Tarkastuslautakunnan toiminnan kehittäminen. Kuntamarkkinat Hanna Hurmola-Remmi ja Minna Ainasvuori / Oy Audiator Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastuslautakunnan toiminnan kehittäminen. Kuntamarkkinat 15.9.2011 Hanna Hurmola-Remmi ja Minna Ainasvuori / Oy Audiator Ab"

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunnan toiminnan kehittäminen Kuntamarkkinat Hanna Hurmola-Remmi ja Minna Ainasvuori / Oy Audiator Ab 1

2 Tarkastuslautakunnan rooli osana kunnan valvontaympäristöä

3 Kunnan toimintakenttä ja arviointi Kuntaorganisaation ja tehtävien organisoinnin monimutkaistuminen liikelaitokset, konsernin tytär- ja osakkuusyhteisöt yhteistoiminnan erilaiset organisaatiot ja sopimukset tilaaja-tuottaja mallit, ulkoistaminen, sopiminen/tilaaminen markkinoilla jne. Pakottava lainsäädäntö Perustuslaki, kuntalainsäädäntö, sektorilait, oy-laki, hankintalainsäädäntö, erilaiset suositukset jne. EU-lainsäädäntö, mm. kilpailulainsäädäntö Kuntalaisten yksilölliset lakisääteiset oikeudet palveluihin hoitotakuu jne Valtuuston asettamat tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa normihierarkiassa ylempien kanssa Juridinen valvonta Tarkastuslautakunnan arviointi

4 Valvontajärjestelmästä Nykyaikaiselta valvontajärjestelmältä odotetaan ja edellytetään entistä enemmän varmuutta organisaation tuloksellisuuden toteutumisesta Valvontajärjestelmän tehtäväksi on listattu muun muassa hallinnon ja toiminnan laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden toteaminen, tuottavuuden edistäminen, sääntöjen ja normien noudattaminen sekä annetun informaation oikeellisuuden varmistaminen Valvontajärjestelmällä on kiinteä yhteys organisaation johtamiseen ja johtamisjärjestelmään 4

5 Valvontajärjestelmästä Kuntaorganisaation toiminnassa valvontajärjestelmän päämääränä on julkisten varojen käytön valvonta Valvontajärjestelmä on tällöin nähtävä laajana ja esimeriksi varainkäytön muodollisen oikeellisuuden valvonta ei riitä Valvonnan kohteena on julkisin varoin rahoitettavan toiminnan tuloksellisuuden varmistaminen huomattavasti laajemmin Toiminnan oikeellisuuden ja laillisuuden rinnalla valvontajärjestelmän on kyettävä ottamaan kantaa toiminnan vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen Itsenäinen valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan Kunnan valvontajärjestelmän osien yhteensovittamisesta ei ole määräyksiä lainsäädännössä 5

6 Tilintarkastaja - tarkastuslautakunta Ulkoisen valvonnan toimijat ovat tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta Tilintarkastus on perusmuodossaan varmennuspalvelua, joka tähtää toiminnan ja siitä annetun informaation vastaavuuden varmentamiseen Tilintarkastuksen tavoitteena on tällöin varmistaa ovatko tosiasiat toteutuneet sovittujen pelinsääntöjen mukaan, vastaavatko raportit tosiasioita ja onko raportit laadittu sovittujen pelinsääntöjen mukaan. Kuntaorganisaatioissa pelisääntöjä ovat esimerkiksi valtuuston päätökset, säännöt, määräykset sekä lait ja asetukset. 6

7 Tilintarkastaja - tarkastuslautakunta Tuloksellisuustarkastus on myös usein vastaavuuden tarkastusta Vastaavuuden tarkastamista silloin kun pelisäännöt ovat olemassa: vastaako toiminnasta vastaavien tahojen raportti tosiasioita, onko toiminta toteutettu pelisääntöjen mukaan ja onko toiminnasta annettavat raportit pelisääntöjen mukaisia Valtuusto luo toiminnalle pelisäännöt asettamalla tavoitteet taloudellisuudelle, tuottavuudelle, suoritteille tai vaikuttavuudelle. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen onkin toteutumisesta vastaaville toimijoille laillisuusasia ja valvonnan näkökulmasta on kysymys vastaavuusvalvonnasta 7

8 Tilintarkastaja - tarkastuslautakunta Tuloksellisuustarkastus voi myös olla tarkoituksenmukaisuusvalvontaa Tarkoituksenmukaisuusvalvonnasta on kysymys silloin kun kyseessä ei ole pelisääntöä, säädöstä tai sitovaa päätöstä. Tällöin tarkastuksen toteuttaja joutuu itse määrittelemään kriteerit, joita vasten toimintaa arvioi. Tavoitteiden asettaminen on valtuustolle useimmiten tarkoituksenmukaisuusasia. 8

9 Tilintarkastaja - tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Kyse on tuloksellisuusarvioinnista, joka lakia suppeasti tulkittuna on lähellä vastaavuusvalvontaa. Tarkastuslautakunnan tulee kuitenkin kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen, jolloin valvonnan käsite laajentuu. Tarkastuslautakunnalta myös odotetaan yleisesti laajempaa näkemystä toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta. Tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan arviointityön suhdetta mietittäessä, tarkastuslautakunnan rooliin liittyvä lisäarvo on saavutettavissa ennen kaikkea tarkastuksenmukaisuusvalvonnasta. Tämän arvioinnin tulokset esitetään useimmiten arviointikertomuksen muodossa. 9

10 Arvioinnin kohde Arvioinnin ajankohta, ketä palvelee Arvioinnin sisältö Suppea näkökulma Laaja näkökulma Valtuuston talousarviossa Myös talousarvion asettaman tavoitteen ulkopuolinen tavoite ja sen toteutuminen saavuttamisprosessi (arviointi mahdollista silloinkin kun valtuuston asettamaa tavoitetta ei ole Jälkikäteisarviointi Tilivelvollisuutta palveleva arviointi Asetetun tavoitteen saavuttaminen, verrataan asetettua tavoitetta toteutuneeseen toteutunut vai ei lainkaan) Jälkikäteisarviointi Toiminnan kehittämisen näkökulma johtamisen tukena Myös on going -arviointia Toimintojen järjestämisen tarkoituksenmukaisuus ja tarpeellisuus Tavoitteiden toteutuminen Toiminnan tuloksellisuus ja laatu Tavoitteiden asettamis- ja täytäntöönpanoprosessi. Miten kunta täyttää tehtävänsä kuntalaisten palveluiden tuottajana? Ei operatiiviseen toimintaan puuttuminen! Tarkastuslautakunnan arviointityössä ja roolissa on perusteltua käyttää ns. laajaa tulkintaa, jonka mukaan lautakunnan tehtävä ei rajaudu tiukasti vain valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointiin

11 Monimuotoistuva kenttä kuntakonsernit

12 Konsernin arvioinnin laajuus Konsernille asetetut tavoitteet Kunnan edustajille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Onko valtuusto asettanut konsernin eri osille riittävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet? Arvio siitä, onko konsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta ollut riittävää (Omistajapolitiikka ja konsernivalvonta) Arvio kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Strategiset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet 12

13 Konsernin arviointi Haastattelut tarkastuslautakunnan kokouksissa Konsernijohto ja tytäryhteisöjen edustajat Omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjeet/tavoitteet Tytäryhteisöjen tuottamat raportit Liiketoimintasuunnitelmat, budjetit, osavuosikatsaukset ja talousraportit Mahdolliset asiakaskyselyt Tilastoaineistot/Vertailutiedot Ulkopuolisten esittämät arviointiraportit (esim. laatuauditoinnit) Muu tietojensaanti? Käytännön arviointityössä rajoitettu tiedonsaanti konserniin kuuluvista tytäryhteisöistä edellyttää tarkastuslautakunnalta tiivistä yhteydenpitoa konsernijohtoon ja konsernijohtoa sen valvontatehtävässä avustaviin muihin kunnan johtaviin viranhaltijoihin. Käytännössä konserniohjeessa on suositeltavaa määritellä tytäryhtiöiden tiedottamisen menettelytavat, jotta esim. yhtiöiden hallituksen jäsenet toimivat osakeyhtiölain määräysten mukaisesti 13

14 Konsernin arviointi Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi voidaan tiivistetysti jakaa viiteen eri pääkohtaan: Onko omistajapoliittisissa linjauksissa tai strategiassa päätetty missä tehtävissä (ja yhtiöissä) kuntayhtymän on perusteltua olla omistajana ja sijoittajana? Onko omistajapoliittisiin linjauksiin tai strategiaan perustuen määritelty kriteerit, joilla arvioidaan omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta? Onko valtuusto asettanut talousarviossa konsernin eri osille em. asiakirjoihin perustuen tarkoituksenmukaiset ja riittävät toiminnalliset ja taloudelliset sekä kehittämistavoitteet? Arvio siitä, onko konsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisen sekä muiden toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavien tapahtumien ja päätösten raportointi ja seuranta olleet riittävää (omistajaohjaus ja konsernivalvonta) Arvio konserniin kuuluville tytäryhtiöille asetettujen strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tarkastuslautakunnan kokonaisarvio kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 14

15 Arvioinnin kehittäminen

16 Arvioinnin tulokset Esitetään pääsääntöisesti arviointikertomuksessa Tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen sisällöstä, käsittelystä ja käsittelyn määräajoista ei ole säännöksiä kuntalaissa eikä muissakaan säädöksissä. Arviointikertomus antaa valtuustolle tietoa siitä, miten kunnan hallinnosta, toiminnasta ja taloudesta vastaavat ovat onnistuneet valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisessa Arvioinnissaan tarkastuslautakunta ottaa kantaa myös tilivelvollisen hallituksen antaman toimintakertomustiedon luotettavuuteen

17 Raportoinnin kehittäminen Tarkastuslautakuntien raportoinnissa yksi kehittämisalue on kertomusvuoden aikana jo annettavan väliarviointitiedon lisääminen, jotta raportointia voitaisiin käyttää entistä ajantasaisemmin hyväksi. Millaista raportointia vuoden aikana voi olla? Mm. kirjelmät johdolle, lyhyet raportit puolivuotiskatsauksen yhteydessä Pöytäkirjamerkintöihin jo havaintoja? Väliarviointikertomus Kuntaliiton suositus arvioinnista (v. 2006) ja uusi yleiskirje ja suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa (2011) 17

18 Suositus ja yleiskirje vaikutusten ennakkoarvioinnista Kuntaliitto suosittaa kesäkuisessa yleiskirjeessään vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönottoa kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntaliiton hallitus on pitämässään kokouksessa hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille sekä soveltuvin osin kuntien liikelaitoksille tarkoitetun suosituksen Vaikutusten ennakko-arvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa. Suosituksen ja siihen liittyvän oppaan tarkoitus on vahvistaa kuntien päätöksenteon ennakoivaa ja kokonaisvaltaista huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa. Myös tarkastuslautakuntien työvälineeksi 18

19 Miten tarkastuslautakunnan raportoinnin vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? Arviointikertomus Arviointikertomuksen hyödynnettävyys riippuu mm. kertomuksen rakenteesta, laajuudesta ja kattavuudesta, selkeydestä ja luettavuudesta sekä arviointityylistä Arviointiote ja kriittisyys objektiivisessa mielessä Lisää arviointikertomuksen vaikuttavuutta Olisiko yksi kehitysaskel arviointikertomusten standardointi kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä toimintakertomusten tilinpäätösasiakirjojen yhdenmukaistamisen lisäksi? Arviointikertomus varmistaa voidaanko toimintakertomuksen tietoihin luottaa Arviointikertomuksessa esitetään mahdollinen poikkeava näkemys hallituksen/lautakuntien toimintakertomuksessa esittämiin kuvauksiin tavoitteiden toteutumisesta 19

20 Miten tarkastuslautakunnan arvioinnin vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? Arviointikertomus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteiden toteutumisen arviointia haittaa se, jos tavoitteet on asetettu epäselvästi Tarkastuslautakunnan kannanotto tavoiteasetantaan ja mittareiden pätevyyteen Kun arviointikertomuksessa otetaan kantaa muuhun kuin valtuuston asettaman tavoitteen toteutumiseen, olisi kertomuksessa hyvä ilmaista se tietolähde tai lähteet, joihin lautakunnan omat arviot perustuvat esim. haastatteluissa saadut tiedot, itsearvioinnit, asiakaspalauteyhteenvedot jne. Kehittämisehdotuksissa kannattaa kiinnittää huomiota toimenpidevelvollisten tahojen selkeään määrittelyyn 20

21 Miten tarkastuslautakunnan arvioinnin vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? Arviointikertomuksen käsittely ja jälkiseuranta Nyt useissa kunnissa arviointikertomus esitetään valtuustolle yhtenä kokonaisuutena tiedoksi/toimenpiteitä varten Olisi hyvä nostaa erikseen tärkeimmistä havainnoista lautakunnan selkeä päätösesitys valtuustolle? Valtuuston on syytä edellyttää kaupunginhallitukselta ja lautakunnilta ja johtokunnilta selvitystä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty arviointikertomusten johdosta Jälkiseuranta on tärkeätä, jotta valtuusto saisi tiedon aiempien kertomusten vaikuttavuudesta ja voisi tehdä niistä omat johtopäätöksensä, jälkiseuranta tulisi myös dokumentoida arviointikertomuksessa 21

22 Ota yhteyttä! Hanna Hurmola-Remmi ja Minna Ainasvuori Oy Audiator Ab 22

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakunnan toimikausi - Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA UTAJÄRVEN KUNNAN TYTÄRYHTIÖISSÄ Voimaantulo xx.xx.xxxx Kh 26.8.2014 184 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Yhtiökokous... 3 3. Hallitus... 3 3.1. Hallituksen tehtävät ja

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA hyväksytty 24.9.2012 kunnanvaltuusto 21 Muutokset: valtuusto 8.9.2014 101 ja 30.3.2015 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginhallitus 2.10.2012 Kaupunginvaltuusto 8.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Kaupungin omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 3. Konserniohjeiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki

Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki Liikelaitosten yhtiöittäminen lakimiehen mietteitä. Hallintolakimies Tuomas Möttönen, Oulun kaupunki Sisältö Kunnallinen liikelaitos Yhtiöittämisvelvoite Oulu-konserni Omistajaohjaus Oulun kaupungissa

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Valtuusto hyväksynyt 14.6.2010 58, muutettu KV 10.11.2014 112. Voimaantulo 1.8.2010 2 Sisällysluettelo KONSERNIOHJE 1. Kaupungin omistajapolitiikka 5 2. Konserniohjeen

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75

KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75 KONSERNIOHJAUS JA HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA KAJAANIN KAUPUNKIKONSERNISSA 0.75 Kajaanin kaupungin konserniohje Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2008 Sisältö 1. Omistajan tahtotila ja omistajastrategia

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Hyvinkään kaupunkikonsernin. Tytäryhteisössä kaupunki käyttää kirjanpitolain mukaista määräysvaltaa, joka tarkoittaa emoyhteisön

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA

KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA KAUHAVAN KAUPUNGIN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kauhavan kaupunki Riskienhallintapolitiikka Sisällysluettelo 1 RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 2 RISKIENHALLINTAPOLITIIKAN SOVELTAMISALA JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot