Selvitys polttoaineiden jakeluasemien paikoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys polttoaineiden jakeluasemien paikoista"

Transkriptio

1 Selvitys polttoaineiden jakeluasemien paikoista Lohjan kaupunki I Ympäristötoimi I Kaavoitus I TL I

2 SISÄLTÖ JOHDANTO JOHDANTO 2 JAKELUASEMIEN YMPÄRISTÖLUPATILANNE TÄRKEILLÄ POHJAVESIALUEILLA 3 MAA- JA BIOKAASUN JAKELU SEKÄ SÄHKÖN LATAUSPISTEET 3 KESKUSTA 5 ETELÄ-LOHJA 7 KARNAINEN-ROUTIO 9 POHJOIS-LOHJA 11 SAMMATTI 13 KARJALOHJA 15 NUMMI 17 PUSULA 19 Selvityksen laatiminen polttoaineiden jakeluasemien paikoista Lohjalla sisältyy kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymään kaavoitusohjelmaan v Tähän selvitykseen on koottu tiedot - nykyisten jakeluasemien sijainnista, - tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevien jakeluasemien ympäristölupatilanteesta sekä - kaavoissa osoitetuista uusista mahdollisista jakeluasemien/jakelupisteiden sijaintipaikoista. Kartoilla on havainnollistettu jakeluasemien sijaintia suhteessa I- ja II-luokan pohjavesialueisiin sekä kaupungin maanomistukseen. Selvityksessä on tuotu esille myös maa- ja biokaasun tankkausasemat sekä sähköautojen latauspisteet. Kaupungin omistuksessa olevat rakentamattomat alueet, joille on asemakaavoissa osoitettu polttoaineen jakelumahdollisuus, sijoittuvat Hiidensalmeen (myös veneilijöille, asemakaava ei vielä lainvoimainen), Aurlahteen (vain veneilijöille) ja Routiolle sisääntulotien (Hossantie) varrelle. Selvitystyötä on käsitelty syksyn 2014 aikana kaupungin sisäisessä Kaava ja kunnallistekniikka -työryhmässä. 2

3 JAKELUASEMIEN YMPÄRISTÖLUPA- TILANNE TÄRKEILLÄ POHJAVESIALUEILLA MAA- JA BIOKAASUN JAKELU SEKÄ SÄHKÖN LATAUSPISTEET Lohjan ympäristövalvonta (Susanna Komulainen ) on laatinut katsauksen pohjavesialueilla sijaitsevien jakeluasemien ympäristölupatilanteesta. Lohjanharjun tärkeällä I-luokan pohjavesialueella sijaitsee 6 jakeluasemaa. Sammatin ABC-asema ja Karjalohjan Neste jakeluasema sijaitsevat myös I-luokan pohjavesialueilla. Saukkolan St 1 asema sijaitsee II-luokan pohjavesialueella. Pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevat Shell Virkkala (Virkkalantie 5), Kittfallin St 1 (Hankoniementie 546) ja Kittfallin Nesteen diesel-asema (Lappersintie 1229) Virkkalassa, Roution ABC-asema ja St1-Truckstation Karnaisissa (Hossanmäentie 1), Tytyrin ABC-asema Tytyrissä (Tytyrinkatu 4), Neste Pusula Pusulassa (Lehtolantie 1), ST1 jakeluasema Koisjärvellä (Somerontie 10) sekä rakenteilla oleva St 1 jakeluasema Ojamolla (Holmankuja 2). Kaikkiaan luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsee 9 jakeluasemaa. Pohjavesialueilla sijaitsevien jakeluasemien ympäristölupia on evätty, koska vasta vuonna 2000 voimaan tulleessa ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä on ensimmäistä kertaa huomioitu riskit maaperälle ja pohjavesille. Lisäksi Lohjan pohjavesialueista on saatu uutta tutkimustietoa, jonka perusteella pohjavesiriskejä on voitu arvioida entistä paremmin. Pohjaveden pilaamiskielto on lainsäädännössä hyvin ankara. Jo vaaran aiheuttaminen on kiellettyä. Ympäristölupia käsitellään pääsääntöisesti siinä järjestyksessä, kun asia tulee vireille. Uuden toiminnan lisäksi syy lupahakemukseen voi olla esimerkiksi toiminnan olennainen muuttaminen tai kun lupaehdoissa on määrätty tekemään hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi. Ympäristölupakäsittely on aina tapauskohtaista harkintaa. Vaikka lautakunnan ympäristölupapäätös olisi kielteinen, olemassa oleva jakeluasema voi toimia kuten ennenkin aina siihen saakka, kun ympäristölupa on lainvoimainen. Uutta toimintaa ei voi pääsääntöisesti aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Valituskierrokset Vaasan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kestävät vähintään kaksi vuotta. Vuonna 2010 voimaan tulleen lakiuudistuksen mukaan pohjavesialueen ulkopuolella olevat jakeluasemat voivat toimia tietyin edellytyksin ilman ympäristölupaa rekisteröinti-ilmoituksen nojalla ja niiden toiminnan tulee olla jakeluasemista annetun valtioneuvoston asetuksen vaatimusten mukaista. Pohjavesialueilla jakeluaseman toiminnalle tulee olla aina ympäristölupa. Suomessa on tällä hetkellä 24 kaasuautojen julkista tankkausaemaa, joista 18 on Gasumin omistamia (Lohjalla kaksi). Gasumin tankkausasemilta autoilija voi tankata sekä maa- että biokaasua. Gasum on toistaiseksi keskittynyt kehittämään tankkausasemaverkostoa valmiin kaasuputken alueella, mutta biokaasun myötä tankkausasemaverkostoa voidaan laajentaa kaasuputkiverkoston ulkopuolelle. Nesteytetty maakaasu voi toimia tulevaisuudessa biokaasuun perustuvien tankkausasemien tarpeellisena varapolttoaineena. Turvatekniikan keskuksen ja Suomen kaasuyhdistyksen laatimassa suunnitteluohjeessa maa- ja biokaasun tankkausasemillta edellytettävät luvat ovat: - rakennus- tai toimenpidelupa (kunta) - rakentamislupa (Turvatekniikan keskus) - kaasuputkiston sijoituslupa Kaasuputkiston sijoittamisoikeudesta sovitaan ensisijaisesti maanomistajan kanssa. Taajaan asutuilla alueilla putkistot tulee pyrkiä sijoittamaan niille varatuille alueille. Maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annettu asetus (5/2009) tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Julkisia sähköautojen latauspisteitä on Suomessa n. 120 kpl (11/2014). Lohjalla ainoa julkinen latauspiste sijaitsee Tytyrin ABC-asemalla. Lokakuussa 2014 Suomessa oli liikenteessä n. 700 sähköautoa tai ladattavaa hybridiä. Niin sanottu AFI- eli Jakeluinfradirektiivi edellyttää EU:n jäsenvaltioita laatimaan suunnitelman ajoneuvojen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkostolle, kuten sähköautojen latauspisteille sekä kaasuntankkausasemille. Jakeluverkostojen tulisi olisi käytössä vuoteen 2020 mennessä. Sähköajoneuvojen osalta minimimääräksi suositellaan vähintään yhtä latauspistettä kymmentä sähköistä ajoneuvoa kohden. Vuoteen 2020 mennessä sähköautojen kannaksi on arvioitu , joka direktiivin suosituksen mukaisesti tarkoittaisi latauspisteen verkostoa. Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat ensimmäisinä tehneet kaupunkialueen kattavan yleissuunnitelman latauspisterverkoston rakentamiseksi. (Lähteet: ) 3

4 Kartta 1. Jakeluasemien paikat, Keskusta. 4

5 KESKUSTA NYKYISET POHJAVESIALUEEN ULKOPUOLELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT 1. Tytyrin ABC-asema (Tytyrinkatu 4) Polttoaineen jakeluaseman sijoittamisen korttelialueelle salliva asemakaavan muutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Alueella on on voimassa kaupunginhallituksen hyväksymä asemakaavan muutos. Tytyrissä on Lohjan alueella ainoa julkinen sähköautojen latauspiste. Polttonesteiden jakelun lisäksi alueella on Gasumin maa- ja biokaasun tankkausasema. 2. Ojamon St 1 -asema (Holmankuja 2) Alueella on on voimassa polttoaineen jakeluaseman alueelle sijoittamisen sisältävä kaupunginhallituksen hyväksymä asemakaavan muutos. NYKYISET POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT / YMPÄRISTÖLUPATILANNE 3. Tynninharjun ABC-asema (Maksjoentie 9) Ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen toistaiseksi voimassa olevan luvan Tällöin kyseessä oli olemassa olevan toiminnan uudistaminen. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätetty Ympäristövalvonta on käynyt ympäristöluvan peruuttamisasiasta neuvotteluja Ely-keskuksen ja SSO:n kanssa. Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta on päättänyt kokouksessaan laittaa vireille Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n ABC Tynninharjun automaattiasemaa koskevan ympäristöluvan peruuttamisen. Päätös perustuu uuteen tietämykseen pohjavesialueista, nykyiseen oikeuskäytäntöön sekä asemien valvonnassa esille tulleisiin haittoihin. ABC-asema sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Myllylammen vedenottamo sijaitsee n. 2,1 km koilliseen ja golf-kentän vedenottamo n. 2,0 km itään. 4. Tynninharjun Teboil Express (Ojamonharjuntie 65) Ympäristölautakunta ei myöntänyt ympäristölupaa kokouksessaan Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen, jonka mukaan lupaa ei myönnetty. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen, jossa ei ole muutettu Vaasan hallinto-oikeuden kielteistä päätöstä. Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta on laittanut vireille polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupamenettelylain perusteella myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan peruuttamisen. Oy Teboil Ab on jättänyt uuden ympäristölupahakemuksen ympäristövalvontaan. Lupahakemus on ollut kuulutuksella ja ympäristölupapäätöstä valmistellaan ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsittelyä varten. Jakeluasema on asemakaavan vastainen. on kielteisessä ympäristölupapäätöksessä ja uudessa vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa JET:n tapauksen kanssa vastaavanlainen. 5. Pohjolan henkilöliikenteen varikko, Pappilankorpi (Hemmolankatu 7) Ympäristölautakunta on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan luvan Päätös lupamääräysten tarkistamiseksi on tehty vuonna Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätetty lupamääräysten mukaisesti Asema sijaitsee pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Lähimmät vedenottamot ovat Kaivola (700 m) ja Pappilankorpi (900 m). Pintamaa on hiekkaa, mutta 2 4 metrin syvyydellä savea. Polttoainesäiliö on maanpäällinen LUVULLA HYVÄKSYTYISSÄ ASEMAKAA- VOISSA OSOITETUT POLTTOAINEIDEN JAKELU- PAIKAT 1) Tytyri (Tytyrinkatu 4): rakennettu 6) Hiidensalmi (Kokkokallionkatu): Kaupunginvaltuuston hyväksymässä asemakaavan muutoksessa (ei vielä lainvoimainen) on osoitettu mahdollisuus polttonesteiden jakelulle lähipalvelun tontilla sekä polttoaineen jakelulle veneille. 7) Aurlahti: Kaupunginvaltuuston hyväksymässä asemakaavan muutoksessa on osoitettu paikka polttoaineen jakelulle veneitä varten. OSAYLEISKAAVOISSA ESITETYT UUDET RAKEN- TAMATTOMAT POLTTOAINEIDEN JAKELU PAIKAT Taajamaosayleiskaavassa (kv , ei lainvoimainen)tai keskustan osayleiskaavassa (kv , ei lainvoimainen) ei ole osoitettu uusia mahdollisia paikkoja jakeluasemille. MAA- JA BIOKAASUN TANKKAUSASEMA 1. Gasum Tytyri (Tytyrinkatu 4) Tytyrissä sijaitsee toinen Lohjan maa- ja biokaasun tankkausasemista. Tankkausaseman vaatimat luvat: - rakennus- tai toimenpidelupa (kunta) - rakentamislupa (Turvatekniikan keskus) - kaasuputkiston sijoituslupa Kaasuputkiston sijoittamisoikeudesta sovitaan ensisijaisesti maanomistajan kanssa. Taajaan asutuilla alueilla putkistot tulee pyrkiä sijoittamaan niille varatuille alueille. TULEVAISUUDEN KYSYMYKSIÄ - Tynninharjulla pohjavesialueella sijaitsevien kahden jakeluaseman ympäristölupatilanne ja korvaavien paikkojen tarve? - Uuden jakeluaseman paikan tarve ydinkeskustan tuntumassa? Teboil Express asema sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Noin 1,9 ja 2,5 km:n päässä jakeluaseman koillispuolella sijaitsevat Lohjan kaupungin Myllylammen ja Porlan vedenottamot. N. 2,0 km:n päässä jakeluasemalta kaakkoon on golf-kentän vedenottamo. Asema sijaitsee vastapäätä suunnitteilla ollutta JET-asemaa (Korjaamokuja), jonka lupa on kumottu korkeimmassa hallintooikeudessa jo aiemmin. Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet ovat vastaavanlaiset kuin JET:n tapauksessa. Myös esitetty tekniikka 5

6 Kartta 2. Jakeluasemien paikat, Etelä-Lohja. 6

7 ETELÄ-LOHJA NYKYISET POHJAVESIALUEEN ULKOPUOLELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT 1. Shell Virkkala (Virkkalantie 5) Alueella on on voimassa Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama asemakaava (vahvistettu rakennuskaavana), jossa alue on varattu moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi. 2. Kittfallin St 1 (Hankoniementie 546) Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. 3. Kittfallin Nesteen diesel-asema, raskas liikenne (Lappersintie 1229) Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. NYKYISET POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT / YMPÄRISTÖLUPATILANNE Alueella ei ole pohjavesialueelle sijoittuvia jakeluasemia LUVULLA HYVÄKSYTYISSÄ ASEMAKAAVOISSA OSOITETUT POLTTOAINEIDEN JAKELUPAIKAT Alueelle hyväksytyissä uusissa asemakaavoissa ei ole osoitettu jakeluasemien paikkoja. OSAYLEISKAAVOISSA ESITETYT UUDET RAKEN- TAMATTOMAT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN PAIKAT Taajamaosayleiskaavassa (kv , ei lainvoimainen) on osoitettu uudet jakeluasemien paikat 4) vt 25:n ja Virkkalan keskustaan suunnitellun uuden tieyhteyden liittymäalueelle sekä 5) vt 25:n ja Inkoontien liittymän tuntumaan. 7

8 Kartta 3. Jakeluasemien paikat, Karnainen-Routio. 8

9 KARNAINEN-ROUTIO NYKYISET POHJAVESIALUEEN ULKOPUOLELLA SI- JAITSEVAT JAKELUASEMAT 1. Karnaisten ABC-asema (Hossanmäentie 1) Polttoaineen jakeluaseman sijoittamisen korttelialueelle salliva asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Karnaisten St 1 Truck Station (Hossanmäentie 1), raskas liikenne Polttoaineen jakeluaseman sijoittamisen korttelialueelle salliva asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa OSAYLEISKAAVOISSA ESITETYT UUDET RAKEN- TAMATTOMAT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN PAIKAT Taajamaosayleiskaavassa (kv , ei lainvoimainen) osoitetuista jakeluasemien paikoista (pj) alueella on asemakaavoittamatta 4) Hossanmäentien eteläpuoli, 5) Routiontien pohjoispuoli (alue kaupungin omistuksessa) sekä 6) Karstuntien itäpuolinen (Routio) paikka. NYKYISET POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAT JA- KELUASEMAT / YMPÄRISTÖLUPATILANNE Alueella ei ole pohjavesialueelle sijoittuvia jakeluasemia LUVULLA HYVÄKSYTYISSÄ ASEMAKAAVOISSA OSOITETUT POLTTOAINEIDEN JAKELUPAIKAT 1&2) Karnainen (Hossanmäentie 1): rakennettu 3) Routio (Hossantie): Kaupunginvaltuuston hyväksymässä asemakaavan muutoksessa on osoitettu paikka polttoaineen jakeluasemalle. Jakeluaseman tontti on kaupungilla myynnissä. Kartta 4. Ote taajamaosayleiskaavasta (ei vielä lainvoimainen). 9

10 Kartta 5. Jakeluasemien paikat, Pohjois-Lohja. 10

11 POHJOIS-LOHJA NYKYISET POHJAVESIALUEEN ULKOPUOLELLA SI- JAITSEVAT JAKELUASEMAT 1. Neste Myllylampi, Seepee-Kiinteistöt Oy (Hiidenmäentie 268) Ympäristölupa aseman uusimiselle on myönnetty Muutostyöt on tehtävä mennessä. OSAYLEISKAAVOISSA ESITETYT UUDET RAKEN- TAMATTOMAT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMI- EN PAIKAT 5) Taajamaosayleiskaavassa (kv , ei lainvoimainen) on osoitettu uusi polttoaineen jakeluaseman sijainti (pj) Muijalantien varteen. Alue on yksityisomistuksessa. Asema sijaitsee Nummenkylä-Nummelanharjun pohjavesialueen reunalla. Uusimisen jälkeen polttoainesäiliöt ja tankkauspaikka ovat pohjavesialueen ulkopuolella (huom. uusittu 2014). Alueen varsinainen pohjavesikerros on arviolta noin reilun kymmenen metrin syvyydessä maanpinnasta, mutta 2-4 metrin täyttömaakerrokseen kertyy tiiviimmän perusmaakerroksen päälle vajovettä. Pohjaveden virtaussuunta on etelään ja kaakkoon poispäin pohjavesialueesta. Maaperä on hiekkaa ja soraa sekä silttiä. NYKYISET POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAT JA- KELUASEMAT / YMPÄRISTÖLUPATILANNE 2. Neste D-asema, Nummenkylä, Turuntie (Hiidenmäentie 268), raskas liikenne Ympäristölautakunta on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan , lupamääräyksiä on tarkistettu Alueella ei ole asemakaavaa. Sijaitsee Nummenkylä-Nummelanharjun pohjavesialueen reunalla. Pohjaveden virtaussuunta on alueella etelään poispäin pohjavesialueesta ja pohjavesi on arviolta 4-5- metrin syvyydellä maanpinnasta. Maaperä vaihtelee silttisestä hiekasta kiviseen hiekkaan. Alueen pohjavedessä on todettu mineraaliöljy, öljy ja rasvapitoisuuksia. Polttoainesäiliö ja putkistot ovat asennettu maan päälle. 3. Neste Oil Express ja Neste Oil Truck, Perttilä (Lohjanharjuntie 998) Ympäristölautakunta myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupamenettelylain mukaisen luvan. Vaadittu hakemaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, lupahakemus tullut vireille Alueella ei ole asemakaavaa. Asema sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Lehmijärven vedenottamo sijaitsee n. 700 m koilliseen ja Takaharjun vedenottamo 1,2 km lounaaseen. Pohjaveden suojelusuunnitelman mukaan sijaitsee Takaharjun vedenottamon valuma-alueella LUVULLA HYVÄKSYTYISSÄ ASEMAKAAVOISSA OSOITETUT POLTTOAINEIDEN JAKELUPAIKAT Kartta 6. Ote taajamaosayleiskaavasta (ei vielä lainvoimainen). MAA- JA BIOKAASUN TANKKAUSASEMA 4. Gasum Lohja (Muijala, Mineraalintie) Muijalassa sijaitsee toinen Lohjan maa- ja biokaasun tankkausasemista. Tankkausaseman vaatimat luvat: - rakennus- tai toimenpidelupa (kunta) - rakentamislupa (Turvatekniikan keskus) - kaasuputkiston sijoituslupa Kaasuputkiston sijoittamisoikeudesta sovitaan ensisijaisesti maanomistajan kanssa. Taajaan asutuilla alueilla putkistot tulee pyrkiä sijoittamaan niille varatuille alueille. TULEVAISUUDEN KYSYMYKSIÄ - Pohjavesialueella sijaitsevien jakeluasemien ympäristölupatilanne ja korvaavien paikkojen tarve? - Taajamaosayleiskaavassa osoitetun uuden mahdollisen jakeluaseman paikan toteutuminen (yksityinen maanomistus/ei asemakaavaa)? Alueelle hyväksytyissä uusissa asemakaavoissa ei ole osoitettu jakeluasemien paikkoja. 11

12 2 3 1 Kartta 7. Jakeluasemien paikat, Sammatti. 12

13 SAMMATTI NYKYISET POHJAVESIALUEEN ULKOPUOLELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT Alueella ei ole pohjavesialueen ulkopuolelle rakennettuja jakeluasemia. NYKYISET POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT / YMPÄRISTÖLUPATILANNE 1. ABC-asema Sammatti (Lönnrotintie 12) Sammatin rakennustekninen lautakunta on myöntänyt jakeluasemalle ympäristöluvan Luvassa ei määrätty lupamääräysten tarkistamista. Asema sijaitsee Sammatin I-luokan pohjavesialueella ja sen varsinaisella muodostumisalueella. Etäisyys Kirkonkylän vedenottamoon on noin 300 m. Asemalla on kunnostettu maaperää ja pohjavedessä on todettu polttoainehiilivetyjä. Pohjavettä tarkkaillaan. Pohjavedessä todetuista polttoainehiilivedyistä ei ole arvioitu olevan vaaraa vedenottamolle LUVULLA HYVÄKSYTYISSÄ ASEMAKAAVOIS- SA OSOITETUT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN PAIKAT 2) Vt 1:n Haarjärven liittymään on Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksynyt asemakaavan, jossa on varattu aluetta mm. huoltoasematiloille. Haarjärven liittymä sijaitsee n. 5 km Sammatin taajamasta pohjoiseen. Alue on yksityisomistuksessa. OSAYLEISKAAVOISSA ESITETYT UUDET RAKEN- TAMATTOMAT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN PAIKAT Osayleiskaavoissa ei ole osoitettu paikkoja jakeluasemille. TULEVAISUUDEN KYSYMYKSIÄ - Pohjavesialueella sijaitsevan jakeluaseman ympäristölupatilanne ja korvaavan paikan tarve? - Moottoritien liittymiin (2. Sammatti ja 3. Nummi) asemakaavoitettujen jakeluaseman paikkojen toteutuminen ja etäisyys Sammatin taajamasta? 13

14 1 Kartta 8. Jakeluasemien paikat, Karjalohja. 14

15 KARJALOHJA NYKYISET POHJAVESIALUEEN ULKOPUOLELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT Alueella ei ole pohjavesialueen ulkopuolelle rakennettuja jakeluasemia. NYKYISET POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT / YMPÄRISTÖLUPATILANNE 1. Neste Karjalohja (Keskustie 57) Karjalohjan ympäristölautakunta on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Luvassa ei ole määrätty lupamääräysten tarkistamista. Ympäristöluvan lupamääräyksiä tullaan todennäköisesti tarkistamaan viranomaisen toimesta mennessä, koska jakeluasema-asetusta aletaan soveltaa Karjalohjan Nesteellä viimeistään tuona ajankohtana. Kohteessa on tehty syksyn 2013 aikana maaperän kunnostustöitä vanhalla säiliöalueella, josta on poistettu 1960-luvulta peräisin olleet vanhat, puhdistetut polttoainesäiliöt. Kiinteistön maaperän kunnostustöitä on tarkoitus jatkaa. Jakeluasema sijaitsee Pukkilanharjun I-luokan pohjavesialueella. Laitoksen sijaintipaikasta noin 300 m luoteeseen on Pukkilanharjun vedenottamo ja noin 200 m lounaaseen Kirkonkylän vedenottamo. Jakeluaseman on arvioitu sijaitsevan Kirkonkylän vedenottamon valumaalueella. Pohjavettä tarkkaillaan. Jakeluasemalla on voimassa Karjalohjan kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava LUVULLA HYVÄKSYTYISSÄ ASEMAKAAVOISSA OSOITETUT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN PAIKAT Alueelle hyväksytyissä uusissa asemakaavoissa ei ole osoitettu jakeluasemien paikkoja. OSAYLEISKAAVOISSA ESITETYT UUDET RAKENTAMAT- TOMAT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN PAIKAT Osayleiskaavoissa ei ole osoitettu paikkoja jakeluasemille. TULEVAISUUDEN KYSYMYKSIÄ - Pohjavesialueella sijaitsevan jakeluaseman ympäristölupatilanne ja korvaavan paikan tarve? 15

16 1 2 3 Kartta 9. Jakeluasemien paikat, Nummi. 16

17 NUMMI NYKYISET POHJAVESIALUEEN ULKOPUOLELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT 1. St 1 Koisjärvi (Somerontie 10) Alueella ei ole asemakaavaa. NYKYISET POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT / YMPÄRISTÖLUPATILANNE 2. St 1 Saukkola, Sillin Talli Ky (Tavolantie 1019) Nummi-Pusulan ympäristölautakunta on myöntänyt jakeluasemalle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Hakemus lupamääräysten tarkastamiseksi on tehty Asema sijaitsee Saukkolan II-luokan pohjavesialueella. Jakeluasemalla on voimassa Nummi-Pusulan kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava LUVULLA HYVÄKSYTYISSÄ ASEMAKAAVOISSA OSOITETUT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN PAIKAT 3) Tavolantien ja vt 1:n liittymään on Nummi-Pusulan kunnanvaltuusto hyväksynyt asemakaavan, jossa on osoitettu kaksi polttoaineen jakeluun liittyvää mittarikenttää. Alue on yksityisomistuksessa. OSAYLEISKAAVOISSA ESITETYT UUDET RAKENTAMAT- TOMAT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN PAIKAT Osayleiskaavoissa ei ole osoitettu paikkoja jakeluasemille. TULEVAISUUDEN KYSYMYKSIÄ - Pohjavesialueella sijaitsevan jakeluaseman ympäristölupatilanne ja korvaavan paikan tarve? - Moottoritien liittymään osoitettujen jakelupaikkojen toteutuminen? 17

18 (2) 1 Kartta 10. Jakeluasemien paikat, Pusula. 18

19 PUSULA NYKYISET POHJAVESIALUEEN ULKOPUOLELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT 1. Neste Pusula (Lehtolantie 1) Jakeluasemalla on voimassa Nummi-Pusulan kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaavan muutos. (2. Teboil Kärkölä, Loukku ) (Kärköläntien ja vt 2:n liittymässä on voimassa oleva ympäristölupa jakeluasemalle, mutta alueella ei tällä hetkellä ole toimintaa. Alueella ei ole asemakaavaa.) NYKYISET POHJAVESIALUEELLA SIJAITSEVAT JAKELUASEMAT / YMPÄRISTÖLUPATILANNE Jakeluasemia ei sijoitu pohjavesialueille LUVULLA HYVÄKSYTYISSÄ ASEMAKAAVOISSA OSOITETUT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN PAIKAT Lehtolantielle hyväksytyn (kv ) asemakaavan muutoksen mukainen jakeluasema on rakennettu. OSAYLEISKAAVOISSA ESITETYT UUDET RAKENTAMAT- TOMAT POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN PAIKAT Osayleiskaavoissa ei ole osoitettu paikkoja jakeluasemille. TULEVAISUUDEN KYSYMYKSIÄ - Kärkölän Loukun toiminnan jatkuminen? Selite, Kartta 10. Jakeluasemien paikat, Pusula. 19

20 20

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Kirrin ja Keski-Palokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Kansikuva: Näkymä valtatie 4:ltä Kirrin pohjavesialueen kohdalla Julkaisun kuvat: Pasi Huotari, ellei

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 05.11.2014 337811114 7 / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen 30.12.2013 Versio 1.1, 20.1.2014 / HS 2 SISÄLTÖ Käsitteet... 5 1 JOHDANTO... 7 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS...

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 492 27.06.2006 3 Ymp 5191-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 Ympkaalk 492 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 449 17.06.2003 3 Ymp 1403-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) Ympkaalk 449 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 5.2.2009 10 Dnro 300/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 5.2.2009 10 Dnro 300/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 5.2.2009 10 Dnro 300/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien kuitusementtilevytehtaan

Lisätiedot