SSosTe Sosiaali- ja terveyslautakunta :

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSosTe Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12 2012 306:"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Osallistuminen Väli-Suomen "Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä" Sos II-hankkeeseen Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kunnan osahankkeen kautta Deltagande i Mellersta Finlands Sos II projekt "Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä" via delprojektetet i Mellersta Österbotten och Kronoby 1258/02/05/02/2012 SosTe 8 SSosTe Sosiaali- ja terveyslautakunta : Valmistelijat: kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Paananen, puh ja kehittämisjohtaja Tuija Tuorila, puh Keski-Pohjanmaalla on toteutettu PaKaste (Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut - kehittämisrakenne ja toimintamalli -hanke)- hankkeen Nuppu-osahankkeen kehittämistoimintaa. Hanke sai jatkorahoituksen ajalle 10/ /2013. Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisen perhekeskuksen sekä sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikan toimintamallin rakentaminen ja juurruttaminen. Jatkohankkeessa (Nuppu2) on lisäksi uutena kehittämisen kohteena ollut Keski-Pohjanmaan aikuissosiaalityön kehittäminen. Nuppu2 -hankkeessa on aikuissosiaalityön kehittämisen painopisteenä ollut: - aikuissosiaalityön palveluprosessien selkeyttäminen ja mallintaminen - dokumentoinnin ja tiedontuotannon kehittäminen - asiakkaiden osallisuuden edistäminen Aikuissosiaalityötä ei ole aiemmin kehitetty Keski-Pohjanmaalla kehittämishankkeiden avulla, ja nyt työssä on päästy vasta alkuun. Peruspalveluliikelaitos Jytan, Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen sekä Kruunupyyn sosiaalityöstä vastaavat ovat yhdessä todenneet, että aikuissosiaalityön kehittämiselle tarvitaan jatkoa, mutta Nuppu2 - hanke ei voi enää saada jatkorahoitusta. Nuppu -hankkeessa ovat rahoittajina olleet kaikki maakunnan kunnat (Kokkola ja peruspalveluliikelaitos Jyta). Kruunupyyn kunta ei ole osallistunut Nuppu-hankkeeseen, mutta johtavat viranhaltijat ovat todenneet, että on tarvetta kehittää myös Kruunupyyn aikuissosiaalityötä. Väli-Suomen Kaste-alueella toimii Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä SOS -hanke ( ), jossa kehitetään aikuisten parissa tehtävää sosiaalityötä noin 30 kunnassa neljän maakunnan alueella. Osahankkeita on yhteensä neljä, ja niistä yhden muodostaa Tampere. Aikuissosiaalityön kehittämistä pyritään jatkamaan Väli-Suomen Kaste-alueella SOS II -hankkeella, jolle haetaan Kaste-rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä mennessä. Uudessa hankekokonaisuudessa on mukana neljä alueellista osahanketta se-

2 kä hankekonsortion yhteisten toimintojen osio (hallinto, johto, talous, kehittämisalueiden koordinointi, verkostojen koordinointi, viestintä, arvioinnin tuki). Hankkeen maakunnallisten osahankkeiden valmistelusta ovat vastanneet sosiaalialan osaamiskeskukset. Koko hankkeen yhteisen suunnitelman ja rahoitushakemuksen kokoamisesta vastaa nykyisen SOS-hankkeen projektijohtaja Päivi Krook. Yhteinen hanke- suunnitelma valmistuu myöhemmin joulukuun aikana. Keski-Pohjanmaa kuuluu Pohjois-Suomen Kaste-alueeseen, mutta se voi silti osallistua muiden Kaste-alueiden kehittämishankkeisiin, sillä aluerajat eivät ole sitovia. Kruunupyyn kunta puolestaan kuuluu Väli-Suomen Kaste-alueeseen. SOS II- hankkeen toteutusaika on ja hankekokonaisuuden kokonaiskustannukset ovat noin 1,5-2 milj.. Hankkeessa on kolme toiminta-linjaa, joita kehittämistyöhön osallistuvat alueet painottavat kehittämistoiminnassaan alueellisten tarpeiden pohjalta. Alla olevassa taulukossa on kuvattuna SOS II -hankkeen toimintalinjat, joita Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kunnan aikuissosiaalityön kehittäminen tukee. Toimintalinja 1 1 A Osallisuus ja osallisuutta edistävät käytännöt 1 B Aktivoivat ja kuntouttavat menetelmät (esim. sosiaalinen kuntoutus) Asiakassegmentit ja niiden mukaisten toimintojen määrittely Toimintalinja 2 2 A Palveluprosessien kehittäminen ja palveluverkoston tehtävien ja vastuiden määrittely 2 B Aikuissosiaalityön ammattija tehtävärakenteet Toimintalinja 3 3 A Tietotuotanto ja tuotetun tiedon hyödyntäminen sosiaalityössä 3 B Rakenteellinen sosiaalityö Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyn kunnassa on kehittämistyön painopisteiksi valittu aikuissosiaa-lityön ammatti- ja tehtävä- rakenteiden selkiyttäminen ja kuvaaminen, työparityöskentelyn kehittä-minen sekä toimeentulotukiasiakkaiden parissa tehtävän sosiaalityön vahvistaminen sekä osaamisen kehittäminen. Asiakasryhminä painotetaan uusia toimeentulotukiasiakkaita, maahanmuuttajia sekä pitkään toimeentulotukea saaneita. Lisäksi tavoitteena on kehittää aikuissosiaalityön rajapinnoilla tehtävää yhteistyötä esimerkiksi lastensuojelun ja päihdehuollon kanssa.

3 Tietotuotanto ja tuotetun tiedon hyödyntäminen osiossa kehitetään aikuissosiaalityön osuutta sähköisessä hyvinvointikertomuksessa ja selvitetään mahdollisuutta osallistua THL:n aikuissosiaalityön vaikuttavuustutkimukseen. Koko kehittämistyötä ohjaava tavoite on asiakkaiden osallisuuden lisääminen esimerkiksi henkilökohtaista palvelua, tiedottamista ja asiakaskehittäjätoimintaa kehittämällä. Edelleen tavoitteena on juurruttaa käytäntöön Nuppu2- hankkeen aikana mallinnettuja ja kehitettyjä palveluprosesseja -aktivointi- prosessi, kuntouttavan työtoiminnan prosessi ja toimeentulotuki- prosessi. Tavoitteena on myös Nuppu 2 hankkeen aikana määriteltyjen kuntouttavan työtoiminnan asiakassegmentoinnin ja arvioinnin sekä dokumentointimallien käytäntöön juurruttaminen. Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä vuonna 2015 on saavutettu seuraavia tuloksia: 1) Palveluprosessit ovat kehittyneet Kuntakohtaisesti mallinnetut ja kehitetyt palveluprosessit ovat juurtuneet aikuissosiaalityössä Aikuissosiaalityössä on käytössä uusia menetelmiä Suunnitelmallisuus ja yksilöllisyys aikuissosiaalityössä on parantunut 2) Ammatti- ja tehtävärakenteet ovat selkiytyneet Aikuisosiaalityössä on selkeät, kirjatut tehtävänkuvat Yhteistyöverkoston tietoisuus ajantasaisesta lainsäädännöstä sekä toimivaksi koetuista käytännöistä on kasvanut Asiakkaan tietoisuus mahdollisista palveluista, etuuksista, tuista ja oikeuksista on parantunut 3) Kuntouttava työote on vahvistunut Kuntouttavan työtoiminnan käytäntöihin on juurtunut tavoitemäärittelyt ja arviointi Asiakas itse arvioi palvelujärjestelmältä saamansa tuen/palvelun merkityksen tilanteeseensa Keski-Pohjanmaan ja kruunupyyn kunnan osahankkeen kustannusarvio on ja koko hankekonsortion yhteisen osion kustannusarvio on n Näistä laskettu Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien omarahoitusosuus on yhteensä (osahankkeen omarahoitusosuus väkilukuun suhteutettu yhteisen osion omarahoitusosuus 7600 ). Hanketyöhön saatava Kaste-rahoitus on maksimissaan 75 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuus (25 %) jaetaan osahankkeen toimijoiden kesken väestömäärään suhteutettuna. Alla olevassa taulukossa on eriteltynä peruspalveluliikelaitos Jytan, Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan omavastuukulut. Osahankkeen omavastuu Osahankkeen Hankehallinnon KAIKKI

4 osuuksien jako suhteessä väestöön Peruspalveluliikelaitos Jyta Kokkola Kruunupyy omavastuukulut yht. (konsortion) kulut KULUT YHT YHTEENSÄ KULUT LIITE A 306 Kehittämishankkeen budjetti Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 osallistua "Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä" SOS II hankkeeseen Keski-Pohjanmaan osahankkeen kautta ajalla , jos hanke saa Sosiaalija terveysministeriön Kaste-rahoitusta, 2 että Kokkolan kaupunki osallistuu SOS II-hankkeeseen enintään euron kuntaosuudella hankkeen keston aikana, edellyttäen, että hankkeelle myönnetään valtionavustusta, 3 toimia Keski-Pohjanmaan osahankkeen hallinnoijana 4 pyytää ruotsinkieliseltä jaostolta lausunnon Kruunupyyn osallistumisen tarkoituksen mukaisuudesta 5 merkitä tiedoksi, että Jyta on ilmoittanut osallistuvansa hankkeeseen. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-5. Ruotsinkielinen jaosto : Sotejohtaja Päätös Ruotsinkielinen jaosto päättää todeta että on tarkoituksenmukaisinta että Kruunupyyn sosiaalipalvelut osallistuu kehittämishankkeeseen Kaste-Lastensuojeluhanke ajalla Ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä päätösesityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotejohtaja Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ruotsinkielisen jaoston päätösesityksen, jolla Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut eivät osallistu Väli-Suomen Sos II-hankkeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen Soh 306 Social- och hälsovårdsnämnden : Beredning; socialarbetare (utvecklare) Marja Paananen, tfn och utvecklingsdirektör Tuija Tuorila, tfn

5 I Mellersta Österbotten har man utfört utvecklingsarbete genom delprojektet Nuppu inom ramen för projektet PaKaste (Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut - kehittämisrakenne ja toimintamalli -hanke). Projektet beviljades fortsatt finansiering för tiden 10/ /2013. Målet med projektet är att bygga upp och implementera ett familjecenter i Mellersta Österbotten och införa en handlingsmodell med en undervisnings- och forskningsklinik inom det sociala området. Ett nytt utvecklingsobjekt för det fortsatta projektet (Nuppu2) har dessutom varit att utveckla det sociala arbetet för vuxna i Mellersta Österbotten. Vid utvecklingen av det sociala arbetet för vuxna har man inom projektet Nuppu2 prioriterat: att förtydliga och modellera serviceprocesserna för det sociala arbetet för vuxna att utveckla dokumentation och informationsproduktion att främja klienternas delaktighet. Det sociala arbetet för vuxna har tidigare inte utvecklats i Mellersta Österbotten med hjälp av något utvecklingsprojekt. Nu har utvecklingsarbetet precis inletts. De ansvariga för basserviceaffärsverket Peruspalveluliikelaitos Jyta, social- och hälsovårdsväsendet i Karleby stad och det sociala arbetet i Kronoby kommun har i samråd konstaterat att det sociala arbetet för vuxna ytterligare bör utvecklas. Det går dock inte längre att få fortsatt finansiering för Nuppu2. Alla kommunerna i landskapet (Karleby och Jyta) har deltagit i finansieringen av projektet Nuppu. Kronoby kommun har inte deltagit i projektet Nuppu men de ledande tjänsteinnehavarna har konstaterat att det finns ett behov av att utveckla det sociala arbetet för vuxna också i Kronoby. I Kaste-området i Mellanfinland pågår projektet Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä SOS hanke ( ). Genom projektet utvecklar man det sociala arbetet som utförs för vuxna i ca 30 kommuner i ett område som består av fyra landskap. Antalet delprojekt uppgår till fyra och ett av dem bildas av Tammerfors. Avsikten är att utvecklingen av det sociala arbetet för vuxna fortsätter genom ett projekt, d.v.s. SOS II, i Kaste-området i Mellanfinland. Finansiering via Kaste söks hos social- och hälsovårdsministeriet senast den 31 december I det nya projektkomplexet deltar fyra regionala delprojekt och en enhet som svarar för den gemensamma verksamheten inom projektkonsortiet (förvaltning, ledning, ekonomi, samordning av utvecklingsområden, samordning av nätverk, kommunikation, stöd för utvärdering). Kompetenscentrumen för det sociala området har ansvarat för beredningen av delprojekten i landskapen. Päivi Krook som är projektledare för det nuvarande SOS-projektet svarar för sammanställningen av den gemensamma planen och finansieringsansökan för hela projektet. Den gemensamma projektplanen färdigställs senare i december. Mellersta Österbotten hör till Norra Finlands Kaste-område men kan trots allt delta i utvecklingsprojekt som genomförs i de övriga Kaste-områdena eftersom områdesgränserna inte är bindande. Kronoby

6 kommun hör däremot till Mellanfinlands Kaste-område. Projektet SOS II genomförs under tiden och totalkostnaderna för projektkomplexet uppgår till ca 1,5 2 miljoner euro. Projektet genomsyras av tre riktlinjer för verksamheten och de olika områdena som deltar i utvecklingsarbetet betonar dem i utvecklingsverksamheten utifrån de behov som finns i områdena. Av tabellen nedan framgår de riktlinjer inom projektet SOS II vilka Mellersta Österbotten och Kronoby kommun stödjer. Riktlinje för verksamheten 1 Riktlinje för verksamheten 2 1 A Delaktighet och praxis som stödjer delaktigheten 2 A Utveckling av serviceprocesserna och definition av servicenätverkets uppgifter och ansvar 1 B Aktiverande och rehabiliterande metoder (t.ex. social rehabilitering) Klientsegment och defini tion av verksamhetsformer enligt dem 2 B Yrkes- och uppgiftsstrukturer för det sociala arbetet för vuxna Riktlinje för verksamheten 3 3 A Informations-produktion och utnyttjande av den producerade informationen i det sociala arbetet 3 B Strukturellt socialt arbete Mellersta Österbotten och Kronoby kommun har i utvecklingsarbetet valt att lägga vikt vid att förtydliga och beskriva yrkes- och uppgiftsstrukturerna för det sociala arbetet, utveckla arbetet som utförs parvis och stärka arbetet som utförs bland utkomststödsklienter. De klientgrupper som prioriteras är nya utkomststödsklienter, invandrare och långvariga utkomststödsklienter. Målet är dessutom att utveckla det samarbete som utförs på de kontaktytor som det sociala arbetet för vuxna har, exempelvis det samarbete som görs med barnskyddet och missbrukarvården. Inom delområdet informationsproduktion och utnyttjande av den producerade informationen utvecklas delen som omfattar det sociala arbetet i välfärdsberättelsen. Dessutom utreds möjligheten att delta i THL:s forskning om genomslagskraften hos det sociala arbetet för vuxna. Utvecklingsarbetet i sin helhet styrs av målet att öka klienternas delaktighet genom att utveckla individuella tjänster, information och verksamhet med klienter som är delaktiga i utvecklingen av verk-

7 samheten. Målet är ytterligare att omsätta de serviceprocesser som har modellerats och utvecklats under projektet Nuppu2 (aktiveringsprocess, process för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och utkomststödsprocess). Målet är också att implementera den klientsegmentering och utvärdering av arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte och de dokumentmallar vilka har fastställts via projektet Nuppu2. Målet är att följande resultat nås före utgången av 2015: 1) Serviceprocesserna har utvecklats Kommunspecifikt modellerade och utvecklade serviceprocesser har implementerats inom det sociala arbetet för vuxna. Inom det sociala arbetet för vuxna används nya metoder. Planenligheten och individualiteten inom det sociala arbetet för vuxna har förbättrats. 2) Yrkes- och uppgiftsstrukturerna har blivit tydligare Inom det sociala arbetet för vuxna finns tydliga och dokumenterade uppgiftsbeskrivningar. Samarbetsnätverkets kännedom om den aktuella lagstiftningen och beprövad praxis har ökat. Klienternas kännedom om tillgängliga tjänster, förmåner, understöd och rättigheter har förbättrats. 3) Det rehabiliterande arbetssättet har ökat I arbetsverksamheten i rehabiliterande syfte har implementerats måldefinitioner och utvärdering. Klienten bedömer själv betydelsen av stödet/tjänsterna som han eller hon har fått via servicesystemet i den aktuella livssituationen. Kostnadskalkylen för delprojektet för Mellersta Österbotten och Kronoby kommun uppgår till euro och kostnadskalkylen för den gemensamma delen för hela projektkonsortiet uppgår till ca euro. Utifrån de här har självfinansieringsandelen för Mellersta Österbotten och Kronoby kommun beräknats uppgå till euro (självfinansieringsandelen för delprojektet självfinansieringsandelen för den gemensamma delen i proportion till folkmängden 7600 euro). Den Kaste-finansiering som kan fås för projektarbetet uppgår till maximalt 75 procent av totalkostnaderna. Självfinansieringsandelen (25 procent) fördelas mellan aktörerna för de olika delprojekten i proportion till folkmängden. Av tabellen nedan framgår en specifikation av självriskskostnaderna för basserviceaffärsverket Peruspalveluliikelaitos Jyta, Karleby stad och Kronoby kommun. Fördelning av självfinansieringsandelar i proportion till folkmängden Självrisk-kostnader för delprojektet tot. Kostnader för projekt-förvaltning (konsortium) ALLA KOST- NADER TOT.

8 Basserviceaffärsverket Peruspalveluliikelaitos Jyta Karleby Kronoby KOSTNADER TOTALT BILAGA A 306 Budget för utvecklingsprojektet Soc.o.h.direktören Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 delta i SOS II projektet "Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä" via delprojektet i Mellersta Österbotten under tiden , ifall projektet får Kastefinansiering av Social- och hälsovårdsministeriet, 2 att Karleby stad deltar i SOS II projektet med en kommunandel på högst euro under den tid som projektet pågår, under förutsättning att projektet beviljas statsbidrag, 3 fungera som förvaltare av delprojektet i Mellersta Österbotten 4 begära utlåtande av svenska sektionen om det är ändamålsenligt att Kronoby deltar 5 anteckna till kännedom att Jyta har meddelat att de deltar i projektet. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-5 i beslutsförslaget. Svenska sektionen Soc.o.h.direktören Beslut Svenska sektionen beslutar konstatera att det är mest ändamålsenligt att socialservicen i Kronoby deltar i utvecklingspro jektet för Kaste-Barnskyddsprojektet under tiden Svenska sektionen beslöt godkänna beslutsförslaget. Social- och hälsovårdsnämnden Soc.o.h.direktören Beslut Social- och hälsovårdsnämnden besluter godkänna svenska sektionens förslag enligt vilket social- och hälsovårdsservicen i Kronoby inte deltar i Mellersta Finlands Sos II projekt. Social- och hälsovårdsnämnden godkände beslutsförslaget.

Nyhetsposten ~ Uutisposti

Nyhetsposten ~ Uutisposti Nyheter från Österbottens förbund Uutisia Pohjanmaan liitosta Nyhetsposten ~ Uutisposti Nr. / Nro 6 2008 16.6.2008 sida / sivu 1 (7) Vasa kunde vara huvudort för det nya Västra Finlands skatteverk Landskapsstyrelsen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

nuorten syrjäytyminen

nuorten syrjäytyminen eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2013 nuorten syrjäytyminen tietoa, toimintaa ja tuloksia? Nuorten syrjäytyminen Tietoa, toimintaa ja tuloksia? Notkola Veijo, Pitkänen Sari, Tuusa Matti, Ala-Kauhaluoma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010

TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010 BUDGET 2008 OCH EKONOMIPLAN 2008 2010 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 12.11.2007 69 STF godkänt 12.11.2007 69 TALOUSARVIO 2008

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017. KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015 2017 KV hyväksynyt 17.11.2014 60 STF godkänt 17.11.2014 60 TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 och

Lisätiedot

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica»Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv,

Lisätiedot

Botnia Tour. Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO

Botnia Tour. Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO Botnia Tour Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO Europeiska unionen Euroopan unioni Innehållsförteckning

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveysja päihdesuunnitelma 2009 2015 Toimeenpanosta käytäntöön 2010

Kansallinen mielenterveysja päihdesuunnitelma 2009 2015 Toimeenpanosta käytäntöön 2010 Juha Moring Anne Martins Airi Partanen Viveca Bergman Esa Nordling Veijo Nevalainen (toim.) Toimeenpanosta käytäntöön 2010 RAPORTTI 6 2011 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Anne

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Kohdentamalla kehittyneemmiksi, verkostoitumalla vahvemmiksi

Kohdentamalla kehittyneemmiksi, verkostoitumalla vahvemmiksi Kohdentamalla kehittyneemmiksi, verkostoitumalla vahvemmiksi Kahdeksan välityömarkkinoihin liittyvän ESR-hankkeen nippuarvioinnin loppuraportti Marraskuu 2011 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Pauliina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen 1998 Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen Kuvat kertovat RAY:n 60-vuotiskiertueesta, joka vieraili kymmenessä kaupungissa. Bilder av RAY:s 60-årsturné, som besökte tio städer. Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42. Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma. Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:42 Matti Tuusa, Mika Ala-Kauhaluoma Selvitys nuorten sosiaalisesta KUNTOUTUKSESTA Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 189/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 189/2009

Lisätiedot

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010

Vahva, energinen Pohjanmaa. Starkt och energiskt Österbotten. Sammanfattning av Österbottens landskapsprogram 2007-2010 Kuvat/Bilder: Österbottens förbund / Pohjanmaan liitto, Staden Jakobstad / Pietarsaaren kaupunki, Vaasa Parks, Technobotnia, Mellersta Österbottens yrkeshögskola / Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

Kelan kuntoutustilasto

Kelan kuntoutustilasto 2013 Kelan kuntoutustilasto FPA-statistik Rehabilitering Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan kuntoutustilasto 2013

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011

Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Raportteja 84 2012 Maaseudun hanketuet 2007-2011 Landsbygdens projektstöd 2007-2011 Pohjanmaan ja KESKI-POHJANMAAN maakunta LANDSKAPET österbotten OCH mellersta österbotten Maaseudun hanketuet 2007-2011

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning Vuosikertomus Årsberättelse 2014 Sisällysluettelo / Innehållsförteckning Sisällysluettelo Innehållsförteckning 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 9 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden

Lisätiedot