EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille"

Transkriptio

1 EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille sekä kontrolliryhmälle (WP.3.2) Maaraportti, Suomi Anne Matilainen, Pia Kattelus Helsingin Yliopisto, Ruralia Instituutti 2007

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Metodologia Vastaajien profiili...5 Koulutukseen osallistuneet Ongelmat kyselyä suoritettaessa Tulokset Koulutukseen osallistuneet Tietoa koulutuksesta Koulutuksen toteutuksen tavat Koulutukseen osallistumisen motivaatio Kontrolliryhmä Täydennyskoulutusta aiemmin saanut ryhmä Vastaajat jotka eivät olleet osallistuneet täydennyskoulutukseen aiemmin Näkökulmia ammatillisen koulutuksen jatkamiseen ICT:n tukemin keinoin ICT:n tukemaa koulutusta saaneiden henkilöiden sekä kontrolliryhmän vertailu Tieto koulutuksesta Motivaatio koulutukseen osallistumiselle Vastaajien mielipiteet Johtopäätökset Lähteet Taulukkoluettelo Liiteluettelo...32 Liite 1. Kysymyslomake koulutukseen osallistuneille...33 Liite 2. Kysymyslomake kontrolliryhmälle...39 Liite 3. Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselyn kysymyslomake

3 1. JOHDANTO Lissabonin sopimuksen mukaisen kilpailukykyisen tietoyhteiskunnan rakentamiseksi vuoteen 2010 mennessä, on elinikäiselle oppimiselle asetettu tavoite saavuttaa vähintään 12,5 % keskimääräinen taso EU-25:ssä. EU:n Joint Employment raportin 2003/2004 mukaan merkittäviä käytäntöjen muutoksia saatetaan vaatia vuoteen 2006 mennessä, että kaikille pystyttäisiin takaamaan mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Tieto- ja kommunikaatioteknologialla (ICT; information and communication technology) voi olla merkittävä rooli tässä uudistuksessa, koska se mahdollistaa eri EU -maiden sekä urbaanien ja maaseutualueiden välillä vallitsevan osaamiskuilun pienenemisen. Tämän raportin tarkoitus on esittää tulokset kahdesta eri kyselystä, jotka kartoittavat ICT:n tukemaan elinikäiseen oppimiseen kohdistuvia vaatimuksia ja rajoitteita. Kyselyjen tarkoituksena oli kerätä tietoa kokemuksista, asenteista ja koulutustarpeista maaseudun asukkailta, jotka ovat osallistuneet ICT- tuettuun koulutukseen, sekä niiltä, jotka eivät ole osallistuneet tällaiseen koulutukseen. Ensimmäisessä kyselyssä kerättiin tietoa ICT- tuettuun koulutukseen osallistujilta. Kohderyhminä olivat maaseutualueiden PK -yritysten työntekijät ja mikroyritysten henkilöstö, kuten myös työttömät työnhakijat. Tulosten perusteella luotiin kouluttautujista profiili suhteuttaen ICT:n käyttöä heidän sosioekonomiseen taustaansa ja henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa sekä koulutuksesta saatujen hyötyjen vaikutuksia heidän henkilökohtaiseen kehitykseensä. ICT:n tukemaan koulutukseen osallistujien voidaan nähdä ilmaisevan niitä koulutustarpeita, joita ICT:llä tuettuun koulutukseen kohdistuu. Toinen kysely suunnattiin samantyyppisiä ominaisuuksia edustaville henkilöille, jotka työskentelivät maaseutualueiden PK -yrityksissä tai etsivät työtä kyseisiltä alueilta, mutta eivät ole osallistuneet ICT:n tukemaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tämän kyselyn tarkoituksena oli määrittää ICT:n tukemaan koulutukseen kohdistuvat piilevät (latentit) tarpeet kuten tietoteknologian käyttömahdollisuus, mahdollisuus osallistua elinikäiseen oppimiseen sekä asenteet ja kulttuuri. Kyselytutkimukset ICT:n tukeman elinikäisen oppimisen hyödyntämisestä PK - yrityksissä, mikroyrityksissä sekä yrittäjien keskuudessa maaseutualueilla ovat osa Euracademy Observatory -projektia. Projektin tavoitteena on rakentaa systemaattista dokumentointia ICT:n tukemien opetusmenetelmien käytöstä maaseudun PK- ja mikroyritysten henkilöstön koulutuksessa Euroopassa. Vertailuaineistoa kerätään seitsemässä hankemaassa (Suomi, Kreikka, Unkari, Iso-Britannia, Saksa, Espanja ja Puola), ja se tullaan toistamaan säännöllisin aikavälein tietojen päivittämiseksi ja tarkentamiseksi. Tässä raportissa kuvataan kysyntää, mikä ICT:llä tuetulla koulutuksella tällä hetkellä on. Raporttia varten kootun aineiston pohjalta Euracademy Observatory tuottaa myös käyttäjätilastoja sekä rakentaa aiheeseen liittyvän internetpohjaisen tietopankin (ks. ICT tuetun koulutuksen kysyntää kuvaavan tiedon lisäksi Euracademy Observatory kerää aineistoa koulutuksen tarjonnasta, mitä kuvaa raportti Kysely koulutuksen järjestäjille (WP3.1.). 3

4 Kansalliset raportit yhdistetään yhteiseen vertailuraporttiin. Euracademy Observatory - projektin tulokset julkaistaan sähköisesti hankkeen web-sivuilla ja yhteenvetoraportti myös painettuna etenkin koulutusorganisaatioiden, hankkeen yhteistyökumppaneiden sekä päättäjien käyttöön. Euracademy Observatory - projekti rahoitetaan Leonardo da Vinci -ohjelmasta. 4

5 2. METODOLOGIA Tutkimuksen rakenne oli suunniteltu hyödyntämään kahta erilaista otantaryhmää, joista yksi koostuu, henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ICT:n tukemaan elinikäiseen koulutukseen, ja toinen kontrolliryhmästä, johon kuuluvat ne jotka eivät ole osallistuneet koulutukseen. Näiden kahden erityyppisen vastaajaotannan tarkoitus oli saada tietoa niin olemassa olevista, kuin piilevistä tarpeista ja kysynnästä ICT:n tukemaa oppimista kohtaan. Euracademy Observatoryn hankepartnerit suunnittelivat yhdessä kyselylomakkeen, joka käännettiin eri kielille. Suomessa lomakkeesta muokattiin sähköinen kysely, jota lähetettiin sähköpostisaatteen mukana linkkinä. Suomessa otanta koulutukseen osallistujista kerättiin käyttämällä apuna aiempaa WP.3.1- kyselyä. Noin 40 sellaista koulutusorganisaatiota, jotka olivat osallistuneet koulutuksen järjestäjille suunnattuun kyselyyn, pyydettiin keväällä 2007 välittämään koulutuksen osallistujakyselyä kohderyhmään kuuluville opiskelijoilleen. Vastauksia palautui 66, joista 51 voitiin käyttää koulutukseen osallistuneet -aineistossa. Kontrolliryhmää lähestyttiin monella eri tavalla riittävän suuren osallistujamäärän varmistamiseksi. Yksi keskeinen metodi olivat puhelinhaastattelut joita suoritettiin osana Etelä-Pohjanmaan PK -yritysten koulutustarpeet - tutkimusta. Euracademy Observatory - tutkimuksen tärkeimmät kysymykset liitettiin tähän tutkimukseen ja vastauksia kerättiin käyttämällä järjestelmällisiä puhelinhaastatteluita. Puhelinhaastattelu toteutettiin Seinäjoen Ammattikorkeakoulun markkinointitutkimusyksikössä keväällä Tutkimuksen otanta valittiin satunnaisesti Etelä- Pohjanmaan PK -yrityksistä, joista yhteensä 500 haastateltiin. Vastanneiden yritysten merkittävyyden varmistamiseksi Euracademy Observatory -tutkimuksen kannalta vain niiden yritysten vastaukset, joissa oli töissä alle 10 henkilöä, valittiin mukaa Euracademy Observatoryn aineistoon. Sen lisäksi, että Etelä-Pohjanmaa on pien- ja mikroyritysvaltaista, ne Euroopan Unionin määrittelyn mukaan sijaitsevat kaikkia maaseutualueella, joten yhteensä 435 haastattelua ja yritystä hyväksyttiin kontrolliryhmään. Etelä-Pohjanmaan PK -yritysten koulutustarpeet -tutkimuksen lisäksi kontrolliryhmäkysely lähetettiin sähköisesti n. 250:lle maaseudun matkailu- ja luontoyritykselle. Myös muutamaa koulutuksen tarjoajaa, jotka eivät tarjonneet ICT:n tukemaa koulutusta, lähestyttiin ja heitä pyydettiin välittämään kyselyä eteenpäin opiskelijoilleen. Toukokuun loppuun mennessä tälle kohderyhmälle lähetetyistä kyselyistä oli palautunut 57 vastausta, joista 31 voitiin käyttää osana aineistoa Vastaajien profiili Koulutukseen osallistuneet Koulutukseen osallistuja -kyselyyn tuli yhteensä 66 vastausta. Vastaajista 83,3% oli osallistunut aiemmin täydennyskoulutukseen ja 77,3% oli osallistunut ICT:n tukemaan koulutukseen. Tässä raportissa vain ne vastaajat, jotka olivat ottaneet osaa ICT:n tukemaan koulutukseen, hyväksyttiin vastaajaryhmään. 5

6 Karkeasti arvioiden kaksi kolmasosaa (68%) vastaajista oli naisia ja kolmannes (32%) miehiä. Enemmällä kuin kahdella kolmasosalla (70%) vastaajista oli korkeampi tekninentai yliopistokoulutus, ja he asuivat tyypillisesti kaupungeissa ( asukasta) tai pienissä kaupungeissa ( asukasta). Puolet (50,0%) koulutukseen osallistuneista oli erikokoisten yritysten työntekijöitä. 27,3% vastaajista oli yrittäjiä (Taulukko 1.). Kontrolliryhmä 46,7 prosenttia 435 yrityksestä joita Etelä-Pohjanmaan PK -yritysten koulutustarpeet kyselyyn haastateltiin, oli yhden hengen työllistäviä yrityksiä. 43,0% työllisti kahdesta viiteen henkeä (yrittäjä mukaan luettuna). 57,0% aineiston 435 yrityksen henkilöstöstä ei ollut saanut mitään täydennyskoulutusta viimeisen vuoden kuluessa. 85,5% niiden, jotka olivat ottaneet osaa täydennyskoulutukseen, koulutus oli kestänyt kuukauden tai vähemmän. 87,6% haastatelluista yrityksistä mainitsi, että heidän henkilöstönsä ei ollut ottanut osaa ICT:n tukemaan koulutukseen. Tässä raportissa tästä eteenpäin ainoastaan vastaajat näistä 381 yrityksestä on esitetty osana kontrolliryhmää. 60,6% näiden yritysten henkilöstöstä ei ollut saanut mitään täydennyskoulutusta viimeisen vuoden aikana, 38,8% vastaajista mainitsi että heidän henkilöstönsä on ottanut osaa koulutukseen viimeisen vuoden kuluessa ja 0,5% vastaajista ei osannut sanoa. 54,4% kontrolliryhmää koskevista sähköpostikyselyyn vastaajista ei ollut ottanut osaa ICT:n tukemaan koulutukseen aiemmin. Tässä raportissa vain nämä vastaajat on esitetty osana kontrolliryhmää. Kontrolliryhmän vastaajat puhelinhaastatteluista olivat pääasiassa yrittäjiä tai yrityksen omistajia (95,8%). Loput 4,2% olivat muuta henkilökuntaa. 71,7% vastaajista oli miehiä ja 28,3% naisia. Suurin osa heistä oli vuotta vanhoja ja heillä oli toisen asteen ammatillinen koulutus tai korkeakoulututkinto (taulukko 1.) Sähköpostikyselyn kontrolliryhmä oli myös pääasiassa muodostunut yrittäjistä. Tässä ryhmässä suurin osa vastaajista oli naisia, kun taas puhelinhaastattelun kontrolliryhmässä vastaajat olivat enimmäkseen miehiä (taulukko 1.) 6

7 Koulutukseen osallistuneet (n=51) Kontrolliryhmä Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselystä (n=381) Ikä 35 tai alle 20,0% 15,3% 19,4% vuotta 78,0 82,3% 71,0% yli 65 vuotta 2% 2,4% 9,7% Koulutustausta Ei taustakoulusta 0% 0 % 0 % Peruskoulu 16,0% 20,6 % 3,4% Perustason ammatillinen tutkinto 16,0% 50,1 % 34,5 % Toisen asteen tai opistotason ammatillinen 40,0% 16,5 % 34,5 % tutkinto Korkeakoulu tai amk-tutkinto 30,0% 12,7 % 27,6 % Asuinpaikka Kylä max.2000 asukasta 10,4% -- 53,3 % Pieni kaupunki asukasta 25,0% -- 33,3 % Kaupunki asukasta 39,6% -- 10,0 % Suuri kaupunki yli asukasta 25,0% -- 3,3 % Internet-yhteys kotona Modeemi tai PSDN (hidas) 4,1% 6,5 % ISDN (hieman modeemia nopeampi) 2,0% 0 % Laajakaista tai ADSL (nopea) 83,7% 93,5 % Ei internet-yhteyttä käytössä kotona 10,2% 0 % Internet-yhteys työpaikalla Modeemi tai PSDN (hidas) 2,5% 5,8 % 4,0 % ISDN (hieman modeemia nopeampi) 2,5% 0,3 % 0 % Laajakaista tai ADSL (nopea) 92,5% 74,8 % 96,0 % Ei internet-yhteyttä käytössä työpaikalla 2,5% 15,2 % 0% En osaa sanoa -- 3,9 % -- Asemasi työmarkkinoilla (a) Työntekijä mikroyrityksessä (max.10 työntekijää) (b) Työntekijä pienyrityksessä (11-15 työntekijää) (c) Työntekijä keskisuuressa yrityksessä ( työntekijää) 11,4% 52,2% 3,3 % 4,5% 0 % 34,1% 13,3 % (d) Yrittäjä 27,3% 47,8% 60 % (e) Työtön 4,5% 6,7 % (f) Muu (ole hyvä ja tarkenna) 18,2% (opiskelijoita, työntekijä suuryrityksess ä) Kontrolliryhmä sähköpostikyselystä (n=31) 16,7 % Taulukko 1. Koulutukseen osallistuneiden, puhelinhaastatellun kontrolliryhmän sekä sähköpostikysely kontrolliryhmän profiilit Ongelmat kyselyä suoritettaessa 7

8 Sähköpostikyselyjen vastausprosentti oli suhteellisen alhainen vaikkakin koulutuksen järjestäjät suostuivat auttamaan kyselyn välittämisessä opiskelijoilleen. Kyselylomakkeet olivat ehkä hieman liian monimutkaisia ja vaikeita ymmärtää. Myös osa kysymyksistä ja vaihtoehdoista eivät olleet maakohtaisesti relevantteja. Tämän lisäksi aihe - ICT:n tukema koulutus - vaikutti vastaajista hieman vaikealta, erityisesti kontrolliryhmästä, vaikka sitä oli selitetty kyselyn ohessa lähetetyssä saatteessa. Melkein puolet sähköpostikyselyn kontrolliryhmän vastaajista ilmoitti ottaneensa osaa ICT:n tukemaan koulutukseen. Tämä viittaa siihen, että oikeaa vastaajaryhmää ei koulutuksen järjestäjien kautta onnistuttu tavoittamaan. Eikä sähköpostikysely ole välttämättä paras tapa saavuttaa myöskään tämän tutkimuksen kontrolliryhmää. Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan PK -yritysten koulutustarpeet -kyselyn kanssa osoittautui tehokkaaksi tavaksi kerätä tietoa. Kuitenkin se, että kontrolliryhmäkyselylomaketta oli muutettu sen jälkeen kun puhelinhaastattelut olivat alkaneet, aiheutti joitakin ongelmia tulosten tulkinnassa ja kahden eri kontrolliryhmän vastausten yhdistämisessä, mikä oli alkuperäinen tarkoitus. Vertailtaessa koulutuksen saajia ja kontrolliryhmien profiileja, voidaan sanoa että yrittäjät ovat yliedustettuina kontrolliryhmässä johtuen lähinnä kontrolliryhmän kyselymetodeista. Myös suurimman osan kontrolliryhmän vastaajista ollessa pienten kylien asukkaita, asuvat koulutuksen saajat useimmiten pienissä kaupungeissa. Asuinpaikkaa arvioitaessa täytyy kuitenkin pitää mielessä, että sähköpostikysely kontrolliryhmälle lähetettiin pääasiassa maaseudun matkailuyrityksille. 8

9 3. TULOKSET 3.1. Koulutukseen osallistuneet Koulutukseen osallistunut ryhmä ei ollut kovin suuri (n=51), mikä tulee muistaa tehtäessä johtopäätöksiä tuloksista. Kaikki vastaajat koulutuksensaajaryhmässä olivat osallistuneet ICT:n tukemaan koulutukseen Tietoa koulutuksesta Vastaajia pyydettiin kertomaan heidän edellisestä ICT:n tukemasta kurssistaan. Suurin osa ICT:n tukemasta koulutuksesta liittyi liiketoimintataitojen tai ATK- taitojen kehittämiseen (taulukko 2.). Muut aiheet joita oli mainittu, liittyivät usein vastaajan ammatilliseen sektoriin esim. venäjän kieleen tai pedagogiikkaan. Tyypillisesti koulutus kesti kauemmin kuin kolme kuukautta (taulukko 3.) Mikä seuraavista parhaiten % n kuvaa suorittamasi kurssin aihepiiriä? Liiketoimintataidot 40,0 % 20 Tietotekniikkataidot 18,0% 9 Tekniset taidot 10,0% 5 Muu 32,0% 16 Yht. 100% 50 Taulukko2. Koulutuskurssien aiheet joihin vastaajat ovat viimeksi osallistuneet Kuinka kauan kesti % n viimeisin kurssi mihin otit osaa? Kuukauden 8,0% 4 Enemmän kuin kuukauden, 2,0% 1 alle kaksi kuukautta Enemmän kuin kaksi 4,0% 2 kuukautta, alle kolme kuukautta Enemmän kuin kolme 86,0% 43 kuukautta Yht. 100,0% 50 Taulukko 3. Viimeisimmän koulutuksen kesto johon vastaajat osallistuivat ICT:n tukeman koulutuksen kustannukset kattoivat kokonaan vastaajat itse, heidän työnantajansa tai se oli kokonaan julkisin varoin tuettua. Monet kursseista olivat myös katettu osittain vastaajien tai heidän työnantajiensa taholta sekä osittain julkisin varoin (Taulukko 4). 9

10 Kuka kattoi opiskelusta % n aiheutuneet kustannuskset? Työnantaja 25,5 % 13 Minä itse 45,1% 23 Julkisin varoin tuettu 23,5% 12 Muu 5,9% 3 Yht. 100% 51 Taulukko 4. Koulutuskurssien rahoituslähteet. Suurin osa vastaajista ilmoittautui kursseille itse (taulukko 5). Joissakin tapauksissa myös työviranomaiset hoitivat ilmoittautumisen. Tyypillisesti vastaajat saivat kursseista kansallisesti tunnustetun pätevöitymisen tai koulutusorganisaation todistuksen, mikä oli osa laajempaa pätevöitymistä (taulukko 6.) Vastauksia tarkasteltaessa tulee muistaa, että suurin osa vastaajista otti osaa verrattain pitkäkestoisiin kursseihin. Millä tavoin ilmoittauduit % n kurssille? Ilmoittauduin itse 84,3% 43 Minuun otettiin yhteyttä 5,9% 3 koulutusorganisaatiosta, joka hoiti ilmoittautumisen Työnantajani ilmoitti minut 7,8% 4 Muulla tavoin (miten) 2,0% 1 Yht. 100% 51 Taulukko 5. Kurssi-ilmoittautumisen toteutustavat Minkälaisen todistuksen sait suorittamastasi kurssista? Tunnustettu kansallinen pätevöityminen tai todistus Tunnustettu kansainvälinen pätevöityminen tai todistus Koulutusorganisaation oma todistus kurssin suorittamisesta, joka on samalla myös osa laajempaa koulutuskokonaisuutta Koulutusorganisaation oma todistus kurssin suorittamisesta Valittu Ei valittu/puuttuu 35,3 % (n=18) 64,7% (n=33) 2,0% (n=1) 98,0% (n=50) 47,1% (n=24) 52,9% (n=27) 3,9 % (n=2) 96,1 % (n=49) Ei lainkaan todistusta 9,8 % (n=5) 90,2% (n=46) Taulukko 6. Kursseista saatujen todistusten tyypit. Taulukko 6. Kursseista saatujen todistusten tyypit Koulutuksen toteutuksen tavat Koulutuksen osallistujaryhmältä kysyttiin myös heidän viimeksi osallistumiensa kurssien toteutustavoista. Tyypillisesti koulutus tapahtui joko koulutusorganisaation tarjoamissa tiloissa, kotona tai molemmissa.(taulukko 7). 10

11 Missä koulutus Valittu Ei valittu/puuttuu pääasiassa toteutettiin? Työpaikallani 7,8 % (n=4) 92,2% (n=47) Muissa työnantajan 2,0% (n=1) 98,0% (n=50) järjestämissä tiloissa Koulutusorganisaation 70,6% (n=36) 29,4% (n=15) tiloissa Kotonani 19,6% (n=10) 80,4% (n=41) Yhteiskunnan tarjoamissa 11,8% (n=6) 88,2% (n=45) tiloissa Muissa tiloissa 6% (n=3) 9540% (n=48) Taulukko 7. Tilat joissa ICT:n tukemaan koulutukseen osallistuttiin Suurin osa ICT:n tukemista kursseista oli toteutettu käyttämällä monimuoto-opetusta (taulukko 8.). Tyypillisiä kursseilla käytettäviä työkaluja olivat erityisesti Internet - pohjaiset työkalut. Joitakin oppimisympäristöjä, kuten First Class, Oppinetti ja Verkkosalkku, mainittiin myös nimeltä. Joillakin kursseilla oli mainittu käytettäväksi internetissä toteutettuja videoneuvotteluja, mutta yksikään vastaajista ei maininnut puhelimitse toteutettavia keskustelutapaamisia (taulukko 9.) Miten kuvailisit kurssin % n suoritustapaa? Etäopiskelua itsenäisesti 3,9% 2 Etäopiskelua tutorin 2,0% 1 avustuksella Monimuoto-opiskelua 86,3% 44 (etäopiskeluna ja lähiopiskeluna) Lähiopiskeluna hyödyntäen 7,8% 4 samalla digitaalisia oppimateriaaleja Yht. 100% 51 Taulukko 8. ICT:n avulla toteutettujen kurssien toteutustapa Millä tavoin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnettiin koulutuksessa? Internetissä toimivat työkalut Verkko-opiskeluympäristöjä (esim. WebCT, Moodle;muu, mikä) Verkkosivuja, joilta voi ladata mm. materiaalia (dokumentit, artikkelit jne.) Sähköpostia Puhelinkonferensseja Chat- palveluita ja keskustelupalstoja Sähköinen materiaali CD-ROMs, DVDs, videot tai % vastaajista valitsi vaihtoehdon 60,8% (n=31) 80,4% (n=41) 5,9% (n=3) 15,7% (n=8) 17,6% (n=9) 11

12 ääninauhat Puhelin Puhelinkonferenssit Tutorointi puhelin avulla TV Opetusohjelmat Muut 0,0 % (n=0) 11,8 % (n=6) 15,7% (n=8) 10,0% (n=5) Taulukko 9. Työkalut joita ICT:n tukemassa koulutuksessa on käytetty Koulutukseen osallistumisen motivaatio Suurin osa vastaajista ilmoitti odottaneensa ICT:n tukemalta kurssilta mahdollisuutta saada tietoa aiheesta joka heitä kiinnostaa. Yksi kolmesta vastaajasta (yhdeksäntoista 51:stä) mainitsi myös odottavansa kurssin olevan hyödyllinen työpaikan löytämisessä ja auttavansa heitä jatkamaan nykyisessä työssään. Kuinka oletit etukäteen hyötyväsi edellisestä täydennyskoulutuksestasi/kurssistasi? Se voisi auttaa minua saamaan työpaikan/jatkamaan paremmin nykyisessä työssäni Arvelin, että se voisi auttaa saamaan ylennyksen Arvelin, että se voisi auttaa minua saamaan palkankorotuksen Arvelin että se voisi auttaa minua hakemaan uutta, parempaa työpaikkaa Osallistuin omasta henkilökohtaisesta kiinnostuksestani ja kehittääkseni itseäni En odottanut koulutuksen olevan erityisen hyödyllinen valittu, n Taulukko 10. ICT:n tukemasta koulutuksesta odotetut hyödyt. Varsinaiset saadut hyödyt poikkesivat hieman ennalta odotetuista. Kuitenkin, suurin osa vastaajista ilmoitti, että he kokivat saaneensa tietoa henkilökohtaisesti mielenkiintoisista aiheista. Koulutus myös auttoi vastaajia saamaan tai hakemaan parempaa työtä. (taulukko 11). Kuinka todellisuudessa hyödyit kurssista? Se auttoi minua saamaan työpaikan/jatkamaan paremmin nykyisessä työssäni Sain ylennyksen nykyisessä työssäni Sain palkankorotuksen koulutuksesta hankkimani osaamisen johdosta Koulutus auttoi minua hakemaan uutta, parempaa työpaikkaa Osallistuin omasta henkilökohtaisesta valittu %, n 23,5% (n=12) 0% (n=0) 0% (n=0) 19,6% (n=10) 60,8% (n=31) 12

13 kiinnostuksestani, pystyin kehittämään itseäni Koulutuksesta ei ollut juurikaan hyötyä Muita hyötyjä 9,8% (n=5) 12,0% (n=6) Taulukko 11. ICT:n tukemista kursseista saadut hyödyt. Melkein kaikki vastaajista (95,9%) ilmoittivat olevansa halukkaita osallistumaan koulutukseen uudelleen. Vain 4,1% ilmoitti että he eivät todennäköisesti enää osallistu ICT:n tukemaan koulutukseen. Syyksi he mainitsivat koulutuksen olevan hyödytöntä ja että heidän täytyy keskittyä työntekoon ennen kuin pystyvät osallistumaan seuraavaan kurssiin. Kuitenkaan nämä kommentit eivät kohdistuneet koulutusmenetelmään, vaan täydennyskoulutukseen yleensä. Suurin osa koulutusorganisaatioista ei nähnyt ICT:n tukemaa koulutusta liian kalliina. He Vastaajat kokivat myös, että heillä oli tarpeeksi osaamista ICT:n käyttöön opiskelussa sekä hyvät mahdollisuudet käyttää tarvittavia laitteita koulutuksen aikana. Yleisesti ottaen vastaajat olivat sitä mieltä, että ICT:n tukema koulutus on heille motivoivampaa kuin perinteinen koulutus, ja he myös korostivat sen joustavuutta. Lähes puolet vastaajista (48,8%) kuitenkin koki, että ICT:llä tuettu opiskelu vie odotettua enemmän aikaa (taulukko 12.). Arvioi kokemuksesi mukaan seuraavia Samaa mieltä Eri mieltä väittämiä liittyen tieto-ja viestintäteknologian avulla toteutettuun koulutukseen Koulutuksen hinta oli liian korkea 19,5 % (n=8) 80,5 % (n=33) Minulla oli tarpeeksi mahdollisuuksia saada 95,7% (n=44) 4,3 % (n=2) käyttööni koulutuksessa tarvittavat tietotekniset välineet (tietokone, ohjelmat, internet yhteys jne..) Minulla ei ollut tarpeeksi ATK-osaamista 7,0% (n=3) 93,0 % (n=40) kurssin menestyksellistä suorittamista varten Tieto- ja viestintäteknologiset työkalut 88,1% (n=37) 11,9% (n=5) tekivät oppimisen helpommaksi Tieto- ja viestintäteknologian avulla 48,8% (n=21) 51,2% (n=22) toteutettu koulutus vei enemmän aikaa kuin arvioin etukäteen Koulutusorganisaatiolla oli hyvä tukipalvelu 77,5% (n=31) 22,5% (n=9) osallistujille Tieto- ja viestintäteknologiset työkalut 77,5% (n=31) 22,5% (n=9) säästivät aikaa koulutuksessa Minulle oli motivoivampaa osallistua tieto- ja 79,5% (n=35) 20,5% (n=9) viestintäteknologian avulla toteutettuun koulutukseen kuin perinteisin menetelmin toteutettuun Tieto- ja viestintäteknologian avulla toteutetun koulutuksen keskeisin hyöty verrattuna perinteisiin menetelmiin oli koulutusajankohdan joustavuus (ei tiettyjä osallistumisaikoja) 92,9% (n=39) 7,1% (n=3) Taulukko 12. Koulutukseen osallistuneiden mielipiteet ICT:n tukemaan koulutukseen liittyvistä väitteistä.. 13

14 3.2. Kontrolliryhmä Kontrolliryhmä oli jaettu kahteen eri ryhmään vastaajien aiempien täydennyskoulutuskokemusten perusteella. Tämä oli tehty, osallistumattomuuden syyt ovat yleensä hyvin moninaiset ja tässä tutkimuksessa oli tarpeellista määrittää ICT:n tukemaa koulutusta koskevat asenteet, koulutuksen potentiaali sekä rooli vastaajien keskuudessa tarkemmin. Kumpikaan kontrolliryhmä ei ollut aiemmin osallistunut ICT:n tukemaan koulutukseen. Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet -kyselystä saadussa kontrolliryhmäaineistossa ei ollut merkittävää tilastollista eroa kahden eri ryhmän välillä (taulukko 13.) Kontrolliryhmä: Etelä-Pohjanmaan PKyritysten koulutustarpeet Henkilöt jotka ovat osallistuneet koulutukseen viimeisen vuoden aikana Henkilöt jotka eivät ole osallistuneet koulutukseen viimeisen vuoden aikana Sukupuoli Miehet 65,5 % (n=97) 76,2% (n=176) Naiset 34,5% (n=51) 23,8% (n=55) Ikä alle 35 vuotta 15,8 % (n=23) 15,2% (n=35) vuotta 83,6% (n=122) 81,4% (n=188) yli 65 vuotta 0,7% (n=1) 3.5% (n=8) Koulutustausta Ei taustakoulusta 0 0 Peruskoulu 13,9% (n=20) 25,1% (n=56) Perustason ammatillinen tutkinto 50,0% (n=72) 50,2% (n=112) Toisen asteen tai opistotason ammatillinen 18,8% (n=27) 14,8% (n=33) tutkinto Korkeakoulu tai amk-tutkinto 17,4% (n=25) 9,9% (n=22) Internet-yhteys työpaikalla Modeemi tai PSDN (hidas) 5,4% (n=8) 6,1% (n=14) ISDN (hieman modeemia nopeampi) 0,0% (n=0) 0,4% (n=1) Laajakaista tai ADSL (nopea) 78,0% (n=115) 72,7% (n=168) Ei internet-yhteyttä kotona 14,2% (n=21) 16,0% (n=37) En osaa sanoa 2,7 % (n=4) 4,8% (n=11) Asema työmarkkinoilla (a) työntekijä mikroyrityksessä (max.10 työntekijää) 2,0% (n=2) 5,6% (n=13) (b) työntekijä pienyrityksessä (11-15) (c) työntekijä keskisuuressa yrityksessä ( työntekijää) (d) Yrittäjä 98,0% (n=145) 94,4% (n=218) (e) työtön (f) muu Taulukko 13. Kontrolliryhmien profiilit edellisen koulutuksen perusteella. Tiedot Etelä-Pohjanmaan PKyritysten koulutustarpeet kyselystä. 14

15 Etelä-Pohjanmaan PK -yritysten koulutustarpeet -kyselyssä ilmaistujen potentiaalisten koulutustarpeiden laajuus oli suuri, ja monet ilmoittivat useamman kuin yhden osaalueen. Tässä avoimessa kysymyksessä koulutuksen toteutuksen tapaa ei oltu määritelty. Yhteensä 381 PK- yritystä vastasi. Koulutustarpeista liikkeenjohtoon liittyvät taidot korostuivat vastauksissa, koska. 134 vastauksessa viitattiin tähän aiheeseen liittyviin asioihin. Tietoteknisten taitojen kehittämistä tarvitsi 58 vastaajaa; 24 koulutustarpeet liittyivät teknisiin kykyihin ja 86 vastaajaa ilmaisi muita koulutustarpeita. 216 vastaajaa ilmoitti, ettei heidän organisaatiossaan ollut koulutustarvetta tai että he eivät tienneet jos sellaisia oli. Liiketoimintakykyjen alueella koulutusta kaivattiin eniten liittyen markkinointi- ja myyntitaitoihin, asiakaspalveluun ja asiakassuhteiden hallintaan sekä kirjanpitoon. Myös tarvetta johtamistaitoihin liittyvälle koulutukselle tai yleensä johdon koulutukselle ilmeni samoin kuin tiimityöskentelykoulutukselle sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja kehityskeskustelukoulutuksille. Muutaman vastaajan mielestä koulutustarpeita esiintyy myös yleisessä yritystoiminnan hallinnassa, verotuksessa, omistajanvaihdossa ja lainsäädännössä, kuten säädöksissä työajoista, palkanmaksusta sekä kansainvälisestä kaupasta. Suurin osa vastauksista koski ICT -taitoja. Tarkemmissa vastauksissa ICT -taidot oli eritelty koskemaan ohjelmointia, web-sivujen tekemistä, tiettyjen ohjelmistojen käyttöä jne. Liiketoimintaosaamiseen liittyen ICT -taitoja mainittiin tarvittavaksi myös kirjanpidossa, myynnissä ja laskutuksessa ja varastojen sekä materiaalien hallinnassa. Teknisten taitojen ryhmään mukaan luettiin koulutustarpeet, jotka liittyivät esim. taloudelliseen ajamiseen, erityisajokorttien suorittamiseen, hitsaukseen tulityöhön tai vastaavaan. Koska vastaukset olivat useasti hyvin yleisellä tasolla, ei ollut helppoa sanoa mitkä koulutustarpeet ovat varsinaisesti teknisiä tai mitkä pystyttäisiin lukemaan osaksi ryhmää muu. Tässä kategoriassa tarpeet esim. kieltenopetusta kohtaan oli yleensä esitetty lyhyesti yhdellä maininnalla. 61,3% kontrolliryhmän vastaajista oli aiemmin osallistunut täydennyskoulutukseen. 38,7 prosentilla ei ollut aiempaa täydennyskoulutuskokemusta. Näiden kahden eri vastaajaryhmän välillä oli eroja, mutta otantakoko on liian pieni yleistysten tekemiseen (taulukko 14.) Tästä huolimatta, ryhmässä joka oli aiemmin osallistunut koulutukseen, oli huomattavasti enemmän naisia. Ero oli myös tilastollisesti merkittävä (p=0,027). Tämä saattaa viitata naisten olevan aktiivisempia osallistumaan täydennyskoulutukseen, mutta kuten mainittu, pienillä vastaajamäärillä johtopäätösten tekemisessä täytyy olla varovainen. Kontrolliryhmä sähköpostikyselystä Henkilöt jotka ovat aiemmin osallistuneet koulutukseen (n=19) Henkilöt jotka eivät aiemmin ole osallistuneet koulutukseen (n=12) Sukupuoli Mies 26,3 % (n=5) 66,7 % (n=8) Nainen 73,7 % (n=14) 33,3 % (n=4) Ikä 35 tai alle 10,5 % (n=2) 33,3 % (n=4) vuotta 78,9 % (n=15) 58,3 % (n=7) yli 65 vuotta 10,5 % (n=2) 8,3 % (n=1) Koulutustausta 15

16 Ei taustakoulutusta 0 % 0 % Peruskoulu 5,9 % (n=1) 0 % Perustason ammatillinen tutkinto 17,6 % (n=2) 58,3 % (n=5) Toisen asteen tai opistotason 35,3 % (n=6) 33,3 % (n=4) ammatillinen tutkinto Korkeakoulu tai amk-tutkinto 41,2 % (n=7) 8,3 % (n=1) Asuinpaikka Kylä max.2000 asukasta 55,6 % (n=10) 50,0% (n=6) Pieni kaupunki asukasta 22,2 % (n=4) 50,0% (n=6) Kaupunki asukasta 16,7 % (n=3) 0% Suuri kaupunki yli asukasta 5,6 % (n=1) 0% Internet yhteys kotona Modeemi tai PSDN (hidas) 5,3 % (n=1) 8,3 % (n=1) ISDN (hieman modeemia nopeampi) 0% 0% Laajakaista tai ADSL (nopea) 94,7% (n=18) 91,7% (n=11) Ei internet-yhteyttä kotona 0% 0% Internet yhteys työpaikalla Modeemi tai PSDN (hidas) 6,7 % (n=1) 0% ISDN (hieman modeemia nopeampi) 0% 0% Laajakaista tai ADSL (nopea) 93,3 % (n=14) 100% (n=10) Ei internet-yhteyttä työpaikalla 0% 0% En osaa sanoa 0% 0% Asema työmarkkinoilla (a) työntekijä mikroyrityksessä (max.10 työntekijää) 0 % 8,3 % (n=1) (b) työntekijä pienyrityksessä (11-15) 0 % 0 % (c) työntekijä keskisuuressa yrityksessä ( työntekijää) 16,7 % (n=3) 8,3 % (n=1) (d) Yrittäjä 50,0 % (n=9) 75,0% (n=9) (e) työtön 11,1 % (n=2) 0% (f) muu 22,2 % (n=4) 8,3 % (n=1) Taulukko14. Vastaajaryhmien profiilit vastaajien aiempien koulutuskokemusten perusteella. Tiedot sähköpostikyselystä Täydennyskoulutusta aiemmin saanut ryhmä 90,4% yrittäjistä, jotka olivat osallistuneet täydennyskoulutukseen (haastateltu osana Etelä-Pohjanmaan PK -yritysten koulutustarpeet -tutkimusta) vuonna 2006, olivat osallistuneet myös lyhytaikaiseen koulutukseen, jonka kesto oli alle kuukausi. 5,8% osallistui kuukaudesta kahteen kestävään koulutukseen, ja vain 3,8% yli kolme kuukautta kestäneeseen koulutukseen. Taulukossa 15 on esitetty näiden yritysten arvioitujen koulutuspäivien määrä vuonna Koulutuspäivät per yritys vuonna 2006 Koulutuspäivät per henkilö vuonna 2006 Koulutuspäivät per yrittäjä 2006 Työpäiviä, keskiarvo Työpäiviä, mediaani 10,62 5,00 5,74 2,50 8,94 3,00 Taulukko 15. Saadun koulutuksen määrä viime vuonna (2006) 16

17 66,2% vastaajista jotka olivat osallistuneet täydennyskoulutukseen, ilmoittivat että he tai heidän henkilökuntansa tulevat osallistumaan koulutukseen jälleen seuraavana vuonna. Vain 14,2% näki, että he itse tai heidän henkilökuntansa eivät tule osallistumaan minkäänlaiseen täydennyskoulutukseen seuraavan vuoden aikana. Ero oli myös tilastollisesti merkittävä (p<0,001) (taulukko 21.) Tulokset kontrolliryhmän sähköpostikyselystä osoittavat, että suurin osa henkiöistä, jotka ovat osallistuneet aiemmin koulutukseen, ovat osallistuneet enemmän kuin viiteen kurssiin. Kuinka moneen % vastaajista jatkokoulutukseen olet osallistunut valmistumisesi jälkeen? yhteen 26,3% (n=5) ,8% (n=3) ,3% (n=5) yli 10 31,6% (n=6) yht. 100,0% (19) Taulukko 16. Osallistuminen aiempiin koulutuksiin. Tiedot sähköpostikyselystä.. Aiemmat koulutuskurssit liittyivät joko liiketoimintaosaamiseen (22,2%), ICT -taitoihin (27,8%) tai muihin aiheisiin (50,0%) liittyen lähinnä erityisvaatimuksiin jossakin tietyssä liiketoimintasektorissa. Tyypillisesti koulutukset olivat joko erittäin lyhyitä (47,4%) tai kestivät kauemmin kuin 3 kuukautta (47,4%). Opiskelijat itse kattoivat suurimman osan koulutuksen kustannuksista, mutta koska useat vastaajista olivat yrittäjiä, osan kustannuksista voidaan katsoa ohjautuvan työnantajalle (taulukko 17). Kuka korvasi koulutuksesta aiheutuneet % vastaajista kustannukset? Työnantajani 16,7 % Minä itse 44,4 % Koulutus oli kokonaan tuettu julkisin varoin 22,2 % Muu taho 16,7 % Yht. 100,0% Taulukko 17. Vastaukset kysymykseen Kuka korvasi koulutuksesta aiheutuneet kustannukset? Tiedot sähköpostikyselystä. Suurin osa vastaajista (78,9%) ilmoittautui kursseille itse. Tyypillisesti he saivat kurssin jälkeen ainoastaan organisaation oman todistuksen tai sertifikaatin suoritetusta kurssista, tai todistuksen joka oli osa laajempaa kansallista pätevöitymistä (taulukko18). Minkälaisen todistuksen sait suorittamastasi % vastaajista kurssista? Tunnustettu kansallinen pätevöityminen tai 22,2 % todistus Tunnustettu kansainvälinen pätevöityminen tai 11,1 % todistus Koulutusorganisaation oma todistus kurssin 38,9 % suorittamisesta, joka on samalla osa laajempaa koulutuskokonaisuutta Koulutusorganisaation oma todistus kurssin 38,9 % 17

18 suorittamisesta Ei lainkaan todistusta 27,8 % Yht. 100,0% Taulukko 18. Koulutuskursseilta saadut todistukset. Tiedot sähköpostikyselystä Suurimmat hyödyt, mitä vastaajat ilmoittivat saaneensa koulutuksesta, olivat heidän oman henkilökohtaisen mielenkiinnon kohteensa edistäminen ja henkilökohtainen kasvu. Muutama vastaaja mainitsi mahdollisuudesta hakea uutta, parempaa työtä. Lisäksi muutama vastaaja koki että koulutus ei ollut heille hyödyllistä (taulukko 19.) Kuinka todellisuudessa hyödyit kurssista % vastaajista valitsi Se auttoi minua saamaan työpaikan/jatkamaan 5,3 % paremmin nykyisessä työssäni Sain ylennyksen nykyisessä työssäni 0% Sain palkankorotuksen koulutuksesta 5,3 % hankkimani osaamisen avulla Koulutus auttoi minua hakemaan uutta, 10,5 % parempaa työpaikkaa Osallistuin omasta henkilökohtaisesta 68,4 % kiinnostuksestani Koulutuksesta ei ollut juurikaan hyötyä 10,5 % Muu 0% Taulukko 19. Hyödyt mitä kontrolliryhmän vastaajat joilla oli aiempaa jatkokoulutuskokemusta, kokivat saaneensa. Tiedot sähköpostikyselystä. Kuitenkin suurin osa vastaajista, jotka vastasivat tähän kysymykseen (88,2%), olivat halukkaita osallistumaan täydennyskoulutukseen uudelleen tulevaisuudessa. Olisitko kiinnostunut osallistumaan uudelleen tieto-ja viestintäteknologian avulla toteutettuun täydennyskoulutukseen? Kyllä 88,2 % Ei 11,8 % Yht. 100,0% % vastaajista, joilla aiempaa jatkokoulutuskokemusta Taulukko 20. Halu ottaa osaa uudelleen koulutukseen. Tiedot sähköpostikyselystä. Ne, jotka eivät olleet halukkaita osallistumaan täydennyskoulutukseen enää tulevaisuudessa, ilmoittivat syyksi työkiireistä johtuvan ajan puutteen Vastaajat jotka eivät olleet osallistuneet täydennyskoulutukseen aiemmin Etelä-Pohjanmaan PK -yritysten koulutustarpeet -kontrollitutkimuksessa haastatelluista yrittäjistä 60,6% ei ollut osallistunut koulutukseen viimeisen vuoden aikana. Heistä 67,5% ei uskonut osallistuvansa koulutukseen myöskään seuraavana vuonna. Heidän tulevaan koulutukseen osallistumisnäkymät olivat selvästi alhaisempia kuin niiden yrittäjien jotka olivat jo osallistuneet koulutukseen. Ero oli myös tilastollisesti merkittävä (p<0,001). Tuleeko henkilökuntanne jäsenet osallistumaan jatkokoulutukseen ensi vuoden aikana (2007)? Henkilöt, jotka ovat osallistuneet jatkokoulutukseen Henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet jatkokoulutukseen 18

19 Kyllä 66,2 % (n=98) 19,0% (n=44) Ei 19,6 % (n=29) 67,5% (n=156) En osaa sanoa 14,2 % (n=21) 13,4 % (n=31) Yht. 100,0% (n=148) 100,0% (n=231) Taulukko 21. Kontrolliryhmän tulevaisuuden koulutusaktiivisuus riippuen aiemmasta koulutuksesta. Tiedot Etelä-Pohjanmaan PK-yritysten koulutustarpeet kyselystä Kontrollikyselyn vastaajaryhmä, joka ei ollut osallistunut koulukseen aiemmin, oli erittäin pieni (n=10). Tämä täytyy pitää mielessä analysoitaessa tuloksia, joita parhaimmillaankin voi pitää ainoastaan suuntaa-antavina. Sähköpostikyselyn vastaajaryhmän tulokset osoittavat, että kaksi kolmasosaa (63,6%) vastaajista jotka eivät olleet osallistuneet aiemmin täydennyskoulutukseen, ovat harkinneet jonkinlaiseen koulutukseen osallistumista. Aihepiirit joita oli mainittu, olivat liiketoimintataidot sekä ICT -taidot. Noin puolet (55,6%) olivat kiinnostuneet koulutukseen osallistumisesta tässä työuransa vaiheessa. Suurimpana esteenä osallistumiselle oli mainittu seuraavat Minulla ei ole aikaa työkiireiden takia (n=7) Minulla ei ole aikaa perhesyiden takia (n=4) Se on liian kallista (n=3) Minulla ei ole tietoa koulutuksista (n=2) Minun täytyisi matkustaa liian kauas osallistuakseni (n=1) Merkittävimpinä hyötyinä vastaajat uskoivat, että toiset ihmiset heidän asemassaan saavuttaisivat seuraavia asioita: He voivat edistää omaa henkilökohtaisen kiinnostuksen kohdettaan(n=10) Se auttaa heitä saamaan paremman työn/jatkamaan paremmin nykyisessä työssään (n=9) Se auttaa heitä saamaan palkankorotuksen (n=2) Se auttaa heitä hakemaan parempaan työhön (n=2) Se auttaa heitä saamaan ylennyksen heidän nykyisessä työssään (n=1) He eivät hyödy pelkästä koulutuksesta (n=1) Vastaajat eivät uskoneet kovinkaan laajasti, että täydennyskoulutus auttaisi heitä saamaan palkankorotuksen tai ylennyksen tai että se auttaisi heitä jatkamaan paremmin nykyisessä työssään. Toisaalta he kuitenkin olivat yksimielisiä siitä, että täydennyskoulutus tulevaisuudessa tulee auttamaan heitä uuden työpaikan saamisessa ja auttaa nykyisen työn jatkamisessa Näkökulmia ammatillisen koulutuksen jatkamiseen ICT:n tukemin keinoin Ryhmä joka on saanut aiemmin täydennyskoulutusta Etelä-Pohjanmaan PK -yritysten koulutustarpeet -kontrolliryhmäaineiston perusteella, 35,1% vastaajista arvioi henkilökuntansa osallistuvan ICT:n tukemaan koulutukseen 19

20 seuraavien 3 vuoden kuluessa. Kahden eri ryhmän välillä oli myös tilastollisesti merkittävä ero (p= 0,006). Henkilöt, jotka olivat osallistuneet jonkinlaiseen täydennyskoulutukseen aiemmin, näkivät todennäköisempänä osallistumisensa ICT:n tukemaan koulutukseen myös tulevaisuudessa (taulukko 23.) Pyydettäessä vastaajia tarkentamaan, millaista tämän ICT:n tukeman koulutuksen tulisi olla, heillä oli ongelmia arvioida asiaa. Seuraavanlaiset vastaukset nousivat esille: Ei osaa sanoa vielä (n=14) Yhdistettyä oppimista, teoriaa internetissä, käytäntöä työpaikalla, henkilökohtaisia kontakteja muihin osanottajiin (n=13) Kauppaa ja hallintoa (mukaan luettuna markkinointi) (n=7) Muita erityisiä aiheita (esim. ICT, ravintolalainsäädäntö, lääketiede) (n=7) Jos sopiva koulutus tai kurssi on tarjolla (n=6) Omaan ammattiin liittyvää (n=5) Vastaajille oli vaikeaa myös arvioida PK- yrityksille ja yrittäjille suunnatun ICT:n tukeman koulutuksen ongelmia: Ei osaa sanoa (n=57) Ajan puute (n=23) Ei sopivaa liiketoimintasektorille, käytännön harjoittelun puute (n=13) Infrastruktuurin puute (n=10) ICT:n tukema koulutus on liian etäistä, henkilökohtaisen vuorovaikutuksen puute (n=9) ICT -osaamisen puute (n=9) Ei kiinnostusta/motivaatiota (n=8) Ei tarpeeksi tietoa mahdollisuuksista sekä sopivien kurssien löytämisen vaikeus (n=8) Yrittäjien ikä (n=2) Ei merkittäviä ongelmia (n=1) Sähköpostikyselyn mukaan, 76,5% vastaajista jotka olivat ottaneet osaa täydennyskoulutukseen olivat kuulleet ICT:n tukemasta koulutuksesta. 75,0% ilmoitti että heitä kiinnostaisi osallistua ICT:n tukemaan koulutukseen. Syinä he mainitsivat mm. mahdollisuuden päivittää helposti tietojaan ilman matkustamista sekä joustavan oppimissysteemin. Myös mahdollisuus saada uusia sosiaalisia kontakteja osallistumisen kautta mainittiin. Yleisesti ottaen tämä ryhmä näki, ettei ICT- taitoihin tai infrastruktuuriin liittynyt mitään ongelmia, jotka estäisivät ICT:n tukemien kurssien toteuttamista. Kuitenkin vain noin kolmannes näki ICT:n tukeman koulutuksen motivoivampana kuin perinteisten koulutusmetodien (taulukko 22.). He myös näkivät että ICT:n tukema koulutus vie enemmän aikaa kuin ihmiset etukäteen arvelevat (73,3%) 20

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA Palautekyselyn tulokset (N=22) Palautekyselyyn vastasi 16 naista ja kuusi miestä eli 22 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 69 kohderyhmästä (kokonaisuutta

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

ZA4893. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4893. Country Specific Questionnaire Finland ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Finland

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely Global Mindedness -kysely Kuinka korkeakouluopiskelijat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko suhtautuminen ulkomaanjakson aikana? Tuloksia syksyn 2015 aineistosta CIMO, Irma Garam, joulukuu

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland ZA4540 Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer / Flash Eurobarometer Flash on Higher Education Reform (DG EAC/A2) Final Questionnaire

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Hyvä taksinkuljettaja,

Hyvä taksinkuljettaja, Hyvä taksinkuljettaja, Taxistars (www.taxistars.eu) on EU:n osarahoittama hanke jossa mukana on 8 organisaatiota ja yritystä Kreikasta, Belgiasta, Itävallasta, Saksasta, Suomesta, Italiasta ja Kyproksesta.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot