Jopa 10 vuotta vanhat suunnitelmat paperiversiona, hankintaa ajatellen puutteelliset tiesuunnitelmat tai jopa luonnokset olivat olleet lähtökohtana rakentamiselle. Selvitys alueen olemassa olevan kaavan rajasta maastossa oli jäänyt usein tekemättä. Toteutusolosuhteita ei todennettu maastokäynneillä, vaan monesti vain kartoista ja suunnitelmista. Kuitenkin lopputuotteisiin oltiin oltu yleisesti tyytyväisiä ja laatuvaatimukset oli täytetty tilaajan vaatimusten mukaisia laatusuunnitelmia noudattaen. Pahimmillaan tekniset riskit olivat aiheuttaneet huomattavia lisäkustannuksia ja aikatauluviiveitä. Eniten lisäkustannuksia oli aiheuttanut kallion määrän kasvu. Maaleikkauksessa luiskien valuminen, routavauriot, painumat, maan alta löytyvät haudatut rakennukset, maan päällä purettavien rakennusten sisältö ongelmajätteineen sekä maanalaisten vesijohtojen ja kaapelien rikkoutuminen olivat aiheuttaneet myös ongelmia.

16 14 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa RISKIEN ARVIOINTI Toimenpide-ehdotukset teknisten riskien pienentämiseksi ovat: Kalliovaraukseen ja geoteknisiin tutkimuksiin on kiinnitettävä erityishuomio Taajamahankkeissa kaava erikoistarkasteluun ja maastokäynnit tavaksi Hankintamenetelmän valinta teknisten riskien ja vapausasteiden mukaan Tarjouspyyntöasiakirjojen selkeys Tarkat ja selkeät tuotevaatimukset, myös tiesuunnitteluvaiheessa Tilaajan suunnitteluun ja tarjoajan laskentaan on varattava riittävästi aikaa Urakoitsijoiden laaturaportointia on tehostettava Aikatauluriskit Hankkeen edetessä viivästyksiä oli tullut yleisesti, mutta tarkan seurannan ansiosta ja joskus hyvän onnen siivittämänä hankkeet olivat edenneet vuositasolla tavoitteen mukaisesti. Yleisesti viivästyksiä olivat aiheuttaneet lisä- ja muutostyöt, yllätykset maaperässä, aikainen talvi, sairastumiset, lomat, huono suunnitelmavalmius, sidosryhmien toiminta-aika, vesistöihin liittyvät prosessit sekä asemakaava-asiat. Lisäksi joitakin hankkeita oli lähdetty toteuttamaan tietoisesti liian kireällä aikataululla. Suurin osa haastattelussa mukana olleista hankkeista oli vielä kesken, joten lopullisten aikataulujen pitävyydet selviävät vasta myöhemmin. Suurimmat aikatauluviiveet olivat syntyneet yllättävän aikaisen talven myötä, jolloin tien päällystäminen oli jäänyt kesken tai kokonaan seuraavaan kevääseen. Kaapelien ja johtojen siirroista aiheutuneet myöhästymiset sekä huono valmius esimerkiksi valitusten aiheuttamiin suunnitelmamuutoksiin olivat hidastuttaneet koko hankkeen etenemistä. Maaperästä löytyneet rakennukset ja rakennelmat olivat hidastuttaneet maanrakennustöitä sekä aiheuttaneet ylimääräistä massan vaihtoa. Toimenpide-ehdotukset aikatauluriskien pienentämiseksi ovat: Hankkeen tavoiteaikataulua ei saa asettaa liian kireäksi Sidosryhmien toiminta-aikataulut on otettava tarkemmin huomioon Lisä- ja muutostöihin, lupa-asioihin sekä suunnitelmamuutoksiin on aina varattava aikaa Taloudelliset riskit Määrärahojen niukkuus aiheuttaa hankkeen sopeutustarpeita. Ne ovat sitä todennäköisempiä mitä epätarkempi kustannusarvio on käytettävissä rahoituspäätöstä tehtäessä ja mitä huonommin on varauduttu lisä- ja muutostöihin, joita hankkeessa on yleensä aina 5-10 %. Merkittävä taloudellinen riski on, että hankkeen kustannusohjaus pettää. Hankkeiden venyminen talvikauden yli kevääseen sitoo resursseja ja kasvattaa kustannuksia.

17 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 15 RISKIEN ARVIOINTI Toimenpide-ehdotukset taloudellisten riskien pienentämiseksi ovat: Esisuunnitteluvaiheesta lähtien tarkempi kustannusarvio Panostetaan tehokkaaseen kustannusten ohjaukseen koko hankkeen ajan Pienet hankkeet heti keväällä käyntiin ja valmiiksi yhden kesän aikana Organisaatioriskit Henkilöresurssien niukkuus nostaa organisaatioriskien tasoa. Avainhenkilön sairastuminen tai siirtyminen toisen palvelukseen, varamiesjärjestelmän ontuminen sekä pula työnjohtohenkilöstä nousivat ongelmakohtina haastatteluissa esiin. Työsuojeluasiat oli hoidettu hyvin tarkastuslistoja apuna käyttäen, mutta vakavilta onnettomuuksiltakaan ei kuitenkaan säästytty. Tiedonkulku oli eri osapuolten välillä sujunut vaihtelevasti. Organisaatioriskeistä pahimpina todettiin henkilöstövaihdoksista aiheutuneet suunnitelmien myöhästymiset sekä oman teknisen osaamisen heikkous ja päätöksenteon ongelmat. Tiedonkulku päällikkötasolta alaspäin toimi yleisesti hyvin, mutta työmaatasolta ylöspäin huonommin. Tiedotus tienkäyttäjille oli ollut usein puutteellista. Toimenpide-ehdotukset organisaatioriskien pienentämiseksi ovat: Tilaajan on säilytettävä riittävä perusosaaminen Sama vastuuhenkilö koko hankkeen ajan Varamiesjärjestelmän tehostaminen Panostetaan tiedotukseen ja tiedonkulkuun mm. selkeällä vastuunjaolla ja avoimella asenteella Työmaakokoukset vähintään kuukauden välein sisäisen tiedonkulun tehostamiseksi Kriisiviestinnän suunnittelu on merkittävä isojen hankkeiden riskien pienentäjä Työnjohtohenkilöstön riittävyyteen on panostettava Projektivastaavan päätöksentekovaltaa ja kykyä on lisättävä Ulkopuoliset hankinnat Alihankintaketjun puutteellinen hallinta, konkurssitilanteet sekä pitkäaikainen sairastelu olivat suurimpia toteutuneista riskeistä. Lisäksi tarjousten vähäisyys, tarjousasiakirjojen täyttämisen vaikeus sekä yhdyshenkilön päätöksentekovallan puute olivat aiheuttaneet mm. aikataulumuutoksia ja lisäkustannuksia. Toimenpide-ehdotukset ulkopuolisista hankinnoista aiheutuvien riskien pienentämiseksi ovat: Varamiesjärjestelmä myös urakoitsijoille ja suunnittelijoille Sakko urakoitsijalle, mikäli avainhenkilö vaihtuu hankkeen aikana Pienille urakoitsijoille enemmän koulutusta paperitöihin ja tietoa hankintamenetelmistä

18 16 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa RISKIEN ARVIOINTI Kannustinmekanismit mm. tavoitehintapalkkion osalta on ulotettava koko alihankintaketjuun Asiakkaaseen liittyvät riskit Yleisesti ottaen hankkeiden toteuttaminen koetaan tarpeelliseksi, joten rakennusaikaiset liikennejärjestelyt pidentyneine jonoineen hyväksytään yllättävän hyvin. Kuitenkin joka hankkeeseen löytyy vastustajia. Pitkäkestoinen valitusprosessi sekä muistutukset olivat siirtäneet aikatauluja ja aiheuttaneet paljon lisätyötä. Lisäksi liikenneturvallisuustavoitteet eivät olleet aina yhtenäisiä tai asukkaiden, maanomistajien ja tienkäyttäjien näkemykset olivat olleet erilaisia. Toimenpide-ehdotukset asiakkaaseen liittyvien riskien pienentämiseksi ovat: Tienkäyttäjät, maanomistajat ja asiakkaat on otettava huomioon heti esisuunnitteluvaiheessa ja otettava mukaan maastokäynnille Enemmän vuoropuhelua ja tiedottamista, sillä silloin sekä yleinen hyväksyttävyys paranee että valitusten määrä vähenee Ympäristöriskit Haastatteluissa ympäristöriskeistä esiin nousivat pohjavesi, muutokset vesistön tilassa, melu, tärinä, suojeltavat puut ja liito-orava. Maaperätutkimukset oli tehty vajavaisesti ja ympäristövaikutuksien ennakointi oli ollut puutteellista, jolloin esim. pohjaveden kanssa oli tullut ongelmia, vaikka suodatinaltaita ja patoja oli rakennettu. Meluntorjunnan riittävyys nostaa monesti hankkeen hyväksyttävyyttä. Suodatinaltaiden ja patojen rakentaminen pohjaveden vuoksi, melutason noususta tulleiden valituksien aiheuttamat lisätyöt sekä liito-oravan reviirin takia tehty väylän siirto olivat suurimpia hankkeissa toteutuneita riskejä. Ympäristöriskit olivat aiheuttaneet paljon lisä- ja muutostöitä, lisäkustannuksia sekä aikatauluviiveitä. Toimenpide-ehdotukset ympäristöriskien pienentämiseksi ovat: Riittävän kattavat maaperätutkimukset on tehtävä jo aikaisessa vaiheessa, erityisesti pohjavesi huomioon ottaen Meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma on tehtävä huolellisesti Tärinän kantavuuden huomioon otto eri maalajeissa Ympäristöriskien huomioon ottaminen rakennusaikaisissa liikennejärjestelyissä Sopimusriskit Sopimusasiakirjojen epäselvyydet ja hankintamenetelmän valinta todettiin haastatteluissa riskiksi. Urakka-asiakirjoissa, kiinteän palkkion määrässä ja sisällössä, lisä- ja muutostöiden sopimisessa, vastuukysymyksissä sekä ta-

19 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 17 RISKIEN ARVIOINTI voitehinnan soveltamisessa todettiin puutteita. Riskien epäselvä jako osapuolten kesken koettiin myös ongelmana. Pahimpina seurauksina sopimusriskeistä esiin nousivat hankalat neuvottelut ristiriitojen selvittämiseksi. Toimenpide-ehdotukset sopimusriskien pienentämiseksi ovat: Riskienhallintaan ja jakoon tulee kiinnittää huomiota hankeasiakirjoissa Urakka-asiakirjoja tulee täsmentää mm. kiinteän palkkion määrän ja sisällön, lisä- ja muutostöiden sopimisen sekä tavoitehinnan soveltamisen osalta ST -urakoissa suunnitteluohjeet ovat liian väljiä, joten sopimuksissa tulee määritellä asiat selkeästi ja tarkasti Hankintamallin valinta on tehtävä hankkeen ominaisuuksien mukaan Lupakäsittelyn riskit Viranomaisten käytäntö vaihtelee eri alueilla suuresti. Ympäristökeskuksen, Museoviraston, kuntien ja Ratahallintokeskuksen vaatimukset tulee ottaa huomioon ajoissa. Lunastusmenettelyt olivat sujuneet pääosin hyvin, mutta ongelmana nähtiin, että yleinen valitusprosessi on tehty liian helpoksi, jolloin valituksia on yksinkertaista tehdä ja ne hidastavat yleisesti hankkeen etenemistä. Ympäristö- ja vesistöluvat, valitukset sekä purettavien rakennusten ja lunastetun tontin jätemäärä olivat hankkeissa toteutuneita riskejä, jotka aiheuttivat lisäkustannuksia ja aikataulumuutoksia. Lupaviranomaisten päätösten nopeuttaminen ja yhtenäistäminen koko maassa pienentäisi haastateltujen esittämien näkemysten mukaan hallinnollisen käsittelyn riskejä. Myös tilaajan ja palveluntuottajan osaamiseen on syytä panostaa hallinnollisissa asioissa Merkittävimmät riskit eri osapuolten kannalta Samat merkittävimmät riskit toistuivat hankkeesta toiseen suunnitteluvaiheesta riippumatta. Lisäksi tilaajan näkökulmasta riskit ja toimenpideehdotukset olivat samansuuntaisia palveluntuottajien näkemysten kanssa. Laaturiskit eivät tulleet haastatteluissa esille. Taulukko 3.1. Riskin esiintymisen yleisyys. Riski esiintyi hankkeissa Riskin yleisyys % % % % % 1

20 18 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa RISKIEN ARVIOINTI Kaikista tilaajan ja urakoitsijoiden haastatteluissa esiintyneistä riskeistä ja toimenpide-ehdotuksista tehtiin erilliset yhteenvedot, joista poimittiin tiivistelmään merkittävimmät ja hankkeesta toiseen toistuvat riskit parannusehdotuksineen (liitteet 2 ja 3). Riskin esiintymisen yleisyys ilmoitettiin välillä 1 5. Arvot saatiin taulukon 3.1. mukaisesti. Tilaajan haastatteluissa esiin tulleista riskeistä arvoon 5 ylsi lähtötietojen ja suunnitelmien puutteellisuus, arvoon 3 kustannukset, lisä- ja muutostyöt, sidosryhmien toiminta-aika, henkilöresurssit, pohjavesi ja melu. Urakoitsijan haastatteluissa esiintyneistä riskeistä lähtötietojen puutteellisuus sai arvon 4, henkilöresurssit ja tilaajan päätöksentekoprosessi saivat arvon 3.

21 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 19 RISKIENHALLINNAN TOIMINTAMALLI 4 RISKIENHALLINNAN TOIMINTAMALLI 4.1. Toimintamallin prosessikuvaus Tutkimuksen päätavoitteena on luoda yhteinen toimintamalli tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välille tienpidon hankinnassa. KU-urakkamuotoiseen pilottikohteeseen teki konsultti kaikki riskit sisältävän riskikartoituksen. Tämän jälkeen eri suunnittelijat tekivät tilaajan pyytämät lisäykset ja muutokset rakennussuunnitelmaan (kuva 4.1). Riskit, joita ei voitu poistaa tässä vaiheessa, kirjattiin riskienhallintasuunnitelmaan, johon konsultin arviointiryhmä esitti toimenpide-ehdotukset riskien hallitsemiseksi. Merkittävimmät riskit kirjattiin jakoehdotuksineen urakoitsijoille tarkoitettuun taulukkoon, joka laitettiin tarjouspyynnön liitteeksi. Hankkeen laatua käsittelevään kappaleeseen SKU:n sisälle tuli maininta riskienhallinnasta. Ennen tarjouksen jättöä osa urakoitsijoista keskusteli hankkeesta vuoropuheluvaiheessa, jonka vuoksi tarjouspyynnön sisältöä ja riskien jakoa selvennettiin kahdella lisäkirjeellä. Kaikki yhdeksän urakan tarjonnutta urakoitsijaa sisällyttivät riskienhallintasuunnitelman tarjoukseensa. Tässä urakkamuodossa ei ollut arviointi- ja pisteytysperusteita käytössä, joten halvin tarjottu urakkahinta voitti. Pilottikohteen toimintamallista lisää luvussa 5.2. Tämän raportin liiteaineistossa (liite 4) on lisäksi perustietoa ST-urakan riskikartoituksesta ns. Mindmap tekniikkaa hyväksikäyttäen [Buzan Centres 2003]. Kuva 4.1 Tienpidon riskienhallinta osapuolten vuorovaikutusprosessina KU urakassa.

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Tutkimusraportti - tulokset

Tutkimusraportti - tulokset Department of Structural Engineering and Building Technology Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen (INPRO): Tutkimusraportti - tulokset INFRA 2010 loppuseminaari 5.11.2008 Ari-Pekka

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 4/2010 35 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45. Kunnanvirasto II, kokoushuone.

LEMIN KUNTA 4/2010 35 Tekninen lautakunta. Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45. Kunnanvirasto II, kokoushuone. 4/2010 35 Tekninen lautakunta Keskiviikko 12.05.2010 klo 18.00 20.45 Kunnanvirasto II, kokoushuone Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Niskala Sonja Buuri

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta 15.10.2015 päivätyllä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 30.11.2016 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Hankkeen esittelyvideo, n. 8 min Tilannekatsaus ja tulevat työt, Liikennevirasto Lahden kaupungin kuulumiset

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT

YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT YLEISÖTILAISUUDEN MUISTIINPANOT Aika 21.5.2013 Muistio Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi 28.6.2013 1 (5) Paikka Osallistujat Virojoki, Rajasali 64 yksityishenkilöä sekä ELYn, Virolahden kunnan,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoito 2017 2019 (optio 2020-2022) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoidon toiminta ja laatusuunnitelmamalli, talvihoito 2017 2022, Akaa SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 1 0.1 LAATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Porin kaupungin tekninen palvelukeskus Omistamisen yksikkö Katu- ja puistosuunnittelu PL 95 Yrjönkatu 6 B 28101 PORI

TARJOUSPYYNTÖ. Porin kaupungin tekninen palvelukeskus Omistamisen yksikkö Katu- ja puistosuunnittelu PL 95 Yrjönkatu 6 B 28101 PORI 19.10.2011 Sivu 1/9 Tilaaja: Porin kaupungin tekninen palvelukeskus Omistamisen yksikkö Katu- ja puistosuunnittelu PL 95 Yrjönkatu 6 B 28101 PORI Hanke: Kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatielle

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikennevastuualue. Toiminnanohjauspäällikkö Ø Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAUSUNTOPYYNTÖ KASELY/1440/2015 LAPPEENØNNAN KAUPUNKI 21.8.2015 Kirjaamo 2 5-08- 2015 Jakelun mukaan Kokous 19.8.2015; Nordkalk Oy Ab, Lappeenrannan kaupunki, KAS

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa?

Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa? Haasteista ratkaisuihin miten saamme uusiomateriaalit käyttöön infrarakentamisessa? Timo Tirkkonen, Liikennevirasto YGOFORUM-seminaari, 2.11.2016 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Osallistumme UUMA2-ohjelman

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun.

Tarjouksen tulee olla voimassa jättämispäivästä helmikuun 2016 loppuun. Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta lasten päivähoidosta päiväkotihoidon osalta ajalle 1.1.2016-31.12.2017

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta

Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi Parikkalan kunta 27.1.2015 Lähtökohtia biotalous-hankkeelle Biotalous-hankkeen hallinto Hankeaika: 6.5.2013-31.3.2015 Vastuullinen viranhaltija elinkeinojohtaja Projektipäällikkö,

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY

KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY 30.9.2016 KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY Konsultin valinta, pisteytysmenettely 1 Yleistä Konsultiksi valitaan tarjoaja, jonka tarjous on paras hinta-laatusuhteeltaan.

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/8 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki / Tekninen keskus Asia ja sen selvitys 10038 Joensuun kantakaupungin talvityökonepalvelut Hankinnan kohde: kilpailutti

Lisätiedot

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Viranomaistyöryhmän raportti Tiedotustilaisuus 10.2.2014 Ylijohtaja Tuula Varis Työryhmän tehtävistä ja toiminnasta Laaja toimeksianto, jonka ytimessä viranomaisten

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA)

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Vapaasti saatavissa Internet-osoitteesta www.tiehallinto.fi/vaha/tutkimukset.htm TARJOUSPYYNTÖ 13.2.2003 1 (5) 213/2002/20/41 TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Osaselvitys 1.2: Tienpidon

Lisätiedot

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely 1 Liite 4 Luonnos puitesopimuksesta 21.12.2016 Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely Valitut puitesopimuskonsultit, puitesopimus, osa alue X 1. Sopijaosapuolet Yritys A ja PL 84 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot