Kilpailutuksen tarkoituksena on hankkia terveyskeskussairaalan osastoille lääkäripalvelu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailutuksen tarkoituksena on hankkia terveyskeskussairaalan osastoille lääkäripalvelu."

Transkriptio

1 Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus LIITE 1 1(5) PALVELUKUVAUS Lääkäripalvelut 1. Yleiskuva tilaajasta ja toimintayksiköstä Toimintaympäristön kuvaus Hankasalmen, Uuraisten ja Muuramen kunnat ovat siirtäneet yhteistoimintasopimuksella terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun Jyväskylän kaupungille. Tätä hoitamaan perustettu isäntäkuntamalliin perustuva Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on aloittanut toimintansa Sen toiminta on hallinnollisesti Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan alaista. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskussairaala toimii kolmessa eri toimipisteessä: Kyllön sairaala, jossa on kuusi osastoa (195 sairaansijaa); Palokan sairaala jossa on kolme osastoa (92 sairaansijaa) ja Muuramen kunnan alueella sijaitseva Muuramen sairaala, jossa on yksi osasto (45 sairaansijaa). Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen sairaaloissa hoidetaan pääosin lyhytaikaishoidon potilaita, joilla usealla potilaalla hoidon osana on kuntoutus. Hoidettavat potilaat ovat yli 18-vuotiaita; pääosa potilaista on iäkkäitä. Kaikilla osastoilla hoidetaan eri erikoisalojen potilaita, mutta Kyllön sairaalassa osastojen profiilit painottuvat sairausryhmittäin (osasto 1 ortopedisten leikkausten jälkeen kuntoutukseen tulevia sekä amputaatio- haavapotilaita; osasto 2 sisätauti- ja neurologisia potilaita; osasto 3 psyykkisesti oireilevia ja päihdepotilaita sekä astma- ja keuhkoahtaumatautia sairastavia potilaita; osasto 4 on infektiopainotteinen osasto; osasto 5 syöpäpotilaita; osasto 6 aivohalvauspotilaiden kuntoutus sekä geriatrisen hoidon ja opetuksen yksikkö). Kyllön osastot 1, 2, 4 ja 5 ovat 30 sairaansijan osastoja, osastolla 3 on 36 sairaansijaa ja osastolla 6 39 sairaansijaa. Palokan sairaalassa osastoilla 2 ja 3 on 40 sairaansijaa ja osastolla 1 12 sairaansijaa, Muuramen sairaalassa on 45 sairaansijaa. 2. Palvelun toteutus 2.1. Palvelun sisältö Kilpailutuksen tarkoituksena on hankkia terveyskeskussairaalan osastoille lääkäripalvelu. Yhden lääkärin osastovastuuseen kuuluu 30 sairaansijaa ja potilasvaihto voi vaihdella osastojen välillä merkittävästikin ( potilasta / kk) mitä osaltaan selittää osastojen erilaiset painotukset. Osastotoimintaa kuuluvat lääkärinkierrot, sisään otettavien potilaiden tutkiminen, diagnostiikka, reseptit ja mahdolliset lausunnot ja 1 Jyväskylän kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelut Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus

2 3. Henkilöstö Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (5) hoidon määritys, potilashoitoon liittyvät palaverit ja kotiutettaessa epikriisi ja jatkohoidon suunnittelu. Työskentely on moniammatillista ja yhteistyötaidot osastolla eri ammattiryhmien kanssa ovat keskeisiä. Kerran viikossa potilashoitoon liittyen on yhteistyöpalaveri, jossa lääkäri on puheenjohtajana. Joka toinen viikko sairaalan lääkäreillä on röntgenmeeting ja joka viikko oma meeting, jossa suunnitellaan toimintoja ja sovitaan toimintatavoista sekä on mahdollisesti koulutusta. Asiakirjamerkintöjen tulee olla ajantasaisia, jotta mahdolliset muutokset potilaan tilassa päivystysaikanakin voidaan arvioida asianmukaisesti. Työskentelevän lääkärin tulee noudattaa sovittuja toimintamalleja ja perehtyä käytössä olevaan Effica hoitotietojärjestelmään. Työaika on maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo Työskentelyyn ei sisälly päivystysvelvoitetta. Tilaaja toivoo palvelun tuottamisen alkavan sopimuksen solmimisen jälkeen. Palvelun tuottamisen on alettava kuitenkin viimeistään Lääkärien sijoittuminen ja sijoittumispaikkojen vaihtuminen Ostopalveluna terveyskeskussairaalaan työhön tuleva lääkäri tulee pääosin toimimaan yhdellä osastolla. Hänen tulee kuitenkin tarvittaessa siirtyä Tilaajan osoittamana toimimaan eri toimipisteessä. Pääosin työskentely tapahtuu joko Kyllön tai Palokan sairaalassa. 3.1.Vähimmäisvaatimukset palvelua suorittavalle lääkärille Palvelua suorittavalla lääkärillä (jatkossa: Lääkäri) tulee olla 6 vuosikurssin lääketieteen opinnot suoritetut, kuuden (6) kuukauden kokemus ja Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviraston lupa toimia lääkärinä kyseisessä tehtävässä. Lääkärillä tulee olla hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Lääkärin on pystyttävä asioimaan potilaiden ja avustavan henkilökunnan kanssa ongelmitta suomen kielellä ja lisäksi hänen on hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Lääkärin tulee perehtyä toimintaympäristöön (mm. Effica-potilastietojärjestelmä ja sen käyttö) ennen työn aloittamista. Perehdytysajalta ei makseta palvelun tuottajalle. Lääkärin on sitouduttava työskentelemään Jyväskylän terveyskeskusten dokumentoitujen toimintamallien, tietosuojaohjeiden ja työhön liittyvien turvaohjeiden mukaisesti sekä noudattaa toimivan johdon ohjeita.

3 4. Palveluntuottajan ja Tilaajan vastuut Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (5) 4.1. Palveluntuottajan vastuut Lääkäri ei ole työ- tai toimeksiantosuhteessa Tilaajaan. Palveluntuottaja vastaa Lääkärin palvelussuhteen ehdoista, työsopimuksen solmimisesta sekä palvelussuhteen ehtoihin perehdyttämisestä. Palveluntuottaja huolehtii, että Lääkärin työsopimukseen ja sitä täydentävään palvelussuhdetiedotteeseen on kirjattu mm. työntekijän yleiset velvollisuudet, työhön liittyvät salassapitovelvollisuudet, velvollisuus noudattaa tietojärjestelmien tietosuojaohjeita ja työhön liittyviä turvaohjeita. Palveluntuottaja vastaa kaikista normaaleista työnantajan velvoitteista kuten palkanmaksusta kaikkine sivukuluineen ja lomakorvauksineen. Palveluntuottaja huolehtii lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä työntekijöilleen Tilaajan vastuut Tilaaja vastaa toimintaedellytyksistä kuten tilojen, laitteiden ja koneiden kunnosta ja käyttökustannuksista ja siitä, että toimipisteessä on paikalla toiminnan ja asiallisten terveydenhuoltotoimenpiteiden toteuttamisen kannalta riittävästi koulutettua hoito- ja avustavaa henkilökuntaa. Tilaaja vastaa henkilökunnan työvälineiden hankkimisesta. Tilaaja hankkii Lääkärille asianmukaiset työvaatteet ja huolehtii niiden huollosta. Tilaajalla on Lääkäriin nähden työnjohdollinen vastuu ja Tilaaja on velvollinen huolehtimaan mm. lääkärin työntekoon liittyvästä välittömästä työn johtamisesta, työn valvonnasta ja työhön perehdyttämisestä. Perehdyttäminen tapahtuu Tilaajan tiloissa. Perehtymisajasta ei makseta Palveluntuottajalle Yhteiset vastuut Tilaaja ja palveluntuottaja vastaavat yhdessä työsuojelusta. 5. Seuranta ja raportointi Palvelun tuottaja toimittaa erillisestä pyynnöstä kuukausittain Tilaajalle seurantatiedot tehtyjen työtuntien määrästä ja kustannuksista. Muista seurantatiedoista sovitaan Tilaajan kanssa erikseen. Osapuolen yhteistyön toimivuutta ja kehittämistarpeita pyritään arvioimaan vähintään kerran toiminnan aikana järjestettävässä yhteistyötapaamisessa ja tarvittaessa useammin. 6. Vastineen antaminen muistutukseen, potilasvahinkoilmoitukseen ym. Valitus-, kantelu-, vahinko- tai vastaavassa tilanteessa palveluntuottajan tulee huolehtia viipymättä asian selvittämisestä sekä laatia kirjallinen selvitys Tilaajalle.

4 Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (5) Lääkärille on annettava mahdollisuus antaa kirjallinen vastine tämän toimintaan kohdistuvasta kirjallisesta muistutuksesta, potilasvahinkoilmoituksesta, kantelusta, korvausvaatimuksesta ja muista vastaavista vaatimuksista. Lääkärin antamat selvitykset ja vastineet osoitetaan aina Tilaajan nimeämälle terveydenhuollon vastaavalle johtajalle tai muulle osoitetulle työyksikön vastuuhenkilölle, jonka tehtävänä on lopullisen vastineen antaminen. 7. Henkilö- ja potilastietojen käsittely sopimuskauden aikana ja sen päätyttyä Vastuu rekisteripidosta ja tietosuojan huolehtimisesta on Tilaajalla. Palvelun tuottajan lääkäri laatii hoidosta määräysten mukaiset potilas- ja muut asiakirjat ja käyttää tällöin Tilaajan potilastietojärjestelmiä Tilaajan ohjeiden mukaisesti. Palvelun tuottajan lääkäri on etukäteen perehtynyt käytettävään potilastietojärjestelmään. Mikäli Palvelun tuottajan lääkärille tulee työvuoron aikana potilas, jolle oletettavasti joudutaan laatimaan myöhemmin virallinen lääkärinlausunto tai vastaava, tulee Palvelun tuottajan lääkärin laatia asianmukaiset merkinnät asiakirjoihin myöhemmin tehtävää lausuntoa varten. Henkilö- ja potilastietoihin ja muuhun hoitoon liittyvään materiaaliin ja tietoihin sovelletaan mitä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007), henkilötietolaissa (523/1999) sekä laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) säädetään (Kts. JYSE 20 luku, jossa säädetään samasta asiasta). Palveluntuottaja vastaa siitä, että Lääkäri huolehtii potilaiden henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuudesta kaikessa toiminnassaan. Potilastiedot ovat salassa pidettävää tietoa, eikä niitä saa luovuttaa tai muutoin ilmaista sivullisille ilman laissa säädettyä perustetta taikka käyttää muutoinkaan muuhun kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Tiedon antamista koskeva päätös on tehtävä silloin, kun tiedon saanti evätään tai jos asianosaiselle annetaan toista henkilöä koskevia salassa pidettäviä tietoja ilman tämän suostumusta. Tämän tiedon antamisesta, myös siltä osin, kun ne ovat Palveluntuottajan hallussa, päättää Tilaajan yksikön esimies. Jollei asiakirja tai tiedon antaminen pyytäjälle edellytä päätöksen tekemistä, sen antaa Lääkäri. Kaikki edellä mainittu potilas- ja henkilötietoja koskeva on voimassa myös Sopimuksen voimassaoloajan jälkeen. 8. Kyllön, Palokan ja Muuramen sairaaloiden sijaintitiedot Kyllön sairaala Keskussairaalantie 20, Jyväskylä

5 Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (5) Palokan sairaala Ritopohjantie 25, Palokka Muuramen sairaala Virastotie 10, Muurame

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN

LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN LÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN 1. Sopijapuolet Ostaja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä,, 60800 Ilmajoki. Y-tunnus: 2220682-7 Yhteyshenkilö: Sopimusasioissa kuntayhtymän johtaja tai hankinta- ja taloussuunnittelija

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA LIITE 4 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKÄRIPALVELUJEN HANKINNASTA 1. Sopijapuolet Tilaaja: Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Y-tunnus Palveluntuottaja: Nimi Yhteystiedot Y-tunnus 2.

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto

Palvelusetelin toimintaohje. Suun terveydenhuolto Palvelusetelin toimintaohje Suun terveydenhuolto 30.5.2012 Sisällys I TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 1. TOIMINTAOHJE... 4 2. MÄÄRITELMÄT... 4 3. KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4. PALVELUSETELIN MYÖNTÄJÄN RIIPPUMATTOMUUS...

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki )

Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) 1 SOPIMUS HENKILÖVUOKRAUSTA KOSKEVASTA YHTEISTYÖSTÄ 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Tilaaja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit (jäljempänä myös Kaupunki ) Tuottaja Seure Henkilöstöpalvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015

SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1 NAANTALIN KAUPUNKI SOPIMUS HAMMASHUOLLON PERUSHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA NAANTALIN KAUPUNGIN YLI 18-VUOTIAILLE ASIAKKAILLE 1.1.2014-31.12.2015 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde Naantalin kaupunki

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI REKISTERISELOSTE/ 1(6) REKISTERINPITÄJÄ Nimi Terveystalo - konserni Osoite Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI Puhelin 030 633 11 POTILASREKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot