Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet:"

Transkriptio

1 LIITE 10a 1/9 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä välisenä aikana. Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet: Lausunnot 1. Lahden kaupungin museo, tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö / arkeologia ( ) Arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta kaavaa valmisteltaessa on selvitetty alueen muinaisjäännökset. Asikkalassa on tehty useita pienialaisia arkeologisia inventointeja ja tarkastuksia Lahden kaupunginmuseon toimesta ja koko kunnan inventointi viimeksi vuonna Kartalle ja selostukseen on merkitty alueen ainoaksi sm-alueeksi Metsäkangas-Iso-Pietilän maavalli ja ryökkiöalue. Kyseessä ei kuitenkaan ole Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama muinaisjäännös, vaan luonnonmuoto, jonka rauhoitusstatus on poistettu. Näin ollen sm-kaavamerkintä on myös poistettava kaavakartalta ja kaavaselostuksesta. Arkeologisen kulttuuriperinnän kannalta kaavan valmisteluun ei ole tarvetta liittää arkeologisia selvityksiä eikä kaavaluonnokseen ole muuta huomautettavaa kuin edellä mainittu alueen poisto. Poistetaan em. alue asiakirjoista. 2. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ( ) Kaavaluonnoksen liitteenä olevaan liikenneselvitykseen ei ole liitetty liikennemeluselvitystä eikä suunnittelualueen melutasoon ole kovin laajasti otettu kaavaselostuksessa kantaa. Selvitys liikenteen ympäristölle aiheutuvasta kokonaismelusta eri asuinalueilla olisi syytä liittää mukaan kaava-aineistoon kun on tiedossa, että alueen rakentaminen tulee merkittävästi lisäämään alueen liikennettä. Lentokenttäalueen, ampumaradan ja moottoriurheilukeskuksen sijoittuminen suhteellisen kauas asutuksesta lienee riittävä ehkäisemään toiminnoista aiheutuvaa meluhaittaa. Sen sijaan suunnittelualueen luoteisosan asuinalueilla tulisi huomioida myös maanottotoiminnan aiheuttama melukuormitus, mikäli toiminta alueella jatkuu asutuksen rakentumisen aikana. Vesivehmaantien välittömään läheisyyteen sijoittuu runsaasti asuinkiinteistöjä. Vesivehmaan kylän läheisyyteen sijoittuvien uusien asuinalueiden aiheuttama lisäys liikennemäärissä vaikuttaa merkittävästi tien lähialueen kiinteistöjen asuinviihtyvyyteen melun ja pölyn osalta. Uusien asuinalueiden tieyhteydet tulisi

2 LIITE 10a 2/9 mahdollisuuksien mukaan suunnitella siten, etteivät niiden aiheuttamat liikennevirrat ohjaudu yksinomaan Vesivehmaantien kautta. Kaavaluonnokseen on merkitty ohjeellisia moottorikelkkailureittejä, jotka kulkevat suunnittelualueen luoteisosassa asemakaavoitettavien asuntoalueiden läpi. Moottorikelkkareitti olisi suotavaa osoittaa kulkemaan lähivirkistysalueella, vastaavalla tavalla kuin suunnittelualueen jo toteutuneilla asuntoalueilla. Asia ratkennee lopullisesti ko. alueiden asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavaluonnoksen luoteisosaan on merkitty selvitysalue, joka alueena rajoittuu hyvin kaavaan merkittyihin asemakaavoitettaviin asuinalueisiin. Selvitettäessä alueen soveltuvuutta asuinrakentamiseen tulisi huomioida mm. mahdollisuudet alueen puhdistamiseen saastuneista maista sekä viereisen teollisuusalueen ja maantie 313 vaikutukset asuinalueen asumisterveyteen ja viihtyvyyteen. Suunnittelualueelle osoitetuille AT-alueille saa sijoittaa myös palveluja ja työtiloja, jotka eivät aiheuta melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai muuta sellaista, joka haittaa alueiden viihtyvyyttä tai on terveysriski. Koska muutamia ATalueita on osoitettu pohjavesialueelle, tulisi rajoituksissa huomioida myös, että toiminnalla ei saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää. Kaavaluonnokseen on merkitty kaksi hautausmaa-aluetta (EH), jotka ovat pieneläinten hautausmaita. Toinen näistä alueista sijaitsee pohjavesialueella. Valmisteilla olevat Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kunnanhallitus ) kuitenkin kieltävät lemmikkieläinten hautaamisen pohjavesialueelle toiminnasta aiheutuvan pohjaveden pilaantumisriskin vuoksi. Mikäli kyseessä on nykyisellään toiminnassa oleva alue, ei siellä tulisi enää sallia uutta hautaamista. Tästä johtuen ei ole perusteltua osoittaa toiminnassa olevaa EH-aluetta pohjavesialueelle. Kaavamateriaalin liitteen 6 Liikenne ja tekninen huolto mukaan suunnittelualueella sijaitsee vedenottamo. Olisi suositeltavaa, että vedenottamon alue osoitettaisiin kaavamerkinnällä yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Radonin torjunnan huomioiminen osayleiskaavan kaavamääräyksissä on terveydensuojelun tavoitteiden mukaista ja perusteltua, koska kaavalla osoitetaan suoraan rakennusluvalla myönnettäviä rakennuspaikkoja. Valtatien läheisyyteen ei osoiteta uutta asutusta. Kimosmäen alueelle tullaan asemakaavassa osoittamaan asutusta. Alue ei sijoitu valtatien välittömään läheisyyteen. Meluselvitys on laadittu ampumaradan ja moottoriurheiluradan alueilta sekä lentokenttäalueelta. Rajaukset osoitetaan ehdotuksessa. Soranottoalue osoitetaan selvitysalueena. Asuinalueiden melu sekä moottorikelkkayhteydet selvitetään asemakaavavaiheessa. Tieyhteydet tarkentuvat, kun tiedetään kylän kehittymisestä paremmin. Kolunkulman nelihaarainen liittymä ja Kolunkulmantietä parannetaan, jolloin sisäisten liikennevirtojen kulku paranee. Kaavalla osoitetaan moottorikelkkauria, jotka on maanomistajalähtöisesti sijoitettu kartalle. Asemakaavojen yhteydessä yhteydet tarkentuvat. Selvitysalueiden ympäristöterveyskysymykset tutkitaan asemakaavoitusvaiheessa.

3 LIITE 10a 3/9 AT-alueiden kaavamääräyksiä tarkennetaan: Alueen rakentaminen tai toiminta ei saa heikentää pohjaveden laatua tai määrää. Idempänä sijainnut pieneläinten hautausmaa on poistunut käytöstä, eikä sitä osoiteta kaavassa. Läntinen alue on pohjavesialueen ulkopuolella ja säilytetään kaavassa. Pyörösuon vedenottamo on poistunut käytöstä, eikä osoiteta ET alueena. Lentokenttäalueella pohjavesirajauksiin on tulossa muutoksia uusien selvitysten perusteella. Uudet rajaukset huomioidaan kaavaehdotuksessa. 3. Lahden kaupungin museo, tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö / rakennuskulttuuri ( ) Luonnosaineistossa on maisemallisesti arvokkaita rakennuksia, joista ei ole systemaattista luetteloa eikä toimenpide-esitystä. Kaavaselostuksessa ei ole huomioitu 2006 tehtyä inventointia. Kulttuurimaisema-aluekokonaisuuksiin -sk-1 ja sk-2 on lisättävä määräysteksti: Alueelle rakennettaessa on huolehdittava sitä, että rakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään, materiaaleiltaan ja väritykseltään sopeutuu kyläkuvaan, olemassa olevaan rakennuskantaan sekä ympäristöön. Kulttuurimaisemaan ta rakennettuun kulttuuriympäristöön vaikuttavista hankkeista on kuultava museoviranomaisia. Kohdemerkinnät: sr-merkintä on Sokkalan talon (5) kohdalla virheellisesti merkitty, Heinosen talon (9) kohdalta puuttuu sr-merkintä. Sr-merkintä lisättävä Jenkkapirtille, Vesivehmaan metodistikirkolle, Villa Elisalle (Metsä-Aakala). Merkinnöistä ei käy ilmi, miksi ainoastaan nuorisoseurantalo on merkinnällä sr-1. Vehkoon kylältä valtatielle 24 avautuva peltoalue tulisi merkitä MA tai MA-1 alueena, teollisuusalueen laajennusvarausta tulisi vähintäänkin tuntuvasti supistaa. Vt 24 ja Mt 313 väliset linjausvaihtoehdot halkovat arvokasta peltomaisemaa, joten linjausta tutkittava vielä tarkemmin. Suoraan myönnettävät luvat tarvitsevat ohjeistusta, joten tulisi tehdä Vesivehmaan kylän ja kulttuurimaiseman erityispiirteisiin räätälöity rakennustapaohjeisto. Kurhilaan ja Hillilään on tehty 90-luvulla. Täydennetään asiakirjoja 2006 inventoinnin perusteella. Maisemallisesti arvokkaita rakennuksia on perusselvitystyön yhteydessä erikseen kirjattu. Rakennuksilla ei välttämättä ole suojelullista arvoa. sk-1 ja sk-2 määräyksiä täydennetään esitetyllä tavalla. Suojelumerkintöjä täydennetään esitetyllä tavalla. Nuorisoseurantalo erottuu alueen yksittäisistä rakennuksista ja se on myös inventoinneissa erikseen mainittu. Rakennus on maisemallisesti erityisen tärkeällä paikalla. Teollisuusalueiden sijoittuminen Asikkalassa on vaikeaa laajojen pohjavesialueiden vuoksi. Valtatien läheisyys ja lähistön rakennettu teollisuus tukevat aluetta

4 LIITE 10a 4/9 varattavaksi teollisuudelle. Ensisijaisesti alue säilyy viljelykäytössä ja jos maanomistaja haluaa antaa alueen teollisuuskäyttöön, se on mahdollista. Teollisuusalueen rakentamisen edellyttää asemakaavan laatimista. Osoitetaan alue osittain reservialueena. Uuden kantatien linjausta tutkitaan vielä. Linjauksen tarkoituksena on ohjata raskasliikenne pois Vääksyn keskustasta. Ehdotukseen jätetään yksi yhteystarve. Teollisuusalueiden liikenne- ja liittymäjärjestelyt tulee suunnitella ennen asemakaavoitusta. Tutkitaan aikaisempia rakennustapaohjeiden soveltuvuutta kaava-alueelle. Rakennustapaohjeita voidaan liittää kaavaselostukseen tai laatia alueelle erilliset ohjeet. Alueella tärkeää on rakennuksen sijoittuminen maisemassa sekä sopeuttaminen nykyiseen rakennuskantaan mm. materiaalien ja värityksen sopivuus. 4. Päijät-Hämeen liitto ( , saapunut ) Vesivehmaalla on hyvä sijainti Vääksyn ja Vierumäen taajamiin sekä Lahden suuntaan ja sijaintia on pyritty hyödyntämään maankäytössä. Vesivehmaan osayleiskaava tarjoaa maaseutumaista asumisen vaihtoehtoa kulttuuriympäristössä. Lainvoimaisen Vääksyn yleiskaavan ja nyt luonnoksena nähtävillä oleva Vesivehmaan osayleiskaavan alueet ovat pieneltä osalta päällekkäin. Lainvoimaiseen Vääksyn osayleiskaavan nähden osayleiskaavan luoteiskulmalle esitettävät maankäytön muutokset toteuttavat Päijät-Hämeen vahvistettua maakuntakaavaa. Poikkeama vahvistettuun maakuntakaavan nähden on vähäinen ja nähtäville hyväksytyssä maakuntakaavaluonnoksessa on nostettu esiin muutostarpeet nykyiseen maakuntakaavaan verrattuna (AS1 Häkälän alue, AS2 Loukkuharjun- Vesivehmaan alue ja AS3 Vesivehmaan lentopaikan ympäristö). Ympäristöministeriö jätti Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2006 vahvistamatta yhteystarvemerkinnän valtatieltä 24 seututielle 313 sillä perusteella, että sen osalta ei ollut esitetty riittäviä selvityksiä ja tarkempia perusteluja. Perustelut raskaan liikenteen ohjaamisesta pois taajama-alueelta seututieltä 313 ja Vesivehmaan lentokentälle suuntautuvan liikenteen sujuvoittaminen eivät riittäneet ympäristöministeriölle. Päijät-Hämeen liiton näkemys on edelleen, että valtatieltä 24 tulee saada osayleiskaavaluonnoksessa esitetty vaihtoehtoiset yhteystarpeet em. yhteyttä silmällä pitäen. Pohjoisimpana esitetty vaihtoehto 1 näyttäisi perustellulta jatkotyön pohjaksi, koska se mahdollistaisi liittymien vähentämisen valtatie 24:llä parantaen siten liikenneturvallisuutta. Maisemallisesti arvokkaille peltoalueille aiheutuva haitta olisi vähäisimmästä päästä. Kulttuurihistoriallisesti ehytilmeisen ja kerroksellisen alueen syntymiseksi tarvittaisiin merkintöjen lisäksi rakennustapaohjeet ja sellainen toteuttamisjärjestys, että erilliset ryppäät rakennettaisiin kukin vuorollaan valmiiksi samoilla tyylisuunnilla. Yhdyskuntahuollon toteuttamiseksi ja ylläpidon kannalta on merkittävää miten kaavan toteuttaminen vaiheistetaan.

5 LIITE 10a 5/9 Uuden kantatieyhteyden loogisin vaihtoehto sijoittuu lähimmäksi Vääksyn taajamaa, jossa mm. teollisuusalueen liikennejärjestelyt voidaan kytkeä samaan liittymään. Nykyisen maakuntakaavoituksen yhteydessä on hyvä tutkia valtatien 24 ja maantien 313 linjausta. Tutkitaan aikaisempia rakennustapaohjeiden soveltuvuutta kaava-alueelle. Rakennustapaohjeita voidaan liittää kaavaselostukseen tai laatia alueelle erilliset ohjeet. Alueella tärkeää on rakennuksen sijoittuminen maisemassa sekä sopeuttaminen nykyiseen rakennuskantaan mm. materiaalien ja värityksen sopivuus. Nykyinen vesihuolto sijaitsee Vesivehmaantiellä ja laajenee nykyisiin asutuksiin. Vesihuolto toteutuu kaavoitusta nopeammin. Asemakaavoitettavien alueiden toteutusjärjestys etenee kunnan kaavoitusohjelman mukaisena. 5. Asikkalan kunta, tekninen lautakunta ( , saapunut ) Lautakunta toteaa, että asutus tulisi ohjata vielä enemmän Vesivehmaantien läheisyyteen, koska kyseisellä alueella on jo olemassa olevaa vesi- ja jätevesihuoltoa ja niitä ollaan edelleen lisäämässä. Vesihuoltoa ei voida taloudellisesti johtaa kaavassa esitetyille hajatonteille. Hajatonteilla voi jatkossa tulla ongelmia vesihuollon turvalliseen ja taloudelliseen ratkaisemiseen. VT 42 ja Mt 313 välinen liikenneyhteys tulisi ratkaista käyttämällä pohjana keskimmäistä tielinjausta ja suurentaa teollisuusaluetta. Kimosmäentien yhteystarvetta tulee tutkia ensisijaisesti Tuiskulantien kautta kulkevalla linjauksella. Luonnoksessa rakentaminen painottuu ydinkylävyöhykkeelle, ja Kimosmäen asemakaavoitettavalle alueelle. Mitoitukseen perustuvia uusia pakkoja on osoitettu myös kylävyöhykkeelle. Maanomistajien mielipiteet ja tekniset ja logistiset seikat mm. raskaan liikenteen liikennöitävyys vaikuttavat linjauksen ratkaisemiseen. Kimosmäen vaihtoehtoisia yhteystarpeita tutkitaan ehdotukseen. 6. Asikkalan kunta, ympäristölautakunta ( ) Kaavamääräyksissä on mainittu, että yleiskaavan at- aluerajaukseen kuuluvilla AT ja AM-alueilla saa myöntää rakennusluvan yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen ilman asemakaavaa. Selkeyden vuoksi määräyksissä voisi olla merkintä mihin ataluerajauksen ulkopuolelle saa myöntää rakennusluvan ilman asemakaavaa. Lisäksi esitettiin, että lentokenttäalue mukaan lukien ampuma- ja moottorirataalueet merkittäisiin melualuerajauksella ja luokiteltaisiin melualueeksi. Osayleiskaavan suoraan rakennuslupaan perustuva rakentaminen ohjataan ydinkylävyöhykkeen ja kylävyöhykkeen sisäpuolelle (MRL 44 mukainen

6 LIITE 10a 6/9 rakentaminen). Näiden alueiden ulkopuolelle ei rakennuslupaa voida kaavalla määrätä. 7. Hollolan kunta, tekninen toimiala ( ) Hollolan kunnan teknisellä toimialalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Ei muutoksia 8. Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( ) Selvitysluettelosta/lähtötiedoista puuttuu: liikenneselvitys 2012, Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (Päijät-Hämeen liitto 2008), Tiesuunnitelma: VT24 Parantaminen Soltti-Vesivehmaa, Lahti, Hollola, Asikkala (TS hyväksytty ), Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Vesivehmaankankaan alueella, Tutkimusraportti, Geologian tutkimuskeskus, Muinaisjäännösinventointia tai selvitystä historiallisen ajan asuinpaikoista ei ole tehty tai ainakaan liitetty asiakirjoihin. Tiesuunnitelmassa esitettyjä maatalousliittymiä ei voida ottaa käyttöön maankäyttötai yksityistieliittyminä vaan ne voivat toimia vain maatalousliittyminä. Liittymien sijoittaminen tulee tarkistaa suunnitelmasta. Meluselvitys tulee tehdä niillä alueilla, joilla kaava tuo olennaisia muutoksia maankäyttöön. Kaavamääräyksissä ei ilmene, miten maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisemaalueen arvot tulee maankäytön suunnittelussa ottaa huomioon. Teollisuus- ja työpaikka-alueiden vaikutukset maisemakuvaan tulee arvioida ja rajauksia mahdollisesti tarkistaa. Eteläosan alue, johon on sijoitettu 9 rakennuspaikkaa, tulee varautua asemakaavan laatimiseen. Sijaintinsa ja rakentamisen määrän perusteella se ei sovellu MRL 44 soveltamisalueeksi. Lentoliikenteen ja ampumaradan riskit pohjaveden määrälle ja laadulle on arvioitava ja mahdollisuuksien mukaan etsittävä toiminnalle vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Alueella on muitakin selvitettäviä mahdollisesti likaantuneita maa-alueita, joiden osoittaminen saa-alueiksi tulee selvittää. Tulisi arvioida, että tuleeko nykyisten liittymien osalta eteen liittymien parantamistarpeita mm. Vehkoontien, Salonsaarentien, Joenkulmantien ja Kimosmäentien liittymissä. Uuden asutuksen osalta selvitettävä, miten voidaan liittää joukkoliikenteen piiriin ja millaiset kustannusvaikutukset syntyy kevyen liikenteen järjestelyistä lähimmälle koululle, palveluihin, pysäkeille jne.

7 LIITE 10a 7/9 VT 24 ja Mt 313 välillä ei ELY -keskuksen mielestä ole nykyisillä liikennemäärillä yhteystarvetta. Kunnan tulee liikennetarpeesta esittää tarkempi verkollinen selvitys tai tutkia muita vaihtoehtoja esim. Vehkoontien pääkokokoojakadun käyttämistä taajaman ohittamismielessä tai liikenteellisiä parantamistoimenpiteitä Vääksyn taajamassa. Tarvetta ja vaikutuksia tulee arvioida esitettyä tarkemmin. Vehkoontien pohjoisen liittymän parantaminen ja turvallisuuden lisääminen esim. liittymää siirtämällä on tutkittava. Sitä tulee tutkia myös verkollisesti. Salonsaarentien liittymän parantamistoimenpiteet tulee selvittää turvallisuuden takaamiseksi, ja miten ne vaikuttavat Vehkoon pohjoisen tien siirtosuunnitelmiin. Vehkoontien varren teollisuusalueelle liittyminen tulee tapahtua yhden liittymän kautta. Liittymien kehittymisedellytykset on turvattava tulevaisuudessa. Uudet valtatie- ja merkittävät maantieliittymät on suunniteltava tiesuunnitelmalla, jossa pystytään tarkasti määrittämään mahdollisuus liittymän käyttöön ottoon. Suontaustan eteläpuoliselle T-alueelle tulee liittyminen olla Vehkoontien liittymän kautta. Samasta syystä ei voida myöskään ohitustievaihtoehtoa 1 pitää liikenteellisesti soveltuvana vaihtoehtona. Jo ennestään haasteelliset nelihaaraliittymät tulisi tavoitetilanteessa järjestellä kolmihaaraisiksi. Joenkulmantien ja Talvitien välisen osuuden TP alueiden sekä Joenkulmantien eteläpuolisten TY alueiden osalta tulee selvittää, miten niille voidaan liittyä kadulta. Joenkulmantien sisäinen katuverkko selvitettävä, jotta alueet voidaan liittää hallitusti ja korkealuokkaisesti maantieverkkoon. Selvitys kannattaisi tehdä yleiskaavatyön yhteydessä. Myös kevyen liikenteen järjestäminen on huomioitava. Kimosmäen pientaloalueelle ei voida osoittaa uutta liittymää vaan lähtökohtaisesti tulee noudattaa tiesuunnitelmaa. Uusi liittymätarve tai vanhan liittymän säilyttämistarve tulee perustella. Valtatien liittymätiheys on suuri, joten AP-alueilta tulisi selvittää muita riittävän houkuttelevia reittejä palvelujen suuntaan kuin uusia liittymiä Vt 24:lle. Kimosmäen asuinalueen kehittymisen kannalta liittymäjärjestely tulee selvittää, että tiesuunnitelmassa esitetty toimenpide on riittävä. Kevyen liikenteen väylät olisi syytä esittää Kimosmäen asuinalueelta Vesivehmaan tajamaan. Liikenteellisestä selvityksestä ei käy ilmi perusteita kevyen liikenteen jatkamiselle Vesivehmaan tien liittymän itäpuolelle MT 313 :lla. Kaavassa tule selvittää lentokenttä-, ampumarata-, teiden aiheuttama melu sekä uusien asuinalueiden, erityisesti Kimosmäen ja Näkkimäen alueiden melu. MU-alueella tarkempi määritelmä sallitusta ja kielletystä toiminnasta olisi selkeämpää. Sk-1 alueen määräystä selkeyttäisi, jos siinä mainittaisiin alueen rakentamisen mahdollisista rajoituksista ja suosituksista. Pohjavesialueen kaavamääräyksen sanamuotoa tulee täsmentää. TP-1 alueen määräyksen sanamuotoa tulee tarkentaa pohjaveden laadun ja määrän osalta. AT- ja AMalueille tulee lisätä maininta kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamisesta (44 ). Alueiden rakentamista ohjattava esim. rakennustapaohjein. Kaavan vaikutuksia pohjaveteen ei ole arvioitu. Vaikutusten arviointia tulee täydentää. Arvioinneissa pitäisi muutenkin pohtia, mitä vaikutukset ovat ja miten kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää. Tehdyt selvitykset lisätään luetteloon. Muinaisjäännösinventointeja ei kaavasta ole tarpeen tehdä. Vrt Lahden museon lausunto. Liittymät osoitetaan suunnitelman perusteella.

8 LIITE 10a 8/9 Meluselvitys on laadittu ampumaradan ja moottoriurheiluradan alueilta sekä lentokenttäalueelta. Melualueet osoitetaan uusien selvitysten perusteella. Kulttuurimaisema-alueen määräyksiä täydennetään. Tutkitaan aikaisempia rakennustapaohjeiden soveltuvuutta kaava-alueelle. Rakennustapaohjeita voidaan liittää kaavaselostukseen tai laatia alueelle erilliset ohjeet. Vrt. Lahden museon lausunto. T, TY ja TP alueiden rajauksia tarkennetaan ja osoitetaan osittain reservialueina. Osoitetaan eteläosan alue AP merkinnällä. Lentoliikenteen aluetta ei ole mahdollista siirtää toiseen paikkaan. Uusien pohjavesiselvitysten perusteella osa lentokenttäalueesta ja ampumarata-alue kokonaan sijoittuu pohjavesialueen ulkopuolelle. Lentokenttätoimintojen sijoittuminen alueen sisällä saattaa olla mahdollista. Selvitetään rekisteristä mahdollisesti saastuneiden/likaantuneiden maa-alueiden sijaintitietoja. Vehkoontien liittymiselle mt 313:lle on osoitettu tieyhteystarve selvitysalueen kautta. Tarve ja sijainti tarkentuu asemakaavatyön yhteydessä. Kaavassa osoitetaan tarvittavia yhteystarpeita alueen sisällä. Joukkoliikenteellä on reitti Vesivehmaalla. Kevyen liikenteen yhteys on Vesivehmaantien varressa. Uusia kevyen liikenteen yhteyksiä osoitetaan tarvemerkinnällä. Yhteystarpeen tarkoituksena on vähentää raskasta liikennettä Vääksyn keskustassa. Tarvetta tutkitaan mm. varmistetaan nykyiset liikennemäärät. Keskitytään tarkastelemaan Vehkoon ja Vääksyn ongelmia. Kaavaan linjaus jätetään yhteystarvenuolena. Vehkoontien pohjoinen liittymä on osoitettu yhteystarpeena voimassa oleva yleiskaavan tapaan. Liittymän tarve ja sijainti tarkentuu asemakaavan selvitystyön tai tiesuunnitelman yhteydessä. Suontaustan työpaikka-alueen liikennöinti on järkevä kytkeä ohitustiehen, jolloin nykyiselle liittymälle ei ohitustien rakentuessa olisi tarvetta. Joenkulman yritysalueita vähennetään ehdotukseen ja ne osoitetaan reservialueena. Kaavassa ei ole osoitettu uutta liittymää valtatielle. Maantien ja valtatien varteen on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve. Loukkuharjussa ei ole kevyen liikenteen väylää, mutta on suunnitteilla. Poikittaisia yhteyksiä voidaan tarvittaessa suunnitella. Meluselvitys on laadittu ampumaradan ja moottoriurheiluradan alueilta sekä lentokenttäalueelta. Merkintöjä ja määräyksiä sekä vaikutusten arviointeja tarkennetaan ehdotukseen. 9. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö Selostuksessa: kulttuuriympäristö kohdassa maininta lentoharrastajien käytössä pidetään vähättelevänä ilmaisuna. Liikenne ja yhdyskuntatekniikka kohdassa on luokiteltu pilaantuneeksi alueeksi lentokentän polttoaineen jakelupiste. Tähän toivotaan perusteluita.

9 LIITE 10a 9/9 Säätiö pitää sodanaikaisia lentokentän reunan rakennuksia historiallisesti merkittävinä. Kangasvuokkojen esiintymisalueen ei tulisi rajata alueen jatkokäyttöä. Ydinkyläalueen pohjoisosa on lentomelualueella. Asuinrakennusten rakentamista pitäisi välttää lentokentän tuntumaan. Lentomelun vaikutusalue tulisi selvittää kiinteistöjä hankkiville. Vesi- ja viemäriverkostoa esitetään sijoitettavaksi lentokentän kohdalle, mikä helpottaisi lentokentän infran kehittämistä Selostusta tarkennetaan. Merkintä muutetaan muotoon: Mahdollisesti saastunut maa-alue. Lisätään saa-merkintä Lahden museo on selvittänyt lentokenttärakennusten suojelutarvetta. Kangasvuokkojen suojelu on lakisääteisesti määritelty. Lentomelualue on selvitetty. Kunnallistekniikan rakentaminen etenee erillisenä hankkeena kunnan määrittelemässä aikataulussa ja laajuudessa. 10. Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta ( ) Mahdollisia yksittäisiä tuulivoimalahankkeita silmälläpitäen kaavan yleismääräyksiin lisättäisiin lause Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Asikkalan kunnan suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan alueella mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaapelilinjat. Täydennetään kaavaselostuksen kohtaan toteutus. Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 12.6 1.8.2013 välisenä aikana.

Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 12.6 1.8.2013 välisenä aikana. LIITE 12 a 1/6 ASIKKALAN KUNTA HALLINTOPALVELUT / KAAVOITUS VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN/ LAUSUNNOT Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava ASIKKALAN KUNTA Ruotsalaisen rantaosayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26024 annettuihin lausuntoihin 1 (10) Reinikainen Kuisma / Auranen Maria Sisällysluettelo 1 Liikennevirasto... 1 2 Tekninen

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pellolle sijoitetut rakennuspaikat poistettava, koska ne vaativat kalliimpaa perustusta ja koska metsä- ja joutomaita on tarpeeksi.

Pellolle sijoitetut rakennuspaikat poistettava, koska ne vaativat kalliimpaa perustusta ja koska metsä- ja joutomaita on tarpeeksi. LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. Suunnittelualue Kaavoitettava

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 20.8.2012 204 OAS-vaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 luonnosvaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 ehdotusvaiheen

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KH 28.8.2017 Liite 34 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN

NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA LIITE 8 EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 12.1.2017-13.2.2017 EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN Etelä-Savon maakuntaliitto 13.1.2017 Merkitään tiedoksi Savonlinnan

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LASTENLINNAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.4.2017 Pälkäneen kunta Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA MARINKAISTEN LANKILAN PIENTALOALUE BlomDesktop 2011 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 ALOITE TAI ASEMAKAAVAN VIREILLETULON SYY

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS

TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TALSOILA I B ASEMAKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 1

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 1 MÄNTTÄ-VILPPULA MUSTANLAHDEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.1.2010, tark. 6.10.2010, tark. 1.12.2013, tark. SISÄLLYSLUETTELO Suunnittelualueen sijainti 1. SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta Lausunto 1 (5) HÄMEENLINNA M Päijät-Hämeen Liitto PL LAHTI

Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta Lausunto 1 (5) HÄMEENLINNA M Päijät-Hämeen Liitto PL LAHTI Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta Lausunto 1 (5) 1.10.2012 Päijät-Hämeen Liitto PL 50 15111 LAHTI Päijät-Hämeen liiton lausuntopyyntö 28.6.2012, LSSLE 10.7.2012, M122030 PLM päätös FI.PLM. 2012-3032

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot