ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa 1068."

Transkriptio

1 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa Alueen määrittely IMATRA Kaupunginosa 74, Vuoksenniska Asemakaavan muutos: Korttelin 22 osa. Alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee pientaloalueella Vuoksenniskan kaupunginosassa, Torikadun ja Kuusirinteen kulmassa. Kaava-alueeseen kuuluu kaksi asuinpientalotonttia. Kaavan vireilletulo: (kuulutus vireilletulosta kaavoituskatsauksessa) Kaavan laatija: Tiia Sillgren, puh sähköposti: osoite: Virastokatu 2, Imatra

2 2 1. TIIVISTELMÄ Asemakaavan muutoksella on muutettu kahden tontin välistä rajaa poikkeamispäätökseen perustuen. Asemakaavan muutos on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,34 ha ja alue on yksityisen omistuksessa. 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2.1. Aloite Asemakaavan muutos on käynnistetty tonttien omistajan aloitteesta (7/2013), jossa esitetään tonttien välisen rajan muuttamista hyväksytyn poikkeamispäätöksen mukaiseksi. Asemakaavan muutosta on haettu vuonna 1982 ja kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan, että korttelin 22 tonttien 1 ja 2 välistä rajaa muutetaan hakijan esittämällä tavalla ja kaavamääräystä sekä tonttitehokkuutta tarkennetaan vastamaan poikkeamisluvalla myönnettyä rakennushanketta Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalue sijaitsee Vuoksenniskan kaupunginosassa, Vuoksenniskan keskustan välittömässä läheisyydessä. Lähimmät kaupalliset palvelut, terveysja sosiaalipalvelut sekä Vuoksenniskan koulu sijaitsevat kävelyetäisyydellä. Matkaa kaavamuutosalueelta Imatrankosken keskustaan on noin 7 km ja Mansikkalaan noin 5 km. Vuoksenniskan valaistu kuntorata on helposti saavutettavissa Torikadun pohjoispuolella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,34 ha ja alue on yksityisten maanomistuksessa.

3 3 Kuva 1. Aluerajaus ilmaviistokuvalla (Lentokuva Vallas/Panu Nikkola, 2014) Rakennettu ympäristö Kaava-alue on osa Vuoksenniskan pientaloaluetta. Alueella on lähinnä puolitoistakerroksia harjakattoisia pientaloja. Kaava-alueen pohjoispuolella on voimalinja ja itäpuolella on Stora Enso Oyj käytöstä poistunut kolmikerroksinen toimistorakennus. Kaavamuutosalue sijaitsee Kuusirinteen ja Torikadun kulmauksessa pientaloalueen länsireunalla. Kaava-alue muodostuu kahdesta tontista. Toiselle tontille on rakennettu paritalo ja Torikadun puoleinen tontti on rakentamaton ja siitä on muodostunut paritalon piha- ja varastoalue. Tontilla 2 on 1980-luvulla valmistunut yksikerroksinen paritalo jonka kerrosala on 286 k-m 2. Paritalon käytössä oleva autotalli/talousrakennus (55 k-m 2 ) sijaitsee tontilla 1. Kaava-alueella on myös muita kevytrakenteisia talousrakennuksia ja säilytyskatoksia. Rakennusoikeuteen laskettavaa kerrosalaa on käytetty yhteensä 341 k-m 2. Tonttien pinta-ala on yhteensä 3420 m 2.

4 4 Kuva 1. Näkymä kaava-alueelle Kuusirinteeltä itään päin. (KP ) Alueella on valmis kunnallistekniikan verkosto. Kesällä 2015 toteutetaan Kuusirinteen aluesaneeraus, jolloin kunnostetaan huonokuntoiset osuudet vesi- ja viemärilinjasta, katu sekä valaistus Luonnonympäristö Kaavamuutosalue on tasaisen rakennettu puutarha. Pihapiiri on avoin, muodostuen tontilla kasvavista marjapensaista ja hedelmäpuista sekä yksittäisistä havupuista. Tontin pohjoissivulla on suurista kuusista muodostunut kuusiaita Pohjavesi Kaava-alue kuuluu III luokan pohjavesialueeseen, muu pohjavesi (03 Vuoksenniska). Muut pohjavesialueet ovat alueita, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi Maaperä Kaava-alue kuuluu karkearakeisten kitkamaalajien alueeseen (rakennettavuusluokka II), jossa vallitsevien hiekan, soran ja karkearakeisten moreenien ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrin paksuisia koheesiomaalaji- ja turvekerroksia. Tähän luokkaan kuuluvat alueet ovat pääasiassa harjuja ja hiekka-soramoreenien muodostamia selänteitä. Suurimman yhtenäisen alueen muodostaa Salpausselkä. Luokkaan II kuuluvalla alueella maaperä on enimmäkseen routimatonta, kantavaa ja yleensä kaivettavuudeltaan hyvää.

5 Radon Kaava-alueella ei ole tehty radonmittauksia. Mahdolliset radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa Voimassa oleva kaavatilanne Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistamassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa kaavamuutosalue on taajamatoimintojen aluetta (A) sekä osa kasvukeskusalueen laatukäytävää (lk) ja kaupunki- ja taajamarakenteen kehittämisen kohdealuetta (kk). Kaava-aluetta sivuaa retkeilyreitti E-10, retkeily- ja ulkoilureitti sekä liikenteen ja logistiikan kehittämisen kohdealue (llk) Yleiskaava Imatran yleiskaava Kestävä Imatra 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Yleiskaavassa kaavan muutosalue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen Asemakaava Alueella on voimassa teknisen lautakunnan hyväksymä asemakaava 907. Asemakaavassa tontit on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), jonka rakennusoikeus on yhteensä 1000 k-m 2. Kuusirinteen puoleinen asuinrakennus voidaan toteuttaa yksi- tai kaksikerroksisena (II). Torikadun puoleiselle tontille tulee rakentaa kaksikerroksinen asuinrakennus (II). Tontin 1 rakennusoikeus on 600 k-m 2 ja asuinrakennuksessa voi olla kolme asuntoa. Tontin 2 rakennusoikeus on 400 k-m 2 ja asuinrakennuksessa voi olla kaksi asuntoa Poikkeamispäätökset Sisäasiainministeriö on myöntänyt poikkeamisen vuonna 1982 (p-lupa 285) paritalon rakentamiseksi tontille, jota ei ole merkitty tonttirekisteriin. Poikkeamisella on sallittu myös rakennusoikeuden ylittäminen ja tonttien välisen rajan muutos Rakennusjärjestys 2.6. Pohjakartta Imatran rakennusjärjestys on hyväksytty kaupungin valtuustossa ja tullut voimaan (Muutos, KV , 84). Pohjakartan tulee täyttää MRL 54a vaatimukset. Pohjakartan laadusta vastaa Imatran kaupunki.

6 6 3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Asemakaavan muutos on käynnistetty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutoksella tarkistetaan kahden asuinpientalotontin rajauksia vastaamaan poikkeamispäätöstä sekä kaupunginhallituksen ( ) päätöstä Osallistuminen, vuorovaikutus ja viranomaisyhteistyö (MRL 6, 62 ja 63, MRA 30 ) Osalliset Kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat Sähkö- ja puhelinyhtiöt Yhteistyö sidosryhmien kanssa Asemakaavan muutosluonnoksesta pyydettiin palautetta teknisen toimialan sidosryhmiltä sekä sähkö- ja puhelinyhtiöiltä. Palautetta pyydettiin mennessä. Sähkö- ja puhelinyhtiöillä ei ole huomauttamista kaavaluonnokseen Kaavan vireilletulo ja laatimisvaiheen kuuleminen Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä kuulutuksella kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Imatralaisessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudesta kuulutettiin Uutisvuoksessa Lisäksi on lähetetty kutsukirjeet esittelytilaisuuteen kaava-alueen sekä naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Kaavahankkeen vireilletuloon ja luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvä esittelyja tiedotustilaisuus järjestetään Imatran kaupungintalolla Osallisilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta sekä arvioida kaavan vaikutuksia. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli jakelussa. Palautetta pyydettiin mennessä. Kaavan esittely- ja tiedotustilaisuudessa kaavaluonnokseen kävi tutustumassa kaavoitusaloitteen tekijät eikä heillä ollut huomauttamista kaavaluonnokseen. Ennen kaavaesittelytilaisuutta kaavaluonnokseen kävi tutustumassa yksi kuntalainen, jolla ei ollut huomauttamista kaavaluonnokseen Lausunnot Kaavan vaikutusten vähäisyyden vuoksi lausuntopyyntöjä ei ole katsottu tarpeellisiksi.

7 Nähtävilläolo (MRL 65, 27, 32 ) Kaavaehdotus on nähtävillä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1.krs) vähintään 14 päivää; kuulutus kaupungin virallisessa kuulutuslehdessä Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä kirjeitse tiedoksi ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajille. Mahdollinen muistutus kaavaehdotusta vastaan on tehtävä kirjallisena ja jätettävä yhteystietoineen tekniselle lautakunnalle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, Imatra tai Hyväksyminen (MRL 52 ) Koska kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen, asemakaavan muutoksen hyväksyy hallintosääntöön (44, 2 mom.) perustuen tekninen lautakunta. Tieto hyväksymisestä lähetetään niille, jotka ovat kirjallisesti sitä pyytäneet (MRL 67 ). Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella: Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio 3.3. Asemakaavan tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa kahden asuinpientalotontin rajaukset vastamaan poikkeamispäätöstä ja kaupunginhallituksen ( ) päätöstä. 4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1. Kaavan perustelut ja rakenne Asemakaavamuutoksella on siirretty kahden asuinpientalotontin välistä rajaa, niin että paritalo ja siihen liittyvä autotalli ovat samalla tontilla poikkeamispäätökseen ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuen. Tonttien käyttötarkoitus säilyy ennallaan asuinpientalojen korttelialueena (AP). Tonteille on mahdollista sijoittaa enintään kolmeasuntoinen asuinrakennus. AP-merkintä sallii myös erillispientalon rakentamisen tontille. Rakennusoikeus on määritelty tonteilla erikseen asuinrakennukselle ja talousrakennukselle. Torikadun puoleisella tontilla (t.13) asuinrakennuksen rakennusoikeus on 350 k-m 2 ja talousrakennuksen 60 k-m 2. Tontilla 14 rakennusoikeus vastaa olemassa olevaa rakennettua tilannetta. Talousrakennus saa olla enintään 60 k-m 2 ja asuinrakennus 340 k-m 2. Tontin rakennusoikeudessa on väljyyttä sen verran, että rakennuksiin on mahdollista tehdä vähäisiä laajennuksia.

8 Tonttijako Kaava-alue on pinta-alaltaan 0,34 ha sen kokonaistehokkuus on e=0,24, joka on suuruusluokaltaan lähes kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukainen. Tontille 14 on toteutettu asuinrakennus yhteen kerrokseen ja tontille 13 sallitaan myös yksikerroksinen asuinrakennus. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisella tehokkuusluvulla e=0,25 rakennettuna yhteen kerrokseen tonttien toiminnallisuus kärsisi käytettäessä suurin sallittu rakennusoikeus kokonaisuudessaan. Kuusirinteen pientaloalue on luonteeltaan väljästi rakennettu pientaloalue, jonka vuoksi rakennustehokkuutta on väljennetty kaavamuutosalueella. Voimassa olevaan kaavaan verrattuna rakennusoikeus vähenee 190 k-m 2, mikä johtuu tonttien pinta-alamuutoksista sekä olemassa olevasta rakennetusta tilanteesta. Asemakaavan laadinnan yhteydessä on laadittu sitova tonttijako korttelin 22 tonteille 13 ja Kaavan vaikutukset Kaavan laadinnan yhteydessä ei ole tehty erillisiä vaikutusselvityksiä. Hankkeen vaikutuksia on arvioitu kaavasuunnittelun eri vaiheissa. Kaavamuutoksella on vähäinen vaikutus kaupunkirakenteeseen, kaupunkikuvaan ja ympäristöön, sillä alue koskee rakennettua ympäristöä ja muutos koskee tonttien välistä rajan siirtoa. Toinen tonteista on ollut rakentamaton ja sen rakentuessa Torikadun varsi ja asuinalue täydentyy. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Tonttien lohkominen voidaan käynnistää asemakaavamuutoksen tullessa voimaan. Imatra Tarkistettu Laatinut Hyväksynyt Tiia Sillgren kaavoitusinsinööri Vuokko Jääskeläinen kaavoituspäällikkö LIITTEET 1. Seurantalomake 2. Poistuva kaava

9 9 Liite 1.

10 10

11 11

12 12

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 28 päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa 1057. Alueen määrittely IMATRA Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 12, Imatrankoski Korttelit 34 36, 38

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa.

ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa. RAUTJÄRVEN KUNTA SIMPELE ILMARINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee 10 päivänä maaliskuuta päivättyä kaavakarttaa. RAMBOLL FINLAND OY Valtakatu 25 53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0101197-5

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT)

NURMEKSEN KAUPUNKI. Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT) 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan korttelin nro 172 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttiako (YIT) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus NURMEKSEN

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot