1. Kilpailun tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kilpailun tarkoitus"

Transkriptio

1 kau kaupunkirakennepalvelut KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs kaupunkiympäristö ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista kaupunkiympäristöä. Modernin asumisen, laadukkaiden palvelujen ja yli 2000 työpaikan Kangas muodostaa ydinkeskustan vetovoimaisen laajentumisalueen. Jyväskylän kaupungin tavoitteena on toteuttaa Kankaan laadittavana olevalle osayleiskaavaalueelle mukaan lukien yksityisomistuksessa olevat alueet, rakennusoikeutta yhteensä noin k-m², joka käsittää vanhan paperitehtaan (laajennusosineen noin k-m²) lisäksi asuin- ja toimitilarakentamista. Kilpailualue sisältää tästä osayleiskaava-alueesta kaupungin omistamat maat. Alueen arvioidaan olevan kokonaan toteutettu vuoteen 2025 mennessä. Kilpailun tarkoituksena on löytää vanhan paperitehtaan kehittäjät ja kilpailualueen toteuttajat. Kilpailun tuloksena valitaan toteuttajaksi ryhmä tahoja, jotka yhdessä kehittävät vanhan paperitehtaan ja toteuttavat kilpailualueen suunnittelun sekä rakentamisen. Kankaan vanhan paperitehtaan alueesta ja rakennuksista käytetään tässä kilpailuohjelmassa ja siihen perustuvissa dokumenteissa nimitystä VPT. Laadittavana olevan osayleiskaava-alueen ympärillä on yksityisomistuksessa olevia alueita, jotka Kankaan kehittyessä voivat muuttua asuntoalueiksi jo voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kokonaisuutena Kankaan alueelle voi muodostua rakennusoikeutta yhteensä noin k-m². Alueen arvioidaan olevan kokonaan toteutettu vuoteen mennessä. Asemapäälliköntalo, Hannikaisenkatu 10 PL 233, Jyväskylä Puhelinvaihde (014)

2 kaupunkirakennepalvelut Kilpailun tavoite Jyväskylän kaupungin tavoitteena on löytää alueen toteuttajat, jotka osallistuvat VPT:n kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä alueen kaavasuunnitteluun, asunto- ja työpaikkarakentamisen toteuttamiseen alueelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti tuoden näkemystä alueen suunnitteluun ja käytännön toteutukseen. Toteuttajien muodostama kehitysyhtiö johtaa VPT:n toteutukseen tähtäävää prosessia, kaupallisen- ja palvelumixin luontia, käyttäjähankintaa, kustannuslaskentaa, projektointia, viranomaisneuvotteluita, brändäystä ja markkinointia sekä hankkii VPT palvelukeskukselle sijoittajan tai muun rahoitusmallin. Kehitysyhtiöllä on mahdollisuus jatkaa alueella toteutuksen jälkeen yhteishallinnan yksikkönä. Kilpailun tavoitteita: Löytää kehitysyhtiön osakkaat alueen toteuttajiksi ja vanhan paperitehtaan kehittäjiksi Kankaan alueen rakentamisen nopea käynnistyminen ja yhtäjaksoinen toteutuminen Koko alueen suunnittelu ja toteutus korkealaatuisesti ja Kankaan alueen teemojen toteutuminen Taloudellisesti onnistunut projekti Jyväskylän kaupungille ja osallistujille Kankaan alueen nopea kehittyminen vaiheistuksen tahdissa 3. Kilpailun kuvaus 3.1. Kilpailun kohde Kohdealueen jakautuminen Kilpailun kohteena on Kankaan lopetetun paperitehtaan alue ja siihen liittyvä, likimääräisesti liitteessä 1 esitetty asunto-, liike- ja toimitilarakentamiseen sekä niitä palvelevaan pysäköintiin ym. käyttöön muutettavalla osayleiskaavalla ja sitä seuraavalla asemakaavanmuutoksella muodostuva alue. Kilpailualue koskee osayleiskaava alueella olevia kaupungin maita. Kilpailualueen rajoja voidaan kaupungin päätöksellä kilpailun aikana tarkistaa. Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa osayleiskaava-alueelle yhteensä noin kerrosneliömetriä rakennusoikeutta, joka käsittää VPT:n tilat. VPT:n tilat ovat osayleiskaavaluonnoksessa laajennusosineen noin kerrosneliömetriä. Kerrosalat vireillä olevassa osayleiskaavaluonnoksessa (OYK) jakaantuvat seuraavasti: - kaupungin omistuksessa olevat alueet noin k-m² - Yksityisessä omistuksessa olevat alueet noin k-m² Yhteensä noin k-m² o ei sisällä pysäköintilaitoksien kerrosalaa o sisältää VPT:n kokonaisrakennusoikeutta k-m²

3 kaupunkirakennepalvelut Kaupungin omistuksessa olevien maa-alueiden, eli kilpailualueen kerrosalat OYK luonnoksessa jakaantuvat seuraavasti: - Asuinrakennusoikeus noin k-m² - Liikerakennusoikeus noin k-m² - Toimistorakennusoikeus noin k-m² - Julkinen rakennusoikeus noin k-m² Yhteensä noin k-m² o ei sisällä pysäköintilaitoksien kerrosalaa o sisältää VPT:n kokonaisrakennusoikeutta k-m² Kaavoituksen lähtökohtana on alueen tarkastelu kokonaisuutena, eli myös muiden tahojen kuin kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä. Kilpailun kohteena ovat kuitenkin vain kaupungin omistamat alueet, jotka kaupunki voi luovuttaa. Kilpailualue ja niistä koostuva kokonaishanke käsittää kaksi kokonaisuutta: 1) Kankaan VPT:n alue rakennuksineen, joka on likimääräisesti määritelty alueena liitteessä 1. Alue ja rakennukset ovat kaupungin omistuksessa ja ne tullaan luovuttamaan osana kilpailualuetta valittavien toteuttajien yhdessä perustamalle kehitysyhtiölle, joka vastaa VPT:n kehittämisestä, suunnittelemisesta ja investoinnista sekä peruskorjaus- ja uudelleenrakentamisesta myöhemmin määriteltävässä laajuudessa. VPT:n nykyisestä noin kem 2 pinta-alasta kulttuurihistoriallista arvoa on noin kem 2 suuruisella osalla, joka tullaan asemakaavaprosessin aikana esittämään suojeltavaksi tehtyjen inventointien mukaisesti. Asemakaavoituksen myötä tullaan tutkimaan mahdollisuus laajentaa vanhaa paperitehdasta purettavien osien tilalle ja rakennuksen päälle. Alustavia laajentamismahdollisuuksia on esitetty kaavarungossa liitteessä 6. Laajennusvarasta päätetään asemakaavaprossin edellyttämässä järjestyksessä. Alue ja olemassa olevat rakennukset on esitetty tarkemmin kohdassa ) Toinen osa kilpailualuetta koostuu liitteessä 1 ikimääräisesti esitetystä, laadittavalla osayleiskaavalla ja asemakaavoilla asuin-, liike- ja toimitila- ym. käyttöön kaupungin myöhempien päätösten mukaan kaavoitettavasta maa-alueesta. Tämä kaupungin omistuksessa oleva maa-alue tullaan luovuttamaan vaiheittain toteuttajiksi valittavien tahojen omistukseen tontti tai kortteli kerrallaan. Alue ja olemassa olevat rakennukset on esitetty tarkemmin kohdassa

4 kaupunkirakennepalvelut Kaavoitustilanne sekä kilpailualueen vaiheittainen toteutus Kilpailualue, jolle laaditaan osayleiskaavaa, sijaitsee Jyväskylän keskustan vieressä, ydinkeskustasta noin 1 km koilliseen Tourujoen itärannalla. Osayleiskaava-alueen rajaus määrittyy nykyisen osayleiskaavan teollisuus- ja varastoalueen mukaan ja on kooltaan noin 32 ha. Osayleiskaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Tavoitteena on rakentaa alueesta monipuolinen asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alue, joka yhdistää keskustan luontevasti Seppälän alueeseen. Alueen suunnittelussa painotetaan kerrostaloasumista viihtyisässä ympäristössä jalankulkuetäisyydellä ydinkeskustasta alueella, jolla monipuoliset lähipalvelut muodostavat alueen sykkivän sydämen. Autopaikoitus toteutetaan rakenteellisena maan alle tai pysäköintitaloihin. Tavoitteena on myös kehittää Tourujoen varren virkistysreitistöä alueen luonnonarvot turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa n asukasta ja n uutta työpaikkaa. Kaavoituksen tavoitteena on, että osayleiskaava on vahvistettavana joulukuussa Ensimmäisen asemakaavan laatiminen käynnistetään viimeistään toukokuussa 2013 ja siihen sisältyy VPT:n alueen asemakaavoittaminen. Ensimmäiset tontit luovutetaan alueelta 2014, jolloin alueen rakentaminen käynnistyy. Alueen asemakaavoitus toteutetaan vaiheittain rakentamisen edistymisen mukaan. Tavoitteena on, että kilpailualue on rakentunut asuntorakentamisen osalta vuoden 2025 loppuun mennessä. Tällöin myös alueen palvelujen tulisi olla pääosin valmiina ja työpaikkarakentamisesta toteutettu merkittävä osa. Liitteessä 2 on kuvattu alueen vaiheittaisen toteutuksen pääperiaatteet ja tavoiteaikataulut Kilpailun kulku lyhyesti Kilpailu toteutetaan kaksiosaisena siten, että ensimmäisessä vaiheessa osallistumishakemuksen jättäneiden kilpailijoiden kanssa neuvotellaan osallistumishakemusten ja tämän kilpailuohjelman sekä kaupungin neuvottelujen aikana laatiman toteutussopimusluonnoksen sekä muiden mahdollisten kaupungin laatimien asiakirjojen perusteella. Neuvotteluun kutsuttavien tulee täyttää tässä kilpailuohjelmassa kohdassa 4. esitetyt vähimmäisvaatimukset.

5 kaupunkirakennepalvelut Toisessa vaiheessa käytyjen neuvottelujen perusteella kaupunki laatii tarjouspyynnön, kohdan mukaan, johon kilpailijat vastaavat tekemällä sitovat tarjoukset tässä kilpailuohjelmassa kohdassa sanotulla tavoin ja sitovien tarjousten pohjalta kohdassa sanottu arviointiryhmä valmistelee päätösesityksen. Valmistelun jälkeen apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto tekee esityksen, jonka perusteella kaupunginvaltuusto päättää, mitkä tarjouksen tehneistä kilpailijoista valitaan lopullisiksi toteuttajiksi. Näiden toteuttajiksi valittujen tahojen kanssa tehdään toteutussopimus, jonka mukaisesti valitut toteuttajat sitoutuvat käynnistämään ja toteuttamaan kokonaishankkeen, joka käsittää VPT:n ja kilpailualueen, suunnittelun, investoinnit ja rakentamisen. VPT:n luovuttaminen toteuttajien perustamalle kehitysyhtiölle tehdään kaupungin eri päätöksellä neuvotteluissa sovittavassa, jäljempänä kohdassa alustavasti esitetyssä aikataulussa sen jälkeen, kun toteutussopimukset on allekirjoitettu ja kaupungin päätökset ovat saaneet lainvoiman. VPT:n luovuttamisen ehtona on, että sitä koskeva osayleiskaavan ja asemakaavan muutos ovat saaneet lainvoiman. Kilpailualueen uudisrakentamista koskevien korttelien / tonttien luovuttaminen tehdään eri päätöksin kortteli/tontti-kohtaisesti kullekin valitulle toteuttajalla toteutusvaiheiden mukaisesti. Toteutuksen tulee edetä vaiheittain siten, että kunkin korttelin / tontin luovutuksen edellytyksenä on, että aiemmin toteuttajalle luovutettujen korttelien / tonttien tulee olla neuvottelujen, tehtyjen tarjousten, asemakaavan ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti pääosin toteutettu ennen seuraavan korttelin / tontin luovuttamista. Kilpailualueen kiinteistöjen luovuttamisen edellytyksenä on, että luovutettavaa aluetta koskeva osayleiskaava ja asemakaava ovat saanut lainvoiman Kilpailun vaiheet Kilpailuasiakirjat Kilpailumenettelyn ja neuvottelujen kaikki vaiheet käydään ja siihen liittyvät aineistot, kuten osallistumishakemukset, tarjoukset ja sopimukset, laaditaan suomen kielellä. Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa liitteineen.

6 kaupunkirakennepalvelut Kilpailuilmoitus ja kilpailukutsu Kaupunki julkaisee kilpailua koskevan ilmoituksen, jolla pyydetään halukkaita kilpailijoita ilmoittautumaan kilpailuun jättämällä osallistumishakemus tämän kilpailuohjelman mukaisesti. Kilpailu on avoin kaikille, jotka arvioivat pystyvänsä toteuttamaan osuuden kohteena olevasta hankekokonaisuudesta ja täyttävät tässä kilpailuohjelmassa kohdassa 4 sanotut vaatimukset Kilpailun alustava aikataulu Kaupunki julkaisee ilmoituksen kilpailusta ja kilpailu käynnistyy Osallistumishakemus liitteineen on jätettävä klo mennessä. VPT:n ja kilpailualueen esittelytilaisuus järjestetään klo ja klo ja esittelytilaisuuteen tulee ilmoittautua mennessä sähköpostilla Ilmoittautuneille toimitetaan esittelytilaisuuden ohjelma ja paikka. Osallistumishakemusten arviointi ja neuvotteluun kutsuttavien valinta pyritään suorittamaan mennessä. Neuvottelukutsut pyritään toimittamaan mennessä. Neuvottelut pyritään käymään aikavälillä Neuvottelujen päätyttyä kilpailuun osallistuvat jättävät sitovat tarjouksensa kaupungin ilmoittamana ajankohtana, arviolta mennessä. Jätettyjen tarjousten perusteella kilpailu pyritään ratkaisemaan mennessä kaupunginvaltuuston päätöksellä Kilpailua koskevat lisätiedot ja kysymykset Kilpailija voi noutaa VPT:n kilpailuaineiston Kankaan nettisivuilta Kilpailuaineisto on noudettavissa lähtien. Lisäksi kilpailijan tulee ilmoittaa yhteystietonsa: postiosoite, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilön nimi sähköpostilla Kilpailun aikana mahdollisesti

7 kaupunkirakennepalvelut täydennettävä kilpailu/liitemateriaali toimitetaan pääasiassa tiedostoina ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Kilpailuun ennen osallistumishakemuksia esitettävät kysymykset ja tiedustelut tulee toimittaa mennessä sähköpostitse osoitteeseen Kysymyksiin tulee liittää yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, johon vastaukset toimitetaan. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään viimeistään kaikille niille, jotka ovat toimittaneet pyydetyt yhteystiedot. Vastaukset toimitetaan sähköpostilla Osallistumishakemus Kilpailijat ilmoittavat kiinnostuksensa osallistua kilpailuun antamalla edellä kohdassa tarkoitetut yhteystietonsa ja toimittamalla kaupungille osallistumishakemuksen. Osallistumishakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: - Kohdan 4. mukaiset selvitykset kilpailijoille (yritys tai yritysryhmä) asetettujen vähimmäisvaatimusten täyttämisestä Kilpailija, joka ei täytä kohdassa 4. esitettyjä kilpailijan soveltuvuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, suljetaan pois kilpailusta. Päätöksen mahdollisesta poissulkemisesta tekee apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto, joka ilmoittaa päätöksen kilpailijalle Osallistumishakemuksen toimittaminen Osallistumishakemus liitteineen toimitetaan jaoteltuna kohdan 4. mukaisiin osioihin (Selvitykset vähimmäisvaatimusten täyttämisestä) osoitteella: Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut PL JYVÄSKYLÄ Osallistumishakemuksen on oltava perillä viimeistään kello 16:00. Osallistumishakemuksen mukana on jätettävä tekijän nimi, yhteystiedot sekä yhteistyökumppanien nimet.

8 kaupunkirakennepalvelut Lähetysten päälle on merkittävä KANKAAN TOTEUTUSKILPAILU. Osallistumishakemusten toimittaminen tapahtuu ehdokkaiden vastuulla. Myöhästyneitä osallistumishakemuksia ei käsitellä Osallistumishakemusten arviointi Osallistumishakemusten perusteella kaupunki kutsuu apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston päätöksellä neuvotteluihin kaikki kohdan 4. mukaiset vähimmäisvaatimukset täyttävät kilpailijat (myöhemmin neuvottelukumppani ). Kilpailun arviointiryhmä toimii kaikissa kilpailun vaiheissa kaupungin päätöksiä valmistelevana asiantuntijaryhmänä, joka avustaa kaupunkia osallistumishakemusten arvioinnissa, käytävissä neuvotteluissa sekä toteuttajien valinnassa. Arviointiryhmään kuuluvat: - Kaupungin edustajina projektipäällikkö Erkki Jaala hankejohtaja Anne Sandelin kaupungingeodeetti Erja Saarivaara tonttipäällikkö Ora Nuutinen kiinteistöjohtaja Esko Eriksson Arviointiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja nimeää itselleen sihteerin. Arviointiryhmä on oikeutettu kuulemaan tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita Neuvottelujen kulku Neuvottelujen aluksi kaupunki voi toimittaa neuvottelukumppaneille mahdollisesti tarkempia tietoja kiinteistöistä ja toteutusaikatauluista. Tietoja voidaan täydentää myös neuvottelujen kuluessa. Kaupunki neuvottelee erikseen kunkin neuvottelukumppanin kanssa. Kaupunki ei paljasta neuvottelukumppanin esittämiä ratkaisuja tai luottamuksellisia tietoja ilman neuvottelukumppanin suostumusta. Mahdolliset neuvotteluissa toimitetut lisätiedot toimitetaan kaikille neuvottelukumppaneille. Neuvottelut voivat koskea kaikkia VPT:n ja kilpailualueen toteuttamiseen liittyviä ratkaisuja ja ehtoja.

9 kaupunkirakennepalvelut Neuvottelut koskevat mm. seuraavia asiakokonaisuuksia: osapuolten tavoitteet (neuvottelujen aloitus) sopimusasiat / toteutussopimuksen ehdot mahdollisten julkisten osien rakentaminen suunnittelun ja rakentamisen vaiheet, aikataulut ja järjestelyt VPT:n omistuksellinen ja hallinnollinen ratkaisu sekä rahoitusjärjestely pysäköintijärjestelyt jätehuollon, VSS- ym. yhteisjärjestelyjen sekä kunnallistekniikan toteuttaminen Neuvottelujen päättyminen Kaupunki päättää neuvottelut, kun se on saanut riittävät selvitykset kunkin neuvottelukumppanin edellytyksistä kokonaishankkeen toteuttamiseen Tarjouspyyntö ja tarjous Kaupunki pyytää kirjallisella tarjouspyynnöllä neuvottelujen päätyttyä kultakin neuvotteluihin osallistuneelta kilpailijalta kirjallisen tarjouksen kaupungin päättämään määräaikaan mennessä. Tarjouksessa neuvottelukumppanin tulee ilmoittaa sitovasti ilman ehtoja ja varaumia sitoutuvansa neuvotteluissa osana tarjouspyyntöä kaupungin laatiman toteutussopimusluonnoksen ehtoihin. Toteutussopimukseen sitoutumisen lisäksi kilpailijat: - sitoutuvat ostamaan laadittavan asemakaava mukaisen VPT kiinteistön (muodostettavan tontin rakennuksineen) vähintään kaupungin ilmoittamalla minimihinnalla, joka on nykyisen rakennuksen osalta kaksimiljoonaakaksisataaviisikymmentätuhatta ( ,00 ) euroa. Hinta sisältää k-m² rakennusoikeutta, mistä asemakaavassa ilman suojelumerkintää jäävät rakennusosat on mahdollista purkaa ja tilalle rakentaa em. kokonaisrakennusoikeutta ylittämättä. - toteuttavat VPT:n yhteyteen jatkossa asemakaavamuutoksilla kaavoitettavan lisärakennusoikeuden kaupungin kanssa laadittavilla maankäyttösopimuksilla. Sopimuksissa omistajataho osallistuu Kankaan alueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin saamansa hyödyn suhteessa siten, että maksaa kaupungille maankäyttösopimusmaksuna 50 % määritellystä alueen vyöhykehinnasta ko. lisärakennusoikeuden osalta.

10 kaupunkirakennepalvelut ilmoittavat sitovasti määrän, jonka ovat valmiit sijoittamaan oman pääoman ehtoisina sijoituksina VPT:n kehittämiseen, ylläpitoon ja peruskorjauksiin yhtenä kehitysyhtiön osakkaana VPT:n kauppaa seuraavan kolmen vuoden aikana Toteuttajien valinta Kaupunki tarkistaa ennen tarjousten arviointia saatujen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljetaan tarjousvertailusta. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset arvioidaan jäljempänä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Tarjoukset pisteytetään ja pisteytykset perustellaan. Kaupunki voi pyytää tarjouksista lausuntoa tai arviota hankintayksikköjen ulkopuolisilta riippumattomilta asiantuntijoilta. Ulkopuoliset arviot tai lausunnot eivät sido kaupunkia. Kaupunki valitsee kilpailualueen toteuttajiksi (jäljempänä toteuttajat ) kokonaistaloudellisesti edullisimmat, eli parhaat vertailupisteet saaneet, tarjouksen antaneet neuvottelukumppanit. Toteuttajaksi valitaan 4 kilpailijaa. Ehdotuksen valinnasta tekee apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto kuultuaan arviointiryhmää. Tämän ehdotuksen perusteella valinnan tekee kaupunginvaltuusto. Kaupunki pidättää oikeuden päättää toteuttajien määrästä perustelluista syistä. Tarjousten vertailuperusteet ovat seuraavat (suluissa vertailuperusteiden alustavat suhteelliset painoarvot): Ehdokkaan taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset ja referenssit toteuttaa kokonaishanke kaupungin vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti (10 %) Hakijoiden referenssit vanhan paperitehtaan saneerausta vastaavista rakennushankkeista sekä kiinteistökehityksestä (15 %) Hakijoiden referenssit merkittävien asuinalueiden toteutuksista (15%) Hakijoiden referenssit toimitila-alueiden toteutuksesta (10 %) VPT:n kehittämiseen sijoitettavan pääoman suuruus ( 50 % ) Näitä kriteerejä arvioidaan samojen kohdan 4.1. ja 4.2. mukaisten selvitysten ja kilpailijoiden tarjousten perusteella, joiden perusteella tarkastetaan edellä kohdassa sanotulla tavoin, että kilpailija täyttää osallistumiselle asetetut vähimmäisvaatimukset. Vertailuperusteita ja niiden painoarvoja voidaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston päätöksellä tarkentaa neuvottelukutsun ja/tai tarjouspyynnön yhteydessä.

11 kaupunkirakennepalvelut Toteutussopimuksen tekeminen Kaupunki allekirjoittaa valittujen toteuttajien kanssa kaupungin laatiman toteutussopimuksen, kun valintapäätös on lainvoimainen. Osana lopullisen toteutussopimuksen laatimista kaupunki neuvottelee valittujen toteuttajien kanssa VPT:n kehittämiseen sijoitettavan oman pääoman määrän suuruudesta tavoitteena kaikkien toteuttajien yhtä suuret panokset. Poikkeuksena kohdassa sanotusta salassapitovelvoitteesta kaupungilla on oikeus ilmoittaa valituille toteuttajille toistensa tarjouksissa annetut sitoumukset oman pääoman määristä neuvottelujen käynnistämiseksi. Mikäli neuvotteluissa ei päästä tähän lopputulokseen, vaan panokset kehittämiseen jäävät tarjousten perusteella erisuuruisiksi, kaupunki pidättää oikeuden muuttaa kunkin toteuttajan kohdassa 5. sanottua osuutta VPT:n ja tulevan kilpailualueen toteutuksesta vastaamaan VPT:n kehittämispanoksen suhteellista osuutta toteuttajien kokonaispanoksesta. 4. Kilpailijan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Osallistumishakemuksen jättäneen kilpailijan on voidakseen osallistua kilpailuun täytettävä kilpailijan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Kilpailijan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty seuraavissa kohdissa Taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset Vaatimus 1 Kilpailijalla (yrityksellä tai yritysryhmällä) on käytössään sellaiset taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset, että se pystyy yhtenä kehitysyhtiön osakkaana toteuttamaan yhteistyökumppaneidensa kanssa VTP:n ja muun kilpailualueen kehittämisen, investoinnin ja rakentamisen neuvoteltavan toteutussopimuksen mukaisesti. Kilpailijalla tulee olla viimeisen kolmen vuoden aikana vakiintunut markkina-asema Suomessa kiinteistö- ja/tai rakentamisliiketoiminnassa. Yrityksen tai yritysryhmän liikevaihdon rakentamis- ja/tai kiinteistöliiketoiminnasta tulee olla vähintään 20 M vuodessa viimeisellä päättyneellä 12 kk tilikaudella ja sen tulee olla taloudelliselta asemaltaan kykenevä pääomittamaan perustettavaa

12 kaupunkirakennepalvelut kehitysyhtiötä VPT:n kehittämisen ja toteuttamisen edellyttämällä tavoin seuraavan kolmen vuoden aikana kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Tätä ominaisuutta arvioidaan kilpailijan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen sekä kilpailijan laatiman oman selvityksen perusteella. Osallistumishakemuksen yhteydessä toimitettavat selvitykset, joiden perusteella vaatimusta arvioidaan: a) Kilpailijan laatima selvitys, jonka tulee sisältää ainakin kuvaus kilpailijasta ja mahdollisista yhteistyökumppaneista sekä sopimusjärjestelyistä tiedot kilpailijan omistajista, taloudesta ja toiminnasta kilpailijan keskeiset tuloslaskelman ja taseen tunnusluvut b) Kilpailijaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kolmelta edelliseltä tilikaudelta. Lisäksi kaupunki voi tarkistaa kilpailijan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tämä ei kuitenkaan poista kilpailijan velvollisuutta toimittaa edellä vaadittuja tietoja ja asiakirjoja Kilpailijan referenssit Vaatimus 2 - Kilpailijalla (yrityksellä, jollakin yritysryhmän yrityksellä tai kilpailijan nimeämällä yhteistyökumppanilla) on viimeisen kymmenen vuoden ajalta referenssejä merkittävien asunto- ja toimitilarakentamista käsittäneiden kiinteistökehitys- tai kaavoitusprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vanhojen teollisuuskiinteistöjen kehittämisestä uuteen käyttötarkoitukseen. - Kilpailija (yritys, jokin yritysryhmän yritys tai kilpailijan nimeämä yhteistyökumppani) on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteuttanut sijoittajana, rakennuttajana, kiinteistökehittäjänä tai pääurakoitsijana ainakin yhden merkittävän kauppakeskuksen, toimitiloja ja toimistotiloja käsittäneen merkittävän kohteen tai muun vastaavan vaativan rakentamiskokonaisuuden.

13 kaupunkirakennepalvelut Kilpailijan (yrityksen, jonkin yritysryhmän yrityksen tai kilpailijan nimeämän yhteistyökumppanin) tulee olla toteuttanut viimeisen kymmenen vuoden aikana vähintään yksi merkittävä alueellinen asuntorakennuskohde. Kilpailijan tulee olla ollut hankkeessa päätoteuttajana, perustajaurakoitsijana tai rakentajana. Osallistumishakemuksen yhteydessä toimitettavat selvitykset, joiden perusteella vaatimusta arvioidaan: Kilpailijan laatima selvitys, jonka tulee sisältää ainakin: referenssiluettelo edellä sanottujen vaatimuksen mukaisista rakennushankkeista aikataulu- ja laajuustietoineen sekä kilpailijan rooli ja vastuut esitetyissä hankkeissa. Referenssitiedot on toimitettava liitteenä [ ] olevalla lomakkeella. Mikäli referensseinä esitetään yhteistyökumppanin referenssejä, tulee kilpailijan esittää selvitys yhteistyökumppanin sitoutumisesta hankkeeseen Verojen ja muiden julkisten maksujen suorittaminen Vaatimus 3 Kilpailijan (yrityksen tai yritysryhmän jokaisen yrityksen) tulee olla suorittanut veronsa, eläkemaksunsa ja muut lakisääteiset maksut tai kilpailijalla tulee olla veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma tai muun maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma. Jos maksujen laiminlyöntiä on kuitenkin pidettävä vähäisenä, jää kilpailijan sulkeminen kilpailun ulkopuolelle kaupungin harkintaan. Osallistumishakemuksen yhteydessä toimitettavat selvitykset, joiden perusteella vaatimusta arvioidaan: Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

14 kaupunkirakennepalvelut Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisten antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tällainen yhteisö on erimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakentamisen Laatu RALA ry. Mikäli kilpailijaksi hakeutuu yritysryhmä, vaaditut tiedot tulee toimittaa kunkin yrityksen osalta. Ulkomaisen kilpailijan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia osallistumishakemuksen jättämispäivästä laskettuna Rekisteröinnit Vaatimus 4 Kilpailija (yritys tai yritysryhmän jokainen yritys) on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Osallistumishakemuksen yhteydessä toimitettavat selvitykset, joiden perusteella vaatimusta arvioidaan: Kaupunki tarkistaa rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Jos kilpailija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitettava kaupungin pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Lisäksi kilpailijan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa kaupungille kilpailijaa koskeva kaupparekisteriote. Ulkomaisen kilpailijan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Mikäli kilpailijaksi hakeutuu yritysryhmä, vaaditut tiedot tulee toimittaa kunkin yrityksen osalta.

15 kaupunkirakennepalvelut Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia osallistumishakemuksen jättämispäivästä laskettuna. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos kilpailija ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla kilpailijan itsensä laatima Henkilöstön kokemus/referenssit Vaatimus 5 Kilpailijalla (yrityksellä, yritysryhmällä tai sen nimeämällä yhteistyökumppanilla) tulee olla käytettävissä suunnittelua ja toteutusta varten riittävästi kokenutta henkilöstöä. Kilpailijan tulee nimetä seuraavat asiantuntijat ja toimittaa heidän referenssitietonsa sekä referenssikohteiden tilaajien/rakennuttajien yhteystiedot osallistumishakemuksen yhteydessä: hankkeen johto (projektinjohtaja): koko hankkeen johtajalla tulee olla pitkäaikainen kokemus vaativien kehitys- tai rakennushankkeiden menestyksekkäästä johtamisesta suunnittelusta vastaavat henkilöt, joilla tulee olla pitkäaikainen kokemus oman vastuualueensa tehtävistä, ja joiden tulee olla ollut mukana vaativassa rakennushankkeessa vastaavassa tehtävässä Osallistumishakemuksen yhteydessä toimitettavat selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttymistä arvioidaan: Kilpailijan laatima selvitys, jonka tulee sisältää ainakin vaatimuksessa 5 ilmoitettujen asiantuntijoiden henkilöreferenssit tämän hankkeen kannalta oleellisista referensseistä; referensseissä tulee esittää aikaisempien hankkeiden laajuus, kuinka kauan henkilö on toiminut hankkeessa, hankkeen kokonaiskesto, henkilön vastuualue ja vastuut hankkeessa; henkilöiden koulutus ja mahdolliset pätevyydet. Referenssitiedot on toimitettava liitteenä [ ] olevalla lomakkeella.

16 kaupunkirakennepalvelut Toteutussopimusten keskeiset ehdot 5.1. Toteutussopimuksen pääkohdat Edellä kohdassa sanotulla tavalla valitut toteuttajat tekevät kaupungin kanssa toteutussopimuksen. Tällä toteutussopimuksella toteuttajat sitoutuvat tässä kilpailuohjelmassa jäljempänä lyhyesti kuvattuun ja käytävien neuvottelujen aikana laadittavassa toteutussopimuksessa tarkemmin määriteltyyn yhteistyöhön toisaalta kaupungin ja toisaalta valittujen muiden toteuttajien kanssa. Toteutussopimuksen ehtojen mukaisesti toteuttajat tekevät muun muassa seuraavat toimenpiteet: - perustavat yhdessä muiden toteuttajien kanssa kehitysyhtiön, jota koskeva perustamis- ja osakassopimus laaditaan neuvottelujen aikana; - järjestävät kehitysyhtiön rahoituksen ja hallinnon siten, että kehitysyhtiö voi tarjouspyynnössä täsmennetyssä määräajassa ostaa VPT:n kiinteistön kaupungilta; - toteuttavat VPT:n uudelleenkäytön edellyttämän kehitystyön, suunnittelun, investoinnin ja rakentamisen; - sitoutuvat ostamaan kilpailualueen asunto- ja toimitilatontit vaiheittain siten, että jokaiselle toteuttajalle tulee omistukseen ja hallintaan erikseen tehtävillä kauppakirjoilla tai vuokrasopimuksilla kaupungin päätösten mukaan oma kortteli- /tonttialue, jonka toteuttamisesta kukin toteuttaja vastaa itsenäisesti; - sitoutuu VPT:n ja muun kilpailualueen mahdollisesti laadittavan osayleiskaavan ja asemakaavan sekä neuvotteluissa määriteltävien periaatteiden mukaisesti kilpailualueen hyvän suunnittelun edellyttämiin pysäköinnin ym. yhteisen rakentamisen edellyttämiin yhteisjärjestelysopimuksiin ja niiden toteuttamiseen jäljempänä tässä kilpailuohjelmassa esitetyillä periaatteilla.

17 kaupunkirakennepalvelut VPT:n luovutus VPT:n luovutus Toteuttajat sitoutuvat toteutussopimuksella kukin kehitysyhtiön osakkaana järjestämään kehitysyhtiölle rahoitusta siten, että kehitysyhtiö voi toteuttajien tekemien tarjousten perusteella ostaa, liitteessä 2 likimääräisesti määritellyn, VPT:n kiinteistön rakennuksineen. Kauppa toteutetaan neuvotteluissa täsmentyvässä ja tarjouspyynnössä kaupungin sitovasti määrittelemässä aikataulussa. Vaihtoehtoisesti kehitysyhtiö voi osoittaa ostajaksi kaupungin hyväksymillä ehdoilla investorin, joka sitoutuu VPT:n kehittämiseen ja toteuttamiseen kaupungin tavoitteiden mukaisesti. VPT:n rakennukset ja kiinteistö luovutetaan tavanomaisilla kaupungin noudattamilla luovutusehdoilla perustuen ostajalle ennen kohdan mukaisen tarjouksen jättämistä toimitettuihin tietoihin. Kaupunki luovuttaa tämän kilpailuohjelman liitteenä käytössään olevat tiedot rakennusten ja maaperän kunnosta, joita voidaan täydentää neuvotteluvaiheen aikana. Kaupunki ei vastaa selvityksissä olevista kustannusarvioista. Ostajalla on mahdollisuus teettää tarpeelliseksi katsomansa selvitykset kiinteistöistä ja rakennuksista ennen osallistumishakemuksen jättämistä tai neuvotteluvaiheen aikana ennen lopullisen tarjouksen jättämistä. Kaupunki tai pilaantumisesta vastaava taho vastaa normaalit rakennuskustannukset ylittävistä puhdistus- ym. toimenpiteistä siltä osin, kuin niiden tarve ei ole käynyt ilmi ostajalle ennen tarjousta luovutetuista selvityksistä. VPT:n mukana ostajalle siirtyvät kulloinkin voimassa olevat, mahdolliset tila- ja vuokrasopimukset, joista kaupunki toimittaa neuvotteluvaiheessa tiedot ennen lopullisten tarjousten jättämistä. Kaupunki toimittaa neuvottelujen aikana ennen tarjousten tekemistä ainakin seuraavan VPT:tä koskevan aineiston: o juridiset materiaalit o kiinteistörekisterit o tonttikartta o muut materiaalit o kaupungin toteutuneet VPT nykyiset ylläpitokulut vuosilta 2011 ja (ei kaupunkia luovuttajana sitova)

18 kaupunkirakennepalvelut VPT:n siirto VPT:n siirto tehdään tarjouspyynnössä nimettävällä aikataululla, jonka tavoitteet ovat: - kauppa VPT:stä vuoden 2013 loppuun mennessä - VPT:n hallinto ja ylläpitokulut lähtien ostajalla - maksuaikataulu: 1 M kaupantekohetkellä, loput 12 kk maksuajalla. Ostaja jättää loppukauppahinnan maksusta kaupungin hyväksymän vakuuden VPT:n kehittäminen ja uudelleen käyttöönotto VPT:n kehittäminen, saneeraus ja uudelleen käyttöönotto toteutetaan vaiheittain muun kilpailualueen kehittymisen ja rakentamisen mukaan v VPT:n kehittämisen tavoitteena on muodostaa vanhasta kulttuurihistoriallisesti merkittävästä tehdasrakennuksesta Kankaan toimintojen ja palvelujen sydän, jonka ympärille muodostuu alueen elävä keskusta. VPT:n kehittämisessä tavoitellaan monipuolista palvelurakennetta sekä liike- ja toimistorakentamista yhdistettynä hybridimäisesti asumiseen. Toimintojen kehittämiseen liittyen tulee samalla ratkaista mahdolliset laajennusosat ja pysäköintiratkaisut huomioiden kaupunkikuvalliset tavoitteet. Kaupunki toteuttaa VPT:n toteutuksen edellyttämän kunnallistekniikan rakentamisen. Kunnallistekniikasta ei peritä eri korvauksia. Liittymäsopimukset tehdään normaalein ehdoin. Kiinteistö liitetään kaukolämpöön. Kaupunki on laadituttanut VPT:stä sähköisen inventointimallin, jonka avulla voidaan tutkia rakennuksen toimintojen kehittämistä ja mahdollisia laajennusosia. Malli luovutetaan kilpailijoiden käyttöön Kilpailualueen luovutus Toteuttajien oikeudet ja velvollisuudet asuin- ja toimitilarakentamisen osalta Liitteessä 1 likimääräisesti osoitettu, pääosin uudisrakentamiseen asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön kaavoitettava kilpailualue luovutetaan kortteli-/tonttikohtaisesti toteuttajille suoraan kaupungin vastaavissa luovutuksissa noudattamilla ehdoilla.

19 kaupunkirakennepalvelut Asemakaavoitus etenee vaiheittain kilpailualueella luovutuksien edellyttämässä aikataulussa. Vaiheittainen luovutus edellyttää, että rakennettavana olevasta alueesta on toteutettu noin 85% ennen kuin seuraavaa vaihetta luovutetaan toteuttajille. Kilpailualueen kortteli/tontit luovutetaan toteuttajille siten, että kustakin toteutusvaiheesta luovutetaan jokaiselle kehitysyhtiön osakkaana olevalle toteuttajalle yhtä suuri määrä rakennusoikeutta. Mikäli tämä jako ei kaavoituksen tai tonttijaon johdosta ole jossakin toteutusvaiheessa mahdollinen tai tarkoituksenmukainen, voidaan jakoperiaatteista kaupungin päätöksillä poiketa. Poikkeama otetaan huomioon ja tasataan seuraavissa tontinluovutuksissa. Tasajaosta voidaan poiketa kaupungin päätöksellä, jos osuudet VPT:n kehitysyhtiöstä ovat erisuuruisia. Kilpailualueen korttelien / tonttien luovutushinta määritellään kaupungin ko. ajankohtana päättämien hinnoitteluperusteiden mukaisesti ns. vyöhykehintoja noudattaen. Vyöhykehinnat määritellään kaupungin käytännön mukaisesti siten, että ne eivät ylitä ko. ajankohdan rakennusoikeuden käypää hintaa. Pääperiaatteet rakennusoikeuden luovutuksessa ja toteutuksessa Vyöhykehinta muodostuu seuraavasti: 1. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon vyöhykehinta on ulkopuolisella arvioijalla tarkistettu luovutushinta. Samaa vyöhykehintaa noudatetaan liikerakentamisessa ja toimistorakentamisessa eli alueella on käytössä yksi hinnoitteluperuste. Vyöhykehinta on kuitenkin vähintään ARA:n hyväksymä enimmäishinta ja enintään 10% alueelle rakennettavan vapaarahoitteisen asunnon keskineliömyyntihinnasta (arviohinta, jota seurataan toteutuksen edistyessä) 2. Tuetun tuotannon osalta noudatetaan ARA:n hyväksymää enimmäishintaa Toteuttajat sitoutuvat noudattamaan kaupungin päätöksiä koskien asuntotuotannon jakautumista eri tuotantotyyppeihin esim. kovan rahan tuotantoon ja vuokra-asuntoihin. Tavoitteena on, että 30% alueen asuntotuotannosta on tuettua tuotantoa. Tonttien hinnoittelussa ja jaossa eri toteuttajille kohdellaan toteuttajia tasapuolisesti. Kaupunki toteuttaa kunkin alueen kunnallistekniikan rakentamisen etenemisen edellyttämässä tahdissa. Kunnallistekniikasta ei peritä eri korvauksia. Liittymäsopimukset tehdään normaalein ehdoin.

20 kaupunkirakennepalvelut Yhtiön osakkaat saavat VPT:n luovutuksen yhteydessä etukäteen sovitun osuuden kilpailualueen asuinrakentamisoikeudesta ja lisäksi option lopun kilpailualueen asuntorakennusoikeudesta kaupungin omistamien alueiden osalta. Vaiheen 1 aluerajaus ja optioalueen vaihe 2 aluerajaus on likimääräisesti esitetty liitteessä 3. Yhtiön osakkaat saavat oikeuden ostaa sovitun asuntorakentamisoikeuden, alueelta 1, vaiheittain kaupungin kulloinkin vahvistamalla ns. vyöhykehinnalla. Yhtiön osakkaat saavat lisäksi option ostaa sovitun asuntorakentamisoikeuden, alueelta 2, vaiheittain kaupungin kulloinkin vahvistamalla ns. vyöhykehinnalla edellyttäen, että VPT:n ja alueen 1 toteuttaminen on tapahtunut osapuolien sopimalla tavalla. Yhtiön osakkaiden on lisäksi toteutettava työpaikkarakentamista ostamalla samalla vyöhykehinnalla sovittu määrä liike- ja toimistorakennusoikeutta. Työpaikkarakentamista tulee toteuttaa asuntorakentamisen vaiheittaisen etenemisen mukaan. o toteuttajan tulee vaiheissa 1 ja 2 toteuttaa yhteensä vähintään 25% alueen muualle kuin VPT:n alueelle toteutettavasta työpaikkarakentamisesta vaiheessa 1 tulee yhtiön toteuttaa työpaikkarakentamista vähintään noin 15% työpaikkarakentamisen kokonaismäärästä optiovaiheessa 2 tulee yhtiön toteuttaa vähintään 10% työpaikkarakentamista Osallistujien velvollisuutena on sitoutua toimimaan VPT:n kehitysyhtiössä 5.4. VPT:n ja kilpailualueen yleiset suunnittelu ja toteutusperiaatteet Toteuttajat sitoutuvat kilpailualueen toteuttamiseen kaupungin päättämissä toteutusvaiheissa siten, että toteutus etenee vaiheittain kokonaisuuksina. Kunkin vaiheen rakentaminen edellyttää, että ko. vaihetta palvelevat pysäköinti- yms. yhteisjärjestelyt sekä julkisten palvelujen edellyttämät tilat toteutetaan rakentamisen edellyttämässä tahdissa. Toteuttajat sitoutuvat pysäköinnin, VSS- ym. yhteistilojen sekä jätehuollon osalta toteuttamaan kaupungin päätösten ja vahvistetun asemakaavan mukaiset keskitetyt ratkaisut. Alustavat suunnitelmat ko. järjestelyistä on kuvattu liitteessä 16. Näihin ratkaisuihin haetaan uusia toiminta- ja ratkaisutapoja ns. KYTKIN-projektilla.

21 kaupunkirakennepalvelut Toteuttajat sitoutuvat ottamaan sekä VPT:n että kilpailualueen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon kaupungin vahvistamien ohjeiden mukaiset kestävän kehityksen arvot ja elinkaarikriteereihin asetettavat vaatimukset. 6. Yhteistyön organisointi 6.1. Yleistä yhteistyömallista Yhteistyömallin tavoitteena on osaltaan varmistaa Kankaan alueen nopea käynnistyminen ja yhtäjaksoinen toteutuminen alueen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Liittämällä alueen toteuttamiseen riittävästi osapuolia varmistetaan alueen tasainen ja yhtäjaksoinen toteutuminen sekä säilytetään kilpailua alueen asuntotuotannon toteuttamisessa. Yhteistyömallin avulla alueen kaikki toteuttajat sitoutuvat asuntorakentamisen lisäksi VPT:n kehittämiseen ja palvelujen, kaupan sekä toimitilarakentamisen edistymiseen alueen asuntorakentamisen vaiheiden toteutumisen mukaan. Yhteistyömallissa kehitysyhtiön toimijat yhteisvastuullisesti osallistuvat alueen kehittämiseen, jolloin saadaan mahdollisimman laaja ja monipuolinen osaaminen alueen kehittämisen kaikille osa-alueille ja kehitysprosessin kaikkiin vaiheisiin Kehitysyhtiön muodostaminen ja sen tehtävät Valitut toimijat muodostavat yhtiön, jolla on oma organisaatio. Yhtiön sijoituspaikka on Jyväskylässä Kankaan alueella. Kehitysyhtiön päätehtäviä Osallistua kaavasuunnitteluun ja suunnitteluaikataulun määrittelyyn Tuoda suunnitteluun käytännön toteutuksen näkökulmaa Olla mukana alueen toteutuksen vaiheistamisessa Toteuttaa VPT:n suunnittelu alueen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti Vetää VPT:n toteutukseen tähtäävää prosessia, liike- ja palvelukokoonpanon luontia, käyttäjähankintaa, kustannuslaskentaa, projektointia, viranomaisneuvotteluita, brändäystä ja markkinointia

22 kaupunkirakennepalvelut Hankkia VPT palvelukeskukselle sijoittaja, kun hanke on tarpeeksi vakiintunut tai etsiä siihen muu rahoitusmalli. Olla mukana pysäköinnin, jätehuollon, energiatuotannon ja alueen markkinoinnin suunnittelussa sekä mahdollisesti jatkaa toteutuksessa ja toteutuksen jälkeisessä hallinnoinnissa. Vastata VPT:n suunnittelukustannuksista kokonaan toteutussopimuksen laatimisesta eteenpäin. Vastaa VPT:n hallinnoinnista toteutussopimuksessa määritellystä hetkestä eteenpäin. Yhtiöllä on velvollisuus ostaa ja toteuttaa ennakolta määrätty määrä työpaikkarakentamista alueen vaiheittaisen edistymisen mukaan. Yhtiöllä on velvollisuus kehittää VPT:tä ennalta sovitussa laajuudessa alueen vaiheistuksen ja tonttien luovutuksen edistymisen mukaan. Yhtiö voi omistaa ja toteuttaa VPT:n väliaikaisesti, tavoitteena on kuitenkin projektin myynti ennen toteutusta tai sen aikana Yhteistyömallin perusidea Yhteistyömallin avulla varmistetaan VPT:n ja alueen sydämen toteuttamisen käynnistyminen samanaikaisesti asuntorakentamisen käynnistyessä ja turvataan VPT:n palvelusydämessä palvelut ja tilat, jotka houkuttelevat alueelle muutakin aktiviteettia ja luovat elävää kaupunkirakennetta Johtoryhmä Koko alueen kehittymisen ja yhteisten tavoitteiden varmistamiseksi hankkeelle määritellään johtoryhmä, jossa on kaupungin ja kehitysyhtiön edustajat. Johtoryhmän rooli, kokoonpano sekä menettelytavat sovitaan yhteisesti neuvotteluvaiheen aikana.

23 kaupunkirakennepalvelut Kilpailun keskeyttäminen ja toteutussopimuksesta vetäytyminen 7.1. Kaupungin oikeus keskeyttää kilpailu Kaupungilla on oikeus keskeyttää kilpailumenettely milloin tahansa ennen sitovan toteutussopimuksen allekirjoittamista. Kaupunki voi hylätä kaikki osallistumishakemukset tai lopulliset tarjoukset. Toteutussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kaupungin oikeus vetäytyä sopimuksesta määräytyy toteutussopimuksen ehtojen mukaan. Perusteena toteutussopimuksen päättämiselle kaupungin toimesta voi olla esimerkiksi: - Toteuttajan konkurssi, velkajärjestely tai muuten osoitettu maksukyvyttömyys - Olennaiset heikentävät muutokset toteuttajan taloudellisessa asemassa hankekuvauksessa asetettujen toteuttajan vähimmäisvaatimusten tai toteutusvarmuuden tai aikataulun osalta - Toteuttajan olennainen viivästyminen hankkeen toteutukselle sovitusta aikataulusta tai toteuttajan olennaiset maksuviivästykset - Muu toteutussopimuksessa määritettävä painava syy 7.2. Toteuttajan oikeus vetäytyä kilpailusta ja toteutussopimuksesta Kilpailijalla on oikeus vapaasti vetäytyä kilpailusta sitovan tarjouksen tekemiseen asti. Toteuttajalla on oikeus irtisanoa toteutussopimus päättymään 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ilman seuraamuksia seuraavissa tapauksissa: a. kilpailualueen I-vaiheen toteutuksen edellyttämä 1. laadittava asemakaava ei ole tullut voimaan 36 kuukauden kuluessa toteutussopimuksen voimaantulosta; b. 1. asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus on 15 % vähemmän kuin kaavoituksen lähtökohtana olevassa allekirjoitetussa toteutussopimuksessa; tai c. 1. laadittava asemakaava muuten poikkeaa olennaisesti toteutussopimuksesta ja/tai luonnossuunnitelmissa esitetystä. Irtisanomisaika on varattu osapuolten välisille neuvotteluille, joissa käydään läpi mahdollisuus tarkistaa toteutussopimusta siten, että sydänkortteli voitaisiin toteuttaa muuttuneet lähtökohdat huomion ottaen.

24 kaupunkirakennepalvelut Korvaukset toteutussopimuksen päättämistilanteissa Toteutussopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä kaupungilla on oikeus vähentää toteuttajan kohdan mukaisesti maksamasta VPT:n ensimmäisestä maksuerästä, joka palautetaan ilman korkoa, ne mahdolliset viivästyssakot ja muut korvaukset, joihin kaupungilla on oikeus toteutussopimuksen tai yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Toteutussopimuksen päättyessä toteuttajasta johtuvasta syystä, kaupungilla on oikeus saada sopimussakkona VPT:n kaupan ensimmäinen maksuerä. 8. Kaavoitusprosessi ja kaavoitusaikataulu 8.1. Kaavoituksen nykytilanne Kilpailualueella on tällä hetkellä voimassa liitteestä 14 ilmenevät osayleiskaava ja asemakaava. Kaupunki on käynnistänyt kilpailualueen uudelleenkaavoituksen, jonka tavoiteaikataulu on seuraava: Kaavaluonnoksen aikataulu kh lautakunta nähtävillä (+30 pv) yleisötilaisuus ke kommentointi netissä muut tiedotus mennessä Kaavaluonnoksen materiaalin, joka on esitetty liitteessä 15 kilpailija voi noutaa Kankaan nettisivuilta Kaavaehdotus käynnistyy alkuvuodesta 2013 tähän prosessiin tulisi kehitysyhtiö saada mukaan osalliseksi Kaavan eteneminen Osayleiskaava valmis v Ensimmäinen asemakaava valmis 12/2013

25 kaupunkirakennepalvelut Kaavoitusmenettely Erikseen todetaan, että kaupunki ei voi sitoutua edellä sanottuun kaavoitusaikatauluun tai tällä hetkellä esillä olevaan kaavaluonnokseen tai neuvotteluissa esillä oleviin suunnitelmiin. Kaupungin tavoitteena on saada kaavoitus toteutettua edellä sanotussa tavoiteaikataulussa liitteenä olevien luonnosten mukaisesti siten, että kaavoituksessa otetaan huomioon toteuttajiksi valittujen yhteistyökumppaneiden esitykset VPT:n ja kilpailualueen suunnittelusta ja toteuttamisesta toimitila- ja asuntorakentamisen ym. rakentamisen alueena. Koska kaavoitusprosessi tapahtuu valmistelun, käsittelyn ja hyväksymisen ym. osalta normaalia maankäyttö- ja rakennuslain säätelemää kaavoitusprosessia ja päätöksentekojärjestystä noudattaen muutoksenhakumahdollisuuksineen, kaupunki ei voi sitoutua liitteenä olevaan tai myöhemmin laadittavaan tai toteuttajien esittämän ehdotuksen mukaiseen kaavoitukselliseen lopputulokseen. Kaupungilla ei ole korvaus- tai muuta vastuuta kilpailuehdotuksen jättäneitä tai valittuja toteuttajia kohtaan, jos kaavoituksen lopputuloksena hyväksyttävä osayleiskaava johtaa asemakaavaan joka ei vastaa tällä hetkellä laadittua tai myöhemmin laadittavia suunnitelmia tai toteutussopimusta. Vastaavasti kaupunki ei ole korvausvelvollinen kilpailijoita tai valittuja toteuttajia kohtaan, mikäli asemakaava kokonaan tai joiltain osin ei tule voimaan toteutussopimuksen edellyttämässä muodossa tai sen sisältöisenä tai osapuolten sopimassa tavoiteaikataulussa. 9. Liitteet Liite 1 Kankaan uusi osayleiskaava alue, vanhan paperitehtaan (VPT) alue ja kilpailu alue Liite 2 Alueen alustava vaiheittainen asemakaavoitus, alueiden vaiheittainen luovutus ja toteutus Liite 3 Kehitysyhtiön toimintamalli Liite 4 Kankaan tonttien luovutuksen periaatteet Liite 5 Kankaan alueen haitta-aineselvitykset Liite 6 Kankaan alueen OYK luonnos Kaavaluonnoksen materiaalin joka on esitetty liitteessä 6 kilpailija voi noutaa Kankaan nettisivuilta Liite 7 Kankaan alueen yleisselvitykset Liite 8 Kankaan alueen yleisesittelyt Liite 9 VPT piirustuksia ja kuvia Liite 10 Lomakkeet

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto 09.01.2013 Kaupunki sai etuosto-oikeudella 1,5 vuotta sitten,

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde 1 OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Helsingin kaupunki myy Jätkäsaaresta tontin Bunkkeri -nimisine rakennuksineen. Ostaja rakentaa tontille kaupungin antaman tilaohjelman mukaiset

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT

TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1 NURMEKSEN KAUPUNKI TONTTIEN JA MUIDEN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUKSISSA NOUDATETTAVAT MENETTELYTAVAT JA LUOVUTUSEHDOT 1. LUOVUTUKSEN KOHTEET JA LUOVUTUSTAVAT 2. LUOVUTUSMENETTELY 3. KOHTEIDEN HINNOITTELU JA

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI. Tuusulan kunta y PL Tuusula. jäljempänä tässä sopimuksessa "Kunta"

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI. Tuusulan kunta y PL Tuusula. jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Kauppatie II/Tuusulan kunta LUONNOS 16.7.2013 1(2) SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMISEKSI A. Sopijapuolet Tuusulan kunta y 0131661-3 PL 60 04301 Tuusula jäljempänä tässä sopimuksessa "Kunta"

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa.

ilmoitettiin tonttiosaston internet-sivujen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstads-bladetissa ja Metrossa. 1 MUISTIO / KN Tontin (ALY) ja sillä sijaitsevan rakennuksen myynti (sr-2) State Control Oy:lle perustettavan As Oy Helsingin Konstaapeli Spaakin lukuun (Vanhakaupunki, tontti 27930/2) Vanhankaupungintie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta 2014-10-02. Päätös. Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

Kiinteistölautakunta 2014-10-02. Päätös. Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Kiinteistölautakunta 2014-10-02 Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että A kaupunginhallitus päättäisi varata Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 20811 ohjeellisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Rakenne, LVIA-, ja sähkösuunnittelun tarjouskilpailu As Oy Helsingin Hopealaakso ja Haso Hopeakuu sekä 2-tasoinen pysäköintihalli.

Rakenne, LVIA-, ja sähkösuunnittelun tarjouskilpailu As Oy Helsingin Hopealaakso ja Haso Hopeakuu sekä 2-tasoinen pysäköintihalli. Rakenne, LVIA-, ja sähkösuunnittelun tarjouskilpailu As Oy Helsingin Hopealaakso ja Haso Hopeakuu sekä 2-tasoinen pysäköintihalli. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41029402.aspx Ulkoinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS

YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tämä yhteisjärjestelysopimus koskee Sipoon kunnan Källbäckin kylässä sijaitsevan T3 Pähkinälehdon asemakaava-alueen korttelin 540 AK-1 tontteja

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS 1. OSAPUOLET Kiinteistön omistajana Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Rakenne, LVIA-, ja sähkösuunnittelun tarjouskilpailu As Oy Sportti ja Haso Spurtti.

Rakenne, LVIA-, ja sähkösuunnittelun tarjouskilpailu As Oy Sportti ja Haso Spurtti. Rakenne, LVIA-, ja sähkösuunnittelun tarjouskilpailu As Oy Sportti ja Haso Spurtti. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34752628.aspx Ulkoinen hankinta ID 209031-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4698/2015 02.07.00 122 Teollisuustontin vuokraaminen Tero Tahkolalle, kortteli 85127 tontti 13 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot