Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet:"

Transkriptio

1 LIITE 10a 1/9 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä välisenä aikana. Seuraavassa nähtävilläoloaikana jätetyt lausunnot lyhennettynä yhteenvetona sekä vastineet: Lausunnot 1. Lahden kaupungin museo, tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö / arkeologia ( ) Arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta kaavaa valmisteltaessa on selvitetty alueen muinaisjäännökset. Asikkalassa on tehty useita pienialaisia arkeologisia inventointeja ja tarkastuksia Lahden kaupunginmuseon toimesta ja koko kunnan inventointi viimeksi vuonna Kartalle ja selostukseen on merkitty alueen ainoaksi sm-alueeksi Metsäkangas-Iso-Pietilän maavalli ja ryökkiöalue. Kyseessä ei kuitenkaan ole Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama muinaisjäännös, vaan luonnonmuoto, jonka rauhoitusstatus on poistettu. Näin ollen sm-kaavamerkintä on myös poistettava kaavakartalta ja kaavaselostuksesta. Arkeologisen kulttuuriperinnän kannalta kaavan valmisteluun ei ole tarvetta liittää arkeologisia selvityksiä eikä kaavaluonnokseen ole muuta huomautettavaa kuin edellä mainittu alueen poisto. Poistetaan em. alue asiakirjoista. 2. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ( ) Kaavaluonnoksen liitteenä olevaan liikenneselvitykseen ei ole liitetty liikennemeluselvitystä eikä suunnittelualueen melutasoon ole kovin laajasti otettu kaavaselostuksessa kantaa. Selvitys liikenteen ympäristölle aiheutuvasta kokonaismelusta eri asuinalueilla olisi syytä liittää mukaan kaava-aineistoon kun on tiedossa, että alueen rakentaminen tulee merkittävästi lisäämään alueen liikennettä. Lentokenttäalueen, ampumaradan ja moottoriurheilukeskuksen sijoittuminen suhteellisen kauas asutuksesta lienee riittävä ehkäisemään toiminnoista aiheutuvaa meluhaittaa. Sen sijaan suunnittelualueen luoteisosan asuinalueilla tulisi huomioida myös maanottotoiminnan aiheuttama melukuormitus, mikäli toiminta alueella jatkuu asutuksen rakentumisen aikana. Vesivehmaantien välittömään läheisyyteen sijoittuu runsaasti asuinkiinteistöjä. Vesivehmaan kylän läheisyyteen sijoittuvien uusien asuinalueiden aiheuttama lisäys liikennemäärissä vaikuttaa merkittävästi tien lähialueen kiinteistöjen asuinviihtyvyyteen melun ja pölyn osalta. Uusien asuinalueiden tieyhteydet tulisi

2 LIITE 10a 2/9 mahdollisuuksien mukaan suunnitella siten, etteivät niiden aiheuttamat liikennevirrat ohjaudu yksinomaan Vesivehmaantien kautta. Kaavaluonnokseen on merkitty ohjeellisia moottorikelkkailureittejä, jotka kulkevat suunnittelualueen luoteisosassa asemakaavoitettavien asuntoalueiden läpi. Moottorikelkkareitti olisi suotavaa osoittaa kulkemaan lähivirkistysalueella, vastaavalla tavalla kuin suunnittelualueen jo toteutuneilla asuntoalueilla. Asia ratkennee lopullisesti ko. alueiden asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavaluonnoksen luoteisosaan on merkitty selvitysalue, joka alueena rajoittuu hyvin kaavaan merkittyihin asemakaavoitettaviin asuinalueisiin. Selvitettäessä alueen soveltuvuutta asuinrakentamiseen tulisi huomioida mm. mahdollisuudet alueen puhdistamiseen saastuneista maista sekä viereisen teollisuusalueen ja maantie 313 vaikutukset asuinalueen asumisterveyteen ja viihtyvyyteen. Suunnittelualueelle osoitetuille AT-alueille saa sijoittaa myös palveluja ja työtiloja, jotka eivät aiheuta melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai muuta sellaista, joka haittaa alueiden viihtyvyyttä tai on terveysriski. Koska muutamia ATalueita on osoitettu pohjavesialueelle, tulisi rajoituksissa huomioida myös, että toiminnalla ei saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää. Kaavaluonnokseen on merkitty kaksi hautausmaa-aluetta (EH), jotka ovat pieneläinten hautausmaita. Toinen näistä alueista sijaitsee pohjavesialueella. Valmisteilla olevat Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kunnanhallitus ) kuitenkin kieltävät lemmikkieläinten hautaamisen pohjavesialueelle toiminnasta aiheutuvan pohjaveden pilaantumisriskin vuoksi. Mikäli kyseessä on nykyisellään toiminnassa oleva alue, ei siellä tulisi enää sallia uutta hautaamista. Tästä johtuen ei ole perusteltua osoittaa toiminnassa olevaa EH-aluetta pohjavesialueelle. Kaavamateriaalin liitteen 6 Liikenne ja tekninen huolto mukaan suunnittelualueella sijaitsee vedenottamo. Olisi suositeltavaa, että vedenottamon alue osoitettaisiin kaavamerkinnällä yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Radonin torjunnan huomioiminen osayleiskaavan kaavamääräyksissä on terveydensuojelun tavoitteiden mukaista ja perusteltua, koska kaavalla osoitetaan suoraan rakennusluvalla myönnettäviä rakennuspaikkoja. Valtatien läheisyyteen ei osoiteta uutta asutusta. Kimosmäen alueelle tullaan asemakaavassa osoittamaan asutusta. Alue ei sijoitu valtatien välittömään läheisyyteen. Meluselvitys on laadittu ampumaradan ja moottoriurheiluradan alueilta sekä lentokenttäalueelta. Rajaukset osoitetaan ehdotuksessa. Soranottoalue osoitetaan selvitysalueena. Asuinalueiden melu sekä moottorikelkkayhteydet selvitetään asemakaavavaiheessa. Tieyhteydet tarkentuvat, kun tiedetään kylän kehittymisestä paremmin. Kolunkulman nelihaarainen liittymä ja Kolunkulmantietä parannetaan, jolloin sisäisten liikennevirtojen kulku paranee. Kaavalla osoitetaan moottorikelkkauria, jotka on maanomistajalähtöisesti sijoitettu kartalle. Asemakaavojen yhteydessä yhteydet tarkentuvat. Selvitysalueiden ympäristöterveyskysymykset tutkitaan asemakaavoitusvaiheessa.

3 LIITE 10a 3/9 AT-alueiden kaavamääräyksiä tarkennetaan: Alueen rakentaminen tai toiminta ei saa heikentää pohjaveden laatua tai määrää. Idempänä sijainnut pieneläinten hautausmaa on poistunut käytöstä, eikä sitä osoiteta kaavassa. Läntinen alue on pohjavesialueen ulkopuolella ja säilytetään kaavassa. Pyörösuon vedenottamo on poistunut käytöstä, eikä osoiteta ET alueena. Lentokenttäalueella pohjavesirajauksiin on tulossa muutoksia uusien selvitysten perusteella. Uudet rajaukset huomioidaan kaavaehdotuksessa. 3. Lahden kaupungin museo, tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö / rakennuskulttuuri ( ) Luonnosaineistossa on maisemallisesti arvokkaita rakennuksia, joista ei ole systemaattista luetteloa eikä toimenpide-esitystä. Kaavaselostuksessa ei ole huomioitu 2006 tehtyä inventointia. Kulttuurimaisema-aluekokonaisuuksiin -sk-1 ja sk-2 on lisättävä määräysteksti: Alueelle rakennettaessa on huolehdittava sitä, että rakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään, materiaaleiltaan ja väritykseltään sopeutuu kyläkuvaan, olemassa olevaan rakennuskantaan sekä ympäristöön. Kulttuurimaisemaan ta rakennettuun kulttuuriympäristöön vaikuttavista hankkeista on kuultava museoviranomaisia. Kohdemerkinnät: sr-merkintä on Sokkalan talon (5) kohdalla virheellisesti merkitty, Heinosen talon (9) kohdalta puuttuu sr-merkintä. Sr-merkintä lisättävä Jenkkapirtille, Vesivehmaan metodistikirkolle, Villa Elisalle (Metsä-Aakala). Merkinnöistä ei käy ilmi, miksi ainoastaan nuorisoseurantalo on merkinnällä sr-1. Vehkoon kylältä valtatielle 24 avautuva peltoalue tulisi merkitä MA tai MA-1 alueena, teollisuusalueen laajennusvarausta tulisi vähintäänkin tuntuvasti supistaa. Vt 24 ja Mt 313 väliset linjausvaihtoehdot halkovat arvokasta peltomaisemaa, joten linjausta tutkittava vielä tarkemmin. Suoraan myönnettävät luvat tarvitsevat ohjeistusta, joten tulisi tehdä Vesivehmaan kylän ja kulttuurimaiseman erityispiirteisiin räätälöity rakennustapaohjeisto. Kurhilaan ja Hillilään on tehty 90-luvulla. Täydennetään asiakirjoja 2006 inventoinnin perusteella. Maisemallisesti arvokkaita rakennuksia on perusselvitystyön yhteydessä erikseen kirjattu. Rakennuksilla ei välttämättä ole suojelullista arvoa. sk-1 ja sk-2 määräyksiä täydennetään esitetyllä tavalla. Suojelumerkintöjä täydennetään esitetyllä tavalla. Nuorisoseurantalo erottuu alueen yksittäisistä rakennuksista ja se on myös inventoinneissa erikseen mainittu. Rakennus on maisemallisesti erityisen tärkeällä paikalla. Teollisuusalueiden sijoittuminen Asikkalassa on vaikeaa laajojen pohjavesialueiden vuoksi. Valtatien läheisyys ja lähistön rakennettu teollisuus tukevat aluetta

4 LIITE 10a 4/9 varattavaksi teollisuudelle. Ensisijaisesti alue säilyy viljelykäytössä ja jos maanomistaja haluaa antaa alueen teollisuuskäyttöön, se on mahdollista. Teollisuusalueen rakentamisen edellyttää asemakaavan laatimista. Osoitetaan alue osittain reservialueena. Uuden kantatien linjausta tutkitaan vielä. Linjauksen tarkoituksena on ohjata raskasliikenne pois Vääksyn keskustasta. Ehdotukseen jätetään yksi yhteystarve. Teollisuusalueiden liikenne- ja liittymäjärjestelyt tulee suunnitella ennen asemakaavoitusta. Tutkitaan aikaisempia rakennustapaohjeiden soveltuvuutta kaava-alueelle. Rakennustapaohjeita voidaan liittää kaavaselostukseen tai laatia alueelle erilliset ohjeet. Alueella tärkeää on rakennuksen sijoittuminen maisemassa sekä sopeuttaminen nykyiseen rakennuskantaan mm. materiaalien ja värityksen sopivuus. 4. Päijät-Hämeen liitto ( , saapunut ) Vesivehmaalla on hyvä sijainti Vääksyn ja Vierumäen taajamiin sekä Lahden suuntaan ja sijaintia on pyritty hyödyntämään maankäytössä. Vesivehmaan osayleiskaava tarjoaa maaseutumaista asumisen vaihtoehtoa kulttuuriympäristössä. Lainvoimaisen Vääksyn yleiskaavan ja nyt luonnoksena nähtävillä oleva Vesivehmaan osayleiskaavan alueet ovat pieneltä osalta päällekkäin. Lainvoimaiseen Vääksyn osayleiskaavan nähden osayleiskaavan luoteiskulmalle esitettävät maankäytön muutokset toteuttavat Päijät-Hämeen vahvistettua maakuntakaavaa. Poikkeama vahvistettuun maakuntakaavan nähden on vähäinen ja nähtäville hyväksytyssä maakuntakaavaluonnoksessa on nostettu esiin muutostarpeet nykyiseen maakuntakaavaan verrattuna (AS1 Häkälän alue, AS2 Loukkuharjun- Vesivehmaan alue ja AS3 Vesivehmaan lentopaikan ympäristö). Ympäristöministeriö jätti Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2006 vahvistamatta yhteystarvemerkinnän valtatieltä 24 seututielle 313 sillä perusteella, että sen osalta ei ollut esitetty riittäviä selvityksiä ja tarkempia perusteluja. Perustelut raskaan liikenteen ohjaamisesta pois taajama-alueelta seututieltä 313 ja Vesivehmaan lentokentälle suuntautuvan liikenteen sujuvoittaminen eivät riittäneet ympäristöministeriölle. Päijät-Hämeen liiton näkemys on edelleen, että valtatieltä 24 tulee saada osayleiskaavaluonnoksessa esitetty vaihtoehtoiset yhteystarpeet em. yhteyttä silmällä pitäen. Pohjoisimpana esitetty vaihtoehto 1 näyttäisi perustellulta jatkotyön pohjaksi, koska se mahdollistaisi liittymien vähentämisen valtatie 24:llä parantaen siten liikenneturvallisuutta. Maisemallisesti arvokkaille peltoalueille aiheutuva haitta olisi vähäisimmästä päästä. Kulttuurihistoriallisesti ehytilmeisen ja kerroksellisen alueen syntymiseksi tarvittaisiin merkintöjen lisäksi rakennustapaohjeet ja sellainen toteuttamisjärjestys, että erilliset ryppäät rakennettaisiin kukin vuorollaan valmiiksi samoilla tyylisuunnilla. Yhdyskuntahuollon toteuttamiseksi ja ylläpidon kannalta on merkittävää miten kaavan toteuttaminen vaiheistetaan.

5 LIITE 10a 5/9 Uuden kantatieyhteyden loogisin vaihtoehto sijoittuu lähimmäksi Vääksyn taajamaa, jossa mm. teollisuusalueen liikennejärjestelyt voidaan kytkeä samaan liittymään. Nykyisen maakuntakaavoituksen yhteydessä on hyvä tutkia valtatien 24 ja maantien 313 linjausta. Tutkitaan aikaisempia rakennustapaohjeiden soveltuvuutta kaava-alueelle. Rakennustapaohjeita voidaan liittää kaavaselostukseen tai laatia alueelle erilliset ohjeet. Alueella tärkeää on rakennuksen sijoittuminen maisemassa sekä sopeuttaminen nykyiseen rakennuskantaan mm. materiaalien ja värityksen sopivuus. Nykyinen vesihuolto sijaitsee Vesivehmaantiellä ja laajenee nykyisiin asutuksiin. Vesihuolto toteutuu kaavoitusta nopeammin. Asemakaavoitettavien alueiden toteutusjärjestys etenee kunnan kaavoitusohjelman mukaisena. 5. Asikkalan kunta, tekninen lautakunta ( , saapunut ) Lautakunta toteaa, että asutus tulisi ohjata vielä enemmän Vesivehmaantien läheisyyteen, koska kyseisellä alueella on jo olemassa olevaa vesi- ja jätevesihuoltoa ja niitä ollaan edelleen lisäämässä. Vesihuoltoa ei voida taloudellisesti johtaa kaavassa esitetyille hajatonteille. Hajatonteilla voi jatkossa tulla ongelmia vesihuollon turvalliseen ja taloudelliseen ratkaisemiseen. VT 42 ja Mt 313 välinen liikenneyhteys tulisi ratkaista käyttämällä pohjana keskimmäistä tielinjausta ja suurentaa teollisuusaluetta. Kimosmäentien yhteystarvetta tulee tutkia ensisijaisesti Tuiskulantien kautta kulkevalla linjauksella. Luonnoksessa rakentaminen painottuu ydinkylävyöhykkeelle, ja Kimosmäen asemakaavoitettavalle alueelle. Mitoitukseen perustuvia uusia pakkoja on osoitettu myös kylävyöhykkeelle. Maanomistajien mielipiteet ja tekniset ja logistiset seikat mm. raskaan liikenteen liikennöitävyys vaikuttavat linjauksen ratkaisemiseen. Kimosmäen vaihtoehtoisia yhteystarpeita tutkitaan ehdotukseen. 6. Asikkalan kunta, ympäristölautakunta ( ) Kaavamääräyksissä on mainittu, että yleiskaavan at- aluerajaukseen kuuluvilla AT ja AM-alueilla saa myöntää rakennusluvan yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen ilman asemakaavaa. Selkeyden vuoksi määräyksissä voisi olla merkintä mihin ataluerajauksen ulkopuolelle saa myöntää rakennusluvan ilman asemakaavaa. Lisäksi esitettiin, että lentokenttäalue mukaan lukien ampuma- ja moottorirataalueet merkittäisiin melualuerajauksella ja luokiteltaisiin melualueeksi. Osayleiskaavan suoraan rakennuslupaan perustuva rakentaminen ohjataan ydinkylävyöhykkeen ja kylävyöhykkeen sisäpuolelle (MRL 44 mukainen

6 LIITE 10a 6/9 rakentaminen). Näiden alueiden ulkopuolelle ei rakennuslupaa voida kaavalla määrätä. 7. Hollolan kunta, tekninen toimiala ( ) Hollolan kunnan teknisellä toimialalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Ei muutoksia 8. Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( ) Selvitysluettelosta/lähtötiedoista puuttuu: liikenneselvitys 2012, Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (Päijät-Hämeen liitto 2008), Tiesuunnitelma: VT24 Parantaminen Soltti-Vesivehmaa, Lahti, Hollola, Asikkala (TS hyväksytty ), Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Vesivehmaankankaan alueella, Tutkimusraportti, Geologian tutkimuskeskus, Muinaisjäännösinventointia tai selvitystä historiallisen ajan asuinpaikoista ei ole tehty tai ainakaan liitetty asiakirjoihin. Tiesuunnitelmassa esitettyjä maatalousliittymiä ei voida ottaa käyttöön maankäyttötai yksityistieliittyminä vaan ne voivat toimia vain maatalousliittyminä. Liittymien sijoittaminen tulee tarkistaa suunnitelmasta. Meluselvitys tulee tehdä niillä alueilla, joilla kaava tuo olennaisia muutoksia maankäyttöön. Kaavamääräyksissä ei ilmene, miten maakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisemaalueen arvot tulee maankäytön suunnittelussa ottaa huomioon. Teollisuus- ja työpaikka-alueiden vaikutukset maisemakuvaan tulee arvioida ja rajauksia mahdollisesti tarkistaa. Eteläosan alue, johon on sijoitettu 9 rakennuspaikkaa, tulee varautua asemakaavan laatimiseen. Sijaintinsa ja rakentamisen määrän perusteella se ei sovellu MRL 44 soveltamisalueeksi. Lentoliikenteen ja ampumaradan riskit pohjaveden määrälle ja laadulle on arvioitava ja mahdollisuuksien mukaan etsittävä toiminnalle vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Alueella on muitakin selvitettäviä mahdollisesti likaantuneita maa-alueita, joiden osoittaminen saa-alueiksi tulee selvittää. Tulisi arvioida, että tuleeko nykyisten liittymien osalta eteen liittymien parantamistarpeita mm. Vehkoontien, Salonsaarentien, Joenkulmantien ja Kimosmäentien liittymissä. Uuden asutuksen osalta selvitettävä, miten voidaan liittää joukkoliikenteen piiriin ja millaiset kustannusvaikutukset syntyy kevyen liikenteen järjestelyistä lähimmälle koululle, palveluihin, pysäkeille jne.

7 LIITE 10a 7/9 VT 24 ja Mt 313 välillä ei ELY -keskuksen mielestä ole nykyisillä liikennemäärillä yhteystarvetta. Kunnan tulee liikennetarpeesta esittää tarkempi verkollinen selvitys tai tutkia muita vaihtoehtoja esim. Vehkoontien pääkokokoojakadun käyttämistä taajaman ohittamismielessä tai liikenteellisiä parantamistoimenpiteitä Vääksyn taajamassa. Tarvetta ja vaikutuksia tulee arvioida esitettyä tarkemmin. Vehkoontien pohjoisen liittymän parantaminen ja turvallisuuden lisääminen esim. liittymää siirtämällä on tutkittava. Sitä tulee tutkia myös verkollisesti. Salonsaarentien liittymän parantamistoimenpiteet tulee selvittää turvallisuuden takaamiseksi, ja miten ne vaikuttavat Vehkoon pohjoisen tien siirtosuunnitelmiin. Vehkoontien varren teollisuusalueelle liittyminen tulee tapahtua yhden liittymän kautta. Liittymien kehittymisedellytykset on turvattava tulevaisuudessa. Uudet valtatie- ja merkittävät maantieliittymät on suunniteltava tiesuunnitelmalla, jossa pystytään tarkasti määrittämään mahdollisuus liittymän käyttöön ottoon. Suontaustan eteläpuoliselle T-alueelle tulee liittyminen olla Vehkoontien liittymän kautta. Samasta syystä ei voida myöskään ohitustievaihtoehtoa 1 pitää liikenteellisesti soveltuvana vaihtoehtona. Jo ennestään haasteelliset nelihaaraliittymät tulisi tavoitetilanteessa järjestellä kolmihaaraisiksi. Joenkulmantien ja Talvitien välisen osuuden TP alueiden sekä Joenkulmantien eteläpuolisten TY alueiden osalta tulee selvittää, miten niille voidaan liittyä kadulta. Joenkulmantien sisäinen katuverkko selvitettävä, jotta alueet voidaan liittää hallitusti ja korkealuokkaisesti maantieverkkoon. Selvitys kannattaisi tehdä yleiskaavatyön yhteydessä. Myös kevyen liikenteen järjestäminen on huomioitava. Kimosmäen pientaloalueelle ei voida osoittaa uutta liittymää vaan lähtökohtaisesti tulee noudattaa tiesuunnitelmaa. Uusi liittymätarve tai vanhan liittymän säilyttämistarve tulee perustella. Valtatien liittymätiheys on suuri, joten AP-alueilta tulisi selvittää muita riittävän houkuttelevia reittejä palvelujen suuntaan kuin uusia liittymiä Vt 24:lle. Kimosmäen asuinalueen kehittymisen kannalta liittymäjärjestely tulee selvittää, että tiesuunnitelmassa esitetty toimenpide on riittävä. Kevyen liikenteen väylät olisi syytä esittää Kimosmäen asuinalueelta Vesivehmaan tajamaan. Liikenteellisestä selvityksestä ei käy ilmi perusteita kevyen liikenteen jatkamiselle Vesivehmaan tien liittymän itäpuolelle MT 313 :lla. Kaavassa tule selvittää lentokenttä-, ampumarata-, teiden aiheuttama melu sekä uusien asuinalueiden, erityisesti Kimosmäen ja Näkkimäen alueiden melu. MU-alueella tarkempi määritelmä sallitusta ja kielletystä toiminnasta olisi selkeämpää. Sk-1 alueen määräystä selkeyttäisi, jos siinä mainittaisiin alueen rakentamisen mahdollisista rajoituksista ja suosituksista. Pohjavesialueen kaavamääräyksen sanamuotoa tulee täsmentää. TP-1 alueen määräyksen sanamuotoa tulee tarkentaa pohjaveden laadun ja määrän osalta. AT- ja AMalueille tulee lisätä maininta kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamisesta (44 ). Alueiden rakentamista ohjattava esim. rakennustapaohjein. Kaavan vaikutuksia pohjaveteen ei ole arvioitu. Vaikutusten arviointia tulee täydentää. Arvioinneissa pitäisi muutenkin pohtia, mitä vaikutukset ovat ja miten kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää. Tehdyt selvitykset lisätään luetteloon. Muinaisjäännösinventointeja ei kaavasta ole tarpeen tehdä. Vrt Lahden museon lausunto. Liittymät osoitetaan suunnitelman perusteella.

8 LIITE 10a 8/9 Meluselvitys on laadittu ampumaradan ja moottoriurheiluradan alueilta sekä lentokenttäalueelta. Melualueet osoitetaan uusien selvitysten perusteella. Kulttuurimaisema-alueen määräyksiä täydennetään. Tutkitaan aikaisempia rakennustapaohjeiden soveltuvuutta kaava-alueelle. Rakennustapaohjeita voidaan liittää kaavaselostukseen tai laatia alueelle erilliset ohjeet. Vrt. Lahden museon lausunto. T, TY ja TP alueiden rajauksia tarkennetaan ja osoitetaan osittain reservialueina. Osoitetaan eteläosan alue AP merkinnällä. Lentoliikenteen aluetta ei ole mahdollista siirtää toiseen paikkaan. Uusien pohjavesiselvitysten perusteella osa lentokenttäalueesta ja ampumarata-alue kokonaan sijoittuu pohjavesialueen ulkopuolelle. Lentokenttätoimintojen sijoittuminen alueen sisällä saattaa olla mahdollista. Selvitetään rekisteristä mahdollisesti saastuneiden/likaantuneiden maa-alueiden sijaintitietoja. Vehkoontien liittymiselle mt 313:lle on osoitettu tieyhteystarve selvitysalueen kautta. Tarve ja sijainti tarkentuu asemakaavatyön yhteydessä. Kaavassa osoitetaan tarvittavia yhteystarpeita alueen sisällä. Joukkoliikenteellä on reitti Vesivehmaalla. Kevyen liikenteen yhteys on Vesivehmaantien varressa. Uusia kevyen liikenteen yhteyksiä osoitetaan tarvemerkinnällä. Yhteystarpeen tarkoituksena on vähentää raskasta liikennettä Vääksyn keskustassa. Tarvetta tutkitaan mm. varmistetaan nykyiset liikennemäärät. Keskitytään tarkastelemaan Vehkoon ja Vääksyn ongelmia. Kaavaan linjaus jätetään yhteystarvenuolena. Vehkoontien pohjoinen liittymä on osoitettu yhteystarpeena voimassa oleva yleiskaavan tapaan. Liittymän tarve ja sijainti tarkentuu asemakaavan selvitystyön tai tiesuunnitelman yhteydessä. Suontaustan työpaikka-alueen liikennöinti on järkevä kytkeä ohitustiehen, jolloin nykyiselle liittymälle ei ohitustien rakentuessa olisi tarvetta. Joenkulman yritysalueita vähennetään ehdotukseen ja ne osoitetaan reservialueena. Kaavassa ei ole osoitettu uutta liittymää valtatielle. Maantien ja valtatien varteen on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve. Loukkuharjussa ei ole kevyen liikenteen väylää, mutta on suunnitteilla. Poikittaisia yhteyksiä voidaan tarvittaessa suunnitella. Meluselvitys on laadittu ampumaradan ja moottoriurheiluradan alueilta sekä lentokenttäalueelta. Merkintöjä ja määräyksiä sekä vaikutusten arviointeja tarkennetaan ehdotukseen. 9. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö Selostuksessa: kulttuuriympäristö kohdassa maininta lentoharrastajien käytössä pidetään vähättelevänä ilmaisuna. Liikenne ja yhdyskuntatekniikka kohdassa on luokiteltu pilaantuneeksi alueeksi lentokentän polttoaineen jakelupiste. Tähän toivotaan perusteluita.

9 LIITE 10a 9/9 Säätiö pitää sodanaikaisia lentokentän reunan rakennuksia historiallisesti merkittävinä. Kangasvuokkojen esiintymisalueen ei tulisi rajata alueen jatkokäyttöä. Ydinkyläalueen pohjoisosa on lentomelualueella. Asuinrakennusten rakentamista pitäisi välttää lentokentän tuntumaan. Lentomelun vaikutusalue tulisi selvittää kiinteistöjä hankkiville. Vesi- ja viemäriverkostoa esitetään sijoitettavaksi lentokentän kohdalle, mikä helpottaisi lentokentän infran kehittämistä Selostusta tarkennetaan. Merkintä muutetaan muotoon: Mahdollisesti saastunut maa-alue. Lisätään saa-merkintä Lahden museo on selvittänyt lentokenttärakennusten suojelutarvetta. Kangasvuokkojen suojelu on lakisääteisesti määritelty. Lentomelualue on selvitetty. Kunnallistekniikan rakentaminen etenee erillisenä hankkeena kunnan määrittelemässä aikataulussa ja laajuudessa. 10. Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta ( ) Mahdollisia yksittäisiä tuulivoimalahankkeita silmälläpitäen kaavan yleismääräyksiin lisättäisiin lause Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta ja Ilmavoimilta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. Asikkalan kunnan suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan alueella mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaapelilinjat. Täydennetään kaavaselostuksen kohtaan toteutus. Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 12.6 1.8.2013 välisenä aikana.

Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 12.6 1.8.2013 välisenä aikana. LIITE 12 a 1/6 ASIKKALAN KUNTA HALLINTOPALVELUT / KAAVOITUS VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN/ LAUSUNNOT Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 1

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 1 MÄNTTÄ-VILPPULA MUSTANLAHDEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.1.2010, tark. 6.10.2010, tark. 1.12.2013, tark. SISÄLLYSLUETTELO Suunnittelualueen sijainti 1. SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan.

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan. Liite 8 1 (5) Ehdotusvaiheen palauteraportti Juupajoen kunta Kopsamon kyläosayleiskaava Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaavanlaatijan vastine näihin Sisällysluettelo Kopsamoon laadittavana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA Ryhmätyöskentely: Kyläosayleiskaavan tavoitteet ja periaatteet 1. Asuminen 2. Palvelut ja elinkeinot, muut aluevaraukset 3. Toimintojen yhteensovittaminen 4. Mitoitusperiaatteet

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA. Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

PYHTÄÄN KUNTA. Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin PYHTÄÄN KUNTA Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja 1 (8) FCG FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22961 Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Taajama-alueen osayleiskaavan muutos

Taajama-alueen osayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Taajama-alueen osayleiskaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21427 annettuihin lausuntoihin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo 1 Hämeen

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013. sivu 1 (6)

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013. sivu 1 (6) sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, LÄHTEENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Kuvia suunnittelualueelta Liite 2

Kuvia suunnittelualueelta Liite 2 Kuvia suunnittelualueelta Liite 2 Näkymä Kekomäentietä pohjoiseen, suunnittelualue vasemmalla. Oikealla Kekomäentien varren rakennuksia. Voimajohtolinjan aukea Kekomäentieltä luoteeseen. Oikealla haapoja

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot