Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. T Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen"

Transkriptio

1 Yleinen sopimus- ja vahingonkorvausoikeus T Tietotekniikkaoikeus Kevät 2005 Aura Soininen

2 Sopimusoikeuden perusteet

3 Sopimuksia sääntelevä lainsäädäntö Laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (OikTL) on säännöksiä sopimuksen syntymisestä, valtuutuksesta ja pätemättömyysperusteista. Yleislakia sopimussuhteen sisällöstä ja sopimusrikkomusten seuraamuksista ei ole. Erityislakeja mm. KL, KSL, AsuntokauppaL, HVL, VakSopL, TSL Tahdonvaltaisuus vs. pakottavuus Yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet täydentävät Ohjelmistosopimuksissa turvaudutaan sopimuksen ollessa puutteellinen analogiaan (ennen kaikkea KL) ja yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin.

4 Sopimus oikeustoimena (1) Sopimus on tärkein velvoittautumisen muoto. Siviilioikeudelliset velvoitteet voivat ylipäätänsä perustua a) sopimukseen b) vahingonkorvaukseen, c) perusteettoman edun saamiseen. Sopimus on kaksipuolinen oikeustoimi. Oikeustoimi on tahdonilmaisu, jolla perustetaan, muutetaan tai kumotaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimuksentekoprosessiin voi liittyä myös yksipuolisia oikeustoimia (= oikeustoimi, joka saa oikeusvaikutuksia yhden henkilön suorittamana).

5 Sopimus oikeustoimena (2) Sopimusoikeuden pääperiaatteina ovat sopimusvapaus ja sopimuksen sitovuus. Sopimuksen sisällöllä on myös yhä enenevässä määrin merkitystä. Sopimusvapaus sisältää päätäntävapauden, sopimuskumppanien valitsemisvapauden, tyyppivapauden, muun sisältövapauden kuin tyyppivapauden, muotovapauden ja purkuvapauden

6 Sopimusvapaus Pääsääntönä sopimusvapaus: Vapaus päättää sopimuksen sisällöstä sekä siitä haluaako sitoutua sopimukseen ja kenen kanssa. Yhteiskunnalliset intressit rajoittavat sopimusvapautta. Mm. Pakottava lainsäädäntö heikomman osapuolen suojaksi sopimuspakko, jolloin se, johon sopimuspakko kohdistuu on velvollinen tekemään sopimuksen yleisesti soveltamillaan ehdoilla. RL:n syrjintäkielto on sopimuspakon lähi-ilmiö: Elinkeinonharjoittaja ja hänen palveluksessaan oleva, joka ei palvele asiakasta tämän rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän taikka uskonnon vuoksi, voidaan tuomita rangaistukseen.

7 Muotovapaus (1) Sopimusvapauden yksi elementti Muotovapaudella tarkoitetaan sitä, että osapuolet voivat vapaasti valita, missä muodossa sopimuksen tekevät. Kirjallinen, suullinen, hiljainen (konkludenttinen) ja sähköinen sopimus ovat oikeudellisesti yhtä päteviä. Sähköisistä sopimuksista oma lainsäädäntönsä Todistusvaikeuksien vuoksi kirjallinen sopimus on suositeltava vaihtoehto.

8 Muotovapaus (2) Sopimusvapauden puitteissa osapuolet voivat sopia myös siitä, että ainoastaan tietyssä muodossa tehty sopimus on pätevä. Muotovapaudesta on poikkeuksia: Jotkut sopimukset on tehtävä kirjallisesti (esimerkiksi kulutusluotosta on KSL:n mukaan sovittava kirjallisesti). Joskus muotovaatimuksena on todistajien käyttäminen tai viranomaisen myötävaikutus (kiinteistön kauppa, avioehto).

9 Muotovapaus (3) On olemassa varsinaisia ja epävarsinaisia muotovaatimuksia. Varsinaisten muotovaatimusten noudattamatta jättämisen seurauksena on sopimuksen tai tietyn sopimusehdon pätemättömyys. Epävarsinaisten muotovaatimusten noudattamatta jättämisen seurauksena on jokin muu negatiivinen seuraamus, kuten hallinnollinen tai rikosoikeudellinen sanktio. Esimerkiksi ay:n ja ky:n yhtiösopimus on pätevä suullisenakin, mutta yritystä ei saada tällaisen sopimuksen perusteella merkityksi kaupparekisteriin.

10 Sisältövapaus Sisältövapaudella tarkoitetaan, että sopimuksen sisältö on sopijapuolten vapaasti määrättävissä. Voidaan erottaa normatiivinen ja tosiasiallinen sisältövapaus. Pakottava lainsäädäntö rajoittaa (KSL, TSL). Sopimus ei saa olla hyvän tavan vastainen. Todellisuudessa esim. vakioehdot rajoittavat sisällöstä sopimisen mahdollisuutta. Sopimuksen kohtuullistaminen on esim. OikTL 36 :n nojalla mahdollista.

11 Sopimuksen sitovuus Sopijapuoli on oikeudellisesti velvollinen täyttämään sopimuksen, johon hän on sitoutunut poikkeuksena pätemättömät sopimukset. Ellei laillisesti syntynyttä sopimusta noudateta, toisella osapuolella on mahdollisuus turvautua tuomioistuimen ja ulosottoviranomaisen apuun. Sopimuksen rikkonut joutuuu korvaamaan vastapuolen vahingot/maksamaan sovitun sopimussakon. Kohtuuttomia sopimuksia voidaan sovitella.

12 Sopimuksen tekeminen

13 Sopimuksen tekeminen - tarjous/vastausmalli (1) Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun a) sopimuksen tekemistä koskevaan tarjoukseen on b) saatu hyväksyvä vastaus. Tarjous sitoo antajaansa annetun/kohtuullisen määräajan, ellei muuta ilmoitettu. Sitovuus alkaa siitä hetkestä, kun vastaanottaja on ottanut tarjouksesta selon. Sitovan tarjouksen oltava yksilöity ja vakavasti otettavissa, ei esim. yksityinen lupaus, yleiset markkinointitoimet ja ohjelmanjulistukset.

14 Sopimuksen tekeminen - tarjous/vastausmalli (2) Vastaanottajalla ei ole velvollisuutta vastata, mutta hyväksyvän vastauksen täytyy olla puhdas ja sen on saavuttava perille määräajassa. Ellei määräaikaa ole asetettu, vastauksen on tultava perille kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on erilainen eri tilanteissa (suullinen tarjous, kirjallinen tarjous, sähköinen viestintätapa) Mitä seuraa, jos vastaus on epäpuhdas? Se tulee liian myöhään tai ehtoja on muutettu Reklamaatio ilman aiheetonta viivytystä on tarpeen, mikäli vastauksen lähettäjän voidaan olettaa luulleen, että hänen vastauksensa on puhdas.

15 Sopimusneuvottelut (1) Tarjous-vastausmalli ei usein vastaa todellista tilannetta. Tavallisesti tärkeimmät sopimukset neuvotellaan. Neuvotteluprosessi on monivaiheinen. Ei välttämättä voida erottaa sellaisia vaiheita, joita voitaisiin kutsua lopullisiksi tarjouksiksi tai vastauksiksi. Lähtökohtana voidaan pitää periaatetta, jonka mukaan sopimus on olemassa, kun osapuolet ovat yksimielisiä sen syntymisestä.

16 Sopimusneuvottelut (2) Poikkeuksellisesti neuvotteluosapuolelle saattaa muodostua vastuu tuloksettomina katkenneista sopimusneuvotteluista. Korvattavaksi saattavat tulla sekä välittömät vahingot että välilliset vahingot, kuten hukkaan menneet investoinnit.

17 Esisopimus, käsiraha ja letter of intent (1) Yhteistä saavutettujen välitavoitteiden tai välivaiheiden vahvistaminen. Esisopimus on selkeä velvoite tehdä varsinainen sopimus. Kohteena osapuolten pääsuorituksia koskeva päätösvalta. Vahingonkorvausvastuu, jos sopimusta ei tehdä. Sopimukseen olisi hyvä kirjata lopullisen sopimuksen syntymistä koskevia varaumia. Maksamalla käsirahan ostaja saa myyjältä etuoikeuden kauppaan. Jos kauppa jää ostajan kontrollipiiriin kuuluvasta syystä toteutumatta, myyjä saa pitää suorituksen.

18 Esisopimus, käsiraha ja letter of intent (2) Aieasiakirja vahvistaa osapuolten yksimielisyyden keskeisistä sopimuskohdista sekä yhteisen tarkoituksen saada aikaan lopullinen sopimus. Sisältää normaalisti kiellon käydä neuvotteluja muiden kanssa samasta hankkeesta. Aiesopimukseen ei liity suoraa sopimussidonnaisuutta, eikä velvollisuutta tulevan sopimuksen tekemiseen.

19 Edustus ja valtuutus Edustaja suorittaa oikeustoimen edustamansa henkilön, päämiehen, nimessä ja hänen lukuunsa. Valtuutus on oikeustoimeen perustuva edustuksen muoto Valtuutustavat: Kirjallinen valtakirja (kelpoisuus) Erityinen tiedonanto kolmannelle/ Julkinen tiedonanto Asemavaltuutus (laki tai yleinen tapa määrittää) Toimeksiantovaltuutus (valtuuttajan tiedonanto valtuutetulle) Sallimisperusteinen eli toleranssivaltuutus Prokura

20 Kelpoisuus ja toimivalta Kelpoisuus Tarkoittaa ulkopuoliselle näkyvää valtuutusta. Oikeustoimi, joka ei sisälly valtuutetun kelpoisuuteen, ei koskaan sido päämiestä. Toimivalta Valtuutetulle annetut ohjeet, jotka eivät ilmene ulkonaisesti valtuutuksesta, rajoittavat toimivaltaa. Toimivallan rajoitukset eivät sido vilpittömässä mielessä (ei tiennyt eikä pitänytkään tietää) olevaa kolmatta.

21 Sopimuksen pätemättömyys

22 Pätemättömyys Oikeustoimi on pätemätön, mikäli sen tekemisessä, muodossa tai sisällössä on virhe, joka estää sitovuuden. Pätemätöntä sopimusta ei tarvitse noudattaa. Ei suoritusvelvollisuutta. Suoritusten palauttaminen. Pätemättömyyden aiheuttaja saattaa joutua korvaamaan vahingon. Olemassa itsestään vaikuttavia ja reaktiota edellyttäviä pätemättömyysperusteita (kanne). OikTL:ssa on heikkoja ja vahvoja pätemättömyysperusteita. Erona se, että vastapuolen tietoisuudella on merkitystä. Vilpitöntä mieltä suojataan.

23 Oikeustoimikelpoisuuden puuttuminen Vahva pätemättömyysperuste, huomioon viran puolesta Oikeustoimikelpoisuus puuttuu alaikäisiltä sekä holhottavaksi julistetuilta luonnollisilta henkilöiltä. Yritykset ja yhdistykset ovat oikeus- ja oikeustoimikelpoisia syntyessään. Siihen kelpoiset toimielimet tai henkilöt käyttävät oikeushenkilön oikeuksia ja velvollisuuksia.

24 Pakko, OikTL 28 ja 29 Väkivaltainen tai muu oikeudenvastainen uhkaaminen, kuten uhkaaminen rikoksen ilmiantamisella tai kielteisten henkilökohtaisten seikkojen paljastamisella. Voidaan erottaa törkeä (pakko kohdistuu henkeen ja terveyteen) ja lievä pakko (muu esim. kiristäminen). Törkeä pakko on vahva pätemättömyysperuste. Erolla ei käytännössä ole kovin suurta merkitystä, sillä usein vastapuoli on tietoinen pakotuksesta. Perusteeseen vedottava ilman aiheetonta viivytystä. Ei oteta viran puolesta huomioon.

25 Petollinen viettely (vilppi), OikTL 30 Väärien tietojen antaminen (tai antamatta jättäminen) seikasta, joka vaikuttaa sopimuksen tekemiseen. Erehdyttäminen tai erehdyksen hyväksikäyttäminen Heikko pätemättömyysperuste, ei oteta huomioon viran puolesta Vedotaan harvoin. Tunnusmerkistö täyttyy vaikeammin kuin OikTL 33.

26 Kiskominen, OikTL 31 Toisen pulan, ymmärtämättömyyden, kevytmielisyyden tai hänestä riippuvaisen aseman hyväksikäyttö. Osapuolten välillä ilmeinen epäsuhde hyväksikäytetyn vahingoksi. Heikko pätemättömyysperuste OikTL 33 ja 36 vetoaminen helpompaa.

27 Kunnianvastainen ja arvoton menettely, OikTL 33 Täydentävä pätemättömyysperuste Sovelletaan esimerkiksi silloin, kun sinänsä oikeustoimikelpoinen henkilö tekee sopimuksen sairaana tai humalassa, toisen osapuolen tietämättömyyttä käytetään hyväksi tai kun sopijapuolen edellytykset raukeavat. edellyttää tietoisuutta pätemättömyysperusteesta.

28 Esimerkki KKO 1977 II 76: Myyjä oli tilansa myydessään edellyttänyt ostajan solmivan hänen kanssaan avioliiton pian kaupanteon jälkeen. Tämän edellytyksen, jonka ostaja oli käsittänyt, jäätyä täyttämättä kauppa, huomioon ottaen myös sovitun vastikkeen alhaisuuden, katsottiin tehdyn sellaisissa olosuhteissa, että ostajan oli kunnianvastaista ja arvotonta vedota siihen. Sen vuoksi kauppa ja ostajalle tiloihin myönnetty lainhuuto julistettiin mitättömiksi.

29 Ilmaisuerehdys, OikTL 32 Tahdonilmaisu ei vastaa sen ilmaisijan tahtoa. Esimerkiksi erhekirjoitus ( > 1500) Sitoo, mikäli vastaanottaja on vilpittömässä mielessä ja virhe on tapahtunut tahdonilmaisun antajan puolella. Mikäli tahdonilmaisun sisältö on muuttunut matkalla, se ei sido antajaansa, vaikka vastaanottaja olisi vilpittömässä mielessä. Ilmaisun lähettäjällä on reklamaatiovelvollisuus.

30 Motiivierehdys Edellytysten virheellisyys tai raukeaminen Hinta on laskettu vahingossa väärin tms. Ei pääsääntöisesti vaikutusta sopimuksen pätevyyteen. Joskus voidaan soveltaa OikTL 33 :ää. Kohtuutonta sopimusta voidaan myös sovitella (OikTL 36 ).

31 Sopimusrikkomuksen seuraamukset, sopimuksen päättyminen

32 Sopimusrikkomus (1) Myyjän sopimusrikkomus: esim. tavaran virheellisyys tai myöhästyminen tavaran toimituksessa. Ostajan sopimusrikkomus: esim. myöhästyminen kauppahinnan maksamisessa tai myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti. Sopimus ja kaupan yhteydessä annetut tiedot määrittävät rikkomuksen

33 Sopimusrikkomus (2) Sopimusrikkomuksen seuraukset: suorituksen/ virheen korjaamisen vaatiminen, uusi toimitus hinnanalennus tai sopimuksen purku Vahingonkorvaus voi yhdistyä sekä niihin tilanteisiin, joissa ostaja/myyjä pysyy sopimuksessa ja vaatii sen täyttämistä että niihin tilanteisiin, joissa ostaja/myyjä purkaa kaupan.

34 Oikean suorituksen vaatiminen Ostaja/myyjä voi myyjän/ostajan viivästyksen johdosta vaatia suorituksen täyttämistä määräajassa. Velallisella on pääsääntöisesti oikeus korjata suorituksessaan oleva virhe ennen kuin hinnanalennus tai sopimuksen purku tulevat kysymykseen. Tavaran tms. korjaaminen Uusi toimitus Mikäli oikaisuvelvollisuutta ei täytetä, velkoja voi teettää vastaavan työ ulkopuolisella ja vaatia velallislta ylimääräisten kustannusten korvausta (tästä vähennetään ylimääräinen hyöty).

35 Takuu Velallisen velvollisuutta virheen oikaisuun voidaan laajentaa sopimuksilla. Myyjä antaa korjaustakuun sitoutuen huolehtimaan takuuaikana tapahtuneista virheistä Kaikki takuuaikana ilmenevät virheet kuuluvat takuun piiriin, elleivät ne johdu käyttövirheestä tai esineen ulkoisesta vahingoittumisesta.

36 Hinnanalennus Eräs sopimusrikkomuksen seuraus (suorituksen virhe). Ei edellytä virheeltä erityistä olennaisuutta. Tulee kysymykseen silloin, kun virheen korjaamista tai uutta toimitusta ei jostain syystä suoriteta kohtuullisessa ajassa virheestä ilmoittamisen jälkeen. Vaihtoehtoinen keino virheen oikaisulle ja sopimuksen purkamiselle Sopimus säilyy voimassa Palauttaa suoritusten tasapainon

37 Sopimuksen purkaminen Jyrkin keino reagoida sopimusrikkomukseen Mahdollinen mikäli annettu tilaisuus virheen oikaisuun tietyssä ajassa, mutta näin ei ole tapahtunut. Voidaan käyttää heti, mikäli kysymyksessä olennainen sopimusrikkomus Esim. rikkomuksella ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai tämän olisi pitänyt se käsittää sopimusta ei olisi koskaan tehty, jos rikkomus olisi tiedetty etukäteen Mahdollista myös ennakoidun sopimusrikkomuksen tapauksessa. Purkamisedellytyksistä on mahdollista sopia!

38 Purkamisen vaikutukset Lakkauttaa sopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa Kertasopimuksessa suoritukset palautettava (käyttöhyöty voidaan vähentää). Kestosopimuksessa purkamista edeltävät suoritukset jäävät voimaan. Ei vaikuta niihin sopimusehtoihin, jotka on otettu sopimukseen lakkaamistilanteiden varalta oikeuspaikka, sopimussakko jne.

39 Sopimussakko Sopimukseen perustuvat oikeusseuraamukset Etukäteen vahvistettu korvaus, joka ei periaatteessa ole sidonnainen tosiasiassa aiheutuneeseen vahinkoon. Tuottamuskynnys irrelevantti. Riittävän vakavat ja odottamattomat ulkoiset suoritusesteet vapauttavat kuitenkin vastuusta. Irtaantumiskorvaus Sovitaan hyvityksestä, jonka maksamalla toinen osapuoli voi vapautua sopimuksesta. Menettämisseuraamus Sopimuksen rikkova velallinen menettää tekemänsä suorituksen (esim. käsiraha).

40 Sopimuksen päättyminen muutoin kuin purkamalla (1) Suoritusvelvollisuuden täyttäminen Irtisanominen Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa, vaikka sopimusrikkomusta ei ole tapahtunut (irtisanomisaika). Sallittua lähtökohtaisesti pelkän irtisanovan yksipuolisen päätöksen perusteella. Kohtuullinen irtisanomisaika, ellei muuta sovittu, laista muuta johdu Määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sovittuna ajankohtana. Myös määräaikaisissa sopimuksissa voi olla ehto irtisanomismahdollisuudesta.

41 Sopimuksen päättyminen muutoin kuin purkamalla (2) Sopimuksen raukeaminen Suoritusesteen tai sopimusosapuolten passiivisuuteen perustuva sidonnaisuuden lakkaaminen. Sopimusta ei tarvitse täyttää mm. jos ennalta arvaamaton ylivoimainen este tekee sen mahdottomaksi (force majeure) Viranomainen kieltää toiminnan

42 Vahingonkorvausoikeuden perusteet

43 Korvausvastuun perusteet (1) Lähtökohtaisesti jokainen vastaa omista vahingoistaan Mikäli korvausperuste on olemassa, vahingonaiheuttaja korvaa vahingon Korvausvelvollisuus voi perustua sopimukseen tai lakiin (sopimuksen ulkoinen vastuu/delikti). Vahingon täytyy aiheutua ko. teosta (syy-yhteys) Vain aiheutunut vahinko korvataan (rikastumiskielto)

44 Korvausvastuun perusteet (2) Tavoitteena hyvittäminen ja ennaltaehkäisy Vahingonkorvausvelvollisuus on mm. keskeinen sopimuksen sitovuuden vahvistus Kannustaa noudattamaan sopimusta Ennallistaa tilanteen sopimusrikkomuksen jälkeen vahingon kärsijän osalta

45 Vastuun muotoja: tuottamus- ja kontrollivastuu Tuottamusvastuu (pääsääntö) Vahingonkärsijän näytettävä tuottamus ja aiheutunut vahinko. Saattaa osoittautua ongelmalliseksi. Sopimuksessa usein näytettävä huolellisuus Kontrollivastuu (esim. KauppaL 27 ) Vapautuakseen vastuusta osoitettava esteen olleen kontrollin ulkopuolella

46 Vastuun muotoja: ankara vastuu Ankara ja poikkeukseton vastuu Esim. kuluttajansuojalain mukaan myyjä on aina velvollinen korvaamaan tietyt välittömät vahingot

47 Sopimusperusteinen vastuu

48 Sopimukseen perustuva vahingonkorvaus Sopimusperusteinen vahingonkorvausvelvollisuus perustuu siihen, mitä on sovittu. Lähtökohtaisesti kaikki sopimusrikkomuksesta aiheutuvat vahingot ovat korvattavia niiden laadusta riippumatta Sopimuksissa usein vastuunrajoituksia Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä silloin, kun sopimus puretaan, mutta myös sopimuksen jäädessä voimaan.

49 Ennakoitavuus Korvausvastuu edellyttää ennakoitavuutta ennalta-arvaamattomia vahinkoja ei tarvitse korvata vahingonkärsijällä voi olla yksilöllisiä riskejä, joita muut eivät voi tietää Sopimusneuvotteluissa kannattaa ilmoittaa erityiset riskit, jolloin ne ovat vastapuolen ennakoitavissa ja korvattavissa riskienhallinta Vastapuoli voi silloin esittää neuvotteluissa omat vaatimuksensa (esim. korkeamman hinnan) tai luopua sopimuksesta Välittömät vahingot ennakoitavia, välilliset eivät aina

50 KL:n mukainen vahingonkorvausvastuu Myyjällä kontrollivastuu, ts. Myyjä voi välttyä korvaamasta vahinkoa vain, jos pystyy osoittamaan, että viivästys johtui hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta syystä, eikä tuo syy ollut ennakoitavissa. Tällä perusteella korvataan ainoastaan välittömät vahingot (poikkeus oikeudellinen virhe) Mikäli myyjä on ollut huolimaton, tällä on velvollisuus korvata myös välilliset vahingot.

51 Välittömät ja välilliset vahingot Sopimusrikkomus aiheuttaa ensin välittömän vahingon, joka aiheuttaa välillisen vahingon esim. myyjä ei toimita sovittua ohjelmistoa (välitön) seuraa tulon menetys (välillinen) rajanveto erittäin vaikea! KL:n mukaan välillisenä vahinkona pidetään muun muassa vahingon johdosta saamatta jäänyttä voittoa, vahinkoa liiketoiminnan keskeytymisestä sekä muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Välitöntä vahinkoa mm. reklamaatio-, selvittely ym. kustannukset, hinnanero sovitun ja kateoston välisen hinnan välillä, vahingon rajoittamisesta aiheutuneet kulut.

52 Vastuunrajoitukset Välilliset vahingot voivat usein olla hyvin suuret rajataan usein sopimuksissa pois. Kysymys on vastuunrajoituksesta. Vastuunrajoitusehdot voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: ei korvata välillisiä vahinkoja korvausten enimmäismäärä X mk Voivat olla kohtuuttomia Laki voi estää rajoitukset (esim KSL) Tulkitaan laatijan vahingoksi ja suppeasti Ei rajoita tahallista tai törkeän tuottamuksellista

53 Sopimussakko ja vahingonkorvaus Ei makseta sekä täyttä korvausta että sopimussakkoa Sopimussakko ei estä korvausta muusta vahingosta Jos vahinko > sopimussakko, voiko saada sopimussakon lisäksi korvauksia? Riippuu tilanteesta, erilaisia tulkintoja Sopimussakkoa voidaan kohtuullistaa

54 Positiivinen ja negatiivinen sopimusetu Positiivinen sopimusetu: mitä olisi saatu, jos sopimus olisi täytetty oikein yleensä voitollisen sopimuksen rikkominen Negatiivinen sopimusetu: mitä olisi saatu, jos sopimukseen ei olisi lainkaan ryhdytty esisopimuksen rikkominen tai pätemätön sopimus

55 Sopimuksen ulkoinen vastuu

56 Vahingonkorvauslaki Sääntelee yleisesti vahingon korvaamista Lisäksi erikoislakeja: TuotevastuuL, PotilasvahinkoL, YmpäristövahinkoL, YdinvastuuL jne. Sääntelee korvausperusteita Sääntelee työnantajan vastuuta Rajaa korvattavia vahinkoja ja vastuunjakautumista

57 Tahallisuus - tuottamus Jokainen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka on aiheuttanut tahallaan tai tuottamuksellaan toiselle. Tahallisuus: tekijä tarkoittaa tiettyä seuraamusta tai ymmärtää sen seuraavan teostaan Tuottamus: tekijä laiminlyö sen huolellisuuden, jota jokaisen pitäisi osoittaa toisten turvallisuutta ja omaisuutta kohtaan. Harkinnanvarainen käsite Mm. käyttäytymisohjeiden rikkominen ja teon toistuminen helpottavat arviota

58 Oikeuttamisperusteet Oikeuttamisperusteet poistavat vastuun, vaikka tästä ei ole säännöstä VahL:ssa Hätävarjelu (oikeudettoman hyökkäyksen torjunta) pakkotila (vähäarvoisen edun uhraaminen suuremman edun pelastamiseksi) loukatun suostumus (esim. potilaan suostumus/urheilijan suostumus, poikk. kuolema/vaikea ruumiinvamma) viranomaisen virkavelvollisuus (vapauden riisto, takavarikko) vanhempien kurinpitovalta

59 Henkilövahingot Sopimuksen ulkopuolella korvattavia ovat henkilöja esinevahingot Aineelliset korvattavat henkilövahingot: kuoleman, vamman ja taudin sekä psyykkisen häiriön johdosta aiheutuvat vahingot (hautauskustannukset, elatusapu, hoitokulut, saamatta jäänyt ansio) Aineettomat korvattavat vahingot: kipu, särky, vika ja haitta sekä kärsimys henkistä kärsimystä ei Suomessa korvata ellei kysymyksessä ole tietty rikos (vapauden riisto, kunnianloukkaus, perätön ilmianto, kotirauhan rikkominen)

60 Esinevahingot Korvattavia vahinkoja irtaimien ja kiinteiden esineiden vaurioituminen sekä joissakin tapauksissa esineen joutuminen pois sen käyttämiseen oikeutetulta henkilöltä. Suoranaiset kulut (korjauskustannukset, alentunut arvo) Saamatta jäänyt käyttöhyödyn menetys (tulojen tai elatuksen vähentyminen) aineettomia esinevahinkoja ei VahL:n nojalla korvata

61 Taloudellinen vahinko varallisuusvahinkoa ei pääsääntöisesti korvata. Sen aiheuttaminen on elinkeinotoiminnassa sallittua, ellei kilpailussa käytettävillä keinoilla rikota esimerkiksi kilpailulainsäädäntöä tai lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. VahL:ssa velvoitetaan korvaamaan taloudellinen vahinko, joka aiheutuu: Rankaistavaksi säädetyllä teolla Julkista valtaa käytettäessä Korvaamiselle erittän painavat syyt

62 Isännänvastuu Työnantaja vastaa vahingosta jonka työntekijä työssä aiheuttaa sivulliselle tai työtoverilleen. Sivullinen voi kohdistaa korvausvaatimuksen ensisijaisesti vain työnantajaan. Työnantaja voi vaatia korvausta työntekijältä tahallisesta teosta täysi korvaus lievästä tuottamuksesta ei korvausta muuten sovitellaan

63 Teon ja vahingon välinen syy-yhteys Onko jokin seikka vahingon syy (luonnontieteelliset seuraamukset)? Kuvitellaan seikka pois tapahtumaketjusta Pohditaan olisiko vahinko silti tapahtunut? Jos ei on syy Perustuu kuvitteelliseen tilanteeseen, joten päättelyssä voi tapahtua virheitä Vastuuta ei uloteta tapahtumaketjussa kuinka pitkälle tahansa, ts. syy-yhteys katkeaa tietyissä tapauksissa tapahtumien normalisoituminen Tapahtumaketjun poikkeuksellisuus, vahingon etäisyys ja yllätykselliset ja arvaamattomat seuraukset.

64 Täyden korvauksen periaate Lähtökohtana on täysi korvaus vahingonkorvauksena on suoritettava se määrä, joka tarvitaan vahingonkärsijän saattamiseksi siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi ollut, ellei vahinkoa olisi sattunut. Vahingon johdosta ei saa päästä parempaan asemaan kuin ilman vahinkoa (rikastumiskielto) Poikkeuksena korvauskatot vakioidut korvaukset korvattavien vahinkojen luokittelu oma syyllisyys tai kohtuullistaminen

65 Differenssioppi Hypoteettista ja todellista tapahtumaketjua verrataan. Tappio ilmenee erotuksena näiden välillä. Esimerkiksi sopimusrikkomus voi johtaa siihen, että odotukset jäävät toteutumatta vahinko on tavoitteen ja toteutuman erotus Lähtökohtana arviossa normaalit mittapuut Esimerkki (KKO 1994:98) Kalankasvatusverkossa valmistusvirheenä reikiä Verrattiin kalamäärää ehjän häkin kalamäärään Erotus kerrottiin myyntikatteella korvaus

66 Korvauksen sovittelu ja kohtuullistaminen Jos vahingonkärsijä on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, korvausta voidaan sovitella. Virheellistä esinettä käytetään virhettä pahentavalla tavalla Vahinkoa rajoittaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä (torjuntavastuu, olemassa myös sopimussuhteissa) Korvausta voidaan myös kohtuullistaa erityisistä syistä (myös sopimuksiin perustuva vastuu) korvausvelvollisuus kohtuuttoman raskas esim. vahingon aiheuttajan ja kärsijän varallisuus

67 Loppu

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen sopimuksin Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen sopimuksin 26.2.2004 Teemu Soininen Sopimuksen syntyminen Sopimuksen sitovuus IT-alan sopimukset, erityisesti lisenssisopimukset

Lisätiedot

Oikeusjärjestys Suomessa

Oikeusjärjestys Suomessa Yrittäjien välisten kaupallisten sopimusten ja sopimusoikeuden pääperiaatteita Suomessa on: sopimusvapauden periaate, päätäntävapaus, sopimuskumppanin valitsemisvapaus, muotovapaus, tyyppi- ja sisältövapaus.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset

vahingonkorvaukset, avustamistyyppiset korvaukset, pakkotoimikorvaukset, vakuutuskorvaukset, rangaistusluonteiset korvaukset HENKILÖVAHINGOISTA 1. Vahingonkorvausoikeuden perusteet ja henkilövahinko 1.1 Vahingonkorvausoikeuden tehtävät Vahingonkorvausoikeudessa jaetaan vahinkoseurauksia Ennaltaehkäisevä vaikutus Korjaava vaikutus

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 14.4.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Esisopimus ei merkitse samaa kuin Letter of intent. Ks. Hemmo I s. 253-261. Asiakirjan otsikko

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I. Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I. Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus Siviilioikeuden yleiset periaatteet Varallisuusoikeus s. 71-166 Kaksi esimerkkiä: ParkCom ja Airbnb Periaatteet (yhtä

Lisätiedot

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 Sisällys I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 1 Perusasioita oikeudesta Mitä oikeus tarkoittaa? 14 Oikeusvaltio rakentuu lain perustalle 15 Oikeustieteessä tutkitaan eri oikeudenaloja 17 Kaikki ihmiset ovat

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä EV 156/2000 vp - HE 58/2000 vp EDUSKUNNANVASTAUS 156/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kiinteistöjen

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA L u o n n o s 1 (6) ESISOPIMUS KIINTEISTÖN KAUPASTA MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki) OSTAJA (jäljempänä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA

Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto OTT, VT, apulaisprofessori VAHINGONKORVAUSOIKEUTTA Suvianna Hakalehto-Wainio 7.10.2015 1 LUENTOJEN RAKENNE 1) Vahingonkorvaus oikeudenalana 2) Tuottamus 3) Ankara vastuu 4) Erityissääntelyn

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto)

KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto) KULUTTAJAKAUPAN ERITYISPIIRTEET Marko Mononen Siviilioikeuden dosentti (Helsingin yliopisto) Tässä opintomonisteessa luodaan katsaus kuluttajakaupan erityispiirteisiin. Tarkastelu keskittyy kuluttajansuojalain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen Vahingonkorvaus Hankintalain 107 :n perusteella Janne Penttinen 040-550 1231 Janne.penttinen@gmx.com Edellytyksiä Koskee kaikkia hankintamenettelyjä Vahingonkorvauksen saaminen ei edellytä tuottamusta

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja)

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja) 1 (7) OSAKEKAUPAN ESISOPIMUS Myyjä: Espoon Kaupunki Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Y-tunnus 0101263-6 PL 6200 02070 Espoon kaupunki Päätös: Kaupunginhallitus..2015 Ostaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö

2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu 4) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen 5) Liikenteestä vastaava henkilö Palveluliikenne 1/6 OMAT SOPIMUSEHDOT PALVELULIIKENNE SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖN PERIAATE 1) Yhteistyösitoumus LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA OSTAJAN ASEMA 2) Liikennöintivelvollisuus 3) Liikennöitsijän vastuu

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

HARJOITUS I YLEINEN SOPIMUS- JA VAHINGONKORVAUSOIKEUS, ATK-SOPIMUKSET

HARJOITUS I YLEINEN SOPIMUS- JA VAHINGONKORVAUSOIKEUS, ATK-SOPIMUKSET T-76.632 TIETOTEKNIIKKAOIKEUS, KEVÄT 2005 HARJOITUS I YLEINEN SOPIMUS- JA VAHINGONKORVAUSOIKEUS, ATK-SOPIMUKSET Olet töissä ohjelmistoyritys Softwhere Ky:ssä. Työtehtäviisi kuuluu kaikenlaisten pikku asioiden

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot