erisk - Riskienhallinnan verkkoyhteisön ja portaalin kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "erisk - Riskienhallinnan verkkoyhteisön ja portaalin kehittäminen"

Transkriptio

1 Liiketoiminnan suunnitteluun integroitu riski- mahdollisuus karttta Liiketoimintaympäristö S W O T Sidosryhmät Talous Markkinat ja markkinasuhdanteet S W O T S W O T Viranomaiskäytännöt ja lainsäädäntö Asiakkaat Kannattavuus Kansainvälistyminen Kilpailijat (markkina-asema, Vakavaraisuus (omavaraisuus- ja Poliittinen päätöksenteko heikkoudet ja vahvuudet) velkaantumisaste) Luonnonolosuhteet Omistajat Maksuvalmius Energian saanti Rahoittajat Rahoitusmarkkinat (Korko, valuutta, Maantieteellinen sijainti Imago osakesijoitukset, hyödykemarkkinat) Media ja muut yleiset mielipiteet Investoinnit Alihankkijat ja toimittajat Omaisuuden hallinta Kasvu Liiketoiminnan Asiakkaiden kannattavuus Henkilöstö ja suunnitteluun integroitu osaamisen johtaminen S W O T Päätöksenteko ja riski-mahdollisuus Henkilöstöstrategia Avainhenkilöiden merkitys strateginen johtaminen S W O T -analyysi Henkilöstön osaamisen suuntaaminen Strateginen visio/päämäärä ja Henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen toiminta-ajatus Henkilöstön odotukset Strategian jalkautus Työn terveellisyys ja turvallisuus Liiketoimintamalli Innovaatiotoiminta Tiedonhallinta Strateginen verkostoituminen Organisaatiorakenne Vastuukysymykset S W O T S W O T Johdon teknologia- ja liiketoimintaosaaminen Tietojärjestelmät ja tiedon prosessointi Johtajuus ja organisaatiokulttuuri Toiminnan kehittäminen Tiedonhallinnan toimintatavat Päätöksenteko Tuote- ja palveluportfolio Avoin tiedonjako Tiedonkulku ja tiedonkulkukanavat Markkinointi ja jakelukanavat Palaute ja palkitseminen Tiedon suojaaminen, tietoturva Asiakaslupaukset (stakeholder Tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyö Sopimusasiat value, kilpailukyky) Uuden tiedon luonti Immateriaalioikeudet Innovaatioita tukevat käytännöt ja työvälineet Sähköinen verkostoituminen, ebusiness Ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttö Riskienhallinnan Tulosvaikutukset instrumentit S W O T S W O T Lainalimiitit Korkomuutosten vaikutukset Optiot suojausinstumentteinä Valuuttakurssimuutosten vaikutukset katetasoon Termiinit Futuurit Osakesalkun hintariski Swapit Luottoriskin toteutuminen Capit ja floorit Analysointityökalut S W O T Maksuvalmius Lisärahoituksen saatavuus Myyntisaatavien maksuaika Rahoitusriskit Ostovelkojen joustot Likviditeetin tuotto Osakesijoitusten hajautukset Valuuttakurssimuutosten Raportointi ja seuranta tulosvaikutukset S W O T Luottojen korot Raportoinnin järjestäminen Raaka-aineiden hinnat Raportointijärjestelmän hallittavuus Johdannaissopimusten vastapuolet Riskiposition Rahoitusriskien vastuuhenkilöt (päävastuu, toimenpide- ja raportointivastuut) määrittäminen Rahoitusriskien hallinnan onnistumisen S W O T mittaaminen Korkoriski (gap- ja duraatioanalyysi) Rahoitusriskien seuranta Valuttakurssiriski (nettopositio, virtariski, taseriski, ekonominen riski) "Hälytysrajojen käyttö (esim. myytävän/ostettavan valuutan kurssi tai Hyödykehintariski (raaka-aineiden korkotaso) hinnankehityksen vaikutus ostoihin/myyntiin/tulokseen) Sijoitusriski (osakesijoittamiseen ja sijoittamiseen liittyen lisäinfoa) Rahoitusriskien kartta Rahoitusriskien tunnistaminen erisk - Riskienhallinnan verkkoyhteisön ja portaalin kehittäminen

2 1 (82) Julkinen X saakka / pysy- Luottamuksellinen västi Sisäiseen käyttöön Raportin nimi erisk - Riskienhallinnan verkkoyhteisön ja portaalin kehittäminen Toimeksiantaja/rahoittaja ja tilaus pvm/nro erisk-projekti Projektin nimi Riskienhallinta liiketoiminnan edistäjänä - erisk Rekisteröidään VTT:n tutkimusrekisteriin JURE:een Raportin numero VTT-R Suoritteen numero G4SU01276 Laatija(t) Sivujen/ liitesivujen lukumäärä Päivi Mikkonen, Minna Räikkönen, Janne Ahonen, Erkki Kotikunnas, 82 / 1 VTT; Riku Rikkola, Vaasan yliopisto; Leo Kaunisto, Tampereen teknillinen yliopisto; Hannu Väistö, DataRatas Oy; Hannu Penttinen, Jan Holmberg, Operandi Oy Avainsanat riskienhallinta, portaali, verkkoyhteisö, sähköinen liiketoiminta Tiivistelmä Tämä raportti perustuu vuosina toteutetun Riskienhallinta liiketoiminnan edistäjänä - erisk tutkimusprojektin tuloksiin. Projektin tutkimusosapuolina toimivat VTT, Tampereen teknillisen yliopiston Tiedonhallinnan laitos, Vaasan yliopisto sekä Tampereen teknillisen yliopiston Tietoverkkoinstituutti (TVi). Projektin muut osapuolet, yhteensä 13 eri tahoa, olivat sekä erikokoisia yrityksiä että julkisia organisaatioita. Projektin rahoittajina toimivat Tekes, STM, osallistuvat yritykset ja organisaatiot sekä VTT. Projektissa kehitettiin riskienhallinnan palvelutuotekonsepti, joka on perustana uudenlaisen innovatiivisen verkkoyhteisön toteuttamiselle. Palvelutuotekonsepti ja verkkoyhteisö tarjoavat kaikille verkkoyhteisön osapuolille uusia tiedon- ja osaamisenjaon toimintamalleja ja mahdollisuuksia. Siten erisk-projekti kattoi sekä palvelukeskeisten tuotteiden, sähköisen liiketoiminnan että riskienhallinnan kehittämisen aspektit. Palvelutuotekonseptin ja sitä edeltäneen pk-rh CD-ROMin pohjalta rakennetaan riskienhallinnan portaali, jonka tekninen toteutus alkoi joulukuussa Portaalin ja verkkoyhteisön tiimoilta on suunniteltu ja valmisteltu myös liiketoiminnan aloittamista ja spin-off yrityksen perustamista X Helena Kortelainen Teknologiapäällikkö Jakelu (asiakkaat ja VTT): Julkinen raportti. Päivi Mikkonen Kehityspäällikkö Tarkastanut VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. VTT Tekniikankatu 1, Tampere PL 1300, TRE Puh Faksi Y-tunnus

3 2 (82) Alkusanat Tämä raportti perustuu vuosina toteutetun Riskienhallinta liiketoiminnan edistäjänä - erisk tutkimusprojektin tuloksiin. Projektin tutkimusosapuolina toimivat VTT, Tampereen teknillisen yliopiston Tiedonhallinnan laitos, Vaasan yliopisto sekä Tampereen teknillisen yliopiston Tietoverkkoinstituutti (TVi). Projektin yritysosapuolina toimivat ArgoSec Finland Oy, HTM-tilintarkastajat r.y., INNOVA Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus, Novum Oy, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, Operandi Oy, Pienen ja Keskisuuren Teollisuuden Edistämissäätiö, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Promacon, Setec Oy, Stratura Group Oy, Vakuutusmeklariliike Semita Oy ja Valtiokonttori. Projektin rahoitus jakautui TEKES:n, Sosiaali- ja terveysministeriön, VTT:n sekä projektiin osallistuvien yritysten ja organisaatioiden kesken. Tutkimuksen päärahoittajana toimi TEKES. Raportin tekijät kiittävät kaikkia projektiin osallistuneita yrityksiä, organisaatioita ja henkilöitä. Erityisesti haluamme kiittää kaikkia projektin osapuolia ihailtavasta innokkuudesta ja aktiivisuudesta koko projektin ajan. Suuri kiitos myös projektin aikana toteutettuihin haastatteluihin ja kyselyihin osallistumisesta. Niissä saamamme näkemykset, kehitysehdotukset ja kommentit ovat olleet merkittävässä asemassa tulosten onnistumisen kannalta. Tampereella helmikuussa 2006 Tekijät

4 3 (82) Sisällysluettelo 1 Tausta Sähköinen liiketoiminta ja palvelutuotteet Sähköinen liiketoiminta ja liiketoimintamallit Sähköiset palvelutuotekonseptit Riskienhallinta sähköisissä liiketoimintaverkostoissa Kohti riskien ja menestymisen mahdollisuuksien kokonaisvaltaista hallintaa Riskienhallinnan verkkoyhteisön toimijat Riskienhallinta ja sähköinen liiketoiminta 16 2 erisk-tutkimuskokonaisuus erisk-tutkimushankkeen tavoitteet ja rajaukset Lähtökohtana PK-RH -työvälinesarja ja PK-RH Foorumi -toimijaverkosto 20 3 Tutkimus ja analyysit Kyselylomaketutkimukset Haastattelututkimus erisk-portaalin sisältövaatimustutkimus Riskienhallinnan portaalit Kano-malliin perustuva sisältöominaisuuksien arviointi erisk-portaalin teknisten reunaehtojen analyysi erisk-projektin työpaja "Tekniset reunaehdot" Avoimen lähdekoodin tuotteiden soveltavuuden arviointi 43 4 erisk verkkoyhteisö ja portaali Strategisten tason riskien ja mahdollisuuksien hallinta Liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien hallinnan prosessi Strategisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisen ja arvioinnin menetelmiä Strategisten riskien ja mahdollisuuksien analysointityökalu Rahoitusriskien hallinta Rahoitusriskit ja niiden hallinta Rahoitusriskien osa-alueet ja rahoitusriskikartta erisk-demon sisältö- ja demonstraatioympäristökuvaus Kokeilu- ja demonstraatioympäristö erisk-demon sisältökuvaus ja jatkokehitys erisk Oy:n ja verkkoyhteisön liiketoiminnan suunnittelu "erisk Oy:n" liiketoimintamahdollisuuksia erisk-verkkoyhteisön lisäarvo-kannattavuus tarkastelu erisk-verkkoyhteisön mahdollinen toimintamalli 71 5 Yhteenveto 76 6 Jatkotutkimustarpeet 78

5 4 (82) 1 Tausta erisk-hankkeen synnyttäneen tarpeen taustalla vaikuttaviksi ilmiöiksi tunnistettiin sähköisen liiketoiminnan voimakas kasvu sekä verkostoitumisen ja nimenomaan sähköisen verkostoitumisen luomat mahdollisuudet tuottavuuden kasvulle. Toisaalta taas riskienhallinnan kasvanut merkitys yritysten ja julkisen sektorin strategisena työvälineenä korostaa yhteiskunnan tarvetta pystyä hallitsemaan kasvua ja toimintatapoja, joilla tätä tuottavuuden kasvua haetaan. Seuraavissa kappaleissa on käsitelty tarkemmin näitä erisk-projektin taustalla vaikuttavia ilmiöitä ja kuvattu niitä piirteitä, jotka muodostavat sähköisen riskienhallinnan verkkoyhteisön tutkimuksellisen viitekehyksen. 1.1 Sähköinen liiketoiminta ja palvelutuotteet Sähköinen liiketoiminta ja liiketoimintamallit Sähköinen liiketoiminta Sähköisen liiketoiminnan kehityksen voidaan sanoa alkaneen 1900-luvun puolivälissä, kun yritykset alkoivat välittää tietoja toisilleen sähköisten järjestelmien avulla. Eli sähköinen kaupankäynti ja liiketoiminta ovat lähteneet yritystenvälisistä toiminnoista. Tästä johtuen sähköisestä liiketoiminnasta puhuttaessa on yleensä tehty jakoa sen mukaan, onko liiketoiminta yritysten välistä (B2B) 1, yrityksen ja yksityishenkilön välistä (B2C) 2 vai jopa kahden yksityishenkilön välistä (C2C) 3. Lyhenteitä B2B, B2C ja C2C käytetäänkin sähköisen liiketoiminnan keskustelussa varsin yleisesti. Sähköinen liiketoiminta voidaan yleisesti määritellä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseksi liiketoiminnan perustana olevan lisäarvon luomisessa [Robeiro & Love, 2003]. Bartelt ja Lamersdorf [2001] esittelevät oman näkemyksensä sähköisen liiketoiminnan osa-alueista oheisen kuvan (Kuva 1) osoittamalla tavalla. Kuva 1. Sähköisen liiketoiminnan ulottuvuudet [Bartelt & Lamersdorf, 2001]. 1 eng. business-to-business, lyh. B2B 2 eng. business-to-customer, lyh. B2C 3 eng. customer-to-customer, lyh. C2C

6 5 (82) Bartelt ja Lamersdorf [2001] esittävät sähköisen yhteistyön ulottuvuuden (eng. electronic cooperation) käsittävän virtuaalisten organisaatioiden ja yhteistyöalustojen mahdollistamat sähköiset kanssakäymisen muodot näihin kuuluvien organisaatioiden ja yksilöiden välillä. Sähköinen informaatio-ulottuvuus (eng. electronic information) koostuu kirjoittajien mukaan kaikista sähköisen liiketoiminnan prosesseista, jotka ovat tarkoitettu informaation välittämiseen ja kuljettamiseen sitä tuottavien ja tarvitsevien tahojen välillä. Sähköisen kaupankäynnin ulottuvuus (eng. electronic commerce) on kirjoittajien mukaan sähköisen liiketoiminnan tähän saakka merkittävin osa-alue. Se tarkoittaa toimintaa, jossa tuottajat, kuluttajat ja mahdollisesti välittäjät ovat osallisina hyödykkeiden vaihdannassa määriteltyä korvausta vastaan. Lonka [2004] jakaa sähköisen liiketoiminnan viitekehyksen kolmeen tasoon hieman erilaisesta näkökulmasta. Lonka korostaa näkemyksessään sähköisen kaupan, sähköisen liiketoiminnan ja verkostotalouden vuorovaikutussuhdetta. Kuvan (Kuva 2) mukaisesti Lonka viittaa sähköisen kaupankäynnin tason olevan edellä mainituista käsitteistä suppein ja määrittelee sen tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaksi tavaroiden sekä palveluiden vaihdantatapahtumaksi ja tätä tapahtumaa tukevaksi informaatiovirraksi lähteitä [Karjalainen, 2000, 17; Tehoa tietoverkoista, 2000, 3; Jansson et al., 2001, 21] mukaillen. Lonka käsittää sähköisen liiketoiminnan sähköistä kaupankäyntiä huomattavasti laajemmaksi käsitteeksi. Hänen tulkintansa mukaisesti se sisältää sähköisen kaupankäynnin lisäksi myös muita toimintatapoja, jotka perustuvat informaatioteknologioiden aikaansaamiin mahdollisuuksiin. Sähköinen liiketoiminnan käsitteen Lonka tulkitsee tieto- ja viestintätekniikoiden käytöksi kaikessa liiketoiminnassa. Se tarkoittaa kaikkia avoimien tietoverkkojen välityksellä tapahtuvia kilpailuedun saavuttamiseksi toteutettavia toimenpiteitä ja aktiviteetteja. Kuva 2. Toimintojen sähköistämisen eri tasot [Lonka, 2004]. Liiketoimintamallit sähköisessä liiketoiminnassa Liiketoimintamalli-konseptin tarkastelu voidaan havainnollisesti aloittaa keskustelemalla sen eroavaisuuksista suhteessa liiketoimintastrategiaan. Chesbrough ja Rosenbloom [2002] ovat vertailleet mainittuja käsitteitä ja havainnoineet seuraavassa esitettävät erot niiden välillä: Arvon luominen vs. Arvon eristäminen: liiketoimintamalli keskittyy arvon luomiseen ja siihen miten yritys eristää luomastaan arvosta osan itselleen. Liiketoimintastrategia menee puolestaan pitemmälle ja keskittyy kestävän kilpailuedun rakentamiseen.

7 6 (82) Taloudellinen arvontuotto vs. Arvontuotto osakkeenomistajille: liiketoimintamalli voidaan nähdä arkkitehtuurina taloudellisen arvon aikaansaamiselle. Liiketoimintamalli ei kuitenkaan keskity arvontuoton aikaansaamiseen yrityksen osakkeenomistajille. Oletetut tietämyksen tasot: liiketoimintamalli nojautuu oletukseen ympäristöstä saatavilla olevan tiedon rajallisuudesta. Strategia nojautuu puolestaan monisyisiin analyyseihin, joiden tarkoituksena on tuottaa tietämystä liiketoimintaympäristöstä päätöksenteon tueksi. Petrovic, Kittl ja Teksten [2001] tukevat edellisen kirjoittajakaksikon näkemyksiä korostaessaan, että liiketoimintamalli ei ole kuvaus monimutkaisesta sosiaalisesta järjestelmästä kaikkine toimijoineen, vaikuttavuussuhteineen ja prosesseineen. Sen sijaan, liiketoimintamalli kuvaa toimintalogiikan arvontuotolle tosiasiallisten prosessien taustalla. Ehkä juuri siksi Osterwalder ja Pigneur [2001] käsittävät liiketoimintamallin konseptuaalisena liiketoimintastrategian toteutuskehyksenä, joka tarjoaa perustan liiketoimintaprosessien käyttöönotolle (Kuva 3). Kuva 3. Liiketoiminnan logiikkakolmio [Osterwalder & Pigneur, 2001]. Slywotzky [1996] puolestaan käsittää liiketoimintamallin tehtäväksi artikuloida kuinka yritys valitsee asiakkaansa ja tekee tarjonnastaan ainutlaatuista. Edellisten lisäksi liiketoimintamalliin tulee sisällyttää ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka yritys toteuttaa itse, sekä osoittaa ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka yritys näkee tarpeelliseksi ulkoistaa. Slywotzky korostaa myös liiketoimintamallin tehtävää yrityksen resurssien konfiguroinnissa, markkinakanavien artikuloinnissa, asiakaslisäarvon määrittelyssä ja ansaintamallin laadinnassa. Timmers [1999] täydentää Slywotzkyn määritelmää täsmentämällä, että liiketoimintamalli voidaan nähdä arkkitehtuurina tuotteelle, palvelulle ja edellisiin liittyville informaatiovirroille. Timmers korostaa myös, että liiketoimintamalli käsittää kuvauksen yrityksen liiketoiminnalle oleellisista toimijoista ja heidän rooleistaan ja tuo esille osapuolille aikaansaadun lisäarvon ja edut. Edelleen on oleellista myös tulonlähteiden ja ansaintalogiikoiden määrittely. Rappa [2000] käsittelee liiketoimintamallin konseptia arvoperustaisesta näkökulmasta. Rappa näkee liiketoimintamallin kuvauksena niistä menettelyistä, joiden myötävaikutuksella yritys turvaa toimintansa jatkuvuuden. Kysymys on siis yksinkertaisesti toimintatavoista joilla yritys synnyttää myyntituottoja. Rappan korostama arvoperustainen näkökulma korostaa, että liike-

8 7 (82) toimintamallin tulee osoittaa yrityksen asema sille relevantin liiketoimintaverkoston arvosysteemissä. Chesbrough ja Rosenbloom [2002] esittävät myös oman näkemyksensä liiketoimintamalliin sisällytettävistä subjekteista ja niiden funktioista. Kyseinen kuusivaiheinen logiikka on heidän näkemyksensä liiketoimintamallin suunniteluun, analysointiin ja kehittämiseen vaikuttavista huomionarvoisimmista tekijöistä. Chesbrough ja Rosenbloom [2002] käsittävät esittelemänsä kuusivaiheisen logiikan perustaksi arvoväittämän. Arvoväittämä sisältää heidän mukaansa määritelmän sille, miten yritys erilaistaa itsensä kilpailijoista ja mitä lisäarvoelementtejä yrityksen toiminta tuottaa liiketoimintamallissa määritellyille tahoille. Arvoväittämän artikulointi: täsmennys sille miten yrityksen tarjoama tuote, palvelu tai edellisten yhdistelmä saa aikaan käyttäjilleen määritellyn lisäarvon. Markkinasegmentin määritys: potentiaalisten käyttäjien identifiointi, joille yrityksen tarjonta saa aikaan hyötyjä määritellyissä tarkoituksissa. Tähän yhteyteen liitetään myös ansaintamallin laadinta. Yrityksen sisäisen arvoketjun määrittely: yrityksen tuotosten aikaansaamiseksi ja jakelemiseksi tarvittavien arvoa aikaansaavien sisäisten aktiviteettien ja ulkoisten resurssitarpeiden määrittely. Toiminnan kustannusrakenteen ja kannattavuuden arviointi: kustannusrakenteen ja kannattavuuden arviointi tulee perustaa valittuun arvoväittämään ja yrityksen arvoketjun rakenteeseen. Arvoverkostoon asemointi: yrityksen asema suhteessa sen liiketoimintaverkoston arvosysteemin muihin toimijoihin. Oleellista on yhdistää toimittajat asiakkaisiin, identifioida lisäarvontuoton mahdollisuudet ja tarkastella tilannetta vallitsevaa kilpailuasetelmaa vasten. Liiketoimintastrategian muodostaminen: strategian muodostaminen kilpailuaseman säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi suhteessa toimialan olemassa oleviin ja uusiin toimijoihin. Liiketoimintamalli on siis laaja kuvaus siitä, kuinka liiketoimintaa missäkin yrityksessä harjoitetaan. Rajala et al. [2001, s. 51], ovat koonneet tämän teorian kuvaksi (Kuva 4), johon on sisällytetty tärkeimmät liiketoimintamalliin liittyvät sisäiset ja ulkoiset käsitteet. Sisäisinä käsitteinä Rajala et al. näkevät ansaintalogiikan, markkinoinnin ja myynnin mallinnuksen, palvelumallin sekä tuotekehitysmallin. Ulkoisena, liiketoimintamallia tukevina ja rajaavina tekijöinä nähdään rahoitus-, resurssi, kilpailu- ja asiakasympäristöt. Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien käsittäminen ja listaaminen on tärkeää. Kun halutaan rakentaa liiketoimintamallia uudesta yrityksestä, kuten esimerkiksi riskienhallinnan palveluja tarjoavasta yrityksestä, on luonnollisesti pidettävä huoli, ettei merkittäviä sidosryhmiä jätetä huomioimatta. Yksinkertainen kuvallinen mallinnus auttaa läpikäymään kaikki tarvittavat osa-alueet.

9 8 (82) Kuva 4. Liiketoimintamalli ja sen sisäiset ja ulkoiset toimijat [Rajala et al., 2001] Sähköiset palvelutuotekonseptit Sähköiset palvelutuotekonseptit: kehittämisen osaprosessit ja rajapinnat Sähköisten palvelutuotekonseptien kehittämisen tueksi on saatavilla varsin rajoitetusti tutkimustuloksiin perustuvaa tietoa. Kyseisen aihealueen tarkastelulle tarjoaa kuitenkin erinomaisen viitekehyksen den Hertogin ja Bilderbeekin [1999] palveluinnovaation ulottuvuudet havainnollisesti jäsentävä malli. Ulottuvuus 1: Palvelukonsepti Välittömästi valmistustoimintaan liittyvät innovaatiot ovat usein konkreettisia ja näkyviä. Palveluiden osalta tilanne on kuitenkin toinen. Palveluinnovaatiot liittyvätkin usein aineettomaan ideaan tai konseptiin määritellyn ongelman ratkaisemiseksi. Joissakin tapauksissa toiseen käyttötarkoitukseen sovellettu ratkaisu saattaa olla hyödynnettävissä innovaationa uudessa kontekstissa. Ratkaisujen uutuutta on usein vaikeaa osoittaa. Esimerkkinä tästä on jo pelkästään se, missä laajuudessa uutuuden käsitettä tarkastellaan onko palveluinnovaatio uusi itse yritykselle, onko se uusi yrityksen asiakkaille, alueellisilla tai kansallisilla markkinoilla. Palveluntarjoajan näkökulmasta oleellisinta on liiketoiminnallinen tietämys. Palveluntarjoajien tulee olla tietoisia olemassa olevista, kilpailevista palveluista ja toimia vastaavasti tämän tietämyksen mukaisesti. [den Hertog & Bilderbeek 1999]. Ulottuvuus 2: Asiakasrajapinta Palveluinnovaatiomallin toinen ulottuvuus käsittelee rajapinnan suunnittelua palveluntarjoajan ja sen asiakkaiden välillä. Tämä rajapinta on palveluinnovaatioiden syntymisen kannalta erittäin merkityksellinen. Esimerkkinä valmistusteollisuuden puolelta voidaan pitää tuotteiden asiakaskohtaista personointia, markkinointia ja hinnoittelua. Palveluinnovaatioiden kehittymistä edistänee samankaltaisen lähestymistavan omaksuminen. Asiakasorganisaatioiden vaateet yksilöidyistä ratkaisuista luovat perustan palveluntarjoajan ja asiakkaan aktiiviselle kommunikoinnille ja jatkuvalle innovoinnille. Palveluntarjoajan on menestyäkseen ja kehitty-

10 9 (82) äkseen omattava riittävä markkinatietämys olemassa olevista ja potentiaalisista asiakkaista ja heidän tarpeistaan. [den Hertog & Bilderbeek, 1999]. Ulottuvuus 3: Palvelumalli Kolmas elementti käsittää palvelumallin ja organisaation. Palvelumallilla viitataan tässä yhteydessä erityisesti niihin organisaation sisäisiin järjestelyihin, jotka luovat hyvät edellytykset organisaation työntekijöille palveluperustaisten työtehtävien hoitamiseen, kehittämiseen ja innovointiin. Kysymys on siis niistä toimenpiteistä, joiden avulla palveluntarjoaja kehittää työntekijöidensä kyvykkyyksiä ja osaamista, sekä kannustaa ja motivoi parhaaseen mahdolliseen työsuoritukseen asiakkaiden ja yrityksen itsensä kannalta. [den Hertog & Bilderbeek, 1999]. Ulottuvuus 4: Tekniset vaihtoehdot Kirjoittajat [den Hertog & Bilderbeek 1999] käsittävät esittelemänsä mallin neljännen ulottuvuuden pitkälti palveluinnovaatioiden mahdollistajan roolissa. Teknologisen kehityksen nähdään toimivan ajurina uusien palveluinnovaatioiden synnylle. Den Hertog ja Bilderbeek huomauttavat kuitenkin, että teknologia ei ole läheskään aina osallisena uusissa palveluperustaisissa ideoissa ja konsepteissa. Yhtenä merkittävimmistä eduista he mainitsevat palveluntarjoajien ja asiakkaiden kanssakäymismahdollisuuksien monimuotoistumisen ja syvenemisen. Kuva 5. Palveluinnovaation neljä ulottuvuutta [den Hertog & Bilderbeek, 1999]. Myös tässä raportissa kuvattava erisk-projekti, sen toteutuksen vaiheet ja aikaansaannokset ovat sovitettavissa edellä esitettyyn malliin. Sähköiset palvelutuotekonseptit: liiketoimintamahdollisuudet ja markkinoillevientipolut Lähtökohtana sähköisten palvelutuotekonseptien liiketoimintamahdollisuuksien tarkastelulle voidaan pitää Toivasen [2004, s. 140] esittelemiä tietointensiivisten palveluiden tulevaisuuden trendejä, joista merkittävimmät ovat mainittu seuraavassa: Lisääntyvä tarve ulkopuolisille asiantuntijapalveluille, sekä niiden asianmukaiselle hyödyntämiselle.

11 10 (82) Tietointensiivisten palveluiden kasvava merkitys osana palveluntarjoajien asiakkaiden strategioita. Asiakaskohtaisen tietämyksen merkityksen lisääntyminen. Asiakkaille tuotettujen palveluiden sisällön laaja-alaistuminen. Konsultatiivisten menettelyjen käytön kasvu. Konvergenssi tietointensiivisten palveluiden osaelementtien, sekä läheisten sektoreiden kesken. Keskittymispyrkimykset. Kansainvälisten aktiviteettien monimuotoistuminen. Markkinoillevientipolkujen tarkastelun viitekehyksenä voidaan käyttää kirjoittajakolmikon Helal, Wang ja Jagatheesan [2001] esittelemää sähköisen liiketoiminnan agenttiyhteisöä (eng. e-business agent community). Heidän mukaansa sähköisen liiketoiminnan agenttiyhteisö on itseorganisoituva virtuaalinen tila, jossa on läsnä suuri määrä toimijoita, joille yhteisöön kuuluminen on hyödyllistä. Yhteisön toimijat ovat Helalin, Wangin ja Jagatheesanin mukaan jaoteltavissa kolmeen eri pääkategoriaan: 1) supervälittäjätasoon, 2) välittäjätasoon ja 3) agenttitasoon (Kuva 6). Agenttitaso on kirjoittajien luoman agenttiyhteisön arkkitehtuurin hierarkiassa alimmalla tasolla. Agenttitason toimijat toimivat yhteistyössä toistensa kanssa tarjoamalla muille yhteisön jäsenille määriteltyjä sähköisiä palveluja. Nämä tiettyjen palveluiden tuottamiseen keskittyvät toimijat keskittyvät ydinosaamistensa ympärille rakentuvien palveluiden tai tuotteiden tarjoamiseen yhteisön eri sidosryhmille. Ominaista agenttitason toimijoille on edelleen se, että ne organisoituvat itsensä kannalta optimaalisten välittäjätason toimijoiden kanssa. Voidaan siis käsittää, että kullakin välittäjätason toimijalla on alaisuudessaan agenttitason toimijoiden joukko, jonka toiminnan intressit ja funktiot ovat yhteneviä. Välittäjätasolla toimivat agenttiyhteisön jäsenet pyrkivät toiminnallaan edistämään informaation ja sähköisten palveluiden vaihdantaa heterogeenisten agenttitason toimijoiden kesken. Agentit kommunikoivat tarpeensa ja osaamisensa välittäjille, jotka hyödyntävät saamansa tietoa agenttitason toiminnan koordinoinnissa. Sähköisen agenttiyhteisön korkeimmalla tasolla toimivat supervälittäjät. Kyseisten toimijoiden tehtävänä yhteisössä on hallinnoida sitä ja osoittaa toimintamallit asioiden toteuttamiselle ja kehittämiselle sekä ongelmien ratkaisemiselle yhteisössä. [Helal, Wang & Jagatheesan 2001].

12 11 (82) Kuva 6. Agenttiyhteisön arkkitehtuurin hierarkia [Helal, Wang & Jagatheesan, 2001]. Sähköisen agenttiyhteisön kolmen toimijatason välinen yhteistyö liittää tahot yhteen monitoimijaiseksi välittäjäsysteemiksi. Supervälittäjätason toimijat koordinoivat välittäjätasoon rekisteröityneiden tahojen pyrkimyksiä ja osoittavat kullekin toimijalle paikan osana organisaatiohierarkiaa ja funktion syntyneessä virtuaalisessa organisaatiossa. Pyrkimyksenä on siis muodostaa toisiaan täydentävien toimijoiden verkosto, jonka heterogeenisellä osaamisella pystytään vastaamaan yhteisön ja sen jäsenten määriteltyihin tarpeisiin. [Helal, Wang & Jagatheesan 2001]. Helal, Wang ja Jagatheesan listaavat osana artikkelia myös muutamia ideaalisen sähköisen agenttiyhteisön ominaisuuksia. Myös erisk-projektin seurauksena mahdollisesti perustettavan yrityksen odotetaan aikaansaavan mainittuja etuja yhteisössä mukana oleville, riskienhallinnan parissa työskenteleville tahoille. Kirjoittajien [Helal et al., 2001] suositukset ovat mainittuina seuraavassa: Virtuaalisten toimintamallien synnyttämistä ja edelleen kehittämistä. Resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä ja jakamista yhteisön toimijoiden kesken. Liiketoiminnan prosessien, kuten tuotannon, markkinoinnin ja palveluiden tarjonnan tehokkuutta mahdollistamalla informaation, tuotteiden ja palveluiden vaihdannan. Yhteisön jäsenten välisiä potentiaalisia vuorovaikutussuhteista. Sääntöjen ja yhteisten toimintatapojen synnyttämistä ja ylläpitoa yhteisön kasvaessa. Luottamuksen ja tehokkuuden kehittymisen edistämistä toimijaverkostossa.

13 12 (82) 1.2 Riskienhallinta sähköisissä liiketoimintaverkostoissa Kohti riskien ja menestymisen mahdollisuuksien kokonaisvaltaista hallintaa Tulevaisuudessa yritysten on kyettävä sietämään yhä enemmän epävarmuutta. Lisääntyvät sidosryhmävaatimukset sekä toimintaympäristön nopeat muutokset, esimerkiksi kansainvälistyminen ja ihmisten, tavaroiden, palvelujen, teknologian sekä tiedon kasvava liikkuvuus kasvattavat yrityksen riskienhallinnan merkitystä. Samalla alttius erilaisille riskeille kasvaa ja riskeistä tulee monimutkaisempia, jolloin yksittäisten toimijoiden on vaikeampi hallita niitä. Alkuvaiheessa yrityksen riskienhallinnalla ymmärrettiin lähinnä vakuutusten ja vahinkojen hoitoa. Perinteinen riskienhallinta on ollut yrityksissä ja organisaatioissa pirstaloitunutta (esim. ympäristö- ja turvallisuusriskit, tietoriskit, rahoitusriskit jne.), jolloin riskien ja riskienhallinnan kokonaiskuva on jäänyt hajanaiseksi. Riskejä ei kuitenkaan enää liitetä niin selkeästi esimerkiksi tuotannon teknisiin yksityiskohtiin vaan yhä enemmän yrityksen strategiaan, markkina-arvon säilyttämiseen ja asiakkaiden ja sidosryhmien mielikuviin. Riskienhallinnan systemaattista toimintatapaa (riskien tunnistaminen, analysointi, priorisointi, reagointi, ehkäisy ja seuranta) (Kuva 7), sovelletaan yhä laajemmin vahinkoriskien ohella myös liiketoiminnan riskien tarkasteluun. Yhä useammin puhutaan yrityksen kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta (ERM, Enterprise Risk Management). 1. Riskien tunnistaminen ja arviointi Riskienhallinnan laajamittainen kehittäminen on saanut lisäsysäyksen myös viime aikojen tapahtumista, esimerkkinä syyskuun 11. päivän terrori-iskut ja Enronin tilinpitoskandaali. Yhtenä yritystoiminnan luotettavuuden ja imagon parantamiseen tähtäävänä toimintaohjeistuksena voidaan mainita ns. Corporate Governance [Halla et al. 2003, Mustakallio 2002, Haapanen et al. 2002]. Tämän hyvän hallinto- ja johtamisjärjestelmän vaikutukset ulottuvat nyky- Riskienhallintatoiminnan organisoiminen ja kehittäminen 4. Seuranta ja vahingoista oppiminen Riskienhallinta 3. Varautuminen vahinkoihin 2. Riskienhallintakeinot Riskin välttäminen Riskin pienentäminen Riskin siirtäminen Riskin pitäminen Kuva 7. Riskien arviointi ja hallinta prosessina [VTT, 2000].

14 13 (82) yhteiskunnassa paitsi pörssiyhtiöihin ja sitä kautta alihankkijaverkostoihin, myös valtion toimintoihin. Yhtenä Corporate Governancen tärkeimmistä sisältötekijöistä on organisaation riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Viranomaistoiminnassakaan ei enää voida luottaa siihen, että pelkkien määräysten keinoin voitaisiin riskejä hallita tyydyttävällä tavalla. Riskienhallinnassa on yhä enemmän luotava julkisen ja yksityisen tahon yhteisiä toimintamalleja (Public-Private Partnership). Yksityiset tahot joutuvat ottamaan kantaakseen yhä moninaisempia riskikokonaisuuksia. Riskitietoisuuden kohottaminen yhteiskunnassa onkin tulevaisuuden haasteista suurimpia. On luotava uusia innovatiivisia, uusiin teknologioihin perustuvia tapoja tiedon levittämiseen ja palautteen saamiseen [OECD 2003, Állen (toim.) 2003]. Myös sähköinen liiketoiminta (ks. luku 1.1) ja riskienhallinnan tietotekniset sovellukset kehittyvät nopeasti ja tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Nykyaikainen tietotekniikka mahdollistaa esimerkiksi tiedon tuottamisen ja jakamisen eri osapuolten välillä riippumatta maantieteellisistä etäisyyksistä tai organisaatiorajoista. Uutena alueena riskienhallinnassa on viime aikoina tuotu esiin tarve ns. menestymisen mahdollisuuksien selvittämiselle riskien analysoinnin yhteydessä. Tätä voidaan tutuimmillaan hahmottaa SWOT-analyysin tulevaisuuslohkon avulla (Kuva 8). Nykytila Tulevaisuus Strategia Toiminnan suunnittelu Strenghts Vahvuudet Opportunities Mahdollisuudet Uhkaskenaariot Riskien arviointi Weaknesses Heikkoudet Threats Uhat Riskit Ennakoitavuus vaikeutuu Vaikutukset kilpailukykyyn kasvavat Kuva 8. Riskien ja mahdollisuuksien hahmottaminen on osa SWOT-analyysia Menestymisen mahdollisuudet ovat periaatteeltaan riskien negaatioita, jolloin riskit ja menestymisen mahdollisuudet ovat suorassa riippuvuussuhteessa keskenään. [Peltonen et al., 2002] Toisaalta menestyminen saattaa syntyä vain kiinnittämällä siihen ja sen lisäarvon maksimointiin erityinen huomio. Tällöin ei ehkä pelkkä negatiivisiin riskeihin perustuva tarkastelu riitä vaan tarvitaan aktiivista menestymisen mahdollisuuksista lähtevää arviointia ja toimenpide-

MAASEUDUN VOIMA Liiketoiminta hajautetussa energiantuotannossa

MAASEUDUN VOIMA Liiketoiminta hajautetussa energiantuotannossa 3 MAASEUDUN VOIMA Liiketoiminta hajautetussa energiantuotannossa Pekka Peura (toim.) Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2007 4 5 ESIPUHE Käsillä oleva julkaisu on loppuraportti Vaasan yliopistossa toteutetusta

Lisätiedot

erisk Riskienhallinnan monitoimijainen palvelutuotekonsepti -projekti Työpaja 5. Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisössä http://www.vtt.

erisk Riskienhallinnan monitoimijainen palvelutuotekonsepti -projekti Työpaja 5. Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisössä http://www.vtt. erisk Riskienhallinnan monitoimijainen palvelutuotekonsepti -projekti Työpaja 5. Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisössä http://www.vtt.fi/erisk Lähtökohtana PK-RH Pk-yrityksen riskienhallinta -työvälineet

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Aineettoman pääoman riskienhallinta

Aineettoman pääoman riskienhallinta ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 104 Aineettoman pääoman riskienhallinta Riskit ja riskienhallinnan käytännöt yrityksissä Eija Kupi, Sanna-Kaisa Ilomäki & Heli Talja VTT Virpi Sillanpää & Antti Lönnqvist

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI LAIHONEN HARRI HANNULA MIKA HELANDER NINA ILVONEN ILONA JUSSILA JARI KUKKO MARIANNE KÄRKKÄINEN HANNU LÖNNQVIST ANTTI MYLLÄRNIEMI JUSSI

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

strateginen innovointi

strateginen innovointi ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2355 Mitä yritys tarjoaa? Yrityksen toimintaympäristö Markkinat, kysyntä? 1. Liiketoiminnan valinta ja määrittely 2. Vision valinta ja määrittely Operaatiot? Lisäarvon ja kilpailuedun

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Verkkokauppojen menestystekijät Success Factors of E-Commerce

Verkkokauppojen menestystekijät Success Factors of E-Commerce Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot AC30A8000 Kandidaatintutkielma Verkkokauppojen menestystekijät Success Factors of E-Commerce 28.2.2008 Teemu

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti tietoyhteiskuntaneuvoston raportti helmikuu 2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Tulevaisuuden verkottuva Suomi HELMIKUU 2005 4 tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2005 Esipuhe Valtioneuvosto

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ?

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot