Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet:"

Transkriptio

1 LIITE 10a 1/9 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä välisenä aikana. Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet: Lausunnot 1. Lahden kaupungin museo, tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö / arkeologia ( ) Arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta kaavaa valmisteltaessa on selvitetty alueen muinaisjäännökset. Asikkalassa on tehty useita pienialaisia arkeologisia inventointeja ja tarkastuksia Lahden kaupunginmuseon toimesta ja koko kunnan inventointi viimeksi vuonna Kartalle ja selostukseen on merkitty alueen ainoaksi sm-alueeksi Metsäkangas-Iso-Pietilän maavalli ja ryökkiöalue. Kyseessä ei kuitenkaan ole Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama muinaisjäännös, vaan luonnonmuoto, jonka rauhoitusstatus on poistettu. Näin ollen sm-kaavamerkintä on myös poistettava kaavakartalta ja kaavaselostuksesta. Arkeologisen kulttuuriperinnän kannalta kaavan valmisteluun ei ole tarvetta liittää arkeologisia selvityksiä eikä kaavaluonnokseen ole muuta huomautettavaa kuin edellä mainittu alueen poisto. Poistetaan em. alue asiakirjoista. 2. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ( ) Kaavaluonnoksen liitteenä olevaan liikenneselvitykseen ei ole liitetty liikennemeluselvitystä eikä suunnittelualueen melutasoon ole kovin laajasti otettu kaavaselostuksessa kantaa. Selvitys liikenteen ympäristölle aiheutuvasta kokonaismelusta eri asuinalueilla olisi syytä liittää mukaan kaava-aineistoon kun on tiedossa, että alueen rakentaminen tulee merkittävästi lisäämään alueen liikennettä. Lentokenttäalueen, ampumaradan ja moottoriurheilukeskuksen sijoittuminen suhteellisen kauas asutuksesta lienee riittävä ehkäisemään toiminnoista aiheutuvaa meluhaittaa. Sen sijaan suunnittelualueen luoteisosan asuinalueilla tulisi huomioida myös maanottotoiminnan aiheuttama melukuormitus, mikäli toiminta alueella jatkuu asutuksen rakentumisen aikana. Vesivehmaantien välittömään läheisyyteen sijoittuu runsaasti asuinkiinteistöjä. Vesivehmaan kylän läheisyyteen sijoittuvien uusien asuinalueiden aiheuttama lisäys liikennemäärissä vaikuttaa merkittävästi tien lähialueen kiinteistöjen asuinviihtyvyyteen melun ja pölyn osalta. Uusien asuinalueiden tieyhteydet tulisi

2 LIITE 10a 2/9 mahdollisuuksien mukaan suunnitella siten, etteivät niiden aiheuttamat liikennevirrat ohjaudu yksinomaan Vesivehmaantien kautta. Kaavaluonnokseen on merkitty ohjeellisia moottorikelkkailureittejä, jotka kulkevat suunnittelualueen luoteisosassa asemakaavoitettavien asuntoalueiden läpi. Moottorikelkkareitti olisi suotavaa osoittaa kulkemaan lähivirkistysalueella, vastaavalla tavalla kuin suunnittelualueen jo toteutuneilla asuntoalueilla. Asia ratkennee lopullisesti ko. alueiden asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavaluonnoksen luoteisosaan on merkitty selvitysalue, joka alueena rajoittuu hyvin kaavaan merkittyihin asemakaavoitettaviin asuinalueisiin. Selvitettäessä alueen soveltuvuutta asuinrakentamiseen tulisi huomioida mm. mahdollisuudet alueen puhdistamiseen saastuneista maista sekä viereisen teollisuusalueen ja maantie 313 vaikutukset asuinalueen asumisterveyteen ja viihtyvyyteen. Suunnittelualueelle osoitetuille AT-alueille saa sijoittaa myös palveluja ja työtiloja, jotka eivät aiheuta melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai muuta sellaista, joka haittaa alueiden viihtyvyyttä tai on terveysriski. Koska muutamia ATalueita on osoitettu pohjavesialueelle, tulisi rajoituksissa huomioida myös, että toiminnalla ei saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää. Kaavaluonnokseen on merkitty kaksi hautausmaa-aluetta (EH), jotka ovat pieneläinten hautausmaita. Toinen näistä alueista sijaitsee pohjavesialueella. Valmisteilla olevat Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kunnanhallitus ) kuitenkin kieltävät lemmikkieläinten hautaamisen pohjavesialueelle toiminnasta aiheutuvan pohjaveden pilaantumisriskin vuoksi. Mikäli kyseessä on nykyisellään toiminnassa oleva alue, ei siellä tulisi enää sallia uutta hautaamista. Tästä johtuen ei ole perusteltua osoittaa toiminnassa olevaa EH-aluetta pohjavesialueelle. Kaavamateriaalin liitteen 6 Liikenne ja tekninen huolto mukaan suunnittelualueella sijaitsee vedenottamo. Olisi suositeltavaa, että vedenottamon alue osoitettaisiin kaavamerkinnällä yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Radonin torjunnan huomioiminen osayleiskaavan kaavamääräyksissä on terveydensuojelun tavoitteiden mukaista ja perusteltua, koska kaavalla osoitetaan suoraan rakennusluvalla myönnettäviä rakennuspaikkoja. Valtatien läheisyyteen ei osoiteta uutta asutusta. Kimosmäen alueelle tullaan asemakaavassa osoittamaan asutusta. Alue ei sijoitu valtatien välittömään läheisyyteen. Meluselvitys on laadittu ampumaradan ja moottoriurheiluradan alueilta sekä lentokenttäalueelta. Rajaukset osoitetaan ehdotuksessa. Soranottoalue osoitetaan selvitysalueena. Asuinalueiden melu sekä moottorikelkkayhteydet selvitetään asemakaavavaiheessa. Tieyhteydet tarkentuvat, kun tiedetään kylän kehittymisestä paremmin. Kolunkulman nelihaarainen liittymä ja Kolunkulmantietä parannetaan, jolloin sisäisten liikennevirtojen kulku paranee. Kaavalla osoitetaan moottorikelkkauria, jotka on maanomistajalähtöisesti sijoitettu kartalle. Asemakaavojen yhteydessä yhteydet tarkentuvat. Selvitysalueiden ympäristöterveyskysymykset tutkitaan asemakaavoitusvaiheessa.

3 LIITE 10a 3/9 AT-alueiden kaavamääräyksiä tarkennetaan: Alueen rakentaminen tai toiminta ei saa heikentää pohjaveden laatua tai määrää. Idempänä sijainnut pieneläinten hautausmaa on poistunut käytöstä, eikä sitä osoiteta kaavassa. Läntinen alue on pohjavesialueen ulkopuolella ja säilytetään kaavassa. Pyörösuon vedenottamo on poistunut käytöstä, eikä osoiteta ET alueena. Lentokenttäalueella pohjavesirajauksiin on tulossa muutoksia uusien selvitysten perusteella. Uudet rajaukset huomioidaan kaavaehdotuksessa. 3. Lahden kaupungin museo, tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö / rakennuskulttuuri ( ) Luonnosaineistossa on maisemallisesti arvokkaita rakennuksia, joista ei ole systemaattista luetteloa eikä toimenpide-esitystä. Kaavaselostuksessa ei ole huomioitu 2006 tehtyä inventointia. Kulttuurimaisema-aluekokonaisuuksiin -sk-1 ja sk-2 on lisättävä määräysteksti: Alueelle rakennettaessa on huolehdittava sitä, että rakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään, materiaaleiltaan ja väritykseltään sopeutuu kyläkuvaan, olemassa olevaan rakennuskantaan sekä ympäristöön. Kulttuurimaisemaan ta rakennettuun kulttuuriympäristöön vaikuttavista hankkeista on kuultava museoviranomaisia. Kohdemerkinnät: sr-merkintä on Sokkalan talon (5) kohdalla virheellisesti merkitty, Heinosen talon (9) kohdalta puuttuu sr-merkintä. Sr-merkintä lisättävä Jenkkapirtille, Vesivehmaan metodistikirkolle, Villa Elisalle (Metsä-Aakala). Merkinnöistä ei käy ilmi, miksi ainoastaan nuorisoseurantalo on merkinnällä sr-1. Vehkoon kylältä valtatielle 24 avautuva peltoalue tulisi merkitä MA tai MA-1 alueena, teollisuusalueen laajennusvarausta tulisi vähintäänkin tuntuvasti supistaa. Vt 24 ja Mt 313 väliset linjausvaihtoehdot halkovat arvokasta peltomaisemaa, joten linjausta tutkittava vielä tarkemmin. Suoraan myönnettävät luvat tarvitsevat ohjeistusta, joten tulisi tehdä Vesivehmaan kylän ja kulttuurimaiseman erityispiirteisiin räätälöity rakennustapaohjeisto. Kurhilaan ja Hillilään on tehty 90-luvulla. Täydennetään asiakirjoja 2006 inventoinnin perusteella. Maisemallisesti arvokkaita rakennuksia on perusselvitystyön yhteydessä erikseen kirjattu. Rakennuksilla ei välttämättä ole suojelullista arvoa. sk-1 ja sk-2 määräyksiä täydennetään esitetyllä tavalla. Suojelumerkintöjä täydennetään esitetyllä tavalla. Nuorisoseurantalo erottuu alueen yksittäisistä rakennuksista ja se on myös inventoinneissa erikseen mainittu. Rakennus on maisemallisesti erityisen tärkeällä paikalla. Teollisuusalueiden sijoittuminen Asikkalassa on vaikeaa laajojen pohjavesialueiden vuoksi. Valtatien läheisyys ja lähistön rakennettu teollisuus tukevat aluetta

4 LIITE 10a 4/9 varattavaksi teollisuudelle. Ensisijaisesti alue säilyy viljelykäytössä ja jos maanomistaja haluaa antaa alueen teollisuuskäyttöön, se on mahdollista. Teollisuusalueen rakentamisen edellyttää asemakaavan laatimista. Osoitetaan alue osittain reservialueena. Uuden kantatien linjausta tutkitaan vielä. Linjauksen tarkoituksena on ohjata raskasliikenne pois Vääksyn keskustasta. Ehdotukseen jätetään yksi yhteystarve. Teollisuusalueiden liikenne- ja liittymäjärjestelyt tulee suunnitella ennen asemakaavoitusta. Tutkitaan aikaisempia rakennustapaohjeiden soveltuvuutta kaava-alueelle. Rakennustapaohjeita voidaan liittää kaavaselostukseen tai laatia alueelle erilliset ohjeet. Alueella tärkeää on rakennuksen sijoittuminen maisemassa sekä sopeuttaminen nykyiseen rakennuskantaan mm. materiaalien ja värityksen sopivuus. 4. Päijät-Hämeen liitto ( , saapunut ) Vesivehmaalla on hyvä sijainti Vääksyn ja Vierumäen taajamiin sekä Lahden suuntaan ja sijaintia on pyritty hyödyntämään maankäytössä. Vesivehmaan osayleiskaava tarjoaa maaseutumaista asumisen vaihtoehtoa kulttuuriympäristössä. Lainvoimaisen Vääksyn yleiskaavan ja nyt luonnoksena nähtävillä oleva Vesivehmaan osayleiskaavan alueet ovat pieneltä osalta päällekkäin. Lainvoimaiseen Vääksyn osayleiskaavan nähden osayleiskaavan luoteiskulmalle esitettävät maankäytön muutokset toteuttavat Päijät-Hämeen vahvistettua maakuntakaavaa. Poikkeama vahvistettuun maakuntakaavan nähden on vähäinen ja nähtäville hyväksytyssä maakuntakaavaluonnoksessa on nostettu esiin muutostarpeet nykyiseen maakuntakaavaan verrattuna (AS1 Häkälän alue, AS2 Loukkuharjun- Vesivehmaan alue ja AS3 Vesivehmaan lentopaikan ympäristö). Ympäristöministeriö jätti Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2006 vahvistamatta yhteystarvemerkinnän valtatieltä 24 seututielle 313 sillä perusteella, että sen osalta ei ollut esitetty riittäviä selvityksiä ja tarkempia perusteluja. Perustelut raskaan liikenteen ohjaamisesta pois taajama-alueelta seututieltä 313 ja Vesivehmaan lentokentälle suuntautuvan liikenteen sujuvoittaminen eivät riittäneet ympäristöministeriölle. Päijät-Hämeen liiton näkemys on edelleen, että valtatieltä 24 tulee saada osayleiskaavaluonnoksessa esitetty vaihtoehtoiset yhteystarpeet em. yhteyttä silmällä pitäen. Pohjoisimpana esitetty vaihtoehto 1 näyttäisi perustellulta jatkotyön pohjaksi, koska se mahdollistaisi liittymien vähentämisen valtatie 24:llä parantaen siten liikenneturvallisuutta. Maisemallisesti arvokkaille peltoalueille aiheutuva haitta olisi vähäisimmästä päästä. Kulttuurihistoriallisesti ehytilmeisen ja kerroksellisen alueen syntymiseksi tarvittaisiin merkintöjen lisäksi rakennustapaohjeet ja sellainen toteuttamisjärjestys, että erilliset ryppäät rakennettaisiin kukin vuorollaan valmiiksi samoilla tyylisuunnilla. Yhdyskuntahuollon toteuttamiseksi ja ylläpidon kannalta on merkittävää miten kaavan toteuttaminen vaiheistetaan.

5 LIITE 10a 5/9 Uuden kantatieyhteyden loogisin vaihtoehto sijoittuu lähimmäksi Vääksyn taajamaa, jossa mm. teollisuusalueen liikennejärjestelyt voidaan kytkeä samaan liittymään. Nykyisen maakuntakaavoituksen yhteydessä on hyvä tutkia valtatien 24 ja maantien 313 linjausta. Tutkitaan aikaisempia rakennustapaohjeiden soveltuvuutta kaava-alueelle. Rakennustapaohjeita voidaan liittää kaavaselostukseen tai laatia alueelle erilliset ohjeet. Alueella tärkeää on rakennuksen sijoittuminen maisemassa sekä sopeuttaminen nykyiseen rakennuskantaan mm. materiaalien ja värityksen sopivuus. Nykyinen vesihuolto sijaitsee Vesivehmaantiellä ja laajenee nykyisiin asutuksiin. Vesihuolto toteutuu kaavoitusta nopeammin. Asemakaavoitettavien alueiden toteutusjärjestys etenee kunnan kaavoitusohjelman mukaisena. 5. Asikkalan kunta, tekninen lautakunta ( , saapunut ) Lautakunta toteaa, että asutus tulisi ohjata vielä enemmän Vesivehmaantien läheisyyteen, koska kyseisellä alueella on jo olemassa olevaa vesi- ja jätevesihuoltoa ja niitä ollaan edelleen lisäämässä. Vesihuoltoa ei voida taloudellisesti johtaa kaavassa esitetyille hajatonteille. Hajatonteilla voi jatkossa tulla ongelmia vesihuollon turvalliseen ja taloudelliseen ratkaisemiseen. VT 42 ja Mt 313 välinen liikenneyhteys tulisi ratkaista käyttämällä pohjana keskimmäistä tielinjausta ja suurentaa teollisuusaluetta. Kimosmäentien yhteystarvetta tulee tutkia ensisijaisesti Tuiskulantien kautta kulkevalla linjauksella. Luonnoksessa rakentaminen painottuu ydinkylävyöhykkeelle, ja Kimosmäen asemakaavoitettavalle alueelle. Mitoitukseen perustuvia uusia pakkoja on osoitettu myös kylävyöhykkeelle. Maanomistajien mielipiteet ja tekniset ja logistiset seikat mm. raskaan liikenteen liikennöitävyys vaikuttavat linjauksen ratkaisemiseen. Kimosmäen vaihtoehtoisia yhteystarpeita tutkitaan ehdotukseen. 6. Asikkalan kunta, ympäristölautakunta ( ) Kaavamääräyksissä on mainittu, että yleiskaavan at- aluerajaukseen kuuluvilla AT ja AM-alueilla saa myöntää rakennusluvan yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen ilman asemakaavaa. Selkeyden vuoksi määräyksissä voisi olla merkintä mihin ataluerajauksen ulkopuolelle saa myöntää rakennusluvan ilman asemakaavaa. Lisäksi esitettiin, että lentokenttäalue mukaan lukien ampuma- ja moottorirataalueet merkittäisiin melualuerajauksella ja luokiteltaisiin melualueeksi. Osayleiskaavan suoraan rakennuslupaan perustuva rakentaminen ohjataan ydinkylävyöhykkeen ja kylävyöhykkeen sisäpuolelle (MRL 44 mukainen

6 LIITE 10a 6/9 rakentaminen). Näiden alueiden ulkopuolelle ei rakennuslupaa voida kaavalla määrätä. 7. Hollolan kunta, tekninen toimiala ( ) Hollolan kunnan teknisellä toimialalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Ei muutoksia 8. Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( ) Selvitysluettelosta/lähtötiedoista puuttuu: liikenneselvitys 2012, Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (Päijät-Hämeen liitto 2008), Tiesuunnitelma: VT24 Parantaminen Soltti-Vesivehmaa, Lahti, Hollola, Asikkala (TS hyväksytty ), Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Vesivehmaankankaan alueella, Tutkimusraportti, Geologian tutkimuskeskus, Muinaisjäännösinventointia tai selvitystä historiallisen ajan asuinpaikoista ei ole tehty tai ainakaan liitetty asiakirjoihin. Tiesuunnitelmassa esitettyjä maatalousliittymiä ei voida ottaa käyttöön maankäyttötai yksityistieliittyminä vaan ne voivat toimia vain maatalousliittyminä. Liittymien sijoittaminen tulee tarkistaa suunnitelmasta. Meluselvitys tulee tehdä niillä alueilla, joilla kaava tuo olennaisia muutoksia maankäyttöön. Kaavamääräyksissä ei ilmene, miten maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisemaalueen arvot tulee maankäytön suunnittelussa ottaa huomioon. Teollisuus- ja työpaikka-alueiden vaikutukset maisemakuvaan tulee arvioida ja rajauksia mahdollisesti tarkistaa. Eteläosan alue, johon on sijoitettu 9 rakennuspaikkaa, tulee varautua asemakaavan laatimiseen. Sijaintinsa ja rakentamisen määrän perusteella se ei sovellu MRL 44 soveltamisalueeksi. Lentoliikenteen ja ampumaradan riskit pohjaveden määrälle ja laadulle on arvioitava ja mahdollisuuksien mukaan etsittävä toiminnalle vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Alueella on muitakin selvitettäviä mahdollisesti likaantuneita maa-alueita, joiden osoittaminen saa-alueiksi tulee selvittää. Tulisi arvioida, että tuleeko nykyisten liittymien osalta eteen liittymien parantamistarpeita mm. Vehkoontien, Salonsaarentien, Joenkulmantien ja Kimosmäentien liittymissä. Uuden asutuksen osalta selvitettävä, miten voidaan liittää joukkoliikenteen piiriin ja millaiset kustannusvaikutukset syntyy kevyen liikenteen järjestelyistä lähimmälle koululle, palveluihin, pysäkeille jne.

7 LIITE 10a 7/9 VT 24 ja Mt 313 välillä ei ELY -keskuksen mielestä ole nykyisillä liikennemäärillä yhteystarvetta. Kunnan tulee liikennetarpeesta esittää tarkempi verkollinen selvitys tai tutkia muita vaihtoehtoja esim. Vehkoontien pääkokokoojakadun käyttämistä taajaman ohittamismielessä tai liikenteellisiä parantamistoimenpiteitä Vääksyn taajamassa. Tarvetta ja vaikutuksia tulee arvioida esitettyä tarkemmin. Vehkoontien pohjoisen liittymän parantaminen ja turvallisuuden lisääminen esim. liittymää siirtämällä on tutkittava. Sitä tulee tutkia myös verkollisesti. Salonsaarentien liittymän parantamistoimenpiteet tulee selvittää turvallisuuden takaamiseksi, ja miten ne vaikuttavat Vehkoon pohjoisen tien siirtosuunnitelmiin. Vehkoontien varren teollisuusalueelle liittyminen tulee tapahtua yhden liittymän kautta. Liittymien kehittymisedellytykset on turvattava tulevaisuudessa. Uudet valtatie- ja merkittävät maantieliittymät on suunniteltava tiesuunnitelmalla, jossa pystytään tarkasti määrittämään mahdollisuus liittymän käyttöön ottoon. Suontaustan eteläpuoliselle T-alueelle tulee liittyminen olla Vehkoontien liittymän kautta. Samasta syystä ei voida myöskään ohitustievaihtoehtoa 1 pitää liikenteellisesti soveltuvana vaihtoehtona. Jo ennestään haasteelliset nelihaaraliittymät tulisi tavoitetilanteessa järjestellä kolmihaaraisiksi. Joenkulmantien ja Talvitien välisen osuuden TP alueiden sekä Joenkulmantien eteläpuolisten TY alueiden osalta tulee selvittää, miten niille voidaan liittyä kadulta. Joenkulmantien sisäinen katuverkko selvitettävä, jotta alueet voidaan liittää hallitusti ja korkealuokkaisesti maantieverkkoon. Selvitys kannattaisi tehdä yleiskaavatyön yhteydessä. Myös kevyen liikenteen järjestäminen on huomioitava. Kimosmäen pientaloalueelle ei voida osoittaa uutta liittymää vaan lähtökohtaisesti tulee noudattaa tiesuunnitelmaa. Uusi liittymätarve tai vanhan liittymän säilyttämistarve tulee perustella. Valtatien liittymätiheys on suuri, joten AP-alueilta tulisi selvittää muita riittävän houkuttelevia reittejä palvelujen suuntaan kuin uusia liittymiä Vt 24:lle. Kimosmäen asuinalueen kehittymisen kannalta liittymäjärjestely tulee selvittää, että tiesuunnitelmassa esitetty toimenpide on riittävä. Kevyen liikenteen väylät olisi syytä esittää Kimosmäen asuinalueelta Vesivehmaan tajamaan. Liikenteellisestä selvityksestä ei käy ilmi perusteita kevyen liikenteen jatkamiselle Vesivehmaan tien liittymän itäpuolelle MT 313 :lla. Kaavassa tule selvittää lentokenttä-, ampumarata-, teiden aiheuttama melu sekä uusien asuinalueiden, erityisesti Kimosmäen ja Näkkimäen alueiden melu. MU-alueella tarkempi määritelmä sallitusta ja kielletystä toiminnasta olisi selkeämpää. Sk-1 alueen määräystä selkeyttäisi, jos siinä mainittaisiin alueen rakentamisen mahdollisista rajoituksista ja suosituksista. Pohjavesialueen kaavamääräyksen sanamuotoa tulee täsmentää. TP-1 alueen määräyksen sanamuotoa tulee tarkentaa pohjaveden laadun ja määrän osalta. AT- ja AMalueille tulee lisätä maininta kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamisesta (44 ). Alueiden rakentamista ohjattava esim. rakennustapaohjein. Kaavan vaikutuksia pohjaveteen ei ole arvioitu. Vaikutusten arviointia tulee täydentää. Arvioinneissa pitäisi muutenkin pohtia, mitä vaikutukset ovat ja miten kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää. Tehdyt selvitykset lisätään luetteloon. Muinaisjäännösinventointeja ei kaavasta ole tarpeen tehdä. Vrt Lahden museon lausunto. Liittymät osoitetaan suunnitelman perusteella.

8 LIITE 10a 8/9 Meluselvitys on laadittu ampumaradan ja moottoriurheiluradan alueilta sekä lentokenttäalueelta. Melualueet osoitetaan uusien selvitysten perusteella. Kulttuurimaisema-alueen määräyksiä täydennetään. Tutkitaan aikaisempia rakennustapaohjeiden soveltuvuutta kaava-alueelle. Rakennustapaohjeita voidaan liittää kaavaselostukseen tai laatia alueelle erilliset ohjeet. Vrt. Lahden museon lausunto. T, TY ja TP alueiden rajauksia tarkennetaan ja osoitetaan osittain reservialueina. Osoitetaan eteläosan alue AP merkinnällä. Lentoliikenteen aluetta ei ole mahdollista siirtää toiseen paikkaan. Uusien pohjavesiselvitysten perusteella osa lentokenttäalueesta ja ampumarata-alue kokonaan sijoittuu pohjavesialueen ulkopuolelle. Lentokenttätoimintojen sijoittuminen alueen sisällä saattaa olla mahdollista. Selvitetään rekisteristä mahdollisesti saastuneiden/likaantuneiden maa-alueiden sijaintitietoja. Vehkoontien liittymiselle mt 313:lle on osoitettu tieyhteystarve selvitysalueen kautta. Tarve ja sijainti tarkentuu asemakaavatyön yhteydessä. Kaavassa osoitetaan tarvittavia yhteystarpeita alueen sisällä. Joukkoliikenteellä on reitti Vesivehmaalla. Kevyen liikenteen yhteys on Vesivehmaantien varressa. Uusia kevyen liikenteen yhteyksiä osoitetaan tarvemerkinnällä. Yhteystarpeen tarkoituksena on vähentää raskasta liikennettä Vääksyn keskustassa. Tarvetta tutkitaan mm. varmistetaan nykyiset liikennemäärät. Keskitytään tarkastelemaan Vehkoon ja Vääksyn ongelmia. Kaavaan linjaus jätetään yhteystarvenuolena. Vehkoontien pohjoinen liittymä on osoitettu yhteystarpeena voimassa oleva yleiskaavan tapaan. Liittymän tarve ja sijainti tarkentuu asemakaavan selvitystyön tai tiesuunnitelman yhteydessä. Suontaustan työpaikka-alueen liikennöinti on järkevä kytkeä ohitustiehen, jolloin nykyiselle liittymälle ei ohitustien rakentuessa olisi tarvetta. Joenkulman yritysalueita vähennetään ehdotukseen ja ne osoitetaan reservialueena. Kaavassa ei ole osoitettu uutta liittymää valtatielle. Maantien ja valtatien varteen on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve. Loukkuharjussa ei ole kevyen liikenteen väylää, mutta on suunnitteilla. Poikittaisia yhteyksiä voidaan tarvittaessa suunnitella. Meluselvitys on laadittu ampumaradan ja moottoriurheiluradan alueilta sekä lentokenttäalueelta. Merkintöjä ja määräyksiä sekä vaikutusten arviointeja tarkennetaan ehdotukseen. 9. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö Selostuksessa: kulttuuriympäristö kohdassa maininta lentoharrastajien käytössä pidetään vähättelevänä ilmaisuna. Liikenne ja yhdyskuntatekniikka kohdassa on luokiteltu pilaantuneeksi alueeksi lentokentän polttoaineen jakelupiste. Tähän toivotaan perusteluita.

9 LIITE 10a 9/9 Säätiö pitää sodanaikaisia lentokentän reunan rakennuksia historiallisesti merkittävinä. Kangasvuokkojen esiintymisalueen ei tulisi rajata alueen jatkokäyttöä. Ydinkyläalueen pohjoisosa on lentomelualueella. Asuinrakennusten rakentamista pitäisi välttää lentokentän tuntumaan. Lentomelun vaikutusalue tulisi selvittää kiinteistöjä hankkiville. Vesi- ja viemäriverkostoa esitetään sijoitettavaksi lentokentän kohdalle, mikä helpottaisi lentokentän infran kehittämistä Selostusta tarkennetaan. Merkintä muutetaan muotoon: Mahdollisesti saastunut maa-alue. Lisätään saa-merkintä Lahden museo on selvittänyt lentokenttärakennusten suojelutarvetta. Kangasvuokkojen suojelu on lakisääteisesti määritelty. Lentomelualue on selvitetty. Kunnallistekniikan rakentaminen etenee erillisenä hankkeena kunnan määrittelemässä aikataulussa ja laajuudessa. 10. Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta ( ) Mahdollisia yksittäisiä tuulivoimalahankkeita silmälläpitäen kaavan yleismääräyksiin lisättäisiin lause Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Asikkalan kunnan suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan alueella mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaapelilinjat. Täydennetään kaavaselostuksen kohtaan toteutus. Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

Pellolle sijoitetut rakennuspaikat poistettava, koska ne vaativat kalliimpaa perustusta ja koska metsä- ja joutomaita on tarpeeksi.

Pellolle sijoitetut rakennuspaikat poistettava, koska ne vaativat kalliimpaa perustusta ja koska metsä- ja joutomaita on tarpeeksi. LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 20.8.2012 204 OAS-vaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 luonnosvaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 ehdotusvaiheen

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 1

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 1 MÄNTTÄ-VILPPULA MUSTANLAHDEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.1.2010, tark. 6.10.2010, tark. 1.12.2013, tark. SISÄLLYSLUETTELO Suunnittelualueen sijainti 1. SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA. Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

PYHTÄÄN KUNTA. Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin PYHTÄÄN KUNTA Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja 1 (8) FCG FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22961 Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA KALAJOEN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.10.2016 0 OSALLISTUMIS JA ARVIOIN TISUUNNITELMAN (OAS) TAR KOITUS MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Taajama-alueen osayleiskaavan muutos

Taajama-alueen osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Taajama-alueen osayleiskaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21427 annettuihin lausuntoihin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo 1 Hämeen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.06.2011 Muutettu 09.06.2011 EURAN KUNTA Kunta: Eura 050 Kylä: Kirkonkylä 407 Tilat: 1:190,2:87,2:91 Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus.

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5)

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5) OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 1 (5) A-2695 Asemakaavan muutos 2.2. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 2 (5) ALOITE/HAKIJA Asunto Oy Vasikkahaantie 15 on

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus III oli nähtävillä 12.3. 14.4.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

, tarkistettu KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Kiinteistö Kristerinrinne Suunnittelualueen pinta-ala on 0,5487 ha.

, tarkistettu KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Kiinteistö Kristerinrinne Suunnittelualueen pinta-ala on 0,5487 ha. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUTTUAN LOHILUOMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, kortteli 435 kiinteistö 2:811 5.3.2014, tarkistettu 17.6.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Kiinteistö Kristerinrinne

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot