A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje"

Transkriptio

1

2 Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee kaikkea uudisrakennuksen energiankulutusta. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Rakennuttajan on huolehdittava rakentamisen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymisestä. Rakennuttaja tarvitsee ammattitaitoista työnjohtoa valvomaan rakennustöitä ja huolehtimaan rakennushankkeen laadunvarmistuksesta. A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat Rakennuttajan on palkattava pätevät suunnittelijat laatimaan yhteistyössä talon sisäilmaston, energiatehokkuuden ja elinkaarinäkökulman vaatimukset täyttävät suunnitelmat. Suunnitelmat sisältävät muun muassa energian- ja tehontarvelaskelmat, jotka esitetään energiaselvityksessä. A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Suunnittelijoiden ja työnjohdon tulee aloittaa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen jo rakennushankkeen alussa. Ohjeeseen kerätään hyvän energiatehokkuuden ja sisäilmaston edellyttämät hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtävät. Käyttö- ja huolto-ohjeessa tulee esittää lämmön- ja sähkönkulutuksen tavoitearvot. Energiatehokkuuden kannalta on tärkeää seurata lämmön, sähkön ja veden kulutusta. C ERISTYKSET C2 Kosteus Rakenteet ja LVI-järjestelmät on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei kosteus pääse tunkeutumaan haitallisesti rakenteisiin ja sisätiloihin. Rakennusaineet, -tarvikkeet ja -osat on suojattava haitalliselta kastumiselta koko rakentamisen ajan. C4 Lämmöneristys Ikkunoiden, seinien, ala- ja yläpohjan sekä muiden rakennusosien lämmöneristyskykyä kuvataan U-arvolla. Rakentamismääräyksen tässä osassa annetaan suunnittelijalle ohjeita eri rakennusosien U-arvon laskemiseen sekä lämmöneristyksen toteuttamiseen. D LVI JA ENERGIATEHOKKUUS D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Kiinteistön vesilaitteistosta saatavan veden tulee olla sellaista, ettei sen käytöstä aiheudu terveydellistä haittaa tai vaaraa. Vettä on saatava riittävästi ja energiatehokkaasti. Tähän vaikuttaa etenkin lämpimän käyttöveden tuottamiseen ja jakeluun käytettävien laitteiden ja vesijohtojen huolellinen eristäminen.

3

4 D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Rakennusten hyvä energiatehokkuus tulee saavuttaa ilman, että sisäilman laadusta tingitään. Tämä osa asettaa vähimmäisvaatimukset erityisesti ilmanvaihdolle. D3 Rakennusten energiatehokkuus Tämä osa kokoaa rakennuksen energiatehokkuusvaatimukset, joiden täyttyminen osoitetaan energiaselvityksellä. Keskeisin vaatimus on asetettu rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle, jota kuvataan E-luvulla. Kokonaisenergiaohjauksen lisäksi rajoitetaan rakennuksen lämpöhäviötä. Rakennuksen lämpöhäviö koostuu rakennuksen vaipan eli seinien, ovien ja ikkunoiden, katon ja lattian sekä ilmanvaihdon ja ilmavuotojen yhteenlasketuista lämpöhäviöistä. Tasauslaskennalla osoitetaan, että suunniteltu rakennus alittaa vertailuarvojen perusteella määritellyn lämpöhäviötason. Hyvän energiatehokkuuden saavuttaminen edellyttää kokonaisuuden hallintaa jo suunnitteluvaiheessa. Huomiota on kiinnitettävä muun muassa: rakenteiden ja järjestelmien lämmöneristykseen rakennuksen vaipan ilmavuotoihin ilmanvaihdon lämmöntalteenoton suorituskykyyn lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien tehokkuuteen ja mitoitukseen lämmitysmuodon valintaan D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon tarpeen laskenta Laskentaohjeen avulla voidaan laskea rakennuksen kokonaisenergiankulutus eli E-luku. Ohjeen avulla voidaan lisäksi laskea, kuinka paljon lämmitystehoa rakennus huippupakkasilla enimmillään tarvitsee. Lämmitysjärjestelmä mitoitetaan sen mukaan. Energiaselvitys Energiaselvitys tarvitaan rakennuslupaa haettaessa. Selvityksessä esitetään muun muassa rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku), lämpöhäviöiden vaatimustenmukaisuus sekä lämmitysteho mitoitustilanteessa. E-luku E-luku ohjaa valitsemaan rakennukseen ympäristön kannalta mahdollisimman tehokkaita vaihtoehtoja. Se ilmaisee rakennuksen vuotuisen laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen pinta-alaa kohden (kwh/m 2 ). E-luvussa huomioidaan rakennuksen energiantarve, tekniset järjestelmät, lämmitystapa ja energiamuoto (esimerkiksi sähkö, kaukolämpö, öljy). e-luvun laskemisessa käytetään eri kertoimia eri energiamuodoille, joten lämmitystavan valinnalla on ratkaiseva merkitys kokonaisenergiankulutukseen ja siitä muodostuvaan E-lukuun. Pienimmät kertoimet ovat uusiutuvalla energialla ja kaukolämmöllä. e-luvun yläraja riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta. Pientaloilla ylärajaan vaikuttaa rakennuksen pinta-ala: pienillä pientaloilla vaatimukset ovat suuria lievemmät. Tasauslaskenta Tasauslaskennalla osoitetaan, että rakennuksen lämpöhäviö on määräysten mukainen. Yhteenlaskettuna rakennuksen vaipan lämmöneristyksen ja tiiveyden sekä ilmanvaihdon lämpöhäviön on täytettävä asetetut vaatimukset. Mikäli lämpöhäviö on jollakin osatekijällä vertailuarvoa suurempi, edellytetään vastaavasti toisen osatekijän kohdalla pienempää lämpöhäviötä. Vertailuarvo Rakennuksen vertailulämpöhäviöiden laskelmissa käytettävät vertailuarvot saadaan kunkin rakennusosan lämmönläpäisykertoimen arvosta, rakennuksen yhteenlasketusta ikkunapinta-alasta, lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteesta ja rakennuksen tiiviyttä kuvaavasta vuotoilmakertoimesta. U-arvo U-arvo kertoo, kuinka paljon lämpöä siirtyy rakenteen läpi sisältä ulos yhden asteen lämpötilaeron vallitessa. Mitä pienempi U-arvo on, sen parempi eristyskyky rakennusosalla on. Yksikkönä on W/m 2 K. Energiatodistus Uudisrakennuksen energiatehokkuus esitetään energiatodistuksessa ilmoitettavalla rakennuksen energiatehokkuusluokalla. Energiatodistus on osa rakennuslupahakemuksen liitteenä olevaa energiaselvitystä. Lisätietoa:

5 Kokonaisenergiatarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta, kuten lämmitystä ja ilmanvaihtoa, valaistusta sekä käyttöveden lämmitystä. Tämän pohjalta rakennukselle lasketaan E-luku, joka ei saa ylittää rakennustyypille määritettyä ylärajaa. Pientaloilla E-luvun yläraja riippuu pinta-alasta: pienille pientaloille vaatimukset ovat lievemmät kuin suurille. Edullisempaa asumista Uudet rakentamismääräykset parantavat rakennusten energiatehokkuutta keskimäärin 20 prosenttia aikaisempaan verrattuna. Samalla määräykset ohjaavat käyttämään ympäristöä vähemmän kuormittavia energiamuotoja, kuten uusiutuvaa energiaa. Rakentamismääräysten uudistus ja energiatehokkaampi rakentaminen eivät juuri vaikuta rakentamisen kustannuksiin. Joissakin tapauksissa on jopa mahdollista saavuttaa säästöjä. Pitkällä aikavälillä investointi energiatehokkuuteen rakennusvaiheessa pienentää käytönaikaisia kustannuksia sekä hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa. Hyvä suunnittelu auttaa pitämään kustannukset kurissa: jopa 90 prosenttia lopullisista rakennuskustannuksista ja peräti neljä viidesosaa rakennuksen käytönaikaisista kustannuksista lyödään lukkoon suunnitteluvaiheessa. Valppautta ja vapautta suunnitteluun Rakentamismääräykset tuovat lisää vapautta ja vaihtoehtoja, sillä riittävän pienen E-luvun voi saavuttaa monin eri tavoin tarkan suunnittelun avulla. Rakentajan kannattaa vaatia suunnittelijalta laatua ja osaamista sovittaa uudet määräykset kustannustehokkaasti ja järkevästi rakennushankkeeseen. Hyvä suunnittelu takaa toimivan, terveellisen ja energiatehokkaan kodin. Rakennuttaja on viime kädessä vastuussa siitä, että talo valmistuu rakentamismääräysten mukaisesti. Suunnittelijoiden lisäksi tarvitaan pätevä työnjohto ja toteuttajat. Oman kunnan rakennusvalvonta seuraa ja opastaa osaltaan määräysten toteuttamista. Suunnittelijoiden välinen tiivis yhteistyö varmistaa, että sisäilmastolle, energiatehokkuudelle ja elinkaarelle asetetut tavoitteet kohtaavat rakennushankkeessa parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyötä tarvitaan myös rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisessa. Rakentamismääräysten mukaisesti riittävän pienen E-luvun voi saavuttaa monella tavalla Kokonaisenergiatarkastelussa otetaan huomioon kaikki rakennuksessa tapahtuva energiankulutus lämmityksestä ilmanvaihtoon ja valaistuksesta käyttöveden lämmitykseen. Lämmitystapavalinta ohjaa ratkaisevasti muuta suunnittelua. 4-kertaiset ikkunalasit Seinäeriste + lisäeriste Lämmöntalteenoton hyötysuhde 80 % Aurinkokeräin Sähkölämmitys kaukolämpö Varaava takka E-luku < 200 kwh/m 2 Seinäeriste uusiutuva energia 3-kertaiset ikkunalasit Lämmöntalteenoton hyötysuhde 60 %

6 Oman kunnan rakennusvalvonta Suomen rakentamismääräyskokoelma Lisätietoja energiatehokkaasta rakentamisesta: sisältö ja teksti: ympäristöministeriö ja Motiva Oy Ilme: Ahoy Piirrokset: Harri Tarkka 3/2012 PAPERI: MUNKEN PRO PAINOS: KPL Paino: Lönnberg, ympäristömerkki 441/017

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Toimitus: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Turun kaupunki Kiinteistöliitto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Yleistä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan keskeisiä sitoumuksia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän

OPAS PRKK. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry. Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän OPAS PRKK Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus ja lämmitysjärjestelmän valinta PRKK OPAS Rakentamisen laadukas valmistelu + energiatehokkuus

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Säästä energiaa - investoi elämiseen. Ensto Hybriditalo Energia- ja kustannustehokasta talotekniikkaa

Säästä energiaa - investoi elämiseen. Ensto Hybriditalo Energia- ja kustannustehokasta talotekniikkaa Säästä energiaa - investoi elämiseen. Ensto Hybriditalo Energia- ja kustannustehokasta talotekniikkaa 2 Sisällysluettelo Ensto Hybriditalo... 4 Talotekniikkaratkaisut... 6 Ilmanvaihto... 8 Lämmitys...10

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli

Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli Kokonaisenergiatarkastelun vaikutus suunnitteluprosessiin pääsuunnittelijan rooli Kimmo Lylykangas, arkkitehti SAFA Tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos, Puurakentaminen

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Asuntomessutalojen energiatehokkuus

Asuntomessutalojen energiatehokkuus suntomessutalojen energiatehokkuus Tampereen asuntomessujen pientalojen energiatehokkuuden lähempi tarkastelu osoittaa yllättävän suurta vaihtelua. JREK KURNITSKI, Sitran johtava asiantuntija 3 Rakennusmaailma

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

4/13 Ympäristöministeriön asetus

4/13 Ympäristöministeriön asetus 4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KYLPYLÄN VAATIMUKSET. Requirements of the energy efficient spa

ENERGIATEHOKKAAN KYLPYLÄN VAATIMUKSET. Requirements of the energy efficient spa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö ENERGIATEHOKKAAN KYLPYLÄN VAATIMUKSET Requirements of the energy efficient spa Työn tarkastaja:

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Hyvän pientalon rakentamisen perusteita Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Rakennusprojekti Oman talon rakentaminen on meille useimmille elämän ylivoimaisesti suurin ja tärkein

Lisätiedot

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI

Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI Energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskenta SUOMI 20.5.2012 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) 5 artiklan mukainen ilmoitus Euroopan komissiolle

Lisätiedot

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014. Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät:

Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014. Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät: Energiatodistukset: Laskentaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, 30.5.2014 Lämmitysjärjestelmiin, lämmitykseen tai mukavuuslämmityksiin liittyvät: Miten huomioidaan laskennassa säätöjärjestelmä verrattuna

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot