1. Luumäen kulttuuritoimi / Luumäen kulttuuritoimintamalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Luumäen kulttuuritoimi / Luumäen kulttuuritoimintamalli"

Transkriptio

1 1 YHES ENEMMÄ! KÄSKASSARAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Vapaa-aikatoimen toimintasuunnitelmien liitteeksi Nykytila 1. Luumäen kulttuuritoimi / Luumäen kulttuuritoimintamalli Härkää sarvista! toimintakokeilu toteutettiin Luumäellä tämän kokeilun seurauksena luotiin uudenlainen Luumäen kulttuuritoimintamalli. Kokeilu kuului osana Jyväskylän yliopiston hallinnoimaan valtakunnalliseen Kuulto hankkeeseen. Luumäen kulttuuritoimintamallin pohjana on kunnan ja yrityksen, Kulttuuripalvelu Kaiku Ky:n, ostopalvelusopimus, joka koskee kunnan yleisen kulttuuritoimen hoitamista. Sopimuksen mukaan yritys tuottaa kaikki kunnan tarvitsemat yleisen kulttuuritoimen palvelut. Tuotettaviin palveluihin kuuluu erilaisia tapahtumia (mm. kansalliset juhlapäivät), tiedotustoimintaa, paikallistasolla tehtävää yhteistyötä mm. eri järjestöjen kanssa sekä yhteydenpitoa muihin alueen ja valtakunnan tason kulttuuritoimijoihin tarvittaessa. Yrityksessä on kaksi vakituista työntekijää, joiden työajasta vuodessa Luumäen kunnan kanssa tehty sopimus sisältää 80 henkilötyöpäivää. Yritys toimii myös linkkinä kunnan ja eri yhdistysten ja muiden toimijoiden välillä. Kunnan yhteyshenkilönä kulttuuriasioissa toimii sivistystoimenjohtaja, jonka kanssa yritys tekee tiivistä yhteistyötä ja neuvottelee kaikista kunnan kulttuuritoimea koskevista asioista. Kunnalla on säilynyt päätösvalta ja vastuu kulttuuritoimen kehittämisestä ja sitä koskevista toimenpiteistä. Toiminnat, mm. tapahtumat, määritellään tarkemmin yrityksen vuosittain laatimassa toimintasuunnitelmassa, joka käsitellään kunnan vapaa-aikalautakunnassa. Toiminnan suunnittelun avuksi yritys perusti Härkää sarvista toimintakokeilun kuluessa ja Luumäen kulttuuritoimintamalliin liittyen yhdistysten edustajista ns. Käskassara-ryhmän. Ryhmään kutsuttiin edustajia alun perin niistä yhdistyksistä, joiden kanssa yhteistoimintaa kokeilun aikana oli suunnitelmissa. Käskassaran tehtävänä on erityisesti toimia linkkinä yhdistysten ja kuntalaisten sekä kunnan ja kulttuuritoiminnasta vastaavan yrityksen välillä, välittää tietoa toiminnasta, tuoda esille ideoita ja toiveita sekä tehdä yhdessä ehdotuksia ja suunnitelmia toiminnan toteuttamiseksi.

2 2 Myös koordinaattorina toimivan yrityksen rooli on toimintamallissa tärkeä, sillä koordinaattori huolehtii paitsi kunnan kanssa sovituista kulttuuritoimen tehtävistä, myös Käskassaran toiminnasta, päätösten toimeenpanosta, ehdotusten toimittamisesta eteenpäin sekä myös suorista yhteyksistä alihankkijoihin, yhdistyksiin ja kuntalaisiin. Koordinaattori huolehtii tarvittaessa myös sellaisten toimien ja tapahtumien koordinoinnista, joissa Käskassara ei välttämättä ole aktiivisena osapuolena mukana. Kuva 1. Luumäen kulttuuritoimintamallissa päävastuu kulttuuritoiminnasta on edelleen kunnalla. Kunta ostaa sekä kunnan yleisen kulttuuritoimen palvelut että yhteistyön koordinoinnin tuottajalta. Yhdistysten ja muiden tahojen yhteyshenkilöistä koottu Käskassara-ryhmä huolehtii yhdessä koordinaattorin kanssa siitä, että tiedonkulku toimii, erilaiset ideat ja ehdotukset tulevat kirjatuiksi ja käsitellyiksi ja tarpeellisiksi katsottavat toimet toteutetaan resurssien puitteissa. Käskassara sekä kulttuurikoordinaattori tekevät myös itse kehittämisehdotuksia. Koordinaattori vastaa mm. yhteistyökokousten koollekutsumisesta ja siitä, että vuosittain tehdään jonkinlainen yhteistyötä koskeva toimintasuunnitelma, jotta eri tahot pystyvät talousarvioissaan varautumaan toimintaan. Koordinaattori huolehtii myös yhteyksistä tarvittaviin alihankkijoihin ja toisiin yrityksiin kulttuuritoimintaan liittyvissä asioissa. Eri tahot voivat luonnollisesti olla yhteistyössä ja yhteyksissä myös suoraan keskenään tai kuntaan, mutta kulttuuritoimintaa koskevissa asioissa Käskassaran ja koordinaattorin tulee olla ainakin tietoinen erilaisista toimista ja suunnitelmista päällekkäisten toimien välttämiseksi. Esimerkiksi tapahtumia suunniteltaessa voi koordinaattorilta saada tällöin tiedon jo suunnitteilla olevista tilaisuuksista, jotta järjestävä taho voi puolestaan valita parhaan mahdollisen ajankohdan omalle tapahtumalleen. Koordinaattorin ja Käskassaran rooli on mallissa hyvin korostunut juuri siksi, että tieto kulttuuritoiminnasta olisi saatavissa tietyltä taholta, joka helpottaa kaikkien kulttuuritoimijoiden suunnittelua ja toiminnan järjestämistä. Koordinaattorin

3 3 valinta ja rooli on erityisen tärkeä, sillä koordinaattorista riippuu se, miten hyvin Käskassara ja toimintamalli käytännössä toimivat. 2. Nuorisotoimi Luumäen nuorisotoimi järjestää toimintaa pääasiassa vuotiaille nuorille sekä lapsille kerhoja ja toimintaa koulujen loma-aikoina. Nuorisotoimessa työskentelee kaksi vakituista henkilöä; nuoriso-ohjaaja ja kerhonohjaaja. Lisäksi nuorisotoimella on yksi osa-aikainen nuoriso-ohjaaja. Toimi on määräaikainen ja päättyy kesäkuun alussa Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja tukee nuorten kasvua sekä kehitystä. Nuorisotoimi järjestää mm. avoimia iltoja nuorille Taavetissa (3 krt/vko) ja Jurvalassa (1 krt/vko), toteuttaa koulunuorisotyötä Taavetin koulussa (tukioppilasohjaus, välituntiohjaus ym.). Lisäksi nuorisotoimi järjestää tapahtumia (mm. Kaamospuhallus ja Syysjyräys, Päihdeputki) sekä pitää kerhoja. Nuoriso- ja liikuntatoimet pitävät yhteistyössä nuorille mm. sporttikerhoa. Nuorisotoimi järjestää kerhotoimintaa myös haja-asutusalueella yhdessä Luumäen 4H-yhdistyksen kanssa kouluaikoina. 3. Liikuntatoimi Luumäen kunnan liikuntatoimessa työskentelee kaksi vakituista henkilöä, joista liikunnanohjaajan tehtäviin kuuluvat mm. liikuntaan liittyvät hallintoasiat, liikuntaryhmien ohjaaminen, liikuntaseurojen avustusasiat ja liikuntapaikkojen varaukset. Liikuntapaikkojen hoitajan tehtäviin kuuluu liikuntapaikkojen kunnossapito. 4. Muut tahot Luumäellä toimii runsaasti erilaisia yhdistyksiä, jotka omalta osaltaan järjestävät aktiivisesti toimintaa ja tapahtumia. Eri yhdistykset tekevät oman toimintansa lisäksi paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa ja ovat olleet aktiivisesti mukana yhteistyötapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminnan laajeneminen ja Käskassaran kokoonpano 2014 Käskassaran toiminta alkoi kokeilun aikana muotoutua jo suhteellisen toimivaksi. Kuitenkin oli selvää, että toiminnan kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi tarvittaisiin lisäresursseja (mm. työaika). Niinpä päätettiin hakea jatkohanketta, jonka tavoitteena oli paitsi Luumäen kulttuuritoimintamallin vakiinnuttaminen käytäntöön, myös laajentaa toimintaa koskemaan koko kunnan muutakin vapaa-aikatoimea (liikunta- ja nuorisotoimet). Jatkohanke Etteepäi elävä mieli

4 4 käynnistettiin , vaikka rahoituspäätöstä ei vielä ollut. Käskassaraa laajennettiin siten, että siihen kutsuttiin edustus myös liikunta- ja nuorisotoimista. Muutenkin toimintaa toteutettiin hankesuunnitelman (suunnitelman toiminnallinen osuus liitteenä) mukaisena lukuun ottamatta kumppanuussopimusmallin kokeilutapahtumaa sekä vierailujen ja tupailtojen käynnistämistä. Näiden osalta odotettiin rahoituspäätöstä. Käskassara jatkaa toimintaansa koko vapaa-aikasektorin eräänlaisena yhteistyöelimenä ja edelleen itseään täydentävänä. Käskassaraan kutsutaan jäseniä tarpeen mukaan. Siihen voi halutessaan hakeutua myös itse jäseneksi, mikäli kokee, että haluaa olla mukana kehittämässä yhteistyötä vapaa-aikasektorilla. Käskassaraan kuuluvat toimintasuunnitelman kirjoittamishetkellä: Jorma Uusiheimala, Luumäen kunta / sivistystoimi, Luumäkiseura Pasi Kyllönen, Luumäen kunta / liikuntatoimi Sisko Markkanen, Luumäen kunta / nuorisotoimi Tapani Sulander, Eläkeliiton Luumäen yhdistys, kuntalaisedustaja Ossi Rantanen, Eläkeliiton Luumäen yhdistys Riitta Nevalainen, Luumäen Käsityökeskus, Luumäkiseura, Fotokerho Merja Kuukka, 4H, MLL Luumäen yhdistys Kalevi Manner, Luumäen Yrittäjät Annikki Hyytiäinen, Kursiivi, Kangasvarren nuorisoseura, Luumäen sotaveteraanit ry, Luumäen sydänyhdistys Annikki Knaapi, Luumäen Pojat, Kangasvarren martat Jari Niiranen, Kulttuuripalvelu Kaiku Ky Virve Niiranen, Kulttuuripalvelu Kaiku Ky Toimintaperiaatteet ja tavoitteet vuodelle 2014 Toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa otetaan huomioon seuraavat toimintaperiaatteet ja tavoitteet: Vapaa-aikatoimen eri sektorien tarpeet, resurssit ja olemassa oleva toiminta huomioidaan ja ovat lähtökohtina. Toimintaa järjestetään ja sitä kehitetään yhteistyössä kunnan ja järjestöjen kanssa. Kehittäminen tapahtuu mahdollisimman tasapuolisesti ottaen huomioon resurssit, tarpeet ja eri tahojen järjestämä toiminta. Toiminnan tavoitteena on tehostaa toimintaa ja palveluja sekä edesauttaa eri tahojen keskinäistä yhteistyötä ja etsiä uudenlaisia yhteistyömuotoja. Tavoitteena on, että toiminta vakiintuu, monipuolistuu, vastuunkantajia on useampia ja tehtävissä voidaan vuorotella,

5 5 Toiminta 2014 joten minkään yksittäisen yhteistyökumppanin työtaakka ei pääse kasvamaan liian suureksi. Tavoitteena on lisäksi saada toimintaan mukaan tai toiminnan kohteiksi sellaisia ryhmiä tai alueita, joilla ei ole ollut mahdollisuuksia tai kiinnostusta osallistua toimintaan erilaisten esteiden vuoksi (kylät, erityisryhmät ym.). Tavoitteena on, että tiedonkulku ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet paranevat. Tavoitteena on myös antaa koordinointiapua mm. kylille pyydettäessä, mikäli apu koetaan tarpeelliseksi esimerkiksi jonkin yhteistyön tai toiminnan käynnistämisessä. Lisäksi tavoitteena on, että kunnan erityispiirteet ja kohteet otetaan suunnittelussa entistä paremmin huomioon. Käskassaran toiminta ja palaverit Käskassara kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään 2-3 kertaa vuodessa (vrt. hankesuunnitelma) Käskassaran tehtävänä on tuoda kuntalaismielipidettä esille suunnittelutyössä, jotta erilaiset toiveet tulisivat kuulluksi ja huomioiduksi mahdollisuuksien mukaan. Käskassaran tehtävänä on myös viedä tietoa toiminnasta ja suunnitelmista puolestaan yhdistyksille ja kuntalaisille eli ryhmä toimii edelleen linkkinä laajemmalle joukolle sekä lisää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia hyvin toimiessaan ja tietoa kuljettaessaan. Käskassara pohtii ja tekee myös itse kehittämisehdotuksia. Erilaisiin yhteistyössä toteutettuihin toimintoihin kutsutaan / kysytään mukaan aina kulloinkin sellaiset tahot, jotka alustavassa suunnittelussa on todettu mahdollisesti toiminnasta kiinnostuneiksi tai siitä hyötyviksi tahoiksi. Niinpä esimerkiksi kaikki Käskassarassa mukana olevat yhteisöt eivät välttämättä ole mukana kaikessa yhteistyössä ja vastaavasti yhteistyössä voi olla mukana useitakin sellaisia tahoja, joilla ei ole edustusta Käskassarassa. Tällaisia ovat esimerkiksi lukuisat yhdistykset ja yhteisöt sekä eri yritykset. Luonnollisesti eri tahot voivat olla suoraankin yhteyksissä toisiinsa. Etteepäi elävä mieli hankkeesta vuodelta 2013 toteutumatta tai aloittamatta jääneitä toimintoja siirretään vuodelle Tämä johtuu rahoituspäätöksen myöhäisestä ajankohdasta. Näitä toimintoja ovat: koulunuorisotyön toimintamallien pohtiminen yhdessä nuorisotoimen kanssa (nuorisotoimi vastuutahona) frisbeegolfradan suunnittelun käynnistäminen (vastuutahona liikuntatoimi), ainakin osittainen toteutus kesällä 2014

6 6 vapaa-aikatoimen kesäleirien 2014 suunnittelu (otetaan huomioon myös kylien nuorten tarpeet ja esim. 4H:n järjestämät kesäleirit, joita on aiemmin ollut n leiripäivää) tupailtojen ja kylävierailujen järjestäminen tarvittaessa ikäihmisille ja erityisryhmille suunnattujen toimintojen suunnittelu ja käynnistäminen (esim. laitosvierailut) kumppanuussopimuskokeilut (1-3 tapahtumaa) Järjestöpalaverit Järjestöpalavereja järjestetään yhteistyössä Kaikun ja kunnan eri toimielinten kanssa 1-2 vuodessa tarpeen mukaan. Syksyllä 2013 aloitettua käytäntöä järjestää palaverit yhteistyössä kyläasiamiehen kanssa jatketaan Lisäksi syksyn 2013 palaverissa päätettiin, että järjestöpalaverin lisäksi pidetään erikseen sovittavana ajankohtana palaveri, johon kutsutaan myös kesäasukkaita mukaan. Järjestöpalaverit voidaan mahdollisuuksien mukaan järjestää kiertävänä eri kylillä, jolloin samalla saataisiin tietoa kylien toiminnasta (vrt. tupaillat). Palavereissa käsitellään mm. yhteistyöasioita sekä tulossa olevien tapahtumien järjestelyjä. Tapahtumat Käskassaran tehtävänä ei ole ryhmänä niinkään järjestää tapahtumia, vaan koordinoida niitä sekä koota tietoa eri tapahtumista (ks. Käskassaran toiminta ja palaverit) sekä välittää edelleen tietoa eri ryhmille ja toimijatahoille mm. yhteistyön tarpeista. Käskassarassa mukana olevien yhdistysten edustajat pohtivat myös omien taustayhteisöjensä mahdollisuutta olla mukana ryhmän tietoon tulleissa yhteistyöasioissa ja tapahtumissa ja vievät näistä tietoa taustayhteisöjensä käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Seuraavassa on lueteltu toimintasuunnitelman kirjoittamishetkellä tiedossa olevat tapahtumat. Ne tapahtumat, joissa on tarvetta erityisesti yhteistyölle, on merkitty erikseen alleviivauksin. Kaikkien tapahtumien tarkkoja ajankohtia ei kirjoittamisvaiheessa ole vielä ollut. Tammi-toukokuu 2014 Tammi-Huhtikuu: Tanssit Joukolassa kerran kuukaudessa keskiviikoisin (22.1., 19.2., 19.3., Iltamat), järj. Eläkeliiton Luumäen yhdistys Kevätkaudelle lisäksi: Kangasvarren sählykerhot koululaisille ja naisille sekä FolkJam, järj. Kangasvarren nuorisoseura Tammikuu Kansainvälisyyskoulutus yli 15-vuotiaille, järj. Luumäen 4H Tammikuu Liikuntamaa Taavettihallilla klo 12-15, järj. LuPo

7 7 Helmikuu: Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen karaokekisat Maaliskuussa Joukolassa yhteiset Taavetin kinkerit klo 12-14, järj. Eläkeliitto ja srk Kansallinen veteraanipäivä (yhteistyötapahtuma / suunnittelutyöryhmä, kunta ja Kaiku) Iloiset iltapäivätanssit Risulahdessa Toukosiunaus joko Kotkaniemessä tai Kangasvarren koulun lähellä, Eläkeliitto ja srk Taavetin markkinat toukokuun alussa 5.5., järj. markkinatoimikunta Toukokuussa: Kangasvarren nuorisoseuran ja marttojen peräkont-tikirppis ja taimien kierrätyspäivä Haimilassa toukokuussa kylämarkkinat Kesä-elokuu 2014 Juhannustanssit Risulahdessa , Eläkeliitto Kannuskosken juhannustanssit, 10-vuotistapahtuma , Juurikkalan metsästysseura järj. Salpavaellus kesä-heinäkuun taitteessa heinä-elokuu, tanssit kerran kuussa Risulahdessa tiistaina, Eläkeliitto (15.7. ja 26.8.) heinäkuussa Suoanttilan kyläjuhlat Luumäkiauto tapahtuma kesällä 2014 Eläkeliiton piirin kesäjuhla 2.7. Risulahdessa (seuraavalla viikolla Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen retki, ilmoitetaan tarkka pvm myöhemmin) Lasten linnoituspäivä 8.7., Kaiku, kunta, eri yhdistykset Vallijamit (TaavettiSwing ja Luumäkiseura) Suvisäpinät Risulahdessa (yhteistyötapahtuma / Jurvalan kylällä toimivat yhdistykset) Yrittäjien messut (yhteistyötapahtuma, pääjärjestäjänä yrittäjäyhdistys) Heinäkuun lopulla kylähistoriailta Kangasvarren koululla Marttilan kylän markkinat (yhteistyötapahtuma, pääjärjestäjänä Luumäkiseura) Syys-joulukuu 2014 Syys-marraskuu tanssit Joukolassa keskiviikkoisin kerran kuussa, Eläkeliitto Sählykerhot jatkuvat, järj. Kangasvarren nuorisoseura Kirppistapahtuma, Kangasvarren nuoroseura, MLL ja päiväkodin vanhempainyhdistys syyskauden avajaiset, Iloiset iltapäivätanssit Joukolassa, Eläkeliiton Luumäen yhdistys Taavetin markkinat lokakuun torialueella, järj. markkinatoimikunta

8 Iloiset iltapäivätanssit Joukolassa, Eläkeliiton Luumäen yhdistys Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 5. ja (yhteistyötapahtuma / suunnittelutyöryhmä, kunta ja Kaiku) kinkunsulattajaistanssit Joukolassa, Eläkeliiton Luumäen yhdistys Muita jo perinteisiä sekä mahdollisesti suunnitteilla: Kannuskoskipäivä Kylämarkkinat kirkolla Pappatuna Meet Teatteri- ym. vierailut (kunnan kulttuuritoimi, Kaiku) Luontopäivä Muu toiminta Käskassara käsittelee tiedoksi saamiaan ehdotuksia, ideoita ja tarjouksia sekä pohtii näiden toteuttamismahdollisuuksia resurssien puitteissa. Käskassara tekee myös tarvittaessa em. ideoiden pohjalta ehdotuksia eri tahoille, mm. kunnan toimielimille, toiminnan kehittämiseksi. Tiedottaminen Jokainen yhdistys, yhteisö tms. taho vastaa pääsääntöisesti itse toimintansa ja järjestämiensä tapahtumien tiedottamisesta sekä em. tapahtumien ilmoittamisesta Kulttuuripalvelu Kaikulle tapahtumakalenteriin laitettavaksi. Kaiku huolehtii Etelä-Karjalan maakuntaportaalin tapahtumakalenterin päivittämisestä saamiensa tietojen mukaisesti. Käskassara tiedottaa toiminnastaan pääsääntöisesti suoraan jäsenistönsä kautta ja avulla sekä tarvittaessa pitämällä tiedotustilaisuuksia ja kirjoittamalla lehtijuttuja ym. Käskassaralla ei ole erillistä määrärahaa toiminnan tai tiedottamisen järjestämiseen, vaan esim. lehti-ilmoituksista, julisteista ym. aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin järjestävä taho erikseen ja yhteistyötapahtumien osalta siten, kuin niiden osalta sovitaan. Yhteistyötä ja kumppaneita tarvitsevista toiminnoista ja tapahtumista tiedotetaan Käskassaran jäsenistön kautta eri sidosryhmille, lehtijutuin sekä järjestöpalavereissa.

SISÄLLYS: Yrityksen tiedot 3

SISÄLLYS: Yrityksen tiedot 3 2 SISÄLLYS: Yrityksen tiedot 3 Toiminta 1.1.-31.12.2013 3 Työntekijät ja työaika 3 Yhteistyö ja palaverit 4 Tiedottaminen 4 Härkää sarvista! toimintakokeilu ja Etteepäi elävä mieli hanke 5 Tapahtumat 6

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013

Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013 Oulun kaupunki Kulttuuritalo Valve Taikalamppuhakemuksen toimintasuunnitelma vuosille 2009-2013 TAIKALAMPPU-VERKOSTON JÄSENYYS- JA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Toimintakaudelle 2009-2013 Hakija Oulun kaupunki

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2007 2008

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2007 2008 Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan kehittämishankkeet 2007 2008 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 205 ISBN 978-951-790-245-8 ISBN (pdf) 978-951-790-246-5 Liikunnan ja

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

PERUSKOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI

PERUSKOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE LOPPURAPORTTI PERUSKOULUN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 1999 2001 LOPPURAPORTTI Asta Pietilä (toim.) OPETUSHALLITUS 2002 Opetushallitus Moniste 3/2002 ISBN 952-13-1398-6 (nid.) ISBN 952-13-1399-4 (pdf) ISSN 1237-6590

Lisätiedot

Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN. -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:11

Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN. -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN -näkökulmia ja malleja koulun kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Oppaat ja käsikirjat 2011:11 Riitta Rajala (toim.) KERHOT HYRRÄÄMÄÄN

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry. Toimintasuunnitelma 2011 Talousarvio 2011 2010 Hallitus SISÄLTÖ Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Loppuraportti HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

Loppuraportti HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri SISÄLLYS 1. TAUSTAA PROJEKTILLE 2 1.1. Lähtökohta 2 1.2. Projektin suunnittelu 2 1.3. Tavoitteet 2 1.3.1. Kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET UUDENMAAN NUORISOSEURAT SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET Seurojen johtokuntien sääntömääräiset ja vapaaehtoiset tehtävät sekä vastuualueet, joiden avulla seurat voivat edistää toimintaansa YHDESSÄ ENEMMÄN Uusien

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

MALLU KYLILLÄ ESISELVITYS LIIKKUVIEN PALVELUJEN TOIMINNASTA. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

MALLU KYLILLÄ ESISELVITYS LIIKKUVIEN PALVELUJEN TOIMINNASTA. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri MALLU KYLILLÄ ESISELVITYS LIIKKUVIEN PALVELUJEN TOIMINNASTA Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 31.8.2011 Mallu kylillä hankkeen (esiselvityksen) tavoitteena on selvittää Etelä-Karjalan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot