Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Sisäisiä julkaisuja 13/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Sisäisiä julkaisuja 13/2005"

Transkriptio

1 Outi Lehti-Miikkulainen Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Sisäisiä julkaisuja 13/2005

2

3 Julkaisun nimi 1 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 13/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

4 2 Julkaisun nimi ISSN TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2005 TIEHALLINTO Keskushallinto Tekniset palvelut Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Lehti- Miikkulainen Outi: Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa. Helsinki 2004.Tiehallinto, keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 13/ s. + liitt. 14 s. ISSN , TIEH Asiasanat: Riski, riskienhallinta, tienpito, hankinta Aiheluokka: 30 TIIVISTELMÄ Toimeksiannon tavoitteena oli luoda yhteinen riskienhallinnan toimintamalli tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välille tienpidon hankinnassa. Ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin haastattelututkimuksen tulosten perusteella tiensuunnittelun ja investointien hankinnan eri vaiheiden riskejä, niiden laatua ja vakavuutta. Työssä muodostettiin riskienhallinnan systematisointimalli eri suunnitteluvaiheisiin. Kolmantena vaiheena tuotettiin valitussa pilottikohteessa esimerkki projektikohtaisesta riskienhallintasuunnitelmasta, riskien jaosta ja asiakirjamuutoksista. Lisäksi kehitettiin kuvaus vuorovaikutusprosessista, joka kytkeytyy hankintaprosessiin ja laadunhallintaan. Haastattelututkimuksessa haastateltiin tilaajan ja urakoitsijoiden projektipäälliköitä 14 eri hankkeelta. Tuloksena löydettiin kymmenkunta merkittävää riskiä, jotka toistuivat hankkeesta toiseen ja olivat riippumattomia hankkeen suunnitelmavalmiudesta. Tilaajan näkökulmasta riskit ja toimenpideehdotukset niiden pienentämiseksi olivat samansuuntaisia palveluntuottajien näkemysten kanssa. Pilottikohteeksi valittiin rakennussuunnitteluvaiheessa oleva Vt 12 Tietyöt Nastolassa projekti, jossa valtatietä 12 parannettiin Villähteen eritasoliittymän muutoksilla sekä Kivisen tasoristeyksen poistolla Säyhteen paikallistien kohdalla. Pilottikohteesta tunnistettiin riskit sekä tehtiin tilaajan riskienhallintasuunnitelma. Pilottikohteen riskejä otettiin hallintaan suunnitelmamuutoksilla ja sopimuskohtaisiin urakkaehtoihin tehdyillä tarkennuksilla. Riskienhallinta sisällytettiin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tällöin keskeiseksi muodostui tarjouslaskennan aikainen vuoropuheluvaihe, jossa keskusteltiin muun muassa projektin riskien jaosta. Tarjoajat esittivät oman riskienhallintasuunnitelmansa ja riskejä hallittiin eri osapuolten tekemillä toimenpide-ehdotuksilla. Riskienhallintaa kehitetään asiakirjamuutoksilla, jotka todettiin pilottikohteessa toimiviksi. Lisäksi tarjouspyynnön arviointi- ja pisteytysperusteisiin otetaan mukaan riskienhallintasuunnitelman laatiminen. Eri suunnitteluvaiheita tulee jatkossa kehittää, jotta pystytään riittävän aikaisessa vaiheessa perehtymään hankkeen riskeihin. Haastattelututkimuksessa, pilottikohteen tarkastelussa sekä eri osapuolille pidetyssä riskienhallintaseminaarissa korostui, että riskienhallinta on kaikkien osapuolten yhteinen etu. Riskienhallinnan etuja, joita hankkeessa saavutetaan, ovat laadun- ja kustannustenhallinnan lisäksi töiden oikea-aikainen ajoittaminen, yllätyksettömyys, hyväksyttävyys, innovatiivisuus, avoin keskustelu sekä yhteinen näkemys.

6 Lehti-Miikkulainen Outi: Risk management systematization in acquisition of road planning and investments. Helsinki 2004 Finnish Road Administration. Finnra Internal Reports 13/ p. + app. 14 p. ISSN , TIEH Keywords: Risk, risk management, road management, purchasing SUMMARY The purpose of the research was to create for the client, the designer and the contractor a common action model, which includes risk management for purchasing of road management. During the first phase an analysis was made on the basis of the results of an interview survey on the risks during the different phases of road planning and investments, and the quality and seriousness of these risks. The most significant phase of the work was developing of models for risk analysis for different stages of planning so that all parties could utilize them. During the third phase an example of a risk management plan, risk sharing, and changes in documents concerning an individual project was produced in a selected pilot project. Moreover a model was developed on interaction process linked to purchase process, quality management process and quality systems. The interview survey included interviews of the project managers of clients and contractors in 14 different projects. As a result around ten considerable risks were found, which were repeated from one project to another and were independent of the planning phase. The client regarded the risks and proposals for reducing them at the same way as the contractors did. The construction planning phase of the Highway 12 road works in Nastola was chosen as a pilot project. The scope of the project is to improve the Highway 12 with changes in the Villähde interchange and removal of Kivinen level crossing by the Säyhtee local road. Risks were identified and a risk management plan was drafted. Risks in the pilot project were managed by changes in plans, adjustments in the contract terms of individual projects, and by proposals from different parties to the risk management plan. Risk management was included in the documents before inviting tenders. Thus an essential feature was the dialogue period in between invitation of tenders and the tendering during which amongst others sharing the risks in a project was discussed. Risk management will be taken into practice as changes made in the documents, which was discovered functional in the pilot project. Moreover drafting up of a risk management plan is included in the evaluation and grading principles of invitation of tenders. In the future different planning phases must be developed so that the risks of a project can be noted as early as possible. The importance of risk management and it being the common interest to all parties was emphasized both in the interview survey and in reviewing of the pilot project as well as in the risk management seminar that was held to different parties. Analysis has positive impact on quality, cost management, innovativeness, and co-operation and open discussion.

7 ESIPUHE Tiehallinto julkaisi vuonna 2004 raportin Hankintamenettelyiden riskienhallinta, jossa kartoitettiin sitä, mikä on lähtötilanne tienpidon hankinnan riskienhallinnassa ja miten sitä tulisi kehittää. Esiselvityksessä tunnistettiin lisäksi parisataa erilaista tienpidon hankintoihin liittyvää riskiä ja laadittiin ehdotuksia riskien jaon periaatteiksi ja jatkotoimenpiteiksi. Tämä selvitys vastaa osaltaan joihinkin keskeisiin esiselvityksessä esitettyihin kehittämistarpeisiin. Selvityksessä on analysoitu keskeisimpiä riskejä, täsmennetty riskienhallinnan toimintamallia ja testattu sitä pilottikohteella. Samalla on tehty muutoksia tilaajan hankinta-asiakirjoihin. Pilottikohteen toimintamallia ja asiakirjamuutoksia ehdotetaan sovellettavaksi myös muissa tienpidon hankkeissa. Lisäksi toimeksiantoon kuului kaksi riskienhallintaseminaaria. Ensimmäinen järjestettiin Tiehallinnon hankintapäälliköille ja toiseen kutsuttiin palveluntuottajien edustajia. Riskienhallintaseminaarit osoittautuivat menestyksiksi ja niissä todettiin avoimen riskienhallinnan olevan kaikkien osapuolten yhteinen etu. Selvitys on tehty osana Tiehallinnon T&K-ohjelmaa ja sen toimivat markkinat teemaa. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jossa toimeksiantajaa edustivat seuraavat henkilöt: Matti Lahti Hämeen tiepiiri puheenjohtaja Markku Teppo Keskushallinto Seppo Toivonen Keskushallinto Ari Huomo Keskushallinto Pekka Hirvonen Keskushallinto Selvityksen on tehnyt Outi Lehti-Miikkulainen Ramboll Finland Oy:stä. Ramboll Finland Oy:ssä työtä ovat ohjanneet Markku Toiviainen, Jouni Lehtomaa ja Pentti Häkkinen. Helsingissä joulukuussa 2004 Tiehallinto

8

9 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 7 Sisältö 1 JOHDANTO Toimeksiannon tausta Toimeksiannon tavoitteet 9 2 RISKIENHALLINNAN VAIKUTUKSET 11 3 RISKIEN ARVIOINTI Riskien tunnistaminen Haastatteluissa esiin tulleet riskit ja toimenpide-ehdotukset Tekniset riskit Aikatauluriskit Taloudelliset riskit Organisaatioriskit Ulkopuoliset hankinnat Asiakkaaseen liittyvät riskit Ympäristöriskit Sopimusriskit Lupakäsittelyn riskit Merkittävimmät riskit eri osapuolten kannalta 17 4 RISKIENHALLINNAN TOIMINTAMALLI Toimintamallin prosessikuvaus Asiakirjamuutokset Laadunhallinta 20 5 PILOTTIKOHDE: VALTATIE 12 TIETYÖT NASTOLASSA Projektin kuvaus Riskikartoitus ja riskienhallintasuunnitelma Riskienhallinnan sisällyttäminen asiakirjoihin 23 6 TIIVISTELMÄ KESKEISISTÄ TULOKSISTA JA JATKOTOIMISTA 25 7 LÄHDELUETTELO 27 8 LIITTEET 28

10 8 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa

11 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1. Toimeksiannon tausta Riskienhallinnan systematisointi tienpidon suunnittelussa ja hankinnassa on jatkotyö kesällä 2004 ilmestyneelle Hankintamenettelyiden riskienhallinta esiselvitykselle, jonka lähtökohtana oli Tiehallinnon hankintamenettelyjen kehittäminen. Esiselvityksessä tunnistettiin tienpidon hankintoihin liittyvät keskeiset riskit ja niiden merkitys hankinnan eri vaiheissa, määriteltiin yleiset periaatteet riskien jaolle osapuolten kesken eri hankintamenettelyissä, ja tehtiin esityksiä riskienhallinnan kehittämisestä tienpidon hankintamenettelyissä. Esiselvityksessä hankinnan riskienhallintaa on tarkasteltu verraten yleisellä tasolla. Riskejä on tarkasteltu lähinnä uusien hankintamallien näkökulmasta. Painopisteenä ovat olleet suunnittelun ja rakentamisen uudet toteutusmuodot. Kunnossapitoa on tarkasteltu selvästi kevyemmin (Molin et al 2004). Riskienhallinnan tehostamiseksi tehtiin kehittämisesityksiä, jotka liittyvät: Tiehallinnon henkilöstön ydinosaamisen ja toimintatapojen kehittämiseen, hankintojen aikataulutuksen kehittämiseen, palveluntuottajien taloudellisten edellytysten varmistamiseen, palveluntuottajien ammatillisten ja teknisten valmiuksien varmistamiseen, riittävän kilpailun varmistamiseen, tarjousten vertailuun ja sopimustekniikkaan, toteutusaikatauluun, kustannushallintaan, laatuun, yleisten teiden hoidon varmistamiseen sekä riskienhallinnan sisäisen raportoinnin ja dokumentoinnin kehittämiseen. Tiehallinnon riskienhallintaprojektin jatkotoimenpiteiksi esitettiin riskienhallintamenetelmien pilotointia erityyppisissä kohteissa. Myös Tiehallinnon hankintahenkilökunnan koulutusta riskienhallintaan esitettiin. Lisäksi ehdotettiin keskusteluja Tiehallinnon toimenpiteistä riskienhallinnassa sekä erityisesti riskien jaosta tilaajan ja palveluntuottajan kesken eri hankintamenettelyissä. Lisäksi hankintamallin valintaan liittyvien kriteereiden analysointiin tulisi panostaa (Molin et al 2004) Toimeksiannon tavoitteet Selvityksen päätavoitteena on vastata esiselvityksessä esitettyihin kehittämishaasteisiin riskienhallinnan pilotoinnin, asiakirjamuutosten ja toimintamallin systematisoinnin osalta. Tavoitteena on luoda yhteinen toimintamalli tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välille tienpidon suunnittelussa ja hankinnassa. Tavoitteena on esiselvityksen täydentäminen analysoimalla tiensuunnittelun ja tienpidon hankinnan eri vaiheiden riskejä ja löytää niistä tär-

12 10 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa JOHDANTO keimmät. Tämä toteutetaan haastattelemalla hankkeiden tilaajia, suunnittelijoita ja toteuttajia. Pilottiprojektin tavoitteena on selvittää se, millainen riskianalyysi kaikista tienpidon hankkeista pitäisi tehdä sekä saada aikaan eri osapuolten yhteinen toimintamalli, joka kytkeytyy hankintaprosessiin, laadunhallintaprosessiin ja osapuolten laatujärjestelmiin. Lisäksi työn tavoitteena on tuottaa esimerkki projektikohtaisesta riskienhallintasuunnitelmasta, riskien jaosta, asiakirjamalleista sekä taustamateriaalia laadunvarmistuksen kehittämiseen.

13 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 11 RISKIENHALLINNAN VAIKUTUKSET 2 RISKIENHALLINNAN VAIKUTUKSET Suunnittelun eri vaiheissa voidaan vaikuttaa riskien syntyyn. Hankkeen hyväksyttävyyteen, kustannuksiin, teknisiin riskeihin ja aikatauluun voidaan vaikuttaa merkittävästi heti esisuunnittelusta lähtien kuitenkin siten, että eri suunnitteluvaiheessa korostuvat eri asiat (kuva 2.1). Kokonaisuuden hallinta 80 Vaikutusmahdollisuus riskiin Vuoropuhelun hoitaminen + kustannus tietous + tekniset ratkaisut + työsuunnittelu Hyväks yttävyys Kustannukset Tekniset riskit Aikataulu Esisuunnittelu Yleissuunnittelu Tiesuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentaminen Kuva 2.1 Vaikutusmahdollisuus riskiin suunnittelun eri vaiheissa. Esi- ja yleissuunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa eniten hankkeen yleiseen hyväksyttävyyteen. Kustannusriskien merkitys kasvaa yleis- ja tiesuunnitteluvaiheessa. Teknisiä riskejä voidaan pienentää eniten rakennussuunnitteluvaiheessa. Rakentamisen aikana aikatauluriskit korostuvat ja niitä voidaan pienentää huolellisella työsuunnittelulla. Riskienhallinnan oikea ajoitus kannattaa miettiä hankekohtaisesti. Yleisesti ottaen riskianalyysi kannattaa tehdä heti esisuunnitteluvaiheesta alkaen, jotta hankkeen kriittisimmät vaiheet vaaroineen tulevat tunnistettua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (kuva 2.2). Tukena riskikartoitukselle voidaan käyttää riskilistaa, jossa on lueteltu merkittävimmät huomioitavat asiat kyseisessä suunnitteluvaiheessa. Investoinnin hankintaa ajatellen esisuunnitteluvaiheessa voidaan jo tehdä erilaisia pidempiaikaisia sopimuksia, kuten yleissuunnittelun ja tiesuunnittelun sisältävä kokonaissopimus tai yleissuunnittelun, tiesuunnittelun ja rakennussuunnittelun sisältävä kokonaissopimus. Riskikartoitus tulee tehdä aina ennen hankintamenetelmän valintaa. Kartoitusta täydennetään yleissuunnitteluvaiheessa ottaen huomioon aikaisemmin esiin tulleet sekä mahdolliset uudet riskit yleissuunnittelun riskilistaa apuna käyttäen. Yleissuunnitteluvaiheen jälkeen investointien hankinta voi-

14 12 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa RISKIENHALLINNAN VAIKUTUKSET daan tehdä kokonaissopimuksella, joka sisältää tiesuunnittelun ja rakennussuunnittelun. Vaihtoehtoisesti voidaan valita kokonaissopimus ST, joka käsittää tienpidon vaiheet aina tiesuunnittelusta rakentamiseen asti. Tällöin riskikartoituksen lisäksi on mielekästä tehdä myös riskienhallintasuunnitelma, jotta mm. kustannukset sekä tuotevaatimukset saadaan tarkemmin kohtaamaan toisensa ja mahdollisilta suurilta yllätyksiltä vältyttäisiin hankkeen edetessä. Riskikartoitusta syvennetään suunnitteluvaiheesta toiseen. Varsinainen tarkempi riskienhallintasuunnitelma tehdään tiesuunnitelman perusteella rakennussuunnitelman pohjaksi. Mikäli hankintamenetelmän valinta on kyseessä vasta tässä vaiheessa, voidaan menetelmäksi valita joko tilaajan suunnitelmiin perustuva KU - urakka, rakennussuunnittelun ja rakentamisen sisältävä ST urakka tai elinkaarisopimus, joka sisältää rakennussuunnittelun, rakentamisen, ylläpidon ja hoidon sekä mahdollisen rahoituksen yksityisellä rahoituksella. Riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään rakennussuunnitteluvaiheesta aina rakentamisaikaiseen toteutukseen ja seurantaan asti. Vaikka riskejä hallitaan eri toimenpitein, saattaa uusia riskejä syntyä suunnittelun ja rakentamisen edetessä. Tämän vuoksi riskikartoitusta tulee päivittää hankkeen aikana esimerkiksi laaturaportoinnin yhteydessä kuukausittain. Eri vaiheissa tehdyt riskianalyysit tulee dokumentoida suunnitelma-aineistoon, esim. hankekuvausten liitteeksi, riskienhallintasuunnitelmiin, laatu- ja toimintasuunnitelmiin sekä työmaakokousten pöytäkirjojen liitteeksi. Kuva 2.2 Riskienhallinta suunnittelu- ja hankintaprosessissa.

15 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 13 RISKIEN ARVIOINTI 3 RISKIEN ARVIOINTI 3.1. Riskien tunnistaminen Hankintamenettelyjen riskienhallinta -esiselvityksessä tunnistettiin satoja eri riskejä. Riskeistä merkittävimmät kirjattiin tarkistuslistaan. Tämän työn yhtenä tavoitteena oli löytää eri hankkeiden projektipäälliköitä haastatellen näistä riskeistä ne, jotka ovat sekä merkittäviä, että toistuvat hankkeesta toiseen. Tämän tutkimuksen haastatteluosuus toteutettiin teemahaastatteluna, joka on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelu toteutettiin keskustelemalla tilaajan ja urakoitsijoiden projektipäälliköiden kanssa 1,5 2 tuntia. Haastatteluissa oli mukana 14 hanketta ympäri Suomea. Hankkeet olivat eri suunnitteluvaiheissa aina yleissuunnittelusta valmiiseen hankkeeseen asti. Suurin osa hankkeista oli rakennussuunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Haastattelut toteutettiin kahdenkeskisinä, suullisina keskusteluina haastateltavien luona. Haastattelulomakkeeseen (liite 1) sisällytettiin eri riskilajit projektiriskien jaon mukaisesti (Pelin 1996). Kahdesta hankkeesta oli aikaisemmin tehty riskikartoitus ja muissa hankkeissa mahdolliset ongelmat olivat hankkeen jossain vaiheessa todettu, mutta seuranta hallintatoimenpiteineen oli jäänyt tekemättä. Riskejä oli toteutunut sekä tilaajan että palveluntuottajan kannettaviksi. Haastatteluissa korostui riskienhallinnan tärkeys aina esisuunnittelusta ylläpitoon ja hoitoon asti Haastatteluissa esiin tulleet riskit ja toimenpide-ehdotukset Tekniset riskit Teknisistä riskeistä haastatteluissa esiin nousivat kuivatussuunnittelun, maastomallien, lähtötietojen, pohjanvahvistusratkaisujen ja suunnitelmien puutteellisuus. Jopa 10 vuotta vanhat suunnitelmat paperiversiona, hankintaa ajatellen puutteelliset tiesuunnitelmat tai jopa luonnokset olivat olleet lähtökohtana rakentamiselle. Selvitys alueen olemassa olevan kaavan rajasta maastossa oli jäänyt usein tekemättä. Toteutusolosuhteita ei todennettu maastokäynneillä, vaan monesti vain kartoista ja suunnitelmista. Kuitenkin lopputuotteisiin oltiin oltu yleisesti tyytyväisiä ja laatuvaatimukset oli täytetty tilaajan vaatimusten mukaisia laatusuunnitelmia noudattaen. Pahimmillaan tekniset riskit olivat aiheuttaneet huomattavia lisäkustannuksia ja aikatauluviiveitä. Eniten lisäkustannuksia oli aiheuttanut kallion määrän kasvu. Maaleikkauksessa luiskien valuminen, routavauriot, painumat, maan alta löytyvät haudatut rakennukset, maan päällä purettavien rakennusten sisältö ongelmajätteineen sekä maanalaisten vesijohtojen ja kaapelien rikkoutuminen olivat aiheuttaneet myös ongelmia.

16 14 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa RISKIEN ARVIOINTI Toimenpide-ehdotukset teknisten riskien pienentämiseksi ovat: Kalliovaraukseen ja geoteknisiin tutkimuksiin on kiinnitettävä erityishuomio Taajamahankkeissa kaava erikoistarkasteluun ja maastokäynnit tavaksi Hankintamenetelmän valinta teknisten riskien ja vapausasteiden mukaan Tarjouspyyntöasiakirjojen selkeys Tarkat ja selkeät tuotevaatimukset, myös tiesuunnitteluvaiheessa Tilaajan suunnitteluun ja tarjoajan laskentaan on varattava riittävästi aikaa Urakoitsijoiden laaturaportointia on tehostettava Aikatauluriskit Hankkeen edetessä viivästyksiä oli tullut yleisesti, mutta tarkan seurannan ansiosta ja joskus hyvän onnen siivittämänä hankkeet olivat edenneet vuositasolla tavoitteen mukaisesti. Yleisesti viivästyksiä olivat aiheuttaneet lisä- ja muutostyöt, yllätykset maaperässä, aikainen talvi, sairastumiset, lomat, huono suunnitelmavalmius, sidosryhmien toiminta-aika, vesistöihin liittyvät prosessit sekä asemakaava-asiat. Lisäksi joitakin hankkeita oli lähdetty toteuttamaan tietoisesti liian kireällä aikataululla. Suurin osa haastattelussa mukana olleista hankkeista oli vielä kesken, joten lopullisten aikataulujen pitävyydet selviävät vasta myöhemmin. Suurimmat aikatauluviiveet olivat syntyneet yllättävän aikaisen talven myötä, jolloin tien päällystäminen oli jäänyt kesken tai kokonaan seuraavaan kevääseen. Kaapelien ja johtojen siirroista aiheutuneet myöhästymiset sekä huono valmius esimerkiksi valitusten aiheuttamiin suunnitelmamuutoksiin olivat hidastuttaneet koko hankkeen etenemistä. Maaperästä löytyneet rakennukset ja rakennelmat olivat hidastuttaneet maanrakennustöitä sekä aiheuttaneet ylimääräistä massan vaihtoa. Toimenpide-ehdotukset aikatauluriskien pienentämiseksi ovat: Hankkeen tavoiteaikataulua ei saa asettaa liian kireäksi Sidosryhmien toiminta-aikataulut on otettava tarkemmin huomioon Lisä- ja muutostöihin, lupa-asioihin sekä suunnitelmamuutoksiin on aina varattava aikaa Taloudelliset riskit Määrärahojen niukkuus aiheuttaa hankkeen sopeutustarpeita. Ne ovat sitä todennäköisempiä mitä epätarkempi kustannusarvio on käytettävissä rahoituspäätöstä tehtäessä ja mitä huonommin on varauduttu lisä- ja muutostöihin, joita hankkeessa on yleensä aina 5-10 %. Merkittävä taloudellinen riski on, että hankkeen kustannusohjaus pettää. Hankkeiden venyminen talvikauden yli kevääseen sitoo resursseja ja kasvattaa kustannuksia.

17 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 15 RISKIEN ARVIOINTI Toimenpide-ehdotukset taloudellisten riskien pienentämiseksi ovat: Esisuunnitteluvaiheesta lähtien tarkempi kustannusarvio Panostetaan tehokkaaseen kustannusten ohjaukseen koko hankkeen ajan Pienet hankkeet heti keväällä käyntiin ja valmiiksi yhden kesän aikana Organisaatioriskit Henkilöresurssien niukkuus nostaa organisaatioriskien tasoa. Avainhenkilön sairastuminen tai siirtyminen toisen palvelukseen, varamiesjärjestelmän ontuminen sekä pula työnjohtohenkilöstä nousivat ongelmakohtina haastatteluissa esiin. Työsuojeluasiat oli hoidettu hyvin tarkastuslistoja apuna käyttäen, mutta vakavilta onnettomuuksiltakaan ei kuitenkaan säästytty. Tiedonkulku oli eri osapuolten välillä sujunut vaihtelevasti. Organisaatioriskeistä pahimpina todettiin henkilöstövaihdoksista aiheutuneet suunnitelmien myöhästymiset sekä oman teknisen osaamisen heikkous ja päätöksenteon ongelmat. Tiedonkulku päällikkötasolta alaspäin toimi yleisesti hyvin, mutta työmaatasolta ylöspäin huonommin. Tiedotus tienkäyttäjille oli ollut usein puutteellista. Toimenpide-ehdotukset organisaatioriskien pienentämiseksi ovat: Tilaajan on säilytettävä riittävä perusosaaminen Sama vastuuhenkilö koko hankkeen ajan Varamiesjärjestelmän tehostaminen Panostetaan tiedotukseen ja tiedonkulkuun mm. selkeällä vastuunjaolla ja avoimella asenteella Työmaakokoukset vähintään kuukauden välein sisäisen tiedonkulun tehostamiseksi Kriisiviestinnän suunnittelu on merkittävä isojen hankkeiden riskien pienentäjä Työnjohtohenkilöstön riittävyyteen on panostettava Projektivastaavan päätöksentekovaltaa ja kykyä on lisättävä Ulkopuoliset hankinnat Alihankintaketjun puutteellinen hallinta, konkurssitilanteet sekä pitkäaikainen sairastelu olivat suurimpia toteutuneista riskeistä. Lisäksi tarjousten vähäisyys, tarjousasiakirjojen täyttämisen vaikeus sekä yhdyshenkilön päätöksentekovallan puute olivat aiheuttaneet mm. aikataulumuutoksia ja lisäkustannuksia. Toimenpide-ehdotukset ulkopuolisista hankinnoista aiheutuvien riskien pienentämiseksi ovat: Varamiesjärjestelmä myös urakoitsijoille ja suunnittelijoille Sakko urakoitsijalle, mikäli avainhenkilö vaihtuu hankkeen aikana Pienille urakoitsijoille enemmän koulutusta paperitöihin ja tietoa hankintamenetelmistä

18 16 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa RISKIEN ARVIOINTI Kannustinmekanismit mm. tavoitehintapalkkion osalta on ulotettava koko alihankintaketjuun Asiakkaaseen liittyvät riskit Yleisesti ottaen hankkeiden toteuttaminen koetaan tarpeelliseksi, joten rakennusaikaiset liikennejärjestelyt pidentyneine jonoineen hyväksytään yllättävän hyvin. Kuitenkin joka hankkeeseen löytyy vastustajia. Pitkäkestoinen valitusprosessi sekä muistutukset olivat siirtäneet aikatauluja ja aiheuttaneet paljon lisätyötä. Lisäksi liikenneturvallisuustavoitteet eivät olleet aina yhtenäisiä tai asukkaiden, maanomistajien ja tienkäyttäjien näkemykset olivat olleet erilaisia. Toimenpide-ehdotukset asiakkaaseen liittyvien riskien pienentämiseksi ovat: Tienkäyttäjät, maanomistajat ja asiakkaat on otettava huomioon heti esisuunnitteluvaiheessa ja otettava mukaan maastokäynnille Enemmän vuoropuhelua ja tiedottamista, sillä silloin sekä yleinen hyväksyttävyys paranee että valitusten määrä vähenee Ympäristöriskit Haastatteluissa ympäristöriskeistä esiin nousivat pohjavesi, muutokset vesistön tilassa, melu, tärinä, suojeltavat puut ja liito-orava. Maaperätutkimukset oli tehty vajavaisesti ja ympäristövaikutuksien ennakointi oli ollut puutteellista, jolloin esim. pohjaveden kanssa oli tullut ongelmia, vaikka suodatinaltaita ja patoja oli rakennettu. Meluntorjunnan riittävyys nostaa monesti hankkeen hyväksyttävyyttä. Suodatinaltaiden ja patojen rakentaminen pohjaveden vuoksi, melutason noususta tulleiden valituksien aiheuttamat lisätyöt sekä liito-oravan reviirin takia tehty väylän siirto olivat suurimpia hankkeissa toteutuneita riskejä. Ympäristöriskit olivat aiheuttaneet paljon lisä- ja muutostöitä, lisäkustannuksia sekä aikatauluviiveitä. Toimenpide-ehdotukset ympäristöriskien pienentämiseksi ovat: Riittävän kattavat maaperätutkimukset on tehtävä jo aikaisessa vaiheessa, erityisesti pohjavesi huomioon ottaen Meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma on tehtävä huolellisesti Tärinän kantavuuden huomioon otto eri maalajeissa Ympäristöriskien huomioon ottaminen rakennusaikaisissa liikennejärjestelyissä Sopimusriskit Sopimusasiakirjojen epäselvyydet ja hankintamenetelmän valinta todettiin haastatteluissa riskiksi. Urakka-asiakirjoissa, kiinteän palkkion määrässä ja sisällössä, lisä- ja muutostöiden sopimisessa, vastuukysymyksissä sekä ta-

19 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 17 RISKIEN ARVIOINTI voitehinnan soveltamisessa todettiin puutteita. Riskien epäselvä jako osapuolten kesken koettiin myös ongelmana. Pahimpina seurauksina sopimusriskeistä esiin nousivat hankalat neuvottelut ristiriitojen selvittämiseksi. Toimenpide-ehdotukset sopimusriskien pienentämiseksi ovat: Riskienhallintaan ja jakoon tulee kiinnittää huomiota hankeasiakirjoissa Urakka-asiakirjoja tulee täsmentää mm. kiinteän palkkion määrän ja sisällön, lisä- ja muutostöiden sopimisen sekä tavoitehinnan soveltamisen osalta ST -urakoissa suunnitteluohjeet ovat liian väljiä, joten sopimuksissa tulee määritellä asiat selkeästi ja tarkasti Hankintamallin valinta on tehtävä hankkeen ominaisuuksien mukaan Lupakäsittelyn riskit Viranomaisten käytäntö vaihtelee eri alueilla suuresti. Ympäristökeskuksen, Museoviraston, kuntien ja Ratahallintokeskuksen vaatimukset tulee ottaa huomioon ajoissa. Lunastusmenettelyt olivat sujuneet pääosin hyvin, mutta ongelmana nähtiin, että yleinen valitusprosessi on tehty liian helpoksi, jolloin valituksia on yksinkertaista tehdä ja ne hidastavat yleisesti hankkeen etenemistä. Ympäristö- ja vesistöluvat, valitukset sekä purettavien rakennusten ja lunastetun tontin jätemäärä olivat hankkeissa toteutuneita riskejä, jotka aiheuttivat lisäkustannuksia ja aikataulumuutoksia. Lupaviranomaisten päätösten nopeuttaminen ja yhtenäistäminen koko maassa pienentäisi haastateltujen esittämien näkemysten mukaan hallinnollisen käsittelyn riskejä. Myös tilaajan ja palveluntuottajan osaamiseen on syytä panostaa hallinnollisissa asioissa Merkittävimmät riskit eri osapuolten kannalta Samat merkittävimmät riskit toistuivat hankkeesta toiseen suunnitteluvaiheesta riippumatta. Lisäksi tilaajan näkökulmasta riskit ja toimenpideehdotukset olivat samansuuntaisia palveluntuottajien näkemysten kanssa. Laaturiskit eivät tulleet haastatteluissa esille. Taulukko 3.1. Riskin esiintymisen yleisyys. Riski esiintyi hankkeissa Riskin yleisyys % % % % % 1

20 18 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa RISKIEN ARVIOINTI Kaikista tilaajan ja urakoitsijoiden haastatteluissa esiintyneistä riskeistä ja toimenpide-ehdotuksista tehtiin erilliset yhteenvedot, joista poimittiin tiivistelmään merkittävimmät ja hankkeesta toiseen toistuvat riskit parannusehdotuksineen (liitteet 2 ja 3). Riskin esiintymisen yleisyys ilmoitettiin välillä 1 5. Arvot saatiin taulukon 3.1. mukaisesti. Tilaajan haastatteluissa esiin tulleista riskeistä arvoon 5 ylsi lähtötietojen ja suunnitelmien puutteellisuus, arvoon 3 kustannukset, lisä- ja muutostyöt, sidosryhmien toiminta-aika, henkilöresurssit, pohjavesi ja melu. Urakoitsijan haastatteluissa esiintyneistä riskeistä lähtötietojen puutteellisuus sai arvon 4, henkilöresurssit ja tilaajan päätöksentekoprosessi saivat arvon 3.

21 Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa 19 RISKIENHALLINNAN TOIMINTAMALLI 4 RISKIENHALLINNAN TOIMINTAMALLI 4.1. Toimintamallin prosessikuvaus Tutkimuksen päätavoitteena on luoda yhteinen toimintamalli tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välille tienpidon hankinnassa. KU-urakkamuotoiseen pilottikohteeseen teki konsultti kaikki riskit sisältävän riskikartoituksen. Tämän jälkeen eri suunnittelijat tekivät tilaajan pyytämät lisäykset ja muutokset rakennussuunnitelmaan (kuva 4.1). Riskit, joita ei voitu poistaa tässä vaiheessa, kirjattiin riskienhallintasuunnitelmaan, johon konsultin arviointiryhmä esitti toimenpide-ehdotukset riskien hallitsemiseksi. Merkittävimmät riskit kirjattiin jakoehdotuksineen urakoitsijoille tarkoitettuun taulukkoon, joka laitettiin tarjouspyynnön liitteeksi. Hankkeen laatua käsittelevään kappaleeseen SKU:n sisälle tuli maininta riskienhallinnasta. Ennen tarjouksen jättöä osa urakoitsijoista keskusteli hankkeesta vuoropuheluvaiheessa, jonka vuoksi tarjouspyynnön sisältöä ja riskien jakoa selvennettiin kahdella lisäkirjeellä. Kaikki yhdeksän urakan tarjonnutta urakoitsijaa sisällyttivät riskienhallintasuunnitelman tarjoukseensa. Tässä urakkamuodossa ei ollut arviointi- ja pisteytysperusteita käytössä, joten halvin tarjottu urakkahinta voitti. Pilottikohteen toimintamallista lisää luvussa 5.2. Tämän raportin liiteaineistossa (liite 4) on lisäksi perustietoa ST-urakan riskikartoituksesta ns. Mindmap tekniikkaa hyväksikäyttäen [Buzan Centres 2003]. Kuva 4.1 Tienpidon riskienhallinta osapuolten vuorovaikutusprosessina KU urakassa.

Rakentamisaikainen riskienhallinta. Sisäisiä julkaisuja 26/2006

Rakentamisaikainen riskienhallinta. Sisäisiä julkaisuja 26/2006 Rakentamisaikainen riskienhallinta Sisäisiä julkaisuja 26/2006 Rakentamisaikainen riskienhallinta Sisäisiä julkaisuja 26/2006 Tiehallinto Tampere 2006 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö

Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

Pilotin yleisesittely

Pilotin yleisesittely TUKEFIN-PILOTTI MAAKAASUPUTKI LEMPÄÄLÄ-KANGASALA Pilotin yleisesittely Projekti on Tukefin - ohjelmaan kuuluva pilottihanke, jossa testataan julkisen sektorin teettämän kohteen kilpailutuksen valintakriteereitä

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

'VI. Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö

'VI. Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö 'VI T$EHALUNTO Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA( LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJ EET rsuunnittelun TOIMINTAOHJEET LLMAAsToT 1 Eoo L] r YS TS

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto IPT-hanke työpaja 26.5.2015 KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ Vt 6 Taavetti-Lappeenranta Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN 28 km valtatietä

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen

Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen 2013-11-22 Vesihuollon aluesaneerausmallin kehittäminen Heidi Hyppönen, nuorempi vesihuollonsuunnittelija, WSP Vesisama-hanke 2 Vesihuoltoverkostojen korjausvelka kasvaa Nykyiset saneerauskäytännöt riittämättömiä

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI OHJAUS, LIITE 1 OHJAUS, LIITE 1 23 Varareitti- ja häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma Valtatie 9

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet ja toimenpiteet Sisältö: Lähtötietoja haastatelluista tilaajatahoista

Lisätiedot

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta. 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta. 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta 24.11.2010 P. Petäjäniemi, Liikennevirasto Hankkeen taustat 1 Hankkeen 1.rakennusvaihe (20 M ) päätettiin vuoden 2009 lisätalousarviossa.

Lisätiedot

Uusiomateriaalien mahdollisuudet

Uusiomateriaalien mahdollisuudet Uusiomateriaalien mahdollisuudet Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Kiertotalous kuntien maarakentamisessa -seminaari 7.6.2017 Kehätie & Uudenmaankatu 7.6.2017 Juha-Pekka Hämäläinen 2 Yhteinen hanke Liikennevirasto

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi LIIKENNEVIRASTO KÄYTTÖOHJE 2 (9) Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja arviointi Tämä ohje sisältää toimintamallin turvallisuusselvitykseen ja turvallisuusasiakirjaan tehtävästä vaara- ja

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11.

VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY- JA HANKINTAOHJE 2012. Valmiin työn julkistaminen Vesihuoltojaoston syysseminaarissa 7.11. VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN Valmiin työn julkistaminen n syysseminaarissa 7.11.2012 Työryhmän puh.joht. Matti Ojala Rahoittajat: - Suomen Vesilaitosyhdistys ry - Maa- ja Vesitekniikan Tuki

Lisätiedot

Tutkimusraportti - tulokset

Tutkimusraportti - tulokset Department of Structural Engineering and Building Technology Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen (INPRO): Tutkimusraportti - tulokset INFRA 2010 loppuseminaari 5.11.2008 Ari-Pekka

Lisätiedot

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso tilannekatsaus Sonja Heikkinen 12.4.2017 Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys laadittu Linkki sähköiseen julkaisuun: http://www.doria.fi/handle/10024/131011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA. Eeva Rantanen Ramboll CM Oy Image size: 7,94 cm x 25,4 cm SKTY:N SYYSPÄIVÄT 21.10.2014, Lahti RISKIENHALLINTA Eeva Rantanen Ramboll CM Oy RISKIENHALLINNASTA KRIISINHALLINTAAN Lähde: Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa. 2012

Lisätiedot

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Kalvosarja loppuraportista maaliskuu 2015 1. Tavoitteet Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeen tavoitteena oli selvittää toimenpiteet,

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 17.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Tilannekatsaus Suomen Maastorakentaja Oy:n puheenvuoro Keskustelua ja

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa 2. jakso 5 7.10.2010, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa PROJEKTIHALLINTA I: 1. jakso 1 2.9.2010 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 1.9.2010: Projektin kokonaishallinta 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen

Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen. Esittelytilaisuus Rauno Tuominen Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie Tiesuunnitelman laatiminen Esittelytilaisuus 3.6.2014 Rauno Tuominen HOLLOLAN KUNTA LAHDEN KAUPUNKI Yleisötilaisuuden ohjelma Klo 17.00 Tervetuloa ja avaus ELY-keskuksen

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista. IPT , LIVI Mauri Mäkiaho

Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista. IPT , LIVI Mauri Mäkiaho Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista IPT 9.5.-17, LIVI Mauri Mäkiaho Väylämuodot Hyödynnämme tietoa monipuolisesti Koko yhteiskunnan käytössä oleva liikennetieto mahdollistaa liikennejärjestelmän

Lisätiedot

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen 1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008

POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008 POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008 POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja Tiehallinto Helsinki2008 RAPORTTI

Lisätiedot

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoito 2017 2019 (optio 2020-2022) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoidon toiminta ja laatusuunnitelmamalli, talvihoito 2017 2022, Akaa SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 1 0.1 LAATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto 22.6.2017 LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 URAKOITSIJA: Osoite,kotisivu Puhelin, sähköposti Telefax Asematie 4

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015

VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VESIYHDISTYKSEN TEEMAILTAPÄIVÄ 6.10.2015 VT6 TAAVETTI-LAPPEENRANTA PERUSPARANNUS Valtatien 6 parannushankkeessa Taavetti Kärjenkylä- osuus parannetaan keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi

Lisätiedot

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus HUMPPA Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019, Pirkanmaan ELY-keskus Esityksen sisältö Taustaa tilaajista Liikenneviraston ja ELY-keskusten hoidon ja ylläpidon alueurakointi Hoidonjohtourakkamalli

Lisätiedot

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5. Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.2012 E18-tien (vt 7) kehittäminen välillä Helsinki - Vaalimaa H4 H5 H2 H3

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 30.11.2016 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Hankkeen esittelyvideo, n. 8 min Tilannekatsaus ja tulevat työt, Liikennevirasto Lahden kaupungin kuulumiset

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Prosessimuutos kohti laajamittaista tietomallintamisen hyödyntämistä Tiina Perttula Built Environment Process

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Taivalkosken kunnan vakuutukset Veli-Seppo Vuoristo Aon Finland Oy Kirkkokatu 17 B Oulu

Tarjouspyyntö. Taivalkosken kunnan vakuutukset Veli-Seppo Vuoristo Aon Finland Oy Kirkkokatu 17 B Oulu Veli-Seppo Vuoristo Regional Manager veli-seppo.vuoristo@aon.fi Tarjouspyyntö Taivalkosken kunnan vakuutukset 22.06.2017 Veli-Seppo Vuoristo Aon Finland Oy Kirkkokatu 17 B 90100 Oulu Aon Risk Solutions

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Raportti 1 Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Kuukausiraportti nro 11/2017 Tarkastelujakso: 1.11.2017-30.11.2017 Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Hyväksynyt: Liikennevirasto Liikennevirasto PL 33, 00521

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista tilaaja: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ajankohta: 12. - 19.1.2005 toteutus: kyselyyn kutsuttiin 50 merkittävintä kiinteistönhoidon

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Hankintamenettelyiden riskienhallinta

Hankintamenettelyiden riskienhallinta Hankintamenettelyiden riskienhallinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 39/2004 Hankintamenettelyiden riskienhallinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 39/2004 Tiehallinto Helsinki 2004 Kansi: Anja

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Maastomalliohje ja Maastotietojen hankinnan toimintaohje Matti Ryynänen

Maastomalliohje ja Maastotietojen hankinnan toimintaohje Matti Ryynänen Maastomalliohje ja Maastotietojen hankinnan toimintaohje Matti Ryynänen 8.9.2011 Esityksen sisältö Ohjeiden nykytila Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot, Mittausohje Maastotietojen hankinta, Toimintaohjeet

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot