3. Hyvinvointiteoreettisista lähtökohdista (Tuomala); jatkoa (3a:lle) Miksi markkinat epäonnistuvat?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Hyvinvointiteoreettisista lähtökohdista (Tuomala); jatkoa (3a:lle) Miksi markkinat epäonnistuvat?"

Transkriptio

1 1 3. Hyvinvointiteoreettisista lähtökohdista (Tuomala); jatkoa (3a:lle) Miksi markkinat epäonnistuvat? Ulkoisvaikutukset Kilpailua ei esiinny Epätäydellinen informaatio, markkinoiden puuttuminen Epävakaa kokonaistaloudellinen kehitys Muita perusteita julkiselle puuttumiselle talouteen; uudelleenjako meriittihyödykkeet Markkinoiden epäonnistuminen ja second best-teoria Miksi markkinat epäonnistuvat? Kaksi erilaista tulkintaa Pareto-tehokkuusehdoille: 1. kilpailevat markkinat toimivat tehokkaasti. a. Ellei kilpailuedellytyksiä ole, tehokas resurssien allokaation edellyttää kuitenkin kilpailuedellytysten takaamista julkisen sektorin toimesta. b. Kaikkien hyödykkeiden on oltava puhtaita yksityishyödykkeitä. Ellei näin ole yksityisen sektorin rinnalle tarvitaan julkisen sektorin toimia. 2. Idealisoidun kilpailujärjestelmän ehdot eivät juuri koskaan toteudu koko laajuudessaan. a. Esim., että hinnat välittävät relevanttia informaatiota tehokkaasti tuottajien ja kuluttajien välillä. b. tulkinnan mukaan tulisi keskittyä keinoihin, joilla voidaan korjata markkinoiden epäonnistumisia. Tältä pohjalta on jo helpompi ymmärtää olemassa olevia julkisia sektoreita. Tehottomuus - vaihdolla ja tuotannolla on mahdollista parantaa jonkin asemaa huonontamatta kenenkään muun tilannetta. - Jos markkinat eivät tähän pysty, ne ovat tällöin epäonnistuneet tehtävässään. Miksei potentiaalisesti edullisia vaihtokauppoja tai tuotantopäätöksiä toteuteta? Mitkä

2 2 syyt aiheuttavat markkinoiden epäonnistumisen? - Liiketoimi- ja informaatiokustannukset ovat usein esteenä. - omistusoikeudet eivät ole hyvin määriteltyjä. - edullisten vaihtokauppojen tuottaman voiton jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen. Näitä kolmea tekijää ja niiden yhdistelmiä pidetään keskeisimpinä syinä markkinoiden epäonnistumisiin. Ne ovat taustalla vaihtelevina yhdistelminä seuraavissa markkinoiden epäonnistumisten syissä, joiden luokittelu lähtee hieman eri pohjalta. Ulkoisvaikutukset Luokitteluja: - teknologiset ulkoisvaikutukset, syntyvät, kun kuluttajan tai yrityksen A toiminta aiheuttaa kustannuksia tai hyötyjä B:lle (kuluttaja tai yritys), josta A ei suorita mitään korvausta B:lle tai B ei maksa A:lle. - pekuniaariset ulkoisvaikutukset, kulkeutuvat hintojen kautta. - Positiiviset ja negatiiviset (hyödylliset ja haitalliset) Markkinoiden avulla voidaan joissakin tapauksissa sisäistää teknologisia ulkoisvaikutuksia. - fuusion avulla (Meade, 1952) - asianosaisten keskinäisin neuvotteluin (Coase, 1960). Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, jos - Asianosaisia on hyvin paljon ja - ulkoisvaikutus on julkishaitakkeen tyyppinen, kuten ilman - ja veden saasteet. Tällaisissa tilanteissa julkinen sektori voi tehdä asiat paremmin käyttäen - säätelyyn - vero/maksupolitiikkaan (Pigou-verot). Jälkimmäinen keino käyttää markkinoita instrumenttina, korjaten niiden toimintaa.

3 3 Julkishyödykkeet - positiivisia ja negatiivisia - positiiviset: hyödykkeitä, joita ei markkinoilla tarjota, tai jos tarjotaan, tarjonta ei ole riittävää. Niille on tunnusomaista - lisäkuluttajan ilmaantuminen ei lisää kustannuksia - kuluttajien poissulkeminen (ja laskuttaminen) on hankalaa tai mahdotonta. Osa globaaleja, useimmat lokaaleja julkishyödykkeitä Majakka, yleinen esimerkki puhtaasta julkishyödykkeestä - Kun majakka on käytössä, ei lisäkustannuksia majakkapalvelujen lisä käyttäjistä (laivoista) eli rajakustannus = 0. - minkään yksittäisen laivan majakkapalvelusten käyttö ei vähennä muiden saamaa palvelua. Julkishyödykkeet ovat kuitenkin ongelma markkinoille. - jos ei voi pois sulkea käyttäjiä, ei voi hinnoitella eikä voi olla kilpaileviin markkinoihin perustuvaa tarjontaa - myöskään käyttäjillä ei ole välttämättä kannustinta kertoa maksuhalukkuudestaan julkishyödykkeisiin - tarjonta on organisoitava kollektiivisesti, yleensä julkisen sektorin toimesta, ja rahoitettava muuten kuin myynnin kautta saaduilla tuloilla Kilpailua ei esiinny Kun markkinaosapuolilla on markkinavoimaa - kyky vaikuttaa hintoihin - resurssien allokaatio ei enää välttämättä ole tehokasta. - Äärimuoto on monopoli (tai monopsoni); - Monopoli velottaa hintaa, joka on korkeampi kuin rajakustannus, jolloin välttämätön ehto Pareto-tehokkuudelle rikkoutuu - Hinta on korkeampi kuin yksikkökustannusten mini myös pitkällä tähtäimellä - tarjottu määrä on pienempi kuin täydellisen kilpailun oloissa.

4 4 Osa monopoleista - on julkisen vallan itsensä luomia (RAY, ALKO). - Patenttilaisäädäntö on esimerkki lain turvassa olevasta monopolista, joka tosin on voimassa rajoitetun ajan monopoliasema. Tärkeä syy monopolin synnylle on teknologian luonne. - ns. luonnolliset monopolit, joissa tuotantotoiminnan teknologinen luonne, joka johtaa yhteen suureen tuotantoyksikköön mittakaavaeduista johtuen - tuotantokustannukset per tuotosyksikkö (keskimääräiset kustannukset) laskevat, kun tuotos kasvaa. - Esim., yksi paikallispuhelinyhdistys tai vesilaitos hoitaa alueittensa puhelintoiminnan ja vesihuollon. Olisi kallista, jos useiden yritysten puhelinkaapeleita tai vesijohtoja risteilisi kaupungin katujen ja talojen alla. - Asetelma on johtanut monissa maissa näiden alojen joutumiseen joko o julkiseen omistukseen tai o voimakkaaseen säätelyyn. Voidaanko yritysten markkinaosuuksista päätellä onko kilpailua? Ei välttämättä sillä kilpailu voi olla potentiaalista jos markkinoille pääsylle ei ole esteitä. - uusien markkinoille tulijoiden uhka voi olla riittävä voi taata tehokkuuden ellei olemassa oleva yritys toimi tehokkaasti. (contestable markets kilpailun uhan alaiset markkinat). Epätäydellinen informaatio tai markkinoiden puuttuminen Puhtaiden julkishyödykkeiden lisäksi on muitata hyödykkeitä, joita yksityiset markkinat eivät tarjoa riittävästi. Tällaisia tilanteita kutsutaan epätäydellisiksi markkinoiksi. Esimerkiksi yksityiset markkinat eivät tarjoa vakuutuksia useita tärkeitä riskejä vastaan.. Niille on tyypillistä se, että - vaikka hyödykkeen tarjonnan kustannukset ovat pienemmät kuin mitä ihmiset ovat valmiit maksamaan, tarjontaa ei synny riittävästi. Yksi syy on moral hazard ongelma. Jos esimerkiksi tulipalovakuutuksen (tai polkupyörä) tapauksessa kattava vakuutus johtaa osalla ihmisistä huolimattomaan käytökseen, tulipaloriski ja vakuutusmaksut kasvavat kaikilta ja ääritapauksessa vakuutusta ei enää tarjota.

5 5 - Jos vakuutusyhtiö pystyisi havaitsemaan huolellisuuden, ongelmaa ei syntyisi. - Asiakas (riski- ) ryhmien erillinen hinnoittelu auttaa, jos sitä voi toteuttaa - perimmäinen ongelma on se, että vakuutusyhtiö ei tunne kaikkia asiaan vaikuttavia tekoja, kun yksilöiden käyttäytymistä se ei pysty kaikilta osin havaitsemaan. Juuri tämä seikka tekee moral hasard-ilmiöstä pysyvän. Toinen ongelma on nimeltään 'adverse selection'. Vakuutusyhtiö ei voi tuntea asiakaskohtaisesti riskialttiuksia. Sen on perustettava toimintansa jonkin laajemman ryhmän riskin esiintymisen todennäköisyyteen. Entä jos se perustaa toimintansa keskimääräiseen riskialttiuteen väestön keskuudessa, mitä tapahtuu. - Vakuutusyhtiö ei pysy pystyssä pitkään. - Sen asiakkaiksi valikoituvat pitemmän päälle vain korkean riskin ihmiset ('adverse selection' nimitys tulee juuri tästä). - Vakuutusyhtiön pysyäkseen pystyssä on perustettava maksunsa potentiaalisten asiakkaiden riskeihin. - Tällaisessa tilanteessa olisi yhteinen etu vaatia, että jokainen ottaa vakuutuksen, joka perustuu keskimääräiseen riskiin. o Korkean riskin ihmiset saisivat vakuutuksen halvemmalla kuin heidän todellinen riskinsä edellyttäisi o alhaisen riskin ihmiset taas voisivat hankkia vakuutuksen, joka olisi suosiollisempi heille kuin vakuutus, jonka vain korkean riskin ihmiset ottaisivat. - Näin ollen pakollinen ostaminen on parempi kuin markkinaratkaisun mukainen tilanne. - Yllättävästi enemmän valintoja sisältävä tilanne ei olekaan parempi. Samanlaisia informaatioon liittyviä aspekteja sisältyy - sosiaalivakuutuksen kaltaisten instituutioiden (työttömyys, sairaus ja eläke) taloudellisiin perusteluihin - kuluttajien informaation saantiin ja kuluttajansuojapolitiikkaan. HUOM: - Informaatio tai tieto ovat suureksi osaksi julkishyödykkeitä. - Yksityinen sektori saattaa uhrata liian vähän resursseja tietyn tyyppisen informaation hankkimiseen ja vastaavasti liian paljon muun tyyppiseen informaatioon. - On suhteellisen helppo taloudellisin perustein vaatia, että julkisella sektorilla on aktiivinen rooli tiedon keruussa ja välittämisessä.

6 6 Meriittihyödykkeet (hyvinvointipalvelut) Hyvinvointiteorian taustalla - kukin yksilö tietää parhaiten oman etunsa. Monia julkisen vallan toimintoja on perusteltu vetoamalla paternalismiin. - yksilö ei aina toimi omaksi parhaakseen - ihmisillä ei ole riittävästi tietoa käyttää tiettyjä palveluja - markkinat eivät tarjoa niitä riittävästi Esimerkkeinä terveydenhoito ja koulutus - jos laiminlyö terveytensä, voi myötävaikuttaa esim. kulkutautien leviämiseen. - Ei osata ennakoida koulutuksen merkitystä omalle tulevaisuudelleen. KUKA ON KULUTTAJA? - lapsi päättämässä omasta koulunkäynnistään? Ostoksistaan? Perusteluja meriittihyödykkeiden tarjontaan vaikuttamiselle - positiiviset ulkoisvaikutukset. - Esimerkiksi yhden koulutus lisää samalla koko työyhteisön tuottavuutta. - Yksittäinen kansalainen ei ota huomioon tätä vaikutusta valitessaan omaa koulutustaan. - Jos yksilö kysyy liian vähän koulutusta, yhteiskunnan tulisi edistää koulutuksen tarjontaa. Meriittihaitakkeen tapauksessa yksilöt taas ottavat huomioon itselleen koituvat kustannukset, eivätkä huomioi muulle yhteiskunnalle tulevia kustannuksia. - Alkoholi ja tupakka käyvät esimerkeistä. HUOM: Myös julkinen valta voi erehtyä. Sekään ei tiedä kaikkea, ei aina edes sitä mikä välittyy markkinoiden kautta. Mutta osassa asioita julkinen valta lienee kuitenkin myös helpommin vakuutettavissa tekemään viisaita, kaukonäköisiä ja kokonaisuuden huomioon ottavia päätöksiä. Tämä edellyttää sitä, että julkisen sektorin toimintamekanismi on toimiva: kansalaiset, poliittinen prosessi, poliitikot, virkamiehet ja julkisen sektorin toimintamekanismit johtavat hyviin tuloksiin. Näihin mekanismeihin palataan tuonnempana.

7 7 Epävakaa kokonaistaloudellinen kehitys luvun lama; luvun lama; talouden epävakaus on edelleen ongelma - Yhdysvaltojen sub-prime kriisi; uuden laman lähde? Tulkintoja: 1. Korkea työttömyys johtuu siitä, että jotkut asiat eivät markkinoilla toimi hyvin. - suosituksensa on saada markkinat toimimaan hyvin. 2. Korkea työttömyys ja talouden epävakaus ovat markkinoiden epäonnistumisia, joihin ei pelkät täydellisemmät työmarkkinat auta. - suosituksena makrotaloudellinen stabilisaatiopolitiikka Hyvinvoinnin jakautuminen - tulonjako - cash versus kind - meriittihyödykkeet ja hyvinvoinnin jakauma Second-best teoria - perusidea: jos jollain alueella ei voi noudattaa parasta (first best) optimaalista politiikkaa, niin se vaikuttaa muilla alueilla sovellettavaan politiikkaan, joka sekin tulee (yleensä) poikkeamaan first-best politiikasta. (LUE KIRJASTA LISÄÄ)

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu.

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu. Miksi säännellään? Markkinoiden hinnoilla on kolme tärkeää toisiinsa liittyvää tehtävää, jotka mahdollistavat sekasorron välttämisen: hinta välittää informaatiota hinta toimii kannustimena hinta määrää

Lisätiedot

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA

LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA LÄÄKÄRIEN NÄKEMYKSIÄ ERITYISTURVAVAKUUTUSTEN VAIKUTUKSESTA LÄÄKÄRI POTILAS HOITOSUHTEESSA Riitta Lusenius Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Osa II Julkisten menojen teoriaa

Osa II Julkisten menojen teoriaa Osa II Julkisten menojen teoriaa Julkishyödykkeistä 1. Mitä ne ovat? kaksi ominaisuutta: a) kulutetaan yhteisesti b) ei ole haluttavaa sulkea ketään pois kuluttamasta niitä (rajakustannus lisäkulutukset

Lisätiedot

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA MARKET AND GOVERNMENT FAILURES

Lisätiedot

Kilpailuoikeus ja Taloustiede

Kilpailuoikeus ja Taloustiede Kilpailuoikeus ja Taloustiede OTT Pertti Virtanen Markkinaoikeustuomari Markkinaoikeus S-posti: Pertti.Virtanen@oikeus.fi Ajankohtaista kilpailusta Vahingonkorvaus: Asfaltti-kartelli Käräjäoikeuden päätökset

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Matti Tuomala Professori, Tampereen yliopisto JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Tämä kirjoitus esittelee modernin julkistalouden tutkimuksen

Lisätiedot

Nyckelord: Välfärdsstat, socialpolitik, ekonomisk tillväxt

Nyckelord: Välfärdsstat, socialpolitik, ekonomisk tillväxt TIIVISTELMÄ Jaakko Kiander & Henrik Lönnqvist: Hyvinvointivaltio, sosiaalipolitiikka ja taloudellinen kasvu. Helsinki. 2002. 144 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050; 2002:20.)

Lisätiedot

EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA

EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Tampereen yliopisto Marraskuu 2011 Ohjaaja: Hannu Laurila Helena

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

VATT MUISTIOT. Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernirakenteen, rahoituksen ja ohjauksen uudistaminen

VATT MUISTIOT. Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernirakenteen, rahoituksen ja ohjauksen uudistaminen VATT MUISTIOT Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernirakenteen, rahoituksen ja ohjauksen uudistaminen Taloustieteellisiä näkökohtia päätöksenteon tueksi ISBN 978-951-561-830-6 (PDF) ISSN 1798-0321 (PDF)

Lisätiedot

6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11)

6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11) 6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11) Taloustieteen 6:s perusperiaate sanoo, että markkinoiden luominen on yleensä hyvä tapa organisoida taloudellista toimintaa 7:s perusperiaate

Lisätiedot

Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen maksimointi. hinnoittelun ja kapasiteetin hallinnalla

Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen maksimointi. hinnoittelun ja kapasiteetin hallinnalla Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen maksimointi hinnoittelun ja kapasiteetin hallinnalla Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos MINNA TONTTI: Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen

Lisätiedot

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin

Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Vesa Kanniainen Puhtia hyvinvointiyhteiskunnan purjeisiin Peruspalveluja uudella tavalla www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

MARKKINAHÄIRIÖT, NIIDEN SÄÄNTELY JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT

MARKKINAHÄIRIÖT, NIIDEN SÄÄNTELY JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LUKU 20 MARKKINAHÄIRIÖT, NIIDEN SÄÄNTELY JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT Martti Vihanto Luku perustuu artikkeliin Markkina- ja sääntelyhäiriöiden

Lisätiedot

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 Nykyinen malli Liberaalimpi malli Vapaa malli Alalle tulo liikennelupa liikennelupa rekisteröinti tai ilmoitus Hakijaa koskevat vaatimukset ammattitaito = kurssi + käytännön

Lisätiedot

177 KUNTIEN RAHOITUS: PERIAATTEITA JA KANSAINVÄLINEN VERTAILU

177 KUNTIEN RAHOITUS: PERIAATTEITA JA KANSAINVÄLINEN VERTAILU VATTKESKUSTELUALOITTEITA VATTDISCUSSION PAPERS 177 KUNTIEN RAHOITUS: PERIAATTEITA JA KANSAINVÄLINEN VERTAILU Samu Kurri Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Osa 1: Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Jarkko Aho Visio Invest Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Usein heikkoon sijoitusmenestykseen

Lisätiedot

LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA?

LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LUOTTOLUOKITUSMUUTOSTEN INFORMAATIOARVO: SISÄLTÄÄKÖ LUOTTOLUOKITUKSET AINUTLAATUISTA TIETOA? Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Laatija: Veli Hemming

Lisätiedot

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Valkonen,

Lisätiedot

No Market for Young Men. Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla

No Market for Young Men. Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla No Market for Young Men Menetetyt markkinat ikä ja haitallinen valikoituminen luottomarkkinoilla Joonas Vilhelm Tuhkuri Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

VANHALLE VARAKSI, TURVAKSI TUTISEVALLE

VANHALLE VARAKSI, TURVAKSI TUTISEVALLE VANHALLE VARAKSI, TURVAKSI TUTISEVALLE Hyvinvointivaltiota täydentämässä Jukka Lassila Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva: www.freephotos.com

Lisätiedot

0. Määritelmiä Markkinat ovat peruskäsite, jolle ei kuitenkaan ole yksiselitteistä määritelmää.

0. Määritelmiä Markkinat ovat peruskäsite, jolle ei kuitenkaan ole yksiselitteistä määritelmää. TTT-luento/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta Tässä esityksessä pyrin valottamaan muutamaa taloustieteen peruskäsitettä ja työkalua. Nämä ovat i) markkinat, ii) tasapaino, iii) tehokkuus

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle

Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Harjoitustehtäviä Taloustieteen oppikirjan lukijalle Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Ennen kuin aloitat... ii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2

Lisätiedot