EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille"

Transkriptio

1 EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille sekä kontrolliryhmälle (WP.3.2) Maaraportti, Suomi Anne Matilainen, Pia Kattelus Helsingin Yliopisto, Ruralia Instituutti 2007

2 Sisältö 1. Johdanto Metodologia Vastaajien profiili...4 Koulutukseen osallistuneet Ongelmat kyselyä suoritettaessa Tulokset Koulutukseen osallistuneet Tietoa koulutuksesta Koulutuksen toteutuksen tavat Koulutukseen osallistumisen motivaatio Kontrolliryhmä Jatkokoulutusta aiemmin saanut ryhmä Vastaajat jotka eivät olleet osallistuneet jatkokoulutukseen aiemmin Näkökulmia ammatillisen koulutuksen jatkamiseen IT:n tukemin keinoin ICT:n tukemaa koulutusta saaneiden henkilöiden sekä kontrolliryhmän vertailu Tieto koulutuksesta Motivaatio koulutukseen osallistumiselle Vastaajien mielipiteet Johtopäätökset Lähteet Taulukkoluettelo Liiteluettelo...28 Liite 1. Kysymyslomake koulutukseen osallistuneille...28 Liite 2. Kysymyslomake kontrolliryhmälle...35 Liite 3. Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselyn kysymyslomake

3 1. JOHDANTO Lissabonin sopimuksen mukaisen kilpailukykyisen tietoyhteiskunnan rakentamiseksi vuoteen 2010 mennessä, on asetettu tavoite saavuttaa vähintään 12,5 % keskimääräinen taso elinikäisessä oppimisessa EU-25 mukaisesti. EU:n Joint Employment raportin 2003/2004 mukaan, merkittäviä käytäntöjen muutoksia saatetaan vaatia vuoteen 2006 mennessä, että kaikille pystyttäisiin takaamaan mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. ICT:llä (tietoteknologialla) voi olla merkittävä rooli tässä uudistuksessa, täten mahdollistaen eri EU- maiden sekä urbaanien ja maaseutualueiden välillä vallitsevan osaamiskuilun pienenemisen. Tämän raportin tarkoitus on esittää tulokset kahdesta eri kyselystä, jotka kartoittavat ICT:n tukemaan elinikäiseen oppimiseen kohdistuvia vaatimuksia ja rajoitteita. Kyselyjen tarkoituksena oli kerätä tietoa kokemuksista, asenteista ja koulutustarpeista maaseudun asukkailta jotka ovat osallistuneet ICT- tuettuun koulutukseen, sekä niiltä jotka eivät ole osallistuneet tällaiseen koulutukseen. Ensimmäisen kyselyn tarkoitus oli kerätä tietoa ICT- tuettuun koulutukseen osallistujilta. Kohderyhminä olivat PK- yritysten työntekijät ja mikro- yritysten henkilöstö maaseutualueilla, kuten myös työttömät jotka pyrkivät löytämään töitä. Saatujen tietojen perusteella luotiin kouluttautujista profiili jossa verrattiin ICT:n käyttöä heidän sosioekonomisiin piirteisiinsä, tavoitteisiinsa ja koulutuksesta saatujen hyötyjen vaikutuksiin heidän henkilökohtaisessa kehityksessä. ICT:n tukemaan koulutukseen osallistujat voidaan nähdä sen tarpeen edustajina, mitä kyseiseen koulutukseen kohdistuu. Toinen kysely suuntautui samantyyppisiä ominaisuuksia edustaville henkilöille jotka työskentelivät maaseutualueiden PK-yrityksissä tai etsivät työtä kyseisiltä alueilta, eivätkä olleet saaneet ICT:n tukemaa ammatillista jatkokoulutusta. Tämän kyselyn tarkoitus oli määrittää ICT:n tukemaan koulutukseen kohdistuvat, piilevät (latentit) tarpeet kuten tietoteknologian käyttömahdollisuus, mahdollisuus osallistua elinikäiseen oppimiseen sekä asenteet ja kulttuurin. Kyselytutkimukset ICT:n tukeman elinikäisen oppimisen hyödyntämisestä PKyrityksissä, mikroyrityksissä sekä yrittäjien keskuudessa maaseutualueilla ovat osa Euracademy Observatory- projektia. Projektin tavoitteena on rakentaa systemaattista dokumentointia ICT:n tukemien opetusmetodien käytöstä maaseudun PK- ja mikroyritysten henkilöstön koulutuksessa Euroopassa joiden tavoitteena on saavuttaa virallinen pätevöityminen tai uusia kykyjä henkilökohtaisen osaamisen lisäämiseksi. Tietoa kerätään tutkimusten kautta seitsemässä osanottajamaassa (Suomi, Kreikka, Unkari, Iso- Britannia, Saksa, Espanja ja Puola), ja se tullaan toistamaan säännöllisin aikavälein tiedon päivittämiseksi ja laajentamiseksi. Nämä kerätyt tulokset tulevat muodostamaan kysyntäosion Observatory tutkimuksessa, ja ne tulevat tarjoamaan tietoa käyttäjätilastoista sekä tähän liittyvän tietopankin käytettäväksi internetissä (www.euracademy-observatory.org). Lisäksi Observatory tulee tarjoamaan osion jossa on tietoa koulutuksen järjestäjistä ICT:n tukeman elinikäisen koulutuksen tarjonnan suhteen. Tämän tutkimuksen tulokset on esitetty WP.3.1 raportissa; Kysely koulutuksen järjestäjille. Kaikki maakohtaiset raportit tullaan tiivistämään yhteen kansainväliseen vertailuraporttiin. Observatoryn tulokset tullaan julkistamaan sähköisesti ja ne tulevat 3

4 tarjolle koulutusorganisaatiolle, yhteistyökumppaneille sekä päättäjille säädösten ja asetusten tekemisen helpottamiseksi. Euracademy Observatory projekti on perustettu Leonardo da Vinci- ohjelman puitteissa. 2. Metodologia Tutkimuksen rakenne oli suunniteltu hyödyntämään kahta erilaista otantaryhmää, yhden koostuessa ICT:n tukemista elinikäiseen koulutukseen osallistuneista ja toisen koostuessa kontrolliryhmästä, joihin kuuluivat ne jotka eivät ole koulutukseen osallistuneet. Näiden kahden erityyppisen vastaajaotannan tarkoitus on saada tietoa niin olemassa olevista, kuin piilevistä tarpeista ja kysynnästä ICT:n tukemaa oppimista kohtaan. Suomessa otanta koulutukseen osallistujista kerättiin käyttämällä aiempaa WP.3.1- kyselyä. Joitain koulutusorganisaatioita jotka ottivat osaa koulutuksen järjestäjäkyselyyn, pyydettiin välittämään koulutukseen osallistuja- kyselyä sellaisten opiskelijoiden keskuudessa, jotka sopivat kohderyhmään. Tutkimuksen osanottajamaiden yhdessä suunnittelema sähköinen kysely käännettiin eri kielille. Yhteensä n. 40 koulutusorganisaatiota pyydettiin välittämään kyselyä keväällä vastausta tuli takaisin sähköisesti, joista 51 olivat hyväksyttäviä koulutukseen osallistuneettutkimukseen. Kontrolliryhmää lähestyttiin monella eri tavalla tarpeeksi suuren osallistujamäärän varmistamiseksi. Yksi keskeinen metodi olivat puhelinhaastattelut joita suoritettiin osana Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet tutkimusta. Observatory- tutkimuksen tärkeimmät kysymykset liitettiin tähän tutkimukseen ja vastauksia kerättiin käyttämällä järjestelmällisiä puhelinhaastatteluita. Puhelinhaastattelu toteutettiin Seinäjoen Ammattikorkeakoulun markkinointitutkimus yksikössä keväällä Tutkimuksen otanta valittiin satunnaisesti Etelä- Pohjanmaan PK- yrityksistä. Yhteensä 500 yritystä haastateltiin tutkimuksessa. Vastanneiden yritysten merkittävyyden varmistamiseksi Observatory tutkimuksen kannalta, vain yritykset joissa oli töissä alle 10 henkilöä, valittiin. Euroopan Unionin määrittelyn mukaan kaikki yritykset Etelä- Pohjanmaalla sijaitsevat maaseutualueella. Yhteensä 435 haastattelua ja yritystä hyväksyttiin kontrolliryhmään. Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet- tutkimuksen lisäksi kontrolliryhmäkysely lähetettiin sähköisesti n. 250:lle maaseudun matkailu- ja luontoyritykselle. Myös muutamaa koulutuksen tarjoajaa, jotka eivät tarjonneet ICT:n tukemaa koulutusta, lähestyttiin ja heitä pyydettiin välittämään kyselyä eteenpäin opiskelijoilleen. Toukokuun 31. päivään mennessä 57 vastausta oli saatu takaisin, joista 31 oli hyväksyttäviä kontrolliryhmään Vastaajien profiili Koulutukseen osallistuneet Yhteensä 66 vastausta saatiin takaisin koulutukseen osallistuja- kyselyyn. Näistä 83,3% oli aiemmin ottanut osaa jatko-opiskeluun ja 77,3% oli ottanut osaa ICT:n tukemaan koulutukseen. Tässä raportissa vain ne vastaajat, jotka olivat ottaneet osaa ICT:n tukemaan koulutukseen, hyväksyttiin osana vastaajaryhmää. 4

5 Karkeasti arvioiden, kaksi kolmasosaa (68%) vastaajista olivat naisia ja kolmannes (32%) miehiä. Enemmällä kuin kahdella kolmasosalla (70%) vastaajista oli korkeampi tekninen koulutus tai yliopisto- koulutus, ja he tyypillisesti asuivat kaupungeissa ( asukasta) tai pienissä kaupungeissa ( asukasta). Puolet (50,0%) koulutukseen osallistuneista olivat erikokoisten yritysten työntekijöitä. 27,3% vastaajista oli yrittäjiä (Taulukko 1.). Kontrolliryhmä 46,7 prosenttia 435 yrityksestä joita Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselyyn haastateltiin, oli yhden hengen työllistäviä yrityksiä. 43,0% työllisti kahdesta viiteen henkeä (yrittäjä mukaan luettuna). 57,0% 435 yrityksen henkilöstöstä ei ollut saanut mitään jatkokoulutusta viimeisen vuoden kuluessa. 85,5% niistä jotka olivat ottaneet osaa jatkokoulutukseen, koulutus oli kestänyt kuukauden tai vähemmän. 87,6% haastatelluista yrityksistä mainitsi että heidän henkilöstönsä ei ollut ottanut osaa ICT:n tukemaan koulutukseen. Tässä raportissa tästä eteenpäin ainoastaan vastaajat näistä 381 yrityksestä on esitetty osana kontrolliryhmää. 60,6% näiden yritysten henkilöstöstä ei ollut saanut mitään jatkokoulutusta viimeisen vuoden aikana, 38,8% vastaajista mainitsi että heidän henkilöstönsä on ottanut osaa koulutukseen viimeisen vuoden kuluessa ja 0,5% vastaajista ei osannut sanoa. 54,4% kontrolliryhmää koskevista sähköpostikyselyyn vastaajista ei ollut ottanut osaa ICT:n tukemaan koulutukseen aiemmin. Tässä raportissa vain nämä vastaajat on esitetty osana kontrolliryhmää. Kontrolliryhmän vastaajat puhelinhaastatteluista olivat pääasiassa yrittäjiä tai yrityksen omistajia (95,8%). Loput 4,2% olivat muuta henkilökuntaa. 71,7% vastaajista oli miehiä ja 28,3% naisia. Suurin osa heistä oli vuotta vanhoja ja heillä oli toisen asteen ammatillinen koulutus tai korkeakoulututkinto (taulukko 1.) Sähköpostikyselyn kontrolliryhmä oli myös pääasiassa muodostunut yrittäjistä. Kuitenkin tässä ryhmässä suurin osa vastaajista oli naisia, kun taas puhelinhaastattelun kontrolliryhmässä vastaajat olivat enimmäkseen miehiä (taulukko 1.) 5

6 Training recipients (n=51) Control Group from the Training needs of SMEs in Southern Ostrobotnia region survey (n=381) Control group from e-survey (n=31) Age class up to 35 years 20,0% 15,3% 19,4% years 78,0 82,3% 71,0% over 65 years 2% 2,4% 9,7% Education background No school degree 0% 0 % 0 % Completed compulsory education 16,0% 20,6 % 3,4% Received secondary (post-compulsory) 16,0% 50,1 % 34,5 % school or technical college Received higher technical education 40,0% 16,5 % 34,5 % Received university education 30,0% 12,7 % 27,6 % Place of residence Village up to residents 10,4% -- 53,3 % Town from to residents 25,0% -- 33,3 % Small City from to ,6% -- 10,0 % residents City more than residents 25,0% -- 3,3 % Internet connection at home Dial-up (PSDN, slow) 4,1% 6,5 % ISDN (a little faster than dial up) 2,0% 0 % Broadband (ADSL, fast) 83,7% 93,5 % No Internet connection at all 10,2% 0 % Internet connection at work Dial-up (PSDN, slow) 2,5% 5,8 % 4,0 % ISDN (a little faster than dial up) 2,5% 0,3 % 0 % Broadband (ADSL, fast) 92,5% 74,8 % 96,0 % No Internet connection at all 2,5% 15,2 % 0% I do not know -- 3,9 % -- Work Status (a) Employee of a micro-enterprise (up to 10 staff) (b) Employee of a small enterprise (11-50 staff) (c) Employee of a medium enterprise ( staff) 11,4% 52,2% 3,3 % 4,5% 0 % 34,1% 13,3 % (d) Self-employed, entrepreneur 27,3% 47,8% 60 % (e) Unemployed 4,5% 6,7 % (f) other 18,2% (students, employees in the big companies (more than 250 staff) 16,7 % Taulukko 1. Koulutukseen osallistuneiden, puhelinhaastatellun kontrolliryhmän sekä sähköpostikysely kontrolliryhmän profiilit. 6

7 2.2. Ongelmat kyselyä suoritettaessa Vastausprosentti sähköpostikyselyistä oli suhteellisen alhainen, vaikkakin koulutuksen järjestäjät suostuivat auttamaan kyselyn välittämisessä opiskelijoille. Kyselylomakkeet olivat ehkä hieman liian monimutkaisia ja vaikeita ymmärtää. Myös osa kysymyksistä ja vaihtoehdoista eivät olleet maakohtaisesti relevantteja. Tämän lisäksi aihe, ICT:n tukema koulutus, vaikutti hieman vastaajista vaikealta, erityisesti kontrolliryhmästä, vaikka sitä oli selitetty kyselyn ohessa lähetetyssä kirjeessä. Melkein puolet sähköpostikyselyn kontrolliryhmän vastaajista ilmoitti ottaneensa osaa ICT:n tukemaan koulutukseen. Tämä viittaa siihen, että oikeaa vastaajaryhmää ei onnistuttu tavoittamaan käytetyllä koulutusmetodilla. Myöskään sähköpostikysely ei välttämättä ole paras tapa saavuttaa tämän tutkimuksen kontrolliryhmää. Yhteistyö alueelliset koulutustarpeet kyselyn kanssa osoittautui tehokkaaksi tavaksi kerätä tietoa. Kuitenkin se, että kontrolliryhmäkyselylomaketta oli muutettu sen jälkeen kun puhelinhaastattelut olivat alkaneet, aiheutti joitain ongelmia tulosten tulkinnassa ja kahden eri kontrolliryhmän vastausten yhdistämisessä, mikä oli alkuperäinen tarkoitus. Vertailtaessa koulutuksen saajia ja kontrolliryhmien profiileja, voidaan sanoa että yrittäjät ovat yliedustettuina kontrolliryhmässä johtuen lähinnä kontrolliryhmän kyselymetodeista. Myös suurimman osan kontrolliryhmän vastaajista ollessa pienten kylien asukkaita, asuvat koulutuksen saajat useimmiten pienissä kaupungeissa. Asuinpaikkaa arvioitaessa täytyy kuitenkin pitää mielessä, että sähköpostikysely kontrolliryhmille lähetettiin pääasiassa maaseudun matkailuorganisaatioille. 3. Tulokset 3.1. Koulutukseen osallistuneet Koulutukseen osallistunut ryhmä ei ollut kovin suuri (n=51). Tämä täytyy pitää mielessä tehtäessä johtopäätöksiä tuloksista. Kaikki vastaajat koulutuksen saaja- organisaatioissa olivat ottaneet osaa ICT:n tukemaan koulutukseen Tietoa koulutuksesta Vastaajia pyydettiin kertomaan heidän edellisestä ICT:n tukemasta kurssistaan. Suurin osa ICT:N tukemasta koulutuksesta liittyi liiketoimintataitojen tai ATK- taitojen kehittämiseen (taulukko 2.). Muut aiheet joita oli mainittu, liittyivät usein vastaajan ammatilliseen sektoriin esim. venäjän kieleen tai pedagogiikkaan. Tyypillisesti koulutus kesti kauemmin kuin kolme kuukautta (taulukko 3.) Which of the following % n better describes the content of the latest training course you participated in Business Skills 40,0 % 20 7

8 IT Skills 18,0% 9 Technical Skills 10,0% 5 Other 32,0% 16 Total 100% 50 Taulukko2. Koulutuskurssien aiheet joihin vastaajat ovat viimeksi osallistuneet Please state the duration of % n the latest training you participated in Up to a month 8,0% 4 More than a month and up to 2,0% 1 two months More that two months and up 4,0% 2 to three months More than three months 86,0% 43 total 100,0% 50 Taulukko 3. Viimeisimmän koulutuksen kesto johon vastaajat osallistuivat ICT:n tukeman koulutuksen kustannukset kattoivat vastaajat itse, heidän työnantajansa tai koulutus oli kokonaan tuettua. Monet kursseista olivat myös katettu osittain vastaajien tai heidän työnantajiensa taholta, tai osittain julkisin varoin tuettua (Taulukko 4). Who covered the cost of the % n training My employer all of it 25,5 % 13 Myself all of it 45,1% 23 Fully subsidized by Public 23,5% 12 funds Other 5,9% 3 Total 100% 51 Taulukko 4. Koulutuskurssien rahoituslähteet. Suurin osa vastaajista ilmoittautui kursseille itse (taulukko 5). Joissain tapauksissa myös työllisyysviranomaiset hoitivat ilmoittautumisen. Tyypillisesti vastaajat saivat kursseista kansallisesti tunnustetun pätevöitymisen tai koulutusorganisaation todistuksen, mikä oli osa paljon laajempaa pätevöitymistä (taulukko 6.) Tutkittaessa näitä vastauksia, on pidettävä mielessä että suurin osa vastaajista otti osaa verrattain pitkäkestoisiin kursseihin. How were you registered in % n this training course I registered myself 84,3% 43 I was approached and 5,9% 3 registered by the training organisation I was registered by my 7,8% 4 employer Other 2,0% 1 Total 100% 51 Taulukko 5. Kurssi-ilmoittautumisen toteutustavat 8

9 What kind of Chosen Not chosen /Missing certificate/qualification did you receive at the end of the training Nationally recognised 35,3 % (n=18) 64,7% (n=33) certificate/qualification Internationally recognised 2,0% (n=1) 98,0% (n=50) certificate/qualification A certificate from the training 47,1% (n=24) 52,9% (n=27) organisation for successfully completing a course, which is a part of a larger qualification Just a certificate from the 3,9 % (n=2) 96,1 % (n=49) training organisation for completing the course No certificate at all 9,8 % (n=5) 90,2% (n=46) Taulukko 6. Kursseista saatujen todistusten tyypit Koulutuksen toteutuksen tavat Koulutuksen osallistujaryhmältä kysyttiin myös heidän viimeksi osallistumiensa kurssien toteutustavoista. Tyypillisesti koulutus tapahtui joko koulutusorganisaation tarjoamissa tiloissa, kotona tai molemmissa.(taulukko 7). Where did most of the activities of this training take place Chosen Not chosen/missing At my workplace 7,8 % (n=4) 92,2% (n=47) In other facilities provided 2,0% (n=1) 98,0% (n=50) by my employer In the facilities provided by 70,6% (n=36) 29,4% (n=15) the training organisation At home 19,6% (n=10) 80,4% (n=41) At a communal space 11,8% (n=6) 88,2% (n=45) Other 6% (n=3) 9540% (n=48) Taulukko 7. Tilat joissa ICT:n tukemaan koulutukseen osallistuttiin Suurin osa ICT:n tukemista kursseista oli toteutettu käyttämällä yhdistettyä oppimista (taulukko 8.). Tyypillisiä kursseilla käytettäviä työkaluja olivat erityisesti Internetpohjaiset työkalut. Joitain oppimisympäristöjä kuten First Class, Oppinetti ja Verkkosalkku mainittiin myös nimeltä. Joillain kursseilla oli mainittu käytettäväksi internetissä toteutettettuja etäkonferensseja, mutta yksikään vastaajista ei maininnut puhelimitse toteutettavia keskustelutapaamisia (taulukko 9.) Can you describe your % n training course as Distance learning without a 3,9% 2 tutor Distance learning, tutorassisted 2,0% 1 Blended learning 86,3% 44 9

10 Face to face learning aided by 7,8% 4 electronic material Total 100% 51 Taulukko 8. ICT:n avulla toteutettujen kurssien toteutustapa What means were used to provide IT-support to your training Internet-based E-learning platforms Web-sites Teleconferences Chat-rooms or discussion groups Electronic materials CD-ROMs, DVDs, Videos, audio tapes Telephone Telephone conferences (more than 2 participants) Telephone tutorials TV Special educational broadcasts Other % of the respondents chose this alternative 90,2% (n=46) 60,8% (n=31) 80,4% (n=41) 5,9% (n=3) 15,7% (n=8) 17,6% (n=9) 0,0 % (n=0) 11,8 % (n=6) 15,7% (n=8) 10,0% (n=5) Taulukko 9. Työkalut joita ICT:n tukemassa koulutuksessa on käytetty Koulutukseen osallistumisen motivaatio Suurin osa vastaajista ilmoitti odottaneensa ICT:n tukemalta kurssilta mahdollisuutta saada tietoa aiheesta joka heitä kiinnostaa. Yksi kolmesta vastaajasta (yhdeksäntoista 51:stä) mainitsi myös odottavansa kurssin olevan hyödyllinen työpaikan löytämisessä ja auttavansa heitä jatkamaan nykyisessä työssään. How did you expect to benefit from this training course, when you started It would allow me to get a job/continue with my present job I expected a promotion at present job Chosen as benefit by the respondents, n 19 I expected a salary increase 2 It would enable me to apply 10 for a new/better job It would take forward my 37 personal interests/ development I did not expect the training to be beneficial at all Taulukko 10. ICT:n tukemasta koulutuksesta odotetut hyödyt

11 Varsinaiset saadut hyödyt poikkesivat hieman ennalta odotetuista. Kuitenkin, suurin osa vastaajista ilmoitti, että he kokivat saaneensa tietoa henkilökohtaisesti mielenkiintoisista aiheista. Koulutus myös auttoi vastaajia saamaan tai hakemaan parempaa työtä. (taulukko 11). Have you actually had any benefit from this training course It allowed me to get a job/continue with my present job I got promoted at present job I got a salary increase I applied for a new/better job I took forward my personal interests/development The training was not beneficial at all Other Chosen %, n 23,5% (n=12) 0% (n=0) 0% (n=0) 19,6% (n=10) 60,8% (n=31) 9,8% (n=5) 12,0% (n=6) Taulukko 11. ICT:n tukemista kursseista saadut hyödyt. Melkein kaikki vastaajista (95,9%) ilmoittivat olevansa halukkaita osallistumaan koulutukseen uudelleen. Vain 4,1% ilmoitti että he eivät todennäköisesti enää osallistu ICT:n tukemaan koulutukseen. Syyksi he mainitsivat koulutuksen olevan hyödytöntä, ja että heidän täytyy keskittyä työntekoon ennen kuin pystyvät osallistumaan seuraavaan kurssiin. Kuitenkaan nämä kommentit eivät kohdistuneet koulutusmetodeja kohtaan, vaan jatkuvaa koulutusta yleensä. Suurin osa koulutusorganisaatioista ei nähnyt ICT:n tukemaa koulutusta liian kalliina. Heistä myös tuntui heillä olleen tarpeeksi tietoa ICT:stä ja hyvät tarvittavien laitteiden käyttömahdollisuudet koulutuksen aikana. Yleisesti ottaen vastaajat olivat sitä mieltä, että ICT:n tukema koulutus on motivoivampaa heille kuin perinteinen koulutus, ja he myös korostivat sen joustavuutta. Kuitenkin, melkein puolet vastaajista (48,8%) koki, että opiskelu IT:n kanssa oli aikaakuluttavampaa kuin mitä he olivat odottaneet (taulukko 12.) Regarding your experience of ITsupported Agree Disagree training, please state whether you agree or disagree with the following statements. The cost was too high 19,5 % (n=8) 80,5 % (n=33) I had good access to the technical equipment 95,7% (n=44) 4,3 % (n=2) needed for the course I had not enough computer knowledge and 7,0% (n=3) 93,0 % (n=40) skills for the course IT-tools made learning easier 88,1% (n=37) 11,9% (n=5) Studying with IT support is more timeconsuming 48,8% (n=21) 51,2% (n=22) than I expected The training organisation had a good support 77,5% (n=31) 22,5% (n=9) system for the participants Using IT-tools in the training course saved time 77,5% (n=31) 22,5% (n=9) 11

12 IT-supported training was more motivating for me than taking a traditional training course The most notable advantage of IT-supported training is the flexibility of training times 79,5% (n=35) 20,5% (n=9) 92,9% (n=39) 7,1% (n=3) Taulukko 12. Koulutukseen osallistuneiden mielipiteet ICT:n tukemaan koulutukseen liittyvistä väitteistä Kontrolliryhmä Kontrolliryhmä oli jaettu kahteen eri ryhmään vastaajien aiempien jatkokoulutuskokemusten perusteella. Tämä oli tehty koska syyt osallistumatta jättämiseksi ovat yleensä hyvin moninaiset ja tässä tutkimuksessa oli tarpeellista määrittää ICT:n tukemaa koulutusta koskevat asenteet, koulutuksen potentiaali sekä rooli vastaajien keskuudessa tarkemmin. Kumpikaan kontrolliryhmä ei ollut ottanut osaa aiemmin ICT:n tukemaan koulutukseen. Kontrolliryhmädatassa mikä oli saatu Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselyssä, ei ollut merkittävää tilastollista eroa kahden eri ryhmän välillä (taulukko 13.) Control group: Training needs of SMEs in Southern Ostrobotnia region survey People who have Received Training during the last year People who have not Received Training during the last year Sex Men 65,5 % (n=97) 76,2% (n=176) Women 34,5% (n=51) 23,8% (n=55) Age class up to 35 years 15,8 % (n=23) 15,2% (n=35) years 83,6% (n=122) 81,4% (n=188) over 65 years 0,7% (n=1) 3.5% (n=8) Education background No school degree 0 0 Completed compulsory education 13,9% (n=20) 25,1% (n=56) Received secondary (post-compulsory) 50,0% (n=72) 50,2% (n=112) school or technical college Received higher technical education 18,8% (n=27) 14,8% (n=33) Received university education 17,4% (n=25) 9,9% (n=22) Internet connection at work Dial-up (PSDN, slow) 5,4% (n=8) 6,1% (n=14) ISDN (a little faster than dial up 0,0% (n=0) 0,4% (n=1) Broadband (ADSL, fast) 78,0% (n=115) 72,7% (n=168) No Internet connection at all 14,2% (n=21) 16,0% (n=37) I do not know 2,7 % (n=4) 4,8% (n=11) Work Status (a) Employee of a micro-enterprise (up to 10 staff) (b) Employee of a small enterprise (11-50 staff) (c) Employee of a medium enterprise ( staff) 2,0% (n=2) 5,6% (n=13) (d) Self-employed, entrepreneur 98,0% (n=145) 94,4% (n=218) (e) Unemployed

13 (f) other Taulukko 13. Kontrolliryhmien profiilit edellisen koulutuksen perusteella. Tiedot Etelä-Pohjanmaan PKyritysten koulutustarpeet kyselystä. Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselyssä ilmaistujen potentiaalisten koulutustarpeiden laajuus oli suuri, ja monet ilmoittivat useamman kuin yhden osaalueen. Tässä avoimessa kysymyksessä koulutuksen toteutuksen tapaa ei oltu määritelty. Yhteensä 381 PK- yritystä vastasivat ja karkeasti ryhmitellen vaikuttaa että taidot, jotka liittyvät liikkeenjohtoon ovat suurimmassa koulutuksen lisäämisen tarpeessa. 134 vastauksessa viitattiin tähän aiheeseen liittyviin asioihin; IT kykyjen kehittämistä tarvitsi 58 vastaajaa, 24 liittyi teknisiin kykyihin ja 86 olivat muita tarpeita. 216 vastaajaa ilmoitti, ettei heidän organisaatiossaan ollut koulutustarvetta tai että he eivät tienneet jos sellaisia oli. Liiketoimintakykyjen alueella, koulutusta liittyen markkinointi- ja myyntitaitoihin, asiakaspalveluun ja asiakassuhteiden hallintaan sekä kirjanpitoon kaivattiin eniten. Myös tarve johtamistaidoille ja johdon koulutukselle oli olemassa, kuten myös tiimityöskentelykoulutukselle sekä yhteistyö, vuorovaikutus- ja kehityskeskustelukoulutuksille. Muutaman vastaajan mielestä koulutustarpeita esiintyy myös yleisessä yritystoiminnan hallinnassa, verotuksessa, omistajan vaihdossa, lainsäädännössä kuten säädöksissä työajoista, palkanmaksuista sekä kv- kaupasta. Suurin osa vastauksista koski IT- taitoja. Tarkemmissa vastauksissa IT- taidot oli eritelty koskemaan ohjelmointia, web-sivujen tekemistä, tiettyjen ohjelmistojen käyttöä jne. Liiketoimintaosaamiseen liittyen IT- taitoja mainittiin tarvittavaksi myös kirjanpidossa, myynnissä ja laskutuksessa ja varastojen sekä materiaalien hallinnassa. Teknisten taitojen ryhmään mukaan luettiin koulutustarpeet esim. taloudellista ajamista kohtaan, erityisajokorttien suorittamista kohtaan, erityistaitoihin hitsaukseen liittyen, tulityöskentelyyn ja muita vastaavia kohtaan. Koska vastaukset olivat useasti hyvin yleisellä tasolla, ei ollut helppoa sanoa mitkä koulutustarpeet ovat varsinaisesti teknisiä ja mitkä pystyttäisiin lukemaan osaksi ryhmää muu. Tässä kategoriassa tarpeet esim. kieltenopetusta kohtaan oli yleensä esitetty lyhyesti, yhdellä maininnalla. 61,3% kontrolliryhmän vastaajista oli ottanut aiemmin osaa jatkokoulutukseen. 38,7 prosentilla ei ollut aiempaa jatkokoulutuskokemusta. Näiden kahden eri vastaajaryhmän välillä oli eroja, mutta otantakoko on liian pieni yleistysten tekemiseen (taulukko 14.) Tästä huolimatta, ryhmässä joka oli ottanut osaa koulutukseen aiemmin, oli huomattavasti enemmän naisia. Ero oli myös tilastollisesti merkittävä (p=0,027). Tämä saattaa viitata naisten olevan aktiivisempia osallistumaan jatkokoulutukseen, mutta kuten mainittu, pienillä vastaajamäärillä johtopäätösten tekemisessä täytyy olla varovainen. Control group from e-survey People who have Received Training earlier (n=19) People who have not Received Training earlier (n=12) Sex Men 26,3 % (n=5) 66,7 % (n=8) Women 73,7 % (n=14) 33,3 % (n=4) Age class up to 35 years 10,5 % (n=2) 33,3 % (n=4) 13

14 36-65 years 78,9 % (n=15) 58,3 % (n=7) over 65 years 10,5 % (n=2) 8,3 % (n=1) Education background No school degree 0 % 0 % Completed compulsory education 5,9 % (n=1) 0 % Received secondary (post-compulsory) 17,6 % (n=2) 58,3 % (n=5) school or technical college Received higher technical education 35,3 % (n=6) 33,3 % (n=4) Received university education 41,2 % (n=7) 8,3 % (n=1) Place of residence Village up to residents 55,6 % (n=10) 50,0% (n=6) Town from to residents 22,2 % (n=4) 50,0% (n=6) Small City from to ,7 % (n=3) 0% residents City more than residents 5,6 % (n=1) 0% Internet connection at home Dial-up (PSDN, slow) 5,3 % (n=1) 8,3 % (n=1) ISDN (a little faster than dial up) 0% 0% Broadband (ADSL, fast) 94,7% (n=18) 91,7% (n=11) No Internet connection at all 0% 0% Internet connection at work Dial-up (PSDN, slow) 6,7 % (n=1) 0% ISDN (a little faster than dial up) 0% 0% Broadband (ADSL, fast) 93,3 % (n=14) 100% (n=10) No Internet connection at all 0% 0% I do not know 0% 0% Work Status (a) Employee of a micro-enterprise (up to 10 staff) (b) Employee of a small enterprise (11-50 staff) (c) Employee of a medium enterprise ( staff) 0 % 8,3 % (n=1) 0 % 0 % 16,7 % (n=3) 8,3 % (n=1) (d) Self-employed, entrepreneur 50,0 % (n=9) 75,0% (n=9) (e) Unemployed 11,1 % (n=2) 0% (f) other 22,2 % (n=4) 8,3 % (n=1) Taulukko14. Vastaajaryhmien profiilit vastaajien aiempien koulutuskokemusten perusteella. Tiedot sähköpostikyselystä Jatkokoulutusta aiemmin saanut ryhmä 90,4% yrittäjistä, jotka olivat ottaneet osaa jatkokoulutukseen (haastateltu osana Etelä- Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet-tutkimusta) vuonna 2006, olivat ottaneet osaa myös myös lyhytaikaiseen koulutukseen jonka kesto oli alle kuukauden. 5,8% otti osaa kuukaudesta kahteen kestävään koulutukseen, ja vain 3,8% otti osaa yli kolme kuukautta kestäneeseen koulutukseen. Taulukossa 15 on esitetty näiden yritysten arvioitujen koulutuspäivien määrä vuonna working days, mean working days, median 14

15 The training days/company in the last year (2006) The training days/person in the last year (2006) The training days/person in the one-man companies in the last year (2006) (i.e. the entrepreneur s training days) 10,62 5,00 5,74 2,50 8,94 3,00 Taulukko 15. Saadun koulutuksen määrä viime vuonna (2006) 66,2% vastaajista jotka olivat ottaneet osaa jatkokoulutukseen, ilmoittivat että he tai heidän henkilökuntansa tulevat osallistumaan koulutukseen jälleen seuraavana vuonna. Vain 14,2% näki että he tai heidän henkilökunta ei tule ottamaan osaa minkäänlaiseen jatkokoulutukseen seuraavan vuoden aikana. Ero oli myös tilastollisesti merkittävä (p<0,001) (taulukko 21.) Tulokset kontrolliryhmän sähköpostikyselystä osoittavat että suurin osa henkiöistä, jotka ovat osallistuneet aiemmin koulutukseen, ovat osallistuneet enemmän kuin viiteen kurssiin. How many training courses have you participated in after you finished your initial education? one % of the respondents 26,3% (n=5) ,8% (n=3) ,3% (n=5) over 10 31,6% (n=6) total 100,0% (19) Taulukko 16. Osallistuminen aiempiin koulutuksiin. Tiedot sähköpostikyselystä. Aiemmat koulutuskurssit liittyivät joko liiketoimintaosaamiseen (22,2%), IT- taitoihin (27,8%) tai muihin aiheisiin (50,0%) liittyen lähinnä erityisvaatimuksiin jossain tietyssä liiketoimintasektorissa. Tyypillisesti koulutukset olivat joko erittäin lyhyitä (47,4%) tai kestivät kauemmin kuin 3 kuukautta (47,4%). Opiskelijat itse kattoivat suurimman osan koulutuksen kustannuksista, vaikka täytyy pitää mielessä että useat vastaajista olivat yrittäjiä, jolloin osan kustannuksista voidaan ohjautuvan työnantajalle (taulukko 17). Who covered the cost of the training? % of the responses My employer all of it 16,7 % Myself all of it 44,4 % Fully subsidized by Public funds (e.g. 22,2 % National/Local Government, EU, etc) Other 16,7 % Total 100,0% Taulukko 17. Vastaukset kysymykseen Kuka korvasi koulutuksesta aiheutuneet kustannukset? Tiedot sähköpostikyselystä. Suurin osa vastaajista (78,9%) ilmoittautui kursseille itse. Tyypillisesti he saivat kurssin jälkeen ainoastaan organisaation oman todistuksen tai sertifikaatin suoritetusta kurssista, tai todistuksen joka oli osa laajempaa kansallista pätevöitymistä (taulukko18). 15

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille WP3.1 Raportti : Kyselytutkimus koulutuksen tarjoajille Maaraportti

Lisätiedot

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle

Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 0 Esiselvitys englanninkielisen opetuksen käynnistämisestä Kotkan-Haminan seudulle 1. Yhteenveto Oxford Research Oy selvitti syksyn 2013 aikana Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet

Jukka Pieskä. Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Tradenomin jatkokoulutustarpeet Tradenomin jatkokoulutustarpeet Jukka Pieskä Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Oulun seudun

Lisätiedot

Lupauksena hyvä maine

Lupauksena hyvä maine Lupauksena hyvä maine HUMAN TECHNOLOGY REGION -TAVOITEMAINETUTKIMUS 2009 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus 2009 - Lupauksena hyvä maine Sisällys Sisällys...2 Toteutus...6 Johtopäätöksiä...7

Lisätiedot

LUKIOKURSSI TOIMITTAJAN TYÖN MALLINA

LUKIOKURSSI TOIMITTAJAN TYÖN MALLINA LUKIOKURSSI TOIMITTAJAN TYÖN MALLINA Lehtijournalismikurssin vaikutus osallistujien mielikuviin lehtitoimittajan ammatista Kaisa Sipilä Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin 3/2001 Hanna Hietaluoma Why Finland Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin /1 /2 Centre for International Mobility CIMO CIMO Publications 3/2001 ISBN 952-5252-46-9

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Markus Sinisalo MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Muuttoyritys OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

Esipuhe. Tietotekniikka-alalla naisten osaamista tarvittaisiin kovasti muun muassa palvelujen käytettävyyden parantamisessa.

Esipuhe. Tietotekniikka-alalla naisten osaamista tarvittaisiin kovasti muun muassa palvelujen käytettävyyden parantamisessa. Naisia ICTalalle! Esipuhe Innostavaa työelämää etsimässä Naisia ICT-alalle! -tutkimus Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Taitto: Kuvat: Paino: Grafiksi,

Lisätiedot

Naisia ICT-alalle! -tutkimus. ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen SP-Paino Oy, Nurmijärvi

Naisia ICT-alalle! -tutkimus. ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen SP-Paino Oy, Nurmijärvi Naisia ICTalalle! Naisia ICT-alalle! -tutkimus Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Taitto: Kuvat: Paino: Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS Iida Asikainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ASIKAINEN, IIDA: Finanssialalle

Lisätiedot

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Loppuraportti Maaliskuu 2013 Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor ja Rosanna Currenti

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta?

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Rahko Mari & Rantala Reija Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Tammikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Tarja Savolainen. Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1

DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011. Tarja Savolainen. Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1 DigiDemo-ohjelmasta tuetut hankkeet 2007-2011 Tarja Savolainen Cuporen verkkojulkaisuja DigiDemo 9/2011 1 Cuporen verkkojulkaisuja 9 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat ja Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot