POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE"

Transkriptio

1 HANKESUUNNITELMA : Liite nro: 7 POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSRAKENNE Pohjois-Suomi tarvitsee erityisolosuhteisiin perustuen (mm. pitkät etäisyydet, matkailun aiheuttama terveyspalveluiden kuormitus, korkea sairastavuus ja syrjäytyneisyys, saamenkielinen kielivähemmistö) oman pysyvän koko Pohjois-Suomea koskevan sosiaali- ja terveysalan kehittämisrakenteen. Resurssien yhdistäminen ja toiminnan koordinointi jäntevöittää toimintaa ja säästää resursseja, sekä mahdollistaa erityispalveluiden turvaamisen koko alueelle. Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE ) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii verkostomaisesti (pohjautuen sopimuksellisuuteen). Kehittämis- ja tutkimusrakenne pohjautuu sopimuksellisuuteen ja rakentuu vaiheittain vuoteen 2011 mennessä Kehittämis- ja tutkimusrakenne syntyy asteittain eri maakuntien ja osallistuvien toimijatahojen osalta Pohjois-Suomessa. Kehittämis- ja tutkimusrakenne on vaiheistettu siten, että se koostuu kolmesta erillisestä kokonaisuudesta (vaiheesta), joissa on omat erilliset budjetit. Lapin osuus (I-vaihe) alkaa ensimmäisenä ja jos rahoitusta saadaan haettu kokonaismäärä, rakenteeseen liittyvät Kainuun maakunnan kuntayhtymä (II-vaihe) ja Keski-Pohjanmaan kunnat (III-vaihe). I VAIHE: Lapin osuus muodostaa yhden kokonaisuuden, jota on ehditty valmistella pisimmälle yhteistyössä 1

2 sosiaali- ja terveyspuolen toimijoiden kanssa niin sisällöllisenä kehittämistoimintana kuin eri toimijoiden liittymisenä yhteiseen rakenteeseen. Sisällöllisesti kehitetään perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita sekä niiden keskinäistä yhteistyötä että yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Vuonna kehittämis- ja tutkimusrakenteeseen ovat I vaiheessa tulossa Lapin sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen yksikkö. Tutkimus- ja kehittämisrakennetta koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske), jonka sopimuskumppaneita ovat tällä hetkellä Lapin yliopisto (juridinen oikeushenkilö), Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Saamelaiskäräjät. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä liittyy Lapin sairaanhoitopiiriin vuoden 2009 alussa, jolloin Posken uusi sopimuskumppani tulee olemaan Lapin sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä. Posken perussopimuskumppanuutta täydennetään alkuvaiheessa vielä Oulun yliopistolla, jolloin Posken kumppanit ovat sekä sosiaali-, että terveyspuolen toimijoita Pohjois-Suomen alueella. Alueella toimivien sosiaalialan kehittämisyksiköiden, eri hankkeiden ja Posken perussopimuskumppaneiden (Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Saamelaiskäräjät ja Lapin yliopisto) kautta Posken toiminnassa ovat mukana 21 Lapin läänin kuntaa ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta 25 kuntaa. II VAIHE: Kainuun maakunnan kuntayhtymän liittyminen kehittämis- ja tutkimusrakenteeseen (2009 alkaen) Laki Kainuun hallintokokeilusta tuli voimaan Kainuun maakunta -kuntayhtymä on aloittanut toimintansa vuoden 2005 alusta ja vastaa kokonaisuudessaan kahdeksan kunnan terveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta lasten varhaiskasvatusta lukuun ottamatta. Kuntayhtymä vastaa myös toisen asteen koulutuksesta sekä lakisääteisestä maakunnallisesta suunnittelusta. Kainuussa edellä mainittuja suunnitelmia tukee palveluiden tasolla koko maakunnan alueen yhteinen sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaatio sekä kehittämistyön suunniteltu kokoaminen yhteiseen yksikköön. Tavoitteena on palveluiden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä sote-toimialan kehitystyön koordinointi. Kainuussa kehitetään myös henkilöstön osallistumisen käytäntöjä asiakaspalvelutyöstä kehittäjätyöhön siirtymiseksi. Nykyinen yhteistyö Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimialan osalta on vakiintunut mm. ERVA-alueen osalta terveydenhuollossa, mutta sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminta on vasta alueillaan. Yhteistyötä on käynnistetty mm. Pohjois-Suomen vammaispalveluita kehittävän VASKI-hankkeen kautta. III VAIHE: Keski-Pohjanmaan alueen liittyminen kehittämis- ja tutkimusrakenteeseen ( 2009 alkaen). Keski-Pohjanmaa lähtee liikkelle opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan organisoimisesta. Malli mahdollistaa laajentamisen tai osia siitä voidaan soveltaa erilaisilla alueilla Pohjois-Suomessa sekä muualla Suomessa. Hankkeen hallinnoijakunta on hakuvaiheessa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Kehittämis- ja tutkimusrakenteelle muodostetaan eri alueeen ja toimijatahojen osalta neuvottelukunta/ohjausryhmä (tai muu vastaava organisoitumisrakenne), joka seuraa kehittämis- ja tutkimusrakenteen ja verkoston toimintaa. Kehittämis- ja tutkimusrakenteen toimintaa johtaa operatiivisesti Posken sopimuskumppaneista muodostuva johtoryhmä. Organisoitumiseen liittyvät kysymykset ratkaistaan vuosien aikana. Kehittämis- ja tutkimusrakenne linjaa painopisteet alueen kehittämistoiminnalle KASTE -ohjelmakaudella ja on jatkumo alueen kehittämistoiminnalle Kehittämis- ja tutkimusrakenne perustuu tällä hetkellä olemassa olevaan alueen kunnissa tapahtuvaan kehittämis- ja hanketoimintaan, mikä on tarkoitus verkostoida tiiviimmin yhteiseen toimintaan ja rakenteeseen (kts. kuvio). Alueella toimivat eri sosiaalialan kehittämisyksiköt, jotka ovat saaneet rahoituksen sosiaalialan kehittämishankkeen kautta: 1) Lapin kunnissa sosiaalityön kehittämisyksikkö ( ), Oulun seudun 2

3 kunnissa lastensuojelun kehittämisyksikkö ( ), 2) Lapin kunnissa ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa vanhustyön yksiköt ( ), 3) Pohjois-Pohjanmaan kunnissa varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö ( ), 4) Koko Pohjois-Suomessa toimii vammaispalveluiden kehittämisyksikkö ( ), 5) Saamelaisten sosiaalipalveluiden kehittämisyksikkö toimii saamelaisten kotiseutualueen kunnissa ( ) ja 6) Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kunnissa toimivat päihdetyön kehittämisyksiköt ( ), jotka on tarkoitus sisällöllisesti ja toiminnallisesti laajentaa jatkossa psykososiaalisen työn kehittämisyksiköksi, missä mielenterveys-, päihde- ja väkivaltakysymykset on tarkoitus kytkeä tiiviimmin yhteen. Järjestötyön osalta alueella toimii aktiivisia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Lapissa ollaan hakemassa Raha-automaattiyhdistykseltä järjestötyön kehittämisyksikköä, jonka kautta järjestöt pyritään huomioimaan ja kytkemään paremmin alueen kehittämistoimintaan. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto on mukana rakenteessa ja edustaa Pohjois-Suomen järjestöjä ainakin alussa sopimuspohjassa. Muiden järjestöjen sopimuksellinen mukaantulo pohditaan rakenteen ja organisoitumisen alkuvaiheessa. Alueen hankkeissa ja hankkeiden ulkopuolella on tehty arvokasta kehittämistyötä, joka muodostaa kehittämis- ja tutkimusrakenteen perustan: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, eri sosiaalialan kehittämisyksiköt, terveyden edistämisen Terve Lappi -hanke, päivystyspalveluiden järjestäminen kuntien ja kuntayhtymien kanssa yhteistyönä, terveyskeskusten toimintojen kehittämistä tukeva yhteistyö- ja työnjakohanke sekä mielenterveys- ja päihdehanke ja lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden hanke. Nämä ovat kukin tahollaan kehittäneet työskentely- ja toimintatapoja Lapin alueella. I-VAIHEEN Lapin osuudessa vuoden 2008 rahoitusta haetaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämisen vahvistamiseen seuraavasti: 1) Perusterveydenhuollossa (tulevaisuuden terveyskeskus), kehittäjä-terveyskeskuksen pilotointi alkaa vuonna 2008 lopussa yhdessä suuressa väestökeskittymässä (Kemi-Tornion seutukunnassa) ja pienemmillä paikkakunnilla (Ylitornio, Simo, Ranua) ja laajenee myöhemmin muualle. Painopisteinä ovat henkilöstön riittävyyden ja osaamisen vahvistaminen sekä työnjakojen ja konsultaatioiden kehittäminen päivystyksessä, vastaanottotoiminnassa, neuvoloissa ja vuodeosastoilla. 2) Terveyden edistämistyön tukemisella ja koordinoinnilla (terveyden edistämisen keskus), jota jatketaan Terve-Lappi hankkeen hyviin tuloksiin pohjautuen koko Lapin läänin alueella. Painopisteenä on terveiden elintapojen omaksumisen edistäminen lappilaisen väestön keskuudessa. 3) Sosiaalityön kehittämisellä: sosiaalityön kehittämisyksikkötoiminnan jatkaminen ja toiminnan alueellinen laajentaminen koko Lappiin. Sosiaalityön kehittämisyksikkötoiminnan sisällölliset painopisteet: asiakkaat mukana kehittämisessä, vaikuttavuuden arviointi asiakasprosesseissa: asiakaspalautejärjestelmän ja mittariston käyttöönoton laajentaminen koko alueelle (myös valtakunnallisesti), palveluiden tuottaminen teknologiaa hyödyntäen kansalaisille (virtuaalinen sosiaalipalvelukeskus, kuva-ääniyhteyksillä palveluita koko alueelle), sosiaalityön johtaminen ja raportointi, erityispalveluiden turvaaminen Lapissa Sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään yhdessä Kehittämis- ja tutkimusrakenteella turvataan pitkäjänteinen sosiaali- ja terveysalan kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan rajapinnat kohtaavat monissa eri palveluissa ja eri väestöryhmien osalta, erityisesti vanhustenhuollossa, vammaispalveluissa, varhaiskasvatuksessa, neuvolatyössä, päihdetyössä ja psykososiaalisissa palveluissa. Erityisesti näiden osalta kehitetään asiakkaan kannalta eheää ja yhtenäistä palvelukokonaisuutta. Asiakkaille/potilaille, jotka käyttävät joko terveys- tai sosiaalipalveluja erityisen paljon, laaditaan yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Alueelliset hoito- ja palveluketjut, jotka liittyvät vanhusten, vammaisten, mielenterveys- tai päihdepotilaiden hoitoon valmistellaan yhdessä sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaisten kanssa. Pilottina kehittäjä-terveyskeskusten vastaanottoon resursoidaan sosiaalialan työntekijöiden työpanosta ja osaamista. Kansalaisille osoitetut hoito-ohjeet/tiedotteet/terveyden edistämisen valistusmateriaali valmistellaan yhdessä kummankin sektorin asiantuntemusta hyödyntäen. 3

4 Kehittämis- ja tutkimusrakenteessa määritellään yhteisesti joka vuodelle sisällölliset painopisteet, joille haetaan vuosittain KASTEesta rahoitusta: Vuonna 2009 rahoitusta rahoitusta haetaan: kehittämis- ja tutkimusrakenteen alueellisen ja sisällöllisen toiminnan laajentamiseen varhaiskasvatus vanhustyön kehittäminen psykososiaaliset palvelut (mielenterveys- ja päihdepalvelut) saamenkielisten palveluiden kehittäminen Vuonna 2010 rahoitusta haetaan: kehittämis- ja tutkimusrakenteen alueellisen ja sisällöllisen toiminnan laajentamiseen psykososiaalisten palveluiden kehittäminen saamenkielisten palveluiden kehittäminen vammaispalveluiden kehittäminen Eri vuosille edellä esitetyt painopisteet ovat vielä avoimia ja ehdollisia. Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja tutkimusrakenteen toiminnan organisoituessa eri vuosien toiminnan painopisteet tarkentuvat alueen ja kuntien tarpeiden mukaan. Toiminta-ajatus ja -tapa Sosiaalialan osaamiskeskukset ja sosiaalialan kehittämishankkeen rahoittamat sosiaalialan kehittämisyksiköt ovat muodostaneet kehittämisrakenteen kuntiin sosiaalialan, erityisesti asiakastyön kehittämiseksi. Kuviossa esitetyt kehittämisyksiköt ovat aloittaneet toimintansa vuosina 2006 ja Kehittämisyksiköihin kuuluu useita kuntia ja seutukuntia ja niissä työskentelee kehittäjä-työntekijöitä. Kehittäjä-työntekijät tekevät sekä asiakastyötä että kehittämis- ja tutkimustyötä kunnissa ja seutukunnissa. Näin turvataan, että hyvät kehitetyt käytännöt juurtuvat perustyöhön. Posken rooli on ollut kehittämisyksiköiden valmistelu, kuntayhteistyön mahdollistaminen ja kehittämisyksiköiden toiminnan koordinointi sekä kehittämisyksiköiden toiminnan tukeminen. Saamelaisuus Saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään ja toteutetaan saamenkielellä, saamelaisista lähtökohdista, saamelainen kulttuuri, elämänmuoto ja arvot huomioon ottaen saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon perustalta. Saamelaiskäräjien hallituksen voimassaoleva ehdotus KASTE -ohjelmaan saamelaisten palveluiden kehittämisen painopisteistä on seuraava: vanhusten palvelut, varhaiskasvatus, sosiaalityö, sekä elinolojen ja sosiaaliturvan kehittäminen. Lisäksi Saamelaiskäräjät pitää tärkeänä Posken saamelaisyksikön ja saamelaisten sosiaalipalveluiden kehittämisyksikön toiminnan turvaamisen ja kehittämisen. SamiSoster ry kehittää myös aktiivisesti järjestötoimintana saamelaiskulttuuriin ja kieleen pohjautuvia palveluita asettamiensa painopisteiden mukaisesti. Lisäksi Posken valtakunnallisena erityistehtävänä on saamenkielisten palveluiden kehittäminen. Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja tutkimusrakenne Tavoitteena on muodostaa Pohjois-Suomeen 1) kehittämis- ja tutkimusrakenne koordinoimaan yhteen eri toimijoita ja resursseja sekä 2) kehittää yhteisesti ja sisällöllisesti alueen sosiaali- ja terveyspalveluita kunnissa. Eri vuosina asetetaan alueella eri sisällölliset painopisteet ja haetaan niihin rahoitusta ja resursseja. Päämääränä ovat asiakkaan kannalta kokonaisvaltaiset, asiakaslähtöiset palvelut, joissa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yhdessä. Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja tutkimusrakenne on verkostomainen, joka pohjautuu kumppanuuteen. Rakenne on kevyt ja joustava, joka antaa tuen kehittämiselle: työkaluja, toimintamalleja sekä asiantuntijuutta ja osaamista. Rakenne pidetään avoimena ja siihen voivat osallistua kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet toimijat. Kehittämistyön tulokset arvioidaan ja levitetään Pohjois-Suomeen. 4

5 Hankesuunnitelman rakenteesta Hankesuunnitelman ensimmäiset neljä sivua kuvaavat kehittämis- ja tutkimusrakenteen kokonaisuutta. Seuraavaksi kuvataan tarkemmin kehittämis- ja tutkimusrakenteen eri vaiheet. Pisimmälle suunnitellun I-VAIHEEN, Lapin osuuden, sisällöllisten kehittämiskokonaisuudet ovat 1) perusterveydenhuollon kehittäminen, 2) terveyden edistäminen, 3) sosiaalityön kehittäminen. Näitä kolmea osuutta kehitetään sosiaalija terveyspuolen toimijoiden sisällöllisenä yhteistyönä. Lopussa kuvataan II-VAIHEEN Kainuun maakunnan kuntayhtymän ja III-VAIHEEN Keski-Pohjanmaan alueen liittymistä kehittämis- ja tutkimusrakenteeseen. 5

6 I VAIHE: LAPIN OSUUS: Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämisen vahvistaminen 1) Perusterveydenhuollon kehittäminen Tulevaisuuden terveyskeskus Lapissa Taustaa 1. Lappilaisten terveys ja terveystottumukset Lapissa on aina ollut suhteellisen korkea sairastavuus. Finriski -tutkimusten ja KELA:n terveyspuntarin mukaan kansantaudit ovat yleisempiä Lapissa kuin muualla maassa. Esimerkiksi KELA:n kansantauti-indeksi on alle sata ainoastaan Keminmaassa. Kaikissa muissa Lapin kunnissa se on yli 100 ja korkeimmillaan Posiolla 178. Eri sosiaaliryhmien väliset terveyserot ovat Lapissa suuremmat kuin muualla maassa keskimäärin ja ovat edelleen selvästi kasvamassa. Lisäksi terveystottumukset Lapissa ovat keskimäärin epäedulliset. Tupakointi on Lapissa maan keskitasoa yleisempää. Lappilaiset syövät vähemmän terveellisiä ruoka-aineita kuin muualla maassa syödään. Suun terveydestä huolehditaan huonommin kuin muualla maassa, erityisesti lappilaiset miehet. Lapissa ylipainoa on erityisesti miehillä enemmän kuin maassa keskimäärin ja nuorten ylipaino on lisääntymässä. Korkea sairastavuus ja suuret terveyserot Lapissa asettavat erityisen tarpeen hyvin toimivalle julkisen terveydenhuollon palvelujärjestelmälle. 2. Terveydenhuolto Lapissa Lapin pinta-ala on lähes kolmanneksen Suomen kokonaispinta-alasta. Väestö vähenee ja keskittyy Lapissakin voimakkaimpiin kasvukeskuksiin. Lapissa on 21 kuntaa, joissa on yhteensä 20 terveyskeskusta tai terveyskeskusyhtymää. Lapissa on kaksi keskussairaalaa: Lapin keskussairaala ja Länsi-Pohjan keskussairaala. Lapin sairaanhoitopiiriin kuuluu 15 kuntaa. Muonio-Enontekiö sekä Savukoski-Pelkosenniemi muodostavat tällä hetkellä kansanterveystyön kuntayhtymän ja muissa kunnissa on oma terveyskeskus. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin kuuluu kuusi kuntaa, joissa on oma terveyskeskus. Terveyskeskukset rakennettiin pääasiassa jo 1970-luvulla kansanterveyslain (1972) voimaan tultua ja resursoitiin varsin hyvin, koska pitkien etäisyyksien vuoksi väestö pyrittiin varsin pitkälle hoitamaan terveyskeskuksissa. Vanhoista toimintamalleista on osittain pyritty pitämään kiinni liian pitkään luvun alusta lähtien ovat kuntien säästötoimet kohdistuneet myös terveydenhuoltoon johtaen henkilöstöresurssien vähenemiseen. Alle puolet Lapin terveyskeskuksista on mukana väestövastuujärjestelmässä. Suurin osa toteuttaa vastaanottopalveluita perinteisen virkaehtosopimusmallin mukaisesti. Ainakin suurimmissa kunnissa, joissa väestövastuujärjestelmä on käytössä, sen toimivuudessa on merkittäviä ongelmia. Norjan mallin mukaista listautumiskäytäntöä ei ole käytössä Lapissa. Lapissa on korkean sairastavuuden lisäksi muuhun maahan verrattuna tiettyjä merkittäviä terveyspalveluiden järjestämiseen vaikuttavia erityisolosuhteita: 1. Lappi on harvaan asuttua aluetta ja etäisyydet kasvukeskuksiin voivat olla huomattavan pitkiä. 2. Lapissa matkustaa paljon koti- ja ulkomaisia 6

7 turisteja. Matkailu kohdistuu suurelta osin harvaan asutuille seuduille, mikä asettaa merkittävät haasteet terveydenhuollon palvelujärjestelmälle. 3. Lapissa asuu saamenkielistä väestöä, joille on tärkeää turvata peruspalvelut heidän omalla äidinkielellään. 4. Pitkälle koulutetun henkilökunnan rekrytointi töihin harvaan asutulle alueelle on ajoittain erittäin haasteellista. Lapin pitkät välimatkat ovat ongelmallisia päivystysten suhteen. Pienet terveyskeskukset eivät pysty ylläpitämään jatkuvaa päivystystä omassa yksikössä, koska se aiheuttaisi toisaalta kohtuuttoman työkuormituksen terveyskeskuksissa työskenteleville lääkäreille ja toisaalta kunnalle kohtuuttoman taloudellisen kuormituksen. Päivystyksiä onkin keskitetty keskussairaaloiden tiloissa toimiviin yhteispäivystyspisteisiin (Kemi, Rovaniemi) tai terveyskeskukset muodostavat yhteisiä päivystysrinkejä (esim. Tunturi-Lappi). Näissä päivystysten keskittämisissä ongelmana on paikoin kohtuuttomat etäisyydet päivystyspisteisiin. Lapissa jatkuvasti kasvava matkailu asettaa omat haasteensa terveyspalvelujärjestelmälle. Matkailun vuoksi terveyspalveluiden kuormitus on kausiluontoista. Kuormitushuiput sijoittuvat kevääseen sekä vuoden vaihteeseen. Asiakkaat ovat hyvin monesta eri kulttuurista lähtöisin ja puhuvat eri kieliä. Tämä aiheuttaa lisää haasteita terveydenhuollon työntekijöiden osaamiseen. Matkailuliikenteeseen liittyy myös suuronnettomuusriski. Suurehkon onnettomuuden sattuessa matkailukeskusten läheisyydessä, olisi ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmä muun päivystystoiminnan ohessa kohtuuttoman suurten haasteiden edessä. Julkisia terveyspalveluita täydentävät yksityiset terveydenhuoltopalvelut. Lääkäriasematoimintaa laajemmassa mittakaavassa Lapissa on suurimmissa kaupungeissa (Rovaniemi, Kemi, Tornio) sekä osassa suuria hiihtokeskuksia (Ylläs, Levi, Saariselkä). Yksityiset lääkäriasemat hoitavat merkittävän määrän matkailijoita hiihtosesongin aikana. Yksityiset palvelun tuottajat eivät kuitenkaan vastaa kattavasti päivystysluontoisen sairaanhoitopalvelun kysyntään. Yksityisillä palveluntuottajilla on myös rajalliset resurssit vaikeasti sairaiden ja vammautuneiden potilaiden hoitamiseen. Saamenkielistä terveyspalvelua saa saamelaisten kotiseutualueen kunnissa (Sodankylä, Inari, Utsjoki, Enontekiö). Saamenkielisen palvelun saatavuus on aina riippuvaista kielitaitoisen henkilökunnan saatavuudesta. Lapin sairaanhoitopiirissä työskentelee 3 saamenkielen taitoista henkilöä, jotka toimivat tarvittaessa tulkkeina. Viimeisen vuosikymmenen aikana yhtenä merkittävänä haasteena on ollut lääkäreiden rekrytoinnin vaikeus useissa Lapin kunnissa. Tällä hetkellä osa Lapin terveyskeskuksista on muutaman tai yksittäisen pitkäaikaisen lääkärin hoitamia. Nuoria lääkäreitä ei näytä innostavan pysyvä työskentely pienillä paikkakunnilla Lapissa. Osa lääkärityövoimasta hankitaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta joskin vaihtelevalla menestyksellä. Näin saadaan harvoin aikaan pitkäaikaisia ratkaisuja. Osassa kunnista (Tervola, Keminmaa) on lähdetty toteuttamaan vastaanottotoimintojen ulkoistamista kokonaan yksityiselle palvelun tuottajalle. Merkkejä on viimeisten vuosien aikana ollut myös hoitohenkilökunnan rekrytointivaikeuksista. Erityisesti tämä on näkynyt kesäaikoina sijaisten saantivaikeutena, pienemmillä paikkakunnilla myös muulloin. Saamenkielentaitoisia lääkäreitä on Lapin sairaanhoitopiirin alueella kaksi. Saamenkielisten lääkäripalvelujen tarjoamisessa voisi tulla kysymykseen etäteknologian hyödyntäminen. Lääkärin työ terveyskeskuksessa on monipuolista ja vaativaa. Sen menestyksekäs toteuttaminen vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Kumpusalo ym. ovat tutkineet lääkäreiden viihtymistä työssään terveyskeskuksissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri osa työhönsä sitoutuneista terveyskeskuslääkäreistä on yli 40 vuotiaita. Lääkärit viihtyvät paremmin pienissä terveyskeskuksissa verrattuna suuriin yksiköihin. Yleislääketieteeseen erikoistuminen lisää merkittävästi työssä viihtymistä ja siihen sitoutuneisuutta. 7

8 Terveyspalveluiden asiakastyytyväisyydessä Lapissa on vaihtelua, kuten muuallakin maassa. Asiakastyytyväisyydestä ei ole tehty jatkuvaa, systemaattista tutkimustyötä. Laadukkaiden terveyspalveluiden järjestäminen ja suunnittelu Lapissa vaatii edellä käsiteltyjen erityisolosuhteiden huomiointia ja tuntemusta. 8

9 luvun toimenpiteet Lapissa Lapissa on toteutettu terveyspalvelujärjestelmään liittyen Kansallisen terveydenhuollon kehittämishankkeen rahoituksen mukaisina hankkeina mm. skitsofrenia- ja depressiohankkeet, jotka ovat saaneet valtakunnallistakin huomiota projekteissa toteutettujen ryhmäinterventioiden tulosten perusteella. Vuodesta 2006 alkaen on ollut käynnissä Terve Lappi hanke, joka on ollut kaikkien Lapin kuntien ja sairaanhoitopiirien yhdessä toteuttama terveydenedistämishanke. Tähän on kytkeytynyt myös kansantautien, kuten diabeteksen, kliinisten hoitopolkujen kehittäminen. Saamelaisten terveyden edistämistä on toteuttanut SámiSoster ry v Dearvasit Eallin Terveempi Elämä hankkeessa, jossa saamenkielisen ja saamelaiskulttuurin huomioivan terveysneuvonnan lisäksi on kehitetty saamenkielistä neuvontamateriaalia. Syksyllä 2007 käynnistyi työnjakohanke, jolla tuetaan terveyskeskusten toimintojen kehittämistä vastaamaan paremmin tuleviin haasteisiin selvitä nykyisin voimavaroin paremmin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen yksikön alaisuudessa oleva yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen aluekoordinaatiotoiminta on käynnistynyt kevättalvella Saariselällä on useana vuonna peräkkäin harjoiteltu suuronnettomuuden pelastustoimia useiden viranomaistahojen sekä naapurimaiden kanssa toteutettuna yhteisharjoituksena. Tulevaisuus Jotta lappilaisten terveys saadaan kohenemaan valtakunnalliselle keskitasolle ja asukkaiden sekä Lapissa matkustavien turistien terveydenhuoltopalvelut saadaan turvattua, tarvitaan paljon kehittämistyötä terveydenhuollon palvelujärjestelmän toiminnan suhteen. Suomessa on parhaillaan tulossa historiallisesti merkittävä muutos terveydenhuollon lainsäädäntöön. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän toimikaudeksi valmistelemaan kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistämistä laiksi terveydenhuollosta. Työryhmä on jo laatinut lakiesityksen, joka korostaa perusterveydenhuollon asemaa. Lapin terveydenhuoltoa tulee luonnollisesti kehittää uuden lain hengen mukaan. Alla on listattuna asioita, joissa kehittämistyötä erityisesti tarvitaan: - Perusterveydenhuollon aseman vahvistaminen. Tähän liittyy sekä yleislääketieteen kehittäminen että hoitotyön osaamisen vahvistaminen. Perusterveydenhuollon erityisosaamisen kehittäminen ja perusterveydenhuollon työntekijöiden työolosuhteiden parantaminen on tärkeää henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaamista ajatellen. - Perusterveydenhuollon yksiköitten perustaminen sairaanhoitopiireihin on yksi uuden lakiesityksen merkittävä kohta. Terveyspiireissä perusterveydenhuollon yksiköt eivät olisi lakisääteisiä, mutta vastaavaa toiminnallista rakennetta kuitenkin suositellaan. Perusterveydenhuollon yksiköt vastaavat terveyskeskusten ja keskussairaaloiden yhteistyön sujumisesta ja hoidonporrastuksen toteutumisesta. Perustettava yksikkö suunnitellaan professorijohtoiseksi kehittämisyksiköksi. - Tutkimustiedon hyödyntäminen. Uusien hoito- ja tutkimusmenetelmien kriittinen arviointi ja erityisesti soveltuvuus oman hoidettavan väestön käyttöön vaatii sekä tieteellistä, että käytännön työn osaamista ja niiden yhdistämistä. Tutkimustietoa tulee soveltaa siten, että uudet hoidon laatua ja tehoa parantavat menetelmät tulevat käyttöön otetuksi Lapin terveyskeskuksissa. Uuden tutkimustiedon käytännön soveltuvuuden arviointiin tarvitaan yleislääketieteen tieteellistä erityisosaamista. 9

10 - Työnjaon tukeminen. Lapissa on jo meneillään työnjakohanke. Vaatii jatkuvaa kehittämistyötä, jotta löydetään optimaalinen työnjakomalli lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kesken ja siten päästään tuottamaan tehokkaimmalla tavalla hoitoa yhtenäisten prosessien mukaan. Lääkäri-hoitaja työpari on todennäköisesti tehokkain ja laadukkain työskentelymalli vastaanottotoimintojen toteutuksessa. Työnjaossa tulee huolehtia myös siitä, että lääkärit keskittyvät lääketieteellistä osaamista vaativiin tehtäviin. - Uuden teknologian hyödyntäminen. Pitkien etäisyyksien vuoksi erityisesti etäteknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä täytyy tehostaa, jotta harvimminkin asutuille alueille saadaan turvattua erikoisosaamista vaativaa ja saamenkielistä palvelua. Esimerkkejä etäteknologian mahdollisuuksista ovat erilaiset takapäivystyspalvelut (yleislääketiede), kuvakonsultaatiot (ihotaudit, radiologia, silmätaudit), videokonsultaatiot ja lääkeyhteisvaikutusten arviointi monilääkitystilanteissa. Lapissa toimii Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Posken yhteistyönä UULA-hanke, jonka kehitettyjä teknologisia toimintamalleja (mm. virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus) hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. - Erikoissairaanhoidon jalkautus kentälle. Myös Lapissa terveydenhuoltopalvelua kannattaa kehittää siihen suuntaan, että tiettyjen erikoissairaanhoidon erikoisalojen lääkärit (gynekologit, sisätautilääkärit, neurologit, kirurgit jne.) jalkautuvat terveyskeskuksiin konsultin roolissa sekä suorittamaan tiettyjä hoitotoimenpiteitä. Konsultaatiomahdollisuuksia on tarpeen kehittää joustavampaan suuntaan. Näin voidaan parantaa asiakkaiden saamaa lähipalvelua perusterveydenhuollossa. Joustavat konsultaatiomahdollisuudet vähentävät myös tarpeettomia tutkimuksia keskussairaalassa. - Perusterveydenhuollon käytettävissä tulee myös olla asianmukaiset tutkimusmahdollisuudet. Magneettikuvaus- ultraääni- ja ENMG tutkimukset kuuluvat kokeneen yleislääkärin työvälineisiin. Tutkimuslaitteisto ei luonnollisestikaan voi yleensä sijaita terveyskeskuksessa, vaan ne ovat joko keskitettynä esimerkiksi keskussairaalaan, tai toimivat mobiilissa pyörien päälle sijoitetussa yksikössä. Tarpeettomien tutkimusten välttämiseksi terveyskeskuksen kokeneet yleislääketieteen erikoislääkärit ohjaavat uran alkutaipaleella olevia lääkäreitä tutkimusten tarpeen arvioinnissa. Tekstien sanelumahdollisuus tulee lääkäreillä olla automaattisesti. - Yhteistyö sosiaalialan kanssa. Monien terveyskeskuksen asiakkaiden ongelmat ovat sellaisia, että niiden ratkaiseminen vaatii sekä sosiaalialan että hoito- ja lääketieteen osaamista sekä osaamisen yhdistämistä. Palveluprosesseja kannattaa kehittää siihen suuntaan, että sosiaaliala ja terveydenhuoltoala tekevät aidosti työtä yhdessä asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyötä kehitetään mm. siten, että pidetään yhteisiä palvereja, joissa kehitetään ratkaisumalleja yhteisten asiakkaiden ongelmiin. Lisäksi esimerkiksi päivystysaikaisia vuorovaikutuskanavia kehitetään. Lääkäreiden päivystyskoulutukseen otetaan mukaan sosiaalityön näkökulma. - Vuorovaikutus työterveyshuollon kanssa. Tietojärjestelmiä ja palveluprosesseja kannattaa kehittää siihen suuntaan, että asiakkaan hoidon toteutuminen ei kaadu tiedon kulun katkoksiin työterveyshuollon ja perusterveydenhuollon välillä. Yhteistyötä tulee kehittää myös Oulun yliopiston yleislääketieteen laitokseen, OYS:in yleislääketieteen yksikköön sekä stakesiin perustettavaan perusterveydenhuollon yksikköön. - Asiakkaiden valinnanvapauden edistäminen hoitopaikan suhteen. Terveydenhuollon tietojärjestelmiä kehitetään siihen suuntaan, että on olemassa valtakunnallinen arkisto, josta tiedon siirto eri yksiköihin toteutuu sujuvasti. Lapissa etäisyydet hoitopaikkoihin ovat osittain pitkiä ja joskus lähin hoitopaikka on oman asuinkunnan sijasta naapurikunta. Lisäksi työmatka suuntautuu usein naapurikuntaan. Näin ollen olisi asiakkaan kannalta edullista, jos terveyskeskuspalvelun voi saada myös naapurikunnasta. Tämä on valmisteilla olevan terveydenhuoltolakiesityksen mukaista. Lapissa on paljon vapaa-ajan asukkaita, joille 10

11 olisi helpompaa ajoittain asioida kotikunnan sijasta vapaa-ajan asuinkunnan terveyskeskuksessa, myös kiireettömän hoidon asioissa. - Ensihoidon ja sairaankuljetuksen valvonta ja järjestäminen siirtynee tulevaisuudessa sairaanhoitopiirien vastuulle. Päivystyspisteiden keskittyminen harvempiin yksiköihin korostaa entisestään sairaankuljetuksen ja ensihoidon asemaa ja merkitystä. Sairaankuljetuksen ja ensihoidon laatukriteerien ja hoitoprosessien yhtenäistäminen aiempaa paremmin ovat tärkeitä tulevaisuuden tavoitteita. Jatkossa sairaankuljetuksien järjestelyssä ei tarvinne katsoa kuntarajoja. Sopimusten tekeminen keskittyy. Ensihoitotyö ja sairaankuljetuksen päivystys täytyy tapahtua jatkossakin kentällä asiakkaiden lähellä. Ensihoidon päivystyspisteitä ei voi keskittää nykyistä harvempiin paikkoihin Lapin etäisyyksien takia. - Peruspalvelut on tarpeen turvata kohtuullisen lähellä kaikkia asukkaita ja asiakkaiden omalla kielelllä. Vastaanottopalvelut ja ensihoitojärjestelmä ovat osa lähipalvelua. Erikoistutkimukset eivät ole lähipalvelua. - Perusterveydenhuollon alalla pyritän tehostamaan tutkimustyötä mm. opinnäytetöiden tekemistä tukemalla ja ohjaamalla. Opinnäytetyöt sisältävät mm. hoitotyön opintoihin kuuluvat tutkielmat, lääketieteen perusopintoihin kuuluvat syventävät opinnot ja laajemmat tieteelliset työt, kuten lääketieteen alan perusterveydenhuoltoon liittyvät väitöskirjatyöt. - Hoidon porrastusta tulee kehittää mm. siten, että välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan päivystyksessä, kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan kiireellisellä ajanvarausvastaanotolla (1-3 päivää) ja kiireettömät asiat hoidetaan kiireettömällä ajanvarausvastaanotolla. Kiireettömän hoidon saatavuuden täytyy olla sellainen, että asiakkaat eivät hakeutuisi aiheettomasti päivystykseen. - Terveydenhuollon palveluprosessien jatkuva kehittäminen ja arviointi hoidon laadun parantamiseksi ja tehokkuuden edistämiseksi ovat tärkeitä tulevaisuuden tavoitteita. - Saamenkielisten palveluiden kehittäminen - Palveluiden järjestämisessä kunnat voivat tehdä yhteistyötä yksityissektorin kanssa kulloisessakin tilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Raja-alueyhteistyön hyödyntäminen Suomen raja-aluekuntien, Ruotsin ja Norjan välillä tulee huomioida. - Terveydenhuollon johtamisjärjestemiä ja hammashuoltoa kehitetään. - Terveyden edistämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä terveyden edistämisen keskuksen kanssa (kts. erillinen hankesuunnitelma) Perustettava perusterveydenhuollon yksikkö tulee vastaamaan edellä mainittuihin kehittämistarpeisiin. Perusterveydenhuollon yksikkö lähtee kehittämään Tulevaisuuden terveyskeskus - mallia. Tulevaisuuden terveyskeskuksessa palvelutuotantoa kehitetään tehokkaaksi, uuden lainsäädännön mukaiseksi, asiakaslähtöiseksi ja laadukkaaksi sekä uutta tutkimustietoa sekä teknologiaa hyödyntäväksi. Perusterveydenhuollon yksikön tavoitteet ja toiminta tulevaisuuden terveyskeskushankkeessa Tulevaisuuden tärkeimpiä haasteita Lapin perusterveydenhuollon palvelujärjestelmässä ovat: A. Lääkäripäivystyksen ja ensihoitovalmiuden turvaaminen siten, että äkillisen sairastumisen tai 11

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Heavy Users Care Chains in OuluArc (HUCCO) 1.1.2008 31.12.2010 päivitetty 27.5.2008 EAKR -hankehakemus OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Loppuraportti Kesäkuu 2009 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN 1795-5661

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

SEUDULLISESTI VERKOSTOITUNUT TERVEYDENHUOLTO

SEUDULLISESTI VERKOSTOITUNUT TERVEYDENHUOLTO SEUDULLISESTI VERKOSTOITUNUT TERVEYDENHUOLTO SeutuVerto-hanke Loppuraportti 1.5.2005 31.12.2007 Irja Lampinen projektipäällikkö, TtM SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OULUNKAAREN SEUTUKUNTA JA VAALA...

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus 2.12.2013 oheismat. asianro 15 (1/56) 4.11.2013 TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Marjo Pahtakari 2009 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityön laitos SISÄLLYS 1 Päihdetyön kehittämisyksikkörakenne... 3 2 Arviointi...

Lisätiedot

Kyh 24.8.2010 82 Kyh liite 3. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN 2010 2012 LIITE: taustamateriaali

Kyh 24.8.2010 82 Kyh liite 3. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN 2010 2012 LIITE: taustamateriaali Kyh 24.8.2010 82 Kyh liite 3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN PALVELU- TASOSUUNNITELMAN 2010 2012 LIITE: taustamateriaali VIHTI ELOKUU 2010 24.8.2010 1 KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Pohjois-Savon kunnat Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Asia: Selvennys järjestämissuunnitelmaa koskevasta päätöksenteosta kunnissa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ AVAINSANAT: SAAMELAISET, SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, TERVEYDEN EDISTÄMINEN, PORONHOITO, TERVEYS- VIESTINTÄMATERIAALI

TIIVISTELMÄ AVAINSANAT: SAAMELAISET, SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, TERVEYDEN EDISTÄMINEN, PORONHOITO, TERVEYS- VIESTINTÄMATERIAALI 2 3 TIIVISTELMÄ Dearvasit Eallin Terveempi Elämä oli SámiSoster ry:n terveyden edistämisen hanke, joka toteutettiin vuosina 2007 2009 saamelaisten kotiseutualueella, neljän kunnan alueella. Hanketta rahoitti

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot