ALLERGISEN LAPSEN OHJAUSKANSIO LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAN NEUVONNAN JA OHJAUKSEN TUKENA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALLERGISEN LAPSEN OHJAUSKANSIO LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAN NEUVONNAN JA OHJAUKSEN TUKENA"

Transkriptio

1 ALLERGISEN LAPSEN OHJAUSKANSIO LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAN NEUVONNAN JA OHJAUKSEN TUKENA Kumpulainen Mira Lampinen Tiina Opinnäytetyö Kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK)

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LAPSEN HOITOTYÖ PERHEKESKEISYYS HOITOTYÖSSÄ OHJAUSKANSION TUOTTAMISPROSESSIN KUVAUS OHJAUSKANSION SISÄLLÖN PERUSTELUT ARVIOINTI JA POHDINTA OPINNÄYTETYÖN PROSESSISTA JA LOPPUTULOKSESTA LÄHTEET

3 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / PIEKSÄMÄEN YKSIKKÖ Kumpulainen, Mira Lampinen, Tiina Allergisen lapsen ohjauskansio lastenneuvolassa annettavan ohjauksen ja neuvonnan tukena Pieksämäki sivua Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia lasten allergioita käsittelevä ohjauskansio lastenneuvolan henkilökunnalle. Kansion tavoitteena on yhdenmukaistaa terveydenhoitajien antamaa asiakasneuvontaa ja ohjausta. Ajatus kansion tarpeellisuudesta tuli Varkauden terveyskeskuksen Kommilan lastenneuvolan vastaavalta terveydenhoitaja Leena Kairalta. Tuotimme helppolukuisen ja selkeän ohjauskansion, jonka toivomme antavan lisätietoa ja tukevan allergisen lapsen perheelle annettavaa ohjausta ja neuvontaa. Ohjauskansio sisältää tietoa yleisimmistä lasten allergisista sairauksista, -tutkimuksista, -hoidosta ja ennaltaehkäisemisestä sekä yhteiskunnan eri tukimuodoista ja allergiaperheiden tukijärjestöistä. Laadimme ohjauskansion kirjallisuudesta ja aikaisemmista alan tutkimuksista saamamme tiedon pohjalta. Työyhteisön edustajan toivomuksesta suunnittelimme ohjauskansion sisällön itsenäisesti, pyrkien ottamaan huomioon lastenneuvolan terveydenhoitajien toiveet ja tarpeet. Ohjauskansion suunnittelu- sekä tuotosvaiheessa olimme yhteydessä opinnäytetyötä ohjaavaan opettajaan sekä työyhteisön edustajaan. Viimeistelyä vaille valmiin ohjauskansion luovutimme Kommilan lastenneuvolan terveydenhoitajien arvioitavaksi. Suullisen palautteen perusteella terveydenhoitajien mielestä kansio on selkeä ja helppolukuinen. Asiasisältö ajankohtainen, kattava ja tavoitteiden mukaisesti tuotettu. Lastenneuvolan asiakkaita ovat alle kouluikäisen lapsen perheet. Neuvolan perustehtävä on perheiden hyvinvoinnin tukeminen, lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen ja terveyden seuraaminen. Neuvolan terveydenhoitaja ja lääkäri ovat tärkeässä asemassa allergiaoireiden varhaisina tunnistajina ja jatkoseurannan järjestäjinä. Lapsen perheen elintavoilla voidaan ehkäistä useiden kansanterveysongelmien, kuten allergioiden syntyä ja kehitystä. Tässä korostuu terveydenhoitajan antama ohjaus, neuvonta sekä yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Avainsanat: Lapsen allergia, asiakasohjaus Säilytyspaikka: DIAK / Pieksämäen yksikön kirjasto

4 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC PIEKSÄMÄKI TRAINING UNIT Kumpulainen, Mira Lampinen, Tiina A Guidance File of an Allergic Child to Support the Guidance Given in a Child Health Clinic Pieksämäki pages The purpose of this study was to compile a guidance file of an allergic child for the staff of a child health clinic. Moreover, the aim of the file was to standardize the guidance practice given by public health nurses. It was Ms Leena Kaira, the public health nurse in charge in Kommila child health clinic in Varkaus who initiated the need for this kind of file. We compiled an easy-to-follow and explicit guidance file which will give further information and support the information given to the family of an allergic child. The file includes information about the most common allergies, their research, treatment and prevention. It also gives information about how society and different kind of organizations support families with an allergic child. This file is based on literature and previous research. As wished by the representative of the child health clinic it was made independently but the wishes and needs of the child health clinic staff were taken into cosideration. Both our directing teacher and a representative from the child health clinic were consultesd while planning and writing the file. The almost complete file was evaluated by the Kommila child health clinic staff. According to their oral evaluation the file is explicit and easy-to-follow. The contents are up-to-date, comprehensive and according to the goals. Customers of a child health clinic consist of the families of children below school-age. The main tasks of a child health clinic are to support the welfare of the families and to monitor the child s physical, mental and social development. Therefore, the public health nurse and the doctor have a key role in reconizing the early symptoms of allergies and in arranging further treatment. Many national health problems, like allergies, can be prevented by the way of living in childhood. Thus, the guidance given by the public health nurse and co-operation between basic health care and specialized health care are emphasized. Keywords: A child s allergy, customer guidance Deposited at: DIAK / Pieksämäki unit`s library

5 1 JOHDANTO Allergiset sairaudet ovat lasten tavallisimpia pitkäaikaissairauksia. Niitä sairastavat lapset ovat enimmäkseen hyväkuntoisia ja muuten terveitä. Allerginen sairaus alkaa usein jo varhain. Tämän vuoksi allergiaperheen ja allergisen lapsen erikoispiirteet on otettava huomioon äitiys- sekä lastenneuvolassa. Allergiaoireiden varhaisen huomioinnin tulisi johtaa sairauden varhaiseen toteamiseen ja hoitoon. (Haahtela, Hannuksela, Terho 1999, 435.) Neuvolan tehtävänä on seurata allergisen lapsen fyysistä- ja psyykkistä kehitystä tavallista tiiviimmin. Pitkäaikaissairaan lapsen perhe tarvitsee myös lastenneuvolan tukea ja neuvontaa. (Haahtela ym. 1999, 436.) Lapsen sairastuminen vaikuttaa koko perheen elämään. Se tuo uusia vaatimuksia lapsen hoitoon ja kasvatukseen ja horjuttaa perheen tasapainoa. Se muuttaa perheen toimintaa ja sisäisiä suhteita ja edellyttää perheeltä uudenlaista toimintaa. Hyvien selviytymiskeinojen avulla perhe saavuttaa helpommin tasapainotilan. Lapsen sairaus on haaste myös hoitotyöntekijöille joiden tehtävä on jakaa tietoa ja tukea vanhempia muuttuneessa tilanteessa. Jokainen perheenjäsen reagoi jollakin tavalla lapsen sairastumisesta johtuviin muutoksiin. Vanhempien rooli on tärkeä perheen ja sen jäsenten normaalin kasvun ja kehityksen turvaamisessa. Hyvin toimivasta neuvolajärjestelmästään tunnettu Suomi tavoittaa lähes kaikki suomalaiset lapsiperheet. Neuvola on paikka johon lapsiperheet tukeutuvat ongelmia kohdatessaan. Usein neuvolan terveydenhoitaja tuntee perheen taustan, joten kynnys hoiton hakeutumiseen madaltuu. Alergisen lapsen ohjaus neuvolassa tulee sekä perheelle että yhteiskunnalle edulliseksi. Neuvolan lääkäri ja terveydenhoitaja ovat tärkeässä asemassa allergiaoireiden varhaisina tunnistajina ja jatkoseurannan järjestäjinä. Neuvolan päätehtävä on ensitiedon antaminen. Opinnäytetyömme tarkoituksena on yhdenmukaistaa terveydenhoitajien antamaa asiakasneuvontaa ja ohjausta sekä antaa mahdollista lisätietoa yleisimmistä lasten allergisista sairauksista, -tutkimuksista, -hoidosta ja ennaltaehkäisystä sekä yhteiskunnan tukimuodoista ja allergiaperheiden tukijärjestöistä.

6 3 2 LAPSEN HOITOTYÖ Lasten hoitotyön lähtökohtana on lapsi ja hänen perheensä, jotka tarvitsevat apua, tukea ja ohjausta. Hoitotyön tavoitteena on auttaa lasta ja hänen perhettään toiminnoissa, jotka tähtäävät terveyden saavuttamiseen tai sen ylläpitämiseen. Lasten hoitotyötä ohjaavat arvot ja periaatteet ovat sidoksissa ympäröivän yhteiskunnan arvoihin, kulttuuriin ja aikakauteen. Arvoihin sekä periaatteisiin vaikuttavat lisäksi terveydenhoitajien omat kokemukset ja tiedot sekä hoitoyhteisön kulttuuri. (Ivanoff, Kitinoja, Rahko, Risku, Vuori 2001, 12.) Tärkein arvo lasten hoitotyössä on ihmisarvo, jonka jokainen lapsi saa syntyessään riippumatta rodusta, uskonnosta tai kansallisuudesta. YK:n ihmisoikeuksien julistus sekä myöhemmin 1989 allekirjoitettu Lasten oikeuksien yleissopimus korostavat lasten ihmisarvoa kaikkialla maailmassa. Tähän sisältyy omasta ja toisen hyvästä olosta ja terveydestä huolehtiminen. Terveys on myös yksi hoitotyön arvoista. (Ivanoff ym. 2001, 12.) Lapsen lisäksi on tärkeää kunnioittaa ja arvostaa koko perhettä, joita tulisi hoitaa ainutlaatuisena kokonaisuutena. Suomen hallitusmuoto takaa kaikille ihmisille, iästä riippumatta hengensuojan. Mikäli vanhemmat kieltäytyvät lapselleen välttämättömästä tutkimuksesta sekä hoidosta, lapsen edun määrittää lääkäri tai sosiaaliviranomainen. (Ivanoff, ym. 2001, 12.) 3 PERHEKESKEISYYS HOITOTYÖSSÄ Vuosina tehtyjen opinnäytetöiden pohjalta on tehty tutkimuksia, jotka käsittelevät vanhempia, äitejä, isiä, lapsia, neuvolaa ja hoitotyön tekijöitä sekä perhekeskeisyyttä. Tutkimustulosten mukaan terveydenhoitajan työssä painoalueena olivat perhekeskeisyys, kokonaisvaltaisuus sekä perheiden ja lasten tukeminen. Tutkimuksissa käytettyjen opinnäytetöissä perhekeskeisyys kohdistui pääasiassa vanhempiin, mutta myös lapsiin

7 4 heidän myöhemmissä kehitysvaiheissaan. Vanhempien ja lasten toiveiden huomioimista pidettiin hyvään hoitoon sekä perhekeskeisyyteen kuuluvana. (Paunonen, Vehviläinen- Julkunen 1999, 115.) Vuorovaikutusta ammattihenkilöiden ja vanhempien sekä lasten välillä pidettiin tärkeänä tuettaessa vanhempien ja lasten eri kehitysvaiheita ja autettaessa heitä selviytymään vaikeista tilanteista. Erilaisina tukimuotoina tuotiin esiin sosiaalinen, informatiivinen, emotionaalinen, toiminnallinen, hengellinen, tiedollinen ja käytännöllinen tuki. (Paunonen ym. 1999, 113.) Vuorovaikutukseen ja tukemiseen liittyy läheisesti perhekeskeisyys, jossa hoitohenkilöstön tulisi ottaa perhe yksilöllisesti huomioon ja tukea perheen yhteenkuuluvuutta, kommunikointia, toimivuutta sekä joustavuutta. Tutkimuksessa tuli esille, että lapsen syntymän jälkeiset muutokset vaikuttavat siihen, millaiseksi äiti kokee lapsen terveyden. Terveydenhuoltopalveluiden olemassaolo antaa heille turvallisuuden tunteen. Terveyskasvatuksessa vanhemmat pitivät tärkeänä, että heidän mielipiteensä huomioidaan. (Paunonen ym. 1999, 110, 114.) Analyysin perusteella perhekeskeisyys on enemmän kuin perheen huomioon ottamista ja tukemista. Siihen liittyy kaikki se tieto ja ohjaus jolla edistetään ja helpotetaan lapsen ja vanhempien elämää ja kehittymistä itsenäisenä perheenä. Perhekeskeisyyttä vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten ihmisläheinen suhtautuminen ja herkkyys tunnistaa perheen asioita sekä halukkuus toimia sen mukaisesti. (Paunonen ym. 1999, 115.) Hoitotyön perhekeskeisyyttä on pohdittu useammista näkökulmista ja tutkittu sen toteutumista eri alueilla. Perhekeskeisyys voi tarkoittaa sitä, että koko perhe otetaan mukaan lapsen taustatueksi tai että perhe itsessään on hoitotyön asiakas. Kun koko perhe on asiakkaana, ei hoitotyössä riitä lähestymistavaksi yksilölliset keinot. (Ivanoff, ym. 2001, 22.) Tutkimusten mukaan asiakkaat eivät ole kokeneet mm. lastenneuvolan palveluja kovin perhekeskeisiksi (Kaila-Behm, 1997, Tarkka, 1996, Vehviläinen-Julkunen, 1996, Viljanen, 1993, Viljanen & Lauri, 1990). Pelkosen (1994) tutkimuksessa lapsiperheiden voimavaroista ja niiden vahvistamisesta hoitotyön keinoin todettiin, että neuvolan antama tuki oli ollut todennäköisesti riittä

8 5 mätöntä sekä väärin kohdistettua, koska kaksi tärkeää voimavaraa, voimien riittävyyden säätely ja sosiaaliset tukiverkot olivat toteutuneet huonosti. Tutkimuksessa todettiin myös, että voimavarojen vahvistaminen oli usein kohdistunut niihin, joilla voimavaroja oli ennestäänkin. Lisäksi todettiin, että palvelut olisi suunniteltava erikseen kullekin perheelle, koska perheiden tuen tarpeet ja lastenneuvolaan kohdistamat odotukset olivat hyvin erilaisia. Tulosten mukaan perheen näkökulma ja perheen käsite oli epäselvä suurelle osalle lastenneuvola työtä tekevistä terveydenhoitajista. (Ivanoff, ym. 2001, 23.) 4 OHJAUSKANSION TUOTTAMISPROSESSIN KUVAUS Marraskuussa 2002 ollessamme äitiysneuvolaharjoittelussa, teimme tiedusteluja olisiko neuvoloilla aiheita opinnäytetyötä varten. Varkauden Kommilan lastenneuvolan vastaava terveydenhoitaja kertoi toiveesta saada ohjauskansio, yhtenäistämään henkilökunnan toimintakäytäntöjä allergisen lapsen ja hänen perheensä ohjauksessa ja neuvonnassa. Omakohtaisten kokemustemme myötä allergisten lasten vanhempina, kiinnostuimme heti aiheesta. Aiheeseen syvemmin perehtyessämme arvioimme saavamme tuottamisen kautta valmiuksia tulevaisuuden terveydenhoitajan työtämme varten. Aiemmin Kommilan lastenneuvolaan oli tehty kansio astmalapsen vanhemmille, ja vastaavan terveydenhoitajan toiveena oli saada samalla tyylillä tehty ohjauskansio henkilökunnalle. Kansion suunnitteluvaiheessa päätimme tuottaa ohjauskansion, joka sisältäisi tietoa lasten yleisimmistä allergioista sekä toimintaohjeista. Rajasimme aiheen niin, että emme tässä työssä käsittele lasten astmaa. Vaikka lasten astma ja allergia kulkevat usein rinnakkain, eikä aiemmin tehdyssä astman ohjauskansiossa ole toimintakäytäntöjä henkilökunnalle, päätimme olla käsittelemättä omassa työssämme lasten astmaa. Tähän rajaukseen päädyimme, koska lasten allergia itsessään aiheena on jo hyvin laaja. Vastaavan terveydenhoitajan toiveena oli, että tekisimme opinnäytetyön mahdollisimman itsenäisesti. Ilmoitimme päättötyömme aiheen ohjaavalle opettajallemme ja aloitimme materiaalin kokoamisen ohjauskansiotamme varten. Materiaalia haimme internetistä ja alan kirjallisuudesta sekä tehdyistä tutkimuksista. Maaliskuussa 2003 kävimme ohjaavan opettajamme ohjauksessa ja näytimme raakaversion opinnäytetyömme ohjauskansiosta sekä suunnittelimme jatkotyöskentelyä. Otimme

9 6 yhteyttä Kommilan lastenneuvolaan ja sovimme ajan, kansion sisällön hyväksyttämistä varten. Saamamme palautteen pohjalta jatkoimme opinnäytetyömme tuottamista. Otimme yhteyttä Joutenlahden ala-asteen luokanopettajaan ja pyysimme yhdysluokan johon kuuluu ala-asteen 1-2 luokka oppilaita tekemään työtämme varten kuvituksen toiveidemme pohjalta. Ajatus tuntui luokanopettajasta kiinnostavalta ja hän lupasi oppilaiden kanssa toteuttaa toiveemme. Kuvia noutaessamme palkitsimme taiteilijat jäätelöllä ja ilmapalloilla. Yhteydenpitoa työelämäyhteistyökumppaniimme yritimme hoitaa puhelimitse. Työyhteisön kiireiden ja resurssipulan vuoksi yhteydenpito jäi valitettavan vähäiseksi. Edelleen he tuntuivat toivovan, että toteuttaisimme opinnäytetyömme mahdollisimman itsenäisesti. Ohjauskansion valmistuttua veimme sen esiluettavaksi tutulle sairaanhoitajalla sekä Varkauden lastenneuvolan terveydenhoitajalle. Saamamme palaute oli positiivista ja kannustavaa. Ohjauskansion valmistuttua aloimme työstää teoriaosuutta, jossa määrittelemme suppeasti työssämme esiintyviä käsitteitä sekä ohjauskansion tekoprosessia ja sen arviointia. Valmiin kansion luovutamme toukokuussa 2003 Varkauden lastenneuvolan käyttöön. 5 OHJAUSKANSION SISÄLLÖN PERUSTELUT Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ajanmukainen ja selkeä ohjauskansio, joka toimii terveydenhoitajan työvälineenä allergisen lapsen ja hänen perheensä ohjauksessa. Kansion tavoitteena on yhdenmukaistaa terveydenhoitajien antamaa asiakasneuvontaa ja ohjausta sekä antaa mahdollista lisätietoa yleisimmistä lasten allergisista sairauksista, - tutkimuksista, -hoidosta ja -ennaltaehkäisystä sekä yhteiskunnan eri tukimuodoista ja allergiaperheiden tukijärjestöistä. Ohjauskansion sisällön suunnittelimme kirjallisuudesta ja aikaisemmista alan tutkimuksista saamamme tiedon pohjalta, lastenneuvolan toiveita noudattaen. Allergia Allergialla tarkoitetaan elimistön epätarkoituksenmukaista, oireita aiheuttavaa reagointia ympäristössä kuten luonnossa, sisäilmassa, ilmassa, ruoka-aineissa esiintyviin ainei

10 7 siin Tällöin ihmisen elimistö muodostaa vasta-ainereaktion näitä ympäristön sinänsä vaarattomia aineita kohtaan ja allergiset oireet syntyvät tämän vasta-ainereaktion seurauksena. Oireet muodostuvat limakalvojen ärsytyksestä, limanerityksestä ja turpoamisesta sekä ihon ärsyyntymisestä ja tulehduksesta. (www.terveysportti.fi) Allerginen ominaisuus on usein perinnöllinen. Molempien vanhempien sairastaessa allergiaa, on lapsen sairastumisriski 70 %. Mikäli vanhemmilla ei ole allergiaa, on lapsen riski sairastua n. 12 %. Allergisille oireille on tyypillistä niiden vaihtelu eri ikäkausina; pienten lasten allergia ilmenee yleensä iho-oireina (ns. maitorupi ja taiveihottuma), ruoka-aineallergiana (maito, viljatuotteet, kananmuna). Allergiset oireet vaihtelevat myös eri elämäntilanteissa; siitepölynuha voi pahentua astmaksi tai lapsena vaivannut allerginen ihottuma puhjeta aikuisiällä uudelleen vaikkapa elämänkriisin yhteydessä. Kaikkia mekanismeja allergisten oireiden muuttumiseen ja kehittymiseen ei tunneta. (www.terveysportti.fi). Ohjauskansion ensimmäisessä luvussa olemme lyhyesti ja ytimekkäästi tuoneet esille allergian keskeiset käsitteet ja yleistä tietoa allergiasta. Allergisen lapsen perhettä ohjaavan terveydenhoitajan on hyvä tietää, miten allergisoituminen tapahtuu ja minkälaisia reaktioita siitä saattaa seurata. Ohjauksesta tulee perustellumpi, kun asiakkaalle voi kertoa mistä lapsen allergiassa on kyse. Tässä luvussa emme ole käsitelleet kansion aihepiirien käsitteiden määrityksiä, koska mielestämme ne ovat paremmin löydettävissä kunkin osion alusta. Atopia ja urtikaria Atooppinen ihottuma ja nokkosrokko eli urtikaria ovat tavallisimpia ihotauteja. Atopiaa esiintyy noin 10 %:lla väestöstä jossain elämänvaiheessa. Tauti on perinnöllinen: lapsista noin 70 %:lla on atooppinen ihottuma, mikäli molemmat vanhemmat sairastavat atopiaa. (Kokkonen, Nylén, Reinikainen 2001, 38.) Urtikariaa esiintyy noin %:lla suomalaisista ainakin kerran elämässään. Vain pienellä osalla urtikariapotilaista todetaan allerginen urtikaria. Se on tavallisempi lapsilla kuin aikuisilla. Lapsilla allergisen urtikarian aiheuttajista tärkeimpiä ovat ruokaaineet (maito, kananmuna, kala ja pähkinä). Terveydenhoitajan on tärkeää tunnistaa

11 8 urtikarian oireet, koska sen oireet saattavat joskus viitata allergiaan. Urtikaria on lievimmillään helposti hoidettava ja ohimenevä ihotauti. Pahimmillaan se voi ilmetä hengenvaarallisena anafylaktisena reaktiona. Hankalimpia ovat sellaiset kroonisen urtikarian muodot, joiden syy jää selvittämättä ja oireet toistuvat ajoittain. (Kokkonen ym. 2001, 45.) Pitkäaikaisen ihosairauden vaikutusta lapsen ja perheen elämään ei pidä vähätellä. Ihotauti voi vaikuttaa sekä fyysiseen-, psyykkiseen- että sosiaaliseen hyvinvointiin. Tarkoituksena on auttaa lasta ja perhettä huomaamaan mikä lapsessa on yhä tervettä. Ihosairaudesta huolimatta hän pystyy yleensä liikkumaan ja hänen aistinsa toimivat normaalisti. Toisinaan ihosairauden suurimmat vaikutukset näkyvät lapsen minäkuvassa aiheuttaen masennusta, häpeää ja epäsiisteyden tunnetta. Ihosairaus saattaa vaikuttaa myös koko perheen ja lähiympäristön välisiin suhteisiin. Ympäristö saattaa suhtautua ihotautia sairastavaan ennakkoluuloisesti, tartuntaa peläten, mikä saattaa saada lapsen epäluuloiseksi ja varovaiseksi. Tällöin olisi hyvä ottaa puheeksi kuntoutuksen ja vertaistuen merkitys. (Kokkonen 2001, ) Ihosairaus voi pahentua, kun lapsen yleiskunto heikkenee esimerkiksi tulehdusten takia. Ohjauksessa tulisi kannustaa hyvän yleiskunnon hankkimiseen ja ylläpitämiseen. Perheen ja lapsen kanssa tulisi keskustella ulkoilun ja liikkumisen tärkeydestä ja rohkaista ihosairaudesta huolimatta mukaan liikuntaryhmiin. Olisi hyvä myös opastaa terveellisen ruokavalion käyttöön ja kannustaa mahdollisen ylipainon vähentämiseen. Riittävän levon merkitystä tulisi korostaa ja pyrkiä yhdessä miettimään keinoja mikäli lapsen on esimerkiksi kutinan vuoksi vaikea saada nukutuksi. Passiivisen tupakoinnin haitallisista vaikutuksista lapsen ihoon ja ihosairauteen tulisi myös kertoa. (Kokkonen 2001, ) Ohjaamisen ja opettamisen tavoitteena on siirtää vastuuta hoidosta lapsen vanhemmille. Opetustilanteiden pitäisi olla vuorovaikutuksellisia, jotta hoitaja saisi palautetta vanhempien ajattelusta ja tiedon riittävyydestä. Allergisen lapsen lääkehoidossa on erityisesti huomioitava kortisonivoiteet ja niiden harkittu käyttö pienen lapsen kehittymättömälle iholle. Lapsen vanhempien on tiedettävä, miten vahva kortikosteroidivoide heillä

12 9 on käytössään, ja mille ihoalueelle sitä voi käyttää. Oikea tieto lääkevoiteiden käytöstä vähentää perheen ennakkoluuloja ja edistää niiden oikeaa ja turvallista käyttöä. (Kokkonen 2001, ) Ruokayliherkkyys, ristiallergia ja lisäaineyliherkkyys Ruoassa on paljon erilaisia aineita, jotka saattavat toimia allergeeneina. Jo pieni vauva saattaa herkistyä äidinmaidossa oleville allergeeneille. Ensimmäisen ikävuoden aikana lapset yleisesti kehittävät lyhytaikaisia immunoglobuliini E-vasteita ruokien allergeeneille, mutta normaalisti tämä vaste sammuu nopeasti ja kyseiselle allergeenille syntyy sietokyky. Syytä miksi vaste joskus sammumisen sijasta voimistuu ja johtaa ruokaallergiaan ei vielä tiedetä. (Ravitsemuskatsaus 1/1999, 10.) Ruoka-allergioita esiintyy eniten alle 1-vuotiailla. Varhaislapsuuden allergiat häviävät yleensä ruokavaliohoidolla ja kouluikään mennessä yli puolet lapsista yleensä paranee. Useimmiten lapset herkistyvät yleisesti allergisoiville ruoka-aineille kuten munalle, maidolle, viljalle ja kalalle. Kasviksille, hedelmille, mausteille ja pähkinöille herkistyminen, joka yleensä liittyy siitepölyallergiaan, on harvinaista alle vuoden iässä. Vaikka allergiaoireet usein häviävät, saattavat varhaislapsuuden ruoka-aineallergiat ennustaa myöhemmin hengitystieallergioita. Siitepölyallergia ilmaantuu harvoin alle kaksivuotiaana. Varsinkin koivun siitepölyallergiaan liittyy yli 70 %:lla kasviallergia. (Ravitsemuskatsaus 1/1999, 10.) Eri kasvien sisältämien siitepölyjen allergeenit ovat usein ristiin reagoivia, eli syntyy ristiallergia. Tällä tarkoitetaan, että vähintään kaksi allergeenia muistuttaa niin paljon toisiaan, että alkuperäiselle allergian aiheuttajalle reagoiva lapsi saa oireita myös toisesta allergeenista, vaikka aiempaa altistusta sille ei olisi. Ruoka-aineallergia luo perheelle alkuhämmennystä ja epätoivoa, jonka jälkeen perhe vähitellen tottuu ja sopeutuu ajatukseen. Varmistunut allergiadiagnoosi saattaa olla helpotus, kun lapsen vaivat vihdoin saavat selkeän nimen ja hoito-ohjeet. Tämä tuo kuitenkin mukanaan uusia huolenaiheita. Epävarmuutta ruokavalion onnistumisesta, tuoteselostusten tutkimista, varuillaanoloa yllätysten varalta, rajoituksia elämään, ristirii

13 10 toja ympäristön kanssa jne. Vanhemmat saattavat kantaa huolta lapsen hyvinvoinnista ja tasapainoilla tiukan hoidon ja ylihuolehtimisen välillä. (Peuhkuri 1996, 67.) Lapsen hoidosta vastaavien olisi hyvä muistuttaa vanhempia siitä, että varsinkaan pieni lapsi ei usein kärsi ruokarajoituksista. Joskus sen sijaan ympäristöllä on vaikeuksia suhtautua asiaan. Toisten mielestä ruokarajoitukset ovat tarpeetonta hienostelua ja valmistusaineiden jahtaaminen turhaa salapoliisityötä, toiset sitä vastoin säälittelevät lasta kun hän ei saa kiellettyjä herkkuja. (Peuhkuri 1996, 67.) Tutkimuksilla ei ole voitu yksiselitteisesti osoittaa, pitävätkö pienet määrät vältettäviä ruoka-aineita yllä tulehdusta suolessa ja herkistävätkö ne siten uusille ruoka-aineille. Käytännön ruokavaliohoidossa vältetään vain todettuja allergeeneja. Välttämisruokavalion on oltava tarkka ja tiukka silloin, kun oireet ovat rajut ja laaja-alaiset. (Ravitsemuskatsaus 1/2002, 15.) Mikäli lapselta on kielletty useita ja tavallisimpia ruokia, vaatii hänen ruokavalionsa suunnitteleminen ja toteutus suurta kekseliäisyyttä ja viitseliäisyyttä. Tavallisesti moni allerginen lapsi ohjataan ravitsemusterapeutille ruokavalioneuvontaan. Ravitsemusterapeutti laatii yhdessä vanhempien kanssa listan sopivista ja sopimattomista ruoista. Lista auttaa vanhempia muistamaan mitä ruoka-aineita on vielä käytössä. Keskustelut ravitsemusterapeutin tai muun asioista perillä olevan terveydenhuoltohenkilön kanssa ovat keskeinen osa ruokavaliohoitoa. Lääkärillä ei aina ole riittävästi aikaa eikä käytännön tietoa ruoanvalmistusmenetelmistä, sopimattoman ruoan korvaamisesta eikä ruokaaineiden saannista. (Peuhkuri 1996, 68.) Lisäaineet ovat pieninä määrinä käytettyjä aineita, jotka parantavat elintarvikkeen säilyvyyttä, valmistusta ja vaikuttavat mahdollisesti sen makuun, hajuun tai väriin. Lisäaineyliherkkyydet ovat Suomessa harvinaisia. Atooppisista lapsista n. 2 %:lla on havaittu oireita lisäaineista. Joillakin lapsilla, joilla on astma tai nokkosihottumaa, saattaa esiintyä oireiden pahenemista, kun he saavat elimistöönsä elintarvikkeiden lisäaineita. Terveydenhoitajan on hyvä huomioida, että lapsen luonnottoman yliaktiivisuuden taustalla saattaa olla lisäaine-intoleranssi. (Kuzemko 1988, )

14 11 Viime vuosina on tutkittu miten allergioiden lisääntymistä voitaisiin vähentää bakteerihoidolla. Tutkimusten avulla on saatu viitteitä, että ruoansulatuskanavan sopiva mikrobifloora voisi ehkäistä atooppisia sairauksia. On havaittu, että suolistotulehduksissa ja mikrobiflooran ollessa epätasapainossa suolen limakalvo tulee läpäisevämmäksi jolloin antigeeneja pääsee kulkeutumaan elimistöön. Tämän seurauksena syntyy yliherkkyysreaktioita. (Ravitsemuskatsaus 1/1999, 11.) Elimistölle suotuisan mikrobiflooran kehittymisessä Probioottiset bakteerit ovat tulleet entistä vahvemmin esille. Probiootteihin kuuluvasta Lactobacillus GG:stä on saatu lupaavia tutkimustuloksia. Sen on todettu mm. normalisoivan limakalvon läpäisevyyttä ja vähentävän suolen tulehdusta. Sen on myös todettu helpottavan maitoallergian oireita. Probioottien käytöstä tukihoitona allergisten lasten suolistotulehduksen hillitsemiseen on jo olemassa tutkimusnäyttöä. (Ravitsemuskatsaus 1/1999, 11.) Maitoallergia ja laktoosi-intoleranssi On tärkeää huomioida lapsen maitoallergia jo neuvolassa, koska maidolla on keskeinen merkitys lapsen ruokavaliossa. Lapsi saa maidosta 1/3 päivittäisestä energiastaan, 1/2 proteiineista, 2/3 B2-vitamiineista sekä 90 % päivittäisestä kalsiumista. Laktoosiintoleranssi ja maitoallergia sekoitetaan usein keskenään. Laktoosi-intoleranssilla ei ole kuitenkaan mitään tekemistä allergian kanssa. Laktoosi-intoleranssi johtuu maitosokeria pilkkovan entsyymin puutteesta, eikä sitä pidä sekoittaa maito-allergiaan. Molemmissa on kuitenkin kyse maitointoleranssista; maidon juomisesta seuraa oireita. Maitoallergia on yleensä pikkulasten vaiva joka usein puhkeaa imetyksen jälkeen, kun lapsen suolisto altistuu lehmänmaidon proteiineille. Maitoallergiassa elimistö tuottaa IgE-vasta-aineita maidon proteiinille (valkuaiselle), eli elimistö yrittää torjua ruokaainetta tuottamalla sille vasta-ainetta. Maitoallergian esiintyvyys on 2-3 % alle kolme vuotiailla lapsilla. Maitoallergia on usein ohimenevää, parantuen usein ennen kouluikää. (Allergia & Astma 3/2002, 29.) Laktoosi-intoleranssi on yleensä aikuisten vaiva, lapsilla se on melko harvinainen. Laktoosi-intoleranssissa elimistö ei tuota ohutsuolessa laktaasientsyymiä, jota tarvitaan laktoosin eli maitosokerin hajottamiseksi glukoosiksi ja galaktoosiksi. Pilkkomaton

15 12 laktoosi toimii paksusuolessa bakteereiden ravintona ja seurauksena syntyy oireita; ilmavaivat, vatsan turvotus, vatsakivut tai ripuli. Laktoosin sieto on yksilöllistä, joku sietää hapanmaitotuotteita ja toiselle jo vähälaktoosinenkin tuote aiheuttaa oireita. (Allergia & Astma 3/2002, 29.) Laktoosin sietokyky on sitä yleisempää, mitä pohjoisemmassa ollaan. Suomessa laktoosi-intoleranssigeeni on joka kuudennella, mutta heistä vain puolet, saavat laktoosista oireita. Laktoosi-intoleranssin toteamiseen on kehitteillä geenitesti jonka avulla saadaan tulos yksinkertaisemmin ja nopeammin kuin laktoosirasituskokeella. Geenitestillä tulos on myös varmempi. Tutkijoiden arvion mukaan geenitesti saadaan käyttöön muutamassa vuodessa. (Ravitsemuskatsaus 1/2002, 12.) Vilja-allergia ja keliakia Viljat ovat merkittävä energian, kuidun ja proteiinin lähde. Niillä on myös tärkeä merkitys B-ryhmän vitamiinien, sinkin, seleenin ja muiden hivenaineiden lähteenä. Viljaallergia on maitoallergiaa harvinaisempi. Se puhkeaa yleensä lapsuusiässä, usein jo alle yksi vuotiaana. Sitä esiintyy noin 0,5-1,5 %:lla pikkulapsista. Vilja-allergiassa elimistö tuottaa IgE-vasta-aineita viljan proteiineille. (Allergia & Astma 3/2002, 30). Vilja-allergian oireita ovat iho- ja ruoansulatuselimistön oireet. Myös hengitystieoireet ovat mahdollisia, mutta harvinaisempia. Vilja-allergia puhkeaa yleensä lapsuusiässä ja usein lapsi alkaa oireilla sen jälkeen, kun hän alkaa saada n. puolivuotiaana puuroja ja vellejä. On tärkeää, että allergisoivaa viljaa vältetään ehdottomalla tarkkuudella, koska jatkuva pieni viljamäärä pitää yllä oireita ja viivästyttää allergian paranemista. Useimmiten vilja-allergia häviää iän myötä, yleensä jo ennen kouluikää. (Allergia & Astma 3/2002, 30.) Keliakia on elinikäinen suolistosairaus, jossa viljan proteiini eli valkuaisaine aiheuttaa suolistossa tulehdusreaktion, josta seuraa suolinukan vaurioitumista. Seurauksena on ravinteiden imeytymishäiriö, jolloin lapsen paino ei enää nouse tai hän alkaa vähitellen jopa menettää painoa (Kuzemko ). Keliakian oireet ovat hyvin moninaisia kuten ripuli, suolistokivut, kaikenlaiset ilmavaivat, ylävatsakivut, väsymys, ummetus,

16 13 anemia. Se voi olla myös täysin oireeton tai vain hyvin lieväoireinen. Sairauden hoitona on elinikäinen gluteeniton ruoka-valio. (Allergia & Astma 3/2002, 30.) Allerginen nuha Viimeaikaisten tutkimusten perusteella on havaittavissa, että allerginen nuha heikentää elämän laatua selvästi enemmän kuin monet vakavampina pidetyt taudit. Allerginen nuha häiritsee sekä lapsen että koko perheen nukkumista aiheuttaen päiväväsymistä. Väsymyksen lisäoireina lapsilla voi esiintyä myös keskittymiskyvynpuutetta, käyttäytymishäiriöitä sekä uupuneisuutta. (Vesterinen, Terho 1998, 96.) Ohjaus allergisen nuhan ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on tärkeää. Vaikka allerginen nuha on yksi tavallisimpia sairauksia, sitä hoidetaan usein huonosti. Lapsilla hoitamaton allerginen nuha johtaa ulospäin näkyviin piirteisiin kuten tummiin silmänalusiin, toistuviin allergisiin tervehdyksiin (nenän pyyhkäisy) ja tyhjään katseeseen (nenä tukossa, suu auki). Näiden oireiden vuoksi lapsi voi joutua jopa kiusauksen kohteeksi tai leimatuksi. (Allergia & Astma 3/2002, 39.) Hoitamaton allerginen tulehdusreaktio nenän limakalvolla aiheuttaa myös tulehdusreaktion keuhkoissa. Allergista nuhaa sairastavalla lapsella on moninkertainen riski sairastua astmaan. (Allergia & Astma 3/2002, 39.) Koska pitkäaikainen nenän tukkoisuus johtaa usein suuhengitykseen, ja virhepurentaa esiintyy melkein kolme kertaa enemmän suuhengittäjillä kuin nenän kautta hengittäjillä, (Vesterinen ym. 1998, 94) olemme katsoneet tärkeäksi käsitellä ohjauskansiossamme myös allergisen lapsen suunhoitoa. Allergiseen nuhaan liittyy usein myös allerginen silmän sidekalvontulehdus, jonka oireet voivat heikentää lapsen näköä (Vesterinen ym. 1998, 95-96). Tämän vuoksi olemme käsitelleet allergista silmätulehdusta ohjauskansiossamme. Hyönteispistoallergia Hyönteisallergia on varhaisin historian tuntema allergiamuoto. Allergiset reaktiot hyönteisten pistoille tai puremille ovat hyvin yleisiä lapsilla, mutta usein ne jäävät tunnistamatta ellei niihin liity yleisoireita kuten ihottumaa ja kudosten turvotusta, hengitys

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa

Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa Allergiaa ja astmaa sairastavat lapset osana erityispäivähoitoa AHDISTAA JA ÄRSYTTÄÄ: VIHKONEN ALLERGIA- JA ASTMALASTEN PÄIVÄHOIDOSTA FORSSASSA Mari Sundholm Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille

ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS ÄITIYSNEUVOLASSA SAATUUN OHJAUKSEEN Tutkimus Varkauden äitiysneuvoloiden asiakkaille Kettunen Tiina Pulliainen Laura Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön

Lisätiedot

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa Kati Eskelinen Hanna Lehrbäck Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä EVÄITÄ ELMERILLE Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä Tuula Kaittovuori Katja Kuoppala Päättötyö Kevät 2000 Diakoniaammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSET ALLERGIASTA JA ASTMASTA

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSET ALLERGIASTA JA ASTMASTA LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSET ALLERGIASTA JA ASTMASTA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Helmikuu 2006 Pro grdu -tutkielma Nuutila Minna TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen

RAKASTETTAVA PIENOKAINEN. Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen RAKASTETTAVA PIENOKAINEN Opas riskiraskauden vuoksi sairaalahoidossa olevalle äidille ja hänen puolisolleen Anni Hinssa Janni Hyvärinen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto

Säilytyspaikka: DIAK, Pieksämäen yksikön kirjasto LAPSI SAIRASTAA SYÖPÄÄ. Vanhempien kokemuksia sairaanhoitajan antamasta hengellisestä tuesta Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla Mirva Ahonen Opinnäytetyö Syksy 2006

Lisätiedot

Kati Komulainen. Ruoka-allergiaa sairastavan lapsen hoito, koettu kuormitus ja perheen elämänlaatu äitien arvioimana

Kati Komulainen. Ruoka-allergiaa sairastavan lapsen hoito, koettu kuormitus ja perheen elämänlaatu äitien arvioimana Kati Komulainen Ruoka-allergiaa sairastavan lapsen hoito, koettu kuormitus ja perheen elämänlaatu äitien arvioimana Kasvatustieteen Lisensiaatintutkimus Kevät 2011 Kasvatustieteiden laitos Helsingin yliopisto

Lisätiedot

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje

SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje SYDÄMEN VAJAATOIMINTAPOTILAAN OHJAUS Ohjauskansio ja kotihoito-ohje Sanna Faari ja Johanna Salpakari Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu,diak itä Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI

SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN PERHEIDEN TOIMIVUUS SEKÄ PERHEIDEN SAAMA JA ODOTTAMA TUKI Marjo Sorsa Pro-gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos Toukokuu 2004 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN KURSSIMATERIAALIN PÄIVITTÄMINEN

LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN KURSSIMATERIAALIN PÄIVITTÄMINEN LAPSI JA TAPATURMA -ENSIAPUKURSSIN KURSSIMATERIAALIN PÄIVITTÄMINEN Linda Achrén - Anne Majuri Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Astma ja sen hoito. Ohjatun omahoidon opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan astmapotilaille

Astma ja sen hoito. Ohjatun omahoidon opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan astmapotilaille Astma ja sen hoito Ohjatun omahoidon opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan astmapotilaille Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö Kevät 2008 Titta Jakonen Hanna Valtonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Lasten allergiat Ohjeet ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta Liite 18 6.5.2011 Teija Dunder, Mikael

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Suun terveys- terveysneuvontaa lasta odottavalle ja puolivuotiaan lapsen perheelle

Suun terveys- terveysneuvontaa lasta odottavalle ja puolivuotiaan lapsen perheelle Suun terveys- terveysneuvontaa lasta odottavalle ja puolivuotiaan lapsen perheelle Alsio, Janika Palonen, Heidi Tuomisto, Emmi 2013 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Suun terveys-

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET

KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET Pekka Marttala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalialan suuntautumisvaihtoehto Sosionomi

Lisätiedot

KIRJALLISTEN POTILASOHJEIDEN LAATIMINEN VASTAANOTTOTOIMINTAAN

KIRJALLISTEN POTILASOHJEIDEN LAATIMINEN VASTAANOTTOTOIMINTAAN KIRJALLISTEN POTILASOHJEIDEN LAATIMINEN VASTAANOTTOTOIMINTAAN Heidi Prauda Opinnäytetyö Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

LASTEN PÄÄNSÄRYN JA MIGREENIN HUOMIOIMINEN OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA

LASTEN PÄÄNSÄRYN JA MIGREENIN HUOMIOIMINEN OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA LASTEN PÄÄNSÄRYN JA MIGREENIN HUOMIOIMINEN OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA Marja Sipilä Jenni Pihlamaa Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

EMPULLA ON MIGREENI. - lastenkirja migreenistä 4 5-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitoalan ammattilaisille

EMPULLA ON MIGREENI. - lastenkirja migreenistä 4 5-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitoalan ammattilaisille EMPULLA ON MIGREENI - lastenkirja migreenistä 4 5-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitoalan ammattilaisille Tiina Lehtimaa Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä,

Lisätiedot

TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa

TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa Satu Immonen ja Riikka Kuitunen TYYPIN 1 DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITOKETJU Hoidon kulku sairauden alkuvaiheessa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot