~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014."

Transkriptio

1 - : - -,,.-~. ~ ~ -.,.~ Liite 7/KH KV ~: ~ ~ -~ - ~- ~ 41%, ~- ~ -VO. ~ ~ -~ ~ 4~. -~ - ~ : ~.: ~;. 4 ~-.. - / ~,.7 ~OO~O ~T~ ~ r ~ ~1$~Ji. O - ~ ~--~*~ ~ -,~ ~ -4 - HAMEENUNNAN KAUPUNKI asuu Ifameenlinna..~ 0~ J~f~ 0 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunta

2 1 S isät lys luettelo 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 3 2 TIIVISTELMÄ 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunnan teht~vätja kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta 6 4 ARVIOI NTIKERTOMUSTEN HAVAINTOJEN SEU RANTA Edellisiltä toimikausilta ( ) siirtyneet! seurattavat asiat Vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta annetun selvityksen ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 10 5 HÄMEENLINNAN KAUPUNKISTRATEGIA2OI Strategia ohjaa kaupungin toimintaa Pa~määrät ja kriittiset menestystekijät 12 6 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTUKSEN TUKENA Palvelu-ja hankintaohjelman tavoitteet ja hankkeet 13 7 TILMJA-TUOTTAJA TOIMINTATAVAN ARVIOINTITULOKSET 14 8 TALOUDEN KEHITYS2OI Verotulot ja valtionosuudet Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos Lainakanta ja vastuut Talouden tasapainotus, taloussuunnitelmaja toimenpideohjelma Edellisvuoden tilinpäätöksen vaikutus 2013 tilausbudjettiin Talouden tasapainottamistoimenpiteet Vuoden 2013 tilinpäätöksen vaikutus 2014 tilausbudjettiin ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Talouden tunnuslukujen kehitys vuosina INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 24

3 2 TILAAJAOSA Lasten ja nuorten lautakunta El~mänlaatulautakunta Terveyden ja toimintakyvyn lautakunta Ikäihmisten lautakunta Yhdyskuntalautakunta Ympäristö ja rakennuslautakunta Yhteinen jätelautakunta 37 KONSERNIPALVELUT Talous-ja hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämispalvelut 40 PALVELUTUOTANTO, KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS JA LIIKELAITOKSET Palvelutuotanto Kanta-Hämeen pelastuslaitos Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos Linnanlnfra -liikelaitos ESTEELLISYYDET 51

4 3 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty Kuntalain 7lja 75 pykälissä. Lisäksi arviointikertomuksessa on esitetty luettelo muista tarkastuslautakunnan tehtävistä. Lautakunnan arviointisuunnitelma on laadittu valtuus tokaudelle , arviointikohteet jakautuvat neljälle vuodelle. Arvioinnin tulokset kootaan vuosittain arviointikertomukseksi, joista ensimmäinen on tämä vuoden 2013 arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on ollut kaupunginvaltuuston asettamien vuoden 2013 toi minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi sekä vuosien arviointikertomusten suositusten perusteella tehtyjen toimenpiteiden seuranta sekä keskeneräisten tavoitteiden toteutumisen valvonta. Uusi kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2013 uuden strategian, josta uudet tavoitteet on johdettu. Valtuusto on hyväksynyt, että vanhan valtuuston vahvistama vuosille 2014 ja 2015 ulottuva talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelma päättyy vuoteen Se korvautuu osittain palvelu-ja hankintaohjelman hankkeilla ja tavoitteilla. Näiden tavoitteiden toteutumisen arviointi ei ole ollut vielä mahdollista. Uusi tarkastuslautakunta on tutustunut eri toimialoihin sekä vastannut sille määritellyistä tehtävistä. Lisäksi valtuuston antaman erillisen toimeksiannon mukaisesti on selvitetty ja arvioitu Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja toimintatavan toimivuutta. Joulukuussa 2013 selvitys ja esitykset jatkotoimista on toimitettu valtuustolle. Talouden tasapainoa ei vielä saavutettu, mutta kattamattomia alijäämiä pystyttiin positiivisen tuloksen myötä vähentämään. Tasapainotusohjelman toteutusta on edelleen jatkettava ajantasaistettavan suunnitelman mu kaisesti. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota kaupungin korjausvelan kasvuun niin infraverkostojen kuin myös kiinteistöjen osalta. Kiireellisiä saneerauskohteita mm. home- ja sisäilmaongelmien takia on tullut esille. Korjaus- ja saneeraustoimiin tulisi varautua myös laadittaessa budjetteja. Suunnittelussa tulisi päästä parem paan ennakoitavuuteen mm. koulukiinteistöjen osalta. Investointeihin liittyen myös lainakannan määrään tulee kiinnittää huomiota. Maanhankintaa tulee edelleen jatkaa aktiivisesti, koska se on edellytys koko kaupungin kasvulle ja kehittymi selle. Tulee myös selvittää ulkoiset rahoitusvaihtoehdot mm. elinkaarimalli, kiinteistöleasing sekä samassa yhteydessä niihin liittyvät kiinteistöpalveluiden kilpailutukset. Toimijana voisi olla myös kuntayhtymä. Tarpeet tomista kiinteistöistä tulee päästä eroon kohtuullisen nopeasti, mikäli ne eivät ole tarpeellisia kaupungin palve lutuotannolle. Konserniohjaus on parantunut vuoden 2013 aikana, kun uusi konsernijaosto on aloittanut toimintansa. Jatkos sa tulee kehittää ja selkeyttää mittavaksi paisunutta kaupungin liikelaitosten ja yhtiöiden kokonaisuutta. Yhti öidenja liikelaitosten yhdistäminen onkin lähtenyt hyvin käyntiin jo vuoden 2013 aikana mm. kehittämistoimi en, kiinteistöomistuksen ja elinkeinopolitiikan alueilla. Henkilöstön osalta on huomioitava, että mittavasta palvelurakenteesta huolimatta sairauspoissaolot vähenivät yli 11 % ja työhyvinvointikartoituksen mukaan työilmapiiri on varsin hyvä. Henkilökunnan määrä on myös su pistunut lähes 3 %. Voidaan todeta, että kireästä taloustilanteesta huolimatta henkilöstöhallinnossa on onnis tuttu tarkasteluajanjaksolla kohtuullisen hyvin. Kaikkiaan tarkastuslautakunta on toiminut hyvin ja yhteistyö tarkastustoimen ja tilintarkastajan kanssa on ollut sujuvaa, josta kiitos kaikille. Pekka Kääriäinen

5 2 TIIVISTELMÄ Kuntalain 69 : n perusteella kaupunginhallituksen on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Arvioin tikertomus laaditaan em. osin toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Tilinpäätös, toiminta-ja arviointikertomus muodostavat kuntalaissa tarkoitetun kokonaisuuden. Tavoitteena on, että keromusta hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti. Hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että arviointikertomusta käytetään kaupunginl -konserniyhtiöiden kehittämisen apuvälineenä ja kytketään osaksi talous-ja toimintasuunnittelua ja johtamisjärjestelmää. Arvioinnin merkitystä on korostettu myös Kuntaliiton suosituksessa arvioin nista: Valtuusto käyttää tarkastuslautakunnan laatimaa arviointikertomusta talousarvion ohella keskeisenä ohjauksen ja toiminnan kehittämisen välineenä. Arviointikertomuksen tarkoitus on tukea päättäjiä siten, että se toimii suunnittelun, johtamisen ja päätöksente on tukena ja sen pohjalta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tähän arviointikertomukseen on sisällytet ty kokonaan tai osittain toteutumatta jääneiden tavoitteiden kuvaus ja suositus toimenpiteistä. Suositus on tarkastuslautakunnan toimenpide-ehdotus arvioinnista esiinnousseen kehittämiskohteen parantami seksi tai ongelmakohteen korjaamiseksi Hyvä tavoitteen tunnusmerkit: sellainen, joka on johdettu strategiasta ja on keskeinen palvelualueelle o realistinen, sillä on yhteys käytettävissä oleviin resursseihin ja tavoitteen toteutuminen on mitattavissa / arvioitavissa o sellainen, jonka toteuttamiseksi on tarvittava toimivalta (ts. yksikkö voi vaikuttaa tavoitteen saavutta miseen) o ymmärrettävä, yksiselitteisen selkeä ja ristiriidaton o palvelu- /vastuualueen henkilöstön hyväksyttävissä oleva, kuitenkin sellainen, joka ei vaikeuta omien ja/tai muiden (yksiköiden) tavoitteiden saavuttamista lyhyellä/pitkällä tähtäimellä. Selvitykset tavoitteiden toteutumisesta (itsearvioinnit) ovat tärkeitä: selvityksissä tulisi kertoa sitovien tavoittei den toteutuminen vahvistettujen mittarien pohjalta. Jos tavoite on toteutunut vain osittain tai jäänyt toteutumat ta / siirtynyt, tällöin on selvitettävä perusteet, miksi näin on käynyt. Tavoitteilla ja mittareilla tulisi olla strategista merkitystä. Jokaisen tavoitteen toteutumisen arvioimiseksi mittan johdetaan tavoitteesta. Mittarien tulee olla pääsääntöisesti mitattavissa (1km, %, aikamäärä, tms. nume roin ilmaistu). Ellei näin ole, niin mittarien tulee olla tavoitteiden asettamisen yhteydessä määritettyjen arviointiperustein arvioitavissa 1 todennettavissa. Tarkastuslautakunnan arviointityön kehittämiseksi talousarvion ja toimintakertomuksen laadintaoh jeisiin on syytä edelleen sisällyttää ohjeistus tavoitteiden ja mittarien asettamisesta ja tavoitteiden toteutumisen kuvauksesta vahvistettujen mittareiden pohjalta. Uhkana on, että strategia päämäärineen ja kriittisine menestystekijöineen ja operatiivinen toiminta tavoittei neen ja mittareineen eivät kohtaa toisiaan. Mikäli näin käy, sinänsä onnistuneesti laaditut strategiat saattavat jäädä irrallisiksi. Kaupunginvaltuusto asetti vuodelle 2013 yht. 57 tavoitetta (ml. Kanta-Hämeen Pelastuslaitos) ja niille 94 mit taria. Arviointi on suoritettu mittarien kautta. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 33 (35 %) mittaria toteutui kokonaan ja 27 (29 %) tavoitetta toteutui osittain. Toteutumatta jääneitä mittareita oli 20 (21 %) ja sellaisia mittareita, joita ei voitu arvioida (19 %). Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta on arviointikertomuksen liitteenä 1.

6 Arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä todettiin, että tavoitteen toteutumisselvitys ei aina vastannut vahvistettua tavoitetta tai mittaria. Mikäli tavoite toteutuu usean vuoden aikana, sen toteutuminen tulisi iaksot taa eri vuosille. koska arviointi tadahtuu vuosittain. Lisäksi tavoitteen ja mittarin välillä tulee olla selkeä yhteys. Yhteenveto keskeisimmistä havainnoista: Hämeenlinnan kaupungin ja konsemin toiminta on kehittynyt viime vuosina vahvasti sopimuspoh jaiseksi (tiltu, palvelujen monituottajuus, liikelaitokset, yhtiöt, ulkopuoliset toimijat jne.) toiminnaksi. Toimintatavan merkittävä muutos edellyttää sopimusten hallintajärjestelmän kattavaa käyttöönottoa. Tarkastuslautakunta esittää suosituksena, että varsinaisen investointi 1-kiinteistöjen peruskorjausoh jelman ohella laaditaan ja päivitetään infraverkostoa ja rakenteita koskeva investointiohjelma talo ussuunnitelmakaudeksi ja, että siihen sisällytetään myös verkoston ylläpitoon ja korjauksiin tarvitta vat määrärahat. Lisäksi lautakunta esittää, että selvitetään investointien erilaiset toteutusvaihtoeh dot (elinkaari, yhtiöt, säätiöt yms.) Vuoden 2013 tilinpäätöksen ylijäämä muodostuu kertaeristä, jotka eivät auta taloustilannetta Talous ~ ole tasapainossa; taseessa on vielä alijäämiä noin Näin ollen tarkastuslau takunta korostaa Kuntalain 65 :n 3 mom:in perustuen realistisen, taloutta tasapainottavan toimen pideohjelmanlaadinnan merkitystä, joka kohdistuu kertyneen alijäämän kattamiseen. Tavoitteiden ja mittareiden asetantaa on edelleen kehitettävä edellä kuvatulla tavalla. Näin toimien mahdollistetaan asianmukainen arviointi. 3 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA ARVIOINTIKERTOMUS 3.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään, lautakunnan tehtävänä on mm.: O O O O O organisoida kaupungin ulkoisen tarkastustoimen järjestäminen sekä valmistella lautakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tehdä tarvittaessa esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta kiinnittää huomiota kaupunkikonsernin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen seurata, että tilivelvolliset ja muut toiminnasta vastaavat henkilöt ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden suositusten ja muistutusten johdosta, joihin tilintarkastus on antanut aihetta Tarkastuslautakunnan keskeisim pänä tehtävänä on kaupunginvaltuuston asettamien strategisista pää määristä ja kriittisistä menestystekijöistä johdettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.

7 6 Arvioinnin tulokset kootaan vuosittain laadittavaan arviointikertom ukseen. Arviointi kertomuksen tarkoituksena on tuottaa kaupungin johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi arviointitietoa valtuustolle, muille päätök sentekijöille, kuntalaisille, sidosryhmille ja kaupungin henkilöstölle. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tili kaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan taseessa on kattamatonta alijäämää ,17. Lautakuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Kau punginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Lautakunnan kokoonpano: Jäsen Varajäsen Kääriäinen Pekka pj Jokinen Kari Soukola Ismo 1.vpj Ilonen Janne Suuronen Airi 2.vpj Myllykallio Tuula Lapisto Ossi Mäkelä Juha Ilm~n-Punkari Eila Lehtinen Marja-Leena Tarkka Esa Parikka Unto Louhio-Järvinen San Ingman Henrietta Suomalainen Keijo Astr~n Antti Norja Leena KV Ahtiainen Katriina Saarinen Matti Niemi Kalle Pietilä Leena KV Mäki-Uuro Maria 3.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta on vahvistanut nelivuotiskaudeksi arviointisuunnitelman, jonka pohjalta laaditaan vuosittain työohjelma. Vuonna 2013 toiminnan painopisteenä oli perehdyttää uusi tarkastuslautakunta lautakunnan tehtäviin, kunnan organisaatioon, keskeisiin toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tilaaja-tuottaja -toimintatapaan, elämänkaarimalliin, palveluprosessien toimintaan ja kaupunkikonserniin. Vuoden aikana useat tilaaja-lautakuntien esittelijätja tuotantopuolen edustajat, kaupungin johto ja tilintar kastaja kävivät esittäytymässä lautakunnalle ja kertomassa organisaatiosta ja toiminnasta. Kaupungin valtuuston ja tarkastuslautakunnan yhteistyötä kehitettiin lautakunnan ja KV:n puheenjohtajiston yhteista paamisissa. Kesäkuussa 2013 lautakunnan työohjelmaan sisällytettiin kaupunginvaltuuston antama tehtävä arvioida tilaaja-tuottaja toimintatavan toimivuutta, asetettujen tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Tämän arviointikertomuksen valmistelun pohjana ovat olleet kaupunginhallituksen laatima toiminta-kertomus, tilausbudjetti, tilintarkastajan raportit ja selvitykset, toimielinten pöytäkirjat sekä lautakunnan kokouksissa käydyt keskustelut. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2013 arviointiin 12 kertaa. Merkittävimmät käsitellyt asiat: Järjestäytyminen, tilintarkastusyhteisön valinta TALA:n ja KV:n yhteistoiminta Arviointisuunnitelma ja työohjelma syksy 2013 kevät Palvelutuotanto: yleisesittely TETOLA: yleisesittely, erikoissairaanhoito ja sopimusohjaus

8 7 Tilintarkastajan esittäytyminen, tarkastussuunnitelma ja tarkastusohjelma 2013 Tilaaja-tuottaja toimintatavan arviointi Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Omistajaohjaus: konsernijaoston yleisesittely Tilaaja-tuottaja toimintatavan arviointi Sairaanhoitopiirinjohdonjatarkastuslautakunnan sekä Hml:n TALA:n yhteistapaaminen Kaupunginjohto Talous-ja hallintopalvelut: kaupungin taloudellinen tilanne ym. Tilaaja-tuottaja toimintatavan arviointi Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut / henkilöstön edustaja IKLA: palvelualueen yleisesittely, toiminnan painopisteetja keskeiset muutokset IKLA: lautakunnanvastuualueen kuvaus, toiminnan painopisteetja keskeiset muutokset, uuden vanhuspalvelulain vaikutukset YHLA: lautakunnan vastuualueen kuvaus, toiminnan painopisteetja keskeiset muutokset, ta voitteiden toteutuminen Rakennusvalvonta ja ym päristöpalvelut: tavoitteiden toteutuminen Kehittämiskeskus Oy Häme: tavoitteiden toteutuminen, uuden elinkeinoyhtiön esittely, Vanaja Capitalin toimintaperiaatteet Talous- ja hallintopalvelut: tilinpäätös 2013, tuotteistusprosessin esittely ja tilanne Linnanlnfra liikelaitos: tehtävien kuvaus, tavoitteiden esittely, katujen ja teiden kunto Konsernijohto: omien tehtävä- / vastuualueiden kuvaus, tavoitteiden toteutuminen Arviointikertomuksen valmistelua Kehittämispalvelut: tavoitteiden toteutuminen Arviointikertomuksen valmistelua Arviointikertomuksen luovutus 4 ARVIOINTIKERTOMUSTEN HAVAINTOJEN SEURANTA 4.1 Edellisiltä toimikausilta ( ) siirtyneet! seurattavat asiat Tietojärjestelmämuutokset ja tietoturvallisuuden hallinta 1 tietoturvaohjeiden laatiminen Vuoden 2008 talousarviossa oli yhtenä tavoitteena tietoturvallisuuden hallinta kuntaliitostilanteessa (v. 2009), jolloin riskinä olivat järjestelmien toimivuus, testaus, aikataulut, tietoturvallisuus, sopimusasiatja historiadatat. Tietoturvaohjeiden laatiminen on vuosittain viivästynyt ja tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissa kiinnit tänyt asiaan huomiota. Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeenlinnan kaupungin tietoturvapolitii kan. Päätöstekstin mukaan: Tietoturvapolitiikka määrittelee tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset periaatteet, tavoitteet ja vastuut. Muut tietoturva-asiakirjat hyväksytään hallintosäännön mukaisesti tietoturvapolitiikassa mainittujen tahojen toimesta. Kaupunginhallitus hyväksyi tietosuojaohjeet, jotka ovat henkilötietolain 42 :ssä edellytetyt re kisterinpitäjän ohjeet. Niissä on säännökset henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta, järjestämisestä, käyttämisestä, siirtämisestä, luovuttamisesta, säilyttämisestä, muuttamisesta, yhdistämisestä, suojaamisesta, poistamisesta, tuhoamisesta sekä muista henkilötietoihin kohdistuvista toimenpiteistä. Ohjeet on julkaistu sisäisessä tietoverkossa (Kehrässä) ja niiden sisällöstä on järjestetty asianosaisille koulutusta.

9 Tietohallinnon (osa kehittämispalveluita) antamassa selonteossa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ris kienhallinnasta vuonna 2013 on todettu mm: tietohallinto on valvonutjärjestelmätoimittajien sopimusten toteu tumista, tietoturva-asiakirjojen päivitystä on jatkettu (linjauksetja ohjeet) ja tietoriskien systemaattinen arviointi on tehty YPH Effica järjestelmälle. Riskikartoitusta jatketaan painopisteenä henkilötietoja sisältävät järjes telmät. Verkkopalveluiden verkkoturvajärjestelyjä on sopimusmenettelyillä parannettu. Tietoturvajärjestelyjä kehitetään edelleen. Tarkastuslautakunta toteaa, että tässä merkittävässä asiassa on edetty myönteisesti. Lautakunta kuitenkin seuraa jatkotoimien toteutumista. Sopimusten hallintajärjestelmä Vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja suositteli, että kaupunkiin kehitetään ja otetaan käyt töön mahdollisimman pian toimiva sopimustenhallintajärjestelmä. Hämeenlinnan kaupunki on siirtynyt entistä enemmän palvelujen tuottajasta niiden järjestäjäksi ja palveluja hankitaan yhä enemmän ulkopuolisilta toimit tajilta. Tarkastuslautakunta yhtyi tilintarkastajan näkemyksiin ja painotti sopimusten hallintajärjestelmän tär keyttä myös riskienhallinnan näkökulmasta. Sopimusten hallintajärjestelmän hankkimista valmisteltiin vuoden 2009 aikana. Vuoden 2010 loppupuolella tehtiin päätös käytössä olevan Kuntatoimisto-ohjelmiston laajentamisesta dokumentin- ja sopimuksenhallinta osioilla. Järjestelmään siirtyminen on tapahtunut hitaasti. Vuonna 2013 sopimuksia on tallennettu järjestel mään konsernipalveluissa ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut Ii ikelaitoksessa, tallennettuna on yhteensä 732 sopimusta. Järjestelmään on tarkoitus syöttää kaikki voimassa olevat sopimukset vuodesta 2009 lähtien. Pro sessi on kesken mm. resurssien riittämättömyyden takia. Tilintarkastaja on seurannut sopimusten hall intajärjestelmän käyttöönottoa vuosittaisilla seurantatarkastuksilla. Vuoden 2013 tarkastusraportissa suositellaan mm., että laaditaan kirjallinen ohjeistus sopimustenhallintajär jestelmän käytöstä ja että järjestelmän hankinnasta laaditaan yksilöity sopimus, jossa määritellään ja hinnoi tellaan kaikki hankintaan liittyvät erät, sopimuksen voimassaoloaika, hinnankorotukset ja muut sopimusehdot. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen toimivan sopimusten hallintajärjestelmän käyttöönoton tärkeyttä ja yhtyy tarkastusraportissa esitettyihin suosituksiin. Kiinteistöjen peruskorjausten rahoitus Tarkastuslautakunta on vuosittain esittänyt huolensa kaupungin kiinteistökannan kunnosta ja riittämättömistä korjausmäärärahoista. Vuonna 2009 kaupunki teetti ulkopuolisella asiantuntijalla korjausvelkaindeksi las kelman. Korjausvelan määrä oli tuolloin 39 M ja peruskorjaustarve 78 M. Lisähuolta aiheutti asiantuntijata hon arvio siitä, että n. 40 % peruspalvelutuotannon rakennuskannasta on lähivuosina peruskorjattava. Peruskorjausmäärärahoja on ollut vuonna 2012 käytettävissä 2 M (toteutuma 1,2 M )ja vuonna ,8 M (toteutuma 3,7 M ). Todellinen tarve on merkittävästi suurempi. Vuoden 2012 arviointikertomuksessa todettiin, että rakennuskannan huononeminen ja peruskorjaustarve näkyy lisääntyneinä sisäilmaepäilyinä. Kaupunki teetti 2012 useita sisäilmatutkimuksia ja niiden yhteydessä tehtiin rakenteiden avauksia sekä LVI laitteiden toimintaselvityksiä ja mittauksia, ja otettiin materiaali-ja sisäilmanäytteitä. Sisäilmaongelmat ovat pahimmillaan aiheuttaneet kalliita, mutta välttämättömiä toimenpiteitä, kuten toiminnan siirtämistä väistötiloihin. Näin on tapahtunut mm. Tuomelan koululla ja Jukolan päiväkodissa ja viimeisimpänä Wetterin toimitiloissa.

10 Tarkastuslautakunta on aiempina vuosina esittänyt, että käupungin palvelutuotannossa olevien kiinteistöjen peruskoijausten rahoituksen periaatteetja aikataulu mää~iteiiään,~ että asiakokonaisuudesta tehdään selkeä 1 LP~ätös. Tarkastuslautakunta toistaa edellisissä kertomuksissa tekemänsä esitykset, jotka koskevat kiinteistöjen pe ruskorjausten rahoitus-ja toteutusratkaisuja. Maanrakennusinvestoinnit Tarkastuslautakunta kiinnitti 2009 arviointikertomuksessa huomiota siihen, että maanrakennusinvestointeja tehtäessä (mm. uudet asuinalueet) alueiden viimeistely eli viheralueetja asfaltoinnit jää usein tekemättä. Tä mä viimeistelemättömien töiden rästilista on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2011 yhdyskuntalautakunnassa linjattiin, että jatkossa otetaan huomioon edellisenä vuonna rakenne tut kohteet ja tehdään viimeistelyt niin, ettei rästilista enää kasvaisi (n.3 M ). Vuosina 2011 ja 2012 alueita viimeisteltiin ohjelman mukaisesti, mukana oli myös rästilistalla olevia kohteita. Vuoden 2013 aikana kunnostettiin pelkästään rästilistalla olevia kohteita. Siitä huolimatta viimeistelemättömi en alueiden määrä ja kustannukset ovat kasvaneet. Ne olivat vuoden 2013 lopussa 5,4 M. Luvusta puuttuu Sun 2:n ja Siirintaustantien viimeistelytyöt noin 1,3 1,5 M (ovat valmistuneet viimeistelytöitä lukuun ottamat ta vuoden 2014 puolella). - Saadun tiedon mukaan kaupungin kasvu on ollut niin suurta, että käytössä olleilla investointirahoilla ei ole saatu pidettyä viimeistelemättömien alueiden rästilistaa aikaisemmalla tasolla saati pienennettyä. Tarkastuslautakunta esittää, että myös maanrakennusinvestointeihin liittyvien viimeistelemättömien alueiden osalta määritellään ja päätetään rahoituksen periaatteetja aikataulu. Henkilöstön työhyvinvointi Kaupunginhallitus hyväksyi 2009 kaupungin talouden tasapainottamista ja toiminnan tuottavuutta ja vaikutta vuutta linjaavan tuottavuusohjelman vuosille Se ohjasi kaupungin henkilöstöpoliittista päätök sentekoa erityisesti tavoiteltaessa henkilöstömenojen säästöjä. Tarkastuslautakunta totesi 2009 arviointiker tomuksessa, että vallitsevassa tilanteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön jaksamiseen. Henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia on mitattu vuosina 2010 ja Vastausaineistojen pohjalta työyh teisöjä on ohjeistettu laatimaan omat kehittämissuunnitelmansa kehitettävistä osa-alueista. Vuoden 2013 kyselyn vastausten perusteella tulokset ovat parantuneet 2010 kyselystä, työtyytyväisyys on hyvällä tasolla ja työhyvinvoinnin yleinen kehityssuunta on myönteinen. Keh ittämistarpeita on mm. työhön perehdytyksessä ja työnantajamaineen nostamisessa. Lisäksi ergonomi aan, turvallisuuteen ja työolosuhteisiin liittyvät tekijät koetaan huonommiksi kuin kunta-alalla keskimäärin. Yksittäisenä ongelmana ja uhkana useissa vastauksissa korostui työpaikkojen sisäilmaongelmat. Tarkastuslautakunta toteaa, että tutkimustulosten perusteella työhyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Lautakunta kuitenkin korostaa laadittujen kehittämissuunnitelmien toteuttamisen tär keyttä.

11 10 Tarkastuslautakunta esittää huolensa sisäilmaongelmien lisääntymisestä ja laajuudesta esittäen sa malla suosituksena tarvittavien korjaustoimenpiteiden toteutusta, jotta voidaan varmistaa lakien ja muiden säädösten edellyttämät turvalliset ja asianmukaiset toimitilat ja työolosuhteet. 4.2 Vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta annetun selvityksen ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset, yht. 31 kpl. Käsittelypykälässä todetaan, että lisäselvitys- ja täydennystekstiä ovat laatineet tilaajien, tuotannon, liikelaitos ten ja konsernipalvelujen ao. viranhaltijat. Täydennykset myös käsiteltiin lautakunnissa ja johtokunnissa, kuten tarkastuslautakunta arviointikertomuksessa esitti. Tarkastuslautakunta on käsitellyt annetut selvityksetja toteaa, että saadut selvitykset olivat sekä määrällisesti että laadullisesti parempia verrattuna aikaisempien vuosien selvityksiin. Pääosin annetuissa selvityksissä täydennettiin tilinpäätöksessä annettuja tietoja ja kerrottiin tavoitteiden toteutumasta asetettujen mittarien kautta. Tavoitteen toteutumista kuvattiin siten, että arviointi mahdollistui. Myös toteutumattomien tavoitteiden syitä oli selvitetty siten, kuin jo toimintakertomuksessa olisi tullut kertoa. Tarkastuslautakunta kiinnitti erityistä huomiota sellaisiin selvityksiin, joissa kerrottiin jatkossa tehtävistä käy tännön toimenpiteistä. Lautakunta pyrki todentamaan, onko selvityksessä ilmoitettuihin toimenpiteisiin ryhdytty käytännön tasolla. Seuraavassa on havaintoja joistakin merkittävimmistä toteutuneista, osittain toteutuneista ja toteutumatta jääneistä toimenpiteistä p1. asiat, joiden arviointi on tehty toisaalla tässä arviointikertomuksessa. Toteutuneita käytännön toimenpiteitä Aiviointikertomuksesta annettujen ilsäselvitysten käsittely Tarkastuslautakunta piti erittäin tärkeänä, että arviointikertomuksen perusteella annetut lisäselvitykset viedään lauta- ja johtokuntien päättäjille tiedoksi, koska ne koskevat valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteu tumista. Saadussa vastineessa todettiin, että tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti 2012 arviointikerto muksen edellyttämät lisäselvitykset käsitellään asianomaisissa toimielimissä. Tarkastuslautakunta on todennut, että kaikki v.2012 arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset on käsi telty kerrotun mukaisesti. Sähköinen hyvinvointikertomus Tarkastuslautakunta piti hyvinvointikertomusta niin merkittävänä asiakirjana, että se olisi syytä viedä lauta kunnan ja valtuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta oli saanut lisätietoa, että hyvinvointikertomuksen säh köinen ohjelmaversio valmistui keväällä Saadussa vastineessa todettiin, että terveydenhoitolaki velvoittaa raportoimaan valtuustolle vuosittain kunta laisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi tulee kerran valtuustokau dessa valmistella valtuustolle laajempi hyvinvointikertomus. Sähköisen hyvinvointikertomuksen pohjalta on mahdollista toteuttaa laadukkaasti sekä vuotuinen raportointi että valtuustokausittainen raportointi. Vuoden 2013 aikana luodaan edellytykset raportoinnille, joka toteutuu 2014 eteenpäin vuosittaisena raporttina lauta kunnalta valtuustolle ja 2015 laajempana valtuustokausittaisena raporttina.

12 11 Tarkastuslautakunta on todennut, että kaupungin johtoryhmä on merkinnyt tiedoksi sähköisen hy vinvointikertomuksen valmistelun ja päättänyt, että asiakirja valmistellaan kaupunginvaltuuston hyväksyttä väksi Osittain toteutuneita toimenpiteitä Oma arvio tavoitteen toteutumisesta Tarkastuslautakunta korosti arviointikertomuksessa tavoitteiden toteutumisen itsearviointia ei i omaa arviota siitä, onko tavoite saavutettu. Tilausbudjetin ja tilinpäätöksen laatimisohjeissa asiaa on painotettu. Tilinpäätöksessä vain noin puolet annetuista selvityksistä sisälsi oman arvion tavoitteen toteutumisesta. Sähköinen asiointi / rakennusluvat Vuoden 2012 arviointikertomuksesta annetussa selvityksessä kerrottiin, että sähköisen luvanhaun käyttöönot totapahtuu vuoden 2014 alusta. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä kerrottiin, että sähköisen asioinnin käyttöönot to siirtyy vuoden 2014 puolelle valtakunnallisen hankkeen viivästymisen johdosta. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan sähköinen asiointi on huhtikuussa 2014 testausvaiheessa. Toteutumatta iääneitä toimenpiteitä Toimintakertomuksen rakenne Tarkastuslautakunta esitti, että tilinpäätöskirjassa (toimintakertomuksessa) lautakuntien tavoitteiden toteutu mista kuvaavat mittarit ja niiden toteutuminen siirrettäisiin ko. tavoitteen kohdalle, kuten tilausbudjetissa ja arviointikertomuksessa on tehty. Toimenpide selkiyttäisi toimintakertomuksen lukemista varsinkin kun tavoit teiden toteutumisesta on kerrottu (ohjeen mukaisesti) mittarin kautta. Saadussa vastineessa todetaan, että tarkastuslautakunnan esitys toim intakertomuksen rakenteen muutoksesta tavoitteiden ja niiden mittaamisen osalta huomioidaan 2013 toimintakertomuksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta on todennut, että 2013 toimintakertomuksessa mittarit eivät ole mukana. Tehokas omistajapolitiikka / sairaanhoitopiirin ai(/äämät Hämeenlinnan tarkastuslautakunta totesi v arviointikertomuksessa, että erikoissairaanhoidon merkittä vät alijäämät ovat myös Hämeenlinnan kaupungin terveen taloudenpidon yksi merkittävimmistä riskeistä. Saadussa vastineessa (tetola) todetaan, että keskeinen ongelma tilanteessa on se, että kuntayhtymän omis tajaohjaus ei ole kyennyt viemään Hämeenlinnan kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa käytäntöön. Sairaanhoitopiirin tavoitteena v.2013 oli mm. Talous on kunnossa (talouden saattaminen tasapainoon siten, että kuntayhtymälle ei muodostu alijäämää, keskeiset määrärahat oikean suuruisina talousarvioon). Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan arvio tavoitteen toteutumisesta: Tavoite ei toteutunut. Tilikausi oli 8,8 M alijäämäinen. Taseen kattamaton alijäämä on huomattava 24,1 M. Kuntayhtymän talous ei ole tasapai nossa, alijäämäkehitys on ollut voimakas ja maksuvalmius on erittäin heikko. Ku ntayhtymässä on laadittu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa talouden tasapainottamisohjelma, joka ulottuu seuraaville viidelle vuodelle, vuoteen 2018 asti. Talouden tasapainottamisohjelma on muuttunut lähivuosina systemaattisesti siten, että talouden tasapainoon saamisen ajankohta on lykkääntynyt vuosittain vähintään vuodella eteenpäin. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kuntayhtymän on jäsenkuntien luottamuksen ja Kanta-Hämeen kuntien talouden tasapainon näkökulmasta sitouduttava määrätietoisesti talouden tasapai non saavuttamiseen.

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.

Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginvaltuusto Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Yleistietoa Hämeenlinnasta...

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot