MUSIIKILLINEN KEKSINTÄ PEDAGOGISENA TOIMINTANA -Opettajaksi opiskelevien kokemukset keksinnällisen toimintatavan rakentajina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSIIKILLINEN KEKSINTÄ PEDAGOGISENA TOIMINTANA -Opettajaksi opiskelevien kokemukset keksinnällisen toimintatavan rakentajina"

Transkriptio

1 Marja Ervasti MUSIIKILLINEN KEKSINTÄ PEDAGOGISENA TOIMINTANA -Opettajaksi opiskelevien kokemukset keksinnällisen toimintatavan rakentajina Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Musiikkikasvatus. Laadullisen taidekasvatustutkimukseni teoriataustan muodostaa keskustelu ymmärtävien ja tulkinnallisten paradigmojen kesken. Lähestymistapani liittyy lähinnä fenomenologiseen tieteenfilosofiseen traditioon, jossa etsin kokemiseen liittyviä merkityksiä musiikkikasvatuksessa. Musiikki inhimillisenä toimintana nostaa esille sille tyypillisiä kokemuksellisia perusrakenteita, joita voi ymmärtää ihmisenä olemisen yleisemmän fenomenologisen tarkastelun kautta (ks. Klemola 1998). Räsänen (2006, 12) ymmärtää kognition kaikki aistialueet ja tietämisen tavat käsittävänä maailman hahmottamisena. Tämä sisältää ajatuksen erilaisten tiedon ilmaisutapojen samanarvoisuudesta, joka ovat yhtä arvokkaita tapoja representoida, esittää todellisuutta. Nykyään ei enää pohdita, onko taiteessa tapahtuva oppiminen kognitiivista vaan kysytään, mitä erityistä taideaineet tuovat kognition kokonaisuuteen tai mitä ovat ne kyvyt, joita ei voida kehittää muissa kuin taideaineissa. Kognitiivisen taideoppimisen teoriassa on kyse uuden tiedon integroimisesta oppijan elämismaailmaan. Käytämme taidetta tutkiaksemme identiteettiämme taiteen tekijöinä, vastaanottajina ja jonkin ryhmän jäseninä. Kaikilla mahdollisuus erilaisiin tietämisen tapoihin ja kaikkia niitä olisi kehitettävä. (Mts ) Keksintä tutkivana ja ongelmanratkaisullisena oppimisen muotona on yksi tämän päivän oppimisnäkemysten periaatteista. Lasten oma "älli", hoksaaminen ja oivaltaminen ovat oppimisen keskiössä. Keksinnän kautta oppimisesta tulee omakohtaisempaa, henkilökohtaista, sellaista, jota on voinut itse prosessoida alusta alkaen. Musiikillinen keksintä on käsitteenä melko nuori. Se esiintyy ensimmäisen kerran vuoden 1994 suomalaisen perusopetuksen musiikin opetussuunnitelman perusteissa. Käsitteellä on kuitenkin historiallinen taustansa, jolla on juuret ns. luovan musiikkikasvatuksen historiassa josta oheinen keksinnällinen esimerkki 1970-luvun musiikin oppimateriaalista.

2 KUVA (Tenkku, L. & Urho, E. 1979). Musiikillinen keksintä on käsite, joka kattaa useita luovaan musiikillisia toimintatapoja. Keksintä pedagogisena musiikilliseen ilmaisuun liittyviä toimintana on laaja-alaisempaa, kompleksisempaa musiikillista toimintaa kuin erillinen säveltäminen, improvisointi tai sovittaminen joihin se useimmiten rinnastetaan. Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa musiikillisesta keksinnästä pedagogisena toimintana käytetään mm. nimikkeitä "children s compositional processes and products in school context", "compositional experience within the general music curriculum", "composition movement in music education" ja inventing (Ks. Barrett 1998, 10.) Itse koen musiikillisen keksinnän opetus- ja oppimismenetelmänä, jonka kautta edistetään musiikillista ajattelua ja ymmärtämistä. Se on pedagoginen toimintatapa oppia musiikkia ja musiikista keksimisen keinoin kun musiikillisia käsitteitä harjoitellaan oman kokemuksen ja luovan prosessin eikä valmiiksi annettujen mallien kautta. Keksintä musiikillisena toimintamuotona ja oppimismenetelmänä on siis juurtumassa osaksi perusopetuksen musiikkikasvatusta. Lisensiaatintutkimuksessani (Ervasti 2003) erittelin musiikillisen keksinnän eri toimintamuotoihin, jotta pääsisin syvemmälle keksinnän "ytimeen", sen tarkoituksen ja sisältöjen pohdintaan ja jotta

3 keksinnän termi ei jäisi liian yleiselle tasolle. Musiikkia voidaan keksiä mm. säveltämällä, improvisoimalla, äänikerronnalla ja sovittamalla. Myös aistien yhteistoimintaa virittävät toimintamuodot voivat sisältää keksintää. Taidemuotojen käyttäminen osana musiikillisen materiaalin soveltamista koreografisin, draamallisin ja visuaalisin keinoin on yksi musiikillisen keksinnän osa-alue. Päädyin tähän jaotteluun musiikin opetussuunnitelmissa ja pedagogisessa kirjallisuudessa mainittujen keksinnän sisältöjen perusteella. Syvennän keksinnän olemusta ja teoriataustaa tulevassa väitöstutkimuksessa myös muiden taidealueiden kuten tanssin (koreografia) ja draaman (dramaturgia) näkökulmasta (ks. Hämäläinen 1999). Musiikillisen keksinnän toimintamuodot ovat kuitenkin osittain päällekkäisiä eikä niillä ole välttämättä selkeitä rajoja. Voi olla vaikea tarkalleen määritellä, mihin toimintamuotoon keksintä kulloinkin kuuluu. Keksintä voidaan integroida musiikin yleiseen kontekstiin, musiikin käsitteisiin tai muihin taidekasvatuksen osa-alueisiin, joiden kanssa oppilas työskentelee. Esimerkiksi äänikerronta voi olla kirjallisuuteen ja draamaan liittyvä keksinnän muoto. Sovittamista voidaan harjoitella improvisoimalla ja improvisointiharjoitteet voivat muodostua sävellyksiksi. On kuitenkin syytä pohtia, milloin jaottelu tarpeellinen ja milloin pelkkä keksinnän termi olla riittävä ilmentämään sille asetettuja tavoitteita ja sisältöjä. Parhaimmillaan keksintä on oppimisprosessissa läpäisevänä toimintatapana. Keksintää ei välttämättä nosteta erillisenä huomion kohteeksi, vaan sitä tapahtuu vaivihkaa, koko ajan, hyvin lyhyinäkin kokeiluina. Tällöin pelkkä keksinnän termi riittää kattavasti kuvaamaan ryhmässä tehtyä omaehtoista musiikillista luomista ja tuottamista. Väitöstutkimukseni on musiikkikasvatuksen kehittämistutkimus, jonka empiirinen osa toteutetaan Oulun kasvatustieteiden ja opettajankoulutusyksikön luokanopettajakoulutuksessa opetusharjoitteluun liittyvänä tapaustutkimuksena. Keskityn luokkaopetuksen ryhmänä tapahtuviin keksinnällisiin toimintatapoihin ja niihin sisältyviin oppimis- ja opetusprosesseihin. Tutkimus keskittyy prosesseihin, joissa on monitaiteinen keksinnällinen näkökulma. Tutkimustehtävinäni on tutkia musiikillista keksintää ryhmässä tapahtuvana monitaiteisena toimintana ja syventää musiikillisen keksinnän pedagogiikkaa tutkimalla sen merkitystä ja ongelma-alueita tapaustutkimuksessa mukana olleiden tulevien pedagogien kokemusten kautta. Keskityn niihin merkityksellisiin kokemuksiin, joita voisi käyttää keksinnän suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tukena myös opetussuunnitelmatasolla. Tutkimuksen empiirisen osan kehittämiskokeilu toteutetaan opetusharjoitteluosioissa perusasteen alakoulussa (Oulun Normaalikoulu) vuosina , jolloin musiikin sivuaineopiskelijat

4 opettavat ohjatusti musiikkia. Opiskelijat (n. 3-5 opiskelijaa yhdessä harjoittelujaksossa) tekevätmaisteritason koulutyöskentelyjaksoa. Yhtenä opetettavana aineena on musiikki 1-6- luokkalaisille. Tutkittavia harjoittelujaksoja on 4 lukuvuonna , joissa olen ohjaajana ko. opiskelijoille. Normaalikoululla musiikin harjoittelusta vastaa musiikin aineenopettaja, joka on sitoutunut ko. kehittämiskokeiluun. Maisterivaiheen koulutyöskentelyjakso kuuluu maisterivaiheen pedagogisiin opintoihin. Harjoittelujakson kantavana teemana on minä opettajana ja kasvattajana. Koulutyöskentelyjaksossa painottuvat kokonaisvaltaisen vastuun ottaminen luokan työskentelystä. Jakso tarjoaa opiskelijalle ohjatun tilaisuuden suunnitella opetusjaksoja opetussuunnitelman ja sen aihekokonaisuuksien pohjalta sekä perehtyä käytännössä aineiden didaktisiin erityispiirteisiin (ks. Opetusharjoittelu 2006). Tutkimusaineistonani on opiskelijaopettajien pitämien musiikkituokioiden prosessidokumentit, jotka opiskelijat itse arkistoivat web-pohjaiseen Optima Discendum.- oppimisympäristöön, esim. tuntisuunnitelmat, oppimateriaalit kuten nuotinnokset, ääni- ja kuvatallenteet (ks. Webpohjainen 2006). Aineistona on lisäksi web-pohjaisen oppimisympäristön keskustelufoorumi, jossa opiskelijat tuovat julki oppituntien suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä teemoja ja pedagogisia ongelma-alueita yhteisesti pohdittavaksi ja jotka voidaan ottaa myös osaksi aineistoon liittyviin pedagogisiin keskusteluihin, joita pidetään lyhyempikestoisina liittyvinä heti oppituntien jälkeen ja ohjaustilanteissa sekä harjoittelun jälkeen pidempikestoisena teemahaastatteluina. Nämä äänitteet ovat myös optima-ympäristössä litterointia varten. Aineistooni kuuluu myös opiskelijoiden opetusharjoittelua reflektoivat oppimiskertomukset, jotka he itse arkistoivat harjoitteluprosessin aikana heti musiikin oppituntien jälkeen web-oppimisympäristöön. Aineistoanalyysinä on grounded theoryn analyysitapa, joka lähtee liikkeelle datasta, ja joka etenee kohti suurempaa ja suurempaa teoreettista yleistettävyyttä. Lähteet Barrett, M Researching Children s Compositional Processes and Products: Connections to Music Education Practice? In Sundin, B.; McPherson G.E. & Folkestad. G (eds.) Children Composing. Research in Music Education. 1. Malmö Academy of Music. Lund University Ervasti, M Lorutan laulun, sävellän sillan, piirrän partituurin, äänikuvitan kertomuksen - Musiikillinen keksintä osana sovellettua orff-pedagogiikkaa. Lisensiaatintutkielma. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Musiikkikasvatus.

5 Glover, J Children Composing London: RoutledgeFarmer. Klemola, T Ruumis liikkuu liikkuuko henki? Fenomenologinen tutkimus liikunnan projekteista. Filosofisia tutkimuksia. Vol 66. Tampereen yliopisto. Jäljennepalvelu Opetusharjoittelu Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. [Viitattu ] <http://www.oulu.fi/ktk/luokanopettajakoulutus/ > Räsänen, M Väline vai itseisarvo? Taiteen avulla, taidetta varten ja taiteeseen. Teoksessa Kaisa Kettunen, Mirja Hiltunen, Sirkka Laitinen & Marja Rasta (toim.) Kuvien keskellä. Kuvataideopettajaliitto 100 vuotta. Like. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu Tenkku, L. & Urho, E Peruskoulun musiikki 1. Vihreä viserryskone. Gummerus. Jyväskylä. Web-pohjainen oppimisympäristö Discendum Optima. [Viitattu ]. <http://www.discendum.com/optima/index.html>

SYNNYT/ORIGINS 3 2010

SYNNYT/ORIGINS 3 2010 48 Marjo Räsänen TAIDE, TAITAMINEN JA TIETÄMINEN KOKONAISVALTAISEN OPETUKSEN LÄHTÖKOHTIA 1 Kokonaisvaltaiseen tiedonkäsitykseen sisältyy näkemys erilaisten tietämisen tapojen samanarvoisuudesta. Taide-

Lisätiedot

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 Näyttämötaide ja tutkimus Teatterikorkeakoulu - Scenkonst

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op)

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan perusteet

Lisätiedot

Luovaa musiikkiteatteria ryhmälähtöisesti

Luovaa musiikkiteatteria ryhmälähtöisesti Luovaa musiikkiteatteria ryhmälähtöisesti Anne Maria Vesalainen Lisensiaatintutkimus Tutkijakoulutus Sibelius Akatemia Musiikkikasvatuksen osasto Kevät 2008 Mitä hyötyä on ihastella muurarin työtä suuren

Lisätiedot

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Raportin laatijana Niina Laaksomaa Kommentit Antti Vanne Sisällys

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA

LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 113 Terhi Vesioja LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA Esitetään Joensuun yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA

SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA SALORANTA, ELINA OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ TOIMINNALLISESTA JA OPETTAJAJOHTOI- SESTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESTA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN OPPIMISTULOKSET

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN OPPIMISTULOKSET Sirkka Laitinen ja Antti Hilmola (toim.) TAITO- JA TAIDEAINEIDEN OPPIMISTULOKSET - asiantuntijoiden arviointia Raportit ja selvitykset 2011:11 Raportit ja selvitykset 2011:11 Sirkka Laitinen ja Antti Hilmola

Lisätiedot

BAROKKIMUSIIKKIA KOULUSSA

BAROKKIMUSIIKKIA KOULUSSA BAROKKIMUSIIKKIA KOULUSSA Pro gradu -tutkielma Sibelius-Akatemia Musiikkikasvatuksen osasto Kevät 2008 Juhani Salakka SIBELIUS-AKATEMIA Tiivistelmä Tutkielma Työn nimi Sivumäärä Barokkimusiikkia koulussa

Lisätiedot

Julkaisijat / Publishers. Päätoimittaja / Managing editor

Julkaisijat / Publishers. Päätoimittaja / Managing editor Musiikkikasvatus The Finnish Journal of Music Education (FJME) 02 2013 Vol. 16 Julkaisijat / Publishers Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto / Sibelius

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus Dance Info Finland. tanssin paikka

Tanssin Tiedotuskeskus Dance Info Finland. tanssin paikka Tanssin Tiedotuskeskus Dance Info Finland tanssin paikka Julkaisija: Tanssin Tiedotuskeskus Bulevardi 23-27, 00180 Helsinki Puh. (09) 6121 812 Fax (09) 6121 824 tanssi@danceinfo.fi www.danceinfo.fi Päätoimittaja:

Lisätiedot

KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA. Diplomityö

KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA. Diplomityö KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Sirkka-Liisa Eriksson Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op)

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen tutkintovaatimukset Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Jari-Pekka Kivistö Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma

Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Kotkan opiston Lasten ja nuorten taidekoulun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetusuunnitelma Hyväksytty Kotkan kaupungin koulutuslautakunnassa 13.06.2006 1 Sisältö 1. Kotkan opiston

Lisätiedot

SEINÄJOEN AALTO-KESKUKSEN PAIKAN HENKEÄ ETSIMÄSSÄ

SEINÄJOEN AALTO-KESKUKSEN PAIKAN HENKEÄ ETSIMÄSSÄ Aila Taivalmäki SEINÄJOEN AALTO-KESKUKSEN PAIKAN HENKEÄ ETSIMÄSSÄ Alvarin askelissa -teemalukuvuoden suunnitteluprosessin kuvaus Pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Taidekasvatus

Lisätiedot

Tuomas Honka, Mika Leinonen, Minttu Merivirta & Saila-Inkeri Vaara (toim.) Les Feux Arctiques

Tuomas Honka, Mika Leinonen, Minttu Merivirta & Saila-Inkeri Vaara (toim.) Les Feux Arctiques Les Feux Arctiques Tuomas Honka, Mika Leinonen, Minttu Merivirta & Saila-Inkeri Vaara (toim.) Les Feux Arctiques Pedagogisia toimintamalleja pohjoisen taiteen ja median opetuksessa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla

Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla Mari Salonen 2012 / Maisterin opinnäytetyö Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / Taiteen laitos / Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma?

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Helena Malmivirta Opettaja, tutkimusvastaava, KT, LTO Terveys ja Hyvinvointi, Turun ammattikorkeakoulu helena.malmivirta@turkuamk.fi

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa

Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa Pro gradu- tutkielma Anna-Leena Räisänen Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT

LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT LUOKANOPETTAJA LIIKUNNANOPETTAJANA LUOKANOPETTAJIEN LIIKUNTAPEDAGOGISET JA LIIKUNTADIDAKTISET TAIDOT Maaria Nortunen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2009 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot