2013 /VUOSIKATSAUS /KESTÄVÄ KEHITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 /VUOSIKATSAUS. 2013 /KESTÄVÄ KEHITYS www.talvivaara.com/files/ar2013/talvivaara_kk_2013.pdf"

Transkriptio

1

2 2013 /VUOSIKATSAUS VUOSIKATSAUS Talvivaara lyhyesti... 1 Talvivaaran vuosi Hallituksen puheen johtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus... 5 Markkinakatsaus... 6 Strategia Kestävä kehitys /KESTÄVÄ KEHITYS /TILINPÄÄTÖS

3 VUOSIKATSAUS TALVIVAARA LYHYESTI TALVIVAARA LYHYESTI YHTIÖN ESITTELY Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy nikkelin ja sinkin tuotantoon Listattu Lontoon pörssin päälistalle ja Nasdaq OMX Helsinkiin Suunniteltu vuotuinen tuotanto täydessä mittakaavassa nikkeli tonnia/vuosi sinkki tonnia/vuosi kupari tonnia/vuosi koboltti 1800 tonnia/vuosi uraani 350 tonnia/vuosi Henkilöstömäärä (joulukuu 2013): 549 HISTORIA LYHYESTI Q Yhtiö perustetaan Q Kaivosoikeudet hankitaan Q Bioliuotuskoe kaivosalueella käynnistyy Q Ympäristölupa myönnetään ja rakentaminen alkaa Q Listautuminen Lontoon pörssiin Q Ensimmäiset metallit saostetaan Q Ensimmäiset metallien myynnit Q Listautuminen Nasdaq OMX Helsinkiin Q Merkittävä lisäys mineraalivarantoihin SUOMI JA KAIVOSTOIMINTA Poliittisesti vakaa ja suotuisa ympäristö kaivostoiminnalle Hyvä ja kattava infrastruktuuri Pätevää työvoimaa Geologisia tietokantoja saatavilla Tutkimus ja teknologia pitkälle kehittynyttä VARANNOT Kuusilammen ja Kolmisopen monimetalliesiintymät Sotkamossa Mineraalivarannot 2053 Mt, josta 1305 Mt (64 %) todettuja ja todennäköisiä Tuotannon laajentamista suunniteltua suuremmaksi arvioidaan Keskimääräinen metallipitoisuus (nikkelin rajapitoisuus 0,07 %) Nikkeli 0,22 % Sinkki 0,50 % Kupari 0,13 % Koboltti 0,02 % Uraani 0,0017 % Avolouhos louhinnan kannalta helppo ja kustannustehokas Erittäin vähän irtomaata YHTIÖN RAKENNE Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (TALV:LN) Outokumpu 84 % 16 % Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS

4 VUOSIKATSAUS TALVIVAARAN VUOSI 2013 TALVIVAARAN VUOSI 2013 Talvivaara toteutti maalis huhtikuussa 261 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin. Annin jälkeen kassavarojen kulutus oli ennakoitua suurempaa, koska ylimääräinen vesi heikensi edelleen tuotantoa ja nikkelin markkinahinta pysyi alhaisena. Malmin louhinta käynnistettiin uudestaan toukokuussa syyskuussa 2012 alkaneen keskeytyksen jälkeen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen saavutettiin uusia tuotantoennätyksiä sekä louhinnassa että materiaalin käsittelyssä eli murskauksessa, kasauksessa ja kasojen purussa. Uudet bioliuotuskasat toimivat hyvin ja alkoivat tuottaa metalleja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Uuden malmin louhinta ja materiaalin käsittely keskeytettiin marraskuussa yhtiön tiukan taloudellisen tilanteen takia. Ylimääräinen vesi ja sen heikentämä aktiivisuus vanhemmissa bioliuotuskasoissa vaikeuttivat tuotantoa läpi vuoden. Ympäristö- ja riskienhallintatyössä keskityttiin vesienhallintaan, jota varten perustettiin vesienhallintaorganisaatio. Lisäksi tammikuussa 2013 käynnistettiin väliaikainen Saukko-projekti akuutin vesitasetilanteen hoitamiseksi. Lokakuussa Talvivaara saavutti vesienhallinnassa merkittävän edistysaskeleen, kun metallientuotannossa toteutettiin suljettu vesienkierto. Sen ansiosta metallien talteenottolaitosta voidaan normaaleissa olosuhteissa käyttää hyödyntämällä käänteisosmoosiyksiköillä tuotettua vettä, jolloin raakavedenottoa ei tarvitse lisätä. Vuoden 2013 haasteet heijastuivat myös henkilöstöön. Talvivaara joutui sopeuttamaan henkilöstömäärää kulloiseenkin tuotantoonsa määräaikaisilla lomautuksilla helmikuussa ja heinäkuussa. Yrityssaneeraushakemuksen yhteydessä marraskuussa yhtiö käynnisti vuoden kolmannet yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisen tilanteen heiketessä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja sen tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy hakivat yrityssaneerausta marraskuussa, ja yrityssaneerausmenettelyt alkoivat yhtiöissä ja Nikkelin hintakehitys jäi vuoden aikana merkittävästi alle metallimarkkinoita seuraavien pankkien ennusteiden. Vuoden alin nikkelin kuukausikeskiarvohinta, Yhdysvaltain dollaria tonnilta, koettiin heinäkuussa. Hinta ei palautunut merkittävästi loppuvuotta kohden, kun joulukuun keskiarvohinta jäi alle dollarin. Vuoden ylimmäksi hinnaksi jäi helmikuun keskiarvonoteeraus Yhdysvaltain dollaria tonnilta. Hintanäkymät vuodelle 2014 ovat kuitenkin hiukan paremmat johtuen etupäässä merkittävän nikkelituottajamaan Indonesian voimaan saattamasta malmin vientikiellosta. Positiivista hintakehitystä edistänee myös eri puolilla maailmaa piristymisen merkkejä osoittava taloussuhdanne. Vuonna 2013 kansainvälinen Nikkeli-Instituutti teki nikkelin elinkaariarvion, jossa olivat mukana lähes kaikki länsimaiset nikkelintuottajat. Tutkimuksen mukaan Talvivaaran ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä energiankulutus tuotettua nikkelitonnia kohden ovat selvästi teollisuuden keskiarvon alapuolella. 2 TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS 2013

5 VUOSIKATSAUS TALVIVAARAN VUOSI 2013 NIKKELIN ELINKAARIANALYYSI , ,059 0,0042 1, ,82 0,002 0,0010 0,03 Ilmaston lämmityspotentiaali kg CO 2 -e Primäärienergian kulutus MJ Otsonin muodostuminen (POPC) kg eteeni-e Rehevöittämisvaikutus kg fosfaatti-e Rikkidioksidin vapautuminen kg SO 2 -e n Talvivaaran jalostusketjun päästö per tonnia nikkelimetallia n Maailman nikkelintuottajien keskiarvo nikkelitonnia kohden NIKKELIN TUOTANTO (TONNIA) NIKKELIN MARKKINAHINTA (USD/TONNI) / / TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS

6 VUOSIKATSAUS HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN PUHEEN JOHTAJAN KATSAUS Vuodesta 2013 muodostui poikkeuksellinen Talvivaaralle. Kevättalvella toteutettiin menestyksekäs osakeanti, mutta ylimääräisen veden aiheuttamat tuotanto-ongelmat ja nikkelin alhainen hinta heikensivät yhtiön maksuvalmiutta odotettua enemmän. Taloudellista tilannetta vaikeuttivat myös vesienhallinnan ja ympäristönhoidon kustannukset, ja vuoden lopulla Talvivaara joutui hakeutumaan yrityssaneeraukseen. On erittäin valitettavaa, että Talvivaara pääsi hyödyntämään kehittyvää tuotantoprosessiaan vain osan vuotta Toukokuussa uudelleenkäynnistetyn kaivostoiminnan myötä yhtiö ehti saavuttaa uusia tuotantoennätyksiä sekä louhinnassa että materiaalin käsittelyssä. Tuotantomäärät jäivät kuitenkin vaatimattomiksi, sillä erityisesti nikkelin heikon hinnan takia kaivostoiminta jouduttiin keskeyttämään kuuden kuukauden jälkeen marraskuussa. Lupaavaa oli, että uudet bioliuotuskasat toimivat hyvin ja alkoivat tuottaa metalleja vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tällä hetkellä yrityssaneerausmenettely on käynnissä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä ja sen operatiivisessa tytäryhtiössä Talvivaara Sotkamo Oy:ssä. Toimintaa on voitu jatkaa nikkelin ja koboltin myynnistä saaduilla tuloilla sekä tuotannon rajoittamisesta kertyneiden kustannussäästöjen avulla. Yhtiön hallitus ja johto työskentelevät yhdessä käräjäoikeuden määräämän selvittäjän kanssa löytääkseen toimivat lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisut Talvivaara-konsernille. ETENIMME KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIELLÄ Kaivosalueelle kertyneet ylimääräiset vedet ja niihin liittyvät riskit olivat yksi Talvivaaran painopistealue vuoden 2013 aikana. Vaikka pitkän tähtäimen vesienhallintaratkaisut vaativat vielä töitä, yhtiö sai alennettua riskitasoaan lisäämällä prosessivesien kierrätystä sekä käsittelemällä ja johtamalla noin 5,7 miljoonaa kuutiometriä vesiä pois kaivosalueelta. Vesienhallinnassa otettiin merkittävä edistysaskel, kun Talvivaara lokakuussa saavutti metallientuotannossa suljetun vesienkierron. Yhtiön aiempien investointien ansiosta rikkivedystä johtuvat hajuhaitat sekä kaivostoiminnan pölypäästöt pysyivät selvästi luparajojen sisällä, ja niistä tuli myös aiempia vuosia vähemmän ilmoituksia naapureilta. Kansainvälinen Nikkeli-Instituutti teki vuonna 2013 laajan elinkaaritutkimuksen, jonka mukaan Talvivaaran malmista tuotetun nikkelin ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä energiankulutus tuotettua nikkelitonnia kohden ovat selvästi teollisuuden keskiarvon alapuolella. Talvivaara on sitoutunut prosessi-, tuote- ja työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2013 yhtiö kehitti koko organisaation turvallisuuskulttuuria. Hallituksen linjaaman strategian mukaisesti Talvivaara pyrkii vastuullisen kaivostoiminnan edelläkävijäksi. RAHOITUKSEN MYÖTÄ EDELLYTYKSET KUNNOSSA Huolimatta vuoden 2013 raskaasti tappiollisesta tuloksesta ja taloudellisista haasteista Talvivaara on osoittanut, että yhtiön tuotantoprosessit toimivat teollisessa mittakaavassa. Talvivaaran mineraalivarannot ovat kansainvälisesti merkittävät, kaivoksen infrastruktuuri on valmis ja metallitehdas toimii vakaasti. Edellytykset toiminnan kasvattamiseen ovat valmiina, kunhan yhtiön rahoitushaasteisiin löytyy ratkaisu. Näinä vaikeina aikoina Talvivaaran johdolla on yhtiön hallituksen vankkumaton tuki. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia Talvivaaran osakkeenomistajia, jotka ovat osoittaneet lujaa luottamusta ja uskoa yhtiön mahdollisuuksiin hyödyntää merkittävät voimavaransa. Tapani Järvinen hallituksen puheenjohtaja 4 TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS 2013

7 VUOSIKATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli Talvivaaralle erittäin haasteellinen. Nikkelin hinta pysyi keväästä asti alhaisena, ja ylimääräinen vesi heikensi bioliuotusprosessiamme. Taloudellista tulostamme rasittivat lisäksi mittavat toimenpiteemme vesitaseen ja ympäristönhoidon parantamiseksi sekä kirjaamamme arvonalennukset. Merkkejä paremmasta antoi metallien tuotantomme paraneminen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2013 aikana tuotantoamme vaikeuttivat edelleen ylimääräisen veden aiheuttamat haasteet, jotka olivat peräisin edellisvuoden poikkeuksellisista sateista sekä kipsisakka-altaan vuodoista. Malmintuotanto alkoi uudelleen toukokuun puolivälissä, mutta marraskuussa jouduimme taloudellisten syiden vuoksi jälleen keskeyttämään louhinnan ja materiaalin käsittelyn. Ennen keskeytystä kaivostoimintamme tuotantoprosessit pyörivät ennätystasolla. Vaikka nikkelin tuotantomme jäi alhaiseksi, myös selviä positiivisia merkkejä on näkyvissä. Uudet bioliuotuskasamme toimivat hyvin ja ne alkoivat parantaa metallien tuotantoamme vuoden viimeisellä neljänneksellä. Parantuneiden liuospitoisuuksien ohella selvä osoitus aktiivisesta liukenemisesta on myös kasoista ulos tulevan liuoksen merkittävästi kohonnut lämpötila. NIKKELIMARKKINA PYSYI VAISUNA Nikkelin maailmanmarkkinahinta laski kesäkuuhun mennessä yli 20 prosenttia vuoden alun tasosta. Hintaa heikensivät ylitarjonta ja varsin heikko kysyntä, vaikka maailmanlaajuinen kulutus kasvoikin hieman edellisvuodesta. Samalla kun Kiinan kysynnän rooli säilyi keskeisenä, nousi Indonesian nikkelipitoisen rautamalmin tuotanto merkittävään asemaan. Tästä rautamalmista valmistettava nikkelisisältö edustaa arviolta noin neljännestä maailman nikkelitarjonnasta. Indonesian hallitus päätti kuitenkin vuoden 2014 alussa käsittelemättömän raakamalmin vientikiellosta, jolla voi olla merkittävä vaikutus nikkelin tarjontaan ja hintaan. Vaikka hintavaikutuksen ei ennakoida olevan välitön, nikkelin markkinanäkymä vuoden 2014 loppua kohden ja sen jälkeen näyttää paremmalta kuin vielä vuoden 2013 lopulla. JATKORAHOITUS ON NYT YKKÖSASIAMME Yrityssaneerausmenettelyyn ja rahoitusratkaisuihimme liittyvä epävarmuus sekä nikkelimarkkinoiden heikko tilanne vuoden 2013 lopussa heijastuivat myös taloudelliseen tulokseemme, johon kirjasimme yhteensä 593 miljoonan euron arvonalentumiset käyttöomaisuuteen ja vaihto-omaisuuteen ja 76 miljoonan euron arvonalentumisen laskennallisiin verosaamisiin. Vastaavat alaskirjaukset ovat olleet viime aikoina kaivosalalla melko yleisiä vaikeasta markkinatilanteesta johtuen, mutta alaskirjauksilla on kaikesta huolimatta merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen ja taseeseen. Talvivaaran tärkein tämänhetkinen tavoite on varmistaa riittävä rahoitus, jolla saamme vanhojen bioliuotuskasojen purun ja malmin louhinnan jälleen käyntiin. Nämä kaksi toimintoa helpottavat meitä vesienhallinnassa ja luovat perustaa, jonka päälle voimme rakentaa tuotannon ylösajoa. Suuremmat tuotantomäärät tuovat kustannussäästöjä ja toki ennakoimme myös nikkelin hinnan paranevan. Yrityssaneerausmenettelyn ja jälleenrahoitusponnistelujen ollessa kesken olemme joutuneet valitettavasti lomauttamaan osan henkilöstöstä ja koko henkilöstö on joutunut kokemaan epävarmuutta töiden säilyvyydestä ja Talvivaaran tulevaisuudesta. Uskon edelleen vahvasti Talvivaaran kaivoksen pitkäaikaiseen elinkelpoisuuteen ja olen erittäin kiitollinen henkilöstömme sitoutumisesta ja työpanoksesta näinä haastavina aikoina. Pekka Perä toimitusjohtaja TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS

8 VUOSIKATSAUS MARKKINAKATSAUS NIKKELIN MARKKINA HINTA PAINUI ALAS VUONNA 2013 Vuonna 2013 nikkelin hintaa laskivat ylitarjonta ja suhteellisen heikko kysyntä. Tämän vuoden alusta kysyntä ja tarjonta ovat tasapainottuneet, ja markkinahinta on noussut noin 30 prosenttia. Kehitys vaikuttaa positiivisesti myös Talvivaaran kannattavuuteen. Nikkelillä on lujuutta sekä kosteuden- ja lämmönsietokykyä parantavien ominaisuuksiensa ansiosta lukuisia eri käyttökohteita kehittyneissä yhteiskunnissa, teollisuudessa ja rakentamisessa. Noin kaksi kolmasosaa maailman nikkelistä käytetään ruostumattoman teräksen valmistukseen. Yleinen maailmanmarkkinatilanne ja Kiinan ruostumattoman teräksen kysyntä ovat nikkelin hintaan eniten vaikuttavia tekijöitä. Vuoden 2013 aikana ylitarjonta ja suhteellisen heikko kysyntä laskivat nikkelin hintaa. Tammi helmikuussa nikkelin hinta oli vielä noin Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mutta se laski kesäkuuhun mennessä alle Yhdysvaltain dollariin tonnilta ja pysytteli samalla tasolla koko loppuvuoden. Vuoden jälkipuoliskolla nikkelin keskihinta oli Yhdysvaltain dollaria tonnilta. KIINAN KYSYNTÄ OHJAA MARKKINOITA Maailmalaajuinen primäärinikkelin kulutus kasvoi hieman vuonna 2013, ja Kiinan kulutus, noin tonnia, oli arviolta 45 prosenttia koko maailman markkinoista. Maailmanlaajuinen nikkelin tarjonta vuonna 2013 oli noin 1,9 miljoonaa tonnia, ja ylijäämää oli noin tonnia. (Lähde: Reuters, INSG) (Nikkelin hinta on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Euron ja dollarin välinen kurssi nousi vuonna 2013 kevään 1,30:sta loppuvuoden 1,37:ään, mikä haittasi euroalueen kustannuksilla toimivia nikkelintuottajia, kuten Talvivaaraa.) Nikkelin kysyntä Kiinassa vaikutti edelleen olennaisesti nikkelimarkkinoihin ja hinnan kehitykseen. Vuoden aikana myös Indonesian nikkelipitoisen rautamalmin, josta valmistetaan ferronikkelituotetta (nickel pig iron, NPI ), tuotanto nousi merkittävään asemaan. Tekniikan kehityksen myötä NPI:stä on tullut Kiinalle kustannustehokas nikkelilähde, mikä vaikutti osaltaan nikkelin heikkoon hintakehitykseen viime vuoden aikana. Vuonna 2013 NPI:n nikkelisisältö edusti noin 24 prosenttia koko maailman nikkelitarjonnasta. MARKKINAHINTA NOUSUUN VUODEN 2014 ALUSTA Indonesian hallitus päätti käsittelemättömän NPI-raakamalmin vientikiellosta, joka astui voimaan Päätös on vaikuttanut nikkelin tarjontaan ja markkinahintaan jopa odotettua enemmän: tammikuun jälkeen nikkelin tonnihinta on noussut noin 30 prosenttia dollarin tasolle. Uskomme edelleen, että nikkeliteollisuuden perustekijät tukevat pitkällä aikavälillä nousujohteista hintakehitystä. Kaivosalan kustannustaso on noussut tasaisesti, mikä viivästyttää edelleen uusien nikkeliprojektien käynnistymistä. Sulfidisen nikkelin esiintymät ovat asteittain ehtymässä, ja tuotannossa on jouduttu keskittymään yhä enemmän lateriittisiin nikkeliesiintymiin, joiden hyödyntäminen on teknisesti haastavaa ja kallista. Talvivaara kuuluu täydellä kapasiteetilla toimiessaan tuotantokustannuksiltaan nikkelikaivosten alhaisimpaan tai toiseksi alhaisimpaan neljännekseen. Talvivaaran sulfidista malmia on kustannustehokkaampaa jalostaa rikasteeksi kuin lateriittimalmia. Täydellä tonnin vuositason tuotannolla Talvivaaralla on edellytykset toimia kannattavasti alhaisillakin nikkelin hinnoilla. n Talvivaaran mineraalivarannot maailmanluokkaa Talvivaaran monimetalliesiintymät muodostavat yhden Euroopan suurimmista sulfidisen nikkelin varannoista ja tukevat suunniteltua tuotantoa useiden vuosikymmenien ajan. Kokonaismineraalivarantojen määräksi on vuonna 2012 arvioitu yli miljoonaa tonnia, johon sisältyy 4,5 miljoonaa tonnia nikkeliä ja 10,3 miljoonaa tonnia sinkkiä. Todetut ja todennäköiset mineraalivarannot sisältävät noin 3,0 miljoonaa tonnia nikkeliä ja 6,6 miljoonaa tonnia sinkkiä. Lisäkairauksilla on edelleen mahdollista löytää merkittäviä määriä malmia nykyesiintymien läheisyydestä. Vuoden 2013 alussa Talvivaara aloitti projektin malmivarantojen päivittämiseksi. Henkilöstöresurssien priorisoinnin ja kustannustehokkuusohjelman vuoksi malmivarantojen päivityksen loppuunsaattamista päätettiin vuoden 2013 aikana lykätä toistaiseksi. n 6 TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS 2013

9 VUOSIKATSAUS MARKKINAKATSAUS TALVIVAARAN STRATEGINEN TAVOITETILA Täyden tuotantokapasiteetin hyödyntäminen Kasvu yhdeksi maailman johtavista nikkelintuottajista Vahva kassavirta Haluttu työnantaja, jonka henkilöstön motivoituneisuus, osaaminen ja sitoutuminen ovat Suomen kärkipäätä Esimerkkiyritys yhteiskuntasuhteiden, viestinnän, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hoitamisessa Pitkällä tähtäimellä haluamme kehittyä yhdeksi maailman johtavista nikkelin tuottajista ja varmistaa malmin tehokkaan hyödyntämisen biokasaliuotusteknologian avulla. Strategiamme perustan muodostavat ainutlaatuinen ja kustannustehokas teknologia, korkealaatuiset tuotteet sekä pyrkimys edelläkävijyyteen. TÄYDEN TUOTANTOKAPASITEETIN HYÖDYNTÄMINEN JA KUSTANNUSKILPAILUKYKY Tavoitteenamme on kehittää nykyisestä tuotannostamme yksi maailman kustannustehokkaimmista kaivosprosesseista. Pyrimme vahvistamaan Talvivaaran taloudellista asemaa operatiivisella tehokkuudella, korkealla metallien saannilla ja huolehtimalla tuotannon alhaisista yksikkökustannuksista. Strategiamme onnistunut toteuttaminen mahdollistaa sen, että Talvivaara voi altistua nikkelin hinnan muutoksille, sillä kaivos voi täydessä mittakaavassa toimiessaan tuottaa metalleja kannattavasti alhaistenkin hyödykehintojen kausina. HALUTTU, TURVALLINEN TYÖNANTAJA Tavoitteenamme on olla haluttu työnantaja, jonka henkilöstön motivoituneisuus, osaaminen ja sitoutuminen ovat Suomen kärkipäätä. Tähän pyrimme muun muassa osaamisen kehittämisellä, henkilöstön kehittymismahdollisuuksien ylläpitämisellä, avoimuudella ja hyvällä esimiestyöllä sekä selkeillä henkilöstöjohtamisen prosesseilla. Tavoitteenamme on myös kehittää Talvivaaran turvallisuuskulttuuria kohti kaivosalan kärkeä. VASTUULLINEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ Talvivaaran toimintaedellytysten kannalta on olennaista ansaita sidosryhmien ja kumppaneiden arvostus sekä toimia aktiivisesti osana suomalaista yhteiskuntaa. Siksi Talvivaaran sidosryhmä- ja kumppanuussuhteissa korostuvat avoin ja tehokas viestintä sekä vuorovaikutuksen kehittäminen erityisesti kaivoksen lähialueilla. Tavoitteenamme on hoitaa esimerkillisesti ympäristöasioita, viestintää ja työturvallisuutta sekä hyödyntää teknologioitamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. n TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS

10 VUOSIKATSAUS MARKKINAKATSAUS RIKOIMME TUOTANTO ENNÄTYKSIÄ HAASTAVASSA TILANTEESSA 1. LOUHINTA Talvivaaran malmi louhitaan suuressa avolouhoksessa porausja panostusmenetelmillä. Avolouhos on helppo ja kustannustehokas: esiintymien päällä on vain vähän irtomaata, ja louhiminen on helppoa edullisen sivukivi-malmisuhteen ansiosta. Arvioitu sivukivi-malmisuhde kaivoksen toiminta-aikana on 1:1. 2. MATERIAALINKÄSITTELY Nelivaiheinen murskaus, jonka jälkeen 80 % materiaalista on raekooltaan enintään 8 mm Malmin agglomerointi rikkihapolla pienempien ja karkeampien hiukkasten yhdistämiseksi LUPAAVAA KEHITYSTÄ LOUHINNASSA JA MATERIAALINKÄSITTELYSSÄ Malmin louhintamme oli vesiongelmien vuoksi tilapäisesti keskeytettynä syyskuusta 2012 toukokuun 2013 puoliväliin. Uuden malmin louhinta ja materiaalin käsittely (murskaus, kasaus ja purku) keskeytettiin jälleen marraskuussa yhtiön tiukan taloudellisen tilanteen takia. Louhinnan ollessa käynnissä toukokuusta marraskuuhun saavutimme uusia tuotantoennätyksiä sekä louhinnassa että materiaalin käsittelyssä. Rikoimme kaikki kuukausitason ennätykset näillä kahdella osastolla ja tuotimme malmia 18 miljoonan tonnin vuosittaisella tasolla useiden kuukausien ajan. Vuositasolla tällainen malmimäärä sisältäisi yli tonnia nikkeliä. Kaikkiaan malmia louhittiin kuuden kuukauden aikana 7,4 miljoonaa tonnia ja käsiteltiin 7,6 miljoonaa tonnia. Murskatun ja agglomeroidun malmin kasaus aumaksi biokasaliuotusta varten 3. BIOKASALIUOTUS Biokasaliuotus on toimivaksi osoitettu keino nikkelin erottamiseksi matalapitoisestakin malmista. Biokasaliuotuksen avulla sulfidisia nikkelivarantoja voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti. Biokasaliuotuksessa metallit liuotetaan malmista hyödyntäen malmissa luonnostaan esiintyviä bakteereja Prosessin päävaiheet ovat malmin murskaus, agglomerointi ja kasaus sekä kasojen kastelu liuoksella ja niiden ilmastus hapen saamiseksi bakteereille. Metallit liukenevat kasoissa kiertävään liuokseen, jota kierrätetään kasan läpi kunnes liuoksen metallisisältö on riittävän runsas metallien talteenottoa varten. Malmia liuotetaan ensin primäärikasoissa noin kuukautta, minkä jälkeen liuotettu malmi puretaan, siirretään ja kasataan uudelleen sekundäärikasoihin, joissa metallien liukeneminen jatkuu. Liuotettu malmi jää pysyvästi sekundäärikasa-alustoille. Talvivaara testaa kasoja ja mittaa liuotustuloksia jatkuvasti, minkä perusteella on saatu merkittävästi uutta tietoa prosessin toiminnasta. 4. METALLIEN TALTEENOTTO Metallisulfidit saostetaan biokasaliuotuksen tuloksena saadusta liuoksesta metallitehtaalla rikkivedyn avulla. Tuotteina saatavat metallipuolituotteet nikkeli- ja kobolttisulfidin seos, sinkkisulfidi ja kuparisulfidi myydään metalleja jalostaville yhtiöille. Tuotantoprosessista jäljelle jäävä, lähinnä kipsistä koostuva loppusakka siirretään sakka-altaisiin. Vesi, josta on erotettu arvometallit ja muita siihen liuenneita alkuaineita kuten rauta, palautetaan malmikasojen liuoskiertoon. Kaikki malmin tai liuosten kanssa kosketuksissa olevat rakenteet eristetään ympäristöstä pysyvillä eristerakenteilla. UUDET BIOLIUOTUSKASAT TOIMIVAT HYVIN Vesienhallinnan haasteet rasittivat tuotantoamme läpi vuoden, ja ylimääräinen vesi heikensi aktiivisuutta vanhemmissa bioliuotuskasoissa. Metallipitoisuudet bioliuotusprosessin liuoksissa laskivat veden vaikutuksesta lähes koko vuoden, kunnes toukokuisen malmin louhinnan käynnistyksen jälkeen tehdyt uudet bioliuotuskasat alkoivat tuottaa metalleja vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Vanhojen kasojen 2 ja 3 toimintaa yritettiin parantaa lisäämällä aiempaa enemmän happoa liukenemisolosuhteiden parantamiseksi, muokkaamalla kasojen pintoja ja avaamalla ilmastusputkia. Osa toimenpiteistä tuotti lupaavia tuloksia, mutta parannukset eivät olleet lopulta kustannuksiinsa nähden riittäviä. Uusien bioliuotuskasojen toiminta alkoi erittäin hyvin. Tasaisesti toimivalle metallitehtaalle pumpatun tuotantoliuoksen nikkelipitoisuus nousi marraskuun alle 1 g/l -tasolta noin 1,5 1,6 g/l -tasolle. Tämä osoittaa, että biokasaliuotuksen teknologia toimii hyvin, kunhan kasat on rakennettu ja hoidettu hyvin. Parantuneiden liuospitoisuuksien ohella kasoista ulos tulevan liuoksen lämpötila osoittaa prosessin toimivuuden: edellistalvena liuoksen lämpötila laski 6 C:een, kun taas tänä talvena alimmat lämpötilat ovat pysyneet yli 20 C:ssa. METALLIEN TALTEENOTON LUOTETTAVUUS PARANI Metallien talteenotossa tehtaan luotettavuus ja käyttöaste jatkoivat paranemistaan. Onnistuimme poistamaan pullonkauloja niin, että liuosvirtaus tehtaalla voidaan nyt nostaa kuutiometriin tunnissa. Keskimääräinen virtaama koko vuoden ajalta oli kuutiometriä tunnissa. Ennakoimattomissa, prosessiin tai laitteisiin liittyvissä seisakeissa menetettiin vuoden aikana noin viikko, mikä on näyttö käytettävässä prosessiteknologiassa saavutetusta kypsyydestä. Tuotantoon vaikutti myös metallien talteenottolaitoksella marrasjoulukuussa pidetty neljän viikon seisakki, joka toteutettiin laimentuneen prosessiliuoksen tehtyä tuotannon kannattamattomaksi. Seisakin aikana liuoksen pitoisuudet nousivat, kun kaksi uutta liuotuskasaa alkoivat luovuttaa metalleja. 8 TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS 2013

11 VUOSIKATSAUS MARKKINAKATSAUS TUOTANTOPROSESSI 1. LOUHINTA TALVIVAARAN MALMISSA KASVAA LUONNOSTAAN BIOKASALIUOTUSPROSESSISSA KÄYTETTÄVIÄ MIKROBEJA 2. MURSKAUS PRIMÄÄRIMURSKAUS NELJÄNNEN VAIHEEN MURSKAUS JA SEULONTA KOLMANNEN VAIHEEN MURSKAUS JA SEULONTA SEKUNDÄÄRI- MURSKAUS MURSKEEN VÄLIVARASTO RAKEISTAMINEN BIOLIUOKSELLA 3. BIOKASALIUOTUS KASAAJA KIERTOLIUOS KIERRÄTYSVESI METALLIT LIUOTETAAN MALMISTA MIKROBIEN AVULLA ILMASTUS LIUENNEET METALLIT 10 % 90 % LIUOSALLAS RIKKIHAPPOA RAFFINAATTI- ALLAS 4. METALLIEN TALTEENOTTO SAOSTUS- REAKTORI SAKEUTUS- ALLAS SAOSTUS- REAKTORI SAKEUTUS- ALLAS SAOSTUS- REAKTORI SAKEUTUS- ALLAS ESI- NEUTRALOINTI VESIEN PUHDISTUS KUPARI- SULFIDI SINKKI- SULFIDI NIKKELI-KOBOLTTI- SULFIDI KIPSISAKKA- ALLAS Cu Zn NiCo TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS

12 VUOSIKATSAUS KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARA VAIKUTTAA VASTUULLISESTI Kestävä kehitys on keskeisellä sijalla Talvivaaran strategiassa ja olennainen osa kaikkea toimintaamme. Uskomme, että operatiivinen tehokkuus, sosiaalinen vastuullisuus ja ympäristöstä huolehtiminen tukevat toisiaan. Kannamme vastuun vaikutuksistamme ympäristöön ja ihmisiin vahvistaaksemme Talvivaaran sosiaalista hyväksyntää. Pitkän tähtäimen visionamme on yhä kehittyä kestävän kaivos toiminnan edelläkävijäksi. KESTÄVÄ KEHITYS ON TÄRKEÄ OSA TALVIVAARAN LIIKETOIMINTAA Talvivaaran strategisia painopisteitä ovat tuotantoprosessin ja yhteisten käytäntöjen jatkuva parantaminen, henkilöstön tyytyväisyys ja ympäristövaikutustemme minimointi samalla, kun tavoittelemme uutta kasvua. Omistamme yhden Euroopan suurimmista sulfidisen nikkelin varannoista, jota pyrimme hyödyntämään kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tahdomme olla edelläkävijä ympäristöasioiden, työturvallisuuden, sidosryhmäyhteistyön ja ympäristöviestinnän alueilla. Kehitämme aktiivisesti uusia prosesseja ja teknologioita luonnonvarojen, materiaalin ja energian käytön tehostamiseksi, kaivostoiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi lähiyhteisöissämme. Kuluneen vuoden aikana työskentelimme aktiivisesti vahvistaaksemme Talvivaaran myönteisiä vaikutuksia ja minimoidaksemme haittoja. Taloudellisista haasteista huolimatta saimme aikaan suuria parannuksia. Teimme merkittäviä investointeja vesienkäsittelyyn ja vahvistimme työturvallisuutta uusilla käytännöillä. Viestimme ympäristöasioista avoimesti sidosryhmille ja otimme käyttöön uusia vuorovaikutuskanavia. PANOSTAMME YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN MINIMOINTIIN Olemme kehittäneet Talvivaaran ympäristövastuutyötä koko kaivoksen toimintahistorian ajan. Talvivaaran toiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja päästöt sekä pysyvät ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 10 TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS 2013

13 VUOSIKATSAUS KESTÄVÄ KEHITYS Talvivaaran kaivostoiminnan vaikutukset luontoon ja ympäristöön ovat säännöllisen velvoitetarkkailun piirissä. Tarkkailun avulla saamme yksityiskohtaista tietoa päästöistä ja muista ympäristövaikutuksista. Vesistöt ja ilmanlaatu kaivoksen ympäristössä ovat erityisen tarkkailun kohteina. Työskentelemme kestävän vesitaseen saavuttamiseksi Vuonna 2013 vesienhallinnan vahvistaminen oli asialistamme kärjessä. Perustimme vesienhallintaan keskittyvän organisaation, ja tärkeimpiä tavoitteitamme olivat vesiin liittyvien riskien pienentäminen sekä kestävän vesitaseen saavuttaminen. Rakensimme puhdistetuille vesille varoallastilavuutta yhteensä 4,3 miljoonaa kuutiota, pienensimme kaivoksen valuma-aluetta 500 hehtaaria, vähensimme raakavedenottoa Kolmisoppi-järvestä 24 prosenttia, rakensimme lisää puhdistuskapasiteettia metallipitoisille vesille ja otimme käyttöön käänteisosmoosilaitoksen sulfaattipitoisten vesien puhdistamiseksi. Laitoksen käyttöönotto mahdollistaa bioliuotuksen ja metallitehtaan prosessivesien suljetun kierron alueelta kerättäviä valumavesiä. Pitkäjänteistä työtä on jatkettava myös tulevaisuudessa, sillä merkittävistä edistysaskeleistamme huolimatta kaivoksen ylimäärävesien määrä lisääntyi 9,2 prosenttia vuoden 2013 aikana. Kaivosalueella on yhä 7 miljoonaa kuutiota ylimääräisiä vesiä. Vuoden 2013 panostustemme myötä meillä on kuitenkin erittäin hyvät edellytykset saavuttaa kestävä vesitase pitkällä aikavälillä. Päästöt ilmaan vähenivät edelleen Talvivaaran merkittävimmät päästöt ilmaan ovat pöly- ja rikkivetypäästöt. Malminkäsittely, räjäytykset ja sisäinen liikenne saattavat aiheuttaa pölypäästöjä ja metallien tuotannossa käytettävä rikkivety saattaa aiheuttaa hajuhaittoja lähialueella. Lisäksi kalkin käyttö, työkoneet, räjäytysaineiden käyttö, energian tuotanto, ja vetylaitos aiheuttavat Talvivaarassa hiilidioksidi-, typpi- ja rikkioksidipäästöjä. Jo aiempina vuosina tehtyjen investointien ansiosta päästöt ilmaan ovat kahden viime vuoden ajan pysyneet selvästi ympäristöluvassa määriteltyjen rajojen alapuolella. Vuonna 2013 investoimme yli euroa hajukaasujen puhdistuslaitteistoihin ja tehostimme pesureiden huoltoa. Hajupäästöt vähenivät edelleen noin 30 prosenttia ja lähiasukkailta saadut hajuilmoitukset 60 prosenttia. Seuraamme jatkuvasti haju- ja pölypäästöjen tasoa ja kehitämme toimintaa hyvän tilanteen säilyttämiseksi. Talvivaaran hiilidioksidipäästöt syntyvät pääasiassa kalkin ja räjäytysaineiden käytöstä, työkoneista, energian tuotannosta ja vetylaitokselta. Seuraamme jatkuvasti hiilijalanjälkeämme ja hiilidioksidipäästöjen lähteitä. Vuonna 2013 kansainvälinen Nikkeli-Instituutti teki nikkelin elinkaariarvion, jossa olivat mukana lähes kaikki länsimaiset nikkelintuottajat. Tutkimuksen mukaan Talvivaaran malmista tuotetun nikkelin ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä energiankulutus tuotettua nikkelitonnia kohden ovat selvästi teollisuuden keskiarvon alapuolella. Kasvihuonepäästömme ovat 39 prosenttia ja primäärienergiankulutuksemme 21 prosenttia keskimääräistä nikkelintuottajaa pienempiä. TALVIVAARAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS Talvivaara vaikuttaa taloudellisesti ja sosiaalisesti etenkin Kainuun maakunnassa. Vuoden 2013 lopussa oman henkilöstön määrä oli 549, joista lähes 80 prosenttia asuu Kainuussa ja heistä valtaosa Kajaanissa ja Sotkamossa. Vuoden 2013 aikana maksoimme palkkoja ja palkkioita 26,2 miljoonaa euroa, mikä osaltaan tuki aluetaloutta ja kerrytti verotuloja. Lisäksi Talvivaara on työllistänyt kaivosalueella säännöllisesti ja kokoaikaisesti useita satoja yhteistyökumppaneiden ja palveluntuottajien työntekijöitä. Kaikkiaan tarjoamme työtä ja toimeentuloa noin tuhannelle henkilölle. NAAPUREIDEN YMPÄRISTÖHAVAINNOT (KPL) n Muu n Vesi n Pöly n Tärinä n Melu n Haju TALVIVAARA VUOSIKERTOMUS

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. (Yrityssaneeraushakemukset jätetty 15.11.2013) Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 KONSERNITASE... 18 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 19 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo I TÄNÄÄN JA HUOMENNA Talvivaara lyhyesti...8 Vuosi 2010 lyhyesti...10 Puheenjohtajan katsaus...12 Toimitusjohtajan katsaus...14 Strategia

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.8.2013 Keskeiset tapahtumat Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2013 Nikkelin heikko hintakehitys ja vesitaseen haasteet

Lisätiedot

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71

Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012. sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus... 71 Talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj konsernitilinpäätös 31.12.2012 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 71 Konsernitase... 83 Konsernin tuloslaskelma... 84 Konsernin laaja tuloslaskelma... 85

Lisätiedot

Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012

Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012 T a l v i v a a r a nka i v os os a k ey ht i öoy j T i l i npä ä t ös t i edot e31. 12. 2011 pä ä t t y neel t ät i l i k a udel t a 16. 2. 2012 1(26) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.2.2012

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu 2012 1(21) Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 8.11. Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi syyskuu Myönteistä kehitystä tuotannossa kolmannella vuosineljänneksellä Runsaina jatkuneet

Lisätiedot

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011. Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus...61 » tilinpäätös talvivaara vuosikertomus 2011 59 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...61 Konsernitase...72 Konsernin tuloslaskelma...73

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös 31.12.2009

Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2009 Hallituksen toimintakertomus...2 Konsernitase...11 Konsernin tuloslaskelma...12 Konsernin laaja tuloslaskelma...13 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa

Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Yhteiskuntavastuuraportti 2006 Johtava sinkin ja kuparin toimittaja Euroopassa Sisällys Maailmanluokan yhteistyökumppani 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Arvoketju 4 Yhteiskuntavastuun hallinta 6 Ympäristövastuu

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004. Vuosikertomus 2004 OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS 2004 Vuosikertomus 2004 Kiistaton ykkönen ruostumattomassa tarkoittaa, että olemme alan Kannattavin Paras asiakassuhteiden hallinnassa Tehokkain tuotantotoiminnassa Suosituin

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004

Outokumpu ja ympäristö 2004. Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokumpu ja ympäristö 2004 Outokummulla on vahva vastuunkannon kulttuuri Kerromme mitä vastuullisuus meille tarkoittaa ja miten se näkyy toiminnoissamme. Millaisia vaikutuksia

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 2.5.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1. Taloudellinen katsaus 2. Operatiivinen katsaus 3. Vesienhallinta 4. Uusi alku Talvivaara tulevaisuudessa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5

VUOSIKERTOMUS2009. Outotec Oyj 5 VUOSIKERTOMUS2009 Outotec Oyj 5 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2009 Vuosi 2009 lyhyesti 1 Vuosikooste 2009 2 Teknologia- ja palvelutarjonta 4 Strategia 6 Toimitusjohtajien haastattelu 8 Markkinakatsaus 11 Minerals

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA

PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA PERHEYRITYS & TEOLLINEN OMISTAJA VUOSIKATSAUS 2014 Sisältö Oras Invest lyhyesti... 1 MISSIO... 2 Oras Investin vuosi 2014... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Oras Investin tarina... 6 VISIO... 8 Arvot...

Lisätiedot

kilpailukykyä strategisena kumppanina

kilpailukykyä strategisena kumppanina kilpailukykyä strategisena kumppanina Vuosikertomus 2012 incap Vuosikertomus 2012 sisällys konserni Liiketoiminta vastuullisuus hallinnointi Incap lyhyesti... 2 Vuosi 2012 lyhyesti... 3 toimitusjohtajan

Lisätiedot