SISÄLLYS: Yrityksen tiedot 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS: Yrityksen tiedot 3"

Transkriptio

1

2 2 SISÄLLYS: Yrityksen tiedot 3 Toiminta Työntekijät ja työaika 3 Yhteistyö ja palaverit 4 Tiedottaminen 4 Härkää sarvista! toimintakokeilu ja Etteepäi elävä mieli hanke 5 Tapahtumat 6 Yrityksen muu toiminta 13 LIITTEET: Toimintakalenteri Toteutetut tapahtumat Palaverit Mainosjulisteita ja käsiohjelmia Härkää sarvista! -loppuraportti

3 3 KULTTUURITOIMINNAN OSTOPALVELUT RAPORTTI TOIMINNASTA Yrityksen tiedot Kulttuuripalvelu Kaiku Ky on rekisteröity Kaupparekisteriin Yrityksen vastuunalaisina yhtiömiehenä toimivat Virve ja Jari Niiranen sekä äänettöminä yhtiömiehinä Henri ja Irina Niiranen (vuoden 2010 alusta lukien). Yrityksen toimitusjohtaja on Virve Niiranen. Toiminta Kulttuuripalvelu Kaiku Ky on tuottanut Luumäen yleisen kulttuuritoimen toiminnat ostopalveluna vuodesta 2005 lähtien. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun. Yhteistyö Luumäen kunnan eri tahojen sekä eri tapahtumajärjestäjien kanssa on ollut joustavaa ja kehittämistyöhön on suhtauduttu myönteisesti. Työntekijät ja työaika Kulttuuripalvelu Kaiku Ky:ssä toimi ajalla kaksi vakituista työntekijää; Virve Niiranen ja Jari Niiranen. Lisäksi Kaikulla oli palkattuna osa-aikaisena kesätyöntekijänä Severi Niiranen kesä-elokuussa. Lisäksi Kaiku toi eri tapahtumien järjestelyihin mukanaan ns. omaa talkooväkeä (mm. Lasten linnoituspäivä ja Risulahden Suvisäpinät). Luumäen kulttuuritoiminnan ostopalveluita koskevaan sopimukseen sisältyi 80 henkilötyöpäivää. Luumäen ostopalveluihin liittyen työpäiviä kertyi kaikkiaan vuoden aikana 81. Kuitenkin lisätyöaikaa saatiin eri tehtäviin Härkää sarvista! toimintakokeilun ja Etteepäi elävä mieli -hankkeen turvin. Näihin molempiin Kaiku sai avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ensin mainittuun valtakunnallisen Kuulto-hankkeen kautta. Härkää sarvista! toimintakokeilu päättyi toukokuussa 2013, johon mennessä siihen oli käytetty vuoden 2013 alkuvuoden aikana 40 henkilötyöpäivää. Etteepäi elävä mieli hanke puolestaan alkoi kesäkuussa 2013 ja vuoden loppuun mennessä siihen käytettiin yhteensä 75 henkilötyöpäivää. Näin ollen Luumäen kulttuuritoiminnan järjestämiseen käytetty kokonaistyöaika oli kaikkiaan 196 henkilötyöpäivää. Työtehtävät koostuivat tapahtumakohtaisista suunnitteluista ja järjestelyistä, mm. esiintyjien varaamisista, eri toimijoiden kesken järjestetyistä palavereista tapahtumien yhteistyötehtävien sujumiseksi, rekvisiitan kokoamisesta, ohjelmien suunnittelusta, järjestämisestä ja toteuttamisesta ym. asioiden sopimisista. Näistä tarkemmin tapahtumakohtaisesti.

4 4 Yhteistyö ja palaverit Vuoden 2013 aikana yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden tahojen kesken kehitettiin edelleen erityisesti tapahtumien koordinoinnissa ja tiedottamisessa (mm. tapahtumakalenteri ja Härkää sarvista! toimintakokeilu sekä Etteepäi elävä mieli-hanke). Härkää sarvista! toimintakokeilun tuloksiin kuului mm. Käskassara-työryhmän kokoaminen eri yhdistysten ym. edustajista. Työryhmän tehtävänä on mm. toimia yhteistyöelimenä ja tiedotuskanavana. Tavoitteena on, että työryhmän toiminta vakiintuu Etteepäi elävä mieli-hankkeen aikana. Härkää sarvista! toimintakokeilun aikana järjestettiin myös tupailtoja kylillä keväällä Tupaillat karsiutuivat ensin alkuperäisestä suunnitelmasta, koska myönnetty avustussumman oli haettua paljon pienempi. Kuitenkin Kulttuuripalvelu Kaiku päätti, että tupailtoja toteutetaan jonkin verran, koska toimintakokeilussa erittäin tärkeäksi koettiin nimenomaan kuntalaisten kuuleminen kehittämistoimia suunniteltaessa. Tupailloissa keskusteltiin olemassa olevasta toiminnasta, kyläläisten toiveista ja suunnitelmista sekä pohdittiin yhdessä erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Keväällä 2013 tupailtoja pidettiin seuraavasti: Jurvala, Monitoimitila Toukola Suoanttila, Naulapään tila Heikkilä, toimitupa Jurvalan tupaillassa ehdotettu yhteistyön virittäminen kylän eri toimijoiden kesken käynnistettiin keväällä 2013 ja toiminnan tuloksena syntyi Risulahden Suvisäpinät usean eri tahon toteuttamana. Toiminta ei jäänyt kertaluonteiseksi vaan yhteistyötä suunniteltiin edelleen ja mm. Suvisäpinät on kylällä päätetty järjestää myös vuonna Kulttuuripalvelu Kaiku avusti lisäksi Luumäen eri toimijoita tapahtumajärjestelyissä etsien mm. esiintyjäehdokkaita ja tehden julisteita sekä mainoksia tapahtumista sekä olemalla mukana joidenkin tapahtumien toteutuksessa. Yhteistyön ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen liittyviä palavereja pidettiin vuoden 2013 aikana kaikkiaan 30. Yhteyttä eri toimijoihin pidettiin lisäksi mm. kirjeitse ja sähköpostitse. Palavereista kaksi oli ns. järjestöpalavereja, jotka pidettiin ja Näistä toinen pidettiin Härkää sarvista! toimintakokeilun nimissä, sillä ostopalvelusopimukseen kuului varsinaisesti vain yhden järjestöpalaverin järjestäminen vuosittain. Palavereissa keskusteltiin mm. tapahtumista ja yhteistyön kehittämisestä. Lisäksi osallistuttiin neljään muiden tahojen järjestämään palaveriin tai seminaariin. Palaverien ajankohdat näkyvät toimintakalenterissa (liite 1). Tiedottaminen Tiedottaminen liittyi olennaisena osana kulttuuritoimintaan. Toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin järjestö- ja muissa palavereissa, lehti-ilmoituksin, julistein, lehtipuffein ja tapahtumakalenterissa. Kaikkia eri tapahtumajärjestäjien ilmoittamia tapahtumatietoja toimitettiin nettikalenterin päivittämisen lisäksi kuukausittain erikseen lehdistölle ja muille tiedotusvälineille jaettavina kalentereina sekä päivitettiin

5 5 erilaisiin valtakunnallisiin tapahtumatietoihin, joista niitä poimittiin mm. erilaisille matkailu- ja tapahtumasivustoille. Lisäksi tapahtumakalenterin ylläpitoon sisältyi tapahtumien koordinointi siten, että tapahtumajärjestäjille jaettiin tietoa tarvittaessa siitä, millaisia tapahtumia kalenteriin on ilmoitettu, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Myös tapahtumatietojen muutosten päivittäminen ja korjausten ilmoittaminen edelleen mm. tiedotusvälineille kuuluivat tapahtumakalenterin ylläpitoon. Tiedottamiseen kuuluivat myös vierailut eri yhdistysten kerhoissa, tupaillat kylillä ym. Näillä vierailuilla ja alustuksilla esiteltiin mm. Luumäen kunnan tapaa toteuttaa kunnalliset kulttuuripalvelut ostopalveluina. Luumäen kulttuuritoiminnasta kertovia lehtikirjoituksia oli vuoden aikana eri lehdissä. (mm. Luumäen lehti, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Vartti). Joitakin lehtikirjoituksia on toimintakertomuksen liitteenä. Härkää sarvista! toimintakokeilu ja Etteepäi elävä mieli -hanke Kulttuuripalvelu Kaiku haki mukaan ns. KUULTO hankkeeseen (Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke) keväällä 2012 Härkää sarvista! -toimintakokeilulla. Kuulto -kattohankkeen tavoitteena on lisätä ihmisten ja kulttuurin kohtaamisia sekä kulttuuripalveluiden saatavuutta. Kuulto käynnisti kesän 2012 alussa eri puolilla Suomea kaikkiaan 22 toimintakokeilua. Hakijoita oli 188. Luumäkeä lähimmät toimintakokeilut olivat Pohjois-Karjalassa Kontiolahdella sekä Orimattilassa. Kuulto-hanke toimi Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, kulttuuripolitiikan yksikössä ja sitä rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Härkää sarvista! toimintakokeilusta ja sen tavoitteista on kerrottu vuoden 2012 kulttuuritoimen toimintaraportissa. Kokeilun loppuraportti on tämän, vuoden 2013 toimintaraportin liitteenä. Kulttuuripalvelu Kaiku kokosi Härkää sarvista toimintakokeilun kuluessa ja Luumäen kulttuuritoimintamalliin liittyen yhdistysten edustajista ns. Käskassara-ryhmän. Ryhmään kutsuttiin edustajia alun perin niistä yhdistyksistä, joiden kanssa yhteistoimintaa kokeilun aikana oli suunnitelmissa. Käskassaran tehtävänä on erityisesti toimia linkkinä yhdistysten ja kuntalaisten sekä kunnan ja kulttuuritoiminnasta vastaavan yrityksen välillä, välittää tietoa toiminnasta, tuoda esille ideoita ja toiveita sekä tehdä yhdessä ehdotuksia ja suunnitelmia toiminnan toteuttamiseksi. Käskassaran toiminta alkoi kokeilun aikana muotoutua jo suhteellisen toimivaksi. Kuitenkin oli selvää, että toiminnan kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi tarvittaisiin lisäresursseja (mm. työaika). Niinpä päätettiin hakea jatkohanketta, jonka tavoitteena oli paitsi Luumäen kulttuuritoimintamallin vakiinnuttaminen käytäntöön, myös mm. laajentaa toimintaa koskemaan koko kunnan muutakin vapaa-aikatoimea (liikunta- ja nuorisotoimet). Jatkohanke Etteepäi elävä mieli käynnistettiin , vaikka rahoituspäätöstä ei vielä ollut. Käskassaraa laajennettiin siten, että siihen kutsuttiin edustus myös liikunta- ja nuorisotoimista. Muutenkin toimintaa toteutettiin hankesuunnitelman mukaisena lukuun ottamatta kumppanuussopimusmallin kokeilutapahtumaa sekä vierailujen ja tupailtojen käynnistämistä. Näiden osalta odotettiin rahoituspäätöstä. Kulttuuripalvelu Kaiku sai rahoituspäätöksen vasta verraten myöhään syksyllä, joten jotkin suunnitelmassa olevat toiminnat päätettiin lopulta toteuttaa vasta vuoden 2014 puolella. Muu hankkeeseen kuuluva toiminta ja

6 6 työpäivät (mm. Suvisäpinöiden koordinointi ja muut tehtävät, linnoituspäivä ym.) toteutettiin ns. yrityksen omalla riskillä; mikäli rahoituspäätös olisi ollut kielteinen, olisivat hanketoimintaan käytetyt työpäivät olleet yrityksen työntekijöille ns. talkoopäiviä. Käskassara jatkoi toimintaansa Etteepäi elävä mieli hankkeen alusta lähtien koko vapaa-aikasektorin eräänlaisena yhteistyöelimenä ja edelleen itseään täydentävänä. Käskassaraan kutsutaan edelleen jäseniä tarpeen mukaan. Siihen voi halutessaan hakeutua myös itse jäseneksi, mikäli kokee, että haluaa olla mukana kehittämässä yhteistyötä vapaa-aikasektorilla. Käskassaraan kuuluvat toimintakertomuksen kirjoittamishetkellä: Jorma Uusiheimala, Luumäen kunta / sivistystoimi, Luumäkiseura Pasi Kyllönen, Luumäen kunta / liikuntatoimi Tapani Sulander, Eläkeliiton Luumäen yhdistys, kuntalaisedustaja Ossi Rantanen, Eläkeliiton Luumäen yhdistys Riitta Nevalainen, Luumäen Käsityökeskus, Luumäkiseura, Fotokerho Merja Kuukka, 4H, MLL Luumäen yhdistys Kalevi Manner, Luumäen Yrittäjät Annikki Hyytiäinen, Kursiivi, Kangasvarren nuorisoseura, Luumäen sotaveteraanit ry, Luumäen sydänyhdistys Annikki Knaapi, Luumäen Pojat, Kangasvarren martat Jari Niiranen, Kulttuuripalvelu Kaiku Ky Virve Niiranen, Kulttuuripalvelu Kaiku Ky Etteepäi elävä mieli hankkeen suunnitelmassa mainittuja yhteistyötapahtumia olivat 2013 seuraavat: Lasten linnoituspäivä Vallijamit Suvisäpinät Luontopäivä ja Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia koskeva yhteistyö Näistä kaikista on kerrottu tarkemmin seuraavassa Tapahtumat kohdassa. Tapahtumat Luumäen kulttuuritoiminta on vilkasta ja perustuu pääosin aktiivisten yhdistysten ja yksityishenkilöiden toimintaan. Tätä toimintaa tuettiin edelleen ja toimittiin yhteistyössä eri tapahtumajärjestäjien sekä muiden tahojen kanssa. Sopimuksen ja vuodelle 2013 hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan Kaiku järjestää kansallisten juhlapyhien tapahtumat (veteraanipäivä ja itsenäisyysjuhla) sekä tarpeen mukaan ja talousarvion antamilla resursseilla 1-2 muuta ns. omaa kunnallista tapahtumaa. Tämän lisäksi toimintasuunnitelmassa on mainittu, että tilaisuuksia, joissa Kaiku on mukana esimerkiksi avustamalla julisteiden teossa, on vuosittain 1-2. Pääseminen mukaan Kuulto-hankkeeseen Härkää sarvista! toimintakokeilulla ja Etteepäi elävä mieli hankkeen toteutuminen mahdollisti kuitenkin useamman tapahtuman järjestämisen, kuin sopimus olisi edellyttänyt työajan lisääntymisen myötä.

7 7 Kansalliset juhlapyhät Kansallinen veteraanipäivä Kansallista veteraanipäivää vietettiin lauantaina Luumäellä veteraanijuhla järjestettiin kuitenkin jo aattopäivänä, perjantaina klo alkaen Taavetin koululla. Poikkeusjärjestelyyn oli syynä se, että juhlan järjestämisessä, ohjelmassa ja toteutuksessa olivat mukana Taavetin koululaiset ja juhlan järjestäminen koulupäivän aikana oli täten luontevaa. Juhlan suunnittelussa olivat mukana suunnittelutyöryhmä, Luumäen kunta, Luumäen seurakunta, Taavetin koulu, Taavetin marttayhdistys, reserviläisjärjestöt, Luumäen Mieslaulajat sekä Kulttuuripalvelu Kaiku Ky. Lähtökohtana oli veteraanipäivän vuoden 2013 teema Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta. Todettiin, että kun eri sukupolvet osallistuvat niin juhlan järjestelyihin kuin itse juhlaankin, saadaan tietoa veteraaniasiasta tällä tavoin välitettyä myös koululaisille. Juhlatilaisuuden tervetulotoivotuksen lausui lukion oppilaskunnan puheenjohtaja Eero Kiuru. Juhlapuheen piti everstiluutnantti Hans Forsman Maasotakoulusta. Ohjelmassa oli lisäksi luokan iltapäivätoiminnan esitys, kahden oppilasbändin esityksiä, Anni Holtarin pianon soitantaa, Aili Laukaksen lausuntaa ja Luumäen Mieslaulajien kuorolaulua. Seurakunnan tervehdyksen ja päätössanat lausui vs. kappalainen Teuvo Karjalainen. Juhlan juonsivat 9D-luokan oppilaat Veera Kuhmonen ja Tatu Sairanen. Juhlan jälkeen oli koululla kahvitarjoilu. Seppeleenlaskutilaisuus pidettiin perinteiseen tapaan varsinaisena veteraanipäivänä lauantaina Luumäen kirkolla klo 10. Kulttuuripalvelu Kaiku Ky:n tehtäviin juhlan järjestelyissä kuului tapahtuma-asioiden valmistelu kokouksia varten sekä kokouksissa sovittujen järjestelyjen toimeenpano, aikataulujen ja juhlaohjelman laadinta, käsiohjelmien ja lehdistötiedotteiden teko sekä esiintyjien hankinta ja äänentoiston järjestäminen. Suunnittelutyöryhmän kokousten lisäksi Kaiku piti palavereja mm. Taavetin koulun edustajien kanssa ja laati näille ohjeita esim. juhlan puheiden ja juontojen valmistelua varten. Lisäksi tehtäviin kuului mm. salin järjesteleminen juhlaa varten ja samoin juhlan jälkeen salin siivous. Itsenäisyyspäivän tienoon juhlallisuudet 5. ja Itsenäisyyspäivän juhlinta alkoi Luumäellä jo aattoiltana 5.12.; Taavetin Korpihaukat sytyttivät tuolloin klo kynttilät presidentti Svinhufvudin haudalle. Tilaisuus oli osa valtakunnallista tapahtumaa, sillä Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n toimesta kynttilät syttyivät samalla kellonlyömällä myös muidenkin presidenttien haudoille. Tilaisuuteen osallistui aiempaa runsaammin väkeä johtuen ilmeisesti mm. tilaisuuden paremmasta tiedotuksesta sekä muista järjestelyistä. Varsinaista itsenäisyyspäivää vietettiin Luumäellä perinteisin ja tutuin menoin. Päivän juhlallisuudet alkoivat klo 10 jumalanpalveluksella Luumäen kirkossa ja jatkuivat sen jälkeen seppeleenlaskutilaisuudella. Jumalanpalveluksessa saarnasi Jukka Olsson ja liturgina toimi kirkkoherra Heikki Svinhufvud. Kanttorina oli Hannu Muukka. Luumäen Mieslaulajat olivat mukana sekä jumalanpalveluksessa että seppeleenlaskutilaisuudessa, jossa Luumäen Kansallisten Senioreiden edustaja,

8 8 opetusneuvos Inkeri Papp piti puheen. partiolaisten lupauksenantotilaisuus. Jumalanpalveluksen yhteydessä oli myös Kahvitarjoilu ja itsenäisyysjuhla pidettiin aiempaan tapaan Taavetin koulukeskuksessa. Ellen Svinhufvudin kuolemasta oli kulunut 60 vuotta, joka seikka otettiin itsenäisyysjuhlan ohjelman laadinnassa huomioon ja siinä näkyikin tällä kertaa vahva naisnäkökulma. Ohjelmassa nähtiin Hilkka Suoanttilan kirjoittamia otteita Ellen Svinhufvudin elämästä. Dramatisoinnista vastasi Saara Martin ja esityksestä juhlaa varten koottu Juhla-ryhmä. Juhlapuheen piti kapteeni Maria Keinonen Maasotakoulusta. Tervehdyssanat lausui kirkkoherra Heikki Svinhufvud. Ohjelmassa esiintyivät lisäksi Ahvion soittokunta, Rajan nuorten kansantanssiryhmä ja Luumäen Mieslaulajat. Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksista huolehdittiin jälleen monen eri tahon yhteistyönä. Luumäen kunnan, seurakunnan ja suunnittelutyöryhmän lisäksi tapahtumajärjestelyissä ovat mukana Taavetin korpihaukat, Luumäen 4H-yhdistys, Luumäen reserviläiset sekä reserviupseerit, Luumäen Mieslaulajat, Hildan martat, Kangasvarren nuorisoseura, Luumäen kansalliset Seniorit ja Kulttuuripalvelu Kaiku. Kulttuuripalvelu Kaikun tehtäviin itsenäisyyspäivän tienoon tapahtumajärjestelyissä kuuluivat mm. kokousasioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano, tapahtumaehdotusten ja ohjelmien teko, tapahtumien koordinointi kokonaisuudessaan, esiintyjien etsiminen ja kysyminen, juhlaohjelmien suunnittelu ja aikataulutus, käsiohjelmien teko, yhteistyökumppaneiden kysyminen ja tehtävistä sekä järjestelyistä sopiminen, lehtitiedotteiden ja ilmoitusten teko sekä rekvisiitan hankinta tapahtuman osalta Kaiku huolehti yhteyksistä Allianssiin ja käytännön järjestelyjen sopimisesta sekä tiedottamisesta. Kunnan kulttuuritoimen tapahtumat Palvelujen ostosopimuksessa on mainittu, että tuottaja tuottaa 1-2 muuta kunnan järjestämää kulttuuritapahtumaa talousarvion puitteissa. Härkää sarvista! toimintakokeilun sekä Etteepäi elävä mieli -hankkeen turvin saatu työajan lisäys kuitenkin mahdollisti sen, että tapahtumia voitiin tuottaa enemmän kuluneena vuotena; muita tapahtumia järjestettiinkin kaikkiaan kuusi Linjuriauto teatteriesitys Joukolassa Käskassara-työryhmä toi tiedoksi kuntalaisehdotuksen, jossa toivottiin lappeenrantalaisen teatteri KESYn Linjuriauto esitystä järjestettäväksi Luumäelle. Esitys saatiin järjestettyä ja vieläpä siten, että teatteriryhmä kävi esittämässä näytelmän myös Mäntykodilla varsinaisen yleisöesityksen lisäksi. Esitys sisälsi ja 50-lukujen musiikkia ja pienen tarinan, joka kertoi matkasta linja-autolla Luumäeltä Viipuriin. Esitystä oli seuraamassa n. 60 henkilöä. Kaiku huolehti neuvotteluista esiintyjien kanssa, ajankohdan sopimisesta, tiedottamisesta, puffetista ja muista käytännön järjestelyistä tilaisuuden yhteydessä Helismaa iltamat Joukolassa Reino Helismaan syntymästä tuli heinäkuussa 2013 kuluneeksi 100 vuotta. Tämän kunniaksi pidettiin myös Joukolassa Helismaa iltamat. Tapahtuma oli siinä esiintyvien muusikoiden ja Kulttuuripalvelu Kaikun yhteistyötä. Noin tunnin

9 9 mittaisessa ohjelmaosiossa kuultiin tarinoita Reino Helismaan elämästä sekä luonnollisesti Helismaan tekemiä lauluja. Ohjelman jälkeen oli n. tunti tanssia. Paikalla oli n. 90 henkilöä. Kaiku huolehti tapahtuman käsikirjoittamisesta, ohjelmaosuuden ohjauksesta ja juonnosta, harjoitusten järjestämisistä, aikatauluista, tiedottamisesta, esiintyjäsopimuksista sekä muista käytännön järjestelyistä Lasten linnoituspäivä Taavetin linnoituksessa Kesällä 2012 ensimmäisen kerran järjestetty Lasten Linnoituspäivä sai jatkoa kesällä Tapahtuma pidettiin tiistaina klo Taavetin linnoituksessa. Koko tapahtuma-ajan olivat avoinna työpajat, joissa voi esimerkiksi kokeilla hyppynaruja, erilaisia pihapelejä ynnä muita leikkejä tai vääntää ja takoa alumiinilangasta amuletteja tms. tai kuunnella, keksiä ja piirtää satuja sekä kuulla linnoituksen historiasta! Seikkailuakin oli luvassa; Remppu Riihitonttu (Jari Niiranen) selvitti linnoituksen tontun arvoitusta pariinkin otteeseen Tilta Tallitontun (Virve Niiranen) ja muutaman muun apulaisensa kanssa. Tapahtumassa kerättiin lapsilta osallistumismaksu, jolla katettiin lähinnä työpajojen tarvikekustannuksia. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Luumäen kunta / nuorisotoimi, Luumäen Käsityökeskus, Kursiivi, MLL, 4H ja Kulttuuripalvelu Kaiku. Koska aikuisilta ei kerätty osallistumismaksua, oli tarkkaa yleisömäärää tapahtuman luonteen vuoksi vaikea arvioida. Kuitenkin se oli arviolta yli 100 henkilöä kaikkineen. Tapahtuma sai paljon kiitosta ja sitä kannattaa ehdottomasti kehittää edelleen. (Kuvat: Katri Niiranen) Kaiku huolehti tapahtuman osalta suunnittelupalaverien koollekutsumisesta, aikataulutuksesta, koordinoinnista sekä seikkailun käsikirjoituksesta, harjoittamisesta, tarvikkeiden hankinnasta ja toteuttamisesta sekä tapahtuman tiedottamisesta ja opasteista. Yhteistyötahot huolehtivat kukin omasta työpajastaan ja kunkin työpajan vaatimista tarvikkeista, ohjaajista ja muista järjestelyistä. Kursiivi järjesti sadutustyöpajan tuotoksista lisäksi näyttelyn punaiselle tuvalle.

10 Kun lesket lempivät teatteriesitys Taavetin linnoituksessa Maarianvaaran kiertävä kesäteatteri vieraili Luumäellä Teatteriesityksenä oli Maiju Lassilan Kun lesket lempivät komedia, joka oli hauska ja lämminhenkinen näytelmä Simo Kämäräisen kosiomatkan kommelluksista. Esityksen oli dramatisoinut ja ohjannut Juhani Joensuu ja musiikin siihen oli säveltänyt takavuosien tangokuningas Erkki Räsänen. Teatteri saapui neuvottelujen jälkeen Luumäelle lippuriskillä. Kaiku huolehti neuvotteluista ja esiintyjistä sekä sopimuksista, käytännön muista järjestelyistä ja tiedottamisesta. Teatteriesitys oli menestys; paikalla oli n. 250 henkilöä. (kuvat: Jari Niiranen) 8.8. Luontopäivä Kotkaniemessä Luumäen kunta, Kulttuuripalvelu Kaiku, Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti, Kotkaniemen vapaaehtoistyöntekijät sekä Kaakkois-Suomen riistakeskus järjestivät Luumäen luontopäivän Kotkaniemessä torstaina Museo pidettiin tuolloin myös luontopäivän ajan avoinna vapaaehtoisoppaiden voimin, samoin kuin puffettikin, jonka tuotto käytettiin Kotkaniemen hyväksi. Klo järjestettiin opastettuja kierroksia talon pihapiirissä ja kuultiin mm. alueen kasvillisuudesta. Oppaina kasvi- ja hyönteismaailmaan toimivat Kimmo Saarinen ja Juha Jantunen E-K Allergia- ja ympäristöinstituutista. Jorma Uusiheimala oli paikalla esittelemässä eri sienilajeja. Klo alkaen pidettiin asiantuntijailta, jonka aikana asiantuntijat vastasivat luontoon liittyviin kysymyksiin. Mukana olivat riistapäällikkö Erkki Kiukas (riistanisäkkäät), Kimmo Saarinen (hyönteiset ja kasvit) ja Juha Jantunen (hyönteiset ja kasvit). Päivä keräsi arviolta paikalle kaikkineen noin henkilöä. Kulttuuripalvelu Kaikun tehtäviin tapahtumassa kuului suunnittelu ja neuvottelut eri yhteistyökumppaneiden kanssa, äänentoisto illan tilaisuuteen ym. järjestelyt ja

11 11 juontaminen, sienten etsintä lajien esittelyyn jo etukäteen sekä muut kokonaisjärjestelyt, tiedottaminen ja opasteet. (Kuvat: KatriNiiranen) Nukketeatteriesitys Luumäen kunnantalolla Nukketeatteri Sytkyt on Juha Laukkasen ja teatteriteknikko Arto Ollikaisen kiertävä ammattiteatteri, joka on perustettu yli 25 vuotta sitten. Esityksiä teatterilla on vuosittain lähes 250 kappaletta niin koti- kuin ulkomaillakin. Työtehtäviä on tullut mm. Suomen suurlähetystöiltä ja teatteri on vieraillut mm. Thaimaassa, Singaporessa, Etelä-Koreassa, Egyptissä ja Kiinassa. Vuonna 2011 Sytkyt kutsuttiin USA:n suurimmille lastenkulttuurifestivaaleille, 4. Kids Euro Festival. Juha Laukkanen on valittu myös Unicefin hyväntahdon lähettilääksi ja esimerkiksi lokakuussa 2012 Sytkyt vieraili Borneon Sabahin sademetsäkouluissa. Nukketeatteri Sytkyjen KULTAVUORI matka Rudolf Koivun maailmaan esitys vieraili Luumäellä Nukkenäyttelijä Juha Laukkanen matkusti esityksessä lasten kanssa Pilven reunalle, jossa asui Pilvetär sadepisaralastensa kanssa. Toisessa sadussa tutustuttiin Koivun metsän ihmeisiin, noitaan ja Kultavuoreen. Koska vasta lähellä tapahtumaa selvisi, että samalle illalle oli järjestetty toinenkin lapsille suunnattu tilaisuus (Taavetin linnoituksesta kertova näytelmä), sovittiin toisen tapahtuman toteuttajan kanssa porrastaa tilaisuudet siten, että ne muodostaisivat tavallaan yhden kokonaisen tapahtumaillan ja ikään kuin lasten kulttuuripolun ; nukketeatteriesitys oli kunnantalolla ja toinen tapahtuma Taavetin koululla. Asiasta tiedotettiin lehtipuffeissa. Ratkaisu oli onnistunut, eikä kumpikaan tapahtuma kärsinyt yleisökadosta. Kulttuuripalvelu Kaiku huolehti neuvotteluista ja sopimuksista esiintyjän kanssa, käytännön järjestelyistä tapahtumapaikalla, neuvotteluista ja sopimisista toisen tapahtumajärjestäjän kanssa sekä tapahtuman tiedottamisesta. Muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin osallistuminen

12 12 Ostopalvelusopimukseen kuuluu lisäksi 1-2 muuta yksittäistä ja yhteistyössä järjestöjen tms. tahojen kanssa toteutettavaa tilaisuutta. Yhteistyö voi tässä tapauksessa tarkoittaa myös tapahtuman tukemista esimerkiksi lehti-ilmoituksia ja julisteita laatimalla. Muita tilaisuuksia, joissa Kaiku oli työpanoksellaan mukana, olivat: Luumäen kirjaston vihkiäiset Kaiku oli mukana kirjaston vihkiäistilaisuuden järjestelyissä mm. sopien joistakin ohjelmista sekä huolehtimalla äänentoistosta tapahtumassa Vallijamit Taavetin linnoituksessa Vallijamit järjestettiin Taavetin linnoituksessa Pääjärjestäjinä toimivat Luumäkiseura ja TaavettiSwing. Kaiku huolehti mm. tapahtuman julisteiden teosta sekä lipunmyynnistä itse tapahtumassa Suvisäpinät Risulahdessa Ajatus Suvisäpinät tapahtuman järjestämisestä syntyi Jurvalan tupaillassa keväällä Tuolloin paikalla olleet kylän yhdistysten edustajat toivoivat, että hiukan hiipunut yhteistyö saataisiin elpymään kylällä ja siihen saataisiin mukaan useampia toimijoita. Tapahtuman järjestäminen yhdessä koettiin hyväksi työkaluksi yhteistyön harjoittelemiseen. Kulttuuripalvelu Kaikua pyydettiin mukaan ns. kylän ulkopuolisena toimijana koordinoimaan ja vetämään yhteistyön elvyttämistä ja tapahtuman järjestämistä. Kylän alueella toimivat eri yhdistykset järjestivät tapahtumaan esittäytymis- ja toimintapisteitä, joissa mm. voi kokeilla sählyä, lasten temppurataa, tavaraongintaa ja karaokea. Luumäen palokuntanuoret esittelivät suunnitteilla olevaa Luumäkiauto tapahtumaa ja palokunnan toimintaa. Paikalla oli puffetti sekä makkaranpaistoa ja tapahtuma päättyi karaoketansseihin. Tapahtumaa suunnittelemassa ja toteuttamassa olivat yhdistyksistä Kangasvarren kyläyhdistys, Kangasvarren nuorisoseura, Luumäen palokunta ja palokuntanuoret, Kangasvarren Martat, 4H yhdistys / Omalla kylällä -hanke, MLL Luumäen yhdistys sekä Luumäen Pojat. Kulttuuripalvelu Kaiku huolehti paitsi tapahtuman koordinoinnista, myös palaverien koollekutsumisesta, muistioista, neuvotteluista yhteistyökumppaneiden kanssa, aikataulutuksesta, tiedottamisesta ja tiedotustilaisuuksista sekä opasteista alueella.

13 13 Tapahtuma onnistui erinomaisesti ja yleisöäkin kävi paikalla yli 300 henkilöä. Tapahtuma onnistui myös alkuperäisessä tavoitteessaan eli yhteistyön vireyttämisessä ja yhteistyö onkin saamassa kylällä jo jatkoa; kylän yhdistykset puuhaavat ainakin Suvisäpinät -tapahtumaa uudelleen vuonna Luumäen kunnan kulttuuritoimi osallistui lisäksi muiden tahojen järjestämiin kulttuuritilaisuuksiin järjestelykustannuksiin. mm. lehti-ilmoituksin sekä osallistumalla Muut tapahtumat Kulttuuripalvelu Kaiku oli mukana ja toteutti myös eri tilauksesta yrityksen muuhun toimintaan liittyen tapahtumia. Näitä olivat Luumäellä seuraavat: Syysjyräys Joukolassa Kulttuuripalvelu Kaiku järjesti Syysjyräykseen järjestyksenvalvonnan. 19. ja Satuja ja tarinoita vierailut Jurvalan ja Taavetin päiväkodeilla Kulttuuripalvelu Kaikun ohjelmapalveluihin kuuluvat Satuja ja tarinoita tapahtumat toteutettiin myös Luumäellä Jurvalan ja Taavetin päiväkodeissa. Noin tunnin mittaisessa laulu- ja leikkituokiossa metsätontut Varpu (Virve Niiranen) ja Naava (Jari Niiranen) soittivat, laulattivat ja leikittivät sekä kertoivat metsäluonnosta myös kuvien, esineiden ja äänien avulla. Tuokiossa tehtiin lisäksi yhdessä musiikkisatu. Yrityksen muu toiminta Kulttuuripalvelu Kaiku tuottaa myös muita kuin kunnallisia kulttuuripalveluja. Näitä ovat mm. erilaiset lasten ja nuorten kulttuuripitoiset seikkailutapahtumat, erilaiset leirit sekä yritysten tarpeisiin suunnitellut ohjelma- ja tapahtumapalvelut. Näissä paketeissa

14 14 tuodaan vahvasti esille suomalaista kulttuurihistoriaa, kansanperinnettä, myös kulttuurin nykyaikaa sekä suomalaista luontoa. Yritys järjestää myös omia tapahtumia, joita olivat vuonna 2013 mm. Talvi-illan Hämäränhyssy, metsätapahtuma lapsille ja perheille, sekä Talvi-illan rauha, metsätapahtuma aikuisille. Lisäksi kaikulaiset vierailevat eri oppilaitoksissa ja seminaareissa esittelemässä kulttuurituottajan työtä sekä luennoimassa kulttuuritoiminnasta ja tapahtumajärjestämisestä. Kaikulaiset ovat jäseninä myös erilaisissa kulttuuri- ja tapahtumatuotantoa kehittävissä ja niihin liittyvissä hankkeissa ja organisaatioissa. Yritys on jäsenenä myös mm. Etelä-Karjalan Kärki-Leaderissa, Eteläkarjalaiset tapahtumat ry:ssä sekä Suomen Luontoyrittäjyysverkostossa.

Yrityksen tiedot 3. Yrityksen muu toiminta 11

Yrityksen tiedot 3. Yrityksen muu toiminta 11 SISÄLLYS: Yrityksen tiedot 3 Toiminta 1.1.-31.12.2015 3 Työntekijät ja työaika 3 Yhteistyö ja palaverit 3 Tiedottaminen 4 Käskassara-yhteistyöryhmä 4 Tapahtumat 5 Yrityksen muu toiminta 11 LIITTEET: Toimintakalenteri

Lisätiedot

1. Luumäen kulttuuritoimi / Luumäen kulttuuritoimintamalli

1. Luumäen kulttuuritoimi / Luumäen kulttuuritoimintamalli 1 YHES ENEMMÄ! KÄSKASSARAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Vapaa-aikatoimen toimintasuunnitelmien liitteeksi Nykytila Käskassara aloitti toimintansa Kulttuuripalvelu Kaikun ja kunnan toteuttaman Härkää

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh. 21.12.2012 646 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vieraanvaraisuuden tarkoitus... 3 3. Vierailun tai vieraanvaraisuuden luonne...

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Pöytäkirja 5/2012 KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 3.12.2012 klo 17.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto ( ) Pihlajamäki Anu (x) Kulo Eija-Liisa ( ) Salonen

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma ja Tase KERAVAN RESERVILÄISET RY Toimintakertomus 2014 Kerava Yleistä Vuosi 2014 oli yhdistyksemme 56. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 YLEISTÄ KERTOMUSVUODESTA Vuosi oli :n 34.toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta noudatti toimintasuunnitelman linjauksia ja vuosien saatossa muotoutuneita käytäntöjä. Päätehtäväänsä,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET

NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET RUDOLF KOIVU NÄYTTELYYN LIITTYVÄ NUKKETEATTERI NUKKETEATTERIN KÄYTTÖOHJEET Itsekseen tekeville Nukketeatterissa voi leikkiä teatteriesitystä kokeilemalla nukeilla näyttelemistä erilaisissa lavasteissa.

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kappelineuvosto

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika tiistai klo 18.30 20.45 Paikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa Osallistujat Karvonen Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski Liisa kappelineuvoston

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio

Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio YHDISTELMÄ VUODEN NUORISOAVUSTUSTEN HAKIJOISTA Liikunta nuorisojaosto 8.5. Avustushakemukset kokonaisuudessaan ovat liikunta ja nuorisojaoston jäsenten nähtävänä sivistystoimistossa (Tampereentie 10, II

Lisätiedot

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Kulttuuriketju Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Mikä Kulttuuriketju? Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 ) Vammaisneuvosto 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 09:10-10:55 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 20 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) Otsikko Sivu

Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 15.09.2014 kello 09:10-12:50 PAIKKA Suolahden palvelukeskus, sosiaalitoimiston kokoushuone (Suojarinne 21) LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Merimasku-Seura ry. Merimasku-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015

Merimasku-Seura ry. Merimasku-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015 Merimasku-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2015 oli painottunut Kollolan ympäristöön, rakentamiseen ja vanhan kunnostamiseen. Yleiset kokoukset Seuran

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

Lappeenrantaa tapahtumakaupunkina kehittämään TAPAHTUMAKESÄ TAPAHTUMATUOTANTO JA TAPAHTUMAPALVELUT. Jorma Kallio

Lappeenrantaa tapahtumakaupunkina kehittämään TAPAHTUMAKESÄ TAPAHTUMATUOTANTO JA TAPAHTUMAPALVELUT. Jorma Kallio Lappeenrantaa tapahtumakaupunkina kehittämään TAPAHTUMAKESÄ 2016 - TAPAHTUMATUOTANTO JA TAPAHTUMAPALVELUT Jorma Kallio 12.9.2016 KESÄN 2016 TAPAHTUMASALDO OLI LAPPEENRANNASSA VAHVASTI POSITIIVINEN Tapahtumakesän

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(11) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(11) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(11) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen Hannula

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 7.5.2015 sivu 1 (8) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 7.5.2015 kello 18 20.18 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. KOKOUSKUTSU/ -ESITYSLISTA n:o 2

MERIKARVIAN KUNTA. KOKOUSKUTSU/ -ESITYSLISTA n:o 2 MERIKARVIAN KUNTA KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA n:o 2 Toimielin Kokousaika Kokouspaikka Pykälät Opistokulttuurilautakunta Torstai 7.4.2016 Merikarvian kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 7/2008. Sivistyslautakunta

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 7/2008. Sivistyslautakunta ASIALISTA 7/2008 Sivistyslautakunta 03.11.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 03.11.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 4/2016. Kurun seurakuntatalon Sali, Kirkkotie 2, Kuru

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 4/2016. Kurun seurakuntatalon Sali, Kirkkotie 2, Kuru Kurun kappelineuvosto 8.11.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 8.11.2016 klo 17.30 19.40 Kurun seurakuntatalon Sali, Kirkkotie 2, 34300 Kuru Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Nro 11/2009 Kokousaika klo 19.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

MyLife Nuorten hyvinvointimessut 2016 Mynämäki Laurin koulu sekä Koululaisten tapahtuma HaNi-Hallissa

MyLife Nuorten hyvinvointimessut 2016 Mynämäki Laurin koulu sekä Koululaisten tapahtuma HaNi-Hallissa MyLife Nuorten hyvinvointimessut 2016 Mynämäki Laurin koulu 8.10.2016 sekä Koululaisten tapahtuma HaNi-Hallissa 7.10.2016 LC Mietoinen Punainen Sulka 2016-2017 MyLife Nuorten hyvinvointimessut MyLife

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä SPEK - yhteenveto 10.12.2008 Mika Jäntti Päivä Paloasemalla palautekysely Päivä Paloasemalla tapahtumaan liittyi arviointi, jossa tapahtumassa mukana

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143 141 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 4.10.2016 Klo 17.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...143 2 KOKOUKSEN AVAUS...143 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 3/2011 31.8.2011 Asiat VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 VANH 17 OSALLISTUMINEN KANGASALAN SEUDUN SYDÄNYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄÄN SYYSTAPAHTUMAAN

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 27.01.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9 KOKOUSAIKA 4.3.2013 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Järä Eveliina Tatti Saara Matintalo

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen valtionavustushankkeiden työstö- ja kehittämisseminaari Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot