Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/313/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA HAKEMUS Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki Pekka Uusi-Kilponen Lehonkankaantie Ähtäri Hakija on aluehallintovirastoon saapuneella ja sittemmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt ympäristölupaa Kärkikeitaan uudelle turvetuotantoalueelle. Tuotantoalueen pinta-ala on 70 ha, josta tuotanto-, auma- ja varastoalueita on 67 ha. Pintavalutuskentän pinta-ala on 2,5 ha ja laskeutusaltaan 0,5 ha. Tuotantoalue sijaitsee Isojoen kunnan Heikkilän kylässä noin 10 km Isojoen keskustasta koilliseen. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 7 d) kohdan mukaan luvanvaraista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus, jos tuotanto-alue on yli 10 hehtaaria. Aluehallintovirasto on ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 7 c) kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa. Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja alueen kaavoitustilanne Kyseessä on uusi tuotantoalue eikä toiminnalle ole ympäristölupaa. Toiminta sijoittuu hakijan omistamalle tilalle Kärkikallio RN:o 8:59. Kärkikeitaan alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Ympäristöministeriön vahvistamassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa ei ole Kärkikeidasta koskevia merkintöjä. Kärkikeitaan etelä- ja itäpuolella noin metrin päässä on luonnonsuojelualueeksi (SL-1) merkitty alue. LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 2 Maakuntakaavassa turvetuotannolle asetettujen valuma-aluekohtaisen määräysten mukaan Kärkikeidas sijaitsee vyöhykkeellä, jolla turvetuotannon suunnittelussa on vesistövaikutukset huomioitava siten, että kokonaiskuormitusta on pyrittävä vähentämään (suunnittelumääräys IV). Koko maakuntaa koskevan suunnittelumääräyksen I mukaan turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Toiminta Yleiskuva toiminnasta Turvetuotantoalueen pinta-ala on 70 ha, mistä varsinaisen tuotantoalueen pinta-ala on 65 ha, auma-alueiden 1,5 ha, tukikohta-alueen 0,5 ha, laskeutusaltaan 0,5 ha ja pintavalutuskentän 2,5 ha. Alueella tuotetaan jyrsinturvetta polttoaineeksi ja ympäristöturvetta. Turvetta tuotetaan vuosittain noin m 3 ja koko tuotantoaikana noin m 3. Tuotanto kestää arviolta 20 vuotta. Kuntoonpanotyöt aloitetaan suon kuivattamisella. Kuivumisaika on 1 4 vuotta. Alueelle rakennetaan muun muassa toiminnassa tarvittavat tiet ja auma-alueet sekä vesien käsittelyrakenteet. Hakija esittää yksityiskohtaisen suunnitelman jälkikäytöstä, kun turvetuotanto on päättymässä. Vesienkäsittely ja päästöt vesistöön Vesienkäsittelymenetelmänä on sarkaoja-altaat lietteenpidättimineen, kokoojaojien virtaamansäätöpadot, laskeutusallas ja pintavalutuskenttä. Tuotantoalue ympäröidään eristysojilla. Pintavalutuskenttä sijaitsee ojitetulla alueella. Kentän pinta-ala 2,5 ha on 3,7 % sen valuma-alueesta. Kentällä kasvaa rahkasammalta, isoja varpuja ja mäntyä. Vedet pumpataan sulan maan ajan pintavalutuskentälle. Pumppauksen jälkeen vesi jaetaan pintavalutuskentälle kampaojia pitkin. Niiltä kentän osilta kuin turvepaksuus on ilmoitettu, on turpeen paksuus 0,8 1 m. Karttatarkastelun mukaan pintavalutuskentän lounaisosa ei sijaitse turvepohjaisella alueella. Kärkikeitaan tuotantoalueen kuntoonpanovaiheessa keskimääräiset vuotuiset nettopäästöt vesistöön ovat 2,6 kg fosforia, 44,4 kg typpeä ja 264 kg kiintoainetta. Tuotantovaiheessa päästöt ovat 6,8 kg fosforia, 85 kg typpeä ja 273 kg kiintoainetta. Päästöarvioissa käytetty vesien käsittelyteho on ollut %. Päästöt on arvioitu käyttämällä Kuivajoen yhteistarkkailun tuloksia sekä Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden tuloksia käyttö-, päästö ja vaikutustarkkailusta vuodelta 2008.

3 3 Pöly, melu ja liikenne Varastointi ja jätteet Hakijan mukaan kriittisin aika kuormituksen kannalta alapuolisiin vesistöihin on suon ojituksen jälkeinen vuosi, jolloin vuosivalunta on noin kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Seuraavana vuonna vuosivalunta on noin kolmanneksen suurempi normaaliin verrattuna. Myöhemmin valunta tasoittuu ja lähenee ennen ojitusta edeltävää tilaa. Turvetuotannon päästöt ilmaan ovat lähinnä tuotannon ja lastauksen aikana syntyvää turpeen pölyämistä sekä tuotannon ja jatkokuljetuksen aiheuttamia pakokaasupäästöjä. Pölypäästöjä muodostuu lähinnä kesällä tuotantokauden aikana. Pölyävimpiä työvaiheita ovat kuormaus karheelta, aumaus ja lastaus, koska tällöin kuivaa turvetta liikutellaan korkeussuunnassa. Turvetuotannon ympäristövaikutusten arvioinnista annettujen ohjeiden mukaan pölylaskeuma yli 0,5 km:n päässä tuotantoalueesta ei ole enää merkittävää eikä se ole erotettavissa muusta pölylaskeumasta. Melua aiheutuu työkoneista turvekentillä ja turpeen kuormauksesta. Tuotantoaikana, noin päivänä vuodessa, melua voi aiheutua ympärivuorokauden. Myös turpeen kuljetuksista aiheutuu melua. Melun kokeminen riippuu muun muassa etäisyydestä sekä melun lähteen ja kohteen välisestä korkeuserosta ja säätilasta. Turve kuljetetaan metsäautotietä pitkin Mäkisalontielle ja sieltä Isojoen yleiselle tielle. Vuosittain kuljetuksia tehdään noin 170 rekallista sekä kesällä että talvella noin 1 2 kuukauden ajan. Lastauksia ja kuljetuksia tehdään tarvittaessa ympärivuorokautisesti. Tuotantokauden aikana polttoainetta käytetään litraa, voiteluöljyä noin 600 litraa ja muita voiteluaineita 25 kg. Polttoöljy varastoidaan irrallisessa ja siirrettävässä farmarisäiliössä varikkoalueella. Kerrallaan varastoidaan litraa polttoainetta. Vuosittain muodostuu moottori- ja voiteluöljyjätettä 80 l, kiinteää öljyjätettä alle 20 kg, paristoja ja akkuja alle 5 kg, metallijätettä alle 5 kg, sekajätettä alle 1 m 3, aumamuovijätettä kg, öljynsuodattimia 5 kpl ja voitelupatruunoita alle 10 kpl. Hakija toimittaa jäteöljyn, muut ongelmajätteet ja sekajätteen yrityksen huoltokiinteistölle, jonne järjestetään asianmukaiset säiliöt. Sekajätteen noutaa kunnallinen jätteenkerääjä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan koko toiminnan aikana kertyy kantoja ja muuta puuainesta m 3, kiviä 250 m 3, pintamaita m 3, mineraalimaita 900 m 3 ja laskeutusaltaiden lietteitä 650 m 3. Pintamaat, kannot, muu puuaines ja laskeutusaltaiden lietteet käytetään energiana. Kivet upotetaan. Mineraalimaat käytetään nevatien rakentamisen pohja-aineena.

4 4 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Hakemuksen mukaan tuotantoalueen vesien käsittely on normaalitasoa parempaa. Tuotantoalue, sen ympäristö ja toiminnan vaikutukset ympäristöön Tuotantoalueen nykytila Asutus ja maankäyttö Kasvillisuusselvityksen maastotyöt on tehty Alue on suurimmaksi osaksi ojitettua. Alueella on pääosin puustoista erilaista rämemuuttumaa ja rämettä. Pinta-alallisesti eniten on isovarpurämemuuttumaa, jossa kenttäkerroksessa vallitsevat rämevarvut. Luonnontilaisista suotyypeistä alueella esiintyy isovarpurämettä, keidasrämettä ja kanervarahkarämettä sekä oligotrofista ja mesotrofista lyhytkorsirämettä. Kasvillisuusselvityksessä ei havaittu alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja eikä luonnonsuojelulain, vesilain tai metsälain perusteella suojeltavia luontotyyppejä. Uhanalaisista luontotyypeistä alueella on lyhytkorsirämettä, mutta se on jo osin menettänyt luonnontilansa. Maisema-, marjasato- ja virkistysarvoa on lähinnä alueen keskiosien ojittamattomilla alueilla. Kärkiluoman varrelta, noin 500 metrin päässä tuotantoalueelta, on todettu liito-oravan papanoita. Tuotantoalueelta ei ole todettu merkkejä liito-oravista. Linnustokartoitus on tehty ja Selvityksessä havaittiin 43 lintuparia. Lajisto oli pääosin metsien peruslintuja. Runsaslukuisimmat lajit olivat peippo ja metsäkirvinen. Ainoa varsinainen suolaji oli liro, joka on luokiteltu Pohjanmaalla alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi, ja lisäksi se on EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji sekä Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun vastuulaji. Alueella ei todettu lintujen muutonaikaisia levähdys- ja ruokailualueita. Lähistöllä on muuta elinkeinotoimintaa kuten maa- ja metsätalouden harjoittamista. Turvetuotanto ei aiheuta muutosta nykytilanteeseen. Hakijan arvion mukaan hanke ei huononna paikkakunnan asutus- ja elinkeinooloja. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 350 metriä lounaaseen tuotantoalueelta. Kiinteistötietojärjestelmän ilmakuvan perusteella asutuksen ja tuotantoalueen välinen alue on pääosin vähäpuustoista suota. Muualla tehtyjen pöly- ja meluhaittaselvitysten perusteella arvioituna merkittäviä pölylaskeumia tai ohjearvoja ylittäviä meluhaittoja ei ole odotettavissa metrin etäisyydellä tuotantoalueesta.

5 5 Suojelukohteet ja pohjavesi Lauhanvuoren Natura alue (FI ) sijaitsee tuotantoalueen etelä- ja itäpuolella lähimmillään noin 400 metrin etäisyydellä. Alue on sisällytetty Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCI). Lauhanvuoren hyvin vettä läpäisevillä rinteillä on poikkeuksellisen paljon lähteitä, joista saavat alkunsa muun muassa Isojoki ja Lapväärtinjoki. Alueen suoluonto on monipuolinen. Tyypillisiä ovat erityisesti pienehköt, hiekkapohjaiset keidassuot, joiden erikoisuutena ovat runsaana esiintyvät lähdepaikat. Vallitsevia suotyyppejä ovat karut nevat ja rämeet. Lauhanvuoren Natura-alue sijaitsee Lauhanvuoren kansallispuiston alueella. Kansallispuiston etäisyys tuotantoalueesta on lähimmillään noin 300 metriä. Kärkiluoma ja sen alapuolinen Isojoki sisältyvät Lapväärtinjokilaakson Natura alueeseen. Alue on sisällytetty Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella. Natura-alueen vesistön meritaimenkanta on valtakunnallisesti arvokas. Natura-alueella esiintyy useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja esimerkiksi eräitä koskikorento- ja vesiperhoslajeja sekä nilviäisiä. Lisäksi Natura-alueella esiintyy alueellisesti uhanalaisista kalakannoista merikutuinen ja vaeltava harjuskanta. Sekä Lauhanvuoren että Lapväärtinjokilaakson Natura-alue on sisällytetty vesipuitedirektiivin artiklan 6 suojelualuerekisteriin (VPD Naturaalueet). Rekisteriin on sisällytetty ne elinympäristön tai lajien suojeluun määritellyt alueet, joilla veden tilan ylläpito tai parantaminen ovat tärkeitä tekijöitä alueiden suojelun kannalta. Lauhanvuoren VPD Natura-alueisiin sisällyttämisperuste on "pienvedet, muun muassa lähteiköt ja lähdepinnat". Lapväärtinjokilaakson sisällyttämisperuste on "jokireitti, jokihelmisimpukka, kalasto muun muassa meritaimen". Paattikankaan vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue sijaitsee noin 2 km länteen tuotantoalueelta. Pohjavesialue rajoittuu itäreunasta Kärkiluomaan, johon kuivatusvedet johdetaan Lähdesojaa pitkin. Hakijan arvion mukaan Kärkikeitaan turvetuotannosta ei aiheudu sellaisia vaikutuksia Lauhanvuoren Natura alueeseen, että Naturavaikutusarvion tekeminen olisi tarpeen. Kuivatusvesiä ei johdeta Lauhanvuoren Natura-alueelle. Kärkikeidas on jo ennestään ojitettu alue, joten pohjavesivaroissa ei ole odotettavissa merkittäviä laadun tai määrän muutoksia. Merkittäviä pölylaskeumia tai ohjearvoja ylittäviä meluhaittoja ei ole odotettavissa metrin etäisyydellä turvetuotantoalueesta.

6 6 Vesistötiedot Alapuolinen vesistö Kalasto ja kalastus Kärkikeidas sijaitsee Lapväärtinjoen vesistöalueella Heikkilänjoen valuma-alueella ja siellä Kärkiluoman valuma-alueella (37.054), jonka pintaala on 35,52 km 2. Siten tuotantoalueen pinta-ala on noin 2 % Kärkiluoman valuma-alueen pinta-alasta. Tuotantoalueen vedet johdetaan Lähdesojaa pitkin 650 metrin etäisyydellä sijaitsevaan Kärkiluomaan. Kärkiluoma laskee Hukanluomaan, joka muuttuu Heikkilänjoeksi ja laskee Isojokeen. Lähdesojan valuma-alueen pinta-ala kuivatusvesien laskukohdassa on noin 2,6 km 2 ja veden keskivirtaama 0,022 m 3 /s ja keskiylivirtaama 0,27 m 3 /s. Kärkiluoman valuma-alue Lähdesojan laskukohdassa on noin 20,4 km 2 sekä veden keskialivirtaama 0,002 m 3 /s, keskivirtaama 0,18 m 3 /s ja keskiylivirtaama 2,16 m 3 /s. Virtaamat on arvioitu käyttämällä Norrskogdiketin valuntahavaintoja. Kärkiluomasta Lähdesojan laskukohdan alapuolelta on veden laatutietoja vuosilta 1972 ja Veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut 28 µg/l ja 58 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 120 µg/l ja 300 µg/l. Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän mukaan Heikkilänjoen veden laatua on viimeksi selvitetty näytepisteeltä Heikkilänjoki Forsby, mistä on otettu vesinäytteet vuosien aikana kahdeksana ajankohtana. Vuosina 2002 ja 2003 veden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut välillä µg/l, kokonaistyppipitoisuus välillä µg/l ja veden värin arvot välillä mg Pt/l. Näytepiste Heikkilänjoki Forsby sijaitsee hieman yli 10 km:n etäisyydellä Kärkikeitaalta. Hakija on selvittänyt puhelimitse Kärkiluoman kalasto- ja kalastustietoja lähimmän asuinrakennuksen omistajalta. Kärkiluomassa on ennen esiintynyt pieniä määriä haukia ja madetta, mutta metsäojituksen myötä kyseiset kalalajit ovat hävinneet. Kärkiluomassa on liian vähän vettä, jotta kalat viihtyisivät siellä. Kärkiluomassa on jonkin verran alamittaista pientä purotaimenta. Kärkiluomassa ei juurikaan kalasteta, vaan kalastus tapahtuu vasta Heikkilänjoessa, jossa purotaimenetkin ovat jo hieman isompia. Isojoessa esiintyy 25 kalalajia, joista tärkeimmät ovat meri- ja purotaimen, harjus, hauki, made, ahven, lahna, siika ja nahkiainen. Isojoella ei ole ammattikalastajia, mutta joella on huomattava virkistyskalastusmerkitys. Vuonna 1998 Lapväärtin-Isojoen alueella kalastajien kokonaissaalis on ollut noin kg. Yleisin saaliskala on ollut taimen, 26 % kokonaissaaliista. Käytetyimmät pyyntivälineet ovat olleet heittovapa, onkivapa ja perhovapa.

7 7 Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Hakija on arvioinut, että tuotantovaiheessa Kärkikeitaan nettopäästöt nostavat keski- ja keskialivirtaamatilanteissa Lähdesojan laskupaikalla Kärkiluoman veden kokonaisfosforipitoisuutta 1,2 6,1 µg/l, kokonaistyppipitoisuutta 15,4 76,9 µg/l ja kiintoainepitoisuutta 49,3 246,5 µg/l. Kärkiluoman alaosalla vastaavat arvot ovat kokonaisfosforin osalta 0,7 3,6 µg/l, kokonaistypen osalta 8,9 44,6 µg/l ja kiintoaineen osalta 28,6 142,9 µg/l. Kuntoonpanovaiheessa vaikutukset alapuolisen vesistön veden laatuun ovat hakijan mukaan pienempiä kuin tuotantovaiheessa. Hakijan arvion mukaan vaikutukset alapuolisen vesistön veden laatuun ja virkistyskäyttöön ovat vähäisiä. Myöskään kalatalouden säilymiselle tarpeellisten olosuhteiden heikentymistä ei tapahdu, vaan päinvastoin parantumista ottaen huomioon, että merkittävimmät kalavedet sijaitsevat verrattain etäällä tuotantoalueista ja ovat suhteellisen hyvässä tilassa jo nykyisellään. Alueellinen vesienhoitosuunnitelma Kärkikeidas sijaitsee Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella. Isojoen-Teuvanjoen vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan Heikkilänjoki ja Isojoki kuuluvat asiantuntija-arvion perusteella luokkaan hyvä. Isojoen ja Heikkilänjoen vesienhoidollisena tavoitteena on veden keskimääräinen fosforipitoisuustaso 40 µg/l, kun se toimenpideohjelman mukaan on µg/l. Koko Lapväärtin-Isojoen alueen hyvän tilan saavuttamiseksi on asetettu tavoite vähentää ihmistoiminnasta aiheutuvaa ravinnekuormitusta %:lla. Tilatavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia maa- ja metsätaloudessa, haja-asutuksessa, taajamien jätevedenpuhdistamoilla ja turvetuotannossa. Lapväärtin-Isojoki on Pohjanmaan parhaimmassa kunnossa olevia vesistöjä. Ympäristöriskit Tuotantoalueelle laaditaan paloturvallisuussuunnitelma, joka toimitetaan paloviranomaiselle. Työkoneissa on hätäilmoitustarra, josta löytyy tarpeelliset ilmoitusohjeet. Tuotantoalueella on kahdeksan palokaivoa. Kovan tuulen aikana pyritään välttämään työskentelyä. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Käyttö- ja päästötarkkailussa päiväkirjaan kirjataan tiedot ojituksista, kunnostuksista ja tuotannon etenemisestä sekä vesiensuojelurakenteiden valmistumisesta, laskeutusaltaan tyhjennyksistä ja muista tapahtumista, joilla voi olla vaikutusta turvetuotantoalueelta purkautuvan veden määrään ja laatuun. Päästötarkkailua tehdään laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän alapuolelta. Näytteenoton yhteydessä mitataan virtaama. Kuntoonpanovaihees-

8 8 sa näytteet otetaan kerran kuussa huhti-syyskuun välisenä aikana. Tuotantovaiheessa näytteet otetaan joka toinen vuosi kolme kertaa vuodessa: maalis-huhtikuussa, heinäkuussa ja syys-lokakuussa. Tarkkailun välivuosina päästöt arvioidaan ominaiskuormituslukujen perusteella. Vesistötarkkailua tehdään kuntoonpanovaiheessa toukokuussa, heinäkuussa ja syyskuussa. Tuotantovaiheessa näytteet otetaan joka toinen vuosi kolme kertaa vuodessa: maalis-huhtikuussa, heinäkuussa ja syyslokakuussa. Kalataloustarkkailusuunnitelma toimitetaan hyväksyttäväksi päätöksen lainvoimaan tulon jälkeen. Pöly- ja meluvaikutusten tarkkailu ei ole tarpeen, koska tuotantoalue sijaitsee syrjässä. Korvaukset Hakijan arvion mukaan tuotannon pölypäästöistä tai melusta ei aiheudu korvausvelvollisuutta. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydennykset Hakemuksesta tiedottaminen Hakija on täydentänyt hakemustaan luontoselvityksellä ja muun muassa tarkistetuilla ja täydennetyillä tuotantopintaalatiedoilla, kuormitus- ja vesistövaikutusarvioilla, virtaama-, vedenlaatuja valuma-aluetiedoilla, asianosaistiedoilla, maankäyttötiedoilla sekä kalasto- ja kalastustiedoilla sekä suunnitelmapiirroksella ja luontoselvityksillä. Hakija on ja toimittanut pintavalutuskentän turvepaksuustietoja sekä aluetta koskevat korkeuskäyrät. Hakemusten täydennykset on selostettu edellä kertoelmassa. Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa sekä Isojoen kunnassa ja Kauhajoen kaupungissa sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu Suupohjan Sanomat -lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmältä, Isojoen kunnalta, Kauhajoen kaupungilta, Isojoen kunnan ympäristönsuojelu- ja kaavoitusviranomaisilta sekä Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot 1) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä.

9 9 Pintavalutuskentän turvepaksuudet on mitattu vain kentän pohjoispäästä. Karttamerkintöjen perusteella on oletettavaa, että kentän lounaiskulma on kivennäismaata eikä toimi pintavalutuskentälle ominaisella tavalla. Pintavalutuskentän alue on ojitettu, mikä lisää oikovirtausten mahdollisuutta. Vedet suunnitellaan pumpattavaksi kentälle vain sulan maan aikana. Kuitenkin suuri osa kuormituksesta syntyy talviaikana. Kasvillisuusselvityksen mukaan pieniä osia Kärkikeitaasta on säilynyt ojittamatta. Suotyypit ovat lähinnä muuttumia. Kärkikeitaan arvokkain osa on ojittamaton minerotrofinen lyhytkorsineva, jossa esiintyy oligotrofista ja mesotrofista kasvillisuutta. Minerotrofinen lyhytkorsineva on arvioitu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi. Varsinaisista suolajeista Kärkikeitaalla tavattiin pesivänä liro (1 pari). Liro on lintudirektiivissä tarkoitettu muuttava kosteikkolaji, ja jäsenmaiden on myös suojelualueiden ulkopuolella pyrittävä estämään kyseisten lajien elinympäristöjen pilaantuminen ja huonontuminen. EU-tuomioistuimen ennakkopäätöksen mukaisesti jäsenmaa rikkoo lintudirektiiviä, mikäli jonkun lintulajin kanta laskee sen vuoksi, ettei jäsenmaa huolehdi elinympäristön ylläpidosta, suojelusta ja hoidosta. Turpeenotto uhkaa huonontaa merkittävän osan (n ha) lirolle soveltuvista esiintymäalueista Etelä-Pohjanmaan alueella, millä voi olla vaikutusta lajin levinneisyyteen ainakin alueellisella tasolla. Lintudirektiivin EU:n jäsenmaille asettaman elinympäristöjen pilaamisen ja huonontamisen estämistä koskevan velvoitteen nojalla Kärkikeitaalla ei tule aloittaa turpeenottoa. Soilla esiintyvissä perhosissa on useita uhanalaisia ja taantuneita lajeja. Hakemusta tulee täydentää perhoslajiston osalta siten, että selvitys kattaa suon ojittamattomat osat ja koko jakson, jolla suoperhosia voidaan tavata. Selvitystä tehtäessä tulee ottaa huomioon eri lajien lentoaikojen vaihtelu vuorokauden sisäisesti. Kärkikeidas laskee Kärkiluomaan, joka laskee vedenhankintaan soveltuvan Paattikankaan pohjavesialueen rajaa pitkin pohjoiseen. Paattikankaan pohjavesialueelle voi johtaa ojavesiä vain, jos Kärkiluoma on tiivis, eikä johtamisesta aiheudu vaaraa pohjaveden laadulle. Hakemukseen on liitettävä Kärkiluoman maaperäselvitysten tulokset. Maaperäolosuhteita tutkittaessa ei saa puhkaista kivennäismaata. Ympäristölupahakemuksessa ja aluehallintoviraston täydennyspyynnössä ei ole huomioitu, että Kärkiluoma, Heikkilänjoki ja Lapväärtinjoki on sisällytetty Natura ohjelmaan arvokkaan vesiluontonsa vuoksi. Lyhyen purkuetäisyyden ja turpeenotosta aiheutuvien vesistölle haitallisten päästöjen vuoksi hakijan tulee täydentää hakemustaan luonnonsuojelulain 65 :n mukaisella Natura-vaikutusarvioinnilla.

10 10 Hakijan tekemä tarvearvio luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesta Naturaarvioinnin tarpeesta koskee Lauhanvuoren kansallispuistoa. Tarvearvion mukaan Natura-arvioinnille ei olisi tarvetta. Lauhanvuoren kansallispuisto sijaitsee lähimmillään 300 m:n etäisyydellä suunnitellun Kärkikeitaan turpeenottoalueen eteläreunasta. Turpeenottoalueista aiheutuvat pölyhaitat ulottuvat ainakin 500 m:n etäisyydelle alueen reunasta ja saattavat tuulisuudesta riippuen ulottua kauemmas. Meluhaitat voivat olla merkittäviä vielä 300 m:n etäisyydellä turpeenottoalueesta. Meluhaittoja aiheutuu ympärivuotisesti: kesällä varsinaisesta turpeen nostosta, talvisin turpeen kuljettamisesta. Ajoittain melu on todennäköisesti ympärivuorokautista. Hakemusta tulee täydentää myös Lauhanvuoren kansallispuiston osalta luonnonsuojelulain 65 :n mukaisella Natura-arviolla. Hakemuksen tiedot alapuolisen vesistön kalastosta ovat puutteelliset ja harhaanjohtavat. Hakemuksessa on muun muassa mainittu, että "Kärkiluomassa on havaittavissa jonkin verran alamittaista, pientä purotaimenta. Heikkilänjoessa purotaimenet ovat jo hieman isompia." Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan välittömästi suunnitellun tuotantoalueen alapuolinen alue on purotaimenen lisääntymisaluetta, joka ylläpitää joen muuta purotaimenkantaa. Sähkökoekalastusten perusteella Kärkiluomasta saatiin kolmesta pisteestä purotaimentiheyksiksi 13,2, 13,5 ja 6,5 kpl/100 m 2. Lapväärtinjoen-Isojoen vesistöalue saa alkunsa Lauhanvuoren lähteistä ja puroista ja se on merkittävin lähes vapaana virtaava, Selkämereen laskeva jokivesistö. Joki kuuluu UNESCO:n hyväksymiin kansainvälisiin Project Aqua -kohteisiin ja jokiuoma kuuluu Natura ohjelmaan. Kärkikeidas sijaitsee Lapväärtinjoen vesistöalueen Kärkiluoman osaalueella. Turpeenotosta alapuolisille vesistöille aiheutuvat suurimmat ongelmat liittyvät kiintoaine- ja ravinnekuormitukseen. Lisäksi ylivirtaamat saattavat lisääntyä aiheuttaen tulvien voimistumista, mistä seuraa eroosiota ja uoman hiekoittumista. Lapväärtinjoen vesistöalueen joissa ja puroissa tavataan erittäin merkittäviä luontoarvoja, joita edustavat mm. äärimmäisen uhanalainen meritaimen ja -harjus sekä erittäin uhanalainen purotaimen. Kärkiluomalla on suurta merkitystä ainakin purotaimenelle. Vesistössä tavataan lisäksi luontodirektiivin liitteissä II ja IV (a) mainittuja sekä luonnonsuojelulain 47 :n nojalla erityisesti suojeltavia lajeja. Turpeenotto saattaisi heikentää esimerkiksi lohikalojen elinolosuhteita alapuolisissa vesistöissä liettämällä niiden kutua varten tarvitsemia sorapohjia sekä muuttamalla puron lämpö- ja valaistusolosuhteita. Epäsuora vaikutus lohikalojen populaatioille voi tapahtua esimerkiksi niiden merkittävien ravintokohteiden pohjaeläinten elinympäristöjen, kuten vesisammalkasvustojen, pilaamisen ja häviämisen seurauksena. Kokonaisuudessaan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien kasvu alapuolisessa vesistössä tulisi muuttamaan merkittävästi vesistön nykyistä luonnetta, johon tuo erityispiirteensä voimakas pohjavesivaikutus.

11 11 Virtaaman arviointiin saattaa sisältyä virheitä eri valuma-alueiden suuresti vaihtelevien ominaisuuksien vuoksi. Ominaiskuormitusluvut perustuvat Pohjois-Pohjanmaalla Pohjanmaan aapasuovyöhykkeellä sijaitsevan yhdeksän turpeenottoalueen yhden vuoden tarkkailun tuloksiin. Turpeenoton päästöt saattavat myös lisääntyä odottamattomalla tavalla turvekentän loppuvaiheessa turpeenoton kohdistuessa vanhimpiin ja pisimmälle maatuneisiin turvekerrostumiin. Ominaiskuormitusmenetelmän käyttö päästöjen arvioinnissa yhdistettynä mahdollisesti virheelliseen virtaama-arvioon muodostanee merkittäviäkin virheitä sisältävän kuvan Kärkikeitaalle suunnitellun turpeenoton alapuolisille vesistöille aiheuttamasta kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta. Kärkikeitaan pinta viettää hyvin voimakkaasti, mikä korostaa alapuolisille vesistöille mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Heikkilänjoki on arvioitu hyvään ekologiseen tilaan. Pintavesien hyvä tila tulee saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Heikkilänjoen tapauksessa hyvän tilan tulee säilyä. Kärkikeitaalle suunniteltu turpeenottoalue muodostaa todennäköisen uhan tavoitteen saavuttamiselle. Edellä mainittujen epävarmuustekijöiden ja erityisten luonnonolosuhteiden vuoksi turpeenotosta Kärkikeitaalla todennäköisesti aiheutuisi alapuoliselle, valtakunnallisesti arvokkaalle, hyvässä tilassa olevalle vesistölle ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumista tai sen vaaraa. Kärkiluoman ja Heikkilänjoen muodostamaa systeemiä voidaan pitää kokonaisuudessaan valtakunnallisesti niin merkittävänä, että luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä myöskään ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin 4 kohdan nojalla. Turpeenottoa ei voida harjoittaa Kärkikeitaalla Kärkiluomaan ja Heikkilänjokeen liittyviä erityisiä luonnonolosuhteita vaarantamatta. 2) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä Heikkilänjoen valuma-alueen typpikuormitus on vuoden aikana kg ja fosforikuormitus kg. Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan mukaan Heikkilänjoen Forsbyn näytteenottopisteellä on veden laatu parantunut vuosien aikana. Kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen arvot ovat laskeneet ja ph-arvo on noussut. Kärkiluomasta on veden laadun tietoja saatavilla ainoastaan 1970-luvulta ja Lähdesojasta ei veden laadun tietoja ole lainkaan. Kärkiluomassa sähkökalastettiin vuonna 1991 kolmella eri pisteellä ja tiheyksiksi saatiin 13,2 6,5 purotaimenta/100 m 2. Myös Lähdesojassa sähkökalastettiin vuonna 1991 ja silloin sieltä saatiin 2,2 purotaimenta/100 m 2. Isojokeen nouseva alkuperäinen ja luontaisesti lisääntyvä meritaimenkanta nousee myös Heikkilänjokeen. Heikkilänjoessa sähkökalastettiin vuonna 1999 neljällä eri pisteellä ja saaliiksi saatiin taimenia, kivennuoliaisia, kivisimppuja, pikkunahkiaisia sekä hauki ja harjus. Tai-

12 12 mentiheydet vaihtelivat eri pyyntipisteillä 0,6 9,7 taimenta/aari ja mediaani oli 9 taimenta/aari. Heikkilänjoki ja Kärkiluoma ovat molemmat vesipuitedirektiivin mukaisia suojelualuerekisterikohteita. Heikkilänjoen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi ja hyvän tilan säilyttäminen vaatii edelleen panostusta vesiensuojelutyöhön. Turvetuotanto vaikuttaa omalla osuudellaan joen rehevöitymiskehitykseen ja tuotantoalueilta tuleva kuormitus ei saisi lisääntyä merkittävästi. Rahkaturve voi aiheuttaa hapanta kuormitusta alapuolisiin vesistöihin. Pintavalutuskenttä on ojitettu, mikä vähentää sen puhdistustehokkuutta. Kärkiluomassa ja Lähdesojassa esiintyy purotaimenia ja Heikkilänjoki on kalataloudellisesti tärkeä joki, jossa on arvokas kalakanta. Koska jokien latvavesistöt ovat viimeisimpiä paikkoja, missä edelleen Pohjanmaalla esiintyy luonnonvaraisia taimenkantoja, ovat Heikkilänjoen, Kärkiluoman ja Lähdesojan purotaimenkannat merkittäviä. Alin turvallinen ph-arvo kalan lisääntymiselle on 6,5. Vaikka kala kykenee kutemaan olosuhteissa, joissa ph-arvo on alhaisempi, heikentyy mädin laatu merkittävästi jo veden ph:n ollessa 6,0. Hakemuksen vedenlaatu- ja kalastotiedot ovat puutteellisia ja hakemusta tulee näiltä osin täydentää ajan tasalla olevilla tiedoilla. Hakemuksessa tulisi lisäksi esittää arvio tuotantotoiminnan vaikutuksista Kärkiluoman ja Lähdesojan ph-arvoon. Kalatalousryhmälle tulee antaa mahdollisuus antaa lausunto täydennetystä hakemuksesta. Jos hankkeelle myönnetään lupa käytettävissä olevien tietojen perusteella, on luvan saajan vuosittain maksettava 650 euron kalatalousmaksu Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Luvansaajan on tarkkailtava kuivatusvesien vaikutuksia kalakantoihin ja kalastukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Kalatalousryhmän täydennyslausunto Lähdesojan ja Kärkiluoman luonnontilaisesta purotaimenkannasta on saatu uutta tietoa, minkä takia kalatalousryhmä on täydentänyt aiemmin antamaansa lausuntoa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tehnyt sähkökalastuksia Lähdesojassa ja Kärkiluomassa. Lähdesojassa saatiin tiheydeksi 46,8 taimenta/100 m 2 ja Kärkiluomassa 20,2 taimenta/100 m 2. Lähdesojan ja Kärkiluoman luonnontilaisen purotaimenkannan tila on parantunut vuodesta Kalatalousryhmä katsoo, että Kärkikeitaan turvetuotantoalueelle ei tule antaa ympäristölupaa. Koska jokien latvavesistöt ovat viimeisimpiä paik-

13 13 koja, missä edelleen Pohjanmaalla esiintyy luonnonvaraisia taimenkantoja, ovat Kärkiluoman ja Lähdesojan purotaimenkannat erittäin merkittäviä. Kärkikeitaan turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet vaikuttaisivat ajan myötä huomattavasti Lähdesojan ja Kärkiluoman luonnontilaisiin purotaimenkantoihin. Todennäköisesti näiden kahden vesistön purotaimenkannat taantuisivat. 3) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta Isojoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Ympäristölupaa ei tule myöntää. Hakemuksessa ei ole juurikaan selvitetty melun leviämistä kansallispuiston alueelle. Luonnonsuojelualueelle voidaan soveltaa ohjearvoja, jotka ovat alhaisempia kuin asumiseen käytettävillä alueilla. Melun kokemiseen vaikuttavien tekijöiden merkitystä ei ole selvitetty. Lauhanvuoren kansallispuisto on suosittu retkeilykohde, jossa käy vuosittain noin kävijää. Alue mielletään hyvin erämäiseksi alueeksi. Vesiensuojelun taso on riittämätön ja hankkeen vaikutukset alapuoliseen vesistöön on selvitetty puutteellisesti. Ei ole otettu huomioon, että laskuvesistö kuuluu Natura-suojeluohjelmaan. Etäisyys suojeltuun vesistöön on 650 metriä. Hakemuksen kuormitustiedot on arvioitu optimistisesti. Kärkiluoman kalastoa ei ole selvitetty. Haastattelun perusteella on saatu selville, että Kärkiluomassa on jonkin verran alamittaista pientä taimenta. Kärkiluoma saa alkunsa Lauhanvuoren kansallispuiston lähteisiltä soilta, joten on oletettavaa, että lähdevaikutteisuus näkyy puroissa. Alueella ei ole ennestään laajoja turvetuotantoalueita, joten turvetuotantovesien johtaminen kirkasvetisiin lähdepuroihin huonontaa oleellisesti purojen ekologista tilaa ja heikentää muun muassa taimenen poikastuotantoa useiden tekijöiden kautta. Suon, vaikkakin jo osittain ojitetun, kuivattaminen muuttaa alueen vesitaloutta myös suon vesivaraston poistuttua. Tämä vaikuttaa suoraan alapuolisiin pienvesistöihin äärevöittäen niiden virtaaman vaihtelua. Turvetuotannolla ei saa heikentää uhanalaisen taimenkannan lisääntymistä Isojoen vesistöalueella. Taimenen lisääntymisalueiden säilyminen sivu- ja latvauomissa on koko taimenkannan säilymisen ja elinvoimaisena pysymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Sivu- ja latvapurojen hyvä poikastuotanto ylläpitää pääuoman taimenkantaa ja saa aikaan vaelluskäyttäytymisen. Turvetuotannon vesiensuojelutoimilla ja lupamääräyksillä ei voida riittävästi varmistua siitä, että peruuttamatonta vahinkoa herkässä purkuvesistössä ei tapahdu.

14 14 4) Isojoen kunta Muistutukset ja mielipiteet Isojoen kunnalla ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksen johdosta. Hankkeesta ei aiheudu haittoja kulttuurimaisemallisesti, esteettisesti eikä se vaikeuta kaavoittamista. 1) AA (Lähteenranta RN:o 8:64) Muistuttajat vastustavat ympäristöluvan myöntämistä. Kärkiluoma kulkee muistuttajien tilan kautta. Kärkiluomassa on luontainen purotaimenkanta, millä on merkitystä tilan virkistyskäytölle. Jos turvetuotanto toteutetaan, niin taimenkanta todennäköisesti tuhoutuu. Syynä ovat happamoituneet ja humuspitoiset kiintoaineet ja valumavedet sekä vedenpinnan lasku. Kärkikeitaan kuivatuksella ja turpeennostolla on vaikutusta myös pohjaveden korkeuteen, mikä heikentää talousmetsien kasvua. Turvetuotantoalue on pieni ja siitä saatava hyöty on mitätön verrattuna ympäröivälle luonnolle ja ekosysteemille aiheutuviin haittoihin. 2) Metsähallitus Lauhanvuoren kansallispuisto sijaitsee välittömästi tuotantoalueen itä- ja eteläpuolella, lähimmillään noin 320 metrin päässä. Kansallispuisto muodostaa samannimisen Natura-alueen. Turvetuotantoalueen sijoittuminen näin lähelle saattaa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kansallispuiston ja samalla Natura-alueen luonnolle. Pölyn kulkeutumisen riski on ilmeinen. Turpeennosto ja -käsittely aiheuttavat melua. Kansallispuiston länsiosassa, lähinnä tuotantoaluetta Navettakangas ja Majaletto ovat erämäistä, luonnontilaista aluetta. Pöly- ja meluvaikutukset tulee selvittää tarkemmin. Kansallispuiston harjualueilta saa alkunsa joukko puroja, jotka yhdistyvät suuremmiksi puiston ulkopuolella. Näissä puroissa (esimerkiksi Kärkiluoman latvavedet) ja myös puiston ulkopuolella elää elinvoimainen taimenkanta. Taimenen sisävesimuodot on arvioitu erittäin uhanalaisiksi. Latvapuroissa elävät purotaimenet siirtyvät talveksi pois pienistä ja kuivumisvaarassa olevista puroista alajuoksun suuntaan. Siellä purotaimenet talvehtivat Kärkiluomassa, jonne on tarkoitus johtaa turvetuotantoalueen kuivatusvesiä. Sen verran tiedetään, että tavanomaiset kuivatusvedet happamoittavat purojen ja jokien vesiä niin paljon, että lohikalat siitä kärsivät. Lisäksi turvetuotantoalueilla esiintyy yleisesti tulvien ja rankkasateiden seurauksena ylivirtaamia, jotka ovat herkille kaloille kohtalokkaita. Turpeenoton vaikutus muun muassa Majaletolla esiintyviin riekkokantoihin tulee selvittää. Hakemus ei sisällä luonnonsuojelulain :n tar-

15 15 koittamaa Natura-vaikutusarviota, vaikka näitä vaikutuksia todennäköisesti tulee esiintymään. Metsähallitus pyytää saada tiedokseen lausuntoa varten Natura-arvioinnin, kun se on käytettävissä. 3) Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjanmaan piiri ry Kärkikeitaan turvetuotannolle ei tule myöntää ympäristölupaa. Tuotantoalueesta on ojittamatonta 40 %. Alue sijoittuu erittäin harvaan asutun erämaisen alueen länsilaidalle, jossa hiljaisuus ja luonnonrauha ovat omaleimainen osa aluetta. Lauhanvuoren kansallispuisto sijaitsee lähimmillään 300 metrin etäisyydellä. Isojoen yläosalla ei ole yhtään luvanvaraista turpeenottoaluetta Karijoen haaran yläpuolisella alueella eikä Heikkilänjoen alueella. Erityisesti Isojoen valuma-alueen yläosan pienet jokialueet, joiden luontoarvot ovat merkittäviä, ovat säilyneet turpeenoton ulkopuolella. Isojoki ja Kärkiluoma ovat Natura-aluetta. Pintavalutuskenttä on ojitettua rämettä, paikka ei ole pintavalutuskentäksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustava paikka. Kärkikeitaalta laskevan lähdeojan luonnontilaa ei ole selvitetty. Alaosastaan se on ainakin luonnontilaisen kaltaista. Pohjavedenpinnan korkeutta tai sen mahdollista purkautumista suo-ojiin ei ole selvitetty. Alueella on paineellisen pohjaveden purkautumisen riski muun muassa mineraalimaahan kaivettaessa. Esitetyt tarkkailut ovat riittämättömiä vesistön luonteeseen nähden. Hakemuksen veden laatutiedoista ei voida päätellä vesien nykyistä laatua. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa Isojoen-Lapväärtinjoen vesistöaluetta koskevan suunnittelumääräyksen IV mukaan valuma-alueen kokonaiskuormitusta on pyrittävä vähentämään. Turpeentuotantoa ei tämän perusteella voida lisätä. Virtaama- ja kuormitusarviot on laskettu täysin teoreettiselta pohjalta. Muun muassa Kärkiluoman alueella on poikkeuksellisen paljon pohjavesipurkaumia, muuttaen valuma-alueen virtaamia pelkästään pintavesivaikutteisiin puroihin. Tuotantoalueen pinta-ala on noin 30 % alapuolisen Lähdeojan valumaalueesta ja yli 2 % Kärkiluoman valuma-alueesta. Tämä on pienelle vesistöalueelle sen kuormituksen ja ekologisen kestävyyden osalta merkittävän suuri osuus. Lauhanvuoren alueella elää maakotka. Lajin mahdollista pesäpaikkaa ei ole kyetty selvittämään. Linnustoa ei ole selvitetty hankkeen vaikutusalueelta. Linnustoselvitys on varsin vähäinen. Kasvillisuuskartoitus on tehty helteillä, jolloin mahdolliset kausikosteikot ovat kuivuneet.

16 16 Meritaimen nousee Heikkilänjokeen saakka lisääntymisalueille, ja laji on tavattu Isojoen Möykystä saakka, joka on aivan Kärkiluoman haaran alapuolisella alueella. Heikkilänjoessa, Uuronluomassa ja sen sivuhaaroissa sekä Kärkiluomassa on yläosiin saakka voimakas luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, joka on paikallinen, mutta geneettisesti meritaimenen kanssa samaa perimää omaava kanta. Paikalliset taimenpopulaatiot toimivat geenipankkina uhanalaisen meritaimenen säilymiseksi ja ovat merkittävä osa vaeltavan meritaimenen säilymistä. Kärkiluoma soveltuu erinomaisesti taimenen lisääntymis- ja elinalueeksi. Kärkiluoman alaosassa ja Lähdeojan alapuolisella alueella on virtaalueita, jotka toimivat taimenen lisääntymisalueina. Alue on myös luonnontilainen. Luonnontilainen puro on uhanalainen luontotyyppi. Kärkiluomasta on löydetty reliktinä säilynyttä purokatkaa. Kärkiluoman pohjavesien osuus virtaamasta mahdollistaa vaateliaiden lajien menestymisen alueella. Kärkiluomaa voidaan pitää herkkänä ja maakunnallisesti merkittävänä pienvetenä, jonka luonnontilaa ei pidä vaarantaa. Heikkilänjoessa on muun muassa jokihelmisimpukkaa. Arvio Natura-arvioinnin tarpeesta on riittämätön. Mahdollinen meluhäiriö muuttaa kansallispuiston luonnetta. Natura-alueella on melurajana 40 db yöaikaan, joten raja saattaa ylittyä varsin herkästi. Hakemuksen luontoselvitys on riittämätön. Ei voida vakuuttua siitä, että hanke ei vaarantaisi EU:n suojelemia lajiryhmiä ja lajien suotuisan suojelutason saavuttamista. Lähin asuttu rakennus on alle 400 metrin päässä. Suurimpana haittana ovat melu, pöly sekä liikennerasitus. Hakemus on laadittu vääriin, puutteellisiin tai vanhoihin ja vajavaisiin tietoihin pohjautuen. Alueen todellista tilaa ei ole selvitetty lupapäätöksen tekemistä edellyttävällä tavalla. 4) BB (Koivula RN:o 8:33) Ympäristölupaa ei pitäisi myöntää. Kuivatusvesien johtaminen Lähdesojaa pitkin Kärkiluomaan olisi erityisen haitallista siinä olevalle, suojelua vaativalle taimenkannalle. Kesällä Kärkiluoman virtaama on vähäinen, joten pienetkin haitalliset valumat vaikuttavat veden laatuun. Jos liikennöintiin käytetään sorapintaista Leppikylän kylätietä, niin sitä aiheutuisi melu- ja pölyhaittoja. Turvetuotantoalue ei sovi kansallispuiston ja Natura-alueen naapuriksi.

17 17 5) CC Ympäristölupaa ei tule myöntää. Kärkiluomassa elävä melko vahva luontainen taimenkanta tulisi tuhoutumaan. Pohjaan jäävä humus tuhoaisi ainakin taimenten kutupaikat. Taimenkannan romahtaminen vaikuttaisi myös Heikkilänjoen virkistyskalastukseen sekä sitä myötä koko Isojoki- Lapväärtinjokeen. Olisi erikoista tuhota tällainen taimenkanta kun toisaalla laitetaan paljon rahaa samanlaisten kantojen elvytysyrityksiin. Kärkiluomassa elää myös muun muassa saukkoja, jotka ovat riippuvaisia puroissa elävistä taimenista. 6) DD Turpeennosto vaikuttaa haitallisesti kalakantoihin Kärkiluomassa, Heikkilänjoessa ja Isojoessa. Isojoki on meritaimenen luontainen lisääntymisjoki, jossa on alkuperäinen ja erittäin uhanalainen kanta. Turvetuotannosta aiheutuvaa lisäkuormitusta vesistöön tulisi välttää ja evätä lupa. Turpeen kuljetuksesta aiheutuisi haittaa tiestölle, asukkaille ja ympäristölle. Hakijan vastine Hakija on täydentänyt vastineen lähetteessä kalastotietoja seuraavasti: Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa 2010 meritaimenen luonnonkantojen tila on arvioitu äärimmäisen uhanalaiseksi. Selkämeren rannikkojoista alkuperäinen luontainen meritaimenkanta on nykyisin jäljellä vain Isojoen vesistössä. Isojoen pääuoman ohella myös sivujoet ja purot eli luomat ovat meritaimenen kannalta tärkeitä muun muassa taimenkannan geneettisten ominaisuuksien säilymisen ja vesistön ravinne- ja kiintoainekuormituksen kannalta luvun alkupuolella tehtyjen selvitysten mukaan Kärkiluoma sivupuroineen kuuluu Heikkilänjoen alueella poikastiheyksien perusteella tärkeimpiin taimenen esiintymisalueisiin. Samalla se edustaa myös tärkeää osaa koko Isojoen taimenkannan geneettisestä pohjasta. Taimenkannan uhanalaisuuden ja geneettisten riskien vuoksi Isojoen vesistössä ei tulisi sallia tai toteuttaa mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka heikentävät taimenen elinolosuhteita tai vaarantavat taimenen säilymistä Isojoen vesistön puroissa, sivujoissa tai pääuomassa. Kalastotietojen täydennyksen on laatinut Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Hakija on toimittanut aluehallintovirastoon myös tuotantoalueen vaaitustietoja, joista on toimitettu selkeämpi kartta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Hakija on tehnyt aluehallintoviraston täydennyspyyntökirjeessä edellytetyt luontoselvitykset. Perhostutkimusta ei ole pyydetty tekemään. Hakijan mukaan luontoselvitys on riittävä.

18 18 Luvan hakijaa ei voida ympäristöluvan hakuvaiheessa velvoittaa tekemään koekalastuksia tai veden laadun mittauksia. Jos ympäristölupa myönnetään, niin sen jälkeen kyseiset tarkkailut tehdään. Virtaamalaskelmien tekeminen on edellyttänyt virtaama-arvioiden käyttämistä. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen: Metsätalouden vaikutukset kaloihin ja kalatalouteen osahankkeiden vuosien tuloksien mukaan useita Isojoen alueen puroja on perattu metsäojitusten yhteydessä. Lisäksi raportissa on muun muassa, että puron perkausten on havaittu heikentävän sähkökalastamalla saatua taimenen yksikkösaalista. Alueittain tarkastellen taimen kasvoi parhaiten Isojoen pääuoman ala- ja keskijuoksulle laskevissa puroissa ja heikoimmin pääuoman yläosan ja Heikkilänjoen puroissa. Suunniteltu tuotantoalue on pääosin metsäojitettua ja rajoittuu pääosin metsäojitettuihin maihin. Pintavalutuskentällä olevat muutamat ojat tukitaan. Yksityiskohtainen tarkkailuohjelma toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Päästönäytteet otettaisiin ennen kuntoonpanovaihetta sekä kuntoonpanovaiheen ja tuotantovaiheen aikana. Luvan hakija voi teettää vesistötarkkailua Lähdeojasta ja Kärkiluomasta ennen kuntoonpanovaihetta. Luvan hakijalla ei ole huomautettavaa kalatalousmaksuun. Vastine kalatalousviranomaisen täydennyslausunnosta: Hakemus on laadittu vuonna 2010 käytettävissä olevien kalastotietojen perusteella. Hakija ei ole tiennyt, että riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus tekee vuonna 2011 sähkökoekalastuksia alueella. Pintavalutuskentällä olevat ojat tukitaan. Kalataloutta tarkkaillaan sähkökalastuksella esimerkiksi Kärkiluomasta ja Heikkilänjoesta ja tarvittaessa Lähdesojastakin joka toinen vuosi. Yksittäistä suhteellisen pientä turvetuotantoaluetta ei voida pitää yksistään mahdollisena negatiivisena vaikuttimena purotaimenkantaan. Lähdesojaa ja Kärkiluomaa kuormittavat myös maatalous, metsätalous sekä haja- ja loma-asutus. Tarvittaessa luvan hakija voi selvittää Lähdesojan ja Kärkiluoman veden laatua ennen kuntoonpanovaihetta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Isojoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä Metsähallitus, BB, CC, Markku Rintamäki ja DD: Kärkikeitaalla yksittäisenä hankkeena ei ole valtavan suurta kalataloudellista vaikutusta. Käytännössä turvetuotantoalueen vaikutuksia ei voida täsmällisesti eritellä muista samaan suuntaan vaikuttavista tekijöistä, ku-

19 19 ten maa- ja metsätalous, muut suot ja asutus. Käytännössä Kärkiluomassa ei voi erottaa Kärkikeitaan turvetuotannon vaikutuksia. Kärkikeitaan hankkeessa vesistökuormitus ei kohdistu Lauhanvuoren suojelualueella sijaitseviin vesistöihin. Kyseessä on ennestään metsäojitettu alue, joten pohjavesivaroissakaan ei ole odotettavissa merkittäviä määrän tai laadun muutoksia. Vaskiluodon Voima Oy:n turvetuotantoalueilla 2000-luvulla tehtyjen pöly- ja meluhaittaselvitysten perusteella arvioituna merkittäviä pölylaskeumia tai ohjearvoja ylittäviä meluhaittoja ei ole odotettavissa metrin etäisyydellä Kärkikeitaan turvetuotantoalueesta. Tästä syystä erillisen Natura-vaikutusarvioinnin tekeminen Lauhanvuoren osalta ei ole tarpeen. Noin 300 metrin etäisyydelle asti turvepöly voi yksinään muodostaa yli puolet haittaa aiheuttavasta pölymäärästä. Turvepöly ei enää sanottavasti lisää laskeumaa yli 1 km:n päässä tuotantoalueesta. Pölyäminen on tuotantotoiminnan luonteen vuoksi ajoittaista. Tuotannon pölyämisen aiheuttama viihtyisyyshaitta voi maksimissaan pölyn leviämisen kannalta suotuisissa olosuhteissa avoimessa maastossa ulottua noin 500 metrin etäisyydelle. Eri työvaiheiden toimintatunnin PM 10 -pölypitoisuudet alittavat 50 µg/m 3 tason avoimessa maastossa yli 350 metrin etäisyydellä tuotantoalueen reunasta pääosalla työvaiheista. Pölymäärät lastauksessa ovat silminnähden hyvin suuria, mutta pöly ei leviä kauas. Altistuminen turvepölylle lastauspaikkaa (aumaa) ympäröivän 0,5 km:n säteisen alueen ulkopuolella on vähäistä. Lähimmätkin asuinrakennukset ovat niin kaukana, ettei turvetuotanto aiheuta niissä pölyhaittaa. Jyrsinturvetuotannon melutaso ylittää alle 150 metrin etäisyydellä ja kunnostukseen liittyvät työvaiheet alle 350 metrin etäisyydellä 55 db(a) tason avoimessa maastossa ja melun kannalta otollisissa olosuhteissa. Tuotantoalue rajoittuu pääosin ojitettuihin alueisiin sekä itäreunassa kovaan metsämaahan. Ympärillä olevat alueet ovat puustoisia ja siten pidättävät pölyn ja melun leviämistä Lauhanvuoren kansallispuiston alueelle. Hakija voi tehdä pölymittauksia 2 keruupisteellä sekä havainnoida maastotarkastelulla turvepölyn vaikutuksia. Alueelle voidaan tarvittaessa rakentaa dieselpumppaamo ja sen avulla toimia ympärivuotisena pumppaamona. Isojoen kunta: Hakijalla ei ole huomautettavaa lausunnosta. Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjanmaan piiri ry: Hakija on tehnyt aluehallintoviraston täydennyspyyntökirjeessä edellyttämät luontoselvitykset. Perhostutkimusta ei ole pyydetty tekemään.

20 20 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU RATKAISUN PERUSTELUT Luontoselvitys on riittävä. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet sateisia, joten mahdolliset allikot olisi luontoselvityksen aikana havaittu. Päästötarkkailussa näytteet otetaan pintavalutuskentän alapuolelta kuntoonpanovaiheessa touko-, kesä-, elo- ja lokakuussa. Virtaama mitataan näytteenoton yhteydessä. Tuotantoaikana tehon tarkkailua tehdään pintavalutuskentän ylä- ja alapuolelta huhti-toukokuussa, heinäkuussa ja lokakuussa kahtena vuonna tuotannon alettua ja ennen ympäristöluvan tarkistushakemuksen jättämistä. Kunnostusvaiheessa vesistötarkkailun näytteet otetaan huhtitoukokuussa, heinäkuussa ja lokakuussa kuivatusvesien laskukohdan ylä- ja alapuolelta. Tuotantoaikana vesistötarkkailun näytteet otetaan huhti-toukokuussa, heinäkuussa ja lokakuussa kahtena vuonna ja ennen ympäristöluvan tarkistushakemuksen jättämistä. Hakija voi tehdä pölymittauksia 2 keruupisteellä sekä havainnoida maastotarkastelulla turvepölyn vaikutuksia. Tuotantoalue on noin 26 ha:n ojittamatonta keskiosaa lukuun ottamatta ojitettua puustoista rämesuota. Alueella ei ole erityistä merkitystä linnuston kannalta eikä uhanalaisia kasvilajeja ole todettu. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen. Ympäristönsuojelulain 42 :n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa muun muassa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta muun tärkeän käyttömahdollisuuden vaarantumista tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Suunnitellulla tuotantoalueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Etelä- Pohjanmaan maakuntakaavan Isojen valuma-aluetta koskevan suunnittelumääräyksen IV mukaan valuma-alueella on pyrittävä vähentämään turvetuotannon vesistökuormitusta. Suunniteltu tuotantoalue on suurimmaksi osaksi ojitettua, mutta alueella on myös ojittamattomia alueita. Kärkikeitaan luonnonsuojelullisesti merkittävin suotyyppi on alueen kaakkoisosassa oleva lyhytkorsiräme, joka on luokiteltu Etelä-Suomessa uhanalaiseksi suotyypiksi.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 27.09.2010 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/200/04.08/2010

Lisätiedot

luonnonsuojeluliiton

luonnonsuojeluliiton Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi 11.4.2011 MUISTUTUS Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/313/04.08/2010

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho

Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010. Vapo Oy:n Meranevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Perho Suomen luonnonsuojeluliiton 22.10.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/197/04.08/2010

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Kuulutus 1 (2) 24.11.2017 4512/5723/2017 EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Asia Pohjanlumme Ky on EPV Bioturve Oy:n puolesta 9.11.2017 jättänyt Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Turvetuotannon sijoittaminen

Turvetuotannon sijoittaminen Turvetuotannon sijoittaminen Turvelupa workshop 7.2.2017 Seinäjoki Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Muutoksia turvetuotannon sääntelyyn YSL 13 Turvetuotannon sijoittaminen YSL

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski.

Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski. Ympäristölautakunta 68 15.10.2014 Lausunto Jari Sojakka Oy, Sarvinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Viitasaari, Kannonkoski, Äänekoski. YMPL 68 Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Suomen luonnonsuojeluliiton MUISTUTUS Kuninkaankatu 39 25.3.2013 33200 Tampere pirkanmaa@sll.fi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. pily@pily.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Viite: Dnro

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton

Suomen luonnonsuojeluliiton Suomen luonnonsuojeluliiton 30.6.2009 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi-Suomen ympäristölupavirasto PL 115 00231 HELSINKI DRNO: LSY-2008-Y-370

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 VASTINE pohjanmaa@sll.fi 25.4.2010

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 VASTINE pohjanmaa@sll.fi 25.4.2010 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 VASTINE pohjanmaa@sll.fi 25.4.2010 Korkein hallinto-oikeus Unioninkatu 16 00131 HELSINKI DNRO: 329/1/09 (25.3.2010)

Lisätiedot

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa

Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Turvetuotanto ja suoluonnonsuojelu maakuntakaavoituksessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III Markus Erkkilä 11/2014 Esityksen sisältö Maakuntakaavoitus yleisesti Maakuntakaavatilanne Etelä Pohjanmaalla

Lisätiedot

Lupaprosessi ja hyvä hakemus

Lupaprosessi ja hyvä hakemus Lupaprosessi ja hyvä hakemus Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus 9.10.2012 Saarijärvi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Raija Aaltonen Lupaprosessi Hakemus vireille Täydentäminen Tiedottaminen Lausunnot,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2017/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/3842/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 2/2017/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/3842/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 2/2017/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/3842/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.1.2017 ASIA HAKIJA Kaakimonneva-Vaatimonnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa,

Lisätiedot

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle Marjaana Eerola Vesienhoidon suunnittelusta Tavoitteena, ettei vesien tila heikkene ja että vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa vuonna

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Lausunto Jari Soljakka Oy:n Matkusnevan ja Haukinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta, Viitasaari

Lausunto Jari Soljakka Oy:n Matkusnevan ja Haukinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta, Viitasaari Ympäristölautakunta 42 18.05.2016 Lausunto Jari Soljakka Oy:n Matkusnevan ja Haukinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta, Viitasaari YMPL 42 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Äänekosken

Lisätiedot

Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhava

Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhava Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 148/2013/1 Dnro LSSAVI/440/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2013 ASIA HAKIJA Mustikkaneva I, Mustikkaneva II ja Kramsunnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa,

Lisätiedot

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM 1 Sisältö turpeet ja suot muutamana lukuna suo- ja turvemaiden

Lisätiedot

Mustaisnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhajoki

Mustaisnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhajoki YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 29/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mustaisnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kauhajoki Juha

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton

Suomen luonnonsuojeluliiton Suomen luonnonsuojeluliiton 25.6.2009 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi-Suomen ympäristölupavirasto PL 115 00231 HELSINKI DRNO: LSY-2008-Y-375

Lisätiedot

Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011

Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011 Karjalan Pyhäjärvi ry LAUSUNTO Sorsasaari 3 59800 Kesälahti http://www.karjalanpyhajarvi.fi/ 7.8.2011 Lausunto Vapo Oy:n Matolamminsuon turvetuotantoaluetta koskevasta ympäristölupa- ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelu Metsätalouden vesiensuojelu Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon retkeily Karstulassa, 28.8.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mistä metsätalouden vesistökuormitus

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry jättää Rimminnevan turpeenottohankkeesta seuraavanlaisen muistutuksen:

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry jättää Rimminnevan turpeenottohankkeesta seuraavanlaisen muistutuksen: Suomen luonnonsuojeluliiton 25.10.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/320/04.08/2010.

Lisätiedot

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 117 11.06.2014 Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta 1041/11/01/01/2013 Rakennus-

Lisätiedot

Katariinantori 6 PL 180 53900 LAPPEENRANTA 53101 LAPPEENRANTA

Katariinantori 6 PL 180 53900 LAPPEENRANTA 53101 LAPPEENRANTA Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry Katariinantori 6 PL 180 53900 LAPPEENRANTA 53101 LAPPEENRANTA 26.1.2007 Itä-Suomen ympäristölupavirasto PL 69 70101 KUOPIO

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.01.2014 1 VL 5. Luku (Ojitus) 3 Ojituksen luvanvaraisuus Ojituksella sekä ojan käyttämisellä

Lisätiedot

Kansallisen lainsäädännön puutteita direktiivien toimeenpanossa

Kansallisen lainsäädännön puutteita direktiivien toimeenpanossa Liite 12 Kansallisen lainsäädännön puutteita direktiivien toimeenpanossa Lisäselvitys kanteluun Suomen tasavaltaa vastaan EU:n luontodirektiivin rikkomisesta soiden luontotyyppien suojelun laiminlyönneillä

Lisätiedot

muutoksenhausta huolimatta, Perho S u o m

muutoksenhausta huolimatta, Perho S u o m L ä n s i - Päätös Nro 57/2011/1 Dnro LSSAVI/197/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA HAKIJA Meranevan turvetuotantoa a koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9

Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun vaikutusten koontitaulukko LIITE 9 maankäyttöön liikenteeseen ja liikkumiseen tuotanto-, palvelu- ja elinkeinotoimintaan sekä luonnonvarojen käyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Iso-Lehmisuon ja Matkalammikurun alue muuttuu osittain luonnontilaisesta

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

Soiden luonnontilaisuusluokitus

Soiden luonnontilaisuusluokitus Soiden luonnontilaisuusluokitus YSA 44 :n 3 kohdan tulkinta 7.2.2017 Olli Autio Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus Yleistä Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2010 ASIA HAKIJA Pahanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Pyhäntä Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset 8.4.2014 Hotelli Ellivuori, Sastamala Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Taustatietoja Hanhijoesta - Haaroistensuon

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Viurusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja vesilain mukainen poikkeuslupa sekä toiminnan- ja

Lisätiedot

30.08.13 KHO Powerpoint-pohja

30.08.13 KHO Powerpoint-pohja 1 KHO Powerpoint-pohja KHO:n oikeuskäytännön viimeaikaisia suuntaviivoja ympäristöasioissa - näkökulmia luonnonarvoihin oikeussihteeri Arto Hietaniemi SYS-päivät 5.9.2013 Helsinki Rakentamis- ja ympäristöasiat

Lisätiedot

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä 26.4.2017 27.4.2017 Sisältö Miksi ekologinen näkökulma on tärkeä? Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle? Suojelutaso

Lisätiedot

Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Ii

Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Ii LUPAPÄÄTÖS Nro 16/09/1 Dnro PSY-2009-Y-8 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 ASIA Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa,

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus

Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus Kuntapäivä 29.11.2016 Tiina Ahokas Tausta YSL:n muutoksen voimaantullessa (1.9.2014) toiminnassa olleiden enintään 10 ha turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesiensuojelu metsätaloudessa 15.3.2013 15.3.2013 Ojituksesta ilmoittaminen Vesilain (587/2011) 5 luvun 6 Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle Postiosoite:

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Sisällysluettelo 1. Turvetuotannon ympäristötarkkailut tarkkailutyypeittäin 2. Käyttötarkkailu 3. Päästötarkkailu 4. Vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailu 5. Vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry c/o Larissa Heinämäki Havangantie Vaskivesi

Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry c/o Larissa Heinämäki Havangantie Vaskivesi Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry VALITUS c/o Larissa Heinämäki Havangantie 418 34710 Vaskivesi 14.7.2016 larissa.heinamaki@iki.fi Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Kuninkaankatu

Lisätiedot

Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet, Turveryhmä

Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet, Turveryhmä 1 2.12.2010 Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet, Turveryhmä TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMAMALLI KERTOELMAOSAN RAKENNE Hakemus Hakemuksen sisältö Tämä malli on tarkoitettu

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä 16.4.2013 16.4.2013 Esityksen sisältö Milloin on tehtävä ilmoitus ojituksesta Mitä ilmoituksen tulee sisältää Vesilain mukaan

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Turvetuotantoon potentiaalisesti soveltuvien, luonnontilaisuudeltaan luokkaan 2 kuuluvien, suoalueiden luonnonarvot

Turvetuotantoon potentiaalisesti soveltuvien, luonnontilaisuudeltaan luokkaan 2 kuuluvien, suoalueiden luonnonarvot 18.9.2012 1 (6) Turvetuotantoon potentiaalisesti soveltuvien, luonnontilaisuudeltaan luokkaan 2 kuuluvien, suoalueiden luonnonarvot Taustaa Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton

Suomen luonnonsuojeluliiton Suomen luonnonsuojeluliiton 4.4.2011 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/107/04.08/2010

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

VESIEN- JA MERENHOIDON HUOMIOIMINEN LUPIEN VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSISSÄ. Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 7.12.

VESIEN- JA MERENHOIDON HUOMIOIMINEN LUPIEN VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSISSÄ. Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 7.12. VESIEN- JA MERENHOIDON HUOMIOIMINEN LUPIEN VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSISSÄ Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 7.12.2016 Riitta Ikäheimo 8.12.2016 1 Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi Jaakko Soikkeli

Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi Jaakko Soikkeli Turvetuotannon vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet TASO hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi 21.6.2011 Jaakko Soikkeli Turvetuotanto Saarijärven reitillä, muu maankäyttö ja luontainen vedenlaatu

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2013/1 Dnro PSAVI/77/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2013/1 Dnro PSAVI/77/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2013/1 Dnro PSAVI/77/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2013 ASIA Jokineva-Kiikkurämeen turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Pyhäjärvi LUVAN HAKIJA Konepalvelu Honkala

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 84/10/1 Dnro ISAVI/39/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Esityslista Ympäristölautakunta

Esityslista Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Ympäristölautakunta N:o 2 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 23.3.2011 klo 18.30 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

Liikennemäärät ja tien kunto pysyvät ennallaan. Liikennemäärät eivät nouse nykyisestään.

Liikennemäärät ja tien kunto pysyvät ennallaan. Liikennemäärät eivät nouse nykyisestään. Page 1 Arviointitaulukko VE0 VE1 VE2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja elinkeinotoimintaan Vaikutukset maankäyttöön Maankäyttö säilyy nykyisenä. Jako-Muuraissuo muuttuu melko luonnontilaisesta suoalueesta

Lisätiedot

Vähäkoihnan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kauhajoki

Vähäkoihnan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kauhajoki Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 17/2013/1 Dnro LSSAVI/193/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.2.2013 ASIA HAKIJA Vähäkoihnan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kauhajoki Vapo Oy PL 22 40101

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton 27.10.2010. Vapo Oy:n Vähä Koihnannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kauhajoki

Suomen luonnonsuojeluliiton 27.10.2010. Vapo Oy:n Vähä Koihnannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kauhajoki Suomen luonnonsuojeluliiton 27.10.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/193/04.08/2010.

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 25.1.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62, 64

Lisätiedot

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Visa Niittyniemi 24.5.2012 1 Järvien luokittelu Environment Centre / Presentation / Author Lovasjärvi 2 24.5.2012 Simpelejärven länsiosan fosforikuormitus

Lisätiedot

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 23.1.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62, 64

Lisätiedot

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2010 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kyrönjoen ali sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, Oulu, puh

Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, Oulu, puh YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 16.8.2013 Dnro PSAVI/160/04.08/2012 Ympäristöluvan hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Koivu-Loukassuon turvetuotantoalueen

Lisätiedot

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012 KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012 Heikki Holsti 2012 Kirjenumero 1079/12 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE... 1 3.

Lisätiedot

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro LSSAVI/65/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Aimix osk Patamanperäntie

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elo-, syyskuun aikana Arantilankoskella kalastettiin lisäksi

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton

Suomen luonnonsuojeluliiton Suomen luonnonsuojeluliiton 10.09.2010 Pohjanmaan piiri ry MUISTUTUS Valtionkatu 1 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto PL 200 65101 VAASA DRNO: LSSAVI/195/04.08/2010

Lisätiedot

Raumjärvensuon turvetuotantoalueen tuotantolohkon 4 ympäristölupa, korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia, Laitila

Raumjärvensuon turvetuotantoalueen tuotantolohkon 4 ympäristölupa, korkeimman hallinto-oikeuden palauttama asia, Laitila Etelä-Suomi Päätös Nro 111/2012/2 Dnro ESAVI/447/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.5.2012 ASIA HAKIJA Raumjärvensuon turvetuotantoalueen tuotantolohkon 4 ympäristölupa, korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu SEINÄJOKI p

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry Valtionkatu SEINÄJOKI p Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry VALITUS Valtionkatu 1 17.01.2011 60100 SEINÄJOKI p. 06 312 7577 pohjanmaa@sll.fi Vaasan hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA NRO: 83/2010/3 DNRO: ESAVI/264/04.08/2010

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012

Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2012/2 Dnro ESAVI/195/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 ASIA HAKIJA Koivistonkeitaan turvetuotannon ympäristölupa ja lupa poiketa vesilain 1 luvun 15 a :n mukaisesta

Lisätiedot

Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta

Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta Yhteenveto erityisistä luonnonarvoista kevään (17.5.2011) työpajasta Aira Kokko Suomen ympäristökeskus Kokemuksia luonnontilaisuusasteikon soveltamisesta ja erityisistä luonnonarvoista - seminaari 13.12.2011,

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kiikunjoen kalataloudellisessa tarkkailussa tutkittiin Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki reitillä sijaitsevan

Lisätiedot

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 25.1.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62, 64

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI

TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI TURVETUOTANNON YMPÄRISTÖLUPAPROSESSI Antti Ylitalo Ympäristöneuvos Itä-Suomen aluehallintovirasto 8.4.2011 Seinäjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, tekijän nimi ja osasto 21.04.11 1 Turvetuotannon luvitushistoria

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry. Kauppakatu Joensuu Yhteyshenkilö: Harri Hölttä

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry. Kauppakatu Joensuu Yhteyshenkilö: Harri Hölttä Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry. Kauppakatu 44 80100 Joensuu Yhteyshenkilö: Harri Hölttä E-mail: holtta@sll.fi Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 Vaasa Asia: Valitus Itä-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6. 1 16.6.2017 Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.2017 Esityksen sisältö Vesilaki Luonnonsuojelulaki Vesienhoidon

Lisätiedot

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 29.12.2011 Katariinantori 6 53900 Lappeenranta sposti: saimaa@sll.fi

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 29.12.2011 Katariinantori 6 53900 Lappeenranta sposti: saimaa@sll.fi Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 29.12.2011 Katariinantori 6 53900 Lappeenranta sposti: saimaa@sll.fi Vaasan hallinto-oikeus PL 204 65101 Vaasa sposti: vaasa.hao@oikeus.fi DNRO ESAVI/467/04.08/2010

Lisätiedot

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava Etelä-Suomi Päätös Nro 20/2010/3 Dnro ESAVI/31/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2010 ASIA HAKIJA Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Honkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alajärvi

Honkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alajärvi 1 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 34/2012/1 Dnro LSSAVI/451/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2012 ASIA HAKIJA Honkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Alajärvi JR Turve Oy Soinintie 485

Lisätiedot