EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille"

Transkriptio

1 EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille sekä kontrolliryhmälle (WP.3.2) Maaraportti, Suomi Anne Matilainen, Pia Kattelus Helsingin Yliopisto, Ruralia Instituutti 2007

2 Sisältö 1. Johdanto Metodologia Vastaajien profiili...4 Koulutukseen osallistuneet Ongelmat kyselyä suoritettaessa Tulokset Koulutukseen osallistuneet Tietoa koulutuksesta Koulutuksen toteutuksen tavat Koulutukseen osallistumisen motivaatio Kontrolliryhmä Jatkokoulutusta aiemmin saanut ryhmä Vastaajat jotka eivät olleet osallistuneet jatkokoulutukseen aiemmin Näkökulmia ammatillisen koulutuksen jatkamiseen IT:n tukemin keinoin ICT:n tukemaa koulutusta saaneiden henkilöiden sekä kontrolliryhmän vertailu Tieto koulutuksesta Motivaatio koulutukseen osallistumiselle Vastaajien mielipiteet Johtopäätökset Lähteet Taulukkoluettelo Liiteluettelo...28 Liite 1. Kysymyslomake koulutukseen osallistuneille...28 Liite 2. Kysymyslomake kontrolliryhmälle...35 Liite 3. Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselyn kysymyslomake

3 1. JOHDANTO Lissabonin sopimuksen mukaisen kilpailukykyisen tietoyhteiskunnan rakentamiseksi vuoteen 2010 mennessä, on asetettu tavoite saavuttaa vähintään 12,5 % keskimääräinen taso elinikäisessä oppimisessa EU-25 mukaisesti. EU:n Joint Employment raportin 2003/2004 mukaan, merkittäviä käytäntöjen muutoksia saatetaan vaatia vuoteen 2006 mennessä, että kaikille pystyttäisiin takaamaan mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. ICT:llä (tietoteknologialla) voi olla merkittävä rooli tässä uudistuksessa, täten mahdollistaen eri EU- maiden sekä urbaanien ja maaseutualueiden välillä vallitsevan osaamiskuilun pienenemisen. Tämän raportin tarkoitus on esittää tulokset kahdesta eri kyselystä, jotka kartoittavat ICT:n tukemaan elinikäiseen oppimiseen kohdistuvia vaatimuksia ja rajoitteita. Kyselyjen tarkoituksena oli kerätä tietoa kokemuksista, asenteista ja koulutustarpeista maaseudun asukkailta jotka ovat osallistuneet ICT- tuettuun koulutukseen, sekä niiltä jotka eivät ole osallistuneet tällaiseen koulutukseen. Ensimmäisen kyselyn tarkoitus oli kerätä tietoa ICT- tuettuun koulutukseen osallistujilta. Kohderyhminä olivat PK- yritysten työntekijät ja mikro- yritysten henkilöstö maaseutualueilla, kuten myös työttömät jotka pyrkivät löytämään töitä. Saatujen tietojen perusteella luotiin kouluttautujista profiili jossa verrattiin ICT:n käyttöä heidän sosioekonomisiin piirteisiinsä, tavoitteisiinsa ja koulutuksesta saatujen hyötyjen vaikutuksiin heidän henkilökohtaisessa kehityksessä. ICT:n tukemaan koulutukseen osallistujat voidaan nähdä sen tarpeen edustajina, mitä kyseiseen koulutukseen kohdistuu. Toinen kysely suuntautui samantyyppisiä ominaisuuksia edustaville henkilöille jotka työskentelivät maaseutualueiden PK-yrityksissä tai etsivät työtä kyseisiltä alueilta, eivätkä olleet saaneet ICT:n tukemaa ammatillista jatkokoulutusta. Tämän kyselyn tarkoitus oli määrittää ICT:n tukemaan koulutukseen kohdistuvat, piilevät (latentit) tarpeet kuten tietoteknologian käyttömahdollisuus, mahdollisuus osallistua elinikäiseen oppimiseen sekä asenteet ja kulttuurin. Kyselytutkimukset ICT:n tukeman elinikäisen oppimisen hyödyntämisestä PKyrityksissä, mikroyrityksissä sekä yrittäjien keskuudessa maaseutualueilla ovat osa Euracademy Observatory- projektia. Projektin tavoitteena on rakentaa systemaattista dokumentointia ICT:n tukemien opetusmetodien käytöstä maaseudun PK- ja mikroyritysten henkilöstön koulutuksessa Euroopassa joiden tavoitteena on saavuttaa virallinen pätevöityminen tai uusia kykyjä henkilökohtaisen osaamisen lisäämiseksi. Tietoa kerätään tutkimusten kautta seitsemässä osanottajamaassa (Suomi, Kreikka, Unkari, Iso- Britannia, Saksa, Espanja ja Puola), ja se tullaan toistamaan säännöllisin aikavälein tiedon päivittämiseksi ja laajentamiseksi. Nämä kerätyt tulokset tulevat muodostamaan kysyntäosion Observatory tutkimuksessa, ja ne tulevat tarjoamaan tietoa käyttäjätilastoista sekä tähän liittyvän tietopankin käytettäväksi internetissä (www.euracademy-observatory.org). Lisäksi Observatory tulee tarjoamaan osion jossa on tietoa koulutuksen järjestäjistä ICT:n tukeman elinikäisen koulutuksen tarjonnan suhteen. Tämän tutkimuksen tulokset on esitetty WP.3.1 raportissa; Kysely koulutuksen järjestäjille. Kaikki maakohtaiset raportit tullaan tiivistämään yhteen kansainväliseen vertailuraporttiin. Observatoryn tulokset tullaan julkistamaan sähköisesti ja ne tulevat 3

4 tarjolle koulutusorganisaatiolle, yhteistyökumppaneille sekä päättäjille säädösten ja asetusten tekemisen helpottamiseksi. Euracademy Observatory projekti on perustettu Leonardo da Vinci- ohjelman puitteissa. 2. Metodologia Tutkimuksen rakenne oli suunniteltu hyödyntämään kahta erilaista otantaryhmää, yhden koostuessa ICT:n tukemista elinikäiseen koulutukseen osallistuneista ja toisen koostuessa kontrolliryhmästä, joihin kuuluivat ne jotka eivät ole koulutukseen osallistuneet. Näiden kahden erityyppisen vastaajaotannan tarkoitus on saada tietoa niin olemassa olevista, kuin piilevistä tarpeista ja kysynnästä ICT:n tukemaa oppimista kohtaan. Suomessa otanta koulutukseen osallistujista kerättiin käyttämällä aiempaa WP.3.1- kyselyä. Joitain koulutusorganisaatioita jotka ottivat osaa koulutuksen järjestäjäkyselyyn, pyydettiin välittämään koulutukseen osallistuja- kyselyä sellaisten opiskelijoiden keskuudessa, jotka sopivat kohderyhmään. Tutkimuksen osanottajamaiden yhdessä suunnittelema sähköinen kysely käännettiin eri kielille. Yhteensä n. 40 koulutusorganisaatiota pyydettiin välittämään kyselyä keväällä vastausta tuli takaisin sähköisesti, joista 51 olivat hyväksyttäviä koulutukseen osallistuneettutkimukseen. Kontrolliryhmää lähestyttiin monella eri tavalla tarpeeksi suuren osallistujamäärän varmistamiseksi. Yksi keskeinen metodi olivat puhelinhaastattelut joita suoritettiin osana Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet tutkimusta. Observatory- tutkimuksen tärkeimmät kysymykset liitettiin tähän tutkimukseen ja vastauksia kerättiin käyttämällä järjestelmällisiä puhelinhaastatteluita. Puhelinhaastattelu toteutettiin Seinäjoen Ammattikorkeakoulun markkinointitutkimus yksikössä keväällä Tutkimuksen otanta valittiin satunnaisesti Etelä- Pohjanmaan PK- yrityksistä. Yhteensä 500 yritystä haastateltiin tutkimuksessa. Vastanneiden yritysten merkittävyyden varmistamiseksi Observatory tutkimuksen kannalta, vain yritykset joissa oli töissä alle 10 henkilöä, valittiin. Euroopan Unionin määrittelyn mukaan kaikki yritykset Etelä- Pohjanmaalla sijaitsevat maaseutualueella. Yhteensä 435 haastattelua ja yritystä hyväksyttiin kontrolliryhmään. Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet- tutkimuksen lisäksi kontrolliryhmäkysely lähetettiin sähköisesti n. 250:lle maaseudun matkailu- ja luontoyritykselle. Myös muutamaa koulutuksen tarjoajaa, jotka eivät tarjonneet ICT:n tukemaa koulutusta, lähestyttiin ja heitä pyydettiin välittämään kyselyä eteenpäin opiskelijoilleen. Toukokuun 31. päivään mennessä 57 vastausta oli saatu takaisin, joista 31 oli hyväksyttäviä kontrolliryhmään Vastaajien profiili Koulutukseen osallistuneet Yhteensä 66 vastausta saatiin takaisin koulutukseen osallistuja- kyselyyn. Näistä 83,3% oli aiemmin ottanut osaa jatko-opiskeluun ja 77,3% oli ottanut osaa ICT:n tukemaan koulutukseen. Tässä raportissa vain ne vastaajat, jotka olivat ottaneet osaa ICT:n tukemaan koulutukseen, hyväksyttiin osana vastaajaryhmää. 4

5 Karkeasti arvioiden, kaksi kolmasosaa (68%) vastaajista olivat naisia ja kolmannes (32%) miehiä. Enemmällä kuin kahdella kolmasosalla (70%) vastaajista oli korkeampi tekninen koulutus tai yliopisto- koulutus, ja he tyypillisesti asuivat kaupungeissa ( asukasta) tai pienissä kaupungeissa ( asukasta). Puolet (50,0%) koulutukseen osallistuneista olivat erikokoisten yritysten työntekijöitä. 27,3% vastaajista oli yrittäjiä (Taulukko 1.). Kontrolliryhmä 46,7 prosenttia 435 yrityksestä joita Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselyyn haastateltiin, oli yhden hengen työllistäviä yrityksiä. 43,0% työllisti kahdesta viiteen henkeä (yrittäjä mukaan luettuna). 57,0% 435 yrityksen henkilöstöstä ei ollut saanut mitään jatkokoulutusta viimeisen vuoden kuluessa. 85,5% niistä jotka olivat ottaneet osaa jatkokoulutukseen, koulutus oli kestänyt kuukauden tai vähemmän. 87,6% haastatelluista yrityksistä mainitsi että heidän henkilöstönsä ei ollut ottanut osaa ICT:n tukemaan koulutukseen. Tässä raportissa tästä eteenpäin ainoastaan vastaajat näistä 381 yrityksestä on esitetty osana kontrolliryhmää. 60,6% näiden yritysten henkilöstöstä ei ollut saanut mitään jatkokoulutusta viimeisen vuoden aikana, 38,8% vastaajista mainitsi että heidän henkilöstönsä on ottanut osaa koulutukseen viimeisen vuoden kuluessa ja 0,5% vastaajista ei osannut sanoa. 54,4% kontrolliryhmää koskevista sähköpostikyselyyn vastaajista ei ollut ottanut osaa ICT:n tukemaan koulutukseen aiemmin. Tässä raportissa vain nämä vastaajat on esitetty osana kontrolliryhmää. Kontrolliryhmän vastaajat puhelinhaastatteluista olivat pääasiassa yrittäjiä tai yrityksen omistajia (95,8%). Loput 4,2% olivat muuta henkilökuntaa. 71,7% vastaajista oli miehiä ja 28,3% naisia. Suurin osa heistä oli vuotta vanhoja ja heillä oli toisen asteen ammatillinen koulutus tai korkeakoulututkinto (taulukko 1.) Sähköpostikyselyn kontrolliryhmä oli myös pääasiassa muodostunut yrittäjistä. Kuitenkin tässä ryhmässä suurin osa vastaajista oli naisia, kun taas puhelinhaastattelun kontrolliryhmässä vastaajat olivat enimmäkseen miehiä (taulukko 1.) 5

6 Training recipients (n=51) Control Group from the Training needs of SMEs in Southern Ostrobotnia region survey (n=381) Control group from e-survey (n=31) Age class up to 35 years 20,0% 15,3% 19,4% years 78,0 82,3% 71,0% over 65 years 2% 2,4% 9,7% Education background No school degree 0% 0 % 0 % Completed compulsory education 16,0% 20,6 % 3,4% Received secondary (post-compulsory) 16,0% 50,1 % 34,5 % school or technical college Received higher technical education 40,0% 16,5 % 34,5 % Received university education 30,0% 12,7 % 27,6 % Place of residence Village up to residents 10,4% -- 53,3 % Town from to residents 25,0% -- 33,3 % Small City from to ,6% -- 10,0 % residents City more than residents 25,0% -- 3,3 % Internet connection at home Dial-up (PSDN, slow) 4,1% 6,5 % ISDN (a little faster than dial up) 2,0% 0 % Broadband (ADSL, fast) 83,7% 93,5 % No Internet connection at all 10,2% 0 % Internet connection at work Dial-up (PSDN, slow) 2,5% 5,8 % 4,0 % ISDN (a little faster than dial up) 2,5% 0,3 % 0 % Broadband (ADSL, fast) 92,5% 74,8 % 96,0 % No Internet connection at all 2,5% 15,2 % 0% I do not know -- 3,9 % -- Work Status (a) Employee of a micro-enterprise (up to 10 staff) (b) Employee of a small enterprise (11-50 staff) (c) Employee of a medium enterprise ( staff) 11,4% 52,2% 3,3 % 4,5% 0 % 34,1% 13,3 % (d) Self-employed, entrepreneur 27,3% 47,8% 60 % (e) Unemployed 4,5% 6,7 % (f) other 18,2% (students, employees in the big companies (more than 250 staff) 16,7 % Taulukko 1. Koulutukseen osallistuneiden, puhelinhaastatellun kontrolliryhmän sekä sähköpostikysely kontrolliryhmän profiilit. 6

7 2.2. Ongelmat kyselyä suoritettaessa Vastausprosentti sähköpostikyselyistä oli suhteellisen alhainen, vaikkakin koulutuksen järjestäjät suostuivat auttamaan kyselyn välittämisessä opiskelijoille. Kyselylomakkeet olivat ehkä hieman liian monimutkaisia ja vaikeita ymmärtää. Myös osa kysymyksistä ja vaihtoehdoista eivät olleet maakohtaisesti relevantteja. Tämän lisäksi aihe, ICT:n tukema koulutus, vaikutti hieman vastaajista vaikealta, erityisesti kontrolliryhmästä, vaikka sitä oli selitetty kyselyn ohessa lähetetyssä kirjeessä. Melkein puolet sähköpostikyselyn kontrolliryhmän vastaajista ilmoitti ottaneensa osaa ICT:n tukemaan koulutukseen. Tämä viittaa siihen, että oikeaa vastaajaryhmää ei onnistuttu tavoittamaan käytetyllä koulutusmetodilla. Myöskään sähköpostikysely ei välttämättä ole paras tapa saavuttaa tämän tutkimuksen kontrolliryhmää. Yhteistyö alueelliset koulutustarpeet kyselyn kanssa osoittautui tehokkaaksi tavaksi kerätä tietoa. Kuitenkin se, että kontrolliryhmäkyselylomaketta oli muutettu sen jälkeen kun puhelinhaastattelut olivat alkaneet, aiheutti joitain ongelmia tulosten tulkinnassa ja kahden eri kontrolliryhmän vastausten yhdistämisessä, mikä oli alkuperäinen tarkoitus. Vertailtaessa koulutuksen saajia ja kontrolliryhmien profiileja, voidaan sanoa että yrittäjät ovat yliedustettuina kontrolliryhmässä johtuen lähinnä kontrolliryhmän kyselymetodeista. Myös suurimman osan kontrolliryhmän vastaajista ollessa pienten kylien asukkaita, asuvat koulutuksen saajat useimmiten pienissä kaupungeissa. Asuinpaikkaa arvioitaessa täytyy kuitenkin pitää mielessä, että sähköpostikysely kontrolliryhmille lähetettiin pääasiassa maaseudun matkailuorganisaatioille. 3. Tulokset 3.1. Koulutukseen osallistuneet Koulutukseen osallistunut ryhmä ei ollut kovin suuri (n=51). Tämä täytyy pitää mielessä tehtäessä johtopäätöksiä tuloksista. Kaikki vastaajat koulutuksen saaja- organisaatioissa olivat ottaneet osaa ICT:n tukemaan koulutukseen Tietoa koulutuksesta Vastaajia pyydettiin kertomaan heidän edellisestä ICT:n tukemasta kurssistaan. Suurin osa ICT:N tukemasta koulutuksesta liittyi liiketoimintataitojen tai ATK- taitojen kehittämiseen (taulukko 2.). Muut aiheet joita oli mainittu, liittyivät usein vastaajan ammatilliseen sektoriin esim. venäjän kieleen tai pedagogiikkaan. Tyypillisesti koulutus kesti kauemmin kuin kolme kuukautta (taulukko 3.) Which of the following % n better describes the content of the latest training course you participated in Business Skills 40,0 % 20 7

8 IT Skills 18,0% 9 Technical Skills 10,0% 5 Other 32,0% 16 Total 100% 50 Taulukko2. Koulutuskurssien aiheet joihin vastaajat ovat viimeksi osallistuneet Please state the duration of % n the latest training you participated in Up to a month 8,0% 4 More than a month and up to 2,0% 1 two months More that two months and up 4,0% 2 to three months More than three months 86,0% 43 total 100,0% 50 Taulukko 3. Viimeisimmän koulutuksen kesto johon vastaajat osallistuivat ICT:n tukeman koulutuksen kustannukset kattoivat vastaajat itse, heidän työnantajansa tai koulutus oli kokonaan tuettua. Monet kursseista olivat myös katettu osittain vastaajien tai heidän työnantajiensa taholta, tai osittain julkisin varoin tuettua (Taulukko 4). Who covered the cost of the % n training My employer all of it 25,5 % 13 Myself all of it 45,1% 23 Fully subsidized by Public 23,5% 12 funds Other 5,9% 3 Total 100% 51 Taulukko 4. Koulutuskurssien rahoituslähteet. Suurin osa vastaajista ilmoittautui kursseille itse (taulukko 5). Joissain tapauksissa myös työllisyysviranomaiset hoitivat ilmoittautumisen. Tyypillisesti vastaajat saivat kursseista kansallisesti tunnustetun pätevöitymisen tai koulutusorganisaation todistuksen, mikä oli osa paljon laajempaa pätevöitymistä (taulukko 6.) Tutkittaessa näitä vastauksia, on pidettävä mielessä että suurin osa vastaajista otti osaa verrattain pitkäkestoisiin kursseihin. How were you registered in % n this training course I registered myself 84,3% 43 I was approached and 5,9% 3 registered by the training organisation I was registered by my 7,8% 4 employer Other 2,0% 1 Total 100% 51 Taulukko 5. Kurssi-ilmoittautumisen toteutustavat 8

9 What kind of Chosen Not chosen /Missing certificate/qualification did you receive at the end of the training Nationally recognised 35,3 % (n=18) 64,7% (n=33) certificate/qualification Internationally recognised 2,0% (n=1) 98,0% (n=50) certificate/qualification A certificate from the training 47,1% (n=24) 52,9% (n=27) organisation for successfully completing a course, which is a part of a larger qualification Just a certificate from the 3,9 % (n=2) 96,1 % (n=49) training organisation for completing the course No certificate at all 9,8 % (n=5) 90,2% (n=46) Taulukko 6. Kursseista saatujen todistusten tyypit Koulutuksen toteutuksen tavat Koulutuksen osallistujaryhmältä kysyttiin myös heidän viimeksi osallistumiensa kurssien toteutustavoista. Tyypillisesti koulutus tapahtui joko koulutusorganisaation tarjoamissa tiloissa, kotona tai molemmissa.(taulukko 7). Where did most of the activities of this training take place Chosen Not chosen/missing At my workplace 7,8 % (n=4) 92,2% (n=47) In other facilities provided 2,0% (n=1) 98,0% (n=50) by my employer In the facilities provided by 70,6% (n=36) 29,4% (n=15) the training organisation At home 19,6% (n=10) 80,4% (n=41) At a communal space 11,8% (n=6) 88,2% (n=45) Other 6% (n=3) 9540% (n=48) Taulukko 7. Tilat joissa ICT:n tukemaan koulutukseen osallistuttiin Suurin osa ICT:n tukemista kursseista oli toteutettu käyttämällä yhdistettyä oppimista (taulukko 8.). Tyypillisiä kursseilla käytettäviä työkaluja olivat erityisesti Internetpohjaiset työkalut. Joitain oppimisympäristöjä kuten First Class, Oppinetti ja Verkkosalkku mainittiin myös nimeltä. Joillain kursseilla oli mainittu käytettäväksi internetissä toteutettettuja etäkonferensseja, mutta yksikään vastaajista ei maininnut puhelimitse toteutettavia keskustelutapaamisia (taulukko 9.) Can you describe your % n training course as Distance learning without a 3,9% 2 tutor Distance learning, tutorassisted 2,0% 1 Blended learning 86,3% 44 9

10 Face to face learning aided by 7,8% 4 electronic material Total 100% 51 Taulukko 8. ICT:n avulla toteutettujen kurssien toteutustapa What means were used to provide IT-support to your training Internet-based E-learning platforms Web-sites Teleconferences Chat-rooms or discussion groups Electronic materials CD-ROMs, DVDs, Videos, audio tapes Telephone Telephone conferences (more than 2 participants) Telephone tutorials TV Special educational broadcasts Other % of the respondents chose this alternative 90,2% (n=46) 60,8% (n=31) 80,4% (n=41) 5,9% (n=3) 15,7% (n=8) 17,6% (n=9) 0,0 % (n=0) 11,8 % (n=6) 15,7% (n=8) 10,0% (n=5) Taulukko 9. Työkalut joita ICT:n tukemassa koulutuksessa on käytetty Koulutukseen osallistumisen motivaatio Suurin osa vastaajista ilmoitti odottaneensa ICT:n tukemalta kurssilta mahdollisuutta saada tietoa aiheesta joka heitä kiinnostaa. Yksi kolmesta vastaajasta (yhdeksäntoista 51:stä) mainitsi myös odottavansa kurssin olevan hyödyllinen työpaikan löytämisessä ja auttavansa heitä jatkamaan nykyisessä työssään. How did you expect to benefit from this training course, when you started It would allow me to get a job/continue with my present job I expected a promotion at present job Chosen as benefit by the respondents, n 19 I expected a salary increase 2 It would enable me to apply 10 for a new/better job It would take forward my 37 personal interests/ development I did not expect the training to be beneficial at all Taulukko 10. ICT:n tukemasta koulutuksesta odotetut hyödyt

11 Varsinaiset saadut hyödyt poikkesivat hieman ennalta odotetuista. Kuitenkin, suurin osa vastaajista ilmoitti, että he kokivat saaneensa tietoa henkilökohtaisesti mielenkiintoisista aiheista. Koulutus myös auttoi vastaajia saamaan tai hakemaan parempaa työtä. (taulukko 11). Have you actually had any benefit from this training course It allowed me to get a job/continue with my present job I got promoted at present job I got a salary increase I applied for a new/better job I took forward my personal interests/development The training was not beneficial at all Other Chosen %, n 23,5% (n=12) 0% (n=0) 0% (n=0) 19,6% (n=10) 60,8% (n=31) 9,8% (n=5) 12,0% (n=6) Taulukko 11. ICT:n tukemista kursseista saadut hyödyt. Melkein kaikki vastaajista (95,9%) ilmoittivat olevansa halukkaita osallistumaan koulutukseen uudelleen. Vain 4,1% ilmoitti että he eivät todennäköisesti enää osallistu ICT:n tukemaan koulutukseen. Syyksi he mainitsivat koulutuksen olevan hyödytöntä, ja että heidän täytyy keskittyä työntekoon ennen kuin pystyvät osallistumaan seuraavaan kurssiin. Kuitenkaan nämä kommentit eivät kohdistuneet koulutusmetodeja kohtaan, vaan jatkuvaa koulutusta yleensä. Suurin osa koulutusorganisaatioista ei nähnyt ICT:n tukemaa koulutusta liian kalliina. Heistä myös tuntui heillä olleen tarpeeksi tietoa ICT:stä ja hyvät tarvittavien laitteiden käyttömahdollisuudet koulutuksen aikana. Yleisesti ottaen vastaajat olivat sitä mieltä, että ICT:n tukema koulutus on motivoivampaa heille kuin perinteinen koulutus, ja he myös korostivat sen joustavuutta. Kuitenkin, melkein puolet vastaajista (48,8%) koki, että opiskelu IT:n kanssa oli aikaakuluttavampaa kuin mitä he olivat odottaneet (taulukko 12.) Regarding your experience of ITsupported Agree Disagree training, please state whether you agree or disagree with the following statements. The cost was too high 19,5 % (n=8) 80,5 % (n=33) I had good access to the technical equipment 95,7% (n=44) 4,3 % (n=2) needed for the course I had not enough computer knowledge and 7,0% (n=3) 93,0 % (n=40) skills for the course IT-tools made learning easier 88,1% (n=37) 11,9% (n=5) Studying with IT support is more timeconsuming 48,8% (n=21) 51,2% (n=22) than I expected The training organisation had a good support 77,5% (n=31) 22,5% (n=9) system for the participants Using IT-tools in the training course saved time 77,5% (n=31) 22,5% (n=9) 11

12 IT-supported training was more motivating for me than taking a traditional training course The most notable advantage of IT-supported training is the flexibility of training times 79,5% (n=35) 20,5% (n=9) 92,9% (n=39) 7,1% (n=3) Taulukko 12. Koulutukseen osallistuneiden mielipiteet ICT:n tukemaan koulutukseen liittyvistä väitteistä Kontrolliryhmä Kontrolliryhmä oli jaettu kahteen eri ryhmään vastaajien aiempien jatkokoulutuskokemusten perusteella. Tämä oli tehty koska syyt osallistumatta jättämiseksi ovat yleensä hyvin moninaiset ja tässä tutkimuksessa oli tarpeellista määrittää ICT:n tukemaa koulutusta koskevat asenteet, koulutuksen potentiaali sekä rooli vastaajien keskuudessa tarkemmin. Kumpikaan kontrolliryhmä ei ollut ottanut osaa aiemmin ICT:n tukemaan koulutukseen. Kontrolliryhmädatassa mikä oli saatu Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselyssä, ei ollut merkittävää tilastollista eroa kahden eri ryhmän välillä (taulukko 13.) Control group: Training needs of SMEs in Southern Ostrobotnia region survey People who have Received Training during the last year People who have not Received Training during the last year Sex Men 65,5 % (n=97) 76,2% (n=176) Women 34,5% (n=51) 23,8% (n=55) Age class up to 35 years 15,8 % (n=23) 15,2% (n=35) years 83,6% (n=122) 81,4% (n=188) over 65 years 0,7% (n=1) 3.5% (n=8) Education background No school degree 0 0 Completed compulsory education 13,9% (n=20) 25,1% (n=56) Received secondary (post-compulsory) 50,0% (n=72) 50,2% (n=112) school or technical college Received higher technical education 18,8% (n=27) 14,8% (n=33) Received university education 17,4% (n=25) 9,9% (n=22) Internet connection at work Dial-up (PSDN, slow) 5,4% (n=8) 6,1% (n=14) ISDN (a little faster than dial up 0,0% (n=0) 0,4% (n=1) Broadband (ADSL, fast) 78,0% (n=115) 72,7% (n=168) No Internet connection at all 14,2% (n=21) 16,0% (n=37) I do not know 2,7 % (n=4) 4,8% (n=11) Work Status (a) Employee of a micro-enterprise (up to 10 staff) (b) Employee of a small enterprise (11-50 staff) (c) Employee of a medium enterprise ( staff) 2,0% (n=2) 5,6% (n=13) (d) Self-employed, entrepreneur 98,0% (n=145) 94,4% (n=218) (e) Unemployed

13 (f) other Taulukko 13. Kontrolliryhmien profiilit edellisen koulutuksen perusteella. Tiedot Etelä-Pohjanmaan PKyritysten koulutustarpeet kyselystä. Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselyssä ilmaistujen potentiaalisten koulutustarpeiden laajuus oli suuri, ja monet ilmoittivat useamman kuin yhden osaalueen. Tässä avoimessa kysymyksessä koulutuksen toteutuksen tapaa ei oltu määritelty. Yhteensä 381 PK- yritystä vastasivat ja karkeasti ryhmitellen vaikuttaa että taidot, jotka liittyvät liikkeenjohtoon ovat suurimmassa koulutuksen lisäämisen tarpeessa. 134 vastauksessa viitattiin tähän aiheeseen liittyviin asioihin; IT kykyjen kehittämistä tarvitsi 58 vastaajaa, 24 liittyi teknisiin kykyihin ja 86 olivat muita tarpeita. 216 vastaajaa ilmoitti, ettei heidän organisaatiossaan ollut koulutustarvetta tai että he eivät tienneet jos sellaisia oli. Liiketoimintakykyjen alueella, koulutusta liittyen markkinointi- ja myyntitaitoihin, asiakaspalveluun ja asiakassuhteiden hallintaan sekä kirjanpitoon kaivattiin eniten. Myös tarve johtamistaidoille ja johdon koulutukselle oli olemassa, kuten myös tiimityöskentelykoulutukselle sekä yhteistyö, vuorovaikutus- ja kehityskeskustelukoulutuksille. Muutaman vastaajan mielestä koulutustarpeita esiintyy myös yleisessä yritystoiminnan hallinnassa, verotuksessa, omistajan vaihdossa, lainsäädännössä kuten säädöksissä työajoista, palkanmaksuista sekä kv- kaupasta. Suurin osa vastauksista koski IT- taitoja. Tarkemmissa vastauksissa IT- taidot oli eritelty koskemaan ohjelmointia, web-sivujen tekemistä, tiettyjen ohjelmistojen käyttöä jne. Liiketoimintaosaamiseen liittyen IT- taitoja mainittiin tarvittavaksi myös kirjanpidossa, myynnissä ja laskutuksessa ja varastojen sekä materiaalien hallinnassa. Teknisten taitojen ryhmään mukaan luettiin koulutustarpeet esim. taloudellista ajamista kohtaan, erityisajokorttien suorittamista kohtaan, erityistaitoihin hitsaukseen liittyen, tulityöskentelyyn ja muita vastaavia kohtaan. Koska vastaukset olivat useasti hyvin yleisellä tasolla, ei ollut helppoa sanoa mitkä koulutustarpeet ovat varsinaisesti teknisiä ja mitkä pystyttäisiin lukemaan osaksi ryhmää muu. Tässä kategoriassa tarpeet esim. kieltenopetusta kohtaan oli yleensä esitetty lyhyesti, yhdellä maininnalla. 61,3% kontrolliryhmän vastaajista oli ottanut aiemmin osaa jatkokoulutukseen. 38,7 prosentilla ei ollut aiempaa jatkokoulutuskokemusta. Näiden kahden eri vastaajaryhmän välillä oli eroja, mutta otantakoko on liian pieni yleistysten tekemiseen (taulukko 14.) Tästä huolimatta, ryhmässä joka oli ottanut osaa koulutukseen aiemmin, oli huomattavasti enemmän naisia. Ero oli myös tilastollisesti merkittävä (p=0,027). Tämä saattaa viitata naisten olevan aktiivisempia osallistumaan jatkokoulutukseen, mutta kuten mainittu, pienillä vastaajamäärillä johtopäätösten tekemisessä täytyy olla varovainen. Control group from e-survey People who have Received Training earlier (n=19) People who have not Received Training earlier (n=12) Sex Men 26,3 % (n=5) 66,7 % (n=8) Women 73,7 % (n=14) 33,3 % (n=4) Age class up to 35 years 10,5 % (n=2) 33,3 % (n=4) 13

14 36-65 years 78,9 % (n=15) 58,3 % (n=7) over 65 years 10,5 % (n=2) 8,3 % (n=1) Education background No school degree 0 % 0 % Completed compulsory education 5,9 % (n=1) 0 % Received secondary (post-compulsory) 17,6 % (n=2) 58,3 % (n=5) school or technical college Received higher technical education 35,3 % (n=6) 33,3 % (n=4) Received university education 41,2 % (n=7) 8,3 % (n=1) Place of residence Village up to residents 55,6 % (n=10) 50,0% (n=6) Town from to residents 22,2 % (n=4) 50,0% (n=6) Small City from to ,7 % (n=3) 0% residents City more than residents 5,6 % (n=1) 0% Internet connection at home Dial-up (PSDN, slow) 5,3 % (n=1) 8,3 % (n=1) ISDN (a little faster than dial up) 0% 0% Broadband (ADSL, fast) 94,7% (n=18) 91,7% (n=11) No Internet connection at all 0% 0% Internet connection at work Dial-up (PSDN, slow) 6,7 % (n=1) 0% ISDN (a little faster than dial up) 0% 0% Broadband (ADSL, fast) 93,3 % (n=14) 100% (n=10) No Internet connection at all 0% 0% I do not know 0% 0% Work Status (a) Employee of a micro-enterprise (up to 10 staff) (b) Employee of a small enterprise (11-50 staff) (c) Employee of a medium enterprise ( staff) 0 % 8,3 % (n=1) 0 % 0 % 16,7 % (n=3) 8,3 % (n=1) (d) Self-employed, entrepreneur 50,0 % (n=9) 75,0% (n=9) (e) Unemployed 11,1 % (n=2) 0% (f) other 22,2 % (n=4) 8,3 % (n=1) Taulukko14. Vastaajaryhmien profiilit vastaajien aiempien koulutuskokemusten perusteella. Tiedot sähköpostikyselystä Jatkokoulutusta aiemmin saanut ryhmä 90,4% yrittäjistä, jotka olivat ottaneet osaa jatkokoulutukseen (haastateltu osana Etelä- Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet-tutkimusta) vuonna 2006, olivat ottaneet osaa myös myös lyhytaikaiseen koulutukseen jonka kesto oli alle kuukauden. 5,8% otti osaa kuukaudesta kahteen kestävään koulutukseen, ja vain 3,8% otti osaa yli kolme kuukautta kestäneeseen koulutukseen. Taulukossa 15 on esitetty näiden yritysten arvioitujen koulutuspäivien määrä vuonna working days, mean working days, median 14

15 The training days/company in the last year (2006) The training days/person in the last year (2006) The training days/person in the one-man companies in the last year (2006) (i.e. the entrepreneur s training days) 10,62 5,00 5,74 2,50 8,94 3,00 Taulukko 15. Saadun koulutuksen määrä viime vuonna (2006) 66,2% vastaajista jotka olivat ottaneet osaa jatkokoulutukseen, ilmoittivat että he tai heidän henkilökuntansa tulevat osallistumaan koulutukseen jälleen seuraavana vuonna. Vain 14,2% näki että he tai heidän henkilökunta ei tule ottamaan osaa minkäänlaiseen jatkokoulutukseen seuraavan vuoden aikana. Ero oli myös tilastollisesti merkittävä (p<0,001) (taulukko 21.) Tulokset kontrolliryhmän sähköpostikyselystä osoittavat että suurin osa henkiöistä, jotka ovat osallistuneet aiemmin koulutukseen, ovat osallistuneet enemmän kuin viiteen kurssiin. How many training courses have you participated in after you finished your initial education? one % of the respondents 26,3% (n=5) ,8% (n=3) ,3% (n=5) over 10 31,6% (n=6) total 100,0% (19) Taulukko 16. Osallistuminen aiempiin koulutuksiin. Tiedot sähköpostikyselystä. Aiemmat koulutuskurssit liittyivät joko liiketoimintaosaamiseen (22,2%), IT- taitoihin (27,8%) tai muihin aiheisiin (50,0%) liittyen lähinnä erityisvaatimuksiin jossain tietyssä liiketoimintasektorissa. Tyypillisesti koulutukset olivat joko erittäin lyhyitä (47,4%) tai kestivät kauemmin kuin 3 kuukautta (47,4%). Opiskelijat itse kattoivat suurimman osan koulutuksen kustannuksista, vaikka täytyy pitää mielessä että useat vastaajista olivat yrittäjiä, jolloin osan kustannuksista voidaan ohjautuvan työnantajalle (taulukko 17). Who covered the cost of the training? % of the responses My employer all of it 16,7 % Myself all of it 44,4 % Fully subsidized by Public funds (e.g. 22,2 % National/Local Government, EU, etc) Other 16,7 % Total 100,0% Taulukko 17. Vastaukset kysymykseen Kuka korvasi koulutuksesta aiheutuneet kustannukset? Tiedot sähköpostikyselystä. Suurin osa vastaajista (78,9%) ilmoittautui kursseille itse. Tyypillisesti he saivat kurssin jälkeen ainoastaan organisaation oman todistuksen tai sertifikaatin suoritetusta kurssista, tai todistuksen joka oli osa laajempaa kansallista pätevöitymistä (taulukko18). 15

16 What kind of certificate/qualification did you % of the responses receive at the end of the training? Nationally recognised certificate/qualification 22,2 % Internationally recognised certificate/qualification A certificate from the training organisation for successfully completing a course, which is a part of a larger qualification 11,1 % 38,9 % Just a certificate from the training organisation 38,9 % for completing the course No certificate at all 27,8 % total 100,0% Taulukko 18. Koulutuskursseilta saadut todistukset. Tiedot sähköpostikyselystä. Suurimmat hyödyt mitä vastaajat ilmoittivat saaneensa koulutuksesta, oli heidän oman henkilökohtaisen mielenkiinnon kohteensa edistäminen ja henkilökohtainen kasvu. Muutama vastaaja mainitsi mahdollisuudesta hakea uutta, parempaa työtä. Lisäksi muutama vastaaja koki että koulutus ei ollut heille hyödyllistä (taulukko 19.) How did you benefit from the training % of the respondents course? chosen this alternative It allowed me to get a job/continue with my 5,3 % present job I got promoted at present job (higher position) 0% I got a salary increase 5,3 % I applied for a new/better job 10,5 % I took forward my personal 68,4 % interests/development The training was not beneficial at all 10,5 % Other 0% Taulukko 19. Hyödyt mitä kontrolliryhmän vastaajat joilla oli aiempaa jatkokoulutuskokemusta, kokivat saaneensa. Tiedot sähköpostikyselystä. Kuitenkin suurin osa vastaajista, jotka vastasivat tähän kysymykseen (88,2%), olivat halukkaita ottamaan osaa jatkokoulutukseen uudelleen tulevaisuudessa. Would you be interested in participating again to this kind of vocational training? Yes 88,2 % No 11,8 % Total 100,0% % of the control group respondents with previous continuing training history Taulukko 20. Halu ottaa osaa uudelleen koulutukseen. Tiedot sähköpostikyselystä. Ne, jotka eivät olleet halukkaita osallistumaan jatkokoulutukseen enää tulevaisuudessa ilmoittivat syyksi työkiireistä johtuvan ajan puutteen 16

17 Vastaajat jotka eivät olleet osallistuneet jatkokoulutukseen aiemmin Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet - kontrollitutkimuksessa haastatelluista yrittäjistä 60,6% ei ollut ottanut osaa koulutukseen viimeisen vuoden aikana. Heistä 67,5% ei uskonut osallistuvansa koulutukseen myöskään seuraavana vuonna. Heidän tulevaan koulutukseen osallistumisnäkymät olivat selvästi alhaisempia kuin niiden yrittäjien jotka olivat jo osallistuneet koulutukseen. Ero oli myös tilastollisesti merkittävä (p<0,001). Will you or your personnel take part to continuing training or courses during the next year (2007) People, who have received training People, who have not received training Yes 66,2 % (n=98) 19,0% (n=44) No 19,6 % (n=29) 67,5% (n=156) I do not know 14,2 % (n=21) 13,4 % (n=31) total 100,0% (n=148) 100,0% (n=231) Taulukko 21. Kontrolliryhmän tulevaisuuden koulutusaktiivisuus riippuen aiemmasta koulutuksesta. Tiedot Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselystä Kontrollikyselyn vastaajaryhmä, joka ei ollut ottanut osaa koulukseen aiemmin, oli erittäin pieni (n=10). Tämä täytyy pitää mielessä analysoitaessa tuloksia, joita parhaimmillaankin voi pitää ainoastaan suuntaa-antavina. Sähköpostikyselyn vastaajaryhmän tulokset osoittavat, että kaksi kolmasosaa (63,6%) vastaajista jotka eivät olleet ottaneet osaa jatkokoulutukseen aiemmin, ovat harkinneet jonkinlaiseen koulutukseen osallistumista. Aihepiirit joita oli mainittu, olivat liiketoimintataidot sekä IT- taidot. Noin puolet (55,6%) olivat kiinnostuneet tässä työuransa vaiheessa ottamaan osaa koulutukseen. Suurimpana esteenä osallistumiselle oli mainittu seuraavat Minulla ei ole aikaa työkiireiden takia (n=7) Minulla ei ole aikaa perhesyiden takia (n=4) Se on liian kallista (n=3) Minulla ei ole tietoa koulutuksista (n=2) Minun täytyisi matkustaa liian kauas osallistuakseni (n=1) Merkittävimpinä hyötyinä vastaajat uskoivat, että toiset ihmiset heidän asemassaan saavuttaisivat seuraavia: He voivat edistää omaa henkilökohtaisen kiinnostuksen kohdettaan(n=10) Se auttaa heitä saamaan paremman työn/jatkamaan paremmin nykyisessä työssään (n=9) Se auttaa heitä saamaan palkankorotuksen (n=2) Se auttaa heitä hakemaan parempaan työhön (n=2) Se auttaa heitä saamaan ylennyksen heidän nykyisessä työssään (n=1) He eivät hyödy pelkästä koulutuksesta (n=1) 17

18 Vastaajat eivät uskoneet kovinkaan laajasti, että jatkokoulutus auttaisi heitä saamaan palkankorotuksen tai ylennyksen tai että se auttaisi heitä jatkamaan paremmin nykyisessä työssään. Toisaalta kuitenkin, he olivat yksimielisiä siitä että jatkokoulutus tulevaisuudessa tulee auttamaan heitä uuden työpaikan saamisessa ja auttaa nykyisen työn jatkamisessa Näkökulmia ammatillisen koulutuksen jatkamiseen IT:n tukemin keinoin Ryhmä joka on saanut aiemmin jatkokoulutusta Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet- kontrolliryhmädatan perusteella, 35,1% vastaajista arvioi henkilökuntansa osallistuvan ICT:n tukemaan koulutukseen seuraavien 3 vuoden kuluessa. Kahden eri ryhmän välillä oli myös tilastollisesti merkittävä ero (p= 0,006). Ihmiset, jotka olivat osallistuneet jonkinlaiseen jatkokoulutukseen aiemmin, näkivät todennäköisempänä osallistumisensa ICT:n tukemaan koulutukseen tulevaisuudessa (taulukko 23.) Pyydettäessä vastaajia tarkentamaan, millaista tämän ICT:n tukeman koulutuksen tulisi olla, heillä oli ongelmia arvioida asiaa. Seuraavanlaiset vastaukset nousivat esille: Ei osaa sanoa vielä (n=14) Yhdistettyä oppimista, teoriaa internetissä, käytäntöä työpaikalla, henkilökohtaisia kontakteja muihin osanottajiin (n=13) Kauppaa ja hallintoa (mukaan luettuna markkinointi) (n=7) Muita erityisiä aiheita (esim. ICT, ravintolalainsäädäntö, lääketiede) (n=7) Jos sopiva koulutus tai kurssi on tarjolla (n=6) Omaan ammattiin liittyvää (n=5) Vastaajille oli vaikeaa myös arvioida PK- yrityksille ja yrittäjille suunnatun ICT:n tukeman koulutuksen ongelmia: Ei osaa sanoa (n=57) Ajan puute (n=23) Ei sopivaa liiketoimintasektorille, käytännön harjoittelun puute (n=13) Infrastruktuurin puute (n=10) ICT:n tukema koulutus on liian etäistä, henkilökohtaisen vuorovaikutuksen puute (n=9) ICT osaamisen puute (n=9) Ei kiinnostusta/motivaatiota (n=8) Ei tarpeeksi tietoa mahdollisuuksista sekä sopivien kurssien löytämisen vaikeus (n=8) Yrittäjien ikä (n=2) Ei merkittäviä ongelmia (n=1) Sähköpostikyselyn mukaan, 76,5% vastaajista jotka olivat ottaneet osaa jatkokoulutukseen olivat kuulleet ICT:n tukemasta koulutuksesta. 75,0% ilmoitti että heitä kiinnostaisi ottaa osaa ICT:n tukemaan koulutukseen. Syinä he mainitsivat mm. mahdollisuuden päivittää helposti tietojaan ilman matkustamista sekä joustavan 18

19 oppimissysteemin. Myös mahdollisuus saada uusia sosiaalisia kontakteja osanoton kautta mainittiin. Yleisesti ottaen tämä ryhmä näki, ettei ICT- taitoihin tai infrastruktuuriin liittynyt mitään ongelmia jotka estäisivät ICT:n tukemien kurssien toteuttamista. Kuitenkin vain noin kolmannes näki ICT:n tukeman koulutuksen motivoivampana kuin perinteisten koulutusmetodien (taulukko 22.). He myös näkivät että ICT:n tukema koulutus vie enemmän aikaa kuin ihmiset etukäteen arvelevat (73,3%) Statement agree, % disagree, % n (a) The cost is too high 63,6 % 36,4 % 11 for such a course (b) I have good access to the technical equipment needed for such a course 87,5 % 12,5 % 16 (c) I have not enough computer knowledge and skills for a course of this type (d) Information Technology makes learning easier (e) Studying with IT support (e learning) is more time consuming that most people think (f) Training organisations must have a good support system for the students g) Using Information Technology in a training course saves time (h) e-learning is more motivating for me than taking a traditional training course (n) The most notable advantage of e-learning is the flexibility of training times 22,2 % 77,8 % 18 78,6 % 21,4 % 14 73,3 % 26,7 % ,0% 0% 18 80,0 % 20,0 % 15 35,7 % 64,3 % 14 93,3 % 6,7 % 15 Taulukko 22. Sähköpostikysely- kontrolliryhmän vastaajien mielipiteitä jotka aikovat osallistua tulevaisuudessa ICT:n tukemaan koulutukseen. Hieman ristiriitaisesti verrattuna edellisiin vastauksiin, sähköpostikyselyn vastaajat näkevät merkittävimpänä ICT: n liittyvänä ongelmana maaseutualueilla tukipalveluita tarjoavien ammattilaisten puutteen sekä IT- lukutaidottomuuden. Ongelmat joita mainittiin, olivat: IT- lukutaidottomuus on laajalle levinnyttä (n=10) Opiskelijalle tukea tarjoavien ammattilaisten puute (n=10) Ihmisten keskuudessa maaseutualueilla oleva uskomus ettei IT taitoja tarvita (n=4) Tietokoneen ja internet-yhteyden hankkiminen on liian kallista (n=2) 19

20 Sopivaa infrastruktuuria ei ole olemassa (n=2) Vastaajaryhmä joka ei ole saanut jatkokoulutusta aiemmin Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet- tutkimukseen perustuvan kontrolliryhmän vastausten perusteella 20,8% tästä ryhmästä arvioi heidän henkilöstönsä osallistuvan ICT- tuettuun koulutukseen seuraavien kolmen vuoden aikana. 44,2% piti tätä epätodennäköisenä (taulukko 23). Please estimate, will you or your personnel take part to the ICT supported training within the next three years? People, who have received training People, who have not received training Yes 35,1% (n=52) 20,8% (n=48) No 33,1% (n=49) 44,2% (n=102) I do not know 31,8% (n=47) 35,1% (n=81) Total 100,0% (n=148) 100,0% (n=231) Taulukko 23. Arviot tulevasta osanotosta ICT:n tukemaan koulutukseen (p=0,006) Myös vastaajat jotka eivät ole saaneet aiempaa jatkokoulusta, pitivät vaikeana kuvailla millaisista ICT:n tukemista kursseista he saattaisivat olla kiinnostuneita. Seuraavia asioita mainittiin: Ei osaa sanoa vielä (n=15) Liiketoiminta ja hallinto (mukaan luettuna markkinointi) (n=11) Jos on olemassa sopiva kurssi tai koulutusta (n=6) Omaan ammattiin liittyvä (n=6) Yhdistettyä oppimista, teoriaa Internetissä, käytännön osuus työpaikoilla, henkilökohtaiset kontaktit toisiin osanottajiin (n=4) Muut aiheet (esim. ICT, moottoriajoneuvot, rakennusala) (n=4) Pelkästään internetissä toteutettua koulutusta (n=2) Heille oli vaikeaa arvioida PK-yrityksille suunnatun, ICT:n avulla toteutetun koulutuksen suurimpia ongelmia. Seuraavat asiat nousivat kuitenkin pintaan: En osaa sanoa (n=91) Ajan puute (n=37) ICT- taitojen puute (n=19) Ei sovellu liiketoimintasektorille, käytännön harjoittelun puute (n=9) Ei tarpeeksi tietoa mahdollisuuksista sekä sopivien kurssien löytämisen vaikeus (n=9) Ei kiinnostusta/ motivaatiota (n=8) ICT:n tukema koulutus on liian etäistä, henkilökohtaisen vuorovaikutuksen puute (n=4) Yrittäjän ikä (n=4) Ei merkittäviä ongelmia (n=3) Infrastruktuurin puute(n=2) 20

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY

EURACADEMY OBSERVATORY EURACADEMY OBSERVATORY A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMEs, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS The Demand for ICT-supported Training - Surveys

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle

Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle Yrittäjyydestä virtaa maaseudulle voiko sitä opiskella verkossa? Yrittäjyyskasvatuksen 2011 konferenssi e-ruralnet hankeen workshop 27.1.2011 Seinäjoki Pia Kattelus www.helsinki.fi/ruralia 7.2.2011 1 e-ruralnet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Using Webcasting to Enhance University Level Education

Using Webcasting to Enhance University Level Education Using Webcasting to Enhance University Level Education Case study: Mikkeli Business Campus By: Marco Villarreal Sisällys Tutkimuksen tarkoitus ja laajuus Case-tilanteen esittely Trendejä etäopetuksessa

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1 ESOMAR-terveiset Maris Tuvikene Julkinen 1 Taustaa Markkinatutkimuksessa tunnistetaan kahdenlaista tietoa: Subjektiivinen: mielipiteet, tunteet, aikomukset, harkinta, preferenssi Objektiivinen: käyttäytyminen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Please note! This is a self-archived version of the original article. Huom! Tämä on rinnakkaistallenne.

Please note! This is a self-archived version of the original article. Huom! Tämä on rinnakkaistallenne. Please note! This is a self-archived version of the original article. Huom! Tämä on rinnakkaistallenne. To cite this Article / Käytä viittauksessa alkuperäistä lähdettä: Lehto, T. 2017. Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction

Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction 23.11.2017 @14:00 15:30 Bio- and circular economy matchmaking event: From Waste to Valuables Ohjelma / Agenda 14.05 14.20 Puurakentaminen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Sosioekonominen asema / Socioeconomic status Maatalousyrittäjä 18,4 8,2 12,2 2,6 19,1 76,0 8 Farmer Muu yrittäjä 46,8 23,8 29,3 2,3 2 2,4 7 7 Entrepre

Sosioekonominen asema / Socioeconomic status Maatalousyrittäjä 18,4 8,2 12,2 2,6 19,1 76,0 8 Farmer Muu yrittäjä 46,8 23,8 29,3 2,3 2 2,4 7 7 Entrepre 174 53 Kuntien, valtion ja yksityisten alueet Municipal, state and private areas Koko väestö Total population Sukupuoli / Sex Nainen Female Mies Male Ikä / Age 15 24 25 44 45 64 65 74 * Kunnan alue Municipal

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE projekti no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 Projektin rahoittaa Euroopan Kommissio/ Lifelong

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting 4.4.2014 Asialista/Agenda Uudet tohtoriohjelman ohjeet Laitoksen pelastussuunnitelma Tiloihin liittyviä asioita Kehityskeskustelut keväällä 2014 koko henkilökunnan

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit 2011 19 september 23 september ICT in education Minna Taivassalo-Salkosuo Opintovierailut ohjelman tiedotustilaisuus 12.1.2012 Study visitors from

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot