~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014."

Transkriptio

1 - : - -,,.-~. ~ ~ -.,.~ Liite 7/KH KV ~: ~ ~ -~ - ~- ~ 41%, ~- ~ -VO. ~ ~ -~ ~ 4~. -~ - ~ : ~.: ~;. 4 ~-.. - / ~,.7 ~OO~O ~T~ ~ r ~ ~1$~Ji. O - ~ ~--~*~ ~ -,~ ~ -4 - HAMEENUNNAN KAUPUNKI asuu Ifameenlinna..~ 0~ J~f~ 0 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta

2 1 S isät lys luettelo 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 3 2 TIIVISTELMÄ 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunnan teht~vätja kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta 6 4 ARVIOI NTIKERTOMUSTEN HAVAINTOJEN SEU RANTA Edellisiltä toimikausilta ( ) siirtyneet! seurattavat asiat Vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta annetun selvityksen ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 10 5 HÄMEENLINNAN KAUPUNKISTRATEGIA2OI Strategia ohjaa kaupungin toimintaa Pa~määrät ja kriittiset menestystekijät 12 6 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTUKSEN TUKENA Palvelu-ja hankintaohjelman tavoitteet ja hankkeet 13 7 TILMJA-TUOTTAJA TOIMINTATAVAN ARVIOINTITULOKSET 14 8 TALOUDEN KEHITYS2OI Verotulot ja valtionosuudet Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos Lainakanta ja vastuut Talouden tasapainotus, taloussuunnitelmaja toimenpideohjelma Edellisvuoden tilinpäätöksen vaikutus 2013 tilausbudjettiin Talouden tasapainottamistoimenpiteet Vuoden 2013 tilinpäätöksen vaikutus 2014 tilausbudjettiin ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Talouden tunnuslukujen kehitys vuosina INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 24

3 2 TILAAJAOSA Lasten ja nuorten lautakunta El~mänlaatulautakunta Terveyden ja toimintakyvyn lautakunta Ikäihmisten lautakunta Yhdyskuntalautakunta Ympäristö ja rakennuslautakunta Yhteinen jätelautakunta 37 KONSERNIPALVELUT Talous-ja hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämispalvelut 40 PALVELUTUOTANTO, KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS JA LIIKELAITOKSET Palvelutuotanto Kanta-Hämeen pelastuslaitos Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos Linnanlnfra -liikelaitos ESTEELLISYYDET 51

4 3 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty Kuntalain 7lja 75 pykälissä. Lisäksi arviointikertomuksessa on esitetty luettelo muista tarkastuslautakunnan tehtävistä. Lautakunnan arviointisuunnitelma on laadittu valtuus tokaudelle , arviointikohteet jakautuvat neljälle vuodelle. Arvioinnin tulokset kootaan vuosittain arviointikertomukseksi, joista ensimmäinen on tämä vuoden 2013 arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on ollut kaupunginvaltuuston asettamien vuoden 2013 toi minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi sekä vuosien arviointikertomusten suositusten perusteella tehtyjen toimenpiteiden seuranta sekä keskeneräisten tavoitteiden toteutumisen valvonta. Uusi kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2013 uuden strategian, josta uudet tavoitteet on johdettu. Valtuusto on hyväksynyt, että vanhan valtuuston vahvistama vuosille 2014 ja 2015 ulottuva talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelma päättyy vuoteen Se korvautuu osittain palvelu-ja hankintaohjelman hankkeilla ja tavoitteilla. Näiden tavoitteiden toteutumisen arviointi ei ole ollut vielä mahdollista. Uusi tarkastuslautakunta on tutustunut eri toimialoihin sekä vastannut sille määritellyistä tehtävistä. Lisäksi valtuuston antaman erillisen toimeksiannon mukaisesti on selvitetty ja arvioitu Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja toimintatavan toimivuutta. Joulukuussa 2013 selvitys ja esitykset jatkotoimista on toimitettu valtuustolle. Talouden tasapainoa ei vielä saavutettu, mutta kattamattomia alijäämiä pystyttiin positiivisen tuloksen myötä vähentämään. Tasapainotusohjelman toteutusta on edelleen jatkettava ajantasaistettavan suunnitelman mu kaisesti. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota kaupungin korjausvelan kasvuun niin infraverkostojen kuin myös kiinteistöjen osalta. Kiireellisiä saneerauskohteita mm. home- ja sisäilmaongelmien takia on tullut esille. Korjaus- ja saneeraustoimiin tulisi varautua myös laadittaessa budjetteja. Suunnittelussa tulisi päästä parem paan ennakoitavuuteen mm. koulukiinteistöjen osalta. Investointeihin liittyen myös lainakannan määrään tulee kiinnittää huomiota. Maanhankintaa tulee edelleen jatkaa aktiivisesti, koska se on edellytys koko kaupungin kasvulle ja kehittymi selle. Tulee myös selvittää ulkoiset rahoitusvaihtoehdot mm. elinkaarimalli, kiinteistöleasing sekä samassa yhteydessä niihin liittyvät kiinteistöpalveluiden kilpailutukset. Toimijana voisi olla myös kuntayhtymä. Tarpeet tomista kiinteistöistä tulee päästä eroon kohtuullisen nopeasti, mikäli ne eivät ole tarpeellisia kaupungin palve lutuotannolle. Konserniohjaus on parantunut vuoden 2013 aikana, kun uusi konsernijaosto on aloittanut toimintansa. Jatkos sa tulee kehittää ja selkeyttää mittavaksi paisunutta kaupungin liikelaitosten ja yhtiöiden kokonaisuutta. Yhti öidenja liikelaitosten yhdistäminen onkin lähtenyt hyvin käyntiin jo vuoden 2013 aikana mm. kehittämistoimi en, kiinteistöomistuksen ja elinkeinopolitiikan alueilla. Henkilöstön osalta on huomioitava, että mittavasta palvelurakenteesta huolimatta sairauspoissaolot vähenivät yli 11 % ja työhyvinvointikartoituksen mukaan työilmapiiri on varsin hyvä. Henkilökunnan määrä on myös su pistunut lähes 3 %. Voidaan todeta, että kireästä taloustilanteesta huolimatta henkilöstöhallinnossa on onnis tuttu tarkasteluajanjaksolla kohtuullisen hyvin. Kaikkiaan tarkastuslautakunta on toiminut hyvin ja yhteistyö tarkastustoimen ja tilintarkastajan kanssa on ollut sujuvaa, josta kiitos kaikille. Pekka Kääriäinen

5 2 TIIVISTELMÄ Kuntalain 69 : n perusteella kaupunginhallituksen on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Arvioin tikertomus laaditaan em. osin toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Tilinpäätös, toiminta-ja arviointikertomus muodostavat kuntalaissa tarkoitetun kokonaisuuden. Tavoitteena on, että keromusta hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti. Hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että arviointikertomusta käytetään kaupunginl -konserniyhtiöiden kehittämisen apuvälineenä ja kytketään osaksi talous-ja toimintasuunnittelua ja johtamisjärjestelmää. Arvioinnin merkitystä on korostettu myös Kuntaliiton suosituksessa arvioin nista: Valtuusto käyttää tarkastuslautakunnan laatimaa arviointikertomusta talousarvion ohella keskeisenä ohjauksen ja toiminnan kehittämisen välineenä. Arviointikertomuksen tarkoitus on tukea päättäjiä siten, että se toimii suunnittelun, johtamisen ja päätöksente on tukena ja sen pohjalta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tähän arviointikertomukseen on sisällytet ty kokonaan tai osittain toteutumatta jääneiden tavoitteiden kuvaus ja suositus toimenpiteistä. Suositus on tarkastuslautakunnan toimenpide-ehdotus arvioinnista esiinnousseen kehittämiskohteen parantami seksi tai ongelmakohteen korjaamiseksi Hyvä tavoitteen tunnusmerkit: sellainen, joka on johdettu strategiasta ja on keskeinen palvelualueelle o realistinen, sillä on yhteys käytettävissä oleviin resursseihin ja tavoitteen toteutuminen on mitattavissa / arvioitavissa o sellainen, jonka toteuttamiseksi on tarvittava toimivalta (ts. yksikkö voi vaikuttaa tavoitteen saavutta miseen) o ymmärrettävä, yksiselitteisen selkeä ja ristiriidaton o palvelu- /vastuualueen henkilöstön hyväksyttävissä oleva, kuitenkin sellainen, joka ei vaikeuta omien ja/tai muiden (yksiköiden) tavoitteiden saavuttamista lyhyellä/pitkällä tähtäimellä. Selvitykset tavoitteiden toteutumisesta (itsearvioinnit) ovat tärkeitä: selvityksissä tulisi kertoa sitovien tavoittei den toteutuminen vahvistettujen mittarien pohjalta. Jos tavoite on toteutunut vain osittain tai jäänyt toteutumat ta / siirtynyt, tällöin on selvitettävä perusteet, miksi näin on käynyt. Tavoitteilla ja mittareilla tulisi olla strategista merkitystä. Jokaisen tavoitteen toteutumisen arvioimiseksi mittan johdetaan tavoitteesta. Mittarien tulee olla pääsääntöisesti mitattavissa (1km, %, aikamäärä, tms. nume roin ilmaistu). Ellei näin ole, niin mittarien tulee olla tavoitteiden asettamisen yhteydessä määritettyjen arviointiperustein arvioitavissa 1 todennettavissa. Tarkastuslautakunnan arviointityön kehittämiseksi talousarvion ja toimintakertomuksen laadintaoh jeisiin on syytä edelleen sisällyttää ohjeistus tavoitteiden ja mittarien asettamisesta ja tavoitteiden toteutumisen kuvauksesta vahvistettujen mittareiden pohjalta. Uhkana on, että strategia päämäärineen ja kriittisine menestystekijöineen ja operatiivinen toiminta tavoittei neen ja mittareineen eivät kohtaa toisiaan. Mikäli näin käy, sinänsä onnistuneesti laaditut strategiat saattavat jäädä irrallisiksi. Kaupunginvaltuusto asetti vuodelle 2013 yht. 57 tavoitetta (ml. Kanta-Hämeen Pelastuslaitos) ja niille 94 mit taria. Arviointi on suoritettu mittarien kautta. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 33 (35 %) mittaria toteutui kokonaan ja 27 (29 %) tavoitetta toteutui osittain. Toteutumatta jääneitä mittareita oli 20 (21 %) ja sellaisia mittareita, joita ei voitu arvioida (19 %). Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta on arviointikertomuksen liitteenä 1.

6 Arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä todettiin, että tavoitteen toteutumisselvitys ei aina vastannut vahvistettua tavoitetta tai mittaria. Mikäli tavoite toteutuu usean vuoden aikana, sen toteutuminen tulisi iaksot taa eri vuosille. koska arviointi tadahtuu vuosittain. Lisäksi tavoitteen ja mittarin välillä tulee olla selkeä yhteys. Yhteenveto keskeisimmistä havainnoista: Hämeenlinnan kaupungin ja konsemin toiminta on kehittynyt viime vuosina vahvasti sopimuspoh jaiseksi (tiltu, palvelujen monituottajuus, liikelaitokset, yhtiöt, ulkopuoliset toimijat jne.) toiminnaksi. Toimintatavan merkittävä muutos edellyttää sopimusten hallintajärjestelmän kattavaa käyttöönottoa. Tarkastuslautakunta esittää suosituksena, että varsinaisen investointi 1-kiinteistöjen peruskorjausoh jelman ohella laaditaan ja päivitetään infraverkostoa ja rakenteita koskeva investointiohjelma talo ussuunnitelmakaudeksi ja, että siihen sisällytetään myös verkoston ylläpitoon ja korjauksiin tarvitta vat määrärahat. Lisäksi lautakunta esittää, että selvitetään investointien erilaiset toteutusvaihtoeh dot (elinkaari, yhtiöt, säätiöt yms.) Vuoden 2013 tilinpäätöksen ylijäämä muodostuu kertaeristä, jotka eivät auta taloustilannetta Talous ~ ole tasapainossa; taseessa on vielä alijäämiä noin Näin ollen tarkastuslau takunta korostaa Kuntalain 65 :n 3 mom:in perustuen realistisen, taloutta tasapainottavan toimen pideohjelmanlaadinnan merkitystä, joka kohdistuu kertyneen alijäämän kattamiseen. Tavoitteiden ja mittareiden asetantaa on edelleen kehitettävä edellä kuvatulla tavalla. Näin toimien mahdollistetaan asianmukainen arviointi. 3 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA ARVIOINTIKERTOMUS 3.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään, lautakunnan tehtävänä on mm.: O O O O O organisoida kaupungin ulkoisen tarkastustoimen järjestäminen sekä valmistella lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tehdä tarvittaessa esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta kiinnittää huomiota kaupunkikonsernin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen seurata, että tilivelvolliset ja muut toiminnasta vastaavat henkilöt ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden suositusten ja muistutusten johdosta, joihin tilintarkastus on antanut aihetta Tarkastuslautakunnan keskeisim pänä tehtävänä on kaupunginvaltuuston asettamien strategisista pää määristä ja kriittisistä menestystekijöistä johdettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.

7 6 Arvioinnin tulokset kootaan vuosittain laadittavaan arviointikertom ukseen. Arviointi kertomuksen tarkoituksena on tuottaa kaupungin johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi arviointitietoa valtuustolle, muille päätök sentekijöille, kuntalaisille, sidosryhmille ja kaupungin henkilöstölle. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tili kaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan taseessa on kattamatonta alijäämää ,17. Lautakuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Kau punginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Lautakunnan kokoonpano: Jäsen Varajäsen Kääriäinen Pekka pj Jokinen Kari Soukola Ismo 1.vpj Ilonen Janne Suuronen Airi 2.vpj Myllykallio Tuula Lapisto Ossi Mäkelä Juha Ilm~n-Punkari Eila Lehtinen Marja-Leena Tarkka Esa Parikka Unto Louhio-Järvinen San Ingman Henrietta Suomalainen Keijo Astr~n Antti Norja Leena KV Ahtiainen Katriina Saarinen Matti Niemi Kalle Pietilä Leena KV Mäki-Uuro Maria 3.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta on vahvistanut nelivuotiskaudeksi arviointisuunnitelman, jonka pohjalta laaditaan vuosittain työohjelma. Vuonna 2013 toiminnan painopisteenä oli perehdyttää uusi tarkastuslautakunta lautakunnan tehtäviin, kunnan organisaatioon, keskeisiin toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tilaaja-tuottaja -toimintatapaan, elämänkaarimalliin, palveluprosessien toimintaan ja kaupunkikonserniin. Vuoden aikana useat tilaaja-lautakuntien esittelijätja tuotantopuolen edustajat, kaupungin johto ja tilintar kastaja kävivät esittäytymässä lautakunnalle ja kertomassa organisaatiosta ja toiminnasta. Kaupungin valtuuston ja tarkastuslautakunnan yhteistyötä kehitettiin lautakunnan ja KV:n puheenjohtajiston yhteista paamisissa. Kesäkuussa 2013 lautakunnan työohjelmaan sisällytettiin kaupunginvaltuuston antama tehtävä arvioida tilaaja-tuottaja toimintatavan toimivuutta, asetettujen tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Tämän arviointikertomuksen valmistelun pohjana ovat olleet kaupunginhallituksen laatima toiminta-kertomus, tilausbudjetti, tilintarkastajan raportit ja selvitykset, toimielinten pöytäkirjat sekä lautakunnan kokouksissa käydyt keskustelut. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2013 arviointiin 12 kertaa. Merkittävimmät käsitellyt asiat: Järjestäytyminen, tilintarkastusyhteisön valinta TALA:n ja KV:n yhteistoiminta Arviointisuunnitelma ja työohjelma syksy 2013 kevät Palvelutuotanto: yleisesittely TETOLA: yleisesittely, erikoissairaanhoito ja sopimusohjaus

8 7 Tilintarkastajan esittäytyminen, tarkastussuunnitelma ja tarkastusohjelma 2013 Tilaaja-tuottaja toimintatavan arviointi Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Omistajaohjaus: konsernijaoston yleisesittely Tilaaja-tuottaja toimintatavan arviointi Sairaanhoitopiirinjohdonjatarkastuslautakunnan sekä Hml:n TALA:n yhteistapaaminen Kaupunginjohto Talous-ja hallintopalvelut: kaupungin taloudellinen tilanne ym. Tilaaja-tuottaja toimintatavan arviointi Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut / henkilöstön edustaja IKLA: palvelualueen yleisesittely, toiminnan painopisteetja keskeiset muutokset IKLA: lautakunnanvastuualueen kuvaus, toiminnan painopisteetja keskeiset muutokset, uuden vanhuspalvelulain vaikutukset YHLA: lautakunnan vastuualueen kuvaus, toiminnan painopisteetja keskeiset muutokset, ta voitteiden toteutuminen Rakennusvalvonta ja ym päristöpalvelut: tavoitteiden toteutuminen Kehittämiskeskus Oy Häme: tavoitteiden toteutuminen, uuden elinkeinoyhtiön esittely, Vanaja Capitalin toimintaperiaatteet Talous- ja hallintopalvelut: tilinpäätös 2013, tuotteistusprosessin esittely ja tilanne Linnanlnfra liikelaitos: tehtävien kuvaus, tavoitteiden esittely, katujen ja teiden kunto Konsernijohto: omien tehtävä- / vastuualueiden kuvaus, tavoitteiden toteutuminen Arviointikertomuksen valmistelua Kehittämispalvelut: tavoitteiden toteutuminen Arviointikertomuksen valmistelua Arviointikertomuksen luovutus 4 ARVIOINTIKERTOMUSTEN HAVAINTOJEN SEURANTA 4.1 Edellisiltä toimikausilta ( ) siirtyneet! seurattavat asiat Tietojärjestelmämuutokset ja tietoturvallisuuden hallinta 1 tietoturvaohjeiden laatiminen Vuoden 2008 talousarviossa oli yhtenä tavoitteena tietoturvallisuuden hallinta kuntaliitostilanteessa (v. 2009), jolloin riskinä olivat järjestelmien toimivuus, testaus, aikataulut, tietoturvallisuus, sopimusasiatja historiadatat. Tietoturvaohjeiden laatiminen on vuosittain viivästynyt ja tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissa kiinnit tänyt asiaan huomiota. Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeenlinnan kaupungin tietoturvapolitii kan. Päätöstekstin mukaan: Tietoturvapolitiikka määrittelee tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset periaatteet, tavoitteet ja vastuut. Muut tietoturva-asiakirjat hyväksytään hallintosäännön mukaisesti tietoturvapolitiikassa mainittujen tahojen toimesta. Kaupunginhallitus hyväksyi tietosuojaohjeet, jotka ovat henkilötietolain 42 :ssä edellytetyt re kisterinpitäjän ohjeet. Niissä on säännökset henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta, järjestämisestä, käyttämisestä, siirtämisestä, luovuttamisesta, säilyttämisestä, muuttamisesta, yhdistämisestä, suojaamisesta, poistamisesta, tuhoamisesta sekä muista henkilötietoihin kohdistuvista toimenpiteistä. Ohjeet on julkaistu sisäisessä tietoverkossa (Kehrässä) ja niiden sisällöstä on järjestetty asianosaisille koulutusta.

9 Tietohallinnon (osa kehittämispalveluita) antamassa selonteossa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ris kienhallinnasta vuonna 2013 on todettu mm: tietohallinto on valvonutjärjestelmätoimittajien sopimusten toteu tumista, tietoturva-asiakirjojen päivitystä on jatkettu (linjauksetja ohjeet) ja tietoriskien systemaattinen arviointi on tehty YPH Effica järjestelmälle. Riskikartoitusta jatketaan painopisteenä henkilötietoja sisältävät järjes telmät. Verkkopalveluiden verkkoturvajärjestelyjä on sopimusmenettelyillä parannettu. Tietoturvajärjestelyjä kehitetään edelleen. Tarkastuslautakunta toteaa, että tässä merkittävässä asiassa on edetty myönteisesti. Lautakunta kuitenkin seuraa jatkotoimien toteutumista. Sopimusten hallintajärjestelmä Vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja suositteli, että kaupunkiin kehitetään ja otetaan käyt töön mahdollisimman pian toimiva sopimustenhallintajärjestelmä. Hämeenlinnan kaupunki on siirtynyt entistä enemmän palvelujen tuottajasta niiden järjestäjäksi ja palveluja hankitaan yhä enemmän ulkopuolisilta toimit tajilta. Tarkastuslautakunta yhtyi tilintarkastajan näkemyksiin ja painotti sopimusten hallintajärjestelmän tär keyttä myös riskienhallinnan näkökulmasta. Sopimusten hallintajärjestelmän hankkimista valmisteltiin vuoden 2009 aikana. Vuoden 2010 loppupuolella tehtiin päätös käytössä olevan Kuntatoimisto-ohjelmiston laajentamisesta dokumentin- ja sopimuksenhallinta osioilla. Järjestelmään siirtyminen on tapahtunut hitaasti. Vuonna 2013 sopimuksia on tallennettu järjestel mään konsernipalveluissa ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut Ii ikelaitoksessa, tallennettuna on yhteensä 732 sopimusta. Järjestelmään on tarkoitus syöttää kaikki voimassa olevat sopimukset vuodesta 2009 lähtien. Pro sessi on kesken mm. resurssien riittämättömyyden takia. Tilintarkastaja on seurannut sopimusten hall intajärjestelmän käyttöönottoa vuosittaisilla seurantatarkastuksilla. Vuoden 2013 tarkastusraportissa suositellaan mm., että laaditaan kirjallinen ohjeistus sopimustenhallintajär jestelmän käytöstä ja että järjestelmän hankinnasta laaditaan yksilöity sopimus, jossa määritellään ja hinnoi tellaan kaikki hankintaan liittyvät erät, sopimuksen voimassaoloaika, hinnankorotukset ja muut sopimusehdot. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen toimivan sopimusten hallintajärjestelmän käyttöönoton tärkeyttä ja yhtyy tarkastusraportissa esitettyihin suosituksiin. Kiinteistöjen peruskorjausten rahoitus Tarkastuslautakunta on vuosittain esittänyt huolensa kaupungin kiinteistökannan kunnosta ja riittämättömistä korjausmäärärahoista. Vuonna 2009 kaupunki teetti ulkopuolisella asiantuntijalla korjausvelkaindeksi las kelman. Korjausvelan määrä oli tuolloin 39 M ja peruskorjaustarve 78 M. Lisähuolta aiheutti asiantuntijata hon arvio siitä, että n. 40 % peruspalvelutuotannon rakennuskannasta on lähivuosina peruskorjattava. Peruskorjausmäärärahoja on ollut vuonna 2012 käytettävissä 2 M (toteutuma 1,2 M )ja vuonna ,8 M (toteutuma 3,7 M ). Todellinen tarve on merkittävästi suurempi. Vuoden 2012 arviointikertomuksessa todettiin, että rakennuskannan huononeminen ja peruskorjaustarve näkyy lisääntyneinä sisäilmaepäilyinä. Kaupunki teetti 2012 useita sisäilmatutkimuksia ja niiden yhteydessä tehtiin rakenteiden avauksia sekä LVI laitteiden toimintaselvityksiä ja mittauksia, ja otettiin materiaali-ja sisäilmanäytteitä. Sisäilmaongelmat ovat pahimmillaan aiheuttaneet kalliita, mutta välttämättömiä toimenpiteitä, kuten toiminnan siirtämistä väistötiloihin. Näin on tapahtunut mm. Tuomelan koululla ja Jukolan päiväkodissa ja viimeisimpänä Wetterin toimitiloissa.

10 Tarkastuslautakunta on aiempina vuosina esittänyt, että käupungin palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen peruskoijausten rahoituksen periaatteetja aikataulu mää~iteiiään,~ että asiakokonaisuudesta tehdään selkeä 1 LP~ätös. Tarkastuslautakunta toistaa edellisissä kertomuksissa tekemänsä esitykset, jotka koskevat kiinteistöjen pe ruskorjausten rahoitus-ja toteutusratkaisuja. Maanrakennusinvestoinnit Tarkastuslautakunta kiinnitti 2009 arviointikertomuksessa huomiota siihen, että maanrakennusinvestointeja tehtäessä (mm. uudet asuinalueet) alueiden viimeistely eli viheralueetja asfaltoinnit jää usein tekemättä. Tä mä viimeistelemättömien töiden rästilista on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2011 yhdyskuntalautakunnassa linjattiin, että jatkossa otetaan huomioon edellisenä vuonna rakenne tut kohteet ja tehdään viimeistelyt niin, ettei rästilista enää kasvaisi (n.3 M ). Vuosina 2011 ja 2012 alueita viimeisteltiin ohjelman mukaisesti, mukana oli myös rästilistalla olevia kohteita. Vuoden 2013 aikana kunnostettiin pelkästään rästilistalla olevia kohteita. Siitä huolimatta viimeistelemättömi en alueiden määrä ja kustannukset ovat kasvaneet. Ne olivat vuoden 2013 lopussa 5,4 M. Luvusta puuttuu Sun 2:n ja Siirintaustantien viimeistelytyöt noin 1,3 1,5 M (ovat valmistuneet viimeistelytöitä lukuun ottamat ta vuoden 2014 puolella). - Saadun tiedon mukaan kaupungin kasvu on ollut niin suurta, että käytössä olleilla investointirahoilla ei ole saatu pidettyä viimeistelemättömien alueiden rästilistaa aikaisemmalla tasolla saati pienennettyä. Tarkastuslautakunta esittää, että myös maanrakennusinvestointeihin liittyvien viimeistelemättömien alueiden osalta määritellään ja päätetään rahoituksen periaatteetja aikataulu. Henkilöstön työhyvinvointi Kaupunginhallitus hyväksyi 2009 kaupungin talouden tasapainottamista ja toiminnan tuottavuutta ja vaikutta vuutta linjaavan tuottavuusohjelman vuosille Se ohjasi kaupungin henkilöstöpoliittista päätök sentekoa erityisesti tavoiteltaessa henkilöstömenojen säästöjä. Tarkastuslautakunta totesi 2009 arviointiker tomuksessa, että vallitsevassa tilanteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön jaksamiseen. Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia on mitattu vuosina 2010 ja Vastausaineistojen pohjalta työyh teisöjä on ohjeistettu laatimaan omat kehittämissuunnitelmansa kehitettävistä osa-alueista. Vuoden 2013 kyselyn vastausten perusteella tulokset ovat parantuneet 2010 kyselystä, työtyytyväisyys on hyvällä tasolla ja työhyvinvoinnin yleinen kehityssuunta on myönteinen. Keh ittämistarpeita on mm. työhön perehdytyksessä ja työnantajamaineen nostamisessa. Lisäksi ergonomi aan, turvallisuuteen ja työolosuhteisiin liittyvät tekijät koetaan huonommiksi kuin kunta-alalla keskimäärin. Yksittäisenä ongelmana ja uhkana useissa vastauksissa korostui työpaikkojen sisäilmaongelmat. Tarkastuslautakunta toteaa, että tutkimustulosten perusteella työhyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Lautakunta kuitenkin korostaa laadittujen kehittämissuunnitelmien toteuttamisen tär keyttä.

11 10 Tarkastuslautakunta esittää huolensa sisäilmaongelmien lisääntymisestä ja laajuudesta esittäen sa malla suosituksena tarvittavien korjaustoimenpiteiden toteutusta, jotta voidaan varmistaa lakien ja muiden säädösten edellyttämät turvalliset ja asianmukaiset toimitilat ja työolosuhteet. 4.2 Vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta annetun selvityksen ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset, yht. 31 kpl. Käsittelypykälässä todetaan, että lisäselvitys- ja täydennystekstiä ovat laatineet tilaajien, tuotannon, liikelaitos ten ja konsernipalvelujen ao. viranhaltijat. Täydennykset myös käsiteltiin lautakunnissa ja johtokunnissa, kuten tarkastuslautakunta arviointikertomuksessa esitti. Tarkastuslautakunta on käsitellyt annetut selvityksetja toteaa, että saadut selvitykset olivat sekä määrällisesti että laadullisesti parempia verrattuna aikaisempien vuosien selvityksiin. Pääosin annetuissa selvityksissä täydennettiin tilinpäätöksessä annettuja tietoja ja kerrottiin tavoitteiden toteutumasta asetettujen mittarien kautta. Tavoitteen toteutumista kuvattiin siten, että arviointi mahdollistui. Myös toteutumattomien tavoitteiden syitä oli selvitetty siten, kuin jo toimintakertomuksessa olisi tullut kertoa. Tarkastuslautakunta kiinnitti erityistä huomiota sellaisiin selvityksiin, joissa kerrottiin jatkossa tehtävistä käy tännön toimenpiteistä. Lautakunta pyrki todentamaan, onko selvityksessä ilmoitettuihin toimenpiteisiin ryhdytty käytännön tasolla. Seuraavassa on havaintoja joistakin merkittävimmistä toteutuneista, osittain toteutuneista ja toteutumatta jääneistä toimenpiteistä p1. asiat, joiden arviointi on tehty toisaalla tässä arviointikertomuksessa. Toteutuneita käytännön toimenpiteitä Aiviointikertomuksesta annettujen ilsäselvitysten käsittely Tarkastuslautakunta piti erittäin tärkeänä, että arviointikertomuksen perusteella annetut lisäselvitykset viedään lauta- ja johtokuntien päättäjille tiedoksi, koska ne koskevat valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteu tumista. Saadussa vastineessa todettiin, että tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti 2012 arviointikerto muksen edellyttämät lisäselvitykset käsitellään asianomaisissa toimielimissä. Tarkastuslautakunta on todennut, että kaikki v.2012 arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset on käsi telty kerrotun mukaisesti. Sähköinen hyvinvointikertomus Tarkastuslautakunta piti hyvinvointikertomusta niin merkittävänä asiakirjana, että se olisi syytä viedä lauta kunnan ja valtuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta oli saanut lisätietoa, että hyvinvointikertomuksen säh köinen ohjelmaversio valmistui keväällä Saadussa vastineessa todettiin, että terveydenhoitolaki velvoittaa raportoimaan valtuustolle vuosittain kunta laisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi tulee kerran valtuustokau dessa valmistella valtuustolle laajempi hyvinvointikertomus. Sähköisen hyvinvointikertomuksen pohjalta on mahdollista toteuttaa laadukkaasti sekä vuotuinen raportointi että valtuustokausittainen raportointi. Vuoden 2013 aikana luodaan edellytykset raportoinnille, joka toteutuu 2014 eteenpäin vuosittaisena raporttina lauta kunnalta valtuustolle ja 2015 laajempana valtuustokausittaisena raporttina.

12 11 Tarkastuslautakunta on todennut, että kaupungin johtoryhmä on merkinnyt tiedoksi sähköisen hy vinvointikertomuksen valmistelun ja päättänyt, että asiakirja valmistellaan kaupunginvaltuuston hyväksyttä väksi Osittain toteutuneita toimenpiteitä Oma arvio tavoitteen toteutumisesta Tarkastuslautakunta korosti arviointikertomuksessa tavoitteiden toteutumisen itsearviointia ei i omaa arviota siitä, onko tavoite saavutettu. Tilausbudjetin ja tilinpäätöksen laatimisohjeissa asiaa on painotettu. Tilinpäätöksessä vain noin puolet annetuista selvityksistä sisälsi oman arvion tavoitteen toteutumisesta. Sähköinen asiointi / rakennusluvat Vuoden 2012 arviointikertomuksesta annetussa selvityksessä kerrottiin, että sähköisen luvanhaun käyttöönot totapahtuu vuoden 2014 alusta. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä kerrottiin, että sähköisen asioinnin käyttöönot to siirtyy vuoden 2014 puolelle valtakunnallisen hankkeen viivästymisen johdosta. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan sähköinen asiointi on huhtikuussa 2014 testausvaiheessa. Toteutumatta iääneitä toimenpiteitä Toimintakertomuksen rakenne Tarkastuslautakunta esitti, että tilinpäätöskirjassa (toimintakertomuksessa) lautakuntien tavoitteiden toteutu mista kuvaavat mittarit ja niiden toteutuminen siirrettäisiin ko. tavoitteen kohdalle, kuten tilausbudjetissa ja arviointikertomuksessa on tehty. Toimenpide selkiyttäisi toimintakertomuksen lukemista varsinkin kun tavoit teiden toteutumisesta on kerrottu (ohjeen mukaisesti) mittarin kautta. Saadussa vastineessa todetaan, että tarkastuslautakunnan esitys toim intakertomuksen rakenteen muutoksesta tavoitteiden ja niiden mittaamisen osalta huomioidaan 2013 toimintakertomuksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta on todennut, että 2013 toimintakertomuksessa mittarit eivät ole mukana. Tehokas omistajapolitiikka / sairaanhoitopiirin ai(/äämät Hämeenlinnan tarkastuslautakunta totesi v arviointikertomuksessa, että erikoissairaanhoidon merkittä vät alijäämät ovat myös Hämeenlinnan kaupungin terveen taloudenpidon yksi merkittävimmistä riskeistä. Saadussa vastineessa (tetola) todetaan, että keskeinen ongelma tilanteessa on se, että kuntayhtymän omis tajaohjaus ei ole kyennyt viemään Hämeenlinnan kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa käytäntöön. Sairaanhoitopiirin tavoitteena v.2013 oli mm. Talous on kunnossa (talouden saattaminen tasapainoon siten, että kuntayhtymälle ei muodostu alijäämää, keskeiset määrärahat oikean suuruisina talousarvioon). Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan arvio tavoitteen toteutumisesta: Tavoite ei toteutunut. Tilikausi oli 8,8 M alijäämäinen. Taseen kattamaton alijäämä on huomattava 24,1 M. Kuntayhtymän talous ei ole tasapai nossa, alijäämäkehitys on ollut voimakas ja maksuvalmius on erittäin heikko. Ku ntayhtymässä on laadittu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa talouden tasapainottamisohjelma, joka ulottuu seuraaville viidelle vuodelle, vuoteen 2018 asti. Talouden tasapainottamisohjelma on muuttunut lähivuosina systemaattisesti siten, että talouden tasapainoon saamisen ajankohta on lykkääntynyt vuosittain vähintään vuodella eteenpäin. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kuntayhtymän on jäsenkuntien luottamuksen ja Kanta-Hämeen kuntien talouden tasapainon näkökulmasta sitouduttava määrätietoisesti talouden tasapai non saavuttamiseen.

13 12 Kaupungin 2013 toimintakertomuksessa on (Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta) todettu, että on tärkeätä saada sekä sopimus- että omistajaohjauksen keinoin sairaanhoitopiirin talouden tasapainotusoh jelma toteutumaan. Myös kaupungin tarkastuslautakunta korostaa asian tärkeyttä ja kiinnittää huomiota sii hen, että kuntalain kokonaisuudistuksen myötä (v. 2015) on todennäköistä, että alijäämien kattamisvelvolli suus ulotetaan myös kuntayhtymiin HÄMEENLINNAN KAUPUNKISTRATEGIA Strategia ohjaa kaupungin toimintaa Kaupunginhallitus päätti uudistaa ja tarkentaa Hämeenlinnan nykyisen kaupunkistrategian ulottu maan vuoteen Strategian laadinnan työskentelyote oli laajasti osallistava. Laadintaprosessin aikana kuultiin ja osallistettiin noin 550 eri sidosryhmän edustajaa ja vaikuttajaa Strategiatyössä päätettiin hyödyntää myös valtakunnallisia hankkeita. Uudistettu ja tarkennettu strategia koostuu visiosta, arvoista, päämääristä, kriittisistä menestystek~öistä ja mittareista. Erona aikaisempaan strategiaan on luopuminen jaosta vaikuttavuus- ja keinopäämääriin. Strategi assa uutena asiana ovat mittarit. Strategia ohjaa kaupungin toimintaa, palvelusuunnitelmia ja muita ohjaavia asiakirjoja. Vuotuiset tarkemman tason tavoitteet johdetaan strategian pohjalta ja mittarit tarkistetaan vuosittain osana tilausbudjetin laadinta prosessia. Strategian toteutumista seurataan kolmannesvuosiraporteissa ja tilinpäätöksessä. Kaupung inval tuusto hyväksyi (~ 30) Hämeenlinnan kaupunkistrategian Strategiassa määritellyn vision mukaan Hämeenlinna on historiastaan elinvoimaa ammentava, kaunis ja kodikas kulttuurikaupunki Suomen sydämessä. Vahvistetut arvot ovat seuraavat: 1. Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys 2. Asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys 3. Luovuusja rohkeus 4. Kestävä elämäntapa 5.2 Päämäärät ja kriittiset menestystekijät Kaupunkistrategian ydinkohdat sisältyvät päämääriin (5)ja niihin liittyviin kriittisiin menestystekijöihin. Luova ja elinvoimainen elinkeinoympäristö 1. Yritysten sujuvat sijoittautumisprosessit 2. Joustava ja tehokas elinkeinotoimi yhteistyössä eri toimijoiden kesken 3. Kasvukäytävän (HHT-akseli) vahvistaminen ja hyödyntäminen 4. Elinkeinoelämän tarpeita vastaava koulutustarjonta ja hyvinvoivan työvoiman saatavuus Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat, kumppanu uteen ja tarpeeseen perustuvat palvelut 1. Vaikuttavat, tehokkaat, kokonaistaloudelliset ja laadukkaat palvelut 2. Palveluita ja toimintaa kehitetään oivaltavasti ja innovatiivisesti 3. Hyvinvointia, osallistumista ja aktiivisuutta tukevat tavat toimia 4. Johtaminen ja päätöksenteko osaamiseen ja tietoon perustuvaa Hyvä ympäristö ja kestävä kaupunkisuunnittelu 1. Kokonaisvaltainen, ennakoiva ja kestävä maankäytön suunnittelu 2. Hallittua kasvua tukeva tonttitarjonta, monipuoliset asumismahdollisuudetja tarkoituksenmukaiset palveluverkot

14 3. Ympäristö- ja energiainnovaatioiden käyttöönotto ja uuden teknologian hyödyntäminen 4. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, terveellinen elinympäristö ja vesistöjen puhtaus Tasapainoinen talous ja tuloksellisuuden parantaminen 1. Tulo-ja rahoituspohjan vahvistaminen 2. Uuden tasapainotus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen 3. Investointien vaikuttavuuden arviointi, vertailu ja priorisointi 4. Tehokas omistajapolitiikka Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö 1. Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen 2. Haluttu ja kiinnostava työnantaja 3. Osaamisen ja aloitteellisuuden kehittäminen 4. Yhteisvastuu hyvinvoinnista ja työn tuloksellisuudesta Kau punkistrategian toimeenpanon toteutus tapahtuu osittain palvelu- ja hankintaohjelmaan sisällytettyjen konkreettisten hankkeiden kautta. Ohjelman valmistelu käynnistyi elokuun lopussa 2013 kaupunginhallituksen päätöksellä ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen (~ 24). Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä kaupunkistrategian tiivistä ja selkeää sisältöä sekä arvostaa tavoi teasetannan kehittämistä sekä vuosittain tilausbudjetin laadinnan yhteydessä täsmennettävien mittareiden asettamista. 6 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEU TUKSEN TUKENA Kaupunginhallitus päätti (~ 14), että Hämeenlinnan kaupunki päivittää palvelu-ja hankintastrategi ansa palvelu-ja hankintasuunnitelmaksi, ottaen huomioon valtuustosopimuksen poliittiset perusteet. Suunni telmakausi vastaa kaupunkistrategiaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi (~ 24) palvelu- ja hankintaohjelma 11:n vuosille Palvelu- ja hankintaohjelman tavoitteena on tukea strategian toteutusta ja turvata strategian mukaisesti kau punkilaisten hyvää arkielämää tukevat, kumppanuuteen perustuvat palvelut ja huolehtia, että kaupungin toi mintakate kasvaa enintään 2 % vuodessa. Tähän tavoitteeseen pyritään palvelujen vaikuttavuuden, asiakas lähtöisyyden ja tuottavuuden kautta. Ohjelmaan on sisällytetty konkreettisia hankkeita, joista laaditaan hankesuunnitelmat sisältäen toimenpiteet, toteutusaikataulut ja tarkennetut euromääräiset tavoitteet. Hankkeista päätetään erikseen hallintosäännön mukaisesti. Palvelu- ja hankintaohjelman hankkeiden talouden yhteenlaskettu tasapainotustavoite vuosille on 17,7 M. 6.1 Palvelu-ja hankintaohjelman tavoitteet ja hankkeet Ohjelmassa tavoitteet ja lautakuntakohtaiset hankkeet on jaettu kolmeen ryhmään vaikuttavuuden, tuottavuu den ja asiakaslähtöisyyden mukaan. Lisäksi ohjelmassa on kaikkia kolmea näkökulmaa sisältäviä hankkeita, jotka on ryhmitelty kaupunginhallituksen alaisuuteen. Vaikuttavuustavoitteet: O. Tunnistetaan keskeiset pitkän aikavälin kustannusajurit esim. syrjäytyminen, työttömyys, kan sansairaudet, opintojen keskeyttäminen Tunnistetaan keskeiset pitkän aikavälin positiiviset muutosajurit esim. osallisuus, ilo, ihmissuh

15 teet, arvostus, luovuus, yrittelijäisyys, erilaisuuden hyväksyminen positiivinen palaute Palveluvalikoimassa ja toiminnan tavoitteissa h uomioidaan ennaltaehkäisy ja kokonaisvaikutta vuus asiakkaiden elämänkaaren kannalta Elinkaarikustannusajattelun huomiointi investoinneissa Kustannusvaikuttavuutta mitataan elinkaari-indeksillä O O O Tuottavuustavoitteet: Tuottavuuden kehittämiselle asetetaan selkeät, numeraaliset tavoitteet. (Keinoina johtaminen, rakenteet, palveluverkko, tilat, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi, hankinnat, innovaatiot) Kannustetaan henkilöstöä kehittämään arjen valinnoilla tuottavuutta. Jatketaan uudistuksia yh dessä henkilöstön kanssa. Tuottavuuden kasvusta palkitaan Päätökset ja johtaminen perustuvat analysoituun tietoon ja kustannusten laskentaan Tuottavuuden kehittämisessä hyödynnetään markkinoita ja monituottajamallia sekä kuntien kes kinäistä vertailua O O O O Asiakaslähtöisyystavoitteet: Asiakkaat otetaan kumppaneina mukaan kehittämään palveluja ja määrittelemään palvelutarvet ta Asukkaita tuetaan ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Palvelut ovat hyvinvoinnin tuki. Tavoitteena on hyvä asiakaskokemus ja organisaation asiakasymmärryksen syventyminen O O O Tarkastuslautakunta toteaa, että palvelu- ja hankintaohjelma tukee osaltaan valtuuston hyväksymää kaupun kistrategian toimeenpanoa. Hankesuunn itelmista toimenpiteineen, toteutusaikatauluineen ja euromääräisine tavoitteineen päätetään erikseen. Näin ollen ohjelman toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan osalta on mahdollista vasta myöhemmin. 7 TILAAJA TUOTTAJA TOIMI NTATAVAN ARVIOI NTITU LOKSET Tarkastuslautakunta sai syyskuussa 2013 toimeksiannon arvioida tilaaja tuottaja toimintatavan toimivuutta ja mahdollisia kehittämis- / muutostarpeita mennessä. Arviointia käsiteltiin lautakunnassa 25.9.(~ 64), (~ 76)ja (~ 91). Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajien yhteistapaa misessa sovittiin arviointitulosten mukaistenjatkotoimien vastuutus konsernijohdolleja kehittämis palvelut yksikölle. Lautakunta hyväksyi osaltaan tiltu -toimintatavan arviointia koskevan raportin joulukuun kokouksessa esittäen samalla kaupunginvaltuustolle, että se velvoittaa kaupunginhallituksen ryhtymään arviointitulosten mukaisiin jatkotoimiin. Lautakunta esitti mm. seuraavia toimenpiteitä johtamisjärjestelmän ja sopimusohjauksen kehittämistä tehtävien ja vastuiden selkiyttämistä edelleen tilaajien, palvelutuottajien, sopimuskumppanien, kon sernipalvelujen kesken raportin ja muun aineiston hyödyntämistä uudistetun kaupunkistrategian toimeenpanossa tiedottamisen tehostamista huomioiden erityisesti asukas- ja asiakaslähtöisyys palautejärjestelmien kokonaisarviointia ja selkiyttämistä sekä vaikuttajaraatien hyödyntämistä johtavassa asemassa olevien henkilöiden määrien ja rakenteiden kehityksen selvittämistä ennen ti laaja tuottaja -toimintatapaa ja toimintatavan aikana talouslukujen reaalisen kehityksen selvittämistä vuodesta 2008 alkaen ottaen huomioon muutokset organisaatiossa ja palvelutuotannossa uuden julkisen hallinnan soveltamismahdollisuuksien käyttöönottoa Muut arviointitulokset sisältyvät raporttiin, liitteisiin ja oheisaineistoon.

16 15 Kaupunginvaltuusto hyväksyi (~ 23) em. esityksen. Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2012 arviointikertomuksessa (KV s ) kannanoton Hämeenlinnan uudesta toimintatavasta (tiltusta) sisällyttäen siihen myös Sosiaalikehitys Oy:n tutkimuksen keskeiset tulokset sekä kehittämisesitykset. Lautakunta suositteli tuolloin, että arviointitulokset ja kehittämisesitykset käsitellään ao. toimielimissä ja pääte tään toimenpiteistä. Arviointikertomuksesta annetussa vastineessa (KH ) todetaan, että tarkas tuslautakunnan suosituksen mukaisesti kehittämispalvelut toimittaa tutkimuksen kaupunginhallitukselle ja tilaajalautakunnille toimenpiteitä varten. Tarkastuslautakunta ehdotti tilaaja-tuottaja -toimintatavan arviointiraportissa kehitystoimenpiteitä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä näiden toimenpiteiden toteutusta ml. tuotteistuksen loppuun saattaminen ja hyödyn täminen. Lautakunta esittää toimenpiteiden suunnitelmallista jaksottamista. 8 TALOUDEN KEHITYS 2013 Vuoden 2013 tilausbudjetti laadittiin tasapainoon. (ylijäämä noin 0,6 M ). Veroprosentit säilyivät vuoden 2012 tasolla: kunnallisvero 19,50 %, yleinen kiinteistövero 1,05 %, vakituinen asunto 0,45 % ja vapaa-ajan asunto 1 %. Kuntaliitoksesta saatiin viimeinen tukierä 4,2 M valtiolta. Talouden kannalta vuosi oli kaksijakoinen; toimintamenot kasvoivat budjetoitua enemmän, mutta monet vuo delle 2013 sattuneet kertaluonteiset erät paransivat tulosta merkittävästi. Toiminnan nettomenot (toimintakate) olivat noin 3,1 M budjetoitua suuremmat. Ellei kaupunki olisi saanut satunnaisia, budjetoimattomia omaisuu den myyntivoittoja, ylitys olisi ollut 5,7 M. Merkittävimmät tilinpäätöstä parantavat tekijät: verotuloja kertyi noin 3,7 M budjetoitua enemmän johtuen pääosin valtion loppuvuonna tekemästä mak suaikataulun ja maksuperusteiden muutoksesta, valtionosuuksia saatiin lähes 2,4 M yli budjetoitua enemmän, rahoitustuotot olivat noin 2,3 M kuluja suuremmat, poistoja kirjattiin lähes 1,7 M budjetoitua vähemmän, 2,6 milj. euron omaisuuden myyntivoitot. - - Em. kertaluonteiset erät, yhteensä 12,7 M, kattoivat nettotoimintakustannusten 5,7 ME:n ylittymisen ja tilin päätöksen ylijäämä oli noin 6,9 M budjetoitua parempi eli noin 7,5 M. Mikäli luvuista jätetään myyntivoitot pois, todellinen nettomenojen kasvu on 3,6 % (koko maa / arvio 3,3 %). 8.1 Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja kertyi budjettiarviota (250,6 M ) enemmän eli 254,3 M. Tilanne muuttui loppuvuonna, kun valtio tarkisti verojen maksuaikataulua ja -perusteita. Kaaviossa on veroerien kehitys kolmelta vuodelta (koko maan kasvuprosentit ovat joulukuun tilitysten mukaisia): Muutos 1000 Muutos% Kokomaa% Tulo~ero ,0 7,1 3,8 6,7 Yhteisö~ero ,4 10,2-27,4 8,2 Kiinteistö~.ero ,4 5,9 5,9 7,4 Verot yht ,3 7,1 1,4 6,8 Valtionosuusarvio oli 90,1 M. Todellinen kertymä nousi valtionosuusleikkauksista huolimatta selvästi parem maksi, 92,5 M :on. Vuonna 2012 valtionosuutta saatiin 97,2 M. Valtionosuuseriä ei voida suoraan vertailla,

17 16 koska 2012 valtionosuutta saatiin myös lukiokoulutukseen. Karkeahkosti voidaan arvioida, että lukioiden vaiti onosuusvaikutus oli noin 8,5 M. Vertailukelpoinen 2012 luku on näin ollen noin 88,7 M. Näin ollen kasvua oli 3,8 M eli 4,3 %. Koko maan valtionosuustulojen kasvu oli 2,7 %. 8.2 Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos Vuosikatetavoite oli 16,5 M ; se oli hieman suurempi kuin 16,1 M :n poistot. Tilinpäätöksen mukainen vuosi kate oli lähes 21,8 M, joka on miltei 5,3 M arvioitua suurempi. Poistojen määrä oli 14,4 M eli lähes 1,7 M arvioitua vähemmän. Investointiaikataulujen vuoksi osa poistoista siirtyi myöhemmäksi. Vuosikate kattoi pois tot 151-prosenttisesti. Tilikauden ylijäämätavoite oli vajaat 0,6 M. Edellä mainituista syistä johtuen lopputulos oli huomattavasti parempi päätyen lähes 7,5 M :n ylijäämään. Vuoden 2012 lopussa kertyneitä alijäämiä oli taseessa yhteensä 20,8 M. Vuoden 2013 ylijäämä pienentää taseeseen kertyneen alijäämän noin 13,3 M :on. 8.3 Lainakanta ja vastuut Tilausbudjetissa varauduttiin pitkäaikaisten lainojen 9,5 M :n nettolisäykseen. Vuoden lopussa todellinen lisäys oli 8,0 M, mikä johtui lähinnä investointien siirtymisestä. Lyhytaikaisia lainoja oli 5,3 M edellistä vuo denvaihdetta enemmän. Lainakanta oli noin 194,9 M, ja 2 874!asukas (v Iasukas). Koko maan keski määräinen lainamäärä on ennakkotietojen mukaan /asukas. Konsernitilillä oli konserniyhtiöiden ja -yhteisöjen varoja vuoden vaihteessa 24,9 M ja se on huomioitu em. lainakannassa. Lainamäärän kasvu oli edellisvuoteen verrattuna 7,3 % (koko maan lainakanta kasvoi ennakkotietojen mukaan 13 %). Hämeenlinna-konsernin lainamäärä oli vuoden 2013 lopussa 392,4 M, joka on ~!asukas. (v fasukas). Vakuuksiaja vastuusitoumuksia koskevat tiedot ilmenevättilinpäätöksen sivuilta Vuoden 2013 tilinpäätöksen sivuilla 6 10 on kuvattu täsmällisemmin kaupungin talouden kehitystä, tilinpää töstilannetta sekä merkittävimpiä poikkeamia budjettiin. 8.4 Talouden tasapainotus, taloussuunnitelma ja toimenpideohjelma Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapaino tuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. (KuntaL.71 3 mom.). Tarkastuslautakunta on vuosien arviointikertomuksissa todennut, että kaupungin talous ei ole tasapainossa taloussuunnittelukaudella ja se edellyttää pikaisia, konkreettisia toimenpiteitä. Kaupungilla ei ole valtuuston hyväksymää toimenpideohjelmaa alijäämien kattamiseksi. Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä, että kaupunki laatu Kuntalain 65 :n 3 mom:n mukaisesti taloutta tasapainottavan toimenpideohjelman, joka kohdistuu taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseen. Toimenpideohjelmaan tulee sisällyttää ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet tulee esittää yksilöityinä, rahamääräisinä sekä ajallisesti kohdennettuina. Toimenpideohjelman laatimisesta riippumatta myös taloussuunnitelma on laadittava tasapai noiseksi tai ylijäämäiseksi, mikäli kaupungilla on kertynyttä alijäämää. Kuntalain 65 :n mukaan kaupunginvaltuuston tulee hyväksyä toimenpideohjelma samanaikaisesti kuin taloussuunnitelma. Ohjelma voi olla myös erillinen, valtuuston hyväksymä asiakirja tai se voidaan hyväksyä osana kaupungin taloussuunnitelmaa. Vuoden 2013 tilausbudjetissa todettiin mm.: Käsitellessään -12,2 M alijäämäisen 2011 tilinpäätöksen kaupunginvaltuusto hyväksyi

18 17 samalla talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelman, jonka mukaan kertyneet alijäämat saadaan katettua vuoteen 2015 mennessä. Tasapainotusohjelma sisältää ehdollisena veroprosentin korotuksen (19,50 prosentista 20,00 prosenttiin) vuonna Korotus tulee tehtäväksi, jos talouden tasapainottamista ei muilla toimenpiteillä saada toteutet tua. Toiminnan tehostumistaja rakenteellisia säästöjä haetaan tulevina vuosina mm. henkilöstön tuottavuussopi muksella, terveyspalvelujen ja ikäihmisten palvelujen rakenteellisilla muutoksilla sekä opetuksen ja varhais kasvatuksen toimitila-, ryhmä- ja rakennemuutoksilla. Tuottoa haetaan erityisesti tonttien ja kiinteistöjen myynnistä. Kun talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelma toteutetaan, on kertyneet alijäämät katettu Kuntalain 65 :n mukaisesti vuonna Tilausbudjettiesitys 2014 laadittiin siten, että tuloveroprosentti 19,50 korotettiin mm. valtionosuusleikkaustenja kasvavien palvelutarpeiden vuoksi 20,25 prosenttiin. Korotus lisää verotuloja arvion mukaan 8 M. Kaupun ginvaltuusto vahvisti kaupunginhallituksen esityksen vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 20,25 %. 8.5 Edellisvuoden tilinpäätöksen vaikutus 2013 tllausbudjettiin Vuoden 2013 tilausbudjetti laadittiin pitkän aikavälin tasapainotusohjelman mukaisesti. Budjetti on ylijäämäinen noin 0,6 M eli alijäämä ei enää kasva, jos budjetissa pysytään. Vuoden 2012 tilinpäätök sen toimintakate ylitti budjetin 5,4 M. Se pienensijo etukäteen vuoden 2013 tilausbudjetin kasvuvaraa. Vuoden 2013 tilausbudjetin toimintakate on 324,5 M ja tilinpäätöksessä 2012 se oli 327,1 M. Luvut eivät ole kuitenkaan verrannollisia, koska 2013 budjetissa ei ole enää lukiokoulutuksen kustannuksia. Kun 2012 toimin takatteesta vähennetään lukiokoulutuksen kustannukset, 8,6 M, vertailusummaksi saadaan 318,5 M ja vuoden 2013 kasvuvaraksi jää vain 1,9%. Kasvuvara on vielä todellisempi, kun 2012 tilinpäätössummasta vähennetään myös kertaluonteiset, rakenteel lisesta muutoksesta johtuvat lomapalkkajaksotukset 2,3 M. Tällöin vertailusumma on 316,2 M ja 2013 kas vuvara on 2,6 %, joten merkittäviä tuloksellisuus- ja sopeuttamistoimia tarvitaan edelleen. 8.6 Talouden tasapainottamistoimenpiteet Taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertyneitä alijäämiä ,06. Vuoden 2013 ylijäämä on ,89. Jäljellä olevien alijäämien määrä on ,17. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 budjetin yhteydessä talouden tehostamisen ja sopeut tamisen toimenpideohjelman. Sen mukaan alijäämät on katettu vuonna Vuoden 2013 hyvä tulos osal taan helpottaa talouden tasapainottamista. Tilinpäätöksen liitteenä on selvitys talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelman toteutumisesta vuoden 2013 osalta. Kustannushyödyt olivat selvityksen mukaan 4,5 M, kun myös sairaus poissaolojen väheneminen otetaan huomioon. Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan uudelleen syksyllä 2014 vuoden 2015 tilausbudjetin laatimisen yhteydessä. Nykyisen suunnitelman mukaan lainamäärä on korkeimmillaan vuonna 2016 ja kääntyy sen jäl keen laskuun. 8.7 Vuoden 2013 tilinpäätöksen vaikutus 2014 tilausbudjettiin ja arvio todennäköi sestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 tilausbudjetti laadittiin pitkän aikavälin tasapainotusohjelman mukaisesti siten, että tulot ja me not ovat tasapainossa. Tilinpäätöksen 2013 ylijäämä pienentää aikaisemmin kertyneitä alijäämiä. Ylijäämäi

19 18 syydestään huolimatta tilinpäätösvuoden käyttömenojen kasvu pienentää 2014 budjetin kasvuvaraa. Tilinpäätöksen ylijäämäisyys johtui sellaisista kertaeristä, jotka eivät helpota vuoden 2014 taloutta. Käyttöta louden neton eli toimintakatteen tasolla tilinpäätös oli 3,1 M yli budjetin. Ilman omaisuuden budjetoimattomia myyntivoittoja ylitys olisi ollut 5,7 M. Toimintakatteen eli nettokäyttömenojen osalta vuoden 2014 budjetin kasvuvara 2013 budjettiin nähden oli 5,7 %. Kasvutarpeen suuruuteen vaikutti olennaisesti 4,2 M :n kuntaliitostuen loppuminen vuoteen Ilman kuntaliitostukea budjettien välinen kasvuvara oli 4,3 %. Kun 2014 budjetin nettokäyttömenojen kasvuvaraa vertaa 2013 todelliseen tilinpäätökseen, kasvuvara supis tuu ilman kuntaliitostukea 3,3 prosenttiin. Kun vähennetään vielä 2013 saatujen 2,6 milj. euron budjetoimat tomien omaisuuden myyntivoittojen vaikutus, todellinen kasvuvara on 2,6 prosenttia. Vuoden 2014 budjetin todellisesta kasvuvarasta (noin 8,5 M ) noin 41 %, on kohdennettu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talouden tasapainottamiseen. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on 4,9 % 2013 tilin päätökseen nähden. Tämä edellyttää muiden toimintojen osalta tiukkaa kustannusten hallintaa ja tehostamis toimenpiteitä. Verotulot eivät tuottane 2013 kaltaista helpotusta taloustilanteeseen. On tärkeää, että talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelman mukaisissa hankkeissa onnistutaan suunnitelmien m u kaisesti. Tarkastuslautakunta esittää edellä kuvattujen talouden tervehdyttämistoimien johdosta kiitokset taloudesta vastaaville toimielimille, viranhaltijoille ja muulle henkilöstölle kannustaen samalla jatkamaan talouden tasa painotustoimia. Tilinpäätöksen yl~äämäisyys perustuu sellaisiin kertaeriin (esim. verojen aikataulu-ja rakennemuutokset), jotka eivät helpota vuoden 2014 taloutta. Kuntalain säädösten ja vuoden 2013 tilinpäätöstietojen perusteella talous ei ole vielä tasapainossa ja tasees sajäljellä oleva alijäämä on noin Näin ollen tarkastuslautakunta korostaa Kuntalain 65 :n 3 mom. :in perustuen realistisen, taloutta tasapainottavan toimenpideohjelman laadinnan merkitystä, joka koh distuu kertyneen alijäämän kattamiseen. 8.8 Talouden tunnuslukujen kehitys vuosina Alla on kuvattu joidenkin talouden tunnuslukujen kehitystä viimeisen neljän vuoden ajalta. Verrokkikaupunkei na ovat asukasluvultaan Hämeenlinnaa lähinnä olevat kaupungit Vaasa ( as.), Lappeenranta ( as.)ja Rovaniemi ( as.).

20 EI EI 2013 OHämeenlinna OLappeenranta DRovaniemi ~Vaasa Kaaviokuva lainakannan kehityksestä , Iasukas Lähde: Tilastokeskus Ko. kaupungin TP 2013 Toteutuneiden kuntal iitosten vuoksi kaaviokuvien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Hämeenlinnan osalta kaupungin lainakannan kasvaminen perustuu poliittiseen päätökseen siten, että kaupungin sijoituksia ei käyte tä investointeihin. Sijoituksista saatava tuotto on suurempi kuin lainoista maksettava korko DHämeenlinna OLappeenranta DRovaniemi DVaasa Konsernin lainakanta , /asukas, yks tai 1km. Lähde: Tilastokeskus Ko. kaupungin TP 2013

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot