SISÄLLYS: Yrityksen tiedot 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS: Yrityksen tiedot 3"

Transkriptio

1

2 2 SISÄLLYS: Yrityksen tiedot 3 Toiminta Työntekijät ja työaika 3 Yhteistyö ja palaverit 4 Tiedottaminen 4 Härkää sarvista! toimintakokeilu ja Etteepäi elävä mieli hanke 5 Tapahtumat 6 Yrityksen muu toiminta 13 LIITTEET: Toimintakalenteri Toteutetut tapahtumat Palaverit Mainosjulisteita ja käsiohjelmia Härkää sarvista! -loppuraportti

3 3 KULTTUURITOIMINNAN OSTOPALVELUT RAPORTTI TOIMINNASTA Yrityksen tiedot Kulttuuripalvelu Kaiku Ky on rekisteröity Kaupparekisteriin Yrityksen vastuunalaisina yhtiömiehenä toimivat Virve ja Jari Niiranen sekä äänettöminä yhtiömiehinä Henri ja Irina Niiranen (vuoden 2010 alusta lukien). Yrityksen toimitusjohtaja on Virve Niiranen. Toiminta Kulttuuripalvelu Kaiku Ky on tuottanut Luumäen yleisen kulttuuritoimen toiminnat ostopalveluna vuodesta 2005 lähtien. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun. Yhteistyö Luumäen kunnan eri tahojen sekä eri tapahtumajärjestäjien kanssa on ollut joustavaa ja kehittämistyöhön on suhtauduttu myönteisesti. Työntekijät ja työaika Kulttuuripalvelu Kaiku Ky:ssä toimi ajalla kaksi vakituista työntekijää; Virve Niiranen ja Jari Niiranen. Lisäksi Kaikulla oli palkattuna osa-aikaisena kesätyöntekijänä Severi Niiranen kesä-elokuussa. Lisäksi Kaiku toi eri tapahtumien järjestelyihin mukanaan ns. omaa talkooväkeä (mm. Lasten linnoituspäivä ja Risulahden Suvisäpinät). Luumäen kulttuuritoiminnan ostopalveluita koskevaan sopimukseen sisältyi 80 henkilötyöpäivää. Luumäen ostopalveluihin liittyen työpäiviä kertyi kaikkiaan vuoden aikana 81. Kuitenkin lisätyöaikaa saatiin eri tehtäviin Härkää sarvista! toimintakokeilun ja Etteepäi elävä mieli -hankkeen turvin. Näihin molempiin Kaiku sai avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ensin mainittuun valtakunnallisen Kuulto-hankkeen kautta. Härkää sarvista! toimintakokeilu päättyi toukokuussa 2013, johon mennessä siihen oli käytetty vuoden 2013 alkuvuoden aikana 40 henkilötyöpäivää. Etteepäi elävä mieli hanke puolestaan alkoi kesäkuussa 2013 ja vuoden loppuun mennessä siihen käytettiin yhteensä 75 henkilötyöpäivää. Näin ollen Luumäen kulttuuritoiminnan järjestämiseen käytetty kokonaistyöaika oli kaikkiaan 196 henkilötyöpäivää. Työtehtävät koostuivat tapahtumakohtaisista suunnitteluista ja järjestelyistä, mm. esiintyjien varaamisista, eri toimijoiden kesken järjestetyistä palavereista tapahtumien yhteistyötehtävien sujumiseksi, rekvisiitan kokoamisesta, ohjelmien suunnittelusta, järjestämisestä ja toteuttamisesta ym. asioiden sopimisista. Näistä tarkemmin tapahtumakohtaisesti.

4 4 Yhteistyö ja palaverit Vuoden 2013 aikana yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden tahojen kesken kehitettiin edelleen erityisesti tapahtumien koordinoinnissa ja tiedottamisessa (mm. tapahtumakalenteri ja Härkää sarvista! toimintakokeilu sekä Etteepäi elävä mieli-hanke). Härkää sarvista! toimintakokeilun tuloksiin kuului mm. Käskassara-työryhmän kokoaminen eri yhdistysten ym. edustajista. Työryhmän tehtävänä on mm. toimia yhteistyöelimenä ja tiedotuskanavana. Tavoitteena on, että työryhmän toiminta vakiintuu Etteepäi elävä mieli-hankkeen aikana. Härkää sarvista! toimintakokeilun aikana järjestettiin myös tupailtoja kylillä keväällä Tupaillat karsiutuivat ensin alkuperäisestä suunnitelmasta, koska myönnetty avustussumman oli haettua paljon pienempi. Kuitenkin Kulttuuripalvelu Kaiku päätti, että tupailtoja toteutetaan jonkin verran, koska toimintakokeilussa erittäin tärkeäksi koettiin nimenomaan kuntalaisten kuuleminen kehittämistoimia suunniteltaessa. Tupailloissa keskusteltiin olemassa olevasta toiminnasta, kyläläisten toiveista ja suunnitelmista sekä pohdittiin yhdessä erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Keväällä 2013 tupailtoja pidettiin seuraavasti: Jurvala, Monitoimitila Toukola Suoanttila, Naulapään tila Heikkilä, toimitupa Jurvalan tupaillassa ehdotettu yhteistyön virittäminen kylän eri toimijoiden kesken käynnistettiin keväällä 2013 ja toiminnan tuloksena syntyi Risulahden Suvisäpinät usean eri tahon toteuttamana. Toiminta ei jäänyt kertaluonteiseksi vaan yhteistyötä suunniteltiin edelleen ja mm. Suvisäpinät on kylällä päätetty järjestää myös vuonna Kulttuuripalvelu Kaiku avusti lisäksi Luumäen eri toimijoita tapahtumajärjestelyissä etsien mm. esiintyjäehdokkaita ja tehden julisteita sekä mainoksia tapahtumista sekä olemalla mukana joidenkin tapahtumien toteutuksessa. Yhteistyön ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen liittyviä palavereja pidettiin vuoden 2013 aikana kaikkiaan 30. Yhteyttä eri toimijoihin pidettiin lisäksi mm. kirjeitse ja sähköpostitse. Palavereista kaksi oli ns. järjestöpalavereja, jotka pidettiin ja Näistä toinen pidettiin Härkää sarvista! toimintakokeilun nimissä, sillä ostopalvelusopimukseen kuului varsinaisesti vain yhden järjestöpalaverin järjestäminen vuosittain. Palavereissa keskusteltiin mm. tapahtumista ja yhteistyön kehittämisestä. Lisäksi osallistuttiin neljään muiden tahojen järjestämään palaveriin tai seminaariin. Palaverien ajankohdat näkyvät toimintakalenterissa (liite 1). Tiedottaminen Tiedottaminen liittyi olennaisena osana kulttuuritoimintaan. Toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin järjestö- ja muissa palavereissa, lehti-ilmoituksin, julistein, lehtipuffein ja tapahtumakalenterissa. Kaikkia eri tapahtumajärjestäjien ilmoittamia tapahtumatietoja toimitettiin nettikalenterin päivittämisen lisäksi kuukausittain erikseen lehdistölle ja muille tiedotusvälineille jaettavina kalentereina sekä päivitettiin

5 5 erilaisiin valtakunnallisiin tapahtumatietoihin, joista niitä poimittiin mm. erilaisille matkailu- ja tapahtumasivustoille. Lisäksi tapahtumakalenterin ylläpitoon sisältyi tapahtumien koordinointi siten, että tapahtumajärjestäjille jaettiin tietoa tarvittaessa siitä, millaisia tapahtumia kalenteriin on ilmoitettu, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Myös tapahtumatietojen muutosten päivittäminen ja korjausten ilmoittaminen edelleen mm. tiedotusvälineille kuuluivat tapahtumakalenterin ylläpitoon. Tiedottamiseen kuuluivat myös vierailut eri yhdistysten kerhoissa, tupaillat kylillä ym. Näillä vierailuilla ja alustuksilla esiteltiin mm. Luumäen kunnan tapaa toteuttaa kunnalliset kulttuuripalvelut ostopalveluina. Luumäen kulttuuritoiminnasta kertovia lehtikirjoituksia oli vuoden aikana eri lehdissä. (mm. Luumäen lehti, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Vartti). Joitakin lehtikirjoituksia on toimintakertomuksen liitteenä. Härkää sarvista! toimintakokeilu ja Etteepäi elävä mieli -hanke Kulttuuripalvelu Kaiku haki mukaan ns. KUULTO hankkeeseen (Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke) keväällä 2012 Härkää sarvista! -toimintakokeilulla. Kuulto -kattohankkeen tavoitteena on lisätä ihmisten ja kulttuurin kohtaamisia sekä kulttuuripalveluiden saatavuutta. Kuulto käynnisti kesän 2012 alussa eri puolilla Suomea kaikkiaan 22 toimintakokeilua. Hakijoita oli 188. Luumäkeä lähimmät toimintakokeilut olivat Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella sekä Orimattilassa. Kuulto-hanke toimi Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, kulttuuripolitiikan yksikössä ja sitä rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Härkää sarvista! toimintakokeilusta ja sen tavoitteista on kerrottu vuoden 2012 kulttuuritoimen toimintaraportissa. Kokeilun loppuraportti on tämän, vuoden 2013 toimintaraportin liitteenä. Kulttuuripalvelu Kaiku kokosi Härkää sarvista toimintakokeilun kuluessa ja Luumäen kulttuuritoimintamalliin liittyen yhdistysten edustajista ns. Käskassara-ryhmän. Ryhmään kutsuttiin edustajia alun perin niistä yhdistyksistä, joiden kanssa yhteistoimintaa kokeilun aikana oli suunnitelmissa. Käskassaran tehtävänä on erityisesti toimia linkkinä yhdistysten ja kuntalaisten sekä kunnan ja kulttuuritoiminnasta vastaavan yrityksen välillä, välittää tietoa toiminnasta, tuoda esille ideoita ja toiveita sekä tehdä yhdessä ehdotuksia ja suunnitelmia toiminnan toteuttamiseksi. Käskassaran toiminta alkoi kokeilun aikana muotoutua jo suhteellisen toimivaksi. Kuitenkin oli selvää, että toiminnan kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi tarvittaisiin lisäresursseja (mm. työaika). Niinpä päätettiin hakea jatkohanketta, jonka tavoitteena oli paitsi Luumäen kulttuuritoimintamallin vakiinnuttaminen käytäntöön, myös mm. laajentaa toimintaa koskemaan koko kunnan muutakin vapaa-aikatoimea (liikunta- ja nuorisotoimet). Jatkohanke Etteepäi elävä mieli käynnistettiin , vaikka rahoituspäätöstä ei vielä ollut. Käskassaraa laajennettiin siten, että siihen kutsuttiin edustus myös liikunta- ja nuorisotoimista. Muutenkin toimintaa toteutettiin hankesuunnitelman mukaisena lukuun ottamatta kumppanuussopimusmallin kokeilutapahtumaa sekä vierailujen ja tupailtojen käynnistämistä. Näiden osalta odotettiin rahoituspäätöstä. Kulttuuripalvelu Kaiku sai rahoituspäätöksen vasta verraten myöhään syksyllä, joten jotkin suunnitelmassa olevat toiminnat päätettiin lopulta toteuttaa vasta vuoden 2014 puolella. Muu hankkeeseen kuuluva toiminta ja

6 6 työpäivät (mm. Suvisäpinöiden koordinointi ja muut tehtävät, linnoituspäivä ym.) toteutettiin ns. yrityksen omalla riskillä; mikäli rahoituspäätös olisi ollut kielteinen, olisivat hanketoimintaan käytetyt työpäivät olleet yrityksen työntekijöille ns. talkoopäiviä. Käskassara jatkoi toimintaansa Etteepäi elävä mieli hankkeen alusta lähtien koko vapaa-aikasektorin eräänlaisena yhteistyöelimenä ja edelleen itseään täydentävänä. Käskassaraan kutsutaan edelleen jäseniä tarpeen mukaan. Siihen voi halutessaan hakeutua myös itse jäseneksi, mikäli kokee, että haluaa olla mukana kehittämässä yhteistyötä vapaa-aikasektorilla. Käskassaraan kuuluvat toimintakertomuksen kirjoittamishetkellä: Jorma Uusiheimala, Luumäen kunta / sivistystoimi, Luumäkiseura Pasi Kyllönen, Luumäen kunta / liikuntatoimi Tapani Sulander, Eläkeliiton Luumäen yhdistys, kuntalaisedustaja Ossi Rantanen, Eläkeliiton Luumäen yhdistys Riitta Nevalainen, Luumäen Käsityökeskus, Luumäkiseura, Fotokerho Merja Kuukka, 4H, MLL Luumäen yhdistys Kalevi Manner, Luumäen Yrittäjät Annikki Hyytiäinen, Kursiivi, Kangasvarren nuorisoseura, Luumäen sotaveteraanit ry, Luumäen sydänyhdistys Annikki Knaapi, Luumäen Pojat, Kangasvarren martat Jari Niiranen, Kulttuuripalvelu Kaiku Ky Virve Niiranen, Kulttuuripalvelu Kaiku Ky Etteepäi elävä mieli hankkeen suunnitelmassa mainittuja yhteistyötapahtumia olivat 2013 seuraavat: Lasten linnoituspäivä Vallijamit Suvisäpinät Luontopäivä ja Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia koskeva yhteistyö Näistä kaikista on kerrottu tarkemmin seuraavassa Tapahtumat kohdassa. Tapahtumat Luumäen kulttuuritoiminta on vilkasta ja perustuu pääosin aktiivisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden toimintaan. Tätä toimintaa tuettiin edelleen ja toimittiin yhteistyössä eri tapahtumajärjestäjien sekä muiden tahojen kanssa. Sopimuksen ja vuodelle 2013 hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan Kaiku järjestää kansallisten juhlapyhien tapahtumat (veteraanipäivä ja itsenäisyysjuhla) sekä tarpeen mukaan ja talousarvion antamilla resursseilla 1-2 muuta ns. omaa kunnallista tapahtumaa. Tämän lisäksi toimintasuunnitelmassa on mainittu, että tilaisuuksia, joissa Kaiku on mukana esimerkiksi avustamalla julisteiden teossa, on vuosittain 1-2. Pääseminen mukaan Kuulto-hankkeeseen Härkää sarvista! toimintakokeilulla ja Etteepäi elävä mieli hankkeen toteutuminen mahdollisti kuitenkin useamman tapahtuman järjestämisen, kuin sopimus olisi edellyttänyt työajan lisääntymisen myötä.

7 7 Kansalliset juhlapyhät Kansallinen veteraanipäivä Kansallista veteraanipäivää vietettiin lauantaina Luumäellä veteraanijuhla järjestettiin kuitenkin jo aattopäivänä, perjantaina klo alkaen Taavetin koululla. Poikkeusjärjestelyyn oli syynä se, että juhlan järjestämisessä, ohjelmassa ja toteutuksessa olivat mukana Taavetin koululaiset ja juhlan järjestäminen koulupäivän aikana oli täten luontevaa. Juhlan suunnittelussa olivat mukana suunnittelutyöryhmä, Luumäen kunta, Luumäen seurakunta, Taavetin koulu, Taavetin marttayhdistys, reserviläisjärjestöt, Luumäen Mieslaulajat sekä Kulttuuripalvelu Kaiku Ky. Lähtökohtana oli veteraanipäivän vuoden 2013 teema Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta. Todettiin, että kun eri sukupolvet osallistuvat niin juhlan järjestelyihin kuin itse juhlaankin, saadaan tietoa veteraaniasiasta tällä tavoin välitettyä myös koululaisille. Juhlatilaisuuden tervetulotoivotuksen lausui lukion oppilaskunnan puheenjohtaja Eero Kiuru. Juhlapuheen piti everstiluutnantti Hans Forsman Maasotakoulusta. Ohjelmassa oli lisäksi luokan iltapäivätoiminnan esitys, kahden oppilasbändin esityksiä, Anni Holtarin pianon soitantaa, Aili Laukaksen lausuntaa ja Luumäen Mieslaulajien kuorolaulua. Seurakunnan tervehdyksen ja päätössanat lausui vs. kappalainen Teuvo Karjalainen. Juhlan juonsivat 9D-luokan oppilaat Veera Kuhmonen ja Tatu Sairanen. Juhlan jälkeen oli koululla kahvitarjoilu. Seppeleenlaskutilaisuus pidettiin perinteiseen tapaan varsinaisena veteraanipäivänä lauantaina Luumäen kirkolla klo 10. Kulttuuripalvelu Kaiku Ky:n tehtäviin juhlan järjestelyissä kuului tapahtuma-asioiden valmistelu kokouksia varten sekä kokouksissa sovittujen järjestelyjen toimeenpano, aikataulujen ja juhlaohjelman laadinta, käsiohjelmien ja lehdistötiedotteiden teko sekä esiintyjien hankinta ja äänentoiston järjestäminen. Suunnittelutyöryhmän kokousten lisäksi Kaiku piti palavereja mm. Taavetin koulun edustajien kanssa ja laati näille ohjeita esim. juhlan puheiden ja juontojen valmistelua varten. Lisäksi tehtäviin kuului mm. salin järjesteleminen juhlaa varten ja samoin juhlan jälkeen salin siivous. Itsenäisyyspäivän tienoon juhlallisuudet 5. ja Itsenäisyyspäivän juhlinta alkoi Luumäellä jo aattoiltana 5.12.; Taavetin Korpihaukat sytyttivät tuolloin klo kynttilät presidentti Svinhufvudin haudalle. Tilaisuus oli osa valtakunnallista tapahtumaa, sillä Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n toimesta kynttilät syttyivät samalla kellonlyömällä myös muidenkin presidenttien haudoille. Tilaisuuteen osallistui aiempaa runsaammin väkeä johtuen ilmeisesti mm. tilaisuuden paremmasta tiedotuksesta sekä muista järjestelyistä. Varsinaista itsenäisyyspäivää vietettiin Luumäellä perinteisin ja tutuin menoin. Päivän juhlallisuudet alkoivat klo 10 jumalanpalveluksella Luumäen kirkossa ja jatkuivat sen jälkeen seppeleenlaskutilaisuudella. Jumalanpalveluksessa saarnasi Jukka Olsson ja liturgina toimi kirkkoherra Heikki Svinhufvud. Kanttorina oli Hannu Muukka. Luumäen Mieslaulajat olivat mukana sekä jumalanpalveluksessa että seppeleenlaskutilaisuudessa, jossa Luumäen Kansallisten Senioreiden edustaja,

8 8 opetusneuvos Inkeri Papp piti puheen. partiolaisten lupauksenantotilaisuus. Jumalanpalveluksen yhteydessä oli myös Kahvitarjoilu ja itsenäisyysjuhla pidettiin aiempaan tapaan Taavetin koulukeskuksessa. Ellen Svinhufvudin kuolemasta oli kulunut 60 vuotta, joka seikka otettiin itsenäisyysjuhlan ohjelman laadinnassa huomioon ja siinä näkyikin tällä kertaa vahva naisnäkökulma. Ohjelmassa nähtiin Hilkka Suoanttilan kirjoittamia otteita Ellen Svinhufvudin elämästä. Dramatisoinnista vastasi Saara Martin ja esityksestä juhlaa varten koottu Juhla-ryhmä. Juhlapuheen piti kapteeni Maria Keinonen Maasotakoulusta. Tervehdyssanat lausui kirkkoherra Heikki Svinhufvud. Ohjelmassa esiintyivät lisäksi Ahvion soittokunta, Rajan nuorten kansantanssiryhmä ja Luumäen Mieslaulajat. Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksista huolehdittiin jälleen monen eri tahon yhteistyönä. Luumäen kunnan, seurakunnan ja suunnittelutyöryhmän lisäksi tapahtumajärjestelyissä ovat mukana Taavetin korpihaukat, Luumäen 4H-yhdistys, Luumäen reserviläiset sekä reserviupseerit, Luumäen Mieslaulajat, Hildan martat, Kangasvarren nuorisoseura, Luumäen kansalliset Seniorit ja Kulttuuripalvelu Kaiku. Kulttuuripalvelu Kaikun tehtäviin itsenäisyyspäivän tienoon tapahtumajärjestelyissä kuuluivat mm. kokousasioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano, tapahtumaehdotusten ja ohjelmien teko, tapahtumien koordinointi kokonaisuudessaan, esiintyjien etsiminen ja kysyminen, juhlaohjelmien suunnittelu ja aikataulutus, käsiohjelmien teko, yhteistyökumppaneiden kysyminen ja tehtävistä sekä järjestelyistä sopiminen, lehtitiedotteiden ja ilmoitusten teko sekä rekvisiitan hankinta tapahtuman osalta Kaiku huolehti yhteyksistä Allianssiin ja käytännön järjestelyjen sopimisesta sekä tiedottamisesta. Kunnan kulttuuritoimen tapahtumat Palvelujen ostosopimuksessa on mainittu, että tuottaja tuottaa 1-2 muuta kunnan järjestämää kulttuuritapahtumaa talousarvion puitteissa. Härkää sarvista! toimintakokeilun sekä Etteepäi elävä mieli -hankkeen turvin saatu työajan lisäys kuitenkin mahdollisti sen, että tapahtumia voitiin tuottaa enemmän kuluneena vuotena; muita tapahtumia järjestettiinkin kaikkiaan kuusi Linjuriauto teatteriesitys Joukolassa Käskassara-työryhmä toi tiedoksi kuntalaisehdotuksen, jossa toivottiin lappeenrantalaisen teatteri KESYn Linjuriauto esitystä järjestettäväksi Luumäelle. Esitys saatiin järjestettyä ja vieläpä siten, että teatteriryhmä kävi esittämässä näytelmän myös Mäntykodilla varsinaisen yleisöesityksen lisäksi. Esitys sisälsi ja 50-lukujen musiikkia ja pienen tarinan, joka kertoi matkasta linja-autolla Luumäeltä Viipuriin. Esitystä oli seuraamassa n. 60 henkilöä. Kaiku huolehti neuvotteluista esiintyjien kanssa, ajankohdan sopimisesta, tiedottamisesta, puffetista ja muista käytännön järjestelyistä tilaisuuden yhteydessä Helismaa iltamat Joukolassa Reino Helismaan syntymästä tuli heinäkuussa 2013 kuluneeksi 100 vuotta. Tämän kunniaksi pidettiin myös Joukolassa Helismaa iltamat. Tapahtuma oli siinä esiintyvien muusikoiden ja Kulttuuripalvelu Kaikun yhteistyötä. Noin tunnin

9 9 mittaisessa ohjelmaosiossa kuultiin tarinoita Reino Helismaan elämästä sekä luonnollisesti Helismaan tekemiä lauluja. Ohjelman jälkeen oli n. tunti tanssia. Paikalla oli n. 90 henkilöä. Kaiku huolehti tapahtuman käsikirjoittamisesta, ohjelmaosuuden ohjauksesta ja juonnosta, harjoitusten järjestämisistä, aikatauluista, tiedottamisesta, esiintyjäsopimuksista sekä muista käytännön järjestelyistä Lasten linnoituspäivä Taavetin linnoituksessa Kesällä 2012 ensimmäisen kerran järjestetty Lasten Linnoituspäivä sai jatkoa kesällä Tapahtuma pidettiin tiistaina klo Taavetin linnoituksessa. Koko tapahtuma-ajan olivat avoinna työpajat, joissa voi esimerkiksi kokeilla hyppynaruja, erilaisia pihapelejä ynnä muita leikkejä tai vääntää ja takoa alumiinilangasta amuletteja tms. tai kuunnella, keksiä ja piirtää satuja sekä kuulla linnoituksen historiasta! Seikkailuakin oli luvassa; Remppu Riihitonttu (Jari Niiranen) selvitti linnoituksen tontun arvoitusta pariinkin otteeseen Tilta Tallitontun (Virve Niiranen) ja muutaman muun apulaisensa kanssa. Tapahtumassa kerättiin lapsilta osallistumismaksu, jolla katettiin lähinnä työpajojen tarvikekustannuksia. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Luumäen kunta / nuorisotoimi, Luumäen Käsityökeskus, Kursiivi, MLL, 4H ja Kulttuuripalvelu Kaiku. Koska aikuisilta ei kerätty osallistumismaksua, oli tarkkaa yleisömäärää tapahtuman luonteen vuoksi vaikea arvioida. Kuitenkin se oli arviolta yli 100 henkilöä kaikkineen. Tapahtuma sai paljon kiitosta ja sitä kannattaa ehdottomasti kehittää edelleen. (Kuvat: Katri Niiranen) Kaiku huolehti tapahtuman osalta suunnittelupalaverien koollekutsumisesta, aikataulutuksesta, koordinoinnista sekä seikkailun käsikirjoituksesta, harjoittamisesta, tarvikkeiden hankinnasta ja toteuttamisesta sekä tapahtuman tiedottamisesta ja opasteista. Yhteistyötahot huolehtivat kukin omasta työpajastaan ja kunkin työpajan vaatimista tarvikkeista, ohjaajista ja muista järjestelyistä. Kursiivi järjesti sadutustyöpajan tuotoksista lisäksi näyttelyn punaiselle tuvalle.

10 Kun lesket lempivät teatteriesitys Taavetin linnoituksessa Maarianvaaran kiertävä kesäteatteri vieraili Luumäellä Teatteriesityksenä oli Maiju Lassilan Kun lesket lempivät komedia, joka oli hauska ja lämminhenkinen näytelmä Simo Kämäräisen kosiomatkan kommelluksista. Esityksen oli dramatisoinut ja ohjannut Juhani Joensuu ja musiikin siihen oli säveltänyt takavuosien tangokuningas Erkki Räsänen. Teatteri saapui neuvottelujen jälkeen Luumäelle lippuriskillä. Kaiku huolehti neuvotteluista ja esiintyjistä sekä sopimuksista, käytännön muista järjestelyistä ja tiedottamisesta. Teatteriesitys oli menestys; paikalla oli n. 250 henkilöä. (kuvat: Jari Niiranen) 8.8. Luontopäivä Kotkaniemessä Luumäen kunta, Kulttuuripalvelu Kaiku, Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti, Kotkaniemen vapaaehtoistyöntekijät sekä Kaakkois-Suomen riistakeskus järjestivät Luumäen luontopäivän Kotkaniemessä torstaina Museo pidettiin tuolloin myös luontopäivän ajan avoinna vapaaehtoisoppaiden voimin, samoin kuin puffettikin, jonka tuotto käytettiin Kotkaniemen hyväksi. Klo järjestettiin opastettuja kierroksia talon pihapiirissä ja kuultiin mm. alueen kasvillisuudesta. Oppaina kasvi- ja hyönteismaailmaan toimivat Kimmo Saarinen ja Juha Jantunen E-K Allergia- ja ympäristöinstituutista. Jorma Uusiheimala oli paikalla esittelemässä eri sienilajeja. Klo alkaen pidettiin asiantuntijailta, jonka aikana asiantuntijat vastasivat luontoon liittyviin kysymyksiin. Mukana olivat riistapäällikkö Erkki Kiukas (riistanisäkkäät), Kimmo Saarinen (hyönteiset ja kasvit) ja Juha Jantunen (hyönteiset ja kasvit). Päivä keräsi arviolta paikalle kaikkineen noin henkilöä. Kulttuuripalvelu Kaikun tehtäviin tapahtumassa kuului suunnittelu ja neuvottelut eri yhteistyökumppaneiden kanssa, äänentoisto illan tilaisuuteen ym. järjestelyt ja

11 11 juontaminen, sienten etsintä lajien esittelyyn jo etukäteen sekä muut kokonaisjärjestelyt, tiedottaminen ja opasteet. (Kuvat: KatriNiiranen) Nukketeatteriesitys Luumäen kunnantalolla Nukketeatteri Sytkyt on Juha Laukkasen ja teatteriteknikko Arto Ollikaisen kiertävä ammattiteatteri, joka on perustettu yli 25 vuotta sitten. Esityksiä teatterilla on vuosittain lähes 250 kappaletta niin koti- kuin ulkomaillakin. Työtehtäviä on tullut mm. Suomen suurlähetystöiltä ja teatteri on vieraillut mm. Thaimaassa, Singaporessa, Etelä-Koreassa, Egyptissä ja Kiinassa. Vuonna 2011 Sytkyt kutsuttiin USA:n suurimmille lastenkulttuurifestivaaleille, 4. Kids Euro Festival. Juha Laukkanen on valittu myös Unicefin hyväntahdon lähettilääksi ja esimerkiksi lokakuussa 2012 Sytkyt vieraili Borneon Sabahin sademetsäkouluissa. Nukketeatteri Sytkyjen KULTAVUORI matka Rudolf Koivun maailmaan esitys vieraili Luumäellä Nukkenäyttelijä Juha Laukkanen matkusti esityksessä lasten kanssa Pilven reunalle, jossa asui Pilvetär sadepisaralastensa kanssa. Toisessa sadussa tutustuttiin Koivun metsän ihmeisiin, noitaan ja Kultavuoreen. Koska vasta lähellä tapahtumaa selvisi, että samalle illalle oli järjestetty toinenkin lapsille suunnattu tilaisuus (Taavetin linnoituksesta kertova näytelmä), sovittiin toisen tapahtuman toteuttajan kanssa porrastaa tilaisuudet siten, että ne muodostaisivat tavallaan yhden kokonaisen tapahtumaillan ja ikään kuin lasten kulttuuripolun ; nukketeatteriesitys oli kunnantalolla ja toinen tapahtuma Taavetin koululla. Asiasta tiedotettiin lehtipuffeissa. Ratkaisu oli onnistunut, eikä kumpikaan tapahtuma kärsinyt yleisökadosta. Kulttuuripalvelu Kaiku huolehti neuvotteluista ja sopimuksista esiintyjän kanssa, käytännön järjestelyistä tapahtumapaikalla, neuvotteluista ja sopimisista toisen tapahtumajärjestäjän kanssa sekä tapahtuman tiedottamisesta. Muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin osallistuminen

12 12 Ostopalvelusopimukseen kuuluu lisäksi 1-2 muuta yksittäistä ja yhteistyössä järjestöjen tms. tahojen kanssa toteutettavaa tilaisuutta. Yhteistyö voi tässä tapauksessa tarkoittaa myös tapahtuman tukemista esimerkiksi lehti-ilmoituksia ja julisteita laatimalla. Muita tilaisuuksia, joissa Kaiku oli työpanoksellaan mukana, olivat: Luumäen kirjaston vihkiäiset Kaiku oli mukana kirjaston vihkiäistilaisuuden järjestelyissä mm. sopien joistakin ohjelmista sekä huolehtimalla äänentoistosta tapahtumassa Vallijamit Taavetin linnoituksessa Vallijamit järjestettiin Taavetin linnoituksessa Pääjärjestäjinä toimivat Luumäkiseura ja TaavettiSwing. Kaiku huolehti mm. tapahtuman julisteiden teosta sekä lipunmyynnistä itse tapahtumassa Suvisäpinät Risulahdessa Ajatus Suvisäpinät tapahtuman järjestämisestä syntyi Jurvalan tupaillassa keväällä Tuolloin paikalla olleet kylän yhdistysten edustajat toivoivat, että hiukan hiipunut yhteistyö saataisiin elpymään kylällä ja siihen saataisiin mukaan useampia toimijoita. Tapahtuman järjestäminen yhdessä koettiin hyväksi työkaluksi yhteistyön harjoittelemiseen. Kulttuuripalvelu Kaikua pyydettiin mukaan ns. kylän ulkopuolisena toimijana koordinoimaan ja vetämään yhteistyön elvyttämistä ja tapahtuman järjestämistä. Kylän alueella toimivat eri yhdistykset järjestivät tapahtumaan esittäytymis- ja toimintapisteitä, joissa mm. voi kokeilla sählyä, lasten temppurataa, tavaraongintaa ja karaokea. Luumäen palokuntanuoret esittelivät suunnitteilla olevaa Luumäkiauto tapahtumaa ja palokunnan toimintaa. Paikalla oli puffetti sekä makkaranpaistoa ja tapahtuma päättyi karaoketansseihin. Tapahtumaa suunnittelemassa ja toteuttamassa olivat yhdistyksistä Kangasvarren kyläyhdistys, Kangasvarren nuorisoseura, Luumäen palokunta ja palokuntanuoret, Kangasvarren Martat, 4H yhdistys / Omalla kylällä -hanke, MLL Luumäen yhdistys sekä Luumäen Pojat. Kulttuuripalvelu Kaiku huolehti paitsi tapahtuman koordinoinnista, myös palaverien koollekutsumisesta, muistioista, neuvotteluista yhteistyökumppaneiden kanssa, aikataulutuksesta, tiedottamisesta ja tiedotustilaisuuksista sekä opasteista alueella.

13 13 Tapahtuma onnistui erinomaisesti ja yleisöäkin kävi paikalla yli 300 henkilöä. Tapahtuma onnistui myös alkuperäisessä tavoitteessaan eli yhteistyön vireyttämisessä ja yhteistyö onkin saamassa kylällä jo jatkoa; kylän yhdistykset puuhaavat ainakin Suvisäpinät -tapahtumaa uudelleen vuonna Luumäen kunnan kulttuuritoimi osallistui lisäksi muiden tahojen järjestämiin kulttuuritilaisuuksiin järjestelykustannuksiin. mm. lehti-ilmoituksin sekä osallistumalla Muut tapahtumat Kulttuuripalvelu Kaiku oli mukana ja toteutti myös eri tilauksesta yrityksen muuhun toimintaan liittyen tapahtumia. Näitä olivat Luumäellä seuraavat: Syysjyräys Joukolassa Kulttuuripalvelu Kaiku järjesti Syysjyräykseen järjestyksenvalvonnan. 19. ja Satuja ja tarinoita vierailut Jurvalan ja Taavetin päiväkodeilla Kulttuuripalvelu Kaikun ohjelmapalveluihin kuuluvat Satuja ja tarinoita tapahtumat toteutettiin myös Luumäellä Jurvalan ja Taavetin päiväkodeissa. Noin tunnin mittaisessa laulu- ja leikkituokiossa metsätontut Varpu (Virve Niiranen) ja Naava (Jari Niiranen) soittivat, laulattivat ja leikittivät sekä kertoivat metsäluonnosta myös kuvien, esineiden ja äänien avulla. Tuokiossa tehtiin lisäksi yhdessä musiikkisatu. Yrityksen muu toiminta Kulttuuripalvelu Kaiku tuottaa myös muita kuin kunnallisia kulttuuripalveluja. Näitä ovat mm. erilaiset lasten ja nuorten kulttuuripitoiset seikkailutapahtumat, erilaiset leirit sekä yritysten tarpeisiin suunnitellut ohjelma- ja tapahtumapalvelut. Näissä paketeissa

14 14 tuodaan vahvasti esille suomalaista kulttuurihistoriaa, kansanperinnettä, myös kulttuurin nykyaikaa sekä suomalaista luontoa. Yritys järjestää myös omia tapahtumia, joita olivat vuonna 2013 mm. Talvi-illan Hämäränhyssy, metsätapahtuma lapsille ja perheille, sekä Talvi-illan rauha, metsätapahtuma aikuisille. Lisäksi kaikulaiset vierailevat eri oppilaitoksissa ja seminaareissa esittelemässä kulttuurituottajan työtä sekä luennoimassa kulttuuritoiminnasta ja tapahtumajärjestämisestä. Kaikulaiset ovat jäseninä myös erilaisissa kulttuuri- ja tapahtumatuotantoa kehittävissä ja niihin liittyvissä hankkeissa ja organisaatioissa. Yritys on jäsenenä myös mm. Etelä-Karjalan Kärki-Leaderissa, Eteläkarjalaiset tapahtumat ry:ssä sekä Suomen Luontoyrittäjyysverkostossa.

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 Sisältö 1. Toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika

Lisätiedot

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke

Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Maahanmuuttajien resurssikeskushanke Laptuote-säätiö Projektin toteutus ja hyvät käytännöt Liite loppuraporttiin Kaija Silvolahti SISÄLTÖ ESITTELY Projektin ohjausryhmä... 4 TAUSTAA... 5 HANKKEEN TOIMENPITEET

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 MLL Tampereen osasto ry:n toimintakertomus 2012 MLL Tampereen osasto toimii aktiivisesti yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa tukemalla arkea laadukkailla palveluilla.

Lisätiedot

Suomen Lions-liiton 55. vuosikokous Lappeenrannassa 7-8.6.2008 LOPPURAPORTTI

Suomen Lions-liiton 55. vuosikokous Lappeenrannassa 7-8.6.2008 LOPPURAPORTTI Suomen Lions-liiton 55. vuosikokous Lappeenrannassa 7-8.6.2008 LOPPURAPORTTI 2 Sisällysluettelo Päätoimikunnan puheenjohtaja 3 Kokoustoimikunta 7 Kansliatoimikunta 9 Tiedotus 12 Lasten Turvapäivä 15 Ohjelmatoimikunta

Lisätiedot

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin.

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin. Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Santra (2008-2012) Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Loppuraportti 8.8.2013 Sisällys 1. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 2 1.1. Tausta lyhyesti... 2 1.2. Tavoitteet...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE Suomen Nuorisoseurat ry Palvelutuuli, 14336 LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE 2012 2014 Sisällys Hankkeen strateginen tavoite... 3 Varsinaiset hankkeen tavoitteet... 4 Hankkeen toteutus... 5 Perehtyminen

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013. Taito Pohjois-Karjala ry

TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013. Taito Pohjois-Karjala ry TAITOBUSSI -kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle Loppuraportti 1.4.2010 31.12.2013 Taito Pohjois-Karjala ry 2 3 Sisältö 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 5 2. hankekokonaisuuden

Lisätiedot

Salon kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö www.salo.fi/ymparistojaluonto/salometso HANKERAPORTTI SALOMETSO-HANKE

Salon kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö www.salo.fi/ymparistojaluonto/salometso HANKERAPORTTI SALOMETSO-HANKE Salon kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö www.salo.fi/ymparistojaluonto/salometso HANKERAPORTTI SALOMETSO-HANKE 01.01.2012 31.03.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sisä llys Hankkeen tiedot... 1 Hanke... 1 Toteutusaika...

Lisätiedot

Liite A/ 28. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen

Liite A/ 28. Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen Liite A/ 28 Savonlinnan kaupungin kulttuuripalvelujen TOIMINTAKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI 1. Katsaus vuoteen 2010 2 2. Henkilökunta 3 3. Järjestetyt tapahtumat 3 4. Avustukset,

Lisätiedot

Mental Health Art Week. Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko

Mental Health Art Week. Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko Mental Health Art Week Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko Suomen ensimmäinen Hyvää mieltä kulttuurista toimintaviikko 19.- 25.5 2014 Taidetta ja kulttuuria yksilön ja yhteisön mielen hyvinvointia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 TIIVISTELMÄ 1. PUOLLETUT HANKKEET (sisällön painotukset ja kappalemäärät) Puolletut hankkeet toimenpiteessä 411:

Lisätiedot

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Loppuraportti. Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Loppuraportti Perhemetsä 3G -hanke Kaakkois-Suomi 2013 2014 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Sisällysluettelo 1. Toteuttaja:... 1 2. Hankkeen nimi ja tunnus... 1 3. Yhteenveto hankkeesta... 1 4. Raportti...

Lisätiedot

Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä.

Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä. Vapaa-aikakeskuksen toimintakertomus 2013 on täällä. kulttuuritoimi kirjastotoimi liikuntatoimi nuorisotoimi SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikakeskus 3 Vapaa-aikapalvelut 3 Vapaa-aikalautakunta 4 Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Tuli ihan itseni mieleen. Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti

Tuli ihan itseni mieleen. Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti Tuli ihan itseni mieleen Tarinakattila-projekti 2003 2006 Loppuraportti Riitta Harilo projektikouluttaja Pirkanmaan Ihmissuhdetyö ry 31.5.2006 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Tiivistelmä 3. Tavoitteet

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

Someron Kulttuuri Yhdistys ry:n toimintakertomus 2013

Someron Kulttuuri Yhdistys ry:n toimintakertomus 2013 Someron Kulttuuri Yhdistys ry:n toimintakertomus 2013 Someron Kulttuuri ry p. 044 7791 383 www.someronkulttuuri.fi y-tunnus: 2063226-7 29.4.2014 Yleistä Someron Kulttuuri ry toimi sääntöjensä mukaisesti

Lisätiedot