ECJ4000 ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP, Osaamistavoitteet. Keskeinen sisältö. Suoritustavat. Materiaali. Palautteen kerääminen ja käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECJ4000 ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP, 2015. Osaamistavoitteet. Keskeinen sisältö. Suoritustavat. Materiaali. Palautteen kerääminen ja käsittely"

Transkriptio

1 ECJ4000 ORIENTOIVAT OPINNOT 5 OP, 2015 Osaamistavoitteet Opiskelija tutustuu opiskelun käytännön asioihin, orientoituu ja sitoutuu opiskeluun. Opiskelija oppii suunnittelemaan tutkintoonsa liittyvät opinnot ja saa käsityksen oman alansa työtehtäviin. Opiskelija oppii hyödyntämään ja kehittämään omia opiskelutaitoja ja hankkii valmiudet itseohjautuvaan opiskeluun sekä pystyy käyttämään nykyaikaisia tiedonhakumenetelmiä. Viestinnän osuudessa opiskelija hallitsee työelämässä tarvittavia kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, sekä osaa viestiä erilaisissa ryhmissä ja laatia puheviestinnän alaan liittyvän esityksen. Tietokoneen käytön perusteissa tutustuu tietokoneiden, koulun tietoverkon ja opiskelua tukevien ATK-sovellusten tehokkaaseen käyttöön. Englannin perusteet osuudessa opiskelija saavuttaa sellaiset taidot, joita tarvitaan seuraavilla ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset kielioppiasiat ja perussanaston. Keskeinen sisältö AMK-opinnot käyntiin (1op): o Opettaja- ja opiskelijatuutorin tapaamisia, ajankohtaiset opintoasiat, opiskeluun ja koulutusohjelmaan liittyvät käytännön asiat, opintojen suunnittelu ja HOPSin laadinta, insinööri ja työelämän vaatimukset, opiskelutekniikka, kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet, harjoittelun ja työnhaun ohjaus, kansainvälinen toiminta, kehittävän palautteen antaminen Viestinnän perusteet (2op): o yhteisöviestintä ja tuntemattoman tahon lähestyminen, teknisen tekstin kirjoittaminen, työnhaun asiakirjat, raportti, esitykset puheviestinnän osa-alueista, tutustuminen kokoustekniikkaan Tietokoneen käytän perusteet (1op): o PC:n ja koulun tietoverkon käyttöön liittyvät perusasiat, sähköpostijärjestelmä, opintosuoritusrekisteri Wilma ja verkko-oppimisympäristöt, projektipankit, työvälineohjelmat laadukkaiden dokumenttien tuottamiseen Englannin perusteet (1op): o Johdatusta tekniikan alan englannin opintoihin (omasta alasta kertominen, kielten opiskelutekniikkaa), alan perusterminologiaa (yleisesittely oman alan työtehtävistä), englannin kielen kertausta (opastusta rakenteiden kertaamiseen ja itsenäiseen opiskeluun). Suoritustavat Lähiopetus, tuutorointi, harjoitustehtävät. Osallistuminen 80% aloituspäivien ja syksyn lähitunneille. HOPS:n laatiminen ja palauttaminen opettajatuutorille. Työpaikkahakemuksen ja CV:n laatiminen ja palauttaminen viestinnän opettajalle. Lisäksi koko opiskelun ajan opiskelija päivittää HOPSia tarvittaessa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Viestinnän tunneilla oppilaat tekevät työt annettujen ohjeiden mukaisesti ryhmissä tunneilla, opettajan ohjauksessa sekä muulla ajalla itsenäisesti. Puheviestinnän esitys ryhmässä. Englannin opiskeluun sisältyvät lähitunnit harjoituksineen, kotitehtävät ja itsenäinen työskentely. Materiaali OPS, tunneilla jaettava ja verkosta löytyvä materiaali Palautteen kerääminen ja käsittely Opintojakson palaute kootaan sähköisesti tai palautelomakkeella ennen viimeistä opetuskertaa. Opettaja laatii palautteesta yhteenvedon, joka käsitellään viimeisellä kontaktitunnilla. 1

2 Arviointiperusteet Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty/hylätty. Arviontiperusteina oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen vähintään 80% aloituspäivien ja syksyn lähitunneille. Pakollinen HOPSin, työhakemuksen ja CV:n laatiminen ja palauttaminen. Arviointikriteerit Hyväksytty / Hylätty Opintojakson suoritettuaan opiskelija o tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä o tuntee Savonia-ammattikorkeakoulun keskeisimpiä ohjeita, sääntöjä ja opiskelukäytäntöjä o tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintoja ja opintojen edistymistä o tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimisja opiskelutaitoja kehitetään o tuntee ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät o tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja tietää, miten hän voi kehittää omaa kansainvälisyysosaamistaan. o tuntee työhaun käytännöt ja osaa laatia työhakemukset ja CV, sekä toimia työhaastattelutilanteessa. o hallitsee työelämässä tarvittavia kirjallisen viestinnän taitoja ja osaa laatia viestin tuntemattomalle taholle ja raportin. Opiskelija osaa toimia puheviestintätilanteissa ryhmässä ja hän osaa laatia puheviestinnän alaan liittyvän esityksen. o osaa käyttää tavallisimpia työvälineohjelmia o osaa käyttää englannin kielen perusrakenteita o tuntee kielten opiskelutekniikkaa o tuntee oman alansa perussanastoa ja osaa kertoa omasta opiskelustaan ja oman alansa työtehtävistä englanniksi 2

3 Tekniikan alan aloituspäivien ohjelma (Amk-opinnot käyntiin alkaa) PÄIVÄN ALOITUS (AL) (1h) o Tervehdyssanat. Savonia amk ja Tekniikan alan esittely o Opiskelijan ohjauksen esittely o Opiskelijayhdistyksen ja KINRAn esittely KOKOONTUMINEN KOULUTUSALOITTAIN (OS) (1h) o Koulutus- ja kehittämispäällikön, koulutusohjelman vastuuopettajien tervehdys o Aloituspäivien ohjelma o Amk-opinnot käyntiin opintojakson esittely o Opettaja- ja opiskelijatuutoreiden esittely, luokkajaot OPETTAJA- JA OPISKELIJATUUTORIN 1. TAPAAMINEN (T1) 2h o Yleistä alkuvaiheen ohjausta o Esittelyt ja tutustuminen o Orientoivat opinnot/amk-opinnot käyntiin- opintojakson esittelyä tarkemmin o Koulutusohjelman esittelyä lyhyesti o Opiskelijan ohjauksen henkilöstön esittely o Ajankohtaiset opintoasiat (Lukuvuoden työjärjestys, ilmoittautuminen opintojaksoille, rästitenttiin jne.) o Jaetaan Savonian tietoverkon käyttäjätunnukset o Jaetaan aloituspäivien lukujärjestys ja selitään sen merkinnät OPISKELIJATUUTORIN TAPAAMINEN (T2) (2h-) o Tutustumista o Harrastusmahdollisuudet, Kuopio o Kuntosalin käyttö ja liikuntavuorojen varaus o Lukujärjestysten hakeminen Repusta / ASIOsta o Talon tavat: (järjestyssäännöt, tupakointipaikat, pysäköinti, liikkuminen ovissa, jne.) o Koulun tilojen esittely: (turvallisuusohjeet, turvallisuuskävely, henk.kohtaiset kaapit, ilmoitustaulut, luokkalokerot, labrat, kirjasto, kirjakauppa jne.) o Opiskelijapalvelut, oppilasyhdistys o Opiskelijatuutoreiden järjestämää yhteistä toimintaa OPETTAJATUUTORIN 2. TAPAAMINEN (T1) (1h) o Opintojen suunnittelu o Koulutusalan esittely, suuntautumisvaihtoehdot, alustava kuva työtehtävistä o OPS, opintojen rakenne (yleiset, yhteiset, suuntaavat, harjoittelu, vapaasti valittavat, opinnäytetyö) o Ensimmäisen vuoden opinnot tarkemmin, jaetaan lukujärjestys ja selitetään sen merkinnät 3

4 OPISKELUTEKNIIKKA, KOULUTUSOHJELMAKOHTAINEN (OP) (1h) o Koulutusohjelman opiskelukäytäntöjä ja opiskelun luonne (labrat, harjoitustyöselostukset, laskuharjoitukset, tentit, yritysprojektit, projektiopetus, deadlinet, jne. eli miten oikeasti opiskellaan koulutusohjelmassa) o Laboratorioiden tarkempi esittely (esim. DEMOT) OPISKELIJATUUTORIN TAPAAMINEN (T2) (2h) o Pieni kaupunkikierros Tekulta (matkan varrella mm. urheiluhallit, poliisi, verotoimisto, tori, satama) opiskelijatuutorien vetämänä tai tutustuminen Technopolikseen (ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma) INSINÖÖRIN TYÖELÄMÄ JA VAATIMUKSET (INS) (1h) o Työelämän tutkinnolle asettamat tavoitteet o Alalla työskentelevä insinööri kertoo jne. o Millaisia työtehtäviä alan insinöörillä on? Alan työpaikat TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTÖN OPASTUS (TJ) (1h) o Kirjaudutaan Savonian tietoverkkoon o Wilma o Yhteydet internetistä ja koulun koneilla, Wlan o Tulostus o Savonian Internetsivut o Sähköposti MOODLEN KÄYTÖN OPASTUS (M) (1h) o MOODLE -verkko-oppimisympäristö o Moodleen kirjautuminen o Kurssien etsiminen ja toimintoihin perehtyminen Ti 8.9. SavoniaStart tapahtuma kaikille aloittaville opiskelijoille Opistotien kampuksella klo Tapahtuman messutyyppisessä osuudessa klo esittäytyvät mm. opiskelijapalvelut opintojen rahoitus, opintotuki SAVOTTA kansainvälisyys kielten opiskelu Savoniassa liikuntapalvelut, Sykettä Kuopion alue terveydenhoito opiskeluhyvinvoinnin palvelut (opintopsykologi, oppilaitospappi) opiskelijayrittäjyys koulutusalojen esittelypisteet 4

5 Opintojakson aikataulutus, syyslukukausi (Tarkemmat opintojakso-osien ohjelmat jaetaan myöhemmin) Aika (h) Aihe/toteutus JOT (1h): Opettajatuutorin tapaaminen; OPS, Ilmoittautuminen opintojaksoille Wilmassa, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinta (excel- HOPS, ehops) ja sen ylläpitäminen, ATK (2h): Käyttäjän velvollisuudet tietoverkossa, tietoturva. Viestintä (2h): työelämän viestintätaidot JOT (1h): Opiskelijatuutorin tapaaminen; mm. Wilma, Reppu, keskustelua jne ATK (2h): Koulun tietoverkko ja Moodle. Viestintä (2h): työelämän kirjoitustaidot, asiakirjaasettelu JOT (1,): Opiskeluhyvinvointitoimijoiden esittelyt; opiskelijakunta Savotta, opiskelijaterveydenhuolto, oppilaitospastori ATK (2h): Tulostusjärjestelmän käyttö Viestintä (2h): työelämän kirjoitustaidot JOT (1h): Opettajatuutorin tapaaminen; aloitushaastattelut ATK (2h): Tekstinkäsittely Viestintä (2h): tuntemattoman tahon lähestyminen kirjallisesti JOT (1h): Kirjastoinfo; kirjastonkäyttö ja tiedonhaun perusteet (informaatikko) ATK (2h): Tekstinkäsittely Viestintä (2h): raportoinnin periaatteita JOT (1h): Opettajatuutorin tapaaminen; miten opiskelu on lähtenyt käyntiin, mm. rästitenttikäytäntö, tutkintosääntö ja järjestyssääntö ATK (2h): Tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta Viestintä (2h) lähteiden käytön periaatteita JOT (1h): Opiskelutekniikka; oppimiseen vaikuttavat tekijät ja opiskelukyvyn ylläpitäminen. Oma oppimistyyli. Tukitoimet, tukiseteli (opo) ATK (2h): PowerPoint Viestintä (2h): kielenhuoltoa JOT (1h): Opiskelijatuutorin tapaaminen; keskustelua ja kysymyksiä Englanti (2h): lähtötasotesti, kielten opiskelutekniikka Viestintä (2h): kielenhuollon harjoituksen ja tekstien tarkastus JOT (1h): Harjoitteluinfo; harjoittelun suoritus (harjoittelun tavoitteet, harjoittelusuunnitelma ja - sopimukset, raportointi jne.), kesätyöpaikat, työnhakuinfo, työhön sijoittuminen (opettajatuutori) Englanti (2h): omista opinnoista kertominen, opiskelijavaihto Viestintä (2h) Työhaun ohjaus; kirjoitetaan työhakemus Opiskelijoiden toiminta 5

6 ja CV, ohjeistusta työnhakemisesta, alakohtaiset erityispiirteet, työhaastattelu JOT (1h): Työhaun ohjaus; työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen tekeminen, harjoittelun merkitys työuralle (IL) Englanti (2h): kielen perusrakenteita Viestintä (2h): puheviestintä työelämässä JOT (1h): Opiskelutekniikka; lukutekniikka, muistiinpanotekniikat, tenttiin valmistautuminen ja tentissä vastaaminen. (opo) Englanti (2h): oman alan sanastoa (työtehtävät, alan yrityksiä) Viestintä (2h):puheviestinnän esitykset JOT (1h): Kansainvälinen toiminta; kansainvälisyys tekniikan opinnoissa, vaihdossa olleen opiskelijan kokemuksia, opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla. (laatu- ja kv-vastaava) Englanti (2h): oman alan sanastoa (työtehtävät, alan yrityksiä) Viestintä (2h): puheviestinnän esitykset JOT (1h): Kehittävän palautteen antaminen; opiskelijan mahdollisuudet vaikuttaa opetuksen ja toiminnan kehittämiseen, palautteen antaminen ja niiden käsittely (laatu- ja kv-vastaava) Englanti (2h): kielen perusrakenteita Viestintä (2h): puheviestinnän esitykset JOT (1h): Opettajatuutorin tapaaminen; mm. suuntautumisinfoa, valinnaiset opinnot, ypolku jne. Englanti (2h): kielten valinnaiset opinnot, opiskelutekniikkaa, suullisen kielitaidon aktivoiminen Viestintä (2h): puheviestinnän esitykset 6

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RR001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso:

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Asiantuntijuuteen kehittyminen Opinnot antavat

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman toimintaympäristö Rakennusalan työnjohtokoulutusohjelmasta valmistuvien tutkintonimike on rakennusmestari (amk). Rakennusmestarin tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija:

Opintojakso tukee opiskelijaa opiskelun suunnittelussa. Tavoitteena on, että opiskelija: Ammatillisen kasvun arviointi Tunnus: SLF2LS080 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-7. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu

op 1. jakso 2.jakso 3.jakso 4. jakso TYV010 Allas- ja kuntosalikurssi 1,5 x TYV844 Budjetointi ja talouden suunnittelu SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala Kuopio 1 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Opintojakson toteutuminen edellyttää riittävää opiskelijamäärää. Enimmäismäärä päätetään ilmoittautumisen jälkeen. Vapaasti valittaville

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016

OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Poliisi (AMK) OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 27.5.2015 Sisällys Opiskelijan opas uusille opiskelijoille... 3 Opiskelu Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Opiskelijana Poliisiammattikorkeakoulussa... 4 Orientoivat

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Asiantuntijuuteen kehittyminen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN käsikirja 2013 2014 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Opiskelijan nimi Student s name 2 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook OPISKELIJAN KÄSIKIRJA

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2015 Päivitetty 2015/ Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/47 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1.

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook STUDENT S HANDBOOK Opiskelijan nimi Student s name Opiskelijan käsikirja Student s Handbook www.kyamk.fi/opiskelijankasikirja www.kyamk.fi/handbook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot