~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014."

Transkriptio

1 - : - -,,.-~. ~ ~ -.,.~ Liite 7/KH KV ~: ~ ~ -~ - ~- ~ 41%, ~- ~ -VO. ~ ~ -~ ~ 4~. -~ - ~ : ~.: ~;. 4 ~-.. - / ~,.7 ~OO~O ~T~ ~ r ~ ~1$~Ji. O - ~ ~--~*~ ~ -,~ ~ -4 - HAMEENUNNAN KAUPUNKI asuu Ifameenlinna..~ 0~ J~f~ 0 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta

2 1 S isät lys luettelo 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 3 2 TIIVISTELMÄ 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunnan teht~vätja kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta 6 4 ARVIOI NTIKERTOMUSTEN HAVAINTOJEN SEU RANTA Edellisiltä toimikausilta ( ) siirtyneet! seurattavat asiat Vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta annetun selvityksen ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 10 5 HÄMEENLINNAN KAUPUNKISTRATEGIA2OI Strategia ohjaa kaupungin toimintaa Pa~määrät ja kriittiset menestystekijät 12 6 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTUKSEN TUKENA Palvelu-ja hankintaohjelman tavoitteet ja hankkeet 13 7 TILMJA-TUOTTAJA TOIMINTATAVAN ARVIOINTITULOKSET 14 8 TALOUDEN KEHITYS2OI Verotulot ja valtionosuudet Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos Lainakanta ja vastuut Talouden tasapainotus, taloussuunnitelmaja toimenpideohjelma Edellisvuoden tilinpäätöksen vaikutus 2013 tilausbudjettiin Talouden tasapainottamistoimenpiteet Vuoden 2013 tilinpäätöksen vaikutus 2014 tilausbudjettiin ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Talouden tunnuslukujen kehitys vuosina INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 24

3 2 TILAAJAOSA Lasten ja nuorten lautakunta El~mänlaatulautakunta Terveyden ja toimintakyvyn lautakunta Ikäihmisten lautakunta Yhdyskuntalautakunta Ympäristö ja rakennuslautakunta Yhteinen jätelautakunta 37 KONSERNIPALVELUT Talous-ja hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämispalvelut 40 PALVELUTUOTANTO, KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS JA LIIKELAITOKSET Palvelutuotanto Kanta-Hämeen pelastuslaitos Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos Linnanlnfra -liikelaitos ESTEELLISYYDET 51

4 3 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty Kuntalain 7lja 75 pykälissä. Lisäksi arviointikertomuksessa on esitetty luettelo muista tarkastuslautakunnan tehtävistä. Lautakunnan arviointisuunnitelma on laadittu valtuus tokaudelle , arviointikohteet jakautuvat neljälle vuodelle. Arvioinnin tulokset kootaan vuosittain arviointikertomukseksi, joista ensimmäinen on tämä vuoden 2013 arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on ollut kaupunginvaltuuston asettamien vuoden 2013 toi minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi sekä vuosien arviointikertomusten suositusten perusteella tehtyjen toimenpiteiden seuranta sekä keskeneräisten tavoitteiden toteutumisen valvonta. Uusi kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2013 uuden strategian, josta uudet tavoitteet on johdettu. Valtuusto on hyväksynyt, että vanhan valtuuston vahvistama vuosille 2014 ja 2015 ulottuva talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelma päättyy vuoteen Se korvautuu osittain palvelu-ja hankintaohjelman hankkeilla ja tavoitteilla. Näiden tavoitteiden toteutumisen arviointi ei ole ollut vielä mahdollista. Uusi tarkastuslautakunta on tutustunut eri toimialoihin sekä vastannut sille määritellyistä tehtävistä. Lisäksi valtuuston antaman erillisen toimeksiannon mukaisesti on selvitetty ja arvioitu Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja toimintatavan toimivuutta. Joulukuussa 2013 selvitys ja esitykset jatkotoimista on toimitettu valtuustolle. Talouden tasapainoa ei vielä saavutettu, mutta kattamattomia alijäämiä pystyttiin positiivisen tuloksen myötä vähentämään. Tasapainotusohjelman toteutusta on edelleen jatkettava ajantasaistettavan suunnitelman mu kaisesti. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota kaupungin korjausvelan kasvuun niin infraverkostojen kuin myös kiinteistöjen osalta. Kiireellisiä saneerauskohteita mm. home- ja sisäilmaongelmien takia on tullut esille. Korjaus- ja saneeraustoimiin tulisi varautua myös laadittaessa budjetteja. Suunnittelussa tulisi päästä parem paan ennakoitavuuteen mm. koulukiinteistöjen osalta. Investointeihin liittyen myös lainakannan määrään tulee kiinnittää huomiota. Maanhankintaa tulee edelleen jatkaa aktiivisesti, koska se on edellytys koko kaupungin kasvulle ja kehittymi selle. Tulee myös selvittää ulkoiset rahoitusvaihtoehdot mm. elinkaarimalli, kiinteistöleasing sekä samassa yhteydessä niihin liittyvät kiinteistöpalveluiden kilpailutukset. Toimijana voisi olla myös kuntayhtymä. Tarpeet tomista kiinteistöistä tulee päästä eroon kohtuullisen nopeasti, mikäli ne eivät ole tarpeellisia kaupungin palve lutuotannolle. Konserniohjaus on parantunut vuoden 2013 aikana, kun uusi konsernijaosto on aloittanut toimintansa. Jatkos sa tulee kehittää ja selkeyttää mittavaksi paisunutta kaupungin liikelaitosten ja yhtiöiden kokonaisuutta. Yhti öidenja liikelaitosten yhdistäminen onkin lähtenyt hyvin käyntiin jo vuoden 2013 aikana mm. kehittämistoimi en, kiinteistöomistuksen ja elinkeinopolitiikan alueilla. Henkilöstön osalta on huomioitava, että mittavasta palvelurakenteesta huolimatta sairauspoissaolot vähenivät yli 11 % ja työhyvinvointikartoituksen mukaan työilmapiiri on varsin hyvä. Henkilökunnan määrä on myös su pistunut lähes 3 %. Voidaan todeta, että kireästä taloustilanteesta huolimatta henkilöstöhallinnossa on onnis tuttu tarkasteluajanjaksolla kohtuullisen hyvin. Kaikkiaan tarkastuslautakunta on toiminut hyvin ja yhteistyö tarkastustoimen ja tilintarkastajan kanssa on ollut sujuvaa, josta kiitos kaikille. Pekka Kääriäinen

5 2 TIIVISTELMÄ Kuntalain 69 : n perusteella kaupunginhallituksen on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Arvioin tikertomus laaditaan em. osin toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Tilinpäätös, toiminta-ja arviointikertomus muodostavat kuntalaissa tarkoitetun kokonaisuuden. Tavoitteena on, että keromusta hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti. Hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että arviointikertomusta käytetään kaupunginl -konserniyhtiöiden kehittämisen apuvälineenä ja kytketään osaksi talous-ja toimintasuunnittelua ja johtamisjärjestelmää. Arvioinnin merkitystä on korostettu myös Kuntaliiton suosituksessa arvioin nista: Valtuusto käyttää tarkastuslautakunnan laatimaa arviointikertomusta talousarvion ohella keskeisenä ohjauksen ja toiminnan kehittämisen välineenä. Arviointikertomuksen tarkoitus on tukea päättäjiä siten, että se toimii suunnittelun, johtamisen ja päätöksente on tukena ja sen pohjalta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tähän arviointikertomukseen on sisällytet ty kokonaan tai osittain toteutumatta jääneiden tavoitteiden kuvaus ja suositus toimenpiteistä. Suositus on tarkastuslautakunnan toimenpide-ehdotus arvioinnista esiinnousseen kehittämiskohteen parantami seksi tai ongelmakohteen korjaamiseksi Hyvä tavoitteen tunnusmerkit: sellainen, joka on johdettu strategiasta ja on keskeinen palvelualueelle o realistinen, sillä on yhteys käytettävissä oleviin resursseihin ja tavoitteen toteutuminen on mitattavissa / arvioitavissa o sellainen, jonka toteuttamiseksi on tarvittava toimivalta (ts. yksikkö voi vaikuttaa tavoitteen saavutta miseen) o ymmärrettävä, yksiselitteisen selkeä ja ristiriidaton o palvelu- /vastuualueen henkilöstön hyväksyttävissä oleva, kuitenkin sellainen, joka ei vaikeuta omien ja/tai muiden (yksiköiden) tavoitteiden saavuttamista lyhyellä/pitkällä tähtäimellä. Selvitykset tavoitteiden toteutumisesta (itsearvioinnit) ovat tärkeitä: selvityksissä tulisi kertoa sitovien tavoittei den toteutuminen vahvistettujen mittarien pohjalta. Jos tavoite on toteutunut vain osittain tai jäänyt toteutumat ta / siirtynyt, tällöin on selvitettävä perusteet, miksi näin on käynyt. Tavoitteilla ja mittareilla tulisi olla strategista merkitystä. Jokaisen tavoitteen toteutumisen arvioimiseksi mittan johdetaan tavoitteesta. Mittarien tulee olla pääsääntöisesti mitattavissa (1km, %, aikamäärä, tms. nume roin ilmaistu). Ellei näin ole, niin mittarien tulee olla tavoitteiden asettamisen yhteydessä määritettyjen arviointiperustein arvioitavissa 1 todennettavissa. Tarkastuslautakunnan arviointityön kehittämiseksi talousarvion ja toimintakertomuksen laadintaoh jeisiin on syytä edelleen sisällyttää ohjeistus tavoitteiden ja mittarien asettamisesta ja tavoitteiden toteutumisen kuvauksesta vahvistettujen mittareiden pohjalta. Uhkana on, että strategia päämäärineen ja kriittisine menestystekijöineen ja operatiivinen toiminta tavoittei neen ja mittareineen eivät kohtaa toisiaan. Mikäli näin käy, sinänsä onnistuneesti laaditut strategiat saattavat jäädä irrallisiksi. Kaupunginvaltuusto asetti vuodelle 2013 yht. 57 tavoitetta (ml. Kanta-Hämeen Pelastuslaitos) ja niille 94 mit taria. Arviointi on suoritettu mittarien kautta. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 33 (35 %) mittaria toteutui kokonaan ja 27 (29 %) tavoitetta toteutui osittain. Toteutumatta jääneitä mittareita oli 20 (21 %) ja sellaisia mittareita, joita ei voitu arvioida (19 %). Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta on arviointikertomuksen liitteenä 1.

6 Arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä todettiin, että tavoitteen toteutumisselvitys ei aina vastannut vahvistettua tavoitetta tai mittaria. Mikäli tavoite toteutuu usean vuoden aikana, sen toteutuminen tulisi iaksot taa eri vuosille. koska arviointi tadahtuu vuosittain. Lisäksi tavoitteen ja mittarin välillä tulee olla selkeä yhteys. Yhteenveto keskeisimmistä havainnoista: Hämeenlinnan kaupungin ja konsemin toiminta on kehittynyt viime vuosina vahvasti sopimuspoh jaiseksi (tiltu, palvelujen monituottajuus, liikelaitokset, yhtiöt, ulkopuoliset toimijat jne.) toiminnaksi. Toimintatavan merkittävä muutos edellyttää sopimusten hallintajärjestelmän kattavaa käyttöönottoa. Tarkastuslautakunta esittää suosituksena, että varsinaisen investointi 1-kiinteistöjen peruskorjausoh jelman ohella laaditaan ja päivitetään infraverkostoa ja rakenteita koskeva investointiohjelma talo ussuunnitelmakaudeksi ja, että siihen sisällytetään myös verkoston ylläpitoon ja korjauksiin tarvitta vat määrärahat. Lisäksi lautakunta esittää, että selvitetään investointien erilaiset toteutusvaihtoeh dot (elinkaari, yhtiöt, säätiöt yms.) Vuoden 2013 tilinpäätöksen ylijäämä muodostuu kertaeristä, jotka eivät auta taloustilannetta Talous ~ ole tasapainossa; taseessa on vielä alijäämiä noin Näin ollen tarkastuslau takunta korostaa Kuntalain 65 :n 3 mom:in perustuen realistisen, taloutta tasapainottavan toimen pideohjelmanlaadinnan merkitystä, joka kohdistuu kertyneen alijäämän kattamiseen. Tavoitteiden ja mittareiden asetantaa on edelleen kehitettävä edellä kuvatulla tavalla. Näin toimien mahdollistetaan asianmukainen arviointi. 3 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA ARVIOINTIKERTOMUS 3.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään, lautakunnan tehtävänä on mm.: O O O O O organisoida kaupungin ulkoisen tarkastustoimen järjestäminen sekä valmistella lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tehdä tarvittaessa esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta kiinnittää huomiota kaupunkikonsernin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen seurata, että tilivelvolliset ja muut toiminnasta vastaavat henkilöt ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden suositusten ja muistutusten johdosta, joihin tilintarkastus on antanut aihetta Tarkastuslautakunnan keskeisim pänä tehtävänä on kaupunginvaltuuston asettamien strategisista pää määristä ja kriittisistä menestystekijöistä johdettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.

7 6 Arvioinnin tulokset kootaan vuosittain laadittavaan arviointikertom ukseen. Arviointi kertomuksen tarkoituksena on tuottaa kaupungin johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi arviointitietoa valtuustolle, muille päätök sentekijöille, kuntalaisille, sidosryhmille ja kaupungin henkilöstölle. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tili kaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan taseessa on kattamatonta alijäämää ,17. Lautakuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Kau punginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Lautakunnan kokoonpano: Jäsen Varajäsen Kääriäinen Pekka pj Jokinen Kari Soukola Ismo 1.vpj Ilonen Janne Suuronen Airi 2.vpj Myllykallio Tuula Lapisto Ossi Mäkelä Juha Ilm~n-Punkari Eila Lehtinen Marja-Leena Tarkka Esa Parikka Unto Louhio-Järvinen San Ingman Henrietta Suomalainen Keijo Astr~n Antti Norja Leena KV Ahtiainen Katriina Saarinen Matti Niemi Kalle Pietilä Leena KV Mäki-Uuro Maria 3.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta on vahvistanut nelivuotiskaudeksi arviointisuunnitelman, jonka pohjalta laaditaan vuosittain työohjelma. Vuonna 2013 toiminnan painopisteenä oli perehdyttää uusi tarkastuslautakunta lautakunnan tehtäviin, kunnan organisaatioon, keskeisiin toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tilaaja-tuottaja -toimintatapaan, elämänkaarimalliin, palveluprosessien toimintaan ja kaupunkikonserniin. Vuoden aikana useat tilaaja-lautakuntien esittelijätja tuotantopuolen edustajat, kaupungin johto ja tilintar kastaja kävivät esittäytymässä lautakunnalle ja kertomassa organisaatiosta ja toiminnasta. Kaupungin valtuuston ja tarkastuslautakunnan yhteistyötä kehitettiin lautakunnan ja KV:n puheenjohtajiston yhteista paamisissa. Kesäkuussa 2013 lautakunnan työohjelmaan sisällytettiin kaupunginvaltuuston antama tehtävä arvioida tilaaja-tuottaja toimintatavan toimivuutta, asetettujen tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Tämän arviointikertomuksen valmistelun pohjana ovat olleet kaupunginhallituksen laatima toiminta-kertomus, tilausbudjetti, tilintarkastajan raportit ja selvitykset, toimielinten pöytäkirjat sekä lautakunnan kokouksissa käydyt keskustelut. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2013 arviointiin 12 kertaa. Merkittävimmät käsitellyt asiat: Järjestäytyminen, tilintarkastusyhteisön valinta TALA:n ja KV:n yhteistoiminta Arviointisuunnitelma ja työohjelma syksy 2013 kevät Palvelutuotanto: yleisesittely TETOLA: yleisesittely, erikoissairaanhoito ja sopimusohjaus

8 7 Tilintarkastajan esittäytyminen, tarkastussuunnitelma ja tarkastusohjelma 2013 Tilaaja-tuottaja toimintatavan arviointi Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Omistajaohjaus: konsernijaoston yleisesittely Tilaaja-tuottaja toimintatavan arviointi Sairaanhoitopiirinjohdonjatarkastuslautakunnan sekä Hml:n TALA:n yhteistapaaminen Kaupunginjohto Talous-ja hallintopalvelut: kaupungin taloudellinen tilanne ym. Tilaaja-tuottaja toimintatavan arviointi Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut / henkilöstön edustaja IKLA: palvelualueen yleisesittely, toiminnan painopisteetja keskeiset muutokset IKLA: lautakunnanvastuualueen kuvaus, toiminnan painopisteetja keskeiset muutokset, uuden vanhuspalvelulain vaikutukset YHLA: lautakunnan vastuualueen kuvaus, toiminnan painopisteetja keskeiset muutokset, ta voitteiden toteutuminen Rakennusvalvonta ja ym päristöpalvelut: tavoitteiden toteutuminen Kehittämiskeskus Oy Häme: tavoitteiden toteutuminen, uuden elinkeinoyhtiön esittely, Vanaja Capitalin toimintaperiaatteet Talous- ja hallintopalvelut: tilinpäätös 2013, tuotteistusprosessin esittely ja tilanne Linnanlnfra liikelaitos: tehtävien kuvaus, tavoitteiden esittely, katujen ja teiden kunto Konsernijohto: omien tehtävä- / vastuualueiden kuvaus, tavoitteiden toteutuminen Arviointikertomuksen valmistelua Kehittämispalvelut: tavoitteiden toteutuminen Arviointikertomuksen valmistelua Arviointikertomuksen luovutus 4 ARVIOINTIKERTOMUSTEN HAVAINTOJEN SEURANTA 4.1 Edellisiltä toimikausilta ( ) siirtyneet! seurattavat asiat Tietojärjestelmämuutokset ja tietoturvallisuuden hallinta 1 tietoturvaohjeiden laatiminen Vuoden 2008 talousarviossa oli yhtenä tavoitteena tietoturvallisuuden hallinta kuntaliitostilanteessa (v. 2009), jolloin riskinä olivat järjestelmien toimivuus, testaus, aikataulut, tietoturvallisuus, sopimusasiatja historiadatat. Tietoturvaohjeiden laatiminen on vuosittain viivästynyt ja tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissa kiinnit tänyt asiaan huomiota. Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeenlinnan kaupungin tietoturvapolitii kan. Päätöstekstin mukaan: Tietoturvapolitiikka määrittelee tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset periaatteet, tavoitteet ja vastuut. Muut tietoturva-asiakirjat hyväksytään hallintosäännön mukaisesti tietoturvapolitiikassa mainittujen tahojen toimesta. Kaupunginhallitus hyväksyi tietosuojaohjeet, jotka ovat henkilötietolain 42 :ssä edellytetyt re kisterinpitäjän ohjeet. Niissä on säännökset henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta, järjestämisestä, käyttämisestä, siirtämisestä, luovuttamisesta, säilyttämisestä, muuttamisesta, yhdistämisestä, suojaamisesta, poistamisesta, tuhoamisesta sekä muista henkilötietoihin kohdistuvista toimenpiteistä. Ohjeet on julkaistu sisäisessä tietoverkossa (Kehrässä) ja niiden sisällöstä on järjestetty asianosaisille koulutusta.

9 Tietohallinnon (osa kehittämispalveluita) antamassa selonteossa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ris kienhallinnasta vuonna 2013 on todettu mm: tietohallinto on valvonutjärjestelmätoimittajien sopimusten toteu tumista, tietoturva-asiakirjojen päivitystä on jatkettu (linjauksetja ohjeet) ja tietoriskien systemaattinen arviointi on tehty YPH Effica järjestelmälle. Riskikartoitusta jatketaan painopisteenä henkilötietoja sisältävät järjes telmät. Verkkopalveluiden verkkoturvajärjestelyjä on sopimusmenettelyillä parannettu. Tietoturvajärjestelyjä kehitetään edelleen. Tarkastuslautakunta toteaa, että tässä merkittävässä asiassa on edetty myönteisesti. Lautakunta kuitenkin seuraa jatkotoimien toteutumista. Sopimusten hallintajärjestelmä Vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja suositteli, että kaupunkiin kehitetään ja otetaan käyt töön mahdollisimman pian toimiva sopimustenhallintajärjestelmä. Hämeenlinnan kaupunki on siirtynyt entistä enemmän palvelujen tuottajasta niiden järjestäjäksi ja palveluja hankitaan yhä enemmän ulkopuolisilta toimit tajilta. Tarkastuslautakunta yhtyi tilintarkastajan näkemyksiin ja painotti sopimusten hallintajärjestelmän tär keyttä myös riskienhallinnan näkökulmasta. Sopimusten hallintajärjestelmän hankkimista valmisteltiin vuoden 2009 aikana. Vuoden 2010 loppupuolella tehtiin päätös käytössä olevan Kuntatoimisto-ohjelmiston laajentamisesta dokumentin- ja sopimuksenhallinta osioilla. Järjestelmään siirtyminen on tapahtunut hitaasti. Vuonna 2013 sopimuksia on tallennettu järjestel mään konsernipalveluissa ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut Ii ikelaitoksessa, tallennettuna on yhteensä 732 sopimusta. Järjestelmään on tarkoitus syöttää kaikki voimassa olevat sopimukset vuodesta 2009 lähtien. Pro sessi on kesken mm. resurssien riittämättömyyden takia. Tilintarkastaja on seurannut sopimusten hall intajärjestelmän käyttöönottoa vuosittaisilla seurantatarkastuksilla. Vuoden 2013 tarkastusraportissa suositellaan mm., että laaditaan kirjallinen ohjeistus sopimustenhallintajär jestelmän käytöstä ja että järjestelmän hankinnasta laaditaan yksilöity sopimus, jossa määritellään ja hinnoi tellaan kaikki hankintaan liittyvät erät, sopimuksen voimassaoloaika, hinnankorotukset ja muut sopimusehdot. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen toimivan sopimusten hallintajärjestelmän käyttöönoton tärkeyttä ja yhtyy tarkastusraportissa esitettyihin suosituksiin. Kiinteistöjen peruskorjausten rahoitus Tarkastuslautakunta on vuosittain esittänyt huolensa kaupungin kiinteistökannan kunnosta ja riittämättömistä korjausmäärärahoista. Vuonna 2009 kaupunki teetti ulkopuolisella asiantuntijalla korjausvelkaindeksi las kelman. Korjausvelan määrä oli tuolloin 39 M ja peruskorjaustarve 78 M. Lisähuolta aiheutti asiantuntijata hon arvio siitä, että n. 40 % peruspalvelutuotannon rakennuskannasta on lähivuosina peruskorjattava. Peruskorjausmäärärahoja on ollut vuonna 2012 käytettävissä 2 M (toteutuma 1,2 M )ja vuonna ,8 M (toteutuma 3,7 M ). Todellinen tarve on merkittävästi suurempi. Vuoden 2012 arviointikertomuksessa todettiin, että rakennuskannan huononeminen ja peruskorjaustarve näkyy lisääntyneinä sisäilmaepäilyinä. Kaupunki teetti 2012 useita sisäilmatutkimuksia ja niiden yhteydessä tehtiin rakenteiden avauksia sekä LVI laitteiden toimintaselvityksiä ja mittauksia, ja otettiin materiaali-ja sisäilmanäytteitä. Sisäilmaongelmat ovat pahimmillaan aiheuttaneet kalliita, mutta välttämättömiä toimenpiteitä, kuten toiminnan siirtämistä väistötiloihin. Näin on tapahtunut mm. Tuomelan koululla ja Jukolan päiväkodissa ja viimeisimpänä Wetterin toimitiloissa.

10 Tarkastuslautakunta on aiempina vuosina esittänyt, että käupungin palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen peruskoijausten rahoituksen periaatteetja aikataulu mää~iteiiään,~ että asiakokonaisuudesta tehdään selkeä 1 LP~ätös. Tarkastuslautakunta toistaa edellisissä kertomuksissa tekemänsä esitykset, jotka koskevat kiinteistöjen pe ruskorjausten rahoitus-ja toteutusratkaisuja. Maanrakennusinvestoinnit Tarkastuslautakunta kiinnitti 2009 arviointikertomuksessa huomiota siihen, että maanrakennusinvestointeja tehtäessä (mm. uudet asuinalueet) alueiden viimeistely eli viheralueetja asfaltoinnit jää usein tekemättä. Tä mä viimeistelemättömien töiden rästilista on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2011 yhdyskuntalautakunnassa linjattiin, että jatkossa otetaan huomioon edellisenä vuonna rakenne tut kohteet ja tehdään viimeistelyt niin, ettei rästilista enää kasvaisi (n.3 M ). Vuosina 2011 ja 2012 alueita viimeisteltiin ohjelman mukaisesti, mukana oli myös rästilistalla olevia kohteita. Vuoden 2013 aikana kunnostettiin pelkästään rästilistalla olevia kohteita. Siitä huolimatta viimeistelemättömi en alueiden määrä ja kustannukset ovat kasvaneet. Ne olivat vuoden 2013 lopussa 5,4 M. Luvusta puuttuu Sun 2:n ja Siirintaustantien viimeistelytyöt noin 1,3 1,5 M (ovat valmistuneet viimeistelytöitä lukuun ottamat ta vuoden 2014 puolella). - Saadun tiedon mukaan kaupungin kasvu on ollut niin suurta, että käytössä olleilla investointirahoilla ei ole saatu pidettyä viimeistelemättömien alueiden rästilistaa aikaisemmalla tasolla saati pienennettyä. Tarkastuslautakunta esittää, että myös maanrakennusinvestointeihin liittyvien viimeistelemättömien alueiden osalta määritellään ja päätetään rahoituksen periaatteetja aikataulu. Henkilöstön työhyvinvointi Kaupunginhallitus hyväksyi 2009 kaupungin talouden tasapainottamista ja toiminnan tuottavuutta ja vaikutta vuutta linjaavan tuottavuusohjelman vuosille Se ohjasi kaupungin henkilöstöpoliittista päätök sentekoa erityisesti tavoiteltaessa henkilöstömenojen säästöjä. Tarkastuslautakunta totesi 2009 arviointiker tomuksessa, että vallitsevassa tilanteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön jaksamiseen. Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia on mitattu vuosina 2010 ja Vastausaineistojen pohjalta työyh teisöjä on ohjeistettu laatimaan omat kehittämissuunnitelmansa kehitettävistä osa-alueista. Vuoden 2013 kyselyn vastausten perusteella tulokset ovat parantuneet 2010 kyselystä, työtyytyväisyys on hyvällä tasolla ja työhyvinvoinnin yleinen kehityssuunta on myönteinen. Keh ittämistarpeita on mm. työhön perehdytyksessä ja työnantajamaineen nostamisessa. Lisäksi ergonomi aan, turvallisuuteen ja työolosuhteisiin liittyvät tekijät koetaan huonommiksi kuin kunta-alalla keskimäärin. Yksittäisenä ongelmana ja uhkana useissa vastauksissa korostui työpaikkojen sisäilmaongelmat. Tarkastuslautakunta toteaa, että tutkimustulosten perusteella työhyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Lautakunta kuitenkin korostaa laadittujen kehittämissuunnitelmien toteuttamisen tär keyttä.

11 10 Tarkastuslautakunta esittää huolensa sisäilmaongelmien lisääntymisestä ja laajuudesta esittäen sa malla suosituksena tarvittavien korjaustoimenpiteiden toteutusta, jotta voidaan varmistaa lakien ja muiden säädösten edellyttämät turvalliset ja asianmukaiset toimitilat ja työolosuhteet. 4.2 Vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta annetun selvityksen ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset, yht. 31 kpl. Käsittelypykälässä todetaan, että lisäselvitys- ja täydennystekstiä ovat laatineet tilaajien, tuotannon, liikelaitos ten ja konsernipalvelujen ao. viranhaltijat. Täydennykset myös käsiteltiin lautakunnissa ja johtokunnissa, kuten tarkastuslautakunta arviointikertomuksessa esitti. Tarkastuslautakunta on käsitellyt annetut selvityksetja toteaa, että saadut selvitykset olivat sekä määrällisesti että laadullisesti parempia verrattuna aikaisempien vuosien selvityksiin. Pääosin annetuissa selvityksissä täydennettiin tilinpäätöksessä annettuja tietoja ja kerrottiin tavoitteiden toteutumasta asetettujen mittarien kautta. Tavoitteen toteutumista kuvattiin siten, että arviointi mahdollistui. Myös toteutumattomien tavoitteiden syitä oli selvitetty siten, kuin jo toimintakertomuksessa olisi tullut kertoa. Tarkastuslautakunta kiinnitti erityistä huomiota sellaisiin selvityksiin, joissa kerrottiin jatkossa tehtävistä käy tännön toimenpiteistä. Lautakunta pyrki todentamaan, onko selvityksessä ilmoitettuihin toimenpiteisiin ryhdytty käytännön tasolla. Seuraavassa on havaintoja joistakin merkittävimmistä toteutuneista, osittain toteutuneista ja toteutumatta jääneistä toimenpiteistä p1. asiat, joiden arviointi on tehty toisaalla tässä arviointikertomuksessa. Toteutuneita käytännön toimenpiteitä Aiviointikertomuksesta annettujen ilsäselvitysten käsittely Tarkastuslautakunta piti erittäin tärkeänä, että arviointikertomuksen perusteella annetut lisäselvitykset viedään lauta- ja johtokuntien päättäjille tiedoksi, koska ne koskevat valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteu tumista. Saadussa vastineessa todettiin, että tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti 2012 arviointikerto muksen edellyttämät lisäselvitykset käsitellään asianomaisissa toimielimissä. Tarkastuslautakunta on todennut, että kaikki v.2012 arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset on käsi telty kerrotun mukaisesti. Sähköinen hyvinvointikertomus Tarkastuslautakunta piti hyvinvointikertomusta niin merkittävänä asiakirjana, että se olisi syytä viedä lauta kunnan ja valtuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta oli saanut lisätietoa, että hyvinvointikertomuksen säh köinen ohjelmaversio valmistui keväällä Saadussa vastineessa todettiin, että terveydenhoitolaki velvoittaa raportoimaan valtuustolle vuosittain kunta laisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi tulee kerran valtuustokau dessa valmistella valtuustolle laajempi hyvinvointikertomus. Sähköisen hyvinvointikertomuksen pohjalta on mahdollista toteuttaa laadukkaasti sekä vuotuinen raportointi että valtuustokausittainen raportointi. Vuoden 2013 aikana luodaan edellytykset raportoinnille, joka toteutuu 2014 eteenpäin vuosittaisena raporttina lauta kunnalta valtuustolle ja 2015 laajempana valtuustokausittaisena raporttina.

12 11 Tarkastuslautakunta on todennut, että kaupungin johtoryhmä on merkinnyt tiedoksi sähköisen hy vinvointikertomuksen valmistelun ja päättänyt, että asiakirja valmistellaan kaupunginvaltuuston hyväksyttä väksi Osittain toteutuneita toimenpiteitä Oma arvio tavoitteen toteutumisesta Tarkastuslautakunta korosti arviointikertomuksessa tavoitteiden toteutumisen itsearviointia ei i omaa arviota siitä, onko tavoite saavutettu. Tilausbudjetin ja tilinpäätöksen laatimisohjeissa asiaa on painotettu. Tilinpäätöksessä vain noin puolet annetuista selvityksistä sisälsi oman arvion tavoitteen toteutumisesta. Sähköinen asiointi / rakennusluvat Vuoden 2012 arviointikertomuksesta annetussa selvityksessä kerrottiin, että sähköisen luvanhaun käyttöönot totapahtuu vuoden 2014 alusta. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä kerrottiin, että sähköisen asioinnin käyttöönot to siirtyy vuoden 2014 puolelle valtakunnallisen hankkeen viivästymisen johdosta. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan sähköinen asiointi on huhtikuussa 2014 testausvaiheessa. Toteutumatta iääneitä toimenpiteitä Toimintakertomuksen rakenne Tarkastuslautakunta esitti, että tilinpäätöskirjassa (toimintakertomuksessa) lautakuntien tavoitteiden toteutu mista kuvaavat mittarit ja niiden toteutuminen siirrettäisiin ko. tavoitteen kohdalle, kuten tilausbudjetissa ja arviointikertomuksessa on tehty. Toimenpide selkiyttäisi toimintakertomuksen lukemista varsinkin kun tavoit teiden toteutumisesta on kerrottu (ohjeen mukaisesti) mittarin kautta. Saadussa vastineessa todetaan, että tarkastuslautakunnan esitys toim intakertomuksen rakenteen muutoksesta tavoitteiden ja niiden mittaamisen osalta huomioidaan 2013 toimintakertomuksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta on todennut, että 2013 toimintakertomuksessa mittarit eivät ole mukana. Tehokas omistajapolitiikka / sairaanhoitopiirin ai(/äämät Hämeenlinnan tarkastuslautakunta totesi v arviointikertomuksessa, että erikoissairaanhoidon merkittä vät alijäämät ovat myös Hämeenlinnan kaupungin terveen taloudenpidon yksi merkittävimmistä riskeistä. Saadussa vastineessa (tetola) todetaan, että keskeinen ongelma tilanteessa on se, että kuntayhtymän omis tajaohjaus ei ole kyennyt viemään Hämeenlinnan kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa käytäntöön. Sairaanhoitopiirin tavoitteena v.2013 oli mm. Talous on kunnossa (talouden saattaminen tasapainoon siten, että kuntayhtymälle ei muodostu alijäämää, keskeiset määrärahat oikean suuruisina talousarvioon). Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan arvio tavoitteen toteutumisesta: Tavoite ei toteutunut. Tilikausi oli 8,8 M alijäämäinen. Taseen kattamaton alijäämä on huomattava 24,1 M. Kuntayhtymän talous ei ole tasapai nossa, alijäämäkehitys on ollut voimakas ja maksuvalmius on erittäin heikko. Ku ntayhtymässä on laadittu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa talouden tasapainottamisohjelma, joka ulottuu seuraaville viidelle vuodelle, vuoteen 2018 asti. Talouden tasapainottamisohjelma on muuttunut lähivuosina systemaattisesti siten, että talouden tasapainoon saamisen ajankohta on lykkääntynyt vuosittain vähintään vuodella eteenpäin. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kuntayhtymän on jäsenkuntien luottamuksen ja Kanta-Hämeen kuntien talouden tasapainon näkökulmasta sitouduttava määrätietoisesti talouden tasapai non saavuttamiseen.

13 12 Kaupungin 2013 toimintakertomuksessa on (Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta) todettu, että on tärkeätä saada sekä sopimus- että omistajaohjauksen keinoin sairaanhoitopiirin talouden tasapainotusoh jelma toteutumaan. Myös kaupungin tarkastuslautakunta korostaa asian tärkeyttä ja kiinnittää huomiota sii hen, että kuntalain kokonaisuudistuksen myötä (v. 2015) on todennäköistä, että alijäämien kattamisvelvolli suus ulotetaan myös kuntayhtymiin HÄMEENLINNAN KAUPUNKISTRATEGIA Strategia ohjaa kaupungin toimintaa Kaupunginhallitus päätti uudistaa ja tarkentaa Hämeenlinnan nykyisen kaupunkistrategian ulottu maan vuoteen Strategian laadinnan työskentelyote oli laajasti osallistava. Laadintaprosessin aikana kuultiin ja osallistettiin noin 550 eri sidosryhmän edustajaa ja vaikuttajaa Strategiatyössä päätettiin hyödyntää myös valtakunnallisia hankkeita. Uudistettu ja tarkennettu strategia koostuu visiosta, arvoista, päämääristä, kriittisistä menestystek~öistä ja mittareista. Erona aikaisempaan strategiaan on luopuminen jaosta vaikuttavuus- ja keinopäämääriin. Strategi assa uutena asiana ovat mittarit. Strategia ohjaa kaupungin toimintaa, palvelusuunnitelmia ja muita ohjaavia asiakirjoja. Vuotuiset tarkemman tason tavoitteet johdetaan strategian pohjalta ja mittarit tarkistetaan vuosittain osana tilausbudjetin laadinta prosessia. Strategian toteutumista seurataan kolmannesvuosiraporteissa ja tilinpäätöksessä. Kaupung inval tuusto hyväksyi (~ 30) Hämeenlinnan kaupunkistrategian Strategiassa määritellyn vision mukaan Hämeenlinna on historiastaan elinvoimaa ammentava, kaunis ja kodikas kulttuurikaupunki Suomen sydämessä. Vahvistetut arvot ovat seuraavat: 1. Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys 2. Asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys 3. Luovuusja rohkeus 4. Kestävä elämäntapa 5.2 Päämäärät ja kriittiset menestystekijät Kaupunkistrategian ydinkohdat sisältyvät päämääriin (5)ja niihin liittyviin kriittisiin menestystekijöihin. Luova ja elinvoimainen elinkeinoympäristö 1. Yritysten sujuvat sijoittautumisprosessit 2. Joustava ja tehokas elinkeinotoimi yhteistyössä eri toimijoiden kesken 3. Kasvukäytävän (HHT-akseli) vahvistaminen ja hyödyntäminen 4. Elinkeinoelämän tarpeita vastaava koulutustarjonta ja hyvinvoivan työvoiman saatavuus Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat, kumppanu uteen ja tarpeeseen perustuvat palvelut 1. Vaikuttavat, tehokkaat, kokonaistaloudelliset ja laadukkaat palvelut 2. Palveluita ja toimintaa kehitetään oivaltavasti ja innovatiivisesti 3. Hyvinvointia, osallistumista ja aktiivisuutta tukevat tavat toimia 4. Johtaminen ja päätöksenteko osaamiseen ja tietoon perustuvaa Hyvä ympäristö ja kestävä kaupunkisuunnittelu 1. Kokonaisvaltainen, ennakoiva ja kestävä maankäytön suunnittelu 2. Hallittua kasvua tukeva tonttitarjonta, monipuoliset asumismahdollisuudetja tarkoituksenmukaiset palveluverkot

14 3. Ympäristö- ja energiainnovaatioiden käyttöönotto ja uuden teknologian hyödyntäminen 4. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, terveellinen elinympäristö ja vesistöjen puhtaus Tasapainoinen talous ja tuloksellisuuden parantaminen 1. Tulo-ja rahoituspohjan vahvistaminen 2. Uuden tasapainotus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen 3. Investointien vaikuttavuuden arviointi, vertailu ja priorisointi 4. Tehokas omistajapolitiikka Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö 1. Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen 2. Haluttu ja kiinnostava työnantaja 3. Osaamisen ja aloitteellisuuden kehittäminen 4. Yhteisvastuu hyvinvoinnista ja työn tuloksellisuudesta Kau punkistrategian toimeenpanon toteutus tapahtuu osittain palvelu- ja hankintaohjelmaan sisällytettyjen konkreettisten hankkeiden kautta. Ohjelman valmistelu käynnistyi elokuun lopussa 2013 kaupunginhallituksen päätöksellä ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen (~ 24). Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä kaupunkistrategian tiivistä ja selkeää sisältöä sekä arvostaa tavoi teasetannan kehittämistä sekä vuosittain tilausbudjetin laadinnan yhteydessä täsmennettävien mittareiden asettamista. 6 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEU TUKSEN TUKENA Kaupunginhallitus päätti (~ 14), että Hämeenlinnan kaupunki päivittää palvelu-ja hankintastrategi ansa palvelu-ja hankintasuunnitelmaksi, ottaen huomioon valtuustosopimuksen poliittiset perusteet. Suunni telmakausi vastaa kaupunkistrategiaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi (~ 24) palvelu- ja hankintaohjelma 11:n vuosille Palvelu- ja hankintaohjelman tavoitteena on tukea strategian toteutusta ja turvata strategian mukaisesti kau punkilaisten hyvää arkielämää tukevat, kumppanuuteen perustuvat palvelut ja huolehtia, että kaupungin toi mintakate kasvaa enintään 2 % vuodessa. Tähän tavoitteeseen pyritään palvelujen vaikuttavuuden, asiakas lähtöisyyden ja tuottavuuden kautta. Ohjelmaan on sisällytetty konkreettisia hankkeita, joista laaditaan hankesuunnitelmat sisältäen toimenpiteet, toteutusaikataulut ja tarkennetut euromääräiset tavoitteet. Hankkeista päätetään erikseen hallintosäännön mukaisesti. Palvelu- ja hankintaohjelman hankkeiden talouden yhteenlaskettu tasapainotustavoite vuosille on 17,7 M. 6.1 Palvelu-ja hankintaohjelman tavoitteet ja hankkeet Ohjelmassa tavoitteet ja lautakuntakohtaiset hankkeet on jaettu kolmeen ryhmään vaikuttavuuden, tuottavuu den ja asiakaslähtöisyyden mukaan. Lisäksi ohjelmassa on kaikkia kolmea näkökulmaa sisältäviä hankkeita, jotka on ryhmitelty kaupunginhallituksen alaisuuteen. Vaikuttavuustavoitteet: O. Tunnistetaan keskeiset pitkän aikavälin kustannusajurit esim. syrjäytyminen, työttömyys, kan sansairaudet, opintojen keskeyttäminen Tunnistetaan keskeiset pitkän aikavälin positiiviset muutosajurit esim. osallisuus, ilo, ihmissuh

15 teet, arvostus, luovuus, yrittelijäisyys, erilaisuuden hyväksyminen positiivinen palaute Palveluvalikoimassa ja toiminnan tavoitteissa h uomioidaan ennaltaehkäisy ja kokonaisvaikutta vuus asiakkaiden elämänkaaren kannalta Elinkaarikustannusajattelun huomiointi investoinneissa Kustannusvaikuttavuutta mitataan elinkaari-indeksillä O O O Tuottavuustavoitteet: Tuottavuuden kehittämiselle asetetaan selkeät, numeraaliset tavoitteet. (Keinoina johtaminen, rakenteet, palveluverkko, tilat, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi, hankinnat, innovaatiot) Kannustetaan henkilöstöä kehittämään arjen valinnoilla tuottavuutta. Jatketaan uudistuksia yh dessä henkilöstön kanssa. Tuottavuuden kasvusta palkitaan Päätökset ja johtaminen perustuvat analysoituun tietoon ja kustannusten laskentaan Tuottavuuden kehittämisessä hyödynnetään markkinoita ja monituottajamallia sekä kuntien kes kinäistä vertailua O O O O Asiakaslähtöisyystavoitteet: Asiakkaat otetaan kumppaneina mukaan kehittämään palveluja ja määrittelemään palvelutarvet ta Asukkaita tuetaan ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Palvelut ovat hyvinvoinnin tuki. Tavoitteena on hyvä asiakaskokemus ja organisaation asiakasymmärryksen syventyminen O O O Tarkastuslautakunta toteaa, että palvelu- ja hankintaohjelma tukee osaltaan valtuuston hyväksymää kaupun kistrategian toimeenpanoa. Hankesuunn itelmista toimenpiteineen, toteutusaikatauluineen ja euromääräisine tavoitteineen päätetään erikseen. Näin ollen ohjelman toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan osalta on mahdollista vasta myöhemmin. 7 TILAAJA TUOTTAJA TOIMI NTATAVAN ARVIOI NTITU LOKSET Tarkastuslautakunta sai syyskuussa 2013 toimeksiannon arvioida tilaaja tuottaja toimintatavan toimivuutta ja mahdollisia kehittämis- / muutostarpeita mennessä. Arviointia käsiteltiin lautakunnassa 25.9.(~ 64), (~ 76)ja (~ 91). Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajien yhteistapaa misessa sovittiin arviointitulosten mukaistenjatkotoimien vastuutus konsernijohdolleja kehittämis palvelut yksikölle. Lautakunta hyväksyi osaltaan tiltu -toimintatavan arviointia koskevan raportin joulukuun kokouksessa esittäen samalla kaupunginvaltuustolle, että se velvoittaa kaupunginhallituksen ryhtymään arviointitulosten mukaisiin jatkotoimiin. Lautakunta esitti mm. seuraavia toimenpiteitä johtamisjärjestelmän ja sopimusohjauksen kehittämistä tehtävien ja vastuiden selkiyttämistä edelleen tilaajien, palvelutuottajien, sopimuskumppanien, kon sernipalvelujen kesken raportin ja muun aineiston hyödyntämistä uudistetun kaupunkistrategian toimeenpanossa tiedottamisen tehostamista huomioiden erityisesti asukas- ja asiakaslähtöisyys palautejärjestelmien kokonaisarviointia ja selkiyttämistä sekä vaikuttajaraatien hyödyntämistä johtavassa asemassa olevien henkilöiden määrien ja rakenteiden kehityksen selvittämistä ennen ti laaja tuottaja -toimintatapaa ja toimintatavan aikana talouslukujen reaalisen kehityksen selvittämistä vuodesta 2008 alkaen ottaen huomioon muutokset organisaatiossa ja palvelutuotannossa uuden julkisen hallinnan soveltamismahdollisuuksien käyttöönottoa Muut arviointitulokset sisältyvät raporttiin, liitteisiin ja oheisaineistoon.

16 15 Kaupunginvaltuusto hyväksyi (~ 23) em. esityksen. Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2012 arviointikertomuksessa (KV s ) kannanoton Hämeenlinnan uudesta toimintatavasta (tiltusta) sisällyttäen siihen myös Sosiaalikehitys Oy:n tutkimuksen keskeiset tulokset sekä kehittämisesitykset. Lautakunta suositteli tuolloin, että arviointitulokset ja kehittämisesitykset käsitellään ao. toimielimissä ja pääte tään toimenpiteistä. Arviointikertomuksesta annetussa vastineessa (KH ) todetaan, että tarkas tuslautakunnan suosituksen mukaisesti kehittämispalvelut toimittaa tutkimuksen kaupunginhallitukselle ja tilaajalautakunnille toimenpiteitä varten. Tarkastuslautakunta ehdotti tilaaja-tuottaja -toimintatavan arviointiraportissa kehitystoimenpiteitä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä näiden toimenpiteiden toteutusta ml. tuotteistuksen loppuun saattaminen ja hyödyn täminen. Lautakunta esittää toimenpiteiden suunnitelmallista jaksottamista. 8 TALOUDEN KEHITYS 2013 Vuoden 2013 tilausbudjetti laadittiin tasapainoon. (ylijäämä noin 0,6 M ). Veroprosentit säilyivät vuoden 2012 tasolla: kunnallisvero 19,50 %, yleinen kiinteistövero 1,05 %, vakituinen asunto 0,45 % ja vapaa-ajan asunto 1 %. Kuntaliitoksesta saatiin viimeinen tukierä 4,2 M valtiolta. Talouden kannalta vuosi oli kaksijakoinen; toimintamenot kasvoivat budjetoitua enemmän, mutta monet vuo delle 2013 sattuneet kertaluonteiset erät paransivat tulosta merkittävästi. Toiminnan nettomenot (toimintakate) olivat noin 3,1 M budjetoitua suuremmat. Ellei kaupunki olisi saanut satunnaisia, budjetoimattomia omaisuu den myyntivoittoja, ylitys olisi ollut 5,7 M. Merkittävimmät tilinpäätöstä parantavat tekijät: verotuloja kertyi noin 3,7 M budjetoitua enemmän johtuen pääosin valtion loppuvuonna tekemästä mak suaikataulun ja maksuperusteiden muutoksesta, valtionosuuksia saatiin lähes 2,4 M yli budjetoitua enemmän, rahoitustuotot olivat noin 2,3 M kuluja suuremmat, poistoja kirjattiin lähes 1,7 M budjetoitua vähemmän, 2,6 milj. euron omaisuuden myyntivoitot. - - Em. kertaluonteiset erät, yhteensä 12,7 M, kattoivat nettotoimintakustannusten 5,7 ME:n ylittymisen ja tilin päätöksen ylijäämä oli noin 6,9 M budjetoitua parempi eli noin 7,5 M. Mikäli luvuista jätetään myyntivoitot pois, todellinen nettomenojen kasvu on 3,6 % (koko maa / arvio 3,3 %). 8.1 Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja kertyi budjettiarviota (250,6 M ) enemmän eli 254,3 M. Tilanne muuttui loppuvuonna, kun valtio tarkisti verojen maksuaikataulua ja -perusteita. Kaaviossa on veroerien kehitys kolmelta vuodelta (koko maan kasvuprosentit ovat joulukuun tilitysten mukaisia): Muutos 1000 Muutos% Kokomaa% Tulo~ero ,0 7,1 3,8 6,7 Yhteisö~ero ,4 10,2-27,4 8,2 Kiinteistö~.ero ,4 5,9 5,9 7,4 Verot yht ,3 7,1 1,4 6,8 Valtionosuusarvio oli 90,1 M. Todellinen kertymä nousi valtionosuusleikkauksista huolimatta selvästi parem maksi, 92,5 M :on. Vuonna 2012 valtionosuutta saatiin 97,2 M. Valtionosuuseriä ei voida suoraan vertailla,

17 16 koska 2012 valtionosuutta saatiin myös lukiokoulutukseen. Karkeahkosti voidaan arvioida, että lukioiden vaiti onosuusvaikutus oli noin 8,5 M. Vertailukelpoinen 2012 luku on näin ollen noin 88,7 M. Näin ollen kasvua oli 3,8 M eli 4,3 %. Koko maan valtionosuustulojen kasvu oli 2,7 %. 8.2 Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos Vuosikatetavoite oli 16,5 M ; se oli hieman suurempi kuin 16,1 M :n poistot. Tilinpäätöksen mukainen vuosi kate oli lähes 21,8 M, joka on miltei 5,3 M arvioitua suurempi. Poistojen määrä oli 14,4 M eli lähes 1,7 M arvioitua vähemmän. Investointiaikataulujen vuoksi osa poistoista siirtyi myöhemmäksi. Vuosikate kattoi pois tot 151-prosenttisesti. Tilikauden ylijäämätavoite oli vajaat 0,6 M. Edellä mainituista syistä johtuen lopputulos oli huomattavasti parempi päätyen lähes 7,5 M :n ylijäämään. Vuoden 2012 lopussa kertyneitä alijäämiä oli taseessa yhteensä 20,8 M. Vuoden 2013 ylijäämä pienentää taseeseen kertyneen alijäämän noin 13,3 M :on. 8.3 Lainakanta ja vastuut Tilausbudjetissa varauduttiin pitkäaikaisten lainojen 9,5 M :n nettolisäykseen. Vuoden lopussa todellinen lisäys oli 8,0 M, mikä johtui lähinnä investointien siirtymisestä. Lyhytaikaisia lainoja oli 5,3 M edellistä vuo denvaihdetta enemmän. Lainakanta oli noin 194,9 M, ja 2 874!asukas (v Iasukas). Koko maan keski määräinen lainamäärä on ennakkotietojen mukaan /asukas. Konsernitilillä oli konserniyhtiöiden ja -yhteisöjen varoja vuoden vaihteessa 24,9 M ja se on huomioitu em. lainakannassa. Lainamäärän kasvu oli edellisvuoteen verrattuna 7,3 % (koko maan lainakanta kasvoi ennakkotietojen mukaan 13 %). Hämeenlinna-konsernin lainamäärä oli vuoden 2013 lopussa 392,4 M, joka on ~!asukas. (v fasukas). Vakuuksiaja vastuusitoumuksia koskevat tiedot ilmenevättilinpäätöksen sivuilta Vuoden 2013 tilinpäätöksen sivuilla 6 10 on kuvattu täsmällisemmin kaupungin talouden kehitystä, tilinpää töstilannetta sekä merkittävimpiä poikkeamia budjettiin. 8.4 Talouden tasapainotus, taloussuunnitelma ja toimenpideohjelma Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapaino tuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. (KuntaL.71 3 mom.). Tarkastuslautakunta on vuosien arviointikertomuksissa todennut, että kaupungin talous ei ole tasapainossa taloussuunnittelukaudella ja se edellyttää pikaisia, konkreettisia toimenpiteitä. Kaupungilla ei ole valtuuston hyväksymää toimenpideohjelmaa alijäämien kattamiseksi. Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä, että kaupunki laatu Kuntalain 65 :n 3 mom:n mukaisesti taloutta tasapainottavan toimenpideohjelman, joka kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseen. Toimenpideohjelmaan tulee sisällyttää ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet tulee esittää yksilöityinä, rahamääräisinä sekä ajallisesti kohdennettuina. Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta myös taloussuunnitelma on laadittava tasapai noiseksi tai ylijäämäiseksi, mikäli kaupungilla on kertynyttä alijäämää. Kuntalain 65 :n mukaan kaupunginvaltuuston tulee hyväksyä toimenpideohjelma samanaikaisesti kuin taloussuunnitelma. Ohjelma voi olla myös erillinen, valtuuston hyväksymä asiakirja tai se voidaan hyväksyä osana kaupungin taloussuunnitelmaa. Vuoden 2013 tilausbudjetissa todettiin mm.: Käsitellessään -12,2 M alijäämäisen 2011 tilinpäätöksen kaupunginvaltuusto hyväksyi

18 17 samalla talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelman, jonka mukaan kertyneet alijäämat saadaan katettua vuoteen 2015 mennessä. Tasapainotusohjelma sisältää ehdollisena veroprosentin korotuksen (19,50 prosentista 20,00 prosenttiin) vuonna Korotus tulee tehtäväksi, jos talouden tasapainottamista ei muilla toimenpiteillä saada toteutet tua. Toiminnan tehostumistaja rakenteellisia säästöjä haetaan tulevina vuosina mm. henkilöstön tuottavuussopi muksella, terveyspalvelujen ja ikäihmisten palvelujen rakenteellisilla muutoksilla sekä opetuksen ja varhais kasvatuksen toimitila-, ryhmä- ja rakennemuutoksilla. Tuottoa haetaan erityisesti tonttien ja kiinteistöjen myynnistä. Kun talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelma toteutetaan, on kertyneet alijäämät katettu Kuntalain 65 :n mukaisesti vuonna Tilausbudjettiesitys 2014 laadittiin siten, että tuloveroprosentti 19,50 korotettiin mm. valtionosuusleikkaustenja kasvavien palvelutarpeiden vuoksi 20,25 prosenttiin. Korotus lisää verotuloja arvion mukaan 8 M. Kaupun ginvaltuusto vahvisti kaupunginhallituksen esityksen vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 20,25 %. 8.5 Edellisvuoden tilinpäätöksen vaikutus 2013 tllausbudjettiin Vuoden 2013 tilausbudjetti laadittiin pitkän aikavälin tasapainotusohjelman mukaisesti. Budjetti on ylijäämäinen noin 0,6 M eli alijäämä ei enää kasva, jos budjetissa pysytään. Vuoden 2012 tilinpäätök sen toimintakate ylitti budjetin 5,4 M. Se pienensijo etukäteen vuoden 2013 tilausbudjetin kasvuvaraa. Vuoden 2013 tilausbudjetin toimintakate on 324,5 M ja tilinpäätöksessä 2012 se oli 327,1 M. Luvut eivät ole kuitenkaan verrannollisia, koska 2013 budjetissa ei ole enää lukiokoulutuksen kustannuksia. Kun 2012 toimin takatteesta vähennetään lukiokoulutuksen kustannukset, 8,6 M, vertailusummaksi saadaan 318,5 M ja vuoden 2013 kasvuvaraksi jää vain 1,9%. Kasvuvara on vielä todellisempi, kun 2012 tilinpäätössummasta vähennetään myös kertaluonteiset, rakenteel lisesta muutoksesta johtuvat lomapalkkajaksotukset 2,3 M. Tällöin vertailusumma on 316,2 M ja 2013 kas vuvara on 2,6 %, joten merkittäviä tuloksellisuus- ja sopeuttamistoimia tarvitaan edelleen. 8.6 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä alijäämiä ,06. Vuoden 2013 ylijäämä on ,89. Jäljellä olevien alijäämien määrä on ,17. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 budjetin yhteydessä talouden tehostamisen ja sopeut tamisen toimenpideohjelman. Sen mukaan alijäämät on katettu vuonna Vuoden 2013 hyvä tulos osal taan helpottaa talouden tasapainottamista. Tilinpäätöksen liitteenä on selvitys talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelman toteutumisesta vuoden 2013 osalta. Kustannushyödyt olivat selvityksen mukaan 4,5 M, kun myös sairaus poissaolojen väheneminen otetaan huomioon. Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan uudelleen syksyllä 2014 vuoden 2015 tilausbudjetin laatimisen yhteydessä. Nykyisen suunnitelman mukaan lainamäärä on korkeimmillaan vuonna 2016 ja kääntyy sen jäl keen laskuun. 8.7 Vuoden 2013 tilinpäätöksen vaikutus 2014 tilausbudjettiin ja arvio todennäköi sestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 tilausbudjetti laadittiin pitkän aikavälin tasapainotusohjelman mukaisesti siten, että tulot ja me not ovat tasapainossa. Tilinpäätöksen 2013 ylijäämä pienentää aikaisemmin kertyneitä alijäämiä. Ylijäämäi

19 18 syydestään huolimatta tilinpäätösvuoden käyttömenojen kasvu pienentää 2014 budjetin kasvuvaraa. Tilinpäätöksen ylijäämäisyys johtui sellaisista kertaeristä, jotka eivät helpota vuoden 2014 taloutta. Käyttöta louden neton eli toimintakatteen tasolla tilinpäätös oli 3,1 M yli budjetin. Ilman omaisuuden budjetoimattomia myyntivoittoja ylitys olisi ollut 5,7 M. Toimintakatteen eli nettokäyttömenojen osalta vuoden 2014 budjetin kasvuvara 2013 budjettiin nähden oli 5,7 %. Kasvutarpeen suuruuteen vaikutti olennaisesti 4,2 M :n kuntaliitostuen loppuminen vuoteen Ilman kuntaliitostukea budjettien välinen kasvuvara oli 4,3 %. Kun 2014 budjetin nettokäyttömenojen kasvuvaraa vertaa 2013 todelliseen tilinpäätökseen, kasvuvara supis tuu ilman kuntaliitostukea 3,3 prosenttiin. Kun vähennetään vielä 2013 saatujen 2,6 milj. euron budjetoimat tomien omaisuuden myyntivoittojen vaikutus, todellinen kasvuvara on 2,6 prosenttia. Vuoden 2014 budjetin todellisesta kasvuvarasta (noin 8,5 M ) noin 41 %, on kohdennettu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talouden tasapainottamiseen. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on 4,9 % 2013 tilin päätökseen nähden. Tämä edellyttää muiden toimintojen osalta tiukkaa kustannusten hallintaa ja tehostamis toimenpiteitä. Verotulot eivät tuottane 2013 kaltaista helpotusta taloustilanteeseen. On tärkeää, että talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelman mukaisissa hankkeissa onnistutaan suunnitelmien m u kaisesti. Tarkastuslautakunta esittää edellä kuvattujen talouden tervehdyttämistoimien johdosta kiitokset taloudesta vastaaville toimielimille, viranhaltijoille ja muulle henkilöstölle kannustaen samalla jatkamaan talouden tasa painotustoimia. Tilinpäätöksen yl~äämäisyys perustuu sellaisiin kertaeriin (esim. verojen aikataulu-ja rakennemuutokset), jotka eivät helpota vuoden 2014 taloutta. Kuntalain säädösten ja vuoden 2013 tilinpäätöstietojen perusteella talous ei ole vielä tasapainossa ja tasees sajäljellä oleva alijäämä on noin Näin ollen tarkastuslautakunta korostaa Kuntalain 65 :n 3 mom. :in perustuen realistisen, taloutta tasapainottavan toimenpideohjelman laadinnan merkitystä, joka koh distuu kertyneen alijäämän kattamiseen. 8.8 Talouden tunnuslukujen kehitys vuosina Alla on kuvattu joidenkin talouden tunnuslukujen kehitystä viimeisen neljän vuoden ajalta. Verrokkikaupunkei na ovat asukasluvultaan Hämeenlinnaa lähinnä olevat kaupungit Vaasa ( as.), Lappeenranta ( as.)ja Rovaniemi ( as.).

20 EI EI 2013 OHämeenlinna OLappeenranta DRovaniemi ~Vaasa Kaaviokuva lainakannan kehityksestä , Iasukas Lähde: Tilastokeskus Ko. kaupungin TP 2013 Toteutuneiden kuntal iitosten vuoksi kaaviokuvien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Hämeenlinnan osalta kaupungin lainakannan kasvaminen perustuu poliittiseen päätökseen siten, että kaupungin sijoituksia ei käyte tä investointeihin. Sijoituksista saatava tuotto on suurempi kuin lainoista maksettava korko DHämeenlinna OLappeenranta DRovaniemi DVaasa Konsernin lainakanta , /asukas, yks tai 1km. Lähde: Tilastokeskus Ko. kaupungin TP 2013

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunkistrategia 2014-2020. Versio 1.0/KH

Hämeenlinnan kaupunkistrategia 2014-2020. Versio 1.0/KH Hämeenlinnan kaupunkistrategia 2014-2020 Versio 1.0/KH VISIO Hämeenlinna on historiastaan elinvoimaa ammentava, kaunis ja kodikas kulttuurikaupunki Suomen sydämessä ARVOT Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:45 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020 KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020 Kunnat ja muutos Kuntien tulee uudistaa toimintatapoja kestävämpään suuntaan huomioiden taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen näkökulma Kuntien elinvoima

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p

Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p Tarkastuslautakunta 36 26.04.2016 Tarkastuslautakunta 41 17.05.2016 Tarkastuslautakunta 46 31.05.2016 Kaupunginvaltuusto 71 13.06.2016 Kulttuurilautakunta 85 19.10.2016 Tarkastuslautakunta 76 08.11.2016

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot