PALVELUNKUVAUS / VÄHIMMÄISVAATIMUKSET HAMMASLÄÄKÄRIT OSA-ALUE C

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUNKUVAUS / VÄHIMMÄISVAATIMUKSET HAMMASLÄÄKÄRIT OSA-ALUE C"

Transkriptio

1 LIITE 1C HANKINNAN KOHDE PALVELUNKUVAUS / VÄHIMMÄISVAATIMUKSET HAMMASLÄÄKÄRIT OSA-ALUE C 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÖSTÄ Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ( asti) ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymä aloitti toimintansa Kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä alueen väestölle. Kuntayhtymän väestöpohja on n ( lukien n ) asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä kolmen kunnan alueella on n. 500 henkilöä. Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja. 2. NYKYTILAN KUVAUS Hammaslääkäripalvelu tuotetaan tällä hetkellä pääosin tilaajan omana työnä. Vuokratyövoimaa käytetään täydentämään palveluja, mikäli virkasuhteisiin ei saada työntekijöitä. 3. TAVOITETILAN KUVAUS Tilaajan tarkoituksena on turvata tilaajan hammaslääkäripalvelu hankkimalla hammaslääkärityövoimaa täydentämään tilaajan omaa palvelutuotantoa. Tavoitteena on, että palveluntuottaja tuottaa työvoimaa erityisesti avoinna oleviin vakansseihin sekä lyhyempiin ja pidempiin sijaisuuksiin. Tarkoituksena on, että toiminta on ympärivuotista ja jatkuvaa ja että palveluntuottaja järjestää jäljempänä yksilöidyt vaatimukset täyttävää palvelua tilaajan tarpeen mukaan, palveluntuottajan kapasiteetin rajoissa. Tarkoituksena on, että käytettävän työvoiman vaihtuvuus on mahdollisimman vähäistä ja että kulloinkin tilattava palvelujakso hoidetaan pääsääntöisesti yhden työntekijän toimesta. Palveluntuottajan tulee lisäksi huolehtia sijaisjärjestelyistä jäljempänä tarkemmin kuvatuin ehdoin.

2 Toiminta on tehokasta, asiakaspalvelu laadukasta ja yhteistyö palveluntuottajan ja tilaajan välillä toimii. 4. Palvelun sisällön kuvaus 4.1. Yleiskuvaus palvelusta Hankinnan kohteena on hammaslääkärityövoima (jatkossa hammaslääkäri ) tilaajan kulloisenkin tarpeen mukaan. Palvelu suoritetaan tilaajan tiloissa, sekä tilaajan laitteita ja välineitä käyttäen. Tilaajan hoitohenkilökunta avustaa palvelun tuottamisessa tilaajan noudattamien käytäntöjen mukaisesti. Palvelun tuottamiseen käytettävät tilat ja palveluajat on yksilöity alla: Nummelan terveysaseman hammashoitola, osoitteessa Nummenselkä 2, Nummela. Pappilanpellon hammashoitola, Kirkkojäreventie 3, Vihti Oinolan hammashoitola, vuoden 2012 loppuun asti, osoitteessa Koulukuja 2B, Nummi. Karkkilan hammashoitola, Huhdintie 23 25, Karkkila. Palvelua suoritetaan hammashoitoloissa niiden aukioloaikoina. Aukioloajat ovat pääsääntöisesti ma - pe klo Kerran viikossa tehtäväksi voi tulla ns. iltavuoro, jolloin työaika loppuu viimeistään klo 21. Palveluntuottajan on aloitettava palvelun tuottaminen viimeistään Tilaajalla on oikeus muuttaa esimerkiksi toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä palvelupaikkaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella. Tilaaja informoi palveluntuottajaa mahdollisesta paikanvaihdoksesta hyvissä ajoin etukäteen. Tässä palvelunkuvauksessa on ilmoitettu tämänhetkiseen tarpeeseen perustuva palveluaika, jota voidaan tilaajan tarpeen vaatiessa ja osapuolten näin sopiessa muuttaa. Palvelu suorittamisen tarkemmat kellonajat sovitaan erikseen.

3 4.2. Palvelun sisältö Hammaslääkäripalvelu toteutetaan potilaan hammaslääketieteellisen tarpeen mukaisesti ja vakiintuneita suomalaisia hoitokäytäntöjä noudattaen. Hoito on toteutettava tarkoituksenmukaisella tavalla ja yhteistyössä tilaajan kanssa. Palvelu toteutetaan tilaajan prosesseja, toimintaohjeita ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Vuokrahammaslääkärit ovat tilaajan työnjohdon alaisia. Palveluun sisältyy asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ehkäisyä tukeva terveysneuvonta hoidon edellyttämässä laajuudessa Palvelun tilaaminen Tilaaja tilaa palvelua kulloisenkin tarpeen mukaan määrittelemilleen palvelujaksoille ja palvelupisteeseen sopimuksen (liite 5A) kohdassa 5 määriteltyjä valintaperusteita ja tilausmenettelyä noudattaen Jatkohoitoon ohjaaminen Tilaaja hankkii erikoishammashoidon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä sekä ostopalveluna yksityissektorilta (suukirurgia, parodontologia). Palveluntuottaja ja tilaaja sopivat yhdessä erikoishammashoidon käytön tavoitteista, mittareista, eri diagnostisten ryhmien hoidon porrastuksesta ja lähettämiskäytännöistä, joita palveluntuottajan hammaslääkärit noudattavat. Tilaaja seuraa lähetteiden määrää raportointijärjestelmällä ja reagoi merkittäviin poikkeamiin Kirjaaminen, todistukset ja lausunnot Palveluntuottajan hammaslääkäri vastaa potilastietojen merkitsemisestä tilaajan lukuun tilaajan potilastietojärjestelmään. Merkinnät tehdään voimassaolevan lainsäädännön, alemman tasoisten ohjeiden ja suositusten sekä tilaajan ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti. Palveluntuottajan hammaslääkäri tilastoi potilaskäynnit potilastietojärjestelmään tilaajan käytäntöjen mukaisesti. Hammaslääkäri huolehtii siitä, että asiakas saa terveydentilaansa koskevan todistuksen tai lausunnon silloin, kun todistuksen tai lausunnon tarve perustuu lakiin, taikka on asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon, opiskelun tai muun vastaavan syyn kannalta välttämätöntä Varahammaslääkärijärjestelmä Palveluun ei sisälly varsinaista toimitustakuuta. Palveluntuottaja vastaa kuitenkin siitä, että sovittu, yksittäinen palvelujakso alkaa sovitusti. Jos

4 palveluntuottajan vahvistama hammaslääkäri ei jakson alkaessa tulekaan työskentelemään sovitusti, on palveluntuottajan toimitettava toinen työntekijä aloittamaan sovitun palvelujakson mukainen palvelu. Tilalle toimitettavan työntekijän myös on täytettävä kohdan 5.1 mukaiset koulutus-, pätevyys- ja kokemusvaatimukset. Mikäli palveluntuottaja ei noudata edellä mainittua ehtoa, on palveluntuottaja velvollinen maksamaan sopimuksen (liite 5A) mukaisen sopimussakon. Sen sijaan jos sovittu palvelujakso keskeytyy tilatun jakson jo alettua esimerkiksi työntekijän sairastumisen tai muun siihen rinnastettavan hyväksyttävän syyn vuoksi, ei palveluntuottajalla ole velvollisuutta toimittaa uutta hammaslääkäriä tai maksaa sopimussakkoa. 5. Henkilöstöä koskevat vaatimukset 5.1. Vaatimukset palvelua suorittavalle hammaslääkärille Palvelua suorittavalla hammaslääkärillä tulee olla vähintään hammaslääketieteen lisensiaatin koulutus ja Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviraston (Valvira) lupa toimia hammaslääkärinä kyseisessä tehtävässä palveluntuottajan työntekijänä (laillistettu hammaslääkäri). Tilaajan kanssa erikseen sovittaessa voidaan käyttää työvoimana hammaslääketieteen kandidaatteja tai käytännön palvelua suorittavia, joilla on lupa toimia tilapäisesti hammaslääkärin tehtävissä laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Hammaslääkärillä on perehtyneisyys suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään joko työkokemuksen tai koulutuksen kautta. Hammaslääkäri sitoutuu työskentelemään tilaajan toimintamallien, tietosuojaohjeiden ja työhön liittyvien turvaohjeiden mukaisesti. Palveluntuottajan työntekijät käyttävät tilaajan kulunvalvontajärjestelmää, jotta tilaaja voi varmistua palveluajan noudattamisesta. Hammaslääkäri on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asiakaspalveluun soveltuva ja hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot. Hammaslääkärillä on vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen suomenkielen taito. Hammaslääkärin on pystyttävä asioimaan potilaiden ja avustavan henkilökunnan kanssa sujuvasti suomen kielellä ja lisäksi hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Tilaajalla on oikeus haastatella äidinkieleltään muu kuin suomenkielinen hammaslääkäri kielitaitovaatimuksen toteutumisen varmistamiseksi ennen työn aloittamista.

5 5.2. Perehdyttäminen Tilaaja perehdyttää kustannuksellaan hammaslääkärin tilaajan toimintaympäristöön sopimuskauden alkaessa. Perehdyttämisen tarkemmasta sisällöstä sovitaan palveluntuottajan ja tilaajan yhteyshenkilöiden kesken. Tilaajan toimittama perehdyttäminen tapahtuu tilaajan osoittamassa paikassa, yhteisesti sovittavana aikana. Perehdyttämiseen käytettävä aika on hammaslääkärien työaikaa, jonka kustannuksista vastaa tilaaja. Palveluntuottaja vastaa hammaslääkärin potilastietojärjestelmien käyttöön perehdyttämisestä (tällä hetkellä potilastietojärjestelmänä on Winhit). Perehdyttäminen tapahtuu palveluntuottamisen alkaessa ja kun palvelua tuottava hammaslääkäri vaihtuu Koulutukset Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä kouluttamisesta ja ammattitaidon säilymisestä ja kehittymisestä. Palveluntuottajan hammaslääkärillä on oikeus osallistua tilaajan omana toimintanaan järjestämiin, tilaajan vastaavan hammaslääkärin määrittelemiin kokouksiin ja koulutuksiin. Tilaajan koulutukseen osallistuminen on työntekijän työaikaa, jonka kustannuksista vastaa tilaaja Henkilöstön rikostaustan ja ammatinharjoittamisoikeuden selvittäminen Palveluntuottaja noudattaa lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ja tarkastaa henkilöstön rikostaustan lain säännösten mukaisesti. Palveluntuottaja noudattaa lakia (559/1004) ja asetusta (564/1994) terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Palveluntuottaja tarkastaa jokaisen palveluntuotantoon osallistuvan työntekijän oikeuden harjoittaa ammattia Suomessa ennen työn tekemisen aloittamista. Palveluntuottaja merkitsee uuden työntekijän rikostaustan ja ammatin harjoittamisoikeuden selvittämisen ajankohdan ja suorittajan nimen muistioon, johon tilaajalla on oikeus tutustua tilaajan sitä pyytäessä.

Kilpailutuksen tarkoituksena on hankkia terveyskeskussairaalan osastoille lääkäripalvelu.

Kilpailutuksen tarkoituksena on hankkia terveyskeskussairaalan osastoille lääkäripalvelu. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus LIITE 1 1(5) PALVELUKUVAUS Lääkäripalvelut 1. Yleiskuva tilaajasta ja toimintayksiköstä Toimintaympäristön kuvaus Hankasalmen, Uuraisten ja Muuramen kunnat

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 30.5.2012 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1. TOIMINTAOHJE... 4 2. MÄÄRITELMÄT... 4 3. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011 Sivu 2/19 Sisältö 1. HANKINNAN KOHDE... 3 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot