SSosTe Sosiaali- ja terveyslautakunta :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSosTe Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12 2012 306:"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Osallistuminen Väli-Suomen "Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä" Sos II-hankkeeseen Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kunnan osahankkeen kautta Deltagande i Mellersta Finlands Sos II projekt "Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä" via delprojektetet i Mellersta Österbotten och Kronoby 1258/02/05/02/2012 SosTe 8 SSosTe Sosiaali- ja terveyslautakunta : Valmistelijat: kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Paananen, puh ja kehittämisjohtaja Tuija Tuorila, puh Keski-Pohjanmaalla on toteutettu PaKaste (Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut - kehittämisrakenne ja toimintamalli -hanke)- hankkeen Nuppu-osahankkeen kehittämistoimintaa. Hanke sai jatkorahoituksen ajalle 10/ /2013. Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisen perhekeskuksen sekä sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikan toimintamallin rakentaminen ja juurruttaminen. Jatkohankkeessa (Nuppu2) on lisäksi uutena kehittämisen kohteena ollut Keski-Pohjanmaan aikuissosiaalityön kehittäminen. Nuppu2 -hankkeessa on aikuissosiaalityön kehittämisen painopisteenä ollut: - aikuissosiaalityön palveluprosessien selkeyttäminen ja mallintaminen - dokumentoinnin ja tiedontuotannon kehittäminen - asiakkaiden osallisuuden edistäminen Aikuissosiaalityötä ei ole aiemmin kehitetty Keski-Pohjanmaalla kehittämishankkeiden avulla, ja nyt työssä on päästy vasta alkuun. Peruspalveluliikelaitos Jytan, Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen sekä Kruunupyyn sosiaalityöstä vastaavat ovat yhdessä todenneet, että aikuissosiaalityön kehittämiselle tarvitaan jatkoa, mutta Nuppu2 - hanke ei voi enää saada jatkorahoitusta. Nuppu -hankkeessa ovat rahoittajina olleet kaikki maakunnan kunnat (Kokkola ja peruspalveluliikelaitos Jyta). Kruunupyyn kunta ei ole osallistunut Nuppu-hankkeeseen, mutta johtavat viranhaltijat ovat todenneet, että on tarvetta kehittää myös Kruunupyyn aikuissosiaalityötä. Väli-Suomen Kaste-alueella toimii Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä SOS -hanke ( ), jossa kehitetään aikuisten parissa tehtävää sosiaalityötä noin 30 kunnassa neljän maakunnan alueella. Osahankkeita on yhteensä neljä, ja niistä yhden muodostaa Tampere. Aikuissosiaalityön kehittämistä pyritään jatkamaan Väli-Suomen Kaste-alueella SOS II -hankkeella, jolle haetaan Kaste-rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä mennessä. Uudessa hankekokonaisuudessa on mukana neljä alueellista osahanketta se-

2 kä hankekonsortion yhteisten toimintojen osio (hallinto, johto, talous, kehittämisalueiden koordinointi, verkostojen koordinointi, viestintä, arvioinnin tuki). Hankkeen maakunnallisten osahankkeiden valmistelusta ovat vastanneet sosiaalialan osaamiskeskukset. Koko hankkeen yhteisen suunnitelman ja rahoitushakemuksen kokoamisesta vastaa nykyisen SOS-hankkeen projektijohtaja Päivi Krook. Yhteinen hanke- suunnitelma valmistuu myöhemmin joulukuun aikana. Keski-Pohjanmaa kuuluu Pohjois-Suomen Kaste-alueeseen, mutta se voi silti osallistua muiden Kaste-alueiden kehittämishankkeisiin, sillä aluerajat eivät ole sitovia. Kruunupyyn kunta puolestaan kuuluu Väli-Suomen Kaste-alueeseen. SOS II- hankkeen toteutusaika on ja hankekokonaisuuden kokonaiskustannukset ovat noin 1,5-2 milj.. Hankkeessa on kolme toiminta-linjaa, joita kehittämistyöhön osallistuvat alueet painottavat kehittämistoiminnassaan alueellisten tarpeiden pohjalta. Alla olevassa taulukossa on kuvattuna SOS II -hankkeen toimintalinjat, joita Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kunnan aikuissosiaalityön kehittäminen tukee. Toimintalinja 1 1 A Osallisuus ja osallisuutta edistävät käytännöt 1 B Aktivoivat ja kuntouttavat menetelmät (esim. sosiaalinen kuntoutus) Asiakassegmentit ja niiden mukaisten toimintojen määrittely Toimintalinja 2 2 A Palveluprosessien kehittäminen ja palveluverkoston tehtävien ja vastuiden määrittely 2 B Aikuissosiaalityön ammattija tehtävärakenteet Toimintalinja 3 3 A Tietotuotanto ja tuotetun tiedon hyödyntäminen sosiaalityössä 3 B Rakenteellinen sosiaalityö Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyn kunnassa on kehittämistyön painopisteiksi valittu aikuissosiaa-lityön ammatti- ja tehtävä- rakenteiden selkiyttäminen ja kuvaaminen, työparityöskentelyn kehittä-minen sekä toimeentulotukiasiakkaiden parissa tehtävän sosiaalityön vahvistaminen sekä osaamisen kehittäminen. Asiakasryhminä painotetaan uusia toimeentulotukiasiakkaita, maahanmuuttajia sekä pitkään toimeentulotukea saaneita. Lisäksi tavoitteena on kehittää aikuissosiaalityön rajapinnoilla tehtävää yhteistyötä esimerkiksi lastensuojelun ja päihdehuollon kanssa.

3 Tietotuotanto ja tuotetun tiedon hyödyntäminen osiossa kehitetään aikuissosiaalityön osuutta sähköisessä hyvinvointikertomuksessa ja selvitetään mahdollisuutta osallistua THL:n aikuissosiaalityön vaikuttavuustutkimukseen. Koko kehittämistyötä ohjaava tavoite on asiakkaiden osallisuuden lisääminen esimerkiksi henkilökohtaista palvelua, tiedottamista ja asiakaskehittäjätoimintaa kehittämällä. Edelleen tavoitteena on juurruttaa käytäntöön Nuppu2- hankkeen aikana mallinnettuja ja kehitettyjä palveluprosesseja -aktivointi- prosessi, kuntouttavan työtoiminnan prosessi ja toimeentulotuki- prosessi. Tavoitteena on myös Nuppu 2 hankkeen aikana määriteltyjen kuntouttavan työtoiminnan asiakassegmentoinnin ja arvioinnin sekä dokumentointimallien käytäntöön juurruttaminen. Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä vuonna 2015 on saavutettu seuraavia tuloksia: 1) Palveluprosessit ovat kehittyneet Kuntakohtaisesti mallinnetut ja kehitetyt palveluprosessit ovat juurtuneet aikuissosiaalityössä Aikuissosiaalityössä on käytössä uusia menetelmiä Suunnitelmallisuus ja yksilöllisyys aikuissosiaalityössä on parantunut 2) Ammatti- ja tehtävärakenteet ovat selkiytyneet Aikuisosiaalityössä on selkeät, kirjatut tehtävänkuvat Yhteistyöverkoston tietoisuus ajantasaisesta lainsäädännöstä sekä toimivaksi koetuista käytännöistä on kasvanut Asiakkaan tietoisuus mahdollisista palveluista, etuuksista, tuista ja oikeuksista on parantunut 3) Kuntouttava työote on vahvistunut Kuntouttavan työtoiminnan käytäntöihin on juurtunut tavoitemäärittelyt ja arviointi Asiakas itse arvioi palvelujärjestelmältä saamansa tuen/palvelun merkityksen tilanteeseensa Keski-Pohjanmaan ja kruunupyyn kunnan osahankkeen kustannusarvio on ja koko hankekonsortion yhteisen osion kustannusarvio on n Näistä laskettu Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien omarahoitusosuus on yhteensä (osahankkeen omarahoitusosuus väkilukuun suhteutettu yhteisen osion omarahoitusosuus 7600 ). Hanketyöhön saatava Kaste-rahoitus on maksimissaan 75 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuus (25 %) jaetaan osahankkeen toimijoiden kesken väestömäärään suhteutettuna. Alla olevassa taulukossa on eriteltynä peruspalveluliikelaitos Jytan, Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan omavastuukulut. Osahankkeen omavastuu Osahankkeen Hankehallinnon KAIKKI

4 osuuksien jako suhteessä väestöön Peruspalveluliikelaitos Jyta Kokkola Kruunupyy omavastuukulut yht. (konsortion) kulut KULUT YHT YHTEENSÄ KULUT LIITE A 306 Kehittämishankkeen budjetti Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 osallistua "Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä" SOS II hankkeeseen Keski-Pohjanmaan osahankkeen kautta ajalla , jos hanke saa Sosiaalija terveysministeriön Kaste-rahoitusta, 2 että Kokkolan kaupunki osallistuu SOS II-hankkeeseen enintään euron kuntaosuudella hankkeen keston aikana, edellyttäen, että hankkeelle myönnetään valtionavustusta, 3 toimia Keski-Pohjanmaan osahankkeen hallinnoijana 4 pyytää ruotsinkieliseltä jaostolta lausunnon Kruunupyyn osallistumisen tarkoituksen mukaisuudesta 5 merkitä tiedoksi, että Jyta on ilmoittanut osallistuvansa hankkeeseen. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-5. Ruotsinkielinen jaosto : Sotejohtaja Päätös Ruotsinkielinen jaosto päättää todeta että on tarkoituksenmukaisinta että Kruunupyyn sosiaalipalvelut osallistuu kehittämishankkeeseen Kaste-Lastensuojeluhanke ajalla Ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä päätösesityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotejohtaja Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ruotsinkielisen jaoston päätösesityksen, jolla Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut eivät osallistu Väli-Suomen Sos II-hankkeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen Soh 306 Social- och hälsovårdsnämnden : Beredning; socialarbetare (utvecklare) Marja Paananen, tfn och utvecklingsdirektör Tuija Tuorila, tfn

5 I Mellersta Österbotten har man utfört utvecklingsarbete genom delprojektet Nuppu inom ramen för projektet PaKaste (Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut - kehittämisrakenne ja toimintamalli -hanke). Projektet beviljades fortsatt finansiering för tiden 10/ /2013. Målet med projektet är att bygga upp och implementera ett familjecenter i Mellersta Österbotten och införa en handlingsmodell med en undervisnings- och forskningsklinik inom det sociala området. Ett nytt utvecklingsobjekt för det fortsatta projektet (Nuppu2) har dessutom varit att utveckla det sociala arbetet för vuxna i Mellersta Österbotten. Vid utvecklingen av det sociala arbetet för vuxna har man inom projektet Nuppu2 prioriterat: att förtydliga och modellera serviceprocesserna för det sociala arbetet för vuxna att utveckla dokumentation och informationsproduktion att främja klienternas delaktighet. Det sociala arbetet för vuxna har tidigare inte utvecklats i Mellersta Österbotten med hjälp av något utvecklingsprojekt. Nu har utvecklingsarbetet precis inletts. De ansvariga för basserviceaffärsverket Peruspalveluliikelaitos Jyta, social- och hälsovårdsväsendet i Karleby stad och det sociala arbetet i Kronoby kommun har i samråd konstaterat att det sociala arbetet för vuxna ytterligare bör utvecklas. Det går dock inte längre att få fortsatt finansiering för Nuppu2. Alla kommunerna i landskapet (Karleby och Jyta) har deltagit i finansieringen av projektet Nuppu. Kronoby kommun har inte deltagit i projektet Nuppu men de ledande tjänsteinnehavarna har konstaterat att det finns ett behov av att utveckla det sociala arbetet för vuxna också i Kronoby. I Kaste-området i Mellanfinland pågår projektet Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä SOS hanke ( ). Genom projektet utvecklar man det sociala arbetet som utförs för vuxna i ca 30 kommuner i ett område som består av fyra landskap. Antalet delprojekt uppgår till fyra och ett av dem bildas av Tammerfors. Avsikten är att utvecklingen av det sociala arbetet för vuxna fortsätter genom ett projekt, d.v.s. SOS II, i Kaste-området i Mellanfinland. Finansiering via Kaste söks hos social- och hälsovårdsministeriet senast den 31 december I det nya projektkomplexet deltar fyra regionala delprojekt och en enhet som svarar för den gemensamma verksamheten inom projektkonsortiet (förvaltning, ledning, ekonomi, samordning av utvecklingsområden, samordning av nätverk, kommunikation, stöd för utvärdering). Kompetenscentrumen för det sociala området har ansvarat för beredningen av delprojekten i landskapen. Päivi Krook som är projektledare för det nuvarande SOS-projektet svarar för sammanställningen av den gemensamma planen och finansieringsansökan för hela projektet. Den gemensamma projektplanen färdigställs senare i december. Mellersta Österbotten hör till Norra Finlands Kaste-område men kan trots allt delta i utvecklingsprojekt som genomförs i de övriga Kaste-områdena eftersom områdesgränserna inte är bindande. Kronoby

6 kommun hör däremot till Mellanfinlands Kaste-område. Projektet SOS II genomförs under tiden och totalkostnaderna för projektkomplexet uppgår till ca 1,5 2 miljoner euro. Projektet genomsyras av tre riktlinjer för verksamheten och de olika områdena som deltar i utvecklingsarbetet betonar dem i utvecklingsverksamheten utifrån de behov som finns i områdena. Av tabellen nedan framgår de riktlinjer inom projektet SOS II vilka Mellersta Österbotten och Kronoby kommun stödjer. Riktlinje för verksamheten 1 Riktlinje för verksamheten 2 1 A Delaktighet och praxis som stödjer delaktigheten 2 A Utveckling av serviceprocesserna och definition av servicenätverkets uppgifter och ansvar 1 B Aktiverande och rehabiliterande metoder (t.ex. social rehabilitering) Klientsegment och defini tion av verksamhetsformer enligt dem 2 B Yrkes- och uppgiftsstrukturer för det sociala arbetet för vuxna Riktlinje för verksamheten 3 3 A Informations-produktion och utnyttjande av den producerade informationen i det sociala arbetet 3 B Strukturellt socialt arbete Mellersta Österbotten och Kronoby kommun har i utvecklingsarbetet valt att lägga vikt vid att förtydliga och beskriva yrkes- och uppgiftsstrukturerna för det sociala arbetet, utveckla arbetet som utförs parvis och stärka arbetet som utförs bland utkomststödsklienter. De klientgrupper som prioriteras är nya utkomststödsklienter, invandrare och långvariga utkomststödsklienter. Målet är dessutom att utveckla det samarbete som utförs på de kontaktytor som det sociala arbetet för vuxna har, exempelvis det samarbete som görs med barnskyddet och missbrukarvården. Inom delområdet informationsproduktion och utnyttjande av den producerade informationen utvecklas delen som omfattar det sociala arbetet i välfärdsberättelsen. Dessutom utreds möjligheten att delta i THL:s forskning om genomslagskraften hos det sociala arbetet för vuxna. Utvecklingsarbetet i sin helhet styrs av målet att öka klienternas delaktighet genom att utveckla individuella tjänster, information och verksamhet med klienter som är delaktiga i utvecklingen av verk-

7 samheten. Målet är ytterligare att omsätta de serviceprocesser som har modellerats och utvecklats under projektet Nuppu2 (aktiveringsprocess, process för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och utkomststödsprocess). Målet är också att implementera den klientsegmentering och utvärdering av arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte och de dokumentmallar vilka har fastställts via projektet Nuppu2. Målet är att följande resultat nås före utgången av 2015: 1) Serviceprocesserna har utvecklats Kommunspecifikt modellerade och utvecklade serviceprocesser har implementerats inom det sociala arbetet för vuxna. Inom det sociala arbetet för vuxna används nya metoder. Planenligheten och individualiteten inom det sociala arbetet för vuxna har förbättrats. 2) Yrkes- och uppgiftsstrukturerna har blivit tydligare Inom det sociala arbetet för vuxna finns tydliga och dokumenterade uppgiftsbeskrivningar. Samarbetsnätverkets kännedom om den aktuella lagstiftningen och beprövad praxis har ökat. Klienternas kännedom om tillgängliga tjänster, förmåner, understöd och rättigheter har förbättrats. 3) Det rehabiliterande arbetssättet har ökat I arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte har implementerats måldefinitioner och utvärdering. Klienten bedömer själv betydelsen av stödet/tjänsterna som han eller hon har fått via servicesystemet i den aktuella livssituationen. Kostnadskalkylen för delprojektet för Mellersta Österbotten och Kronoby kommun uppgår till euro och kostnadskalkylen för den gemensamma delen för hela projektkonsortiet uppgår till ca euro. Utifrån de här har självfinansieringsandelen för Mellersta Österbotten och Kronoby kommun beräknats uppgå till euro (självfinansieringsandelen för delprojektet självfinansieringsandelen för den gemensamma delen i proportion till folkmängden 7600 euro). Den Kaste-finansiering som kan fås för projektarbetet uppgår till maximalt 75 procent av totalkostnaderna. Självfinansieringsandelen (25 procent) fördelas mellan aktörerna för de olika delprojekten i proportion till folkmängden. Av tabellen nedan framgår en specifikation av självriskskostnaderna för basserviceaffärsverket Peruspalveluliikelaitos Jyta, Karleby stad och Kronoby kommun. Fördelning av självfinansieringsandelar i proportion till folkmängden Självrisk-kostnader för delprojektet tot. Kostnader för projekt-förvaltning (konsortium) ALLA KOST- NADER TOT.

8 Basserviceaffärsverket Peruspalveluliikelaitos Jyta Karleby Kronoby KOSTNADER TOTALT BILAGA A 306 Budget för utvecklingsprojektet Soc.o.h.direktören Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 delta i SOS II projektet "Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä" via delprojektet i Mellersta Österbotten under tiden , ifall projektet får Kastefinansiering av Social- och hälsovårdsministeriet, 2 att Karleby stad deltar i SOS II projektet med en kommunandel på högst euro under den tid som projektet pågår, under förutsättning att projektet beviljas statsbidrag, 3 fungera som förvaltare av delprojektet i Mellersta Österbotten 4 begära utlåtande av svenska sektionen om det är ändamålsenligt att Kronoby deltar 5 anteckna till kännedom att Jyta har meddelat att de deltar i projektet. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-5 i beslutsförslaget. Svenska sektionen Soc.o.h.direktören Beslut Svenska sektionen beslutar konstatera att det är mest ändamålsenligt att socialservicen i Kronoby deltar i utvecklingspro jektet för Kaste-Barnskyddsprojektet under tiden Svenska sektionen beslöt godkänna beslutsförslaget. Social- och hälsovårdsnämnden Soc.o.h.direktören Beslut Social- och hälsovårdsnämnden besluter godkänna svenska sektionens förslag enligt vilket social- och hälsovårdsservicen i Kronoby inte deltar i Mellersta Finlands Sos II projekt. Social- och hälsovårdsnämnden godkände beslutsförslaget.

Sosiaali- ja terveyslautakunta /02/05/02/2012

Sosiaali- ja terveyslautakunta /02/05/02/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 306 12.12.2012 Osallistuminen Väli-Suomen "Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä" Sos II-hankkeeseen Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kunnan osahankkeen kautta Deltagande

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta/ Lag om ändring av lagen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Ilmajoen Kestikartano

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1. Ilmajoen Kestikartano ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 11.12.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoen Kestikartano Löppönen Markku,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Pöytäkirja Protokoll Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali, Pohjoisesplanadi 11-13

Pöytäkirja Protokoll Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali, Pohjoisesplanadi 11-13 6/2016 Kokousaika klo 14:00 15:47 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Jäsenet Muut Rantala, Marcus kaksikielisyystoimikunnan puheenjohtaja Berner, Mikael (pöytäkirjantarkastaja)

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare?

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Pia Vähäkangas, Muutosagentti, förändringsagent 17.11.2016 Pia Vähäkangas 1 Pohjanmaan maakunta Landskapet Österbotten 17.11.2016 Pia Vähäkangas 2 Yhteen sovitettu

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 15 06.03.2017 63 14.03.2017 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Utlåtande

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Teerijärven eläkeläiskotiyhdistyksen hanke / lapsiperheiden kotipalvelu Terjärv Pensionärshemsförenings projekt / hemservice för barnfamiljer

Teerijärven eläkeläiskotiyhdistyksen hanke / lapsiperheiden kotipalvelu Terjärv Pensionärshemsförenings projekt / hemservice för barnfamiljer Sosiaali- ja terveyslautakunta 185 05.11.2014 Teerijärven eläkeläiskotiyhdistyksen hanke / lapsiperheiden kotipalvelu Terjärv Pensionärshemsförenings projekt / hemservice för barnfamiljer 768/05/02/02/2014

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 169/2007 vp Suomenkielisten televisio-ohjelmien näkyvyys Ruotsissa Eduskunnan puhemiehelle Hallituksen vuosien 2008 2011 menokehyksestä annetussa liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli PaKaste

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli PaKaste Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli PaKaste OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 7/2010 Aika: 10.11.10 klo 13-15 Paikka: Kokkolan kaupungintalo, kokoushuone Minerva

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 213 16.12.2014 1011/05/02/16/2014. SosTe 213. Valmistelija; palvelujohtaja Seppo Mattila puh.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 213 16.12.2014 1011/05/02/16/2014. SosTe 213. Valmistelija; palvelujohtaja Seppo Mattila puh. Sosiaali- ja terveyslautakunta 213 16.12.2014 Kuntainfo 6/2014: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2015 - Kommuninfo 6/2014: Beloppet på underhållsbidrag och underhållsstöd stiger fr.o.m.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2007 vp Ikäihmisten palvelujen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Ikäihmisten palvelujen tarve kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry on kansanedustajille

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 171 29.05.2012 203 05.06.2012 Alueellinen KUUMA-kuntien yleissivistävän koulutuksen TVT-kehittämishanke yhteistyössä Kuntien Tiera Oy:n kanssa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 614/2013 vp Kotkaniemi-museon kulttuurihistoriallisen perinnön turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseon Kotkaniemen tulevaisuus on uhattuna: opetus-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1192/2013 vp Osallistavan sosiaaliturvan käyttöönotto Eduskunnan puhemiehelle Alkusyksyllä 2013 käytiin julkista keskustelua sosiaaliturvasta ja sen mahdollisesta vastikkeellisuudesta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenne Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamallien juurruttaminen Pohjoisen alueen Kaste PaKaste II (jatkohanke) 1.10.2011 31.10.2013 Lappi, SaKaste, Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 207 18.11.2015 928/02.08.00/2015

Sosiaali- ja terveyslautakunta 207 18.11.2015 928/02.08.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 207 18.11.2015 Etälääkäripalvelun hankinta kotihoitoon ja tehostetun palveluasumisen yksikköön - Upphandling av fjärrläkarservice till hemvården och till en enhet för effektiverat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 906/2012 vp Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutus käynnistettiin Suomessa pari vuotta sitten. Antamalla rajoitettu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1224/2002 vp Kittilän kunnan terveyskeskuksen ja vuodeosaston saneeraus Eduskunnan puhemiehelle Kittilän kunnan terveyskeskus ja sen vuodeosasto ovat siinä kunnossa, että ne vaativat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 928/2005 vp Kouluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Eduskunnan puhemiehelle Hyvällä ja kattavalla kouluterveydenhuollolla on todistetusti suuri merkitys lasten ja nuorten terveen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 426/2007 vp Isännöitsijän pätevyyden valvonta Eduskunnan puhemiehelle Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja, jonka tärkein tehtävä on johtaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 213/2012 vp Eturauhassyövän hoito ja seulonta Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Eturauhassyöpä on yleinen tauti suomalaisilla miehillä. Ikä on kuitenkin suuri tekijä siinä vaiheessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Toiminta-avustukset tanssin aluekeskustoimintaan Verksamhetsbidrag för verksamheten i regionala danscentra

Toiminta-avustukset tanssin aluekeskustoimintaan Verksamhetsbidrag för verksamheten i regionala danscentra Hakaniemenranta 6 PL 1001, 00531 Helsinki Hagnäskajen 6 PB 1001, 00531 Helsingfors Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Toiminta-avustukset tanssin aluekeskustoimintaan Verksamhetsbidrag för verksamheten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 198/2008 vp Ensihoidon tietojärjestelmän laajennushanke Eduskunnan puhemiehelle Helsingin alueella on otettu valtioneuvoston periaatepäätöksen (siirtyminen sähköiseen potilaskertomukseen)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 15 06.03.2017 Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Begäran om utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot