1. Johdanto. MUSEOVIRASTON LAUSUNTO MlKROLllTTl OY:N VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto. MUSEOVIRASTON LAUSUNTO MlKROLllTTl OY:N VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOLLE"

Transkriptio

1 MUSEOVIR,ASTO / MUSEIVERKET PVM I DATUM DNRO/ DNR d I t t, MV/2t03.04,AU2014 Valtiontalo uden ta rkastusvi rasto VIITE / REFERENS La usu ntopyyntö 1 6, , d i aari n ro ASIA /ÄRENDE MUSEOVIRASTON LAUSUNTO MlKROLllTTl OY:N VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOLLE TEKEMÄN KANTELUN JOH DOSTA Museovirasto on käsitellyt kantelua johtoryhmässåän 5, ja , Selvityksessä kuvataan aluksi kiinteiden muinaisjäännösten suojelun viranomaistoiminnan ja tutkimustoiminnan perusteita sekä Museoviraston nykyisen Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön perustamisen taustaa. Sen jälkeen vastataan kantelussa esitettyihin yksittäisiin kanteluperusteisiin, 1. Johdanto I.1. Maankäyttö- ia rakennushankkeisiin liittyvät arkeoloqiset tutkimukset Muinaismuistolain (295/63) 1 $:n nojalla kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja ilman eri päätöstä. Ni6en kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty. Tämän takia ennen kaavoitus-, maankäyttö- ja rakennushankkeita on selvitettävä, saattavatko hankkeet koskea kiinteitä muinaisjäännöksiä. Muinaismuistolain 3 $:n ja Museovirastosta annetun lain { ) 2 $:n nojalla kiinteitä muinaisjäännöksiä hoitaa ja valvoo Museovirasto. Museoviraston sijasta viranomaisena voi toimia maakuntamuseo, jos asiasta on sovittu museoista annetun Valtioneuvoston asetuksen ( ) 3 $:n mukaisesti. Keskeinen viranomaistehtåvä on antaa lausuntoja ja opastusta kaavoitus-, maankäyttö- ja rakennushankkeiden vaikutuksista muinaisjäännöksiin. Tällöin joudutaan usein edellyttämään arkeologisia tutkimuksia. Tutkimuksia tehdään siis paitsi tieteellisistä, myös maankäytöllisistä syistä. Pääsääntoisesti maankäyttohankkeeseen liittyvästå arkeologisesta intressistä ilmoitetaan viranomaislausunnossa, Lausunnossa museoviranomainen ottaa kantaa siihen, miten suunnitettu hanke vaikuttaa kiinteisiin muinaisjäännöksiin ja mitä lisätutkimuksia tarvitaan vaikutusten arvioimiseksi, Jos hanketta ei voida toteuttaa kajoamatta kiinteään muinaisjäännökseen, otetaan kantaa muinaisjåånnöksen merkitykseen ja määritellään hankkeen toteutumisen ehtona mahdollisesti oleva muinaisjäännöskohtainen tutkimustarve. Päätös kajoamisen sallimisesta tehdään rnuinaismuistolain 11 tai 13 $:n mukaisessa menettelyssä riippuen siitä, onko hanke yksityinen vai yleinen. Museoviranomaisen lausunnoissa esitetäån perustellusti, millaisia selvityksiå tai STURENKATU 2a / STUREGATAN 2a, PL I PB 913, HFLSINKI/ HELSINGFORS. PUH I TEL , FAKSI / fax , ti

2 2(16) tietoja viranomainen tarvitsee valvoessaan muinaismuistolain toteutumista eli måäritellään tarvittavien tutkimusten tavoitteet. Usein hanke edellyttää museoviranomaiselta useampaa eri vaiheissa annettavaa lausuntoa, Arkeologiset kenttätutkimukset ovat joko ei-kajoavia tai kajoavia. Pääsåäntöisesti ei-kajoavia tutkimuksia ovat ennestään tuntemattomia muinaisjäånnöksiå kartoittavat inventoinnit, kun taas kajoavia tutkimuksia ovat tunnettuihin muinaisjäännöksiin kohdistuvat esitutkimukset ja kaivaukset, Monesti yksi tutkimushanke käsittää sekä ei-kajoavia että kajoavia menetelmiä. Ei-kajoavat tutkimukset ovat ilmoituksenvaraisia, Kajoavat tutkimukset edellyttävät muinaismuistolain mukaista tutkimuslupaa, jonka myöntää muinaismuistolain 10 $:n nojalla Museovirasto, Museovirasto tekee kajoavia tutkimuksia itse suoraan lain '10 $:ssä sääde$n toimivallan nojalla. Nämä ovat viranomaistyötä varten tehtäviä tutkimuksia, joita suorittavat Museoviraston Arkeologisten kenttäpalvelujen koekaivausryhmä ja vedenlaisten kohteiden osalta meriarkeologit. Ulkopuolisella rahoituksella tehtäviin kajoaviin tutkimuksiin haetaan tutkimuslupa myös silloin, kun ne suorittaa viraston alainen Arkeologiset kenttäpalvelut. Kaikista tutkimuksista on laadittava tutkimusraportti, joka toimitetaan museoviranomaisen tarkastettavaksija arkistoitavaksi. Raporttien avulla Museovirasto mm. pitää yllå valtakunnallista rekisteriä tunnetuista kiinteistå muinaisjåännöksistä. Menettelyt on tarkemmin kuvattu Museoviraston laatimissa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeissa (http ://www. n ba.fiffilfilel1?10/laatuohje. pdf) Arkeoloqisten kenttätutkimusten kilpailutus ia markkinatilanne Pienistä yksityisistä työhankkeista johtuvat muinaisjäännöksiä koskevat toimenpiteet ja tutkimukset kuuluvat valtion kustannettaviksi, ja tållöin suorittaja on Museovirasto. Muinaismuistolain 15 $:n nojalla yleisen työhankkeen ja suurehkon yksityisen työhankkeen toteuttajan on korvattava hankkeesta johtuva muinaisjåännöksen tutkiminen tai muinaisjåännöksen säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet kokonaan tai osittain. Työhankkeen toteuttaja voi tällöin kilpailuttaa arkeologisten tutkimusten suorittajan, Tarjouspyynnön tai tilauksen pohjana tai asiantuntijakonsulttia ohjeistettaes$a on syytä käyttää museoviranomaisen laatimaa tutkimustarpeen arviointia ja tutkimuksen tavoitteiden määrittelyä koskevaa lausuntoa. Valitun tutkimuksen suorittajan on haettava tutkimuslupaa, jos tutkimuksella on tarkoitus kajota muinaisjäännökseen. Markkinatilanne on muuttunut vuodesta 2010 alkaen sen johdosta, että kyseisenä vuonna myös kajoavat eli luvanvaraiset arkeologiset tutkimukset avattiin kilpailulle. Asian tausta on luettavissa Museoviraston muinaismuistolain 15 g:n mukaisten pelastuskaivausten toteuttamista selvittävän työryhmän raportista 15, (liite 1). Arkeologista tilaustutkimustoimintaa harjoittavien tahojen rnääråän ja toimintamuotoon voi tutustua Museoviraston yl läpitämållä verkkosivu lla Arkeolog isten kenttätöiden ti laamine n : kulttuuriperinto/arkeoloqisten kenttatoiden tilaaminen

3 3(16) Kuten verkkosivulta ilmenee, alan toimijoita ovat alle kymmenen yksityistå yritystä, Museovirasto, maakuntamuseot sekä yliopistot. Vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta toiminta on yrityspainotteisempaa, Läheskään kaikki toimijat eivät toimi valtakunnallisesti, vaan tietyllä alueella. Yrityksistä Mikroliitti Oy erottuu selvåsti aktiivisena ja valtakunnallisena toimijana. Alussa mainittujen pienimpien tutkimusten lisäksi myös erityisen laajojen, erilaisia kaivausmenetelmiä edellyttävien tutkimusten osalta tilanne on Museoviraston näkemyksen mukaan se, että valtion on varmistettava sellaisen valtakunnallisesti toimivan tutkirnusten suorittajan olemassaoto, jolla on mahdollisuudet ottaa tutkimukset vastuulleen. Ylipäätään muinaismuistolain noudattamismahdollisuudet on turvattava tarvittavien tutkimusten muodosta, laajuudesta, sijainnista ja markkinaolosuhteista riippumatta, Arkeologisten tutkimusten tarjoajien määrä on pikkuhiljaa lisääntymässå ja kilpailuttaminen yleistymåssä, mutta siitä huolimatta ala on Suomessa suhteellisesti otettuna pienija toiden tilaajille melko tuntematon ja haasteellinen kilpailutettava. Koska kaikki tutkimukset eivät vaadi tutkimusluvan hakemista Museovirastolta, ei virastolla ole kokonaistilastoa tutkimusten måäräslå ja jakautumisesta eri tekrjöille. Seuraavassa on kuitenkin esitetty diagrammi vuonna 2013 myönnettyjen tutkimuslupien (yht, 109 lupaa)jakautumisesta hakijatyypeittäin. Yhteensä lupien hakijoita oli 32 eri hakrjatahoa, TUTKTMUSLUVAT {10e KpL} JA TO M JAT (32} VUONNA 2013 Muut arkeologisel toimijat {11}, 12 kpl Museovirasto (1), 21 kpl x9% Yliopistol {3), 7 kpl 5% Maakuntamuseot (?), 15 kpl 74y' Yksityiset konrultit {5),48 kpl 44 y, Muut museot {3), 6 kpl 6% Arkeologinen tilaustutkimustoiminta perustuu muinaismuistolailla toteutettuun kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitukseen ja sen volyymi on erittäin riippuvainen maankäytostä ja rakentamisesta, jotka taas ovat riippuvaisia talouden yleisestä tilasta, Museoviraston käsityksen mukaan arkeologisen tutkimustoiminnan markkinat Suomessa vaihtelevat vuosittain melko suuresti pysyen kuitenkin muutaman, noin 2-5 miljoonan, euron luokassa, Yksittäinen mittava kaivaushanke voi vaikuttaa vuoden kokonaisvolyymiin merkittävästikin, Museovirastolle muinaismuistolain 15 $;n perusteella suoritetun maksullisen toiminnan tulot vuonna 2013 olivat 0,99 miljoonaa euroa, Vuosi 2013 oli arkeologisessa tutkimustoiminnassa vilkas vuosi, ja tällå hetkellä voidaan varmuudella sanoa, että vuosi 2014 on huomattavasti hiljaisempi.

4 4{16) J,3. Kilpailu- vm. viranomaisten lausunnot ia Museoviraston kehittämistyö 2000-luvulla Kantelun kohteena olevaa aihepiiriä on käsitelty useaan otteeseen eri viranomaisten ja lainvalvojien toimesta. Kilpailuviraston lausunnoissa 23.8,2002 (liite 2)ia (liite 3) on arvioitu Museoviraston roolia yhtäältä valvontaviranomaisena ja toisaalta arkeologisten tutkimusten tarjoajana ja suorittajana. Vuonna 2002 Kilpailuvirasto lotesi, että Museovirasto toimii erityislainsäådännön valtuutuksella, joten Kilpailuvirasto ei voi puuttua sen toimintaan suoraan kilpailunrajoituslain perusteella. Kilpailuviraston on kuitenkin puututtava elinkeinonharjoittajien toimintaa vaikeuttaviin menettelyihin. Kilpailuvirasto katsoi, ettei muinaismuistolain 10 g estä kilpailun hyödyntämistå arkeologisissa tutkimuksissa ja suositti edistämåän kilpailun kehittymistä tunnustaen kuitenkin samalla tarpeen valvoa tutkimusten laatua, Lausunnon jälkeen Museovirasto Kilpailuviraston kehotuksesta eriytti hallinnolliset päätökset ja oman työn tarjoamiseen liittyvät rnenettelytavat toisistaan. Vuoden 2A07 Kilpailuviraston lausunnon antamisen aikaan tiedossa oli, että opetus- ja kulttuuriministeriö aikoi perustaa Museoviraston uudelleen organisoimista arvioivan työryhmän, ja tästä syystä Kilpailuvirasto ei pitänyt perusteltuna asian enempää selvittämistä. Lokakuussa 2007 asetettu opetus- ja kulttuuriministeriön seurantaryhmä esitti raportissaan OKM 2008:36 seuraavaa: "Työryhmä esittäå perustettavaksi arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön, joka on hallinnollisesli erotettu omaksi vastuualueekseen. Museoviraston tulee jatkotyönä ratkaista vastuualueen sijoittuminen organisaatiossa. Vastuualue toteuttaa kaikki muinaismuistolain 15 $:n perusteella tehtävät arkeologiset kaivaukset (esihistoria, historia, meriarkeologia). Yksikön toimintaa rahoitetaan pääasiallisesti ulkopuolisella rahoituksella. Esiletään, että yksikköön palkataan vakituisiin palvelussuhteisiin se määrå henkilöitä, joille toitä voidaan taata. Yksikön toiminnassa joudutaan joka tapauksessa käyttåmään måäräaikaisia henkilöitä, koska työ painottuu kuitenkin kesäkauteen, eikä varmuutta hankkeiden måärästä ole ennalta. Yksikön osalta on lisäksi jatkotyönä selvitettåvä mahdollisuudet toimintojen yhtiöittämiseen. Kulttuuriympäristoosastolla tulee erityisesti panostaa arkeologisten kenttätöiden ohjeistuksen ja laadunvalvonnan kehittåmiseen." (Liite 4 s. 36.) Vuonna 2009 Museovirastossa asetettiin sisäisiä työryhmiä valrnistelemaan organisaatiouudistusta. Yhden työryhmän tehtävänå oli kenttäpalveluiden aseman selvittäminen" Työryhmä päåtyi esittämään erillisen kenttäpalveluiden yksikön perustamista viraston yhteyteen. Myös mm. yhtiöittämistä harkittiin, mutta katsottiin, että siihen ei toistaiseksi ole kuitenkaan edellytyksiä, Kenttäpalveluista luopuminen taas on katsottu toistaiseksi mahdottomaksi, koska valtion varoin toteutettavat pieniin yksityisiin työhankkeisiin liittyvät tutkimukset on joka tapauksessa hoidettava, ja lisäksi on varmistettava arkeologisten palveluiden saatavuus kaikkiin hankkeisiin, joissa niitä tarvitaan. Edelleen työryhmä katsoi, että yhtiöittämisen edellytykset voidaan paremmin arvioida tulevien kenttäkausien kokemusten perusteella, (Työryhmän raportti liitteenä 5) Edellä mainittujen suositusten ja päätelmien mukaisesti Museoviraston organisaatiouudistuksessa virastoon perustettiin Arkeologiset kenttåpalvelut -yksikkö, joka kuuluu Kulttuuriympäristön hoito -osastoon. Muinaismuistolakiin liittyvåt viranomaistehtävät hoidetaan eri osastolla, Kulttuuriympäristön suojelu osastolla. Organisaatio astui voimaan toukokuun alussa 2011, Huhtikuussa 2013 otettiin käyttoön pitkäån valmistellut Suomen arkeologisten kenttätoiden laatuohjeet. Arkeologisten kenttätutkimusten ohjeistuksesta ja laadunvalvonnasta vastaa Kulttuuriympäristön suojelu -osasto,

5 5(16) jonka johtama pysyvä lyöryhmä organisoija toteuttaa laatuohjeen seurannan, kokoaa ja käsittelee sitä koskevan palautteen ja päivittää ohjetta. Laadunvalvonnan kehittåmislyössä on tarkoitus myös säännöllisesti kuulla sidosryhmiå. Mikroliifti Oy:n vuonna 2012 tekemien uusien kantelujen johdosta asiaa on edelleen käsitelty kilpailuviranomaisessa eli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, sekå oikeuskanslerinviraslossa. Aluehallintoviraston kirjeessä (liite 6) viitataan edelleen Kilpailuviraston vuonna 2002 antamiin suosituksiin ja todetaan, että uutta suositusta tai aloitetta ei asiassa näillä näkymin anneta. Apulaisoikeuskanslerin päätöksesså 22,4.n14 (liilet\ kehotetaan Museovhastoa edelleen lisäämåån avoimuutta ja julkisuusperiaatetta tukevia menettelyitä sekå kiinnittämään huomiota siihen, miten riippumattomuus ja puolueetlomuus varmistetaan vhaston liiketaloudellisten toimintojen ja viranomaistoiminnan eriyttämisessä toisistaan. Lisäksion todettu, että näkökohdal fulee ottaa huomioon muinaismuistolain mahdollisen uudistamisen yhteydessä. Museovirasto on vuonna 2012 heti kantelut tiedoksi saaluaan loleuttanut toimenpiteitä, joilla on korjattu liikeloiminnan ja viranomaistoiminnan eriyttämisesså ilmenneitä puutteita. Toimenpiteet oval kohdistuneet ennen kaikkea viranomaistoiminnan ohjaukseen. Tällä hetkellå Museovirastossa toimii arkeologisen tutkimuksen laadunvalvonlatyön ohella erikseen arkeologisen tilaustutkimusloiminnan ja Arkeologiset kenftäpalvelut -yksikön toiminnan arviointia varlen perustettu tpryhmä. Se suunnittelee viimeisimpien asiaa koskevien viranomaiskannanottojen pohjalta, miten hyvän hallinnon periaatteita ja kilpailuneutraliteettia voidaan lyhyellä aikavälillå vielå edistää venattuna nykytilanteeseen. Toiseksi suunnilellaan pidemmällå aikavälillå viraston toiminnan muutostarpeet arkeologisen tilaustutkimustoiminnan viimeaikaisen kehityksen pohjalta. Suunnittelu on vä ftämätöntä kytkeä muinaismuistolain uudistamiseen, jonka tarpeellisuus on lodettu mm. kulttuuriympäristöstrategiaa koskevassa 20,3.20'14 annetussa valtioneuvoston periaatepåätöksessä ja jonka opetus- ja kultfuuriministeriön kanssa käytyjen keskustelujen pohjalla odotetaan käynnistyvän syksyllå Muinaismuistolain uudislamisen merkitykseen asiassa palataan tåmän lausunnon lopussa Museovhaston A*eoloqiset kenttäoalvelut -vksikkö Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön (jäljempänä myös: ARKE) tehtävänä on arkeologisten kenttåtutkimusten suunnittelu, toteutus ja raportointi sekä tutkimustulosten välittäminen eri asiakasryhmille. Muita tehtäviä yksiköllä ei Museoviraston organisaatiossa ole. ARKE:ssa cin kaikkiaan kaksitoista vakituista työntekijåä. Viranhaltijoita on neljä: esimiehenä toimiva yliintendentti, virkatyönä tehtävislå koekaivauksista (pienet yksityiset työhankkeet) vastaava tutkija sekä kaksi virkatpnä tehtävistä vedenalaisista kenttätöistä (tarkastussukelluksel) vaslaavaa lulkijaa/meriarkeologia (toinen virka täytettiin alkaen), Koekaivausryhmässä on lisäksi toinen tutkija, joka on työsuhteinen. Kaikki ovat koululuksellaan arkeologeja. Viiden virkalöitä tekevän henkilön lisäksi yksikössä työskentelee seibemän ulkopuolisella rahoituksella palkattua arkeologia vakituisissa työsuhteissa. Heislä yksi toimii tilaustutkimusprojekien henkilöstö- ja taloushallinnosta vastaavana kenttäkoordinaattorina ja viisi tutkijaa vastaa tilaustulkimusprojektien velämisestå ja yksiköltä

6 6(16) pyydettyjen tarjousten laatimisesta. Lisåksi yksi vakituinen apulaistutkija vastaa dokumentoinnista ja sen kehittämisestä. Vakituisten lisäksi yksikösså työskentelee määräaikaisia työsuhteisia tyontekijöitä pääasiassa avustavissa tehtävissä, Heidän palkkansa maksetaan ulkopuolisesta projektirahoituksesta lukuun ottamatta virkatyönä tehtåvien koekaivausten ja vedenalaisten kenttätöiden avustavaa henkilöstöä, jonka palkka maksetaan M useoviraston bu djettivaroista. Virkatoitä ja tilaustutkimuksia tekevien palkat ja muut kulut maksetaan siis eri lähteistä, minkå vuoksijokaisen työtehtävät on tarkasti määritelty. Virkatöitä tekevien palkat maksetaan budjettirahoista, eivätkä he tee ulkopuolisen rahoituksen projektien töitä, Ulkopuolisella rahoituksella olevat työsuhteiset eivät puolestaan tee viraston virkatoitä. Työajan ja palkkakulujen jakautumista eri projekteille seurataan Raindancetaloudenohjausjärjestelmän avulla. Yli-intendentti käyttää työaikaansa sekä virkatyönä että ulkopuolisella rahoituksella tuotettuun toimintaan. Myös tätå työajan käyttöä seurataan Raindance-ohjelmalla. Yli-intendentti toimii yksikön päällikkönä. Yli-intendentti ei osallistu projektien sisällön toteuttamiseen vaan ainoastaan niiden hallintoon (laskujen, matka-anomusten ja poissaolojen hyväksyminen, henkilöstopaperien allekirjoittaminen, arviointi- ja kehityskeskustelut jne.), Yliintendentti ei myöskään laadi tarjouksia, vaan pelkästään hyväksyy ulkopuolisen rahoituksen tutkijoiden ja kenttäkoordinaattorin laatimat esitykset, Lisäksi hän osallistuu jossain määrin yksikön tekemiä kenttätoitä koskevaan tiedottamiseen, lähinnä verkkosivujen päivittämiseen, Työnjako perustuu Museoviraston tyojärjestykseen, jonka mukaan yksiköiden päälliköt vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle yksikölle tai ryhmälle aseletut tavoitteet saavutetaan tehokkaastija tuloksellisesti. Yksiköiden päälliköt huolehtivat myös sisäisestä valvonnasta. Yksiköiden päälliköt seuraavat johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tekevät aloitteita tarpeellisten uudistusten tekemiseksi. Yksikoiden päälliköt päättävät asioista, jotka koskevat: 'l) toiminnan tarkoituksenmukaista ja taloudellista jär1estärnistä ja kehittämistå; 2) yksikkönsä johtamista, esityksiä tulostavoitteiksija määrärahojen käyttöä; 3) yksikön henkilöston vuosilomia; 4) virkamatkamääräyksiå yksikön henkilökunnalle kotimaan matkojen osalta; sekä 5) yksikön toimialueeseen kuuluvia asioita, joita ei valtioneuvoston asetuksessa tai tässä työjärjestyksessä ole määrätty pääjohtajan, ylijohtajan, osastonjohtajien, Suomen kansallismuseon johtajien tai tukipalveluyksiköiden päällikköjen ratkaistaviksi.

7 i(16) 2. Selvitykset yksittäisiin kanteluperusteisiin 2,1 Museoviraston Arkeoloqiset kenttäpalvelut -vksikön hintataso ia työn laatu Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa ( ) Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta on muinaismuistolain 15 $:sså tarkoitetut työt ja niistä aiheutuvat tutkimukset tai muut erityiset toimenpiteet määritelty omakustannusarvon mukaisiksi julkisoikeudellisiksi suoritteiksi (3 $), Mikroliitti Oy:n kantelussa esitetäån, että Museoviraston hintataso olisi yllättåen laskenut merkittävästi. Kantelussa esitetään myös huoli Suomen arkeologisten kenttätoiden laatuohjeiden tåyttymisestä. Hinnoittelun kyseenalaistamisen perusteena ovat Rovaniemen Paavalniemen ja Vanttauskosken yleiskaavahankkeita koskevat alihankintatarjouskilpailut (kantelun liite 1)sekä ARKE:n tarjous Rautjärven kunnalle (kantelun liite 3). ARKE:ssa on pidetty koko sen olemassaoloajan eli vuodesta 2011 lähtien kirlaa saaduista tarjouspyynnöistä, tilauksista ja hankintapäätöksistä, Vuonna 2011 oli vain harvoja tarjouskilpailuja. Kilpailuttaminen on merkittävästi lisääntynyt seuranlajakson aikana. Vuonna \AM valtaosa ARKE:en tulleista toimeksiannoista on perustunut jonkinlaiseen ta{ouskilpailuun, ARKE:n kokemuksen mukaan kilpailuttamiskäytännöt ovat edelleen varsin vakiintumattomat, Tehdyistä tarjouksista huolimatta hankintapäätöstä ei aina saada tiedoksi lainkaan, minkä takia kilpailuaseman ja *tilanteen arvioiminen voi olla vaikeaa. ARKE:lla ei ole yleensä ajantasaista tietoa siitå, onko tarjouksia pyydetty muilta, onko muilta saatu tarjouksia tai mitå muiden hinnat ovat olleet. Vuonna 2013 ARKE toteutti 50 tilaustutkimusta. Mikroliitti Oy toteutti verkkosivuillansa (www.mikroliitti.fi) ilmoitetun tiedon mukaan viime vuonna yli 100 tilaustutkimusta. Nåiden tietojen perusteella tehdyn jälkikäteisvertailun mukaan ARKE on saanut tarjouspyynnön yhdestätoista Mikroliitti Oy:n toteuttamasta työstä, muiden hankkeiden osalta ARKE:lta ei ole pyydetty tarjousta. Niiden hankintapäätosten, joista tieto on saatu, perusteella voidaan huomata, että arkeologisten kenttätoiden tarjoushintojen hajonta on varsin suurta ja kilpailutuksessa menestyminen vaihtelee paljon; ARKE saattaa sijoittua vertailussa mihin kohtaan tahansa. Vålillä ARKE voittaa tarjouskilpailun, mutta joissakin tarjouskilpailuissa ARKE:n tarjous on vastaavasti ollut selvästi muita tarjoajia kalliimpi (Liite 8 Sipoon kunnan hankintapäätös). Yksi keskeinen syy tarjousten väliselle hintavaihtelulle on arkeologisen tutkimustoiminnan luonne: Tarjousten pyytajät eivåt välttämättä osaa määritellä työn sisältoä kovin tarkastija lähtötiedot tutkittavasta muinaisjäännöksestä saattavat olla suhteellisen heikot, minkä vuoksi työmäårän ja hankkeen toteutustavan arviointijää pitkälti tarjoajan vastuulle ja tåmån ammattitaidon ja kokemuksen varaan. Eri tarjoajat saattavat perustellusii päätyå erilaisiin lopputuloksiin tyonmäärän laajuuden ja vaativuuden arvioinnissa. Toiseksi inventoinneissa on mahdollisuus varata tehtävään yksi tai useampi tutkija, ja tämä ratkaisu riippuu paitsi hankkeen tavoitteista ja työolosuhteista myös henkilön kokemuksesta ja kyvystä suoriutua työstä yksin, Taloudellisen tilanteen tiukentuessa työprosesseja ja toimintamalleja on ollut vålttämätöntä tehostaa myös ARKE:ssa, minkä vuoksi hinnat ovat saattaneet joissakin tapauksissa laskea. Rovaniemen Paavalniemen ja Vanttauskosken tarjousten osalta ARKE on tehnyt molempien alueiden arkeologisia inventointeja koskevan yhteistarjouksen yhden tutkijan työnä, jolloin tarjouksessa on såästetty valmistelu-, matkapäivissä ja -kuluissa. Tarjoukseen sisältynyt kustannuslaskelma on liitteenä 9. Hintojen laskeminen ei ole jatkuva suuntaus, vaan

8 8{16) yleisempi kehityssuunta on tutkimusten hintojen nouseminen vuosi vuodelta, sillä palkat, påivärahat ja kaikki kustannukset nousevat hiukan jatkuvasti, mikä aiheuttaa hintojen korotuspaineita tiukassakin taloustilanteessa Mikroliitti Oy:n kantelun liitteessä 3 koskien tariousta Rautjärven Tiiliruukin asemakaava-alueen arkeologisesta inventoinnista ( ) on havaittu inhimillinen laskuvirhe, jonka johdosta tarjous on ollut edullisempi kuin mitä sen olisi kuulunut olla. Laskuvirhe on johtunut siitä, että kokonaisuudessaan alle viikon mittaisen projektin päivåkohtainen palkka on laskettu jakamalla kuukausipalkka 30:llä eikä 21:llä, kuten olisi pitänyt. Alle viikon mittaisten projektien hinnoittelu on nyt korjattu, Tällaiset laskuvirheen sisältävät tarjoukset ovat olleet valitettavia yksittäistapauksia, eivätkä ne ilmennä koko toiminnan luonnetta, Selvityksenä toimitamme muita ARKE:n tarjouksia, joista laskutustapa ilmenee (liite 10 a-d; Kaksi esimerkkiä kustannuslaskelmista ja projektiseurannasta). Näin ollen kyse ei ole systemaattisesla alihinnoittelusta, joka vaikuttaisi yksikön arkeologisen tutkimustoiminnan laatua heikentävästi, ARKE:a koskevat samat viranomaisvaatimukset kuin muitakin toimijoita, mm. tutkimuslupien edellytykset ovat vastaavat ja tutkimusprojekteista vaaditaan raportit, jotka tarkastetaan, Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut ei siis ole ryhtynyt polkemaan hintoja. Yksittäinen Rautjärven kunnalle tehty tarjous on perustunut virheelliseen laskelmaan, eikå se ilmennä ARKE:n yleistä hinnoittelumuotoa. Rovaniemen Paavalniemen/Vanttauskosken tarjous 0n perustunut toiminnan tehokkaasta järjestämisestä aiheutu neisi in kustann ussäästöih in. 2,2.Valtion varojen erivttä&inen kiloailun alaisista töistä Mikroliitti Oy on kantelussaan esittänyt epäilyksen siitä, että Museovirasto käyttäisi valtion varoja kilpailun alaisiin töihin. Mikroliitti Oy epäilee, että Museovirasto käyttåisi ARKE.n työhön muita varoja, kuin mitå se tilaustutkimustoiminnallaan ansaitsee sekå muita viranomaisresursseja vastikkeetta. Väitteiden osalta esitämme alla selvitystä kustannusten muodostumiselle. 2. 2, 1 ARKE: n osuus M use ov i ra ston y hterskusfannuksisfa Kaikkiin ARKE:n tarjouksiin on sisällytetty yleiskustannuserä, jonka suuruus on 30 prosenttia tarjouksen kokonaiskustannuksista. Suuruus 30 prosenttia perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön seurantatyöryhmän vugnna 2008 antamaan suositukseen (liite 4, s, 67). Prosenttia nostettiin tuolloin '15:sta 30:een, koska kustannusvastaavuus oli heikkenemässä, Yleiskustannuserästä puolet tuloutetaan Museoviraston tukipalveluille vastikkeeksi koko virastoa koskevista yhteissuoritteista (mm. tilat, atk-laitteet ja -ohjelmistot, tukipalvelut, tyoterveyshuolto ja palvelukeskusmaksut). Myös yksikön päällikön eli yli-intendentin projektien hallintoon kåyttämä virkatyöaika on huomioitu yleiskuslann userässä, Museoviraston tilinpäätökseen sisältyy kustannusvastaavuuslaskelma maksuperustelain mukaisista muinaisrnuistolain 15 $:n suoritteista suhteessa viraston yhteiskustannuksiin. Laskelma on laadittu noudattaen Valtiokonttorin määräystä maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatimisesta (529/03/2010), Liitteenä toimitetaan laskelman perusteet (liite 11).

9 e{16} Vuoden 2008 jälkeen kustannusvastaavuus on edelleen heikentynyt yleiskustannusprosentin kaksinkertaistamisesta huolimatta. Keskeinen syy tähän on kustannusvastaavuuden laskentatapa. Kustannusvastaavuuden laskeminen perustuu niin sanottuun vyöryttåmiseen, jolloin koko viraston yhteiset kulut jaetaan osastoille ja yksiköille näiden osuuden mukaisesti, Yleiskustannuserän muodostamistapa on toisin sanoen laskennallinen ja merkittävästi riippuvainen viraston yhteiskustannuksista. Museovirastolla on yhteiskustannuksia, jotka ovat suurempia kuin mitå yksittäisen toimijan kustannukset olisivat pienessä organisaatiossa, Esimerkiksi tukitoimintoihin sisältyvät tilakustannukset ovat suhteellisen korkeat siitä syystä, että virastolla on käytössä mm, kalliita erikoistiloja kokoelmien säilytykseen, Muina esimerkkeinä mainittakoon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkuus sekä työterveyshuoltosopimus. ARKE:lle muodostetaan laskelmassa osuus myös muiden osastojen toimintojen kustannuksista riippumatta siitä, käyttääkö ARKE kaikkia näitä toimintoja vai ei, Kustannusvastaavuuslaskelmassa on myös eräitä muita epätarkkuuksia, esim. koulutuskulut on huomioitu kahteen keilaan, kun ARKE maksaa henkilöstön koululukset suoraan yksikölle tuloutetuista yleiskustannuksista, mutta silti ne vyörytetään myös yhteiskustannusosuuteen. Näin ollen yleiskustannuserä antaa jossain määrin virheellisen kuvan ARKE:n tilaustutkimustoirninnan todellisista kustannuksista. Tilanne tulee korjaantumaan vuoden 2015 alusta, kun valtiolla on tarkoitus ottaa käyttöön uusi Hallinnon tilahallinta- eli HTH-kustannusvastaavuuslaskentajårjestelmä. Järjestelmän kautta on mahdollista laskea työpistekohtainen kululaskelma, jonka perusteella yleiskustannukset on helpompi laskea. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää yleiskustannuserän riittävyys ja todenmukaisuus myös muilta osin suhteessä nykytilanteeseen. Kokonaisarvio on strategisestija organisatorisestijärkevintä sijoittaa ajallisesti samaan yhteyteen HTH-järjestelmän käyttöönoton kanssa, kun kaikki uusimmat tiedot ovat käytettävissä ja tieto on valtiolla vertailukelpoista. Myös vuoden 2015 alusta voimaan tulevan uuden maksuperusteasetuksen johdosta yleiskustannuserån päivittäminen on syytä sijoittaa ensi vuoden alkuun. Lisäksi koko valtionhallinnon yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-portaali otetaan käyttöön Museovirastossa huhtikuussa ARKE:n kustannukset yksikkö- ja hanketasolla Toinen puolikas yleiskustannuserästä tuloutetaan asianomaiseen Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikköön. Tästä kustannetaan tilaustutkimustoiminnassa tarvittavat välineet, varusteet, ohjelmistot ja koulutus, Myös kenttäkoordinaattorin palkka kustannetaan kokonaisuudessaan yleiskuluista sekä projektitutkijoiden palkka siltä osin, kuin he esimerkiksi laativat tarjouksia. Yksikkötasolla kustannusvastaavuus lasketaan erikseen hankkeittain. Kustannusten seuranta tapahtuu Raindance-järjestelmällå. Jokaisella ulkopuolisella rahoituksella toteutettavalla työhankkeella on järjestelmässä oma koodi, jolla seurataan kyseisen hankkeen kustannuksia. Yleiskustannusprosentille on Raindancejärjestelmässä asetettu omat koodinsa ( ja ). Palkat kohdennetaan seuraavasti: Kunkin henkilön palkka tulee kokonaisuudessaan joko loimintamenoista tai ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisella rahoituksella työskentelevien palkat merkitään ensin kaikki yleiskulukoodille , jonka jälkeen ne siirretään muistioilla ao, hankekoodille todellista työaikaa vastaavasti, jolloin työaika saadaan merkittyä suoraan oikealle hankkeelle, (Liite 12.) Hanketasolla kustannusvastaavuus on hyvä, Mahdollisestijoissakin yksittäisissä hankkeissa vuosittain eivät tulot kata kuluja, mihin palataan lausunnon kohdassa2,4,

10 10(16) Kaluston osalta ARKE:n käytössä on myös Museovirastossa vanhastaan ollutta kenttätyövälineistöä. Tämä käsittåä ämpäreitä, pistolapioita, kaivauslastoja, rullamittoja, vaaituskojeita, kameroita ja GPS-laitteita. Näistä huomattava gsa on aikanaan hankittu ulkopuolisella projektirahoituksella, joten verovaroin kustannettuja välineitä ARKE:lla on käsityksemme mukaan vaatimattomassa määrin. Kuten edellä on kerrottu, ARKE käsittää myös budjettivaroin toimivan koekaivausryhmän sekä meriarkeologista toimintaa, joten vålineistöä ei käytetä pelkästään kilpailunalaiseen toimi ntaan. 2,2,3, Yhteenveto Edellå esitetyn perusteella toteamme, että valtion varoja ei käytetä ARKE:n tilaustutkimustoimintaan, 0n kuitenkin selvää, ettå tilinpäätöksen yhteiskustannusosuutta koskevaa kustannusvastaavuuslaskelmaa on syytä päivittää ja täsmentäå, jotta yleiskustannuserä saadaan paremmin vastaamaan nykytilannetta ja jotta toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta voidaan lisätä, Kaiken kaikkiaan kustannusvastaavuuden laskentaperusteet tullaan käymäån läpi ensi vuodenvaihteeseen mennessä ja saatetaan vastaamaan paremmin todellisuutta esim. jyvittämäl I ä yleisku stan n u ksia tarkem min per kustan n use rä, 2.3. Arvonlisävero Kuten Mikroliitti Oy on kantelussaan todennut, ARKE:n tilaustutkimuksista ei peritä arvonlisäveroa, Tämä johtuu em. rnaksuperusteasetuksen ( ) mukaisesta määrittelystä julkisoikeudelliseksi suoritteeksi. Nykyinen asetus on voimassa vuoden 2014 loppuun ja se uudistetaan 1, lukien, jolloin myös voimassa oleva 3 $ avataan uudelleentarkasteluun yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Samalla arvioidaan muutoksen muita vaikutuksia, esimerkiksi toiminnan läpinäkyvyyden kannalta, Museovirasto on jo aiemmin tiedottanut ministeriötä tilanteesta. Kuten edellä on esitetty, ensi vuodenvaihde on myös organisatorisesti hyvä ajankohta arvioida asiaa, kun HTH-järjestelmä saadaan käyttöön. Kantelija on tuonut esille tilanteita, joissa hän on hävinnyt tarjouskilpailun alv:n johdosta. Kantelun liitteessä 4 (Björkskärin tarjous) tuodaan esille tapaus, jossa ARKE on voittanut tarjouskilpailun, "koska valtio ei peri alvia". Museoviraston kokemuksen mukaan on poikkeuksellista, että tarjoukset vertaillaan arvonlisäverollisina, Muinaismuistolain mukaan vain yleisten työhankkeiden, kaavoituksen ja suurehkojen yksityisten työhankkeiden toteuttajat ovat velvolliset kustantamaan itse lain edellyttämät arkeologiset selvitykset ja muut toimenpiteet. Näin ollen tilaajat ovat siis joko julkisista hankinnoista annettua lakia noudattavia hankintayksiköitä tai sellaisia yksityisiä toimijoita, iotka voivat vähentää arvonlisäveron toiminnassaan. Hankintalain mukaisissa hankinnoissa h i n nat vertail laan I ähes poikkeu ksetta a rvon lisäverottomina. 2.4, Museoviraston Arkeolooisten kenttäpalvelujen yoilgua tappiot Kantelussa on pyydetty Valtiontalouden tarkastusvirastoa selvittämään, kuinka ARKE:n mahdolliset voitot käytetään ja toisaalta tappiot katetaan, Kuten yllä on jo esitetty, ARKE:n toiminnan kustannusvastaavuutta seurataan tarkasti. Jokaisella työhankkeella on gma projektikoodi, jolla seurataan juuri kyseisen hankkeen kustannuksia. (Liitteet 10 a-d, esimerkkejä projektiotteista). Jokaisen työhankkeen projektikoodin perusteella muodostetaan toiminnan varsinainen kirjanpidollinen seuranta, Prolektikohtainen seuranta on ehdottoman tärkeää ARKE:n loiminnan kannalta, sillå maksuperusteasetuksen mukaan toimintaan on sovellettu ornakustannehintaista hinnoitteluperustetta.

SALAVA OSA III TAUSTA-AINEISTO

SALAVA OSA III TAUSTA-AINEISTO OSA III TAUSTA-AINEISTO Museovirasto 2012 SISÄLLYS 1 ARKEOLOGISTEN TUTKIMUSTEN LAATU JA LAADUNHALLINTA EUROOPASSA... 3 1.1 Arkeologisten kenttätutkimusten laadunhallinta... 3 1.1.1 Toimijoita koskeva laadunhallinta...

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 236 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 236 Espoo 2007 TKK-RTA-R236 KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VALVONNAN TYÖNJAKO ASIAKASVIRASTON JA PALVELUKESKUKSEN VÄLILLÄ CASE MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet

TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005. Kihlakunnanvirastojen. ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet TARKASTUSKERTOMUS 93 / 2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 93/2005 Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Eläinsuojeluvalvonnan järjestämisen vaihtoehdot

Eläinsuojeluvalvonnan järjestämisen vaihtoehdot Eläinsuojeluvalvonnan järjestämisen vaihtoehdot MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 2014 Antti Nurminen SISÄLLYS 1. Johdanto 4 2. Eläinsuojeluvalvonta Suomessa 5 3. Eläinsuojeluvalvonta osana ympäristöterveydenhuoltoa

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Julkinen oikeusapu Tuloksellisuustarkastuskertomus Julkinen oikeusapu Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 5/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa

V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000. Sponsorointi valtionhallinnossa V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 5/2000 Sponsorointi valtionhallinnossa HELSINKI 2000 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ 12.5.2000 Tekijät

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot