Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/313/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA HAKEMUS Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki Pekka Uusi-Kilponen Lehonkankaantie Ähtäri Hakija on aluehallintovirastoon saapuneella ja sittemmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt ympäristölupaa Kärkikeitaan uudelle turvetuotantoalueelle. Tuotantoalueen pinta-ala on 70 ha, josta tuotanto-, auma- ja varastoalueita on 67 ha. Pintavalutuskentän pinta-ala on 2,5 ha ja laskeutusaltaan 0,5 ha. Tuotantoalue sijaitsee Isojoen kunnan Heikkilän kylässä noin 10 km Isojoen keskustasta koilliseen. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 d) kohdan mukaan luvanvaraista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus, jos tuotanto-alue on yli 10 hehtaaria. Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 7 c) kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa. Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne Kyseessä on uusi tuotantoalue eikä toiminnalle ole ympäristölupaa. Toiminta sijoittuu hakijan omistamalle tilalle Kärkikallio RN:o 8:59. Kärkikeitaan alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Ympäristöministeriön vahvistamassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei ole Kärkikeidasta koskevia merkintöjä. Kärkikeitaan etelä- ja itäpuolella noin metrin päässä on luonnonsuojelualueeksi (SL-1) merkitty alue. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 2 Maakuntakaavassa turvetuotannolle asetettujen valuma-aluekohtaisen määräysten mukaan Kärkikeidas sijaitsee vyöhykkeellä, jolla turvetuotannon suunnittelussa on vesistövaikutukset huomioitava siten, että kokonaiskuormitusta on pyrittävä vähentämään (suunnittelumääräys IV). Koko maakuntaa koskevan suunnittelumääräyksen I mukaan turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Toiminta Yleiskuva toiminnasta Turvetuotantoalueen pinta-ala on 70 ha, mistä varsinaisen tuotantoalueen pinta-ala on 65 ha, auma-alueiden 1,5 ha, tukikohta-alueen 0,5 ha, laskeutusaltaan 0,5 ha ja pintavalutuskentän 2,5 ha. Alueella tuotetaan jyrsinturvetta polttoaineeksi ja ympäristöturvetta. Turvetta tuotetaan vuosittain noin m 3 ja koko tuotantoaikana noin m 3. Tuotanto kestää arviolta 20 vuotta. Kuntoonpanotyöt aloitetaan suon kuivattamisella. Kuivumisaika on 1 4 vuotta. Alueelle rakennetaan muun muassa toiminnassa tarvittavat tiet ja auma-alueet sekä vesien käsittelyrakenteet. Hakija esittää yksityiskohtaisen suunnitelman jälkikäytöstä, kun turvetuotanto on päättymässä. Vesienkäsittely ja päästöt vesistöön Vesienkäsittelymenetelmänä on sarkaoja-altaat lietteenpidättimineen, kokoojaojien virtaamansäätöpadot, laskeutusallas ja pintavalutuskenttä. Tuotantoalue ympäröidään eristysojilla. Pintavalutuskenttä sijaitsee ojitetulla alueella. Kentän pinta-ala 2,5 ha on 3,7 % sen valuma-alueesta. Kentällä kasvaa rahkasammalta, isoja varpuja ja mäntyä. Vedet pumpataan sulan maan ajan pintavalutuskentälle. Pumppauksen jälkeen vesi jaetaan pintavalutuskentälle kampaojia pitkin. Niiltä kentän osilta kuin turvepaksuus on ilmoitettu, on turpeen paksuus 0,8 1 m. Karttatarkastelun mukaan pintavalutuskentän lounaisosa ei sijaitse turvepohjaisella alueella. Kärkikeitaan tuotantoalueen kuntoonpanovaiheessa keskimääräiset vuotuiset nettopäästöt vesistöön ovat 2,6 kg fosforia, 44,4 kg typpeä ja 264 kg kiintoainetta. Tuotantovaiheessa päästöt ovat 6,8 kg fosforia, 85 kg typpeä ja 273 kg kiintoainetta. Päästöarvioissa käytetty vesien käsittelyteho on ollut %. Päästöt on arvioitu käyttämällä Kuivajoen yhteistarkkailun tuloksia sekä Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden tuloksia käyttö-, päästö ja vaikutustarkkailusta vuodelta 2008.

3 3 Pöly, melu ja liikenne Varastointi ja jätteet Hakijan mukaan kriittisin aika kuormituksen kannalta alapuolisiin vesistöihin on suon ojituksen jälkeinen vuosi, jolloin vuosivalunta on noin kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Seuraavana vuonna vuosivalunta on noin kolmanneksen suurempi normaaliin verrattuna. Myöhemmin valunta tasoittuu ja lähenee ennen ojitusta edeltävää tilaa. Turvetuotannon päästöt ilmaan ovat lähinnä tuotannon ja lastauksen aikana syntyvää turpeen pölyämistä sekä tuotannon ja jatkokuljetuksen aiheuttamia pakokaasupäästöjä. Pölypäästöjä muodostuu lähinnä kesällä tuotantokauden aikana. Pölyävimpiä työvaiheita ovat kuormaus karheelta, aumaus ja lastaus, koska tällöin kuivaa turvetta liikutellaan korkeussuunnassa. Turvetuotannon ympäristövaikutusten arvioinnista annettujen ohjeiden mukaan pölylaskeuma yli 0,5 km:n päässä tuotantoalueesta ei ole enää merkittävää eikä se ole erotettavissa muusta pölylaskeumasta. Melua aiheutuu työkoneista turvekentillä ja turpeen kuormauksesta. Tuotantoaikana, noin päivänä vuodessa, melua voi aiheutua ympärivuorokauden. Myös turpeen kuljetuksista aiheutuu melua. Melun kokeminen riippuu muun muassa etäisyydestä sekä melun lähteen ja kohteen välisestä korkeuserosta ja säätilasta. Turve kuljetetaan metsäautotietä pitkin Mäkisalontielle ja sieltä Isojoen yleiselle tielle. Vuosittain kuljetuksia tehdään noin 170 rekallista sekä kesällä että talvella noin 1 2 kuukauden ajan. Lastauksia ja kuljetuksia tehdään tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Tuotantokauden aikana polttoainetta käytetään litraa, voiteluöljyä noin 600 litraa ja muita voiteluaineita 25 kg. Polttoöljy varastoidaan irrallisessa ja siirrettävässä farmarisäiliössä varikkoalueella. Kerrallaan varastoidaan litraa polttoainetta. Vuosittain muodostuu moottori- ja voiteluöljyjätettä 80 l, kiinteää öljyjätettä alle 20 kg, paristoja ja akkuja alle 5 kg, metallijätettä alle 5 kg, sekajätettä alle 1 m 3, aumamuovijätettä kg, öljynsuodattimia 5 kpl ja voitelupatruunoita alle 10 kpl. Hakija toimittaa jäteöljyn, muut ongelmajätteet ja sekajätteen yrityksen huoltokiinteistölle, jonne järjestetään asianmukaiset säiliöt. Sekajätteen noutaa kunnallinen jätteenkerääjä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan koko toiminnan aikana kertyy kantoja ja muuta puuainesta m 3, kiviä 250 m 3, pintamaita m 3, mineraalimaita 900 m 3 ja laskeutusaltaiden lietteitä 650 m 3. Pintamaat, kannot, muu puuaines ja laskeutusaltaiden lietteet käytetään energiana. Kivet upotetaan. Mineraalimaat käytetään nevatien rakentamisen pohja-aineena.

4 4 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Hakemuksen mukaan tuotantoalueen vesien käsittely on normaalitasoa parempaa. Tuotantoalue, sen ympäristö ja toiminnan vaikutukset ympäristöön Tuotantoalueen nykytila Asutus ja maankäyttö Kasvillisuusselvityksen maastotyöt on tehty Alue on suurimmaksi osaksi ojitettua. Alueella on pääosin puustoista erilaista rämemuuttumaa ja rämettä. Pinta-alallisesti eniten on isovarpurämemuuttumaa, jossa kenttäkerroksessa vallitsevat rämevarvut. Luonnontilaisista suotyypeistä alueella esiintyy isovarpurämettä, keidasrämettä ja kanervarahkarämettä sekä oligotrofista ja mesotrofista lyhytkorsirämettä. Kasvillisuusselvityksessä ei havaittu alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja eikä luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain perusteella suojeltavia luontotyyppejä. Uhanalaisista luontotyypeistä alueella on lyhytkorsirämettä, mutta se on jo osin menettänyt luonnontilansa. Maisema-, marjasato- ja virkistysarvoa on lähinnä alueen keskiosien ojittamattomilla alueilla. Kärkiluoman varrelta, noin 500 metrin päässä tuotantoalueelta, on todettu liito-oravan papanoita. Tuotantoalueelta ei ole todettu merkkejä liito-oravista. Linnustokartoitus on tehty ja Selvityksessä havaittiin 43 lintuparia. Lajisto oli pääosin metsien peruslintuja. Runsaslukuisimmat lajit olivat peippo ja metsäkirvinen. Ainoa varsinainen suolaji oli liro, joka on luokiteltu Pohjanmaalla alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi, ja lisäksi se on EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji sekä Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun vastuulaji. Alueella ei todettu lintujen muutonaikaisia levähdys- ja ruokailualueita. Lähistöllä on muuta elinkeinotoimintaa kuten maa- ja metsätalouden harjoittamista. Turvetuotanto ei aiheuta muutosta nykytilanteeseen. Hakijan arvion mukaan hanke ei huononna paikkakunnan asutus- ja elinkeinooloja. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 350 metriä lounaaseen tuotantoalueelta. Kiinteistötietojärjestelmän ilmakuvan perusteella asutuksen ja tuotantoalueen välinen alue on pääosin vähäpuustoista suota. Muualla tehtyjen pöly- ja meluhaittaselvitysten perusteella arvioituna merkittäviä pölylaskeumia tai ohjearvoja ylittäviä meluhaittoja ei ole odotettavissa metrin etäisyydellä tuotantoalueesta.

5 5 Suojelukohteet ja pohjavesi Lauhanvuoren Natura alue (FI ) sijaitsee tuotantoalueen etelä- ja itäpuolella lähimmillään noin 400 metrin etäisyydellä. Alue on sisällytetty Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI). Lauhanvuoren hyvin vettä läpäisevillä rinteillä on poikkeuksellisen paljon lähteitä, joista saavat alkunsa muun muassa Isojoki ja Lapväärtinjoki. Alueen suoluonto on monipuolinen. Tyypillisiä ovat erityisesti pienehköt, hiekkapohjaiset keidassuot, joiden erikoisuutena ovat runsaana esiintyvät lähdepaikat. Vallitsevia suotyyppejä ovat karut nevat ja rämeet. Lauhanvuoren Natura-alue sijaitsee Lauhanvuoren kansallispuiston alueella. Kansallispuiston etäisyys tuotantoalueesta on lähimmillään noin 300 metriä. Kärkiluoma ja sen alapuolinen Isojoki sisältyvät Lapväärtinjokilaakson Natura alueeseen. Alue on sisällytetty Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella. Natura-alueen vesistön meritaimenkanta on valtakunnallisesti arvokas. Natura-alueella esiintyy useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja esimerkiksi eräitä koskikorento- ja vesiperhoslajeja sekä nilviäisiä. Lisäksi Natura-alueella esiintyy alueellisesti uhanalaisista kalakannoista merikutuinen ja vaeltava harjuskanta. Sekä Lauhanvuoren että Lapväärtinjokilaakson Natura-alue on sisällytetty vesipuitedirektiivin artiklan 6 suojelualuerekisteriin (VPD Naturaalueet). Rekisteriin on sisällytetty ne elinympäristön tai lajien suojeluun määritellyt alueet, joilla veden tilan ylläpito tai parantaminen ovat tärkeitä tekijöitä alueiden suojelun kannalta. Lauhanvuoren VPD Natura-alueisiin sisällyttämisperuste on "pienvedet, muun muassa lähteiköt ja lähdepinnat". Lapväärtinjokilaakson sisällyttämisperuste on "jokireitti, jokihelmisimpukka, kalasto muun muassa meritaimen". Paattikankaan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue sijaitsee noin 2 km länteen tuotantoalueelta. Pohjavesialue rajoittuu itäreunasta Kärkiluomaan, johon kuivatusvedet johdetaan Lähdesojaa pitkin. Hakijan arvion mukaan Kärkikeitaan turvetuotannosta ei aiheudu sellaisia vaikutuksia Lauhanvuoren Natura alueeseen, että Naturavaikutusarvion tekeminen olisi tarpeen. Kuivatusvesiä ei johdeta Lauhanvuoren Natura-alueelle. Kärkikeidas on jo ennestään ojitettu alue, joten pohjavesivaroissa ei ole odotettavissa merkittäviä laadun tai määrän muutoksia. Merkittäviä pölylaskeumia tai ohjearvoja ylittäviä meluhaittoja ei ole odotettavissa metrin etäisyydellä turvetuotantoalueesta.

6 6 Vesistötiedot Alapuolinen vesistö Kalasto ja kalastus Kärkikeidas sijaitsee Lapväärtinjoen vesistöalueella Heikkilänjoen valuma-alueella ja siellä Kärkiluoman valuma-alueella (37.054), jonka pintaala on 35,52 km 2. Siten tuotantoalueen pinta-ala on noin 2 % Kärkiluoman valuma-alueen pinta-alasta. Tuotantoalueen vedet johdetaan Lähdesojaa pitkin 650 metrin etäisyydellä sijaitsevaan Kärkiluomaan. Kärkiluoma laskee Hukanluomaan, joka muuttuu Heikkilänjoeksi ja laskee Isojokeen. Lähdesojan valuma-alueen pinta-ala kuivatusvesien laskukohdassa on noin 2,6 km 2 ja veden keskivirtaama 0,022 m 3 /s ja keskiylivirtaama 0,27 m 3 /s. Kärkiluoman valuma-alue Lähdesojan laskukohdassa on noin 20,4 km 2 sekä veden keskialivirtaama 0,002 m 3 /s, keskivirtaama 0,18 m 3 /s ja keskiylivirtaama 2,16 m 3 /s. Virtaamat on arvioitu käyttämällä Norrskogdiketin valuntahavaintoja. Kärkiluomasta Lähdesojan laskukohdan alapuolelta on veden laatutietoja vuosilta 1972 ja Veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut 28 µg/l ja 58 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 120 µg/l ja 300 µg/l. Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän mukaan Heikkilänjoen veden laatua on viimeksi selvitetty näytepisteeltä Heikkilänjoki Forsby, mistä on otettu vesinäytteet vuosien aikana kahdeksana ajankohtana. Vuosina 2002 ja 2003 veden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut välillä µg/l, kokonaistyppipitoisuus välillä µg/l ja veden värin arvot välillä mg Pt/l. Näytepiste Heikkilänjoki Forsby sijaitsee hieman yli 10 km:n etäisyydellä Kärkikeitaalta. Hakija on selvittänyt puhelimitse Kärkiluoman kalasto- ja kalastustietoja lähimmän asuinrakennuksen omistajalta. Kärkiluomassa on ennen esiintynyt pieniä määriä haukia ja madetta, mutta metsäojituksen myötä kyseiset kalalajit ovat hävinneet. Kärkiluomassa on liian vähän vettä, jotta kalat viihtyisivät siellä. Kärkiluomassa on jonkin verran alamittaista pientä purotaimenta. Kärkiluomassa ei juurikaan kalasteta, vaan kalastus tapahtuu vasta Heikkilänjoessa, jossa purotaimenetkin ovat jo hieman isompia. Isojoessa esiintyy 25 kalalajia, joista tärkeimmät ovat meri- ja purotaimen, harjus, hauki, made, ahven, lahna, siika ja nahkiainen. Isojoella ei ole ammattikalastajia, mutta joella on huomattava virkistyskalastusmerkitys. Vuonna 1998 Lapväärtin-Isojoen alueella kalastajien kokonaissaalis on ollut noin kg. Yleisin saaliskala on ollut taimen, 26 % kokonaissaaliista. Käytetyimmät pyyntivälineet ovat olleet heittovapa, onkivapa ja perhovapa.

7 7 Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Hakija on arvioinut, että tuotantovaiheessa Kärkikeitaan nettopäästöt nostavat keski- ja keskialivirtaamatilanteissa Lähdesojan laskupaikalla Kärkiluoman veden kokonaisfosforipitoisuutta 1,2 6,1 µg/l, kokonaistyppipitoisuutta 15,4 76,9 µg/l ja kiintoainepitoisuutta 49,3 246,5 µg/l. Kärkiluoman alaosalla vastaavat arvot ovat kokonaisfosforin osalta 0,7 3,6 µg/l, kokonaistypen osalta 8,9 44,6 µg/l ja kiintoaineen osalta 28,6 142,9 µg/l. Kuntoonpanovaiheessa vaikutukset alapuolisen vesistön veden laatuun ovat hakijan mukaan pienempiä kuin tuotantovaiheessa. Hakijan arvion mukaan vaikutukset alapuolisen vesistön veden laatuun ja virkistyskäyttöön ovat vähäisiä. Myöskään kalatalouden säilymiselle tarpeellisten olosuhteiden heikentymistä ei tapahdu, vaan päinvastoin parantumista ottaen huomioon, että merkittävimmät kalavedet sijaitsevat verrattain etäällä tuotantoalueista ja ovat suhteellisen hyvässä tilassa jo nykyisellään. Alueellinen vesienhoitosuunnitelma Kärkikeidas sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella. Isojoen-Teuvanjoen vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan Heikkilänjoki ja Isojoki kuuluvat asiantuntija-arvion perusteella luokkaan hyvä. Isojoen ja Heikkilänjoen vesienhoidollisena tavoitteena on veden keskimääräinen fosforipitoisuustaso 40 µg/l, kun se toimenpideohjelman mukaan on µg/l. Koko Lapväärtin-Isojoen alueen hyvän tilan saavuttamiseksi on asetettu tavoite vähentää ihmistoiminnasta aiheutuvaa ravinnekuormitusta %:lla. Tilatavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia maa- ja metsätaloudessa, haja-asutuksessa, taajamien jätevedenpuhdistamoilla ja turvetuotannossa. Lapväärtin-Isojoki on Pohjanmaan parhaimmassa kunnossa olevia vesistöjä. Ympäristöriskit Tuotantoalueelle laaditaan paloturvallisuussuunnitelma, joka toimitetaan paloviranomaiselle. Työkoneissa on hätäilmoitustarra, josta löytyy tarpeelliset ilmoitusohjeet. Tuotantoalueella on kahdeksan palokaivoa. Kovan tuulen aikana pyritään välttämään työskentelyä. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Käyttö- ja päästötarkkailussa päiväkirjaan kirjataan tiedot ojituksista, kunnostuksista ja tuotannon etenemisestä sekä vesiensuojelurakenteiden valmistumisesta, laskeutusaltaan tyhjennyksistä ja muista tapahtumista, joilla voi olla vaikutusta turvetuotantoalueelta purkautuvan veden määrään ja laatuun. Päästötarkkailua tehdään laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän alapuolelta. Näytteenoton yhteydessä mitataan virtaama. Kuntoonpanovaihees-

8 8 sa näytteet otetaan kerran kuussa huhti-syyskuun välisenä aikana. Tuotantovaiheessa näytteet otetaan joka toinen vuosi kolme kertaa vuodessa: maalis-huhtikuussa, heinäkuussa ja syys-lokakuussa. Tarkkailun välivuosina päästöt arvioidaan ominaiskuormituslukujen perusteella. Vesistötarkkailua tehdään kuntoonpanovaiheessa toukokuussa, heinäkuussa ja syyskuussa. Tuotantovaiheessa näytteet otetaan joka toinen vuosi kolme kertaa vuodessa: maalis-huhtikuussa, heinäkuussa ja syyslokakuussa. Kalataloustarkkailusuunnitelma toimitetaan hyväksyttäväksi päätöksen lainvoimaan tulon jälkeen. Pöly- ja meluvaikutusten tarkkailu ei ole tarpeen, koska tuotantoalue sijaitsee syrjässä. Korvaukset Hakijan arvion mukaan tuotannon pölypäästöistä tai melusta ei aiheudu korvausvelvollisuutta. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennykset Hakemuksesta tiedottaminen Hakija on täydentänyt hakemustaan luontoselvityksellä ja muun muassa tarkistetuilla ja täydennetyillä tuotantopintaalatiedoilla, kuormitus- ja vesistövaikutusarvioilla, virtaama-, vedenlaatuja valuma-aluetiedoilla, asianosaistiedoilla, maankäyttötiedoilla sekä kalasto- ja kalastustiedoilla sekä suunnitelmapiirroksella ja luontoselvityksillä. Hakija on ja toimittanut pintavalutuskentän turvepaksuustietoja sekä aluetta koskevat korkeuskäyrät. Hakemusten täydennykset on selostettu edellä kertoelmassa. Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa sekä Isojoen kunnassa ja Kauhajoen kaupungissa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Suupohjan Sanomat -lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmältä, Isojoen kunnalta, Kauhajoen kaupungilta, Isojoen kunnan ympäristönsuojelu- ja kaavoitusviranomaisilta sekä Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot 1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä.

9 9 Pintavalutuskentän turvepaksuudet on mitattu vain kentän pohjoispäästä. Karttamerkintöjen perusteella on oletettavaa, että kentän lounaiskulma on kivennäismaata eikä toimi pintavalutuskentälle ominaisella tavalla. Pintavalutuskentän alue on ojitettu, mikä lisää oikovirtausten mahdollisuutta. Vedet suunnitellaan pumpattavaksi kentälle vain sulan maan aikana. Kuitenkin suuri osa kuormituksesta syntyy talviaikana. Kasvillisuusselvityksen mukaan pieniä osia Kärkikeitaasta on säilynyt ojittamatta. Suotyypit ovat lähinnä muuttumia. Kärkikeitaan arvokkain osa on ojittamaton minerotrofinen lyhytkorsineva, jossa esiintyy oligotrofista ja mesotrofista kasvillisuutta. Minerotrofinen lyhytkorsineva on arvioitu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi. Varsinaisista suolajeista Kärkikeitaalla tavattiin pesivänä liro (1 pari). Liro on lintudirektiivissä tarkoitettu muuttava kosteikkolaji, ja jäsenmaiden on myös suojelualueiden ulkopuolella pyrittävä estämään kyseisten lajien elinympäristöjen pilaantuminen ja huonontuminen. EU-tuomioistuimen ennakkopäätöksen mukaisesti jäsenmaa rikkoo lintudirektiiviä, mikäli jonkun lintulajin kanta laskee sen vuoksi, ettei jäsenmaa huolehdi elinympäristön ylläpidosta, suojelusta ja hoidosta. Turpeenotto uhkaa huonontaa merkittävän osan (n ha) lirolle soveltuvista esiintymäalueista Etelä-Pohjanmaan alueella, millä voi olla vaikutusta lajin levinneisyyteen ainakin alueellisella tasolla. Lintudirektiivin EU:n jäsenmaille asettaman elinympäristöjen pilaamisen ja huonontamisen estämistä koskevan velvoitteen nojalla Kärkikeitaalla ei tule aloittaa turpeenottoa. Soilla esiintyvissä perhosissa on useita uhanalaisia ja taantuneita lajeja. Hakemusta tulee täydentää perhoslajiston osalta siten, että selvitys kattaa suon ojittamattomat osat ja koko jakson, jolla suoperhosia voidaan tavata. Selvitystä tehtäessä tulee ottaa huomioon eri lajien lentoaikojen vaihtelu vuorokauden sisäisesti. Kärkikeidas laskee Kärkiluomaan, joka laskee vedenhankintaan soveltuvan Paattikankaan pohjavesialueen rajaa pitkin pohjoiseen. Paattikankaan pohjavesialueelle voi johtaa ojavesiä vain, jos Kärkiluoma on tiivis, eikä johtamisesta aiheudu vaaraa pohjaveden laadulle. Hakemukseen on liitettävä Kärkiluoman maaperäselvitysten tulokset. Maaperäolosuhteita tutkittaessa ei saa puhkaista kivennäismaata. Ympäristölupahakemuksessa ja aluehallintoviraston täydennyspyynnössä ei ole huomioitu, että Kärkiluoma, Heikkilänjoki ja Lapväärtinjoki on sisällytetty Natura ohjelmaan arvokkaan vesiluontonsa vuoksi. Lyhyen purkuetäisyyden ja turpeenotosta aiheutuvien vesistölle haitallisten päästöjen vuoksi hakijan tulee täydentää hakemustaan luonnonsuojelulain 65 :n mukaisella Natura-vaikutusarvioinnilla.

10 10 Hakijan tekemä tarvearvio luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesta Naturaarvioinnin tarpeesta koskee Lauhanvuoren kansallispuistoa. Tarvearvion mukaan Natura-arvioinnille ei olisi tarvetta. Lauhanvuoren kansallispuisto sijaitsee lähimmillään 300 m:n etäisyydellä suunnitellun Kärkikeitaan turpeenottoalueen eteläreunasta. Turpeenottoalueista aiheutuvat pölyhaitat ulottuvat ainakin 500 m:n etäisyydelle alueen reunasta ja saattavat tuulisuudesta riippuen ulottua kauemmas. Meluhaitat voivat olla merkittäviä vielä 300 m:n etäisyydellä turpeenottoalueesta. Meluhaittoja aiheutuu ympärivuotisesti: kesällä varsinaisesta turpeen nostosta, talvisin turpeen kuljettamisesta. Ajoittain melu on todennäköisesti ympärivuorokautista. Hakemusta tulee täydentää myös Lauhanvuoren kansallispuiston osalta luonnonsuojelulain 65 :n mukaisella Natura-arviolla. Hakemuksen tiedot alapuolisen vesistön kalastosta ovat puutteelliset ja harhaanjohtavat. Hakemuksessa on muun muassa mainittu, että "Kärkiluomassa on havaittavissa jonkin verran alamittaista, pientä purotaimenta. Heikkilänjoessa purotaimenet ovat jo hieman isompia." Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan välittömästi suunnitellun tuotantoalueen alapuolinen alue on purotaimenen lisääntymisaluetta, joka ylläpitää joen muuta purotaimenkantaa. Sähkökoekalastusten perusteella Kärkiluomasta saatiin kolmesta pisteestä purotaimentiheyksiksi 13,2, 13,5 ja 6,5 kpl/100 m 2. Lapväärtinjoen-Isojoen vesistöalue saa alkunsa Lauhanvuoren lähteistä ja puroista ja se on merkittävin lähes vapaana virtaava, Selkämereen laskeva jokivesistö. Joki kuuluu UNESCO:n hyväksymiin kansainvälisiin Project Aqua -kohteisiin ja jokiuoma kuuluu Natura ohjelmaan. Kärkikeidas sijaitsee Lapväärtinjoen vesistöalueen Kärkiluoman osaalueella. Turpeenotosta alapuolisille vesistöille aiheutuvat suurimmat ongelmat liittyvät kiintoaine- ja ravinnekuormitukseen. Lisäksi ylivirtaamat saattavat lisääntyä aiheuttaen tulvien voimistumista, mistä seuraa eroosiota ja uoman hiekoittumista. Lapväärtinjoen vesistöalueen joissa ja puroissa tavataan erittäin merkittäviä luontoarvoja, joita edustavat mm. äärimmäisen uhanalainen meritaimen ja -harjus sekä erittäin uhanalainen purotaimen. Kärkiluomalla on suurta merkitystä ainakin purotaimenelle. Vesistössä tavataan lisäksi luontodirektiivin liitteissä II ja IV (a) mainittuja sekä luonnonsuojelulain 47 :n nojalla erityisesti suojeltavia lajeja. Turpeenotto saattaisi heikentää esimerkiksi lohikalojen elinolosuhteita alapuolisissa vesistöissä liettämällä niiden kutua varten tarvitsemia sorapohjia sekä muuttamalla puron lämpö- ja valaistusolosuhteita. Epäsuora vaikutus lohikalojen populaatioille voi tapahtua esimerkiksi niiden merkittävien ravintokohteiden pohjaeläinten elinympäristöjen, kuten vesisammalkasvustojen, pilaamisen ja häviämisen seurauksena. Kokonaisuudessaan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien kasvu alapuolisessa vesistössä tulisi muuttamaan merkittävästi vesistön nykyistä luonnetta, johon tuo erityispiirteensä voimakas pohjavesivaikutus.

11 11 Virtaaman arviointiin saattaa sisältyä virheitä eri valuma-alueiden suuresti vaihtelevien ominaisuuksien vuoksi. Ominaiskuormitusluvut perustuvat Pohjois-Pohjanmaalla Pohjanmaan aapasuovyöhykkeellä sijaitsevan yhdeksän turpeenottoalueen yhden vuoden tarkkailun tuloksiin. Turpeenoton päästöt saattavat myös lisääntyä odottamattomalla tavalla turvekentän loppuvaiheessa turpeenoton kohdistuessa vanhimpiin ja pisimmälle maatuneisiin turvekerrostumiin. Ominaiskuormitusmenetelmän käyttö päästöjen arvioinnissa yhdistettynä mahdollisesti virheelliseen virtaama-arvioon muodostanee merkittäviäkin virheitä sisältävän kuvan Kärkikeitaalle suunnitellun turpeenoton alapuolisille vesistöille aiheuttamasta kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta. Kärkikeitaan pinta viettää hyvin voimakkaasti, mikä korostaa alapuolisille vesistöille mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Heikkilänjoki on arvioitu hyvään ekologiseen tilaan. Pintavesien hyvä tila tulee saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Heikkilänjoen tapauksessa hyvän tilan tulee säilyä. Kärkikeitaalle suunniteltu turpeenottoalue muodostaa todennäköisen uhan tavoitteen saavuttamiselle. Edellä mainittujen epävarmuustekijöiden ja erityisten luonnonolosuhteiden vuoksi turpeenotosta Kärkikeitaalla todennäköisesti aiheutuisi alapuoliselle, valtakunnallisesti arvokkaalle, hyvässä tilassa olevalle vesistölle ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumista tai sen vaaraa. Kärkiluoman ja Heikkilänjoen muodostamaa systeemiä voidaan pitää kokonaisuudessaan valtakunnallisesti niin merkittävänä, että luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä myöskään ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin 4 kohdan nojalla. Turpeenottoa ei voida harjoittaa Kärkikeitaalla Kärkiluomaan ja Heikkilänjokeen liittyviä erityisiä luonnonolosuhteita vaarantamatta. 2) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä Heikkilänjoen valuma-alueen typpikuormitus on vuoden aikana kg ja fosforikuormitus kg. Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan mukaan Heikkilänjoen Forsbyn näytteenottopisteellä on veden laatu parantunut vuosien aikana. Kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen arvot ovat laskeneet ja ph-arvo on noussut. Kärkiluomasta on veden laadun tietoja saatavilla ainoastaan 1970-luvulta ja Lähdesojasta ei veden laadun tietoja ole lainkaan. Kärkiluomassa sähkökalastettiin vuonna 1991 kolmella eri pisteellä ja tiheyksiksi saatiin 13,2 6,5 purotaimenta/100 m 2. Myös Lähdesojassa sähkökalastettiin vuonna 1991 ja silloin sieltä saatiin 2,2 purotaimenta/100 m 2. Isojokeen nouseva alkuperäinen ja luontaisesti lisääntyvä meritaimenkanta nousee myös Heikkilänjokeen. Heikkilänjoessa sähkökalastettiin vuonna 1999 neljällä eri pisteellä ja saaliiksi saatiin taimenia, kivennuoliaisia, kivisimppuja, pikkunahkiaisia sekä hauki ja harjus. Tai-

12 12 mentiheydet vaihtelivat eri pyyntipisteillä 0,6 9,7 taimenta/aari ja mediaani oli 9 taimenta/aari. Heikkilänjoki ja Kärkiluoma ovat molemmat vesipuitedirektiivin mukaisia suojelualuerekisterikohteita. Heikkilänjoen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi ja hyvän tilan säilyttäminen vaatii edelleen panostusta vesiensuojelutyöhön. Turvetuotanto vaikuttaa omalla osuudellaan joen rehevöitymiskehitykseen ja tuotantoalueilta tuleva kuormitus ei saisi lisääntyä merkittävästi. Rahkaturve voi aiheuttaa hapanta kuormitusta alapuolisiin vesistöihin. Pintavalutuskenttä on ojitettu, mikä vähentää sen puhdistustehokkuutta. Kärkiluomassa ja Lähdesojassa esiintyy purotaimenia ja Heikkilänjoki on kalataloudellisesti tärkeä joki, jossa on arvokas kalakanta. Koska jokien latvavesistöt ovat viimeisimpiä paikkoja, missä edelleen Pohjanmaalla esiintyy luonnonvaraisia taimenkantoja, ovat Heikkilänjoen, Kärkiluoman ja Lähdesojan purotaimenkannat merkittäviä. Alin turvallinen ph-arvo kalan lisääntymiselle on 6,5. Vaikka kala kykenee kutemaan olosuhteissa, joissa ph-arvo on alhaisempi, heikentyy mädin laatu merkittävästi jo veden ph:n ollessa 6,0. Hakemuksen vedenlaatu- ja kalastotiedot ovat puutteellisia ja hakemusta tulee näiltä osin täydentää ajan tasalla olevilla tiedoilla. Hakemuksessa tulisi lisäksi esittää arvio tuotantotoiminnan vaikutuksista Kärkiluoman ja Lähdesojan ph-arvoon. Kalatalousryhmälle tulee antaa mahdollisuus antaa lausunto täydennetystä hakemuksesta. Jos hankkeelle myönnetään lupa käytettävissä olevien tietojen perusteella, on luvan saajan vuosittain maksettava 650 euron kalatalousmaksu Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Luvansaajan on tarkkailtava kuivatusvesien vaikutuksia kalakantoihin ja kalastukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Kalatalousryhmän täydennyslausunto Lähdesojan ja Kärkiluoman luonnontilaisesta purotaimenkannasta on saatu uutta tietoa, minkä takia kalatalousryhmä on täydentänyt aiemmin antamaansa lausuntoa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tehnyt sähkökalastuksia Lähdesojassa ja Kärkiluomassa. Lähdesojassa saatiin tiheydeksi 46,8 taimenta/100 m 2 ja Kärkiluomassa 20,2 taimenta/100 m 2. Lähdesojan ja Kärkiluoman luonnontilaisen purotaimenkannan tila on parantunut vuodesta Kalatalousryhmä katsoo, että Kärkikeitaan turvetuotantoalueelle ei tule antaa ympäristölupaa. Koska jokien latvavesistöt ovat viimeisimpiä paik-

13 13 koja, missä edelleen Pohjanmaalla esiintyy luonnonvaraisia taimenkantoja, ovat Kärkiluoman ja Lähdesojan purotaimenkannat erittäin merkittäviä. Kärkikeitaan turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet vaikuttaisivat ajan myötä huomattavasti Lähdesojan ja Kärkiluoman luonnontilaisiin purotaimenkantoihin. Todennäköisesti näiden kahden vesistön purotaimenkannat taantuisivat. 3) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta Isojoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Ympäristölupaa ei tule myöntää. Hakemuksessa ei ole juurikaan selvitetty melun leviämistä kansallispuiston alueelle. Luonnonsuojelualueelle voidaan soveltaa ohjearvoja, jotka ovat alhaisempia kuin asumiseen käytettävillä alueilla. Melun kokemiseen vaikuttavien tekijöiden merkitystä ei ole selvitetty. Lauhanvuoren kansallispuisto on suosittu retkeilykohde, jossa käy vuosittain noin kävijää. Alue mielletään hyvin erämäiseksi alueeksi. Vesiensuojelun taso on riittämätön ja hankkeen vaikutukset alapuoliseen vesistöön on selvitetty puutteellisesti. Ei ole otettu huomioon, että laskuvesistö kuuluu Natura-suojeluohjelmaan. Etäisyys suojeltuun vesistöön on 650 metriä. Hakemuksen kuormitustiedot on arvioitu optimistisesti. Kärkiluoman kalastoa ei ole selvitetty. Haastattelun perusteella on saatu selville, että Kärkiluomassa on jonkin verran alamittaista pientä taimenta. Kärkiluoma saa alkunsa Lauhanvuoren kansallispuiston lähteisiltä soilta, joten on oletettavaa, että lähdevaikutteisuus näkyy puroissa. Alueella ei ole ennestään laajoja turvetuotantoalueita, joten turvetuotantovesien johtaminen kirkasvetisiin lähdepuroihin huonontaa oleellisesti purojen ekologista tilaa ja heikentää muun muassa taimenen poikastuotantoa useiden tekijöiden kautta. Suon, vaikkakin jo osittain ojitetun, kuivattaminen muuttaa alueen vesitaloutta myös suon vesivaraston poistuttua. Tämä vaikuttaa suoraan alapuolisiin pienvesistöihin äärevöittäen niiden virtaaman vaihtelua. Turvetuotannolla ei saa heikentää uhanalaisen taimenkannan lisääntymistä Isojoen vesistöalueella. Taimenen lisääntymisalueiden säilyminen sivu- ja latvauomissa on koko taimenkannan säilymisen ja elinvoimaisena pysymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Sivu- ja latvapurojen hyvä poikastuotanto ylläpitää pääuoman taimenkantaa ja saa aikaan vaelluskäyttäytymisen. Turvetuotannon vesiensuojelutoimilla ja lupamääräyksillä ei voida riittävästi varmistua siitä, että peruuttamatonta vahinkoa herkässä purkuvesistössä ei tapahdu.

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA EPV BIOTURVE Oy HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA Planora Oy 30.11.2012 Sisällysluettelo: 1 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT, TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 1 2 TOIMINTAA KOSKEVAT

Lisätiedot

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2013 Turvetuotannon

Lisätiedot

Hangasneva, Seinäjoki, turvetuotantoalue, EPV Bioturve Oy

Hangasneva, Seinäjoki, turvetuotantoalue, EPV Bioturve Oy LAUSUNTO Dnro EPOELY/104/07.04/2010 2.2.2011 EPV Bioturve Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens VANHA DNRO LSU-2009-R-50 (531) Asia / Ärende LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. 17.12.2012 Kuninkaankatu 39 33200 Tampere

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. 17.12.2012 Kuninkaankatu 39 33200 Tampere Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. 17.12.2012 Kuninkaankatu 39 33200 Tampere 1 Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. PL 482 33101 Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 6 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 4.11.2010 klo 18.30 20.45 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 A 20.10.2010 33100 Tampere

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 A 20.10.2010 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. MUISTUTUS Varastokatu 3 A 20.10.2010 33100 Tampere Ylöjärven Luonto ry. c/o Timo Tamminen Niemitie 14 A 13 33480 Ylöjärvi Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. PL

Lisätiedot

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valumaalueella 13.09.2011 Ville Santala Inka Ahonen Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten

Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa ja turvevarat Etelä-Savossa Esiselvitys maakuntakaavaa varten Luonnos 19.9.2013 / Marko Tanttu ja Sanna Poutamo Sisällys 1. Turvetuotanto maakuntakaavoituksessa...

Lisätiedot

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki Maa-aineslupahakemus/ Lemminkäinen Infra Oy, Luhtaanmäki SSK/MRA ASIA Maa-aineslain 4 :n mukainen lupahakemus kiviaineksen ottamiseen. Ympäristölautakunta 27.4.2009 Ympäristöjohtajan esitys: Päätös: Päätetään

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Rukan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta PL 117

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Päiväys Datum Dnro Dnr 29.4.2008 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite / Hänvisning Asia / Ärende Lausunto Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YHTEYSVIRANOMAISEN

Lisätiedot

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 10.12.2007 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 YHTEYSTIEDOT 3 1. JOHDANTO 5 2. HANKKEESTA VASTAAVA 6 Pohjolan Voima

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Suostrategian suositukset luonnontilaisten soiden säilyttämisestä otettava huomioon

Suostrategian suositukset luonnontilaisten soiden säilyttämisestä otettava huomioon Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys 24.3.2013 Pj. Markku Saarinen Peltomäentie 39820 Kihniö markku.saarinen@metla.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 Vaasa kirjaamo.lansi@avi.fi Muistutus

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

taimen turun seudun virtavesissä

taimen turun seudun virtavesissä oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 165 tutkimuksia Jussi Laaksonlaita & Eemeli Huhta (toim.) taimen turun seudun virtavesissä Kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot